COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


MAJ 20180 SPLOŠNO.


1. Proceedings from GARI summer multidisciplinary research symposium on 18th May, 2018, Colombo, Sri Lanka, (International Journal of Management (Colombo. Print)), Colombo, Sri Lanka, Global Academic Research Institute, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12008777]


159.9 PSIHOLOGIJA.


2. Artistically and musically talented students, (Essential readings in gifted education, 9), Thousand Oaks, Calif., Corwin Press, cop. 2004. [COBISS.SI-ID 11995465]

3. Lundy Bancroft, Zakaj to počne? : kaj se dogaja v glavah jeznih in nadzirajočih moških, (Zbirka Angažirano), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2018. [COBISS.SI-ID 293830912]

4. Michele Borba, Unselfie : why empathetic kids succeed in our all-about-me world, 1st ed., New York, Touchstone, 2016. [COBISS.SI-ID 11986249]

5. Lizzie Cox, Hej, punca : vse o odraščanju, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 291868672]

6. Tracy L. Cross, On the social and emotional lives of gifted children : understanding and guiding their development, 5th ed., Waco, Prufrock Press Inc., 2018. [COBISS.SI-ID 11986761]

7. Daniel Kahneman, Razmišljanje, hitro in počasno, (Zbirka Angažirano), 1. ponatis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289748736]

8. Nataša Rijavec Klobučar, Mateja Cvetek, Saša Poljak Lukek, Tanja Repič Slavič, Barbara Simonič, Christian Gostečnik, Drago Jerebic, Robert Cvetek, Živeti in ljubiti po ločitvi, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 293985792]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


9. Vilma Peternel, Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti : magistrsko delo, Žiri, [V. Peternel], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5068. [COBISS.SI-ID 11990601]

10. Tamara Prajndl, Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Prajndl], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5070. [COBISS.SI-ID 11991625]


16 LOGIKA


11. Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2010, [Zagreb, University], cop. 2010. [COBISS.SI-ID 11985225]

12. Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2011, [Ljubljana, University], 2011. [COBISS.SI-ID 11985481]


17 ETIKA.


13. Daša Ganna Mahmoud, Elissa Tawitian, Mateja Zupančič, Jaz, midva, mi 7, Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 294296576]


316 SOCIOLOGIJA.


14. Mladi in mediji : [znanstvena monografija], (Frontier, Teorija, 117), (Subkulture, Tematska izdaja, št. 16), 1. natis, Maribor, Kulturni center, 2018. [COBISS.SI-ID 93981953]

15. Susan Eva Porter, Bully nation : why America's approach to childhood aggression is bad for everyone, 1st ed., St. Paul, MN, Paragon House, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 11995209]

16. Louise Spilsbury, Rasizem in nestrpnost, (Otroci v našem svetu), Jezero, Morfemplus, 2018. [COBISS.SI-ID 291644928]

17. Louise Spilsbury, Svetovni spori, (Otroci v našem svetu), Jezero, Morfemplus, 2018. [COBISS.SI-ID 291645440]


33 GOSPODARSTVO


18. Promocija zdravja v VIZ : zbornik, Ljubljana, MiB, 2018. [COBISS.SI-ID 294447360]

19. Prekarnost in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat, (Zbirka Maksima), Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 2018. [COBISS.SI-ID 294064640]


34 PRAVO.


20. A primer on criminal law and neuroscience : a contribution of the law and neuroscience project, (Oxford series in neuroscience, law, and philosophy), New York, Oxford University Press, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 1683022]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


21. Rok Demšar, Socialnopedagoški koncepti v načrtovanju podpore lokalne skupnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Demšar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5064. [COBISS.SI-ID 11989321]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


22. Michael W. Apple, Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2018. [COBISS.SI-ID 294755072]

23. Helena Bizjak, Učna ura pod cvetočo češnjo : priročnik za vzgojo vrednot v šoli : šolski esej kot vrednota, Ljubljana, Salve, 2018. [COBISS.SI-ID 294469376]

24. Jesper Juul, Vodja krdela : vodenje družine z ljubeznijo, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2018. [COBISS.SI-ID 293707520]

25. David R. Mitchell, Diversities in education : effective ways to reach all learners, London, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, [2017] . [COBISS.SI-ID 11995721]

26. Gašper Otrin, Sanja Obaha Brodnjak, Mojca Hojnik, Matjaž Veber, Psihosocialno interaktivne igre za otroke in mlade : zbirka iger za učitelje, pedagoge, vzgojitelje, trenerje, animatorje, socialne in mladinske delavce, (Zbirka Mladinska knjižnica, 59), 1. natis, Ljubljana, Salve, 2017. [COBISS.SI-ID 289549312]

27. Martyn D. Barrett, Pavel Zgaga, et al., Reference framework of competences for democratic culture, Strasbourg, Council of Europe, cop. 2018, https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture. [COBISS.SI-ID 12008265]

28. Tim Seldin, Vzgoja po metodi montessori : [celosten priročnik za razvoj otrokove ustvarjalnosti, samozavesti in samostojnosti], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293432064]

29. Shefali Tsabary, Ozaveščeni starši : spreminjamo sebe in povečujemo moč svojih otrok, 1. izd., Tržič, Učila International, 2018. [COBISS.SI-ID 294201344]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


30. Adrijana Mastnak, Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja : doktorska disertacija, Ljubljana, [A. Mastnak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5083. [COBISS.SI-ID 12008009]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


31. Leonida Novak, Majda Anzelc, Formativno spremljanje na razredni stopnji : priročnik za učitelje, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018. [COBISS.SI-ID 294478336]

32. Mojca Suban, Formativno spremljanje pri matematiki : priročnik za učitelje, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018. [COBISS.SI-ID 294213120]

33. Handbook of social and emotional learning : research and practice, New York, The Guilford Press, [2015] . [COBISS.SI-ID 2818135]

34. Anna Szafrańska, Alena Seberová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Selected problems of teachers' functioning in central and eastern Europe : a polish-czech-slovak study, (Trans-Border Meetings), Ostrava, Faculty of Education, Ostrava University, 2017. [COBISS.SI-ID 11990089]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


35. Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia, Bragança, Instituto Politécnico de Bragança, 2018, https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11997257]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


36. Jera Balderman, Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Balderman], 2018. [COBISS.SI-ID 12010057]

37. Katarina Bukovec, Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja s pomočjo nestrukturiranega materiala : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Bukovec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5082. [COBISS.SI-ID 12007497]

38. Nika Guna, Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Guna], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5077. [COBISS.SI-ID 12002889]

39. Ivana Jakša, Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Jakša], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5081. [COBISS.SI-ID 12007753]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


40. Viljenka Jalovec, Marko Kočevar, Poštevanka pokrivanka : didaktična igra za učenje množenja : starost 7-12 let, [Ljubljana], Lenaja, [2014?]. [COBISS.SI-ID 24474679]

41. Viljenka Jalovec, Marko Kočevar, Računam do 10 : didaktična igra za seštevanje in odštevanje : starost 5-8 let, [Ljubljana], Lenaja, [2014?]. [COBISS.SI-ID 24474423]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


42. Eva Zore, Odnos razrednih učiteljev do poučevanja glasbene umetnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Zore], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5063. [COBISS.SI-ID 11988809]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


43. Bruce L. Baker, Alan Brightman, Steps to independence : teaching everyday skills to children with special needs, 4th ed., Baltimore, London, Sydney, Paul H. Brookes, 2018. [COBISS.SI-ID 11992649]

44. Andrea Gašpar, Lorena Koštić, Patricija Karaman, Leisure time of pupils with intellectual disability, Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11987529]

45. Kelley Johnson, Jan Walmsley, Marie Wolfe, People with intellectual disabilities : towards a good life?, Bristol, Policy, 2010. [COBISS.SI-ID 3487845]

46. Quality of life and intellectual disability : knowledge application to other social and educational challenges, New York, Nova publishers, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11993929]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


47. Lucija Černilogar, Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Černilogar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5074. [COBISS.SI-ID 12001609]

48. Patricija Drašček, Samozagovorniške spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja v procesu soustvarjanja individualiziranega programa : magistrsko delo, [S. l.], [P. Drašček], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5080. [COBISS.SI-ID 12006217]

49. Barbara Kirić, Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno paralizo : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Kirić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5066. [COBISS.SI-ID 11989577]

50. Anja Mislej, Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Mislej], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5076. [COBISS.SI-ID 12001865]

51. Anja Pencelj, Delo strokovnih delavcev z otrokom s cistično fibrozo v vrtcu in osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Pencelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5078. [COBISS.SI-ID 12003913]

52. Jerneja Terčon, Odkrivanje in celostna specialno pedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije : doktorska disertacija, Ljubljana, [J. Terčon], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5062. [COBISS.SI-ID 11988553]


39 ETNOLOGIJA.


53. Antešaške pripovedke : ljudsko izročilo z Madagaskarja, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 292843008]

54. Marjetka Golež Kaučič, Slovenska ljudska balada, (Zbirka Folkloristični zvezki, 2), 1. naklada, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. [COBISS.SI-ID 294047488]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


55. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek, Franko Florjančič, Sonja Zajc, Raziskujemo in gradimo 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, 3. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293536768]

56. Andrej Šorgo, Boris Čeh, Mitja Slavinec, Aktivno v naravoslovje 2, Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293495552]


51 MATEMATIKA.


57. Ian Anderson, A first course in discrete mathematics, (Springer undergraduate mathematics series), London, Berlin, Heidelberg, Springer, 2001. [COBISS.SI-ID 23899653]

58. László Lovász, József Pelikán, K. Vesztergombi, Discrete mathematics : elementary and beyond, (Undergraduate texts in mathematics), New York, Berlin, Heidelberg, Springer, cop. 2003. [COBISS.SI-ID 12413017]

59. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek, Druga matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole, Dopolnjena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293033728]

60. Mateja Škrlec, Soraya Sternad, Matura, Matematika : za pripravo na splošno maturo, (Tako lahko), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293442816]


51(043.2) MATEMATIKA.


61. Mateja Železnik, Učiteljeva in učenčeva stališča do matematičnih nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Železnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5067. [COBISS.SI-ID 11990857]


53 FIZIKA.


62. Jon Richards, Znanost v infografikah, Sile, Jezero, Morfemplus, 2018. [COBISS.SI-ID 292633600]


54 KEMIJA.


63. Miha Jeršek, Meta Dobnikar, Franc Arbeiter, Dragulji : v kamen ujeta barva, Olševek, Narava, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 222156288]

64. Andrej Smrdu, Kemija, Snov in spremembe 2 : učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazije, (Svet kemije), 3. izd. po učnem načrtu iz leta 2008, Ljubljana, Jutro, 2017. [COBISS.SI-ID 290448128]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


65. Rudi Beiser, Užitne divje rastline : prepoznavanje, nabiranje in priprava, 1. natis, Kranj, Narava, 2015. [COBISS.SI-ID 279111168]

66. Markéta Glozarová, Moj prvi herbarij s krtkom, 1. natis, Kranj, Narava, 2016. [COBISS.SI-ID 283466496]

67. Hannu Jännes, Owen Roberts, Oglašanje naših ptic, Nova, razširjena izd., Kranj, Narava, 2015. [COBISS.SI-ID 278096384]

68. Vlado Ravnik, Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin, 2. natis, Kranj, Narava, 2011. [COBISS.SI-ID 255842816]

69. Jon Richards, Znanost v infografikah, Rastline, Jezero, Morfemplus, 2018. [COBISS.SI-ID 292634112]

70. Jon Richards, Znanost v infografikah, Življenjski prostori, Jezero, Morfemplus, 2018. [COBISS.SI-ID 292633856]

71. Margot Spohn, Dietmar Aichele, Kaj neki tu cveti? : s fotografijami : zanesljivo prepoznavanje po barvi, (S knjigo v naravo), 1. natis, Preddvor, Narava, 2011. [COBISS.SI-ID 255813120]

72. Peter Wohlleben, Skrivno življenje živali : ljubezen, žalost, sočutje - razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 288470272]


61 MEDICINA.


73. Jay S. Cohen, Magnezij, rešitev za visok krvni tlak : uporaba magnezija za preprečevanje in lajšanje visokega krvnega tlaka, 1. izd., Ljubljana, Ara, 2018. [COBISS.SI-ID 293968128]

74. Lizzie Cox, Hej, fant : vse o odraščanju, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 291868928]

75. Ursula Keicher, Otroške bolezni : kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo, 1. natis, Kranj, Narava, 2016. [COBISS.SI-ID 284027648]


61(043.2) MEDICINA.


76. Ana Potočnik, Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Potočnik], 2018. [COBISS.SI-ID 12011081]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


77. Ana Cajnko, Demenca, moja učiteljica, 2. dopolnjena izd., Mokronog, Muck Blažina, 2018. [COBISS.SI-ID 294130944]


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


78. Cvetoče okrasne rastline od A do Ž, 1. izd., Olševek, Narava, 2007. [COBISS.SI-ID 236340480]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


79. Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Karin Širec, Rast podjetniških priložnosti : GEM Slovenija 2017, (Slovenski podjetniški observatorij), 1. izd., V Mariboru, Univerzitetna založba Univerze, 2018, doi: 10.18690/978-961-286-153-7. [COBISS.SI-ID 94342657]


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


80. Myriam Veit, Zdravilna kozmetika iz narave : domača priprava negovalnih mazil, olj in esenc, 1. natis, Kranj, Narava, 2014. [COBISS.SI-ID 270017792]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


81. Rosa Maria Curto, Risanje z 8 preprostimi geometrijskimi liki, 1. natis, Kranj, Narava, 2015. [COBISS.SI-ID 278583808]

82. Janez Vogrinc, Jurij Selan, Črtomir Frelih, Črtomir Frelih : [the] second phenomenon : 1895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018, Ljubljana, Faculty of education, [2018]. [COBISS.SI-ID 11996233]

83. Janez Vogrinc, Jurij Selan, Andrej Brumen-Čop, Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition Linked silk road : 1895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018, Ljubljana, Faculty of education, [2018]. [COBISS.SI-ID 11996745]

84. Ivan Meštrović, Zorana Jurić Šabić, Dalibor Prančević, Barbara Vujanović, Ivan Meštrović : telesnost in erotika v kiparstvu = corporeality and eroticism in sculpture : Cankarjev dom, Ljubljana, 13. 2.-20. 5. 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, 2018. [COBISS.SI-ID 293380096]

85. Metka Krašovec, Metka Krašovec : pregledna razstava : Moderna galerija, 31. januar - 29. april 2012 = a retrospective : Museum of Modern Art, Ljubljana, 31 January - 29 April 2012, Ljubljana, Moderna galerija, = Museum of Modern Art, 2012. [COBISS.SI-ID 259671040]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


86. Mojca Frlic, Razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki srednjih poklicnih šol : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Frlic], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5079. [COBISS.SI-ID 12004425]


78 GLASBA.


87. Frank Abrahams, The practice of assessment in music education : frameworks, models, and designs, Chicago, GIA Publications, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 12007241]

88. Rajko Muršič, Glasbeni pojmovnik za mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 9), 1. izd., Maribor, Aristej, 2017. [COBISS.SI-ID 93704961]

89. Musical prodigies : interpretations from psychology, education, musicology, and ethnomusicology, 1st ed., Oxford, Oxford University Press, 2016. [COBISS.SI-ID 11986505]

90. 70 skladbic za klavir : instruktivna izdaja, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 288783104]

91. Alenka Slokar Bajc, Sandra Jamnik, Osnove vokalne tehnike s podporo funkcionalne vadbe za doseganje pravilne kontrole preponskega dihanja, Ljubljana, Salve, 2017. [COBISS.SI-ID 293090304]

92. Žiga Valetič, 80ta : desetletje mladih : zgodba slovenskega pop-rocka v času, ko je popularna glasba krojila podobo (in usodo) sveta, 1. natis, Brezovica pri Ljubljani, Grafični atelje Zenit, 2018. [COBISS.SI-ID 293922560]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


93. Vesna Geršak, Uršula Podobnik, Črtomir Frelih, Nuša Jurjevič, Gib in njegova sled : učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2018. [COBISS.SI-ID 294225920]


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


94. Petra Kos, Vpliv risank na razvoj otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Kos], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5065. [COBISS.SI-ID 11990345]


81 JEZIKOSLOVJE


95. Vladimir Dumka, Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, https://www.termania.net/. [COBISS.SI-ID 294389504]

96. An introduction to bilingualism : principles and processes, 2nd ed., New York, NY, Routledge, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12006729]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


97. Mojca Jesenko, Glasovna metoda za opismenjevanje v angleščini kot tujem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Jesenko], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5069. [COBISS.SI-ID 11991369]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


98. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 4, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284432640]

99. Mateja Hočevar Gregorič, Milena Čuden, Slovenščina 6, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v šestem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287735552]

100. Domen Krvina, Glagolski vid v sodobni slovenščini. 1, Besedotvorje in pomen, (Zbirka Lingua Slovenica, 13), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. [COBISS.SI-ID 294251520]

101. Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar, A, B, C --- gremo : učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega in tujega jezika, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. [COBISS.SI-ID 293899520]

102. Slovar sopomenk sodobne slovenščine, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017-, http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/. [COBISS.SI-ID 294177280]

103. Ada Vidovič-Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, (Razprave FF), 2. razširjena in dopolnjena izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. [COBISS.SI-ID 294025984]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


104. Maria Giulia Cotini, Shotaro : deček, ki je hotel postati samuraj, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2018. [COBISS.SI-ID 294004224]

105. Jan De Kinder, Se v gozdu bojiš, Veliki volk?, (Gugalnica), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2018. [COBISS.SI-ID 294040064]

106. Hana Doskočilová, Kako je Krtek ozdravil miško, 1. izd., Preddvor, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261345024]

107. Holger Ehrhardt, Die Marburger Märchenfrau, oder, Aufhellungen eines "nicht einmal Vermutungen erlaubenden Dunkels", Kassel, Verlag Boxan, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11997001]

108. Milena Michiko Flašar, Klical sem ga Kravata, (Zbirka Roman), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 276297216]

109. Kęstutis Kasparavičius, Kratke zgodbe, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2018. [COBISS.SI-ID 293827072]

110. Martinš Zutis, Odkritje, ki ga ni bilo, (Gugalnica), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2018. [COBISS.SI-ID 294146304]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


111. The Routledge companion to media and fairy-tale cultures, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11995977]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


112. Dorothea Viehmann, (Region trifft sich-die Region erinnert sich), Kassel, Euregioverlag, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11999561]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


113. Roald Dahl, Danny, prvak sveta, 2. popravljeni natis, Ljubljana, Sanje, 2018. [COBISS.SI-ID 290968320]

114. Libby Gleeson, Ogrlica in darilo, (Zbirka Zgodbe o Kati), 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 294375680]
Nagrada: Knjiga je prejela nagrado za knjigo leta pri The children's book Council of Australia

115. Vladimír Hulpach, Zgodbe iz Shakespearja, 1. natis, Preddvor, Narava, 2012. [COBISS.SI-ID 261046528]

116. Ian McEwan, Cementni vrt, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2018. [COBISS.SI-ID 293950976]

117. Brendan McManus, Odrešilna pot : z bremenom tragične izgube na Caminu, Ljubljana, Založba Dravlje, 2018. [COBISS.SI-ID 293922304]

118. Heather Morris, Tetovator iz Auschwitza, 1. izd., Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 94115329]

119. J. K. Rowling, Zelo dobra življenja : o postranskih koristih neuspeha in moči domišljije, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293433088]

120. David Walliams, Babica barabica, 3. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293843200]

121. Marija Zlatnar Moe, Hamlet med Slovenci : recepcija in slogovne paradigme šestih slovenskih Hamletov, (Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. [COBISS.SI-ID 293373440]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


122. Matt De la Peña, Ljubezen, 1. izd., Zagorje ob Savi, Ocean, 2018. [COBISS.SI-ID 294114048]

123. Dr. Seuss, Lisica Nogavica, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293019648]

124. Dr. Seuss, Muc Kapuc, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293019392]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


125. Jana Frey, Ne čutim se : [Elinina zgodba o samopoškodovanju], (Zbirka Na robu), Izola, Grlica, 2018. [COBISS.SI-ID 293327872]

126. Rudolf Steiner, Koledar duše, Volčji Grad, Sfera, 2018. [COBISS.SI-ID 294063360]


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


127. Pietro Bartolo, Lidia Tilotta, Giacomo Bartolo, Lampedusa : sredi morja solza, Ljubljana, Družina, 2018. [COBISS.SI-ID 293774336]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


128. Clélie Avit, Tukaj sem, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 294463232]
Nagrada: Prix nouveau talent, 2015


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


129. Ivan Cankar, Moje življenje, 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293872896]

130. Polona Glavan, Noč v Evropi, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2012. [COBISS.SI-ID 262740992]

131. Žiga Gombač, Moja abeceda, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293390080]

132. Mateja Hana Hočevar, Hai Ottenheim, Zmajeva deklica : prerokba : pravljica za vse starosti, Ljubljana, Chiara, 2018. [COBISS.SI-ID 292980736]

133. Kajetan Kovič, Moj prijatelj Piki Jakob, (Zbirka Deteljica), 17. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290719744]

134. Tone Kuntner, Zamrznjena Pomlad, 1. izd., Ljubljana, Karantanija, 2018. [COBISS.SI-ID 293847296]

135. Feri Lainšček, Ne : pesmi, Maribor, Litera, 2018. [COBISS.SI-ID 94199041]

136. Svetlana Makarovič, Pod medvedovim dežnikom, (Zbirka Svetlanovčki), 1. ponatis 3., prenovljenega natisa, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 284720896]

137. Svetlana Makarovič, Prekleti kadilci, (Zbirka Kiosk), 1. ponatis, Ljubljana, Sanje, 2018. [COBISS.SI-ID 294473216]

138. Matejka Peterlin, Iz dnevnika mlade družine, Trst, Mladika, 2018. [COBISS.SI-ID 10119148]

139. Stanislava Repar, Iniciacije ali Književnost onkraj vidnega : [subverzivna premišljevanja o ustvarjanju žensk in reprezentacijah ženske diskurzivnosti v literaturi], (Zbirka Large, 1), 1. izd., Závod, Fraktál, 2018. [COBISS.SI-ID 293411840]

140. Dušan Šarotar, Panorama : pripoved o poteku dogodkov, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2014. [COBISS.SI-ID 277085440]
Nagrada: Finalist nagrade kresnik, 2015

141. Janja Vidmar, Elvis Škorc, genialni štor, 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293389824]


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


142. Mia Nardin Žagar, Tri generacije šolskih beril in tematik v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Nardin Žagar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5073. [COBISS.SI-ID 11994185]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


143. Janko Ferk, Parenzana : po poti stare železnice od Trsta do Poreča, Ljubljana, Sidarta, 2017. [COBISS.SI-ID 289591808]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


144. Sven Rausch, Rimska antika : najpomembnejše osebnosti od Romula do Konstantina, predstavljene v esejih Svena Rauscha, (Zbirka 50 znamenitih), Slovenska izd., Kranj, Narava, 2011. [COBISS.SI-ID 254612992]


93 ZGODOVINA.


145. 1001 inventions : the enduring legacy of Muslim civilization, 3rd ed., Washington (D.C.), National Geographic, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 1107581534]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


146. Bogdana Marinac, Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo, Piran, Pomorski muzej, = Pirano, Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. [COBISS.SI-ID 292889856]

147. Renato Podbersič, Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, Gorica, Goriška Mohorjeva družba, Maribor, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2017. [COBISS.SI-ID 293191168]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO