COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Januar 20170 SPLOŠNO.


1. Sonja Pečjak, Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 261427456]


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


2. Nataša Polajnar Frelih, Tadej Trnovšek, Irena Potočnik, Marko Okorn, Darja Srebnik, Sit hic museum! : 10 let Muzeja krščanstva na Slovenskem in 33 let muzejske dejavnosti v Stični, Stična, Muzej krščanstva na Slovenskem, 2016. [COBISS.SI-ID 287068928]


1 FILOZOFIJA.


3. Walter Benjamin, Usoda in značaj : spisi, proza, fragmenti, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2016. [COBISS.SI-ID 287073792]


159.9 PSIHOLOGIJA.


4. Boštjan Bajec, Eva Boštjančič, Sara Tement, Človek, delo in organizacija : pregled psiholoških področij in perspektiv, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 287942912]

5. Irena Borštnar, Razvoj supervizorja s poudarkom na začetni stopnji razvoja : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Borštnar], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4317. [COBISS.SI-ID 11402057]

6. Jesper Juul, Agresivnost : nov in nevaren tabu, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287502592]

7. Klinična psihologija, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. [COBISS.SI-ID 265859328]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


8. Manca Kavčič, Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Kavčič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4354. [COBISS.SI-ID 11434569]

9. Maruša Zabukovec, Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zabukovec], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4357. [COBISS.SI-ID 11439689]


316 SOCIOLOGIJA.


10. Immanuel Maurice Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi M. Derluguian, Craig J. Calhoun, Ali ima kapitalizem prihodnost?, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2013. [COBISS.SI-ID 269535744]

11. Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger, Obljuba mediacije, Odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem, 1. natis, Ljubljana, Zavod RAKMO, 2010. [COBISS.SI-ID 252730112]

12. Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger, Obljuba mediacije, Transformativni pristop k obvladovanju konfliktov, 1. natis, Ljubljana, Zavod RAKMO, 2011. [COBISS.SI-ID 254194176]

13. Kenneth Cloke, Joan Goldsmith, Razreševanje osebnih in organizacijskih konfliktov : zgodbe o transformaciji in odpuščanju, 1. natis, Ljubljana, Zavod RAKMO, 2012. [COBISS.SI-ID 262373376]

14. Emmanuel Todd, Kdo je Charlie? : sociologija verske krize, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2016. [COBISS.SI-ID 286624768]


33 GOSPODARSTVO


15. Srečo Dragoš, Vesna Leskošek, Gospodarstvo za 1 % : Oxfamovo poročilo št. 210, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2016. [COBISS.SI-ID 286796032]


33(043.2) GOSPODARSTVO.


16. Miha Lovšin, Karierna odločitev v socialnem in kulturnem kontekstu : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Lovšin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4355. [COBISS.SI-ID 11437129]


34 PRAVO.


17. (S)poznajte svoje obveznosti : priročnik za preprečevanje prisilnih izselitev, [Ljubljana], Amnesty international, 2012. [COBISS.SI-ID 11697971]

18. Spoštuj moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 1, Revščina in človekove pravice, (Zbirka Izobraževanje za človekovo dostojanstvo), London, Amnesty International, [2011], https://issuu.com/amnesty/docs/name82e504/5. [COBISS.SI-ID 512141878]


35 JAVNA UPRAVA.


19. Peter Debeljak, Demokratičnost odprte metode koordinacije, 1. izd., Ljubljana, Vega, 2016. [COBISS.SI-ID 286589696]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


20. Mija Marija Klemenčič Rozman, Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči, 1. elektronska izd., V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532000. [COBISS.SI-ID 287762688]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21. Barbara Bray, Kathleen McClaskey, How to personalize learning : a practical guide for getting started and going deeper, Thousand Oaks, Corwin, 2017. [COBISS.SI-ID 11440969]

22. Richard L. Cohen, Vrstniki razrešujejo konflikte : vrstniška mediacija v šolah, 1. natis, Ljubljana, Zavod Rakmo, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 258328832]

23. Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece, Beograd, Učiteljski fakultet, 2016, http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/didakticko.pdf. [COBISS.SI-ID 1538949316]

24. Forschungsperspektiven 8, (Forschungsperspektiven, 8), Wien, LIT, 2016. [COBISS.SI-ID 11430473]

25. Marie Kirchner, Moj zvezek Montessori : zbirka nalog za spoznavanje oblik, črk, števil, narave in zemljepisa : [s priloženimi nalepkami], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287210752]

26. Routledge international handbook of outdoor studies, (Routledge international handbooks), London, New York, Routledge, 2016. [COBISS.SI-ID 11411017]

27. Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za varnostne vede, 2017. [COBISS.SI-ID 288266496]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


28. Kakovost in ocenjevanje znanja : zbornik povzetkov, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 288395008]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


29. Ève Herrmann, Moje dejavnosti Montessori : naloge za bogatitev besedišča in raziskovanje sveta : [s priloženimi nalepkami], 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287212288]

30. Robert Mlinarec, Strela, grom --- in elektrika : kako je Modrin odkril elektriko, (Zbirka Ježek), [1. natis], [Ljubljana], V. B. Z., [2016]. [COBISS.SI-ID 287034880]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


31. Elma Beganović, Spodbudno učno okolje v prvem starostnem obdobju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Beganović], 2016. [COBISS.SI-ID 11424841]

32. Nina Novak, Obravnava slikanice v prvem starostnem obdobju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Novak], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4320. [COBISS.SI-ID 11406153]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


33. Matjaž Duh, Jerneja Herzog, Tomaž Zupančič, Likovna edukacija in okoljska trajnost, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 118), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2016, doi: 10.18690/978-961-286-002-8. [COBISS.SI-ID 89837569]

34. Mary Shea, Running records : authentic instruction in early childhood education, New York, London, Routledge, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11416137]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


35. Katja Gašperič, Z didaktično igro razvijajmo predopismenjevalne zmožnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Gašperič], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4321. [COBISS.SI-ID 11408457]

36. Mojca Kralj, Družbene značilnosti in perspektive poklicnega življenja profesoric razrednega pouka : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Kralj Ciglič], 2016. [COBISS.SI-ID 11431241]

37. Alja Vencelj, Poučevanje svetlobe z različnimi vrstami didaktičnih iger v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Vencelj], 2017. [COBISS.SI-ID 11424329]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


38. Maja Burian, Borut Pistotnik, Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik], 1. elektronska izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532024. [COBISS.SI-ID 287762944]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


39. Maja Tašner, Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Tašner], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4323. [COBISS.SI-ID 11419209]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


40. Iz tradicije v (u)pravo smer : zbornik ob 60. obletnici Fakultete za upravo, 1. natis, Ljubljana, Fakulteta za upravo, 2016. [COBISS.SI-ID 287151104]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


41. Vesna Kržičnik Mirt, Mavrična paleta poskusov : za predšolske in osnovnošolske otroke, 1. natis, Leskovec pri Krškem, Posredništvo in prodaja B. Mirt, 2016. [COBISS.SI-ID 287251200]

42. Barbara Bajd, Iztok Devetak, Metka Kralj, Seta Oblak, Naravoslovje 7 : za 7. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek, 2. izd., Ljubljana, Modrijan, 2007. [COBISS.SI-ID 230436608]

43. Barbara Bajd, Iztok Devetak, Metka Kralj, Seta Oblak, Naravoslovje 7 : za 7. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 3. natis, Ljubljana, Modrijan, 2008. [COBISS.SI-ID 240117760]

44. Barbara Bajd, Iztok Devetak, Metka Kralj, Seta Oblak, Naravoslovje 7 : za 7. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 4. izd., Ljubljana, Modrijan, 2009. [COBISS.SI-ID 243224064]

45. Martina Bačič, Spoznavamo naravo 6 : učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, Ljubljana, samozal. T. Bačič [etc.], 2011, http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo/. [COBISS.SI-ID 257890560]

46. Martina Bačič, Barbara Vilhar, Mojca Vilfan, Simona Strgulc-Krajšek, Cene Fišer, Danilo Bevk, Rok Tkavc, Spoznavamo naravo 7 : učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, Kranj, Narava, 2014, http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo7/. [COBISS.SI-ID 273981696]


51 MATEMATIKA.


47. Barbara Drinovec-Drnovšek, Sašo Strle, Naloge iz analize 1 : z odgovori, nasveti in rešitvami, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 46), 2. izd., Ljubljana, DMFA - založništvo, 2016. [COBISS.SI-ID 287122944]

48. Bojan Hvala, Zbirka izpitnih nalog iz analize : z namigi, nasveti in rezultati, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 35), 4. natis, Ljubljana, DMFA - založništvo, 2016. [COBISS.SI-ID 287124224]


53 FIZIKA.


49. Timotej Maroševič, Mihael Gojkošek, Danica Mati, Riko Jerman, Fizika 9, [Zvezek za aktivno učenje], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284048896]

50. Barbara Rovšek, EMV in optika : zbirka kolokvijskih nalog, Ljubljana, [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017, http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/emv-opt-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434057]

51. Barbara Rovšek, Aleksander Kregar, Fizikalni eksperimenti 2, Ljubljana, [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017, http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/eksperimenti2.pdf. [COBISS.SI-ID 11433801]

52. Barbara Rovšek, Nihanje in valovanje : zbirka kolokvijskih nalog z rešitvami, Ljubljana, [Univerza v Ljubljani], Pedagoška fakulteta, 2017, http://www2.pef.uni-lj.si/fizika/nih-val-kolokvijske.pdf. [COBISS.SI-ID 11434313]

53. Janez Strnad, Mala fizika. 1, Mehanika, toplota : učbenik za pouk fizike v gimnazijskem in srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2013. [COBISS.SI-ID 265837824]

54. Janez Strnad, Mala zgodovina Dopplerjevega pojava, (Knjižnica Sigma, 97), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2016. [COBISS.SI-ID 284268800]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


55. Urška Lunder, Doroteja Fon, Brigita Urbančič, Damjana Padovnik Lisac, Biologija 8, [Zvezek za aktivno učenje], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284046848]

56. Tanja Pangerc Žnidaršič, Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik, Damjana Padovnik Lisac, Doroteja Fon, Biologija 9, [Zvezek za aktivno učenje], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284047616]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


57. Tjaša Klinkon, Zanimanje mladostnikov za biološke teme : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Klinkon], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4318. [COBISS.SI-ID 11402313]


61 MEDICINA.


58. Kenneth Holmqvist, Eye tracking : a comprehensive guide to methods and measures, Oxford, Oxford University Press, 2011. [COBISS.SI-ID 11430217]

59. Viktor E. Frankl, Preslišani krik po smislu : psihoterapija in humanizem, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016. [COBISS.SI-ID 285020672]

60. Susan Hogan, Art therapy theories : a critical introduction, London, New York, Routledge, 2016. [COBISS.SI-ID 11418953]

61. Marneta Viegas, Relax kids, Zvezdice : 52 sprostitvenih zgodbic za otroke (mlajše od šest let), 1. natis, Ljubljana, Star Elysium, 2016. [COBISS.SI-ID 287184384]


61(043.2) MEDICINA.


62. Nace Mikuš, Vloga medialnega prefrontalnega korteksa pri odločanju v negotovih razmerah pri podganah : magistrsko delo : master's thesis, Ljubljana, [N. Mikuš], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4322. [COBISS.SI-ID 11414601]


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


63. Franko Florjančič, Sonja Zajc, Naravoslovje in tehnika 5 : navodila za delo pri pouku in tehniških dnevih, Miklavž na Dravskem polju, Izotech, 2012. [COBISS.SI-ID 69675521]


64 GOSPODINJSTVO.


64. Milena Suwa-Stanojević, Hrana in prehrana, 1. izd., Ljubljana, i2, 2017. [COBISS.SI-ID 287473408]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


65. Tadej Pogačar, Božo Repe, Nina Popič, Polona Poberžnik, The second explosion : the 1990's : 90. leta, Ljubljana, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., 2016. [COBISS.SI-ID 287502080]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


66. Davor Kernel, Razširjenost uporabe različnih vrst kamna v arhitekturi mesta Sežana, Nova Gorica, Goriški muzej Kromberk, 2016. [COBISS.SI-ID 284236288]

67. Andy Merrifield, Novo urbano vprašanje, (Rdeča zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2016. [COBISS.SI-ID 286824704]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


68. Serge Goldwicht, Le manuel de dessin spontané à l'usage des adultes, Paris, Éditions l'Harmattan, EME, 2016. [COBISS.SI-ID 11432009]

69. Kolekcija Vugrinec : hrvaška moderna : hrvaška umetnost 1880-1945 iz zbirke Davorja Vugrinca, Ljubljana, Narodna galerija, 2016. [COBISS.SI-ID 287091200]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


70. Andreja Goetz, Maja Krajnc, Kolja Saksida, Timon Leder, Samo Krušič, Martina Peštaj, Igor Prassel, Hana Repše, Matija Šturm, Animirajmo! : priročnik za animirani film v vrtcih in šolah, 2. izd., Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/. [COBISS.SI-ID 286268928]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


71. Sara Baroselli, Erica Beltrame, Francesca Tosolini, V hribe z otroki : Kanalska dolina, Rezija, Benečija, Posočje : Valcanale, Resia, Slavia, Alta Valle dell'Isonzo, Čedad, = Cividale del Friuli, Most, [2016]. [COBISS.SI-ID 9060332]

72. Alex Slezak, Revolucija pri športni vzgoji : enostaven pristop za učitelje športne vzgoje, da stopijo iz povprečja, spreminjajo življenja, rešujejo problem prekomerne teže in prebudijo spečega velikana v športu mladih, Ljubljana, Športni klub Vidra, 2015. [COBISS.SI-ID 279042304]


81 JEZIKOSLOVJE


73. Rebecca Hughes, Beatrice Szczepek Reed, Teaching and researching speaking, (Applied linguistics in action), 3rd ed., New York, London, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11440713]

74. Second language pronunciation assessment : interdisciplinary perspectives, (Second language acquisition, 107), Bristol, Blue Ridge Summit, Multilingual Matters, 2017, doi: 10.21832/ISAACS6848. [COBISS.SI-ID 11412041]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


75. Norina Bogatec, Veronika Lokar, Pouk slovenščine : raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu : una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste, Trst, Sklad Libero in Zora Polojaz, Slovenski raziskovalni inštitut, = Trieste, Fondazione Libero e Zora Polojaz, Istituto sloveno di ricerche, 2016. [COBISS.SI-ID 9319660]

76. Elizabeta M. Jenko, Milena Blažič, Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru : obravnava slikanic, 1. elektronska izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532017. [COBISS.SI-ID 287763712]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


77. Els Beerten, Vsi si želimo nebes, (Zbirka Najst), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 287456256]
Nagrada: Golden Owl, 2009

78. Jonas Jonasson, The girl who saved the king of Sweden, London, Fourth Estate, 2014. [COBISS.SI-ID 6269363]

79. Michal Viewegh, Kratke pravljice za utrujene starše, 1. natis, Kranj, Narava, 2016. [COBISS.SI-ID 287513600]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


80. Milena Blažič, Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti, 1. elektronska izd., V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612531997. [COBISS.SI-ID 287764224]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


81. Tjaša Trček, Ekokritika : upodobitve narave v izbranih mladinskih delih : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Trček], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4319. [COBISS.SI-ID 11402825]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


82. Jeffrey Archer, The sins of the father : the Clifton Chronicles : volume two, London, Pan Books, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 2061472]

83. Mindy Kaling, Why not me?, London, Ebury Press, 2015. [COBISS.SI-ID 11441225]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


84. Anthony Doerr, All the light we cannot see : a novel, London, Fourth Estate, 2015. [COBISS.SI-ID 19975477]
Nagrada: Pulitzer Prize for Fiction, 2015

85. Jessica Knoll, Luckiest girl alive, 1. izd., London, Macmillan, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11418185]

86. Celeste Ng, Everything I never told you, New York, Penguin Books, 2015. [COBISS.SI-ID 11441737]


821.111(94) AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST.


87. Morris Gleitzman, Kmalu, (Zbirka Nekoč), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 287853312]
Nagrada: The Children's Book Council of Australia, 2016

88. Liane Moriarty, The husband's secret, London [etc.], Penguin Books, 2013. [COBISS.SI-ID 1104968030]

89. Liane Moriarty, What Alice forgot, London [etc.], Penguin Books, 2014. [COBISS.SI-ID 19597365]

90. M. L. Stedman, The light between oceans : a novel, New York [etc.], Scribner, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11417161]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


91. Ulrich Hub, Lisice ne lažejo, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 287673088]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


92. Hervé Tullet, Press here, San Francisco, Chronicle Books, 2011. [COBISS.SI-ID 11441481]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


93. Tina Arnuš Pupis, Za devetimi drevesi, (Zbirka Miškolinke), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 287747840]

94. Milena Blažič, Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav, 1. elektronska izd., V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612531980. [COBISS.SI-ID 288040960]

95. Milena Blažič, Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2016. [COBISS.SI-ID 288040704]

96. Simon Mičić, Deček s tatujem na srcu : resnična zgodba, 1. natis, Prebold, Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2016. [COBISS.SI-ID 285996288]

97. Tone Pavček, Majhnice in majnice : pesmi mnogih let za mnoge bralce : poems of many years for many readers, 2. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2009. [COBISS.SI-ID 247327744]

98. Dragan Petrovec, Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe, 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 287976192]

99. Marija Puntar, Prosim in Hvala sta nam zbežala!, (--- mi se imamo radi!), [Trst], ZTT, = EST, 2016. [COBISS.SI-ID 9271788]

100. Naja Savarin, Obravnava slovstvene folklore v četrtem razredu osnovne šole v Obalno-Kraški regiji : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Savarin], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4353. [COBISS.SI-ID 11433289]

101. Svatbo žabe so imele : 100 najbolj priljubljenih otroških pesmic naših klasikov, 1. natis, Ljubljana, Karantanija, 2016. [COBISS.SI-ID 287474688]

102. Damijan Šinigoj, Iskanje Eve, (Zbirka Srečanja), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2016. [COBISS.SI-ID 287084544]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


103. Andreja Breznik, Po poteh skozi čas : vodnik po arheoloških parkih Slovenije, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287853568]

104. Blaž Komac, Matija Zorn, Naša družba 4, Učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 277963776]

105. Jernej Tiran, Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani, (Georitem, 28), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, 2017. [COBISS.SI-ID 287273216]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


106. Rasto Božič, Schindlerjev vojak : zgodba Staneta Ponikvarja, (Knjižna zbirka Frontier, 092), Maribor, Kulturni center, 2016. [COBISS.SI-ID 88173057]

107. Simona Paravani-Mellinghoff, Otroški žepni vodnik okrog sveta : [knjiga za sanjače, za katere je svet ocean priložnosti], Maribor, Zavod Izida Vita, 2015. [COBISS.SI-ID 281998336]

108. France Pibernik, Jože Udovič : [monografija], (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 270), (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 16), 1. izd., Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. [COBISS.SI-ID 286500096]


93 ZGODOVINA.


109. Socialna in kulturna zgodovina hrane, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287442432]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


110. John Romer, Zgodovina starega Egipta : od prvih kmetovalcev do Velike piramide, Ljubljana, Slovenska matica, 2016. [COBISS.SI-ID 286999808]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


111. Blaž Vurnik, Barbara Savenc, Janez Polajnar, Urška Strle, Irena Žmuc, Marko Zajc, Sonja Ifko, Mojca Zabukovec, Meta Štular, Nova doba prihaja! : industrija - delo - kapital : industry - labour - capital, Ljubljana, Mestni muzej, 2016. [COBISS.SI-ID 286872832]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO