COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


APRIL 20170 SPLOŠNO.


1. Luciano Floridi, Informacija : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 26), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 288081408]

2. Marina Zupančič, Katalog zbirke spomeniških vodnikov : 1965-2015, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 219), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 288885504]


0(043.2) SPLOŠNO.


3. Agnes Pajsar, Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Pajsar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4423. [COBISS.SI-ID 11500617]

4. Blanka Rejc, Razvijanje bralne pismenosti z bralno značko : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Rejc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4439. [COBISS.SI-ID 11525193]


004 RAČUNALNIŠTVO.


5. SI robotika, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 288886016]


1 FILOZOFIJA.


6. John Robertson, Razsvetljenstvo : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 25), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 286822656]

7. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Zgodnji spisi, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 288766976]


159.9 PSIHOLOGIJA.


8. Portia Beers, Ženska in moški, (Sodobna ženska), Ljubljana, Mladinska knjiga, Zagreb, Naprijed, 1973. [COBISS.SI-ID 480542]

9. Alain de Botton, Kako ti Proust lahko spremeni življenje, Ljubljana, Vale-Novak, 2003. [COBISS.SI-ID 123258368]

10. Susan Cain, Tihi : moč introvertnih ljudi v svetu, ki ne zna molčati, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287657984]

11. C. G. Jung, Psihologija in alkimija, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289322240]

12. Katarina Majerhold, Čustveni izzivi : prepoznavanje različnih čustev in reševanje čustvenih stisk učencev, (Učiteljeva orodja), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288579584]

13. Make them shine : identification and understanding of gifted children under consideration of their social and emotional needs, (Make them shine. Giftedness viewed differently, Vol. 2), Zürich, Lit Verlag, 2015. [COBISS.SI-ID 11524425]

14. Nara Petrovič, Človek: navodila za uporabo : vse, kar je treba vedeti. Pika, (Zbirka Luna), 4., dopolnjena in spremenjena izd., Ljubljana, Sanje, 2014. [COBISS.SI-ID 273319168]

15. Maja Zupančič, Psihološke teme o razvoju otrok v različnih kulturah, 1. izd., Ljubljana, i2, Centerkontura, 2016. [COBISS.SI-ID 287162624]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


16. Živa Rigler, Izkušnje in ocene članic o vplivu aktivnosti v mažoretni skupini na identiteto : magistrsko delo, Ljubljana, [Ž. Rigler], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4442. [COBISS.SI-ID 11526217]


17 ETIKA.


17. Tomaž Grušovnik, Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2016. [COBISS.SI-ID 287352576]

18. Alojz Ihan, Deset božjih zapovedi, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289321728]


2 VERSTVO.


19. Cveto Uršič, Peter Andrejčák, Marijan Peklaj, Marjan Lampret, Marjeta Horvat-Fajdiga, Jože Ramovš, Nace Kovač, Vesna Švab, Dane Kastelic, Cerkev vseh in za vse : vključevanje invalidov v življenje Cerkva na Slovenskem, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2015. [COBISS.SI-ID 281803776]


3 DRUŽBENE VEDE


20. Maca Jogan, Sociologija in seksizem, (Knjižna zbirka Ost, 14), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. [COBISS.SI-ID 272605184]


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


21. Verena Gallob, Sozialpädagogische jugendwohngemeinschaften : ein vergleich zwischen Österreich und Slowenien utner besonderer berücksichtigung der bundesländer Kärnten und Steiermark = primerjava med Avstrijo in Slovenijo v posebnem oziru na zvezni deželi Koroška in Štajerska : diplomarbeit zur erlangung des akademischen grades einer magistra der philosophie, Graz, [V. Gallob], 2001. [COBISS.SI-ID 11519049]


32 POLITIKA.


22. Gáspár Miklós Tamás, Komunizem po letu 1989 : razprave o razredni teoriji, realsocializmu in Vzhodni Evropi, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 288253696]


33 GOSPODARSTVO


23. Daniel M. Bell, Ekonomija želje : krščanstvo in kapitalizem v postmodernem svetu, (Knjižna zbirka KUD Logos, 52), Ljubljana, KUD Logos, 2016. [COBISS.SI-ID 287755520]

24. Nara Petrovič, Slovenija : navodila za uporabo : vodič do osebne in skupne suverenosti, (Zbirka Luna), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 289165568]


33(043.2) GOSPODARSTVO.


25. Ema Marija Hudelja, Pomen mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski potek mladih : magistrsko delo, Ljubljana, [E. M. Hudelja], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4424. [COBISS.SI-ID 11500105]


34 PRAVO.


26. Nejc Brezovar, Prepoved diskriminacije glede na starost, (Zbirka Scientia iustitia, 28), 1. natis, Ljubljana, IUS Software, GV založba, 2017. [COBISS.SI-ID 289183488]

27. Kiko in roka, [Strasbourg], Council of Europe, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 4481893]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


28. Simona Gerenčer Pegan, Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2017. [COBISS.SI-ID 90005249]

29. Richard Sendi, Igor Bizjak, Nina Goršič, Boštjan Kefo Kerbler, Sabina Mujkić, Biba Tominc, Priročnik o dostopnosti objektov v javni rabi, (Zbirka Urbani izziv), 1. natis, Ljubljana, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282263808]

30. Vida Miloševič-Arnold, Špela Humljan Urh, Vera Grebenc, Tone Kladnik, Matej Križanič, Simona Neuvirt Bokan, Terensko delo : institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela, (Zbirka Katalog socialnega dela), Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2009. [COBISS.SI-ID 248363520]

31. Cveto Uršič, Vodnik po pravicah invalidov, 1. natis, Ljubljana, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015, http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/Vodnik_po_pravicah_invalidov.pdf. [COBISS.SI-ID 280762624]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


32. Ema Štokovnik, Brezdomstvo med priseljenci v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Štokovnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4438. [COBISS.SI-ID 11524169]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


33. Gary A. Davis, Sylvia B. Rimm, Education of the gifted and talented, 6th ed., Harlow, Pearson, 2014. [COBISS.SI-ID 11525449]

34. Giftedness and talent in the 21st century : adapting to the turbulence of globalization, (Advances in creativity and giftedness, vol. 10), Rotterdam, Boston, Sense Publishers, 2016. [COBISS.SI-ID 11524937]

35. Zoran Jelenc, Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih, Nova Gorica, Educa, 2016. [COBISS.SI-ID 287824128]

36. Penny Johnson, Tina Rae, Crucial skills : an anger management and problem solving teaching programme for high school students, Bristol, Lucky duck, cop. 1999. [COBISS.SI-ID 11511625]

37. Dušan Rutar, Bernarda Kokalj, Marija Jeraša, Alenka Levec, Darja Lukan, Irena Praznik, Anica Justinek, Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem : navodila delodajalcem za vodenje dijakov s posebnimi potrebami pri praktičnem usposabljanju z delom, Ljubljana, Center RS za poklicno izobraževanje, 2012. [COBISS.SI-ID 262698240]

38. Mitja Krajnčan, Od igre do projekta : [znanstvena monografija], (Knjižnica Ludus, 2), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2016. [COBISS.SI-ID 288071680]

39. Neoliberalizem, konservativizem in šola, (Sodobna pedagogika, letn. 59, št. 3, 2008), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 13652534]

40. Ocenjevanje v našem šolskem sistemu, (Sodobna pedagogika, Letn. 55, št. 1(2004)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 9826460]

41. W. James Popham, The ABCs of educational testing : demystifying the tools that shape our schools, Thousand Oaks, Corwin, 2017. [COBISS.SI-ID 11523913]

42. Postmodernizem v pedagogiki, (Sodobna pedagogika, Letn. 54, št. 3(2003)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2003. [COBISS.SI-ID 570444]

43. The social and emotional development of gifted children : what do we know?, 2nd ed., Waco, Prufrock, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11524681]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


44. Laura Velkner, Prehod iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Velkner], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4436. [COBISS.SI-ID 11521609]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


45. Igra in učenje v OPB : zbornik, Ljubljana, MiB, 2017. [COBISS.SI-ID 289279232]

46. Carolyn Nuttall, Janet Leigh Millington, Outdoor classrooms : a handbook for school gardens, Repr., East Meon, Permanent Publications, 2016. [COBISS.SI-ID 11510857]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


47. Od baštine za baštinu : dijete - baština - odgoj i obrazovanje, Hvar, Dječji vrtić "Vanđela Božitković", 2014. [COBISS.SI-ID 11518281]

48. Mirisi djetinstva : obitelj, djete, vrtić : zbornik radova, Split, Dječji vrtić "Grigor Vitez", Dječji vrtić ˝Cvit Mediterana˝, 2010. [COBISS.SI-ID 11519305]

49. Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija], (Knjižnica Ludus, 1), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2016. [COBISS.SI-ID 287648768]

50. Carmen McGuinness, Geoffrey McGuinness, Reading reflex : the foolproof Phono-GraphixTM method for teaching your child to read, (A Fireside book), New York [etc.], Simon & Schuster, 1999. [COBISS.SI-ID 20165474]

51. Naš vrtec : 50 let vrtca v Lenartu : 1957-2007, Lenart v Slovenskih goricah, Osnovna šola, enota Vrtec, 2007. [COBISS.SI-ID 235695104]

52. Lilijana Praprotnik-Zupančič, Radi štejemo, (Zbirka Žlabudron), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288352000]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


53. Danaja Hafnar, Prilagajanje vzgojnega dela otroku z epilepsijo : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Hafnar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4433. [COBISS.SI-ID 11515977]

54. Nastja Jenko, Matematika prvih civilizacij za najmlajše : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Jenko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4434. [COBISS.SI-ID 11516233]

55. Monika Lužnik Črep, Prepoznavanje učnih potencialov triletnih in štiriletnih otrok pri naravoslovnih dejavnostih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Lužnik Črep], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4426. [COBISS.SI-ID 11508553]

56. Martina Mohorič, Pomen igre predšolskih otrok v naravnem okolju za učenje začetnega naravoslovja : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Mohorič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4428. [COBISS.SI-ID 11509065]

57. Katarina Seliger, Sodelovanje Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul s Centrom starejših občanov Horjul : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Seliger], 2017. [COBISS.SI-ID 11526729]

58. Anja Šifrar, Vloga vzgojitelja pri otrokovi prosti igri : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Šifrar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4431. [COBISS.SI-ID 11515209]

59. Natalija Šuštar, Projekt Vesolje in participacija otrok v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Šuštar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4443. [COBISS.SI-ID 11526473]

60. Blaž Ukmar, Dvojezičnost v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Ukmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4432. [COBISS.SI-ID 11515465]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


61. Jožica Glažar, Zdravko Omerza, Majda Puhar, Milena Šubert, Gragica Ulaga, Berilo v slikah za II. in III. razred šole za gluho mladino, Beograd, Kosmos, 1955. [COBISS.SI-ID 512058476]

62. Mira Dobravec, V Klari je nekaj več : (tudi en majhen kromosom), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 289323520]

63. Learning and teaching : the collected papers of Irene Caspari, Reprinted, [London], Forum for the advancement of educational therapy and therapeutic teaching, 2000. [COBISS.SI-ID 11520585]

64. Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju : konceptualne i metodičke odrednice, Zagreb, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2017. [COBISS.SI-ID 11518537]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


65. Katarina Petrič, Vloga vzgojitelja v razvoju govora otrok z govorno-jezikovnimi motnjami : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Petrič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4427. [COBISS.SI-ID 11508809]


39 ETNOLOGIJA.


66. Barbara Gorše, Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Gorše], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4435. [COBISS.SI-ID 11520329]

67. Ljudske uganke : 100 najljubših ugank iz zakladnice ljudskega izročila, 1. izd., Ljubljana, Karantanija, 2017. [COBISS.SI-ID 289221376]

68. Janja Žagar, Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016, Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, 2016. [COBISS.SI-ID 287171584]


51 MATEMATIKA.


69. Mladen Kopasić, Matematika, Besedilne naloge z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288934400]

70. Cédric Villani, Rojstvo teorema : človeški vidiki matematične avanture, 1. natis, Ljubljana, Totaliteta, 2017. [COBISS.SI-ID 289398016]


52 ASTRONOMIJA.


71. Francesca Simon, Grozni Gašper, Vesolje, (Zbirka Grozni leksikon), 1. izd., Tržič, Učila International, 2015. [COBISS.SI-ID 281020416]


53 FIZIKA.


72. Andreja Šarlah, Gregor Skačej, Naloge iz fizike za študente matematike, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 53), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 289019648]


54 KEMIJA.


73. Kenneth L. Williamson, Katherine M. Masters, Macroscale and microscale organic experiments, 7th ed., Boston, Cengage Learning, 2017. [COBISS.SI-ID 11511113]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


74. Helen E. Fisher, Anatomija ljubezni : evolucija spolnosti, zakonske zveze in prešuštva, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289538816]

75. Marko Kmecl, Rajko Pavlovec, Skozi gozd in jamo Pekel : [gozdno-geološka učna pot], 2. izd., Celje, Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo celjskega gozdnogospodarskega območja, Gozdno gospodarstvo, Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva, 1988. [COBISS.SI-ID 3995648]

76. Miha Ogorevc, Arboretum Volčji potok, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 90), V Mariboru, Obzorja, 1979. [COBISS.SI-ID 3353089]

77. Vinko Strgar, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 41), V Mariboru, Obzorja, 1973. [COBISS.SI-ID 3339009]


61 MEDICINA.


78. Frederic C. Appel, Spoznajte svoje telo, (Sodobna ženska), Ljubljana, Mladinska knjiga, Zagreb, Naprijed, 1973. [COBISS.SI-ID 1847345]

79. Robert J. Demarest, John S. Sciarra, Zanositev, porod, preprečevanje nosečnosti, Ljubljana, Beograd, Zagreb, Mladinska knjiga, 1971. [COBISS.SI-ID 1793566]

80. Maureen Green, Spolnost v ljubezni, (Sodobna ženska), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1973. [COBISS.SI-ID 18665473]

81. Ines Kvaternik, Politika drog : pogledi uporabnikov in uporabnic, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2006. [COBISS.SI-ID 229741312]

82. Tuppy Owens, Claire De Than, Supporting disabled people with their sexual lives : a clear guide for health and social care professionals, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2015. [COBISS.SI-ID 11522889]

83. Psychodrama : empirical Research and Science 2 : empirische Forschung and Wissenschaft 2, (Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, Sonderheft, 7/2016), Wiesbaden, Springer VS, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11519561]

84. Bogdan Tekavčič, Kaj mora ženska vedeti o sebi, Ljubljana, Cankarjeva založba, cop. 1972. [COBISS.SI-ID 6721849]


61(043.2) MEDICINA.


85. Tjaša Jerak, Doživljanje kinestetične empatije udeležencev delavnic pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Jerak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4441. [COBISS.SI-ID 11525961]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


86. Irvin D. Yalom, Darilo terapije : odprto pismo novi generaciji terapevtov in njihovim klientom, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289192448]


64 GOSPODINJSTVO.


87. Ann Craig, Odkrijte svojo lepoto, (Sodobna ženska), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1973. [COBISS.SI-ID 7512121]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


88. Dijana Močnik, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik, Slovenska podjetja in družbena odgovornost : slovenski podjetniški observatorij 2016, (Slovenski podjetniški observatorij), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017, http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2017/03/Slovenski-podjetni%C5%A1ki-observatorij-2016-web.pdf, doi: 10.18690/978-961-286-012-7. [COBISS.SI-ID 90847489]


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


89. Mihaela Pichler Radanov, Babičina kozmetika, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2014. [COBISS.SI-ID 275809792]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


90. Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič, Likovno izražanje : učbenik za 7. razred osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Debora, 2016. [COBISS.SI-ID 285990656]

91. Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič, et al., Likovno izražanje : učbenik za 8. razred osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Debora, 2015. [COBISS.SI-ID 280486656]

92. Tomaž Brejc, OHO : 1966-1971, (Študentski kulturni center, 16), Ljubljana, Študentski kulturni center, 1978. [COBISS.SI-ID 6556673]

93. Andrej Pezelj, Umetnost in disciplina : zgodovina urjenja umetnikov, tkalcev in beračev v klasični dobi, (Oranžna zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2016. [COBISS.SI-ID 288925184]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


94. Andrej Hrausky, Simboli v Plečnikovi arhitekturi : Ljubljana 1921-1957, Ljubljana, Lili in Roza, 2016. [COBISS.SI-ID 286967296]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


95. Gottfried Bammes, The artist's guide to animal anatomy, (Dover books on anatomy), Dover ed., Mineola, New York, Dover Publications, 2014. [COBISS.SI-ID 11523657]

96. Andrej Medved, Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji, Koper, Hyperion, Nova Gorica, Kulturni dom, 2017. [COBISS.SI-ID 266014976]

97. Plakat & znak : vodilni temi slovenskega sodobnega oblikovanja vidnih sporočil : the leading themes of modern Slovenian visual communications design : vodeće teme suvremenog slovenskog oblikovanja vizuelnih poruka, Ljubljana, Art Directors Club, Revija Sinteza, 1988. [COBISS.SI-ID 6924544]

98. Kaja Avberšek, Stripovsko desetletje : strip v Sloveniji 2006-2016 : Galerija sodobne umetnosti Celje 10. 3.-7. 5. 2017, Celje, Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti, Ljubljana, Forum, 2017. [COBISS.SI-ID 289082880]


78 GLASBA.


99. Naša partizanska pesem : [moški zbori], 3. predelana izd., Ljubljana, Zveza združenj borcev in udeležencev NOB mesta Ljubljane, 1993. [COBISS.SI-ID 37021696]

100. Helena Strmčnik, Šola za kljunasto flavto 1 : palčkove igrarije za Tinko in Tončka : učbenik za prvi razred kljunaste flavte za osnovno glasbeno izobraževanje, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289125376]


78(043.2) GLASBA.


101. Maja Jakič, Glasbene dejavnosti in doživljanje stresa pri petošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Jakič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4425. [COBISS.SI-ID 11499849]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


102. Živa Kraigher, Ko se zgodi ples : zapisi, dokumenti, spomini, (Zbirka Posebne izdaje, knj. št. 18), Ljubljana, Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), 2016. [COBISS.SI-ID 289420544]

103. Blaž Lukan, Po vsem sodeč : gledališke kritike 1993-2013, (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letn. 52, št. 93), Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut, 2015. [COBISS.SI-ID 282785024]

104. 50 godina Pozorišta lutaka u Mostaru : 1952. - 2002., Mostar, Pozorište lutaka, 2003. [COBISS.SI-ID 11849478]


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


105. Most sporazumevanja : zbornik, Ljubljana, Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 2013. [COBISS.SI-ID 512502336]

106. U susret 55. obljetnici, Mostar, Lutkarsko kazalište, 2007. [COBISS.SI-ID 1024050927]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


107. Ute Ochsenbauer, Velika knjiga o šoli jahanja, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 288569600]

108. Rajko Vute, Tatjana Novak, Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2017. [COBISS.SI-ID 11522121]


81 JEZIKOSLOVJE


109. The companion to language assessment, Chichester, West Sussex, U.K., Malden, MA, Wiley-Blackwell, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11510601]

110. Handbook of second language assessment, (Handbooks of applied linguistics, vol. 12), Boston, Berlin, Mouton de Gruyter, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11523145]


811.111 ANGLEŠČINA.


111. Silva Bratož, Mojca Žefran, English for education studies, 2nd revised ed., Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2016. [COBISS.SI-ID 286712064]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


112. Ana Ilić, Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Ilić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4437. [COBISS.SI-ID 11521865]

113. Anja Podpečan, Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Podpečan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4440. [COBISS.SI-ID 11525705]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


114. Kozma Ahačič, Kratkoslovnica : slovenska slovnica za osnovno šolo, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 289028096]

115. Kozma Ahačič, Slovnica na kvadrat : slovenska slovnica za srednjo šolo, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 289028608]

116. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 5, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284432896]

117. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 5, [Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2013. [COBISS.SI-ID 264787712]

118. Raz-stavljena usta : z Luthrom v svet besed : mit Luther in die Welt der Wörter, Ljubljana, Goethe-Institut, 2017. [COBISS.SI-ID 289513216]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


119. Amfitrion od antike do klasicizma, (Dialog z antiko, 24), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. [COBISS.SI-ID 287683584]

120. Bernardo Atxaga, Xola in teta iz Amerike, 1. natis, Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 289006592]

121. Juana Cortés Amunarriz, Greta in Cirkus Simba Jo-Jo, 1. natis, Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 289053952]

122. Euripides, Bakhantke, (Zbirka Dialog z antiko, 25), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. [COBISS.SI-ID 287755008]

123. Euripides, Prošnjice, Heraklovi otroci, (Zbirka Dialog z antiko, 26), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. [COBISS.SI-ID 288211456]

124. Henryk Sienkiewicz, Brez dogme, (Izbrana dela Henryka Sienkiewicza, 11), Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1975. [COBISS.SI-ID 6228225]

125. Henryk Sienkiewicz, Mali vitez, (Izbrana dela Henryka Sienkiewicza, 6), Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1974. [COBISS.SI-ID 893470]

126. Henryk Sienkiewicz, Novele, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1975. [COBISS.SI-ID 871966]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


127. Katerina Diamond, Učitelj, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 288470528]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


128. Richard Bach, Jonatan Livingston Galeb, (Zbirka Zlata knjiga), [4. ponatis], Ljubljana, Mladinska knjiga, 1989. [COBISS.SI-ID 8576256]

129. Oliver Sacks, Noga, na katero se opreš, (Zbirka Odkrito), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289190656]

130. John Steinbeck, Sadovi jeze, Ljubljana, Plug, 1943. [COBISS.SI-ID 597249]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


131. Aglaja Veteranyi, Zakaj se otrok v polenti kuha, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 288829696]
Nagrada: Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis, 2000


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


132. Umberto Eco, Ime rože, (Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 1), Ljubljana, Mladinska knjiga [i. e.] Delo, 2004. [COBISS.SI-ID 128832512]

133. Margaret Mazzantini, Sijaj, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289180928]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


134. Anne-Dauphine Julliand, Poseben dan : pripoved mame o soočenju z boleznijo in smrtjo otroka, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 287852544]

135. Émile Zola, Beznica, (Svetovni roman), V Ljubljani, Slovenski knjižni zavod, 1956. [COBISS.SI-ID 1982209]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


136. Vojan Tihomir Arhar, O snažnem pujsku Benjaminu in druge zgodbe, (Mladinska knjižnica, 41), Celje, Mohorjeva družba, 2000. [COBISS.SI-ID 108959232]

137. Silva Brank, Mala kraljestva, 2., razširjena izd., Škofja Loka, samozal., 1997. [COBISS.SI-ID 71365376]

138. Silva Brank, V senci magnolije, Škofja Loka, samozal., 1999. [COBISS.SI-ID 97611264]

139. Silva Brank, Vrbanov vrh, Škofja Loka, v samozal., 1995 [i. e. 1996]. [COBISS.SI-ID 58236416]

140. Neva Capuder Grce, Pravljice, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2009. [COBISS.SI-ID 243489536]

141. Manca Dostal, Cabello por cabello, Ig, Osnovna šola, = Escuela primaria, Občina, = Ayuntamiento, 2010. [COBISS.SI-ID 251230464]

142. Damir Feigel, Humoreske, V Idriji, Bogataj, 2009. [COBISS.SI-ID 248936192]

143. Miha Kacafura, Muca vegetarijanka, Maribor, Sončna pot, 1999. [COBISS.SI-ID 43926017]

144. Neli Kodrič Filipić, Povej mi po resnici, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288180224]

145. Barbara Korun, Ostrina miline, (Zbirka Prvenci), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1999. [COBISS.SI-ID 98396416]

146. Feri Lainšček, Instead of whom does the flower bloom, (Litterae slovenicae, 2002, 2), Ljubljana, Slovene Writers' Association, Slovene P.E.N., Association of the Slovene Literary Translators, 2002. [COBISS.SI-ID 119262464]

147. Florjan Lipuš, Stesnitev : neogibni, a sumljivi opravki z zmedo, Celovec, Salzburg, Wieser, cop. 1995. [COBISS.SI-ID 1364284]

148. Ivan Malavašič, Spomini, (Zbirka Pod lipo), Ljubljana, Koščak, 2009. [COBISS.SI-ID 245002752]

149. Mimi Malenšek, Inkvizitor : roman, Koper, Lipa, 1964. [COBISS.SI-ID 3547137]

150. Ivanka Mestnik, Ema hoče v svet, Novo mesto, samozal., 2010. [COBISS.SI-ID 252943872]

151. Maša Ogrizek, Gospa s klobukom, (Zbirka Deteljica), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288648448]

152. Tone Pavček, Poems and years, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2008. [COBISS.SI-ID 241229312]

153. Ana Nuška Pišek, Navdih srca, Vrhnika, [samozal.] A. N. Pišek, 2008. [COBISS.SI-ID 239233024]

154. Peter Kolšek, Portreti sodobne slovenske literature : 1991-2016, Celje, Fit media, 2017. [COBISS.SI-ID 289029888]

155. Cvetka Sokolov, V napačni zgodbi, (Zbirka Z(o)renja), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289109760]

156. Marcel Štefančič, Route 66 : v postelji s kadilakom, kaduljo, kontrakulturo in odprto cesto, (Knjižna zbirka Posebne izdaje), Ljubljana, Študentska založba, 2006. [COBISS.SI-ID 227052032]

157. Aleš Šteger, Šahovnice ur : [pesmi], (Zbirka Prvenci), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1995. [COBISS.SI-ID 47671040]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


158. Valentin Schein, Tanja Vasilevska, Saša Drobnič, Irena Likar, Jošt Stergaršek, Meta Vončina Gnezda, Cerkniško jezero, 1. izd., Cerknica, Notranjski regijski park, 2009. [COBISS.SI-ID 249118976]

159. Bernarda Županek, Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town], Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017. [COBISS.SI-ID 288312832]

160. Nejc Bobovnik, Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline, (GeograFF, 22), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 289227008]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


161. Julia Courtney, Sir Peter Scott : ustanovitelj Svetovnega sklada za naravo, ki je svoje življenje posvetil varovanju narave, (Zbirka Véliki ljudje za boljši svet), Celje, Mohorjeva družba, 1997. [COBISS.SI-ID 64488704]

162. Marta Milena Keršič, Jelka Piškurić, "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" : begunska pot družine Adamič iz Sodražice : refugee story of the Adamič family from Sodražica, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, = Study Centre for National Reconciliation, 2016. [COBISS.SI-ID 288148736]

163. Volker Leppin, Martin Luter, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 288950528]


93 ZGODOVINA.


164. Jürgen Brück, Joachim Gartz, Mark Schubert, Ključne osebnosti svetovne zgodovine, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288900096]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


165. Irena Avsenik Nabergoj, Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi, (Razprave in eseji, 70), Ljubljana, Slovenska matica, 2016. [COBISS.SI-ID 289114624]

166. Ivan Mitrevski, Žiga Gombač, Zgodovina Slovenije v stripu, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288659968]

167. Božo Repe, Darja Kerec, Slovenija, moja dežela : družbena revolucija v osemdesetih letih, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 288528640]

168. Anton Markočič, Frančiška Oblak, Dora Obljubek, Janez Podobnik, Bruno Podveršič, Oskar Reya, Spišem eno povest : spomini in zapiski o prvi svetovni vojni v Brdih, (Berila, zv. 14), Nova Gorica, Goriški muzej, 2016. [COBISS.SI-ID 287594752]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


169. Filip Čuček, Svoji k svojim : na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju, (Zbirka Razpoznavanja, 29), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. [COBISS.SI-ID 287984128]

170. Matej Šurc, Prevarana Slovenija : domoljubje, zapisano z ničlami, (Zbirka Dokumenta), 1. izd., Ljubljana, Sanje, 2016. [COBISS.SI-ID 283550720]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO