COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA
0 SPLOŠNO.


1.
BOOTH, Andrew, 1961-
        Systematic approaches to a successful literature review / Andrew Booth, Diana Papaioannou, Anthea Sutton. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - 279 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Vsebina: 1. The literature review : its role within research ; 2. Systematic approaches to the literature ; 3. Planning and writing a literature review ; 4. Defining the scope ; 5. Searching the literature ; 6. Assessing the evidence base ; 7. Synthesising included studies ; 8. Analysing the findings ; 9. Writing up and presenting data ; 10. Managing the literature project

ISBN 978-0-85702-134-2
ISBN 978-0-85702-135-9 (broš.)
a) research b) methodology c) research of academic literature d) raziskovanje e) metodologija f) raziskovanje znanstvene literature g) pregled literature h) študije primerov i) iskanje literature j) analiza podatkov k) raziskovalni proces

001.891
001 BOOTH, A. Systematic
COBISS.SI-ID 32506717

2.
MILANEZ, Ludvik
        Knjižica o standardizaciji / Ludvik Herman Milanez. - Popravljena in dopolnjena izd. - Maribor : [samozal.] L. H. Milanez, 2015. - 40 str. : ilustr. ; 22 cm

70 izv. - Bibliografija: str. 33

ISBN 978-961-283-309-1
a) standard b) norma c) standardizacija d) standardi e) terminologija f) certificiranje g) definicije

006
001 MILANEZ, L. Knjižica
COBISS.SI-ID 82241537


0(043.2) SPLOŠNO.


3.
ROMIH, Urška, 1980-
        Bralna motivacija mlajših osnovnošolcev z bralno-napisovalnimi težavami : magistrsko delo / Urška Romih. - Ljubljana : [U. Romih], 2014. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2826. - Bibliografija: str. 84-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) reading b) primary school c) motivation d) branje e) osnovna šola f) motivacija g) bralna pismenost h) disleksija

028:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) ROMIH, U. Bralna
COBISS.SI-ID 10561609


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
WHITTON, Nicola
        Learning with digital games : a practical guide to engaging students in higher education / by Nicola Whitton. - New York ; London : Routledge, 2010. - XV, 214 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Open and flexible learning series)

Bibliografija: str. 201-206. - Kazalo. - Vsebina: Series Editor's Foreword ; Acknowledgments ; 1. Introduction ; Part I. Theory ; 2. Recognizing the Characteristics of Digital Games ; 3. Understanding the Pedagogy of Digital Games ; 4. Identifying Types of Digital Games for Learning ; Part II. Practice ; 5. Integrating Digital Games Into the Curriculum ; 6. Designing A Digital Game for Learning ; 7. Assessing the Impact of Digital Games of Learning ; Part III. Technology ; 8. Using Existing Digital Games for Learning ; 9. Developing New Digital Games for Learning ; 10. Evaluating Digital Games for Learning ; 11. Case Studies ; 12. Conclusions ; Glossary ; References ; Index

ISBN 978-0-415-99774-4 (trda vez.)
ISBN 0-415-99774-7 (trda vez.)
ISBN 978-0-415-99775-1 (broš.)
ISBN 0-415-99775-5 (broš.)
ISBN 978-0-203-87298-7 (e-knjiga)
ISBN 0-203-87298-3 (e-knjiga)
a) higher education b) computer game c) educational game d) learning e) visokošolsko izobraževanje f) računalniška igra g) didaktična igra h) učenje i) didaktika j) računalnik k) študija primera l) eksperimentalno učenje m) tehnologija n) vzgojno-izobraževalne igre

004:378.091.3
004.4 WHITTON, N. Learning
COBISS.SI-ID 3843790


1 FILOZOFIJA.


5.
BENČIN, Rok
        Okna brez monad : estetika od Heideggerja do Ranciera / Rok Benčin. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 299 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Prizma / Filozofski inštitut ZRC SAZU, ISSN 2232-3015)

350 izv. - Bibliografija: str. 283-289. - Kazali

ISBN 978-961-254-783-7
a) Heidegger, Martin (1889-1976) b) Ranciere, Jacques (1940-) c) aesthetics d) estetika e) filozofija umetnosti f) fenomeologija g) ontologija h) reprezentacija

111.852
111.852 BENČIN ROK Okna
COBISS.SI-ID 278706688

6.
STEWART, Ian, 1940-
        Sodobna transakcijska analiza : novi uvod v transakcijsko analizo / Ian Stewart, Vann Joines ; [prevajalec Igor M. Ravnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Opportunitas, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 423 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: TA today. - 450 izv. - O avtorjih: str.4. - Bibliografija: str. 393-402. - Kazalo. - Knjige Erica Berna: str. 353-354

ISBN 978-961-281-732-9
a) thinking b) personality c) communication d) mišljenje e) osebnost f) komunikacija g) odnosi h) življenjska zgodba i) skript j) spreminjanje k) egostanja l) vaje

159.964
159.96 STEWART, I. Sodobna
COBISS.SI-ID 277939712


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
        USTVARJALNOST / [urednik Iztok Simoniti]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2014 ([Ljubljana] : Rotosi). - 330 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-213-248-4
a) creativity b) art c) ustvarjalnost d) umetnost

159.954(082)
159.954 USTVARJALNOST
COBISS.SI-ID 278804224


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


8.
KOŠMELJ, Nika
        Spodbujanje senzorne integracije pri učencih z motnjo v duševnem razvoju = Encouragement of sensory integration in children with intellectual disabilities : diplomsko delo / Nika Košmelj. - Ljubljana : [N. Košmelj], 2015. - 136 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2820. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) mentally handicapped c) otrok s posebnimi potrebami d) duševno prizadeti e) senzorna integracija f) motnje senzorne integracije g) učenci z motnjami avtističnega spektra h) avtizem

159.922.76-056.313(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KOŠMELJ, N. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 10558537


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


9.
UREK, Tinkara
        Istospolne družine in vrtec : diplomsko delo / Tinkara Urek. - Ljubljana : [T. Urek], 2015. - 32 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2813. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) homosexuality c) discrimination d) pre-school child e) vrtec f) homoseksualnost g) diskriminacija h) predšolski otrok i) istospolne družine j) mavrične družine k) homofobija

316.362.34:373.2(043.2)
ZZ II 3(043.2) UREK, T. Istospolne
COBISS.SI-ID 10551113


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


10.
KLEMENČIČ Rozman, Mija Marija
        Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči / Mija M. Klemenčič Rozman. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2015. - 199 str. : tabele ; 23 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 181-194. - Kazalo

ISBN 978-961-253-170-6
a) Samopomoč - Skupinsko delo b) group work c) skupinsko delo d) skupine za samopomoč e) profesionalizacija f) podporne skupine

364-362
316.354:364-36
364.65 KLEMENČIČ R, M.M. Sami po moč Č 364.65 KLEMENČIČ R, M.M. Sami po moč
COBISS.SI-ID 279299840


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


11.
MATIĆ, Bojana
        (Ne)vidno brezdomstvo med ženskami : diplomsko delo / Bojana Matić. - Ljubljana : [B. Matić], 2015. - V f., 68 str. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2822. - Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) female b) socially handicapped c) ženska d) socialno prizadeti e) oblike brezdomstva f) revščina g) nasilje h) otroci

364.682.42-055.2(043.2)
ZZ II 36(043.2) MATIĆ, B. (Ne)vidno
COBISS.SI-ID 10559817


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


12.
        ASSESSMENT in game-based learning : foundations, innovations, and perspectives / Dirk Ifenthaler, Deniz Eseryel, Xun Ge, editors. - New York : Springer, 2012. - XXVII, 461 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4614-3545-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4614-3546-4 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-1-4614-3546-4
a) educational game b) learning c) computer game d) didaktična igra e) učenje f) računalniška igra g) ocenjevanje h) reševanje problemov

37.091.3:004.4(082)
37.015.3 ASSESSMENT in game-based
COBISS.SI-ID 10567753

13.
        EPORTFOLIO of a student [Elektronski vir] : experiences and ideas of Slovenian teachers in international project European ePortfolio classrooms (EUfolio) / [authors Tanja Rupnik Vec ... [et al.] ; editor Tanja Rupnik Vec]. - El. knjiga. - Ljubljana : The National Education Institute Slovenia, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/eportfolio-of-student.pdf

ISBN 978-961-03-0312-1 (pdf)
a) e-portofolio b) e-učenje

37.091.26:004(0.034.2)
COBISS.SI-ID 278667776

14.
        FROM formal to non-formal : education, learning and knowledge / edited by Igor Ž. Žagar and Polona Kelava. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars, 2014. - XIV, 282 str. ; 22 cm

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4438-5910-3 (trda vezava)
ISBN 1-4438-5910-9 (trda vezava)
a) education b) knowledge c) learning d) vzgoja in izobraževanje e) znanje f) učenje g) družba h) družina i) formalno izobraževanje j) izobraževanje odraslih k) neformalno učenje

37.01
FRASCATI:
5-300
37.01 FROM formal
COBISS.SI-ID 55189346

15.
        KAJ nam prinaša e-Šolska torba [Elektronski vir] : zbornik zaključne konference projekta e-Šolska torba, Kranjska Gora, 27.-29. 5. 2015 / uredili Amela Sambolić Beganović, Andreja Čuk. - 2. izd. - El. knjiga v pdf formatu obsega 296 str. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/kaj-nam-prinasa-esolska-torba.pdf

ISBN 978-961-03-0314-5 (pdf)
a) didactic use of computer b) didaktična uporaba računalnika c) e-učbeniki d) elektronsko izobraževanje e) elektronska učna gradiva f) e-gradiva g) izobraževalna tehnologija h) informacijska tehnologija

37.091.64:004(082)(0.034.2)
37.018.43:004(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 279435264

16.
KUBALE, Valentin
        Metodika v zgodovini pedagogike / Valentin Kubale. - 2. dopolnjena izd. - Celje : samozal. ; Maribor : Piko's Printshop, 2015. - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv. - O avtorju: str. [137]. - Bibliografija avtorja: str. [138]

ISBN 961-90236-9-2
ISBN 961-90236-2 ! (samozal.)
a) didactics b) history of education c) didaktika d) zgodovina pedagogike e) pedagogika f) vzgoja in izobraževanje g) zgodovina pedagogike h) metodika

37.02(091)
37.02 KUBALE, V. Metodika
COBISS.SI-ID 10195459

17.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT (2015 ; Kranjska Gora)
        Učimo se drug od drugega [Elektronski vir] = Learning from each other : zbornik povzetkov prispevkov / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2015, Kranjska Gora, 27.-29. maj 2015 ; [organizatorja Zavod RS za šolstvo [in] ARNES ; [uredili Mojca Kadivec, Nives Kreuh, Alenka Andrin ; prevod avtorji, Nives Kreuh in Alenka Andrin]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2015.pdf

ISBN 978-961-03-0300-8 (pdf)
a) information technology - conference b) educational technology c) informacijska tehnologija - konferenca d) izobraževalna tehnologija e) komunikacijska tehnologija f) informacijski sistemi

37:004(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 279538432

18.
MEDNARODNI kongres dijaških domov (5 ; 2015 ; Ljubljana)
        Modeli vzgoje v globalni družbi [Elektronski vir] : zbornik prispevkov = Models of education in global society : miscellany / V. mednarodni kongres dijaških domov, 26. in 27. marec 2015 = V. International Congress of Boarding Schools, 26th and 27th of March 2015, Ljubljana, Slovenija ; uredniki, editors Marija Senekovič, Olga Jazbinšek, Dušan Macura. - Elektronska izd. = Electronic ed. - Ljubljana : Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Acrobat Reader. - Nasl. s prvega prikaza na zaslonu. - Navedba korporativnega avtorja na CD-ROM-u: IV. mednarodni kongres dijaških domov = IV. International Congress of Boarding Schools. - Prispevki v slov. ali hrv. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 235 str. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-281-773-2
a) education b) community c) vzgoja in izobraževanje d) skupnost e) dijaški domovi f) domska vzgoja g) kakovost h) odgovornost i) avtonomija j) kompetence k) trajnostni razvoj l) vodenje m) dejavnosti n) odklonsko vedenje

37.018.3(082)
37.01(082)
cdr 37.01 MEDNARODNI Modeli 2015
COBISS.SI-ID 278643712

19.
MEDNARODNI kongres dijaških domov (5 ; 2015 ; Ljubljana)
        Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov = Models of education in global societies : abstract book / V. mednarodni kongres dijaških domov, 26. in 27. marec 2015 = V. International Congress of Boarding Schools, 26th and 27th of March 2015, Ljubljana, Slovenija ; uredniki, editors Marija Senekovič, Olga Jazbinšek, Dušan Macura. - Ljubljana : Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2015. - 94 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-281-772-5
a) education b) community c) vzgoja in izobraževanje d) skupnost e) domska vzgoja f) odgovornost g) avtonomija h) kakovost i) kompetence j) trajnostni razvoj k) vodenje l) dejavnosti m) odklonsko vedenje

37.018.3(082)
37.01(082)
37.01 MEDNARODNI Modeli 2015
COBISS.SI-ID 278642688

20.
        POMEMBNI podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi 2014 : poročilo omrežja Eurydice in Eurostata / [uredila Maša Vidmar ; prevajanje Saša Ambrožič Deleja]. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2015 (Radovljica : Tiskarna). - 210 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166SL.pdf. - Prevod dela: Key data on early childhood education and care in Europe. - Na vrhu nasl. str. tudi: Evropska komisija. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6101-84-4
a) pre-school education - Europe b) pre-school child c) predšolska vzgoja - Evropa d) predšolski otrok e) varstvo otrok f) javna politika g) strokovni delavci h) kakovost i) financiranje j) pedagoški proces k) osebe s posebnimi potrebami

373.2(4)
II 373.2 POMEMBNI podatki 2014
COBISS.SI-ID 278058752

21.
        POSODOBITVE pouka v osnovnošolski praksi. Športna vzgoja, šport [Elektronski vir] / Marjeta Kovač ... [et al.] ; [uredila Špela Bergoč]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015. - 192 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-sport.pdf. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-03-0307-7 (pdf)
a) primary education b) physical education c) curriculum d) osnovnošolski pouk e) športna vzgoja f) kurikulum

37.091.3:796(082)(0.034.2)
373.3.016:796(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 278226688

22.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (9 ; 2015 ; Ljubljana)
        Inovativnost in ustvarjalnost : zbornik / IX. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2015, [26. 3. 2015, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2015. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov. - Potiskana prednja notr. str. ov. - Bibliografija in/ali povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93789-1-5 !
a) primary school b) creativity c) osnovna šola d) ustvarjalnost e) podaljšano bivanje f) gibanje g) dejavnosti h) sprostitev i) inovativnost

37.091.21(082)(0.034.2)
37.015.31:796(082)(0.034.2)
371.2 STROKOVNA Inovativnost
COBISS.SI-ID 279758592

23.
WARING, Michael
        Understanding pedagogy : developing a critical approach to teaching and learning / Mike Waring and Carol Evans. - Abingdon ; New York : Routledge, 2015. - XIII, 259 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 220-251. - Kazalo. - Vsebina: Making sense of teacher professionalism ; Making sense of pedagogy ; Making sense of educational theory: a critical introduction ; The application of educational theory: an integrated approach using the Personal Learning Styles Pedagogy ; Making sense of styles: a critical introduction ; The application of styles: dispelling the misconceptions ; Appendix to chapter 6 ; Making sense of participatory pedagogies: a critical introduction ; The application of a participatory pedagogy: using the Personal Learning Styles Pedagogy ; Making sense of assessment and feedback ; Making sense of critical reflection ; Appendix to chapter 10 ; The Personal Learning Styles Pedagogy implementation framework ; Making sense of future challenges

ISBN 978-0-415-57173-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-57174-6 (broš.)
ISBN 978-1-315-74615-9 (e-knjiga)
a) teaching b) learning c) educational psychology d) pouk e) učenje f) pedagoška psihologija g) pedagogika h) kognitivni stili i) nevroznanost j) refleksija

37.01
37.01 WARING, M. Understanding
COBISS.SI-ID 10566985

24.
        ZA dvig bralne pismenosti [Elektronski vir] : zbornik prispevkov strokovnega tematskega razgovora na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, 7. februarja 2014 / [uredili Mojca Miklavčič in Andreja Barle Lakota]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/Za-dvig-digitalne-pismenosti.pdf

ISBN 978-961-03-0310-7 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) reading b) branje c) bralna pismenost

37.014.22(082)(0.034.2)
028:37.091.3(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 277939200


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


25.
DREV, Urška
        Odnos učiteljev do kolegialnih hospitacij kot oblika medsebojnega učenja : magistrska naloga / Urška Drev. - Ljubljana : [U. Drev], 2015. - 110 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2831. - Bibliografija: str. 98-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) teacher education c) career development d) učitelj e) izobraževanje učiteljev f) poklicni razvoj g) kolegialne hospitacije h) profesionalni razvoj i) sodelovanje med učitelji j) opazovanje pouka

37.091.3(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) DREV, U. Odnos
COBISS.SI-ID 10547529


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


26.
ŽEROVNIK, Irena
        Z matematičnimi igrami do znanja : diplomsko delo / Irena Žerovnik. - Ljubljana : [I. Žerovnik], 2015. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2830. - Bibliografija: str. 98-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) predšolski otrok d) matematika e) predšolska matematika f) igra g) učenje h) nizkostrukturirane igrače i) visokostrukturirane igrače

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2 ŽEROVNIK, I. Z matematičnimi
COBISS.SI-ID 10566729


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


27.
BJELAJAC, Nataša
        Primerjalna analiza timskega dela v vrtcih in šolah : diplomsko delo / Nataša Bjelajac. - Ljubljana : [N. Bjelajac], 2015. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2823. - Bibliografija: str. 134-139. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) nursery school b) primary school c) group work d) vrtec e) osnovna šola f) skupinsko delo g) tim h) timsko poučevanje i) sodelovanje j) učitelj k) vzgojiteljica l) pomočnica vzgojiteljice

373.2:303.823.4(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BJELAJAC, N. Primerjalna

COBISS.SI-ID 10559561

28.
BOHINC, Milena
        Dejavniki in okoliščine discipliniranja otrok v vrtcu : diplomsko delo / Milena Bohinc. - Ljubljana : [M. Bohinc], 2015. - 64 str, [14] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2817. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) discipline c) punishment d) predšolski otrok e) disciplina f) kaznovanje g) discipliniranje h) postavljanje meja

373.2.016:37.091.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BOHINC, M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 10554185

29.
HRŽENJAK, Martina, 1991-
        Ideja za poučevanje smučanja v temeljni gibalni fazi : diplomsko delo / Martina Hrženjak. - Ljubljana : [M. Hrženjak], 2015. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2802. - Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor development c) predšolski otrok d) gibalni razvoj e) smučanje f) celostni razvoj g) igra

373.2.016:796.92(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HRŽENJAK, M. Ideja
COBISS.SI-ID 10545993

30.
KLOBASA, Helena
        Negativni stres pri strokovnih delavcih v vrtcih : magistrsko delo / Helena Klobasa. - Ljubljana : [H. Klobasa], 2015. - IX, 159 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2825. - Bibliografija: str. 139-149. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) trainer c) mental stress d) predšolska vzgoja e) vzgojitelj f) duševni stres g) strokovni delavci vrtca h) izgorelost i) strategije obvladovanja stresa

373.2.011.3-051:159.944.4(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KLOBASA, H. Negativni
COBISS.SI-ID 10560329

31.
KOZMUS, Doroteja
        Vzgojiteljice o sodelovanju med vrtcem in javno knjižnico : diplomsko delo / Doroteja Kozmus. - Ljubljana : [D. Kozmus], 2015. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2804. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) nursery school c) library d) vzgojitelj e) vrtec f) knjižnica g) knjiga h) knjižničar

373.2.011.3-051:373.24:021.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOZMUS, D. Vzgojiteljice

COBISS.SI-ID 10546505

32.
MIRTIČ, Darja
        Osebnostne lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok v povezavi z njihovim pedagoškim delom : diplomsko delo / Darja Mirtič. - Ljubljana : [D. Mirtič], 2015. - 80 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2819. - Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) training personnel b) personality c) vzgojitelji d) osebnost e) osebnostne lastnosti f) pedagoško delo

373.2.011.3-051:159.923.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MIRTIČ, D. Osebnostne
COBISS.SI-ID 10558281

33.
PRAZNIK, Urška, 1986-
        Vloga vzgojiteljice pri skrbi za zdravje predšolskih otrok : diplomsko delo / Urška Praznik. - Ljubljana : [U. Praznik], 2015. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2809. - Bibliografija: str. 63-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) pre-school child c) health d) vzgojitelj e) predšolski otrok f) zdravje g) kurikulum za vrtce h) predšolska vzgoja

373.2.(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PRAZNIK, U. Vloga
COBISS.SI-ID 10549577

34.
SMERDELJ, Martina
        Raba narečja v primorskih vrtcih : diplomsko delo / Martina Smerdelj. - Ljubljana : [M. Smerdelj], 2015. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2803. - Bibliografija: str. 40-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) language c) predšolski otrok d) jezik e) govor f) knjižni jezik

373.2:81´282.3(497.472)(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SMERDELJ, M. Raba
COBISS.SI-ID 10546249

35.
TANKO, Mateja
        Permakulturni vrt v vrtcu : prostor učenja in oblikovanja pozitivnega odnosa do rastlinske hrane : diplomsko delo / Mateja Tanko. - Ljubljana : [M. Tanko], 2015. - VII, 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2824. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) plant c) food d) predšolski otrok e) rastlina f) hrana g) začetno naravoslovje h) izkušenjsko učenje i) terapija s psi

373.2.016:502/504:641.56-056.84(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TANKO, M. Permakulturni
COBISS.SI-ID 10559305


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


36.
        EARLY childhood and compulsory education : reconceptualising the relationship / edited by Peter Moss with Lucia Balduzzi ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, cop. 2013. - VIII, 226 str. ; 24 cm. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 206-221. - Kazalo

ISBN 978-0-415-68773-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-68774-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-08075-7 (e-knjiga)
a) early childhood education b) pre-school education c) vzgoja v ranem otroštvu d) predšolska vzgoja e) predšolska pedagogika f) obvezno šolanje g) zgodnje šolanje h) sodelovanje

373.32(082)
373.3 EARLY childhood
COBISS.SI-ID 50878050


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


37.
JERKOVIĆ, Marijana
        Uporaba Tibetančkov za otroke v osnovni šoli : diplomsko delo / Marijana Jerković. - Ljubljana : [M. Jerković], 2015. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2821. - Bibliografija: str. 47-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) primary education b) motion c) fatigue d) osnovnošolski pouk e) gibanje f) utrujenost g) ustvarjalni gib h) Tibetančki za otroke i) gibalne in sprostitvene dejavnosti j) sprostitev

373.3.016:796.035(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JERKOVIĆ, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 10560073


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


38.
        BILINGUALISM and bilingual deaf education / edited by Marc Marschark, Gladys Tang, Harry Knoors. - New York : Oxford University Press, 2014. - XVI, 495 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Perspectives on deafness)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-937181-5
a) special education b) deaf c) child d) sign language e) bilingualism f) gluhi g) otrok h) znakovni jezik i) dvojezičnost j) pouk po prilagojenem programu k) jezik l) socialno-čustveni dejavniki m) lingvistika n) kognitivna znanost o) socialni vidiki

376.1-056.263:81'246.2(082)
376.1-056.263 BILINGUALISM and
COBISS.SI-ID 10556745

39.
        TRANZICIJSKI model - program dodatnega usposabljanja odraslih PDUO / CIRIUS Vipava / [avtorji prispevkov Erna Žgur ... [et al.] ; urednik Erna Žgur]. - Vipava : Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje - CIRIUS, 2015. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri dveh prispevkih

ISBN 978-961-93014-2-5
a) Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Vipava) - Zborniki

376.1-056.34(082)
II 376.1-056.34 TRANZICIJSKI model
COBISS.SI-ID 279620352

40.
TUCKMAN, Ari
        Understand your brain, get more done : the ADHD executive functions workbook / Ari Tuckman. - Plantation : Specialty Press, 2012. - X, 162 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Vsebina: A brief overview of the executive functions ; Peak mental performance: make the most of what you've got ; Reality-based motivation ; Work as a team ; Get down to business ; Response inhibition: it starts with stopping ; Working memory: the brain's RAM ; Sense of time: it can't be 5:00 already! ; Prospective memory: remembering to remember ; Emotional self-control: having feelings without acting on them ; Self-activation: starting then finishing ; Hindsight and forethought: using the past and future to guide the present ; Strive for persistence, not perfection

ISBN 978-1-886941-39-7 (broš.)
ISBN 1-886941-39-4 (broš.)
a) special education b) learning difficulty c) attention d) adult e) pouk po prilagojenem programu f) učne težave g) pozornost h) odrasli i) ADHD j) spomin k) kontrola čustev l) možgani m) motovacija n) samoaktivacija

376.1-056.47(076)
II 376.1-056.47 TUCKMAN, A. Understand
COBISS.SI-ID 10568265

41.
        WORKING with families in speech-language pathology / edited by Nicole Watts Pappas and Sharynne McLeod. - San Diego ; Oxford ; Brisbane : Plural Publishing, 2009. - XVII, 340 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-59756-241-6
ISBN 1-59756-241-6
a) speech defect b) child c) speech d) family e) speech therapy f) govorna motnja g) otrok h) govor i) družina j) logopedija k) patologija l) jezikovne motnje m) pismenost n) jecljanje

376.1-056.264(082)
376.1-056.264 WORKING with
COBISS.SI-ID 10547273


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


42.
ĐAKOVIĆ, Lea
        Pogledi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na izobraževanje kot dejavnik profesionalnega razvoja : diplomsko delo / Lea Đaković. - Ljubljana : [L. Đaković], 2015. - IX, 86 str., [19] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2818. - Bibliografija: str. 79-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) teacher education c) specialni pedagog d) izobraževanje učiteljev e) specialni in rehabilitacijski pedagogi f) profesionalni razvoj

376-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ĐAKOVIĆ, L. Pogledi
COBISS.SI-ID 10558025

43.
KALAN, Marko
        Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z učnimi težavami pri matematiki : doktorska disertacija / Marko Kalan. - Ljubljana : [M. Kalan], 2015. - XI, 243 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2812. - Bibliografija: str. 216-243. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) learning difficulty b) pupil c) mathematics d) učne težave e) učenec f) matematika g) inkluzija h) pismenost i) kognitivni procesi j) metakognicija

376.1:51(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KALAN, M. Strategije
COBISS.SI-ID 10550857

44.
VIDMAR, Barbara, 1991-
        Sociopragmatične spretnosti slišečih ter gluhih in naglušnih predšolskih otrok, vključenih v vrtec : diplomsko delo / Barbara Vidmar. - Ljubljana : [B. Vidmar], 2015. - 58 str., [6] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2810. - Bibliografija: str. [59-62]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) deaf c) predšolski otrok d) gluhi e) pragmatika f) vzgojiteljica

376.1:373.2:616.28-008.14(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VIDMAR, B. Sociopragmatične

COBISS.SI-ID 10549321


39 ETNOLOGIJA.


45.
        NA krilih pravljic okoli sveta / uredile Mateja Sedmak, Zorana Medarić in Martina Rameša ; [prevod Sasikala Perumal ... et al.]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015. - 70 str. : ilustr. ; 17 cm

Slov. besedilo ter prevodi pravljic v izvirne jezike. - Strokovna popotnica k zbirki / Milena Mileva Blažić: str. 63-70. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6964-13-5
a) fairy tale b) pravljica c) svetovne pravljice

398.2:82-343
398 NA krilih
COBISS.SI-ID 278882304


51 MATEMATIKA.


46.
BLAŽIĆ, Novica
        Uvod u diferencijalnu geometriju / Novica Blažić, Neda Bokan. - Beograd : VESTA : Matematički fakultet, 1996. - X, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 165. - Kazali
a) mathematics - geometry - textbook b) matematika - geometrija - učbenik

514.7(075.8)
514 BLAŽIĆ, N. Uvod
COBISS.SI-ID 10549065

47.
CALTER, Paul
        Squaring the circle : geometry in art and architecture / Paul A. Calter. - Hoboken : Wiley, cop. 2008. - XVIII, 524 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 481-489. - Kazalo. - Vsebina: Music of the spheres ; The golden ratio ; The triangle ; Ad quadratum and the sacred cut ; Polygons, tilings, and sacred geometry ; The circle ; Circular designs in architecture ; Squaring the circle ; The ellipse and the spiral ; The solids ; The sphere and celestial themes in art and architecture ; Brunelleschi's peepshow and the origins of perspective ; Fractals

ISBN 978-0-470-41212-1 (broš.)
a) geometry b) architecture c) art d) geometrija e) arhitektura f) umetnost g) matematične sposobnosti h) simboli i) razum j) triangel k) krogi l) elipse

514(075.8)
II 51 CALTER, P. Squaring
COBISS.SI-ID 10565449

48.
KVASZ, Ladislav
        Patterns of change : linguistic innovations in the development of classical mathematics / Ladislav Kvasz. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2008. - XVIII, 261 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Science networks historical studies ; vol. 36)

Bibliografija: str. 254-261

ISBN 978-3-7643-8839-3
ISBN 978-3-7643-8840-9 (e-knjiga)
a) mathematics b) geometry c) mathematika d) geometrija e) oblike f) matematično mišljenje g) filozofija h) algebra i) reševanje problemov j) raziskovalni programi k) kognitivni razvoj

51(091)
51 KVASZ, L. Patterns
COBISS.SI-ID 10568009

49.
MASON, John, 1944-
        Thinking mathematically / John Mason with Leone Burton and Kaye Stacey. - 2nd ed. - Harlow : Pearson, 2010. - XVI, 248 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 241-242. - Kazali

ISBN 0-273-72891-1
ISBN 978-0-273-72891-7
a) mathematics b) matematika c) matematični procesi d) matematično razmišljanje e) specializacija f) generalizacija g) domneva h) potrditev i) skeptično razmišljanje j) naloge k) rešitve

51(075.8)
51(075.8) MASON, J. Thinking
COBISS.SI-ID 34694917

50.
MATOUŠEK, Jiří
        Understanding and using linear programming / Jiří Matoušek, Bernd Gärtner. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2007. - VIII, 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Universitext)

Kazalo

ISBN 3-540-30697-8 (broš.)
ISBN 978-3-540-30697-9
a) mathematics b) matematika c) linearno programiranje

519.8
MSC 2000:
90C05
519.1 MATOUŠEK, J. Understanding
COBISS.SI-ID 14745433

51.
        A MODERN introduction to probability and statistics : understanding why and how / F.M. Dekking ... [et al.]. - London : Springer, cop. 2005. - XV, 486 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer texts in statistics)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0813/2004057700-t.html. - Bibliografija: str. 475-476. - Kazalo

ISBN 978-1-85233-896-1 (vez.)
ISBN 1-85233-896-2 (trda vezava)
a) statistics b) mathematics c) statistika d) matematika e) verjetnost f) matematična statistika g) spremenljivke h) korelacija i) kovarianca j) analiza podatkov

519.2
519.1 MODERN introduction
COBISS.SI-ID 23285543


54 KEMIJA.


52.
        TOOLS of chemistry education research / editors Diane M. Bunce, Renée S. Cole. - Washington : American Chemistry Society, 2014. - X, 354 str. : ilustr. ; 23 cm. - (ACS symposium series ; 1166)

Bibliografija ter povzetkek pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-8412-3028-6 (broš.)
ISBN 978-0-8412-2940-2 (trda vezava)
a) chemistry b) education c) research d) teaching e) kemija f) vzgoja in izobraževanje g) razsikovanje h) pouk i) kvalitativno raziskovanje j) analiza podatkov k) učni pripomočki l) objavaljanje

54:37.091(082)
54 TOOLS of chemistry
COBISS.SI-ID 10567241


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


53.
MASTNAK, Matjaž, 1963-
        Barvita predstava : jesensko-zimski in praznični čas / Matjaž Mastnak ; [spremno besedo napisala Zarika Snoj Verbovšek ; fotografije Matjaž Mastnak in Deposit Photos]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 198 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka O cvetani in živani)

800 izv. - Iz noči leta v nov dan / Zarika Snoj Verbovšek: str. 187-191. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazali

ISBN 978-961-272-167-1
a) botany b) symbol c) botanika d) simbol e) prazniki f) odnos do narave g) jesen h) zima i) letni časi

582.5/.9
58 MASTNAK, M. Barvita
COBISS.SI-ID 275993344


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


54.
RAJBAR, Anja
        Sladkorji v hemolimfi pri čebelah (Apis mellifera carnica) v zimski gruči : diplomsko delo = Hemolymph sugar titers in honeybees (Apis melliefera carnica) from winter cluster : graduation thesis / Anja Rajbar. - Ljubljana : [A. Rajbar], 2015. - X, 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2808. - Bibliografija: f. 70-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) medonosna čebela d) glukoza e) fruktoza f) trehaloza g) zimska gruča h) tekočinska kromatografija

595.799:547.455(043.2)
ZZ II 59(043.2) RAJBAR, A. Sladkorji
COBISS.SI-ID 10550089


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


55.
GOLOB, Nataša, 1947-
        Umetnostna zgodovina : učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in poklicnem tehniškem izobraževanju / Nataša Golob. - 1., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Medvode] : Rolgraf). - 215 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 214. - Kazali

ISBN 978-961-02-0178-6
a) history of art - textbook b) secondary school c) umetnostna zgodovina - učbenik d) srednja šola e) zgodovina f) likovno delo g) likovne umetnosti

7.01(075.3)
II 7 GOLOB, N. Umetnostna
COBISS.SI-ID 265524224


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


56.
ŽMAVC, Sonja
        Intervencije v fotografiji : diplomsko delo / Sonja Žmavc. - Ljubljana : [S. Žmavc], 2015. - IV, 79 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2816. - Bibliografija: f. 69-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing b) photography c) risanje d) forografija e) sodobna umetnost f) risarske tehnike g) risba h) upodabljanje človeškega telesa i) intervencija

7.02(043.2)
ZZ II 7(043.2) ŽMAVC, S. Intervencije
COBISS.SI-ID 10553161


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


57.
SIMONOVIČ, Nina, 1990-
        Modra v arhitekturi : diplomsko delo / Nina Simonovič. - Ljubljana : [N. Simonovič], 2015. - 24 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2806. - Bibliografija: f. 24. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) architecture b) colour c) arhitektura d) barva e) modra barva f) zgodovina g) vpliv barve

72:535-2-026.613.6(043.2)
ZZ II 7(043.2) SIMONOVIČ, N. Modra
COBISS.SI-ID 10547017


78 GLASBA.


58.
SVETEK, Božidar
        Ustvarjanje svetlobe : optična podoba glasbe / [[besedilo in] fotografije] Božidar Svetek. - Ljubljana : Slovenska filharmonija, 2014. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 193-195. - Kazalo Kazalo

ISBN 978-961-6432-06-1
a) music b) optics c) glasba d) optika e) glasba f) slika g) vizualizacija zvoka h) optična podoba glasbe i) zvočne barve j) povezave k) interaktivna glasba l) tonske transkripcije m) sinestezija n) barvno slišanje

78:159.954.4
78 SVETEK, B. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 274077696


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


59.
NOVINIĆ, Tajana
        Kako predmet Šport doživljajo otroci 2. triletja osnove šole (regija Prekmurje) : diplomsko delo / Tajana Novinić. - Ljubljana : [T. Novinić], 2015. - VI f., 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2805. - Bibliografija: str. 50-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) učni predmet f) ocenjevanje g) strah h) odnos

796:373.3(497.411)(043.2)
ZZ II 79(043.2) NOVINIĆ, T. Kako
COBISS.SI-ID 10546761


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


60.
PALACIO, R. J.
        Čudo / R. J. Palacio ; [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 320 str. ; 21 cm

Prevod dela: Wonder. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-93582-7-6

821.111(73)-93-311.2
821.111(73) PALACIO, R. J. Čudo
COBISS.SI-ID 276091904


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


61.
IGERABIDE, Juan Kruz
        S prstom na luni : (pesniške igre) = Con un dedo en la luna : (juegos poéticos) / Juan Kruz Igerabide ; prevedla Barbara Pregelj ; ilustrirala Mojca Fo ; [spremna beseda Gemma Santiago Alonso in Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 168 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzporedno slov. in špan. besedilo. - 400 izv. - Pesniški ristanc Juana Kruza Igerabida / Gemma Santiago Alonso: str. 155-158. - O mejah poezije / Barbara Pregelj: str. 159-162. - Velik tisk

ISBN 978-961-6886-06-2

821.361-93-1
821.134.2 IGERABIDE, J. K. S prstom
COBISS.SI-ID 270564352


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


62.
ZAJC, Neža
        Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove / [besedilo, prevod pesmi] Neža Zajc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Življenja in dela ; 9. Biografske študije ; 6)

Potiskane notr. str. ov. - V dodatku so predstavljene pesmi A. Ahmatove v rus. (cir.) in slov. prevodu. - 300 izv. - O avtorici na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 289-297. - Kazali

ISBN 978-961-254-760-8
a) biography b) literature c) biografija d) literatura e) ruska književnost f) ruska poezija g) prevodi v slovenščino h) ruske pesnice i) biografije j) literarne študije k) 20.st.

821.161.1.09Ahmatova A. A.
929Ahmatova A. A.
821.161.1-1=163.6
821.161.1 ZAJC, N. Uvod
COBISS.SI-ID 277858048


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


63.
FLANAGAN, Richard
        The narrow road to the deep north / Richard Flanagan. - 1st Vintage international ed. - New York : Vintage International, 2015. - 397 str. ; 21 cm

Man Booker Prize, 2014

ISBN 978-0-8041-7147-2 (broš.)
ISBN 978-0-385-35286-4 (e-knjiga)

821.111(94)-311.2=111
821.111 FLANAGAN, R. Narrow
COBISS.SI-ID 10548553


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


64.
LIONNI, Leo
        Mali modri in mali rumeni / zgodba Lea Lionnija ; [prevedla Mojca Redjko]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [41] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Little blue and little yelow [!]. - 800 izv.

ISBN 978-961-272-181-7

821.131.1-93-32
821.131.1 LIONNI, L. Mali
COBISS.SI-ID 278881792


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


65.
BRVAR, Andrej, 1945-
        Retrospektiva : izbrane pesmi / Andrej Brvar ; [izbral in spremno besedo napisal Mitja Čander ; bibliografijo sestavil Matjaž Hočevar]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 278 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 324)

700 izv. - Robustnost in pretanjenost / Mitja Čander: str. 242-256. - Bibliografija Andreja Brvarja / Matjaž Hočevar: str. 258-277

ISBN 978-961-01-0234-2
a) Brvar, Andrej (1945-) - Literarne študije b) Brvar, Andrej (1945-) - Bibliografije c) slovenska književnost d) poezija e) slovenski pesniki

821.163.6-821
821.163.6
012Brvar A.
821.163.6 BRVAR, A. Retrospektiva
COBISS.SI-ID 277721344

66.
STEPANČIČ, Damijan
        Živalska kmetija : [strip po predlogi Georgea Orwella] / [ilustriral] Damijan Stepančič ; Andrej Rozman Roza [po Georgeu Orwellu]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 80 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-172-5
a) comics b) strip c) stripi d) angleška književnost e) knjige za otroke

821.163.6:084.11(082)
821.163.6 STEPANČIČ, D. Živalska
COBISS.SI-ID 277146368

67.
SUHODOLČAN, Leopold
        Peter Nos je vsemu kos / Leopold Suhodolčan ; [ilustriral] Marjan Manček. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 103 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Deteljica)

1.500 izv. - Spremna beseda Primoža Suhodolčana na str. [105]

ISBN 978-961-01-3295-0

821.163.6-93-32
821.163.6 SUHODOLČAN, L. Peter
COBISS.SI-ID 274521600


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


68.
        ODKRIVAJMO Evropo : igram se s pojočim svinčnikom / narisala Florence McKenzie ; izdelava podatkovnikov Martine Palau ; [poslovenili I. Toman, B. Golobič, M. Lesnik]. - Ljubljana : Otroška knjiga Oka : Jutro, 1999 (printed in Italy). - 158 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: A la découverte de l'Europe

ISBN 961-6217-18-6 (Oka)
a) Evropa - Geografija - Knjige za otroke

913(4)(02.053.2)
II 91 ODKRIVAJMO
COBISS.SI-ID 99581952

69.
TWIST, Clint
        Stanley in Livingstone. Odprave po Afriki / Clint Twist ; [prevedel Dušan Gorše]. - 2. izd. - Ljubljana : Slovenska knjiga, 1999 (tiskano v Hongkongu). - 44 str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (Veliki raziskovalci)

Prevod dela: Stanley and Livingstone. Expeditions through Africa. - Kazalo

ISBN 961-210-039-X
a) Livingstone, David (1813-1873) - Biografije b) Stanley, Henry Morton (1841-1904) - Biografije c) Afrika - Geografska odkritja - 19.stoletje - Knjige za mladino d) potovanja

910.4
II 91 TWIST, C. Stanley
COBISS.SI-ID 78783744


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


70.
        WAR & peace in the Balkans : eine Austelung des Goethe-Instituts = an exibition of the Goethe-Institut / [Texte von = texts written by Andreas Apostolidis]. - 2. Aufl. = 2nd ed. - Athen : Goethe-Institut : Anemon, 2015. - 63 str. : 29 cm

Vzporedno angl. in nem. besedilo

ISBN 978-960-9761-03-1
a) history b) zgodovina

94(100)"19/20"
ZZ II 94(41/49) WAR & peace
COBISS.SI-ID 10552905


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO