COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


junijske novosti0 SPLOŠNO.


1.
ŠTEBE, Janez
        Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop [Elektronski vir] : priročnik za raziskovalce / Janez Štebe, Sonja Bezjak, Irena Vipavc Brvar. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015

Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX. - Opis vira z dne 19. 5. 2015. - El. publikacija v pdf formatu obsega 20 str.

ISBN 978-961-235-721-4 (pdf)
a) raziskovalni podatki b) odprti dostop

001.891:004.6(0.034.2)
COBISS.SI-ID 277831424


0(043.2) SPLOŠNO.


2.
ERBELI, Florina
        Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav : doktorska disertacija / Florina Erbeli. - Ljubljana : [F. Erbeli], 2015. - 235 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2848. - Bibliografija: str. 196-218. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) English language b) reading c) reading difficulty d) primary school e) angleščina f) branje g) težave pri branju h) osnovna šola i) bralna zmožnost j) uspešni bralci k) šibki bralci

028:811.111:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) ERBELI, F. Latentna
COBISS.SI-ID 10583369

3.
STOKANOVIČ, Svetlana
        Motivacija staršev za branje zahtevnih besedil skupaj z otroki v prvem razredu devetletke : diplomsko delo / Svetlana Stokanovič. - Ljubljana : [S. Stokanovič], 2015. - 61 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2865. - Bibliografija: f. 54-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) parents c) motivation d) branje e) starši f) motivacija g) družinska pismenost h) skupno branje i) zahtevna besedila

028(043.2)
ZZ II 02(043.2) STOKANOVIČ, S. Motivacija
COBISS.SI-ID 10597449


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
        SERIOUS educational game assessment : practical methods and models for educational games, simulations and virtual worlds / edited by Leonard Annetta, Stephen C. Bronack. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense Publishers, 2011. - XII, 277 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija ter povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-6091-327-3 (broš.)
ISBN 978-94-6091-328-0 (trda vezava)
ISBN 978-94-6091-329-7 (e-knjiga)
a) distance study b) computer game c) educational technology d) izobraževanje na daljavo e) računalniška igra f) izobraževalna tehnologija g) tridimenzionalno okolje h) učna okolja i) izobraževalne igre j) osebnost k) agresija l) virtualno okolje

004.4(082)
004.4 SERIOUS educational
COBISS.SI-ID 10570569

5.
        SERIOUS games and edutainment applications / Minhua Ma, Andreas Oikonomou, Lakhmi C. Jain editors. - London [etc.] : Springer, [2014], cop. 2011. - XVI, 504 str. : ilustr. ; 24 cm

Podarek o letu izida najen na spletu. Broširan ponatis trdovezane 1. izd. iz leta 2011. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4471-5811-0 (broš.)
ISBN 978-1-4471-2161-9 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-1-4471-2161-9
a) computer science b) computer game c) education d) računalništvo e) računalniška igra f) vzgoja in izobraževanje g) računalništvo h) računalniška grafika i) računalniške igre j) video igre k) razvoj računalniških iger l) aplikacije m) študije primerov n) socialni vidik

004.42(082)
004.4 SERIOUS games
COBISS.SI-ID 10569289


1 FILOZOFIJA.


6.
MEDNARODNI filozofski simpozij Miklavža Ocepka (4 ; 2013 ; Ljubljana / Škocjan)
        Nova oikonomija odnosov : bližnjik in eksistencialni preobrat / Četrti mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka, [Ljubljana, Škocjan, 12. 6.-19. 6. 2013] ; uredil Primož Repar ; [prevedli Anina Oblak ... [et al.] ; strip Matjaž Bertoncelj ; fotografija Bojan Stepančič ; ilustracije Humberto Ortega Villasenor]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa : Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2014 ([Ljubljana] : Pleško). - 828 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - (Zbirka Revija v reviji ; 5) (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana)

Nasl. na ov.: Eksistencialni preobrat. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 770 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6894-44-9
a) philosophy b) filozofija c) eksistenca d) Kierkegaard

1Kierkegaard S.(082)
1 MEDNARODNI Nova cdr 1 MEDNARODNI Nova (pril.)
COBISS.SI-ID 275224576


316 SOCIOLOGIJA.


7.
KOVAČIČ, Dare
        Komunikacija / Dare S Kovačič. - [Ljubljana] : DSK Dare S Kovačič, 2008. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, študijski program Pomoč z umetnostjo, modul Medosebna komunikologija in skupinska dinamika. - Bibliografija: str. 114-124
a) communication b) komunikacija c) komuniciranje d) medosebna komunikacija e) skupinska komunikacija f) psihologija

316.776
159.946.3
II 3 KOVAČIČ, D. Komunikacija
COBISS.SI-ID 10571849

8.
KOVAČIČ, Dare
        Medosebna komunikacija : [interna skripta za predmet medosebna komunikacija, obvezni jedrni modul] / Dare S Kovačič. - [2. izd.]. - [Ljubljana] : DSK Dare S Kovačič, 2010. - 171 str. ; 30 cm : ilustr.

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, študijski program Pomoč z umetnostjo. - Spiralna vezava. - Bibliografija: str. 163-171
a) communication b) komunikacija c) komuniciranje d) medosebna komunikacija e) skupinska komunikacija f) psihologija

316.776
159.946.3
II 3 KOVAČIČ, D. Medosebna
COBISS.SI-ID 1007977


34 PRAVO.


9.
JENKOLE, Martina
        Zagovornik - glas otroka : posebno poročilo Varuha človekovih pravic RS : pilotski projekt 2007-2012 / [avtorica besedila Martina Jenkole]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2013. - 47 str. ; 30 cm

Nasl. na ov.: Posebno poročilo o projektu Zagovornik - glas otroka. - Avtorica navedena v kolofonu. - Predgovor / Zdenka Čebašek-Travnik: str. 6. - Bibliografija: str. 46

ISBN 978-961-93381-1-7
a) child b) human rights c) otrok d) človekove pravice e) pravice otrok f) zagovorništvo

342.726-053.2(497.4)
II 342.7 JENKOLE, M. Zagovornik
COBISS.SI-ID 264630784


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


10.
BERNSTEIN, Basil B.
        Razred, kodi in nadzor / Basil Bernstein ; spremna študija Slavko Gaber in Veronika Tašner ; [prevod Naum Dretnik ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015. - 288 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Class, codes and control. - 300 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-253-175-1
a) socialization b) sociolinguistics c) educational sociology d) socializacija e) sociolingvistika f) pedagoška psihologija g) sociologija h) pedagoške prakse i) družba j) kodi

316.74:37.01
316 BERNSTEIN, B. B. Razred
COBISS.SI-ID 279881728

11.
        HANDBOOK of mobile learning / edited by Zane L. Berge and Lin Y. Muilenburg. - New York ; London : Routledge, 2013. - XXXVII, 638 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-50369-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-11876-4 (e-knjiga)
a) learning b) education c) teaching d) učenje e) vzgoja in izobraževanje f) pouk g) mobilne tehnologije h) tablice i) pametni telefoni j) M-učenje k) učenje na daljavo l) socio-kulturni vidik m) komunikacija n) učenci o) muzeji p) elektronske knjige q) razred r) online tečaji s) mobilna ustanova t) avtorsko pravo u) visokošolske knjižnice v) poklicni razvoj w) telemedicina x) učenje jezikov y) didaktične igre z) fakultete {) pedagoški vidik |) informacijsko-komunikacijska tehnologija

37.018.43(082)
37.02 HANDBOOK of mobile
COBISS.SI-ID 10573641

12.
        KARIERNI ter osebnostni in socialni razvoj mladih : pogledi, pristopi, izzivi : [znanstvena monografija] / uredila Urška Štremfel in Miha Lovšin. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 125 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh, povzetek pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-270-220-5
a) youth b) career development c) mladina d) poklicni razvoj e) otroci f) mladostniki g) osebnostni razvoj h) psihosocialni razvoj i) vseživljenjsko učenje j) opolnomočenje k) karierna orientacija l) izobraževalna politika

37.048(082)
371.8 KARIERNI ter osebnostni
COBISS.SI-ID 279185152

13.
KRAŠNA, Marjan
        Izobraževanje v digitalnem svetu / Marjan Krašna. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015 ([Maribor] : Evrografis). - 146 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 108)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 200 izv. - Bibliografija: str. 127-133. - Kazala

ISBN 978-961-6930-30-7
a) education b) information technology c) vzgoja in izobraževanje d) informacijska tehnologija e) vzgoja in izobraževanje f) elektronska učna gradiva g) tečaji h) komunikacija i) elektronsko preverjanje znanja j) e-testi k) študenti

37:004
37 KRAŠNA, M. Izobraževanje
COBISS.SI-ID 82775809

14.
KUBALE, Valentin
        Metodični priročnik za praktično izobraževanje v šolah in delovnih organizacijah / [[besedilo], slike in obrazci] Valentin Kubale. - 2. dopolnjena izd. - Celje : samozal. ; Maribor : Piko's Printshop, 2015. - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

Hrbtni nasl.: Metodični priročnik za praktično izobraževanje. - Bibliografija: str. 173-176

ISBN 978-961-23616-8-6
ISBN 961-90236-2 ! (samozal.)
a) practical work b) school c) didactics d) praktično delo e) šola f) didaktika g) praktični pouk h) metodika i) učitelji j) učne oblike k) učne metode l) učne priprave

37.091.33-027.22(035)
371.3 KUBALE, V. Metodični
COBISS.SI-ID 21408008

15.
        Z roko v roki : zbornik primerov dobrih praks v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti / uredili Mateja Brejc, Tatjana Ažman. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 204 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

250 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6637-80-0
a) education b) local community c) marginal group d) vzgoja in izobraževanje e) lokalna skupnost f) marginala skupina g) socialni kapital h) prostovoljstvo i) kulturni kapital j) migranti k) medgeneracijsko povezovanje l) enake možnosti

37:316.334(497.4)(082)
37 Z ROKO v roki
COBISS.SI-ID 278345984


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


16.
LAVRIČ, Tina, mag.
        Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini : magistrsko delo / Tina Lavrič. - Ljubljana : [T. Lavrič], 2015. - VI f., 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2840. - Bibliografija: str. 46-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) language skill b) primary school c) jezikovna veščina d) osnovna šola e) tuji jezik f) SloMLAT-E g) drugo triletje

373.3:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LAVRIČ, T. Odnos
COBISS.SI-ID 10575433

17.
PETAN, Andreja
        Prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri učencih petega razreda osnovne šole : magistrsko delo / Andreja Petan. - Ljubljana : [A. Petan], 2015. - VI f., 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) language skill b) primary school c) jezikovna veščina d) osnovna šola e) tuji jezik f) SloMLAT-E g) mlajši učenci

373.3:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) PETAN, A. Prepoznavanje
COBISS.SI-ID 10601033

18.
VIDMAR, Lucija, 1990-
        Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage pripovedovanja : magistrsko delo / Lucija Vidmar. - Ljubljana : [L. Vidmar], 2015. - 65 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2839. - Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) pupil c) teaching style d) učitelj e) učenec f) stil pouka g) učiteljeva kompetence h) kakovosten pouk i) poslušanje

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) VIDMAR, L. Stališča
COBISS.SI-ID 10575177


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


19.
KRALJ, Tjaša, 1992-
        Vpeljevanje najmlajših v svet geometrijskih teles : diplomsko delo / Tjaša Kralj. - Ljubljana : [T. Kralj], 2015. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) predšolski otrok d) matematika e) predšolska matematika f) igra g) geometrija

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRALJ, T. Vpeljevanje
COBISS.SI-ID 10600521

20.
        UMETNOST v vrtcu / [uredniški odbor Betka Vrbovšek, Darinka Belak, Simona Žnidar]. - Ljubljana : Supra, 2015 ([s. l.] : Cicero). - 424 str. : ilustr. ; 24 cm

11. strokovni posvet Dobre prakse v vrtcih je potekal 27. januarja 2015 v Ljubljani

ISBN 978-961-93626-1-7
a) art education b) music education c) dance d) pre-school education e) nursery school f) likovna vzgoja g) glasbena vzgoja h) ples i) predšolska vzgoja j) vrtec k) kurikulum l) dramska umetnost m) gledališče n) dejavnosti

373.2.016(082)
373.2 UMETNOST v vrtcu
COBISS.SI-ID 277674240


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


21.
BIZANT, Sara
        Razvijanje vzdržljivosti z metodo igre v heterogenem oddelku : diplomsko delo / Sara Bizant. - Ljubljana : [S. Bizant], 2015. - 30 str., [1] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2864. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor development c) predšolski otrok d) gibalni razvoj e) vzdržljivost f) metoda igre

373.2.016:796.012.12(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BIZANT, S. Razvijanje
COBISS.SI-ID 10596937

22.
GORIŠEK Simončič, Dunja
        Samoevalvacija kakovosti v vrtcu : sodelovanje med vrtcem in družino : diplomska naloga / Dunja Gorišek Simončič. - Ljubljana : [D. Gorišek Simončič], 2015. - 58 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2866. - Bibliografija: str. 42-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) quality of education c) cooperation d) self-evaluation e) vrtec f) kvaliteta izobraževanja g) sodelovanje h) samovrednotenje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GORIŠEK SIMONČIČ Samoevalvacija

COBISS.SI-ID 10601545

23.
HECL, Tanja
        Jaz sem jaz, ti si ti! : razumevanje socialnih interakcij in izstopajočega vedenja pri predšolskih otrocih : diplomsko delo / Tanja Hecl. - Ljubljana : [T. Hecl], 2015. - VI f., 87 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pre-school child b) behaviour c) predšolski otrok d) vedenje e) socialne igre f) sprejetost g) študija primera

373.2:37.013.42(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HECL, T. Jaz sem
COBISS.SI-ID 10597961

24.
KRAMAR, Mateja, 1993-
        Spoznavanje različnih materialov z otroki, starimi 1-2 let : diplomsko delo / Mateja Kramar. - Ljubljana : [M. Kramar], 2015. - 42 str. + [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) igra f) razvrščanje g) aktivno učenje

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRAMAR, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10598729

25.
KRŽIŠNIK, Jerneja, 1989-
        Pomen planinstva v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Jerneja Kržišnik. - Ljubljana : [J. Kržišnik], 2015. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2836. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sport c) predšolski otrok d) šport e) hoja f) vzdržljivost

373.2.016:796.52(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRŽIŠNIK, J. Pomen
COBISS.SI-ID 10574409

26.
MATJAŠEC, Mateja
        Izdelovanje modela vodnega kolesa v vrtcu : diplomska naloga / Mateja Matjašec. - Ljubljana : [M. Matjašec], 2015. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2835. - Bibliografija: str. 76-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) projektno delo f) tehnika g) les

373.2.016:624.048(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MATJAŠEC, M. Izdelovanje

COBISS.SI-ID 10574153

27.
PAJNIČ, Anja
        Lutka kot motivacijsko sredstvo pri učenju tujega jezika : diplomsko delo / Anja Pajnič. - Ljubljana : [A. Pajnič], 2015. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) motivation d) foreign languages e) predšolski otrok f) lutke g) motivacija h) tuji jeziki i) govor j) jezik

373.2.016:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAJNIČ, A. Lutka
COBISS.SI-ID 10598473

28.
PLEČNIK, Janja
        Vloga lutke pri motivaciji otrok : diplomska naloga / Janja Plečnik. - Ljubljana : [J. Plečnik], 2015. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2863. - Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) motivation d) predšolski otrok e) lutke f) motivacija g) lutka-ljubljenec skupine

373.2.016:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PLEČNIK, J. Vloga
COBISS.SI-ID 10596681

29.
PREKSAVEC, Katarina
        Ples v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Katarina Preksavec. - Ljubljana : [K. Preksavec], 2015. - VII, 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2853. - Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school age c) nursery school d) ples e) predšolsko obdobje f) vrtec g) plesne dejavnosti h) gibanje i) sprostitev j) plesna vzgoja

373.2.016:793(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PREKSAVEC, K. Ples
COBISS.SI-ID 10581577

30.
REMEC, Tanja
        Prostor in arhitektura skozi oči otrok, starih od 4 do 5 let : diplomsko delo / Tanja Remec. - Ljubljana : [T. Remec], 2015. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2852. - Bibliografija: str. 50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) architecture c) predšolski otrok d) arhitektura e) likovno izražanje f) dejavnosti

373.2.016:72(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) REMEC, T. Prostor
COBISS.SI-ID 10581321

31.
ŠTEMBERGAR, Darja
        Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in animiranih filmov Walta E. Disneyja na osnovi sociološke teorije Jacka D. Zipesa : primerjalna analiza pravljic Žabji kralj ali železni Henrik, Motovilka in Sneguljčica : diplomsko delo / Darja Štembergar. - Ljubljana : [D. Štembergar], 2015. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2838. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) fairy tale c) textual analysis d) predšolski otrok e) pravljica f) analiza besedila g) analiza pravljic

373.2.016:82-93(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠTEMBERGAR, D. Kvalitativna

COBISS.SI-ID 10574921

32.
ZAJC, Rebeka, 1991-
        Počitek in spanje v vrtcu z vidika strokovnih delavcev, otrok in njihovih staršev : diplomsko delo / Rebeka Zajc. - Ljubljana : [R. Zajc], 2015. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) attitude b) sleep c) rest d) stališče e) spanje f) počitek g) pomočnik vzgojitelja h) vrtec

373.2:331.313.4(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZAJC, R. Počitek
COBISS.SI-ID 10598985


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


33.
PITAMIC, Maja
        Modern art adventures : 36 creative, hands-on projects inspired by artists from Monet to Banksy / Maja Pitamic and Jill Laidlaw. - Chicago : Chicago Review Press, 2015. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm

Includes index. - Includes bibliographical references and index. - Vsebina: Impressionism ; Expressionism ; Portraits ; Abstract ; Graphic art ; Pop art ; Street art

ISBN 978-1-61373-177-2
a) art b) child c) umetnost d) otrok e) ročne spretnosti f) slikarstvo g) grafika h) ulična umetnost

373.32.016:74
373.32.016:74 PITAMIC, M. Modern
COBISS.SI-ID 10590537


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


34.
BIRK, Katarina
        Sodelovanje OŠ Sostro z lokalnimi društvi v preteklosti in danes : diplomsko delo / Katarina Birk. - Ljubljana : [K. Birk], 2015. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2861. - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) cooperation c) local community d) osnovna šola e) sodelovanje f) lokalna skupnost g) Osnovna šola Sostro h) lokalna društva

373.3:351.752.1(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BIRK, K. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 10594121

35.
JAKŠA, Ivana
        Pogled staršev na timsko delo vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Ivana Jakša. - Ljubljana : [I. Jakša], 2015. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2846. - Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) parent-teacher relation b) primary education c) odnos med starši in učiteljem d) osnovnošolski pouk e) prvi razred

373.3:37.064.1(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JAKŠA, I. Pogled
COBISS.SI-ID 10582857

36.
JERANKO Perkovič, Urška
        Pouk zunaj učilnice pri spoznavanju okolja : diplomsko delo / Urška Jeranko Perkovič. - Ljubljana : [U. Jeranko Perkovič], 2015. - 87 str., [5] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2862. - Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) science education c) open air activities d) osnovnošolski pouk e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) dejavnosti na prostem g) spoznavanje okolja

373.3.016:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JERANKO PERKOVIČ Pouk
COBISS.SI-ID 10594377

37.
SLABE, Ana
        Integracija ustvarjalnega giba v 3. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Ana Slabe. - Ljubljana : [A. Slabe], 2015. - 99 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2844. - Bibliografija: str. 98-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) motion c) osnovnošolski pouk d) gibanje e) ustvarjalnost f) metode g) celosten razvoj

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SLABE, A. Integracija
COBISS.SI-ID 10582345

38.
SUŠNIK, Petra, 1989-
        Pouk zunaj učilnice s poudarkom na družboslovju : diplomsko delo / Petra Sušnik. - Ljubljana : [P. Sušnik], 2015. - VII f., 63 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2837. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) primary school c) družba d) osnovna šola e) učiteljeva priprava f) akcijska raziskava g) spoznavanje okolja

373.32.016:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SUŠNIK, P. Pouk
COBISS.SI-ID 10574665

39.
ŠKRLJ, Tjaša
        Tehnike sproščanja in njihov vpliv na učence : diplomsko delo / Tjaša Škrlj. - Ljubljana : [T. Škrlj], 2015. - 162 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 160-162. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) relaxation c) osnovnošolski pouk d) sprostitev e) stres f) umirjanje g) sprostitvene igre

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠKRLJ, T. Tehnike
COBISS.SI-ID 10597705


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


40.
JERMAN, Blanka
        Spodbujanje senzoričnega in motoričnega razvoja pri sedemletnem dečku : magistrsko delo / Blanka Jerman. - Ljubljana : [B. Jerman], 2015. - XV, 162 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) child development b) razvoj otroka c) študija primera

376.1:796.012(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JERMAN, B. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 10601801

41.
KOROŠEC, Tina, 1989-
        Prilagojen zumba fitnes program za mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Tina Korošec. - Ljubljana : [T. Korošec], 2015. - V, 112 str., [21] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2843. - Bibliografija: str. 108-112. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backwardness b) adult c) young adult d) sport e) razvojna motnja f) odrasli g) mlajši odrasli h) šport i) aerobika j) ples

376.1:796.015.132(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOROŠEC, T. Prilagojen
COBISS.SI-ID 10582089

42.
LENIČ, Katarina, 1985-
        Obravnava učenke z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : študija primera : magistrsko delo / Katarina Lenič. - Ljubljana : [K. Lenič], 2014. - 251 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2850. - Bibliografija: str. 207-219. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) learning difficulty c) osnovnošolski pouk d) učne težave e) trening f) močna področja g) prilagoditve

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LENIČ, K. Obravnava
COBISS.SI-ID 10585417

43.
POGAČNIK Janežič, Olga
        Izgorelost in dejavniki stresa pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč : diplomsko delo / Olga Pogačnik Janežič. - Ljubljana : [O. Pogačnik Janežič], 2015. - X, 96 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2851. - Bibliografija: str. 87-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) mental stress c) specialni pedagog d) duševni stres e) dodatna strokovna pomoč

376.1:159.944.4(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) POGAČNIK J., O. Izgorelost

COBISS.SI-ID 10581065


378 VISOKO ŠOLSTVO.


44.
        The DECLINE of the guru : the academic profession in the Third World / edited by Philip G. Altbach. - New York : Palgrave Macmillan, 2003. - VIII, 338 str. ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov.: The academic profession in developing and midle-income countries. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4039-6054-2 (broš.)
ISBN 978-0-312-29591-2 (trda vezava)
a) higher education b) teaching profession c) higher education d) učiteljski poklic e) spol f) demografske značilnosti g) vrednotenje h) akademsko delo i) akademsko okolje j) akademska svoboda k) informacijska tehnologija l) izobraževanje na daljavo

378(082)
378 DECLINE of the guru
COBISS.SI-ID 10590793

45.
        PRILOZI za pedagoško-andragošku praksu na univerzitetu / Zalkida Hadžibegović ... [et al.] ; [urednica Zalkida Hadžibegović]. - Sarajevo : DES, 2005 (Sarajevo : DES). - 146 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Univerzitet u tranziciji ; knj. 1)

600 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 9958-728-72-9
a) higher education b) teacher c) student d) visokošolsko izobraževanje e) učitelj f) študent g) asistenti h) akademsko osebje i) predavatelji j) pouk k) komunikacija l) nadarjeni m) bolonjski proces

378(082)
378.14(497.6)(082)
ZZ 378 PRILOZI za pedagoško-
COBISS.SI-ID 14593798

46.
        REINSTITUCIONALIZACIJA visokog obrazovanja na zapadnom Balkanu : međusobno delovanje evropskih ideja, domaćih politika i institucionalnih praksi / (ur.) Jelena Branković ... [et al.] ; prevela s engleskog Nataša Andrejić. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2014 (Beograd). - 260 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: The Re-Institutionalization of Higher Education in the Western Balkans. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-84031-79-4 (broš.)
a) higher education b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje d) politika vzgoje in izobraževanja e) zahodni Balkan f) zasebno šolstvo g) menedžment h) kakovost

378(082)
378 REINSTITUCIONAL. visokog
COBISS.SI-ID 210837260


5 NARAVOSLOVNE VEDE


47.
        KEMIJA 1 [Elektronski vir] : e-učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij / avtorji Andrej Smrdu ... [et al.] ; slikovno gradivo Wikipedia ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/kemija1/

ISBN 978-961-03-0136-3 (pdf)
a) Kemija - Učbeniki za srednje šole

54(075.3)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273952000

48.
        KEMIJA 2 [Elektronski vir] : e-učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazij / avtorji Boris Zmazek ... [et al.] ; slikovno gradivo Wikipedia ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/kemija2/

ISBN 978-961-03-0137-0 (pdf)
a) Kemija - Učbeniki za srednje šole

54(075.3)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273952256

49.
        KEMIJA 8 [Elektronski vir] : e-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole / avtorji Irena Sajovic ... [et al.] ; slikovno gradivo Wikipedia ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/kemija8/

ISBN 978-961-03-0134-9 (pdf)
a) Kemija - Učbeniki za osnovne šole

54(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273953024

50.
        KEMIJA 9 [Elektronski vir] : e-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole / avtorji Samo Jamšek ... [et al.] ; slikovno gradivo Wikipedia ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/kemija9/

ISBN 978-961-03-0142-4 (pdf)
a) Kemija - Učbeniki za osnovne šole

54(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 275601408

51.
VRTAČNIK, Margareta
        Kemija 3 [Elektronski vir] : e-učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazij / avtorji Metka Vrtačnik, Boris Zmazek, Bojana Boh ; slikovno gradivo Wikipedia ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/kemija3/

ISBN 978-961-03-0143-1 (pdf)
a) Organska kemija - Učbeniki za srednje šole

547(075.3)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273952512


51 MATEMATIKA.


52.
CHARTRAND, Gary
        A first course in graph theory / Gary Chartrand and Ping Zhang. - Mineola : Dover Publications, 2012. - XIII, 450 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dover books on mathematics)

Bibliografija: str. 427-437. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction ; 2. Degrees ; 3. Isomorphic Group ; 4. Trees ; 5. Connectivity ; 6. Traversability ; 7. Digraphs ; 8. Matchings and Factorization ; 9. Planarity ; 10. Coloring Graphs ; 11. Ramsy Numbers ; 12. Distance ; 13. Domination

ISBN 978-0-486-48368-9
ISBN 0-486-48368-1
a) mathematics b) matematika c) grafi d) vaje

519.17(075.8)
519.1 CHARTRAND, G. First
COBISS.SI-ID 10570825

53.
DAEPP, Ulrich
        Reading, writing, and proving : a closer look at mathematics / Ulrich Daepp, Pamela Gorkin. - 2nd ed. - New York : Springer, cop. 2011. - XIII, 376 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in mathematics, ISSN 0172-6056)

Bibliografija: str. 367-370. - Kazalo

ISBN 978-1-4419-9478-3
ISBN 978-1-4419-9479-0 (e-ISBN)
a) mathematics b) reading c) writing d) matematika e) branje f) pisava g) množice h) funkcije i) relacije j) logika k) matematična notacija l) tehnike dokazovanja

51
51 DAEPP, U. Reading
COBISS.SI-ID 15941209

54.
KORTE, Bernhard H., 1938-
        Combinatorial optimization : theory and algorithms / Bernhard Korte, Jens Vygen. - 5th ed. - Berlin ; Berlin : Springer, cop. 2012. - XIX, 659 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Algorithms and combinatorics, ISSN 0937-5511 ; 21)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-3-642-24487-2 (trda vezava)
ISBN 978-3-642-24488-9 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-3-642-24488-9
a) mathematics b) matematika c) kombinatorična optimizacija d) teorija grafov e) linearno programiranje f) celoštevilsko programiranje g) najkrajše poti h) pretoki i) prirejanja j) matroidi k) aproksimacijski algoritmi l) problem trgovskega potnika

519.8
519.1 KORTE, B. H. Combinatorial
COBISS.SI-ID 10573129

55.
        MATEMATIKA 6 [Elektronski vir] : e-učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole / avtorji Virág Tadina Bence ... [et al.] ; ilustracije Tomaž Verbič Šalamon. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/matematika6/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 1. 2015

ISBN 978-961-03-0133-2 (pdf)
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole

51(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273954304

56.
        MATEMATIKA 7 [Elektronski vir] : e-učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole / avtorji Jože Tratar ... [et al.] ; slikovno gradivo Tomaž Verbič Šalamon ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/matematika7/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 1. 2015

ISBN 978-961-03-0138-7 (pdf)
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole

51(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 275601152

57.
        A MODERN introduction to probability and statistics : understanding why and how / F.M. Dekking ... [et al.]. - London : Springer, 2010. - XV, 487 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer texts in statistics)

Bibliografija: str. 475-476. - Kazalo

ISBN 978-1-84996-952-9
ISBN 978-1-84628-168-6 (e-knjiga)
a) statistics b) mathematics c) statistika d) matematika e) verjetnost f) matematična statistika g) spremenljivke h) korelacija i) kovarianca j) analiza podatkov

519.2
519.1 MODERN introduction
COBISS.SI-ID 10591049

58.
        The PENGUIN dictionary of mathematics / edited by David Nelson. - 4th ed. - London [etc.] : Penguin books, 2008. - 480 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin reference library)

ISBN 978-0-141-03023-4
a) mathematics b) dictionary c) matematika d) slovar

51(038)
51 PENGUIN dictionary
COBISS.SI-ID 10573385

59.
        VEGA 1 [Elektronski vir] : e-učbenik za matematiko v 1. letniku gimnazij / avtorji Andreja Mohorčič ... [et al.] ; slikovno gradivo Imagebase ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/vega1/

ISBN 978-961-03-0135-6 (pdf)
a) Matematika - Učbeniki za srednje šole

51(075.3)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273955584


51(043.2) MATEMATIKA.


60.
STOJNŠEK, Katja
        Hipopeda in njej sorodne krivulje : diplomsko delo / Katja Stojnšek. - Ljubljana : [K. Stojnšek], 2015. - IX, 67 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 3D očala

Bibliografija: f. 63-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) geometry b) geometrija c) stožnice d) ravninske krivulje e) nožiščne krivulje f) lemniskata g) središčni razteg h) Cassinijevi ovali

514.752.2(043.2)
ZZ II 51(043.2) STOJNŠEK, K. Hipopeda
COBISS.SI-ID 10598217


53 FIZIKA.


61.
        FIZIKA 8 [Elektronski vir] : e-učbenik za fiziko v 8. razredu osnovne šole / avtorji Lidija Grubelnik ... [et al.] ; ilustracije Vladimir Grubelnik, Said Bešlagić ; slikovno gradivo Wikipedia ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/fizika8/

ISBN 978-961-03-0144-8 (pdf)
a) Fizika - Učbeniki za osnovne šole

53(075.2)
COBISS.SI-ID 273951744

62.
        FIZIKA 9 [Elektronski vir] : e-učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole / avtorji Robert Repnik ... [et al.] ; ilustracije Vladimir Grubelnik, Said Bešlagić ; slikovno gradivo Wikipedia ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/fizika9/

ISBN 978-961-03-0199-8 (pdf)
a) Fizika - Učbeniki za osnovne šole

53(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 275600896

63.
        LABORATORIJSKE vaje iz fizikalnega dela naravoslovja : z miselno potjo prof. dr. Janeza Ferbarja 1999 / Janez Ferbar ... [et al.] ; fotografije in skice Domen Ferbar ; dopolnil s fotografijami, skicami in grafi, ter uredil Goran Iskrić. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015. - 169 str. : ilustr. ; 30 cm

a) physics b) science education c) fizika d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) poskusi

53(076.5)
II 53 LABORATORIJSKE vaje
COBISS.SI-ID 10592073


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


64.
BAJD, Barbara
        Moje prve pozimi zelene rastline : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Robert Brus ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2015 ([s. l.] : Belin Grafika). - 51 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6882-16-3
a) plant - children's book b) rastlina - knjiga za otroke c) določevalni ključ d) zimzelene rastline

582.081.12(02.053.2)
58 BAJD, B. Moje
COBISS.SI-ID 278905600


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


65.
URANIČ, Maja, 1982-
        Vpliv struktur na površini lista na odbojnost sevanja pri izbranih rastlinskih vrstah : diplomsko delo = The influence of leaf surface structures on light reflectance in selected plant species : graduation thesis / Maja Uranič. - Ljubljana : [M. Uranič], 2015. - VIII, 44 f., [18] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2845. - Bibliografija: f. 42-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) plant c) biologija d) rastlina e) prepustnost f) kutikula g) trihomi

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) URANIČ, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 10582601


61 MEDICINA.


66.
        TELESNA aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Priročnik o prehrani v tretjem življenjskem obdobju / [avtorji priročnika Nadja Rotovnik Kozjek ... [et al.] ; uredniki Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Roberta Situlin, Saša Pišot ; ilustracije Saša Pišot ; prevod Julija, slovenska prevajalska agencija]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 124, 126 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrs.upr. si/monografije/single/telesna-aktivnost-in-prehrana-za-kakovostno-staranje-attivita-fisica-e-nutrizione-per-un-invecchiamento-di-qualita-185 3 (Prost dostop). - 2.000 izv. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Attivita fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualita. Manuale per l'alimentazione nella terza eta

ISBN 978-961-6964-08-1
a) old age b) sport c) nutrition d) stara leta e) šport f) prehrana g) staranje h) starejši ljudje i) prehranjenost j) prehranska priporočila k) živila l) jedilniki m) recepti n) tretje življenjsko obdobje

613.2-053.9(035)
641.55(083.12)
613.2 TELESNA aktivnost
COBISS.SI-ID 278358016


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


67.
FEIL, Naomi
        The validation breakthrough : simple techniques for communicating with people with Alzheimer's-type dementia / Naomi Feil. - 6th print. - Baltimore [etc.] : Health Professions Press, 1999. - XXVII, 320 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 307-309. - Kazalo

ISBN 1-878812-11-4 (broš.)
a) psychiatry b) communication c) psihiatrija d) komunikacija e) stari ljudje f) demenca g) Alzheimerjeva bolezen h) potrjevalna terapija

616.89
616.89 FEIL, N. Validation
COBISS.SI-ID 10571337


64 GOSPODINJSTVO.


68.
        CREATING home economics futures : the next 100 years / editd by Donna Pendergast, Sue L. T. McGregor and Kaija Turkki. - Bowen Hills : Australian Academic Press, 2012. - XVIII, 241 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-92151-396-1 (broš.)
ISBN 978-1-92151-397-8 (e-knjiga)
a) home economics b) education c) gospodinjstvo d) vzgoja in izobraževanje e) trajnostni razvoj f) oblačila g) hrana h) potrošnja i) varnost j) hitra prehrana

64(082)
64 CREATING home
COBISS.SI-ID 10590281


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


69.
ČIČMIR Vestič, Patricija
        Odnos med barvo in tipografijo na plakatu kot likovno izraznem sredstvu : magistrsko delo / Patricija Čičmir-Vestić. - Ljubljana : [P. Čičmir-Vestić], 2015. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2841. - Bibliografija: str. 118-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) vizualni mediji d) pedagoški proces

73:655.3.066.24(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ČIČMIR Vestić, P. Odnos
COBISS.SI-ID 10575689

70.
GARTNER, Sergeja
        Likovne zakonitosti pripovedne ilustracije : diplomsko delo / Sergeja Gartner. - Ljubljana : [S. Gartner], 2015. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2834. - Bibliografija: str. 66-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) illustration c) umetnost d) ilustracija e) naracija f) likovne prvine g) artikulacija h) semantična informacija i) estetska informacija

73:655.28.027(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) GARTNER, S. Likovne
COBISS.SI-ID 10573897


78 GLASBA.


71.
        PLES za medvede in medvedke [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 1 CD : stereo ; 12 cm

CD-plošča je priloga revij Ciciban in Cicido, junij 2015. - Posneto v studiu Mario Marolt. - Pripravile in uredile: Katja Virant Iršič, Slavica Remškar in Jasna Merc. - Interpretacija pesmi: Julija Domjan (1, 3, 13) in Saša Pavček (5, 7, 9, 11, 13); instrumentalna zasedba: Katja Virant Iršič, kljunasta flavta, melodika, klavir, Vesna Iršič, violončelo, Maja Triler, violina, Živa Kadunc, prečna flavta in Doris Primc, ritmična glasbila. - Vsebina: Uganka o medvedu / Anja Štefan. Duo / P. E. Bach. Glej ga, medveda! : slovenska ljudska nagajivka. Madžarski ples / A. Diabelli. Medvedi in medvedki / Srečko Kosovel. Škotski ples / L. van Beethoven. Medvedova / Tone Pavček. Jesenska pesem / F. Mendelssohn. Medved / Matej Bor. Square dance : angleški ljudski ples. Stari medo / Oton Župančič. Passepied / G. Ph. Telemann. Zaseda za medveda / Miroslav Košuta. La cinquantaine / G. Marie
a) Otroške pesmi - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Slovenija - CD-plošče c) Instrumentalna glasba - CD-plošče d) pesmi za otroke e) ljudske pesmi za otroke f) uganke g) živali h) medvedi

78(086.76)
cd 78 PLES za medvede
COBISS.SI-ID 1108191326

72.
SICHERL-Kafol, Barbara
        Izbrana poglavja iz glasbene didaktike / Barbara Sicherl Kafol. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2015. - 92 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str.75-83. - Kazalo

ISBN 978-961-253-172-0
a) music education b) teaching c) learning d) glasbena vzgoja e) pouk f) učenje g) preverjanje h) ocenjevanje i) glasbena didaktika j) nadarjeni k) medpredmetno povezovanje l) umetnost

78:37.015.31
78 SICHERL-KAFOL, B. Izbrana
COBISS.SI-ID 279799040


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


73.
        TELESNA aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Priročnik o telesni aktivnosti in vadbi v tretjem življenjskem obdobju = Attivita fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualita. Manuale sull'attivita e sull'esercizio fisico nella terza eta / [avtorji priročnika Mitja Gerževič ... [et al.] ; uredniki Mitja Gerževič, Marina Dobnik, Rado Pišot ; fotografije Sašo Kos ; prevajanje Marco Kalc]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 list 30 x 42 cm zganj. na 15 x 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrs.upr. si/monografije/single/telesna-aktivnost-in-prehrana-za-kakovostno-staranje-attivita-fisica-e-nutrizione-per-un-invecchiamento-di-qualita-185 0 (Prost dostop). - Vzpor. slov. besedilo in it. prevod. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [216-217]

ISBN 978-961-6964-05-0
a) old age b) sport c) nutrition d) stara leta e) šport f) prehrana g) staranje h) starejši ljudje i) rekreacija j) organizem k) vadba l) obhodna vadba m) telesne vaje n) športni parki

796.035-053.9(035)
613.7-053.9(035)
796 TELESNA aktivnost
COBISS.SI-ID 277400320


811.111 ANGLEŠČINA.


74.
WELLS, John Christopher
        Longman pronunciation dictionary / J.C. Wells. - 1st ed. - Essex : Longman, 1990. - 802 str. ; 23 cm

ISBN 0-582-96411-3
a) angleščina b) fonetika c) izgovorjava

811.111
Č WELLS, J.K. Longman
COBISS.SI-ID 366856


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


75.
        MÄRCHEN, Mythen und Moderne : 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm / Claudia Brinker-von der Heyde ... [et al.] (Hrsg.). - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 2 zv. (XIV, 1207 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (MeLiS. Medien - Literaturen - Sprachen in Anglistik / Amerikanistik, Germanistik und Romanistik ; Bd. 18)

Bibliografija na koncu posameznega poglavja

ISBN 978-3-631-64454-6
a) fairy tale b) mythology c) pravljica d) mitologija e) zgodovina f) koncepti g) tradicija h) motivi i) ilustracije j) poetika k) mediji l) mladinska literatura m) didaktika n) psihologija o) brata Grimm

82-343
82-93 MÄRCHEN, Mythen
COBISS.SI-ID 10565705


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


76.
ERŽEN, Tomaž, 1988-
        Prispevek revije Ciciban k razvoju slovenske mladinske poezije : diplomsko delo / Tomaž Eržen. - Ljubljana : [T. Eržen], 2015. - 278 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2847. - Bibliografija: str. 68-69. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) poetry b) child c) poezija d) otrok e) motivacija f) pesništvo g) avtorske pesmi h) ljudske pesmi i) klasični pesniki j) sodobni pesniki k) uredniki l) mladinska periodika m) moški pesniki n) ženske pesnice

821.163.6-93-1(043.2)
ZZ II 82(043.2) ERŽEN, T. Prispevek
COBISS.SI-ID 10583113


821.09(043.2) LITERARNA TEORIJA.KRITIKE.ŠTUDIJE.


77.
BUTTOLO, Franca
        Franjo Čibej in sodobna literatura / Franca Buttolo. - Postojna : samozal., 2015 ([Postojna] : Inženiring grafičnih storitev). - 63 str. : fotogr. ; 30 cm

200 izv. - O avtorici: str. 63. - Bibliografija: str. 57. - Povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-283-305-3
a) Čibej, Franjo (1901-1929) b) literature c) literatura d) literarna teorija e) literarno ustvarjanje f) literarna veda

82.0:929Čibej F.
II 82 BUTTOLO, F. Franjo
COBISS.SI-ID 279156992


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


78.
        JURIJ baron Vega in njegov čas : zbornik ob 250-letnici rojstva = Baron Jurij Vega and his times : celebrating 250 years / uredniki, editors Tomaž Pisanski ... [et al.] ; [prevod povzetkov Agnes Pisanski Peterlin]. - Ljubljana : DMFA - založništvo : Arhiv Republike Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : Gapro). - 543 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 961-6137-98-0 (Arhiv Republike Slovenije)
ISBN 978-961-6137-98-0 (Arhiv Republike Slovenije)
a) Vega, Jurij (1754-1802) - Zborniki b) mathematics c) biography d) matematika e) biografija f) matematiki g) delo h) življenje

929 Vega J.(082)
51:929 Vega J.(082)
51(091)(082)
929 JURIJ baron
COBISS.SI-ID 229151232


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO