COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


februarske novosti0 SPLOŠNO.


1.
        MANAGING and sharing research data : a guide to good practice / Louise Corti, Veerle Van den Eynden, Libby Bishop, Matthew Woollard. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2014. - X, 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Companion website with additional exercises and links from the UK Data Service available at: http://ukdataservice.ac.uk/manage-data/handboo k/. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: The importance of managing and sharing research data ; The research data lifecycle ; Research data management planning ; Documenting and providing context for data ; Formatting and organizing data ; Storing and transferring data ; Legal and ethical issues in sharing data ; Rights relating to research data ; Collaborative research : data management strategies for research teams and research managers ; Making use of other people's research data : opportunities and limitations ; Publishing and citing research data

ISBN 978-1-4462-6725-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-6726-4 (broš.)
a) social sciences b) research c) communication d) družbene vede e) raziskovanje f) communication g) objavljanje h) raziskovalni krog i) iskanje informacij j) etični vidik k) organiziranje l) avtorsko pravo m) raziskovalne skupine n) navajanje virov

001
001 MANAGING and sharing
COBISS.SI-ID 10465097


159.9 PSIHOLOGIJA.


2.
CVETEK, Mateja
        Živeti s čustvi : čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni razvoj / Mateja Cvetek. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2014 (Ljubljana : Demat). - 200 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 41)

300 izv. - Recenzenta Christian Gostečnik, Barbara Simonič. - Bibliografija: str. 169-186. - Kazali

ISBN 978-961-6844-36-9
a) affection b) affective development c) čustvo d) čustveni razvoj e) čustveno procesiranje f) terapevtske intervencije g) relacijska družinska terapija h) samozavedanje

159.942
159.942 CVETEK, M. Živeti
COBISS.SI-ID 276140800

3.
ROGOFF, Barbara
        The cultural nature of human development / Barbara Rogoff. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XIII, 434 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 371-411. - Kazalo

ISBN 0-19-513133-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-513133-8 (trda vezava)
a) socialization b) child development c) cognition d) culture e) developmental psychology f) socializacija g) razvoj otroka h) kognicija i) kultura j) razvojna psihologija k) skupnosti l) medsebojni stiki m) spolne vloge n) učenje o) dejavnosti p) posameznik q) družina r) avtonomija s) razmišljanje t) generacije

159.92
159.92 ROGOFF, B. Cultural
COBISS.SI-ID 3868375


3 DRUŽBENE VEDE


4.
FAUSTO-Sterling, Anne
        Biološki/družbeni spol : biologija v družbi / Anne Fausto-Sterling ; [prevod Iva Jevtić ; spremna beseda Milica Antić Gaber ; uredila Milica Antić Gaber]. - Ljubljana : Krtina, 2014. - 179 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 175)

Prevod dela: Sex/gender. - Bibliografija: str. 143-160. - Kazalo

ISBN 978-961-260-082-2
a) sex b) sex difference c) biochemistry d) spol e) spolna razlika f) biokemija g) študije spolov h) družba i) nevrobiologija j) spolna identiteta k) homoseksualnost l) barve m) posameznik

305
57.017.5
FRASCATI:
5-410
305 FAUSTO-S., A. Biološki
COBISS.SI-ID 277033216

5.
        ZAHTEVNA razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti / Milica Antić Gaber ... [et al.] ; [urednica Milica Antić Gaber]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 201 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija: str. 147-175. - Summary. - Priloga: str. 185-201. - Kazalo

ISBN 978-961-237-718-2
a) sex b) social role c) politics d) spol e) družbena vloga f) politika g) družbena struktura h) izobraževanje

305(082)
316.66-055.2(082)
316.346.2-055.2(082)
305 ZAHTEVNA razmerja
COBISS.SI-ID 277260800


303 METODE DRUŽBENIH VED


6.
SALDANA, Johnny
        The coding manual for qualitative researchers / Johnny Saldana. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2013. - XX, 303 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 283-298. - Kazalo

ISBN 978-1-44624-736-5
ISBN 978-1-44624-737-2 (broš.)
a) research b) research method c) raziskovanje d) raziskovalna metoda e) kvalitativno raziskovanje f) kvalitativna analiza g) podatki h) programska oprema i) kodiranje

303.022
31 SALDANA, J. Coding
COBISS.SI-ID 513554551


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


7.
BUČAR-Ručman, Aleš
        Migracije in kriminaliteta : pogled čez meje stereotipov in predsodkov / Aleš Bučar Ručman. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 511 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Migracije, ISSN 1580-7401 ; 24)

Iz recenzij Rastka Močnika in Zorana Kanduča na zadnji str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 469-501. - Kazalo

ISBN 978-961-254-754-7
a) penal law b) migration c) kazensko pravo d) migracija e) mednarodne migracije f) migranti g) priseljenci h) strukturno nasilje i) direktno nasilje j) postindustrijske migracije k) Evropa l) Slovenija m) kriminaliteta

314.15:343
343.3/.7:314.15
343 BUČAR-RUČMAN, A. Migracije
COBISS.SI-ID 277053952


316 SOCIOLOGIJA.


8.
        OTROCI na cesti / uredil Andrej Naterer. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2014 (Postojna : Ale). - 192 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 084. Teorija) (Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. Tematska izdaja ; št. 14)

Nasl. na ov.: Otroki na cesti. - Prispevki v slov. ali angl. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih razen pri zadnjem. - Povzetki v slov. in/ali angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6620-58-1
a) child b) marginal group c) otrok d) marginalna skupina e) terensko delo f) Zambija g) študija primera h) življenje

316.344.7-058.51-053.2(689.4)(082)
316.723-058.51-053.2(689.4)(082)
364.682.42-053.2(689.4)(082)
316 OTROCI na cesti
COBISS.SI-ID 80014337


33 GOSPODARSTVO


9.
BAUMAN, Zygmunt, 1925-
        Does the richness of the few benefit us all? / Zygmunt Bauman. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2013. - V, 101 str. ; 19 cm

Opombe z bibliografijo: str. 97-101. - Iz vsebine: Just how unequal are we today? ; Why do we put up with inequality? ; Some big lies on which a bigger one floats ; Words against deeds : an afterthought

ISBN 978-0-7456-7108-6
ISBN 0-7456-7108-X
ISBN 978-0-7456-7109-3 (broš.)
ISBN 0-7456-7109-8 (broš.)
a) economics b) wealth c) equal opportunity d) poverty e) ekonomska veda f) bogastvo g) enakost možnosti h) revščina i) ZDA j) enakost k) bogastvo l) etični vidik m) morala

330.16(73)
330 BAUMAN, Z. Does
COBISS.SI-ID 487679


34 PRAVO.


10.
GODEC Schmidt, Jelka
        V Evropi smo doma [Elektronski vir] : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah s pojasnili za odrasle / [besedilo napisala [in] ilustrirala] Jelka Godec Schmidt in Matjaž Schmidt ; [besedilo za starše napisala Mito Žnidarko ... [et al.] ; fotografije denarja arhiv ZMK]. - El. knjiga. - Ljubljana : Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji, 2014

Način dostopa (URL): http://www.europarl.si/resource/static/files/v_evropi_smo_doma_2014.pdf

ISBN 978-92-823-6309-6 (html)
a) Evropska unija - Knjige za otroke

342.7:061.1EU(02.053.2)(0.034.2)
087.5(0.034.2)
COBISS.SI-ID 277089280

11.
GODEC Schmidt, Jelka
        V Evropi smo doma : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah s pojasnili za odrasle / [besedilo napisala [in] ilustrirala] Jelka Godec Schmidt in Matjaž Schmidt ; [besedilo za starše napisala Mito Žnidarko ... [et al.] ; fotografije denarja arhiv ZMK]. - 3. dopolnjena izd., 3. natis. - Ljubljana : Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji, 2014. - 16 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 zvd.

11.000 izv.

ISBN 978-92-823-6310-2
a) Evropska unija - Knjige za otroke b) civics c) picture book d) državljanska vzgoja e) slikanica f) EU g) Evropska Unija h) ustanove

342.7:061.1EU(02.053.2)
087.5
342.7 GODEC SCHMIDT, J. V Evropi
COBISS.SI-ID 276766464

12.
MURGEL, Jasna
        Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami / Jasna Murgel. - 2., posodobljena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014 (Ljubljana : Itagraf). - 203 str. : tabele ; 21 cm

300 izv. - Predgovor / Alenka Šelih, Vlasta Nussdorfer: str. 5-10. - O avtorici: str. 203. - Bibliografija: str. 201. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-294-8
a) backward child b) human rights c) legislation d) education e) otrok s posebnimi potrebami f) človekove pravice g) zakonodaja h) vzgoja in izobraževanje i) Slovenija j) organi k) ustanove l) starševsko varstvo m) družinski prejemki n) zdravstveno zavarovanje

342.731(497.4)(035)
342.7 MURGEL, J. Vodnik Č 342.7 MURGEL, J. Vodnik
COBISS.SI-ID 276747520

13.
TERŠEK, Andraž
        Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo / Andraž Teršek. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. - 531 str. : tabele ; 25 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

200 izv. - Bibliografija: str. 475-504. - Kazali

ISBN 978-961-6862-75-2
a) law b) pravo c) človekove pravice d) ustavno pravo e) filozofija f) filozofija prava g) civilna neposlušnost h) morala i) etika j) legitimnost k) pravna država l) ustavna demokracija m) ustavništvo n) ustavno sodstvo o) vladavina prava

340.13
34 TERŠEK, A. Teorija
COBISS.SI-ID 276604416


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


14.
HLEBEC, Valentina
        Kakovost socialne oskrbe na domu : vrednotenje, podatki in priporočila / Valentina Hlebec, Mateja Nagode in Maša Filipovič Hrast. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. - 295 str. : ilustr. ; 22 cm

Sprotni tisk. - Bibliografija: str. 141-152. - Kazalo

ISBN 978-961-235-699-6
a) elderly person b) social work c) starejša oseba d) socialno delo e) socialna oskrba f) oskrba na domu g) vrednotenje h) kakovost i) vprašalniki

364.4-783.44-053.9
364.65 HLEBEC, V. Kakovost
COBISS.SI-ID 275800064


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


15.
DURKHEIM, Émile, 1858-1917
        Moralna vzgoja : kurz iz sociologije na Sorboni v letu 1902/03 / Émile Durkheim ; [prevedel Miha Marek] ; [uredil Marjan Šimenc]. - Ljubljana : Krtina, 2014 ([Ljubljana] : Tiskarna Pleško). - 237 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: L'éducation morale. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-260-081-5
a) Durkheim, Émile (1858-1917) b) moral education c) educational sociology d) school e) moralna vzgoja f) pedagoška sociologija g) šola h) otrok i) moralnost j) avtonomija volje k) šolsko okolje l) altruizem m) estetska omika n) družba

37.015:17.022.1
37(44)(091)
FRASCATI:
5-410
6-301
37 DURKHEIM, E. Moralna
COBISS.SI-ID 276869120

16.
        ENCYCLOPEDIA of diversity in education / editor James A. Banks. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - 4 zv. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

Vsebina:
Vol. 1: A-C. - LIII, 603 str.
Vol. 2: D-I. - XVI, 605-285 str.
Vol. 3: J-R. - XVI, 1287-1880 str.
Vol. 4: S-Z. - XVI, 1881-2476 str.

ISBN 978-1-4129-8152-1
a) encyclopedia b) education c) curriculum d) exceptional e) family f) immigration g) school h) society i) teacher j) skupnost k) enciklopedija l) vzgoja in izobraževanje m) kurikulum n) izjemni o) družina p) skupnost q) imigracija r) šola s) družba t) raznolikost u) izobraževalni modeli v) pedagogika w) spolna usmerjenost x) jezikovna raznolikost y) politika z) pravo {) posrednješolsko izobraževanje |) rasna raznolikost }) etična raznolikost ~) religija ) socioekonomski status !) strokovno in administrativno osebje ¤) testi c) vrednotenje

37.01(031)
Č II 37.01 ENCYCLOPEDIA of diversity
COBISS.SI-ID 10450505

17.
FLORJANČIČ, Janja
        Motivacija bralcev za branje literature ob prostem času v povezavi z metodami književnega pouka : magistrsko delo / Janja Florjančič. - Novo mesto [i. e. Ljubljana] : [J. Florjančič], 2014. - V, 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Boža Krakar Vogel. - Viri in literatura: str. 89-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) branje b) motivacija za branje c) šolsko branje d) prostočasno branje e) magistrsko delo f) reading g) reading for motivation h) reading for school i) reading for pleasure

028:82:37.091.3
FRASCATI:
6-399
Č II 02(043.2) FLORJANČIČ, J. Motivacija
COBISS.SI-ID 56628066

18.
        IZOBRAŽEVANJE za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / zbral in uredil Dejan Hozjan ; [prevod Mirko Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 606 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

Večina prispevkov v slov., posamezni prispevki v bos., hrv., srb. ali angl. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-74-5
a) education b) creativity c) teaching d) vzgoja in izobraževanje e) kreativnost f) pouk g) didaktika h) učitelji i) specialna didaktika j) jezikoslovje k) umetnost l) šport m) naravoslovje n) matematika o) zdravstvo

37(082)
37 IZOBRAŽEVANJE za 21. stoletje
COBISS.SI-ID 273044992

19.
        LEARNING and education in community : the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti : vloga šole in skupnostnih organizacij / Marko Radovan, Marek Kościelniak (ed., ur.) ; [translation of Summary Matic Večko]. - 1st ed. = 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts, 2015. - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

b Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-237-722-9
a) education b) community c) vzgoja in izobraževanje d) skupnost e) lokalne skupnosti f) skupnostno učenje g) učenje v skupnosti h) andragogika i) izobraževanje odraslih j) demokracija v skupnosti k) multikulturnost l) šole m) vseživljenjsko učenje n) aktivno držaljanstvo

37.01(082)
374(082)
FRASCATI:
5-300
37.01 LEARNING and education
COBISS.SI-ID 277657856

20.
LEVINSON, Meira
        The demands od liberal education / Meira Levinson. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - IX, 237 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 213-228. - Kazalo

ISBN 0-19-829544-8
a) education b) liberalism c) philosophy of education d) vzgoja in izobraževanje e) liberalizem f) pedagoška filozofija g) avtonomija h) temelji i) kultura j) državljanstvo k) politika

37.01
37.01 LEVINSON, M. Demands
COBISS.SI-ID 10424393

21.
POSVET Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij (2015 ; Ljubljana)
        Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov / Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015, 23.1. 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ; [organizator Pedagoška fakulteta ; uredila Mira Metljak]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 93 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2726. - Predgovor / Janez Krek: str. 3-4. - 150 izv.

ISBN 978-961-253-167-6
a) education b) teaching c) vzgoja in izobraževanje d) pouk e) družba f) kultura g) vzgojno-izobraževalne ustanove h) vzgojitelji i) starši j) učitelji k) inkluzija l) participacija m) jezik n) avtonomija o) praktično pedagoško usposabljanje p) zborniki

37.01(082)
37.01 POSVET 2015 Vpliv
COBISS.SI-ID 277573888

22.
SCANLON, Lesley
        My school : listening to parents, teachers and students from a disadvantaged educational setting / Lesley Scanlon. - London ; New York : Routledge, 2015. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge research in education)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Methodology ; Global education policy: a big story ; Australian education policy: another big story ; The principal's school: the challenges of leading and managing the "education revolution" ; Grange teachers: promoting learning through working with colleagues, students and parents ; Teachers and policy: enacting the "education revolution" in the classroom ; Grange students: the impact of teachers and peers on my learning ; Students and policy: partners with teachers in classroom policy enactment ; Grange parents: engaging with my child's education ; "it is our school; it is we, us, our"

ISBN 978-0-415-70722-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-88696-1 (e-knjiga)
a) school b) teacher-pupil relation c) education d) parent-school relation e) šola f) odnos med starši in šolo g) vzgoja in izobraževanje h) odnos med učiteljem in učencem i) politika izobraževanja j) revolucija izobraževanja k) študenti l) učitelji

37.01
37.01 SCANLON, L. My school
COBISS.SI-ID 10464073


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


23.
BERGANT, Sonja
        Travnik : diplomska naloga / Sonja Bergant. - Ljubljana : [S. Bergant], 1990. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 54
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) abiotski dejavniki f) biotski dejavniki g) vrste travnikov

373.2:633.2.032
ZZ II 373.2(043.2) BERGANT, S. Travnik
COBISS.SI-ID 10421833

24.
HANUŠ, Barbara
        Modri medvedek opazuje / Barbara Hanuš ; z ilustracijami Marjana Mančka. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Tiskarna Grafika Soča). - 26 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Posebna izdaja revije Cicido)

ISBN 978-961-01-3596-8
a) play b) igra c) miselne igre d) naloge

373.2.016:51(02.053.2)
087.5
373.2.016:51 HANUŠ, B. Modri
COBISS.SI-ID 277465088

25.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (8 ; 2015 ; Ljubljana)
        Gibanje in predšolski otrok : zbornik / VIII. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2015 (Hrvaška, Italija, Slovenija) ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2015. - 355 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93789-0-8
a) gesture education b) pre-school child c) pre-school education d) gibalna vzgoja e) predšolski otrok f) predšolska vzgoja g) gibanje h) gibalne dejavnosti i) vrtci j) zgodnje učenje k) tuji jeziki l) plosko stopalo m) športna aktivnost n) ustvarjalni gib o) igra p) dodatna strokovna pomoč q) montessori pedagogika

373.2.016:796(082)
796.012-053.4(082)
373.2.016:79 MEDNARODNA Gibanje
COBISS.SI-ID 277419008

26.
ŠTRUMBELJ Ban, Anita
        Sadovnjak od pomladi do jeseni : diplomska naloga / Anita Štrumbelj Ban. - Ljubljana : [A. Štrumbelj Ban], 1988. - 56 f., [6] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 51
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) abiotski dejavniki f) biotski dejavniki g) vrste travnikov

373.2:634.047
ZZ II 373.2(043.2) ŠTRUMBELJ Ban, A. Sadovnjak

COBISS.SI-ID 10423369

27.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Igraj se s črtami : priročnik za predšolsko likovno ustvarjanje / Beatriz Tomšič Čerkez in Uršula Podobnik ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 103 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 102-103

ISBN 978-961-01-2132-9
a) art education b) pre-school child c) likovna vzgoja d) predšolski otrok e) prostor f) čutila g) didaktični pristopi h) CD-ROM

373.2.016:74
373.2.016:74 TOMŠIČ-ČERKEZ, B. Igraj cdr 373.2.016:74 TOMŠIČ-ČERKEZ, B. Igraj
COBISS.SI-ID 277386240

28.
VALJAVEC, Draga
        Travnik od pomladi do jeseni : diplomska naloga / Draga Valjavec. - Ljubljana : [D. Valjavec], 1987. - 43 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. [44]
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) življenjski pogoji f) gospodarski pomen g) ekološki pomen

373.2:633.2.032
ZZ II 373.2(043.2) VALJAVEC, D. Travnik
COBISS.SI-ID 10423113

29.
        YOUNG children and the environment : early education for sustainability / edited by Julie M. Davis. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - XIX, 331 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-107-63634-7 (broš.)
a) pre-school child b) environmental education c) early childhood education d) predšolski otrok e) okoljska vzgoja f) vzgoja v ranem otroštvu g) sonaravni razvoj h) trajnostni razvoj

373.2.016:50
373.2.016:50 YOUNG children
COBISS.SI-ID 10432073


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


30.
BABIČ, Darja, vzgojitelj
        Začetki bralne vzgoje na predšolski stopnji : diplomska naloga / Darja Babič. - Ljubljana : [D. Babič], 1991. - 42 f. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: str. 42
a) reading b) pre-school education c) branje d) predšolska vzgoja e) bralna vzgoja

028:373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BABIČ, D. Začetki
COBISS.SI-ID 10426697

31.
BAJŽELJ, Mirjam, 1969-
        Otroška igrišča : diplomska naloga / Mirjam Kopač Bajželj. - Ljubljana : [M. Kopač Bajželj], 1990. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja. - Bibliografija: f. 76
a) pre-school child b) playground c) predšolski otrok d) igrišče e) pedagoška funkcija igrišča f) analiza igrišč g) idealno igrišče

373.2:791.7
ZZ II 373.2(043.2) KOPAČ Bajželj, M. Otroška

COBISS.SI-ID 10420041

32.
BITENC, Darka
        Vpliv okolja na igro otrok : [diplomska naloga] / Darka Bitenc. - Ljubljana : [D. Bitenc], 1991. - 54 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Predšolska vzgoja. - Bibliografija: f. 54
a) pre-school education b) environment c) play d) predšolska vzgoja e) okolje f) igra g) vrste iger h) ustvarjalne igre i) dejavniki vpliva

373.22
ZZ II 373.2(043.2) BITENC, D. Vpliv
COBISS.SI-ID 10419529

33.
CEGLAR, Darja, vzgojitelj
        Gozd v različnih letnih časih : diplomska naloga / Darja Ceglar. - Ljubljana : [D. Ceglar], 1987. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelje predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 44
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) gozd

373.2:5(043.2)
ZZ II 5(043.2) CEGLAR, D. Gozd
COBISS.SI-ID 10429769

34.
CEGLAR, Milena, vzgojitelj
        Domače živali : diplomska naloga / Milena Ceglar. - Ljubljana : [M. Ceglar], 1987. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelje predšolskih otrok. - Bibliografija: f. [54-55]
a) pre-school child b) animal c) predšolski otrok d) žival e) domače živali

373.2:59(043.2)
ZZ II 59(043.2) CEGLAR, M. Domače
COBISS.SI-ID 10430537

35.
ČAMPA, Jožica, vzgojiteljica
        Strah predšolskih otrok : misli in ugotovitve strokovnjakov : diplomska naloga / Jožica Čampa. - Ljubljana : [J. Čampa], 1991. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Predšolska vzgoja. - Bibliografija: f. 50
a) pre-school child b) fear c) predšolski otrok d) strah e) oblike strahu f) viri strahu g) raziskava h) metodologija

373.2:364.624.6
ZZ II 373.2(043.2) ČAMPA, J. Strah
COBISS.SI-ID 10420297

36.
GAMBIROŽA, Tatjana
        Poznavanje pojmov o družinskih odnosih na predšolski stopnji : [diplomska naloga] / Tatjana Gambiroža. - Ljubljana : [T. Gambiroža], [199?]. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja Ljubljana, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 39
a) family environment b) pre-school education c) družinsko okolje d) predšolska vzgoja e) medosebni odnosi f) oblikovanje pojmov

373.2
ZZ II 373.2(043.2) GAMBIROŽA, T. Poznavanje

COBISS.SI-ID 10425161

37.
GRILJC, Marjeta
        Spolna vzgoja na Slovenskem v preteklem stoletju in danes : diplomska naloga / Marjeta Griljc. - Ljubljana : [M. Griljc], 1996. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 38
a) pre-school education b) sexuality c) history d) Slovenia e) predšolska vzgoja f) seksualnost g) zgodovina h) Slovenija i) spolna vzgoja

373.2:612.6.057:93/94(497.4)(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GRILJC, M. Spolna
COBISS.SI-ID 10417737

38.
HABIČ, Helena
        Uresničevanje pedagoških načel pri vzgojnem delu v jasličnih oddelkih : diplomska naloga / Helena Habič. - Ljubljana : [H. Habič], 1988. - 47 f. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 47
a) nursery school b) pedagogical theory c) vrtec d) pedagoška teorija e) jasli f) vzgoja

373.22:37.013.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HABIČ, H. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 10417225

39.
JERIN, Anica
        Najljubša igrača petletnega otroka v vrtcu in doma : diplomska naloga / Anica Jerin, Marija Zibelnik. - Ljubljana : [A. Jerin & M. Zibelnik], 1990. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 70
a) pre-school child b) toy c) predšolski otrok d) igrača e) igra

373.2:688.72(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JERIN, A. Najljubša
COBISS.SI-ID 10430793

40.
JERINA, Marija
        Pedagoška vrednost risanka na naši televiziji : diplomska naloga / Marija Jerina. - Ljubljana : [M. Jerina], [199?]. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 40-41
a) television programme b) education c) cartoons d) televizijski program e) vzgoja in izobraževanje f) risanke g) otroci

373.2:791.228(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JERINA, M. Pedagoška
COBISS.SI-ID 10427721

41.
JERINA, Zdenka
        Sprehodi na Sveto Trojico spomladi : diplomska naloga / Zdenka Jerina. - Ljubljana : [Z. Jerina], 1991. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek za vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 59
a) open air activities b) child c) dejavnosti na prostem d) otrok e) sprehodi f) aktivnosti

373.2:796.524
ZZ II 373.2(043.2) JERINA, Z. Sprehodi
COBISS.SI-ID 10424905

42.
JUVAN, Bernarda
        Kako predšolski otroci rišejo tekočine : diplomska naloga / Bernarda Juvan. - Ljubljana : [B. Juvan], 2001. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: str. 51. - Izvleček ; Summary
a) pre-school child b) drawing c) predšolski otrok d) risanje e) risanje f) simboli g) predstavitve h) kognitivni razvoj

373.2:741(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JUVAN, B. Kako
COBISS.SI-ID 10417993

43.
KAŠE, Saša
        Prometna varnost otrok in akcija - 10 % : diplomska naloga / Saša Kaše. - Ljubljana : [V. Stepančič], 1990. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja Ljubljana, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelja predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 61
a) road safety education b) child c) prometna vzgoja d) otrok e) razvoj f) nezgode g) statistika h) aktivnosti

373.2
ZZ II 373.2(043.2) KAŠE, S. Prometna
COBISS.SI-ID 10424649

44.
KLOPČIČ, Tatjana, vzgojitelj
        Igra kot didaktično sredstvo pri vsebinah iz spoznavanja okolja : [diplomska naloga] / Tatjana Klopčič. - Ljubljana : [T. Klopčič], [199?]. - 31 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja Ljubljana, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 31
a) environmental education b) toy c) didactics d) okoljska vzgoja e) igrača f) didaktika g) didaktično sredstvo

373.2:373.2.016:50
ZZ II 373.2(043.2) KLOPČIČ, T. Igra
COBISS.SI-ID 10425929

45.
KOVAČIČ, Bernarda, vzgojitelj
        Naravni kotički kot didaktični smoter pri spoznavanju okolja : [diplomska naloga] / Bernarda Kovačič. - Ljubljana : [T. Klopčič], [199?]. - 34 f., [16] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja Ljubljana, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: str. 34
a) environmental education b) didactics c) okoljska vzgoja d) didaktika e) narava

373.2:373.2.016:50(043.2)
ZZ 373.2(043.2) KOVAČIČ, B. Naravni
COBISS.SI-ID 10426185

46.
LEBAR, Lidija, dipl. vzgojiteljica
        Spoznavanje žive narave na predšolski stopnji : diplomska naloga / Lidija Lebar. - Ljubljana : [L. Lebar], 1990. - 47 f. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja Ljubljana, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelje predšolskih otrok. - Hrbtne strani listov prazne. - Bibliografija: f. 47
a) science education b) pre-school education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolska vzgoja e) metoda igre f) opazovanje rastlin g) opazovanje živali

373.2:502/504
ZZ II 373.2(043.2) LEBAR, L. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10418505

47.
LINDAV, Katja
        Fleksibilna organizacija življenja in vzgojnega dela v VVO : diplomska naloga / Katja Lindav. - Ljubljana : [K. Lindav], 1990. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 47
a) nursery school b) education c) vrtec d) vzgoja in izobraževanje e) vzgojni smotri f) cilj vzgoje g) vzgojne naloge

373.2
ZZ II 373.2(043.2) LINDAV, K. Fleksibilna
COBISS.SI-ID 10421577

48.
MARKOVIČ, Mateja, vzgojiteljica
        Sodelovanje vzgojiteljev in staršev v VVO : diplomska naloga / Mateja Markovič. - Ljubljana : [M. Markovič], 1992. - 46 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek Vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. [47]
a) nursery school b) trainer c) parent participation d) vrtec e) vzgojitelj f) sodelovanje staršev g) metode sodelovanja

373.2.064.1
ZZ II 373.2(043.2) MARKOVIČ, M. Sodelovanje

COBISS.SI-ID 10421321

49.
MILINOVIĆ, Tamara
        Besedilo kot izhodišče za jezikovni in govorni razvoj predšolskega otroka : diplomska naloga / Tamara Milinović. - Ljubljana : [T. Milinović], 1990. - 29 f. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 29
a) speech b) pre-school child c) govor d) predšolski otrok e) jezik f) komunikacija

373.2:37.016:81-028.31
ZZ II 373.2(043.2) MILINOVIĆ, T. Besedilo
COBISS.SI-ID 10419273

50.
MRZLIKAR, Jelka
        Travnik pri Podsmreki : diplomska naloga / Jelka Mrzlikar. - Ljubljana : [J. Mrzlikar], 1991. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelje predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 53
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) travnik

373.2:633.2.03(043.2)
ZZ II 63(043.2) MRZLIKAR, J. Travnik
COBISS.SI-ID 10430281

51.
PETAN, Darja
        Vključevanje odraslih v igro otrok : diplomska naloga / Darja Petan. - Ljubljana : [D. Petan], 1991. - 57 f. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja. - Bibliografija: f. 56
a) pre-school education b) adult c) play d) predšolska vzgoja e) odrasli f) igra g) igre otrok h) igre odraslih i) značilnosti igre

373.22
ZZ II 373.2(043.2) PETAN, D. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10419785

52.
SERNE, Alenka
        Spoznavanje malih živali v vrtcu in doma : diplomska naloga / Tatjana Gambiroža. - Ljubljana : [A. Serne], 1991. - 93 f., 8 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja Ljubljana, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 75-76
a) nursery school b) home c) animal d) vrtec e) dom f) žival g) male živali

373.2:57
ZZ II 373.2(043.2) SERNE, A. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10425417

53.
SLAK, Martina
        Vloga slikanice v otrokovem govornem razvoju : diplomska naloga / Martina Slak. - Ljubljana : [M. Slak], 1990. - 51 f., [17] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. [17]
a) picture book b) speech c) slikanica d) govor e) jezik f) komunikacija

373.2:37.016:81-028.31:087.5
ZZ II 373.2(043.2) SLAK, M. Vloga
COBISS.SI-ID 10418249

54.
STADLER, Irma
        Vpliv stresa in zdravilnega dotika na zdravje in bolezen predšolskega otroka : diplomska naloga / Irma Stadler. - Ljubljana : [I. Stadler], 1994. - 87 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: str. 85-86
a) pre-school child b) mental stress c) health d) predšolski otrok e) duševni stres f) zdravje g) bioenergija h) bolezni

613:373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STADLER, I. Vpliv
COBISS.SI-ID 10427465

55.
STRITAR, Urška, vzgojiteljica
        Primerjava vzgojnih programov v pripravi na šolo : slovenski program in program v državi New York (ZDA) : diplomska naloga / Urška Stritar. - Ljubljana : [U. Stritar], 1989. - 32 f., [8] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 32
a) pre-school education b) slovenia c) America d) predšolska vzgoja e) Slovenija f) Amerika g) intelektualna vzgoja h) estetska vzgoja i) telesna vzgoja j) zdravstvena vzgoja k) moralna vzgoja

373.2(497.4)(734.7)
ZZ II 373.2(043.2) STRITAR, U. Primerjava
COBISS.SI-ID 10422857

56.
ŠTRUKELJ, Mojca, vzgojitelj
        Predšolski otrok v tujem jezikovnem okolju : diplomska naloga / Mojca Štrukelj. - Ljubljana : [M. Štrukelj], 1991. - 20 f., [5] f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelje predšolskih otrok. - Bibliografija: str. 20
a) language learning b) pre-school child c) učenje jezika d) predšolski otrok e) dvojezičnost

373.2:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠTRUKELJ, M. Predšolski
COBISS.SI-ID 10429001

57.
TABOR, Terezija
        Vzgojno delo v kombinirani skupini : [diplomska naloga] / Terezija Tabor. - Ljubljana : [T. Tabor], 1987. - 61 f., [11] f. pril. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za vzgojitelje predšolskih otrok
a) nursery school b) trainer c) vrtec d) vzgojitelj

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TABOR, T. Vzgojno
COBISS.SI-ID 10419017

58.
VELKOVRH, Bernarda
        Prometna vzgoja v predšolskem obdobju : [diplomska naloga] / Bernarda Velkovrh. - Ljubljana : [B. Velkovrh], 1989. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja Ljubljana, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelja predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 52
a) road safety education b) pre-school age c) prometna vzgoja d) predšolsko obdobje e) razvoj f) družba

373.2
ZZ 373.2(043.2) VELKOVRH, B. Prometna
COBISS.SI-ID 10425673

59.
VESEL Gabrijelčič, Janja
        Živi kotički v vrtcu (VVO) : diplomsko delo / Janja Vesel Gabrijelčič. - Ljubljana : [J. Vesel Gabrijelčič], [19??]. - 35 f., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 34
a) nursery school b) science education c) vrtec d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) narava

373.2:502.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VESEL GABR., J. Živi
COBISS.SI-ID 10429513

60.
ŽLABORNIK, Milka
        Vrtec - starši z roko v roki : diplomska naloga / Milka Žlabornik. - Koper : [M. Žlabornik], 1997. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 38
a) pre-school education b) nursery school c) parents d) predšolska vzgoja e) vrtec f) starši g) sodelovanje

373.22:37.064.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽLABORNIK, M. Vrtec
COBISS.SI-ID 10417481


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


61.
HOČEVAR Eve, Poli Leopoldina
        Primerjava slovenskih in angleških vrtcev : diplomska naloga / Leopoldina Hočevar, Natalia Močnik. - Ljubljana : [L. Hočevar & N. Močnik], 1989. - 93 f., [51] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Vzgojitelj predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 93
a) nursery school b) pre-school education c) vrtec d) predšolska vzgoja e) organiziranost f) program

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HOČEVAR, L. Primerjava
COBISS.SI-ID 10428233


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


62.
        INKLUZIVNO izobraževanje slepih in slabovidnih otrok ter mladostnikov / uredili Andreja Pinterič, Tomi Deutsch in Franc Cankar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/pdf/inkluzivno-izobrazevanje-slepih-slabovidnih-otrok.pdf. - 100 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-03-0261-2
a) special education b) blind c) visually handicapped d) child e) pouk po prilagojenem f) slepi g) slabovidni h) otrok i) mladostnik j) inkluzija k) modeli l) strokovni delavci m) specialna znanja n) samopodoba o) socialna vključenost p) strokovni centri

376.1-056.262-053.2
376.1-056.262 INKLUZIVNO izobraževanje
COBISS.SI-ID 276757760

63.
        INTERVENTIONS for speech sound disorders in children / edited by A. Lynn Williams, Sharynne McLeod, and Rebecca J. McCauley. - Baltimore ; London ; Sydney : Paul H. Brookes Publishing, 2010. - XXIV, 644 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 video DVD. - (Communication and language intervention series ; 16)

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Minimal pair intervention / Elise Baker ; Multiple oppositions intervention / A. Lynn Williams ; Complexity approaches to intervention / Elise Baker and A. Lynn Williams ; Core vocabulary intervention / Barbara Dodd ... [et al.] ; The cycles phonological remediation approach / Raúl F. Prezas and Barbara Williams Hodson ; The Nuffield Centre dyspraxia programme / Pam Williams and Hilary Stephens ; Stimulability intervention / Adele W. Miccio and A. Lynn Williams ; Psycholinguistic intervention / Joy Stackhouse and Michelle Pascoe ; Metaphonological intervention : phonological awareness therapy / Anne Hesketh ; Computer-based interventions / Yvonne Wren, Sue Roulstone, and A. Lynn Williams ; Speech perception intervention / Susan Rvachew and Françoise Brosseau-Lapré ; Nonlinear phonological intervention / B. May Bernhardt ... [et al.] ; Dynamic systems and whole language intervention / Paul R. Hoffman and Janet A. Norris ; Morphosyntax intervention / Ann A. Tyler and Allison M. Haskill ; Naturalistic intervention for speech intelligibility and speech accuracy / Stephen M. Camarata ; Parents and children together (PACT) intervention / Caroline Bowen ; Enhanced milieu teaching with phonological emphasis for children with cleft lip and palate / Nancy J. Scherer and Ann P. Kaiser ; PROMPT : a tactually grounded model / Deborah A. Hayden ... [et al.] ; Family-friendly intervention / Nicole Watts Pappas ; Visual feedback therapy with electropalatography / Fiona E. Gibbon and Sara E. Wood ; Vowel intervention / B. May Bernhardt, Joseph P. Stemberger, and Penelope Bacsfalvi ; Development dysarthria interventions / Megan M. Hodge ; Nonspeech oral motor intervention / Heather M. Clark ; Interventions for children with speech sound disorders : future directions / Rebecca J. McCauley, A. Lynn Williams, and Sharynne McLeod

ISBN 978-1-59857-018-2 (broš. z dvd)
ISBN 1-59857-018-8
a) backward child b) speech therapy c) speech defect d) otrok s posebnimi potrebami e) logopedija f) govorna motnja g) DVD h) zdravljenje i) fonologija j) glas k) motorične motnje

376.1-056.264(082)
376.1-056.264 INTERVENTIONS for speech DVD 376.1-056.264 INTERVENTIONS for speech
COBISS.SI-ID 10464585

64.
        The SAGE handbook of dyslexia / edited by Gavin Reid ... [et al.]. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2008. - XVIII, 506 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-4513-4
a) dyslexia b) learning difficulty c) neurology d) genetics e) education f) disleksija g) učne težave h) nevrologija i) genetika j) vzgoja in izobraževanje k) kognicija l) učenje m) tuji jeziki n) šola

376.1
376.1 SAGE handbook
COBISS.SI-ID 10449993


378 VISOKO ŠOLSTVO.


65.
        ACADEMIC inbreeding and mobility in higher education : global perspectives / edited by Maria Yudkevich, Philip G. Altbach, Laura E. Rumbley. - Houndsmill ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XIV, 264 str. : ilustr. - (Palgrave studies in global higher education)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-46124-7 (trda vezava)
a) higher education b) university c) visokošolsko izobraževanje d) univerza e) mobilnost

378(082)
378 ACADEMIC inbreeding
COBISS.SI-ID 10447945


39 ETNOLOGIJA.


66.
BENEDICT, Ruth, 1887-1948
        Vzorci kulture / [Ruth Benedict ; prevod Maja Viher]. - Maribor : Aristej, 2008 (Maribor : Dravska tiskarna). - 212 str. ; 23 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 9)

Prevod dela: Patterns of culture. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Uvod / Franz Boas: str. 11-13. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 200-206. - Kazalo

ISBN 978-961-220-068-8
a) culture b) kultura c) kulturna antropologija d) primitivna ljudstva e) Puebli f) Dobuanci g) severozahodna obala Amerike h) posameznik i) družba j) etnografija k) običaji

39
316.7
39 BENEDICT, R. Vzorci
COBISS.SI-ID 61911041

67.
LEDINEK Lozej, Špela
        Od hiše do niše : razvoj kuhinje v Vipavski dolini / Špela Ledinek Lozej ; [prevod [povzetka] Mojca Čušin]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 184 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 5)

O avtorici z avtorj. sl. na zadnji str. ov. - Od hiše do niše ali o kuhinji v Vipavski dolini v 20. stoletju / Vito Hazler: str. 184. - 300 izv. - Bibliografija: str. 153-180. - Summary: From main room to niche

ISBN 978-961-254-752-3
a) folk culture b) ljudska kultura c) ljudska arhitektura d) notranja oprema e) šege in navade f) kuhinje

398.344(497.4Vipavska dolina)(091)
747:643(497.4Vipavska dolina)(091)
398 LEDINEK LOZEJ, Š. Od hiše
COBISS.SI-ID 277050112

68.
MAGUIRE, Jackie
        Seasons and celebrations / Jackie Maguire. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2008 (printed in China). - 56 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Oxford bookworms. Factfiles ; stage 2)

O avtorici: str. 52

ISBN 978-0-19-423383-5
a) folk culture b) ljudska kultura c) prazniki d) praznovanja e) običaji f) šege in navade

394(02.053.2)=111
39 MAGUIRE, J. Seasons
COBISS.SI-ID 10440009


51 MATEMATIKA.


69.
CENCELJ, Matija
        Elementarna geometrija : študijsko gradivo / Matija Cencelj. - Ljubljana : [M. Cencelj], 2015. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 95
a) mathematics b) matematika c) geometrija

514
II 514 CENCELJ, M. Elementarna Č II 514 CENCELJ, M. Elementarna
COBISS.SI-ID 10420809

70.
CENCELJ, Matija
        Geometrija nekoč in danes : študijsko gradivo za splošni izbirni predmet / Matija Cencelj. - Ljubljana : [M. Cencelj], 2015. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 89
a) mathematics b) matematika c) geometrija

514
II 514 CENCELJ, M. Geometrija Č II 514 CENCELJ, M. Geometrija
COBISS.SI-ID 10420553

71.
CENCELJ, Matija
        Višja geometrija : študijsko gradivo / Matija Cencelj. - Ljubljana : [M. Cencelj], 2015. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 81
a) mathematics b) matematika c) geometrija

514
II 514 CENCELJ, M. Višja Č II 514 CENCELJ, M. Višja
COBISS.SI-ID 10421065


53 FIZIKA.


72.
BOHINC, Klemen, 1970-
        Fizika človeškega telesa / Klemen Bohinc. - 1. izd. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014 (Ljubljana : L. Verhovec). - 138 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

450 izv. - Bibliografija: str. 138

ISBN 978-961-6808-54-5
a) physics b) fizika c) biofizika d) biomehanika e) energija f) toplota g) akustika h) tekočine i) elektrika j) optika k) atomika l) človeško telo m) naloge

53:57(075.8)
53(075.8) BOHINC, K. Fizika
COBISS.SI-ID 276174080


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


73.
KAJFEŽ-Bogataj, Lučka
        Planet Voda / Lučka Kajfež Bogataj ; ilustriral Izar Lunaček. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 301 str. : ilustr. ; 20 cm

600 izv.

ISBN 978-961-282-091-6
a) ecology b) ekologija c) pitna voda d) fizika e) vodno bogastvo f) družba g) religija h) umetnost i) etnologija j) šport

556(02.053.2)
55 KAJFEŽ-B., L. Planet
COBISS.SI-ID 277476096


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


74.
KROFLIČ, Katarina
        Življenje v sladki vodi in ob njej - pomen varstva sladkovodnih biotopov : diplomska naloga / Katarina Kroflič. - Ljubljana : [K. Kroflič], 1988. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 50
a) environmental protection b) biology c) varstvo okolja d) biologija e) biotopi f) sladka voda

373.2:58(043.2)
ZZ 58(043.2) KROFLIČ, K. Življenje
COBISS.SI-ID 10426441

75.
ZEMLJARIČ, Vesna
        Socialno živeče žuželke - termiti in mravlje : [diplomska naloga] / Vesna Zemljarič. - Ljubljana : [V. Zemljarič], 1988. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelje predšolskih otrok. - Bibliografija: [f]. 50
a) animal b) zoology c) žival d) zoologija e) žuželke

59(043.2)
ZZ II 59(043.2) ZEMLJARIČ, V. Socialno
COBISS.SI-ID 10429257


61 MEDICINA.


76.
RUGELJ, Darja
        Uravnavanje drže, ravnotežja in hotenega gibanja / Darja Rugelj. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm

220 izv. - Bibliografija: str. 105-110

ISBN 978-961-6808-55-2
a) motion b) physiology c) gibanje d) fiziologija e) telesna drža f) ravnotežje g) skelet h) seganje i) prijemanje j) motorično učenje k) živčevje l) ocenjevanje

612.766(075.8)
II 61 RUGELJ, D. Uravnavanje
COBISS.SI-ID 276450816

77.
TODD, Mabel Elsworth
        Misleče telo : študija o uravnovešanju sil, ki delujejo na človeško telo med premikanjem / Mabel Elsworth Todd ; prevedel Urban Belina. - Ljubljana : Emanat, 2014. - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Prehodi ; letnik 10)

Prevod dela: The thinking body. - Bibliografija: str. 270-271. - Kazala

ISBN 978-961-93643-1-4
a) motion b) anatomy c) gibanje d) anatomija e) biomehanika f) človeško telo g) telesna drža h) odzivanje i) mehanika j) mišice k) skelet l) hoja m) dihanje n) propriocepcija o) fiziološko ravnovesje

612.76
61 TODD, M. E. Misleče
COBISS.SI-ID 276826880


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


78.
TOMINEC, Nataša, 1978-
        "Sem zasvojen, nisem nor" : dvojna diagnoza : zasvojenost in duševna stiska / Nataša Tominec. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 296 str. ; 24 cm

500 izv. - Dvojne nalepke - nemogoča izbira / Vito Flaker: str. 9-16. - Iz recenzije Bogdana Žorža in spremna beseda Mihe Kramlija na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 292-296

ISBN 978-961-278-178-1
a) mental health b) therapy c) duševno zdravje d) terapija e) socialna ureditev f) duševne motnje g) odvisniki h) komorbidnost i) terapevtske skupnosti j) Italija k) zasvojenost

613.83:616.89
613.8 TOMINEC, N. Sem zasvojen
COBISS.SI-ID 277442816


64 GOSPODINJSTVO.


79.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Okusiti Slovenijo / Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik]. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 467 str. : fotogr. ; 21 cm

Na nasl. tudi: National Geographic. - Podatek o izd. v kolofonu: 1. izd. - 1.500 izv. - Predgovor / Maruša Kmet: str. [8]. - Bibliografija: str. 456-457. - Kazalo

ISBN 978-961-271-255-6
a) home economics b) gospodinjstvo c) gastronomske regije d) narodne jedi e) kuharski recepti f) kulinarična dediščina

641.56(497.4)
64 BOGATAJ, J. Okusiti
COBISS.SI-ID 260811008

80.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Okusiti Slovenijo : 176 izbranih jedi / Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Darila Rokus, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 218 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Prisrčnica : gastronomske mojstrovine Slovenije)

Zvd. na notr. str. ov. - 3.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6531-36-8
a) Narodne jedi - Slovenija b) Kuharski recepti - Narodne jedi - Slovenija c) gastronomske regije d) kulinarična dediščina

641.568(497.4)
641.568(497.4)(083.12)
64 BOGATAJ, J. Okusiti
COBISS.SI-ID 234710016


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


81.
        SLIKA v mediju in digitalna tvorba : študijska izdaja tematskih spisov o novomedijskih umetniških pojavih predstavlja izbor teoretskih izhodišč in avtorskih inscenacij v kulturno-umetniškem okolju = Image in media and digital formation : the book contains a selection of writings on new media art phenomena that present their theoretical basis and practical realisations in the cultural and artistic environment / uredil, edited by Tilen Žbona ; [prevod Mirko Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 87 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus Manualis, ISSN 2335-3678)

Prispevki v angl. in/ali slov., it. ali hrv. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6862-91-2
a) art b) picture c) umetnost d) slika e) mediji f) novomedijska umetnost g) kultura

7.038.53(082)
7:004.9(082)
7.03 SLIKA v mediju
COBISS.SI-ID 274443520


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


82.
JEZERNIK, Božidar
        Mesto brez spomina : javni spomeniki v Ljubljani / Božidar Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 438 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-241-872-4
a) architecture - Ljubljana b) arhitektura - Ljubljana c) kulturna zgodovina d) kulturni spomeniki e) verski spomeniki f) politični spomeniki g) kulturna dediščina h) kipi

725.94:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI:
5-402
II 72 JEZERNIK, B. Mesto
COBISS.SI-ID 276956928


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


83.
HODGE, Susie, 1960-
        Art : vse, kar morate vedeti o največjih umetnikih in njihovih delih / Susie Hodge ; [prevedla Katja Jenčič in Jaka Andrej Vojevec]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2015. - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Art. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-59-6
a) art - history b) artist c) umetnost - zgodovina d) umetnik e) zgodovinski pregledi f) reprodukcije g) avtobiografije h) umetnostna obdobja i) galerije j) muzeji

73/76(100)
75 HODGE, S. Art
COBISS.SI-ID 276104192

84.
PFÄFFINGER, Rosa
        Pariški bohémi (1889-1895) : avtobiografsko poročilo slikarke Rose Pfäffinger / izbrala in komentirala Ulrike Wolff-Thomsen ; prevedla Manca G. Renko ; [prevod citatov iz francoščine Nace Fock ; urednica slovenske izdaje [in] izbor slikovnega gradiva Mateja Krapež]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Die Pariser Bohéme (1889-1895). - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 206-208. - Kazalo

ISBN 978-961-6743-45-7
a) painting b) biography c) slikarstvo d) biografija e) nemške slikarke f) bohemi

75(430):929Pfäffinger R.
75 PFÄFFINGER, R. Pariški
COBISS.SI-ID 276538624


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


85.
MEDNARODNA konferenca plesne pedagogike (2 ; 2014 ; Velenje)
        2. mednarodna konferenca plesne pedagogike = 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. 10. 2014 Velenje, Slovenija / [organizator Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Območna izpostava JSKD Velenje, soorganizator Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani in Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem ; urednici Vesna Geršak in Nina Meško ; prevod Matjaž Horvat]. - Ljubljana : JSKD, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov. ali angl. - Uvodna besedila v slov. in angl. - 250 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. ali angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6819-70-1
a) dance b) education c) ples d) vzgoja in izobraževanje e) plesna pedagogika

793.3(082)
II 793 MEDNARODNA Konferenca 2014
COBISS.SI-ID 275797504


81 JEZIKOSLOVJE


86.
        FROM gesture in conversation to visible action as utterance : essays in honor of Adam Kendon / edited by Mandana Seyfeddinipur, Marianne Gullberg. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014. - VIII, 379 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-90-272-1215-3 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-90-272-6927-0 (e- knjiga)
a) language b) gesture c) conversation d) communication e) jezik f) gesta g) konverzacija h) komunikacija i) vizualna komunikacija j) neverbalna komunikacija k) izražanje l) kretnje m) znakovni jezik n) jezikovni razvoj o) otrok

81'23(082)
81 FROM gesture
COBISS.SI-ID 10430025

87.
MEDNARODNA poletna šola Tvorba in interpretacija besedil iz besednih in slikovnih semiotskih kodov (2014 ; Koper)
        Študijsko gradivo = Reader / Mednarodna poletna šola Tvorba in interpretacija besedil iz besednih in slikovnih semiotskih kodov, Koper, 30. junija - 4. julija 2014 = International Summer School Producing and Reading Multimodal Texts, 30th June - 4th July 2014 ; [urednica Sonja Starc]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 228 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Annales Ludus Manualis, ISSN 2335-3678)

Prispevki v angl. ali slov. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6862-90-5
a) language sciences b) jezikoslovje c) večkodno besedilo d) besedila e) semiotika f) kohezija g) medbesedilnost h) medosebna komunikacija i) tipne knjige j) filmi k) časopisni oglasi

81'276.6:659.1(082)
81 MEDNARODNA Študijsko
COBISS.SI-ID 274443776

88.
PARADIS, Johanne
        Dual language development and disorders : a handbook on bilingualism and second language learning / Fred Genesee, Johanne Paradis and Martha B. Crago. - 2nd ed. - Baltimore ; London ; Sydney : Paul H. Brookes Publishing, 2011. - XV, 278 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Communication and language intervention series)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-59857-058-8
ISBN 1-59857-058-7
a) bilingualism b) second foreign language c) language learning d) dvojezičnost e) drugi tuji jezik f) učenje jezika g) branje h) otroci i) starši j) razred k) motnje

81'243
81 PARADIS, J. Dual
COBISS.SI-ID 10464841

89.
        The PRAGMATICS of discourse coherence : theories and applications / edited by Helmut Gruber, Gisela Redeker. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014. - VI, 295 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Pragmatics & beyond new series, ISSN 0922-842X ; vol. 254)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5659-1 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-6923-2 (e-knjiga)
a) linguistics b) language c) lingvistika d) jezik e) diskurz f) koherenca

81'23(082)
81 PRAGMATICS of discourse
COBISS.SI-ID 10431305

90.
        SYNCHRONIC and diachronic perspectives on contact languages / edited by Magnus Huber, Viveka Velupillai. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2007. - XII, 370 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Creole language library, ISSN 0920-9026 ; vol. 32)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5254-8 (trda vezava)
a) language b) phonetics c) phonology d) jezik e) fonetika f) fonologija g) morfologija h) sintaksa i) zvočne oblike j) semantika k) pidžinski jezik l) kreolski jezik

81(082)
81 SYNCHRONIC and diachronic
COBISS.SI-ID 10431561

91.
        THEORIES in second language acquisition : an introduction / edited by Bill VanPatten and Jessica Williams. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 2015. - X, 293 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Second language acquisition research series : theoretical and methodological issues)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-82420-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-82421-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-62894-2 (e-knjiga)
a) language teaching b) foreign languages c) linguistics d) jezikovni pouk e) tuji jeziki f) lingvistika g) drugi jezik h) teorije i) spretnosti j) slovnica k) nevrobiologija

81'243(082)
81 THEORIES in second
COBISS.SI-ID 10464329


811.111 ANGLEŠČINA.


92.
        ZNAM več. Angleščina 4 in 5 : vaje za besedni zaklad po učnem načrtu za 4. in 5. razred / [prevod Angela Žugič ; ilustracije po izvirniku]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam več)

Prevod in priredba del: Training Englisch. Schuljahr 3 ; Training Englisch. Schuljahr 4. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-209-809-4
a) English language - exercise b) angleščina - vaja

811.111(075.2)(076)
II 811.111 ZNAM Angleščina 4 in 5
COBISS.SI-ID 246944768


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


93.
        STO let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin / Alenka Jensterle-Doležalová, Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla (eds.). - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. - 569 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Varia / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ; sv. 27)

Prispevki v slov. ali češ. j. - Bibliografija pri večini prispevkov, izvlečki v slov., češ. in angl. j. pri vseh prispevkih, skupni povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-80-7308-543-8
a) Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta b) Slovenian language c) slovenščina d) slovenska književnost e) slovenistika f) študij slovenščine g) Češka h) zborniki i) jubileji

811.163.6:378
821.163.6.09:378(437.3)"1914/2014"(082)
811.163.6 STO let
COBISS.SI-ID 56807522


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


94.
KOS, Janko, 1931-
        Umetniki in meščani : spominjanja / Janko Kos. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 203 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-284-045-7
a) Kos, Janko (1931-) - Spomini b) biography c) biografija d) avtobiografija e) delo f) življenje

821.163.6-94
929Kos J.
821.163.6 KOS, J. Umetniki
COBISS.SI-ID 277081600


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


95.
SETNIKAR, Alenka
        Slovenska slikanica v letu 1981 : diplomska naloga / Setnikar Alenka. - Ljubljana : [A. Setnikar], 1989. - 38 f. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za vzgojitelje predšolskih otrok. - Bibliografija: f. 38
a) picture book b) children's and youth literature c) slikanica d) mladinska književnost

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) SETNIKAR, A. Slovenska
COBISS.SI-ID 10428489


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


96.
JENSTERLE-Doležal, Alenka
        Avtor, tekst, kontekst, komunikacija : poglavja iz slovenske moderne / Alenka Jensterle-Doležal ; [prevodi citatov Alenka Jensterle-Doležal]. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014 ([Celje] : Koštomaj). - 417 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 103)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - O avtorici na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 391-407. - Kazalo

ISBN 978-961-6930-19-2
a) Slovenian language b) literature c) slovenščina d) literatura e) slovenska književnost f) moderna g) literarne študije h) srednjeveropski fenomen i) tematika j) književniki

821.163.6.09
821.163.6.09 JENSTERLE-D., A. Avtor
COBISS.SI-ID 79653377


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


97.
SILEI, Fabrizio, 1967-
        Avtobus Rose Parks / Fabrizio Silei, Maurizio A. C. Quarello ; [prevedel Dean Rajčić]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [40] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: L'autobus di Rosa. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-352-9
a) racism b) picture book c) rasizem d) slikanica

821.131.1-32
II 821.131.1 SILEI, F. Avtobus
COBISS.SI-ID 277832448


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


98.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Mesečinska struna / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 26 cm

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2780-2
a) glasba b) luna c) pohlep d) umetnost e) violina f) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
087.5
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Mesečinska
COBISS.SI-ID 276246272

99.
        MOČ lažnega / Milan Dekleva ... [et al.] ; [spremna beseda Milena Mileva Blažič]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 109 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-284-053-2
a) literature b) literatura c) laži d) zgodbe

821.163.6-32
821.163.6 MOČ lažnega
COBISS.SI-ID 277844736

100.
PAVČEK, Saša
        Zakaj je polje jezero? : pravljica o skrivnosti Cerkniškega jezera / Saša Pavček ; [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [41] str. : ilustr. ; 27 cm

800 izv.

ISBN 978-961-272-159-6
a) picture book b) slikanica

821.163.6-93-34
087.5
II 821.163.6 PAVČEK, S. Zakaj
COBISS.SI-ID 274643456

101.
STEPANČIČ, Lucija
        Kaj nam povejo besede / [besedilo] Lucija in [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 100 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-170-1
a) terminology b) youth c) terminologija d) mladina e) besede f) pojmi

821.163.6-93-32
81'373.45
821.163.6 STEPANČIČ, L. Kaj nam
COBISS.SI-ID 277106432


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


102.
ROSIĆ, Vladimir
        Marjan Blažič : pedagog humanizma, ustvarjalnosti in tolerance : 45 let ustvarjalnega dela / Vladimir Rosić. - Novo mesto : Visokošolsko središče, 2014 (Begunje : Cicero). - 224 str. : č-b fotogr. in sl. ; 22 cm

Uvodna beseda avtorja : str. 9-10. - Recenzirala Milan Matijević in Janez Vogrinc. - 300 izv. - O avtorju z avtorjevo č-b fotogr. : str. 139. - Intervju avtorja z Marjanom Blažičem : str. 149-165. - Potiskani spojni listi. - Bibliografija Marjana Blažiča : str. 167-206. - Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-6770-28-6
a) Blažič, Marjan - Biografije b) education c) biography d) vzgoja in izobraževanje e) biografija f) pedagogi g) biografije h) bibliografije i) delovanje j) sodobniki

929Blažič M.
929 ROSIĆ, V. Marjan Blažič
COBISS.SI-ID 275878144


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO