COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


DECEMBER 20150 SPLOŠNO.


1.
CAVE, Roderick
        Zgodovina knjige skozi knjige : [od prvih zapisov do e-knjige] / Roderick Cave in Sara Ayad ; [prevod Katarina Jerin]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 288 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: The history of the book in 100 books. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 270-278. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-10-5
a) book - history b) knjiga - zgodovina c) zgodovinski pregled d) knjige

028
655.3.066.11(091)
028 CAVE, R. Zgodovina
COBISS.SI-ID 275593216

2.
        EDUCATIONAL research and inquiry : qualitative and quantitative approaches / edited by Dimitra Hartas. - Repr. - London [etc.] : Continuum, 2013, cop. 2010. - XIV, 458 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-8379-8 (hbk)
ISBN 978-1-4411-7871-8 (pbk)
a) educational research b) qualitative research c) pedagoško raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje

001(082)
001 EDUCATIONAL research
COBISS.SI-ID 10829385

3.
        HANDBOOK of writing research / edited by Charles A. MacArthur, Steve Graham, Jill Fitzgerald. - 2nd ed. - New York : The Guilford Press, cop. 2016. - XV, 464 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali Machine generated contents note: Introduction, Charles A. MacArthur, Steve Graham, and Jill Fitzgerald ; I. Theories and Models of Writing ; 1. What Do Sociocultural Studies of Writing Tell Us about Learning to Write?, Charles Bazerman ; 2. Writing Research from a Cognitive Perspective, Charles A. MacArthur and Steve Graham ; 3. Writing Research from a New Literacies Lens, Donald J. Leu, David Slomp, Lisa Zawilinski, and Julie Corrigan ; II. Writing Development ; 4. Writing Process Theory: A Functional Dynamic Approach, Huub van den Bergh, Gert Rijlaarsdam, and Elke van Steendam ; 5. Understanding Planning in Text Production, Mark Torrance ; 6. A Sociocultural Perspective on Writing Development: Toward an Agenda for Classroom Research on Students' Use of Social Practices, Richard Beach, George E. Newell, and Jennifer VanDerHeide ; 7. After Writing, After School, Katherine Schultz, Glynda A. Hull, and Jennifer Higgs ; 8. The Development of Multileveled Writing Systems of the Brain: Brain Lessons for Writing Instruction, Karin H. James, R. Joanne Jao, and Virginia Berninger ; 9. From Language to Text: The Development and Learning of Translation, Michel Fayol ; 10. From Text to Language and Back: The Emergence of Written Language, Liliana Tolchinsky 11. Self-Efficacy Beliefs and Motivation in Writing Development, Roger H. Bruning and Douglas F. Kauffman ; 12. Self-Regulation and Writing: Meta-Analysis of the Self-Regulation Processes in Zimmerman and Risemberg's Model, Tanya Santangelo, Karen R. Harris, and Steve Graham ; 13. Relationships between Reading and Writing Development, Timothy Shanahan ; III. Instruction in Writing ; 14. Evidence-Based Practice and Writing Instruction: A Review of Reviews, Steve Graham, Karen R. Harris, and Amber B. Chambers ; 15. New Developments in Genre-Based Literacy Pedagogy, David Rose ; 16. Writing to Learn, Perry D. Klein, Nina Arcon, and Samanta Baker ; 17. Sociocultural Approaches to High School Writing Instruction: Examining the Roles of Context, Positionality, and Power, Michelle Nguyen Kwok, Exequiel Ganding III, Glynda A. Hull, and Elizabeth Birr Moje ; 18. Instruction in Evaluation and Revision, Charles A. MacArthur ; 19. Grammar Instruction, Richard Hudson ; 20. Argumentative Writing, Ralph P. Ferretti and Yueyue Fan ; 21. Computer-Based Writing Instruction, Laura K. Allen, Matthew E. Jacovina, and Danielle S. McNamara ; 22. The Role of Professional Development for Enhancing Writing Instruction, Sarah J. McCarthey and Cristin M. Geoghegan ; IV. Writing and Special Populations ; 23. Writing Development and Instruction for Students with Learning Disabilities: Using Diagnostic Categories to Study Writing Difficulties, Vince Connelly and Julie Dockrell ; 24. Writing Development and Instruction for English Language Learners, Alister Cumming ; 25. Teaching Writing in Culturally and Linguistically Diverse Classrooms, Valerie Kinloch and Tanja Burkhard ; V. Analytic Tools for Writing Research ; 26. Automated Writing Evaluation: An Expanding Body of Knowledge, Mark D. Shermis, Jill Burstein, Norbert Elliot, Shayne Miel, and Peter W. Foltz ; 27. Keystroke Logging in Writing Research: Analyzing Online Writing Processes, Luuk Van Waes, Mariëlle Leijten, Eva Lindgren, and ?sa Wengelin ; 28. Linguistic Analysis Tools, Pablo Pirnay-Dummer

ISBN 978-1-4625-2243-9
a) writing b) research c) teaching d) youth e) pisava f) raziskovanje g) pouk h) mladina i) retorika j) pisanje k) pismenost l) osebe s posebnimi potrebami m) angleško govoreči n) raziskovalne metode o) analitične metode p) inštrukcije q) teorije pisanja

001.818
II 001 HANDBOOK of writing
COBISS.SI-ID 10841417


0(043.2) SPLOŠNO.


4.
SLABE, Špela, 1990-
        Vpliv medvrstniške pomoči na branje in bralno motivacijo : magistrsko delo / Špela Slabe. - Ljubljana : [Š. Slabe], 2015. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3288. - Bibliografija: str. 65-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) reading b) peer group c) branje d) vrstniki e) bralno dekodiranje f) bralna tekočnost g) bralno razumevanje h) bralne težave i) program "Bereva skupaj"

028.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SLABE, Š. Vpliv
COBISS.SI-ID 10858057

5.
VOVK, Špela, 1990-
        Zaznave študentov o njihovem znanju angleščine pri uporabi metode poslušanje ob branju : magistrsko delo / Špela Vovk. - Ljubljana : [Š. Vovk], 2015. - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3266. - Mentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) English language b) reading c) listening d) angleščina e) branje f) poslušanje g) poslušanje ob branju (PoB) h) tekočnost branja i) hitrost branja

028:811.111(043.2)
ZZ II 02(043.2) VOVK, Š. Zaznave
COBISS.SI-ID 10846793


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6.
MRAK Merhar, Irena
        Računalniška izobraževanja v formalnem in neformalnem izobraževanju : diplomsko delo / Irena Mrak Merhar. - Ljubljana : [I. Mrak Merhar], 2015. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3292/. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) education c) računalništvo d) vzgoja in izobraževanje e) informatika

004:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) MRAK Merhar, I. Računalniška

COBISS.SI-ID 10859081


1 FILOZOFIJA.


7.
FREUD, Sigmund
        Psihopatologija vsakdanjega življenja : o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju / Sigmund Freud ; [izvirnik prevedla Rapa Šuklje ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 231 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga) (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Zur Psychopathologie des Alltagslebens. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Mladen Dolar: str. 221-231. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-2710-9
a) psychopathology b) psychoanalysis c) psihopatologija d) psihoanaliza e) teoretska psihoanaliza f) pozabljanje g) govorni spodrsljaji h) spodrsljaji pri branju in pisanju i) spodrsljaji v ravnanju j) zmote k) simptomatska in naključna dejanja

1
1 FREUD, S. Psihopatologija
COBISS.SI-ID 264815104

8.
FREUD, Sigmund
        Spisi o psihoanalitični tehniki / Sigmund Freud ; [prevedli Marija Javornik ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2014 ([Begunje na Gorenjskem] : Cicero). - 362 str. ; 20 cm. - (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo)

200 izv. - Bibliografija: str. 349-360

ISBN 978-961-6376-24-2
a) psychoanalysis b) psihoanaliza c) zdravljenje d) psihoanalitična terapija e) psiha f) obravnave g) sanje

159.964.2
1Freud S.
159.964.2 FREUD, S. Spisi
COBISS.SI-ID 273300992

9.
JAROSCH, Linda
        Vidim se v tebi : [odnos med materjo in hčerko - ključ do osebne moči] / [Linda Jarosch, Andrea Larson ; prevod Tina Denk]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 160 str. ; 19 cm

Prevod dela: Ich sehe dich und finde mich

ISBN 978-961-222-953-5
a) mother-child relation b) personality c) odnos med materjo in otrokom d) osebnost e) osebnostna podoba f) družinski odnosi

159.922.1-055.52-055.2+-055.62-055.2
37.018 JAROSCH, L. Vidim
COBISS.SI-ID 273622272

10.
KREFT, Lev
        Estetikov atelje : od modernizma k sodobni umetnosti / Lev Kreft. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 305 str. : portret ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 283-297. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-784-7
a) filozofija b) moderna umetnost c) modernizem d) avantgardna umetnost e) sodobna umetnost f) marksistična estetika

111.852
7.036
111.852 KREFT, L. Estetikov
COBISS.SI-ID 281879040

11.
LUKAS, Elisabeth
        Izviri, ki napajajo življenje s smislom : kje lahko zajemamo moč / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 159 str. ; 21 cm

Prevod dela: Quellen sinnvollen Lebens. - 800 izv. - Bibliografija: str. 153-154. - Literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini (stanje 2015) / Jože Ramovš: str. 155-158

ISBN 978-961-6878-54-8
a) psychology b) psychotherapy c) psihologija d) psihoterapija e) vrednote f) smisel g) logoterapija h) človek

124.2:615.851
159.9 LUKAS, E. Izviri
COBISS.SI-ID 282100736

12.
RUDA, Frank
        Heglova drhal : raziskava Orisa filozofije pravice / Frank Ruda ; [spremna beseda Slavoj Žižek ; prevedel Alfred Leskovec, spremno besedo prevedla Lidija Šumah]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XV, 382 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

Prevod dela: Hegels Pöbel. - Podatek o natisu v CIP-u. - 400 izv. - Politika negativnosti / Slavoj Žižek: str. 367-379. - Bibliografija: str. 347-366. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-85-6
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - "Grundlinien der Philosophie des Rechts" - Študije

1Hegel G.W.F.
1 RUDA, F. Heglova
COBISS.SI-ID 281235712

13.
SCHMIDT, Ignac
        Glava dela čudeže : avtogeni trening / Ignac Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 167 str. ; 24 cm

1.500 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 161-167

ISBN 978-961-6968-27-0
a) psychotherapy b) mental stress c) relaxation d) psihoterapija e) duševni stres f) sprostitev g) tehnike h) duševna higiena i) samozdravljenje j) avtogeni trening k) avtosugestija

159.962.7(035)
159.96 SCHMIDT, I. Glava
COBISS.SI-ID 83326977


159.9 PSIHOLOGIJA.


14.
CVETEK, Robert
        Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave / Robert Cvetek. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2013 (Medvode : Pleško). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Priročniki TEOF ; 22)

300 izv. - Recenzenta Christian Gostečnik, Barbara Simonič. - Bibliografija: str. 127-128

ISBN 978-961-6844-27-7
a) research b) interpersonal relations c) raziskovanje d) medosebni odnosi e) kvantitativno raziskovanje f) raziskovalno delo g) vrste raziskav h) merski instrumenti i) raziskovalne strategije j) vprašalniki k) izvedba raziskave l) poročilo o raziskavi m) navajanje referenc n) oblikovanje tabel in slik o) obdelava podatkov s programom SPSS

159.922.2(035)
II 159.9 CVETEK, R. Raziskujemo
COBISS.SI-ID 269474560

15.
DUHIGG, Charles
        Moč navade : zakaj počnemo, kar počnemo in kako lahko to spremenimo / Charles Duhigg ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 399 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The power of habit. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-15-0
a) habit b) navada c) navade posameznikov d) navade uspešnih organizacij e) navade v družbi f) spreminjanje navad

159.943.7
159.9 DUHIGG, C. Moč
COBISS.SI-ID 277356544

16.
EAGLEMAN, David
        Prikrito : neznano življenje človeških možganov / David Eagleman ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 306 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Incognito : the secret lives of the brain. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 271-293. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-02-0
a) brain b) consciousness c) možgani d) zavest e) podzavest f) nezavedno g) nevrologija h) nevropsihologija

159.95
616.8
159.95 EAGLEMAN, D. Prikrito
COBISS.SI-ID 273431040

17.
FREUD, Sigmund
        Metapsihološki spisi / Sigmund Freud ; [prevod Eva D. Bahovec ... [et al.] ; spremna beseda Eva D. Bahovec] ; [redakcija in ureditev Simon Hajdini]. - 2., pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - 486 str. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 419-437. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-33-4
a) psychoanalysis b) self c) narcissism d) neurosis e) psychosis f) psihoanaliza g) ego h) narcizem i) nevroza j) psihoza k) nezavedno l) fetišizem m) mazohizem n) potlačitev o) žalovanje in melanholija

159.964.2
159.964.2 FREUD, S. Metapsihološki
COBISS.SI-ID 264115712

18.
FREUD, Sigmund
        Očrt psihoanalize : (1938) / Sigmund Freud ; [prevedel Robert Vouk]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 110 str. ; 20 cm. - (Problemi, ISSN 0555-2419 ; letn. 38, 6) (Zbirka Analecta)

200 izv.

ISBN 978-961-6376-01-3
a) psychoanalysis b) psihoanaliza

159.964.2
159.964.2 FREUD, S. Očrt
COBISS.SI-ID 266632960

19.
FREUD, Sigmund
        Spisi o seksualnosti / Sigmund Freud ; [prevedli Eva D. Bahovec ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 158 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo)

200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6376-28-0
ISBN 961-6376-28-4 !
a) psychoanalysis b) seksualnost c) psihoanaliza d) seksualnost e) psihoanalitična terapija f) teoretska psihoanaliza

159.964.2
159.964.2 FREUD, S. Spisi
COBISS.SI-ID 266632704

20.
FREUD, Sigmund
        Vic in njegov odnos do nezavednega / Sigmund Freud ; [prevedla Simon Hajdini in Samo Tomšič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 266 str. ; 20 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod dela: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten. - Nasl. na hrbtu knj.: Vic. - 300 izv. - Bibliografija: str. 251-255. - Kazalo

ISBN 978-961-6376-16-7
a) psychoanalysis b) psihoanaliza c) nezavedno d) humor e) družba

159.964.2:929Freud S.
159.964.2 FREUD, S. Vic
COBISS.SI-ID 261314048

21.
GOSTEČNIK, Christian
        Inovativna relacijska zakonska terapija / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2015 (Bled : Belin grafika). - 406 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 17) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 395-400. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-32-1 (Brat Frančišek)
a) marriage b) psychotherapy c) interpersonal relations d) psychoanalysis e) zakonska zveza f) psihoterapija g) medosebni odnosi h) psihoanaliza i) zakonsko življenje j) partnerska zveza

159.964.2
159.964.2 GOSTEČNIK, C. Inovativna
COBISS.SI-ID 277999616

22.
GOSTEČNIK, Christian
        Relacijska paradigma in klinična praksa / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut, 2013 (Ljubljana : Belin). - 381 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 15)

1.000 izv. - Recenzenta Tadej Battelino, Stanko Gerjolj. - Bibliografija: str. 375-377. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-17-8 (Brat Frančišek)
a) psychotherapy b) psihoterapija c) relacijska družinska terapija d) relacijska teorija e) klinična psihologija f) spomin g) travme h) terapevt i) telo j) panični napadi k) zlorabljeno telo

159.964.2
159.964.2 GOSTEČNIK, C. Relacijska
COBISS.SI-ID 265616896

23.
GROSZ, Stephen
        Iskanje izgubljenega človeka : iz raziskovanih življenj / Stephen Grosz ; poslovenil Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 199 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The examined life. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 191-196

ISBN 978-961-6954-24-2
a) psychoanalysis b) psihoanaliza c) zgodbe posameznikov d) postopek psihoanalize e) laži f) ljubezen g) spremembe

159.964.2
159.964.2 GROSZ, S. Iskanje
COBISS.SI-ID 278487040

24.
        HANDBOOK of educational psychology / [edited] by Lyn Corno and Eric M. Anderman. - 3rd ed. - New York ; London : Routledge, cop. 2016. - XIV, 481 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-0-415-89481-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-89482-1 (broš.)
ISBN 978-1-315-68824-4 (e-knjiga)
a) Educational psychology - Handbooks, manuals, etc

159.9:37
II 37 HANDBOOK of educational
COBISS.SI-ID 10859337

25.
HORNEY, Karen
        Kdo sem? : samoanaliza za vsako glavo / Karen Horney ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 266 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Self-analysis. - 400 izv. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-06-8
a) psychoanalysis b) psihoanaliza c) samospoznavanje d) samoanaliza e) psihoanalitični postopek

159.964.2
159.964.2 HORNEY, K. Kdo sem
COBISS.SI-ID 274952192

26.
POLJANEC, Andreja, 1976-
        Rahločutno starševstvo / Andreja Poljanec ; [knjigi na pot Barbara Simonič]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 222 str. ; 22 cm

Knjigi na pot / Barbara Simonič: str. 8-10. - 3.200 izv. - Recenzenta Janek Musek, Urh Grošelj. - Bibliografija: str. 200-219. - Summary

ISBN 978-961-278-224-5
a) parent-child relation b) odnos med starši in otrokom c) medosebni odnosi d) varno starševstvo e) relacijska družinska terapija f) navezanost

159.964
159.9 POLJANEC, A. Rahločutno
COBISS.SI-ID 281605632

27.
        PRACTICAL intelligence in everyday life / Robert J. Sternberg [and others]. - Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, cop. 2000. - XIV, 288 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 225-254. - Kazalo

ISBN 978-0-521-65056-4
ISBN 978-0-521-65958-1 (broš.)
a) intelligence b) brain c) inteligentnost d) možgani e) praktična inteligenca f) vsakdanje življenje g) delovno okolje h) življenjsko znanje i) merjenje j) vojaško okolje k) testi

159.953
159.953 PRACTICAL inteligence
COBISS.SI-ID 10825033

28.
RYDAHL, Pia Beck
        Moč najstništva : da bo tvoje najstniško življenje sanjsko! / Pia Beck Rydahl ; [prevod Darko Čuden]. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Teenpower - skab det tennageliv du drommer om!. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 206-207

ISBN 978-961-261-134-7
a) adolescent b) international relations c) mladostnik d) medosebni odnosi e) najstniki f) mladostniki g) samospoštovanje h) samozaupanje i) čustva j) starši k) nasveti

159.922.8(035)
159.922.8 RYDAHL, P. Moč
COBISS.SI-ID 248793856

29.
SABBAGH, Karl
        Remembering our childhood : how memory betrays us / by Karl Sabbagh. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - 220 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 207-213. - Kazalo. - Vsebina: To remember for years ; Childhood amnesia ; How do I know who I am? ; Reconstruction ; Memory wars break out ; Playing false ; The limits of belief ; Crimes of therapy ; 'Believed -in imaginings' ; Abuse og truth ; Freyds and feuds ; Truth or consequences

ISBN 978-0-19-921841-7 (broš.)
ISBN 978-0-19-921840-0 (trda vezava)
a) memory b) childhood c) spomin d) otroštvo e) amnezija f) rekonstrukcija g) prepričanje h) resnica

159.953
159.953 SABBAGH, K. Remembering
COBISS.SI-ID 10818377

30.
TAYLOR, Kathleen Eleanor
        The brain supremacy : notes from the frontiers of neuroscience / Kathleen Taylor. - 1st publ. in pbk. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XI, 368 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 321-362. - Kazalo

ISBN 978-0-19-968385-7 (broš.)
ISBN 978-0-19-960337-4 (trda vezava)
a) brain b) psychology c) možgani d) psihologija e) nevroznanost f) demenca g) poškodbe

165.194
16 TAYLOR, K. Brain
COBISS.SI-ID 10831433


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


31.
DOLAR Borštnar, Mojca
        Samopodoba mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v povezavi s socialnimi dejavniki : magistrsko delo / Mojca Dolar Borštnar. - Ljubljana : [M. Dolar Borštnar], 2015. - 79 str. : graf. prikazi, tebele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3286. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 67-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) backward child b) self-concept c) vocational school d) otrok s posebnimi potrebami e) samopodoba f) poklicna šola g) mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju h) področja samopodobe i) socialni dejavniki j) nižje poklicno izobraževanje k) učna uspešnost

159.922.76-056.313:159.923.2(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) DOLAR BORŠTNAR Samopodoba

COBISS.SI-ID 10857545

32.
SELAN Kure, Vesna
        Koučing za osebni razvoj : magistrsko delo / Vesna Selan Kure. - Ljubljana : [V. Selan Kure], 2015. - V, 96 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3257. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 95-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje
a) guidance b) personality development c) coaching d) svetovanje e) osebnostni razvoj f) inštruiranje g) NLP koučing h) narativni koučing i) sinergetika j) couching

159.9:005.963.2(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) SELAN KURE, V. Koučing
COBISS.SI-ID 10840905


17 ETIKA.


33.
ARIELY, Dan
        (Poštena) resnica o nepoštenosti : kako lažemo vsem - še posebej sebi / Dan Ariely ; prevedel Sandi Kodrič ; [spremna beseda Sandi kodrič in Samo Rugelj]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 ([Ljubljana] : NTD). - 265 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The (honest) truth about dishonesty. - 500 izv. - O avtorju: str. 249. - Predvidljivo nerazumni goljufi / Sandi Kodrič in Samo Rugelj: str. 251-265. - Bibliografija: str. 223-230. - Kazalo

ISBN 978-961-6803-57-1
a) lying b) dishonesty c) ethics d) laž e) nepoštenost f) etika g) laganje h) goljufanje i) motivi j) odločanje k) poštenost

174.7
17 ARIELY, D. Poštena
COBISS.SI-ID 263721984

34.
        DIDAKTIČNA gradiva za predmet domovinska in državljanska kultura in etika za 7. in 8. razred [Dva medija] / [avtorji besedila Simona Bezjak ... et al.] ; uredila Eva Klemenčič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča)
160 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (CD-ROM)
(Zbirka Učbeniška gradiva / i2)

300 izv.
- - Didaktična gradiva za predmet domovinska in državljanska kultura in etika za 7. in 8. razred. Navodila za uporabo programa Volitve. - 50 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6348-89-8
a) civics b) ethics c) primary education d) državljanska vzgoja e) etika f) osnovnošolski pouk g) program Volitve h) domovinska kultura i) Slovenija j) državna ureditev k) Evropska Unija

17
Č 17 DIDAKTIČNA Č II 17 DIDAKTIČNA Č cdr 17 DIDAKTIČNA
COBISS.SI-ID 275991552

35.
SCHNEIDER, Stephanie, 1972-
        Kako naj se (ne) prepiramo : vodnik za uspešno reševanje družinskih nesoglasij / Stephanie Schneider ; ilustriral Kai Pannen ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 39 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Der kleine Streit-Berater. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]

ISBN 978-961-278-184-2
a) family life b) interpersonal relations c) družinsko življenje d) medosebni odnosi e) družinska nesoglasja f) prepiri g) prepiranje h) nasveti i) reševanje sporov j) družine

173
173 SCHNEIDER, S. Kako
COBISS.SI-ID 278018304


17(043.2) ETIKA.


36.
OMAHEN, Katarina
        Odnosi in vzgoja v družini skozi različne generacije : diplomsko delo / Katarina Omahen. - Ljubljana : [K. Omahen], 2015. - 71 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3250. - Mentor Marjan Šimenc. - Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) family b) interaction c) družina d) interakcija e) odnosi v družini f) vzgoja g) stališča staršev h) vrtec

173(043.2)
ZZ II 17(043.2) OMAHEN, K. Odnosi
COBISS.SI-ID 10830921


2 VERSTVO.


37.
FÜRST, Irena
        Trapisti v Rajhenburgu = Trapists in Rajhenburg / [avtorica Irena Fürst ; prevodi Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6665-39-1
a) Muzej novejše zgodovine Slovenije - Razstavni katalogi b) Trapisti - Zgodovina - Brestanica - 1881-1947 - Razstavni katalog c) samostani d) verski redovi e) muzejske zbirke f) kulturna zgodovina g) Slovenija h) Rajhenburg

27-789.255(497.4Brestanica)(091)(083.824)
II 93 FÜRST, I. Trapisti
COBISS.SI-ID 281026560


3 DRUŽBENE VEDE


38.
RHODE, Deborah L.
        What women want : an agenda for the women's movement / Deborah L. Rhode. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - IX, 235 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-225. - Kazalo. - Vsebina: The Women's Movement ; Employment ; Work and family ; Sex and marriage ; Reproductive justice and economic security ; Sexual abuse ; Appearance ; The politics of progress

ISBN 978-0-19-934827-5 (trda vezava)
a) female b) employment c) ženska d) zaposlitev e) feminizem f) žensko gibanje g) družina h) spol i) ekonomska varnost

305
305 RHODE, D. L. What
COBISS.SI-ID 10826313


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


39.
SENN, Stephen
        Kockanje s smrtjo : slučajnost, tveganje in zdravje / Stephen Senn ; [prevedel Robert Bakula]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 290 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 93)

Prevod dela: Dicing with death. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 265-281. - Kazalo

ISBN 978-961-212-252-2
a) medicine b) health c) statistics d) statistika e) zdravila f) klinični poskusi g) cepiva h) tveganje i) bolezni j) umrljivost k) začetniki statistike l) verjetnostni način razmišljanja m) mikrobi

311:61
616 SENN, S. Kockanje
COBISS.SI-ID 264740096

40.
        STATOPIS. - [Slovenska tiskana izd.]. - 2014, [št. 1]-        . - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2014-. - graf. prikazi ; 21 x 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8732. - Letnik. - Ima angl. tiskano izd.: Stat'o'book = ISSN 2385-9288. - Ima spletno izd.: Statopis = ISSN 2385-930X. - Nastalo z združitvijo: Statistični letopis (Tiskana izd.) = ISSN 1318-5403; in: Slovenija v številkah = ISSN 1318-3745
ISSN 2385-9180 = Statopis (Slov. tiskana izd.)

311(497.4)(085)

COBISS.SI-ID 276845312

41.
TOBIN, Joseph Jay
        Children crossing borders : immigrant parent and teacher perspectives on preschool for children of immigrants / Joseph Tobin,Angela E. Arzubiaga, and Jennifer Keys Adair. - New York : Russell Sage Foundation, cop. 2013. - XIII, 148 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 129-140. - Kazalo. - Vsebina: Community contexts and research methods ; Curriculum ; Language ; Identity ; Facilitating dialogue

ISBN 978-0-87154-799-6 (broš.)
ISBN 978-1-61044-807-9 (e-knjiga)
a) immigrant b) pre-school education c) child d) teacher e) parents f) priseljenec g) predšolska vzgoja h) otrok i) učitelj j) starši k) raziskovalne metode l) skupnost m) kurikulum n) jezik o) identiteta p) dialog

314.15:373.2
316 TOBIN, J. J. Children
COBISS.SI-ID 10823241

42.
ŽITNIK, Mojca, 1970-
        Kazalniki zelene rasti [Elektronski vir] / avtorja Mojca Žitnik in Martin Šteharnik. - El. knjiga. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2014

Način dostopa (URL): http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=5443

ISBN 978-961-239-307-6 (pdf)
ISBN 978-961-239-308-3 (ePub)

311:502(0.034.2)
COBISS.SI-ID 274714880


316 SOCIOLOGIJA.


43.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Razbojniki / Eric Hobsbawm ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015 ([Maribor] : Darima). - 257 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: The bandits. - 400 izv. - Denar ali življenje! : (z vidika razbojnika) / Lev Centrih: str. 237-255. - Nadaljnje branje: str. 216-226 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-070-5
a) Razbojništvo - Zgodovina b) socialna zgodovina c) kriminaliteta d) razbojniki e) izobčenci

316.344.7(091)
316.6 HOBSBAWM, E.J.E. Razbojniki
COBISS.SI-ID 282027776

44.
JERRAM, Leif
        Streetlife : the untold history of Europe's twentieth century / Leif Jerram. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - X, 477 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 425-461. - Kazalo

ISBN 978-0-19-280707-6 (hbk)
ISBN 978-0-19-967116-8 (pbk)
a) sociology b) history c) sociologija d) zgodovina e) mesta f) politika g) urbano življenje h) vsakdanje življenje i) družabno življenje j) zgodovina

316.6:94(4)"19"
316.6 JERRAM, L. Streetlife
COBISS.SI-ID 10241566

45.
METZ, Markus, 1958-
        Kapitalizem kot spektakel ali Stroji za poneumljanje in econotainment / Markus Metz, Georg Seeßlen ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Janez Pipan]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 117 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod dela: Kapitalismus als Spektakel oder Blödmaschinen und Econotainment. - 500 izv. - Tekoči posli / Janez Pipan: str. 91-117. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-54-9
a) capitalism b) propaganda c) public opinion d) kapitalizem e) propaganda f) javno mnenje g) popularna kultura h) množični mediji i) kritična teorija družbe

316.7
316.7 METZ, M. Kapitalizem
COBISS.SI-ID 281547008

46.
SKYRMS, Brian
        Social dynamics / Brian Skyrms. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XIV, 339 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Part I: Correlation and the Social Contract ; 1: Evolution and the Social Contract ; Part II: Importance of Dynamics ; 2: Trust, Risk, and the Social Contract ; 3: Bargaining with Neighbors: Is Justice Contagious? with Jason Alexander ; 4: Stability and Explanatory Significance of Some Simple Evolutionary Models ; 5: Dynamics of Conformist Bias ; 6: Chaos and the Explanatory Significance of Equilibrium: Strange Attractors in Evolutionary Game Dynamics ; 7: Evolutionary Dynamics of Collective Action in N-person Stag Hunt Dilemmas with Jorge Pacheco, Francisco Santos and Max Souza ; 8: Learning to Take Turns : the basics, with Peter Vanderschraaf ; 9: Evolutionary Considerations in the Framing of Social Norms with Kevin J.S. Zollman ; Part III: Dynamic Networks ; 10: Learning to Network, with Robin Pemantle ; 11: with Robin Pemantle: A Dynamic Model of Social Network Formation ; 12: with Robin Pemantle: Network Formation by Reinforcement Learning: The Long and the Medium Run ; 13: with Robin Pemantle: Time to Absorption in Discounted Reinforcement Models ; Part IV: Dynamics of Signals. Introduction to part IV ; 14: with Raffaele Argiento, Robin Pemantle and Stanislav Volkov: Learning to Signal: Analysis of a Micro-Level Reinforcement Model ; 15: with Jason McKenzie Alexander and Sandy L. Zabell: Inventing New Signals ; 16: Signals, Evolution and the Explanatory Power of Transient Information ; 17: with Francesco Santos and Jorge Pacheco: Co-Evolution of Pre-Play Signaling and Cooperation ; 18: Evolution of Signaling Systems with Multiple Senders and Receivers

ISBN 978-0-19-965283-9 (broš.)
ISBN 978-0-19-965282-2 (trda vezava)
a) sociology b) philosophy c) society d) sociologija e) filozofija f) družba g) socialne teorije h) družbene pogodbe i) dinamika j) dinamična omrežja k) signali

316.6
316.6 SKYRMS, B. Social
COBISS.SI-ID 10826057


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


47.
PIRŠIČ, Sandra
        Homeseksualnost v športu : diplomsko delo / Sandra Piršič. - Ljubljana : [S. Piršič], 2015. - 105 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3240. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: f. 70-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) homosexuality b) sport c) homoseksualnost d) šport e) homoseksualna identiteta f) razkritje g) spolne razlike h) homofobija

316.367.7:796043.2)
ZZ II 3(043.2) PIRŠIČ, S. Homeseksualnost
COBISS.SI-ID 10819657


32 POLITIKA.


48.
        POLITIKA, estetika in demokracija / [avtorji besedil] Nina Cvar ... [et al.] ; [uredila Marina Gržinić ; prevod besedil iz angleščine Jovita Pristovšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Novo mesto : Luminus). - 131 str. ; 21 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 123-129

ISBN 978-961-254-817-9
a) aesthetics b) politics c) democracy d) capitalism e) estetika f) politika g) demokracija h) kapitalizem i) kritika globalnega kapitalizma j) svoboda k) forenzika l) človek m) neoliberalizem n) rasizem

321.01(082)
32 POLITIKA estetika
COBISS.SI-ID 281064704


33 GOSPODARSTVO


49.
        PROJEKT Od-rasti : manifest za brezpogojno podporo za neodvisnost / Vincent Liegey ... [et al.] ; s predgovorom Paula Ariesa ; [prevedla Mojca Schlamberger Brezar ; spremni pripis k slovenski izdaji David Limon]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 131 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Aktivni državljani)

Prevod dela: Un projet de décroissance. - 600 izv. - Bibliografija: str. 128-131

ISBN 978-961-274-397-0
a) economics b) society c) ekonomska veda d) družba e) gibanje Od-rasti f) lobiji g) krize h) neodvisnost i) tranzicija

330.1
316.42
316 PROJEKT od-rasti
COBISS.SI-ID 282019328


34 PRAVO.


50.
BRYSK, Alison, 1960-
        Speaking rights to power : constructing political will / Alison Brysk. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - XV, 252 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 216-243. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: Rhetoric For Rights ; Speaking rights. Why We Care: Constructing solidarity ; The message: Human rights as global social imagination ; Hearts and Minds: The politics of persuasion ; Historical repertoires: Attention must be paid. Solidarity: The Dreyfus Affair ; Internationalism: The Spanish Civil War ; Symbolism: The Holocaust ; Globalization: Revolution 2.0 ; Voices: heroes, martyrs, witnesses, and experts. Heroes and martyrs ; Witnesses and experts ; The message matters: framing the claim. Poster children and sex slavery: framing human trafficking ; Reframing FGM ; Human rights in Colombia: when frames fail ; The rhetoric of recognition: Darfur vs. Congo ; Plotting rights: The power of performance. From tragedy to testimonial ; Allegory as protest performance: Indian Summer ; The Power of Parody ; Mobilizing media: Is there an app for that?. Iran: The revolution will not be televised ; China: The Long March to human rights ; The Arab Spring: The Face book path to freedom ; Kony 2012: When buzz is not enough ; Audiences: Constructing cosmopolitans. Building communities of conscience: Scholars at Risk ; Inter-ethnic solidarity ; Across the great divide: Men who care about violence against women ; Constructing political will. Another world is possible ; The power of persuasion: The Liberian civil war ; Acting globally

ISBN 978-0-19-998266-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-1-9998267-7 (broš.)
a) human rights b) politics c) communication d) človekove pravice e) politika f) komunikacija g) politična volja h) nastopanje i) občinstvo j) voditelji

342.7
342.7 BRYSK, A. Speaking
COBISS.SI-ID 10826569

51.
CHEIT, Ross E.
        The witch-hunt narrative : politics, psychology, and the sexual abuse of children / Ross E. Cheit. - New York : Oxford University Press, 2014. - XX,508 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami: str. 417-485

ISBN 978-0-19-993122-4 (trda vezava)
a) sexual offence - United States b) child c) penal law d) spolni prestopek - Združene države Amerike e) otrok f) kazensko pravo g) spolne zlorabe h) preiskovanje i) obravnave j) sodišče

34
34 CHEIT, R. E. Wtch-hunt
COBISS.SI-ID 10825545


34(043.2) PRAVO.


52.
STRMŠEK, Petra
        Socialna vključenost otrok prosilcev za azil : diplomsko delo / Petra Strmšek. - Ljubljana : [P. Strmšek], 2015. - 110 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3243. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 98-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social integration b) child c) migration d) socialna integracija e) otrok f) migracija g) otroci prosilci za azil h) socialna vključenost i) socialna omrežja j) migracije

341.43(043.2)
ZZ II 34(043.2) STRMŠEK, P. Socialna
COBISS.SI-ID 10820937


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


53.
        ANALIZA sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji / avtorice in avtorji Darja Zaviršek ... [et al.] ; [prevod povzetka Gregor Fajdiga]. - Ljubljana : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2015 (Begunje : Cicero). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

555 izv. - Povzetek ; Summary. - Bibliografija: str. 109-113. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93883-0-3
a) social security - Slovenia b) community home c) human rights d) socialna varnost - Slovenija e) vzgojni dom f) človekove pravice g) funkcionalno ovirani ljudje h) institucionalno varstvo i) deinstitucionalizacija j) nevladne organizacije k) zavodi l) domovi

364.4-056(497.4)
II 36 ANALIZA sistema
COBISS.SI-ID 281152000


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


54.
        ACADEMIC profession and the conditions of academic work in Slovenia : findings of the 2013 EUROAC survey / [editors [i. e. authors] M. Klemenčič ... et al.]. - Ljubljana : Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (CMEPIUS), 2015 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 114 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Popravek o avtorjih sporočil založnik. - 300 izv. - Foreword / Pavel Zgaga: str. 9. - Bibliografija: str. 99-101

ISBN 978-961-6628-46-4
a) higher education - Slovenia b) visokošolsko izobraževanje - Slovenija c) pedagoško delo d) raziskovalno delo e) poklicni razvoj f) EUROAC študija

378(497.4)
005.95/.96:378(497.4)
378 ACADEMIC profession
COBISS.SI-ID 281798400

55.
        ASSESSMENT and examination in the secondary school : a practical guide for teachers and trainers / edited by Richard Riding and Sue Butterfield. - London ; New York : Routledge, cop. 1990. - X, 244 ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-415-03109-5 (broš.)
a) education b) assessment - Great Britain c) secondary school d) examination e) vzgoja in izobraževanje f) vrednotenje g) srednja šola h) exemination i) metode j) ocenjevanje

37
373.5 ASSESSMENT and examination
COBISS.SI-ID 1773911

56.
        ASSESSMENT versus evaluation / edited by Cedric Cullingford. - London ; Herndon, VA : Cassell, cop. 1997. - VI, 282 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Children, teachers, and learning series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

(trda vezava)
ISBN 0-304-336211 !
(broš.)
ISBN 0-304-336203 !
a) education b) evaluation c) assessment d) vzgoja in izobraževanje e) evalvacija f) vrednotenje g) kurikulum h) šole i) samoocenjevanje j) diskurz k) Pierre Bourdieu

37
371.2 ASSESSMENT
COBISS.SI-ID 10838601

57.
AŽMAN, Tatjana, 1962-
        Socialni in kulturni kapital v šolah, vrtcih in njihovih okoljih [Elektronski vir] / Tatjana Ažman, Sanja Gradišnik. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-87-9.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-88-6/flipbook.html. - Knjiga v pdf formatu ima 149 str.

ISBN 978-961-6637-87-9 (pdf)
ISBN 978-961-6637-88-6 (html)
a) Izobraževanje - Slovenija b) Šolstvo - Socialni kapital c) Šolstvo - Kulturni kapital

37:316.334(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 280942592

58.
AŽMAN, Tatjana, 1962-
        Učenje učenja [Elektronski vir] : primeri metod za učitelje in šole / Tatjana Ažman, Mateja Brejc, Andrej Koren. - El. knjiga. - Maribor : Filozofska fakulteta ; Kranj : Šola za ravnatelje, 2014

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-61-9.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-62- 6/flipbook.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 25. 8. 2014. - Publikacija v PDF formatu šteje 68 str. - Bibliografija: str. 67-68

ISBN 978-961-6637-61-9 (Šola za ravnatelje, pdf)
ISBN 978-961-6637-62-6 (Šola za ravnatelje, html)
a) Učenje b) Pouk - Metodika

37.091.3(0.034.2)
159.953.5(0.034.2)
COBISS.SI-ID 274732800

59.
BARLE Lakota, Andreja
        Enake možnosti in družbena (ne)enakost v družbi znanja [Elektronski vir] / Andreja Barle Lakota, Mitja Sardoč. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015. - 106 str. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-71-8.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-72-5/flipbook.html. - Knjiga v PDF obliki obsega 106 str. - Bibliografija: str. 97-106

ISBN 978-961-6637-71-8 (pdf)
ISBN 978-961-6637-72-5 (html)
a) Izobraževanje - Družbeni vidik b) Izobraževanje - Enakopravnost c) Znanje - Družbena vloga d) vzgoja in izobraževanje e) izobraževalna politika f) socialni kapital g) družbena neenakost

37.01(0.034.2)
316.74:37(0.034.2)
COBISS.SI-ID 276090112

60.
BREJC, Mateja
        Krepitev zmožnosti za samoevalvacijo v šolah [Elektronski vir] / Mateja Brejc. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2014. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-63-3.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-64-0/flipbook.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 7. 2015. - Delo v pdf formatu obsega 177 str. - Bibliografija: str. 163-177

ISBN 978-961-6637-63-3 (pdf)
ISBN 978-961-6637-64-0 (html)
a) Šole - Samoevalvacija b) Vzgojnoizobraževalni proces - Kvaliteta

37.091:005.962.131(0.034.2)
COBISS.SI-ID 275422208

61.
CARROLL, Bob
        Assessment in physical education : a teacher's guide to the issues / Bob Carroll. - London : Falmer, cop. 1994. - X,152 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 141-147. - Kazalo

ISBN 0-7507-0298-2 !
(broš.)
ISBN 0-7507-0299-0 !
ISBN 978-07507-0298-0
a) physical education b) assessment c) teacher d) športna vzgoja e) vrednotenje f) učitelj g) nastop h) izpiti i) akreditacije j) dosežki k) kurikulum

37
796:371.3 CARROLL, B. Assessment
COBISS.SI-ID 10838345

62.
CLARK, Lynn Schofield
        The parent app : understanding families in the digital age / Lynn Schofield Clark. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - XXVI, 299 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 275-291. - Kazalo. - Vsebina: Preface: The parent app and the parent trap ; Digital and mobile media: Cautionary tales ; Risk, media, and parenting in a digital age ; Cyberbullying girls, helicopter moms, and internet predators ; Strict parents, gamer high school dropouts, and shunned overachievers ; Digital media and youth ; Identity 2.0: Young people and digital and mobile media ; Less advantaged teens, ethnicity, and digital and mobile media: Respect, restriction, and reversal ; Digital and mobile media and family communication ; Communication in families: Expressive empowerment and respectful connectedness ; How parents are mediating the media in middle-class and in less advantaged homes ; Media rich and time poor: The emotion work of parenting in a digital age ; Parenting in a digital age: The mediatization of family life and the need to act ; Appendix A: Methodology ; Appendix B: Parents, children, and the media landscape: Resources ; Appendix C: Family digital and mobile media agreement

ISBN 978-0-19-989961-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-937710-7 (broš.)
a) information technology b) family c) parents d) informacijska tehnologija e) družina f) starši g) internet h) digitalni razkorak i) mobilne tehnologije j) komunikacija

37.018
37.018 CLARK, L. S. Parent
COBISS.SI-ID 10825801

63.
CLEMSON, David
        The really practical guide to primary assessment / David Clemson and Wendy Clemson. - 2nd ed. - Cheltenham : Stanley Thornes, cop. 1996, 1991. - 118 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 117. - Kazalo National Curriculum assessment; overcoming obstacles to assessment; mastering jargon, tools and rules; doing assessment; records and reports; managing assessment; setting the assessment agenda

ISBN 978-0-7487-2612-7
ISBN 0-7487-2612-8 !
a) primary education b) assessment c) teacher d) classroom e) osnovnošolski pouk f) vrednotenje g) učitelj h) učilnica i) kurikulum j) načrtovanje k) spremljanje l) starši m) učenci

37
373.3 CLEMSON, D. Really
COBISS.SI-ID 10837321

64.
ČAGRAN, Sebastjan
        Zaposlovanje z elementi prožnosti v vzgoji in izobraževanju [Elektronski vir] : uvajanje prožnih oblik zaposlovanja na primeru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala / Sebastjan Čagran, Lea Avguštin. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-89-3.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-90-9/flipbook.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 17. 9. 2015. - El. knjiga v PDF formatu obsega 104 str. - Bibliografija: str. 91-94

ISBN 978-961-6637-89-3 (pdf)
ISBN 978-961-6637-90-9 (html)
a) Šolstvo - Zaposlovanje b) vzgoja c) izobraževanje

37:331.5(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281143552

65.
        ČUDO na razrednih urah : priročnik za učitelje za izvajanje ur oddelčne skupnosti v osnovni šoli / Katarina Rigler Šilc ... [et al.] ; [urednica Nataša Detič]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 127 str. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93836-0-5
a) Palacio, R. J. - Čudo b) primary school c) class d) osnovna šola e) razred f) razredne ure g) priprava h) predlogi za izvedbo i) strpnost j) sprejemanje drugačnosti k) solidarnost

37.091.3
II 371.3 ČUDO
COBISS.SI-ID 279425280

66.
        EVROPSKA Unija v osnovni šoli [Elektronski vir] : učne priprave za predmete Spoznavanje okolja, Družba, Glasbena vzgoja, Zgodovina, Geografija, Domovinska in državljanska kultura in etika / uredniki Irena Bačlija ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - Ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/knjigaucnepriprave_popravljena-verzija.pdf?sfvrsn=2. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 12. 11. 2015. - El. knjiga v PDF formatu obsega 145 str.

ISBN 978-961-235-752-8 (pdf)
a) Evropska unija - Pouk b) European Union c) Pouk d) Teaching

37.091.3:061.1EU(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281752832

67.
HARGREAVES, Andy
        Professional capital : transforming teaching in every school / Andy Hargreaves, Michael Fullan. - New York ; London : Teachers College Press, cop. 2012. - XIX, 220 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 187-209. - Kazalo. - Vsebina: A capital idea ; Competing views of teaching ; Stereotypes of teaching ; Investing in capability and commitment ; Professional capital ; Professional culture and communities ; Enacting change

ISBN 978-0-8077-5332-3 (broš.)
ISBN 0-8077-5332-7 (broš.)
ISBN 978-0-8077-5333-0 (trda vezava)
ISBN 0-8077-5333-5 (trda vezava)
a) teacher b) teaching c) in-service training d) teacher education e) učitelj f) pouk g) usposabljanje ob delu h) izobraževanje učiteljev i) sposobnosti j) stereotipi k) profesionalizem l) učinkovito poučevanje m) šolski programi

37
37 HARGREAVES, A. Professional
COBISS.SI-ID 2400599

68.
HATTIE, John A. C.
        Studyguide for visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement by John Hattie / John A. C. Hattie. - Reprinted. - [London] : Content technologies, inc., cop. 2012. - 77 str. ; 28 cm. - (Just the facts101 : textbook key facts)

ISBN 978-1-4784-3186-2
a) learning b) achievement c) teaching aptitude d) učenje e) uspešnost f) sposobnost poučevanja g) metaanalize h) vidno učenje i) šola j) učitelj k) kurikulum

37.091.33
II 371.2 HATTIE, J. A. C. Studyguide
COBISS.SI-ID 10856521

69.
INTERNATIONAL Conference EDUvision (2015 ; Ljubljana)
        Modern approaches to teaching coming generation [Elektronski vir] = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij / International Conference EDUvision 2015, Ljubljana, 3rd & 4th December 2015 = Mednarodna konferenca EDUvision, 3.-4. december 2015 ; organizer, organizator Eduvision ; [editor, uredila Mojca Orel]. - El. zbornik. - Polhov Gradec : Eduvision, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: CD-ROM ali DVD-ROM pogon in Acrobat Reader
Sorodni elektronski vir: http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202015.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 998 str. - Besedilo v slov., angl. ali hrv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali hrv. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93662-4-0
a) teaching b) education c) educational technology d) pouk e) vzgoja in izobraževanje f) izobraževalna tehnologija g) komuniciranje h) učenci i) osebnostni razvoj j) ustvarjalnost k) CD-ROM

37.091.3(082)(086.034.4)
37.091.64(082)(086.034.4)
cdr INTERNATIONAL Modern
COBISS.SI-ID 282340864

70.
        ISSUES in setting standards : establishing comparabilities / edited by Bill Boyle and Tom Christie. - London : Washington, D.C. : Falmer Press, cop. 1996. - VIII, 155 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-7507-0481-6
ISBN 978-0-7507-0482-3 (broš.)
ISBN 0-7507-0-481-0 !
ISBN 0-7507-0-482-9 ! (broš.)
a) education b) evaluation c) school d) vzgoja in izobraževanje e) evalvacija f) šola g) standardi h) testi

37
371.2 ISSUES in setting
COBISS.SI-ID 10836809

71.
        IZBRANA poglavja iz vodenja v vzgoji in izobraževanju [Elektronski vir] / uredili Mihaela Zavašnik Arčnik, Justina Erčulj. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-98-5.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-99-2/flipbook.html

ISBN 978-961-6637-98-5 (pdf)
ISBN 978-961-6637-99-2 (html)
a) Izobraževanje - Vodenje - Zborniki

37:005.2(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281795840

72.
JENNINGS, John F.
        Why national standards and tests? : politics and the quest for better schools / by John F. Jennings. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, cop. 1998. - XII, 204 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 185-196. - Kazalo. - Vsebina: The need to improve the schools : why raising student achievement through higher standards was first proposed ; Origins of national standards and tests : how President Bush, corporate leaders, and the governors first advanced the idea of raising standards ; The 1992 presidential campaign and the transition to a new administration : how Bush and Clinton differed on education, but how Clinton continued the fight for higher standards which Bush began ; Goals 2000 in the U.S. House of Representatives : how liberals expressed concerns about the fairness of standards, and how conservative opposition to the idea grew ; Goals 2000 in the Senate and the conference committee : how the concept of raising standards triumphed, but only after liberal concerns about equity lost, and increasingly strident conservative opposition was overcome ; The Elementary and Secondary Education Act : how other federal programs were re-fashioned to raise standards, and how this victory further hardened the opposition of the political far-right ; The conservative assault on raising standards to improve the schools : how the conservative opposition tried to undo standards-based reform and failed because Clinton, the business community, and governors fought back ; The elections of 1996 and Clinton's second term : how the conservatives were rebuffed, and Clinton revived the idea of national standards and tests

ISBN 0-7619-1475-7 !
a) education - United States b) school c) vzgoja in izobraževanje - Združene države Amerike d) šola e) izobraževalni standardi f) javne šole g) testi h) merjenje

371.2
371.2 JENNINGS, J. F. Why national
COBISS.SI-ID 10839625

73.
JOHNSON, LouAnne
        Teaching outside the box : how to grab your students by their brains / LouAnne Johnson. - 3rd ed. - San Francisco : Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, cop. 2015. - XIV, 338 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-119-08927-8 (broš.)
ISBN 978-1-119-08921-6 (ePDF)
ISBN 978-1-119-08922-3 (epub)
a) teaching b) teacher c) thinking d) problem solving e) classroom f) pouk g) učitelj h) mišljenje i) reševanje problemov j) učilnica k) disciplina l) motivacija m) projektno učenje n) možgani o) tranzicija p) priprava q) pogovor

37.011.3
371.3 JOHNSON, L. Teaching
COBISS.SI-ID 10828361

74.
        JUDGING standards and effectiveness in education / edited by Bob Moon with John Isaac and Janet Powney. - London : Hodder and Stoughton in association with the Open University, cop. 1990. - VIII, 188 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Open University set book)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-340-54009-5
ISBN 978-0-340-54009-1
a) education b) school effectiveness c) vzgoja in izobraževanje d) učinkovitost šole e) standardi f) učinkovitost g) vrednotenje

37
371.2 JUDGING standards
COBISS.SI-ID 10836297

75.
JUHANT, Marko
        Pogrešani napotki / Marko Juhant ; ilustracije Monika Zupanc. - 1. izd. - Praše : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2014 (Ljubljana : Primitus). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv., tiskano po naročilu

ISBN 978-961-93268-3-1
a) family education b) child c) družinska vzgoja d) otrok e) navade f) nasveti

37.018.1(035)
37.018 JUHANT, M. Pogrešani
COBISS.SI-ID 275495424

76.
        KAKOVOST v šolstvu v Sloveniji [Elektronski vir] / urednika Živa Kos Kecojević in Slavko Gaber. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 ([Maribor] : Dravska tiskarna)

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-32-9.pdf

ISBN 978-961-6637-32-9 (pdf, Šola za ravnatelje)
a) Izobraževanje - Kvaliteta - Slovenija - Zborniki b) Šolstvo - Kvaliteta - Slovenija - Zborniki

37:005.336.3(497.4)(082.034.2)
COBISS.SI-ID 258884608

77.
MEDNARODNI strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo (2015 ; Ljubljana)
        Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015 / [urednice Vesna Geršak, Helena Smrtnik Vitulić in Simona Prosen] ; organizator Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2015. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 140 izv.
a) education b) art c) motion d) vzgoja in izobraževanje e) umetnost f) gibanje g) ustvarjalni gib h) ples

37.036:7
37.036 MEDNARODNI Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 10609737

78.
        MLADI, šola in izzivi prihodnosti : razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti kot sestavin podjetniške naravnanosti in spretnosti v osnovni šoli / [urednika Franc Cankar, Tomi Deutsch ; prevod Darja Teran]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015 ([Kranj] : Žnidarič). - 280 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Vsebuje prispevke slov. avtorjev in preveden prispevek tujih avtorjev. - 400 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-03-0315-2
a) education b) youth c) creativity d) school e) vzgoja in izobraževanje f) mladina g) ustvarjalnost h) šola i) učenci j) podjetnost k) podjetništvo l) inovativnost m) razvijanje podjetnosti n) spodbujanje ustvarjalnosti o) spodbujanje inovativnosti p) projektno delo q) uvajanje podjetniškega izobraževanja r) projekti

37
37 MLADI šola
COBISS.SI-ID 280002048

79.
        ONKRAJ klasične šolske ustanove / [prevod Urša Mrak ; predgovor Tadej Rifel]. - Ljubljana : Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ), 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 113 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Katoliško šolstvo ; 3)

Delni prevod del: 1. Histoire de l'education dans l'antiquité / Henri Irénée Marrou. 2. The future of thinking : learning institutions in a digital age / Cathy N. Davidson in David Theo Goldberg. - 400 izv. - Razumeti kontekst(e) / Tadej Rifel: str. 11-19. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebina na nasl. str.: Krščanska vzgoja v antiki / Henri Irénée Marrou. Šola v digitalni dobi / Cathy N. Davidson in David Theo Goldberg

ISBN 978-961-93706-2-9
a) Christian education b) school c) information technology d) krščanska vzgoja e) šola f) informacijska tehnologija g) informacijska tehnologija h) digitalna doba i) antika j) klasična vzgoja k) krščanske šole l) institucije m) izobraževalne ustanove n) pedagogika

27-47"652"
37:659.2
004.738.5:37
37(091) ONKRAJ klasične
COBISS.SI-ID 280364288

80.
        PARTICIPACIJA na učenicite vo vonnastavni aktivnosti na učilišteto : akciski istražuvanja / [urednici Nataša Angeleska, Irena Nančovska Šerbec]. - Skopje : Fondacija Otvoreno opštestvo-Makedonija, 2015. - 112 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-608-218-224-7
a) akcijsko raziskovanje

37.01
37.01 PARTICIPACIJA
COBISS.SI-ID 99222026

81.
PITAMIC, Maja
        Pokaži mi, kako se to naredi : spoznavanje dejavnosti po metodi montessori : [od 2. do 5. leta] / Maja Pitamic ; [prevedla Petra Piber ; črno-bele ilustracije Jerneja Rodica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 165, [11] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: I can do it. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2624-9
a) Predšolska vzgoja - Priročniki b) Predšolski otroci - Razvoj - Priročniki

373.2(035)
371.481 PITAMIC, M. Pokaži
COBISS.SI-ID 264068352

82.
        POVEZAN.SEM@BOLJŠI.SI [Elektronski vir] : dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in njihovih okoljih / uredila Mateja Brejc. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5.pdf

ISBN 978-961-6637-85-5 (pdf)
a) Izobraževanje - Slovenija - Zborniki b) Šolstvo - Socialni kapital - Zborniki c) Šolstvo - Kulturni kapital - Zborniki

37:316.334(497.4)(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 280353280

83.
        PROTOKOL za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih [Elektronski vir] / [Mateja Brejc ... et al.]. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2014

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-69-5.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-70-1/flipbook.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 1. 2015. - Delo v pdf formatu obsega 76 str. - Bibliografija: str. 70-77

ISBN 978-961-6637-69-5 (pdf)
ISBN 978-961-6637-70-1 (html)
a) Šole - Samoevalvacija b) Vzgojnoizobraževalni proces - Kvaliteta

37.091:005.962.131(0.034.2)
COBISS.SI-ID 275792128

84.
ROTHMAN, Robert
        Measuring up : standards, assessment, and school reform / Robert Rothman. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 1995. - XIX, 209 str. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass education series)

Preface / Robert Rothman: str. XI-XVII. - Bibliografija: str.193-204. - Kazalo

ISBN 0-7879-0055-9 !
ISBN 978-0-7879-0055-7
a) assessment - United States b) school c) vrednotenje d) šola e) reforme f) standardi

37
371.2 ROTHMAN, R. Measuring up
COBISS.SI-ID 10837577

85.
ŠIMENC, Marjan
        Državljanska vzgoja v Sloveniji [Elektronski vir] : nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009 / Marjan Šimenc, Mitja Sardoč in Ana Mlekuž. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2015. - 157 str. - (Digitalna knjižnica. Documenta, ISSN 1855-9646 ; 9)

Način dostopa (URL): http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=151. - El. knjiga v formatu PDF in HTML obsega 157 str. - Bibliografija: str. 149-151. - Kazali. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-270-218-2 (pdf)
ISBN 978-961-270-219-9 (html)
a) Državljanska vzgoja - Slovenija b) vzgoja in izobraževanje c) državljanska vzgoja d) Slovenija e) ICCS

37.017.4(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 277906432

86.
TAYLOR, Cyril
        Excellence in education : the making of great schools / Cyril Taylor and Conor Ryan. - Oxford ; New York, USA : Routledge, 2015, cop. 2005. - VIII, 311 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 32

ISBN 978-1-138-88113-6 (broš.)
ISBN 978-1-8431-2213-5
a) education b) school c) classroom d) learning e) vzgoja in izobraževanje f) šola g) učilnica h) učenje i) tranzicija j) izboljšave k) transparentnost l) timsko delo m) informacijsko-komunikacijska tehnologija n) financiranje o) partnerstvo p) otroci s posebnimi potrebami

37.01
37.01 TAYLOR, C. Excellence
COBISS.SI-ID 10828105

87.
        UČENJE učenja. Opredelitev pojma in evalvacija učinkovitosti usposabljanja vrtcev in šol [Elektronski vir] / Andrej Koren ... [et al.]. - El. knjiga. - Maribor : Filozofska fakulteta ; Kranj : Šola za ravnatelje, 2014

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-66-4.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-67-1/flipbook.html

ISBN 978-961-6637-66-4 (Šola za ravnatelje, pdf)
ISBN 978-961-6637-67-1 (Šola za ravnatelje, html)
a) Učenje b) Pouk - Metodika

37.091.3(0.034.2)
159.953.5(0.034.2)
COBISS.SI-ID 275521280

88.
        UNDERSTANDING educational expeditions / Simon Beames (ed.) ; [Illustrations by Mary Higgins]. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense Publishers, cop. 2010. - VIII, 123 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografoja na koncu poglavij

ISBN 978-94-6091-123-1 (broš.)
ISBN 978-94-6091-124-8 (trda vezava)
ISBN 978-94-6091-125-5 (e-knjiga)
a) experiential learning b) out of school education c) izkustveno učenje d) zunajšolsko izobraževanje e) aktivno učenje f) ekspedicije g) odprave h) etika i) dediščina j) osebe s posebnimi potrebami

37.01
37.01 UNDERSTANDING
COBISS.SI-ID 10821961


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


89.
KRNC, Kristina
        Ugotavljanje potreb in želja mladih v občini Novo mesto : diplomsko delo / Kristina Krnc. - Ljubljana : [K. Krnc], 2015. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3245. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) leisure c) local studies d) mladina e) prosti čas f) domoznanstvo g) adolescenca

37.013.42-053.81(043.2)
ZZ II 3(043.2) KRNC, K. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 10821705

90.
LONČAR, Alma, 1990-
        Povezanost med gibalnimi aktivnostmi in znanjem angleščine pri učencih 4. razreda osnovne šole : magistrsko delo / Alma Lončar. - Ljubljana : [A. Lončar], 2015. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3261. - Bibliografija: str. 46-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) language skill b) primary school c) jezikovna veščina d) osnovna šola e) tuji jezik

373.3:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LONČAR, A. Povezanost
COBISS.SI-ID 10843721

91.
MIKELI, Urša
        Vzgojne vrednote in prakse v Sloveniji in na Madagaskarju = Education values and practices in Slovenia and on Madagascar : diplomsko delo / Urša Mikeli. - Ljubljana : [U. Mikeli], 2015. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3244. - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) education b) Slovenia c) Madagascar d) vzgoja in izobraževanje e) Slovenija f) Madagaskar g) kulturne vrednote

37(497.4)(691)(043.2)
ZZ II 37(043.2) MIKELI, U. Vzgojne
COBISS.SI-ID 10821449

92.
MRAMOR, Špela
        Pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Špela Mramor. - Ljubljana : [Š. Mramor], 2015. - VIII f., 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3262. - Bibliografija: str. 79-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) teaching b) primary school c) pouk d) osnovna šola e) izkustveno učenje

373.3:502/504(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MRAMOR, Š. Pouk
COBISS.SI-ID 10843977

93.
PUŠNIK, Tanja
        Uporaba igre v kontekstu šolskega svetovalnega dela : magistrsko delo / Tanja Pušnik. - Ljubljana : [T. Pušnik], 2015. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3293. - Bibliografija: str. 88-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) play therapy b) guidance service c) igralna terapija d) svetovalna služba e) igralne aktivnosti f) igralno-terapevtske tehnike g) kreativnost

37.013.42(043.2)
ZZ II 37 PUŠNIK, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 10859593

94.
ŠILC, Mojca, 24.1.1992-
        Poučevanje z lutko v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo / Mojca Šilc. - Ljubljana : [M. Šilc], 2015. - VIII, 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3285. - Mentor Edvard Majaron. - Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) teaching b) puppetry c) primary education d) pouk e) lutke f) osnovnošolski pouk g) lutka pri pouku h) vrste lutk i) oblike dela j) metode dela

37.091.3:792.97(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) ŠILC, M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 10857289


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


95.
        GIFTED education in Asia : problems and prospects / edited by David Yun Dai, Ching Chih Kuo. - Charlotte : Information Age Publishing, 2016. - XVII, 319 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chinese American Education Research and Development Association book series)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-68123-209-6 (broš.)
ISBN 978-1-68123-210-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-68123-211-9 (e-knjiga)
a) gifted - Asia b) education c) child d) nadarjeni - Azija e) vzgoja in izobraževanje f) otrok g) kritično ocenjevanje h) kreativnost i) posameznik

37.091.212.3(082)
371.212.3 GIFTED education
COBISS.SI-ID 10829129

96.
POLAK, Alenka
        Timsko delo v vzgoji in izobraževanju / Alenka Polak. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Alfagraf trade). - 151 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

800 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 133-147. - Kazalo

ISBN 978-961-241-190-9
a) group work b) motivation c) skupinsko delo d) motivacija e) timsko delo v šoli f) psihološki dejavniki timskega dela g) oblikovanje in razvoj tima h) etape i) prednosti j) problemi k) sodelovalna kultura

37.091.3
371.3 POLAK, A. Timsko
COBISS.SI-ID 238489344

97.
        REFLECTIONS on gifted education : critical works by Joseph S. Renzulli and colleagues / edited by Sally M. Reis. - Waco : Prufrock Press, cop. 2016. - XXVII, 475 str. : ilustr. ; 23 cm

About the editor: str. 475. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-1-61821-505-5
a) gifted b) education c) talent d) nadarjeni e) vzgoja in izobraževanje f) talent g) prepoznavanje h) koncepti i) modeli j) učenje

37.091.212.3
371.212.3 REFLECTIONS on gifted
COBISS.SI-ID 10817865

98.
RYMES, Betsy
        Classroom discourse analysis : a tool for critical reflection / Betsy Rymes. - 2nd ed. - New York, NY : Routledge, cop. 2016. - XI, 248 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 233-239. - Kazalo

ISBN 978-1-138-02462-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-02463-2 (broš.)
ISBN 978-1-315-77563-0 ! (e-knjiga)
a) teacher b) communication c) classroom d) interaction e) učitelj f) komunikacija g) učilnica h) interakcija i) analiza diskurza j) tehnike k) neverbalno obnašanje l) pripovedovanje m) nastop

371.3
371.3 RYMES, B. Classroom
COBISS.SI-ID 10842441

99.
        TEACHING : making a difference / Rick Churchill ... [et al.]. - 3rd ed. - Milton, Qld : John Wiley & Sons Australia, 2016. - XIV, 641 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-0-7303-1545-2
a) teaching b) teacher c) teaching profession d) pouk e) učitelj f) učiteljski poklic g) učenje h) učenci i) učna priprava j) refleksija k) motivacija l) različnost m) etika

37.091.3
371.3 TEACHING
COBISS.SI-ID 10828617


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


100.
UREVC, Špela
        Simbolno prikazovanje števil v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Špela Urevc. - Ljubljana : [Š. Urevc], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3272. - Bibliografija: str. 44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) predšolski otrok d) matematika e) zgodovina števil f) štetje g) razvoj pojma število h) številka

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) UREVC, Š. Simbolno
COBISS.SI-ID 10848841

101.
VUKOLIĆ, Aleksandra
        Poslušanje glasbe v povezavi s plesno vzgojo na predšolski stopnji : diplomska naloga / Aleksandra Vukolić. - Ljubljana : [A. Vukolić], 1999. - 48 f. : ilustr., note ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Mentorica Darinka Škerjanc, somentorica Breda Kroflič. - Bibliografija: f. 48
a) pre-school child b) dance c) music education d) predšolski otrok e) ples f) glasbena vzgoja g) plesna vzgoja h) povezava glasbene in plesne vzgoje i) razvoj gibalno-plesnih sposobnosto j) poslušanje glasbe k) glasbena inteligenca l) telesno-gibalna inteligenca

373.2.016:793.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VUKOLIĆ, A. Poslušanje
COBISS.SI-ID 10822473


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


102.
BERGANT, Margit
        Obravnava temperature v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Margit Bergant. - Ljubljana : [M. Bergant], 2015. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3249. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) science education c) predšolska vzgoja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) toplota f) zgodnje naravoslovje g) izkušenjsko učenje

373.2.016:52-335.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BERGANT, M. Obravnava
COBISS.SI-ID 10829641

103.
HORVAT, Nina, 26.4.1987-
        Stališča in izkušnje vzgojitelja na področju agresivnega vedenja predšolskih otrok : diplomsko delo / Nina Horvat. - Ljubljana : [N. Horvat], 2015. - 53 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3259. - Mentorica Marcela Batistič Zorec, somentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) aggressiveness c) predšolski otrok d) agresivnost e) teorije agresivnosti f) agresivno vedenje g) agresija v otroštvu h) preprečevanje i) odziv vzgojitelja

373.2:616.89-008.444.9(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HORVAT, N. Stališča
COBISS.SI-ID 10846281

104.
KAČ, Sara, 1990-
        Analiza in primerjava literarnih likov iz slovenskih ljudskih in sodobnih pravljic : diplomsko delo / Sara Kač. - Ljubljana : [S. Kač], 2015. - VI f., 72 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3248. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) content analysis b) fairy tale c) Slovenia d) analiza vsebine e) pravljica f) Slovenija g) družbene spolne vloge h) spolni stereotipi

373.2:82-343(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KAČ, S. Analiza
COBISS.SI-ID 10829897

105.
KLANČNIK, Nina, 1991-
        Otroci spoznavajo lastnosti vode in drugih tekočin : diplomsko delo / Nina Klančnik. - Ljubljana : [N. Klančnik], 2015. - VI f., 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3282/. - Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) science education c) predšolska vzgoja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) dejavnosti z vodo f) tekočine

373.2.016:502.51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KLANČNIK, N. Otroci
COBISS.SI-ID 10855241

106.
KONEC, Špela
        Predšolski otroci spoznavajo vodne mlinčke : diplomsko delo / Špela Konec. - Naklo : [Š. Konec], 2015. - VI, 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3268. - Mentorica Ana Gostinčar Blagotinšek. - Bibliografija: str. 30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) vodni mlini f) vodna energija g) vodni mlinčki v vrtcu

373.2.016:621.22(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KONEC, Š. Predšolski
COBISS.SI-ID 10848585

107.
MARS, Mateja
        Predšolski otroci spoznavajo sile, ki vplivajo na gibanje igrač : diplomsko delo / Mateja Mars. - Ljubljana : [M. Mars], 2015. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3290. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) gibanje igrač

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MARS, M. Predšolski
COBISS.SI-ID 10858313

108.
POGAČAR, Monika, 1992-
        Prepoznavanje nasilja nad otroki in ravnanje vzgojiteljic predšolskih otrok : diplomsko delo / Monika Pogačar. - Ljubljana : [M. Pogačar], 2015. - [38] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3253. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) violence b) pre-school child c) recognition d) training personnel e) nasilje f) predšolski otrok g) prepoznavanje h) vzgojitelji i) nasilje v vrtcih j) nasilje nad otrokom k) vloga strokovnih delavcev l) vloga centra za socialno delo

373.2.016:343(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) POGAČAR, M. Prepoznavanje

COBISS.SI-ID 10835273

109.
ŠUPERGER, Brigita
        Gozd kot učilnica : učenje o drevesih v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Brigita Šuperger. - Ljubljana : [B. Šuperger], 2015. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3269. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) open air activities d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) dejavnosti na prostem g) zgodnje učenje naravoslovja h) igra v naravnem okolju i) drevesa j) drevesne vrste

373.2.016:582.091(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠUPERGER, B. Gozd
COBISS.SI-ID 10849097


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


110.
CONNER, Colin
        Assessment and testing in the primary school / Colin Conner ; with contributions from Doreen Ponting, Margaret Evans, Steve Beynon. - London ; New York : Falmer, cop. 1991. - XIII, 196 str. : ilustr. ; 25 cm. - (School development and the management of change series ; 8)

Bibliografija: str. 183-189. - Kazalo

ISBN 1-85000-551-6 !
(broš.)
ISBN 1-85000-552-4 !
a) primary education b) school c) assessment d) osnovnošolski pouk e) šola f) vrednotenje g) testi h) kurikulum i) opazovanje j) spremljanje k) študije primerov

373.3
373.3 CONNER, C. Assessment
COBISS.SI-ID 10837833

111.
CUTIETTA, Robert A.
        Raising musical kids : a guide for parents / Robert A. Cutietta. - 2nd ed. - New York : Oxford University Press, 2014. - VIII, 278 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 257-265. - Kazalo. - Vsebina: The ground rules ; What does music study do for your child? ; What age to begin music lessons ; How do you know if your child has talent? ; Creating a musical home environment ; Finding a good private teacher ; Choosing the right instrument for your child to play ; Getting kids to practice ; What is good practicing? ; Music in schools ; Music in the public elementary school ; Music in secondary schools ; Music in non-public schools ; Music education outside of schools ; Musical competitions ; Music, teenagers, and the home ; Technology and music learning ; Finding (and using) community musical resources ; Careers in music ; Da capo al fine ; Deceptive cadence

ISBN 978-0-19-994167-4 (broš. : brezkislinski papir)
a) music education b) parents c) teaching d) glasbena vzgoja e) starši f) pouk g) talent h) zasebni učitelj i) družina j) glasbeniki k) glasbene šole

373.32.016:78
373.32.016:78 CUTIETTA, R. A. Raising
COBISS.SI-ID 10818121

112.
HOČEVAR, Barbara, 1989-
        Mnenje študentov o predmetu šport v osnovni in srednji šoli : magistrsko delo / Barbara Hočevar. - Ljubljana : [B. Hočevar], 2015. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3263. - Bibliografija: str. 64-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) sport b) primary education c) secondary education d) student e) opinion f) šport g) osnovnošolski pouk h) srednješolski pouk i) študent j) mnenje k) učni predmet

373.3:796:37.015.3:159.95(043.2)
ZZ II 79(043.2) HOČEVAR, B. Mnenje
COBISS.SI-ID 10844233


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


113.
BLATNIK, Jasmina, 1981-
        Uporaba interaktivne table pri razvijanju časovnih predstav učencev v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Jasmina Selko. - Ljubljana : [J. Selko], 2015. - XVI, 252 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3271. - Bibliografija: str. 229-237. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) computer science c) time perception d) osnovnošolski pouk e) računalništvo f) časovno zaznavanje g) spoznavanje okolja h) časovni pojmi i) e-učno gradivo

373.3:004(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SELKO, J. Uporaba
COBISS.SI-ID 10849353

114.
ZAPLATIĆ, Gloria
        Predstave petošolcev o travnikih kot ekosistemih : magistrsko delo / Gloria Zaplatić. - Ljubljana : [G. Zaplatić], 2015. - 70 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3270. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 67-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) environmental education c) osnovnošolski pouk d) okoljska vzgoja e) intervju f) napačne predstave

373.3:502/504(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ZAPLATIĆ, G. Predstave
COBISS.SI-ID 10849609


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


115.
ŠVAJGER Savič, Karmen
        Samoregulacija učenja gimnazijcev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo / Karmen Švajger Savič. - Ljubljana : [K. Švajger Savič], 2015. - X, 161 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3294/. - Bibliografija: str. 109-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) secondary education b) learning c) srednješolski pouk d) učenje e) metakognicija f) učne strategije g) proces soustvarjanja

373.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠVAJGER Savič Samoregulacija

COBISS.SI-ID 10859849


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


116.
BONIFACIO, Serena
        [Sentire, ascoltare, comunicare e--- parlare : nascita della relazione / Serena Bonifacio ; Ingrid Rudoi ; illustrazioni di Serena Bellini]. - Trst : [S. n.], 2015 (Trst : A.L.MA. Gruppo Studi Musicoterapia di Trieste). - 18 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3280/. - Ov. nasl. - Slovenski prevod v PeFprints. - Bibliografija: str. 18
a) speech b) language development c) pre-school child d) govor e) jezikovni razvoj f) predšolski otrok g) razvojna obdobja

376.1-056.264
376.1-056.264 BONIFACIO, S. Sentire
COBISS.SI-ID 10854473

117.
LIEBERMAN, Lauren J.
        Games for people with sensory impairments : strategies for including individuals of all ages / Lauren J. Lieberman, Jim F. Cowart. - Champaign, IL : Human Kinetics, cop.1996. - XIV, 145 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str.136-137. - Kazalo

ISBN 0-87322-890-1 !
ISBN 978-0-87322-890-9
a) special education b) physical education c) play d) sensorimotor activity e) pouk po prilagojenem programu f) igra g) senzomotorika h) športna vzgoja i) osebe s posebnimi potrebami j) telesne aktivnosti

376:394.3
376.1 LIEBERMAN, L. J. Games
COBISS.SI-ID 10824777

118.
MESIBOV, Gary
        Accessing the curriculum for learners with autism spectrum disorders : using the TEACCH programme to help inclusion / Gary Mesibov and Marie Howley with Signe Naftel. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2016. - XIII, 153 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [148]-149. - Kazalo

ISBN 978-0-415-72819-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-72820-1 (broš.)
ISBN 978-1-315-68378-2 (e-knjiga)
a) special education b) curriculum c) autism d) pupil e) pouk po prilagojenem programu f) kurikulum g) avtizem h) učenec i) motnje avtističnega spektra j) učenje k) inkluzija l) študije primerov m) razred n) vizualne sheme o) delovni sistemi

376.1
376.1 MESIBOV, G. Accessing
COBISS.SI-ID 10828873


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


119.
IZLAKAR, Neva
        Prikaz metode PECS pri otroku z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Neva Izlakar. - Ljubljana : [N. Izlakar], 2015. - VI f., 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) autism c) otrok s posebnimi potrebami d) avtizem e) metoda PECS

376:616.896(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) IZLAKAR, N. Prikaz
COBISS.SI-ID 10844489

120.
MEDIČ, Manuela
        Poklicna orientacija učencev in učenk s posebnimi potrebami v osnovni šoli : magistrsko delo / Manuela Medič. - Ljubljana : [M. Medič], 2015. - IX, 162 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3283/. - Bibliografija: str. 127-133. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary school b) pupil c) backward child d) occupational aspiration e) osnovna šola f) učenec g) otrok s posebnimi potrebami h) poklicne aspiracije i) teorije poklicne izbire j) poklicna odločitev k) dejavniki poklicne izbire

376.1:331.54(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MEDIČ, M. Poklicna
COBISS.SI-ID 10854985

121.
NOVŠAK Brce, Jerneja
        Osebnostne značilnosti predšolskih otrok z govorno motnjo jecljanja in njihov odnos do lastnega govora : doktorska disertacija / Jerneja Novšak Brce. - Ljubljana : [J. Novšak Brce], 2015. - 315 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3265. - Bibliografija: str. 269-300. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) stammer c) predšolski otrok d) jecljanje e) osebnostne lastnosti

376.1:373.2:808.5:616.89-008.434(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) NOVŠAK Brce, J. Osebnostne

COBISS.SI-ID 10845257

122.
ZEBEC, Jasna
        Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri deklici z zaostankom v razvoju : magistrsko delo / Jasna Zebec. - Ljubljana : [J. Zebec], 2015. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3287. - Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) motor development c) otrok s posebnimi potrebami d) gibalni razvoj e) inštrumentarij ABC gibanja f) študija primera

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZEBEC, J. Spremljanje
COBISS.SI-ID 10857801


378 VISOKO ŠOLSTVO.


123.
        HIGHER education in the global age : policy, practice and promise in emerging societies / edited by Daniel Araya and Peter Marber. - London ; New York : Routledge, 2015. - XV, 351 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Routledge studies in emerging societes ; 4)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-81768-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-62678-8 (e-knjiga)
ISBN 978-1-138-95230-0 (broš.)
a) higher education b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje d) politika vzgoje in izobraževanja e) globalizacija f) nastajajoči trgi g) razvite države h) privatizacija

378
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 10827593

124.
LULAT, Y. G.-M.
        A history of African higher education from antiquity to the present : a critical synthesis / Y. G-M. Lulat. - Westport ; London : Praeger Publishers, 2005. - XII, 624 str. ; 24 cm. - (Studies in higher education)

Bibliografija: str. 545-602. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Pre-modern Africa ; Afro-Arab Islamic Africa ; Anglophone Africa-I ; Anglophone Africa-II: Ethiopia, Liberia, and South Africa ; Europhone Africa ; Thematic perspective : the role of foreign aid ; Conclusion : the colonial legacy and beyond

ISBN 978-0-313-32061-3
a) higher education - Africa - history b) visokošolsko izobraževanje - Afrika - zgodovina c) razvoj d) perspektive

378(6)
378 LULAT, Y. G.-M. History
COBISS.SI-ID 10841673

125.
MIKLAVIČ, Klemen
        Higher education in Europe : europeanisation, ideas and functions : doctoral dissertation / Klemen Miklavič. - Ljubljana : [K. Miklavič], 2015. - 318 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3281/. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 285-299. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) higher education b) Europe c) visokošolsko izobraževanje d) Evropa e) diskurz f) institucionalni kontekst g) historične strukture h) edukacijske politike i) univerza j) znanje k) bolonjski proces l) gospodarstvo znanja m) transnacionalno izobraževanje n) globalni trg storitev o) reforma p) poblagovljenje

378(4)(043.3)
ZZ II 371(043.2) MIKLAVIČ, K. Higher
COBISS.SI-ID 10855497


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


126.
GOODINGS, Christina
        [Petindvajset]
        25 ustvarjalnih idej za božič / besedilo Christina Goodings ; ilustracije Samantha Meredith ; fotografije John Williams ; [prevod Sonja Benčina]. - [1. izd.]. - [Ljubljana] : Družina, [2015] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-04-0153-7
a) creativity b) child c) ustvarjalnost d) otrok e) naredi sam f) ročne spretnosti g) papir h) voščilnice

379.826:688(02.053.2)
II 371.38 GOODINGS, C. 25 ustvarjalnih
COBISS.SI-ID 278745600

127.
PEDEVILLA, Pia
        Igrivo ustvarjanje : z naravnimi materiali : več kot 200 idej za male in velike / Pia Pedevilla ; [prevod Alexandra Natalie Zalaznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 143 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Alles ist zum Basteln da! - Naturmaterial. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 142-143

ISBN 978-961-251-409-9
a) creativity b) manual skill c) ustvarjalnost d) ročna spretnost e) naredi sam f) okrasni predmeti g) darila h) izdelava i) naravni materiali

379.826(02.053.2)
II 379.8 PEDEVILLA, P. Igrivo
COBISS.SI-ID 280898816

128.
TUBAU, Victoria
        Mimo koša : [30 domislic za izvrstne izdelke iz odpadnega materiala] / [Victoria Tubau ; prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno v Španiji). - 64 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Manufactures. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2152-7
a) Odpadki - Uporaba - Knjige za otroke b) Ročne spretnosti - Knjige za otroke c) Igrače - Izdelava - Knjige za otroke d) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke

379.826:688(02.053.2)
628.477(02.053.2)
379.8 TUBAU, V. Mimo koša
COBISS.SI-ID 259184384


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


129.
LOVRAČ, Jerneja
        Preživljanje prostega časa otrok v Zasavju po letu 1945 : magistrsko delo / Jerneja Lovrač. - Izlake : [J. Lovrač], 2015. - VII, 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3267. - Mentorica Darja Kerec. - Bibliografija: str. 84-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) child b) childhood c) leisure d) otrok e) otroštvo f) prosti čas g) Zasavje h) igre i) igrače

379.8-053.2(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) LOVRAČ, J. Preživljanje
COBISS.SI-ID 10848329


39 ETNOLOGIJA.


130.
KAVČIČ, Petra, 1978-
        Navihan bonton / Petra Kavčič in [zanimivosti] Lien Černe ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-34-2
a) behaviour b) child c) vedenje d) otrok e) bonton f) lepo vedenje g) otroci

395(02.053.2)
39 KAVČIČ, P. Navihan
COBISS.SI-ID 282134016

131.
        TISOČ in ena noč / izbrala [in avtor spremnega didaktičnega gradiva] Mojca Honzak ; ilustriral Maksim Sedej ; [prevajalci Vladimir Kralj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 260 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Izv. stv. nasl.: Alf laila wa-laila. - 1.000 izv. - Za potovanje v svet Tisoč in ene noči skupaj z mladimi bralci / Mojca Honzak: str. 259-260

ISBN 978-961-01-3560-9
a) folk art - fairy tale - Arab countries b) ljudska umetnost - pravljica - Arabske države c) arabsko ljudsko slovstvo d) arabske ljudske pravljice e) književna vzgoja f) didaktično gradivo

398.2
II 398 TISOČ
COBISS.SI-ID 279378944

132.
        ZA skrbi je še jutri cajt : folklorne pripovedi z začetka zasavskega hribovja od Besnice do Velike Štange / [[zbral ter] ilustracije in uvodni zemljevid] Bojan Jerlah ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; strokovni prispevek Vera Smole]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 307 [ i. e. 309] str. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 45)

Podatek o izd. in natisu v CIP-u. - Zvd. na spojnih listih. - 400 izv. - Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 5-7. - O narečnih značilnostih govorov na vzhodnem robu Ljubljane / Vera Smole: str. 285-291. - Folklorne pripovedi in narečna besedila iz Zgornje Jablanice / posnela in zapisala Vera Smole: 271-283. - Bibliografija: str. 20. - Kazalo. - Summary / translated by Nataša Hrovat Jerlah ; Zusammenfassung / Übersetzung Nataša Hrovat Jerlah

ISBN 978-961-254-837-7
a) folk culture b) ljudska kultura c) folklorne pripovedi d) spominske pripovedi e) zgodbe f) anekdote g) pripovedke h) slovenska folklora i) slovensko ljudsko izročilo j) narečna besedila k) Zasavje

398.2(497.432)
398 ZA skrbi
COBISS.SI-ID 281658112


5 NARAVOSLOVNE VEDE


133.
BOHANEC, Marko, 1958-
        Odločanje in modeli / Marko Bohanec. - 1. ponatis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2012 (Ljubljana : Grafika). - XV, 313 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije [in] DMFA - založništvo)

3.000 izv. - Bibliografija: str. 289-294. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo

ISBN 978-961-212-190-7
a) decision making - textbook b) odločanje - učbenik c) programska oprema d) kombiniranje e) modeli f) odločitvena analiza g) modeliranje odločitev h) odločitvena drevesa i) diagrami vpliva j) večparametrski modeli

519.816(075.8)
51(075.8) BOHANEC, M. Odločanje
COBISS.SI-ID 260642816

134.
ČADEŽ, Andrej
        Teorija gravitacije / Andrej Čadež. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011. - 243 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 49)

ISBN 978-961-212-243-0
a) physics - textbook b) fizika - učbenik c) mehanika d) Newtonovi zakoni e) splošna teorija relativnosti f) klasična teorija gravitacijskega polja g) enačbe gravitacijskega polja h) napetostni tenzor i) Sončni sistem j) gibanje planetov k) gravitacijsko polje Sonca l) gibanje svetlobe m) n-razsežni prostori n) mnogoterosti o) diferencialne forme p) foliacija prostor-časa q) Einsteinove enačbe r) Schwarzschildova črna luknja s) dvojni sistemi t) seznam pulzarjev

531.5(075.8)
53(075.8) ČADEŽ, A. Teorija
COBISS.SI-ID 256557568

135.
DOBOVIŠEK, Mirko
        Nekaj o diferencialnih enačbah / Mirko Dobovišek. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 ([Ljubljana] : NTD). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 47)

300 izv. - Bibliografija: str. 127. - Kazalo

ISBN 978-961-212-221-8
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) enačbe prvega reda d) prevajanje toplote e) naravna rast f) radioaktivni razpad g) logistična enačba h) enačbe višjih redov i) sistemi linearnih diferencialnih enačb j) fazni prostor k) Besselova diferencialna enačba l) Sturm-Liouvillova teorija m) diferencialne enačbe n) učbeniki

517.9(075.8)
MSC 2010:
34-01
517 DOBOVIŠEK, M. Nekaj
COBISS.SI-ID 254805760

136.
GLOBEVNIK, Josip, 1945-
        Analiza I / Josip Globevnik in Miha Brojan. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematični rokopisi, ISSN 1408-6247 ; 25)

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-212-229-4
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) števila d) zaporedja e) funkcije realne spremenljivke f) odvod g) integral h) vrste i) metrični prostori

517(075.8)
517 GLOBEVNIK, J. Analiza I
COBISS.SI-ID 253252864

137.
GRASSELLI, Jože
        Enciklopedija števil / Jože Grasselli. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2008. - 691 str. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 45)

Bibliografija: str. 690-691

ISBN 978-961-212-209-6
a) mathematics b) number c) matematika d) število e) matematika f) teorija števil g) števila h) naravna števila i) cela števila j) praštevila k) algebraična števila l) mathematics m) number theory n) numbers o) natural numbers p) integers q) primes r) algebraic numbers

511.11(075.8)
511 GRASSELLI, J. Enciklopedija
COBISS.SI-ID 243138304

138.
JUVAN, Martin
        Teorija grafov in kombinatorika : primeri in rešene naloge / Martin Juvan in Primož Potočnik. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2007 ([Ljubljana] : Migraf). - VI, 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 39)

500 izv. - Bibliografija: str. 169. - Kazalo

ISBN 978-961-212-105-1
a) mathematics - exercise b) matematika - vaja c) matematika d) kombinatorika e) teorija grafov f) družine grafov g) izomorfizmi h) Ramseyev izrek i) drevesa j) povezanost k) ravninski grafi l) barvanje grafov m) rekurzivne enačbe n) Pólyev izrek o) vaje za visoke šole p) mathematics q) combinatorics r) graph theory s) graphs t) isomorphisms u) Ramsey theorem v) trees w) connectivity x) planar graphs y) coloring of graphs z) recurrence equations {) Pólya theorem |) exercises

519.1(075.8)(076.2)
519.17(075.8)(076.2)
519.1 JUVAN, M. Teorija
COBISS.SI-ID 231685120

139.
KRIŽANIČ, France, 1928-2002
        Parcialne diferencialne enačbe / France Križanič. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2004. - 278 str. ; 27 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 43)

Bibliografija: str. 273-275. - Kazalo

ISBN 961-212-154-0
a) mathematics b) matematika c) PDE d) enačbe matematične fizike e) distribucije f) teorija potencialov g) robni problemi

517.95
MSC 2000:
35-01
31A
31B
II 51 KRIŽANIČ, F. Parcialne
COBISS.SI-ID 214837504

140.
MAGAJNA, Bojan
        Linearna algebra, metrični prostor in funkcije več spremenljivk / Bojan Magajna. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 50)

200 izv. - Bibliografija: str. 241. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-212-244-7
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) vektorski prostor d) linearni operator e) matrike f) determinante g) lastne vrednosti h) lastni vektorji i) invariantni podprostor j) kvadratna forma k) kvaternion l) algebra z deljenjem m) polnost n) kompaktnost

512.64(075.8)
515.124(075.8)
517.983.6(075.8)
512 MAGAJNA, B. Linearna
COBISS.SI-ID 271410688

141.
NIETO Martínez, Carla
        Zabavni poskusi za otroke / [napisala Carla Nieto Martínez ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Experimentos divertidos para ninos. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-01-3869-3
a) science education b) physics c) biology d) chemistry e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) fizika g) biologija h) kemija i) naravoslovje j) narava k) zabavni znanstveni poskusi l) otroci

5(076.5)(02.053.2)
II 5 NIETO MARTÍNEZ Zabavni
COBISS.SI-ID 279800320

142.
PLESTENJAK, Bor
        Razširjen uvod v numerične metode / Bor Plestenjak. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 418 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 52)

300 izv. - Bibliografija: str. 409-410. - Kazalo

ISBN 978-961-212-264-5
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) numerične metode d) numerična linearna algebra e) numerična analiza f) sistemi enačb g) problemi najmanjših kvadratov h) problem lastnih vrednosti i) aproksimacija j) interpolacija k) numerično odvajanje l) numerično integriranje m) diferencialne enačbe n) iterativne metode

519.6(075.8)
51 PLESTENJAK, B. Razširjen
COBISS.SI-ID 280352000

143.
SCHILLING, Govert
        Oči, zazrte v nebo : 400 let odkritij s teleskopi / Govert Schilling, Lars Lindberg Christensen ; [prevedla Andreja Gomboc]. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 48)

Prevod dela: Eyes on the skies. - Ilustr. na spojnih listih. - 200 izv. - Predgovor / Catherine Cesarsky: str. 7. - O avtorjih: str. 130-131

ISBN 978-961-212-236-2
a) astronomy - history b) astronomija - zgodovina c) teleskopi d) nebo e) tehnologija f) zemlja g) galaksija

52(091)
52 SCHILLING, G. Oči
COBISS.SI-ID 255251712

144.
STOCKLEY, Corinne
        Slikovni priročnik. Biologija / [avtorica Corinne Stockley ; prevod Eva Žontar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The Usborne illustrated dictionary of biology. - 1.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-251-403-7
a) biology b) biologija c) človek d) ekologija e) rastline f) živali g) razmnoževanje

57(035)(02.053.2)
57 STOCKLEY, C. Slikovni
COBISS.SI-ID 281602048

145.
STOCKLEY, Corinne
        Slikovni priročnik. Fizika / [avtorji Corinne Stockley, Chris Oxlade in Jane Wertheim ; prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The Usborne illustrated dictionary of physics. - 1.000 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-251-405-1
a) physics b) fizika c) elektrika d) toplota e) valovanje f) pojmi

53(035)(02.053.2)
53 STOCKLEY, C. Slikovni
COBISS.SI-ID 281601792

146.
        SVETLOBA, ujeta v kamen / [pisci besedil Maja Berden Zrimec ... [et al.] ; urednik Miha Jeršek ; avtorji fotografij Rebeka Bernetič ... [et al.] ; ilustracije Anka Doblekar, Lado Leben, Mia Sivec]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Mat-Format). - 101 str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6367-32-5
a) Svetloba - Razstavni katalogi - Zborniki b) Kristalografija - Razstavni katalogi - Zborniki c) svetlobni viri d) luminiscenca e) bioluminiscenca f) sevanje g) kristali h) minerali i) mineralogija j) gemologija k) nakit

535-2(083.824)(082)
548/549(083.824)(082)
671.1(083.824)(082)
II 53 SVETLOBA ujeta v kamen
COBISS.SI-ID 281387264

147.
ŠIRCA, Simon
        Računske metode za fizike / Simon Širca, Martin Horvat. - 1. ponatis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 ([Trzin] : Ntd). - XIV, 700 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 46)

200 izv. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-961-212-227-0
a) mathematics - textbook b) physics c) matematika - učbenik d) fizika e) matematična fizika f) numerična analiza g) računske metode

519.6(075.8)
53:371.3 ŠIRCA , S. Računske
COBISS.SI-ID 257734656

148.
WERTHEIM, Jane
        Slikovni priročnik. Kemija / [avtorji Jane Wertheim, Chris Oxlade in Corinne Stockley ; prevod Teja Završnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The Usborne illustrated dictionary of chemistry. - 1.000 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-251-404-4
a) chemistry b) kemija c) okolje

54(035)(02.053.2)
54 WERTHEIM, J. Slikovni
COBISS.SI-ID 281602560


51 MATEMATIKA.


149.
        ENCYCLOPEDIA of mathematics education / edited by Louise Grinstein and Sally I. Lipsey. - London : Routledge, 2014, cop. 2001. - XXVIII, 879 str. : ilustr. ; 28 cm

Originally published: 2001. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-76368-4 (broš.)
ISBN 978-0-8153-1647-3 (trda vezava)
a) mathematics - encyclopedia b) education c) teaching d) matematika - enciklopedija e) vzgoja in izobraževanje f) pouk g) ocenjevanje h) kurikulum i) zgodovina j) metode k) učne priprave l) učitelj m) inštrukcije

51:37
II 51 ENCYCLOPEDIA of mathematics
COBISS.SI-ID 10847561

150.
KRIŽANIČ, France, 1928-2002
        Nihalo, prostor in delci / France Križanič ; [risbe zrisal Miha Štalec]. - Ljubljana : Slovenska matica, 1982. - 355 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Naravoslovna knjižnica ; 2)

a) mathematics - history b) matematika - Zgodovina

51(091)
51 KRIŽANIČ, F. Nihalo
COBISS.SI-ID 11800833

151.
        LOGIKA : zbirka nalog s tekmovanj : 5. del : 2011-2014 / [zbrale in uredile Mija Kordež, Sanja Gradišnik in Gabrijela Hladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 244 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskane notranje strani ov. - 1.000 izv. - Utrinki ob 30 letnici tekmovanj / Izidor Hafner: str. 5

ISBN 978-961-6243-70-4
a) logic b) mathematics c) logika d) matematika

510.6(079.1)(497.4)
16
II 51 LOGIKA 2011-2014
COBISS.SI-ID 281427712


51(043.2) MATEMATIKA.


152.
SUBAŠIĆ, Sanja
        Diski na stranicah mnogokotnikov : magistrsko delo / Sanja Subašič. - Ljubljana : [S. Subašič], 2015. - VII, 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3291. - Bibliografija: str. 52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) mathematics b) matematika c) n-kotnik d) konveksni petkotnik

51(043.2)
II 51(043.2) SUBAŠIĆ, S. Diski
COBISS.SI-ID 10858569


53 FIZIKA.


153.
HAWKING, S. W., 1942-
        Veliki načrt : novi odgovori na zadnja vprašanja o življenju / Stephen Hawking in Leonard Mlodinow ; [prevedel Janez Strnad]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 155 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 92)

1.000 izv. - O avtorjih: str. [156]. - Prevod dela: The grand design : new answers to the ultimate questions of life. - Kazalo

ISBN 978-961-212-247-8
a) physics b) astronomy c) fizika d) astronomija e) matematične metode f) kvantna fizika g) vesolje h) življenje i) zakon

530.22
52 HAWKING S. W. Veliki načrt
COBISS.SI-ID 259294464

154.
PODGORNIK, Rudolf
        Elektromagnetno polje / Rudolf Podgornik in Andrej Vilfan. - 1. ponatis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014 (Ljubljana : Itagraf). - 391 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 51)

300 izv. - Bibliografija: str. 385. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-212-248-5
a) physics - textbook b) fizika - učbenik c) klasična teorija polja d) Mawellove enačbe e) električno polje f) magnetno polje g) sevanje h) elektromagnetni potenciali i) posebna teorija relativnosti j) kovariantna formulacija teorije elektromagnetnega polja

537.8(075.8)
53(075.8) PODGORNIK, R. Elektromagnetno
COBISS.SI-ID 276113664


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


155.
KRŽIŠNIK, Špela, 1990-
        Vpliv selena na transport živega srebra vzdolž prehranjevalne verige : magistrsko delo / Špela Kržišnik. - Ljubljana : [Š. Kržišnik], 2015. - XI, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3260. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) pollution b) plant c) onesnaževanje d) rastlina e) raki enonožci

57:543.272.81:543.632.462:502.211(043.2)
ZZ II 57(043.2) KRŽIŠNIK, Š. Vpliv
COBISS.SI-ID 10843465

156.
VOZELJ, Anja
        Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2014 : diplomsko delo / Anja Vozelj. - Ljubljana : [A. Vozelj], 2015. - XI, 106 str., [25] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 103-106. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) primary education c) marking d) biologija e) osnovnošolski pouk f) ocenjevanje g) nacionalno preverjanje znanja h) nacionalni preizkusi znanja i) zunanje preverjanje j) naloge izbirnega tipa k) naloge strukturiranega tipa l) NPZ

57:37.091.276:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) VOZELJ, A. Vsebinska
COBISS.SI-ID 10858825


61 MEDICINA.


157.
FRANKL, Viktor E.
        Zdravnik in duša : osnove logoterapije in bivanjske analize ; Deset tez o osebi / Viktor E. Frankl ; prevedla Jože Stabej in Tadeja Petrovčič Jerina ; [strokovni izrazi v logoterapiji Jože Ramovš in Anton Trstenjak s sod.]. - 2., dopolnjena izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2015. - 392 str. ; 21 cm

Prevoda dela: Ärztliche Seelsorge ; Zehn Thesen über die Person. - O avtorju: str. 391-392 in na sprednjem zavihku ov. - 600 izv. - Strokovni izrazi v logoterapiji / Jože Ramovš in Anton Trstenjak: str. 363-386. - Kazalo

ISBN 978-961-278-228-3
a) psychoanalysis b) psychotherapy c) psihoanaliza d) psihoterapija e) logoterapija f) bivanjska analiza g) duša h) življenje

615.851
615.851 FRANKL, V. Zdravnik
COBISS.SI-ID 282060544

158.
GREENWALD, Ricky
        Child trauma handbook : a guide for helping trauma-exposed children and adolescents / Ricky Greenwald. - New York : Routledge, 2015, cop. 2005. - XI, 341 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Psyhcology Revivals)

Bibliografija: str. 327-329. - Kazalo

ISBN 978-1-138-93384-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-67832-0 (e-knjiga)
a) psychotherapy b) child c) adolescent d) psihoterapija e) otrok f) mladostnik g) travme h) zdravljenje i) vrednotenje j) izpostavljenost k) vsakodnevno življenje l) varnost

615.851
II 615.851 GREENWALD, R. Child
COBISS.SI-ID 10853193

159.
JUSTINEK, Damjan
        Diabetolog svetuje : 160 odgovorov na vaša vprašanja o diabetesu : diabetes tip 1 in tip 2, nosečniški diabetes, diabetična prehrana / Damjan Justinek ; [fotografije Bojan Fatur ... [et al.] ; izračuni prehranskih vrednosti Nuša Gustinčič Klun]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Diabetes, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 201 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Diabetes)

2.500 izv. - Beseda urednice / Darja Lovšin: st. 14-15

ISBN 978-961-92538-4-7
a) diabetes b) diabetes c) sladkorna bolezen d) zdravljenje e) nasveti f) motena toleranca g) nosečnice h) hrana i) jedilniki j) glikemični indeks

616.379-008.64
616 JUSTINEK, D. Diabetolog
COBISS.SI-ID 281116928

160.
LUSTIG, Robert H.
        Mastna laž : grenka resnica o sladkorju / Robert H. Lustig ; poslovenil Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 433 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Fat chance. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: 383-407. - Kazalo

ISBN 978-961-6803-80-9
a) nutrition b) obesity c) health d) prehrana e) debelost f) zdravje g) sladkor h) škodljivost i) presnovni sindrom j) prehrambene navade k) zasvojenost l) toksičnost m) javno zdravstvo

613.2
613.2 LUSTIG, R. Mastna
COBISS.SI-ID 268957184

161.
SAHAKIAN, Barbara J.
        Bad moves : how decision making goes wrong, and the ethics of smart drugs / Barbara J. Sahakian and Jamie Nicole LaBuzetta. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - XII, 167 str. : ilustr. ; 23 cm

b Bibliografija: str. 153-162. - Kazalo. - Vsebina: Life choices ; Peering inside the "black box" ; Extreme emotions and risky behaviour ; Interventions : drugs hit the press ; Professor's little helper : the ethics of enhanced cognition

ISBN 978-0-19-966847-2
a) drug b) ethics c) brain d) medical treatment e) zdravilo f) etika g) možgani h) nevroznanost i) odločanje j) čustva

616.8
616 SAHAKIAN, B.J. Bad moves
COBISS.SI-ID 10817609

162.
SALLOUM, Alison
        Grief and trauma in children : an evidence-based treatment manual / Alison Salloum. - New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2015. - X, 178 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-70828-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-70829-6 (broš.)
ISBN 978-1-315-88613-8 (ebk)
a) psychotherapy b) child c) psihoterapija d) otrok e) travme f) žalovanje g) zdravljenje h) nasilje i) naravne katastrofe j) zdravljenje k) starši

615.851
615.851 SALLOUM, A. Grief
COBISS.SI-ID 10852937

163.
STORR, Anthony
        Umetnost psihoterapije / Anthony Storr ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 283 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The art of psycho-therapy. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 273. - Kazalo

ISBN 978-961-6803-81-6
a) psychotherapy b) personality c) psihoterapija d) osebnost e) psihoanaliza f) analitična psihoterapija

615.851
615.851 STORR, A. Umetnost
COBISS.SI-ID 268973568

164.
ŠTURM, Milica
        Kralj Niko Tin in njegovo kraljestvo / Milica Sturm ; ilustrirala Breda Sturm. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 23, 18 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - O avtorici: str. [27]. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Kajenje je prikrito zlo / Matjaž Turel. - O avtorju: str. 17-18

ISBN 961-218-569-7
ISBN 978-961-218-569-5
a) smoking b) kajenje c) kadilci d) tobak e) škodljivost f) posledice g) bolezni h) odvajanje i) pravljica

613.84
613.8 ŠTURM, M. Kralj Niko
COBISS.SI-ID 229459712


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


165.
        BRAIN evolution, language, and psychopathology in schizophrenia / edited by Paolo Brambilla and Andrea Marini. - London ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2014. - XII, 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Explorations in mental health)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-53764-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-88258-1 (e-knjiga)
a) schizophrenia b) language c) psychopathology d) brain e) shizofrenija f) jezik g) psihopatologija h) možgani i) učenje j) nevronske mreže k) jezikovne motnje l) možganske okvare m) filogeneza

616.895.8
616.89 BRAIN evolution
COBISS.SI-ID 10851145

166.
        The WILEY Blackwell handbook of group psychotherapy / edited by Jeffrey L. Kleinberg. - Chichester : Wiley Blackwell, 2015. - XV, 804 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-119-05031-5 (broš.)
ISBN 978-0-470-66631-9 (trda vezava)
a) psychotherapy b) adult c) child d) psihoterapija e) odrasli f) otrok g) različnost h) terapevti

615.851(082)
615.851 WILEY Blackwell
COBISS.SI-ID 10854217


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


167.
MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (18 ; 2015 ; Ljubljana)
        Kognitivna znanost [Elektronski vir] : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2015, 8.-9. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive science : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society - IS 2015, October 8th-9th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume C / uredili, edited by Olga Markič ... [et al.]. - El. zbornik. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2015

Način dostopa (URL): http://is.ijs.si/zborniki/!%20C%20-%20Kognitivna%20znanost%20-%20ZBORNIK.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Prispevki v slov. in angl. - Opis vira z dne 12. 10. 2015. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-264-085-9 (pdf)
a) Informacijska družba - Posvetovanja b) Kognitivna znanost - Posvetovanja c) zborniki

659.2:316.42(082)(0.034.2)
659.2:004(082)(0.034.2)
001:165.194(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 2059113


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


168.
BARBER, E. J. W.
        Women's work : the first 20,000 years : women, cloth, and society in early times / Elizabeth Wayland Barber. - New York ; London : Norton, 1995. - 334 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 306-322. - Kazalo. - Vsebina: A tradition with a reason ; The string revolution ; Courtyard sisterhood ; Island fever ; More than hearts on our sleeves ; Elements of the code ; Cloth for the caravans ; Land of linen ; The golden spindle ; Behind the myths ; Plain or fancy, new or tried and true ; Postscript: finding the invisible

ISBN 0-393-31348-4
ISBN 978-0-393-31348-2
a) craft b) women's work c) obrt d) žensko delo e) ženska oblačila f) zgodovina g) ženske h) družba i) oblačenje

687(091)
67/68 BARBER, E. J. W. Women's
COBISS.SI-ID 10853961


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


169.
KRANJC, Mateja, 1976-
        Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost : magistrsko delo / Mateja Kranjc. - Ljubljana : [M. Kranjc], 2015. - XIII, 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3258. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 112-119. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) primary education c) creativity d) likovna vzgoja e) osnovnošolski pouk f) ustvarjalnost g) čutila h) vizualno zaznavanje i) likovno mišljenje j) likovno izražanje k) medijske grafične podobe

7:373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) KRANJC, M. Medijske
COBISS.SI-ID 10843209


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


170.
CESTNIK, Irena, 1959-
        Secesijska arhitektura v Ljubljani : diplomsko delo / Irena Cestnik. - Ljubljana : [I. Cestnik], 2015. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3246. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 57-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) architecture b) history of art c) Slovenia d) arhitektura e) umetnostna zgodovina f) Slovenija g) 19./20. stoletje h) Ivan Hribar i) Maks Fabiani j) Ciril Metod Koch k) Ivan Vurnik l) ornament m) relief

72:7.035.93(497.451.1)(043.2)
ZZ II 7(043.2) CESTNIK, I. Secesijska
COBISS.SI-ID 10822217


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


171.
ŠANTEL, Saša
        Ekslibrisi Saše Šantla : spominska grafična razstava ob 70. obletnici umetnikove smrti / [avtor kataloga] Igor Longyka ; [fotografije Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : samozal. I. Longyka, 2015 (Ljubljana : Demat). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 32

ISBN 978-961-283-453-1
a) Šantel, Saša (1883-1945) - Razstavni katalogi b) slovenska umetnost c) 19./20.st. d) ekslibrisi

76(497.4):929Šantel S.
76 ŠANTEL, S. Ekslibrisi
COBISS.SI-ID 281786112


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


172.
OPERČKAL, Katja
        Likovna kolonija za osnovnošolce kot motivacija za likovno dejavnost : magistrsko delo / Katja Operčkal. - Ljubljana : [K. Operčkal], 2015. - VII, 181 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3284/. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 121-128. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) art education b) likovna vzgoja c) nadarjeni učenci d) ex tempore e) likovni natečaji f) likovna področja g) organizacija likovne kolonije

73:373.3(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) OPERČKAL, K. Likovna
COBISS.SI-ID 10854729


77 FOTOGRAFIJA.


173.
PINTER, Tihomir
        Tromostovje / Tihomir Pinter ; [spremno besedilo Matjaž Kmecl]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 1 zganj. f. : fotogr. ; 23 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6140-64-5
a) Ljubljana - Tromostovje - Fotografski motivi b) umetniška fotografija c) slovenska fotografija d) slovenski fotografi e) 20.-21.st.

77.04(497.4):929Pinter T.
77 PINTER, T. Tromostovje
COBISS.SI-ID 281467904


78 GLASBA.


174.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Metuljček cekinček / pesmice Janeza Bitenca ; ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 109 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

ISMN 979-0-709008-31-5
a) music b) glasba

784.67(497.4)
II 78 BITENC, J. Metuljček cd 78 BITENC, J. Metuljček
COBISS.SI-ID 279749888

175.
DORFMAN, Jay
        Theory and practice of technology-based music instruction / Jay Dorfman. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - X, 227 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 219-224. - Kazalo

ISBN 978-0-19-979558-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-979559-8 (broš.)
a) music b) educational technology c) teaching d) glasba e) izobraževalna tehnologija f) pouk g) glasbene inštrukcije h) učne ure i) učne metode j) učitelj

78:37.091.3
78 DORFMAN, J. Theory
COBISS.SI-ID 10827081

176.
SMREKAR, Borut
        Osnove dirigentske tehnike / Borut Smrekar ; [fotograf Janez Eržen ; notograf Andrej Lenarčič ; skice Maja Balund ; avtor uvodnika Sebastjan Vrhovnik]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2015 (Begunje : Cicero). - 164 str. : ilustr., note ; 24 cm

Spiralna vezava. - 250 izv. - Uvodnik / Sebastjan Vrhovnik: str. 5-6. - Bibliografija: str. 161. - Glasbeni viri: str. 162. - Povzetki

ISBN 978-961-6819-84-8
ISBN 978-961-6819-84-8-0 !
a) Dirigiranje - Tehnike b) dirigentska tehnika c) taktiranje

78.071.2(035)
78 SMREKAR, B. Osnove
COBISS.SI-ID 281352960

177.
        SONČNI gaj [Zvočni posnetek] / [avtorica besedil] Zvezdana Majhen ; [avtor glasbe in aranžer] Dominik Krt ; [ilustracije Jure Kralj ; producent Dominik Krt]. - [Domžale] : Studio Hieroglif, [2015] ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (43 min, 2 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)

V spremni knjižici so besedila pesmic. - Na CD-ju: Revija Zmajček, z igro do znanja. - Izvajalci: Dominik Krt, otroci OPZ Stanko Premrl Podnanos, projektna skupina Zmajček, mentorica Vida Fabčič (OPZ Zmajček). - Vsebina: (vsebuje 12 vokalno instrumentalnih pesmic in 12 (instrumentalnih) glasbenih podlag): Vrtec Sončni gaj ; Matija in šola ; Tišina ; Ljubezniv obisk ; Zajček in ovčka ; Pustna izštevanka ; Najlepše darilo ; Vihar ; To se pač dogaja ; Tra-la-la dopust ; Midva z dedkom ; Zvezdni utrinek. - Za otroke od 4. do 8. leta

STH CD 011 Studio Hieroglif
a) Otroška glasba - Priredbe - Slovenija - CD-plošče b) Otroške pesmi - Slovenija - CD-plošče c) pesmi za otroke d) otroški zbori, različne spremljave

784.67(497.4)(086.76)
cd SONČNI gaj
COBISS.SI-ID 11454494


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


178.
ARKO, Andraž
        Filmski izziv : film v vzgoji in pastorali / Andraž Arko ; [spremna beseda Stanko Gerjolj ; slikovni material Internet Movie Database - www.imdb.com, pri slovenskih filmih Slovenski filmski center]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina : Brat Frančišek, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 184 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Knjigi na pot / Stanko Gerjol: str. 7-8. - Opombe z bibliografijo: str. 181-182

ISBN 978-961-04-0110-0 (Družina)
a) film b) film education c) youth d) film e) filmska vzgoja f) mladina g) pastorala h) krščanska vzgoja i) krščanski vidik j) pogovori k) priljubljeni filmi l) filmski večeri

791.5:27
79 ARKO, A. Filmski
COBISS.SI-ID 275345152

179.
BUCIK, Nataša
        Misleca 2 : miselne naloge za bistroume / Nataša Bucik, Gregor Bucik, Valentin Bucik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 143 str. : ilustr. ; 26 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3636-1
a) Miselne igre - Priročniki

793.7(035)
793 BUCIK, N. Misleca 2
COBISS.SI-ID 281793792

180.
HEDERIH, Darko
        Male sive celice 2 / Darko Hederih, Marjan Škvorc. - [Maribor] : samozal., 2001 (Ljubljana : Euroadria). - 236 str. ; 24 cm

a) kvizi znanja b) miselne igre c) uganke

793.7(02.053.2)
793 HEDERIH, D. Male sive
COBISS.SI-ID 46216961

181.
HEDERIH, Darko
        Male sive celice 3 / Darko Hederih, Marjan Škvorc. - [Maribor] : samozal., 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-91430-0-0
ISBN 961-91430-0-X !
a) kvizi znanja b) miselne igre c) uganke

793.7(02.053.2)
793 HEDERIH, D. Male sive
COBISS.SI-ID 53575937


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


182.
JERINA, Nina, 1990-
        Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole = The commonest mistakes in the basic swimming techniques after a 20-hour swimming course in the first cycle of the primary school : magistrsko delo / Nina jerina. - Ljubljana : [N. Jerina], 2015. - X, 78 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3247. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 66-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje - Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) swimming b) primary school c) plavanje d) primary school e) plavalno opismenjevanje f) plavalni tečaj g) tehnike plavanja h) prvo triletje

797.2:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) JERINA, N. Najpogostejše
COBISS.SI-ID 10825289


81 JEZIKOSLOVJE


183.
        The ACQUISITION of reference / edited by Ludovica Serratrice, Shanley E.M. Allen. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2015. - VI, 339 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Trends in Language Acquisition Research, ISSN 1569-0644 ; 15)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-90-272-4404-8 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-6789-4 ! (e-knjiga)

doi: 10.1075/tilar.15
a) linguistics b) language c) applied linguistics d) child e) lingvistika f) jezik g) uporabno jezikoslovje h) otrok i) referenčni pogovor j) kretnje k) kognicija l) različnost m) zaimki n) bilingvizem

81(082)
81 ACQUISITION of reference
COBISS.SI-ID 10841161

184.
        The CAMBRIDGE handbook of second language acquisition / edited by Julia Herschensohn Martha Young-Scholten. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2013. - XIV, 823 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge handbooks in language and linguistics)

Bibliografija: str. 737-813. - Kazalo. - Vsebina: Introduction / Julia Herschensohn and Martha Young-Scholten ; Part I: Theory and practice ; Theories of language from a critical perspective / Jan Koster ; History of the study of second language acquisition / Margaret Thomas ; Theoretical approaches / Florence Myles ; Scope and research methodologies / Melinda Whong and Clare Wright ; Part II: Internal ingredients ; The role of the native language / Claire Foley and Suzanne Flynn ; Learning mechanisms and automatization / Richard Towell ; Generative approaches and the poverty of the stimulus / Bonnie D. Schwartz and Rex A. Sprouse ; Learner internal psychological factors / Jean-Marc Dewaele ; Alphabetic literacy and adult SLA / Elaine Tarone, Kit Hansen and Martha Bigelow ; Part III: External ingredients ; Negotiated input and output/interaction / María del Pilar García Mayo and Eva Alcón Soler ; Second language identity construction / Elizabeth R. Miller and Ryuko Kubota ; Socialization / Georges Daniel Véronique ; Variation / Vera Regan ; Electronic interaction and resources / Astrid Ensslin and Cedric Krummes ; Part IV: Biological factors ; Age related effects / Julia Herschensohn ; Childhood second language acquisition / Belma Haznedar and Elena Gavruseva ; Incomplete L1 acquisition / Silvina Montrul ; Third language acquisition / Jason Rothman, Jennifer Cabrelli Amaro and Kees de Bot ; Language processing / Alice Foucart and Cheryl Frenck-Mestre ; Affect and the brain / Andrea Mates and Anna Joaquin ; Part V: Properties of interlanguage systems ; The lexicon / James Milton and Giovanna Donzelli ; Semantics / Laurent Dekydtspotter ; Discourse and pragmatics / Roumyana Slabakova ; Morphosyntax / Tania Ionin ; Phonology and speech / Ellen Broselow and Yoonjung Kang ; Part VI: Models of development ; Explaining change in transition grammars / Michael Sharwood Smith, John Truscott and Roger Hawkins ; Stage-like development and organic grammar / Anne Vainikka and Martha Young-Scholten ; Emergentism, connectionism and complexity / Randal Holme ; Input, input processing and focus on form / Joe Barcroft and Wynne Wong ; Sociocultural theory and the zone of proximal development / Amy Snyder Ohta ; Nativelike and non-nativelike attainment / Donna Lardiere

ISBN 978-1-107-00771-0
a) second foreign language b) learning c) linguistics d) drugi tuji jezik e) učenje f) lingvistika g) tretji tuji jezik h) elektronska komunikacija i) pismenost j) abeceda k) diskurz l) možgani m) biološki vidiki n) medjezikovni sistemi

81
81 CAMBRIDGE handbook
COBISS.SI-ID 10842185

185.
        The HANDBOOK of language teaching / ed. by Michael H. Long . - Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, cop. 2011. - XIX, 803 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-1-4051-5489-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-4443-5002-9 (broš.)
a) language b) teaching c) jezik d) pouk e) socialni vidik f) politični vidik g) psiholingvistika h) učni programi i) učna gradiva j) testi k) ocenjevanje l) izobraževanje učiteljev

81
81 HANDBOOK of language
COBISS.SI-ID 10841929

186.
LEVSHINA, Natalia
        How to do linguistics with R : data exploration and statistical analysis / Natalia Levshina. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2015. - X, 443 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 425-432. - Kazali

ISBN 978-90-272-1224-5 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-1225-2 (broš.)
ISBN 978-90-272-6845-7 (e-knjiga)

doi: 10.1075/Z.195
a) linguistics b) computer c) software d) lingvistika e) računalnik f) programska oprema g) raziskovanje podatkov h) statistične analize i) statistično orodje j) statistične metode k) gggplot2 l) Google

81:001
81 LEVSHINA, N. How
COBISS.SI-ID 10830665

187.
MACKEY, Alison
        Second language research : methodology and design / Alison Mackey and Susan M. Gass. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 2016. - XVII, 433 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 405-424. - Kazalo

ISBN 978-1-138-80855-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-80856-0 (broš.)
ISBN 978-1-315-75060-6 (e-knjiga)
a) foreign languages b) second foreign language c) research d) methodology e) tuji jeziki f) drugi tuji jezik g) raziskovanje h) metodologija i) raziskovalno poročilo j) zbiranja podatkov k) merjenje l) zanesljivost m) veljavnost n) kvantitativne študije o) kvalitativno raziskovanje p) metode q) analiza podatkov

81
81 MACKEY, A. Second
COBISS.SI-ID 10836041

188.
MURPHY, Victoria A.
        Second language learning in the early school years : trends and contexts / Victoria A. Murphy. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. - XV, 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str. 179-201. - Kazalo. - Vsebina: A typology of contexts ; Bilingual development in young children ; Heritage language learners ; Minority language learners ; Majority language learners : immersion education ; Instructed foreign language learning in primary school ; Trends, implications, and conclusions

ISBN 978-0-19-434885-0
a) second foreign language b) teaching c) learning d) child e) primary education f) drugi tuji jezik g) pouk h) učenje i) otrok j) osnovnošolski pouk k) bilingvizem l) jezikovne manjšine m) inštrukcije

81
81 MURPHY, V.A. Second
COBISS.SI-ID 10852169

189.
        The PHONETICS-phonology interface : representations and methodologies / edited by Joaquín Romero, María Riera, Universitat Rovira I Virgili, Tarragona. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2015. - XXI, 288 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Current Issues in Linguistic Theory, ISSN 0304-0763 ; 335)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-90-272-4854-1
ISBN 978-90-272-6810-5 (e-knjiga)
a) language b) speech c) phonology d) phonetics e) jezik f) govor g) fonologija h) fonetika i) fizični procesi j) duševni procesi k) metodologija l) opazovanje m) tehnike n) prvi jezik o) drugi jezik

81´34
811.13 PHONETICS-phon. interface
COBISS.SI-ID 10823753

190.
VOGRINC, Jože, 1953-
        Pojmovne prikazni : rešeto humanistike / Jože Vogrinc. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 (Ljubljana : Studio Print). - 178 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

400 izv. - Bibliografija: str. 171-177

ISBN 978-961-6798-56-3
a) humanities b) terminology c) humanistične študije d) terminologija e) raba jezika f) leksikologija

811.163.6'373.46:7/9:316.7
811.163.6 VOGRINC, J. Pojmovne
COBISS.SI-ID 281800960


811.111 ANGLEŠČINA.


191.
BALL, Phil, jezikoslovec
        Putting CLIL into practice / Phil Ball, Keith Kelly, John Clegg. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. - XIII, 320 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford handbooks for language teachers)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442105-8
a) language b) classroom c) teaching d) jezik e) učilnica f) pouk g) izobraževanje učiteljev h) učna gradiva i) ocenjevanje j) učna načela

811.111:37
811.111 BALL, P. Putting
COBISS.SI-ID 10851913

192.
        TEACHING English to young learners : critical issues in language teaching with 3-12 year olds / edited by Janice Bland. - London [etc.] : Bloomsbury Academic, 2015. - XIII, 301 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4725-8857-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-4725-8856-2 (broš.)
ISBN 978-1-4725-8858-6 (ePub)
ISBN 978-1-4725-8859-3 (ePDF)
a) English language b) second foreign language c) teaching d) youth e) angleščina f) drugi tuji jezik g) mladina h) pripovedovanje zgodb i) dramatika j) poezija k) jezikovni razvoj l) metode m) ocenjevanje n) slikanice o) učna gradiva p) informacijska tehnologija

811.111(082)
811.111 TEACHING English
COBISS.SI-ID 10853705


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


193.
        SLOVNICA in slovar - aktualni jezikovni opis / [urednica Mojca Smolej]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 2 zv. (431 ; 433-898 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Obdobja. Simpozij = Symposium, ISSN 1408-211X ; 34)

Dostopno tudi na: http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=481&LANG=slo (1. del)
Dostopno tudi na: http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=479&LANG=slo (2. del). - Lat. in cir. - Vzpor. nasl. na ov.: Grammar and dictionary - current language description. - Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis / Mojca Smolej: str. 11-14. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečka v slov. in angl. - Kazali

ISBN 978-961-237-787-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-237-788-5 (zv. 2)
a) Slovenian language b) grammar c) dictionary d) slovenščina e) gramatika f) slovar

811.163.6
811.163.6 SLOVNICA in slovar
COBISS.SI-ID 281920512


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


194.
HOF, Marjolijn
        Moj dedek in jaz in pujsa Babi / Marjolijn Hof ; ilustracije Judith Ten Bosch ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 98 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Čiv)

Prevod dela: Mijn opa en ik het varken Oma. - 650 izv. - O avtorici in o knjigi: str. 98

ISBN 978-961-272-142-8
a) dedki b) mladinska književnost

821.112.5-93-32
821.113 HOF, M. Moj dedek
COBISS.SI-ID 272180736

195.
        IZ domače doline v svet : Ciril Kosmač danes / zbral in uredil David Bandelj. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 201 str. : tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetki

ISBN 978-961-6862-76-9
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - Literarne študije b) slovenska književnost c) zborniki

821.163.6.09Kosmač C.(082)
821.163.6.09 IZ domače doline
COBISS.SI-ID 277393664

196.
KINCL, Jaromír
        Palček Smuk in zvezde / Jaromír Kincl ; [ilustriral] Zdeněk Smetana ; [prevedel Jurij Souček]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2014 (natisnjeno na Češkem). - 53 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Rákosníček a hvězdy. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-93582-3-8
a) palčki b) zvezde

821.162.3
821.162.3 KINCL, J. Palček
COBISS.SI-ID 271749120

197.
MAZZINI, Miha
        Otroštvo : (avtobiografski roman v izmišljenih zgodbah) / Miha Mazzini ; [spremna beseda Dijana Matković ; prevodi angleških napisov pod ilustracijami Lucija Kelbl]. - Novo mesto : Goga, 2015. - 235 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Realnost vs. fikcija ali dva tipa norcev / Dijana Matković: str. 215-235

ISBN 978-961-277-096-9
a) biography b) biografija c) osebna izpoved

821.163.6-312.6
821.163.6 MAZZINI, M. Otroštvo
COBISS.SI-ID 280293888

198.
PREGELJ, Sebastijan
        Duh Babujan in prijatelji / Sebastijan Pregelj ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Miškolinka)

550 izv.

ISBN 978-961-272-165-7
a) slovenska književnost b) mladinska književnost c) proza

821.163.6-93-32
821.163.6 PREGELJ, S. Duh
COBISS.SI-ID 275540224

199.
ZUPAN, Dim
        Jaz, Franci Grdi / Dim Zupan ; ilustrirala Tanja Komadina. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Ljubljani : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 50 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Miškolinke)

600 izv.

ISBN 978-961-272-164-0
a) slovenska književnost b) mladinska književnost c) proza

821.163.6-93-32
821.163.6 ZUPAN, D. Jaz
COBISS.SI-ID 275539712

200.
ZUPAN, Dim
        Tinček in tri zlate ribice / Dim Zupan ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Miškolinke)

650 izv.

ISBN 978-961-272-132-9
a) slovenska književnost b) mladinska književnost c) proza

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 ZUPAN, D. Tinček
COBISS.SI-ID 269449216


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


201.
JURČIĆ, Sara
        Literarna analiza izbranih uglasbenih pesmi, objavljenih v reviji Cicido : od leta 1998 do leta 2015 : diplomska naloga / Sara Jurčić. - Koper : [S. Jurčić], 2015. - VIII, 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3254. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 74-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) poetry c) predšolski otrok d) poezija e) revija Cicido f) analiza pesmi g) uglasbene pesmi h) kakovostna poezija i) sodobni mladinski avtorji

82-147:050(043.2)
ZZ II 82(043.2) JURČIĆ, S. Literarna
COBISS.SI-ID 10839369

202.
        ŠEGRT Hlapić, od čudnovatog do čudesnog : zbornik radova / urednici Berislav Majhut, Smiljana Narančić Kovač, Sanja Lovrić Kralj. - Zagreb : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ; Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske, 2015. - 826 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v hrv. ali angl. jeziku. - "Knjiga sadrži većinu radova s međunarodne znanstvene konferencije Od čudnovatog do čudesnog održane od 17. do 20. travnja 2013 u Zagrebu i u Slavonskome Brodu..." --> str. 5. - Bibliografija in povzetek v hrv. in angl. pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-953-57604-1-2
a) Brlić-Mažuranić, Ivana (1874-1938) b) hrvaška književnost c) študije d) zborniki

82.0
82-93 ŠEGRT Hlapić
COBISS.SI-ID 4090619


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


203.
        UNIVERZALNOST literature in univerzalije v literaturi: ljubezen : zbornik povzetkov : mednarodna konferenca, Ljubljana, 26. in 27. november 2015 = Universality of literature and universals in literature: love : book of abstracts : international conference, Ljubljana, 26th and 27th November 2015 / [organizatorji Slovensko društvo za primerjalno književnost [in] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani = organizers Slovenian Comparative Literature Association [and] Faculty of Arts, University of Ljubljana ; uredniki [!] Andrea Leskovec, Špela Virant]. - 1st ed. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 68 str. ; 21 cm

50 izv.

ISBN 978-961-237-795-3
a) literature b) love c) literature d) ljubezen e) književnost f) literarni motivi

821.09
821 UNIVERZALNOST literature
COBISS.SI-ID 282251776


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


204.
AHLBERG, Janet
        Peepo! / Janet & Allan Ahlberg. - 30th anniversary ed. - London : Puffin, 2011. - [30] str. : ilustr. ; 15 x 17 cm

Originally published by Viking in 1981

ISBN 978-0-141-33742-5
a) Infants - Juvenile fiction b) Families - Juvenile fiction c) Stories in rhyme

821.111
821.111 AHLBERG, J. Peepo!
COBISS.SI-ID 10824521


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


205.
MAZZANTINI, Margaret
        Ne premikaj se / Margaret Mazzantini ; [prevedla Anita Jadrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 303 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Non ti muovere. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3036-9

821.131.1-311.2
821.131.1 MAZZANTINI, M. Ne premikaj
COBISS.SI-ID 279079936

206.
MAZZANTINI, Margaret
        Novorojen / Margaret Mazzantini ; [prevedla Anita Jadrić]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 669 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Venuto al mondo. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2631-7

821.131.1-311.2
821.131.1 MAZZANTINI, M. Novorojen
COBISS.SI-ID 274343936


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


207.
BINET, Laurent
        HHhH / Laurent Binet ; [iz francoščine prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 414 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: HHhH. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3650-7
a) Heydrich, Reinhard (1904-1942) - Atentati - 1942 - V leposlovju b) Nacizem - V leposlovju c) Svetovna vojna 1939-1945 - Češkoslovaška - V leposlovju d) Odporniška gibanja - Praga - V leposlovju

821.133.1-311.6
821.133.1 BINET, L. HHhH
COBISS.SI-ID 278429952


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


208.
BITENC, Vinko
        Zlati čeveljčki / V. Bitenc ; [ilustracije iz prve izdaje iz leta 1935 Janko Omahen ; spremna beseda Žarko Petan]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Ljubljana : Pleško). - 47 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dedkova slikanica)

800 izv. - Žarko Petan o ustvarjalcu lepote - Vinku Bitencu: str. 45-47

ISBN 978-961-218-680-7
a) Bitenc, Vinko (1895-1956) b) pravljice

821.163.6
821.163.6 BITENC, V. Zlati
COBISS.SI-ID 244157696

209.
DEKLEVA, Milan
        Telo iz črk : roman o Almi / Milan Dekleva ; [ilustracije Anja Šlibar]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-106-7
a) Karlin, Alma M. (1889-1950) b) biography c) biografija

821.163.6
821.163.6 DEKLEVA, M. Telo
COBISS.SI-ID 279803648

210.
FURLAN, Alja
        Navihano učenje : 25 idej za lažje in učinkovitejše učenje / [avtorica Alja Furlan ; ilustracije Karin Berce]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 53 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-335-8
a) learning b) child c) učenje d) otrok e) nasveti za lažje učenje v verzih f) učinkovitejše učenje

821.163.6-93-1
821.163.6 FURLAN, A. Navihano
COBISS.SI-ID 273716224

211.
HARAMIJA, Dragica
        Vloga živali v mladinski književnosti / Dragica Haramija. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 318 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi)

300 izv. - Bibliografija: str. 286-312. - Kazalo

ISBN 978-961-255-088-2
a) children's and youth literature b) animal c) mladinska književnost d) žival e) književna animalistika f) žival kot literarni lik g) živali v mladinski poeziji h) živali v mladinski prozi i) živali v mladinski dramatiki

821.163.6-93.09
821.163.6.09-93 HARAMIJA, D. Vloga
COBISS.SI-ID 84286721

212.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Kdo je danes glavni / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustracije Tanja Komadina. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 650 izv.

ISBN 978-961-272-199-2
a) Družina - Vsakdanje življenje - V mladinskem leposlovju b) deklice c) otroštvo d) vsakdan

821.163.6-93-32
821.163.6 KONC Lorenzutti Kdo
COBISS.SI-ID 281640192

213.
KRALJIČ, Helena
        Beli muc in črni muc / Helena Kraljič ; ilustriral Adriano Janežič. - Jezero : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93805-4-3
a) osamljenost b) prijateljstvo c) jecljanje

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Beli
COBISS.SI-ID 278559232

214.
LAINŠČEK, Feri
        Mislice : desejt pravlic / [besedilo, ilustracije] Feri Lainšček ; v prekmurščino prevedla Vesna Radovanovič. - Murska Sobota : Društvo za humanistična vprašanja ARGO : Digitalni tisk, 2014 ([Murska Sobota] : Digitalni tisk). - 101 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93722-1-0 (Digitalni tisk)
a) fairy tale b) folk culture c) pravljica d) ljudska kultura e) prekmurščina

821.163.6-93-34
821.163.6 LAINŠČEK , F. Mislice
COBISS.SI-ID 275973632

215.
MILEK, Vesna
        Razpoložena za Pariz / Vesna Milek ; [ilustracije Rok Marinšek]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 299 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-066-2
a) Pariz b) spomini c) eseji d) reportaže e) kolumne f) kulturno življenje

821.163.6-92
821.163.6 MILEK, V. Razpoložena
COBISS.SI-ID 279760640

216.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Domu in rodu / Tone Pavček ; ilustriral Matija Medved ; [izbral Peter Kolšek ; uvodno besedo napisala Saša Pavček]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 (Kranj : Gorenjski tisk Storitve). - 167 str. : ilustr. ; 26 cm

4.500 izv. - Vedno v zenitu / Saša Pavček: str. 5-17. - Beseda o izboru / Peter Kolšek: str. 167

ISBN 978-961-282-116-6
a) Pavček, Tone (1928-2011)

821.163.6-1
821.163.6.09Pavček T.
821.163.6 PAVČEK, T. Domu
COBISS.SI-ID 281836032

217.
PREGL, Slavko
        Slaščičarna pri veseli Eli / Slavko Pregl ; ilustracije Zvonko Čoh. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 69 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

850 izv.

ISBN 978-961-272-160-2
a) slovenska književnost b) deklice c) slaščičarne d) sladkarije

821.163.6-93-32
821.163.6 PREGL, S. Slaščičarna
COBISS.SI-ID 274643712

218.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (51 ; 2015 ; Ljubljana)
        Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture ; [uredil Hotimir Tivadar ; prevajalec David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 150 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561)

500 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-753-3
a) Slovenian language b) state c) slovenščina d) država e) slovenska književnost f) Slovenci g) narod h) jezikovna politika i) slovenska narečja j) narodnostno vprašanje

821.163.6.09
821.163.6.09 SEMINAR Država
COBISS.SI-ID 280190464

219.
        TAVČARJEV zbornik / [urednik Igor Grdina]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Življenje [!] in dela, ISSN 2385-9792 ; 11. Ljubljanski portreti ; 2)

Slov. besedilo, en prispevek v hrv. - Potiskani notr. str. ov. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-254-824-7
a) Tavčar, Ivan (1851-1923) b) biography c) biografija d) slovenski pisatelji e) slovenski politiki f) delovanje

821.163.6.09
821.163.6.09 TAVČARJEV zbornik
COBISS.SI-ID 281284864


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


220.
LENARČIČ, Matevž
        Savinja : polet nad reko = a flight over the river / [fotografije Matevž Lenarčič ; tekst Savinja Branko Goropevšek, Poplave Vesna Metelko Skutnik, Zavarovano območje Zavod RS za varstvo narave, OE Celje ; karta Geofoto ; prevod Grah prevodi]. - Nazarje : Argos, 2011 ([Ljubljana] : Korotan). - 109 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Slov. besedilo in večinoma prevod v angl. - 1.500 izv. - Savinja / Vojko Strahovnik: str. 3

ISBN 978-961-90886-8-5
a) Savinja - Fotografije iz zraka - Albumi b) Savinjska dolina - Domoznanstvo - Albumi

908(497.431)(084.12)
77.047(497.431)
77.058.1(497.431)(084.12)
II 908 LENARČIČ, M. Savinja
COBISS.SI-ID 258133760


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


221.
        DAVORIN Jenko : (1835-1914) / uredila Gregor Jenuš, Franc Križnar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Designpro). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., en prispevek v srb. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-6638-29-6
a) Jenko, Davorin (1835-1914) b) biography c) music d) biografija e) glasba f) slovenski skladatelji g) biografije h) življenjepis i) delovanje

929
929 DAVORIN Jenko
COBISS.SI-ID 281125120

222.
KOŠIR, Marko, 1946-
        Ladko Korošec : življenje umetnika / Marko Košir, Peter Bedjanič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy ; Zagorje ob Savi : Ustanova Fundacija Ladko Korošec, 2015 (Celje : Dikplast). - 550 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Svetovid)

600 izv. - Bibliografija: str. 546-550. - Kazalo
- - Operne arije in dueti [Zvočni posnetek] / Ladko Korošec, bas. - Ponatis. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2015. - 1 CD (71 min) : stereo ; 12 cm
Posneto v obdobju 1954-1976

ISBN 978-961-93507-3-7 (Pro-Andy)
a) Korošec, Ladko (1920-1995) b) music c) biography d) glasba e) biografija f) operni pevci g) opera h) Slovenija i) biografije

929
929 KOŠIR, M. Ladko cd 929 KOŠIR, M. Ladko
COBISS.SI-ID 280727296


93 ZGODOVINA.


223.
KOS, Dušan
        Zgodovina morale / Dušan Kos. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015- ([Ljubljana] : Coljegium [!] Graphicum). - Zv. <1-> : ilustr. ; 28 cm. - (Thesaurus memoriae. Dissertationes, ISSN 1854-2948 ; 10)

300 izv.

Dosedanja vsebina:
1: Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo / [uredila Katarina Keber ; prevod povzetka Manca Gašperšič]. - 2015. - 488 str. - 300 izv. - O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 444-487. - Abstract

ISBN 978-961-254-840-7 (zv. 1)
a) Zakonska zveza - Zgodovina - Slovenija b) Odnosi med spoloma - Zgodovina - Slovenija c) morala d) vrednote e) ljubezen f) kulturna zgodovina

930.85(497.4)
173(497.4)(091)
II 94(497.4) KOS, D. Zgodovina
COBISS.SI-ID 281931264

224.
REMEC, Meta
        Podrgni, očedi, živali otrebi : higiena in snaga v dobi meščanstva / Meta Remec ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 304 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 24)

400 izv. - O avtorici: str. 301. - Bibliografija: str. 270-291 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-57-9
a) hygiene - history b) higiena - zgodovina c) socialna zgodovina d) zdravje e) bolezni f) jetika g) čistoča h) umivanje i) zgodovinski pregledi j) moda k) oblačila l) ženske m) oblačilna kultura n) spolnost o) morala p) stanovanjske razmere q) Kranjska r) mesta s) Ljubljana t) odpadki u) pohištvo v) ogaševanje w) časopijsje x) čiščenje zob

930.85:613.4(497.4)(091)
391.6(497.4)(091)
93 REMEC, M. Podrgni
COBISS.SI-ID 281759744


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


225.
BESANÇON, Alain, 1932-
        Zlo stoletja : o komunizmu, nacizmu in edinstvenosti judovskega holokavsta / Alain Besançon ; [slovenski prevod Jasmina Rihar ; spremna beseda Jurij Pavel Emeršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 158 str. ; 20 cm

Prevod dela: La malheur du siecle. - 800 izv. - Usodna privlačnost nacizma in komunizma / Jurij Pavel Emeršič: str. 143-158. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-04-0022-6
a) politics b) power c) communism d) politika e) oblast f) komunizem g) totalitarizem h) nacizem i) zločini proti človeštvu

94(100)"19"
323.281/.282(100)"19"
341.485(100)"19"
94 BESANÇON, A. Zlo
COBISS.SI-ID 272678912

226.
KOFOL, Karla
        Človek in vojna : katalog razstave ob stoletnici začetka bojev na Soči in sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne / Karla Kofol ; [fotografije Marko Grego ; slikovno in arhivsko gradivo Tolminski muzej ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2015 (Žirovnica : Medium). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6635-29-5
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Razstavni katalogi

94(100)"1914/1918"(083.824)
II 94 KOFOL, K. Človek
COBISS.SI-ID 280037632

227.
STUDEN, Andrej, 1963-
        Neprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklosti / Andrej Studen ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 242 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 23)

400 izv. - O avtorju: str. 239. - Bibliografija: str. 220-231. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-56-2
a) gypsy - history b) cigan - zgodovina c) stereotipi d) druga svetovna vojna e) žrtve f) zgodovinski pregledi g) predsodki

94(497.4=214.58):39
316.647.8(=214.58)
39(=214.58)
316.35 STUDEN, A. Neprilagojeni
COBISS.SI-ID 281325056


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO