COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAvgust 2015004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


1.
KOPIĆ, Alen
        Stališča učiteljev računalništva do računalniškega izobraževanja v osnovni šoli : magistrsko delo / Alen Kopić. - Ljubljana : [A. Kopić], 2015. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2961. - Mentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 80-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje
a) primary education b) computer science c) osnovnošolski pouk d) računalništvo e) učitelji računalništva f) računalniško izobraževanje

004(043.2)
ZZ II 004(043.2) KOPIĆ, A. Stališča
COBISS.SI-ID 10657865


159.9 PSIHOLOGIJA.


2.
BERGER, Andrea, 1963-
        Self-regulation : brain, cognition, and development / Andrea Berger. - Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2011. - XIII, 225 str. ; 26 cm : ilustr.

About the author: str. 225. - Bibliografija: str. : 155-210. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-0971-2
ISBN 1-4338-0971-0
a) self-control b) cognition c) brain d) samokontrola e) kognicija f) možgani g) samoregulacija

159.923
159.923 BERGER, A. Self-Regulation
COBISS.SI-ID 10655817

3.
PINEL, John P. J.
        Introduction to biopsychology / John P.J. Pinel, Steven J. Barnes. - 9th ed. - Edinburgh : Pearson Education Limited, cop. 2014. - 576 str. : ilustr. ; 28 cm

Na nasl. str. "Global edition". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-292-05891-7 (broš.)
ISBN 1-292-05891-9 (broš.)
a) psychology b) brain c) thinking d) psihologija e) možgani f) mišljenje g) nevroznanost h) biopsihologija i) senzorični sistem j) motorični sistem k) možgani l) motivacija m) kognitivni procesi n) čustva o) živčni sistem p) percepcija q) motnje r) spomin s) učenje t) hormoni u) spol v) odvisnost w) stres x) psihiatrija

159.929
616.8
II 159.9 PINEL, J. P. J. Introduction
COBISS.SI-ID 3711252

4.
RUSS, Sandra Walker, 1946-
        Pretend play in childhood : foundation of adult creativity / Sandra W. Russ. - Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2014. - IX, 241 str. ; 27 cm

About the author: str. 241. - Bibliografija: str. 201-223. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-1561-4 (ISBN-13)
ISBN 1-4338-1561-3 (ISBN-10)
a) play b) childhood c) igra d) otroštvo e) otroška igra f) igre pretvarjanja g) čustvena stanja h) spoznavni procesi i) kreativnost j) študije primerov

159.922.7
159.922.7 RUSS, S. Pretend
COBISS.SI-ID 56326498


3 DRUŽBENE VEDE


5.
        PRIROČNIK za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev (UVOP) / [avtorji prispevkov v priročniku Mojca Jelen Madruša ... et al.] ; zbrala in uredila Mojca Jelen Madruša. - 1. natis. - Ljubljana : ISA institut, 2015. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Priro%C4%8Dnik-za-izvajanje-programa-UVOP.pdf. - 600 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-281-804-3
a) immigrant b) child c) teaching d) educational game e) priseljenec f) otrok g) pouk h) didaktična igra i) starši j) tečaj jezika k) pripovedovanje l) večkulturno okolje m) medkulturne kompetence n) socialnočustvene kompetence o) stereotipi

316.7-054.72-053.2
II 316.7 PRIROČNIK za izvajanje
COBISS.SI-ID 279113216


34 PRAVO.


6.
        EFFECTS of parental incarceration on children : cross-national comparative studies. - Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2014. - XVI, 224 str. ; 26 cm : graf. prikazi, tabele. - (Psychology, crime, and justice series)

About the authors: str. 223-224. - Bibliografija: str. : 187-211. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-1743-4
ISBN 1-4338-1743-8
a) prisoner b) parents c) child d) parental deprivation e) zapornik f) starši g) otrok h) prikrajšanost za starše i) otroci zapornikov j) čustvene težave k) stigma l) posledice

343.261-052--055.62
343 EFFECTS of parental
COBISS.SI-ID 10654793

7.
        OTROKOVE pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za prihodnost / [avtorji Tone Dolčič ... [et al.] ; urednici Alenka Šelih, Katja Filipčič]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015 ([Ljubljana] : Mat-Format). - 207 str. : tabele ; 24 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 29)

300 izv. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Povzetki ; Abstracts. - Kazalo

ISBN 978-961-268-038-1
a) child b) human rights c) otrok d) človekove pravice e) otrokove pravice f) socialne pravice g) družinsko pravo h) kazenski postopek i) zdravstvo j) izobraževanje

342.7-053.2(497.4)(082)
342.7 OTROKOVE pravice
COBISS.SI-ID 280308736


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


8.
CENTER Janeza Levca (Ljubljana). Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše
        [Petdeset]
        50 let Oddelkov vzgoje in izobraževanja Jarše : 1965 - OVI Jarše - 2015 / [uredili Nataša Blaj ... [et al.] ; fotografije Tanja Šoštaršič Tasič, arhiv šole in avtorji člankov]. - Ljubljana : Center Janeza Levca, 2015. - 54 str. : ilustr. ; 25 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-93096-3-6
a) Center Janeza Levca (Ljubljana). Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše - Zgodovina - Zborniki b) backward child c) special education d) otrok s posebnimi potrebami e) pouk po prilagojenem programu f) Center Janeza Levca g) delovanje h) dejavnosti

376(497.4Ljubljana)(091)(082)
376.1 CENTER J.L. 50 let
COBISS.SI-ID 279706624

9.
KLEMENČIČ, Manja
        Pogoji akademskega dela v Sloveniji : ugotovitve študije EUROAC 2013 / [avtorice Manja Klemenčič, Alenka Flander in Mateja Žagar Pečjak]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2015 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 86 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/EUROAC-Slovenia_popravljena-za-net.pdf. - Avtorice navedene v kolofonu. - 500 izv. - Predgovor / Pavel Zgaga: str. 3. - Povzetek

ISBN 978-961-6628-44-0
a) Visoko šolstvo - Slovenija b) pedagoško delo c) raziskovalno delo d) poklicni razvoj

378(497.4)
005.95/.96:378(497.4)
COBISS.SI-ID 279633920

10.
ZAVOD za usposabljanje Janeza Levca (Ljubljana)
        Sto let Zavoda za usposabljanje Janeza Levca : 1911-2011 / [urednika Anja Marovt in Matej Rovšek ; fotografije na str. 92, 94, 95 Nada Žgank]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod za usposabljanje Janeza Levca, 2011. - 203 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 129-135

ISBN 978-961-93096-0-5
a) backward child b) training centre c) otrok s posebnimi potrebami d) center za usposabljanje e) Zavod za usposabljanje Janeza Levca (ZUJL) f) zgodovinski pregledi

376.1
376.1 ZAVOD Sto let
COBISS.SI-ID 256344832


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


11.
BEVERLY, Otto
        Language development in early childhood education / Beverly Otto. - 4th ed. - Boston [etc.] : Pearson, 2014. - XVIII, 462 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 411-441. - Kazalo

ISBN 978-0-13-340147-9 (broš.)
ISBN 0-13-340147-2 (broš.)
a) early childhood education b) child c) language development d) child development e) teaching f) vzgoja v ranem otroštvu g) otrok h) jezikovni razvoj i) razvoj otroka j) pouk k) jezik l) jezikovna raznolikost m) fonologija n) semantika

373.2.016:81
373.2.016:81 BEVERLY, O. Language
COBISS.SI-ID 2117244


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


12.
SOFRIĆ, Aleksandra
        Vzgojiteljeva bralna pismenost : diplomsko delo / Aleksandra Sofrić. - Ljubljana : [A. Sofrić], 2015. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2959. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) literacy c) vzgojitelj d) pismenost e) definicija pismenosti f) vrste pismenosti g) branje h) branje odraslih

373.2.011.3-051:028(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SOFRIĆ, A. Vzgojiteljeva

COBISS.SI-ID 10653769

13.
ZUKIĆ, Melita
        Vloga praktičnega usposabljanja pri oblikovanju kompetenc vzgojiteljev predšolskih otrok : diplomsko delo / Melita Zukić. - Ljubljana : [M. Zukić], 2015. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2958. - Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) practical work c) vzgojitelj d) praktično delo e) profesionalni razvoj

373.2.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZUKIĆ, M. Vloga
COBISS.SI-ID 10654025


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


14.
VALENČAK, Sanja
        Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku, Slovenija : magistrsko delo / Sanja Valenčak. - Ljubljana : [S. Valenčak], 2015. - 81 str., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2956. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 71-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) neformalno izobraževanje f) učni načrt g) kulturna dediščina

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) VALENČAK, S. Znanje
COBISS.SI-ID 10654537


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


15.
GLASSER, Judith M.
        Learning to feel good and stay cool : emotional regulation tools for kids with AD/HD / Judith M. Glasser, and Kathleen Nadeau ; illustrated by Charles Beyl. - Washington : Magination Press : American Psychological Association, 2014. - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 125-127

ISBN 978-1-4338-1342-9 (trda vezava)
ISBN 1-4338-1342-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-4338-1343-6 (broš.)
ISBN 1-4338-1343-2 (broš.)
a) special education b) behaviour disorder c) self-control d) child e) pouk po prilagojenem programu f) motnje vedenja g) samokontrola h) otrok i) čustva j) dobro počutje k) starši

376.1-056.47
376.1-056.47 GLASSER, J. M. Learning
COBISS.SI-ID 10649929

16.
JURIŠIĆ, Branka D.
        Kaj in kako povedati učencem o šoli s prilagojenim programom in motnji v duševnem razvoju / [avtorica besedila Branka D. Jurišič]. - Ljubljana : Izobraževalni center Pika : Center Janeza Levca, 2015 (Ljubljana : Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca). - 15 str. : ilustr. ; 16 cm

Prirejeno po Cunnigham, C. (2006). Down Syndrome. An introduction for parents and carers, 3rd edition. London: Souvenir Press, str. 27
a) special education b) mental handicap c) pouk po prilagojenem programu d) motnje v duševnem razvoju e) prešolanje

376
376.1 KAJ in kako
COBISS.SI-ID 10663753

17.
KOČAR Junkar, Vanda
        Posebni program vzgoje in izobraževanja : učenci se v posebnem programu učijo tistih spretnosti, s katerimi se lažje vključijo v okolje / [avtorici besedila in fotografij Vanda Kočar Junkar, Irena Modrej Mežnar]. - Ljubljana : Izobraževalni center Pika : Center Janeza Levca, 2015 (Ljubljana : Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca). - 14 str. : ilustr. ; 16 cm

a) special education b) pouk po prilagojenem programu c) spretnosti d) učni program

376
376.1 POSEBNI program
COBISS.SI-ID 10664009

18.
LIPIČAR, Tamara
        Možnosti nadaljnjega izobraževanja in prva zaposlitev : po zaključeni osnovni šoli s prilagojenim programom ali izpolnjeni osnovnošolski obveznosti / [avtorice Tamara Lipičar, Janja Krautberger, Nataša Govekar ; likovna dela Danijel Fisinger, Ana Novak, Damjan Bošnjak ; fotografije Dreamstime]. - Ljubljana : Izobraževalni center Pika, 2015 (Ljubljana : Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca). - 15 str. : ilustr. ; 16 X 16 cm

a) further training b) continuation of education c) nadaljnje usposabljanje d) nadaljevalno šolanje e) učenci s posebnimi potrebami f) zaposlovanje

376
159.922.76(035)
376.1 LIPIČAR, T. Možnosti
COBISS.SI-ID 10656841

19.
MONASTRA, Vincent J.
        Parenting children with ADHD : 10 lessons that medicine cannot teach / Vincent J. Monastra. - 2nd ed. - Washington : American Psychological Association, 2014. - X, 252 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 233-239. - Kazalo. - Vsebina: Everybody doesn't have a little bit of ADHD ; Parenting doesn't cause ADHD, genes do! ; Medicines don't cure ADHD, but they can help ; Nutrition does matter ; Students with ADHD are entitled to help at school ; Kids need a reason to learn ; You'll get lost without a lesson plan ; Temperament may be inherited, but emotional control is learned ; Yelling rarely solves anything ; Now that I have their attention, what do you really want them to learn? ; Parents are people too! ; It don't come easy: troubleshooting tips ; Final thoughts: a personal perspective

ISBN 978-1-4338-1571-3
ISBN 1-4338-1571-0
a) behaviour disorder b) attention c) hyperactivity d) parent-child relation e) motnje vedenja f) pozornost g) hiperaktivnost h) odnos med starši in otroki i) zdravila j) motnje spanja k) prehrana l) bolezni m) reševanje problemov n) čustvena kontrola

376.1-056-47
376.1-056.47 MONASTRA, V. J. Parenting
COBISS.SI-ID 10649673

20.
TUCKMAN, Ari
        More attention, less deficit : success strategies for adults with ADHD / Ari Tuckman. - Plantation : Specialty Press, 2009. - XVI, 380 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-886941-74-8 (broš.)
ISBN 1-886941-74-2
a) special education b) attention c) adult d) learning difficulty e) pouk pri prilagojenem programu f) pozornost g) odrasli h) učne težave i) ADHD j) diagnostika k) zdravljenje l) možgani m) zdravila n) spomin o) organiziranost p) spretnosti

376.1-056.47:616.89
616.89
376.1-056.47 TUCKMAN, A. More
COBISS.SI-ID 10649417


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


21.
ŠOTL, Katarina
        Vključevanje oseb z gibalno oviranostjo v boccio = Boccia participation for people with physical impairments : diplomsko delo / Katarina Šotl. - Ljubljana : [K. Šotl], 2015. - VI, 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2963. - Bibliografija: f. 43-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) motor handicapped b) participation c) gibalno ovirani d) soodločanje e) boccia

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠOTL, K. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10661705


378 VISOKO ŠOLSTVO.


22.
        UNIWERSYTET Wrocławski. - 1. wydanie. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011. - 99 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzporedno besedilo v angl. in nem.

ISBN 978-83-930682-2-7
a) Wrocław b) univerze

378.4(438 Wrocław)"1950/1955"
ZZ II 378 UNIWERSYTET Wroclawski
COBISS.SI-ID 10660169


39 ETNOLOGIJA.


23.
        FIABE resiane = Rezijanske pravljice = Pravice po rozajanskin : dall'archivio dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit = iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita / [registrazioni, posnela] Milko Matičetov, Roberto Dapit ; [premessa, scelta del materiale sonoro e traduzioni, spremno besedilo, izbor zvočnega gradiva in prevod Roberto Dapit, Monika Kropej ; elaborazione dei documenti sonori, zvočna obdelava Peter Vendramin]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 59 str. ; 21 cm + 1 CD (ca 66 min). - (Zborzbirk : kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom = l'eredita culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso)

Besedilo v it. in slov. prevedeno iz rezijanščine. - 500 izv.

ISBN 978-961-254-689-2
a) folk culture b) fairy tale c) ljudska kultura d) pravljica e) živalske pravljice

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
398 FIABE resiane cd 398 FIABE resiane
COBISS.SI-ID 273531392


51 MATEMATIKA.


24.
RĂDULESCU, Vicenţiu, 1958-
        Partial differential equations with variable exponents : variational methods and qualitative analysis / Vicenţiu D. Rădulescu, Dušan D. Repovš. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, cop. 2015. - XXI, 300 str. : ilustr. - (Monographs and research notes in mathematics)

Dostopno tudi na: http://www.crcnetbase.com/isbn/9781498703444 . - Kazalo

ISBN 1-4987-0341-0
ISBN 978-1-4987-0341-3 (ISBN-13)
a) mathematics b) qualitative analysis c) matematika d) kvalitativna analiza e) parcialne diferencialne enačbe f) variacijske metode g) topologija h) geometrija

517.95
517 RĂDULESCU, V. Partial
COBISS.SI-ID 17325401


53 FIZIKA.


25.
INTERNATIONAL Conference on Ferroelectric Liquid Crystals: Chalenges in polar self-assembling systems (15 ; 2015 ; Prague)
        FLC-15 : abstract of the contributions presented at the 15th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals: Chalenges in polar self-assembling systems, Prague, Czech Republic, June 28 - July 3, 2015 : [book of abstracts and program / editors Alexey Bubnov and Milada Glogarova]. - Prague : Fyzikální ústav AV ČR, 2015. - 179 str. : ilustr. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: The FLC-15 conference is organized by the Czech Physical Society, Union of Czech Mathematicians and Physicists and Institute of Physics, The Czech Academy of Sciences and University of Chemistry and Technology. - Urednika navedena v kolofonu, drugi dodatek k nasl na ov. - Kazalo

ISBN 978-80-905962-2-1
a) physics b) fizika c) tekoči kristali

532(082)
53 INTERNATIONAL FLC-15
COBISS.SI-ID 21480456


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


26.
BAJD, Barbara
        Moji prvi metulji : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije foto arhiv Shutterstock]. - Prenovljena izd. = 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 44 str. : ilustr. ; 20 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 44

ISBN 978-961-6882-17-0
a) animal b) žival c) določevalni ključi d) metulji

595.78.081.12(02.053.2)
595.78(497.4)(02.053.2)
59 BAJD, B. Moji
COBISS.SI-ID 280220928


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


27.
VRHUNC, Barbara
        Interes osnovnošolcev na območju Škofje Loke za uporabne rastline : diplomsko delo / Barbara Vrhunc. - Ljubljana : [B. Vrhunc], 2015. - 52 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2957. - Bibliografija: str. 49-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) pupil c) interest d) plant e) osnovnošolski pouk f) učenec g) interes h) rastlina i) biologija j) motivacija

582.32:373.3(043.2)
ZZ II 58(043.2) VRHUNC, B. Interes
COBISS.SI-ID 10654281


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


28.
        HANDBOOK of pediatric psychology in school settings / edited by Ronald T. Brown. - 1st issued in pbk. - London ; New York : Routledge, 2015, cop. 2004. - XVII, 819 str. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazali

ISBN 978-0-8058-3917-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-00366-8 (broš.)
a) paediatrics b) child psychiatry c) school d) pediatrija e) pedopsihiatrija f) šola g) preventiva h) promocija zdravja i) bolezni j) razvojne motnje

616.89-053.2(035)
616.89 HANDBOOK pf pediatric
COBISS.SI-ID 10651977

29.
MAURICE, Catherine
        Let me hear your voice : a family's triumph over autism / Catherine Maurice. - London : Robert Hale, cop. 1998. - XX, 323 str. ; 22 cm

ISBN 0-7090-6346-6
a) autism b) family c) parent-child relation d) avtizem e) družina f) odnos med starši in otrokom g) avtistični otroci h) vzgoja i) družina z avtističnim otrokom

616.896
616.89 MAURICE, C. Let me
COBISS.SI-ID 10659913


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


30.
GORJUP, Tomaž
        Nazaj v prihodnost : eseji o slikarstvu / Tomaž Gorjup. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 206 str. : ilustr. ; 27 cm

O avtorju (reference): str.: 199-200. - 400 izv. - Bibliografija: str. 195-197. - Kazalo

ISBN 978-961-253-174-4
a) painting - Eseji b) fine arts c) slikarstvo d) likovna umetnost e) slikarska razmišljanja f) dnevniški zapisi

75.01
II 75 GORJUP, T. Nazaj
COBISS.SI-ID 280328704


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


31.
BREZNIK, Anja, 1989-
        Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta Šport : magistrsko delo / Anja Breznik. - Ljubljana : [A. Breznik], 2015. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2962. - Bibliografija: str. 78-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) sport c) parental attitude d) osnovnošolski pouk e) šport f) stališče staršev g) gibanje

796:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) BREZNIK, A. Odnos
COBISS.SI-ID 10661193


81 JEZIKOSLOVJE


32.
        KOMPETENZBESCHREIBENUGEN für den Unterrichtsgegenstand "Slowenisch, Lesen, Schreiben" = Kompetenčni opisi za predmet "Slovenščina, branje, pisanje" / Magdalena Angerer Pitschko ... [et al.]. - Wien = Dunaj ; Klagenfurt = Celovec : Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Stabsstelle für das österreichische Minderheitenschulwesen = Zvezno ministrstvo za pouk, umetnost in kulturo, Oddelek za manjšinsko šolstvo v Avstriji, 2013 (Villach : Kreiner Druck). - 1 fascikel (75 str.) : ilustr. ; 32 cm + 1 CD (Slušno razumevanje in govorno sporočanje)

Besedilo v nem. in slov.

ISBN 978-3-85031-177-9
a) primary school b) language learning c) foreign languages d) osnovna šola e) učenje jezika f) tuji jeziki

81:373.3
II 373.32.016:81 KOMPETENZ
COBISS.SI-ID 10658377

33.
MESNER, Mateja
        Kajpataj = das regionale Sprachenportfolio für die Primarstufe = regionalni jezikovni portfelj za primarno stopnjo = il portfolio regionale delle lingue per la scuola primaria / Mateja Mesner, Maria Gabriela Pörtsch, Janja Trap-Kert ; übersetzung, prevod, traduzione ins italienische Stefani Mirella, ins slowenische Mandelc Franz ; illustration, ilustracije illustrazioni Siniša Pismestrović. - Wien = Dunaj ; Klagenfurt = Celovec : Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Stabsstelle für das österreichische Minderheitenschulwesen = Zvezno ministrstvo za pouk, umetnost in kulturo, Oddelek za manjšinsko šolstvo v Avstriji, 2013 (Villach : Kreiner Druck). - 1 fascikel (60 str.) : ilustr. ; 32 cm

Besedilo v nem., slov. in ital. - Listi v obliki zloženke

ISBN 978-3-85031-182-3
a) primary school b) language learning c) foreign languages d) osnovna šola e) učenje jezika f) tuji jeziki

81:373.3
II 373.32.016:81 MESNER, M. Kajpataj
COBISS.SI-ID 10656329


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


34.
EGGERS, Dave, 1970-
        Srce parajoče delo neizmerne globine / Dave Eggers ; prevod [in spremna beseda] Jernej Županič. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 444 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 84)

Prevod dela: A heartbreaking work of staggering genius. - 400 izv. - O vsem tem / Jernej Županič: str. 433-444

ISBN 978-961-282-088-6
a) literature b) literatura c) avtobiografski roman

821.111(73)-312.6
821.111(73).09Eggers D.
821.111(73) EGGERS, D. Srce
COBISS.SI-ID 278645760


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


35.
PREMK, Francka
        Prof. dr. Marja Boršnik : prva dama slovenske slavistike / Francka Premk in Eva Premk Bogataj ; [bibliografijo pripravila Anka Sollner Perdih ; risbe Anja Premk ; fotografije arhiv Marje Boršnik]. - 1. izd. - Kranj : Mestna občina : Gorenjski muzej, 2015 ([Trboje] : Jagraf). - 372 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija prof. dr. Marje Boršnik / Anka Sollner Perdih: str. 317-366. - Literatura: str. 367-372

ISBN 978-961-6478-66-3 (Gorenjski muzej)
a) Boršnik, Marja (1906-1982) - Biografije b) biography c) Slovenian language d) biografija e) slovenščina f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarni zgodovinarji i) bibliografije

821.163.6.09Boršnik M.
929Boršnik M.
929 PREMK, F. Prof. dr. Marja
COBISS.SI-ID 82902529


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO