COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


septembrske novosti


1.
SPIEGEL, Murray R., dr.
        Schaum's outline of college algebra / Murray Speigel, Robert Moyer. - 4th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2014. - XII, 388 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

Kazalo

ISBN 978-0-07-182181-0 (broš.)
ISBN 0-07-182181-3 (broš.)
ISBN 978-0-07-182585-6 (basic e-book)
ISBN 0-07-182585-1 (basic e-book)
ISBN 978-0-07-182426-2 (enhanced e-book)
ISBN 0-07-182426-X (enhanced e-book)
a) matematika - algebra - učbeniki za visoke šole - vaje za visoke šole b) Algebra c) mathematics d) matematika e) algebra

512(075.8)(076.1)
II 51 SPIEGEL, M. R. Schaum's
COBISS.SI-ID 10206793


0 SPLOŠNO.


2.
KNIGHT, Karenanne
        The picture book maker : the art of the children's picture book writer and illustrator / Kareanne Knight. - London : Institute of Education Press, 2014. - X, 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 134-144. - Kazalo

ISBN 978-1-85856-514-9 (broš.)
ISBN 978-1-85856-621-4 (PDF e-knjiga)
ISBN 978-1-85856-622-1 (ePub e-knjiga)
ISBN 978-1-85856-623-8 (Kindle e-knjiga)
a) Children's literature - Authorship b) Illustration of books c) Illustrated children's books d) Picture books for children - Authorship e) picture book f) art g) literacy h) slikanica i) umetnost j) pismenost k) pripovedništvo l) slikovni jezik m) avtorji n) ustvarjanje za mladino o) ilustratorji

087.5
II 02 KNIGHT, K. Picture
COBISS.SI-ID 10206537

3.
PETAČ, Ana
        Organizacijska kultura nevladne organizacije : upoštevanje vpliva uporabnikov in zaposlenih : diplomsko delo / Ana petač. - Ljubljana : [A. Petač], 2014. - 55 str. ,IX : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2412. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) NGO b) organization c) mental health d) nevladna organizacija e) organizacija f) duševno zdravje g) spremembe v organizaciji h) razvijanje udeležbe uporabnikov i) participacija zaposlenih j) zasebna neprofitna organizacija

061.2:005.32(043.2)
ZZ II 05(043.2) PETAČ, A. Organizacijska
COBISS.SI-ID 10202953


0(043.2) SPLOŠNO.


4.
MEDVEŠČEK, Jana
        Knjižna, književna in knjižnična vzgoja v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Jana Medvešček. - Ljubljana : [J. Medvešček], 2014. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2435. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) library c) book d) education e) osnovna šola f) knjižnica g) knjiga h) vzgoja in izobraževanje i) branje

027.625:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) MEDVEŠČEK, J. Knjižna
COBISS.SI-ID 10211657


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
        UVOD v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Alenka Kompare ... [et al.] ; [ilustracije je narisal Samo Onič ; fotografije so prispevali Samo Onič ... et al.]. - 1. prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 200 str. : ilustr. ; 27 cm

1.400 izv. - Bibliografija: str. 189-190 in pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0108-3
a) Psihologija - Učbeniki za srednje šole

159.9(075.3)
II 159.9 UVOD v psihologijo
COBISS.SI-ID 271934976


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


6.
GABROVŠEK, Barbara, 1989-
        Vpliv barve v delovnem okolju : diplomsko delo / Barbara Gabrovšek. - Ljubljana : [B. Gabrovšek], 2014. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2371. - Bibliografija: f. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) colour b) work environment c) barva d) delovno okolje e) psihofiziologija barve f) simbolika barv

159.937.51:331.421(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) GABROVŠEK, B. Vpliv
COBISS.SI-ID 10175305

7.
KLAŠNJA, Dijana
        Prehod iz predoperativnega v operativno mišljenje : zmožnosti konzervacije in seriacije : diplomsko delo / Dijana Klašnja. - Ljubljana : [D. Klašnja], 2014. - 66 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2351. - Bibliografija: str. 63-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) thinking b) cognitive development c) child d) nursery school e) mišljenje f) kognitivni razvoj g) otrok h) vrtec i) Jean Piaget j) miselne operacije

159.955(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KLAŠNJA, D. Prehod
COBISS.SI-ID 10159689

8.
PAVLI, Neža
        Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami : diplomsko delo / Neža Pavli. - Ljubljana : [N. Pavli], 2014. - 52 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2426. - Bibliografija: str. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) motivation b) primary education c) emotional disorder d) motivacija e) osnovnošolski pouk f) čustvene motnje g) čustvene in vedenjske težave otrok h) ustrezen pristop

159.922.76-056.49(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) PAVLI, N. Dejavniki
COBISS.SI-ID 10208073


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


9.
SPIEGEL, Murray R., dr.
        Statistics / Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens. - 5th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2014. - XIX, 577 str. : illustrations ; 28 cm. - (Schaum's outlines Series)

Kazalo

ISBN 0-07-182252-6 (broš.)
ISBN 978-0-07-182252-7 (broš.)
ISBN 978-0-07-182277-0 (basic e-knjiga)
ISBN 0-07-182277-1 (basic e-knjiga)
ISBN 978-0-07-182278-7 (enhanced e-knjiga)
ISBN 0-07-182278-X (enhanced e-knjiga)
a) Mathematical statistics - Outlines, syllabi, etc b) Mathematical statistics - Problems, exercises, etc c) Statistics - Problems, exercises, etc d) statistics e) matematics f) statistika g) matematika h) frekvenčna porazdelitev i) vzorci j) analiza variance k) analiza podatkov l) videopredstavitve

311
II 31 SPIEGEL, M. R. Statistics
COBISS.SI-ID 10207049


316 SOCIOLOGIJA.


10.
        NASILJE nad ženskami v Sloveniji / [Vesna Leskošek ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 223 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 14)

400 izv. - Bibliografija: str. 199-211 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-220-089-3
ISBN 978-961-220-066-4 !
a) Ženske - Nasilje - Slovenija - Zborniki b) Nasilje - Družbeni vidik - Zborniki c) Nasilje - Pravni vidik - Zborniki d) violence e) nasilje f) družina g) žrtve nasilja h) zasebnost i) javno mnenje j) zakonodaja k) ženske l) kazensko pravo m) nosečnost n) zdravje o) osebe s posebnimi potrebami

316.346.2-055.2:34(497.4)(082)
364.632-055.2(497.4)(082)
343.62-055.2(497.4)(082)
316 NASILJE nad
COBISS.SI-ID 76789761


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


11.
KEROVEC, Marko
        Pomen in uporabnost nebesedne komunikacije v medosebnem stiku : diplomsko delo / Marko Kerovec. - Ljubljana : [M. Kerovec], 2014. - IV, 109 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2428. - Bibliografija: f. 104-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) communication b) interpersonal relations c) komunikacija d) medosebni odnosi e) osnovne kode f) nebesedna komunikacija g) intervju h) svetovalni proces

316.776(043.2)
ZZ II 3(043.2) KEROVEC, M. Pomen
COBISS.SI-ID 10208329

12.
ŠKARABOT, Greta
        Sprememba socialne mreže študentov in študentk po vstopu v partnersko zvezo : diplomsko delo / Greta Škarabot. - Ljubljana : [G. Škarabot], 2014. - V, 49 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2376. - Bibliografija: str. 39-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) student b) interpersonal relations c) young adult d) študent e) medosebni odnosi f) mlajši odrasli g) socialna mreža h) socialni odnosi i) socialna opora j) partnerski odnos k) življenjski stil

316.362.1-053.81(043.2)
ZZ II 3(043.2) ŠKARABOT, G. Sprememba
COBISS.SI-ID 10181705


33(043.2) GOSPODARSTVO.


13.
PAVŠIČ, Tine
        Transakcijska teorija stilov vodenja in delovna motivacija zaposlenih = Transactional theory in leadership and work motivation : diplomsko delo / Tine Pavšič. - Ljubljana : [T. Pavšič], 2014. - II f., 40 str., 7 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2370. - Bibliografija: str. 38-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) theory b) personnel management c) motivation d) teorija e) vodenje delavcev f) motivacija g) teorija samodoločenosti h) transformacijsko vodenje i) transakcijsko vodenje

33.01:316.46.058:331.101.3(043.2)
ZZ II 330(043.2) PAVŠIČ, T. Transakcijska
COBISS.SI-ID 10178377


34(043.2) PRAVO.


14.
KLAVŽ, Marija, 1990-
        Trgovina z ljudmi v Sloveniji in ranljivost slovenskih srednješolcev : diplomsko delo / Marija Klavž. - Ljubljana : [M. Klavž], 2014. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2418. - Bibliografija: str. 41-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) crime b) commerce c) youth d) delikt e) trgovina f) mladina g) push in pull dejavniki h) izkoriščanje i) Slovenija j) socialna ranljivost mladih

343.431:373.5(043.2)
ZZ II 34(043.2) KLAVŽ, M. Trgovina
COBISS.SI-ID 10205257

15.
KRAMAR, Tjaša, 1991
        Sodelovanje staršev s centrom za socialno delo in vzgojnim zavodom v času bivanja otroka v vzgojnem zavodu : diplomsko delo / Vesna Pregelj. - Ljubljana : [T. Kramar], 2014. - 39 str., [2] str. pril. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2377. - Bibliografija: str. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) cooperation c) vzgojni dom d) sodelovanje e) ranljive družine f) vloga strokovnih služb g) vzgojni zavodi h) center za socialno delo i) sodelovanje staršev s strokovnimi službami

343.815:37.064.1(043.2)
ZZ II 34(043.2) KRAMAR, T. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 10187337

16.
POLES, Anja
        Vloga socialnega pedagoga v zavodih za prestajanje kazni zapora : diplomsko delo / Anja Poles. - Ljubljana : [A. Poles], 2014. - 42 str., [40] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2366. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) guidance officer b) prison c) prisoner d) svetovalec e) zapor f) zapornik g) socialni pedagog h) vzgojna služba i) timsko sodelovanje j) fenomeni podtalnega delovanja k) supervizija l) intervizija

343.261:37.013.42-051(043.2)
ZZ II 34(043.2) POLES, A. Vloga
COBISS.SI-ID 10173513

17.
SLANC, Ana
        Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru forenzike pri pouku naravoslovja : diplomsko delo / Ana Slanc. - Ljubljana : [A. Slanc], 2014. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2362. - Bibliografija: str. 30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija-Gospodinjstvo
a) science education b) learning c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učenje f) didaktična metoda g) forenzika h) raziskovalno učenje i) učenje z raziskovanjem j) projekt PROFILES

343.983.2:373.3(043.2)
ZZ II 34(043.2) SLANC, A. Razvoj
COBISS.SI-ID 10173257

18.
TURINEK, Tina
        Življenje po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni zapora : diplomsko delo / Tina Turinek. - Ljubljana : [T. Turinek], 2014. - V f., 38 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2387. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prisoner b) dismissal c) zapornik d) odpust e) totalna institucija f) socialni kapital g) socialna mreža h) stigma

343.843(043.2)
ZZ II 34(043.2) TURINEK, T. Življenje
COBISS.SI-ID 10184265


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


19.
FRUMEN, Tjaša, 1991-
        Vpliv revščine na socialno izključenost otrok v osnovni šoli : diplomsko delo / Tjaša Frumen. - Ljubljana : [T. Frumen], 2014. - III f., 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2417. - Bibliografija: str. 38-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) socially handicapped b) poverty c) primary school d) socialno prizadeti e) revščina f) osnovna šola g) vrstniki h) prijateljstvo

364.662:364.614:373.3(043.2)
ZZ II 36(043.2) FRUMEN, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 10203465


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


20.
MALLETT, Rebecca
        Approaching disability : critical issues and perspectives / Rebecca Mallett and Katherine Runswick-Cole. - London ; New York : Routledge, 2014. - XI, 168 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str.141-161. - Kazalo

ISBN 978-0-415-73589-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-408-27906-9 (broš.)
ISBN 978-1-315-76546-4 (e-knjiga)
a) Disability studies b) People with disabilities c) inability d) responsibility e) society f) childhood g) education h) nezmožnost i) odgovornost j) družba k) otroštvo l) vzgoja in izobraževanje m) problemi n) politični dejavniki o) socialni dejavniki p) kulturni dejavniki q) ekonomski dejavniki r) perspektive s) aktivizem t) akademskost u) identiteta

37.01
37.01 MALLETT, R. Approaching
COBISS.SI-ID 10197065

21.
        SODOBNI pedagoški izzivi v teoriji in praksi / urednica Tatjana Devjak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014. - 196 str. : ilustr. ; 23 cm

250 izv. - Predgovor / Janez Krek: str. 7-8. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-156-0
a) Pedagogika - Zborniki b) education c) educational theory d) vzgoja in izobraževanje e) teorija vzgoje in izobraževanja f) pedagogika

37.01(082)
37.01 SODOBNI pedagoški
COBISS.SI-ID 274696448

22.
SPRINGER, Steve
        The creative teacher / Steve Springer, Brandy Alexander, Kimberly Persiani : [an encyclopedia of ideas to energize your curriculum]. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2014. - VIII, 296 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Organized teacher series)

Podnaslov na ov. - Na ov. tudi: Perfect for teachers of grades K-6. - Bibliografija: str. 293-295. - Vsebina: Book reports ; Math ; Writing ; Science ; Social science ; Art

ISBN 978-0-07-180109-6 (book and CD set)
ISBN 0-07-180109-X (book and CD set)
ISBN 978-0-07-180110-2 (book for set)
ISBN 0-07-180110-3 (book for set)
ISBN 978-0-07-183965-5 (e-knjiga)
ISBN 0-07-183965-8 (e-knjiga)
a) Creative teaching b) Activity programs in education c) Creative activities and seat work d) teacher e) creativity f) class g) curriculum h) učitelj i) ustvarjalnost j) razred k) kurikulum l) projekti m) učni pripomočki n) naravoslovni eksperimenti o) matematika p) pisanje q) likovni projekti r) družboslovje s) poročila

37.011.3-051
II 37.01 SPRINGER, S. Creative cdr 37.01 SPRINGER, S. Creative
COBISS.SI-ID 10207305


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


23.
ARH, Ana, 1991
        Neformalno vključevanje staršev v pouk gospodinjstva : diplomsko delo / Ana Arh. - Ljubljana : [A. Arh], 2014. - 53 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva
a) primary education b) home economics c) parent participation d) osnovnošolski pouk e) gospodinjstvo f) sodelovanje staršev g) neformalno sodelovanje h) sodelovanje šole s starši

37.064.1:373.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) ARH, A. Neformalno
COBISS.SI-ID 10212169

24.
KAČIČ, Anja
        Družbena neenakost in njen vpliv na izobraževalne možnosti : diplomsko delo / Anja Kačič. - Ljubljana : [A. Kačič], 2014. - IX, 57 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2354. - Bibliografija: f. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) social inequality b) education c) socialna neenakost d) vzgoja in izobraževanje e) sociološki pristopi f) teorije pravičnosti g) priseljenci h) PISA

37.01:177.5(043.2)
ZZ II 37(043.2) KAČIČ, A. Družbena
COBISS.SI-ID 10159433

25.
KUJAVEC, Natalija
        Timsko delo socialnega pedagoga z razrednikom pri oblikovanju pozitivne razredne klime : diplomsko delo / Natalija Kujavec. - Ljubljana : [N. Kujavec], 2014. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2431. - Bibliografija: str. 43-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) team teaching b) primary school c) timski pouk d) osnovna šola e) učitelj-razrednik f) socialno-pedagoške delavnice

37.013.42:373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KUJAVEC, N. Timsko
COBISS.SI-ID 10209097

26.
MRŠOL, Tamara
        Zaznavni stili in učne strategije študentov računalništva, matematike in razrednega pouka : diplomsko delo / Tamara Mršol. - Ljubljana : [T. Mršol, 2014]. - X, 77 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2352. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) learning strategy b) student c) strategija učenja d) študent e) zaznavni stili f) računalništvo g) matematika h) razredni pouk

37.015.3:159.95(043.2)
ZZ II 37(043.2) MRŠOL, T. Zaznavni
COBISS.SI-ID 10159945

27.
RAVNIKAR, Špela
        Osebnostne značilnosti in učna uspešnost gluhih in naglušnih mladostnikov iz specializiranih šol : diplomsko delo / Špela Ravnikar. - Ljubljana : [Š. Ravnikar], 2014. - 72 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2342. - Bibliografija: str. 68-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) personality b) deaf c) aurally handicapped d) special school e) osebnost f) gluhi g) naglušni h) šola s prilagojenim programom i) osebnostne značilnosti j) učna uspešnost k) mladostniki

376.1:616.28-008.14(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RAVNIKAR, Š. Osebnostne
COBISS.SI-ID 10157129

28.
ŠKRUBEJ, Saška
        Analiza intervencij pri obravnavi otroka z odločbo usmerjanja : diplomsko delo / Saška Škrubej. - Ljubljana : [S. Škrubej], 2014. - VII, 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2432. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) learning difficulty c) backward child d) osnovna šola e) učne težave f) otrok s posebnimi potrebami g) vedenjska problematika h) dodatna strokovna pomoč i) individualiziran program

376:37.013.42(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠKRUBEJ, S. Analiza
COBISS.SI-ID 10209353

29.
VELKNER, Laura
        Doživljanje mladostnika in staršev ob namestitvi v vzgojni zavod : diplomsko delo / Laura Velkner. - Ljubljana : [L. Velkner], 2014. - 101 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) vzgojni dom c) vzgojni zavodi d) namestitev e) težave v socialni integraciji f) mladostniki g) sodelovanje vzgojnega zavoda in družine

37.018.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) VELKNER, L. Doživljanje
COBISS.SI-ID 10213705


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


30.
        INTERNATIONAL perspectives on forest school : natural spaces to play and learn / edited by Sara Knight. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2013. - XIX, str. 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija za posameznimi prispevki. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-5913-9 (trda vez., brezkislinski papir)
ISBN 978-1-4462-5914-6 (broš., brezkislinski papir)
a) environmental education b) open air activities c) experiential learning d) okoljska vzgoja e) dejavnosti na prostem f) eksperimentalno učenje g) zborniki h) izkustveno izobraževanje i) učne poti j) gozd k) igra l) učenje m) trajnostni razvoj n) učenje o) Aborigini p) Indijanci q) zdravstevna vzgoja

373.2.016:50
373.2.016:50 INTERNATIONAL perspectives
COBISS.SI-ID 20129032

31.
PETERLIN, Katja
        Učenje matematike v naravi : diplomsko delo / Katja Peterlin. - Ljubljana : [K. Peterlin], 2014. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2410. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) predšolski otrok d) matematika e) učenje v naravi f) učenje na prostem g) matematika v vrtcu h) medpodročno povezovanje

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PETERLIN, K. Učenje
COBISS.SI-ID 10204233


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


32.
BUČAR, Simon
        Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu : diplomsko delo / Simon Bučar. - Ljubljana : [S. Bučar], 2014. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2423. - Bibliografija: str. 50-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) trainer c) women's profession d) predšolska vzgoja e) vzgojitelj f) ženski poklic g) moškost h) stereotipi i) neenakost spolov

373.2.011.3-055.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BUČAR, S. Feminizacija
COBISS.SI-ID 10206281

33.
HUDOKLIN, Karmen
        Prepoznavanje in pomnjenje vonjav ter dejavnosti za spodbujanje vonjalnih zaznav pri otrocih, starih 2-3 let : diplomsko delo / Karmen Hudoklin. - Ljubljana : [K. Hudoklin], 2014. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2429. - Bibliografija:f. 38-39. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sense of smell c) predšolski otrok d) čutilo za voh e) čutila f) spodbujanje čutil g) aktivno učenje

373.2:159.933(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HUDOKLIN, K. Prepoznavanje

COBISS.SI-ID 10208585

34.
KOLAR, Tjaša
        Vloga vzgojitelja pri reševanju konfliktov : diplomsko delo / Tjaša Kolar. - Ljubljana : [T. Kolar], 2014. - III f., 32 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2438. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) trainer c) teacher role d) dispute settlement e) predšolski otrok f) vzgojitelj g) vloga učitelja h) reševanje sporov i) konflikti med otroki

373.2.011.3-051:316.485.6(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOLAR, T. Vloga
COBISS.SI-ID 10210121

35.
KOROŠEC, Vesna, 1989-
        Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti : diplomsko delo / Vesna Korošec. - Ljubljana : [V. Korošec], 2014. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2422. - Bibliografija: str. 37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) trainer c) reading d) predšolski otrok e) vzgojitelj f) branje g) pismenost h) opismenjevanje

373.2:028.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOROŠEC, V. Mnenja
COBISS.SI-ID 10206025

36.
KOSTANJŠEK, Martina
        Izkušnje in pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na oblikovanje timov : diplomsko delo / Martina Kostanjšek. - Ljubljana : [M. Kostanjšek], 2014. - V, 59 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2335. - Bibliografija: f. 50-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) trainer b) nursery school c) team teaching d) vzgojitelj e) vrtec f) timski pouk g) timsko delo h) tandem i) vzgojiteljica j) pomočnica vzgojiteljice k) etape timskega dela

373.2
ZZ II 373.2(043.2) KOSTANJŠEK, M. Izkušnje
COBISS.SI-ID 10153033

37.
OBLAK, Maruša, 1991-
        Priprava zimskega tabora za predšolske otroke v Domu pri izviru Završnice : diplomsko delo / Maruša Oblak. - Ljubljana : [M. Oblak], 2014. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2367. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) camping c) nursery school d) predšolski otrok e) taborjenje f) vrtec g) planinstvo h) motorične sposobnosti i) narava j) zimovanje

373.2:796.54%324%(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OBLAK, M. Priprava
COBISS.SI-ID 10174281

38.
REYA, Anja
        Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Anja Reya. - Ljubljana : [A. Reya], 2014. - IV, 63 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2380. - Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) English language b) teaching c) pre-school child d) foreign languages e) angleščina f) pouk g) pre-school child h) tuji jeziki i) poučevanje tujega jezika j) predšolsko obdobje

373.2.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) REYA, A. Poučevanje
COBISS.SI-ID 10186569

39.
SUŠNIK, Maruša
        Razvijanje bralnega interesa pri predšolskih otrocih v vrtcu : diplomska naloga / Maruša Sušnik. - Ljubljana : [M. Sušnik], 2014. - 57 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2400. - Bibliografija: f. 52-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) reading taste c) reading d) predšolski otrok e) bralni interes f) branje g) predopismenjevalne spretnosti h) bralno opismenjevanje v predšolskem obdobju

373.2.016:028.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SUŠNIK, M. Razvijanje
COBISS.SI-ID 10199113

40.
ŠTURBEJ, Laura
        Otrokovo razumevanje smrti in vzgoja v vrtcu : diplomsko delo / Laura Šturbej. - Ljubljana : [L. Šturbej], 2014. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2334. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) death d) predšolski otrok e) vrtec f) smrt g) tabu tema h) predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠTURBEJ, L. Otrokovo
COBISS.SI-ID 10152521

41.
TRNOVEC, Marija
        Vidik vzgojiteljic pri delu z albansko govorečimi otroki v vrtcu : diplomsko delo / Marija Trnovec. - Ljubljana : [M. Trnovec], 2014. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2436. - Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) trainer b) pre-school child c) Albanian language d) vzgojitelj e) predšolski otrok f) albanščina g) sodelovanje s starši h) priseljenci i) smernice

373.2.011.3-051:373.21-053.4=18(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TRNOVEC, M. Vidik
COBISS.SI-ID 10211145

42.
ŽNIDERIČ, Tina
        Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje angleščine v vrtcu : diplomsko delo / Tina Žniderič. - Ljubljana : [T. Žniderič], 2014. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2396. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) English language b) teaching c) nursery school d) foreign languages e) angleščina f) pouk g) vrtec h) tuji jeziki i) CLIL j) predšolsko obdobje k) zgodnje učenje

373.2:811.111(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽNIDERIČ, T. Vsebinsko
COBISS.SI-ID 10191433

43.
ŽUGIČ, Katja
        Spoznavanje arhitekture v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Katja Žugič. - Ljubljana : [K. Žugič], 2014. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2333. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) architecture c) aesthetic education d) predšolski otrok e) arhitektura f) estetska vzgoja g) mostovi h) Jože Plečnik

373.2.016:72(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽUGIČ, K. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10151753


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


44.
HOVNIK, Ingrid
        Pogledi učencev in učiteljev na dejavnike učiteljeve avtoritete v razredu : diplomsko delo / Ingrid Hovnik. - Ljubljana : [I. Hovnik], 2014. - 108 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2341. - Bibliografija: 89-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) teacher b) pupil c) authority d) učitelj e) učenec f) avtoriteta g) razred h) dejavniki

373.3:37.064.2:316.462
ZZ II 373.3(043.2) HOVNIK, I. Pogledi
COBISS.SI-ID 10156873

45.
TRDIN, Alja
        Stališča učiteljev do vzgojnega načrta v osnovni šoli : diplomsko delo / Alja Trdin. - Ljubljana : [A. Trdin], 2014. - 36 str., [3] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2401. - Bibliografija: str. 33-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) aims of education c) teacher d) attitude e) osnovna šola f) vzgojni cilji g) učitelj h) stališče i) vzgojni načrt j) javna šola in vzgoja

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) TRDIN, A. Stališča
COBISS.SI-ID 10196297


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


46.
BLOODSTEIN, Oliver
        A handbook on stuttering / Oliver Bloodstein, Nan Bernstein Ratner. - 6th ed. - Clifton Park : Delmar, 2008. - XIII, 552 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 422-533. - Kazali

ISBN 978-1-4180-4203-5
ISBN 1-4180-4203-X
a) Stuttering b) Stuttering c) speech defect d) stammer e) brain f) jecljanje g) govorna motnja h) možgani i) jecljanje j) motorična kontrola k) kognitivne sposobnosti l) lingvistične sposobnosti m) zdravljenje n) simptomatika

376.1-056.264
376.1-056.264 BLOODSTEIN, O. Handbook
COBISS.SI-ID 3769957

47.
GARGIULO, Richard M.
        Special education in contemporary society : an introduction to exceptionality / Richard M. Gargiulo. - 5th ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2015. - XXXV, 670 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 611-643. - Kazali

ISBN 978-1-4522-1677-5 (broš. : brezkislinski papir)
a) Special education - United States b) special education c) society d) teacher e) exceptional f) pouk po prilagojenem programu g) družba h) učitelj i) izjemni j) posamezniki k) osebe s posebnimi potrebami l) starši m) standardi

376.1
II 376.1 GARGIULO, R. M. Special
COBISS.SI-ID 10199881

48.
        HANDBOOK of effective inclusive schools : research and practice / edited by James McLeskey ... [et al.]. - New York ; London : Routledge, 2014. - X, 553 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Organizational and systemic perspectives on effective inclusive schools ; Effective inclusive schools for students with high incidence disabilities ; Effective inclusive schools for students with severe disabilities ; Supporting effective inclusive schools : emerging trends and future directions

ISBN 978-0-415-62605-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-62606-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-10293-0 (e-knjiga)
a) Inclusive education - United States b) Special education - United States c) Children with disabilities - Education - United States d) Mainstreaming in education - United States e) special education f) research g) success h) inability i) pouk po prilagojenem programu j) raziskovanje k) uspeh l) nezmožnost m) inkluzija n) sodobne tehnologije o) trendi

376.1
376.1 HANDBOOK of effective
COBISS.SI-ID 10198857

49.
JOHNSON, Evelyn S.
        Identification and evaluation of learning disabilities : the school team's guide to student success / Evelyn S. Johnson and Anne B. Clohessy. - Thousand Oaks : Corwin, 2014. - VII, 134 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 114-123. - Kazalo. - Vsebina: An overview of RTI and SLD evaluation ; Defining and diagnosing specific learning disabilities ; Response to intervention (RTI) ; Using tier 1 and tier 2 data to inform SLD ; Psychological processing and academic performance ; Comprehensive evaluation case studies ; School team functioning

ISBN 978-1-4833-3156-0
a) Learning disabled children - Identification b) Learning disabled children - Education c) Response to intervention (Learning disabled children) d) learning difficulty e) school f) učne težave g) diagnosis h) šola i) diagnoza j) vrednotenje k) prepoznavanje l) študije m) testi

376.1
376.1 JOHNSON, E. S. Identification
COBISS.SI-ID 10196553

50.
PORTER, Jill
        Understanding and responding to the experience of disability / Jill Porter. - London ; New York : Routledge, 2015. - VIII, 162 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 145-157. - Kazalo

ISBN 978-0-415-82290-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-82291-6 (broš.)
ISBN 978-1-315-76331-6 (e-knjiga)
a) Students with disabilities - Education b) remedial instruction sciences c) backward child d) inability e) school f) specialna pedagogika g) otrok s posebnimi potrebami h) nezmožnost i) šola j) prepoznavanje k) zbiranje podatkov l) starši

376.1
376.1 PORTER, J. Understanding
COBISS.SI-ID 10199369


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


51.
ALAUF Veteršek, Tatjana
        Uporaba profila ocene posebnih potreb - SNAP pri prepoznavanju specifičnih učnih težav v tretjem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Tatjana Alauf Veteršek. - Ljubljana : [T. Alauf Veteršek], 2014. - 113 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2344. - Bibliografija: f. 106-109. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) primary education c) učne težave d) osnovnošolski pouk e) diagnostično ocenjevanje f) specifične učne težave g) primanjkljaji na posameznih področjih učenja h) diagnostični pripomoček SNAP

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ALAUF VETERŠEK Uporaba
COBISS.SI-ID 10159177

52.
BAVDEK, Maruša
        Z lutko spodbujamo učenje in igro otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Maruša Bavdek. - Ljubljana : [M. Bavdek], 2014. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2353. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) backward child d) predšolski otrok e) lutke f) otrok s posebnimi potrebami g) igra h) učenje

376.1-056.34:792(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BAVDEK, M. Z lutko
COBISS.SI-ID 10158921

53.
KLAVŽ, Tanja
        Pogledi slovenskih in španskih študentk na izobraževanje za delo specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj : diplomsko delo / Tanja Klavž. - Ljubljana : [T. Klavž], 2014. - 86 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher - Spain b) student c) opinion d) remedial instruction sciences e) specialni pedagog - Španija f) študent g) mnenje h) specialna pedagogika i) študij specialne in rehabilitacijske pedagogike j) vidiki in pogledi študentov in študentk

376-057.875(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KLAVŽ, T. Pogledi
COBISS.SI-ID 10212681

54.
KOROMAN, Sanja
        Razvoj govora in jezika pri otroku z motnjo avtističnega spektra ter vpliv na učenje in komunikacijo : študija primera : diplomsko delo / Sanja Koroman. - Ljubljana : [S. Koroman], 2014. - 131 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2386. - Bibliografija: f. 115-117. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) autistic c) speech defect d) predšolski otrok e) avtist f) govorna motnja g) sporazumevanje h) socialne interakcije i) učenje

376:616.896:612.78(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOROMAN, S. Razvoj
COBISS.SI-ID 10184009

55.
PUTRE, Petra
        Samopodoba slepih in slabovidnih otrok ter otrok brez okvar vida : diplomsko delo / Petra Putre. - Ljubljana : [P. Putre], 2014. - 31 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2364. - Bibliografija: str. 29-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) self-concept b) blind c) child d) visually handicapped e) samopodoba f) slepi g) otrok h) slabovidni i) mladostnik j) slepota

376.1:617.751.98-053.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PUTRE, P. Samopodoba
COBISS.SI-ID 10175049

56.
SATLER, Nataša
        Materialni in higienski pogoji pri pouku gibalno-špotnih dejavnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja : magistrsko delo / Nataša Satler. - Ljubljana : [N. Satler], 2014. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2397. - Bibliografija: str. 82-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) gesture education b) primary education c) sport d) special education e) gibalna vzgoja f) osnovnošolski pouk g) šport h) pouk po prilagojenem programu i) vadbeni prostor j) športna oprema k) športni pripomočki l) standardi m) pogoji

376:796(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SATLER, N. Materialni
COBISS.SI-ID 10191177

57.
TELIČ, Jera
        Otroci izpadli iz sistema : avtoagresivna in heteroagresivna motnja : diplomsko delo / Jera Telič. - Ljubljana : [J. Telič], 2014. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2368. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) emotional disorder b) aggressiveness c) youth d) čustvene motnje e) agresivnost f) mladina g) socialni diskurz h) pravni diskurz i) medicinski diskurz j) pedagoški diskurz k) interdisciplinarnost

376.1:616.89-053.6(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TELIČ, J. Otroci
COBISS.SI-ID 10177609

58.
TRONTELJ, Mojca, 1966-
        Uporaba alternativnih oblik komunikacije pri otrocih z Downovim sindromom : diplomsko delo / Mojca Trontelj. - Ljubljana : [M. Trontelj], 2014. - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2343. - Bibliografija: str. 103-111. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) child c) communication d) Downov sindrom e) otrok f) komunikacija g) zgodnji razvoj komunikacije h) zgodnja obravnava i) nadomestna in dopolnilna komunikacija j) s kretnjo podprta komunikacija k) specialni in rehabilitacijski pedagog l) logoped

376.1:316.772(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TRONTELJ, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 10157385

59.
VIRŠČEK, Maša, 1990-
        Strategije dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci : diplomsko delo / Maša Viršček. - Ljubljana : [M. Viršček], 2014. - 37 str., [4] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2383. - Bibliografija: str. 33-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) socially handicapped b) gifted c) teaching d) socialno prizadeti e) nadarjeni f) pouk g) osnovna šola h) socialna prilagojenost i) osnovnošolski učitelji

376:159.922.76-056.45(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VIRŠČEK, M. Strategije
COBISS.SI-ID 10181193


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


60.
GODEŠA, Ines
        Potreba po mladinskem centru v občini Cerknica : diplomsko delo / Ines Godeša. - Ljubljana : [I. Godeša], 2014. - 35 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2363. - Bibliografija: str. 30-32. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth centre b) leisure c) mladinski center d) prosti čas e) mladi f) potrebe mladih g) občina Cerknica h) mladinski centri

379.8:364.4-053.6(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) GODEŠA, I. Potreba
COBISS.SI-ID 10172745


5 NARAVOSLOVNE VEDE


61.
MALEŠIČ, Jože
        Toroidne dekompozicije trirazsežne sfere : doktorska disertacija / Jože Malešič. - Ljubljana : [J. Malešič], 1995. - 93 f. : graf. prikazi. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 90-91. - Kazali. - Univ. Ljubljana, Fak. za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za matematiko
a) homogena toroidna dekompozicija b) navzgor polzvezna dekompozicija c) extremni cilinder d) dekoracija spleta e) skrčljiva dekompozicija f) klonska struktura g) drseča translacija h) tranzitivna grupa drsečih translacij i) Lipshitzova homogena vložitev j) Antoienova ogrlica k) Bing-Whiteheadova dekompozicija l) divja Cantorjeva množica m) homogenous toroidal decomposition n) upper semicontinuous decomposition o) extremal cylinder p) decoration of a link q) shrinkable decomposition r) clone structure s) sliding translation t) Lipschitz homogenous embedding u) wild Cantor set v) Antoine necklace w) Bing-Whitehead decomposition

515.162(043.3)
043.3(497.4):515.162
MSC 91:
57M25
54B15
57N35
57M30
ZZ II 51(043.2) MALEŠIČ, J. Toroidne
COBISS.SI-ID 3968089

62.
SKRIBE-Dimec, Darja
        Raziskujemo in gradimo 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Dunja Kofler ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 127 str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv.

ISBN 978-961-02-0613-2
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) Tehnika - Učbeniki za osnovne šole c) začetni pouk

5(075.2)
62(075.2)
II 5(075.2) SKRIBE-DIMEC, D. Raziskujemo 4
COBISS.SI-ID 274302208


51(043.2) MATEMATIKA.


63.
ARKO, Sara, 1991-
        Direktni pristop pri pouku matematike : diplomsko delo / Sara Arko. - Ljubljana : [S. Arko], 2014. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2416. - Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) indirektni pristop f) učna uspešnost učencev

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) ARKO, S. Direktni
COBISS.SI-ID 10203209

64.
FEMC, Ida
        p-adične norme in p-adična števila : diplomsko delo / Ida Femc. - Ljubljana : [I. Femc], 2014. - 20 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 20. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) mathematics b) matematika c) racionalna števila d) absolutna vrednost e) realna števila

511(043.2)
ZZ II 51(043.2) FEMC, I. p-adične
COBISS.SI-ID 10203977

65.
RIOSA, Blažka, 1987-
        Zvezdasti mnogokotniki : diplomsko delo / Blažka Riosa. - Ljubljana : [B. Riosa], 2014. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2425. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) mathematics b) matematika c) mnogokotniki d) sakralna geometrija e) heksagram

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) RIOSA, B. Zvezdasti
COBISS.SI-ID 10207817

66.
TURK, Maruša
        Lebesgueova mera in Riemannov integral : diplomsko delo / Maruša Turk. - Ljubljana : [M. Turk], 2014. - 22 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2361. - Bibliografija: str. 22. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) mathematics b) matematika c) merljive funkcije d) merljive množice e) Lebesgueov integral

517.518.1(043.2)
ZZ II 51(043.2) TURK, M. Lebesgueova
COBISS.SI-ID 10174793


53 FIZIKA.


67.
STRNAD, Janez
        Mala fizika. 1, Mehanika, toplota : učbenik za pouk fizike v 1. in 2. letniku gimnazij in srednjih šol / Janez Strnad ; [ilustracije Slavko Sraka, Gregor Lojevec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 232 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 86-341-2746-X
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk

53(075.3)
II 53(075.3) STRNAD, J. Mala fizika
COBISS.SI-ID 125902336


53(043.2) FIZIKA.


68.
MEHLE, Alenka
        Primerjava pričakovane in izmerjene uspešnosti učencev na nacionalnih preverjanjih znanja fizike : diplomsko delo / Alenka Mehle. - Ljubljana : [A. Mehle], 2014. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2385. - Bibliografija: str. 45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in matematika
a) physics b) primary education c) fizika d) osnovnošolski pouk e) nacionalno preverjanje znanja f) primerjalna analiza

53:37.091.212.2(043.2)
ZZ II 53(043.2) MEHLE, A. Primerjava
COBISS.SI-ID 10183753


54 KEMIJA.


69.
        MOJA prva kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole / Margareta Vrtačnik ... [et al.] ; [ilustratorji Darko Simeršek ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan .... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 2 zv. (92, 61 str.) : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-718-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-787-1 (zv. 2)
a) Kemija - Vaje za osnovne šole b) chemistry - exercise c) primary education d) kemija - vaja e) osnovnošolski pouk

54(075.2)(076)
II 54 MOJA prva kemija DZ
COBISS.SI-ID 265611264

70.
        MOJA prva kemija. Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole / Margareta Vrtačnik ... [et al.] ; [ilustratorji Darko Simeršek ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan .... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-241-719-2
a) Kemija - Učbeniki za osnovne šole b) chemistry - textbook c) primary education d) kemija - učbenik e) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54 MOJA prva kemija
COBISS.SI-ID 265611776


54(043.2) KEMIJA.


71.
DELIĆ, Alisa
        Učenje analize vode s PROFILES učno strategijo : diplomsko delo / Alisa Delić. - Ljubljana : [A. Delić], 2014. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2378. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Gospodinjstvo-Kemija
a) chemistry b) science education c) kemija d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) onesnaževanje hidrosfere f) analiza vode g) hitri testi h) sodelovalno učenje i) PROFILES modul

543.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) DELIĆ, A. Učenje
COBISS.SI-ID 1568860

72.
KOTAR, Anja, 1990-
        Izdelava e-učne enote o prehranskih barvilih naravnega izvora za 9. razred osnovne šole : diplomsko delo / Anja Kotar. - Ljubljana : [A. Kotar], 2014. - VI f., 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2394. - Bibliografija: str. 43-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Gospodinjstvo, kemija in biologija
a) learning b) nutrition education c) učenje d) prehranska vzgoja e) karotenoidi f) flavonoidi g) betalaini h) klorofil i) e-učna enota

547.972:37.018.43:004(043.2)
ZZ II 54(043.2) KOTAR, A. Izdelava
COBISS.SI-ID 10189897

73.
PETERNELJ, Aleš, 1991-
        Bioplastika : eksperimentalno delo v šolskem laboratoriju : diplomsko delo / Aleš Peternelj. - Ljubljana : [A. Peternelj], 2014. - VI f., 30 str., [18] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2395. - Bibliografija: str. 28-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in Kemija
a) science education b) experimental research c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) eksperimentalno raziskovanje e) sinteza f) razširjenost g) topnost h) trdnost

542:691.175(043.2)
ZZ II 54(043.2) PETERNELJ, A. Bioplastika
COBISS.SI-ID 10191689

74.
PIHLER, Nina
        Morfometrična analiza jeter močerila (Proteus anguinus anguinus) : diplomsko delo / Nina Pihler. - Ljubljana : [N. Pihler], 2014. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2420. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) animal c) biologija d) žival e) morfometrija f) pigmentne celice g) jamska dvoživka

54.05:591.436:597.92
ZZ II 57(043.2) PIHLER, N. Morfometrična
COBISS.SI-ID 10205769


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


75.
STUŠEK, Peter
        Zgradba in delovanje organizmov. Učbenik za pouk biologije v gimnazijskem in strokovnem izobraževanju : biologija v gimnaziji / Peter Stušek, Sonja Škornik, Dominik Vodnik ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, računalniške risbe Mojca Lampe Kajtna, Roman Remškar, Peter Stušek ; fotografije Dominik Vodnik ... et al.]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : DZS, 2014 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 399 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Vedež poln znanja)

1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-86-341-3990-7
a) Anatomija - Učbeniki za srednje šole b) Fiziologija - Učbeniki za srednje šole c) biologija d) primerjalna anatomija e) primerjalna fiziologija

57(075.3)
611(075.3)
612(075.3)
II 57(075.3) STUŠEK, P. Zgradba
COBISS.SI-ID 272274688


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


76.
DERNIKOVIČ, Tjaša
        Vsebnosti težkih kovin v izbranih rastlinskih vrstah s Cerkniškega jezera : diplomsko delo / Tjaša Dernikovič. - Ljubljana : [T. Dernikovič], 2014. - VII, 30 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2384. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) pollution b) plant c) onesnaževanje d) rastlina e) Cerkniško jezero f) onesnaženost

57:582.32/.998:549.25
ZZ II 57(043.2) DERNIKOVIČ, T. Vsebnosti
COBISS.SI-ID 10183497

77.
JAMNIK Zupančič, Bernarda
        Izbira primernih rastlin za obravnavo zgradbe stebla pri pouku naravoslovja v osnovni šoli : diplomsko delo / Bernarda Jamnik Zupančič. - Ljubljana : [B. Jamnik Zupančič], 2014. - VII, 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2388. - Bibliografija: str. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in kemije
a) science education b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovnošolski pouk e) enokaličnice f) dvokaličnice g) prečni prerez stebla h) zgradba stebla

581:373.3(043.2)
ZZ II 58(043.2) JAMNIK ZUPANČIČ Izbira
COBISS.SI-ID 10187593

78.
MEDVED, Alenka, 1991-
        Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci 7. in 9. razredov izbrane osnovne šole : diplomsko delo / Alenka Medved. - Ljubljana : [A. Medved], 2014. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2365. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) comprehension c) primary school d) plant e) biologija f) razumevanje g) osnovna šola h) rastlina i) anketa j) učni načrt k) naravoslovje l) biologija

57:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) MEDVED, A. Poznavanje
COBISS.SI-ID 10174025

79.
PIBERČNIK, Mateja
        Vpliv invazivne tujerodne vrste oljna bučka na fizikalne razmere v habitatu : diplomsko delo / Mateja Piberčnik. - Ljubljana : [M. Piberčnik], 2014. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2373. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) biology b) botany c) biologija d) botanika e) oljna bučka f) fizikalne meritve

57(043.2)
ZZ II 57(043.2) PIBERČNIK, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 10178889

80.
ROPRET, Bojana
        Vpliv invazivne tujerodne vrste žlezava nedotika na okoljske razmere na rastišču : diplomsko delo / Bojana Ropret. - Ljubljana : [B. Ropret], 2014. - VIII f., 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2372. - Bibliografija: str. 29-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) biology b) botany c) biologija d) botanika e) meritve

57(043.2)
ZZ II 57(043.2) ROPRET, B. Vpliv
COBISS.SI-ID 10179401

81.
ŠTERK, Anja, 1991
        Vpliv izvlečkov vrbe na antioksidativne encime v japonskem dresniku (Fallopia japonica) : diplomsko delo / Anja Šterk. - Ljubljana : [A. Šterk], 2014. - VI, 27 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 23-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) invazivne tujerodne vrste d) vrba e) japonski dresnik f) spektrofotometrija g) antioksidativni encimi h) proteini

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) ŠTERK, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 10205001

82.
VELŠE, Špela
        Ocena prisotnosti pigmentnih skupkov v jajčnikih močerila : diplomsko delo / Špela Velše. - Ljubljana : [Š. Velše], 2014. - 21 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2391. - Bibliografija: str. 20-21. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) zoology b) zoologija c) močeril (Proteus anguinus) d) jamska dvoživka e) jajčnik močerila f) pigmentni skupki

597.92(043.2)
ZZ II 59(043.2) VELŠE, Š. Ocena
COBISS.SI-ID 10188361


61 MEDICINA.


83.
        PRAKTIKUM jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah : (od prvega leta starosti naprej) / [avtorji Cirila Hlastan Ribič ... [et al.] ; urednika Cirila Hlastan Ribič, Rok Poličnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 53 str. ; 30 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-961-234-658-4 (Zavod RS za šolstvo)
a) Otroci - Uravnovešena prehrana b) Otroški vrtci - Prehrana c) Šolska prehrana - Jedilniki d) nutrition e) school f) prehrana g) šola h) priporočila i) dietna prehrana j) priprava hrane

613.22:373
641
II 641 PRAKTIKUM jedilnikov cdr 641 PRAKTIKUM jedilnikov
COBISS.SI-ID 239973888


61(043.2) MEDICINA.


84.
BENKO, Borut
        Prehransko svetovanje pri diabetesu tipa 2 : diplomsko delo / Borut Benko. - Ljubljana : [B. Benko], 2014. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2409. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) diabetes b) nutrition c) diabetes d) prehrana e) diabetes mellitus f) študija primera

616.379-008.64:641.56(043.2)
ZZ II 61(043.2) BENKO, B. Prehransko
COBISS.SI-ID 10198345

85.
BUH, Alenka
        Spodbujanje uživanja zelenjave pri otrocih : diplomsko delo / Alenka Buh. - Ljubljana : [A. Buh], 2014. - VI, 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2382. - Bibliografija: f. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija - Gospodinjstvo
a) nutrition b) child c) prehrana d) otrok e) zelenjava f) uživanje zelenjave g) otroci

613.262-053.5(043.2)
ZZ II 61(043.2) BUH, A. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 10185545

86.
KATIČ, Vladka
        Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Notranjsko-kraške in Goriške regije : diplomsko delo / Tamara Štiftar. - Ljubljana : [K. Vlatka], 2014. - 55 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2399. - Bibliografija: str. 42-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) health b) educationalist c) zdravje d) pedagog e) specialni in rehabilitacijski pedagogi f) športna dejavnost g) izgorelost h) stres

613-057(043.2)
ZZ II 61(043.2) KATIČ, V. Zdravje
COBISS.SI-ID 10199625

87.
KLUN, Tina
        Ozaveščenost osnovnošolcev o pomenu aditivov v prehrani : diplomsko delo / Tina Klun. - Ljubljana : [T. Klun], 2014. - IX, 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) nutrition b) prehrana c) aditivi v prehrani d) e-število e) osnovnošolci

613.2-053.5:661.155.3(043.2)
ZZ II 61(043.2) KLUN, T. Ozaveščenost
COBISS.SI-ID 10210889

88.
ZALETEL, Tina, 1988
        Vpliv joge na kakovost življenja treh oseb z multiplo sklerozo : diplomsko delo / Tina Zaletel. - Ljubljana : [T. Zaletel], 2014. - VIII, 75 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2340. - Bibliografija: str. 56-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) multipla skleroza b) joga c) kakovost življenja

616.832-004:615.851.8(043.2)
ZZ II 61(043.2) ZALETEL, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 10155849


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


89.
SLOKAR, Polona
        Preventiva v logopediji : govorno-jezikovni pregled triletnikov : diplomsko delo / Polona Slokar. - Ljubljana : [P. Slokar], 2014. - 62 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2338. - Bibliografija: str. 56-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) speech therapy c) prevention d) predšolski otrok e) logopedija f) prevencija g) govorno-jezikovni razvoj h) logopedski pregled

616.89-008.434-053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) SLOKAR, P. Preventiva
COBISS.SI-ID 10152777

90.
STRAŽAR, Klavdija
        Anksioznost osnovnošolcev pri pouku biologije : diplomsko delo / Klavdija Stražar. - Ljubljana : [K. Stražar], 2014. - 46 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2390. - Bibliografija: str. 39-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva
a) anxiety b) primary education c) biology d) marking e) anksioznost f) osnovnošolski pouk g) biologija h) ocenjevanje i) testna anksioznost j) preverjanje in ocenjevanje znanja biologije k) učna uspešnost

616.89-008.441:373.3(043.2)
ZZ II 61(043.2) STRAŽAR, K. Anksioznost
COBISS.SI-ID 10188105


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


91.
HADALIN, Monika
        Model sončnega kolektorja kot učni pripomoček : diplomsko delo / Monika Hadalin. - Ljubljana : [M. Hadalin], 2014. - 27 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2411. - Bibliografija: str. 27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika-Matematika
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) alternativni viri energije f) sončni kolektor g) izkoristek

621.311.243:37.091.6(043.2)
ZZ II 62(043.2) HADALIN, M. Model
COBISS.SI-ID 10202697


64 GOSPODINJSTVO.


92.
        GOSPODINJSTVO za petošolc(k)e : gospodinjstvo, učbenik za 5. razred osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Dušica Breskvar ... [et al.] ; urednik Mitja Sardoč ; [ilustracije Damijan Stepančič ; fotografije AP photo archive ... et al.]. - 3. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2014. - 72 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Planet znanja)

ISBN 978-961-6348-85-0
a) Gospodinjstvo - Učbeniki za osnovne šole

64(075.2)
II 64 GOSPODINJSTVO za petošolce
COBISS.SI-ID 273373184


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


93.
FERLAN, Kristina
        Vključevanje ekološko pridelane hrane v osnovnošolsko prehrano : diplomsko delo / Kristina Ferlan. - Ljubljana : [K. Ferlan], 2014. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2393. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Gospodinjstvo in kemija
a) nutrition b) child c) primary school d) prehrana e) otrok f) osnovna šola g) ekološko kmetijstvo h) ekološka živila i) lokalna oskrba

641.053.2:373.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) FERLAN, K. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10189385

94.
PREMOŠ, Barbara
        Prehranske navade starostnikov, ki živijo v domačem okolju : diplomsko delo / Barbara Premoš. - Ljubljana : [B. Premoš], 2014. - 31 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2437. - Bibliografija: str. 27-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) elderly person c) home d) prehrana e) starejša oseba f) dom g) staranje h) prehranske navade i) prehranska oskrba j) socialne mreže k) telesna aktivnost

64:612.39:613.98(043.2)
ZZ II 64(043.2) PREMOŠ, B. Prehranske
COBISS.SI-ID 10210633

95.
ŠINKOVEC, Tjaša
        Oblike organiziranosti šolske prehrane v evropskih državah = Forms of organization of school food in European countries : diplomsko delo / Tjaša Šinkovec. - Ljubljana : [T. Šinkovec], 2014. - VIII f., 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2419. - Bibliografija: str. 37-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Gospodinjstvo in kemija
a) nutrition b) primary school c) Europe d) prehrana e) osnovna šola f) Evropa g) organizacija prehrane h) prehranska priporočila

641.053.2:373.3(4)(043.2)
ZZ II 64(043.2) ŠINKOVEC, T. Oblike
COBISS.SI-ID 10205513

96.
ŠMID, Mateja, 1989-
        Zagotavljanje dietne prehrane v osnovni šoli : diplomsko delo / Mateja Šmid. - Ljubljana : [M. Šmid], 2014. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2430. - Bibliografija: str. 36-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) dietetics c) primary school d) prehrana e) dietetika f) osnovna šola g) organizacija prehrane h) prehranska priporočila

641.56.2:373.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) ŠMID, M. Zagotavljanje
COBISS.SI-ID 10208841


65(043.2) VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


97.
ŠORLI, Ema
        Oglaševanje hrane v otroških revijah : diplomska naloga / Ema Šorli. - Ljubljana : [E. Šorli], 2014. - VII, 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: 68-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) advertising c) food d) predšolski otrok e) oglaševanje f) hrana g) otroci h) otroške revije i) prikrito oglaševanje j) mediji

659.11-053.4(043.2)
ZZ II 65(043.2) ŠORLI, E. Oglaševanje
COBISS.SI-ID 10212425


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


98.
JAKOPIČ, Sara, 1986-
        Dogodek kot umetnina : diplomsko delo / Sara Jakopič. - Ljubljana : [S. Jakopič], 2014. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2407. - Bibliografija: str. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) artistic creation b) performance c) umetniška stvaritev d) učinek e) konceptualna umetnost f) srednja šola g) likovna umetnost

7:331.464(043.2)
ZZ II 7(043.2) JAKOPIČ, S. Dogodek
COBISS.SI-ID 10197833

99.
JUREČIČ, Janja, 1991
        Arhiviranje kot beleženje : diplomsko delo / Janja Jurečič. - Ljubljana : [J. Jurečič], 2014. - VI, 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) dokumentiranje d) konceptualna umetnost e) nesnovna kulturna dediščina f) ready made (že narejeno) g) arhiviranje ustnega izročila

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) JUREČIČ, J. Arhiviranje
COBISS.SI-ID 10213193

100.
LESAR, Urša, 1991
        Pomen Goethejevega trikotnika za likovno izobraževanje : diplomsko delo / Urša Lesar. - Ljubljana : [U. Lesar], 2014. - VI, 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) colour c) likovna umetnost d) barva e) Goethejev trikotnik f) barvni krog g) primarne, sekundarne in terciarne barve h) barvni akordi

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) LESAR, U. Pomen
COBISS.SI-ID 10213449

101.
MIROSAVLJEVIĆ, Nace
        Dvorazsežni likovni prostor in živalski motiv : diplomsko delo / Nace Mirosavljević. - Ljubljana : [N. Mirosavljević], 2014. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2379. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) primary education c) umetnost d) osnovnošolski pouk e) prostor f) oblika g) dvodimenzionalna podlaga

7.01:373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) MIROSAVLJEVIĆ, N. Dvorazsežni

COBISS.SI-ID 10181961


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


102.
HAŠIČ, Sabina
        Bela v arhitekturi : diplomsko delo / Sabina Hašič. - Ljubljana : [S. Hašič], 2014. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2402. - Bibliografija: str. 29-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) architecture b) colour c) arhitektura d) barva e) bela barva f) oblika v arhitekturi

72:7.017.4(043.2)
ZZ II 7(043.2) HAŠIČ, S. Bela
COBISS.SI-ID 10196809


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


103.
BAŠIČ, Katja, 1991-
        Strip kot slika : diplomsko delo / Katja Bašič. - Ljubljana : [K. Bašič], 2014. - 66 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2369. - Bibliografija: str. 66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) comics b) painting c) strip d) slikarstvo e) Pop Art f) medij g) črtna risba h) karikatura i) kader j) modernizem k) umetnost zaporedja

741.52:75(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) BAŠIČ, K. Strip
COBISS.SI-ID 10177865

104.
CIGOJ, Špela, 1989
        Likovno eksperimentiranje v kolagrafiji : diplomsko delo / Špela Cigoj. - Ljubljana : [S. Cigoj], 2014. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2404. - Bibliografija: str. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) experimentation c) grafika d) eksperimentiranje e) kolagrafija f) globoki tisk g) visoki tisk h) tiskanje

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) CIGOJ, Š. Likovno
COBISS.SI-ID 10200393

105.
HENIGSMAN, Miha
        Likovne značilnosti celostne grafične podobe v lesni industriji : diplomsko delo / Miha Henigsman. - Ljubljana : [M. Henigsman], 2014. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2389. - Bibliografija: str. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) celostna grafična podoba d) grafično oblikovanje e) grafični znak f) logotip

766(043.2)
ZZ II 75(043.2) HENIGSMAN, M. Likovne
COBISS.SI-ID 10187849

106.
JERIČ, Tina, 1991-
        Slikarstvo in glasba ter njuni medsebojni vplivi : diplomsko delo / Tina Jerič. - Ljubljana : [T. Jerič], 2014. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2406. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) music c) influence d) slikarstvo e) glasba f) vpliv g) zvok h) harmonija i) barva j) sinestezija k) umetnost

75:78(043.2)
ZZ II 75(043.2) JERIČ, T. Slikarstvo
COBISS.SI-ID 10197577

107.
ROKAVEC, Eva
        Keramika v kiparstvu : diplomsko delo / Eva Rokavec. - Ljubljana : [E. Rokavec], 2014. - IV, 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2408. - Bibliografija: str. 44-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) craft c) kiparstvo d) obrt e) umetnost f) razvoj g) vloga

73:691.433(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ROKAVEC, E. Keramika
COBISS.SI-ID 10198089

108.
ŠARKEZI, Anita
        Odnos med ilustracijo in tipografijo v otroških slikanicah : diplomsko delo / Anita Šarkezi. - Ljubljana : [A. Šarkezi], 2014. - VIII, 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2392. - Bibliografija: str. 74-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) illustration b) picture book c) ilustracija d) slikanica e) tipografija f) oblikovanje g) otroške slikanice

744.43:087.5(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ŠARKEZI, A. Odnos
COBISS.SI-ID 10188617


78 GLASBA.


109.
JERAJ, Urška
        Od notne transkripcije preko glasbe do likovne notacije : diplomsko delo / Urška Jeraj. - Ljubljana : [U. Jeraj], 2014. - VIII, 51 str, [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2381. - Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) music b) fine arts c) glasba d) likovna umetnost e) glasbeni jezik f) likovni jezik g) zvok h) vizualno i) abstrakcija j) medpredmetno povezovanje

78:7.038(043.2)
ZZ II 78(043.2) JERAJ, U. Od notne
COBISS.SI-ID 10185033

110.
KREVH, Franci
        Tolkalni terminološki slovar / Franci Krevh, Marjeta Humar ; [sodelavci Martin Bajde ... [et al.] ; angleški ustrezniki Franci Krevh, nemški ustrezniki Simon Klavžar, italijanski ustrezniki Patrick Quaggiato, francoski ustrezniki Barbara Kresnik ; skice Maja Jančič ; fotografije arhiv proizvajalcev Meinl ... et al.]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2014 ([Ljubljana] : Biografika Bori). - 178 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorjih na str. 13. - Besedilo v slov., slovar delno v angl., franc., nem. ali it. - 450 izv. - Bibliografija: str. 173

ISBN 978-961-91080-7-9 (Društvo slovenskih skladateljev)
a) Tolkala - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) music c) glasba d) terminološki slovarji e) percussion instruments f) terminology g) dictionaries h) terminological dictionaries i) Slovene language

780.62(038)=163.6
811.163.6'373.46:780.62
78 KREVH, F. Tolkalni
COBISS.SI-ID 272864256


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


111.
        THEATRE for young audiences : a critical handbook / edited by Tom Maguire and Karian Schuitema. - London : Institute of Education Press, 2012. - IX, 165 str. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-85856-501-9 (broš.)
a) Children's theater b) art c) theatre d) puppetry e) child f) youth g) literature h) umetnost i) gledališče j) lutke k) otrok l) mladina m) literatura n) nastop o) ples p) živa glasba q) aktivni gledalci r) igra s) osebe s posebnimi potrebami t) multikulturna družba

792
792 THEATRE for young
COBISS.SI-ID 10204745


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


112.
        MENTOR planinske skupine : učbenik : gradivo za usposabljanje mentorjev planinskih skupin / [urednika Borut Peršolja in Bojan Rotovnik ; avtorji besedil Mira Ažman ... [et al.] ; risbe Anka Ažman ... et al.]. - 2., popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2001 (Domžale : Ravnikar). - 216 str. : ilustr. ; 21 cm

1.700 izv. - Bibliografija: str. 194-206

ISBN 961-6156-32-2
a) Planinstvo - Mentorstvo - Učbeniki b) planinske organizacije c) otroci d) mladostniki e) vzgoja f) izobraževanje g) Slovenija

796.52(082)
796.5 MENTOR planinske
COBISS.SI-ID 115582720


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


113.
ANTOLOVIĆ, Anja
        Gibalne sposobnosti prvošolcev OŠ Mazembe v afriški državi Malawi : diplomsko delo / Anja Antolović. - Ljubljana : [A. Antolović], 2014. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2339. - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) motor activity b) primary education - Malawi c) motorika d) osnovnošolski pouk - Malavi e) koordinacija f) ravnotežje g) spretnosti

796.012.1-053.5(043.2)
ZZ II 79(043.2) ANTOLOVIĆ, A. Gibalne
COBISS.SI-ID 10155337

114.
BERKOPEC, Staša
        Učenje športnega plesa preko ustvarjalnega giba : diplomsko delo / Staša Berkopec. - Ljubljana : [S. Berkopec], 2014. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2439. - Bibliografija: str. 57-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dance b) gesture education c) primary school d) ples e) gibalna vzgoja f) osnovna šola g) vmesni model h) umetnost i) ustvarjalnost j) celostni razvoj

796:793.38(043.2)
ZZ II 79(043.2) BERKOPEC, S. Učenje
COBISS.SI-ID 10209865

115.
PIKL, Tjaša
        Primerjava stališč do sebe med dijaki športniki in nešportniki I. gimnazije v Celju : diplomsko delo / Tjaša Pikl. - Ljubljana : [T. Pikl], 2014. - [34] str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2398. - Bibliografija: str. [32-34]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sport b) attitude c) secondary school d) šport e) stališče f) srednja šola g) mladostniki h) šola i) nešportniki

796:37.011.3-052(497.431)(043.2)
ZZ II 79(043.2) PIKL, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 10190665


81 JEZIKOSLOVJE


116.
        The NEW psychology of language : cognitive and functional approaches to language structure. Vol. 2 / edited by Michael Tomasello. - Classic ed. - New York : Psychology Press, 2014. - XIII, 278 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Psychology Press classic editions)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-84872-593-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-84872-594-2 (broš.)
ISBN 978-1-315-77744-3 (e-knjiga)
a) Psycholinguistics b) psychology c) language d) cognition e) psihologija f) jezik g) kognicija h) kognitivna znanost i) jezikovne strukture j) slovnica k) socialna interakcija l) semantika

81:159.946.3
81 NEW psychology
COBISS.SI-ID 10204489

117.
RAJH, Bernard
        Govoriti in povedati : uvod v študij (slovenskega) jezika / [Bernard Rajh]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 14)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 87. - Kazalo

ISBN 978-961-220-085-5
a) Jezik - Študije b) Lingvistika - Študije c) Slovenščina - Študije d) Slovenian language e) slovenščina f) človek g) družba h) jezikovna norma

81'1
811.163.6
81 RAJH, B. Govoriti
COBISS.SI-ID 75531009


811.111 ANGLEŠČINA.


118.
GRAD, Anton, 1907-1983
        Angleško-slovenski slovar / Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič. - 3. izd. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1979 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 1120 str. ; 21 cm

Na vzpor. nasl. str.: English-Slovene dictionary. - 8.000 izv.

811.111'374=163.6
811.163.6'374 GRAD, A. Angleško
COBISS.SI-ID 4528385


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


119.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (48 ; 2012 ; Ljubljana)
        Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, 2.-13. 7. 2012 ; [uredil Aleksander Bjelčević ; povzetke prevedel Donald Reindl] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Izvlečki v slov. in angl. ter bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-237-511-9
a) Slovenščina - Ideologija - Zborniki b) Slovenska književnost - Ideologija - Zborniki c) Slovenska kultura - Ideološki vidik - Zborniki d) Slovenian language e) ideology f) slovenščina g) ideologija h) film i) prevajanje j) film k) večjezičnost l) glasba m) likovna umetnost

811.163.6:316.75(082)
821.163.6.09:316.75(082)
316.75(497.4)(082)
FRASCATI:
6-200
821.163.6.09 SEMINAR 48. Ideologije
COBISS.SI-ID 262248704


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


120.
FLYNN, Gillian, 1971-
        Ni je več / Gillian Flynn ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 598 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Gone girl. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3082-6
a) literature b) literatura

821.111(73)-312.4
821.111(73) FLYNN, G. Ni je več
COBISS.SI-ID 273444864

121.
        KDO pojasni krasne basni? : izbor slovenskih in tujih basni / [izbor in didaktični instrumentarij Igor Saksida, Mojca Honzak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 143 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2641-6
a) Svetovna književnost - Mladinska književnost - Basni - Antologije b) literature c) literatura

821-342
II 821 KDO pojasni
COBISS.SI-ID 274002944

122.
MURAKAMI, Haruki
        Kronika ptiča navijalca / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 681 str. ; 25 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Nejimakidori kuronikuru. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3070-3
a) literature b) literatura

821.521-311.2
821.581 MURAKAMI, H. Kronika
COBISS.SI-ID 274246912


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


123.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        Punčka iz stolpa / Jana Bodnárová ; [ilustriral Juraj Martiška ; prevedel Andrej Pleterski]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2013. - 64 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Dievčatko z veže. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6564-73-1
a) leposlovje

821.162.4-93-311.2
821.162.3 BODNÁROVÁ, J. Punčka
COBISS.SI-ID 269423872


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


124.
BRLEK, Barbara, 1992
        Sodobna slovenska poezija in njena obravnava v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Barbara Brlek. - Ljubljana : [B. Brlek], 2014. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2413. - Bibliografija: str. 140-142. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.,Predšolska vzgoja
a) Pavček, Tone (1928-2011) b) Makarovič, Svetlana (1939-) c) pre-school child d) children's and youth literature e) poetry f) predšolski otrok g) mladinska književnost h) poezija i) otroška poezija

821.163.6-93:373.2.016(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) BRLEK, B. Sodobna
COBISS.SI-ID 10203721

125.
UDIR, Nataša
        Lik čarovnice v ljudskih pravljicah - študija primera : Modra Vasilisa : diplomsko delo / Nataša Udir. - Ljubljana : [N. Udir], 2014. - VI f., 97 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2421. - Mentor: Milena Mileva Blažić; somentor: Monika Kropej. - Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Summary
a) children's and youth literature b) folk culture c) fairy tale d) mladinska književnost e) ljudska kultura f) pravljica g) lik čarovnice h) študija primera

82-343:398.47(043.2)
ZZ II 82(043.2) UDIR, N. Lik
COBISS.SI-ID 37513773


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


126.
KESIČ Dimic, Katarina
        Niki se zgodi pravljica / Katarina Kesič Dimic ; ilustracije Nina Rupel. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2011. - 61 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

700 izv.

ISBN 978-961-6668-29-3
a) Invalidni otroci - V mladinskem leposlovju b) dyslexia c) reading d) disleksija e) branje

821.163.6-93-32
821.163.6 KESIČ DIMIC, K. Niki
COBISS.SI-ID 254224896

127.
KESIČ Dimic, Katarina
        Skrivnost X 4 / Katarina Kesič Dimic ; ilustracije Nina Rupel. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2010. - 136 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Na ov. tudi: Prijazno bralcem z disleksijo. - 500 izv.

ISBN 978-961-6668-27-9
a) Mladostniki - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju b) Disleksija - V mladinskem leposlovju c) Imigranti - V mladinskem leposlovju d) Invalidni otroci - V mladinskem leposlovju e) interpersonal relations f) youth g) medosebni odnosi h) mladina

821.163.6-93-311.2
821.163.6 KESIČ DIMIC, K. Skrivnost
COBISS.SI-ID 253064704

128.
SIMONITI, Barbara
        Močvirniki : zgodbe iz Zelene Dobrave / Barbara Simoniti ; [ilustriral] Peter Škerl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Kranj : Gorenjski tisk, Storitve). - 294 str. : ilustr. ; 26 cm

Potiskani spojni listi. - 2.000 izv. - Nekaj o Barbari Simoniti: str. 286-287. - Spremna beseda / Marjana Kobe: str. 290-291. - Peter Škerl v Močvirni Loki / Pavle Učakar: str. 292-294

ISBN 978-961-01-2226-5
a) Živali - V otroškem leposlovju b) slovenska književnost c) mladinska književnost d) kratka proza

821.163.6-93-32
821.163.6 SIMONITI, B. Močvirniki
COBISS.SI-ID 263887360

129.
SITAR, Jelena
        Mali potepuh : [dramatizacija po otroški skladbi W. M. Mozarta in slovenskem besedilu Jožeta Humra] ; Mojca Pokrajculja : [dramatizacija ljudske pravljice] / Jelena Sitar ; ilustracije Igor Cvetko ; [spremno besedilo Jelena Sitar]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 68 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lutkovni oder ; knj. 8)

Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - 500 izv. - Dve igri in muzika / Jelena Sitar in Igor Cvetko: str. 61-68

ISBN 978-961-220-087-9
a) puppetry b) lutke c) slovenske ljudske pravljice d) lutkovne igre e) dramatizacija f) besedila

821.163.6-252.5
398.2(497.4)
82:792.026
821.163.6 SITAR, J. Mali
COBISS.SI-ID 76548609


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


130.
        VIPAVSKA dolina : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina, umetnostna zgodovina, gmotna kultura, gospodarstvo, naravovarstvo / uredil Jernej Pavšič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2013 ([Ljubljana] : Studio Print). - 380 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Slovenske pokrajine ; 1)

V CIP-u leto izida 2014. - 400 izv. - Uvod / Ivo Boscarol: str. 9. - Dodatna literatura: str. 350-357. - Bibliografija in povzetek v angl. na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-961-213-242-2
a) local studies b) domoznanstvo c) Vipavska dolina - Domoznanstvo - Zborniki d) naravna dediščina e) kulturna dediščina f) natural heritage g) cultural heritage

908(497.473)(082)
502.2(497.473)(082)
II 908 VIPAVSKA dolina
COBISS.SI-ID 273687040


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


131.
        PRAGUE / main contributor Vladimír Soukup ; [photographers Jiří Doležal ... [et al.] ; illustrators Gillie Newman ... et al.]. - Repr. with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2006, cop. 1994. - 272 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Eyewitness travel guides, ISSN 1542-1554)

Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 0-7566-1548-8
a) geography - guide b) geografija - vodnik c) Praga - Turistični vodniki d) domoznanstvo e) regionalna geografija f) vodniki g) turistični vodniki h) Češka i) Praga

913(437.1/.2 Praga)(036)
914/919 PRAGUE
COBISS.SI-ID 10160457

132.
        VIENNA / main contributor Stephen Brook ; [contributors Gretel Beer ... [et al.] ; photographer Peter Wilson ; illustrators Richard Draper ... et al.]. - Repr. with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2006. - 288 str. : ilustr., zvd., načrti ; 23 cm. - (Eyewitness travel guides, ISSN 1542-1554)

Zvd. na notr. str. ov. - Kazali

ISBN 0-7894-9575-9
a) geography - guide b) geografija - vodniki c) Dunaj - Avstrija - Turistični vodniki

913(436 Dunaj)(036)
914/919 VIENNA
COBISS.SI-ID 10160201


914/919(043.2) REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


133.
        VENICE : the complete guide to the city : museums - churches - galleries : map with the monuments of the city and the Grand Canal / [text Nino Cenni ; translation Erika Pauli]. - English ed., new. ed. - Florence : Bonechi, cop. 2001. - 95 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (The gold guides)

Kazalo

ISBN 88-8029-500-4
ISBN 88-476-0338-2
a) geography b) geografija

913(450)(036)
914/919 VENICE
COBISS.SI-ID 10164809


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


134.
MLACOVIĆ, Dušan
        Zgodovina 2 : učbenik za drugi letnik gimnazije / Dušan Mlacović, Nataša Urankar. - 1. izd., 2. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 304 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazali

ISBN 978-961-02-0067-3
a) Svetovna zgodovina - Učbeniki za srednje šole b) zgodovina c) srednji vek d) novi vek

94(075.3)
FRASCATI:
6-100
II 94(075.3) MLACOVIĆ, D. Zgodovina 2
COBISS.SI-ID 257943808


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO