COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


oktobrske novosti


1.
HAJZERI, Metka
        Vpliv uporabe modelov na razumevanje zgradbe trde snovi : magistrsko delo = The impact of the use of models on the comprehension of solid state structures : master thesis / Metka Hajzeri. - Ljubljana : [M. Hajzeri], 2007. - XI, 122 str. : ilustr. ; 30 cm

Dve nasl. str., v slov. in angl. jeziku. - Bibliografija: str. 58-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko
a) kemija b) modeli c) didaktika d) magistrska dela e) chemistry f) models g) didactics

ZZ II 54(043.2) HAJZERI, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 1341788

2.
KRAJNIK, Karla
        Vpliv različnih oblik učenja z multimedijsko učno enoto na znanje ter stališča učencev do učenja kemije : magistrsko delo / Karla Krajnik. - Ljubljana : [K. Krajnik], 2002. - 205 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Povzetek v slv. in ang. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta. - Mentorica: Metka Vrtačnik; somentorica Cirila Peklaj
a) multimedija b) kemija c) poučevanje d) multimedia e) chemistry f) teaching

ZZ II 54(043.2) KRAJNIK, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 1185116

3.
PETELIN, Sonja
        Naravovarstveni pomen flore mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici = (Nature conservation aspects of the wetland flora in Prušnica Valley) : diplomsko delo / Sonja Petelin. - Ljubljana : [S. Petelin], 2014. - VI, 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2554. - Besedilo v slov. - Mentor Nejc Jogan, somentorica Tinka Bačič. - Bibliografija: f. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) plant c) ecology d) biologija e) rastlina f) ekologija g) rdeči seznam h) ogroženost i) Ljubljansko barje j) slovenska flora

581.9(497.4)(043.2)
ZZ II 58(043.2) PETELIN, S. Naravovarstveni

COBISS.SI-ID 3219279


0 SPLOŠNO.


4.
DRUŠTVO matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Strokovno srečanje (2011 ; Portorož)
        Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA, Portorož, 28. in 29. oktober 2011 / [uredil Boštjan Kuzman]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011. - 52 str. : ilustr. ; 21 cm

250 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-212-240-9
a) Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije b) mathematics c) physics d) matematika e) fizika f) matematika g) fizika h) astronomija i) posvetovanja j) povzetki k) zborniki

061.2:51/53(497.4)(082)
51/53(082)
53 DRUŠTVO Strokovno 63. Č DMFA 2011
COBISS.SI-ID 258251520


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


5.
HUMAR, Klaudija
        Odkrivanje težavnih konceptov pri uvodnem programiranju : diplomsko delo / Klaudija Humar. - Ljubljana : [K. Humar], 2014. - 32 str., [1] f., [2] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2522. - Bibliografija: str. 30-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-Računalništvo
a) programming b) programming language c) programiranje d) programski jezik e) programski jezik Python f) algoritmično razmišljanje g) problemsko učenje h) težave pri učenju programiranja

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) HUMAR, K. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 10227017

6.
ŠTRUKELJ, Tajda
        Poučevanje rekurzije v osnovni šoli : diplomsko delo / Tajda Štrukelj. - Ljubljana : [T. Štrukelj], 2014. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2480. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary education c) programming d) računalništvo e) osnovnošolski pouk f) programiranje g) rekurzija h) poučevanje programiranja

004.424.36(043.2)
ZZ II 004(043.2) ŠTRUKELJ, T. Poučevanje
COBISS.SI-ID 10232137

7.
ŽANDAR, Aleša
        Izdelava učnih priprav za poučevanje programiranja s Scratchem : diplomsko delo / Aleša Žandar. - Ljubljana : [A. Žandar], 2014. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2458. - Bibliografija: str. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming b) primary school c) lesson preparation d) programiranje e) osnovna šola f) učne priprave g) učna gradiva h) vizualna programska okolja

004.42:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) ŽANDAR, A. Izdelava
COBISS.SI-ID 10222665


1 FILOZOFIJA.


8.
WITTGENSTEIN, Ludwig, 1889-1951
        Filozofske raziskave / Ludwig Wittgenstein ; [prevedla Erna Strniša ; spremna beseda Jure Simoniti] ; [uredil Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2014. - 278 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Philosophical investigations. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-260-077-8
a) Filozofija b) philosophy c) filozofija d) mišljenje e) introspekcija f) filozofija jezika g) logika h) filozofske raziskave i) filozofija psihologije j) thought k) introspection l) philosophy of language m) logics n) philosophical investigations o) philosophy of psychology

1Wittgenstein L.
1 WITTGENSTEIN, L. Filozofske
COBISS.SI-ID 275497472


159.9 PSIHOLOGIJA.


9.
        The ADULT attachment interview : psychometrics, stability and change from infancy, and developmental origins / edited by Cathryn Booth-LaForce, Glenn I. Roisman ; with commentary by John Ruscio and Marinus H. van IJzendoorn. - Boston : Wiley, 2014. - VIII, 185 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X. Serial ; no. 314 ; vol. 79, no. 3 / series editor Patricia J. Bauer)

Bibliografija: str. 138-146. - Kazalo
a) Attachment behavior - Longitudinal studies b) Attachment behavior in children c) Parent-Child Relations d) behaviour e) infancy f) adolescence g) family environment h) vedenje i) detinstvo j) adolescenca k) družinsko okolje l) psihometrika m) stabilnost n) povezanost o) varnost p) raziskava

159.9.072.59
159.9 ADULT attachment
COBISS.SI-ID 10237769

10.
DE Bono, Edward, 1933-
        Naučite svojega otroka razmišljati / Edward De Bono ; prevedla Nastja Mulej. - Nova, dopolnjena izd. - Maribor : Rotis, 2014. - 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Teach your child how to think. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6127-42-4
a) Otroci - Mišljenje - Priročniki b) thinking c) creativity d) child e) mišljenje f) ustvarjalnost g) otrok h) kognitivni procesi i) kognitivni razvoj j) učenje k) ustvarjalnost l) program razmišljanja CoRT m) starši

159.955-053.2
159.955 DE Bono, E. Naučite
COBISS.SI-ID 275222528

11.
KANOY, Korrel
        Čustvena inteligenca pri otrocih : kako vzgajati čuteče, odporne in čustveno trdne otroke / Korrel Kanoy ; [prevod Jana Lavtižar]. - Ljubljana : Vita, 2014. - 280 str. ; 22 cm

Prevod dela: The everything parent's guide to emotional intelligence in children. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93378-6-8
a) Čustvena inteligentnost - Otroci b) child c) affection d) intelligence e) otrok f) čustvo g) inteligentnost h) otroška psihologija i) razvojna psihologija j) zgodbe k) študije primerov l) čustveno samozavedanje m) samospoštovanje n) samouresničevanje o) asertivnost p) samostojnost q) medosebni odnosi r) družbena odgovornost s) impulzi t) reševanje problemov

159.942-053.2
159.942 KANOY, K. Čustvena
COBISS.SI-ID 274030080

12.
        PRAGMATIC development in first language acquisition / edited by Danielle Matthews. - Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2014. - VI, 394 str. ; 25 cm : ilustr. - (Trends in language acquisition research ; vol. 10, ISSN 1569-0644)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-3480-3 (broš.)
ISBN 978-90-272-3470-4 (broš.)
ISBN 978-90-272-7044-3 (e-knjiga)
a) Pragmatics b) Children - Language c) Child development d) Language acquisition e) Psycholinguistics f) Pragmatik g) Spracherwerb h) Psycholinguistik

159.946.3:81
159.95 PRAGMATIC development
COBISS.SI-ID 10284873

13.
SOUSA, David A.
        Differentiation and the brain : how neuroscience supports the learner-friendly classroom / David A. Sousa, Carol Ann Tomlinson. - Bloomington : Solution Tree Press, 2011. - XII, 202 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 187-196. - Kazalo. - Vsebina: The nonnegotiables of effective differentiation ; Mindset, learning environment, and differentiation ; Curriculum and differentiation ; Classroom assessment and differentiation ; Differentiating in response to student readiness ; Differentiating in response to student interest ; Differentiating in response to student learning profile ; Managing a differentiated classroom

ISBN 978-1-935249-59-7 (perfect bound)
ISBN 978-1-935249-60-3 (library ed.)
a) Individualized instruction - Psychological aspects b) Learning, Psychology of c) Brain d) Neurosciences e) brain f) class g) differentiation h) learning i) možgani j) razred k) diferenciacija l) učenje m) nevroznanost n) pouk o) učno okolje p) kurikulum q) ocenjevanje r) dar govora s) učni profili

159.953
II 159.9 SOUSA, D. A. Differentiation
COBISS.SI-ID 10284617


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


14.
BAJRAMLIĆ, Edita
        Čustvena kompetentnost učiteljev in socialnih pedagogov : diplomsko delo / Edita Bajramlić. - Ljubljana : [E. Bajramlić], 2014. - 46 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2463. - Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) emotionality b) teacher c) primary school d) emocionalnost e) učitelj f) osnovna šola g) čustvena inteligentnost

159.942:37.011.3-051
ZZ II 159.9(043.2) BAJRAMLIĆ, E. Čustvena
COBISS.SI-ID 10215241

15.
DEDUKIĆ, Sanja
        Delo z likovno nadarjenimi učenci : diplomsko delo / Sanja Dedukić. - Ljubljana : [S. Dedukić], 2014. - IX, [67] str., [18] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2504. - Bibliografija: str. [65-67]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) art education c) primary education d) nadarjeni e) likovna vzgoja f) osnovnošolski pouk g) likovna nadarjenost h) odkrivanje in identifikacija i) likovno nadarjeni učenci

159.922.76-056.45:74(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) DEDUKIĆ, S. Delo
COBISS.SI-ID 10234441

16.
GREGORC, Sanja, 1990-
        Obvladovanje stresa v kriznih situacijah : diplomsko delo / Sanja Gregorc. - Ljubljana : [S. Gregorc], 2014. - 38 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2581/. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mental stress b) place of work c) duševni stres d) delovno mesto e) poklici f) specialne enote g) krizne situacije

159.944.4(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) GREGORC, S. Obvladovanje

COBISS.SI-ID 10255433

17.
MURŠIČ, Zarja, 1989-
        Povezava naravne in kulturne evolucije pri razvoju kompleksne kognicije : številčnost in aritmetika : magistrsko delo / Zarja Muršič. - Ljubljana : [Z. Muršič], 2014. - VI, 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2579. - Bibliografija: str. 59-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Univ. Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univ. Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) cognition b) culture c) arithmetic d) kognicija e) kultura f) aritmetika g) evolucija kognicije h) kulturna socio-kognitivna niša i) številčnost

159.937(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) MURŠIČ, Z. Povezava
COBISS.SI-ID 10266185

18.
SMOLE, Kaja, 1986-
        Merjenje socialne pozornosti s sledenjem pogleda : magistrsko delo = Eye gaze behavior as a measure of social attention : master´s thesis / Kaja Smole. - Ljubljana : [K. Smole], 2014. - VIII, 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2576. - Bibliografija: str. 38-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost v sodelovanju z Universität Wien, Sveučilište v Zagrebu, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) attention b) visual perception c) pozornost d) vidno zaznavanje e) biološko gibanje f) gibanje človeka g) smer pogleda h) socialni ključ

159.952:159.937:611.84(043.3)
ZZ II 159.9(043.2) SMOLE, K. Merjenje
COBISS.SI-ID 10265929

19.
ŠUTAR, Ana
        Soočanje s krivdo po travmatskih dogodkih : diplomsko delo / Ana Šutar. - Ljubljana : [A. Šutar], 2014. - V, 44 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2450. - Bibliografija: str. 37-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) guiltiness b) krivda c) travma d) travmatski dogodki e) krivda preživelega

159.913:615.851(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ŠUTAR, A. Soočanje
COBISS.SI-ID 10216265


17 ETIKA.


20.
        STRENGTHENING vulnerable families / Liliana Sousa, editor. - New York : Nova Science Publishers, 2008. - XXII, 210 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-60692-005-3 (trda vezava)
ISBN 1-60692-005-7 (trda vezava)
a) Family services b) Poor families - Services for c) family environment d) družinsko okolje e) ranljive družine f) socialna politika g) problemi h) izzivi i) revščina j) emigranti

173:615.851
615.851:173
173 STRENGTHENING vulnerable
COBISS.SI-ID 10251337

21.
WALSH, Froma
        Strengthening family resilience / Froma Walsh. - 2nd ed. - New York ; London : Guilford Press, 2006. - XVI, 384 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 355-372. - Kazalo. - Vsebina: Foundations of a family resilience approach ; The growing diversity and complexity of families in a changing world ; Belief systems: the heart and soul of resilience ; Organizational patterns: family shock absorbers ; Communication processes: facilitating mutual support and problem solving ; Practice principles and guidelines to strengthen family resilience ; A family resilience framework for community-based programs and services ; Loss, recovery, and resilience ; Chronic illness and family caregiving: challenges and gifts ; Strengthening resilience in vulnerable multi-stressed families ; Recovery from trauma, traumatic loss, and major disasters: strengthening family and community resilience ; Reconnection and reconciliation: bridge over troubled waters

ISBN 1-59385-186-3 (brezkislinski papir)
ISBN 978-1-59385-186-6 (brezkislinski papir)
a) Families - Mental health b) Resilience (Personality trait) c) Dysfunctional families d) Family psychotherapy e) Family social work f) Family - psychology g) Adaptation, Psychological h) Life Change Events i) Mental Health Services j) Psychotherapy - methods k) Stress, Psychological l) family environment m) life cycle n) družinsko okolje o) življenjska obdobja p) prožnost q) prilagodljivost r) družinski procesi s) skupnosti t) krize

173:615.851
615.851:173
173 WALSH, F. Strengthening
COBISS.SI-ID 10251081


3 DRUŽBENE VEDE


22.
CENTER za usposabljanje, delo in varstvo (Dobrna)
        [Štirideset]
        40 let CUDV Dobrna : center za usposabljanje, delo in varstvo / [urednica Urška Perko ; fotografije arhiv CUDV Dobrna]. - Dobrna : CUDV, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-281-487-8
a) Center za usposabljanje, delo in varstvo (Dobrna) - Zgodovina - 1974-2014 - Zborniki b) Socialno varstvo - Duševno prizadeti - Zborniki c) training centre d) center za usposabljanje e) zgodovina

376.1-056.34(497.4Dobrna)(091)
376.1-056.34 CENTER Štirideset
COBISS.SI-ID 274818048

23.
POSVET uporabnic in uporabnikov varstveno-delovnih centrov in centrov za usposabljanje, delo in varstvo v Sloveniji (1 ; 2014 ; Dobrna)
        Iz prve roke : zbornik povzetkov / 1. posvet uporabnic in uporabnikov centrov za usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno delovnih centrov v Sloveniji, Dobrna, 1. 10. 2014 ; [uredila Irena Ceglar]. - Dobrna : CUDV, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 69 str. ; 21 cm

400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-281-498-4
a) Socialno varstvo - Duševno prizadeti - Posvetovanja b) training centre c) center za usposabljanje d) izkušnje e) uporabniki f) vzgojno varstveni centri

376.1(497.4Dobrna)(082)
376.1-056.34 POSVET Iz prve
COBISS.SI-ID 274951168


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


24.
HIKEL, Tadeja
        Izkušnja razkritja pri istospolno usmerjenih odraslih in njihovih starših : diplomsko delo / Tadeja Hikel. - Ljubljana : [T. Hikel], 2014. - 100 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2552. - Bibliografija: str. 88-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) homosexuality b) family c) parents d) homoseksualnost e) družina f) starši g) istospolna usmerjenost h) istospolna identiteta i) odziv staršev

316.362.34(043.2)
ZZ II 3(043.2) HIKEL, T. Izkušnja
COBISS.SI-ID 10253641

25.
HOJAN, Teja
        Participacija otrok in mladih v Sloveniji : diplomsko delo / Teja Hojan. - Ljubljana : [T. Hojan], 2014. - VI f., 59 str., III str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2533. - Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) cooperation b) civics c) child d) young adult e) sodelovanje f) državljanska vzgoja g) otrok h) mlajši odrasli i) odrasli j) stopnja participacije k) aktivno državljanstvo

316.65-053.5-053.6
ZZ II 3(043.2) HOJAN, T. Participacija
COBISS.SI-ID 10242633

26.
MODIC, Katja
        Novo pojmovanje otroštva kot posledica spreminjanja spolnih vlog : diplomsko delo / Katja Modic. - Ljubljana : [K. Modic], 2014. - 41 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2591. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) childhood b) sex c) social change d) family life e) otroštvo f) spol g) družbene spremembe h) družinsko življenje i) spolne vloge j) starševstvo k) spremenjena pričakovanja staršev

316.362.1:305(043.2)
ZZ II 3(043.2) MODIC, K. Novo
COBISS.SI-ID 10273609

27.
STEKLASA, Nina
        Težave v socialni integraciji - študija primera : diplomsko delo / Nina Steklasa. - Ljubljana : [N. Steklasa], 2014. - 35 str., [42] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2582/. - Bibliografija: str. 34-35. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social integration b) socialna integracija c) ADHD motnja d) izstopajoče vedenje

316.6(043.2)
ZZ II 3(043.2) STEKLASA, N. Težave
COBISS.SI-ID 10255177

28.
VELIŠČEK, Tina, 1989-
        Materinstvo - nuja ali izbira? : odnos družbe do žensk brez otrok : diplomsko delo / Tina Velišček. - Ljubljana : [T. Velišček], 2014. - 117 str., [69] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2544. - Bibliografija: str. 112-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) society b) ženska c) družba d) ženska e) odzivi okolja f) stigma

316.472(043.2)
ZZ II 3(043.2) VELIŠČEK, T. Materinstvo
COBISS.SI-ID 10248265


33 GOSPODARSTVO


29.
STEFANO, Denise M.
        McGraw-Hill Education : 500 regulation questions for the CPA exam / Denise M. Stefano and Darrel Surett. - New Yorik [etc.] : McGraw-Hill Education, 2015. - VII, 227 str. ; 23 cm. - (McGraw-Hill Education 500 questions series)

Nasl. na ov.: McGraw-Hill Education 500 questions regulation for the CPA exam. - Vsebina: Taxation of individuals ; Taxation of entities ; Other taxation areas ; Business law, ethics, and professional responsibilities ; business structures and other regulatory areas ; Answers

ISBN 978-0-07-182094-3
ISBN 0-07-182094-9 (MHID)
ISBN 978-0-07-182095-0 ! (e-knjiga)
ISBN 0-07-182095-7 ! (e-MHID)
a) Accounting - Examinations - Study guides b) Accounting - Law and legislation - United States - Examinations - Study guides c) Commercial law - United States - Examinations - Study guides d) economics e) law f) ekonomska veda g) pravo h) obdavčitev i) testi j) naloge k) izpiti l) priprava

330
330 STEFANO, D. M. McGraw-Hill
COBISS.SI-ID 10266697


33(043.2) GOSPODARSTVO.


30.
DOCIĆ, Slavica
        Spoprijemanje z dolgotrajno brezposelnostjo : diplomsko delo / Slavica Docić. - Ljubljana : [S. Docić], 2014. - 31 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) work experience b) delovna izkušnja c) brezposlenost d) strategije spoprijemanja

331.56(043.2)
ZZ II 330(043.2) DOCIĆ, S. Spoprijemanje
COBISS.SI-ID 10269257

31.
LOZAR, Klara
        Vpliv vključevanja v delovne aktivnosti na kakovost življenja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Klara Lozar. - Ljubljana : [K. Lozar], 2014. - 50 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2535. - Bibliografija: str. 43-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) adult c) labour d) duševno prizadeti e) odrasli f) delo g) odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju h) kakovost življenja i) delovne aktivnosti

331-056.36(043.2)
ZZ II 330(043.2) LOZAR, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 10242377

32.
PERNEK, Nada
        Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Podravski regiji : diplomsko delo / Nada Pernek. - Ljubljana : [N. Pernek], 2014. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2550. - Bibliografija: f. 63-70. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) health b) special school teacher c) zdravje d) specialni pedagog e) gibanje f) zdrav življenjski slog g) kronične bolezni

331.47:37.013(497.412)(043.2)
ZZ II 3(043.2) PERNEK, N. Zdravje
COBISS.SI-ID 10246985


34(043.2) PRAVO.


33.
IVANUŠA, Špela, 1991-
        Uporaba drog in alkohola v vzgojnih zavodih : diplomsko delo / Špela Ivanuša. - Ljubljana : [Š. Ivanuša], 2014. - 58 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2455. - Bibliografija: str. 52-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) drug addiction c) alcohol d) vzgojni dom e) zasvojenost z drogami f) alkohol g) droge h) mladostniki i) vzgojni zavodi j) totalne institucije k) ukrepi zavoda

343.811-053.6(043.2)
ZZ II 34(043.2) IVANUŠA, Š. Uporaba
COBISS.SI-ID 10221897


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


34.
KLEČ, Timoteja
        Prepoznavnost prehranskih in zdravstvenih trditev pri potrošniku : diplomsko delo / Timoteja Kleč. - Ljubljana : [T. Kleč], 2014. - 33 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2527. - Bibliografija: 28-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija-gospodinjstvo
a) consumption b) potrošnja c) potrošniki d) označevanje živil e) nakupovanje

366.12(043.2)
ZZ II 36(043.2) KLEČ, T. Prepoznavnost
COBISS.SI-ID 10240585

35.
VIŠATICKI, Kristina, 1982-
        Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Kristina Višaticki. - Ljubljana : [K. Višaticki], 2014. - VI, 279 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 187-194. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) work environment b) mentally handicapped c) mental stress d) delovno okolje e) duševno prizadeti f) duševni stres g) pedagoška praksa h) izgorelost i) motivacija j) delovne izkušnje k) specialni in rehabilitacijski pedagog

364.622:616.89(043.2)
ZZ II 36(043.2) VIŠATICKI, K. Doživljanje
COBISS.SI-ID 10234185


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


36.
        DODANA vrednost jezikov in kultur : izkušnje v spodbujanju medkulturnosti = Il valore aggiunto delle lingue e delle culture : esperienze di promozione dell'interculturalita / [uredili, a cura di Marianna Kosic, Zaira Vidau ; avtorji besedil, autori dei testi Moreno De Toni ... [et al.] ; prevod v slovenščino in italijanščino, traduzione in sloveno ed italiano Tamara Lipovec ; fotografije Slovenski raziskovalni inštitut SLORI ... et al.]. - Trst : Slovenski raziskovalni inštitut SLORI = Trieste : Istituto sloveno di ricerche SLORI, 2014 (Krmin = Cormons : Poligrafiche San Marco). - 115 str. : ilustr. ; 24 cm

Vzpor. slov. in it. besedilo. - 200 izv. - Bibliografija: str. 111-114

ISBN 978-88-95584-09-6
a) Medkulturnost - Zborniki b) Večkulturnost - Vzgoja - Zborniki c) cross-cultural research d) medkulturno raziskovanje e) manjšine f) priseljenci g) Italija h) Slovenija i) multikulturalizem j) medkulturni dialog k) osnovne šole l) srednje šole m) medkulturna pedagogika n) medkulturnost o) migrantske skupnosti

316.7(062.552)
37.015.31:316.7
316.7 DODANA vrednost
COBISS.SI-ID 7160812

37.
        DOTIK okolja 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 6. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.) : ilustr. ; 30 cm

800 izv.

ISBN 978-961-01-0598-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0599-2 (zv. 2)
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) environmental education - exercise c) primary education d) okoljska vzgoja - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

5(075.2)(076.1)
372.32.016:50(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 2
COBISS.SI-ID 274681344

38.
ERMENC, Klara S.
        Uvod v primerjalno pedagogiko / Klara Skubic Ermenc. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 196 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 177-190. - Kazali

ISBN 978-961-237-668-0
a) Primerjalna pedagogika - Učbeniki za visoke šole b) education c) vzgoja in izobraževanje d) komparativna pedagogika e) šolski sistemi f) sistemi izobraževanja g) osnovnošolsko izobraževanje h) visokošolsko izobraževanje i) vseživljenjsko učenje j) predšolska vzgoja k) ustroj izobraževanja l) srednješolsko izobraževanje m) enakost n) pravičnost

37.013.74
FRASCATI:
5-300
37.01 ERMENC, K. S. Uvod
COBISS.SI-ID 274963968

39.
        GIFTED education: : current perspectives and issues / edited by Jeffrey P. Bakken, Festus E. Obiakor, Anthony F. Rotatori. - First edition. - Bingley : Emerald, 2014. - X, 237 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in special education ; vol. 26, ISSN 0270-4013)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 1-78350-741-1
ISBN 978-1-78350-741-2 (trda vezava)
a) Gifted children b) Gifted children - Education - United States c) Gifted children - Education - Curricula - United States d) Inklusive Pädagogik e) Hochbegabung f) Integration g) education h) gifted i) talent j) vzgoja in izobraževanje k) nadarjeni l) talent m) pravo n) prepoznavanje o) lingvistika p) kultura q) socialna neenakost r) inkluzija s) tehnologija t) družina u) multikulturnost

37.091.212.3
371.212.3 GIFTED education
COBISS.SI-ID 10266441

40.
PEDAGOŠKA fakulteta (Ljubljana)
        Zdravstvena vzgoja : študijski program / Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta [in] Visoka šola za zdravstvo ; [zbrali in uredili Majda Pahor, Vera Grbec]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta : Visoka šola za zdravstvo, 1993 (Kranj : DEU). - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., en prispevek v angl. - 400 izv.
a) Visoka šola za zdravstvo (Ljubljana) - Študijski programi b) Zdravstvena vzgoja - Študijski programi c) Kurikulum d) predmetnik

378.6:61(497.4Ljubljana)(073)
37.091.214:378.6:61(497.4Ljubljana)
613:37(073)
ZZ 378 PEDAGOŠKA Zdravstvena
COBISS.SI-ID 10347


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


41.
BOGATAJ, Nežka
        Socialni pedagog v lokalni skupnosti : diplomsko delo / Nežka Bogataj. - Ljubljana : [N. Bogataj], 2014. - 35 str., [17] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2537. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educationalist b) local community c) pedagog d) lokalna skupnost e) socialni pedagogi f) skupnost g) lokalna samouprava

37.013.42-051:314/316(043.2)
ZZ II 37.01 BOGATAJ, N. Socialni
COBISS.SI-ID 10246473

42.
HOČEVAR, Nina, 1991-
        Osebna pojmovanja učne (ne)uspešnosti pri učencih osnovne in srednje šole : diplomsko delo / Nina Hočevar. - Ljubljana : [N. Hočevar], 2014. - IV, 59 str., [9] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2583. - Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) learning b) success c) učenje d) uspeh e) osnovne šole f) srednje šole

37.091.26(043.2)
ZZ II 37(043.2) HOČEVAR, N. Osebna
COBISS.SI-ID 10254921

43.
KVENDERC, Jasna
        Merski inštrument za ugotavljanje stopnje primernosti bodočih študentov za poklic učitelja tehnike : diplomsko delo / Jasna Kvenderc. - Ljubljana : [J. Kvenderc], 2014. - 73 str., XIII : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2447. - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Summary. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-Tehnika
a) teacher b) engineering c) učitelj d) tehnika e) tehniška kompetenca f) tehnika in tehnologija g) tehniško izobraževanje h) merski inštrument

37.011.3-051:62(043.2)
ZZ II 37(043.2) KVENDERC, J. Merski
COBISS.SI-ID 10219081

44.
PERGER, Nina
        Spol in vzgoja po družinskem modelu v slovenskih izven-družinskih vzgojnih institucijah : diplomsko delo / Nina Perger. - Ljubljana : [N. Perger], 2014. - 47 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2448. - Bibliografija: str. 39-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educational institution b) sex c) vzgojno-izobraževalna ustanova d) spol e) vzgoja po družinskem modelu f) izven-družinske vzgojne institucije g) socialna pedagogika

37-055.1/.3(043.2)
ZZ II 37(091) PERGER, N. Spol
COBISS.SI-ID 10218057

45.
PEZELJ, Alja, 1982-
        Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami : magistrsko delo / Alja Pezelj Lusavec. - Ljubljana : [A. Pezelj Lusavec], 2014. - 95 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2584. - Bibliografija: str. 79-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) father b) nursery school c) parent participation d) school e) oče f) vrtec g) sodelovanje staršev h) šola i) aktivno očetovstvo j) partnersko sodelovanje k) sodelovanje med družino in strokovnimi delavci l) očetje

37.064.1(043.2)
ZZ II 37(043.2) PEZELJ LUSAVEC Sodelovanje
COBISS.SI-ID 10266953

46.
PODGORELEC, Mateja, 1990-
        Tlak in vzgon v nacionalnem preverjanju znanja : magistrsko delo / Mateja Podgorelec. - Ljubljana : [M. Podgorelec], 2014. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2562. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje, Fizika in matematika
a) primary education b) physics c) osnovnošolski pouk d) fizika e) nacionalno preverjanje znanja f) analiza odgovorov

37.091.26:53(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) PODGORELEC, M. Tlak
COBISS.SI-ID 10259785

47.
ROVERSI, Anna
        Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji : magistrsko delo / Anna Roversi. - Ljubljana : [A. Roversi], 2014. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2534. - Bibliografija: str. 52-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) language skill b) primary school c) Slovenia d) Italy e) jezikovna veščina f) osnovna šola g) Slovenija h) Italija i) dvojezičnost j) učna motivacija k) jezikovno znanje

373.3:81(497.4:450)(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ROVERSI, A. Jezikovne
COBISS.SI-ID 10242121


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


48.
BOHINC, Aleksandra
        Matematično znanje predšolskih otrok pred vstopom v šolo : diplomsko delo / Aleksandra Bohinc. - Ljubljana : [A. Bohinc], 2014. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2560. - Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) predšolski otrok d) matematika e) matematične vsebine v zgodnjem učenju matematike f) kurikulum za vrtce

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BOHINC, A. Matematično
COBISS.SI-ID 10258761


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


49.
GORENC, Suzana, 1971-
        Spoznavanje materialov v prvem starostnem obdobju in igra z njimi : diplomsko delo / Suzana Gorenc. - Ljubljana : [S. Gorenc], 2014. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2585. - Bibliografija: str. 56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) technical education c) engineering d) play e) predšolski otrok f) tehniško izobraževanje g) tehnika h) igra i) aktivno učenje j) materiali

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GORENC, S. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10270281

50.
HUDELJA, Anica
        Gibalna dejavnost in izbrani dejavniki zdravega načina življenja predšolskih otrok v Beli krajini : diplomska naloga / Anica Hudelja. - Ljubljana : [A. Hudelja], 2014. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2559. - Bibliografija: f. 49-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motion c) predšolski otrok d) gibanje e) starši

373.2:796.012.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HUDELJA, A. Gibalna
COBISS.SI-ID 10256713

51.
JAMNIK, Lucija, predšolska vzgoja
        Plesna dramatizacija po ruski ljudski pripovedki Zajčkova hišica : diplomsko delo / Lucija Jamnik. - Ljubljana : L. Jamnik], 2014. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2571. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) gesture education c) dance d) predšolski otrok e) gibalna vzgoja f) ples g) ustvarjalno gibanje h) plesno ustvarjanje i) spodbude

373.2.016:78.085:398.21(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JAMNIK, L. Plesna
COBISS.SI-ID 10263369

52.
KLEMENŠEK, Tanja
        Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju : magistrsko delo / Tanja Klemenšek Rakun. - Ljubljana : [T. Klemenšek Rakun], 2014. - VII, 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2543. - Bibliografija: str. 91-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) enterprise c) achievement d) vrtec e) podjetje f) uspešnost g) zasebni vrtec h) varstvo otrok i) družina

373.22(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KLEMENŠEK Rakun Dejavniki

COBISS.SI-ID 10251593

53.
MADRONIČ, Petra, 1982-
        Medijska vzgoja v vrtcu : magistrsko delo / Petra Madronič. - Ljubljana : [P. Madronič], 2014. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2594. - Bibliografija: str. 112-123. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) media education c) vrtec d) medijska vzgoja e) mediji f) medijska pismenost g) vzgojitelji

373.2.016:316.774(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MADRONIČ, P. Medijska
COBISS.SI-ID 10274889

54.
MAZI, Nejka
        Vpliv montesorijskih materialov za vaje vsakdanjega življenja na otroke javnega vrtca : diplomsko delo / Nejka Mazi. - Ljubljana : [N. Mazi], 2014. - IX f., 133 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2547. - Bibliografija: str. 123-124. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) exercise c) influence d) vrtec e) vaje f) vpliv g) opazovanje h) Maria Montessori

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAZI, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 10247753

55.
SEME, Tara
        Potrebe potencialno nadarjenega otroka v predšolskem obdobju : študija primera : diplomsko delo / Tara Seme. - Ljubljana : [T. Seme], 2014. - 44 str., [2] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2477. - Bibliografija: str. 40-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pre-school child b) gifted c) predšolski otrok d) nadarjeni e) vloga socialnega pedagoga f) otrokove potrebe g) nadarjen otrok

373.2.016-056.45(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SEME, T. Potrebe
COBISS.SI-ID 10231881

56.
SMUK, Špela
        Izrekanje pozdravov, zahval in opravičil v vrtcu : diplomska naloga / Špela Smuk. - Ljubljana : [Š. Smuk], 2014. - VIII f., 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2548. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) communication c) pre-school child d) trainer e) vrtec f) komunikacija g) predšolski otrok h) vzgojitelj i) starši j) uradno sporazumevanje k) neuradno sporazumevanje

373.2043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SMUK, Š. Izrekanje
COBISS.SI-ID 10247497

57.
TIČAR, Alja
        Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca : diplomsko delo / Alja Tičar. - Kranj : [A. Tičar], 2014. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2557. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pre-reading c) picture book d) reading e) predšolski otrok f) priprave na učenje branja g) slikanica h) branje i) govor j) dialoško branje

373.2.016:087.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TIČAR, A. Raba
COBISS.SI-ID 10256969

58.
ZAVRŽEN, Branka
        Uporaba lutke pri vsakodnevnem delu v vrtcu : diplomsko delo / Branka Zavržen. - Ljubljana : [B. Zavržen], 2014. - XIII, 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2575. - Bibliografija: str. 92-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) predšolski otrok d) lutke e) lutkovna tehnike f) lutka-ljubljenec skupine

373.2.016:797.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZAVRŽEN, B. Uporaba
COBISS.SI-ID 10262089

59.
ZIDARIČ, Katarina
        Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici : projekt participacije otrok v vrtcu : diplomsko delo / Katarina Zidarič. - Ljubljana : [K. Zidarič], 2014. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2446. - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) creativity d) predšolski otrok e) soodločanje f) ustvarjalnost g) participacija h) raziskovanje problemov odprtega tipa i) koncept Reggio Emilia

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZIDARIČ, K. Otroci
COBISS.SI-ID 10214473


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


60.
AHLIN Janša, Ana
        Starši o zasebnem šolstvu : diplomsko delo / Ana Ahlin Janša. - Ljubljana : [A. Ahlin Janša], 2014. - XI, 66 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2524. - Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) private school b) parents c) privatna šola d) starši e) zasebno šolstvo

373.3-055.52(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) AHLIN JANŠA Starši
COBISS.SI-ID 10236745

61.
WILLIAMS, Dilafruz R.
        Learning gardens and sustainability education : bringing life to schools and schools to life / Dilafruz R. Williams and Jonathan D. Brown. - New York ; London : Routledge, 2012. - XV, 227 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-217. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: modern imperatives for life and learning ; Learning gardens and life's lessons ; Living soil as metaphorical construct for education ; Cultivating a sense of place ; Fostering curiosity and wonder ; Discovering rhythm and scale ; Valuing biocultural diversity ; Embracing practical experience ; Nurturing interconnectedness ; Awakening the senses ; Teacher, principal, and superintendent perspectives ; Moving forward

ISBN 978-0-415-89981-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-89982-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-15681-0 (e-knjiga)
a) School gardens b) Environmental education c) Outdoor education d) Experiential learning e) garden f) learning g) school h) vrt i) učenje j) šola k) trajnostni razvoj l) oblikovanje m) pedologija n) zemlja o) pedagogika

373.32.016:50
373.32.016:50 WILLIAMS, D. R. Learning
COBISS.SI-ID 10225481


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


62.
CEFERIN, Terezija
        Tehniški dan za promocijo izbirnega predmeta Obdelava gradiv-umetne snovi na osnovi strategije projektnega dela : diplomsko delo / Terezija Ceferin. - Ljubljana : [T. Ceferin], 2014. - IV, 41 str., XII : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2456. - Bibliografija: str. 38-40. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) engineering b) project method c) primary education d) tehnika e) projektna metoda f) osnovnošolski pouk g) tehniški izbirni predmeti h) projektno učno delo i) induktivno poučevanje

373.3.016:62(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) CEFERIN, T. Tehniški
COBISS.SI-ID 10222409

63.
JANEŽ, Klavdija, 1989-
        Analiza pisnih preizkusov znanja pri slovenščini od 1. do 5. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Klavdija Janež. - Ljubljana : [K. Janež], 2014. - 104 str., [49] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2563. - Bibliografija: str. 103-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) written test b) Slovenian language c) primary school d) pisni test e) slovenščina f) osnovna šola g) preverjanje znanja h) ocenjevanje znanja i) učni načrt j) osebe s posebnimi potrebami

373.3:37.091.275:811.163.6(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JANEŽ, K. Analiza
COBISS.SI-ID 10259273

64.
JELINČIČ, Špela
        Tehniški dan za promocijo izbirnega predmeta obdelava gradiv - les na osnovi strategije projektnega dela : diplomsko delo / Špela Jelinčič. - Ljubljana : [Š. Jelinčič], 2014. - IV, 20 str., XVI str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2459. - Bibliografija: str. 39-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) engineering b) project method c) primary education d) tehnika e) projektna metoda f) osnovnošolski pouk g) projektno učno delo h) laserski razrez i) učna priprava

373.3.016:62:631.571(043.2)
ZZ II 62(043.2) JELINČIČ, Š. Tehniški
COBISS.SI-ID 10223177

65.
KILIBARDA, Katarina
        Poučevanje angleščine v osnovni šoli : primerjava med Indijo in Slovenijo : diplomsko delo / Katarina Kilibarda. - Ljubljana : [K. Kilibarda], 2014. - 98 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2530. - Bibliografija: str. 92-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) English language b) teaching c) primary school d) foreign languages e) angleščina f) pouk g) osnovna šola h) tuji jeziki i) indijski šolski sistem j) slovenski šolski sistem k) učitelj angleščine l) izobrazba učitelja

373.3:811.111(540:497.4)(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KILIBARDA, K. Poučevanje

COBISS.SI-ID 10243913

66.
KLINKON, Tjaša
        Motiviranost učencev pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli : diplomsko delo / Tjaša Klinkon. - Ljubljana : [T. Klinkon], 2014. - 23 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2479. - Bibliografija: str. 21-22. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva
a) motivation b) primary education c) home economics d) motivacija e) osnovnošolski pouk f) gospodinjstvo g) teorija samoodločanja h) učna motivacija

373.3:64.01(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KLINKON, T. Motiviranost

COBISS.SI-ID 10231369

67.
LAH, Lucija, 1990-
        Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru toksikologije pri pouku naravoslovja : diplomsko delo / Lucija Lah. - Ljubljana : [L. Lah], 2014. - 23 str., 29 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2451. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija-Gospodinjstvo
a) science education b) learning c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učenje f) osnovnošolski pouk g) toksikologija h) raziskovalno učenje i) učenje z raziskovanjem j) projekt PROFILES

373.3:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LAH, L. Razvoj
COBISS.SI-ID 10214985

68.
SOTLAR, Tjaša
        Osnovna šola in produkcija spolnih identitet : diplomsko delo / Tjaša Sotlar. - Ljubljana : [T. Sotlar], 2014. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2532. - Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) sex c) identity d) osnovna šola e) spol f) identiteta g) spolna socializacija h) predsodki i) stereotipi j) spolne vloge k) prikriti kurikulum

373.3:340.64(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SOTLAR, T. Osnovna
COBISS.SI-ID 10242889

69.
TRČEK, Jasna
        Izkustveno poučevanje pri pouku Tehnike in tehnologije na razredni stopnji na primeru izdelave vetrokaza : diplomsko delo / Jasna Trček. - Ljubljana : [J. Trček], 2014. - III f., 70 str., [XXXVII] str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2564. - Bibliografija: str. 67-68. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) primary education c) tehnika d) osnovnošolski pouk e) tehniško izobraževanje f) spoznavanje okolja g) učna priprava

373.3.016:62(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) TRČEK, J. Izkustveno
COBISS.SI-ID 10259529

70.
VERBANAC, Jasmina
        Poslušanje v razredu : medkulturna primerjava : diplomsko delo / Jasmina Verbanac. - Ljubljana : [J. Verbanac], 2014. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2549. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) classroom climate b) listening c) pupil behaviour d) teacher e) razredno vzdušje f) poslušanje g) vedenje učencev h) učitelj i) slovenski šolski sistem j) španski šolski sistem

373.3(497.4:460)
ZZ II 373.3(043.2) VERBANAC, J. Poslušanje
COBISS.SI-ID 10247241


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


71.
        ASPECTS of multilingual aphasia / edited by Martin R. Gitterman, Mira Goral and Loraine K. Obler. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2012. - XXIV, 315 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 8)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-84769-754-7 (trda vezava)
ISBN 1-84769-754-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-84769-755-4 (e-knjiga)
ISBN 1-84769-755-0 (e-knjiga)
a) Aphasia b) Language disorders - Treatment c) Bilingualism d) Multilingualism e) Aphasia f) Multilingualism

376.1-056.264
376.1-056.264 ASPECTS of multilingual
COBISS.SI-ID 10286153

72.
        ASSESSING grammar : the languages of LARSP / edited by Martin J. Ball, David Crystal and Paul Fletcher. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2012. - XIII, 318 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 7)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-84769-637-3 (broš.)
ISBN 1-84769-637-6 (broš.)
ISBN 978-1-84769-638-0 (trda vezava)
ISBN 1-84769-638-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-84769-639-7 (e-knjiga)
ISBN 1-84769-639-2 (e-knjiga)
a) Language disorders in children - Diagnosis b) Grammar, Comparative and general - Ability testing c) Language Tests d) Speech-Language Pathology - methods e) Language Development Disorders - diagnosis f) Language Development g) Child

376-1-056.264
376.1-056.264 ASSESSING grammar
COBISS.SI-ID 10285641

73.
        DELO z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci / Natalija Vovk Ornik ... [et al.] . - Maribor (Prešernova 1) : Forum Media, 2014-. - 1 fascikel (loč. pag.) ; 24 cm

Se četrtletno spreminja in dopolnjuje. - Je nadaljevanje: Delo z otroki s posebnimi potrebami = ISSN 2232-3384
ISSN 2385-8141 = Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

376.1

2014 JUN<posodobitev><vloženo>+JUN[CD]#
COBISS.SI-ID 275013632

74.
MEDNARODNA konferenca o specifičnih učnih težavah (4 ; 2014 ; Ljubljana)
        Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov [Elektronski vir] : zbornik prispevkov / Četrta mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah, Ljubljana, 26. in 27. september 2014 ; [uredniški odbor Milena Košak Babuder ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Milena Košak Babuder]. - El. zbornik. - Ljubljana : Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014. - 1 optični disk (CD-ROM)

Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92931-5-7
a) Učenci - Učne težave - Pomoč - Zborniki b) child c) youth d) learning difficulty e) otrok f) mladina g) learning difficulty h) posvetovanja i) strokovni delavci j) inkluzija

376(082)(086.034.4)
cdr 376.1 MEDNARODNA Otroci 2014
COBISS.SI-ID 275532288

75.
MEDNARODNA konferenca o specifičnih učnih težavah (4 ; 2014 ; Ljubljana)
        Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov / Četrta mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah, Ljubljana, 26. in 27. september 2014 ; [uredniški odbor Milena Košak Babuder ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Milena Košak Babuder]. - Ljubljana : Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014 ([Ljubljana] : Somaru). - 354 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Predgovor / Marija Kavkler: str. 3. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92931-4-0
a) child b) youth c) learning difficulty d) otrok e) mladina f) učne težave g) posvetovanja h) strokovni delavci i) inkluzija

376(082)
II 376.1 MEDNARODNA Otroci 2014
COBISS.SI-ID 275493888

76.
        MOTOR speech disorders : a cross-language perspective / edited by Nick Miller and Anja Lowit. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2014. - XIV, 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 12)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78309-232-1 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 1-78309-232-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-78309-233-8 (pdf)
ISBN 1-78309-233-5 (pdf)
a) Speech disorders b) Motor ability c) Speech Disorders

376.1-056.264
376.1-056.264 MOTOR speech
COBISS.SI-ID 10285385

77.
        MULTILINGUAL aspects of fluency disorders / edited by Peter Howell and John Van Borsel. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2011. - XI, 398 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 5)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-84769-359-4 (trda vezava)
ISBN 1-84769-359-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-84769-358-7 (broš.)
ISBN 1-84769-358-X (broš.)
ISBN 978-1-84769-357-0 (e-knjiga)
ISBN 1-84769-357-1 (e-knjiga)
a) Speech disorders in children b) Language disorders in children c) Multilingualism d) Stuttering e) Child f) Language Development g) Multilingualism h) Mehrsprachigkeit i) Spracherwerb j) Sprachstörung k) Langage, Troubles du, chez l'enfant l) Multilinguisme m) Aufsatzsammlung

376.1-056.264
376.1-056.264 MULTILINGUAL aspects
COBISS.SI-ID 10285129

78.
        MULTILINGUAL aspects of speech sound disorders in children / edited by Sharynne McLeod and Brian A. Goldstein. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2012. - XXIX, 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 6)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-84769-513-0 (trda vezava)
ISBN 1-84769-513-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-84769-512-3 (broš.)
ISBN 1-84769-512-4 (broš.)
ISBN 978-1-84769-514-7 (e-knjiga)
ISBN 1-84769-514-0 (e-knjiga)
a) Speech disorders in children b) Bilingualism in children c) Multilingual persons d) Articulation Disorders e) Speech Disorders f) Child g) Multilingualism

376.1-056.264
376.1-056.264 MULTILINGUAL aspects
COBISS.SI-ID 10285897


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


79.
BURNIK, Ajda
        Vključevanje otrok tujcev v slovensko družbo : diplomsko delo / Ajda Burnik. - Ljubljana : [A. Burnik], 2014. - 84 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2449. - Bibliografija: str. 34-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) foreign pupil b) primary school c) tuji učenec d) osnovna šola e) otroci tujci iz zahodnih držav f) slovenska osnovna šola g) Britanska mednarodna šola v Ljubljani h) vključevanje v družbo i) status v družbi

376.7-054.62(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BURNIK, A. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10218313

80.
ERJAVEC, Simona, 1992-
        Analiza govorno jezikovnega statusa naglušnega otroka : diplomsko delo / Simona Erjavec. - Ljubljana : [S. Erjavec], 2014. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2570. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) aurally handicapped b) pre-school child c) speech d) naglušni e) predšolski otrok f) govor g) jezik h) razvoj jezika

376:616.28-008.14-053.2:81´322.5 (043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ERJAVEC, S. Analiza
COBISS.SI-ID 10263113

81.
IVETAC, Tina
        Razumljivost govora otrok v vsakdanjem življenju pri otrocih z govorno jezikovno motnjo : diplomsko delo / Tina Ivetac. - Ljubljana : [T. Ivetac], 2014. - VII, 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2545. - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) speech defect c) comprehension d) predšolski otrok e) govorna motnja f) razumevanje g) ICS lestvica

376:616.89-008.434(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) IVETAC, T. Razumljivost
COBISS.SI-ID 10246729

82.
RESMAN, Ana, 1989-
        Spolnost mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Ana Resman. - Ljubljana : [A. Resman], 2014. - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2506. - Bibliografija: str. 73-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) sexuality c) duševno prizadeti d) seksualnost e) spolnost f) lažja motnja v duševnem razvoju

376.1-056.34:613.88(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RESMAN, A. Spolnost
COBISS.SI-ID 10233673

83.
SVETIČ, Nina
        Učna diferenciacija in individualizacija z vidika učiteljevih izkušenj in presoje lastne kompetentnosti : magistrsko delo / Nina Svetič. - Ljubljana : [N. Svetič], 2014. - 125 str., [23] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2573. - Bibliografija: str. 120-125. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) differentiation c) individualization d) učitelj e) diferenciacija f) individualizacija g) učenci s posebnimi potrebami h) Romi i) priseljenci j) nadarjeni

376.1:314.117-054.52(=214.58)(043.2)
ZZ 376.1(043.2) SVETIČ, N. Učna
COBISS.SI-ID 10264137

84.
ZAVERŠNIK Štemberger, Metoda
        Analiza rehabilitacijske uspešnosti logopedskih obravnav in recidivov pri osebah, ki so jecljale : diplomsko delo / Metoda Zaveršnik Štemberger. - Ljubljana : [M. Zaveršnik Štemberger], 2014. - IX, 82 str. : tabela ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2567. - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech therapy b) success c) stammer d) logopedija e) uspeh f) jecljanje g) metoda Zavestna sinteza razvoja h) tehnike VLAJA i) društvo Vilko Mazi j) anketni vprašalnik k) Riley test

376:808.5:616.89-008.434(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZAVERŠNIK Š. M. Analiza
COBISS.SI-ID 10260553


378 VISOKO ŠOLSTVO.


85.
GÜRÜZ, Kemal
        Higher education and international student mobility in the global knowledge economy / Kemal Gürüz ; foreword by Nancy L. Zimpher. - Rev. and updated 2nd ed. - Albany : State University of New York Press, 2011. - XXII, 441 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 387-411. - Kazalo. - Vsebina: The global knowledge economy and higher education ; Enrollment and increasing demand ; The rise of market forces ; New providers of higher education ; Globalization and internationalization of higher education ; International student mobility ; Concluding remarks ; Appendix A: data on enrollment and expenditures in national systems and international student mobility ; Appendix B: definition of terms related to evaluation and quality assurance ; Appendix C: the European credit transfer and accumulation systems and the diploma supplement ; Appendix D: recognition of qualifications in Europe ; Appendix E: education, training, and youth programs of the European Union ; Appendix F: definitions of foreign students ; Appendix G: general agreement on trade in services

ISBN 978-1-4384-3569-5 (trda vezava)
ISBN 1-4384-3569-X (trda vezava)
ISBN 978-1-4384-3568-8 (broš.)
ISBN 1-4384-3568-1 (broš.)
a) Education, Higher b) Student mobility c) Foreign study d) Knowledge management e) Education and globalization f) Auslandsstudium g) Hochschulbildung h) Internationale Mobilität i) Internationalisierung j) higher education k) economics l) visokošolsko izobraževanje m) ekonsomska veda n) mobilnost študentov o) znanje p) politika izobraževanja q) globalizacija r) ustanove

378
378 GÜRÜZ, K. Higher
COBISS.SI-ID 10261577

86.
        The SAGE handbook of international higher education / edited by Darla K. Deardorff ... [et al.]. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - XIII, 536 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-9921-2
a) International education - Cross-cultural studies b) Education, Higher - Cross-cultural studies c) Hochschulbildung d) Globalisierung e) Handbuch f) Internationalisierung g) higher education h) visokošolsko izobraževanje i) internacionalizacija j) strategije k) tujina

378
378 SAGE handbook
COBISS.SI-ID 10261833


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


87.
ČAMPA, Tina
        Mladinski center v občini Ivančna Gorica : da ali ne? : diplomsko delo / Tina Čampa. - Ljubljana : [T. Čampa], 2014. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2561. - Bibliografija: str. 96-101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) youth centre b) leisure c) mladinski center d) prosti čas e) mladostniki f) mladinska politika g) mladinsko delo h) mladinski centri

379.8:364.4-053.6(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) ČAMPA, T. Mladinski
COBISS.SI-ID 10259017


39(043.2) ETNOLOGIJA.


88.
BEDEK, Urška
        Pojem smrti v osnovni šoli : diplomsko delo / Urška Bedek. - Ljubljana : [U. Bedek], 2014. - 37 str., [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2465. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) death b) primary school c) smrt d) osnovna šola e) žalujoči učenec f) šolska svetovalna služba g) učitelji h) vodstvo šole

393:373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BEDEK, U. Pojem
COBISS.SI-ID 10216521


5 NARAVOSLOVNE VEDE


89.
BAJD, Barbara
        Moje prve alpske rastline : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Helmut Teissl in Foto arhiv Shutterstock ]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2014. - 50 str. : ilustr. ; 20 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-961-6882-12-5
a) Alpske rastline - Določevalni ključi - Knjige za otroke b) plant c) rastlina d) določevalni ključi

581.9(234.3)(02.053.2)
58 BAJD, B. Moje
COBISS.SI-ID 274449920

90.
DRUŠTVO matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Strokovno srečanje (2013 ; Bled)
        Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013 / [uredila Nada Razpet] ; [izdalo] Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2013. - 62 str. : ilustr. ; 21 cm

250 izv.

ISBN 978-961-212-255-3
a) Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Strokovno srečanje (2013 ; Bled) b) mathematics c) physics d) matematika e) fizika f) matematika g) fizika h) posvetovanja i) povzetki

061.2:51/53(497.4)(082)
51/53(082)
53 DRUŠTVO Strokovno 65. Č DMFA 2013
COBISS.SI-ID 269738496

91.
DRUŠTVO matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Strokovno srečanje (2014 ; Cerkno)
        Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014 / [uredila Nada Razpet] ; [izdalo] Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 70 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-212-262-1
a) Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Strokovno srečanje (2014 ; Cerkno) b) mathematics c) physics d) matematika e) fizika f) matematika g) fizika h) posvetovanja i) povzetki

061.2:51/53(497.4)(082)
51/53(082)
Č DMFA 2014
COBISS.SI-ID 275896064

92.
ŠORGO, Andrej, 1957-
        Aktivno v naravoslovje 2. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole / Andrej Šorgo, Boris Čeh, Mitja Slavinec ; [ilustracije Andrej Kustec, Boris Čeh ; fotografije Mitja Kaligarič ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2014 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-02-0252-3
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) science education - textbook c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik e) osnovnošolski pouk f) snovi g) svetloba h) barve i) ekosistemi j) človek

5(075.2)
II 5(075.2) ŠORGO, A. Aktivno 2
COBISS.SI-ID 272253952

93.
VREŠ, Branko
        Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji : z navodili za pripravo herbarija / [avtorji Branko Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik, Andrej Seliškar ; fotografije Andrej Seliškar ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - [Podsmreka] : Pipinova knjiga, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 492 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu in na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 486-490. - Kazali

ISBN 978-961-93354-4-4
a) Rastlinstvo - Slovenija - Priročniki b) Herbariji - Izdelava - Priročniki c) plant d) rastlina e) botanika f) habitati g) tujerodne vrste h) endemiti i) albumi

581.9(497.4)(035)
58.082(035)
58 VREŠ, B. Rastlinstvo
COBISS.SI-ID 273037312


51 MATEMATIKA.


94.
HAYLOCK, Derek
        Mathematics explained for primary teachers / Derek Haylock with Ralph Manning. - 5th ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2014. - XIVII, 473 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 461-466. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-8586-2
ISBN 978-1-4739-0284-8 (broš.)
ISBN 978-1-4462-8587-9 (e- knjiga)
a) mathematics b) primary education c) matematika d) osnovnošolski pouk e) meritve f) geometrija g) statistika h) verjetnost i) števila j) učenje k) kurikulum l) IKT m) didaktika n) matematično razumevanje o) reševanje problemov p) računanje

51:37.091.3
37.091.3:51
51:371.3 HAYLOCK, D. Mathematics
COBISS.SI-ID 10250569

95.
SCHULTENS, Jennifer
        Introduction to 3-manifolds / Jennifer Schultens. - Providence : American Mathematical Society, cop. 2014. - X, 286 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Graduate studies in mathematics, ISSN 1065-7339 ; vol. 151)

Bibliografija: str. 275-282. - Kazalo

ISBN 978-1-4704-1020-9
a) matematika b) topologija c) mnogoterosti d) mathematics e) topological manifolds f) 3-manifolds g) three-manifolds

515.1
515.1 SCHULTENS, J. Introduction
COBISS.SI-ID 17133657


51(043.2) MATEMATIKA.


96.
BOHINC, Silva
        Neskončne vrste in neskončni produkti : diplomsko delo / Silva Bohinc. - Ljubljana : [S. Bohinc], 2014. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2565. - Bibliografija: f. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) Wallisova formula

517.523(043.2)
ZZ II 51(043.2) BOHINC, S. Neskončne
COBISS.SI-ID 10260041

97.
BRNE, Doris
        Individualna pomoč pri učenju algebre : diplomsko delo / Doris Brne. - Ljubljana : [D. Brne], 2014. - 33 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2517. - Bibliografija: str. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj matematike in tehnike
a) primary education b) algebra c) learning difficulty d) osnovnošolski pouk e) algebra f) učne težave g) učne težave pri matematiki h) pet-stopenjski model pomoči i) individualna strokovna pomoč

512:376(043.2)
ZZ II 51(043.2) BRNE, D. Individualna
COBISS.SI-ID 10236489

98.
MASTNAK, Adrijana
        Predstave bodočih učiteljev predmeta matematika v OŠ o neformalnem formativnem preverjanju znanja : magistrsko delo / Adrijana Mastnak. - Ljubljana : [A. Mastnak], 2014. - 228 str., [19] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2574. - Bibliografija: str. 219-228. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) mathematics b) teacher c) learning test d) matematika e) učitelj f) test znanja g) razgovor h) opazovanje i) reševanje matematičnih nalog

51:37.091.275(043.2)
ZZ II 51(043.2) MASTNAK, A. Predstave
COBISS.SI-ID 10264393

99.
SKUBIC, Katja, 1990-
        Verižni ulomki in neskončne vrste : diplomsko delo / Katja Skubic. - Ljubljana : [K. Skubic], 2014. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2464. - Bibliografija: str. 32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) neskončni verižni ulomek d) konvergenca e) Taylorjeva vrsta

517.524(043.2)
ZZ II 51(043.2) SKUBIC, K. Verižni
COBISS.SI-ID 10216009

100.
ŽNIDARIČ, Lucija
        Poldirektni produkt grup : diplomsko delo / Lucija Žnidarič. - Ljubljana : [L: Žnidarič], 2014. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2580/. - Bibliografija: str. 34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika

512(043.2)
ZZ II 51(043.2) ŽNIDARIČ, L. Poldirektni
COBISS.SI-ID 10255689


53(043.2) FIZIKA.


101.
CROSELLI, David
        Gibanje pod vplivom močnega upora : diplomsko delo / David Croselli. - Ljubljana : [D. Croselli], 2014. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) prosti pad d) videoposnetki

531(043.2)
ZZ II 53(043.2) CROSELLI, D. Gibanje
COBISS.SI-ID 10268745


54(043.2) KEMIJA.


102.
DURIĆ, Denisa
        DNazna aktivnost DNaze I iz goveje trebušne slinavke in podenote B bakterijskega citotoksina CdtABC : diplomsko delo / Denisa Durić. - Ljubljana : [D. Durić], 2014. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2516. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj Biologija-kemija
a) biochemistry b) biokemija c) encimi d) endonukleaze e) DNaza I f) DNaza II g) citotoksin Cdt h) encimska aktivnost

543.645.4(043.2)
ZZ II 54(043.2) DURIĆ, D. DNazna
COBISS.SI-ID 10236233


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


103.
GRIL, Ana
        Znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih : diplomsko delo / Ana Gril. - Ljubljana : [A. Gril], 2014. - V, 35 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2478. - Bibliografija: str. 34-35. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija-Gospodinjstvo
a) secondary education b) knowledge c) srednješolski pouk d) znanje e) volkovi

599.744.111.1-057.87(043.2)
ZZ II 59(043.2) GRIL, A. Znanje
COBISS.SI-ID 10231625


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


104.
KRAMAR, Saša, 1991-
        Vpliv izvlečkov vrbe na fotosintezna barvila v japonskem dresniku (Fallopia japonica) : diplomsko delo / Kramar Saša. - Ljubljana : [S. Kramar], 2014. - V, 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2536. - Bibliografija: str. 23-24. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) invazivne tujerodne vrste d) vrba e) japonski dresnik f) spektrofotometrija g) fotosintezni pigmenti

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) KRAMAR, S. Vpliv
COBISS.SI-ID 10245961

105.
LAVTIŽAR, Teja
        Zanimanje osnovnošolcev Gorenjske za uporabne rastline : diplomsko delo / Teja Lavtižar. - Ljubljana : [T. Lavtižar], 2014. - VIII f., 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2529. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) plant c) primary school d) biologija e) rastlina f) osnovna šola g) naravoslovje h) motivacija

582.32/.998:373.3(043.2)
ZZ II 58(043.2) LAVTIŽAR, T. Zanimanje
COBISS.SI-ID 10244169

106.
MAVRIČ, Irma, 1991-
        Vsebnosti težkih kovin v izbranih zeliščih na območju Šoštanja in Zgornjesavinjske doline : diplomsko delo / Irma Mavrič. - Ljubljana : [I. Mavrič], 2014. - VIII f., 30 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2467. - Bibliografija: str. 28-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) pollution b) plant c) onesnaževanje d) rastlina e) Šaleška dolina f) onesnaženost g) materina dušica h) ostrokrpa plahtica

57:633.82:666.123.4(497.431)(043.2)
ZZ II 57(043.2) MAVRIČ, I. Vsebnosti
COBISS.SI-ID 10217289

107.
SVETIČIČ, Špela
        Prikaz prirejenega sproščanja učinkovin z alginatnimi mikrosferami v šolskem laboratoriju : diplomsko delo / Špela Svetičič. - Ljubljana : [Š. Svetiičič], 2014. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2531. - Bibliografija: str. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) biology b) primary school c) biologija d) osnovna šola e) alginat f) hitozan-alginatne mikrosfere g) dostavni sistem

57.012.3:664.644.7(043.2)
ZZ II 57(043.2) SVETIČIČ, Š. Prikaz
COBISS.SI-ID 10243657


61 MEDICINA.


108.
GEUS, Eelco de
        Včasih samo jecljam : knjiga za otroke od 7. do 12. leta starosti / avtor Eelco de Geus ; prevedla Jerneja Novšak Brce. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014. - 35 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Sometimes I just stutter. - 200 izv.

ISBN 978-961-253-157-7
a) Jecljanje - Knjige za otroke b) stammer c) EET/slv d) govorne motnje

616.89-008.434.3(02.053.2)
376.1-056.264
376.1-056.264 GEUS, E. de Včasih
COBISS.SI-ID 274699008

109.
KNIGHT, Karin
        Najboljša doma narejena otroška hrana na svetu : za več kot 200 slastnih in zdravih receptov boste natančno vedeli, katera hranila so na žlički vašega malčka / Karin Knight, Tina Ruggiero ; [prevod Petra Fröhlich in Bernarda Žužek]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The best homemade baby food on the planet. - 1.000 izv. - O avtoricah: str. 223. - Bibliografija: str. 220-221. - Kazalo

ISBN 978-961-93572-0-0
a) Higiena prehrane - Otroška prehrana - Priročniki b) nutrition c) infant d) prehrana e) dojenček f) Kuharski recepti - Jedi za otroke

613.2:641.56-053.2(083.12)
613.2 KNIGHT, K. Najboljša
COBISS.SI-ID 269114112


61(043.2) MEDICINA.


110.
DEBELJAK, Dida
        Stališča devetošolcev Osnovne šole Simona Jenka Kranj o jemanju prepovedanih in dovoljenih drog : diplomsko delo / Dida Debeljak. - Ljubljana : [D. Debeljak], 2014. - 38 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2528. - Bibliografija: str. 32-34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction b) pupil attitude c) sex d) zasvojenost z drogami e) stališče učencev f) spol g) dovoljene droge h) prepovedane droge

613.83-057.874(043.2)
ZZ II 61(043.2) DEBELJAK, D. Stališča
COBISS.SI-ID 10241097

111.
JAKŠE, Anja, 1989-
        Obravnava vsebin o sladkorni bolezni v osnovni šoli : diplomsko delo / Anja Jakše. - Ljubljana : [A. Jakše], 2014. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2523. - Bibliografija: 62-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija-gospodinjstvo
a) primary education b) diabetes c) osnovnošolski pouk d) diabetes e) sladkorna bolezen

616.379-008.64:373.3(043.2)
ZZ II 61(043.2) JAKŠE, A. Obravnava
COBISS.SI-ID 10237001

112.
JANŽE, Sara
        Ocena stališč, znanja, in interesa osnovnošolcev v povezavi z gensko spremenjenimi organizmi : diplomsko delo / Sara Janže. - Ljubljana : [S. Janže], 2014. - 27 str., [4] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2525. - Bibliografija: str. 26-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva
a) primary education b) biotechnology c) pupil attitude d) osnovnošolski pouk e) biotehnologija f) stališče učencev g) gensko spremenjeni organizmi h) genski inženiring

602.6-057.874(043.2)
ZZ II 61(043.2) JANŽE, S. Ocena
COBISS.SI-ID 10239817

113.
PETRUN, Ana
        Zgodnja obravnava nedonošenih otrok kot rizične skupine za specialno pedagoško obravnavo : diplomsko delo / Ana Petrun. - Ljubljana : [A. Petrun], 2014. - 95 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2454. - Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) premature baby b) nedonošenček c) zgodnja obravnava d) nedonošenčki e) prenatalni razvoj f) postnatalni razvoj

612.648-053.32(043.2)
ZZ II 61(043.2) PETRUN, A. Zgodnja
COBISS.SI-ID 10221641

114.
ŠAFARIČ, Alja
        Spolnost skozi oči starostnikov : diplomsko delo / Alja Šafarič. - Ljubljana : [A. Šafarič], 2014. - 79 str. : graf. prikazi. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2457. - Bibliografija: str. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sexual behaviour b) elderly person c) age d) spolno vedenje e) starejša oseba f) starost g) starostniki h) spolnost

613.88-053.9(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠAFARIČ, A. Spolnos
COBISS.SI-ID 10225737


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


115.
STERGAR, Eva
        Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2011 : ESPAD 2011 : znanstvena monografija = scientific monograph / Eva Stergar in Tanja Urdih Lazar. - Ljubljana : Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2014. - 124 str. : graf. prikazi ; 23 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6921-04-6
a) Mladina - Droge - Slovenija b) drug addiction c) alcohol d) zasvojenost z drogami e) alkohol f) odvisnosti g) mamila h) alkoholne pijače i) kajenje j) raziskave k) statistični podatki

613.81/.84-053.6(497.4)
311:613.81/.84-053.6(497.4)
613.8 STERGAR, E. Evropska
COBISS.SI-ID 274051840


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


116.
MEGLIČ, Maruša, 1989
        Vloga skupine za samopomoč pri socialnem vključevanju odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju : diplomsko delo / Maruša Meglič. - Ljubljana : [M. Meglič], 2014. - 100 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2558. - Bibliografija: str. 91-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) group psychotherapy b) mental illness c) skupinska psihoterapija d) duševna bolezen e) skupine za samopomoč f) duševno zdravje g) duševne bolezni h) socialno vključevanje

616.89-364-36(043.2)
ZZ II 61(043.2) MEGLIČ, M. Vloga
COBISS.SI-ID 10258505


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


117.
OSREDKAR, Andreja, 1990-
        Ozaveščenost učencev tretje triade osnovne šole o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh : diplomsko delo / Andreja Osredkar. - Ljubljana : [A. Osredkar], 2014. - VIII, 45 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2468. - Bibliografija: str. 38-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) environmental protection c) osnovnošolski pouk d) varstvo okolja e) nevarni odpadki f) strupene snovi g) ozaveščenost h) pro-okoljsko ravnanje

628.4:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) OSREDKAR, A. Ozaveščenost
COBISS.SI-ID 10227529


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


118.
        NAŠA ovca in njena volna : jezersko-solčavska ovca na Solčavskem / [avtorji Bernarda Prodnik ... [et al.] ; fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - Solčava : Občina, 2011 (Celje : Dikplast). - 207 str. : fotogr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 206-207

ISBN 978-961-269-523-1
a) Jezersko solčavska ovca - Zgodovina - Zborniki b) Jezersko solčavska ovca - Vzreja - Zborniki c) Ovčereja - Solčava - Zborniki d) Jezersko solčavska ovca - Proizvodi - Zborniki e) animal f) žival g) ovce h) avtohtone pasme i) ovčje meso j) volna k) polst l) zgodovinski viri m) Zgornja Savinjska dolina n) albumi

636.37(497.431)(082)
636/639 NAŠA ovca
COBISS.SI-ID 257779968


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


119.
BUNDERŠEK, Suzana
        Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo : diplomsko delo / Suzana Bunderšek. - Ljubljana : [S. Bunderšek], 2014. - VII, 84 str., [26] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2505. - Bibliografija: str. 79-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) animal c) vzgojni dom d) žival e) živali v vzgoji f) čustvene in vedenjske težave g) vzgojni zavodi

636.045:364-214(043.2)
ZZ II 63(043.2) BUNDERŠEK, S. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10233929


64 GOSPODINJSTVO.


120.
        GOSPODINJSTVO za šestošolc(k)e. Delovni zvezek za 6. razred osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Andreja Širca Čampa ... [et al.] ; urednika Iztok Hafner in Janez Justin ; [ilustracije Damijan Stepančič, Marija Nabernik ; fotografije 123RF Stock Photos ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2014. - 72 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Planet znanja)

1.500 izv.

ISBN 978-961-6348-88-1
a) Gospodinjstvo - Vaje za osnovne šole b) home economics - exercise c) primary education d) gospodinjstvo - vaja e) osnovnošolski pouk f) prehrana g) jedilniki h) varovanje okolja

64(075.2)(076.1)
II 64 GOSPODINJSTVO za šestošolce
COBISS.SI-ID 275487744


655(043.2) TISKARSTVO.


121.
POGAČNIK, Tadeja, 1991-
        Vloga eksperimentalne tipografije v oblikovanju logotipov : diplomsko delo / Tadeja Pogačnik. - Ljubljana : [T. Pogačnik], 2014. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2453. - Bibliografija: str. 69-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) symbol b) art education c) simbol d) likovna vzgoja e) eksperimentalna tipografija f) oblikovanje eksperimentalnih pisav g) grafični znak h) logotip i) črkovna vrsta j) črkovne klasifikacije k) Rising Sky

655.26:744.43(043.2)
ZZ II 65(043.2) POGAČNIK, T. Vloga
COBISS.SI-ID 10220873


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


122.
        COMMUNITY art : creative approaches to practice / editor Jill M. Chonody. - Champaign : Common Ground, 2014. - XIV, 221 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-61229-565-7 (broš.)
ISBN 1-61229-565-7 (broš.)
ISBN 978-1-61229-566-4 (pdf)
a) Arts - Therapeutic use b) Creation (Literary, artistic, etc.) - Therapeutic use c) Creative ability d) Community mental health services e) community f) art g) creativity h) skupnost i) umetnost j) ustvarjalnbost k) fotografija l) podoba m) slikanje n) petje o) risanje p) pripovedovanje zgodb q) ples r) terapija z rastlinami s) ritem t) gledališče

7.01:316.7
7.01 COMMUNITY art
COBISS.SI-ID 10284105


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


123.
KOŽELJ, Urša, 1991-
        Krajinske transformacije : diplomsko delo / Urša Koželj. - Ljubljana : [U. Koželj], 2014. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) avtorji d) grafika

7.047(043.2)
ZZ II 7(043.2) KOŽELJ, U. Krajinske
COBISS.SI-ID 10270025

124.
OPALK Knavs, Tina
        Pomen barvnega kroga Johannesa Ittna za likovno izobraževanje : diplomsko delo / Tina Opalk Knavs. - Ljubljana : [T. Opalk Knavs], 2014. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2551. - Bibliografija: str. 34-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) colour b) art education c) barva d) likovna vzgoja e) primarne barve f) barvni krog g) Johannes Itten

7.017.4:373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) OPALK KNAVS Pomen
COBISS.SI-ID 10251849


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


125.
        ART, community and environment : educational perspectives / edited by Glen Coutts and Timo Jokela. - Bristol ; Chicago : Intellect, 2008. - XIII, 314 str. : ilustr. ; 17x 23 cm. - (Readings in art and design education, ISSN 1747-6208)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 1-84150-189-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-84150-189-5 (trda vezava)
ISBN 1-84150-257-X (broš.)
ISBN 978-1-84150-257-1 (broš.)
a) Community arts projects b) Arts - Study and teaching c) Environment (Art) d) Projets d'art communautaires e) Arts - Étude et enseignement f) Environnement (Art) g) art h) environment i) education j) umetnost k) okolje l) vzgoja in izobraževanje m) skupnost n) pokrajina o) umetnostna vzgoja p) učitelj umetnostne vzgoje q) multimedija r) oblikovanje

71
71 ART, community
COBISS.SI-ID 10262601

126.
        IGRIVA arhitektura : priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru / Polona Filipič ... [et al.] ; [avtorji uvodnih besedil Tadej Žaucer, Aleksander S. Ostan, Miha Humar ; uredniki Nataša Bucik, Nada Požar Matijašič, Vladimir Pirc ; avtorji fotografij Urša Kosmač Marc ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 181 str. : ilustr. ; 25 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str.178-181

ISBN 978-961-03-0127-1
a) Arhitekturni prostor - Vzgojno-izobraževalni proces - Priročniki b) education c) architecture d) vzgoja in izobraževanje e) arhitektura f) trajnostni razvoj g) les h) naselje i) hiše j) zunanji prostori k) notranji prostori l) aktivno opazovanje

72(035)
72 IGRIVA arhitektura
COBISS.SI-ID 269110784

127.
SAPAČ, Igor
        Gradovi, utrdbe, dvorci, vile v Slovenskem primorju in v bližnji soseščini : [dodatek k zbirki Grajske stavbe] / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2014 (Ljubljana : Littera picta). - 239 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju na str. 238. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 231-234. - Kazalo

ISBN 978-961-6057-90-5
a) Gradovi - Primorska b) architecture c) arhitektura d) stavbna dediščina e) graščine f) vile g) dvorci h) Slovenija i) Kras j) Slovensko Primorje k) zgodovinski pregledi

728.81(497.472)
72 SAPAČ, I. Gradovi
COBISS.SI-ID 273086720


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


128.
JERMAN, Rebeka
        Gestualno slikarstvo : diplomsko delo / Rebeka Jerman. - Ljubljana : [R. Jerman], 2014. - VIII f., 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2466. - Bibliografija: str. 102-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) gesture c) slikarstvo d) gesta e) abstraktni ekspresionizem f) informel g) ustvarjalni akt h) likovna vzgoja

75(043.2)
ZZ II 75(043.2) JERMAN, R. Gestualno
COBISS.SI-ID 10216777

129.
KOVAČEVIĆ, Rok
        Materialna priprava za izvajanje jedkanice : diplomsko delo / Rok Kovačević. - Ljubljana : [R. Kovačević], 2014. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2460. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) primary education c) likovna vzgoja d) osnovnošolski pouk e) grafika f) grafične tehnike g) globoki tisk h) matrica i) grafični list j) tiskanje

762.2:373.3(043.2)
ZZ II 75(043.2) KOVAČEVIĆ, R. Materialna
COBISS.SI-ID 10223433

130.
PERTOT, Katja
        Likovno recikliranje odpadnih materialov : diplomsko delo / Katja Pertot. - Ljubljana : [K. Pertot], 2014. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2566. - Bibliografija: f. 66-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) artistic creation b) ecology c) umetniška stvaritev d) ekologija e) likovni material f) uporabni izdelki g) eksperimentiranje h) likovno ustvarjanje

73:628.477.6(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) PERTOT, K. Likovno
COBISS.SI-ID 10260297

131.
PREGELJ, Ervin
        Motiv morja - marina : diplomsko delo / Ervin Pregelj. - Ljubljana : [E. Pregelj], 2014. - 57 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2555. - Bibliografija: f. 53-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) krajina d) marinisti e) realizem f) romantika g) impresionizem h) pointilizem i) modernizem

75(26)(043.2)
ZZ II 75(043.2) PREGELJ, E. Motiv morja
COBISS.SI-ID 10257481


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


132.
ZORENČ, Verena
        Resničnost in estetika v dokumentarni fotografiji : diplomsko delo / Verena Zorenč. - Ljubljana : [V. Zorenč], 2014. - VI, 119 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2572. - Bibliografija: f. 104-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) aestetics b) photography c) estetika d) fotografija e) plezanje f) blagovne znamke g) podjetništvo h) trženje i) učna priprava

77.03:7.01:111.852(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ZORENČ, V. Resničnost
COBISS.SI-ID 10263881


78 GLASBA.


133.
TELFER, Nancy
        Successful performing [Glasbeni tisk] : ideas for choral conductors and conductors-in-training. Book 1 / Nancy Telfer. - Conductor's ed. - San Diego, California : Neil A. Kjos Music Company, cop. 2006. - 1 paritura (200 str.) : music ; 28 cm

Na vrhu nasl. str: VM6T. - Kazalo

ISBN 0-8497-4207-2
ISBN 978-0-8497-4207-1
VM6T Neil A. Kjos Music Company
a) Choral conducting b) Choral singing c) music d) glasba

784.9
II 78 TELFER, N. Successful
COBISS.SI-ID 10258249

134.
TELFER, Nancy
        Successful sight singing [Glasbeni tisk] : a creative, step by step approach. Book 1 / by Nancy Telfer. - Vocal ed. - San Diego, California : Neil A. Kjos Music Company, cop. 1992. - 1 partitura (96 str.) : note, ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: V77S. - Kazalo

ISBN 0-8497-4167-X
V77S
a) music b) glasba

784.9
78 TELFER, N. Successful
COBISS.SI-ID 10257737

135.
TELFER, Nancy
        Successful sight singing [Glasbeni tisk] : a creative, step by step approach. Book 2 / by Nancy Telfer. - Vocal ed. - San Diego, California : Neil A. Kjos Music Company, cop. 1993. - 1 partitura (96 str.) : note, ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: V82S. - Kazalo

ISBN 0-8497-4171-8
V82S
a) music b) glasba

784.9
78 TELFER, N. Successful
COBISS.SI-ID 10257993

136.
TELFER, Nancy
        Successful warmups [Glasbeni tisk]. Book 1 / by Nancy Telfer. - Singer's ed. - San Diego, California : Neil A. Kjos Music Company, cop. 1995. - 1 partitura (96 str.) : note, ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str.: V83S. - Kazalo

ISBN 0-8497-4174-2
V83S
a) Choral singing - Instruction and study

784.9
78 TELFER, N. Successful
COBISS.SI-ID 10255945

137.
TELFER, Nancy
        Successful warmups [Glasbeni tisk]. Book 2 / by Nancy Telfer. - Singer's ed. - San Diego, California : Neil A. Kjos Music Company, cop. 1996. - 1 partitura (96 str.) : note, ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str.: V84S. - Kazalo

ISBN 0-8497-4178-5
V84S
a) Choral singing - Instruction and study b) music c) glasba

784.9
78 TELFER, N. Successful
COBISS.SI-ID 10256457


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


138.
RUPNIK, Vilma
        Plesna umetnost : učbenik za program predšolska vzgoja, modula Ustvarjalno izražanje - ples in Plesno izražanje / Vilma Rupnik, Urša Rupnik ; [fotograf Andrej Zupančič ; ilustrator Lovro Inkret]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014. - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 115-116

ISBN 978-961-251-388-7
a) Plesna vzgoja - Predšolski otroci - Učbeniki b) dance c) education d) secondary education e) ples f) vzgoja in izobraževanje g) srednješolski pouk h) umetniški ples i) opismenjevanje j) plesno ustvarjanje k) vsebine l) tehnike m) učna priprava n) sodobna plesna umetnost

793.3:373.2(075)(0.034.2)
II 793 RUPNIK, V. Plesna
COBISS.SI-ID 274944000

139.
        THEATRE for children - artistic phenomenon : a collection of papers. Vol. 5 / edited by Henrik Jurkovski, Miroslav Radonjić. - Novi Sad : Theatre museum of Vojvodina = Pozorišni muzej Vojvodine ; Subotica : International festival of children's theatres = Međunarodni festival pozorišta za decu : Open university = Otvoreni univerzitet, 2014. - 219 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Aesthetic of theatre for children series = Biblioteka Estetika teatra za decu)

Na vzporedni. nasl. str.: Pozorište za decu - umetnički fenomen : zbornik radova. Knj. 5. - Prispevki v angl. ali srb. - Na vrhu nasl. str.: International festival of children's theatres. International research college of theatre arts. - Na vrhu vzporedne nasl. str.: Međunarodni festival pozorišta za decu, Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti. - 150 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-86-85123-96-2
a) Pozorište za decu - Zbornici b) theatre c) child d) art e) gledališče f) otrok g) umetnost h) umetniki i) otroško gledališče j) umetnostna vzgoja k) medkulturnost l) marionete m) teksti

792-053.2(082)
792 THEATRE for children 5
COBISS.SI-ID 289225735


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


140.
ŠENICA, Vanja
        Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Vanja Šenica. - Ljubljana : [V. Šenica], 2014. - 105 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2503. - Bibliografija: str. 91-99. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) motion c) osnovnošolski pouk d) gibanje e) aktivni odmor f) obremenjenost učencev g) telesna sprostitev

796-053.5(043.3)
ZZ II 79(043.2) ŠENICA, V. Minuta
COBISS.SI-ID 10234697


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


141.
POVŠIČ, Nuša
        Otroci s težavami na področju motorike : diplomsko delo / Nuša Povšič. - Ljubljana : [N. Povšič], 2014. - 67 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2507. - Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) motor activity b) child c) graphomotor activity d) motorika e) otrok f) grafomotorika g) gibalne sposobnosti in spretnosti

796.012-053.5(043.2)
ZZ II 79(043.2) POVŠIČ, N. Otroci
COBISS.SI-ID 10233417

142.
SEVŠEK, Martina
        Odkrivanje razvojne motnje koordinacije v poznem predšolskem obdobju : diplomsko delo / Martina Sevšek. - Ljubljana : [M. Sevšek], 2014. - VII, 92 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2508. - Bibliografija: str. 87-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) motor disorder c) predšolski otrok d) gibalne motnje e) razvojna motnja koordinacije f) ABC gibanja g) gibalne spretnosti in sposobnosti

796.012:373.2.016(043.2)
ZZ II 79(043.2) SEVŠEK, M. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 10233161


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


143.
        SLOVAR slovenskega knjižnega jezika / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. - 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 2 zv. ; 30 cm

5.000 izv.

Vsebina:
Knj. 1: A-Pa. - 1152 str.
Knj. 2: Pe-Ž. - 1150 str.

ISBN 978-961-282-010-7
a) dictionary b) Slovenian language c) slovar d) slovenščina e) Slovarji - Slovenščina f) knjižni jezik

811.163.6'374
Č II 811.163.6'374 SLOVAR slovenskega
COBISS.SI-ID 274207744


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


144.
DOLINAR, Ana, 1990-
        Izbor slovenskih literarnih junakov za predšolsko obdobje : diplomska naloga / Ana Dolinar. - Ljubljana : [A. Dolinar], 2014. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) pre-school age c) mladinska književnost d) predšolsko obdobje e) analiza del

82(043.2)
ZZ II 82(043.2) DOLINAR, A. Izbor
COBISS.SI-ID 10268489


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


145.
JANČAR, Maja, Vzgojiteljica, 1990-
        Tematika drugačnosti ter primerjava pravljic slovenskih in tujih mladinskih avtorjev : diplomsko delo / Maja Jančar. - Ljubljana : [M. Jančar], 2014. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2445. - Bibliografija: str. 76-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek predšolske vzgoje
a) children's and youth literature b) fairy tale c) pre-school child d) mladinska književnost e) pravljica f) predšolski otrok g) sodobne pravljice h) tematika drugačnosti i) strpnost

82-343(043.2)
ZZ II 82(043.2) JANČAR, M. Tematika
COBISS.SI-ID 10214729

146.
JENKO, Simona, 1988-
        Poezija Simona Jenka v 4. in 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Simona Jenko. - Ljubljana : [S. Jenko], 2014. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2556. - Bibliografija: f. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) children's and youth literature c) poetry d) osnovna šola e) mladinska književnost f) poezija g) mladinska poezija h) pripovedna proza i) šolska interpretacija poezije j) odzivi učencev

821.163.6-93:373.3(043.2)
ZZ II 82(043.2) JENKO, S. Poezija
COBISS.SI-ID 10257225


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


147.
REMŠKAR, Slavica
        Medvedek, kaj delaš? / Slavica Remškar ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Srbija : Rotografika). - [21] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

13.600 izv.

ISBN 978-86-11-16278-2

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 REMŠKAR, S. Medvedek
COBISS.SI-ID 274249984


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


148.
BANDELJ, Tjaša
        Ajdovščina : kulturnozgodovinska dediščina mesta iz rimske dobe pri predmetu družba v 4. in 5. razredu devetletke : diplomsko delo / Tjaša Bandelj. - Ljubljana : [T. Bandelj], 2014. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2546. - Bibliografija: str. 73-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) cultural heritage - Slovenia c) society d) osnovnošolski pouk e) kulturna dediščina - Slovenija f) družba g) Castra h) rimske terme i) rimskodobno grobišče j) terensko delo k) lokalni muzej

908(497.473):373.3(043.2)
ZZ II 908(043.2) BANDELJ, T. Ajdovščina
COBISS.SI-ID 10248009


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


149.
        Z vrlino in delom : dr. Franc Močnik (1814-1892) : katalog občasne razstave ob 200-letnici rojstva matematika dr. Franca Močnika / [avtorji besedil Milojka Magajne ... [et al.] ; uredila Milojka Magajne]. - Idrija : Mestni muzej, 2014. - 88 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6563-29-1
a) Močnik, Franc (1814-1892) - Razstavni katalogi b) mathematics c) matematika d) biography e) biografija f) slovenski matematiki g) pedagogi

929Močnik F.(083.824)
51(497.4):929Močnik F.(083.824)
929 Z VRLINO in delom
COBISS.SI-ID 275428096


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO