COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


novembrske novosti004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
BALOH, Peter, 1976-
        Ob praktičnih primerih skozi MS Office 2013 / Peter Baloh in Peter Vrečar. - 1. izd. - Ljubljana : Svetovanje in založništvo P. Baloh, 2013 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku

ISBN 978-961-93252-2-3
a) Microsoft Office 2013 (zbirka računalniških programov) - Priročniki b) computer science c) računalništvo d) računalništvo e) programska oprema f) Microsoft Office 2013 g) Excel 2013 h) Word 2013 i) Outlook 2013 j) PowerPoint 2013 k) OneNote 2013 l) priročniki

004.42(035)
004.4 BALOH, P. Ob praktičnih
COBISS.SI-ID 268610048


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


2.
ČERNELIČ, Rok
        Uporaba mini računalnika Raspberry Pi za poučevanje robotike : diplomsko delo / Rok černelič. - Ljubljana : [R. Černelič], 2014. - VI, 79 str, XV : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika-Tehnika
a) robotics b) teaching c) robotika d) pouk e) Raspberry Pi f) Python g) WebIDE h) prototip razširitvenega vezja

004.896(043.2)
ZZ II 004(043.2) ČERNELIČ, R. Uporaba
COBISS.SI-ID 10335561


1 FILOZOFIJA.


3.
        OTROK in ločitev staršev : da bi odrasli lažje razumeli otroke / Alenka Štadler ... [et al.]. - Ljubljana : Otroci, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 104 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 97

ISBN 978-961-91281-2-1
a) Družina - Ločitev b) Otroci - Doživljanje c) parents d) divorce e) pre-school child f) starši g) ločitev h) predšolski otrok i) zgodbe j) risbe k) izkušnje l) družina m) pomoč

159.9:316.363.5
159.922.7
159.922.7 OTROK in ločitev
COBISS.SI-ID 242898944


159.9 PSIHOLOGIJA.


4.
CELENZA, Andrea, 1954-
        Erotic revelations : clinical applications and perverse scenarios / Andrea Celenza. - London ; New York : Routledge, 2014. - X, 168 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 147-161. - Kazalo

ISBN 978-1-138-77673-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-77674-6 (broš.)
ISBN 978-1-315-77305-6 (e-knjiga)
a) Sex (Psychology) b) Psychoanalysis c) Psychotherapist and patient d) Sexual excitement e) Psychoanalytic Theory f) Sexuality - psychology g) Abweichendes Sexualverhalten h) Erotik i) Klient j) Psychoanalyse k) Psychotherapeut l) Sexualverhalten m) psychoanalysis n) sexology o) psychotherapy p) psihoanaliza q) seksologija r) psihoterapija s) posameznik t) klinični vidik u) zdravljenje v) perverznost w) spol x) seks

159.964.2
159.964.2 CELENZA, A. Erotic
COBISS.SI-ID 10306377

5.
CEMIČ, Alenka
        Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2014/2015 / Alenka Cemič, Jera Gregorc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str.: Gradivo je nelektorirano in namenjeno izključno za interno uporabo študentom 2. letnika Predšolske vzgoje, Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete. - Bibliografija: str. 62
a) pre-school child b) motor development c) motor activity d) predšolski otrok e) gibalni razvoj f) motorika

159.9
Č II 159.9 CEMIČ, A. Motorika
COBISS.SI-ID 10324041

6.
PARKER, Ian, 1956-
        Psychology after discourse analysis : concepts, methods, critique / Ian Parker. - London ; New York : Routledge, 2015. - X, 125 str. ; 22 cm. - (Psychology after critique)

Bibliografija: str. 106-118. - Kazalo

ISBN 978-1-84872-210-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-84872-211-8 (broš.)
ISBN 978-1-31577-407-7 (e-knjiga)
a) Social psychology b) Discourse analysis - Psychological aspects c) Diskursanalyse d) Psychoanalyse e) Sozialpsychologie f) pscyhology g) psychoanalysis h) psihologija i) psihoanaliza j) diskurzivna psihologija k) razprava l) diskurzivna analiza m) sociologija

159.9
159.9 PARKER, I. Psychology
COBISS.SI-ID 10312009


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


7.
GREDLICS, Bernadett
        Stres v poklicih pomoči in skrb za poklicni razvoj : diplomsko delo / Bernadett Gredlics. - Ljubljana : [B. Gredlics], 2014. - 40 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2595. - Bibliografija: str. 36-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) career development b) mental stress c) poklicni razvoj d) mental stress e) poklici f) pomoč drugim g) obvladanje stresa

159.944.4:331.102.24(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) GREDLICS, B. Stres
COBISS.SI-ID 10288713

8.
ZLATEČAN, Anja
        Samopodoba učencev osnovne šole s prilagojenim programom v primerjavi z učenci redne osnovne šole : diplomsko delo / Anja Zlatečan. - Ljubljana : [A. Zlatečan], 2014. - 58 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2605. - Bibliografija: f. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) self-concept b) pupil c) primary school d) samopodoba e) učenec f) osnovna šola g) osnovne šole s prilagojenim programom h) osebe z motnjami v duševnem razvoju

159.923.2:376(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ZLATEČAN, A. Samopodoba
COBISS.SI-ID 10302281


17(043.2) ETIKA.


9.
TIKVIČ, Anica
        Partnerski odnos in ljubezen skozi življenje : diplomsko delo / Anica Tikvič. - Ljubljana : [A. Tikvič], 2014. - 47 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2607. - Bibliografija: str. 40-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) love b) marriage c) ljubezen d) zakonska zveza e) zaljubljenost f) poroka g) družinsko življenje h) starševstvo i) partnerski konflikti

173.1:177.6(043.2)
ZZ II 17(043.2) TIKVIČ, A. Partnerski
COBISS.SI-ID 10299721


303 METODE DRUŽBENIH VED


10.
CVETKO, Ešli
        Avtobiografski narativni intervju : diplomsko delo / Ešli Cvetko. - Ljubljana : [E. Cvetko], 2014. - 161 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2613. - Bibliografija: str. 134-137. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) life story b) interview c) življenjska pot d) intervju e) življenjska zgodba f) kvalitativno raziskovanje g) hermenevtična analiza h) psihična odpornost i) biografski pristop

303.63:37.013.42(043.2)
ZZ II 3(043.2) CVETKO, E. Avtobiografski
COBISS.SI-ID 10304841


316 SOCIOLOGIJA.


11.
        INTERCULTURALISM and multiculturalism : similarities and differences / edited by Martyn Barrett. - Strasbourg : Council of Europe, 2013. - 187 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-92-871-7692-9
a) intercultural education b) medkulturna vzgoja c) večkulturnost d) multikulturnost e) medkulturni dialog

316.7
316.7 INTERCULTURALISM
COBISS.SI-ID 10290505


34 PRAVO.


12.
FILIPČIČ, Katja
        Obravnavanje nasilja v družini : priročnik za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih / [avtorici] Katja Filipčič, Ingrid Klemenčič. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2011. - 67 str. : tabele ; 24 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 2.200 izv. - Bibliografija v opombah pod črto pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-6503-17-4
a) Družina - Nasilje - Priročniki za učitelje b) violence c) family d) nasilje e) družina f) viktimologija g) zakonodaja h) kriminologija i) izobraževalne ustanove j) strokovni delavci k) kazniva dejanja l) otroci

343.62(035)
343 FILIPČIČ, K. Obravnavanje
COBISS.SI-ID 254367744


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


13.
KEJŽAR, Katja, 1991-
        Vpliv naravne nesreče na posameznika in skupnost : primer poplav v Železnikih, septembra 2007 : diplomsko delo / Katja Kejžar. - Ljubljana : [K. Kejžar], 2014. - VI, 47 str., [16] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2600. - Bibliografija: str. 43-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community b) skupnost c) naravne nesreče d) posameznik e) psihosocialna pomoč

36:656.085.2(043.2)
656.085.2:36(043.2)
ZZ II 36(043.2) KEJŽAR, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 10289993


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


14.
BÜCHELE, Mandana
        Kultur und Erziehung in der Waldorfpädagogik : Analyse und Kritik eines anthroposophischen Konzepts interkultureller Bildung / Mandana Büchele. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014. - 328 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Grundfragen der Pädagogik : Studien - Texte - Entwürfe, ISSN 1619-246X ; Bd. 16)

Bibliografija: str. 317-328

ISBN 978-3-631-64716-5
ISBN 978-3-653-04302-0 (e-knjiga)

doi: 10.3726/978-3-653-04302-0
a) education b) culture c) vzgoja in izobraževanje d) kultura e) Waldorfska pedagogika f) antropologija g) izobrazba h) koncepti i) raznolikost j) raziskovanje k) diskurz

37.091.4
371.4 BÜCHELE, M. Kultur
COBISS.SI-ID 10300233

15.
DAVIES, Christopher, 1948-
        Creating multi-sensory environments : practical ideas for teaching and learning / Christopher Davies. - London ; New York : Routledge, 2012. - XII, 162 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-0-415-57329-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-57330-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-14188-5 (e-knjiga)
a) Elementary school teaching b) Sensory stimulation c) Senses and sensation in children d) Learning, Psychology of e) Creative teaching f) Teaching - Aids and devices g) Perceptueel-motorische processen h) Zintuiglijk gehandicapten i) Didactiek j) learning k) teaching l) special school m) backward child n) class o) učenje p) pouk q) šola s prilagojenim programom r) otrok s posebnimi potrebami s) razred t) učna okolja u) diferenciacija v) ustvarjalno učenje w) ustvarjalno razmišljanje x) zaznavanje y) čutila z) aktivnosti

37.015.3
37.015.3 DAVIES, C. Creating
COBISS.SI-ID 10327881

16.
        DIGITAL literacies in education : creative, multimodal and innovative practices / editors Yvonne Crotty, Margaret Farren. - New York [etc.] : Peter Lang, 2013. - X, 238 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rethinking education, ISSN 1662-9949 ; vol. 8)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-0928-8
a) literacy b) information technology c) education d) learning e) pismenost f) informacijska tehnologija g) vzgoja in izobraževanje h) učenje i) digitalna pismenost j) medijska pismenost k) kreativnost l) inovativnost m) wikis n) video o) blogi p) casti q) mobilne naprave

37.091.3:004
371.3 DIGITAL literacies
COBISS.SI-ID 10299465

17.
        INKLUSION und Integration : Theoretische Grundfragen und Fragen der praktischen Umsetzung im Bildungsbereich / Gerhard Banse, Bernd Meier Hrsg. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013. - 242 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Gesellschaft und Erziehung : historische und systematische Perspektiven, ISSN 1862-037X ; bd. 13)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-631-64571-0
ISBN 978-3-653-03769-2 (e- knjiga)
a) Bildungswesen b) Inklusive Pädagogik c) education d) vzgoja in izobraževanje e) Deutschland f) Kongress - Berlin <2013> g) Kongress - Berlin - 2013. h) inkluzija i) pedgogika j) politika k) timsko delo l) integracija

37.01
37.01 INKLUSION und
COBISS.SI-ID 10293065

18.
        INOVATIVNO poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli / uredila Iztok Devetak in Mira Metljak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014. - 108 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2603. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-165-2
a) Naravoslovje - Pouk - Osnovne šole - Zborniki b) Naravoslovje - Pouk - Srednje šole - Zborniki c) science education d) literacy e) primary education f) secondary education g) naravoslovna vzgoja in izobraževanje h) pismenost i) osnovnošolski pouk j) srednješolski pouk k) inovativno poučevanje l) učitelji

37.091.3:5(082)
5 INOVATIVNO poučevanje
COBISS.SI-ID 276248576

19.
LEVC, Simona
        Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora / Simona Levc ; [ilustracije Metka Berce in Jasna Jeromel]. - Ljubljana : samozal., 2014 (Ljubljana : NTD). - XXI, 164 str. : ilustr. ; 21 cm

Govor in komunikacija pri otrocih s posebnimi potrebami / Petra Tomc Šavora: str. 135-148. - Drugačen otrok / Anja Uršej Marinč: str.149-157. - Bibliografija: str. 161-163

ISBN 978-961-276-908-6
a) Predšolski otroci - Govor - Razvoj - Priročniki b) speech defect c) child d) govorna motnja e) otrok f) otroci g) govorni razvoj h) jezikovni razvoj i) govorne motnje j) jecljanje k) govorna vzgoja l) vaje m) otroci s posebnimi potrebami n) logopedija o) črka R

159.946.3-053.4(035)
373.2.016:808.5(035)
808.5-053.4(035)
376.1-056-264
376.1-056.264 LEVC, S. Liba
COBISS.SI-ID 271149824

20.
OCEPEK, Rudi
        Premagajmo predsodke do živali : vzgoja za odgovoren odnos do narave / Rudi Ocepek ; [fotografije Dušan Vrščaj ... [et al.] ; ilustracije Maja Šubic]. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 286 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 video DVD (ca 74 min) : barve, zvok

1.200 izv. - Občutiti naravo / Alenka Kociper: str. 3. - Spremni besedi Zdenke Ban Fischinger in Petra Skoberneta pod naslovom Knjigi na pot na str. 8-11. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6816-11-3
a) Človek - Odnos do živali b) Otroci - Odnos do živali - Vzgoja c) Biologija - Pouk d) environmental education e) open air activities f) child g) animal h) okoljska vzgoja i) dejavnosti na prostem j) otrok k) žival l) živali m) kače n) predsodki o) naravoslovje p) spoznavanje narave q) vplivi živali r) učitelj

179.3
37.015.31:179.3
37.091.3:57
373.32.016:50
373.32.016:50 OCEPEK, R. Premagajmo DVD 373.32.016:50 OCEPEK, R. Premagajmo
COBISS.SI-ID 262074368

21.
OZVALD, Karel, 1873-1946
        Kulturna pedagogika : kažipot za umevanje včlovečevanja / Karel Ozvald ; spremna beseda Zvonka Pangerc Pahernik. - Faksimile iz leta 1927. - Ljubljana : Jutro : Andragoški center Republike Slovenije, 2000 ([Ljubljana : "Jože Moškrič"]). - XIX, 249 str. ; 20 cm

Spremna beseda / Zvonka Pangerc Pahernik: str. V-XIX. - Bibliografija na koncu poglavij in pri spremni besedi. - Izv. izd.: Ljubljana : Slovenska šolska matica, 1927

ISBN 961-6006-91-6 (Jutro)
a) Ozvald, Karel (1873-1946) - Biografije b) Pedagogika - Teorija c) education d) culture e) vzgoja in izobraževanje f) kultura g) vzgoja h) pedagogika i) izobraženi človek j) izobraževanje k) šolstvo l) družba m) družbeni odnosi

37.01
37.013:929 Ozvald K.
37.01 OZVALD, K. Kulturna
COBISS.SI-ID 109322752

22.
PEPPLER, Kylie A.
        New creativity paradigms : arts learning in the digital age / Kylie Peppler. - New York [etc.] : Peter Lang, 2014. - xvi, 142 str. : ilustr. ; 23 cm. - (New literacies and digital epistemologies, ISSN 1523-9543 ; vol. 70)

Bibliografija: str. 127-142

ISBN 978-1-4331-2514-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-4331-2513-3 (broš.)
ISBN 978-1-4539-1236-2 (e-knjiga)
a) Art - Study and teaching (Elementary) b) Art - Study and teaching (Secondary) c) Computer art - Study and teaching (Elementary) d) Computer art - Study and teaching (Secondary) e) Creative ability in children. f) creativity g) learning h) art i) ustvarjalnost j) učenje k) umetnost l) digitalna doba m) mladi n) digitalna tehnologija o) online viri

37.091.3
371.3 PEPPLER, K. New
COBISS.SI-ID 10292553

23.
PRGIĆ, Jani
        Teorija šolske in vrstniške mediacije / Jani Prgić. - Griže : Svetovalno-izobraževalni center MI, 2014 ([Ljubljana] : Primitus). - 162 str. ; 21 cm

Knjiga se tiska kot sprotni tisk

ISBN 978-961-92707-4-5
a) Mediacija - Priročniki b) Otroci - Medosebni odnosi - Priročniki c) Otroci - Konflikti - Reševanje - Priročniki d) interpersonal relations e) conflict f) peer group g) school h) medosebni odnosi i) konflikt j) vrstniki k) šola l) medosebne komunikacije m) učenci n) reševanje konfliktov o) mediacija

37.015.3(035)
159.913:316.472.42(035)
37.015.3 PRGIĆ, J. Teorija
COBISS.SI-ID 275027456

24.
        The SUBALTERN speak : curriculum, power and educational struggles / Michael W. Apple and Kristen L. Buras, editors. - New York ; London : Routledge, cop. 2006. - VII, 294 str. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-415-95081-3 (vezano)
ISBN 0-415-95082-1 (broš.)
a) education b) educational sociology c) curriculum d) vzgoja in izobraževanje e) pedagoška sociologija f) kurikulum g) diskriminacija v vzgoji h) kritična pedagogika

37.01
37.01 SUBALTERN
COBISS.SI-ID 1573847

25.
TERČIČ, Alenka
        Igraje v življenje : predstavite svojim otrokom življenjske nauke s pomočjo zanimivih iger za vso družino / Alenka Terčič. - 2. natis. - Ljubljana : Alte 3, 2012. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

V CIPu napačen podatek o izd.: 1. ponatis. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 105-108. - Bibliografija: str. 109-111

ISBN 978-961-269-553-8
a) Otroške igre - Priročniki b) Otroci - Vzgoja za vrednote - Priročniki c) Otroci - Priročniki d) play e) value f) child g) family h) igra i) vrednote j) vrednota k) družina l) domača vzgoja m) življenjska modrost n) pozitivno mišljenje o) domišljija p) vizualizacija

796.11(035)
37.018.1(035)
793
793 TERČIČ, A. Igraje
COBISS.SI-ID 261194752

26.
VASSALLO, Stephen, 1976-
        Self-regulated learning : an application of critical educational psychology / Stephen Vassallo. - New York [etc.] : Peter Lang, 2013. - X, 183 str. ; 23 cm. - (Educational psychology : critical pedagogical perspectives,, ISSN 1943-8109 ; vol. 15)

Includes bibliographical references (pages [169]-183)

ISBN 978-1-4331-1534-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-4331-1533-2 (broš.)
ISBN 978-1-4539-1063-4 (e-knjiga)
a) Learning b) Self-culture c) Critical pedagogy. d) educational psychology e) learning f) teacher g) class h) pedagoška psihologija i) učenje j) učitelj k) razred l) samoregulacijsko učenje m) delovanje n) učinkovitost o) prilagodljivost p) subjektivnost q) socialni razred r) etika

37.015.3
37.015.3 VASSALLO, S. Self-regulated
COBISS.SI-ID 10292809

27.
ZADEL, Aleksander
        Tretji obraz : priročnik za razumevanje otrok in sebe / [avtor Aleksander Zadel ; fotografije vir Tilen Žbona]. - 1. ponatis. - Koper : Inštitut C. A. R., 2013 ([Ljubljana] : DTP). - 136 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 300 izv.

ISBN 978-961-281-243-0
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) child c) family education d) behaviour e) družinska vzgoja f) otrok g) vedenje h) domača vzgoja i) družina j) potrebe k) bolezen l) kazen m) odgovornost n) starši

37.018.1(035)
37.018 ZADEL, A,. Tretji
COBISS.SI-ID 270593024

28.
ZULJAN, Darjo
        Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja / Darjo Zuljan. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 (Grafika 3000). - 122 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus Manualis, ISSN 2335-3678)

300 izv.

ISBN 978-961-6862-67-7
a) Tehniško izobraževanje - Učbeniki za visoke šole b) Tehnologija - Uporaba - Pouk - Učbeniki za visoke šole c) technological education d) literacy e) early learning f) tehnološko izobraževanje g) pismenost h) zgodnje učenje i) tehnologije j) oblikovanje k) medicinske tehnologije l) kmetijska tehnologija m) transportne tehnologije n) IKT o) energetika p) varno delo

37.016:62(075.8)
37.091.3:62(075.8)
371.3 ZULJAN, D. Tehnološka
COBISS.SI-ID 275382528


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


29.
MARTINJAK, Katarina
        Izogibanje tradicionalni odraslosti ali alternativni življenjski stili? : diplomsko delo / Katarina Martinjak. - Ljubljana : [K. Martinjak], 2014. - 75 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2615. - Bibliografija: str. 71-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adult b) psychoanalysis c) odrasli d) psihoanaliza e) poklici f) življenjski stili g) samoaktualizacija h) filmi

37.013.42:316.6(043.2)
ZZ II 37(043.2) MARTINJAK, K. Izogibanje
COBISS.SI-ID 10303561


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


30.
GAY, Geneva
        Culturally responsive teaching : theory, research, and practice / Geneva Gay. - 2nd ed. - New York ; London : Teachers College Press, cop. 2010. - XXX, 289 str. ; 23 cm. - (Multicultural education series)

Bibliografija: str. 252-279. - Kazalo

ISBN 978-0-8077-5078-0
a) teaching b) communication c) class d) pouk e) komunikacija f) razred g) multikulturalizem h) kultura i) multikulturno izobraževanje j) kulturna raznolikost k) učenje l) poučevanje m) multietnične skupine n) priročniki

37.091.33
37.01 GAY, G. Culturally
COBISS.SI-ID 20768264

31.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Vzgoja otroka v luči duhovne znanosti / Rudolf Steiner ; [prevod Kristijan Ukmar]. - Ljubljana : Zavod za razvoj waldorfskih šol, 2011. - 44 str. ; 16 cm

Prevod dela: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft

ISBN 978-961-269-488-3
a) Waldorfska pedagogika b) Otroci - Vzgoja c) education d) child e) vzgoja in izobraževanje f) otrok g) duh

37.091.4Steiner
37.01
371.4 STEINER, R. Vzgoja
COBISS.SI-ID 256832512

32.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (7 ; 2013 ; Ljubljana)
        Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB : zbornik / VII. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2013 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2013. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija pri večini, povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92823-7-3
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Zborniki b) primary school c) leisure d) osnovna šola e) prosti čas f) ustvarjalnost g) podaljšano bivanje h) aktivnosti i) ustvarjalne delavnice j) posvetovanja

37.091.21(082)
371.2 STROKOVNA Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 266065152


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


33.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu / Jurka Lepičnik Vodopivec. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013 ([Dob] : Grafika 3000). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 87-92. - Kazali

ISBN 978-961-6862-44-8
a) Okoljska vzgoja - Otroški vrtci b) environmental education c) nursery school d) okoljska vzgoja e) vrtec f) varstvo okolja g) trajnostni razvoj h) ekološka vzgoja i) predšolska vzgoja j) čutila k) kurikulum l) metode m) igre n) dejavnosti

373.2.016:50
373.2.016:50 LEPIČNIK-V., J. Od okoljske
COBISS.SI-ID 271095808


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


34.
FIRŠT, Eva
        Ohranjanje plesne kulturne dediščine na območju Ljubnega ob Savinji : diplomsko delo / Eva Firšt. - Ljubljana : [E. Firšt], 2014. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2611. - Bibliografija: str. 44-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) kulturna dediščina d) predšolski otrok e) ples f) kulturna dediščina g) folklorna dejavnost h) ljudski ples i) ljudska pesem j) ljudske igre

373.2.016:793.38:338.483.13:394.4(497.4)(043.2 )
ZZ II 373.2(043.2) FIRŠT, E. Ohranjanje
COBISS.SI-ID 10301513

35.
GRILC, Tina, 1989
        Otrokove predstave o Luni : diplomsko delo / Tina Grilc. - Ljubljana : [T. Grilc], 2014. - IX f., 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2609. - Bibliografija: str. 76-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) zgodovina Lune f) mišljenje otroka

373.2.016:50:523.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GRILC, T. Otrokove
COBISS.SI-ID 10300489

36.
PFAJFAR, Barbara
        Primerjava načinov pedagoškega dela in odnosa do otrok v slovenskih in španskih vrtcih : diplomsko delo / Barbara Pfajfar. - Ljubljana : [B. Pfajfar], 2014. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2598. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) pre-school education c) vrtec d) predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PFAJFAR, B. Primerjava
COBISS.SI-ID 10289481


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


37.
        MLINČEK 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

Vsebina:
Del 1. - 131 str. - Bibliografija: str. 130
Del 2. - 127 str. + 2 del. lista. - Bibliografija: str. 126
Del 3. - 128 str. - Bibliografija: str. 126

ISBN 978-961-241-645-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-646-1 (zv. 2)
ISBN 978-961-241-647-8 (zv. 3)
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) Matematika - Učbeniki za osnovne šole c) Slovenščina - Učbeniki za osnovne šole d) Slovenian language e) mathematics f) environmental education g) primary education - textbook h) slovenščina i) matematika j) okoljska vzgoja k) osnovnošolski pouk - učbenik l) začetni pouk

373.32.016:003
5(075.2)
51(075.2)
811.163.6(075.2)
II 373.32.016:003 MLINČEK 3 Delovni
COBISS.SI-ID 272474368

38.
RUTAR, Sonja
        Poti do participacije otrok v vzgoji / Sonja Rutar. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013 ([Dob] : Grafika 3000). - 197 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 177-189. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-6862-43-1
a) Otroci - Vzgoja b) Otroški vrtci - Vzgojno-izobraževalno delo c) Predšolski otroci - Participacija d) education e) participation f) child g) vzgoja in izobraževanje h) soodločanje i) otrok j) podoba k) samoizražanje l) dialog m) predšolska pedagogika n) otroštvo o) otrokove pravice p) vzgojni cilji q) participacija otrok r) kvaliteta s) poslušanje

373.2
37.018
373.2 RUTAR, S. Poti
COBISS.SI-ID 270863360


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


39.
CHINN, Stephen J.
        The trouble with maths : a practical guide to helping learners with numeracy difficulties / Steve Chinn. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - IX, 172 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 166-167. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67010-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-80593-0 (e-knjiga)
a) Mathematics - Study and teaching b) Special education c) Underachievers - Education d) learning difficulty e) mathematics f) learning g) učne težave h) matematika i) učenje j) računanje k) sposobnosti razmišljanja l) spomin m) strah n) razumevanje

376.1
II 376.1 CHINN, S. Trouble
COBISS.SI-ID 10324297

40.
GRADIŠAR Seifert, Katarina
        Socialna integracija dijakov iz albansko govorečega okolja : diplomsko delo / Katarina Gradišar Seifert. - Ljubljana : [K. Gradišar Seifert], 2014. - 91 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2618. - Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social integration b) migrant worker's child c) secondary school d) socialna integracija e) otrok migrantskega delavca f) srednja šola g) albansko govoreči dijaki h) multikulturalizem i) slovenščina kot drugi/tuji jezik

376.7-057.87(043.2)
ZZ II 376.1 GRADIŠAR SEIFERT Socialna
COBISS.SI-ID 10315593

41.
        INTERNATIONAL perspectives on voice disorders / edited by Edwin M-L. Yiu. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2013. - XI, 203 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 9)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-84769-873-5 (trda vezava)
ISBN 1-84769-873-5 (trda vezava)
a) Voice disorders - Cross-cultural studies b) Voice Disorders c) remedial instruction sciences d) speech defect e) specialna pedagogika f) govorne motnje g) prepoznavanje h) raziskave

376.1-056.264
376.1-056.264 INTERNATIONAL perspectives
COBISS.SI-ID 10287433

42.
        MULTILINGUAL aspects of signed language communication and disorder / edited by David Quinto-Pozos. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2014. - XVI, 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 11)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78309-130-0 (trda vezava)
ISBN 1-78309-130-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-78309-129-4 (broš.)
ISBN 1-78309-129-0 (broš.)
ISBN 1-78309-131-2 (pdf)
a) Sign language b) Multilingual communication c) Communicative disorders d) Gehörloser e) Interpersonale Kommunikation f) Mehrsprachigkeit g) Zeichensprache h) language i) communication j) remedial instruction sciences k) speech defect l) jezik m) komunikacija n) specialna pedagika o) govorne motnje p) Aufsatzsammlung q) večjezičnost r) pisni jezik s) motnje

376.1-056-263
376.1-056.263 MULTILINGUAL aspects
COBISS.SI-ID 10288201

43.
        RESEARCHING dyslexia in multilingual settings : diverse perspectives / edited by Deirdre Martin. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2013. - XIII, 184 str. : ilustr. - (Communication disorders across languages ; 10)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78309-065-5 (trda vezava)
ISBN 1-78309-065-0 (trda vezava)
ISBN 9781--78309-064-8 (broš.)
ISBN 1-78309-064-2 (broš.)
a) Dyslexia b) Second language acquisition - Research c) Language and languages - Study and teaching d) dyslexia e) language f) literacy g) speech defect h) disleksija i) jezik j) pismenost k) govorna motnja l) večjezičnost m) tuji jezik n) branje o) poučevanje

376.1
376.1 RESEARCHING dyslexia
COBISS.SI-ID 10287945


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


44.
GRAČNER, Mateja, 1989-
        Medkulturna primerjava stališč učencev do sošolcev s posebnimi potrebami in sociometrični status učencev s posebnimi potrebami v razredu : diplomsko delo / Mateja Gračner. - Ljubljana : [M. Gračner], 2014. - V, 61 str., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2610. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) remedial instruction sciences b) backward child c) pupil attitude d) specialna pedagogika e) otrok s posebnimi potrebami f) stališče učencev g) razlike med državami

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GRAČNER, M. Medkulturna
COBISS.SI-ID 10301001

45.
KOMAT, Lea
        Samospoštovanje pri paraolimpijcih : diplomsko delo / Lea Komat. - Ljubljana : [L. Komat], 2014. - 55 f., [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2606. - Bibliografija: f. 53-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) remedial instruction sciences b) self-esteem c) paraplegic d) sport e) specialna pedagogika f) samospoštovanje g) paraplegik h) šport i) športniki invalidi j) paraolimpijske igre

376.1:796.034-056.26(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOMAT, L. Samospoštovanje

COBISS.SI-ID 10303305


378 VISOKO ŠOLSTVO.


46.
        An ANALYSIS of teacher education context, structure, and quality-assurance arrangements in TEDS-M countries : findings from the IEA teacher education and development study in mathematics (TEDS-M) / Lawrence Ingvarson ... [et al.]. - Amsterdam : IEA, 2013. - 251 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/TEDS-M_Findings.pdf

ISBN 978-90-79549-21-4
a) teacher education b) mathematics c) career development d) izobraževanje učiteljev e) matematika f) poklicni razvoj g) mednarodne usmeritve h) programi i) demografski kazalci j) zgodovinski vidik k) kakovost l) politike m) učitelj začetnik

378
II 378 ANALYSIS of teacher
COBISS.SI-ID 10305353


39 ETNOLOGIJA.


47.
BALKOVEC Debevec, Marjetka
        Obleka v šoli : pregled oblačilnega videza učiteljev in učencev na Slovenskem skozi čas / Marjetka Balkovec Debevec ; [prevod angleškega povzetka Maja Visenjak-Limon]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2014 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 115 str. : ilustr. ; 28 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 101-107. - Summary

ISBN 978-961-6764-10-0
a) Oblačilna kultura - Slovenija b) Učitelji - Noša - Slovenija c) Učenci - Noša - Slovenija d) school e) šola f) šole g) učenci h) učitelji i) oblačenje j) oblačila k) šolske uniforme l) zgodovinski pregledi

391(497.4)(091)
37(497.4):391(091)
II 39 BALKOVEC D., M. Obleka
COBISS.SI-ID 275137536

48.
        POJTE, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice : slovenske ljudske otroške pesmice / izbrala in uredila Kristina Brenkova ; naslikala Marlenka Stupica. - 13. natis z dodanim zvočnim zapisom. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 115 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD (13 min, 51 sek). - (Zbirka Deteljica)

1.600 izv.

ISBN 978-961-01-0978-5
a) Slovenske ljudske pesmi - Knjige za otroke b) Slovenske otroške pesmi - Zbirke c) folk song d) ljudska pesem e) zgoščenke

398.831(497.4)(02.053.2)
398.831(497.4)(086.76)
398.8 POJTE, pojte cd 398.8 POJTE, pojte
COBISS.SI-ID 265136128


5 NARAVOSLOVNE VEDE


49.
MUHA, Viktorija
        Lepo vedenje do okolja / [Viktorija Muha ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Logatec : A-knjiga, 2014. - 25 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Lepo vedenje)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 800 izv.

ISBN 978-961-93278-4-5
a) Varstvo okolja - Knjige za otroke b) environmental protection c) varstvo okolja d) ločeno zbiranje odpadkov e) varčevanje z vodo f) varčevanje z energijo g) varstvo narave h) recikliranje i) zanimivosti

502(02.053.2)
502/504 MUHA, V. Lepo
COBISS.SI-ID 272420864


51(043.2) MATEMATIKA.


50.
VASILJEVIĆ, Gorazd
        Simetrični bicirkulanti : diplomsko delo / Gorazd Vasiljević. - Ljubljana : [G. Vasiljević], 2014. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2597. - Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) grafi

519.17(043.2)
ZZ II 51(043.2) VASILJEVIĆ, G. Simetrični
COBISS.SI-ID 10289225


54 KEMIJA.


51.
PARSONS, Paul, 1971-
        Periodni sistem : terenski vodnik po elementih / Paul Parsons & Gail Dixon ; [prevedla Lijana Dejak]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). - 239 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The periodic table. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-241-808-3
a) Kemijski elementi b) Periodni sistem elementov c) chemsitry d) kemija e) kemijski elementi

546.11/.98
546 PARSONS, P. Periodni
COBISS.SI-ID 273247232


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


52.
KORITNIK, Tom
        Ugotavljanje sorodstvenih odnosov v podrodu metuljev Agrodiaetus na Balkanskem polotoku : diplomsko delo = Inferring the relationship between butterfly species in the subgenus Agrodiaetus on Balkan Peninsula : graduation thesis / Tom Koritnik. - Ljubljana : [T. Koritnik], 2014. - VII, 45 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2616. - Bibliografija: f. 40-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo., Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Biologija
a) zoology b) zoologija c) metulji d) analiza

595.78(043.2)
ZZ II 59(043.2) KORITNIK, T. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 10303817

53.
KRISTL, Anja, 1988-
        Speciacija v kompleksu vrste rjastega gozdnika (Hipparchia semele) na Balkanskem polotoku : diplomsko delo = Speciation within the species complex of the Grayling (Hipparchia semele) on the Balkan Peninsula : graduation thesis / Anja Kristl. - Ljubljana : [A. Kristl], 2014. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2617. - Bibliografija: f. 46-50. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) metulji-red Lepidoptera d) morfologija genitalij samcev e) kriptične vrste

595.78(043.2)
ZZ II 59(043.2) KRISTL, A. Speciacija
COBISS.SI-ID 10307145

54.
MURN, Špela
        Razumevanje fotosinteze med osnovnošolci : diplomsko delo / Špela Murn. - Ljubljana : [Š. Murn], 2014. - XI, 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2599. - Bibliografija: str. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) comprehension c) primary school d) biologija e) razumevanje f) osnovna šola g) fotosinteza h) celično dihanje

581.132:373.32(043.2)
ZZ II 58(043.2) MURN, Š. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10289737

55.
ROZMAN, Maja, 1985-
        Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v ljubljanskem živalskem vrtu : diplomsko delo = Reduce the occurrence of abnormal behaviour of chimpanzees with the addition of gaming devices in Ljubljana ZOO : graduation thesis / Maja Rozman. - Ljubljana : [M. Rozman], 2014. - 70 f., [13] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2619. - Bibliografija: f. 68-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) zoology b) zoologija c) živali d) vedenje e) živalski vrt

599.89(043.2)
ZZ II 59(043.2) ROZMAN, M. Zmanjševanje
COBISS.SI-ID 10306121


61 MEDICINA.


56.
BÉRES, Laura
        The narrative practitioner / Laura Béres. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014. - XVI, 190 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Practice theory in context series)

Bibliografija: str. 180-186. - Kazalo. - Vsebina: Machine generated contents note: pt. I The Narrative Approach ; 1.An Introduction to Narrative Practice ; Introduction ; The beginnings of narrative therapy ; Underlying philosophy of narrative therapy ; Elements of story ; The re-authoring conversation map ; Conclusion ; 2.The Conversation Maps ; Introduction ; Externalizing conversation (statement of position map 1) ; Externalizing conversation (statement of position map 2) ; Re-membering conversations ; Conclusion ; 3.Exploring What Has Been Implied ; Introduction ; Context and steps of the absent but implicit conversation map ; Double listing in practice ; Conclusion ; 4.Moving between the Conversation Maps ; Introduction ; When to use each conversation map ; The meta map ; Conclusion ; pt. II The Narrative Approach in Context ; 5.A Narrative Approach to Agency Practice: Note Taking, Assessment Writing and Consultation ; Introduction ; Note taking ; Contents note continued: Therapeutic documents ; Assessments and recording ; Team meetings and supervision ; Conclusion ; 6.Critical Reflection as Inquiry and Practice-Based Evidence ; Introduction ; Positioning narrative therapy as a practice of critical social theory ; Critical reflection of practice as a form of inquiry and practice-based evidence ; Critical best practice and practice-based evidence ; The potential benefits of multi-methodology ; Disseminating knowledge ; Conclusion ; 7.Spirituality and Narrative Practice: Listening for the `Little Sacraments of Daily Existence' ; Introduction ; Defining spirituality ; Changes in spirituality and mental health ; Celtic spirituality, nature and the everyday ; Spirituality and hospitality in practice ; Conclusion ; Notes ; 8.Notes on Self-Care and the Ongoing Effects of Working as a Narrative Practitioner ; Introduction ; Historical context ; Working narratively ; Vicarious resilience ; Contents note continued: A two-way account of therapy ; Nonetheless, there is stress within work settings ; A few examples of self-care ; Conclusion ; Notes

ISBN 978-1-137-00547-2 (broš.)
a) Narrative therapy b) Psychotherapy c) psychotherapy d) story telling e) psihoterapija f) pripovedovanje zgodb g) razmišljanje h) tehnike i) svetovanje j) pogovor k) duhovnost

615.851
615.851 BÉRES, L. Narrative
COBISS.SI-ID 10307913

57.
ELLIOTT, Charles H., 1948-
        Mejna osebnostna motnja za telebane / Charles H. Elliott, Laura L. Smith ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena : Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami : Inštitut Karakter, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - XVIII, 366 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Borderline personality disorder for dummies. - 1.500 izv. - O avtorjih: str. III. - Mejna osebnostna motnja? Kaj pa je to? Prvič slišim? / Irena Pan: str. V-VI. - Bibliografija: str. 339-342. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-46-1 (Pasadena)
a) Mejna osebnostna motnja - Priročniki b) psychotherapy c) personality d) psihoterapija e) osebnost f) nevroze g) duševne motnje h) mejna stanja i) zdravljenje j) bližnji

616.89:159.972(035)
616.89-008.485(035)
616.89 ELLIOTT, C. H. Mejna
COBISS.SI-ID 267856384


61(043.2) MEDICINA.


58.
BOŽIČ, Tjaša, 1991-
        Posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin : diplomsko delo / Tjaša Božič. - Ljubljana : [T. Božič], 2014. - VI, 64 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2596. - Bibliografija: str. 40-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sociolgy b) animal c) sociologija d) žival e) terapija s psom f) socialne veščine

615.851:636.7.044(043.2)
ZZ II 61(043.2) BOŽIČ, T. Posredovanje
COBISS.SI-ID 10288969

59.
FICKO, Lea
        Glasovne motnje pri učiteljih : diplomsko delo / Lea Ficko. - Ljubljana : [L. Ficko], 2014. - IV, 55 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2604. - Bibliografija: f. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Logopedija in surdopedagogika
a) teacher b) speech defect c) učitelj d) govorna motnja e) glas f) poklicne glasovne motnje g) poklicne bolezni h) hripavost

612.78-056.264:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 61(043.2) FICKO, L. Glasovne
COBISS.SI-ID 10298697


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


60.
BREZNIK, Peter, 1955-
        S kolesom v šolo. Delovni zvezek : usposabljanje za vožnjo kolesa v osnovnih šolah / [sestavil Peter Breznik ; fotografije Mira Breznik ; grafične slike Darko Jarc, Andrej Majc ; ilustriral Urban Breznik-Corbillon]. - Ponatis. - Maribor : Primotehna, 2012 (Ljubljana : Schwarz). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskana sprednja notr. str. ov.

ISBN 978-961-91400-3-1
a) Kolesarji - Prometna vzgoja - Vaje za osnovne šole b) road safety education c) primary education d) prometna vzgoja e) osnovnošolski pouk f) kolesarstvo g) učenci

656.183.05(075.2)(076.1)
II 65 BREZNIK, P. S kolesom
COBISS.SI-ID 70454785

61.
        S kolesom v šolo [Elektronski vir] : vaje iz učnih vsebin. - Maribor : Primotehna, cop. 2010. - 1 optični disk (DVD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm

Minimalne sistemske zahteve za uporabo programa so: Win XP SP3, Windows Vista, Windows 7, računalnik s procesorjem Pentium II 266Mhz ali hitrejšim, RAM: 64MB ali več, CD/DVD pogon, trdi disk 250 MB ali več.
a) road safety education b) prometna vzgoja c) vozniški izpiti d) kolesa e) kolesarstvo f) kolesarji

656.1.02+656.1.05
cdr 65 S KOLESOM v šolo
COBISS.SI-ID 10288457


78 GLASBA.


62.
AGAY, Denes
        Denes Agay's learning to play piano. Book 2, [A progression of melodic pieces and studies teaching the basics step by step] [Glasbeni tisk] / associate editor Nancy Bachus. - New rev. ed. with colour guide. - New York ; London ; Sydney : Yorktown Music Press, 1992, cop. 1987. - 64 str. : note, ilustr. ; 31 cm

ISBN 0-8256-8070-0 (US ISBN)
ISBN 0-7119-1015-4 (UK ISBN)
YK 20493 Yorktown Music Press, Inc.
a) klavir b) glasbena šola

78
II 78 AGAY, D. Denes
COBISS.SI-ID 3959560

63.
AGAY, Denes
        Denes Agay's learning to play piano. Book 3, [A progressive repertory of melodic pieces and studies for the developing pianist] [Glasbeni tisk] / associate editor Nancy Bachus. - New rev. ed with color guide. - New York ; London ; Sydney : Yorktown Music Press, 1992, cop. 1987. - 63 str. : note, barv. ilustr. ; 31 cm

ISBN 0-8256-8071-9 (US ISBN)
ISBN 0-7119-1016-2 (UK ISBN)
YK 20501 Yorktown Music Press, Inc.
a) glasbena šola b) klavir

786.2
II 78 AGAY, D. Denes
COBISS.SI-ID 3959816

64.
HABE, Tomaž, 1947-
        Gusarji [Glasbeni tisk] : pesmi s klavirsko spremljavo za otroške in mladinske zbore / Tomaž Habe ; [uredila Mihela Jagodic ; notografija Tomaž Pirnat]. - 1. natis. - Ljubljana : JSKD, 2014. - 89 str. : note ; 30 cm

300 izv.
a) Otroški zbori - Klavir b) Mladinski zbori - Klavir c) music d) glasba e) pesmi f) zbori

78.087.681
II 78 HABE, T. Gusarji
COBISS.SI-ID 275953664

65.
OBLAK, Breda
        Moja glasba 5 [Zvočni posnetek] / [tonske zapise zbrala in uredila] Breda Oblak ; [peli in igrali so otroci pevske in inštrumentalne skupine Glasbenega ateljeja Carl Orff Kamnik ; pod vodstvom Bernarde Rakar]. - Mengeš : Založba Izolit, 2007 ([Ljubljana] : Racman Audio Video Studio). - 1 CD (ca 80 min) ; 12 cm

Del zvočnih zapisov iz arhiva RTV Slovenija. - CD je priloga k Delovnemu zvezku za glasbeno vzgojo 5. razredu devetletne osnovne šole (glej id=237120256). - Vsebina: Tancaj, tancaj, črni kos / K. Pahor. Variacija št.12 / Mozart. Slovenska himna / S. Premrl. Čuk se je oženil / ljudska, U. Vrabec. Dobro jutro / H. Druzovič. Belo-white / I. Dekleva. Ah, sijaj, sijaj / P. Merku. Tuci Tone / ljudska. Dopaši / ljudski ples. Izidor ovčice pasel / ljudska. Drežnica / ljudska. Ples iz Trente / ljudska. Rezijanska / ljudska, A. Srebotnjak. Ta črni patok / citira in bunkula. Istrijanka, 8. ples / K. Pahor. Vražji trilček (odl.) / G. Tartini. Poco allegro, fantastico / M. Kogoj. Oj, kralj Matjaž / M. Gabrijelčič. Burja / A. Kumar. Trentana / D. Škerl. Jaz pa pojdem na Gorenjsko, citre. Čudna zgodba / P. Šivic. Gagliarda / M. Posch. Lipa / D. Jenko. Presto / U. Krek. Peter Pavel / ljudska. N'mau čez izaro / ljudska, citre. N'mau čez izaro / F. Treiber, E. Adamič. Otroci ujeti v ptice / L. Lebič. Serenada / H. Wolf. Gregčev Peter / ljudska. Flosarska / ljudska. Rajanje / B. Arnič. Andante con variazioni / B. Ipavec. Iz zemlje gre trsek / ljudska. Ptujska grajska glasba / Katalena. En, ten, tenera / J. Jež. Gigue / J. K. Novak. Ne de mi več rasla / cimbale. Slovenski ljudski plesi (Prekmurje) / A. Srebotnjak. Ne jouči za mene / ljudska. Ančka bančka / S. Osterc. Juretu / S. Osterc. Igre / J. Golob. Ribniška / ljudska, F. Marolt. Musica noster amor / I. Gallus. Zeleni Jurij / ljudska. Metliško kolo / ljudska, M. Tomc. Kroparji / S. Mihelčič. Bela krajina / M. Kozina. Stoji, stoji to mesto Lož / ljudska. Sonce čez hribček gre / M. Vilhar. Burlesca / V. Ukmar. Slovenski ljudski plesi (Rezija) / A. Srebotnjak. So ptički se ženili / ljudska. Ljubljanski zmaj / U. Rojko. Tema con variazioni / S. Vremšak. Figaro (Poklon fantov in deklet) / J. K. Novak. Detache / L. M. Škerjanc. Prestissimo / P. Ramovš. Mojster Jaka / ljudska. Ate kate nowa / ljudska. Largo adagio / A. Salinen
a) music education b) primary education c) glasbena vzgoja d) osnovnošolski pouk e) glasba f) učbeniško gradivo g) otroške pesmi h) ljudske pesmi

784.67
78 OBLAK, B. Moja glasba 5
COBISS.SI-ID 17491976

66.
        STO vprašanj [Zvočni posnetek] / [avtorica besedil] Zvezdana Majhen ; [avtor glasbe in aranžer] Dominik Krt ; [ilustracije Jure Kralj ; producent Dominik Krt]. - [Domžale] : Studio Hieroglif, 2014 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (48 min, 30 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)

Zgoščenka je priloga k reviji Zmajček. - V spremni knjižici so besedila pesmic. - Podatki o odgovornosti z ov. - Izvajalci: Dominik Krt, otroci OPZ Stako Premrl Podnanos, projektna skupina Zmajček, mentorica Vida Fabčič (OPZ Zmajček). - Vsebina: Sto vprašanj ; Zmajčkov vrtec ; Gozdna pojedina ; Uspavanka za Zemljo ; Obdarovanje ; Trije snežaki ; Pesnik in žaba ; Mamina ljubezen ; Sanjska ptica ; Matiček in ptiček ; Poletna zabava ; Moj očka ; Glasbene podlage - instrumentalne izvedbe z orffovimi glasbili (13-24). - Za otroke od 4. do 8. leta

STH CD 010 Studio Hieroglif
a) music b) glasba c) pesmi za otroke d) slovenske otroške pesmi e) otroški zbori, različne spremljave f) CD

784.67(497.4)(086.76)
cd 78 STO vprašanj
COBISS.SI-ID 18858802


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


67.
        ABC dejavnosti v naravi / Stojan Burnik ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6843-29-4
a) Planinstvo b) Orientacijski tek c) Turno kolesarjenje d) Športno plezanje e) open air activities f) dejavnosti na prostem g) planinstvo h) orientacijski tek i) turno kolesarstvo j) športno plezanje

796.5
796.1 ABC dejavnosti
COBISS.SI-ID 261903616

68.
        ATLETSKI praktikum : didaktični vidiki poučevanja osnovih atletskih disciplin : [zbir vadbenih enot za učenje in izpopolnjevanje osnovnih atletskih disciplin] / Branko Škof ... [et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2010 ([Ljubljana] : Tiskarna Hren). - 258 str. : barvne ilustr., preglednice, graf. prikazi ; 25 cm

Avtorica poglavja Sklopi gimnastičnih vaj je Maja Pori. - Drugi podnasl. v kolofonu. - Atletski praktikum : recenzija 1 / Jurij Novak: str. 4. - Recenzija priročnika "Atletski praktikum" : recenzija 2 / Marjeta Kovač: str. 5. - Bibliografija: str. 258. - Povzetek pri vseh temah

ISBN 961-6583-13-1 (10)
ISBN 978-961-6583-13-8 (13)
a) Atletika - Trening b) sport c) šport d) športna vzgoja e) atletika f) poučevanje g) otroci h) mladi i) metode j) didaktika k) tehnika l) teki m) skoki n) meti o) gimnastične vaje p) osnovne šole q) srednje šole r) učbeniki s) priročniki

796.42(035)-053.5/.6
796.4 ATLETSKI praktikum
COBISS.SI-ID 3781553

69.
JOŠT, Bojan
        Športni učitelj in trener / Bojan Jošt, Janez Vodičar. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2014 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 114 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. - Recenzija 1 / Damir Karpljuk: str. [5]. - Recenzija 2 / Frane Erčulj: str. [5]. - Bibliografija: str. 111-114. - Kazalo. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-6843-50-8
a) Trenerji - Delovanje b) sport c) teacher d) šport e) učitelj f) šport g) učitelj h) trener i) poklic j) vloga k) usposobljenost l) starost m) uspešnost n) etika o) morala p) strokovna izobrazba

796.071.43
796 JOŠT, B. Športni
COBISS.SI-ID 274642688

70.
PITAMIC, Maja
        Otroške igre : zabavne dejavnosti po metodi montessori : [od 1. do 3. leta in več] / Maja Pitamic ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 159 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: Child´s play. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.500 izv. - Uvod dr. Claire McCarthy: str. 6. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2634-8
a) Otroške igre - Priročniki b) Predšolska vzgoja - Priročniki c) Predšolski otroci - Razvoj - Priročniki d) pre-school education e) play f) družabne igre g) zabava h) umetniško izražanje i) ročne spretnosti j) spoznavanje narave k) razvoj jezika l) gibalna vzgoja m) metoda Montessori

796.11(035)
37.015.31:796.11(035)
373.2(035)
796.1 PITAMIC, M. Otroške
COBISS.SI-ID 264069120


81 JEZIKOSLOVJE


71.
RYALLS, John H., 1954-
        Foreign accent syndromes : the stories people have to tell / Jack Ryalls and Nick Miller. - London ; New York : Psychology Press, 2015. - VII, 243 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 65-68. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Personal testimonies ; Additional resources

ISBN 978-1-84872-152-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-84872-153-1 (broš.)
ISBN 978-1-315-87089-2 (e-knjiga)
a) Speech disorders b) Communicative disorders c) Neurolinguistics d) Fremdsprachen-Akzent-Syndrom e) Sprachstörung f) foreign languages g) speech defect h) tuji jeziki i) govorna motnja j) sindrom tujega naglasa k) možgani l) govor m) psihosocialni vidik n) zaznavanje o) raziskave p) osebne izpovedi q) vprašalnik

81'234
81 RYALLS, J. Foreign
COBISS.SI-ID 10308681


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


72.
VIDMAR, Maja, 1987-
        Sporočilnost slikanice ob izbranem primeru slikanice brez besedila : diplomsko delo / Maja Vidmar. - Ljubljana : [M. Vidmar], 2014. - 109 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2608. - Bibliografija: f. 68-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) child b) children's and youth literature c) picture book d) otrok e) mladinska književnost f) slikanica g) ilustracija h) pripovedni odziv

82-93:087.5:373.3(043.2)
ZZ II 82(043.2) VIDMAR, M. Sporočilnost
COBISS.SI-ID 10299977


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


73.
        TEACHING environments : ecocritical encounters / Roman Bartosch, Sieglinde Grimm (eds.) ; foreword by Greg Garrard. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014. - 265 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-631-63850-7
ISBN 978-3-653-04008-1 (e-knjiga)

doi: 10.3726/978-3-653-04008-1
a) Environmental education b) Ecocriticism c) Ecology in literature - Study and teaching d) English language - Study and teaching - German speakers e) teaching f) English language g) pouk h) angleščina i) kompetence j) učna okolja k) tuji jeziki l) slikanice m) fantastika n) ekologija o) narava p) živali

82.09:504
82.01 TEACHING environments
COBISS.SI-ID 10298441

74.
ULIAN, Karen
        La testimonianza d'amore nelle poesie di Ljubka Šorli : vita, opere e il progetto didattico : Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Indirizzo infanzia / Karen Ulian. - Trieste : [K. Ulian, 2014]. - 138 str., [10] str. pril : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str.: Anno accademico 2013-2014. - Relatore Igor Saksida, correlatore Loredana Umek. - Bibliografija: str. 123-125. - Povzetek. - Universita degli Studi di Trieste, Dipartimento degli Studi Umanistici
a) poetry b) Slovenian language c) poezija d) slovenščina e) slovenska književnost

821.163.6.09Šorli L.(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) ULIAN, K. La testimonianza

COBISS.SI-ID 10304329


821.09(043.2) LITERARNA TEORIJA.KRITIKE.ŠTUDIJE.


75.
        RECEPCIJA slovenske književnosti / [urednica Alenka Žbogar]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Biografika Bori). - 589 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Obdobja. Simpozij = Symposium, ISSN 1408-211X ; 33)

Dostopno tudi na: http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=451&LANG=slo. - Besedilo prispevkov slov. in po en prispevek v polj., hrv. in ukr. - Na ov. tudi nasl. v angl.: The reception of Slovene literature. - 430 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-707-6
a) Slovenska književnost - Recepcija - Zborniki b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura f) književna besedila g) šola h) branje i) književna besedila j) didaktika književnosti k) slovstvena folklora l) književna besedila m) individualna poetika n) estetika

821.163.6.09(082)
821.163.6.09 RECEPCIJA slovenske
COBISS.SI-ID 276084736


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


76.
        MAMAOČKA / izbor pesmi Milena Mileva Blažić ; ilustrirala Pšena Kovačič. - Jezero : Morfem, 2014. - 94 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm. - (Zbirka Bombonjera)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-16-2
a) Starši - V mladinskem leposlovju b) Slovenska mladinska poezija - Antologije c) children's and youth literature d) mladinska književnost e) pesmi

821.163.6-93-194
821.163.6-194 MAMAOČKA
COBISS.SI-ID 274393344

77.
MANČEK, Marjan
        Kam pa kam, Modri medvedek? / [napisal in narisal] Marjan Manček. - Darilna izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Srbija : Rotografika). - 53 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

8.400 izv.

ISBN 978-961-01-3437-4
a) children's and youth literature b) mladinska književnost

821.163.6
084.11
II 821.163.6 MANČEK, M. Kam
COBISS.SI-ID 274150656


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


78.
ENQUIST, Per Olov
        Knjiga o Blanche in Marie / Per Olov Enquist ; prevedla Mita Gustinčič Pahor. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 173 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Boken om Blanche och Marie. - 8.000 izv. - Knjiga je izšla v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 - Knjige za vsakogar

ISBN 978-961-242-358-2
a) Curie, Marie (1867-1934) b) Wittman, Blanche (1859-1913)

929
929 ENQUIST, P. Knjiga
COBISS.SI-ID 255056384


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO