COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


marec 2014004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


1.
LAUSEGGER, Žiga
        C-programiranje ARM9 mikrokrmilnikov v prosto dostopnem razvojnem okolju za Linux : diplomsko delo / Žiga Lausegger. - Ljubljana : [Žiga Lausegger], 2013. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2071. - Bibliografija: str. 85-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika
a) programming language b) engineering c) programski jezik d) tehnika e) mikrokrmilnik f) operacijski sistem

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) LAUSEGGER, Ž. C-programiranje

COBISS.SI-ID 10003529


159.9 PSIHOLOGIJA.


2.
KAIL, Robert V.
        Essentials of human development : a life-span view / Robert V. Kail, John C. Cavanaugh. - International ed. - [S. l.] : Wadsworth Cengage Learning, 2014. - XXIX, 542 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 477-518. - Kazali

ISBN 978-1-285-08973-7 (broš.)
ISBN 1-285-08973-1 (broš.)
a) Developmental psychology b) developmental psychology c) child development d) infancy e) adolescence f) adult g) razvojna psihologija h) razvoj otroka i) detinstvo j) adolescenca k) odrasli l) gibanje m) biološki razvoj n) kognitivni razvoj o) duševno zdravje p) telesna aktivnost q) življenjski slog r) delo

159.92
II 159.9 KAIL, R. V. Essentials
COBISS.SI-ID 10014537

3.
KAIL, Robert V.
        Human development : a life-span view / Robert V. Kail, John C. Cavanaugh. - 6th ed., international ed. - [S. l.] : Wadsworth Cengage Learning, 2013. - XXXV, 712 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 627-688. - Kazali. - Vsebina: The study of human development ; Biological foundations : heredity, prenatal development, and birth ; Tools for exploring the world : physical, perceptual, and motor development ; The emergence of thought and language : cognitive development in infancy and early childhood ; Entering the social world : socioemotional development in infancy and early childhood ; Off to school : cognitive and physical development in middle childhood ; Expanding social horizons : socioemotional development in middle childhood rites of passage : physical and cognitive development in adolescence ; Moving into the adult social world : socioemotional development in adolescence ; Becoming an adult : physical, cognitive, and personality development in young adulthood ; Being with others : forming relationships in young and middle adulthood ; Work and leisure : occupational and lifestyle issues in young and middle adulthood ; Making it in midlife : the biopsychosocial challenges of middle adulthood ; The personal context of later life : physical, cognitive, and mental health issues ; Social aspects of later life : psychosocial, retirement, relationship, and societal issues ; The final passage : dying and bereavement

ISBN 978-1-111-83539-2 (broš.)
ISBN 1-111-83539-X (broš.)
a) Developmental psychology b) Developmental psychology c) developmental psychology d) child development e) infancy f) adult g) razvojna psihologija h) razvoj otroka i) detinstvo j) adolescenca k) odrasli l) gibanje m) biološki razvoj n) kognitivni razvoj o) duševno zdravje p) telesna aktivnost q) življenjski slog r) delo

159.9
II 159.9 KAIL, R. V. Human
COBISS.SI-ID 10015049

4.
NUHIJEV Galičič, Vera
        Sence ostanejo za vami : poti do večje kakovosti življenja / Vera Nuhijev-Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2014 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 128 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6181-86-0
a) Kvaliteta življenja - Psihološki nasveti b) psychotherapy c) psihoterapija d) samorealizacija e) pozitivno mišljenje f) življenjske zgodbe g) kakovost življenja

159.9:316.728
159.9 NUHIJEV G., V. Sence
COBISS.SI-ID 269852160


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


5.
JERIČ, Tanja, 1989
        Primerjava strategij uravnavanja čustev med razrednimi učitelji in odraslimi v drugih poklicih : diplomsko delo / Tanja Jerič. - Ljubljana : [T. Jerič], 2013. - 71 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) affective behaviour b) teacher c) čustveno vedenje d) učitelj e) čustva f) strategije uravnavanja čustev g) razredni učitelji

159.942:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) JERIČ, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 10016841


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


6.
JANEŽ, Kristina
        Nebesedna komunikacija med učitelji in učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : diplomsko delo / Kristina Janež. - Ljubljana : [K. Janež], 2013. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2064. - Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) communication b) teacher c) pupil d) primary school e) komunikacija f) učitelj g) učenec h) osnovna šola i) nebesedna komunikacija j) nebesedna sporočila k) spolne razlike

316.772.2:37.064.2:373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JANEŽ, K. Nebesedna
COBISS.SI-ID 10003017


33(043.2) GOSPODARSTVO.


7.
GRAH, Milan, 1989-
        Neoliberalizem skozi prizmo pedagogike zatiranih : diplomsko delo / Milan Grah. - Ljubljana : [M. Grah], 2014. - IV, 95 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2083. - Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) individualism b) individualizem c) zatiranje d) neoliberalizem e) mediji f) potrošništvo

330.831.8:316.344.44(043.2)
ZZ II 330(043.2) GRAH, M. Neoliberalizem
COBISS.SI-ID 10011977


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


8.
        VZGOJA v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Vzgoja v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 28. februar - 1. marec 2014 / [urednica Bosiljka Lojk]. - Kranj : Inštitut za realitetno terapijo, 2014. - 308 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92814-2-0
a) Izobraževanje b) Psihoterapija c) education d) psychotherapy e) vzgoja in izobraževanje f) psihoterapija g) psihoterapevt h) pristopi i) relativna terapija j) geštalt terapija k) imago terapija l) integrativna psihoterapija m) logoterapija n) sistemska psihoterapija o) transakcijska analiza p) zakonska in družinska terapija

37.018:159.964(082)
37.018 VZGOJA v očeh
COBISS.SI-ID 272343040


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


9.
GLEN, Urška
        Posebnosti pedagoškega dela v osnovni šoli montessori : diplomsko delo / Urška Glen. - Ljubljana : [U. Glen], 2014. - VII f., 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2079. - Bibliografija: str. 69-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) education system c) osnovna šola d) sistem vzgoje in izobraževanja e) učitelj f) okolje Montessori g) pedagogika Montessori h) trikotna shema i) učni načrt

37.091.4Montessori(043.2)
ZZ II 37(043.2) GLEN, U. Posebnosti
COBISS.SI-ID 10010953

10.
PREGELJ, Vesna
        Socialno-interaktivne igre pri delu s skupino na letovanju : diplomsko delo / Vesna pregelj. - Ljubljana : [V. Pregelj], 2014. - 94 str., [97] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2081. - Bibliografija: str. 88-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social learning b) experiential learning c) socialno učenje d) izkustveno učenje e) socialne igre f) interaktivne igre g) letovanje h) socialna ranljivost i) socialne veščine

37.035:37.018.53(043.2)
ZZ II 37(043.2) PREGELJ, P. Socialno
COBISS.SI-ID 10012233

11.
SEMEC, Nadja
        Stališča in izkušnje učiteljev in učencev glede skupinske učne oblike : diplomsko delo / Nadja Semec. - Ljubljana : [N. Semec], 2013. - VII, 117 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2066. - Bibliografija: str. 106-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) group work c) teaching method d) osnovnošolski pouk e) skupinsko delo f) didaktična metoda g) skupinska učna oblika h) sodelovalno učenje

37.091.3(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) SEMEC, N. Stališča
COBISS.SI-ID 10003785


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


12.
        DOTIK okolja 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-0598-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0599-2 (zv. 2)
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) environmental education - exercise c) primary education d) okoljska vzgoja - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 2 Č II 373.32.016:50 DOTIK okolja 2
COBISS.SI-ID 266092032


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


13.
ČUFER, Tanja, 1990
        Komunikacijske spretnosti in zadovoljstvo staršev z besedno komunikacijo vzgojiteljev : diplomsko delo / Tanja Čufer. - Ljubljana : [T. Čufer], 2014. - 28 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2088. - Bibliografija: str. 27-28. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) parent-school relation b) communicative competence c) communication d) cooperation e) trainer f) odnos med starši in šolo g) sposobnost komuniciranja h) komunikacija i) sodelovanje j) vzgojitelj k) komunikacija med vzgojitelji in starši

373.2.011.3-051:316.776(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ČUFER, T. Komunikacijske

COBISS.SI-ID 10017097

14.
LUKŠIČ, Marija, 1988-
        Vzpodbujanje ustvarjalne ponovne uporabe nakupovalnih vrečk v vrtcu : diplomska naloga / Marija Lukšič. - Ljubljana : [M. Lukšič], 2014. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2069. - Bibliografija: f. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) creativity e) predšolski otrok f) praktično delo g) tehnika h) ustvarjalnost i) ponovna uporaba j) nakupovalne vrečke

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LUKŠIČ, M. Vzpodbujanje
COBISS.SI-ID 10004041

15.
OREHEK, Nina, 1991-
        Vloga umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu : diplomsko delo / Nina Orehek. - Ljubljana : [N. Orehek], 2014. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2074. - Bibliografija: str. 34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pre-reading c) trainer d) predšolski otrok e) priprave na učenje branja f) vzgojitelj g) jezikovna vzgoja h) besedila

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OREHEK, N. Vloga
COBISS.SI-ID 10007881

16.
RADAKOVIĆ, Anica
        Prva pomoč v vrtcu : diplomsko delo / Anica Radaković. - Ljubljana : [A. Radaković], 2014. - 33 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2073. - Bibliografija: str. 32-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) first aid c) nursery school d) predšolski otrok e) prva pomoč f) vrtec g) poškodbe

373.2:616-083.98(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) RADAKOVIĆ, A. Prva pomoč

COBISS.SI-ID 10007625

17.
SRPČIČ, Ana, 1968-
        Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju : magistrsko delo / Ana Srpčič. - Ljubljana : [A. Srpčič], 2014. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2075. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 97-100. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) pre-school education b) science education c) predšolska vzgoja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) prst f) kamnine g) akcijsko raziskovanje

373.2:552.51:502.521(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SRPČIČ, A. Učenje
COBISS.SI-ID 10008137

18.
ŠKRABAN, Tamara
        Odzivi strokovnih delavcev v vrtcih na agresivno vedenje predšolskih otrok : diplomsko delo / Tamara Škraban. - Ljubljana : [T. Škraban], 2014. - IX f., 187 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2078. - Bibliografija: str. 172-180. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pre-school child b) violence c) nursery school d) trainer e) predšolski otrok f) nasilje g) vrtec h) vzgojitelj i) agresivno vedenje j) izstopajoče vedenje k) socialni pedagog l) svetovalna služba

373.2:159.922.76-056.49:341.311(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠKRABAN, T. Odzivi
COBISS.SI-ID 10009417

19.
ŠKVARČ, Andreja, 1967-
        Nasilje odraslih nad otroki v vrtcu : magistrsko delo / Andreja Škvarč. - Ljubljana : [A. Škvarč], 2014. - VII, 77 str., [42] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2076. - Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) violence c) adult-child relation d) trainer e) vrtec f) nasilje g) odnos med odraslim in otrokom h) vzgojitelj i) supervizija j) teorije

373.2:364.632(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠKVARČ, A. Nasilje
COBISS.SI-ID 10008393

20.
ŠOBA, Meta
        Vpliv reducirane zaznave na estetsko oblikovanje pri otrocih, starih 2,5-3,5 let : diplomska naloga / Meta Šoba. - Ljubljana : [M. Šoba], 2014. - VII, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2068. - Bibliografija: str. 63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) perception c) predšolski otrok d) zaznavanje e) dinamika vizualnega polja f) vizualno zaznavanje g) inducirano zaznavanje h) strukturalni skelet

373.2:159.937(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠOBA, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 10004297


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


21.
        DOTIK okolja 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.800 izv.

ISBN 978-961-01-0598-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0599-2 (zv. 2)
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - textbook e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 2
COBISS.SI-ID 260324096

22.
        DOTIK okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Irena Hergan ... et al.]. - 1. prenovljena in dopolnjena izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

600 izv.

ISBN 978-961-01-1625-7
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
3(075.2)
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 3 Č II 373.32.016:50 DOTIK okolja 3
COBISS.SI-ID 267936256

23.
FOŠNARIČ, Samo
        Moj svet 1. Učbenik za spoznavanje okolja za 1. razred devetletne osnovne šole / Samo Fošnarič, Martina Rajšp, Jasna Žic ; [ilustracije Said Bešlagič ; fotografije Samo Fošnarič ... et al.]. - Limbuš : Izotech, 2008 ([Maribor] : MCA). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-91589-7-5
ISBN 961-91589-7-0 !
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 FOŠNARIČ, S. Moj 1 Č II 373.32.016:50 FOŠNARIČ, S. Moj 1
COBISS.SI-ID 61100033

24.
FOŠNARIČ, Samo
        Moj svet 2. Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole / Samo Fošnarič, Martina Rajšp, Jasna Žic ; [ilustracije Said Bešlagič ; fotografije Samo Fošnarič ... et al.]. - Limbuš : Izotech, 2009 ([Maribor] : Mi bo tisk). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-6740-05-0
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovno šolo b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 FOŠNARIČ, S. Moj 2 Č II 373.32.016:50 FOŠNARIČ, S. Moj 2
COBISS.SI-ID 63193601

25.
FOŠNARIČ, Samo
        Moj svet 3. Učbenik za spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole / Samo Fošnarič, Martina Rajšp, Jasna Žic ; [ilustracije Said Bešlagič ; fotografije Tina Brglez ... et al.]. - Limbuš : Izotech, 2010 ([Maribor] : Mi bo tisk). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6740-16-6
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 FOŠNARIČ, S. Moj 3 Č II 373.32.016:50 FOŠNARIČ, S. Moj 3
COBISS.SI-ID 65198081

26.
GROŠELJ, Nataša
        Lili in Bine 2. [Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole] / Nataša Grošelj in Marija Ribič ; [ilustracije Ivan Mitrevski, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([s. l.] : Grafostil). - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-214-3
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) okoljska vzgoja - učbenik d) začetni pouk e) učbeniki f) osnovne šole

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 GROŠELJ, N. Lili 2 Č II 373.32.016:50 GROŠELJ, N. Lili 2
COBISS.SI-ID 264802304

27.
GROŠELJ, Nataša
        Lili in Bine 3. [Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole] / Nataša Grošelj in Marija Ribič ; [ilustracije Igor Šinkovec, Jure Kralj ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 84

ISBN 978-961-271-277-8
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 GROŠELJ, N. Lili 3 Č II 373.32.016:50 GROŠELJ, N. Lili 3
COBISS.SI-ID 267166976

28.
HERGAN, Irena
        Dotik okolja 1. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Simon Kajtna ... et al.]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (56, [2] f. barvnih pril. z nalepkami; 44 str.) : ilustr. ; 30 cm

500 izv.

ISBN 978-961-01-0597-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0596-1 (zv. 2)
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) environmental education - exercise c) okoljska vzgoja - vaja d) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 HERGAN, I. Dotik 1
COBISS.SI-ID 266316800

29.
HERGAN, Irena
        Dotik okolja 1. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Simon Kajtna ... et al.]. - 5. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (56, [2] f. barvnih pril. z nalepkami; 44 str.) : ilustr. ; 30 cm

500 izv.

ISBN 978-961-01-0597-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0596-1 (zv. 2)
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) environmental education - exercise c) primary education d) okoljska vzgoja - vaja e) osnovnošolski pouk f) spoznavanje okolja

373.32.016:50(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 HERGAN, I. Dotik 1 Č II 373.32.016:50 HERGAN, I. Dotik 1
COBISS.SI-ID 267934976

30.
HERGAN, Irena
        Dotik okolja 1. Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Teja Kovač, Alenka Rot Vrhovec ; [ilustratorki Mojca Lampe Kajtna, Polona Lovšin ; slikovno gradivo Polona Tepina ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

700 izv.

ISBN 978-961-01-0804-7
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk f) spoznavanje okolja

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 HERGAN, I. Dotik 1 Č II 373.32.016:50 HERGAN, I. Dotik 1
COBISS.SI-ID 251752704

31.
KRAMARIČ, Mira
        Lili in Bine 1. [Učbenik za slovenščino v prvem razredu osnovne šole] / Mira Kramarič, Milka Kern in Majda Pipan ; [ilustracije Tanja Komadina, Igor Šinkovec]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-102-3
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Slovenian language - textbook c) primary education d) slovenščina - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:003(075.2)(076)
II 373.32.016:003 KRAMARIČ, M. Lili 1 Č II 373.32.016:003 KRAMARIČ, M. Lili 1
COBISS.SI-ID 264798208

32.
KRAMARIČ, Mira
        Lili in Bine 3. [Učbenik za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole] / Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan ; [ilustracije Marta Bartolj, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 101

ISBN 978-961-271-276-1
a) Slovenščina - Učbeniki za osnovne šole b) Slovenian language - textbook c) primary school d) slovenščina - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:81(075.2)
II 373.32.016:81 KRAMARIČ, M. Lili 3 Č II 373.32.016:81 KRAMARIČ, M. Lili 3
COBISS.SI-ID 267182848

33.
        LILI in Bine 1. [Berilo v prvem razredu osnovne šole] / Metka Kordigel Aberšek in Igor Saksida ; [ilustracije Daša Simčič, Igor Šinkovec]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([s. l.] : Grafostil). - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 104-106

ISBN 978-961-271-103-0
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) literature - textbook c) primary education d) literatura - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:82(075.2)
II 373.32.016:82 LILI in Bine 1 Č II 373.32.016:82 LILI in Bine 1
COBISS.SI-ID 264796928

34.
        LILI in Bine 2. [Berilo v drugem razredu osnovne šole] / [sestavila] Metka Kordigel Aberšek ; [ilustracije Jure Kralj, Alenka Miklavžin, Igor Šinkovec]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-215-0
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) literature - textbook c) primary education d) literatura - učbenik e) osnovnošolski pouk f) berilo

373.32.016:82(075.2)
II 373.32.016:82 LILI in Bine 2 Č II 373.32.016:82 LILI in Bine 2
COBISS.SI-ID 264798464

35.
        LILI in Bine 3 : [medpredmetni delovni zvezek v tretjem razredu osnovne šole] / [avtorice Mira Kramarič ... [et al.] ; ilustracije Igor Šinkovec ... [et al.] ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 6 zv. (88; 96; 84; 86; 42; 90 str.) : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Del naklade vsebuje ključ za dostop do nalog na spletu. - 17.000 izv.

ISBN 978-961-271-280-8 (z dodatkom)
ISBN 978-961-271-319-5 (komplet)
a) Začetni pouk - Vaje za osnovne šole b) primary education - exercise c) environmental education d) Slovenian language e) mathematics f) music education g) slovenščina h) matematika i) okoljska vzgoja j) glasbena vzgoja k) osnovnošolski pouk - vaja

373.32.016(075.2)(076)
3(075.2)(076)
II 373.32.016 LILI in Bine 3 Č II 373.32.016 LILI in Bine 3
COBISS.SI-ID 267350784

36.
        LILI in Bine 3. [Berilo za tretji razred osnovne šole] / [sestavila] Metka Kordigel Aberšek ; [ilustracije Jure Kralj, Tina Perko]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 133 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-278-5
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) literature - textbook c) primary school d) literatura - učbenik e) osnovnošolski pouk

373.32.061:82(075.2)
II 373.32.016:82 LILI Berilo 3 Č II 373.32.016:82 LILI Berilo 3
COBISS.SI-ID 265179392

37.
        OKOLJE in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Dušan Krnel... [et al.] ; [ilustratorja Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 59 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 29 cm + 1 list

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-621-8
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) environmental education - exercise c) primary education d) okoljska vzgoja - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 OKOLJE in jaz 2 Č II 373.32.016:50 OKOLJE in jaz 2
COBISS.SI-ID 265329408

38.
RAJŠP, Martina
        Lili in Bine 1. [Učbenik za matematiko v prvem razredu osnovne šole] / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-101-6
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) mathematics - textbook c) matematika - učbenik d) začetni pouk e) vaje

373.32.016:51(075.2)
II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili 1 Č II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili 1
COBISS.SI-ID 259461888

39.
RAJŠP, Martina
        Lili in Bine 2. Matematične igre : delovna mapa za matematiko v 2. razredu osnovne šole / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 1 mapa ([25] listov) : ilustr. ; 31 cm

Nasl. na mapi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-245-7
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) matematika d) začetni pouk

373.32.016:51(075.2)(076)
II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili 2 Č II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili 2
COBISS.SI-ID 262128896

40.
RAJŠP, Martina
        Lili in Bine 3. Matematične igre : delovna mapa za matematiko v 3. razredu osnovne šole / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 mapa ([25] listov) : ilustr. ; 31 cm

Nasl. na mapi. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-281-5
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) matematika

373.32.016:51(075.2)(076)
II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili 3 Č II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili 3
COBISS.SI-ID 267699968

41.
        RAZISKUJEM in razmišljam 2. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Dunja Kofler ; fotografije Maja Čonč ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0322-3
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 RAZISKUJEM in razmišljam 2 Č II 373.32.016:50 RAZISKUJEM in razmišljam 2

COBISS.SI-ID 266126336

42.
ŠEFER, Nataša
        Lili in Bine 1. [Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole] / Nataša Šefer in Vilma Kumše ; [ilustracije Miroslav Mrva ... [et al.] ; slikovni material Shutterstock ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([s. l.] : Grafostil). - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Učbenik je del medpredmetnega kompleta za prvi razred. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-100-9
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) okoljska vzgoja - učbenik d) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 ŠEFER, N. Lili 1 Č II 373.32.016:50 ŠEFER, N. Lili 1
COBISS.SI-ID 264797952


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


43.
MAGAJNA, Metka
        Ocenjevanje pri pouku družboslovja v 4. razredu : diplomsko delo / Metka Magajna. - Ljubljana : [M. Magajna], 2014. - XI f., 67 str., [3] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2086. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) primary school c) marking d) družba e) osnovna šola f) ocenjevanje g) učitelji h) didaktika

373.32.016:37.091.279.7:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MAGAJNA, M. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 10016585


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


44.
STROH, Katrin
        Vsak otrok se je sposoben učiti : raba učnih orodij in igre v pomoč otrokom z zaostankom v razvoju / Katrin Stroh, Thelma Robinson in Alan Proctor ; ilustracije Jane Dickson ; [prevedle Melita Keber Jašović, Slavica Lenček, Mihaela Nena Vovk]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2014. - XXIX, 203 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Prevod dela: Every child can learn. - Bibliografija: str. 191-193. - Kazalo

ISBN 978-961-6769-63-1
a) Otroci s posebnimi potrebami - Razvoj - Priročniki b) Funkcionalno učenje - Priročniki c) Učni pripomočki d) backward child e) play f) learning g) igra h) otrok s posebnimi potrebami i) učenje j) učna orodja k) funkcionalno učenje l) nameščanje m) odbiranje n) ocenjevanje o) risanje p) razvrščanje q) zlaganje kock r) govor s) komunikacija t) malčki u) terapevtsko delo v) starši w) hranjenje x) delovni listi y) CD-ROM

376.1(035)
II 376.1 STROH, K. Vsak cdr 376.1 STROH, K. Vsak
COBISS.SI-ID 271187968


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


45.
KRANJEC, Petra, 1988-
        Logopedski pregled govora, jezika in komunikacije triletnih otrok : diplomsko delo / Petra Kranjec. - Ljubljana : [P. Kranjec], 2014. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2082. - Bibliografija: str. 90-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) communication c) language development d) speech e) speech therapy f) predšolski otrok g) komunikacija h) jezikovni razvoj i) govor j) logopedija k) artikulacija l) fonološki razvoj m) sociopragmatična spretnost n) analize

376.1:612.78:373.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRANJEC, P. Logopedski
COBISS.SI-ID 10014281


39 ETNOLOGIJA.


46.
        RADI jih pojemo : 100 slovenskih narodnih / [zbrala in uredila Metka Pušenjak ; ilustrirala Suzana Bricelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 110 str. : ilustr. ; 18 cm

Ekskluzivna izdaja Sveta knjige. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-2394-1
a) Slovenske ljudske pesmi - Zbirke b) folk song c) ljudska pesem d) vokalne pesmi

398.8(=163.6)
398.8 RADI jih pojmo
COBISS.SI-ID 260793856


5 NARAVOSLOVNE VEDE


47.
        LINEA = Črta : matematika za 1. letnik gimnazij / Dušan Kavka ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek, Aleksander Jankovič ; fotografije Arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; karte Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG, Mateja Rihtaršič]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 961-6357-54-9
a) mathematics - textbook b) secondary education c) matematika - učbenik d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) LINEA
COBISS.SI-ID 218734848


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


48.
ŽONTAR, Tanja, 6.8.1974
        Svetlobno onesnaženje neba : diplomsko delo / Tanja Žontar. - Ljubljana : [T. Žontar], 2014. - 50 f., [15] f. zganj. pril., XXXII : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 47-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) environmental protection b) varstvo okolja c) svetlobno onesnaževanje d) sij nočnega neba

504:628.92/97(043.2)
ZZ II 5(075.2) ŽONTAR, T. Svetlobno
COBISS.SI-ID 10016329


51 MATEMATIKA.


49.
STRNAD, Milena
        Stičišče 8. Matematični učbenik za 8. razred osnovne šole / Milena Strnad ; [ilustracije Ciril Horjak ; avtorski prispevki Boštjan Kuzman, Amalija Žakelj ; tehniške risbe Martin Zemljič, Matjaž Željko]. - Ljubljana : Jutro, 2013. - 320 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Kazalo
- - Stičišče 8. Rešitve nalog : [priloga k učbeniku]. - 92 str.

ISBN 978-961-6746-70-0
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) mathematics c) matematika d) rešitve

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 8
COBISS.SI-ID 266945536


51(043.2) MATEMATIKA.


50.
GULJA, Petra
        Evdoksova hipopeda : diplomsko delo / Petra Gulja. - Ljubljana : [P. Gulja], 2014. - XII f, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2065. - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) prostorska krivulja

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) GULJA, P. Evdoksova
COBISS.SI-ID 10002505

51.
KRESE, Rok
        Raziskovanje Fermatovega principa z GeoGebro : diplomsko delo / Rok Krese. - Ljubljana : [R. Krese], 2014. - IX, 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2070. - Bibliografija: f. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) educational software c) matematika d) didaktična programska oprema e) GeoGebra f) računalniški programi g) odboj svetlobe

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) KRESE, R. Raziskovanje
COBISS.SI-ID 10003273


54 KEMIJA.


52.
MODEC, Barbara
        Zbirka poskusov iz anorganske kemije za študente Pedagoške fakultete / Barbara Modec ; [risbe Vinko Volk]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 86

ISBN 978-961-6756-14-3
a) Anorganska kemija - Poskusi - Vaje za visoke šole b) chemistry c) kemija d) eksperimentalna kemija e) laboratorijske vaje f) praktikum g) gradivo za študente

546(075.8)(076.5)
II 54 MODEC, B. Zbirka
COBISS.SI-ID 259694336

53.
PROSEN, Helena
        Navodila za vaje pri predmetu Kemijska analiza živil / Helena Prosen in Irena Kralj Cigić. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo, 2006 [i. e.] 2012 ([Medvode] : Pleško). - 61 str. : ilustr. ; 24 cm

Pravilna letnica navedena v kolofonu in v CIP-u. - 100 izv. - Bibliografija: str. 61

ISBN 978-961-6286-64-0
a) Analizna kemija - Vaje za visoke šole b) Živila - Kemijska analiza - Vaje za visoke šole c) chemistry d) nutrition e) kemija f) prehrana g) živila h) vzorci

543.06(075.8)(076.5)
54(075.8) PROSEN, H. Navodila
COBISS.SI-ID 262132992


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


54.
BAJD, Barbara
        Moje prve morske ribe : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Lovrenc Lipej, Borut Mavrič in Foto arhiv Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2014 (Tiskarna Pleško). - 53 str. : ilustr. ; 20 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 53

ISBN 978-961-6882-11-8
a) Morske ribe - Določevalni ključi - Knjige za otroke b) animal c) žival d) morske ribe

597.2/.5.081.12(02.053.2)
59 BAJD, B. Moje
COBISS.SI-ID 271514880


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


55.
PAVIĆ, Petra
        Razumevanje fotosinteze med dijaki tehniških srednjih šol : diplomsko delo / Petra Pavić. - Ljubljana : [P. Pavić], 2014. - X f., 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2080. - Bibliografija: str. 74-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) comprehension c) secondary school d) biologija e) razumevanje f) srednja šola g) fotosinteza h) celično dihanje

581.132:373.5(043.2)
ZZ II 58(043.2) PAVIĆ, P. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10011209


61 MEDICINA.


56.
        ZDRAVJE in vedenjski slog prebivalcev Slovenije : trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008 / avtorji besedil Barbara Artnik ... [et al.] ; [uredniki] Jožica Maučec Zakotnik ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012 ([Trzin] : Herle M&V). - XXIX, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://img.ivz.si/janez/2196-6318.pdf. - 1.400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6911-06-1
ISBN 978-961-6911-07-8 (pdf)
a) Zdravstvene razmere - Slovenija b) health c) population d) nutrition e) disease f) sport g) zdravje h) prebivalstvo i) prehrana j) bolezen k) šport l) debelost m) ustno zdravje n) alkohol o) tobak p) vedenjski slog q) življenjski slog r) Slovenija

614(497.4)(082)
614 ZDRAVJE in vedenjski
COBISS.SI-ID 264538624


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


57.
VOJSKA-Kušar, Alenka
        Naš Ambrož je odrasel / Alenka Vojska Kušar ; [fotografije arhiv družine Kušar, Tit Nešović]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - Knjigi na pot / Branka D. Jurišić: str. 9-22

ISBN 978-961-241-774-1
a) Avtizem b) Osebe z motnjami v razvoju - Spomini c) autism d) avtizem e) družina f) starši g) osebna doživetja h) doživljanje bolezni

616.896(092)
616.89 VOJSKA-KUŠAR, A. Naš
COBISS.SI-ID 269301760


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


58.
ŠTULAC, Anja
        Evalvacija in predlogi za spremembe učnega načrta izbirnega predmeta Elektrotehnika v osnovni šoli : diplomsko delo / Anja Štulac. - Ljubljana : [A. Štulac], 2014. - VIII f., 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2067. - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) electrical engineering b) primary education c) elektrotehnika d) osnovnošolski pouk e) izbirni predmet f) učni načrt g) anketni vprašalnik h) integriran pouk

621.3:373.3:37.091.2(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠTULAC, A. Evalvacija
COBISS.SI-ID 10004553


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


59.
SADAR, Almira
        Oblikujmo z Almiro Sadar : modni ustvarjalni projekti za vsakogar posebej / [avtorica Almira Sadar] ; fotografije Ana Hribar ; [avtorica spremnih besedil Valentina Smej Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2013 (Ljubljana). - 112 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 pril. (krojna pola)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - O avtorici in fotografinji: str. 111. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-92970-6-3
a) Modno oblikovanje - Priročniki b) creative activities c) ustvarjalne dejavnosti d) umetnost e) uporabna umetnost f) ročna dela g) naredi sam h) oblikovanje tekstilij i) modni dodatki j) okrasni predmeti k) dekoracije l) šivanje m) vezenje n) pletenje

7.05:646.4(035)
II 7 SADAR, A. Oblikujmo
COBISS.SI-ID 269860608


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


60.
BIZJAK, Zvonko
        Keramika / Zvonko Bizjak ; [fotografije Dragan Sinožič, Drago Bole, Zvonko Bizjak]. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 94 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi ; 28)

700 izv.

ISBN 978-961-6819-59-6
a) Keramika - Priročniki b) sculpture c) kiparstvo d) keramika e) glina f) postopki izdelave

738
II 738 BIZJAK, Z. Keramika
COBISS.SI-ID 271841024


78 GLASBA.


61.
ROJKO, Uroš
        Za en gobček pesmic [Glasbeni tisk] : enoglasni otroški zbori s spremljavo klavirja / Rojko Uroš. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 1984 (Ljubljana : Pleško). - 1 partitura (19 str.) ; 31 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1016)

a) Otroške pesmi - Klavir b) music c) otrok d) glasba e) otrok f) partiture

784.67:786.2
II 78 ROJKO, U. Za en
COBISS.SI-ID 1340983

62.
ZALAR, Konstanca
        Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka" : doktorska disertacija / Konstanca Zalar. - Ljubljana : [K. Zalar], 2014. - XIX, 229 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2077. - Bibliografija: str. 212-222. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) music education b) primary school c) glasbena vzgoja d) osnovna šola e) "Orff-Schulwerk" f) narativna paradigma g) teorija dialoga h) prvoosebno doživljanje i) nebesedno sporočanje j) pedagoški pogled k) fenomenološke študije

78.01:373.3(043.3)
ZZ II 78(043.2) ZALAR, K. Narativne
COBISS.SI-ID 10009161


78(043.2) GLASBA.


63.
DROBNIČ, Tina, 1988-
        Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti : diplomsko delo / Tina Drobnič. - Ljubljana : [T. Drobnič], 2014. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2085. - Bibliografija: str. 118-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music b) gifted c) teaching d) glasba e) nadarjeni f) pouk g) glasbena umetnost h) talent i) osebe s posebnimi potrebami

78:37.091.2(043.2)
ZZ II 78(043.2) DROBNIČ, T. Učna
COBISS.SI-ID 10016073


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


64.
KOCJAN-Barle, Marta
        Slovenščina : znanka ali uganka 6. Samostojni delovni zvezek za 6. razred osnovne šole / Marta Kocjan-Barle ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (128, 120 str.) : ilustr. ; 29 cm

Nas. na ov:. Razlage, zgledi, preglednice, vprašanja, naloge, zanimivosti, nasveti

Vsebina:
Del 1 / [fotografije arhiv založbe Modrijan ; zemljevid Mateja Rihtaršič, Geodetski zavod Slovenije]
Del 2 / [fotografije arhiv založbe Modrijan, Dragica Perme, Metod Perme]

ISBN 978-961-241-778-9 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-779-6 (zv. 2)
ISBN 978-961-241-780-2 (komplet)
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Slovenian language - exercise c) slovenščina - vaja d) glasoslovje e) samostalnik f) pridevnik g) pravopis h) zaimek

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Slovenščina 6

COBISS.SI-ID 270021120


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


65.
FARTEK, Suzana
        Sodobnost slikaniške govorice ob izbranih primerih slovenske slikanice : diplomsko delo / Suzana Fartek. - Ljubljana : [S. Fartek], 2014. - 169 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2087. - Bibliografija: f. 158. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) children's and youth literature c) picture book d) osnovna šola e) mladinska književnost f) slikanica g) kakovost h) govorni odziv i) ilustracija j) slovenska književnost

821.163.6-93:087.5:373.3(043.2)
ZZ II 82(043.2) FARTEK, S. Sodobnost
COBISS.SI-ID 10017353


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


66.
ENDE, Michael, 1929-1995
        Momo ali Čudna zgodba o tatovih, ki so kradli čas, in o otroku, ki ga je ljudem vrnil : pravljični roman : z avtorjevimi ilustracijami / Michael Ende ; [prevedel in spremno besedo napisal Lojze Uršič]. - 3. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 259 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 332)

Prevod dela: Momo. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - O pisatelju in knjigi / Prevajalec: str. 257-258

ISBN 978-961-01-2250-0

821.112.2-93-34
821.112.2 ENDE, M. Momo
COBISS.SI-ID 260610048

67.
PFISTER, Marcus
        Mavrična ribica / Marcus Pfister ; prevedla Polonca Kovač ; [avtor spremnega didaktičnega gradiva Igor Saksida]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Ljubljana : Korotan). - [36] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred noskom)

Prevod dela: Der Regenbogenfisch. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Po branju / Igor Saksida: str. [26-36]

ISBN 978-961-01-2117-6
a) Bralna vzgoja - Predšolski otroci b) reading c) branje d) pravljica e) didaktika

821.112.2
087.5
II 821.112.2 PFISTER, M. Mavrična
COBISS.SI-ID 271458816


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


68.
        SLOVENIA'S best for young readers / [edited by Zarika Snoj Verbovšek and Katja Stergar ; translated by Kristjan Mavri and Anja Mrak]. - Ljubljana : Slovenian Book Agency, 2014. - 84 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-93270-5-0
a) Slovenska mladinska književnost - Katalogi b) children's and youth literature c) mladinska književnost d) seznami e) slovenski pisatelji f) slovenski ilustratorji

821.163.6.09-93:929(083.82)
75.056(497.4):929(083.82)
82-93 SLOVENIA'S best
COBISS.SI-ID 272583936

69.
SUŠEC, Slavko
        Spomini norca / Slavko Sušec. - 1. ponatis. - Slovenj Gradec : Cerdonis, 2014 (Slovenj Gradec : Cerdonis). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-276-714-3
a) Sušec, Slavko - Spomini b) Duševni bolniki - Spomini c) Duševne bolezni - Zdravljenje - V leposlovju d) Bolniki - Doživljanje bolezni - V leposlovju e) psychosis f) psihoza g) psihoze h) osebna doživetja

821.163.6
616.895-052(092)
821.163.6 SUŠEC, S. Spomini
COBISS.SI-ID 1104915806

70.
ŠVIGELJ-Mérat, Brina
        Noč v Reykjaviku / Brina Svit. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 157 str. ; 21 cm

1.700 izv.

ISBN 978-961-231-906-9
a) literature b) literatura c) slovenska književnost d) leposlovje

821.163.6-311.2
821.163.6 ŠVIGELJ-MÉRAT, B. Noč
COBISS.SI-ID 271255040


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


71.
BAHAR, Igor
        Geografija 6. Učbenik za pouk geografije v šestem razredu osnovne šole / Igor Bahar ; [ilustratorja Damjan Jerič, Aleš Sedmak ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

2.000 izv.

ISBN 978-86-11-16879-1
a) Geografija - Učbeniki za osnovne šole b) geography - textbook c) geografija - učbenik

91(075.2)
II 91(075.2) BAHAR, I. Geografija 6
COBISS.SI-ID 236923392

72.
JURAČ, Vesna
        Družba smo mi 4. [Delovni zvezek za družbo v četrtem razredu osnovne šole] / Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže ; [ilustracije Barbara Frank, Nina Lovišček, Andreja Peklar ; fotografije iStockphoto, zasebni arhiv založbe Rokus Klett, Filozofska fakulteta v Mariboru ; zemljevidi Geodetski inštitut, Geografski inštitut ZRC SAZU, Geodetski zavod]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 f. pril. z nalepkami

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-209-947-3
a) Spoznavanje družbe - Vaje za osnovne šole b) society - exercise c) primary education d) družba - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk g) domoznanstvo h) zemljevidi i) domača pokrajina j) družine

908(075.2)(076.1)
II 908(075.2) JURAČ, V. Družba 4 Č II 908(075.2) JURAČ, V. Družba 4
COBISS.SI-ID 259459072

73.
JURAČ, Vesna
        Družba smo mi 4. [Učbenik za družbo v četrtem razredu osnovne šole] / Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže ; [ilustracije Nina Lovišček ; fotografije iStockphoto, zasebno gradivo založbe Rokus Klett ; zemljevidi Geodetski inštitut, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Geodetski zavod Slovenije]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-209-948-0
a) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole b) society - textbook c) primary education d) družba - učbenik e) osnovnošolski pouk f) domoznanstvo g) začetni pouk

908(075.2)
II 908(075.2) JURAČ, V. Družba 4 Č II 908(075.2) JURAČ, V. Družba 4
COBISS.SI-ID 262202880

74.
MIRJANIĆ, Anita
        Družba smo mi 5. Delovni zvezek za družbo v petem razredu osnovne šole / Anita Mirjanić ; [ilustracije Nina Lovišček, Marko Kočevar ; fotografije Aerodrom Ljubljana ... [et al.] ; zemljevidi Monde Neuf, Janez Kotar]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] f. pril. z nalepkami

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-209-957-2
a) Spoznavanje družbe - Vaje za osnovne šole b) society - exercise c) primary education d) družba - vaja e) osnovnošolski pouk f) Slovenija - Domoznanstvo - Vaje za osnovne šole g) zemljevidi h) zgodovina i) slovenske pokrajine j) Republika Slovenija

908(497.4)(075.2)(076.1)
II 908(075.2) MIRJANIĆ, A. Družba 5 Č II 908(075.2) MIRJANIĆ, A. Družba 5
COBISS.SI-ID 264780288

75.
MIRJANIĆ, Anita
        Družba smo mi 5. [Učbenik za družbo v petem razredu osnovne šole] / Anita Mirjanić ; [ilustracije Nina Lovišček, Marko Kočevar ; fotografije arhiv založbe Rokus Klett ... [et al.] ; zemljevidi Monde Neuf, Janez Kotar]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-209-967-1
ISBN 978-961-271-238-9 (CIP)
a) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole b) society - textbook c) primary education d) družba - učbenik e) osnovnošolski pouk f) Slovenija - Domoznanstvo - Učbeniki za osnovne šole g) Republika Slovenija h) zemljevidi i) slovenske pokrajine j) zgodovina

908(497.4)(075.2)
II 908(075.2) MIRJANIĆ, A. Družba 5 Č II 908(075.2) MIRJANIĆ, A. Družba 5
COBISS.SI-ID 261466368

76.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Maja Umek, Olga Janša Zorn ; [risbe Branka Schwarz ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 10., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 62 str. : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-241-630-0
a) Spoznavanje družbe - Vaje za osnovne šole b) society - exercise c) primary education d) družba - vaja e) osnovnošolski pouk f) domoznanstvo g) začetni pouk h) vaje i) osnovne šole

908(075.2)(076.1)
II 908(075.2) UMEK, M. Družba 1 Č II 908(075.2) UMEK, M. Družba 1
COBISS.SI-ID 265441280

77.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole. [Učbenik] / Maja Umek, Olga Janša Zorn ; [zemljevidi Gregor Markelj, Geodetski zavod Slovenije ; risbe Branka Schwarz ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 9., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-241-629-4
a) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole b) domoznanstvo c) začetni pouk

908(075.2)
II 908(075.2) UMEK, M. Družba 1
COBISS.SI-ID 262550272

78.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole. [Učbenik] / Maja Umek, Olga Janša Zorn ; [zemljevidi Gregor Markelj, Geodetski zavod Slovenije ; risbe Branka Schwarz ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 9., prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm

3.500 izv.

ISBN 978-961-241-629-4
a) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole b) society - textbook c) primary education d) družba - učbenik e) osnovnošolski pouk f) domoznanstvo g) začetni pouk

908(075.2)
II 908(075.2) UMEK, M. Družba 1 Č II 908(075.2) UMEK, M. Družba 1
COBISS.SI-ID 268034048

79.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Maja Umek, Olga Janša Zorn ; [risbe Branka Schwarz ; zemljevidi Mateja Rihtaršič, Geodetski zavod Slovenije ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 10., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-241-632-4
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) Slovenija - Domoznanstvo - Vaje za osnovne šole

908(497.4)(075.2)(076.1)
II 908(075.2) UMEK, M. Družba 2 Č II 908(075.2) UMEK, M. Družba 2
COBISS.SI-ID 265442304

80.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. [Učbenik] / Maja Umek, Olga Janša Zorn ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič, Geodetski zavod Slovenije ; risbe Branka Schwarz ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 9., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 118 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden v kolofonu. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-241-631-7
a) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole b) Slovenija - Domoznanstvo - Učbeniki za osnovne šole

908(497.4)(075.2)
II 908(075.2) UMEK, M. Družba 2
COBISS.SI-ID 262550528

81.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. [Učbenik] / Maja Umek, Olga Janša Zorn ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič, Geodetski zavod Slovenije ; risbe Branka Schwarz ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 9., prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 118 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-241-631-7
a) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole b) society - textbook c) primary education d) družba - učbenik e) osnovnošolski pouk f) Slovenija - Domoznanstvo - Učbeniki za osnovne šole

908(497.4)(075.2)
Č II 908(075.2) UMEK, M. Družba 2
COBISS.SI-ID 268034304


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO