COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


junijske novosti0(043.2) SPLOŠNO.


1.
LOTRIČ, Kristina, 1990-
        S slikanico razvijamo otrokovo besedišče : diplomsko delo / Kristina Lotrič. - Ljubljana : [K. Lotrič], 2014. - 49 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2146. - Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pre-reading c) reading d) picture book e) predšolski otrok f) priprave na učenje branja g) branje h) slikanica i) predopismenjevanje j) besedišče

087.5(043.2)
ZZ 02(043.2) LOTRIČ, K. S slikanico
COBISS.SI-ID 10062665


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
KONGRES Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje, dostop (2014 ; Ljubljana)
        Zbornik povzetkov / Kongres Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje, dostop, Ljubljana, 5.-6. 2014 ; [urednica Alenka Kavčič-Čolić]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. - 78 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6551-50-2
a) Kulturna dediščina - Digitalizacija - Posvetovanja b) Digitalne zbirke - Dostop - Posvetovanja c) cultural heritage d) kulturna dediščina e) knjižnično gradivo f) arhivsko gradivo g) digitalne vsebine h) digitalni viri i) zborniki

004.9:719(082)
004 KONGRES Zbornik
COBISS.SI-ID 274003456


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


3.
DUGAR, Robertina
        Obravnava varne rabe interneta na slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo / Robertina Dugar. - Ljubljana : [R. Dugar], 2014. - VII, 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2149. - Bibliografija: f. 55-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information technology b) primary school c) osnovna šola d) informacijska tehnologija e) internet f) varnost g) osveščanje

004.738.5:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) DUGAR, R. Obravnava
COBISS.SI-ID 10062409


159.9 PSIHOLOGIJA.


4.
DVADESET
        20 godina o darovitosti [Elektronski vir] / priredile Ivana Đorđev i Ljiljana Kelemen. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zasl. - Na ov: Jubilarni 20. okrugli sto o darovitima. - 100 izv.

ISBN 978-86-7372-199-6
a) gifted b) creativity c) nadarjeni d) ustvarjalnost

159.928
159.928 DVADESET godina
COBISS.SI-ID 286181127

5.
MATOS, Silva
        Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku / Silva Matos ; [ilustracije Andrej Verbič]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv.

ISBN 978-3-7086-0808-2
a) Ustvarjalnost b) creativity c) ustvarjalnost d) življenjska obdobja e) gospodarska kriza f) spodbujanje g) reševanje problemov h) posameznik

159.954
159.954 MATOS, S. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 271767040

6.
PEČJAK, Vid
        Ustvarjam, torej sem / Vid Pečjak in Milan Štrukelj. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 239. - Kazali

ISBN 978-3-7086-0790-0
a) Ustvarjalnost - Kulturna zgodovina b) creativity c) education d) ustvarjalnost e) vzgoja in izobraževanje f) življenjska obdobja g) družina h) družba i) etika j) zdravstvo k) reševanje problemov l) starost

159.954
159.954 PEČJAK, V. Ustvarjam
COBISS.SI-ID 269201664


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


7.
ČARMAN, Hana
        Vloga in pristopi socialnega pedagoga pri odpravljanju stresa učencev v osnovni šoli : diplomsko delo / Hana Čarman. - Ljubljana : [H. čarman], 2013. - VI, 143 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2180. - Bibliografija: str. 112-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mental stress b) primary school c) pupil d) duševni stres e) osnovna šola f) učenec g) stres pri učencih h) strah pred šolo i) vloga socialnega pedagoga j) pristopi za odpravo stresa

159.944.4-057.874
ZZ II 159.9(043.2) ČARMAN, H. Vloga
COBISS.SI-ID 10075977

8.
KORBAR, Neja
        Lastnosti, ki jih cenimo pri prijateljih v različnih razvojnih obdobjih : diplomsko delo / Neja Korbar. - Ljubljana : [N. Korbar], 2014. - IV, 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2176. - Bibliografija: str. 44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) developmental psychology b) friendship c) otroci d) mladostniki e) odrasli f) razvojna obdobja

159.9:392.71
ZZ II 159.9(043.2) KORBAR, N. Lastnosti
COBISS.SI-ID 10076489


17(043.2) ETIKA.


9.
PRUŠČEVIĆ, Dina
        Ekološka etika in izobraževalna vloga živalskega vrta : diplomsko delo / Dina Pruščević. - Ljubljana : [D. Pruščević], 2014. - V f., 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2165. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) ethics b) ecology c) animal d) etika e) ekologija f) žival g) utilitarizem h) globoka ekologija i) antispecizem

179.3:591.5(043.2)
ZZ II 17(043.2) PRUŠČEVIĆ, D. Ekološka
COBISS.SI-ID 10070601


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


10.
GROBELŠEK, Andreja, 1981-
        Konstruiranje in reprezentiranje drugačnosti v lokalnem kontekstu : doktorska disertacija / Andreja Grobelšek. - Ljubljana : [A. Grobelšek], 2014. - 301 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2182. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 285-301. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) marginal group b) society c) marginalna skupina d) družba e) marginalizirane družbene skupine f) socialna kategorizacija g) kritična diskurzivna analiza h) reprezentacije i) lokalni mediji j) subjekt

316.344.7:33.012.334(043.3)
ZZ II 3(043.2) GROBELŠEK, A. Konstruiranje
COBISS.SI-ID 10078025

11.
ŠARLIJA, Mateja
        Socialno-kulturna animacija kot metoda dela v socialni pedagogiki : diplomsko delo / Mateja Šarlija. - Ljubljana : [M. Šarlija], 2014. - 84 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2173. - Bibliografija: f. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sociology b) culture c) sociologija d) kultura e) socialna pedagogika f) forum gledališče g) animatorji

316.454.7:792(043.2)
ZZ II 3(043.2) ŠARLIJA, M. Socialno-kulturna

COBISS.SI-ID 10074441


34 PRAVO.


12.
DOMITER Protner, Ksenija
        Zloraba otrok v družini : možnosti ukrepanja / Ksenija Domiter Protner. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. - 198 str. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 177-197

ISBN 978-961-03-0242-1
a) Otroci - Trpinčenje b) Otroci - Zloraba c) violence d) child e) nasilje f) otrok g) mladostnik h) družina i) nasilje j) osebnostna psihologija k) kazniva dejanja l) zakonodaja m) preventiva n) raziskava o) preprečevanje p) zgodovina

343.62-053.2
343 DOMITER P., K. Zloraba
COBISS.SI-ID 274022144


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


13.
BENČINA, Erika
        Ne pošiljajte me v dom : neinstitucionalna oskrba starejših : diplomsko delo / Erika Benčina. - Ljubljana : [E. Benčina], 2014. - VI, 87 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2171. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) starejša oseba c) starostniki d) domska oskrba e) pomoč na domu f) oblike pomoči g) prostovoljsko družabništvo

364.4-053.9(043.2)
ZZ II 36(043.2) BENČINA, E. Ne pošiljajte
COBISS.SI-ID 10075209

14.
UNETIČ, Kristina
        Način dela z osebami z demenco v socialnem varstvu : diplomsko delo / Kristina Unetič. - Ljubljana : [K. Unetič], 2014. - 186 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2152. - Bibliografija: str. 167-177. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social work b) convalescent home c) social security d) socialno delo e) dom počitka f) socialna varnost g) starostniki h) demenca i) oskrba na domu

364.4:616.89(043.2)
ZZ II 36(043.2) UNETIČ, K. Način
COBISS.SI-ID 10064201


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


15.
MEDINA, Leandro Rodriguez
        Centers and peripheries in knowledge production / Leandro Rodriguez Medina. - New York ; London : Routledge, 2014. - xxiii, 238 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge advances in sociology ; 115)

Bibliografija: str. 209-234. - Kazalo. - Vsebina: Acknowledgments ; Introduction ; Understanding the circulation of knowledge ; A qualitative approach to scientific fields in the social sciences ; Training scientists in networked scientific fields : Argentine political scientists in the making ; Getting started : the beginning of academic careers in Argentine political science and their relationship with foreign fields ; Towards a plurality of translations : consolidation and success in an academic career in Argentine political science and relationships with metropolitan foreign fields ; Conclusions

ISBN 978-0-415-84079-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-76701-6 (e-knjiga)
a) Knowledge, Sociology of b) Political science - Study and teaching - Argentina c) Knowledge, Sociology of d) Political science - Study and teaching e) education f) knowledge g) social sciences h) vzgoja in izobraževanje i) znanje j) družbene vede k) Argentina l) globalizacija m) produkcija n) kroženje o) znanost p) akademska kariera q) prevajanje r) objavljanje

37.01
37.01 MEDINA, L. R. Centers
COBISS.SI-ID 10079049

16.
        PLAY and performance / edited by Carrie Lobman and Barbara E. O'Neill. - Lanham : University Press of America, 2011. - XVII, 273 str. ; 23 cm. - (Play & culture studies ; vol. 11)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Play and performance in teaching and teacher education ; Promoting human development using performance ; New understandings of play and performance

ISBN 978-0-7618-5531-6 (broš.)
ISBN 978-0-7618-5532-3 (e-knjiga)
a) Play b) Play assessment (Child psychology) c) teacher education d) performance e) play f) culture g) teaching h) izobraževanje učiteljev i) učinek j) igra k) kultura l) pouk m) študije n) razred o) pedagogika p) matematika q) osebe s posebnimi potrebami r) destrukcija s) kreativnost

37.091.33
371.3 PLAY and performance
COBISS.SI-ID 10080329

17.
VIZEK-Vidović, Vlasta
        Praćenje i vrednovanje profesionalnoga razvoja učitelja - kompetencijski pristup : podloga za model licenciranja / Vlasta Vizek Vidović, Vlatka Domović, Iris Marušić. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2014. - 129 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 96-100

ISBN 978-953-7556-41-9
a) career development b) teacher education c) poklicni razvoj d) izobraževanje učiteljev e) vrednotenje f) kompetence g) licenca h) pripravništvo

37.011.3-051
II 37 VIZEK-VIDOVIĆ, V. Praćenje
COBISS.SI-ID 10077769


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


18.
GERČAR, Ana
        Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca : magistrsko delo / Ana Gerčar. - Ljubljana : [A. Gerčar], 2014. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2164. - Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) team teaching c) communication d) vrtec e) timski pouk f) komunikacija g) konflikti h) sodelovalna naravnanost

373.2:37.091.312(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GERČAR, A. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 10070857

19.
GRAPULIN Drašković, Neža
        Indeks inkluzivnosti v mestnih in podeželskih vrtcih : diplomsko delo / Neža Grapulin Drašković. - Ljubljana : [N. Grapulin Drašković], 2014. - VIII, 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2168. - Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) nursery school b) urban c) countryside d) vrtec e) mestni f) podeželje g) integracija h) indeks inkluzivnosti

373.2:616-007.47(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GRAPULIN D. N. Indeks
COBISS.SI-ID 10069833

20.
HRAST, Karmen
        Gibalna učinkovitost predšolskih otrok pri plezanju : diplomsko delo / Karmen Hrast. - Ljubljana : [K. Hrast], 2014. - 60 str., [2] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2189. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) gesture education c) predšolski otrok d) gibalna vzgoja e) motorične sposobnosti f) športno plezanje g) merjenje gibalne učinkovitosti

373.2.016:796.526(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HRAST, K. Gibalna
COBISS.SI-ID 10089545

21.
PAJEK, Tjaša
        Vpliv plesnega izražanja na medosebne odnose : diplomsko delo / Tjaša Pajek. - Ljubljana : [T. Pajek], 2014. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2187. - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) interpersonal relations d) predšolski otrok e) ples f) medosebni odnosi g) plesno izražanje h) predšolsko obdobje i) socialne interakcije

373.2:793.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAJEK, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 10080073

22.
ŠKRJANC, Monika
        Obravnava ljudske in avtorske pesmi v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Monika Škrjanc. - Ljubljana : [M. Škrjanc], 2014. - 80 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2148. - Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) folk song b) pre-school age c) ljudska pesem d) predšolsko obdobje e) avtorske pesmi f) govorni razvoj g) otroške pesmi

373.2.016:82(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠKRJANC, M. Obravnava
COBISS.SI-ID 10063945

23.
ŽIŽEK, Mateja, 9.3.1983-
        Načrtovanje gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v gorenjski regiji : diplomsko delo / Mateja Žižek. - Ljubljana : [M. Žižek], 2014. - 42 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2147. - Bibliografija: str. 34-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) gesture education c) predšolski otrok d) gibalna vzgoja

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽIŽEK, M. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 10062921


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


24.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 2. Učbenik za matematiko v 2. razredu osnovne šole / Mara Cotič, Darjo Felda, Soraya Sternad ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije so prispevali Bedenk & Co in arhiv DZS]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 37 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 2)

500 izv.

ISBN 978-961-02-0029-1
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) mathematics - textbook c) matematika - učbenik d) začetni pouk

373.32.016 :51(075.2)
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 2
COBISS.SI-ID 249331968


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


25.
ŠVARA, Nataša
        Bralni listi s Sončne poti / Nataša Švara ; [avtor predgovora Franci M. Kolenec ; ilustracije Nada Dellore]. - 2. dopolnjena in prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2014 ([Kranj] : Žnidarič). - 1 mapa, 15 str., 219 f. (posamezni listi) : ilustr. ; 33 cm

800 izv.

ISBN 978-961-03-0149-3
a) Otroci z govornimi motnjami - Branje - Priročniki b) reading difficulty c) backward child d) literacy e) težave pri branju f) otrok s posebnimi potrebami g) pismenost h) otroci i) govorne motnje j) branje k) logopedija l) priročniki

376.1-056.264(035)
II 376.1-056.264 ŠVARA, N. Bralni
COBISS.SI-ID 273253888


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


26.
BOGATAJ Ivančič, Petra
        Zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Osrednjeslovenski regiji : diplomsko delo / Petra Bogataj Ivančič. - Ljubljana : [P. Bogataj Ivančič], 2014. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2178. - Bibliografija: str. 81-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) health c) specialni pedagog d) zdravje e) športna dejavnost f) delovno okolje g) stres

376.1:613.6(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BOGATAJ Ivančič Zdravje
COBISS.SI-ID 10077001

27.
SAKSIDA, Marinka, 1977-
        Domovi za starejše in pomoč na domu v očeh uporabnikov in strokovnih delavcev : magistrsko delo / Marinka Saksida. - Ljubljana : [M. Saksida], 2014. - 128 str., [23] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2184. - Bibliografija: str. 124-128. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) elderly person b) convalescent home c) starejša oseba d) dom počitka e) starost f) oskrba na domu g) zadovoljstvo h) potrebe

376.1:614.213(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SAKSIDA, M. Domovi
COBISS.SI-ID 10078537

28.
ŠTIFTAR, Tamara
        Ugotavljanje dostopnosti izbranih srednješolskih telovadnic podravske regije za gibalno ovirane dijake : diplomsko delo / Tamara Štiftar. - Ljubljana : [T. Štiftar], 2014. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2162. - Bibliografija: f. 61-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physically handicapped b) access for the disabled c) secondary education d) gymnasium e) telesno prizadeti f) dostopnost invalidom g) srednješolski pouk h) telovadnica i) dijaki j) gibalna oviranost k) arhitektonske ovire l) dostopnost prostorov m) inkluzija

376.1-056.26-057.87:725.85(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠTIFTAR, T. Ugotavljanje

COBISS.SI-ID 10072137

29.
ZORMAN, Alja, 1990-
        Aspergerjev sindrom : izzivi osnovne šole : diplomsko delo / Alja Zorman. - Ljubljana : [A. Zorman], 2014. - VII f., 104 str., [19] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2177. - Bibliografija: str. 99-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) autism c) osnovna šola d) avtizem e) preventiva f) šola g) učitelji h) zakonodaja i) preventivni program

376.1:616.896(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZORMAN, A. Aspergerjev
COBISS.SI-ID 10076233


378 VISOKO ŠOLSTVO.


30.
PEDAGOŠKA fakulteta (Ljubljana)
        University of Ljubljana, Faculty of Education / [edited by Igor Repac and Janez Krek]. - Ljubljana : Faculty of Education, 2014 (Ljubljana : Formatisk d.o.o.). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/predstavitev_PeU_tisk.pdf. - Ov. nasl. - 1.000 izv.
a) Pedagoška fakulteta (Ljubljana) - Vodniki b) higher education c) visokošolsko izobraževanje d) visokošolski študij e) visoke šole f) Ljubljana

378.637(497.4 Ljubljana)(036)
378 PEDAGOŠKA University
COBISS.SI-ID 10066761


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


31.
HAUZER, Nataša
        Refleksija dela na doživljajskem igrišču v Mariboru : diplomsko delo / Nataša Hauzer. - Ljubljana : [N. Hauzer], 2014. - V, 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2143. - Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) playground b) play c) igrišče d) igra e) igralna pedagogika f) playwork g) doživljajsko igrišče h) igralni pedagogi

379.844:712.25-053.2(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) HAUZER, N. Refleksija
COBISS.SI-ID 10061641


51 MATEMATIKA.


32.
ABBOTT, Edwin Abbott, 1838-1926
        Flatland : a romance of many dimensions / Edwin A. Abbott ; illustrations by the author. - [S. l. : Amazon, 2012] (Marston Gate : Amazon.co.uk). - 124 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Corundum Classics)

First published in a novel format in 1917 by Seeley & Company

ISBN 978-1623750312 !
a) geometry b) space sciences c) geometrija d) vede o vesolju e) science fiction f) life in a two-dimensional world g) concepts of relativity h) multiple dimensions of space

514:82
514 ABBOTT, E.A. Flatland
COBISS.SI-ID 10080585


51(043.2) MATEMATIKA.


33.
TAVČAR, Tea
        Znanje iz logike v povezavi z znanjem iz matematike pri četrtošolcih : diplomsko delo / Tavčar Tea. - Ljubljana : [T. Tavčar], 2014. - VI, 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2185. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) mathematics c) logic d) osnovnošolski pouk e) matematika f) logika g) logično mišljenje h) naloge iz logike

510.687:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) TAVČAR, T. Znanje
COBISS.SI-ID 10079817


53 FIZIKA.


34.
PETERNELJ, Jože, 1944-
        Osnove fizike : mehanika, termodinamika in molekularna fizika / Jože Peternelj, Tomaž Kranjc. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014. - 487 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6884-18-1
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) physics c) fizika d) mehanika e) termodinamika f) molekularna fizika g) valovanje h) računske naloge

53(075.8)
53(075.8) PETERNELJ, J. Osnove
COBISS.SI-ID 271819008

35.
TEKMOVANJE osnovnošolcev iz znanja fizike (34 ; 2013-2014)
        Bilten 34. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : šolsko leto 2013/2014 / [spremno besedilo, zbrala in uredila Barbara Rovšek]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dmfa.si/Fiz_OS/DrzavnoFiOS_Bilten2014.pdf. - Ov. nasl.
a) physics b) primary school c) fizika d) osnovna šola e) tekomvanje

53
II 53 TEKMOVANJE Bilten 34.
COBISS.SI-ID 10072393


53(043.2) FIZIKA.


36.
DOLNIČAR, Andreja
        Fizika v plesu : diplomsko delo / Andreja Dolničar. - Ljubljana : [A. Dolničar], 2014. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2169. - Bibliografija: f. 49. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) dance c) fizika d) ples e) pirueta f) vztrajnostni moment g) kotna hitrost

53:793.38(043.2)
ZZ II 53(043.2) DOLNIČAR, A. Fizika
COBISS.SI-ID 10069577


54 KEMIJA.


37.
REŠETA, Jana
        Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na kakovost razumevanja nekaterih kemijskih pojmov pri štirinajstletnikih : diplomsko delo / Jana Rešeta. - Ljubljana : [J. Rešeta], 2014. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2151. - Bibliografija: f. 58-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) primary school c) chemistry d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) osnovna šola f) kemija g) trajnostno znanje h) učna motivacija i) aktivno učenje

54:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) REŠETA, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 10062153


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


38.
CAMPBELL, Neil A., 1946-2004
        Biologija 3 : zgradba in delovanje ekosistemov : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole / Campbell, Reece ; [sodelavci in svetovalci] Urry ... [et al.] ; [prevajalka in avtorica priredbe Metka Kralj ; prevod slikovnega dela Pavel Bone ; ilustracije in fotografije po izvirniku in Shutterstock]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2013 ([Medvode] : Pleško). - 121 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Biology, 9th ed. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0657-6
a) Ekologija - Učbeniki za srednje šole b) Varstvo okolja - Učbeniki za srednje šole c) Evolucija (biologija) - Učbeniki za srednje šole d) biology - textbook e) biologija - učbenik f) ekosistemi g) ekologija h) varstvo okolja i) učbeniki j) srednje šole k) gimnazije

57(075.3)
57(075.3) CAMPBELL, N. A. Biologija 3
COBISS.SI-ID 266282752

39.
KNOWELDEN, Martin
        Živali so mojstri preživetja / Martin Knowelden ; [prevedla Maja Jug Hartman ; ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 64 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: A sketchbook of animal survival. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6882-03-3
a) Ekologija živali - Knjige za mladino b) animal c) žival d) divje živali e) preživetje f) vedenje

591.5(02.053.2)
II 59 KNOWELDEN, M. Živali
COBISS.SI-ID 263320064

40.
ŠORGO, Andrej, 1957-
        Biologija : praktikum za laboratorijsko delo : [za gimnazije in srednje strokovne šole] / [[besedilo], fotografije] Andrej Šorgo. - 1. natis. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 800 izv. - Bibliografija: zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-3-7086-0687-3
a) Biologija - Vaje za srednje šole b) biology c) biologija d) laboratorijsko delo e) eksperimentalno delo f) celica

57(075.3)(076.5)
II 57 ŠORGO, A. Biologija
COBISS.SI-ID 261438208


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


41.
PIRŠ, Ajda, 1985-
        Znanje citologije in genetike pri 13- in 15-letnikih : diplomsko delo / Ajda Pirš. - Ljubljana : [A. Pirš], 2014. - IX, 78 str., [3] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2175. - Bibliografija: str. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Biologija
a) biology b) comprehension c) primary education d) biologija e) razumevanje f) osnovnošolski pouk g) citologija h) genetika

57:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) PIRŠ, A. Znanje
COBISS.SI-ID 10077513


61(043.2) MEDICINA.


42.
BENEDIČIČ, Vesna
        Analiza uspešnosti naglušnega predšolskega otroka : diplomsko delo / Vesna Benedičič. - Ljubljana : [V. Benedičič], 2014. - 48 str., [8] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2144. - Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo
a) pre-school child b) aurally handicapped c) predšolski otrok d) naglušni e) otroci s posebnimi potrebami f) motnje sluha g) okvare sluha

616.28-008.14-053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) BENEDIČIČ, V. Analiza
COBISS.SI-ID 10063689

43.
OVČAR, Teja, 1987
        Razlike v frekvenci srca med rednimi in izrednimi študenti Pedagoške fakultete : diplomsko delo / Teja Ovčar. - Ljubljana : [T. Ovčar], 2014. - II, 61 str., [3] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2156. - Bibliografija: str. 59-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motion b) motor activity c) gibanje d) motorika e) študenti f) frekvenca srca g) telesna pripravljenost h) športna aktivnost i) življenjski slog j) napor

612.172-057.875(043.2)
ZZ II 61(043.2) OVČAR, T. Razlike
COBISS.SI-ID 10069321

44.
TURK, Tea, 1988-
        Debelost in program hujšanja Slim-Fit : diplomsko delo / Tea Turk. - Ljubljana : [T. Turk], 2014. - VI f., 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2150. - Bibliografija: str. 40-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) obesity b) diet c) debelost d) dieta e) program hujšanja

613.24(043.2)
ZZ II 61(043.2) TURK, T. Debelost
COBISS.SI-ID 10061897


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


45.
BENDA, Monika
        Govorno-jezikovne motnje v predšolskem obdobju = Speach [!] and language disorders in pre-school : diplomska naloga / Monika Benda. - Ljubljana : [M. Benda], 2014. - VII, 37 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2142. - Bibliografija: f. 33-34. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) speech defect d) predšolski otrok e) govor f) govorna motnja g) razvoj otroškega govora h) teorije govornega razvoja i) govorno-jezikovne motnje

616.89-008.434-053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) BENDA, M. Govorno
COBISS.SI-ID 10061129


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


46.
ZAKRAJŠEK, Polona, 1986-
        Vsebnost kovin in radionuklidov v gobah na izbranih področjih v Sloveniji : diplomsko delo / Polona Zakrajšek. - Ljubljana : [P. Zakrajšek], 2014. - XX, 132 str., [44] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2167. - Bibliografija: str. 119-132. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) pollution b) plant c) onesnaževanje d) rastlina e) mineralna sestava f) radionuklidi g) akumulacija v gobah h) onesnaženost tal

635.82:546.3:620.267
ZZ II 63(043.2) ZAKRAJŠEK, P. Vsebnost
COBISS.SI-ID 10070089


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


47.
DANILOV, Katarina
        Mnenja učiteljev o izkustvenem učenju pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo / Katarina Danilov. - Ljubljana : [K. Danilov], 2014. - 40 f, [8] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2174. - Bibliografija: f. 39-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) experiential learning c) teacher d) izkustveno učenje e) gospodinjstvo f) učitelj g) osnovna šola

64:37.091.33(043.2)
ZZ II 64(043.2) DANILOV, K. Mnenja
COBISS.SI-ID 10074697


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


48.
FAGANEL, Nina
        Celostne grafične podobe blagovnih znamk s področja plezanja : diplomsko delo / Nina Faganel. - Ljubljana : [N. Faganel], 2014. - 101 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2155. - Bibliografija: f. 98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) plezanje d) blagovne znamke e) podjetništvo f) trženje g) učna priprava

766(043.2)
ZZ II 75(043.2) FAGANEL, N. Celostne
COBISS.SI-ID 10068041

49.
ZBAŠNIK, Maja
        Kulturna dediščina Ribnice v slikah Janka Trošta : diplomsko delo / Maja Zbašnik. - Ljubljana : [M. Zbašnik], 2014. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2166. - Bibliografija: f. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) cultural heritage b) kulturna dediščina c) ribniški muzej d) ribniški grad e) podporno didaktično gradivo f) metoda Ways In g) izkustveno učenje

75:908(497.434)(043.2)
ZZ II 75(043.2) ZBAŠNIK, M. Kulturna
COBISS.SI-ID 10070345


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


50.
        OKVIR tela : priručnik za razvoj inkluzivne pozorišne prakse / [autori tekstova Boris Čakširan ... [et al.] ; urednik Marko Pejović]. - Beograd : Grupa "Hajde da...", 2012. - 76, 93 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Sorodni elektronski vir: http://www.hajdeda.org.rs/okvirtela/OKVIR-TELA-prirucnik.pdf. - 500 izv. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Body frame : a handbook for the development of inclusive theatre practice / [translation Stanislava Golub]
a) theatre b) dance c) education d) gledališče e) ples f) vzgoja in izobraževanje g) socialna inkluzija h) inkluzija i) osebe s posebnimi potrebami j) telo k) CD-ROM l) filmi

792
792 OKVIR tela
COBISS.SI-ID 10067273


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


51.
JEVŠENAK, Vesna, 1980-
        Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa : specialistično delo / Vesna Jevšenak. - Ljubljana : [V. Jevšenak], 2014. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2183. - Bibliografija: str. 125-128. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) dance b) motion c) therapy d) ples e) gibanje f) terapija g) orientalski ples h) ozaveščanje telesa i) gibalni repertoar j) neverbalna komunikacija k) kakovost življenja

793.38:615.851(043.2)
ZZ II 79(043.2) JEVŠENAK, V. Preventivni
COBISS.SI-ID 10078281


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


52.
        LUTKA : članci sa stručno-umjetničkog kolokvija Lutkarstvo danas održanog u sklopu 24. Sustreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvaške u svibnju 2013. u Osijeku / [prirediteljice članaka o lutkarskom kazaliištu Livija Kroflin i Jasminka Mesarić]. - Osijek : Ogranak Matice hrvatske, 2013. - 236 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Književna revija : Časopis za književnost i kulturu, ISSN 1330-1659 ; God. 53, br. 3)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) puppetry b) lutke c) zgodovina d) mednarodni festival e) esej f) kritike

792.97
792.97 LUTKA
COBISS.SI-ID 10067017


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


53.
GOTAR, Petra
        Pomen ravnotežja za varno gibanje v gorah v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Petra Gotar. - Ljubljana : [P. Gotar], 2014. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2145. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) open air activities c) predšolski otrok d) dejavnosti na prostem e) planinstvo f) pohodništvo g) ravnotežje

796.524-053.4(043.2)
ZZ II 79(043.2) GOTAR, P. Pomen
COBISS.SI-ID 10063433

54.
MATKOVIČ, Darja
        Kako športno vzgojo doživljajo učenci druge triade iz dolenjske regije : diplomsko delo / Darja Matkovič. - Ljubljana : [D. Matkovič], 2014. - VII, 105 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2153. - Bibliografija: str. 99-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) učni predmet f) odnos g) motivacija h) ocenjevanje

796:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) MATKOVIČ, D. Kako
COBISS.SI-ID 10067529

55.
SEMIČ, Mariša
        Mnenje razrednih učiteljev o predmetu šport : diplomsko delo / Mariša Semič. - Ljubljana : [M. Semič], 2014. - X, 114 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2154. - Bibliografija: str. 104-108. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) teacher c) sport d) športna vzgoja e) učitelj f) šport g) razredni učitelji h) mnenje i) motivacija

796:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 79(043.2) SEMIČ, M. Mnenje
COBISS.SI-ID 10067785

56.
ŠUC, Nika
        Vpliv prilagojenega alpskega smučanja na vključevanje v družbo : diplomsko delo / Nika Šuc. - Ljubljana : [N. Šuc], 2014. - 96 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2170. - Bibliografija: f. 72-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) invalid b) sport c) physical handicap d) self-concept e) invalid f) šport g) telesna prizadetost h) samopodoba i) prilagojeno alpsko smučanje j) osebe z gibalno oviranostjo k) zadovoljstvo z življenjem l) športna identiteta m) vključevanje v družbo

796.926:376(043.2)
ZZ II 79(043.2) ŠUC, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 10073929

57.
TATALOVIĆ, Ana
        Ravnotežje pri izbrani skupini judoistov z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Ana Tatalović. - Ljubljana : [A. Tatalović], 2014. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2163. - Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) adult c) sport d) duševno prizadeti e) odrasli f) šport g) judo h) ravnotežje i) osebe z motnjami v duševnem razvoju

796.853.23-056.36(043.2)
ZZ II 79(043.2) TATALOVIĆ, A. Ravnotežje
COBISS.SI-ID 10072649


81 JEZIKOSLOVJE


58.
        OXFORD - prva slikovna knjiga besed / ilustrirala Heather Heyworth ; [prevedla Maja Jug Hartman]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Oxford first picture word book

ISBN 978-961-6882-07-1
a) English language b) learning c) child d) angleščina e) učenje f) otrok g) Slikovni slovarji - Slovenščina - Angleščina - Knjige za otroke h) besede

811.163.6'374=111(02.053.29
II 811.111 OXFORD - prva slikovna
COBISS.SI-ID 265603840

59.
        OXFORD - slovensko-angleški slikovni slovar za otroke / [prevedla Maja Jug Hartman ; ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 127 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Oxford children's visual dictionary

ISBN 978-961-6882-08-8
a) Slikovni slovarji - Slovenščina - Angleščina - Knjige za otroke b) English language c) learning d) child e) angleščina f) učenje g) otrok h) besede

811.163.6'374=111(02.053.2)
II 811.111 OXFORD slovensko-angl.
COBISS.SI-ID 265605632


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


60.
JAGER Hudobivnik, Ana
        Koliščarji Ljubljanskega barja kot družboslovna vsebina v 5. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Ana Jager Hudobivnik. - Ljubljana : [A. Jager Hudobivnik], 2014. - 64 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2172. - Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) local studies c) osnovnošolski pouk d) domoznanstvo e) Ljubljansko barje f) koliščarji g) učna priprava

908(043.2)
ZZ II 908(043.2) JAGER H., A. Koliščarji
COBISS.SI-ID 10074185


94(043.2) ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA.


61.
JAMNIK, Polona, 1988-
        Pot ob žici : diplomsko delo / Polona Jamnik. - Ljubljana : [P. Jamnik], 2014. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2188. - Bibliografija: str. 56-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) twentieth century history b) local studies c) zgodovina dvajsetega stoletja d) domoznanstvo e) okupirana Ljubljana f) Osvobodilna fronta g) partizani h) spominski pohodi

94(497.4)(043.2):796.51
ZZ II 94(043.2) JAMNIK, P. Pot
COBISS.SI-ID 10087497


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO