COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


januar 20140 SPLOŠNO.


1.
        BRALNA pismenost v vrtcu in šoli. Didaktični primeri / uredili Fani Nolimal in Tanja Novaković. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 492 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Bralna%20pismenost%20v%20vrtcu%20in%20soli%20-%20Didakticni%20primeri/. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-03-0157-8
a) reading b) literacy c) pre-school education d) primary education e) branje f) pismenost g) predšolska vzgoja h) osnovnošolski pouk i) porarajoča se pismenost j) motivacija za branje k) strategije za izboljšanje branja

028:37.091.3(082)
028 BRALNA pismenost
COBISS.SI-ID 270700544

2.
        BRALNA pismenost v vrtcu in šoli. Teoretska izhodišča in empirične ugotovitve / [avtorji Fani Nolimal ... et al.] ; uredili Fani Nolimal in Tanja Novaković. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss. si/digitalnaknjiznica/Bralna%20pismenost%20v%20vrtcu%20in%20soli%20-%20Teoreticna%20izhodisca%20in%20empiricne%20ugotovitve/. - 200 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-03-0156-1
a) reading b) literacy c) pre-school education d) primary education e) branje f) pismenost g) predšolska vzgoja h) osnovnošolski pouk i) razvoj pismenosti j) bralne učne strategije k) merjenje napredka

028:37.091.3(082)
028 BRALNA pismenost
COBISS.SI-ID 270699520


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
ADAMS, Ernest
        Fundamentals of game design / Ernest Adams. - 3rd ed. - [S. l.] : New Riders, cop. 2014. - XIV, 560 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 527-532. - Kazalo

ISBN 978-0-321-92967-9
ISBN 0-321-92967-5
a) computer game b) programming c) računalniška igra d) programiranje e) video igre f) oblikovanje

004.5:794
004.4 ADAMS, E. Fundamentals
COBISS.SI-ID 9924425

4.
HABGOOD, Jacob
        The Game Maker's apprentice : game development for beginners / Jacob Habgood, Mark Overmars ; [illustrations Kevin Crossley]. - [New York ; Berkley] : Apress : distributed by Springer Science + Business Media, 2013, cop. 2006. - XXI, 311 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Technology in action)

V kolofonu leto copyrighta 2006-2013. - Bibliografija: str. 297. - Kazalo

ISBN 978-1-59059-615-9 (broš.)
ISBN 1-59059-615-3
ISBN 978-1-4302-0159-5 (e-knjiga)
a) Game Maker (računalniški program) - Priročniki b) Računalniške igre - Izdelava - Priročniki c) computer game d) računalniška igra e) izdelava

004.5
004.4 HABGOOD, J. Game cdr 004.4 HABGOOD, J. Game
COBISS.SI-ID 9919305

5.
SALEN, Katie
        Rules of play : game design fundamentals / Katie Salen and Eric Zimmerman. - Cambridge (Massachusetts) ; London : The MIT Press, cop. 2004. - XV, 672 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 608-619. - Kazalo

ISBN 0-262-24045-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-262-24045-1 (trda vezava)
a) computer game b) programming c) računalniška igra d) programiranje e) oblikovanje f) računalniška grafika

004.5:794
004.4 SALEN, K. Rules
COBISS.SI-ID 6549332


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6.
JURKOVIĆ, Luka
        Aplikacija za delo z grafi : diplomsko delo / Luka Jurković. - Ljubljana : [L. Jurković], 2013. - XIV, 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1984. - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) grafi d) vozlišča e) označevalni jeziki

004.4:519.172.2(043.2)
ZZ II 004(043.2) JURKOVIĆ, L. Aplikacija
COBISS.SI-ID 9917257


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
FERRUCCI, Piero
        Moč prijaznosti : nepričakovane prednosti sočutnega življenja / Piero Ferrucci ; [prevod Barbara Škarja]. - 2. izd. - Ljubljana : CDK - Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 203 str. ; 24 cm

Prevod dela: The power of kindness. - 500 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 191-200

ISBN 978-961-6714-06-8
a) interpersonal relations b) empathy c) kindness d) medosebni odnosi e) empatija f) prijaznost g) sočutje

159.9.019.4
159.9 FERRUCCI, P. Moč
COBISS.SI-ID 270828288

8.
HENDRY, Leo B.
        Adolescence and adulthood : transitions and transformations / Leo Hendry, Marion Kloep. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. - X, 205 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave insights in psychology series)

Kazalo. - Bibliografija: str. 161-200

ISBN 978-0-230-29640-4
a) adolescent b) adult c) life cycle d) developmental psychology e) mladostnik f) odrasli g) življenjska obdobja h) razvojna psihologija

159.922.8
159.922.8 HENDRY, L. B. Adolescence
COBISS.SI-ID 72402433

9.
RUTAR Ilc, Zora
        Kolegialni coaching : priročnik za strokovni in osebnostni razvoj / Zora Rutar Ilc, Blanka Tacer in Brigita Žarkovič Adlešič ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2014. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 211-213

ISBN 978-961-03-0148-6
a) coaching b) supervision c) guidance d) inštruiranje e) supervizija f) svetovanje g) osebnostni razvoj h) mentorstvo i) vodenje j) koučing

159.9:005.963.2(035)
159.9 RUTAR ILC, Z. Kolegialni
COBISS.SI-ID 271359744


316 SOCIOLOGIJA.


10.
YOUNG-Bruehl, Elisabeth
        Childism : confronting prejudice against children / Elisabeth Young-Bruehl. - New Haven ; London : Yale University Press, 2012. - 353 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 299-335. - Kazalo. - Vsebina: Anatomy of a prejudice ; Three forms of childism : Anna's story ; Child abuse and neglect: a study in confusion ; The politicization of child abuse ; Mass hysteria and child sexual abuse ; Forms of childism in families ; Education and the end of childism

ISBN 978-0-300-17311-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-300-19240-7 (broš.)
a) child b) human rights c) discrimination d) prejudice e) otrok f) človekove pravice g) diskriminacija h) predsodek i) predsodki do otrok

316.6
316.6 YOUNG-BRUEHL, E. Childism
COBISS.SI-ID 9950025

11.
ŽAKELJ, Viktor, 1943-
        Čas je za ekosocializem / Viktor Žakelj ; [strokovni komentarji Bogomir Kovač ... [et al.] ; pesniki o sedanjem prelomnem času Vinko Möderndorfer, Dušan Voglar, Miklavž Komelj ; pogled karikaturistov na današnji čas Franco Juri, Stane Jagodic ; spremna beseda Andrej Kirn]. - Ljubljana : VBG, 2013 (Begunje : Cicero). - 209 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 163-164

ISBN 978-961-281-204-1
a) Socializem b) Neoliberalizem c) Globalizacija d) Trajnostni razvoj e) Družbeni razvoj - Ekološki vidik f) economic studies g) politics h) ekonomske študije i) politika j) kapitalizem k) ekosocializem l) gospodarstvo

316.3:502/504
316 ŽAKELJ, V. Čas
COBISS.SI-ID 269530880


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


12.
        DRŽAVLJANSKA vzgoja v Evropi. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2013. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/sidro/files/Drzavljanska-vzgoja-v-Evropi-2013.pdf. - Prevod dela: Citizenship education in Europe. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 103-104. - Skupni povzetek in povzetek na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-6101-74-5 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport)
ISBN 978-92-9201-464-3 (Eurydice, e-knjiga)

doi: 10.2797/30770
a) civics - Europe b) pupil c) participation d) curriculum e) teacher education f) državljanska vzgoja - Evropa g) učenec h) soodločanje i) kurikulum j) izobraževanje učiteljev k) participacija učencev in staršev pri upravljanju šol l) participacija učencev v družbi m) šolska kultura

37.017.4(4)
II 37.01 DRŽAVLJANSKA vzgoja
COBISS.SI-ID 268744704

13.
KOTNIK, Rudi, 1953-
        Nova paradigma v izobraževanju : je manj lahko več? / Rudi Kotnik. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013 (Postojna : ALE). - 196 str. ; 21 cm. - (Frontier ; 075)

500 izv. - O avtorju na prednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 172-187. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6620-43-7
a) educational reform b) curriculum c) reforma vzgoje in izobraževanja d) kurikulum e) edukacijska paradigma f) miti g) učni rezultati h) kompetence i) globalizem j) Tuning

37.014
37.01 KOTNIK, R. Nova
COBISS.SI-ID 76411393

14.
KOVAČ, Jernej, 1975-
        Supervizija, stres in poklicna izgorelost šolskih svetovalnih delavcev / Jernej Kovač ; [prevajalka povzetka Polona Kovač]. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013 ([Maribor] : Saje). - 182 str. : tabele ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora / Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta ; 101)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 151-165. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6930-12-3
a) supervision b) mental stress c) educational guidance d) supervizija e) duševni stres f) šolsko svetovanje g) izgorevanje h) šolska svetovalna služba i) šolski svetovalni delavci

37.091.12-057.86
159.944.4:37.091.12-057.86
371 KOVAČ, J. Supervizija
COBISS.SI-ID 76448257

15.
        POSODOBITVE pouka v osnovnošolski praksi. Domovinska in državljanska kultura in etika / Pavla Karba ... [et al.] ; [uredila Pavla Karba]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 264 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

350 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-03-0151-6
a) curriculum development b) civics c) ethics d) primary education e) teaching programme f) interdisciplinary approach g) izpopolnitev kurikuluma h) državljanska vzgoja i) etika j) osnovnošolski pouk k) učni programi l) medpredmetni pristop m) domovinska vzgoja n) učni načrti o) večkulturnost p) medpredmetno povezovanje

37.091.3:3(082)
373.3.016:3(082)
37.091.3:17(082)
373.3.016:17(082)
II 37 POSODOBITVE Domovinska cdr 37 POSODOBITVE Domovinska
COBISS.SI-ID 269710592

16.
        POSODOBITVE pouka v osnovnošolski praksi. Fizika / Samo Božič ... [et al.] ; [uredil Samo Božič]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 244 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno%C5%A1olski%20praksi%20FIZIKA%20CD/
Sorodni elektronski vir: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno%C5%A1olski%20praksi%20FIZIKA/

ISBN 978-961-03-0158-5
a) physics b) osnovnošolski pouk c) curriculum development d) fizika e) osnovnošolski pouk f) izpopolnitev kurikuluma g) učni načrti h) eksperimentalne vaje i) aktivni pouk

37.091.3:53(082)
II 37 POSODOBITVE Fizika cd 37 POSODOBITVE Fizika
COBISS.SI-ID 270960128

17.
        POSODOBITVE pouka v osnovnošolski praksi. Geografija / [avtorji] Anton Polšak ... [et al.] ; [uredil Anton Polšak]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 136 str. : ilustr. ; 27 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno%C5%A1olski%20praksi%20GEOGRAFIJA/. - Soavtorji: Danijel Lilek, Damijana Počkaj Horvat, Marjetka Čas, Zdenka Schauer, Igor Plohl, Igor Lipovšek, Klemen Stepišnik, Andreja Janša, Stanislava Ferjanc, Mojca Janžekovič. - 350 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-03-0152-3
a) curriculum development b) primary education c) geography d) teaching programme e) marking f) izpopolnitev kurikuluma g) osnovnošolski pouk h) geografija i) učni programi j) ocenjevanje

37.091.3:91(082)
373.3.016:91(082)
II 37 POSODOBITVE Geografija
COBISS.SI-ID 269711104

18.
        RELIGIOUS education in the world today : proceedings of the conference, Ljubljana, 4-6 December 2012 = Religijski pouk v svetu danes : zbornik konference, Ljubljana, 4.-6. decembra 2012 / edited by Drago Čepar in Roman Globokar. - Ljubljana : Zavod sv. Stanislava, 2013 ([S. l.] : Birografika Bori). - 107 str. : tabele ; 24 cm. - (Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava = Symposia at St. Stanislavs Institution ; 6)

100 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov ali na dnu str.

ISBN 978-961-6650-16-8
a) religion b) religious education c) belief d) religija e) verska vzgoja f) vera g) verski pouk

37.091.3:2(082)
37 RELIGIOUS education
COBISS.SI-ID 269351680

19.
SMITH, Mark, profesor socialnega dela
        Residential child care in practice : making a difference / Mark Smith, Leon Fulcher and Peter Doran. - Bristol : The Policy Press, 2013. - XIV, 192 str. ; 24 cm. - (Social work in practice series)

Bibliografija: str. 163-180. - Kazalo

ISBN 978-1-84742-311-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-84742-31-08 (broš.)
a) social service b) child care c) community home d) socialna služba e) otroško skrbstvo f) vzgojni dom

37.018.3
37.018.3 SMITH, M. Residential
COBISS.SI-ID 9928521

20.
STORO, Jan
        Practical social pedagogy : theories, values and tools for working with children and young people / Jan Storo. - Bristol : The Policy Press, 2013. - VII, 151 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 141-145. - Kazalo

ISBN 978-1-44730-539-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-44730-538-5 (broš.)
a) social work b) pedagogical theory c) child care d) socialno delo e) pedagoška teorija f) otroško skrbstvo g) socialna pedagogika h) socialni pedagogi i) socialnopedagoško delo j) delo z otroki in mladostniki

37.013.42
37.01 STORO, J. Practical
COBISS.SI-ID 9928777


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


21.
KRANJC, Martina, 1985-
        Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami učencev z njimi : diplomsko delo / Martina Kranjc. - Ljubljana : [M. Kranjc], 2013. - 94 str., [19] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1985. - Bibliografija: str. 90-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) teacher b) mathematics c) pupil d) učitelj e) matematika f) učenec g) pričakovanja h) izkušnje

37.064.2(043.2)
ZZ II 37(043.2) KRANJC, M. Usklajenost
COBISS.SI-ID 9917769

22.
KRAŠNA, Kristina
        Stališča in izkušnje staršev z vključenostjo v otrokovo šolsko delo doma : diplomsko delo / Kristina Krašna. - Ljubljana : [K. Krašna], 2013. - 99 str., [5] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1989. - Bibliografija: str. 88-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) parents b) child c) starši d) otrok e) šolsko delo f) dom g) socialni pedagog

37.091.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) KRAŠNA, K. Stališča
COBISS.SI-ID 9920585


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


23.
BERUS, Eva
        Poučevanje smučanja v temeljni in športni gibalni fazi : diplomsko delo / Eva Berus. - Ljubljana : [E. Berus], 2013. - 41 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1983. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) sport b) motion c) pre-school child d) šport e) gibanje f) predšolski otrok g) alpsko smučanje h) gibalne sposobnosti i) igre

373.2.016:796.92(043.2)
ZZ II 79(043.2) BERUS, E. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9917001

24.
KRANER, Jacinta
        Socialno učenje s plesnim izražanjem in z gibanjem : diplomsko delo / Jacinta Kraner. - Ljubljana : [J. Kraner], 2013. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2000. - Bibliografija: str. 106-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) social learning d) motion e) predšolski otrok f) ples g) socialno učenje h) gibanje

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRANER, J. Socialno
COBISS.SI-ID 9927497

25.
LUŽNIK, Ester
        Tolminski punt kot plesna dramatizacija v vrtcu : diplomska naloga / Ester Lužnik. - Ljubljana : [E. Lužnik], 2013. - 29 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2001. - Bibliografija: f. 26. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dramatization c) dance d) predšolski otrok e) dramatizacija f) ples

373.2.016:796(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LUŽNIK, E. Tolminski
COBISS.SI-ID 9927753

26.
PUGELJ, Lidija, 1986-
        Improvizacije z lutkami in predmeti v pedagoškem procesu : diplomsko delo / Lidija Pugelj. - Ljubljana : [L. Pugelj], 2013. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1988. - Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) pre-school child c) lutke d) predšolski otrok e) improvizacija f) kurikulum g) dejavnosti

373.2:688.721(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PUGELJ, L. Improvizacije

COBISS.SI-ID 9920329

27.
ŠIMNIC, Ajda
        Oblikovanje spodbudnega okolja za razvoj gledaliških dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo / Ajda Šimnic. - Ljubljana : [A. Šimnic], 2014. - VI, 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1999. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) theatre c) play d) puppetry e) predšolski otrok f) gledališče g) igra h) lutke i) dramska vzgoja j) gledališke dejavnosti

373.2:792(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠIMNIC, A. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 9926729


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


28.
KUM, Teja
        Uspešnost računanja po različnih oblikah rekreativnega odmora : diplomsko delo / Teja Kum. - Ljubljana : [T. Kum], 2013. - VII f., 43 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1982. - Bibliografija: str. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) recreation b) rekreacija c) calculation d) relaxation e) rekreacija f) računanje g) sprostitev h) rekreativni odmor i) uspešnost j) poštevanka k) obremenjenost

373.3:331.313.4:51(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KUM, T. Uspešnost
COBISS.SI-ID 9916745

29.
STREŽEK, Staša
        Ples v krogu : od prazgodovine do vrtca : diplomsko delo / Staša Strežek. - Ljubljana : [S. Strežek], 2013. - 20 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1987. - Bibliografija: str. 20. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school education c) folk dance d) ples e) predšolska vzgoja f) ljudski ples g) zgodovina

373.2.016:793(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STREŽEK, S. Ples
COBISS.SI-ID 9922121


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


30.
        PROSTOVOLJSTVO v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih / [avtorji Jerca Rupert ... et al.] ; uredili Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2013. - 152 str. : graf. prikazi ; 24 cm

450 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6851-33-6
a) Izobraževanje odraslih - Svetovanje - Prostovoljno delo b) adult education c) voluntary work d) izobraževanje odraslih e) prostovoljno delo f) svetovalna dejavnost g) družbene okoliščine h) prostovoljci i) mentorstvo j) izkušnje

374.7.048
374 PROSTOVOLJSTVO v svetovalni
COBISS.SI-ID 270648320

31.
        UGOTAVLJANJE, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih / [avtorji Tanja Vilič Klenovšek ... [et al.] ; urednici Tanja Vilič Klenovšek, Urška Pavlič]. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 329 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://vpnz.acs.si/portal/sites/default/files/Ugotavljanje, %20vrednotenje%20in%20priznavanje%20neformalno%20in%20prilo%C5%BEnostno%20pridobljenega%20znanja%20odraslih.pdf. - 400 izv. - Bibliografija pri prispevkih

ISBN 978-961-6851-34-3
a) non-formal education b) adult education c) lifelong learning d) neformalno izobraževanje e) izobraževanje odraslih f) vseživljenjsko učenje g) kompetence

374.7
374 UGOTAVLJANJE, vrednotenje
COBISS.SI-ID 271148544


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


32.
GRILC, Nadica
        Govorno-jezikovne motnje : priročnik z vajami / Nadica Grilc ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 101-102

ISBN 978-961-03-0084-7
a) speech defect b) speech therapy c) govorna motnja d) logopedija e) odpravljanje motenj f) vaje za otroke

376.1-056.264(035)
376.1-056.264 GRILC, N. Govorno
COBISS.SI-ID 270670848

33.
        LATE talkers : language development, interventions, and outcomes / edited by Leslie A. Rescorla and Philip S. Dale. - Baltimore ; London ; Sydney. - XVIII, 398 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Communication and language intervention series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-59857-253-7 (broš.)
a) Verbal ability in children b) Children - Language c) Language acquisition d) Language awareness in children e) Language disorders in children f) Language Development g) Child h) Language Development Disorders i) Rehabilitation of Speech and Language Disorders j) Children - Language k) Language acquisition l) Language awareness in children m) Language disorders in children n) Verbal ability in children

376.1-056.264
376.1-056.264 LATE talkers
COBISS.SI-ID 9950281

34.
MCNAMARA, Barry Edwards
        Bullying and students with disabilities : strategies and techniques to create a safe learning environment for all / Barry Edwards McNamara. - Thousand Oaks : Corwin, 2013. - XII, 133 str. : tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 127-130. - Kazalo

ISBN 978-1-4522-8318-0
a) Bullying b) Children with disabilities c) behaviour disorder d) backward child e) violence f) teacher g) motnje vedenja h) nasilje i) otrok s posebnimi potrebami j) učitelj k) moč l) šole m) preventivni programi n) učenci o) žrtve p) starši q) pomoč r) internet s) ustrahovanje

376.1
376.1 MCNAMARA, B. E. Bullying
COBISS.SI-ID 9919049

35.
        RESEARCH project preparation within education and special needs education : introduction to theory of science, project planning and research plans / edited by Berit H. Johnsen. - 1st ed., 1st print. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2013. - 335 str. ; 24 cm. - (Antology no 1 : Comparative classroom studies towards inclusion)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-82-7634-977-1
a) remedial instruction sciences b) research project c) special education d) specialna pedagogika e) raziskovalni projekt f) pouk po prilagojenem programu g) inkluzija

376.1
376.1 RESEARCH project
COBISS.SI-ID 9935689

36.
ROSSETTI, Louis Michael
        Communication intervention : birth to three / Louis M. Rossetti. - 2nd ed. - [Clifton Park] : Delmar, 2001. - IX, 305 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 285-290. - Kazalo. - Vsebina: Populations at Risk for Communication Delay ; Enhancing Caregiver-Infant Attachment, Interaction, and Socio-Communicative Development ; Assessment of Socio-Communicative Skills in Infants and Toddlers ; General Considerations for Communication-Based Intervention ; Keep the Conversation Going: Specific Strategies for Communication-Based Intervention ; Is Early Intervention Effective?

ISBN 0-7693-0093-6 (broš.)
ISBN 978-0-7693-0093-1 (broš.)
a) speech defect b) speech therapy c) pre-school child d) intervention e) govorna motnja f) logopedija g) predšolski otrok h) intervencija

376.1
376.1-056.264 ROSSETTI, L. M. Communication

COBISS.SI-ID 9949513

37.
        TREATMENT of language disorders in children / edited by Rebecca J. McCauley and Marc E. Fey. - Baltimore ; London ; Sydney : Paul H. Brookes Pub., 2006. - XXI, 584 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 optični disk (Video-DVD). - (Communication and language intervention series)

Bibliografija in abstract pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-55766-688-8 (broš.)
ISBN 1-55766-688-1 (broš.)
a) Language disorders in children b) Language disorders in children - Treatment c) Langage, Troubles du, chez l'enfant d) Langage, Troubles du, chez l'enfant - Traitement e) Language Disorders - therapy f) Child

376.1-056-264
376.1-056.264 TREATMENT of language cdr 376.1-056.264 TREATMENT of language
COBISS.SI-ID 9950537


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


38.
MARKOVIČ, Maja, 1989-
        Proces soočenja staršev z otrokovo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Maja Markovič. - Ljubljana : [M. Markovič], 2013. - 92 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1990. - Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) mental handicap c) parents d) otrok s posebnimi potrebami e) motnje v duševnem razvoju f) starši g) družina

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MARKOVIČ, M. Proces
COBISS.SI-ID 9920073

39.
MIHELČIČ, Maruša, 1989-
        Spodbujanje komunikacije, govora in jezika pri otrocih v prvih treh letih življenja : diplomsko delo / Maruša Mihelčič. - Ljubljana : [M. Mihelčič], 2014. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2016. - Bibliografija: str. 101-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) communication c) language development d) speech e) predšolski otrok f) komunikacija g) jezikovni razvoj h) govor i) govorno-jezikovni razvoj j) zakasneli govorci k) apraksija l) specifične govorno-jezikovne motnje m) testi

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MIHELČIČ, M. Spodbujanje

COBISS.SI-ID 9947977

40.
OTOREPEC, Nuša
        Poučevanje naglušnih otrok v prvi triadi in v četrtem ter petem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Nuša Otorepec. - Ljubljana : [N. Otorepec], 2013. - XI f., 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2002. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) aurally handicapped c) special education d) osnovnošolski pouk e) naglušni f) pouk po prilagojenem programu g) inkluzija

376.1.056.263(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) OTOREPEC, N. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9928009

41.
SEVČNIKAR, Natalija
        Stališča študentov do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih : magistrsko delo / Natalija Sevčnikar. - Ljubljana : [N. Sevčnikar], 2014. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1994. - Bibliografija: str. 82-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) higher education b) physically handicapped c) attitude d) visokošolsko izobraževanje e) telesno prizadeti f) stališče g) inkluzija h) študenti s posebnimi potrebami i) gibalno ovirani

376.1:378(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SEVČNIKAR, N. Stališča
COBISS.SI-ID 9925449


378 VISOKO ŠOLSTVO.


42.
        The BOLOGNA process in Central and Eastern Europe / editors Tamás Kozma [et al.]. - Weisbaden : Springer, 2014. - 377 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Studies in international comparative educational science : Focus Europe)

Publikacija nastala v okviru projekta TAMOP-4.2.2/B-2010-0024. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-658-02332-4 (broš.)
ISBN 978-3-658-02333-1 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-3-658-02333-1
a) higher education - Europe b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje - Evropa d) politika vzgoje in izobraževanja e) bolonjski proces

378
378 BOLOGNA process
COBISS.SI-ID 9924937

43.
INTERNATIONAL Workshop on Higher Education Reform (10 ; 2013 ; Ljubljana)
        Higher education reforms [Elektronski vir] : looking back - looking forward : workshop proceedings / 10th International Workshop on Higher Education Reform (HER), University of Ljubljana, Faculty of Education, October 2-4, 2013. - El. knjiga. - Ljubljana : CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education, 2013

Način dostopa (URL): https://www.pef.uni-lj.si/uploads/media/HER_proceedings_2013.pdf
Način dostopa (URL): http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1992

ISBN 978-961-253-153-9 (pdf)
a) higher education b) educational reform c) educational policy d) visokošolsko izobraževanje e) reforma vzgoje in izobraževanja f) politika vzgoje in izobraževanja

378.014.3(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 32398685


39 ETNOLOGIJA.


44.
PROPP, Vladimir Jakovlevič
        Zgodovinske korenine čarobne pravljice / Vladimir Jakovljevič Propp ; [prevod Lijana Dejak] ; [izdajatelj] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts = Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. - Ljubljana : Založba ZRC : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2013 (Begunje : Cicero). - 343 str. ; 24 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 8)

Prevod dela: Istoričeskie korni volšebnoj skazki. - 400 izv. - Spremna beseda / Monika Kropej: str. 13-16. - Bibliografija: str. 319-331. - Kazali

ISBN 978-961-254-656-4
a) Propp, Vladimir Jakovlevič (1895-1970) b) fairy tale c) pravljica d) ljudske pravljice e) ljudsko pripovednitvo f) folkloristika

398.2.001(100)
398 PROPP, V. J. Zgodovinske
COBISS.SI-ID 270047488


5 NARAVOSLOVNE VEDE


45.
PERUŠEK, Mirko
        Za volkovi [Videoposnetek] / režija, kamera in montaža Mirko Perušek ; tekst skupina SloWolf Aleksandra Majić Skrbinšek ... [et al.] ; scenarij Mirko Perušek in projektna skupina SloWolf ; glasba Mirko Perušek, Klara Perušek, Miha Krofel. - V Ljubljani : Univerza, 2013. - 1 video DVD (30 min) : barve, zvok ; 12 cm

Posneto 2013. - Produkcija: Univerza v Ljubljani. - Bere Peter Banjoci

ISBN 978-961-6410-41-0
a) Volk - Zaščita - Projekti - Slovenija - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) zoology c) zoologija d) živalska ekologija e) ogroženost f) škoda g) kmetijski pridelki h) lovstvo i) DVD

599.742.11(497.4)(086.82):791.229.2
cdr 59 PERUŠEK, M. Za volkovi
COBISS.SI-ID 266540544


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


46.
STANKOVIČ, Klasja
        Naravoslovna pismenost in učni cilji v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Klasja Stankovič. - Ljubljana : [K. Stankovič], 2013. - XV, 99 str., [49] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2015. - Bibliografija: str. 94-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) science education c) teaching objective d) otrok s posebnimi potrebami e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) učni cilj g) osnovne šole s prilagojenim programom

5:376(043.2)
ZZ II 5(043.2) STANKOVIČ, K. Naravoslovna
COBISS.SI-ID 9928265


51 MATEMATIKA.


47.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Mednarodni matematični kenguru 2009-2011 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 46)

2.000 izv.

ISBN 978-961-212-256-0
a) mathematics b) competition c) matematika d) tekmovanje e) naloge f) šolska tekmovanja

51(079.1)
37.091.27:51(4)
51 DOLINAR, G. Mednarodni
COBISS.SI-ID 271411712


51(043.2) MATEMATIKA.


48.
GORJUP, Rok
        Alhazen : diplomsko delo / Rok Gorjup. - Ljubljana : [R. Gorjup], 2014. - IX, 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2018. - Bibliografija: f. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) Alhazen ([965-1040]) b) optics c) mathematics d) optika e) matematika f) islamska znanost g) Alhazenov problem

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) GORJUP, R. Alhazen
COBISS.SI-ID 9947721

49.
ZUPAN, Karmen, 1986-
        Opazovanje v šolski geometriji : diplomsko delo / Karmen Zupan. - Ljubljana : [K. Zupan], 2013. - 83 f., [4] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1997. - Bibliografija: f. 79-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) geometry b) primary education c) geometrija d) osnovnošolski pouk e) prepoznavanje likov f) gestalt psihologija g) Van Hielova teorija

514:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) ZUPAN, K. Opazovanje
COBISS.SI-ID 9927241


53(043.2) FIZIKA.


50.
ŠKRABANJA, Samo
        Znanje in zanimanje za fiziko med osnovnošolci v povezavi s spremljanjem izobraževalnih in dokumentarnih oddaj : diplomsko delo / Samo Škrabanja. - Ljubljana : [S. Škrabanja], 2013. - IX, 116 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1998. - Bibliografija: str. 109-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) interest c) primary education d) knowledge e) television broadcast f) fizika g) interes h) osnovnošolski pouk i) znanje j) televizijska oddaja k) izobraževalne oddaje l) dokumentarne oddaje

53:373.3:791.229.2(043.2)
ZZ II 53(043.2) ŠKRABANJA, S. Znanje
COBISS.SI-ID 9926985


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


51.
STENOVEC, Polona
        Analiza pogovorov obiskovalcev živalskega vrta o izbranih živalskih vrstah : diplomsko delo = An analysis of zoo visitors conversations about selected animal species : graduation thesis / Polona Stenovec. - Ljubljana : [P. Stenovec], 2013. - VII, 63 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1981. - Bibliografija: f. 62-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Biologija in kemija
a) animal b) žival c) pogovori d) obiskovalci e) besedno razumevanje

59:069.029(043.2)
ZZ II 59(043.2) STENOVEC, P. Analiza
COBISS.SI-ID 9916489

52.
ŠTRANCAR, Ivana
        Piskač kot senzor pulza pri pouku biologije človeka : diplomsko delo = Beeper as a pulse sensor in human biology education : graduation thesis / Ivana Štancar. - Ljubljana : [I. Štancar], 2013. - XII, 63 f., [11] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1993. - Bibliografija: f. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) primary education c) secondary education d) biologija e) osnovnošolski pouk f) srednješolski pouk g) pulz h) krvni tlak i) piskač j) pulzni senzor k) biologija človeka

57:616.12-008.33(043.2)
616.12-008.33:57(043.2)
ZZ II 57(043.2) ŠTRANCAR, I. Piskač
COBISS.SI-ID 9925193


61 MEDICINA.


53.
BAUER, Kathleen D.
        Nutrition counseling and education skill development / Kathleen D. Bauer, Doreen Liou, Carol A. Sokolik. - 2nd ed. - Belmont : Wadsworth, 2012. - XVI, 446 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-8400-6415-8 (broš.)
ISBN 0-8400-6415-2 (broš.)
a) nutrition b) nutrition education c) guidance d) dietetics e) prehrana f) prehranska vzgoja g) svetovanje h) dietetika i) prehransko svetovanje j) nutricionisti

613.2
II 61 BAUER, K. D. Nutrition
COBISS.SI-ID 9949769


61(043.2) MEDICINA.


54.
DRAGOŠ, Andreja
        Nosečnostna sladkorna bolezen : diplomsko delo / Andreja Dragoš. - Ljubljana : [A. Dragoš], 2014. - VII f., 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1996. - Bibliografija: 74-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) diabetes b) pregnancy c) nutrition d) diabetes e) nosečnost f) prehrana g) dejavniki tveganja

616.379-008.64:612.63(043.2)
ZZ II 61(043.2) DRAGOŠ, A. Nosečnostna
COBISS.SI-ID 9926473

55.
SOKLIČ, Aleksandra
        Psihološke značilnosti oseb po težki poškodbi glave = Psychological consequences of severe head trauma : diplomsko delo / Aleksandra Soklič. - Ljubljana : [A. Soklič], 2013. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1995. - Bibliografija: str. 88-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) brain injury b) rehabilitation c) možganska poškodba d) rehabilitacija e) posledice f) duševni procesi g) čustveni procesi h) motivacijski procesi i) kognitivni procesi j) spremembe psiholoških značilnosti

616.831.001(043.2)
ZZ II 61(043.2) SOKLIČ, A. Psihološke
COBISS.SI-ID 9926217


613


56.
RAKOVEC, Peter
        Diete za hujšanje, zmanjšanje holesterola in krvnega tlaka / Peter Rakovec, Mojca Bizjak, Maja Verhovec. - Ljubljana : Domus, 1999 (Nova Gorica : Soča). - 151 str. : tabele ; 20 cm

Bibliografija: str. [152]. - Kazalo

ISBN 961-6170-58-9
a) diet b) nutrition c) dieta d) prehrana e) holesterol f) arterijska hipertenzija g) hujšanje h) kuharski recepti i) dietna prehrana

613.24
613.2 RAKOVEC, P. Diete
COBISS.SI-ID 100117760


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


57.
ŠUJICA, Renata
        Komunikacija otroka z avtizmom : diplomsko delo / Renata Šujica. - Ljubljana : [R. Šujica], 2014. - 62 str. : tabela ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2017. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) autism b) communication c) child d) avtizem e) komunikacija f) otrok g) otroci z avtizmom

616.896:373.2(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠUJICA, R. Komunikacija
COBISS.SI-ID 9947465


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


58.
        SODOBNE likovne prakse 2 : učno gradivo : izbirni predmet v 4. letniku / [pripravila] Metoda Kemperl. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2013. - [2] f, [61] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Publikacija vsebuje fotokopije člankov. - Bibliografija: f. [2]
a) fine arts b) likovna umetnost c) študijsko gradivo

7.01
Č II 7.01 SODOBNE likovne 2
COBISS.SI-ID 9944905

59.
WINCKELMANN, Johann Joachim
        Zgodovina umetnosti starega veka / Johann Joachim Winckelmann ; prevedla Martina Soldo ; [spremno besedilo Katarina Šmid in Martina Soldo]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Geschichte der Kunst des Altertums. - Kratek zapis o Winckelmannovem življenju in delu / Katarina Šmid: str. 301-305. - Neobrzdana radost, polet razkrivanja in rastoča zavest o pomembnosti znanstvenega podviga / Martina Soldo: str. 307-310. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-241-754-3
a) history of art b) umetnostna zgodovina c) antična umetnost d) grška umetnost e) rimska umetnost f) stari vek g) zgodovinski pregledi

7.032
7.03 WINCKELMANN, J. Zgodovina
COBISS.SI-ID 268274688

60.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 : seminar 2012/13 : učno gradivo / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 21 x 30 cm

Ov. nasl. - Publikacija vsebuje fotokopije poglavij iz različnih knjig
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost e) študijsko gradivo

7.01
Č 7.01 ZGODOVINA likovne 4
COBISS.SI-ID 9945161


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


61.
KRANJEC, Urška, 1987-
        Pravljice in pripovedovanje Anje Štefan : diplomsko delo / Urška Kranjec. - Ljubljana : [U. Kranjec], 2013. - V, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1970. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Štefan, Anja (1969-) b) fairy tale c) story telling d) reading e) primary education f) pravljica g) pripovedovanje zgodb h) branje i) osnovnošolski pouk j) ljudske pravljice k) klasične pravljice l) pripovedovanje m) analiza izbranih pravljic

82-343:808.543(043.2)
ZZ II 82(043.2) KRANJEC, U. Pravljice
COBISS.SI-ID 9916233


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


62.
JESIH, Milan
        Lahkoda / Milan Jesih. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 121 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv.

ISBN 978-961-242-901-0
a) poetry b) poezija

821.163.6-1
821.163.6 JESIH, M. Lahkoda
COBISS.SI-ID 270620160


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


63.
HERGAN, Irena
        Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev : doktorska disertacija / Irena Hergan. - Ljubljana : [I. Hergan], 2013. - VI, 299 str., [37] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1980. - Bibliografija: str. 278-292. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) cartography b) literacy c) pupil d) primary school e) kartografija f) pismenost g) učenec h) osnovna šola i) prostorskoorientacijske spretnosti j) terensko delo k) mobilni navigator l) navigacija m) prostor n) mobilno učenje o) papirnati zemljevid

910.26:373.3(043.2)
ZZ II 91(043.2) HERGAN, I. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9918537


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


64.
        NOVI Slovenski biografski leksikon / [glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina]. - 1. izd. / 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, <2013-> (Begunje : Cicero). - Zv. <1-> : portreti ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenska-biografija.si/. - Na nasl. str. tudi: NSBL

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: A / [avtorji prispevkov Matjaž Ambrožič ... [et al.] ; področni uredniki pri prvem zvezku Pavlina Bobič ... et al.]. - 2013. - 369 str. - 600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-254-645-8 (zv. 1)
a) Slovenci - Biografski leksikoni b) biography c) biografija d) leksikoni

929(497.4)(031)
Č 929 NOVI slovenski
COBISS.SI-ID 269493248

65.
        VITOMIL Zupan : važno je priti na grič : življenje in delo Vitomila Zupana (1914-1987) : [biografija, dokumenti, novele, pričevanja] / [uredniški odbor Ifigenija Simonović ... [et al.] ; slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Ljubljana : Korotan). - 396 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Album / Mladinska knjiga)

Duh po človeku / Ifigenija Simonović: str. 6-115. - Kratke vsebine Zupanovih romanov : (po letnicah izidov) / pripravila Katja Bukovšek: str. 387-389. - Biografija po letnicah / pripravila Alenka Puhar: str. 383-386. - Tretji dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Izbrana bibliografija Vitomila Zupana / zbral Matjaž Hočevar: str. 390-396

ISBN 978-961-01-2958-5
a) slovenski pisatelji b) pričevanja

929:821.163.6.09Zupan V.(082)
II 929 VITOMIL Zupan
COBISS.SI-ID 269878272


93 ZGODOVINA.


66.
UNIVERZA (Ljubljana)
        Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani / uredil Jože Ciperle. - Ljubljana : Univerza, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 173 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze ; zv. 1)

1.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek v nem. in angl. pri vsakem prispevku

ISBN 978-961-6410-14-4
a) Univerza (Ljubljana) - Kulturna dediščina - Varovanje - Zborniki b) Arhivsko gradivo - Zaščita - Zborniki c) Dokumentarno gradivo - Zaščita - Zborniki d) cultural heritage e) museum f) archives g) university h) kulturna dediščina i) muzej j) arhivi k) univerza l) varovanje m) arhiviranje

930.25:378.4(497.4Ljubljana)(082)
93 UNIVERZA Varstvo
COBISS.SI-ID 234971136


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO