COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


februarske novosti0 SPLOŠNO.


1.
MCMILLAN, Kathleen
        How to cite, reference & avoid plagiarism at university / Kathleen McMillan, Jonathan Weyers. - Harlow [etc.] : Pearson, 2013. - XI, 181 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Smarter study skills)

Bibliografija: str. 174-176

ISBN 978-0-273-77333-7 (broš.)
ISBN 978-0-273-77336-8 (epub)
a) higher education b) visokošolsko izobraževanje c) citiranje d) viri e) navajanje literature f) plagiatorstvo

001
001 MCMILLAN, K. How
COBISS.SI-ID 9975881

2.
        ŽENSKE v znanosti, ženske za znanost [Elektronski vir] : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb / urednice Mirjana Ule, Renata Šribar, Andreja Umek Venturini. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, 2013. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Način dostopa (URL): http://knjigarna.fdv. si/knjige/sociologija/psihologija-vsakdanjega-zivljenja/i_613_zenske-v-znanosti-zenske-za-znanost-znanstvene-perspektive-zensk-v-sloveniji-i n-dejavnik

ISBN 978-961-235-655-2 (ePub)
a) women's profession b) ženski poklic c) znanost d) ženske e) vloga žensk v znanosti f) spolna diskriminacija v znanosti g) spolna neenakost h) enakost spolov i) akademski poklici

001-055.2(082)
Bralnik ek 001 ŽENSKE v znanosti
COBISS.SI-ID 9977673


0(043.2) SPLOŠNO.


3.
LOGAR, Renata
        Motivacija učencev 3. razredov pri branju za domače branje in Bralno značko : diplomsko delo / Renata Logar. - Ljubljana : [R. Logar], 2013. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2039. - Bibliografija: str. 77-79. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) literacy c) primary school d) branje e) pismenost f) osnovna šola g) motivacija h) domače branje i) bralna značka

028.5:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) LOGAR, R. Motivacija
COBISS.SI-ID 9993289


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


4.
ROBINS, Claire
        Curious lessons in the museum : the pedagogic potential of artists' interventions / Claire Robins. - Farnham : Ashgate, 2013. - IX, 241 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 217-234. - Kazalo. - Vsebina: Shifting priorities for learning in the museum ; Historical tracings of artists' interventions in the early twentieth century ; Historical tracings of artists' interventions in the mid-twentieth century ; Humour, irony and parody in artists' interventions ; Jokers, tricksters and the parafictional ; An elite experience for everyone : a case study intervention at the William Morris Gallery, London ; The role of artists' interventions in opening up micro, counter and affective narratives in museum interpretation ; Artists' interventions and the reflexive museum : addressing difference ; The affable interventionists

ISBN 978-1-4094-3617-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-4094-3618-8 (e-knjiga - PDF)
ISBN 978-1-4094-7099-1 (e-knjiga - ePUB)
a) museum b) museum education c) muzej d) muzejska pedagogika

069
069 ROBINS, C. Curious
COBISS.SI-ID 9975625


1 FILOZOFIJA.


5.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Oris filozofije pravice / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [prevedel in uredil, spremna beseda Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 396 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Grundlinien der Philosophie des Rechts. - Dodatek: Tri Heglova predavanja, Analitično kazalo vsebine, Izbor ustnih komentarjev, Uredniško in prevajalsko poročilo. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-260-074-7
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) b) justice c) philosophy d) state e) morality f) family g) pravica h) filozofija i) država j) moralnost k) družina l) nemška klasična filozofija m) fenomenologija n) abstraktna pravica o) nravnost p) civilna družba q) Heglova predavanja

1:34
1Hegel G.W.F.
1 HEGEL, G, W. F. Oris
COBISS.SI-ID 271154176


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
GORDON, Rachel A.
        Physical attractiveness and the accumulation of social and human capital in adolescence and young adulthood : assets and distractions / Rachel A. Gordon, Robert Crosnoe and Xue Wang. - Boston : Wiley, 2013. - VIII, 137 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X. Serial ; no. 311 ; vol. 70. no. 6 / series editor Patricia J. Bauer)

Bibliografija: str. 111-120. - Kazali. - Vsebina: Abstract ; Introduction ; Conceptual model ; Data and methods ; Physical attractiveness, social achievement, and human capital: testing the basic model with quantitative data ; Examining and elaborating the conceptual model with qualitative data ; Physical attractiveness, social achievement, and human capital: testing the elaborated model with quantitative data ; Discussion and conclusions
a) adolescence b) young adult c) interpersonal relations d) adolescenca e) mlajši odrasli f) medosebni odnosi g) medosebna privlačnost h) fizična privlačnost i) zunanji videz j) lepota k) socialni vidik

159.922.8
159.922.8 GORDON, R. A. Physical
COBISS.SI-ID 9972553


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


7.
LORENČIČ, Tadej
        Ime česa je ustvarjalnost : diplomsko delo / Tadej Lorenčič. - Ljubljana : [T. Lorenčič], 2014. - II, 108 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2047. - Bibliografija: str. 104-108. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sociology b) creativity c) sociologija d) ustvarjalnost e) ekonomski razvoj f) družbena klima g) kapitalizem h) človek

159.954(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) LORENČIČ, T. Ime
COBISS.SI-ID 9994569

8.
RUPAR, Brigita
        Razvoj refleksivnega mišljenja in supervizija pedagoških delavcev : doktorska disertacija / Brigita Rupar. - Ljubljana : [B. Rupar], 2014. - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2024. - Bibliografija: str. 210-231. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) supervision b) teacher c) supervizija d) učitelj e) pedagoški delavci f) refleksivno mišljenje g) refleksija h) kompetence

159.955.4:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) RUPAR, B. Razvoj
COBISS.SI-ID 9972809


3 DRUŽBENE VEDE


9.
VIDMAR, Ksenija H.
        Zamišljena mati : spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja / Ksenija Vidmar Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : BIrografika Bori). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 183-195. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-625-3
a) mother b) sex c) mati d) spol e) matere f) materinstvo g) spolni nacionalizem h) kulturna zgodovina

305
305 VIDMAR, K. H. Zamišljena
COBISS.SI-ID 271504640


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


10.
KOSMAČ, Lea
        Neplačano delo žensk v očeh različnih generacij : diplomsko delo / Lea Kosmač. - Ljubljana : [L. Kosmač], 2014. - VII, 46 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2044. - Bibliografija: f. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) women's work b) family c) žensko delo d) družina e) generacije f) neplačano delo g) gospodinjsko delo

305:64(043.2)
ZZ II 3(043.2) KOSMAČ, L. Neplačano
COBISS.SI-ID 9996105


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


11.
        REVŠČINA zaposlenih / Vesna Leskošek ... [et al.] ; [urednik Uroš Zorman]. - Ljubljana : Sophia, 2013. - XVI, 233 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

400 izv. - Bibliografija: str. 207-223. - Kazali

ISBN 978-961-6768-60-3
a) . - poverty b) salary c) social security d) revščina e) plača f) socialna varnost g) zaposleni h) Evropska unija

364.662-057.112
36 REVŠČINA zaposlenih
COBISS.SI-ID 270797056


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


12.
KOŠIR, Katja
        Socialni odnosi v šoli / Katja Košir. - Maribor : Subkulturni azil, 2013 (Postojna : ALE). - 146 str. : tabele ; 21 cm. - (Frontier ; 076)

500 izv. - Na nasl. str. tudi: Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-6620-44-4
a) interpersonal relations b) school c) medosebni odnosi d) šola e) socialni odnosi f) učenci g) odnosi z učitelji h) odnosi z vrstniki i) medvrstniško nasilje

37.03
37.03 KOŠIR, K. Socialni
COBISS.SI-ID 76435201

13.
        LEARNING with understanding in the chemistry classroom / editors Iztok Devetak, Saša Aleksij Glažar. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2014. - XVII, 418 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-94-007-4365-6
ISBN 978-94-007-4366-3 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-94-007-4366-3
a) chemistry b) teaching method c) learning strategy d) kemija e) didaktična metoda f) strategija učenja g) aktivno učenje h) pouk kemije

37.091.3:54
371.3 LEARNING with
COBISS.SI-ID 9978953

14.
LEONARDO, Zeus, 1968-
        Education and racism : a primer on issues and dilemmas / Zeus Leonardo and W. Norton Grubb. - New York ; London : Routledge, 2014. - XIII, 159 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-415-89100-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-89101-1 (broš.)
ISBN 978-0-203-81437-6 (e-knjiga)
a) education b) racism c) race d) curriculum e) vzgoja in izobraževanje f) rasizem g) rasa h) kurikulum

37.01
37.01 LEONARDO, Z. Education
COBISS.SI-ID 9980233

15.
POSVET Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij (2014 ; Ljubljana)
        Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov / Posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 31.1. in 1.2. 2014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ; [organizator Pedagoška fakulteta ; uredila Mira Metljak]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014. - 136 str. ; 23 cm

250 izv.

ISBN 978-961-253-154-6
a) teacher education - conference b) izobraževanje učiteljev - konferenca c) partnerstvo d) interdisciplinarnost e) posvetovanja

37.01(082)
37.01 POSVET Sodobni
COBISS.SI-ID 271643904

16.
        The ROUTLEDGE international handbook of innovation education / edited by Larisa V. Shavinina. - London ; New York : Routledge, 2013. - XXIX, 632 pages : ilustr. ; 26 cm. - (The Routledge international handbook series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-68221-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-38714-6 ! (e-knjiga)
a) educational innovation b) gifted c) mathematics d) science education e) creativity f) pedagoška inovacija g) nadarjeni h) matematika i) naravoslovna vzgoja in izobraževanje j) ustvarjalnost k) inovativnost l) inovatorji

37.091.3
Č 37.01 ROUTLEDGE international
COBISS.SI-ID 9973833


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


17.
GREGORC, Katja, 1989-
        Zbranost v procesu učenja : diplomsko delo / Katja Gregorc. - Ljubljana : [K. Gregorc], 2014. - IX, 67 str., [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2045. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning b) motivation c) teaching d) učenje e) motivacija f) pouk g) zbranost

37.015.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) GREGORC, K. Zbranost
COBISS.SI-ID 9996873

18.
GUČEK, Vanja
        Uporaba didaktičnega pristopa celostnega telesnega odziva v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Vanja Guček. - Ljubljana : [V. Guček], 2013. - 125 str., 40, [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2055. - Bibliografija: str. 117-124. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) didactics b) primary school c) teacher d) didaktika e) osnovna šola f) učitelj g) celostni telesni odziv h) angleški jezik i) učenje tujih jezikov j) igre k) zgodbe l) drugo triletje

37.026:373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) GUČEK, V. Uporaba
COBISS.SI-ID 9997641


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


19.
BEELEY, Kirstine
        50 fantastic ideas for maths outdoors / Kirstine Beeley. - London : Featherstone Education, 2013. - 64 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-1-4081-8679-4 (broš.)
a) mathematics b) pre-school child c) open air activities d) matematika e) predšolski otrok f) dejavnosti na prostem g) predšolska vzgoja h) igre na prostem i) aktivnosti na prostem

373.2:51
373.2.016:51 BEELEY, K. Fifty
COBISS.SI-ID 9977417

20.
BEELEY, Kirstine
        50 fantastic ideas for science outdoors / Kirstine Beeley. - London : Featherstone Education, 2013. - 64 str. : ilustr. ; 25 cm. - (50 fantastic things series)

ISBN 978-1-4081-8680-0 (broš.)
ISBN 1-4081-8680-2
a) pre-school child b) science education c) open air activities d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) dejavnosti na prostem g) predšolska vzgoja h) igre na prostem i) aktivnosti na prostem

373.2:50
373.2.016:50 BEELEY, K. Fifty
COBISS.SI-ID 1536096964

21.
        LEARNING and teaching mathematics 0-8 / edited by Helen Taylor and Andrew Harris. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2014. - XIII, 264 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 247-257 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-5331-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-5332-8 (broš.)
a) mathematics b) pre-school child c) primary education d) learning e) matematika f) predšolski otrok g) osnovnošolski pouk h) učenje i) poučevanje

373.2.016:51
373.2.016:51 LEARNING and teaching
COBISS.SI-ID 9976393

22.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (7 ; 2014 ; Ljubljana)
        Kompetence vzgojitelja - izzivi, izkušnje, spoznanja : zbornik / VII. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2014 (Hrvaška, Italija, Slovenija) ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2014. - 217 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-92823-8-0
a) trainer b) pre-school education c) vzgojitelj d) predšolska vzgoja e) kompetence f) vzgojitelji g) vrtci

373.2.011.3-051:005.336.2(082)
373.2 MEDNARODNA Kompetence
COBISS.SI-ID 270790144

23.
        NATURE education with young children : integrating inquiry and practice / editors Daniel R. Meier and Stephanie Sisk-Hilton. - New York ; London : Routledge, 2013. - XXIII, 225 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-65588-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-65589-7 (broš.)
ISBN 9780203078396 (e-knjiga)
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje

373.2.016:5
373.2.016:50 NATURE education
COBISS.SI-ID 9975369

24.
        SPODBUJANJE matematičnega mišljenja v vrtcu / [uredniški odbor Betka Vrbovšek, Marjeta Domicelj, Darinka Belak]. - Ljubljana : Supra, 2014. - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-93626-0-0
a) pre-school education b) mathematics c) thinking d) predšolska vzgoja e) matematika f) mišljenje g) predšolski otroci h) matematično mišljenje i) otroški vrtci

373.2.016:51(082)
373.2.016:51 SPODBUJANJE matematičnega
COBISS.SI-ID 271460096


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


25.
MAV Hrovat, Nina
        Vloga in položaj moških vzgojiteljev v vrtcu : magistrsko delo / Nina Mav Hrovat. - Ljubljana : [N. Mav Hrovat], 2014. - X, 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2037. - Bibliografija: str. 66-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) role c) sex difference d) trainer e) stereotype f) vrtec g) vloga h) spolna razlika i) vzgojitelj j) stereotip k) moški l) družina m) predsodki n) zaposlovanje o) spolna segregacija

373.2:392.312(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAV Hrovat, N. Vloga
COBISS.SI-ID 9992777

26.
MEDVED, Katarina
        Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Katarina Medved. - Ljubljana : [K. Medved], 2014. - 21 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2022. - Bibliografija: str. 20-21. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pre-reading c) pre-writing d) reading e) predšolski otrok f) priprave na učenje branja g) priprave na učenje pisanja h) branje i) predopismenjevanje j) porajajoča se pismenost k) predbralne spretnosti l) predpisalne spretnosti

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEDVED, K. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9972297

27.
MEKE, Mojca, 1983-
        Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev : magistrsko delo / Mojca Meke. - Ljubljana : [M. Meke], 2014. - 172 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2032. - Bibliografija: str. 163-172. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) migracija b) child of foreign national c) pre-school education d) migracija e) otrok druge nacionalnosti f) predšolska vzgoja g) priseljenci h) multikulturalizem i) interkulturne kompetence j) inkluzija

373.2.011.3-051:37.064.1:314.117-054.52(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEKE, M. Odnos
COBISS.SI-ID 9977929

28.
PIKL, Anja
        Medijska vzgoja in predšolski otrok : diplomsko delo / Anja Pikl. - Ljubljana : [A. Pikl], 2014. - V, 57 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2033. - Bibliografija: f. 49-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) media education c) predšolski otrok d) medijska vzgoja e) mediji f) medijska pismenost g) vpliv medijev

373.2.016:316.774(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PIKL, A. Medijska
COBISS.SI-ID 9978185

29.
ROZINA, Tanja, 1987-
        Pogled vzgojiteljev/ic predšolskih otrok in njihovih pomočnikov/ic na vlogo očeta pri vzgoji otroka : magistrsko delo / Tanja Rozina. - Ljubljana : [T. Rozina], 2013. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2038. - Bibliografija: str. 98-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school education b) trainer c) family education d) predšolska vzgoja e) vzgojitelj f) družinska vzgoja g) vloge

373.2:392.312(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROZINA, T. Pogled
COBISS.SI-ID 9993033

30.
STANJKO, Lucija
        Odnos vzgojiteljic do poslušanja glasbe v 1. starostnem obdobju : diplomsko delo / Lucija Stanjko. - Ljubljana : [L. Stanjko], 2014. - V f., 29 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2041. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music b) training personnel c) nursery school d) glasba e) vzgojitelji f) vrtec g) kurikulum h) stališča

373.2.016:78(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STANJKO, L. Odnos
COBISS.SI-ID 9993801

31.
ŠKULJ, Andreja
        Vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu : magistrsko delo / Andreja Škulj. - Ljubljana : [A. Škulj], 2014. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2023. - Bibliografija: str. 77-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) discrimination c) communication d) predšolski otrok e) diskriminacija f) komunikacija g) jezikovno izražanje h) jezikovna vzgoja v vrtcu i) multikulturalizem j) multikulturna vzgoja

373.2:316.647.82(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠKULJ, A. Vloga
COBISS.SI-ID 9972041


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


32.
        LILI in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju] / [avtorji Ljubica Marjanovič Umek ... [et al.] ; urednica Mojca Urankar Počkaj ; ilustracije Uroš Hrovat, Igor Šinkovec, Matej De Cecco ; fotografije Shutterstock, Matjaž Duh, Marija Ribič]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 156 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka

ISBN 978-961-271-105-4
a) Osnovne šole - Pouk - Priročniki b) Začetni pouk - Metodika - Priročniki c) primary education d) osnovnošolski pouk e) medpredmetno povezovanje f) športna vzgoja g) likovna vzgoja h) glasbena vzgoja i) spoznavanje okolja j) matematika k) slovenščina

373.3.016
II 373.32.016 LILI Priročnik
COBISS.SI-ID 263892736

33.
RAJŠP, Martina
        Lili in Bine 2. [Učbenik za matematiko v drugem razredu osnovne šole] / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock, arhiv založbe Rokus Klett]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([s. l.] : Grafostil). - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-213-6
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) mathematics c) matematika d) začetni pouk e) učbeniki f) osnovne šole

373.32.016:51
II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili 2
COBISS.SI-ID 264798976

34.
RAJŠP, Martina
        Lili in Bine 3. [Učbenik za matematiko v tretjem razredu osnovne šole] / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec ; fotografije arhiv založbe Rokus Klett]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-279-2
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) mathematics - textbook c) matematika - učbenik

373.32.016:51
II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili 3
COBISS.SI-ID 267755264


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


35.
OSOLIN, Sabina
        Vpliv joge in masaž na učence pri učenju matematike : diplomsko delo / Sabina Osolin. - Ljubljana : [S. Osolin], 2014. - 180 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2021. - Bibliografija: str. 139-144. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) mathematics c) relaxation d) osnovnošolski pouk e) matematika f) sprostitev g) joga h) masaža i) sproščanje j) učenje matematike

373.32.016:79(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) OSOLIN, S. Vpliv
COBISS.SI-ID 9967433

36.
OŽBOLT, Damjana
        Šolska torba : diplomsko delo / Damjana Ožbolt. - Ljubljana : [D. Ožbolt], 2013. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2051. - Bibliografija: str. 50-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) osnovna šola c) šolska torba

373.3:688.35(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) OŽBOLT, D. Šolska
COBISS.SI-ID 9996617

37.
SAVIČ, Nada
        Vzgojni ukrepi v očeh učitelja razrednega pouka : diplomsko delo / Nada Savič. - Ljubljana : [N. Savič], 2014. - 92 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2052. - Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) education b) teacher c) vzgoja in izobraževanje d) učitelj e) vzgojni ukrepi f) razredni pouk g) neprimerno vedenje h) preventiva

373.3:37.011.3-051:343.24(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SAVIČ, N. Vzgojni
COBISS.SI-ID 9996361


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


38.
BRVAR, Roman
        Z igro do učenja / Roman Brvar. - Ljubljana : Math, 2014. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 104

ISBN 978-961-6919-03-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6919-04-3 (broš.)
ISBN 978-961-6919-05-0 (ePub)
ISBN 978-961-6919-06-7 (mobi)
ISBN 978-961-6919-07-4 (pdf)
a) pre-school child b) blind c) visually handicapped d) pre-school education e) predšolski otrok f) slepi g) slabovidni h) predšolska vzgoja i) slepi otroci j) slabovidni otroci k) inkluzija l) otroške igre m) tipne slike

376.1-056.262
II 376.1-056.262 BRVAR, R. Z igro
COBISS.SI-ID 269376256

39.
        EDUCATING learners with Down syndrome : research, theory and practice with children and adolescents / edited by Rhonda Faragher and Barbara Clarke. - London ; New York : Routledge, 2014. - XIII, 266 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-415-81636-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-81637-3 (broš.)
ISBN 978-1-315-88358-8 (e-knjiga)
a) Down's syndrome b) education c) backward child d) Downov sindrom e) vzgoja in izobraževanje f) otrok s posebnimi potrebami

376.1-056.34
376.1-056.34 EDUCATING learners
COBISS.SI-ID 9975113

40.
GRILC, Nadica
        Govorno-jezikovne motnje : priročnik z vajami / Nadica Grilc ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 101-102

ISBN 978-961-03-0084-7
a) speech defect b) speech therapy c) govorna motnja d) logopedija e) odpravljanje motenj f) vaje za otroke

376.1-056.264(035)
376.1-056.264 GRILC, N. Govorno
COBISS.SI-ID 272098304

41.
HAMMEL, Alice
        Teaching music to students with autism / Alice M. Hammel, Ryan M. Hourigan. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - XVII, 164 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 154-158. - Kzalo. - Vsebina: What is autism spectrum disorder? An explanation of the diagnosis ; A team approach to teaching music to students with autism spectrum disorder ; Understanding communication and students with autism spectrum disorder ; Understanding cognition and students with autism spectrum disorder ; Classroom behavior and students with autism ; Understanding socialization of students with autism spectrum disorder ; Autism, sensory dysfunction, and music education ; Advocacy for students with autism in music education ; Classroom and ensemble snapshots of teaching music to students with autism ; Resources for music teachers

ISBN 978-0-19-985677-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-985676-3 (broš.)
a) autistic b) autism c) music education d) backward child e) avtist f) avtizem g) glasbena vzgoja h) otrok s posebnimi potrebami

376.1
376.1 HAMMEL, A. Teaching
COBISS.SI-ID 9976905

42.
IMRAY, Peter
        Curricula for teaching children and young people with severe or profound and multiple learning difficulties : practical strategies for educational professionals / Peter Imray and Viv Hinchcliffe. - London ; New York : Routledge ; Nasen, 2014. - XV, 267 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 244-267

ISBN 978-0-415-83845-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-83847-4 (broš.)
ISBN 978-1-315-88329-8 (e-knjiga)
a) learning difficulty b) curriculum c) teaching d) učne težave e) kurikulum f) pouk

376.1
376.1 IMRAY, P. Curricula
COBISS.SI-ID 9974601

43.
PHILLIPS, Sylvia
        Assessment of learners with dyslexic-type difficulties / Sylvia Phillips, Kathleen Kelly, Liz Symes. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2013. - XVIII, 324 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-4462-6022-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-6023-4 (broš.)
a) dyslexia b) learning difficulty c) assessment d) test e) literacy f) mathematics g) disleksija h) učne težave i) vrednotenje j) test k) pismenost l) matematika

376.1
376.1 PHILLIPS, S. Assessment
COBISS.SI-ID 9976137

44.
ROBINSON, Sally, 1969-
        Preventing the emotional abuse and neglect of people with intellectual disability : stopping insult and injury / Sally Robinson ; foreword by Hilary Brown. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2013. - 220 str. : tabele ; 23 cm

Bibliografija: str. 206-213. - Kazali

ISBN 978-1-84905-230-6 (broš.)
a) mentally handicapped b) neglect c) prevention d) duševno prizadeti e) zanemarjanje f) prevencija g) čustvena zloraba

376.1-056.34
376.1-056.34 ROBINSON, S. Preventing
COBISS.SI-ID 9977161

45.
        The ROUTLEDGE international companion to emotional and behavioural difficulties / edited by Ted Cole, Harry Daniels and John Visser. - London ; New York : Routledge, 2013. - XIX, 358 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Routledge handbooks)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-415-58463-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-11737-8 (e-knjiga)
a) emotional disorder b) behaviour disorder c) backward child d) čustvene motnje e) motnje vedenja f) otrok s posebnimi potrebami

376.1(035)
Č 376.1 ROUTLEDGE international
COBISS.SI-ID 9973577


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


46.
HOLECZ, Agota
        Zgodnja obravnava otroka z motnjami avtističnega spektra : diplomsko delo / Agota Holecz. - Ljubljana : [A. Holecz], 2013. - VI, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2030. - Bibliografija: str. 84-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) autism b) pre-school child c) avtizem d) predšolski otrok e) motnja avtističnega spektra f) zgodnja obravnava g) tearpevtski pristopi

376.1:616.896(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HOLECZ, A. Zgodnja
COBISS.SI-ID 9974345

47.
IRMANČNIK, Anja
        Usposobljenost učiteljev razrednega pouka za prepoznavanje učnih znčilnosti in potreb učencev z MAS : diplomsko delo / Anja Irmančnik. - Ljubljana : [A. Irmančnik], 2013. - 105 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2034. - Bibliografija: str. 94-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) autism c) teacher d) osnovnošolski pouk e) avtizem f) učitelj g) učitelji razrednega pouka h) usposobljenost i) strukturirano poučevanje j) motnje avtističnega spektra k) inkluzija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) IRMANČNIK, A. Usposobljenost

COBISS.SI-ID 9978697

48.
ŽIROVEC, Petra
        Glasovne motnje pri medicinskih sestrah : diplomsko delo / Petra Žirovec. - Ljubljana : [P. Žirovec], 2014. - IX, 83 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2048. - Bibliografija: f. 77-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) nurse c) govorna motnja d) medicinska sestra e) poklicne glasovne motnje f) glas g) govorne navade

376-056.264(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŽIROVEC, P. Glasovne
COBISS.SI-ID 9995081

49.
ŽNIDARŠIČ, Tjaša, 1990-
        Uspešnost otroka z lažjo motnjo v duševnem razvoju na matematičnem področju : diplomsko delo / Tjaša Žnidaršič. - Ljubljana : [T. Žnidaršič], 2014. - 43 str., [3] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2042. - Bibliografija: str. 43-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) remedial instruction sciences b) mental handicap c) child d) mathematics e) specialna pedagogika f) motnje v duševnem razvoju g) otrok h) matematika i) prilagojeni program j) uspešnost

376.1-056.34(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŽNIDARŠIČ, T. Uspešnost
COBISS.SI-ID 9994313


378 VISOKO ŠOLSTVO.


50.
STRIKE, Kenneth A.
        Ethics and college student life : a case study approach / Kenneth A. Strike, Pamela A. Moss. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson, 2008. - VIII, 280 str. ; 23 cm

Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-13-234331-2 (broš.)
ISBN 0-13-234331-2
a) College students - United States - Conduct of life b) Ethics - United States c) Moral education - United States d) College students - Conduct of life e) Ethics f) Moral education g) higher education h) ethics i) visokošolsko izobraževanje j) etika k) United States l) kritično mišljenje m) reševanje problemov n) komunikacijske spretnosti o) razlaganje p) akademsko okolje q) toleranca r) raznolikost s) sovražni govor t) zasebnost u) skupnost v) sodelovanje w) druženje x) medosebni odnosi y) religija z) študije

378
378 STRIKE, K. A. Ethics
COBISS.SI-ID 9993545


51 MATEMATIKA.


51.
CLAUSEN-May, Tandi
        Teaching mathematics visually & actively / Tandi Clausen-May. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2013. - XII, 105 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Kazalo

ISBN 978-1-4462-4085-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-4086-1 (broš.)
a) mathematics b) primary education c) teaching method d) matematika e) osnovnošolski pouk f) didaktična metoda

51:37.091.3
II 51 CLAUSEN-MAY, T. Teaching cdr 51 CLAUSEN-MAY, T. Teaching
COBISS.SI-ID 9976649


51(043.2) MATEMATIKA.


52.
ERZNOŽNIK, Kristina
        Računalniške simulacije in učenje matematike : diplomsko delo / Kristina Erznožnik. - Ljubljana : [K. Erznožnik], 2014. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2040. - Bibliografija: str. 97-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) computer network c) matematika d) računalništvo e) modeliranje f) programi

51:37.091.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) ERZNOŽNIK, K. Računalniške
COBISS.SI-ID 9995593


54(043.2) KEMIJA.


53.
JANC Vidic, Petra
        Problemsko učenje kemije : diplomsko delo / Petra Janc Vidic. - Ljubljana : [P. Janc Vidic], 2013. - V, 77 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2031. - Bibliografija: str. 52-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) learning c) secondary education d) self-concept e) kemija f) učenje g) srednješolski pouk h) samopodoba i) problemsko učenje j) samoučinkovitost

54:373.5(043.2)
ZZ II 54(043.2) JANC Vidic, P. Problemsko
COBISS.SI-ID 9974857


61 MEDICINA.


54.
        DRAMATHERAPY and social theatre : necessary dialogues / edited by Sue Jennings. - London ; New York : Routledge, 2009. - XVII, 245 str. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-42206-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-42207-9 (broš.)
a) Drama b) Psychotherapy, Group c) Drama - Therapeutic use d) Theater and society e) Psychodrama f) Toneel g) Psychotherapie h) Theaterspiel i) Sozialarbeit j) Drama - Therapeutic use k) Theater and society l) theatre m) psychotherapy n) gledališče o) psihoterapija p) socialno gledališče q) dramska terapija r) skupnost s) medkulturne perspektive t) nadomestne družine u) igralci

615.851
615.851 DRAMATHERAPY and social
COBISS.SI-ID 9991497

55.
HOGAN, Susan, 1961-
        The introductory guide to art therapy : experiential teaching and learning for students and practitioners / Susan Hogan and Annette M. Coulter. - London ; New York : Routledge, 2014. - XVI, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-415-68215-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-68216-9 (broš.)
ISBN 978-1-315-84918-8 (e-knjiga)
a) Art therapy b) Art therapy c) art d) therapy e) supervision f) education g) experiential learning h) umetnost i) terapija j) supervizija k) vzgoja in izobraževanje l) izkustveno učenje m) prostor n) terminologija o) etika p) učenje q) refleksije r) terapevti s) socialne skupine

615.851
615.851 HOGAN, S Introductory
COBISS.SI-ID 9991241


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


56.
KOTTER, John P., 1947-
        Srce sprememb : resnične zgodbe o tem, kako ljudje spreminjajo svoje organizacije / John P. Kotter, Dan S. Cohen ; [prevedla Lili Potpara]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2003 (Ljubljana : Delo). - 160 str. ; 24 cm. - (Zbirka Manager)

Prevod dela: The heart of change. - Kazalo

ISBN 86-7061-318-2
a) management b) vodenje c) podjetja d) upravljanje e) organizacija poslovanja f) tehnike vodenja g) psihologija vodenja

65.012
65 KOTTER, J. P. Srce
COBISS.SI-ID 124345344


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


57.
NOVAK, Anita, 1985-
        Likovni pristopi in tehnike v nadrealizmu : diplomsko delo / Anita Novak. - Ljubljana : [A. Novak], 2013. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2029. - Bibliografija: f. 98-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) nadrealizem d) podzavest

7.037.5(043.2)
ZZ II 7(043.2) NOVAK, A. Likovni
COBISS.SI-ID 9974089

58.
ŠKRABANJA, Brigita
        Vizualna kultura ulice in oblikovanje grafita pri pouku likovne vzgoje : diplomsko delo / Brigita Škrabanja. - Ljubljana : [B. Škrabanja], 2014. - 92 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2043. - Bibliografija: f. 87-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) likovna umetnost c) učna priprava d) grafit e) vizualna kultura

7.02(043.2)
ZZ II 7(043.2) ŠKRABANJA, B. Vizualna
COBISS.SI-ID 9994825


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


59.
MRĐENOVIĆ, Nina
        Rime v risbi : diplomsko delo / Nina Mrđenović. - Ljubljana : [N. Mrđenović], 2013. - 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2050. - Bibliografija: f. 111-115. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) music b) drawing c) risanje d) glasba e) risba f) rime g) ilustracije h) abstrakcija

74(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) MRĐENOVIĆ, N. Rime
COBISS.SI-ID 9995849


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


60.
LEBAN, Simona
        Kolažirana fotografija : diplomsko delo / Simona Leban. - Ljubljana : [S. Leban], 2014. - IV, 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2049. - Bibliografija: f. 78-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) photography b) fotografija c) kolaži d) umetniške smeri e) učna priprava

77(043.2)
ZZ II 7(043.2) LEBAN, S. Kolažirana
COBISS.SI-ID 9995337


78 GLASBA.


61.
BOROTA, Bogdana
        Glasbene dejavnosti in vsebine / Bogdana Borota. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 263 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

600 izv. - Bibliografija: 247-254. - Kazala

ISBN 978-961-6862-51-6
a) music education b) pre-school child c) primary education d) singing e) glasbena vzgoja f) predšolski otrok g) osnovnošolski pouk h) petje i) otroške ljudske pesmi j) glasbila k) poslušanje glasbe l) glasbene dodaktične igre m) glasbene pravljice n) bibarije

78:37.091.3
78 BOROTA, B. Glasbene
COBISS.SI-ID 269928192


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


62.
HALER, Anže
        Kegljanje v prvi in drugi triadi osnovne šole : diplomsko delo / Anže Haler. - Ljubljana : [A. Haler], 2013. - V, 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2046. - Bibliografija: str. 67-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) recreation b) primary school c) rekreacija d) osnovna šola e) kegljanje f) učni načrt g) motorične sposobnosti

796.282:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) HALER, A. Kegljanje
COBISS.SI-ID 9994057

63.
NOVAK, Katja, 21.2.1989-
        Ugotavljanje odrivne noge pri študentkah Pedagoške fakultete : diplomsko delo / Katja Novak. - Ljubljana : [K. Novak], 2014. - VI, 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2035. - Bibliografija: str. 45-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) student b) physical education c) študent d) športna vzgoja e) odrivna noga f) atletika na razredni stopnji

796.012(043.2)
ZZ II 79(043.2) NOVAK, K. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 9979977


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


64.
ŠČEK, Marjeta
        Primerjava tipov družin v Grimmovih in Andersenovih pravljicah : diplomska naloga / Marjeta Šček. - Ljubljana : [M. Šček], 2014. - 75 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2020. - Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) Andersen, Hans Christian (1805-1875) b) Grimm, Jacob (1785-1863) c) Grimm, Wilhelm (1786-1859) d) fairy tale e) family f) pravljica g) družina h) tipi družin i) motiv družine j) Grimmove pravljice k) Andersenove pravljice

82-343(043.2)
ZZ II 82(043.2) ŠČEK, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 9968201


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


65.
NIKOLAJEVA, Maria
        How picturebooks work / Maria Nikolajeva and Carole Scott. - 1st paperback ed. - New York ; London : Routledge, 2006. - XI, 293 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Children's literature and culture)

Bibliografija: str. 263-279. - Kazalo

ISBN 0-415-97968-4 (broš.)
ISBN 978-0-415-97968-9
ISBN 978-0-415-97968-4 ! (broš.)
ISBN 0-8153-3486-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-8153-3486-6 (trda vezava)
a) Picture books for children b) Slikanice - Literarna teorija c) picture book d) illustration e) language f) slikanica g) ilustracija h) jezik i) knjige za otroke j) pripovedovanje k) čas l) metafikcija m) znaki n) mimetika

82-93
82-93 NIKOLAJEVA, M. How
COBISS.SI-ID 14082617

66.
NIKOLAJEVA, Maria
        Power, voice and subjectivity in literature for young readers / Maria Nikolajeva. - New York ; London : Routledge, 2012, cop. 2010. - XIII, 217 str. ; 24 cm. - (Children's literature and culture)

Bibliografija: 205-211. - Kazalo Introduction: Why does Pippi sleep with her feet on the pillow? ; 1. Harry Potter and the secrets of children's literature ; 2. Othering the sense: language and (mis)communication ; 3. Othering the genre: fantasy and realism ; 4. Othering the child: George MacDonald's fairy tales ; 5. Othering the future: stereotypes of dystopia ; 6. Othering the setting: orientalism and Robinsonade ; 7. Othering gender: new masculinities, new femininities ; 8. Othering the voice: crossvocalization and performance ; 9. Othering ideology: literature in society's service ; 10. Othering the species: the (ab)use of animals ; 11. Othering the visual: power structures in picturebooks ; 12. Othering the reader: identification fallacy ; Conclusion: The adult's self-denial

ISBN 978-0-415-63669-8 (broš.)
ISBN 0-415-63669-8 (broš.)
a) Children's literature - History and criticism - Theory, etc b) Children's literature - Psychological aspects c) Other (Philosophy) in literature d) Power (Philosophy) in literature e) Subjectivity in literature f) Voice in literature g) children's and youth literature h) mladinska književnost i) slikanice j) književnost k) pravljice l) jezik m) spol n) osebnost o) živali p) bralec q) otroška literatura r) romani s) teorija

82-93
82-93 NIKOLAJEVA, M. Power
COBISS.SI-ID 1536193220


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


67.
FRANDOLIČ, Tina
        Primorske pravljice in pripovedke iz Štrekljeve zapuščine : tesi di laurea in Letteratura slovena / Tina Frandolič. - [Trst : T. Frandolič], 2013. - 115 f. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. leto izida 2012/2013. - Mentor Miran Košuta, somentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: f. 97. - Compendio. - Universita degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere
a) folk culture b) fairy tale c) ljudska kultura d) pravljica e) Karel Štreklj f) folklora g) pripovedke h) Primorska

821.163.6.09(043.2)
PP II 821.163.6(043.2) FRANDOLIČ, T. Primorske

COBISS.SI-ID 9997897

68.
SOKOLOV, Cvetka
        Visoko, više - do neba! : slikopisi in uganke za malčke / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Ana Zavadlav. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - 12.000 izv.
a) reading b) branje c) uganke d) bralne tehnike e) slikopisi f) velike tiskane črke

821.163.6
II 821.163.6 SOKOLOV, C. Visoko
COBISS.SI-ID 272356096


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO