COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


aprilske novosti004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
MEDNARODNA konferenca InfoKomTeh (2014 ; Ljubljana)
        Nova vizija tehnologij prihodnosti [Elektronski vir] : [zbornik referatov] = The new vision of future technologies : [conference proceedings] / Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2014, Ljubljana, 17. april 2014 = International Conference InfoKomTeh 2014, 17th April 2014 ; organizator Eduvision ; uredila Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič. - El. zbornik. - Polhov Gradec : Eduvision, 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliogradija in povzetek v slov. in/ali angl. pri vsakem prispevku

ISBN 978-961-93662-0-2
a) Elektronsko poslovanje - Posvetovanja b) Poslovna informatika - Posvetovanja c) Informacijsko komunikacijske tehnologije - Posvetovanja d) informacijska tehnologija e) zdravstvo f) informatika g) telekomunikacije h) izobraževanje i) energetika j) zborniki k) CD-ROM

659.23:004(082)(086.034.4)
cdr 004 MEDNARODNA Nova 2014
COBISS.SI-ID 273337856


159.9 PSIHOLOGIJA.


2.
GUARE, Richard
        Smart but scattered teens : the executive skills program for helping teens reach their potential / Richard Guare, Peg Dawson, and Colin Guare. - New York ; London : Guilford Press, 2013. - VII, 293 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 275-282. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Executive skills and the teen brain ; Identifying your teen's executive skill strengths and weaknesses ; Assessing your own executive skills and parenting style ; Ten principles for improving your teen's executive skills ; Motivating your teen to use executive skills ; Modifying the environment ; Teaching executive skills ; Advance organizer ; Enhancing response inhibition ; Strengthening working memory ; Increasing emotional control ; Boosting flexibility ; Building sustained attention ; Teaching task initiation ; Promoting planning and prioritizing ; Fostering organization ; Improving time management ; Encouraging goal-directed persistence ; Cultivating metacognition ; Coaching ; Transitions

ISBN 978-1-60918-229-8 (broš.)
ISBN 978-1-4625-0699-6 (trda vezava)
a) Parent and teenager b) Executive ability in adolescence c) Self-control in adolescence d) Attention in adolescence e) Parenting f) Attention in adolescence g) Executive ability in adolescence h) Parent and teenager i) Parenting j) Self-control in adolescence k) adolescent l) psychology m) parent-child relation n) mladostnik o) psihologija p) odnos med starši in otrokom q) konflikti r) razvoj s) čustva t) samostojno delo u) pozornost v) pritisk w) načrtovanje x) sposobnosti y) zmedenost z) učenje

159.922.8:376.1
159.922.8 GUARE, R. Smart
COBISS.SI-ID 10021961

3.
HANSEN, Sharon A.
        The executive functioning workbook for teens : help for unprepared, late & scattered teens / Sharon A. Hansen. - Oakland : Instant Help Books, 2013. - X, 125 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-1-60882-656-8 (broš.)
ISBN 978-1-60882-657-5 ! (pdf e-knjiga)
ISBN 978-1-60882-658-2 ! (epub)
a) Executive ability in adolescence - Juvenile literature b) Self-management (Psychology) for teenagers - Juvenile literature c) Self-control in adolescence - Juvenile literature d) Attention in adolescence - Juvenile literature e) Attention in adolescence f) Executive ability in adolescence g) Self-control in adolescence h) Self-management (Psychology) for teenagers i) psychology j) adolescent k) psihologija l) adolescent m) Juvenile works n) konflikti o) samostojno delo p) razvoj q) čustva r) pozornost s) pritisk t) načrtovanje u) sposobnosti v) zmedenost w) učenje

159.922.8
159.922.8 HANSEN, S. A. Executive
COBISS.SI-ID 10024777

4.
HUSSEY, Will
        Brilliant activities to stimulate creative thinking : stretch gifted and talented children - and everyone else - in primary schools : [ages 7-11yrs] / Will Hussey ; [illustrated by Chantal Kees]. - Dunstable : Brilliant Publications, 2013. - 99, [3] str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-1-78317-021-0 (broš.)
ISBN 978-1-78317-024-1 (e- knjiga)
a) Creative activities and seat work - Handbooks, manuals, etc b) Gifted children - Education c) Activity programs in education d) gifted e) creativity f) talent g) child h) self-esteem i) nadarjeni j) ustvarjalnost k) talent l) samospoštovanje m) kreativno mišljenje n) aktivnosti o) spretnosti p) duševni razvoj

159.928
II 159.9 HUSSEY, W. Brilliant
COBISS.SI-ID 10026569

5.
MULLIN, Melissa
        Executive functioning workbook : [simple, effective advice and checklists to help build executive functioning skills] / by Melissa Mullin, and Karen Fried. - [Santa Monica] : K&M Center, 2013. - 116 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-98877-500-8
a) functional literacy b) written work c) pisne vaje d) funkcionalna pismenost e) preverjanje znanja f) pisni izdelek g) aktivno branje h) pisanje opomb i) funkcionalne sposobnosti j) testi

159.9(075.8)(076)
II 159.9 MULLIN, M. Executive
COBISS.SI-ID 10019913

6.
PFEIFFER, Steven I.
        Serving the gifted : evidence-based clinical and psychoeducational practice / Steven I. Pfeiffer. - New York ; London : Routledge, 2013. - XV, 248 str. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (School-based practice in action series)

Bibliografija: str. 209-238. - Kazalo

ISBN 978-0-415-99749-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-99750-8 (broš.)
ISBN 978-0-203-88358-7 (e- knjiga)
a) Gifted children - Education - Handbooks, manuals, etc b) Gifted children - Counseling of - Handbooks, manuals, etc c) education d) gifted e) talent f) child g) backward child h) vzgoja in izobraževanje i) nadarjeni j) talent k) otrok l) otrok s posebnimi potrebami m) CD-ROM n) tehnike o) metode p) praksa q) odkrivanje r) programi s) karierno svetovanje t) družina u) etika v) Powerpoint predstavitve

159.928
159.928 PFEIFFER, S. I. Serving cdr 159.928 PFEIFFER, S. I. Serving
COBISS.SI-ID 10026313

7.
        The SELF-advocacy strategy : for enhancing student motivation and self-dertemination : an education & transition planning process / Anthony K. Van Reusen ... [et al.]. - Revised ed. - Lawrence (Kansas) : Edge Enterprises, 2002, cop. 1994. - 216 str. ; 28 cm

Bibliografija: str. 206-209
a) psychology b) motivation c) education d) student e) responsibility f) learning g) psihologija h) motivacija i) vzgoja in izobraževanje j) študent k) odgovornost l) učenje m) samozagovrajanje n) strategije o) samoodločba p) obveze q) načrtovanje r) konference s) povratne informacije t) pripomočki u) sposobnosti

159.9
II 159.9 SELF-ADVOCACY strategy
COBISS.SI-ID 10022217


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


8.
ANTOLIN, Petra, 1988-
        Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti otrok v 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Petra Antolin. - Ljubljana : [P. Antolin], 2014. - VII, 79 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2104. - Bibliografija: f. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) gifted c) music education d) osnovnošolski pouk e) nadarjeni f) glasbena vzgoja g) glasbena nadarjenost h) socialno-kulturno okolje i) glasbene sposobnosti

159.924.7:78(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ANTOLIN, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 10033993

9.
PAPIĆ, Ina
        Subjektivni pomen časa v različnih razvojnih obdobjih : diplomsko delo / Ina Papić. - Ljubljana : [I. Papić], 2014. - V, 93 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2096. - Bibliografija: str. 89-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) time perception b) childhood c) youth d) adult e) časovno zaznavanje f) otroštvo g) mladina h) odrasli i) čas

159.937.53
ZZ II 159.9(043.2) PAPIĆ, I. Subjektivni
COBISS.SI-ID 10024265

10.
VTIČ, Nataša
        Ustreznost ostajanja otrok s kognitivnimi primanjkljaji v večinski osnovni šoli z vidika izvajalcev dodatne strokovne pomoči : diplomsko delo / Nataša Vtič. - Ljubljana : [N. Vtič], 2014. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2091. - Bibliografija: str. 72-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) primary school c) pupil integration d) otrok s posebnimi potrebami e) osnovna šola f) integracija učencev g) dodatna strokovna pomoč h) težave v integracijskem procesu i) položaj otroka v prezahtevnem programu

159.922.76:373.3(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) VTIČ, N. Ustreznost
COBISS.SI-ID 10024521


316 SOCIOLOGIJA.


11.
        SLOVENIAN youth 2013 : living in times of disillusionment, risk and precarity / Sergej Flere ... [et al.]. - Maribor : Centre for the Study of Post-Yugoslav Societies (CEPYUS), University of Maribor ; Zagreb : Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2014. - 266 str. : ilustr. ; 24 cm

Introduction / Sergej Flere: str. 15-19. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7043-49-0
a) youth - Slovenia b) education c) leisure d) health e) politics f) democracy g) mladina - Slovenija h) vzgoja in izobraževanje i) prosti čas j) zdravje k) politika l) demokracija m) življenjski pogoji n) socialno-ekonomski status o) prizadevanja p) pripadnost q) zaupanje r) mladina s) tveganje t) individualizacija u) fleksibilnost v) družbene spremembe w) mobilnost x) zaposlitev y) življenjski slog z) mediji {) družina |) raziskava }) youth ~) risk ) individualization !) flexibility ¤) social changes

316.345.32-053.6(497.4)
316.6 SLOVENIAN youth 2013
COBISS.SI-ID 20341256


33 GOSPODARSTVO


12.
        ZAPOSLENOST diplomantov Univerze v Ljubljani : raziskava / [avtorji Janja Komljenovič ... [et al.] ; glavni in odgovorni urednik Radovan Stanislav Pejovnik ; fotografija Željko Stevanić]. - Ljubljana : Univerza, 2013. - 64 str. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Zaposlenost-diplomantov/Zaposlenost%20diplomantov%20UL.html. - Ov. nasl. - 200 izv. - Bibliografija: str. 35. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6410-43-4
a) Univerza (Ljubljana) - Diplomanti b) Diplomanti - Zaposlovanje - Slovenija c) higher education graduate d) employment policy e) diplomant visoke šole f) zaposlovalna politika g) študija h) Univerza v Ljubljani i) podatki

331.5-057.85(497.4)
378.4(497.4Ljubljana):331.5
II 378 ZAPOSLENOST diplomantov
COBISS.SI-ID 268846592


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


13.
PREGELJ, Vesna
        Socialno-interaktivne igre : interni priročnik za vzgojitelje na letovanju / Vesna Pregelj ; mentorica Jana Rapuš Pavel. - Ljubljana : [V. Pregelj, 2014]. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 69-70
a) social learning b) experiential learning c) socialno učenje d) izkustveno učenje e) socialne igre f) samopodoba g) štafetne igre h) gibalne igre i) zabavne igre j) komunikacija k) interaktivne igre l) letovanje m) socialna ranljivost n) socialne veščine

37.035:37.018.53
II 37 PREGELJ, V. Socialno Č II 37 PREGELJ, V. Socialno
COBISS.SI-ID 10037321

14.
        PROJEKT Kulturna zavest in izražanje : izzivi prihodnosti / [urednica Vida Medved Udovič]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2011 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 88 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6528-96-2
a) Kultura - Zborniki b) Umetnostna vzgoja - Zborniki c) education d) culture e) vzgoja in izobraževanje f) kultura g) programi h) projekt i) bralna pismenost j) bralna kultura k) knjige l) vizualna pismenost m) vrtci n) pismenost

37.015.31:7(082)
37.015.3 PROJEKT Kulturna
COBISS.SI-ID 256273152

15.
        SPATIALISATION of education : migrating languages - cultural encounters - technological turn / Tomasz Stepien ... [et al.]. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013. - 176 str. ; 22 cm. - (Comparative studies on education, culture, and technology ; 1)

Prispevki v angleščini, en prispevek v nemšini. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-3-631-64039-5 (trda vezava)
ISBN 3-631-64039-0 (trda vezava)
a) Interdisciplinary approach in education b) Language policy c) Sociolinguistics d) education e) language f) vzgoja in izobraževanje g) jezik h) migriranje jezikov i) izobraževanje j) dvojezičnost k) izobraževalna tehnologija l) interdisciplinarni pristopi m) jezikovna politika n) sociolingvitik o) kultura

37.01
37.01 SPATIALISATION of education
COBISS.SI-ID 1536047300


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


16.
STARBEK, Petra
        Uporaba multimedijskih učnih pripomočkov pri poučevanju genetike ter njihov vpliv na razumevanje in pomnenje snovi ter motiviranost dijakov : doktorska disertacija = The use of multimedia and its influence on comprehension, retention and motivation of students in genetics : doctoral dissertation / Petra Starbek. - Ljubljana : [P. Starbek], 2011. - XII, 142 f., pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_starbek_petra.pdf. - Bibliografija: f. 120-142. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Biotehniška fak.
a) animacija in multimedijska predstavitev b) pridobitev znanja c) izboljšanje razumevanja d) učna motivacija e) trajnost znanja, razumevanja in motivacije f) učenje z multimedijo g) učenje izražanja genov

371.6:575(043.3)
PP II 371.6 STARBEK, P. Uporaba
COBISS.SI-ID 2326351


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


17.
HAUPTMAN, Tanja, 1989-
        Gozd, travnik in potok kot spodbudno okolje za razvoj predšolskih otrok : diplomsko delo / Tanja Hauptman. - Ljubljana : [T. Hauptman], 2014. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2102. - Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) environmental education c) predšolski otrok d) doživljajska igra e) naravno okolje f) aktivno učenje

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HAUPTMAN, T. Gozd
COBISS.SI-ID 10029385

18.
MARENČE, Nika
        Celosten odziv slovenskih in španskih otrok med izvajanjem gibalnih dejavnosti : diplomsko delo / Nika Marenče. - Ljubljana : [N. Marenče], 2014. - 58 str., 17 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2099. - Bibliografija: str. 55-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) gesture education c) predšolski otrok d) gibalna vzgoja e) gibalne dejavnosti f) športne dejavnosti g) primerjava slovenskega in španskega predšolskega sistema

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MARENČE, N. Celosten
COBISS.SI-ID 10028617

19.
OBERSTAR, Klavdija, 1973-
        Spoznavanje različnih materialov v prvem starostnem obdobju in igra z njimi : diplomsko delo / Klavdija Oberstar. - Ljubljana : [K. Oberstar], 2014. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2103. - Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) creativity d) predšolski otrok e) praktično delo f) ustvarjalnost g) aktivno učenje h) igre i) papir j) les k) umetne mase l) tekstil

373.2.016:621.315.614(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OBERSTAR, K. Spoznavanje

COBISS.SI-ID 10029641

20.
PODOBNIK, Urška, 1987-
        Vzorci v naravi : diplomska naloga / Urška Podobnik. - Ljubljana : [U. Podobnik], 2014. - 138 f., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 136-138. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) konstruktivizem f) dejavnosti z vzorci v vrtcu g) začetno naravoslovje

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PODOBNIK, U. Vzorci
COBISS.SI-ID 10038089

21.
SIMČIČ, Andreja
        Odzivi vzgojiteljic na moteče vedenje otrok v vrtcu : diplomsko delo / Andreja Simčič. - Ljubljana : [A. Simčič], 2014. - VI, 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2109. - Bibliografija: str. 116-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) trainer b) nursery school c) behaviour d) vzgojitelj e) vrtec f) vedenje g) čustva h) pomoč i) komunikacija

373.2.011.3-051:37.013.42(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SIMČIČ, A. Odzivi
COBISS.SI-ID 10036553

22.
URŠIČ, Nina, 1991-
        Pomen proste igre v gozdu za predšolske otroke : diplomsko delo / Nina Uršič. - Ljubljana : [N. Uršič], 2014. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2101. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) environmental education c) predšolski otrok d) naravno okolje e) prosta igra

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) URŠIČ, N. Pomen
COBISS.SI-ID 10028873


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


23.
        DIDAKTIČNA gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem / [avtorji Barbara Bajd ... [et al.] ; fotografije Goran Iskrić, Maja Pečar, Nada Razpet]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2013. - 1 mapa (19 zv.) : ilustr. ; 32 cm. - (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci)

Publikacija je nastala v okviru evropskega projekta Fibonacci - učimo se z raziskovanjem, raziskovalni pouk naravoslovja in matematike v Evropi, ki ga financira EU v sklopu 7. okvirnega programa. - 400 izv.

Vsebina:
Kako raziskujemo / Ana Gostinčar Blagotinšek. - 34 str.
Razvrščanje in urejanje / Barbara Bajd, Ana Gostinčar Blagotinšek, Nada Razpet. - 8 str.
Ločevanje zmesi / Ana Gostinčar Blagotinšek, Goran Iskrić, Dušan Krnel. - 11 str.
Gibanje / Barbara Bajd ... [et al.]. - 16 str.
Od štetja do merjenja : gradivo za vrtce / Barbara Bajd, Ana Gostinčar Blagotinšek, Dušan Krnel. - 7 str.
Guganje in tehtanje / Ana Gostinčar Blagotinšek ... [et al.]. - 12 str.
Spoznavanje lastnosti kapljevin, presipavanje, prelivanje in plavanje / Ana Gostinčar Blagotinšek ... [et al.].- 7 str.
Sadje in zelenjava / Ana Gostinčar Blagotinšek, Dagmara Sokolowska. - 5 str., [7] str. pril.
Snovni tokovi / Ana Gostinčar Blagotinšek, Goran Iskrić. - 10 str., [6] str. pril.
Zvok, nihanje in valovanje / Nada Razpet. - 15 str.
Svetloba in barve : za najmlajše / Ana Gostinčar Blagotinšek, Nada Razpet. - 8 str.
Svetloba in barve / Barbara Bajd ... [et al.]. - 19 str.
Elektrika : za najmlajše / Ana Gostinčar Blagotinšek. - 7 str.
Elektrika / Ana Gostinčar Blagotinšek ... [et al.]. - 12 str.
Zrak in gorenje / Dušan Krnel. - 8 str.
Temperatura in toplota : izkušenjsko spoznavanje temperature, toplote, toplotnega toka in toplotne prevodnosti / Ana Gostinčar Blagotinšek, Goran Iskrić, Nada Razpet. - 20 str.
Vreme / Ana Gostinčar Blagotinšek ... [et al.]. - 12 str.
Naravoslovni dan : izkušenjsko spoznavanje narave v naravi / Barbara Bajd ... [et al.]. - 26 str.
Prehranjevalna veriga in ekosistem v plastenki / Jelka Strgar, Iztok Tomažič, Dušan Vrščaj. - 11 str.

ISBN 978-961-253-103-4
a) Naravoslovje - Pouk b) science education c) teaching d) didactics e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) pouk g) didaktika h) učna gradiva i) raziskovanje j) razvrščanje k) gibanje l) ločevanje m) merjenje n) tehtanje o) lastnosti p) sadje q) zelenjava r) fizika s) vreme t) naravoslovni dan u) projekt FIBONACCI

373.32.016:5
II 373.32.016:50 DIDAKTIČNA gradiva Č II 373.32.016:50 DIDAKTIČNA gradiva
COBISS.SI-ID 266745344

24.
KAUBE, Anita
        [Dvesto]
        200 let šolstva v Slivnici : OŠ FLV Slivnica pri Mariboru : zbornik / [avtorica Anita Kaube ; avtorji prispevkov Anton Obreht ... [et al.]. - Slivnica : OŠ Franca Lešnika-Vuka, 2014. - 171 str., [2 f. pril.] : ilustr. ; 31 cm

500 izv.
a) history b) school c) zgodovina d) šola e) šolstvo f) organizacija

373.3(497.4Slivnica pri Mariboru)(082)
ZZ II 373.3 KAUBE, A. Dvesto
COBISS.SI-ID 77819393

25.
        LILI in Bine 1 : [medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu osnovne šole] / [avtorji Mira Kramarič ... [et al.] ; ilustracije Tanja Komadina ... et al.]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 4 zv. (80; 80; 96; 76 str.) : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Del naklade vsebuje kodo za dostop do nalog na spletu. - 10.000 izv.

ISBN 978-961-271-104-7 (komplet)
ISBN 978-961-271-204-4 (komplet, z dodatkom)
a) Začetni pouk - Vaje za osnovne šole b) primary education - exercise c) Slovenian language d) environmental education e) mathematics f) osnovnošolski pouk g) okoljska vzgoja h) matematika i) medpredmetno povezovanje

373.32.016(075.2)(076)
3(075.2)(076)
373.3.046-021.64(075.2)(076)
II 373.32.016 LILI in Bine 1 Č II 373.32.016 LILI in Bine 1
COBISS.SI-ID 264797440

26.
        LILI in Bine 2. [Medpredmetni delovni zvezek v drugem razredu osnovne šole] / [avtorji Mira Kramarič ... [et al.] ; ilustracije Igor Šinkovec ... [et al.] ; fotografije Dreamstime ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 4 zv. (98; 100; 100; 78 str.) : ilustr. ; 30 cm + 4 zv. z nalogami (20; 16; 22; 6 str.)

Del naklade vsebuje ključ za dostop do nalog na spletu. - Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 10.000 izv.

ISBN 978-961-271-216-7 (komplet)
ISBN 978-961-271-246-4 (z dodatkom)
a) Začetni pouk - Vaje za osnovne šole b) Slovenian language c) environmental education d) mathematics e) music f) primary education - exercise g) slovenščina h) okoljska vzgoja i) matematika j) glasba k) osnovnošolski pouk - vaja l) medpredmetno povezovanje

373.32.016(075.2)(076)
3(075.2)(076)
373.3.046-021.64(075.2)(076)
II 373.32.016 LILI in Bine 2 Č II 373.32.016 LILI in Bine 2
COBISS.SI-ID 264798720

27.
MANFREDA Kolar, Vida
        Prva matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 2 zv. (120 str., [2] f. pril. z nalepkami) : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3014-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-3015-4 (zv. 2)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:51(075.2)(076.1)
II 373.32.016:51 MANFREDA K., V. Prva
COBISS.SI-ID 272259072

28.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (8 ; 2014 ; Ljubljana)
        Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB : zbornik / VIII. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2014 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2014. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-92823-9-7
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Zborniki b) motion c) child d) relaxation e) gibanje f) otrok g) sprostitev h) oddelki podaljšanega bivanja i) razvoj j) joga k) pravljice l) igre m) košarka n) gibalno ovirani o) gib p) gibalna vzgoja q) posvetovanja

37.091.21(082)
37.015.31:796(082)
373.32.016:79 STROKOVNA Sprostitveno
COBISS.SI-ID 272712192


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


29.
ROZMAN, Mateja, 24.7. 1989
        Ustvarjanje z gibom in ritmom v gibalnem/športnem programu Mali sonček v vrtcu Dobrova : diplomsko delo / Mateja Rozman. - Ljubljana : [M. Rozman], 2014. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2105. - Bibliografija: str. 36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) gesture education c) rhythm d) predšolski otrok e) gibalna vzgoja f) ritem g) ustvarjalni gib h) gibalne sposobnosti i) program Mali sonček

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROZMAN, M. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 10031433

30.
STROJAN, Tanja
        Vpliv zunanjih dejavnikov na razumevanje pri branju v I. triletju : magistrsko delo / Tanja Strojan. - Ljubljana : [T. Strojan], 2014. - IX f., 110 str., [40] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2093. - Bibliografija: str. 105-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) comprehension c) primary school d) branje e) razumevanje f) osnovna šola g) fonološke spretnosti h) fonološki testi i) pismenost j) opismenjevanje k) prvo triletje

373.3:028(043.2)
ZZ II 02(043.2) STROJAN, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 10023497

31.
ŠPRUK, Nina
        Učenje in poučevanje angleščine kot tujega jezika v osnovni šoli v EU : primerjava Slovenije in Italije : diplomsko delo / Nina Špruk. - Ljubljana : [N. Špruk], 2014. - VII, 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2094. - Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) English language b) teaching c) primary school d) foreign languages e) angleščina f) pouk g) osnovna šola h) tuji jeziki i) šolski sistem j) učenje k) učni načrt l) preverjanje znanja

373.3=111:(497.4):(450)(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠPRUK, N. Učenje
COBISS.SI-ID 10022985


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


32.
        AUTISM and learning : a guide to good practice / edited by Stuart Powell and Rita Jordan. - London ; New York : Routledge, 2012. - X, 154 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge education classic edition series)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Rationale for the approach ; Translating theory into practice ; Developing and using play in the curriculum ; Beyond compliance: the importance of group work in the education of children and young people with autism ; The teaching of science ; Dance and drama ; Autism and information technology: therapy with computers ; Assessment ; Communication ; The development of the outdoor education programme at Storm House School

ISBN 978-0-415-68748-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-68749-2 (broš.)
ISBN 978-0-203-60613-1 (e-knjiga)
a) Autistic children - Education - Great Britain b) Learning c) Autism - Great Britain d) Autism e) Autistic children - Education f) Learning g) autism h) learning i) assessment j) child k) group work l) information technology m) science education n) avtizem o) učenje p) vrednotenje q) otrok r) skupinsko delo s) informacijska tehnologija t) naravoslovna vzgoja in izobraževanje u) Great Britain v) kurikulum w) igra x) ples y) drama z) komunikacija {) učenje v naravi

376.1
376.1 AUTISM and learning
COBISS.SI-ID 10030409

33.
FARRELL, Michael, 1948-
        The effective teacher's guide to autism and communication difficulties : practical strategies / Michael Farrell. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - VII, 96 str. ; 22 cm. - (The effective teacher's guides series / Michael Farrell)

Bibliografija: str. 88-93. - Kazalo

ISBN 978-0-415-69382-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-69383-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-15288-1 (e-knjiga)
a) autism b) class c) speech defect d) avtizem e) razred f) govorna motnja g) slovnica h) govor i) pravni vidik j) terminologija k) semantika l) pragmatika

376.1
376.1-056.34 FARRELL, M. Effective
COBISS.SI-ID 10030665

34.
        FOUNDATIONS of disability studies / edited by Matthew Wappett, Katrina Arndt. - New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XIV, 183 str. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-37352-6 (trda vezava)
a) Disability studies b) People with disabilities c) Disability studies d) People with disabilities e) Disabled Persons f) Intellectual Disability g) remedial instruction sciences h) mental handicap i) physical handicap j) music k) autism l) specialna pedagogika m) motnje v duševnem razvoju n) telesna prizadetost o) glasba p) avtizem q) bolečine r) oviranost s) identiteta t) manjšina u) prostor v) solidarnost w) nevrologija x) kognicija y) rasa z) državljanstvo

376.1
376.1 FOUNDATIONS of disability
COBISS.SI-ID 10018633

35.
PAVEY, Barbara
        The dyslexia-friendly teacher's toolkit : strategies for teaching students 3-18 / Barbara Pavey, Margaret Meehan & Sarah Davis. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2013. - 109 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 103-106. - Kazalo. - Vsebina: Understanding learners with dyslexia ; Supporting learning ; Dyslexia and phonics ; Dyslexia and English as an additional language ; Reading, writing and spelling ; Dyslexia and mathematics ; Dyslexia and science ; Dyslexia and creativity

ISBN 978-1-4462-0707-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-0708-6 (broš.)
a) Dyslexic children - Education b) Teaching - Methodology c) dyslexia d) learning e) English language f) child g) phonetics h) mathematics i) creativity j) disleksija k) učenje l) angleščina m) otrok n) fonetika o) matematika p) ustvarjalnost q) tuji jeziki r) branje s) pisanje t) črkovanje u) naravoslovje v) testi

376.1
II 376.1 PAVEY, B. Dyslexia-friendly
COBISS.SI-ID 10018889


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


36.
DOLINAR, Meta, 1988-
        Razumljivost govora predšolskih otrok : diplomsko delo / Meta Dolinar. - Ljubljana : [M. Dolinar], 2014. - X f., 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2095. - Bibliografija: str. 75-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) communication c) speech d) predšolski otrok e) komunikacija f) govor g) govorno-jezikovni razvoj h) razumljivost i) vprašalnik j) sporazumevanje

376.1:159.946.3:373.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DOLINAR, M. Razumljivost

COBISS.SI-ID 10022729

37.
KOS, Alja, 1991-
        Analiza socializacijskih kompetenc otroka z Downovim sindromom : diplomsko delo / Alja Kos. - Ljubljana : [A. Kos], 2014. - 48 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2100. - Bibliografija: str. 47-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) backward child b) Down's syndrome c) socialization d) otrok s posebnimi potrebami e) Downov sindrom f) socializacija g) socialne kompetence h) socialni razvoj

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOS, A. Analiza
COBISS.SI-ID 10029129

38.
LORBEK, Tonja
        Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Tonja Lorbek. - Ljubljana : [T. Lorbek], 2014. - XII, 123 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2110. - Bibliografija: str. 105-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) gifted b) special education c) backward child d) nadarjeni e) pouk po prilagojenem programu f) otrok s posebnimi potrebami g) odkrivanje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LORBEK, T. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 10036297


378 VISOKO ŠOLSTVO.


39.
        INTERNATIONALISATION of higher education and global mobility / edited by Bernhard Streitwieser. - Oxford : Symposium Books, 2014. - 320 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford studies in comparative education ; Vol. 23, No. 2, ISSN 0961-2149)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-873927-42-7
a) Education and globalization b) Educational mobility c) Student mobility d) higher education e) university f) knowledge g) visokošolsko izobraževanje h) univerza i) znanje j) internacionalizacija k) mobilnost l) problemi m) regionalne študije n) Erasmus program o) študentje p) študij v tujini

378
378 INTERNATIONAL. of higher
COBISS.SI-ID 10030921

40.
        The INTERNATIONALIZATION of the academy : changes, realities and prospects / editors Futao Huang, Martin J. Finkelstein, Michele Rostan. - Dordrecht : Springer, 2014. - VIII, 302 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The changing academy - the changing academic profession in international comparative perspective ; 10)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebina: Acknowledgements ; 1. The Internationalization of the Academic Profession ; 2. Concepts and Methods ; 3. A Profile of CAP Participating Countries and a Global Overview of Academic Internationalization in 2007-2008 ; 4. Internationalization of the Academy: Rhetoric, Recent Trends and Prospects ; 5. The International Mobility of Academic Staff ; 6. The International Dimension of Teaching and Learning ; 7. The Internationalization of Research ; 8. Regionalization of Higher Education and the Academic Profession in Asia, Europe and North America ; 9. Gender and Faculty Internationalization ; 10. Internationalization and the New Generation of Academics ; 11. Patterns of Faculty Internationalization: A Predictive Model ; 12. The Internationalization of the Academy: Findings, Open Questions and Implications

ISBN 978-94-007-7277-9 (trda vezava)
ISBN 978-94-007-7278-6 (e- knjiga)

doi: 10.1007/978-94-007-7278-6
a) Education, Higher - Aims and objectives b) Education and globalization c) Education, Higher / Aims and objectives d) higher education e) teaching f) learning g) research h) visokošolsko izobraževanje i) pouk j) učenje k) raziskovanje l) internacionalizacija m) fakultete n) mobilnost o) sodelovanje p) akademsko okolje q) poklic r) koncepti s) države t) spol

378
378 INTERNATIONAL. of the academy
COBISS.SI-ID 10026057

41.
KLEMENČIČ, Manja
        Evalvacija učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji / avtorici Manja Klemenčič in Alenka Flander ; z razsikovalno asistenco Mateje Žagar. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2013. - 184 str. : tabele ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/2013/Evalvacija%20ucinkov%20programa%20Eramus.pdf. - 500 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 178-180

ISBN 978-961-6628-39-6
a) Visoke šole - Mednarodno sodelovanje - Evropa b) Visoko šolstvo - Slovenija c) higher education d) evaluation e) visokošolsko izobraževanje f) evalvacija g) program ERASMUS h) študija i) metodologija j) učinki k) visokošolski učitelji l) študenti

378(4:497.4)
378 KLEMENČIČ, M. Evalvacija
COBISS.SI-ID 271053056

42.
        The LISBON Recognition Convention at 15 : making fair recognition a reality / editors Sjur Bergan and Carita Blomqvist. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2014. - 312 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Council of Europe higher education series ; no. 19)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-92-871-7740-7
a) Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region (1997) b) Degrees, Academic - Law and legislation - Europe c) Degrees, Academic - Europe - Evaluation d) Education, Higher - Law and legislation - Europe e) School credits - Europe - Evaluation f) College credits - Europe - Evaluation g) higher education h) law i) visokošolsko izobraževanje j) pravo k) lizbonska konvencija l) regije m) spoznanje n) izzivi

378
378 LISBON recognition
COBISS.SI-ID 10039625

43.
        The SSCI syndrome in higher education : a local or global phenomenon / edited by Chuing Prudence Chou. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense Publishers, 2014. - XIX, 156 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Comparative and international education : a diversity of voices ; vol. 29)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-94-6209-405-5 (broš.)
ISBN 978-94-6209-406-2 (trda vezava)
ISBN 978-94-6209-407-9 (e-knjiga)
a) higher education b) research c) visokošolsko izobraževanje d) raziskovanje e) fenomen f) citatni indeksi g) Social Science Citation Index h) Taiwan i) reforme j) politika k) družbene vede l) Thompson Reuters m) raziskovalci n) vrednotenje

378
378 SSCI syndrome
COBISS.SI-ID 10031177


39(043.2) ETNOLOGIJA.


44.
KLANČAR, Pia, 1984-
        Spletna zbirka socialnih iger : diplomsko delo / Pia Klančar. - Ljubljana : [P. Klančar], 2014. - VII, 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2107. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) socialization b) information technology c) socializacija d) informacijska tehnologija e) socialne igre f) spletne zbirke

394:004.738.5(043.2)
ZZ II 39(043.2) KLANČAR, P. Spletna
COBISS.SI-ID 10037065


51 MATEMATIKA.


45.
ENGLISH, Richard, 1957-
        Teaching calculation : audit and test / Richard English. - Los Angeles [etc.] : SAGE ; London : Learning Matters, 2013. - 88 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transforming Primary QTS)

ISBN 978-1-4462-7276-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-7277-0 (broš.)
a) primary school b) teaching method c) calculation d) osnovna šola e) didaktična metoda f) računanje g) števila h) računanje na papir i) decimalke j) procenti k) pripomočki

51:371.3
51:371.3 ENGLISH, R. Teaching
COBISS.SI-ID 10019145

46.
URAN, Terezija
        Kocka 4 : matematika za 4. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek / T. Uran, F. Bitenc, S. Mutić ; [ilustracije Davor Grgičević]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6465-00-7
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) URAN, T. Kocka 4
COBISS.SI-ID 218729984


56 PALEONTOLOGIJA


47.
MOLIČNIK, Majda
        Gracilne oblike avstralopitekov : diplomsko delo / Majda Moličnik. - Ljubljana : [M. Moličnik], 2004. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. - Bibliografija: str. 93-96. - Povzetek ; Abstract
a) biology b) biologija c) Australopithecus afarensis d) Australopithecus africanus e) gracilne oblike f) zgodnji hominidi

56
ZZ II 572 MOLIČNIK, M. Gracilne
COBISS.SI-ID 5848905


56(043.2) PALEONTOLOGIJA.


48.
KACIN, Goran
        Homo erectus v Afriki in Aziji ter najdišče Dmanisi : diplomsko delo / Goran Kacin. - Ljubljana : [G. Kacin], 2008. - 92 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 90-92. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., odd. za sociologijo
a) biology b) biologija c) Homo erectus d) anatomske značilnosti e) najdišča f) Afrika g) Azija

56(043.2)
ZZ II 572 KACIN, G. Homo
COBISS.SI-ID 7342153


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


49.
BRECELJ, Gaja
        Človeška raznolikost kot posledica prilagoditve na različna življenjska okolja : diplomsko delo / Gaja Brecelj. - Ljubljana : [G. Brecelj], 2005. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo kulture. - Bibliografija: f. 69-72. - Povzetek ; Résumé
a) biology b) biologija c) raznolikost d) prilagoditev e) človek f) okolje

574.2
ZZ II 572 BRECELJ, G. Človeška
COBISS.SI-ID 6204745

50.
KRIVIC, Miha
        Evolucija bipedalizma : magistrsko delo / Miha Krivic. - Ljubljana : [M. Krivic], 2001. - 114 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 103-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo
a) biology b) biologija c) razvojni nauk

572.1/.4
ZZ II 572 KRIVIC, M. Evolucija
COBISS.SI-ID 4600393


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


51.
GILJANOVIĆ, Suzana
        Po sledeh neandertalca : diplomsko delo / Suzana Giljanović. - Ljubljana : [S. Giljanović], 2003. - 106 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. - Bibliografija: f. 103-105. - Povzetek ; Abstract
a) biology b) biologija c) neandertalec d) evolucija človeka e) musterjen f) ledena doba g) kameno orodje

572.1/.4\(043.2)
ZZ II 572 GILJANOVIĆ, S. Po sledeh
COBISS.SI-ID 5560649

52.
MILIČ, Petra
        Homo erectus na Kitajskem in prilagoditve na okolje : diplomsko delo / Petra Milič. - Ljubljana : [P.Milič], 2004. - 95 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [91-94]. - Dip. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, 2004
a) Homo erectus b) pleistocen c) ledena doba d) Kitajska e) antropologija

572
ZZ II 572 MILIČ, P. Homo
COBISS.SI-ID 27196258

53.
NAGODE, Dolores
        Volk kot modelni organizem za pouk biologije v gimnazijah : diplomsko delo = Wolf as a model organism for high school biology instruction : graduation thesis / Dolores Nagode. - Ljubljana : [D. Nagode], 2014. - X, 70 f., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2108. - Bibliografija: f. 65-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) attitude b) animal c) secondary school d) stališče e) žival f) srednja šola g) volk h) učna gradiva

599.744.111.1:373.5(043.2)
ZZ II 59(043.2) NAGODE, D. Volk
COBISS.SI-ID 10036809

54.
PETEK, Maja, 1985-
        Razvoj možganov pri človečnjakih : diplomsko delo / Maja Petek. - Ljubljana : [M. Petek], 2010. - 92 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Barbara Bajd. - Bibliografija: f. 74-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo
a) človečnjaki b) možganski razvoj c) fosili d) evolucija človeka e) antropologija f) paleoantropologija g) diplomska dela

572(043.2)
FRASCATI:
5-000
ZZ II 572 PETEK, M. Razvoj
COBISS.SI-ID 42611554


61 MEDICINA.


55.
ROZMAN, Sanja
        Umirjenost : kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje / Sanja Rozman ; [tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Spust v podzemlje / Alenka Rebula: str. 7. - Bibliografija: str. 283-284

ISBN 978-961-241-776-5
a) Odvisnosti - Etiologija b) psychopathology c) psihopatologija d) psihopatologija e) medosebni odnosi f) ljubezen g) družina h) zloraba i) seksualnost j) patološka soodvisnost k) hrana l) hazardiranje m) sodobni mediji n) abstinenca o) denar p) delo q) zasvojenost r) okrevanje s) študije primerov

615.851
615.851 ROZMAN, S. Umirjenost
COBISS.SI-ID 269848832


61(043.2) MEDICINA.


56.
MALUS, Katja, 1982-
        Paleolitska prehrana : primerjava s smernicami zdravega prehranjevanja = Paleolithic diet : comparison with healthy dietary guidelines : diplomsko delo / Katja Malus. - Ljubljana : [K. Malus], 2014. - X, 164 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 133-140. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) paleolitska prehrana d) evolucija človeka e) prehrana avstralopitekov f) prehrana rodu Homo g) kronične nenalezljive bolezni h) zdravo prehranjevanje i) telesna aktivnost j) smernice zdravega prehranjevanja

612.39:903(043.2)
ZZ II 61(043.2) MALUS, K. Paleolitska
COBISS.SI-ID 10037833


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


57.
PERKO, Franc, 1942-
        Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo brez gozda : raba in gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji od začetkov do danes / Franc Perko ; [spremna beseda Andrej Bončina]. - Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba : Jutro, 2011 (Ljubljana : Euroraster). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Spremna beseda / Andrej Bončina: str. 5-6. - Bibliografija: str. 217-220

ISBN 978-961-6142-22-9 (Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba)
a) agriculture b) kmetijstvo c) gozdarstvo d) gozdovi e) gojenje gozdov f) raba gozdov g) gospodarjenje z gozdovi h) razvoj gozdov i) Slovenija j) zgodovinski pregledi k) kmetovanje l) gozdarska zakonodaja m) gozdarska služba n) pogozdovanje

63
63 PERKO, F. Gozd
COBISS.SI-ID 257300480


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


58.
GRANET, Daniele
        Velike in male skrivnosti sveta umetnosti / Daniele Granet, Catherine Lamour ; prevedel Brane Kovič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 213 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Grands et petits secrets du monde de l'art. - 800 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-241-752-9
a) Umetnost - Ekonomski vidik b) Umetniki - Ekonomski položaj c) Ustvarjalnost - Tržna vrednost d) art e) umetnost f) kulturna industrija g) umetniki h) dobički i) denar j) umetniška dela k) zbiralci l) luksuz m) kitajska umetnost n) francoska umetnost

7.075
7.01 GRANET, D. Velike
COBISS.SI-ID 268159488


7*(03)


59.
LIKOVNA akcija Otroci odraslim (7 ; 1996-1997 ; Slovenija)
        Likovni natečaj Otroci odraslim 1996-1997 / [organizatorji] Petrol [in Zavod Republike Slovenije za šolstvo [in] Mednarodni grafični likovni center Ljubljana]. - Ljubljana : Petrol, 1997 ([Ljubljana] : Delo). - [32] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

[Predgovor] / Marjan Prevodnik. - Na vrhu ov.: Otroci odraslim : 1996-1997; na dnu ov.: Petrol : v podporo likovni ustvarjalnosti najmlajših. - 1.200 izv. - "... rezultati 7. likovnega natečaja ..." --> str. 6
a) Učenci - Likovni natečaji - Osnovne šole - Razstavni katalogi b) likovna umetnost c) učenci d) osnovne šole e) likovni natečaji f) Slovenija g) razstavni katalogi

73/74-053.5(497.4)(064)
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1996-
COBISS.SI-ID 663682


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


60.
BIENALE otroške grafike (7 ; 1995 ; Žalec)
        Črno in belo / 7. bienale otroške grafike Žalec 1995 ; pripravljalni odbor Adi Vidmajer ... [et al.]. - Žalec : Osnovna šola Petra Šprajca-Jura, 1995. - [40] str. : ilustr. ; 21 cm

76
ZZ 76 BIENALE 7 Črno in belo
COBISS.SI-ID 7908612

61.
GRAFIČNI bienale jugoslovanskih otrok (6 ; 1980 ; Kostanjevica na Krki, Krško)
        VI. grafični bienale jugoslovanskih otrok, Kostanjevica na Krki, Krško, november-december 1980 / [prevod v srbohrvaščino in angleščino Tomaž Longyka]. - Kostanjevica na Krki : Dolenjski kulturni festival : Galerija Božidar Jakac, 1980. - [55] str., 63 f. pril. : ilustr. ; 17 cm

Uvod v slov., srb.hrv. in angl. - 15.000 izv. - Razmišljanje ob razstavi / Branko Sosič

76(497.1)-053.2(083.824)
ZZ 76 GRAFIČNI bienale 6
COBISS.SI-ID 16550400

62.
LIKOVNA akcija Otroci odraslim (8 ; 1997-1998 ; Slovenija)
        Likovna akcija Otroci odraslim 1997-1998 / [organizatorji] Petrol [in Zavod Republike Slovenije za šolstvo [in] Mednarodni grafični likovni center Ljubljana]. - Ljubljana : Petrol, 1998 ([Ljubljana] : Delo). - [32] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Na vrhu ov.: Otroci odraslim : 1997-1998; na dnu ov.: Petrol : v podporo likovni ustvarjalnosti najmlajših. - 1.500 izv. - "... rezultati 8. likovne akcije ..." --> str. 6
a) Učenci - Likovni natečaji - Osnovne šole - Razstavni katalogi b) likovna umetnost c) učenci d) osnovne šole e) likovni natečaji f) Slovenija g) razstavni katalogi

73/74-053.5(497.4)(064)
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1997-
COBISS.SI-ID 75130880

63.
LIKOVNA akcija Otroci odraslim (9 ; 1998-1999 ; Slovenija)
        Likovna akcija Otroci odraslim 1998-1999 / [organizatorji] Petrol [in Zavod Republike Slovenije za šolstvo [in] Mednarodni grafični likovni center Ljubljana]. - Ljubljana : Petrol, 1999 ([Ljubljana] : Delo). - [30] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Na vrhu ov.: Otroci odraslim : 1998-1999; na dnu ov.: Petrol : v podporo likovni ustvarjalnosti najmlajših. - 1.500 izv. - "... rezultati 9. likovne akcije ..." --> str. 6
a) Učenci - Likovni natečaji - Osnovne šole - Razstavni katalogi b) likovna umetnost c) učenci d) osnovne šole e) likovni natečaji f) Slovenija g) razstavni katalogi

73/74-053.5(497.4)(064)
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1998-
COBISS.SI-ID 402044

64.
LIKOVNA akcija Otroci odraslim (2001 ; Slovenija)
        Otroci odraslim 2001 : likovna akcija / [organizatorji] Petrol, Slovenska naftna družba [in] Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Svet za preventivo in vzgojo v cestenm prometu Republike Slovenije. - Ljubljana : Petrol, 2001 ([s. l.] : Colllegium Graphicum). - [48] str. : barvne ilustr. ; 21 x 30 cm

Ov. nasl. - [Uvod] / Marjan Prevodnik. - 1000 izv.

73/76-053.5(497.4)(064)
ZZ 73/74 OTROCI odraslim 2001
COBISS.SI-ID 47640321

65.
LIKOVNI natečaj Otroci odraslim (4 ; 1993 ; Slovenija)
        Otroci odraslim 1993 / [organizatorji] Petrol, [Zavod R Slovenije za šolstvo [in] Mednarodni grafični likovni center Ljubljana]. - Ljubljana : Petrol, [1993] ([Ljubljana] : Alfagraf). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm

Na dnu ov.: Petrol : v podporo likovni ustvarjalnosti najmlajših; na hrbtu ov.: Likovni natečaj Otroci odraslim 1993. - "Za nami je že četrti likovni natečaj "Otroci odraslim" ..." --> str. 3
a) Učenci - Likovni natečaji - Osnovne šole - Razstavni katalogi b) likovna umetnost c) učenci d) osnovne šole e) likovni natečaji f) Slovenija g) razstavni katalogi

73/74
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1993
COBISS.SI-ID 512035390

66.
LIKOVNI natečaj Otroci odraslim (5 ; 1994 ; Slovenija)
        Likovni natečaj Otroci odraslim 1994 / [organizatorji] Petrol [in] Zavod Republike Slovenije za šolstvo [in] Mednarodni grafični likovni center Ljubljana]. - Ljubljana : Petrol, [1994] ([Ljubljana] : Delo). - [32] str. : barvne ilustr. ; 28 cm

[Predgovor] / Marjan Prevodnik. - Na vrhu ov.: Otroci odraslim : 1994; na dnu ov.: Petrol : v podporo likovni ustvarjalnosti najmlajših. - "... rezultati 5. likovnega natečaja ..." --> str. 6
a) Učenci - Likovni natečaji - Osnovne šole - Razstavni katalogi b) likovna umetnost c) učenci d) osnovne šole e) likovni natečaji f) Slovenija g) razstavni katalogi

73/74-053.5(497.4)(064)
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1994
COBISS.SI-ID 402300

67.
LIKOVNI natečaj Otroci odraslim (6 ; 1995 ; Slovenija)
        Likovni natečaj Otroci odraslim 1995 / [organizatorji] Petrol [in Zavod Republike Slovenije za šolstvo [in] Mednarodni grafični likovni center Ljubljana]. - Ljubljana : Petrol, 1996 (Ljubljana : Alfagraf). - [30] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Na vrhu ov.: Otroci odraslim : 1995; na dnu ov.: Petrol : v podporo likovni ustvarjalnosti najmlajših. - "... rezultati 6. likovnega natečaja ..." --> str. 6
a) likovna umetnost b) učenci c) osnovne šole d) likovni natečaji e) Slovenija f) razstavni katalogi

73/74-053.5(497.4)(064)
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1995
COBISS.SI-ID 10038345

68.
LIKOVNI natečaj Otroci odraslim (1991 ; Slovenija)
        Otroci odraslim - srečno v letu 1991 : likovni natečaj v akciji Petrol-a / [organizatorja Petrol trgovina [in] Zavod Republike Slovenije za šolstvo]. - Ljubljana : Petrol, 1991 (Ljubljana : Alfagraf). - [20] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) likovna umetnost b) učenci c) osnovne šole d) likovni natečaji e) Slovenija f) razstavni katalogi

73/74-053.5(497.4)(064)
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1991
COBISS.SI-ID 10041673

69.
LIKOVNI natečaj Otroci odraslim (1992 ; Slovenija)
        Otroci odraslim 1992 / [organizatorji Petrol trgovina [in] Zavod Republike Slovenije za šolstvo [in] Mednarodni grafični likovni center Ljubljana]. - Ljubljana : Petrol, 1993 (Ljubljana : Alfagraf). - [24] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na dnu ov.: Petrol : v podporo likovni ustvarjalnosti najmlajših. - "Likovni natečaj Otroci odraslim 1992" --> notranja str. ov.
a) likovna umetnost b) učenci c) osnovne šole d) likovni natečaji e) Slovenija f) razstavni katalogi

73/74-053.5(497.4)(064)
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1992
COBISS.SI-ID 10041161

70.
        LIKOVNO ustvarjanje v lesu. - Lubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1996. - [8] str. : ilustr. ; 14 x 25 cm

Ov. nasl. - Predgovor / Marjan Prevodnik, Vlasta Pavlič Tone Skok, Stanislav Anžel

Vsebina:
Kiparsko srečanje Malečnik
Mala Napotnikova kiparska kolonija
Likovno srečanje Radlje
Vzgojno izobraževalni zavod Fran Milčinski Smlednik
a) Razstava - Katalog b) likovna vzgoja

73
ZZ 73/74 LIKOVNO ustvarjanje
COBISS.SI-ID 325500

71.
MEDNARODNI grafični bienale (21 ; 1995 ; Ljubljana)
        Otroci odraslim : katalog slovenske otroške grafike : razstavljena dela so nastala v likovni akciji otroci odraslim in Petrolovi grafični koloniji v letih 1990 do 1995 / Ljubljana, Cankarjev dom 13. do 30. junij 1995 v okviru 21. Mednarodnega grafičnega bienala. - Ljubljana : Petrol, 1995. - [40] str. : ilustr. ; 30 cm

76
ZZ II 76 MEDNARODNI 21 Otroci odraslim
COBISS.SI-ID 4588808

72.
        OLIMPIJSKI likovni navdih otrok / [uredniški odbor Evgen Bergant, Marjan Prevodnik, Manica Šketa]. - Ljubljana : Olimpijski komite Slovenije : Olimpijska akademija Slovenije, [1995] (Kranj : Gorenjski tisk). - [20] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Summary: Children's painting inspired by olympism / Manica Šketa
a) Olimpijske igre - Likovni motivi - Razstavni katalogi b) Otroške risbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) Otroci - Likovni natečaji - Slovenija - Razstavni katalogi d) olimpijske igre e) olimpizem f) likovni motivi g) likovna vzgoja h) otroške risbe i) skupinske razstave

73/74(497.12)(064)
ZZ II 73/74 OLIMPIJSKI likovni navdih
COBISS.SI-ID 50529024

73.
        OLIMPIJSKI likovni navdih otrok 2000 / [uredniški odbor: Evgen Bergant, Marjan Prevodnik, Rajko Šugman]. - Ljubljana : Olimpijski komite Slovenije : Slovenska olimpijska akademija, 2000 (Kranj : Gorenjski tisk). - [16] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - [Uvod] / Marjan Prevodnik
a) Olimpijske igre - Likovni motivi - Razstavni katalogi b) Otroške risbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) Otroci - Likovni natečaji - Slovenija - Razstavni katalogi d) olimpijske igre e) olimpizem f) likovni motivi g) likovna vzgoja h) otroške risbe i) skupinske razstave

73/76-053.2(497.12)(064)
75/76-053.2(497.12)(064)
ZZ II 73/74 OLIMPIJSKI likovni 2000
COBISS.SI-ID 401788

74.
        OTROCI odraslim 1990-2000. - Ljubljana : Petrol, 2000 ([Ljubljana] : Alfagraf). - [52] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

[Predgovor] / Marjan Prevodnik. - Na vrhu ov.: Otroci odraslim : 2000 : 10 let; na ov.: Petrol : v podporo ustvarjalnosti najmlajših. - 1.500 izv.
a) Učenci - Likovni natečaji - Osnovne šole - Razstavni katalogi b) likovna umetnost c) učenci d) osnovne šole e) likovni natečaji f) Slovenija g) razstavni katalogi

73/74-053.5(497.4)(064)
ZZ II 73/74 OTROCI odraslim 1990-
COBISS.SI-ID 663938

75.
        PIŠEM in slikam o miru in svobodi / [urednica zbornika Nataša Pelko ; prevod Neža Rojko, Mark Valentine] = Writing and painting about peace and freedom / [publications editor Nataša Pelko ; translated by Neža Rojko and Mark Valentine]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport = Ministry of Education and Sport, 1995. - 63 str. : barvne ilustr. ; 19 x 23 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod

ISBN 961-90075-6-5

75:821.163.6
ZZ 75 PIŠEM in slikam
COBISS.SI-ID 52744704

76.
PLOTAJS, Silvester
        Kako nosorogu razložiti umetnost? = How to explain art to a rhino? : Mestna galerija Ljubljana, februar, February 2010 / Silvester Plotajs Sicoe ; [besedilo Sarival Sosič ; prevod Tamara Soban ; fotografije Tomaž Lunder]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2010 ([Ljubljana] : Povše). - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod

ISBN 978-961-6587-62-4
a) Plotajs, Silvester (1965-) - Razstavni katalogi b) slovenska umetnost c) 21.st. d) osebne razstave

75(497.4):929Plotajs S.
ZZ II 75 PLOTAJS, S. Kako
COBISS.SI-ID 249488384

77.
RAZSTAVA likovnih del delavcev Zavoda republike Slovenije za šolstvo (1998 ; Ljubljana)
        Razstava likovnih del delavcev Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, november - december 1998 = The National Education Institute Employees' Art Exhibition, [Ljubljana], november - december 1998 / [prevod v angleščino Nina Potrato ; uredila Jelka Vintar in Marjan Prevodnik ; fotografije Marjan Prevodnik]. - [Ljubljana] : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998 (Ljubljana : Littera picta). - 22 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Uvod v slov. in angl. prevod. - 500 izv.
a) Slovenska umetnost - 20.st. - Razstavni katalogi b) slovenska umetnost c) 20.st. d) skupinske razstave

73/76(497.4)"19"(064)
ZZ 75 RAZSTAVA Razstava
COBISS.SI-ID 80179200

78.
        RAZSTAVA učencev osnovnih šol s prilagojenim programom. - Lubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1996. - [8] str. : ilustr. ; 14 x 25 cm

Ov. nasl. - Predgovor / Marija Heberle-Perat, Vida kejžar, Zdenka Vrečko
a) Likovna vzgoja - Razstavni katalogi b) likovna vzgoja c) razstave

75
ZZ II 75 RAZSTAVA učencev
COBISS.SI-ID 325756

79.
ŠUBIC, Ive
        Ive Šubic : slikar Poljanske doline / [avtorji strokovnih besedil Barbara Borčić ... [et al.] ; uredil Tomaž Krpič ; umetniške reprodukcije izbrala in uredila Maja Šubic ; prevodi Marko Gospodarič, Tomaž Krpič ; fotografija Tomaž Lunder]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan ; Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 355 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - O avtorjih strokovnih besedil: str. 355. - Summary: Ive Šubic: painter of Poljane Valley. - Zusammenfassung: Ive Šubic: Maler des Poljane-Tals

ISBN 978-961-241-694-2 (Modrijan)
a) Šubic, Ive (1922-1989) - Likovne monografije b) painting - Slovenia c) slikarstvo - Slovenija d) slovensko slikarstvo e) 20. sstoletje f) reprodukcije g) spomini h) biografija i) dela

75(497.4):929Šubic I.
II 75 ŠUBIC, I. Ive
COBISS.SI-ID 266199296


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


80.
ZBIČAJNIK, Patricija
        Nezavedno v slikarskem zapisu : diplomsko delo / Patricija Zbičajnik. - Ljubljana : [P. Zbičajnik], 2014. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2092. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) painting c) likovna umetnost d) slikarstvo e) učna priprava f) simboli g) psihološki pogled

75(043.2)
ZZ II 75(043.2) ZBIČAJNIK, P. Nezavedno
COBISS.SI-ID 10023241


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


81.
STO
        100 let slovenske lutkovne umetnosti = 100 godina slovenačke lutkarske umetnosti = 100 godina slovenačke lutkarske umjetnosti = 100 godina slovenske lutkarske umjetnosti = A Szlovén bábművészet 100 éve = 100 years of the Slovenian pupperty art : [Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 21st March - 8th June 2014 : Etnografski muzej u Beogradu, 15th - 30th June 2014 : JU Muzeji Kotor, Galerija solidarnosti - palata Pima, Kotor, 3rd - 11th July 2014 : Galerija Velimir A. Leković, Bar, July, August 2014 : EtnoArt galerija, Zagreb, 1st - 27th September 2014 : Moderna galerija Likovni susret, Subotica, 21st - 27th September 2014 : Koós Iván Gallery, Budapest, 1st - 15th October 2014 : Galerija likovne umetnosti - poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 17th - 31st October 2014 / avtorja razstave, exhibition authors Agata Freyer in Edi Majaron ; avtorica besedila, autor of the text Agata Freyer ; uredila, edited by Janina Žagar ; foto, photo Lado Jakša ... [et al.]]. - Ljubljana : Mini teater, [2014] (Ljubljana : Božnar in partner). - 16 str. : ilustr. ; 21 cm

Avrorji in razstavišča na ov. - Slov. besedilo in srb., hrv., madž., angl. prevod. - Potiskane notr. str. ov. - 3.200 izv.
a) puppetry - exhibition b) lutke - razstava c) zgodovina

792.97(497.4)
792.97 STO let
COBISS.SI-ID 10043209


811.111 ANGLEŠČINA.


82.
SOARS, Liz
        New Headway [Dva medija]. Upper-intermediate. Student's book / Liz and John Soars. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

Sistemske zahteve: Microsoft Windows, XP, Vista, Windows 7, Windows 8; Operacijske zahteve: 2.33 GHz ali hitrejši, x86 kompatibilni procesor, 1 GB RAM, Adobe Flash Player, DVD ROM pogon, 32-bitni barvni zaslon z resolucijo 1024 x 768, Adobe Reader verzija 7 ali višja, zvočniki, tiskalnik.
- - New Headway. Upper-intermediate. iTutor [Elektronski vir] / Liz and John Soars ; with Amanda Maris. - 1 elektronski optični disk (DVD-ROM) : slika, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-19-477182-5 (knj.)
ISBN 978-0-19-477181-8 (kompl.)
ISBN 978-0-19-477183-2 (iTutor DVD-ROM)
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) angleščina d) učbeniki za srednje šole e) DVD-ROM

811.111(075.8)=111
II 811.111 SOARS, L. New Headway cdr 811.111 SOARS, L. New Headway
COBISS.SI-ID 408828

83.
SOKOLOV, Cvetka
        Pomen standardizacije ocenjevanja pisnih sestavkov pri poučevanju angleščine kot tujega jezika : doktorska disertacija / Cvetka Sokolov. - Ljubljana : [C. Sokolov], 2013. - VIII, 229 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 220-228. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
a) Angleščina - Metodika pouka - Ocenjevanje znanja - Disertacije b) English language c) marking d) foreign languages e) angleščina f) ocenjevanje g) tuji jeziki h) pisni sestavki i) usklajenost ocenjevanja j) standardizacija ocenjevanja pisnih sestavkov k) veljavnost in zanesljivost ocenjevanja l) razumevanje opisnikov m) pristranskost ocenjevanja n) skupinska dinamika o) motivacija ocenjevalcev p) postopek standardizacije q) standardized assessment r) assessment standardization of written compositions s) validity and reliability of assessment t) interpretations of descriptors u) rater biases v) group dynamics w) rater's motivation x) approach to assessment standardization

811.111'243:37.091.279.7(043.3)
PP II 811.111 SOKOLOV, C. Pomen
COBISS.SI-ID 54296162


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


84.
BUNC, Stanko, 1907-1969
        Slovar tujk / Stanko Bunc. - 11. izd. - Maribor : Obzorja, 2002 (v Mariboru : Dravska tiskarna). - 471 str. ; 18 cm. - (Glotta : slovarji in jezikovni priročniki ; 1)

ISBN 961-230-063-1
a) slovenščina - tujke - slovarji b) Slovenian language c) slovenščina d) tujke e) slovarji

811.163.6'373.45
811.163.6'374 BUNC, S. Slovar
COBISS.SI-ID 48103937

85.
KOCJAN-Barle, Marta
        Slovenščina : znanka ali uganka 9. Samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole / Marta Kocjan-Barle, Matej Žist, Milena Smisl ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (136; 124 str.) : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.
- - [Slovenščina : znanka ali uganka 9]. Priročni slovarček / Marta Kocijan-Berle. - Prenovljena izd. - 46 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-241-793-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-794-9 (zv. 2)
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Slovenian language c) primary school d) slovenščina e) osnovna šola f) slovarček g) vaje

811.163.6(075.2)(076)
811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Slovenščina9 II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Slovenščina 9

COBISS.SI-ID 272407808


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


86.
REBA, Matea
        Vilinski sestrici / Mateja Reba ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2014. - [15] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

7.000 izv. - Priloga revije Zmajček

ISBN 978-961-93125-9-9

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 REBA, M. Vilinski
COBISS.SI-ID 272697088

87.
VANDOT, Josip, 1884-1944
        Kekec in Bedanec / Josip Vandot ; za slikanico priredil Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh ; [Kekčevo pesem napisal Frane Milčinski]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Srbija : Rotografika). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

10.300 izv.

ISBN 978-86-11-15514-2

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 VANDOT, J. Kekec
COBISS.SI-ID 270709760


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


88.
ZUPANEC, Monika
        Kratka sodobna pravljica Zvezdica Zaspanka v različnih medijih : diplomsko delo / Monika Zupanec. - Ljubljana : [M. Zupanec], 2014. - V, 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2106. - Bibliografija: str. 99. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) priredbe d) didaktični projekt e) besedilo f) lutkovna predstava

821.163.6-93(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) ZUPANEC, M. Kratka
COBISS.SI-ID 10033481


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


89.
        NEZNANA Spaha : Spaha nad Brezovico pri Predgradu, prazgodovinski seliščni prostor in protiturška izvidniška točka : [razstavni katalog] = Unknown Spaha : Spaha above Brezovica pri Predgradu, prehistoric settlement area and anti-Turkish watch spot : [exhibition catalogue] / uredil, edited by Anton Velušček ; [avtorji besedil Anton Velušček ... [et al.] ; katalog razstavljenih predmetov Anton Velušček ; prevod Maja Sužnik ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; ilustracije Tamara Korošec]. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Bibliografija: str. 107-109

ISBN 978-961-6517-22-5
a) archaeology b) arheologija c) Slovenija - Arheološka najdišča - Razstavni katalogi d) Brezovica pri Predgradu - Arheološke najdbe - Razstavni katalogi e) Kočevsko f) prazgodovina g) zgodovina h) katalogi i) razstava

903/904(497.4Brezovica pri Predgradu)(083.824)
II 902/904 NEZNANA Spaha
COBISS.SI-ID 266185472


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO