COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


oktobrske novosti0(043.2) SPLOŠNO.


1.
ČELEŠNIK, Petra
        Funkcionalna pismenost vzgojiteljic : diplomska naloga / Petra Čelešnik. - Ljubljana : [P. Čelešnik], 2013. - 67 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1885. - Bibliografija: str. 62-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) functional literacy b) training personnel c) funkcionalna pismenost d) vzgojitelji e) pismenost odraslih f) vzgojitelji predšolskih otrok

028:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 02(043.2) ČELEŠNIK, P. Funkcionalna
COBISS.SI-ID 9824585

2.
KOVAČIČ Siuka, Jasna
        Literarne revije in časopisi za otroke in mlade : diplomskp delo / Jasna Kovačič Siuka. - Ljubljana : [J. Kovačič Siuka], 2013. - 54, [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1898. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) periodical b) child c) periodika d) otrok e) literarne revije f) časopisi g) zgodovina

050-053.2(043.2)
ZZ II 05(043.2) KOVAČIČ S., J. Literarne
COBISS.SI-ID 9828169

3.
SLABE, Špela, 1990-
        Vpliv medvrstniških pomoči na branje in bralno motivacijo : diplomsko delo / Špela Slabe. - Ljubljana : [Š. Slabe], 2013. - 39 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1791. - Bibliografija: str. 35-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) branje c) medvrstniška pomoč d) bralna motivacija e) programi f) projekt Bereva skupaj

028:376.1(043.2)
ZZ II 02(043.2) SLABE, Š. Vpliv
COBISS.SI-ID 9787209


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
DOLENC, Kosta
        [TriD]
        3D modeliranje in vizualizacija s programom SketchUp / Kosta Dolenc. - [Limbuš] : Izotech, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič). - 205 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 204-205

ISBN 978-961-6740-30-2
a) Google SketchUp (računalniški program) - Priročniki b) computer-assisted design c) primary education d) načrtovanje s pomočjo računalnika e) osnovnošolski pouk f) računalniški program Google SketchUp g) 3 D tehniško modeliranje h) orodja za risanje i) vizualizacija

004.925:62(035)
II 004 DOLENC, K. 3D modeliranje
COBISS.SI-ID 69286913

5.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Uporaba Mapla pri pouku / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2013. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv.

ISBN 978-961-93303-2-6
a) Maple (računalniški program) b) computer science c) računalništvo d) linerna algebra e) infinitezimalni račun

004.42:37.091.3(035)
II 004.4 GAŠPERŠIČ, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 269203968


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6.
STOPAR, Barbara, 1989-
        Aktivnosti za razvoj algoritmičnega mišljenja med osnovnošolci : diplomsko delo / Barbara Stopar. - Ljubljana : [B. Stopar], 2013. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1793. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) primary education b) computer science c) osnovnošolski pouk d) računalništvo e) algoritmično mišljenje f) računalništvo brez računalnika g) ACM tekmovanje Bober h) Scratch i) računalniške delavnice

004.9(043.2)
ZZ II 004(043.2) STOPAR, B. Aktivnosti
COBISS.SI-ID 9800009

7.
ŠAVS, Teja
        RSA kriptiranje : diplomsko delo / Teja Šavs. - Ljubljana : [T. Šavs], 2013. - 30 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1800. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) kriptografija d) asimetrični kriptosistemi e) teorija števil

004.056.55:511(043.2)
ZZ II 004(043.2) ŠAVS, T. RSA
COBISS.SI-ID 9798473

8.
ZAVIRŠEK, Manca
        Analiza aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika : diplomsko delo / Manca Zaviršek. - Ljubljana : [M. Zaviršek], 2013. - 30 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1837. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) primary education b) computer science c) osnovnošolski pouk d) računalništvo

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) ZAVIRŠEK, M. Analiza
COBISS.SI-ID 9804873


005 MENEDŽMENT.


9.
IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges (8 ; 2013 ; Maribor)
        Education and communication for more social responsibility [Elektronski vir] : conference proceedings = Izobraževanje in komuniciranje za več družbene odgovornosti : zbornik prispevkov / 8th IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges 2013, Maribor, Slovenia, 7th-9th March 2013 ; uredniki Anita Hrast, Matjaž Mulej, Sabina Kojc. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2013 ([Spodnja Polskava] : Dorado Design). - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbirka Družbena odgovornost)

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader. - Nasl. s CD-ROM-a. - Prispevki v slov. ali angl. jeziku. - Vsebuje tudi gradivo z vseh IRDO konferenc. - Del naklade izšlo v kompletu s knjigo. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-92971-7-9
a) Družbena odgovornost - Posvetovanja b) Izobraževanje - Družbeni vidik - Posvetovanja c) education d) communication e) vzgoja in izobraževanje f) komunikacija g) družbena odgovornost h) zborniki i) CD-ROM

005.35(082)(086.034.4)
37(082)(086.034.4)
cdr 37 IRDO Education
COBISS.SI-ID 265914624

10.
RUSJAN, Maruša
        Menedžment prostovoljskega dela : diplomsko delo / Maruša Rusjan. - Ljubljana : [M. Rusjan], 2013. - IV f., 39 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1826. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) management b) voluntary work c) vodenje d) prostovoljno delo e) organizacije f) človeški kapital

005.966.2(043.2)
ZZ II 3(043.2) RUSJAN, M. Menedžment
COBISS.SI-ID 9792585


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


11.
INTERNATIONAL Council of Museums (Committee for Educational and Cultural Action). Conference (2011 ; Zagreb)
        Old questions, new answers : quality criteria for museum education : proceedings of the ICOM CECA '11 conference, Zagreb, September 16 - 21, 2011 / editor Željka Jelavić ; co-editors Renata Brezinščak and Mila Škarić. - Zagreb : ICOM, cop. 2012 ([Zagreb] : Denona). - 350 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija in povzetek v franc. in špan. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-99476-1-1
a) museum - conference b) muzej - konferenca c) muzejska pedagogika

069(082)
069 INTERNATIONAL Old
COBISS.SI-ID 9363785

12.
TAVČAR, Lidija
        Zgodovinska konstitucija modernega muzeja kot sestavine sodobne zahodne civilizacije / Lidija Tavčar. - Ljubljana : ISH - Fakulteta za podiplomski humanistični študij : Narodna galerija, 2003 (Collegium graphicum). - 280 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Dokumenta / ISH, ISSN 1408-1199)

Bibliografija: str. 273-280. - Abstract

ISBN 961-6029-63-0 (Narodna galerija)
a) Muzeji - Zgodovina - Družbena vloga b) Umetnost - Zgodovina c) museum - history d) muzej - zgodovina e) muzeologija f) zgodovina muzejev g) muzejske zbirke h) muzejska pedagogika i) muzeji j) galerije k) stilna obdobja l) likovna umetnost m) zgodovinski pregledi n) kulturna dediščina o) antika p) srednji vek q) renesansa r) zasebni muzeji s) javni muzeji t) 17. st. u) 19. st. v) 18. st. w) 20. st. x) moderni muzeji y) postmoderni muzeji z) estetska vzgoja

069(091)
7.03(091)
Č 069 TAVČAR, L. Zgodovinska
COBISS.SI-ID 127484160


069(043.2) MUZEJSKA PEDAGOGIKA


13.
VENE, Maja
        Učenje v muzeju Bistra : diplomsko delo / Maja Vene. - Ljubljana : [M. Vene], 2013. - VII, 61 str., [15] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1870. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) museum education b) learning c) muzejska pedagogika d) učenje e) tehniški muzej

069(043.2)
ZZ II 069(043.2) VENE, M. Učenje
COBISS.SI-ID 9806153


1 FILOZOFIJA.


14.
PLATO
        Sokratov zagovor / Platon ; [preložil in uvod napisal Anton Sovre]. - Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan ; Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Prevalje : Formafilm). - 102 str. ; 21 cm

Prevajalec povzet po izvirni izd. - 500 izv. - Izv. izd.: Družba sv. Mohorja, 1923
- - Sovretov prevod Platonove Apologije / Kajetan Gantar. - 89 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-6806-11-4 (Mohorjan)
ISBN 978-961-6806-12-1 (pril., Mohorjan)
ISBN 978-961-278-092-0 (Mohorjeva družba)
ISBN 978-961-278-093-7 (pril., Mohorjeva družba)
a) philosophy b) filozofija c) starogrška književnost d) antična filozofija e) grška filozofija f) filozofski spisi g) prevodi v slovenščino

1Platon
821.14'02Plato
1 GANTAR, K. Sovretov 1 PLATO Sokratov
COBISS.SI-ID 75181057


159.9 PSIHOLOGIJA.


15.
        RAZVOJNA psihologija : izbrane teme / Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič (ur.). - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 294 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 267-272. - Kazali

ISBN 978-961-237-447-1
a) Razvojna psihologija - Učbeniki za visoke šole b) developmental psychology c) razvojna psihologija d) otroci e) mladina f) odrasli g) psihosocialni razvoj h) kognitivni razvoj i) spoznavni razvoj j) otroška risba k) psihologija spolov l) socialno vedenje m) inteligentnost

159.92(075.8)
159.92 RAZVOJNA psihologija
COBISS.SI-ID 268871680


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


16.
JOKAN, Nataša
        Nadarjeni študentje z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo : diplomsko delo / Nataša Jokan. - Ljubljana : [N. Jokan], 2013. - 38 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1766. - Bibliografija: str. 35-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) gifted b) student c) hyperactivity d) nadarjeni e) študent f) hiperaktivnost g) motnje pozornosti h) študenti s posebnimi potrebami

159.924:616-008.61-057.875(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) JOKAN, N. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 9785417

17.
ŠKORJANC, Nika
        Poklicni stres pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih -kaj je in kako ga zmanjšujemo : diplomsko delo / Nika Škorjanc. - Ljubljana : [N. Škorjanc], 2013. - 39 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1799. - Bibliografija: str. 36-39. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mental stress b) special school teacher c) duševni stres d) specialni pedagog e) specialni in rehabilitacijski pedagogi f) stresogeni dejavniki g) strategije spoprijemanja

159.944.4:37-051(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ŠKORJANC, N. Poklicni
COBISS.SI-ID 9798729

18.
ŠKULJ, Anja
        Podobe iz sanj : diplomsko delo / Anja Škulj. - Ljubljana : [A. škulj], 2013. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1771. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sleep b) dream c) psychoanalysis d) art education e) graphic arts f) spanje g) sanje h) psihoanaliza i) likovna vzgoja j) grafika k) nadrealizem l) simbolizem m) likovna domišljija n) nezavedno o) interpretacije del

159.963:7(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ŠKULJ, A. Podobe
COBISS.SI-ID 9789257

19.
TURK, Simon
        Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja : doktorska disertacija / Simon Turk. - Ljubljana : [S. Turk], 2013. - 268 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1901. - Bibliografija: str. 253-264. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) psychology b) self-concept c) psihologija d) samopodoba e) samoučinkovitost f) empatija g) samouravnavanje h) kakovost življenja i) posameznik j) individuum k) vprašalnik

159.9(043.3)
ZZ II 159.9(043.2) TURK, S. Krepitev
COBISS.SI-ID 9841225


17 ETIKA.


20.
        HANDBOOK of family theories : a content-based approach / edited by Mark A. Fine, Frank D. Fincham. - New York ; London : Routledge, 2013. - XVI, 492 str. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-415-87945-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-65722-8 (broš.)
ISBN 978-0-203-07518-0 (e- knjiga)
a) Families b) Marriage c) family environment d) parent-child relation e) aggression f) družinsko okolje g) odnos med starši in otrokom h) agresija i) družinske teorije j) sobivanje k) spol l) zakonske stiske m) selitve n) demografija o) vojaška družina p) kulturne razlike

173
173 HANDBOOK of family
COBISS.SI-ID 9823561


17(043.2) ETIKA.


21.
DOLŽAN, Neža
        Partnerstvo v obdobju prehoda v odraslost : diplomsko delo / Neža Dolžan. - Ljubljana : [N. Dolžan], 2013. - 97 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1842. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) young adult c) medosebni odnosi d) mlajši odrasli e) prehod v odraslost f) matična družina g) partnerstvo h) eksperimentiranje i) kohabitacija j) poroka k) uspešna zveza

173-053.81(043.2)
ZZ II 17(043.2) DOLŽAN, N. Partnerstvo
COBISS.SI-ID 9804361

22.
VERBIČ, Lea, 1990-
        Vzgojni stili in odnosi v družini : diplomsko delo / Lea Verbič. - Podboršt : [L. Verbič], 2013. - 45 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1877. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family education b) community home c) družinska vzgoja d) vzgojni dom e) vzgojni stili f) odnosi

173:37.018(043.2)
37.018:173(043.2)
ZZ II 17(043.2) VERBIČ, L. Vzgojni
COBISS.SI-ID 9814089


2 VERSTVO.


23.
        ŠOLA kot prostor dialoga med vero, znanostjo in umetnostjo : zbornik mednarodnega simpozija ob dvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava, 9. do 12. maj 2013 = School as a place of dialogue among faith, science and arts : proceedings of the International Symposium in St. Stanislavs Institution 9th to 12th May 2013 / [urednika, editors Roman Globokar in Anton Česen ; prevodi, English translations Jasna Džambić ... et al.]. - Ljubljana : Zavod sv. Stanislava, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 355 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava = Symposia at St. Stanislav's Institution ; 7)

Prispevki v slov., nekateri prispevki v slov. in angl. ali nem. - Recenzenta Stanko Gerjolj, Ivan Janez Štuhec. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetki v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6650-13-7
a) Znanost in religija - Posvetovanja b) Umetnost - Znanost - Posvetovanja c) Umetnost in religija - Posvetovanja d) school e) sciences f) belief g) art h) šola i) vede j) vera k) umetnost l) povezovanje m) etika n) kultura o) religijski pouk p) znanost q) evolucija r) abstraktnost s) humanizem t) alumni

2:001(082)
7.01:001(082)
7.01:2(082)
2 ŠOLA kot prostor
COBISS.SI-ID 268846080


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


24.
KOŽUH, Boris
        Knjiga o statistiki / Boris Kožuh. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 243 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 227-228

ISBN 978-961-237-599-7
a) Statistika - Učbeniki za visoke šole b) statistics - textbook c) statistika - učbenik d) pedagoška statistika e) raziskovanje f) pedagoško raziskovanje g) urejevanje podatkov h) rangi i) srednje vrednosti j) razpršenost k) normalna porazdelitev l) vzorci

311.1(075.8)
31 KOŽUH, B. Knjiga
COBISS.SI-ID 268607232


316 SOCIOLOGIJA.


25.
FROMM, Erich, 1900-1980
        Anatomija človekove uničevalnosti / Erich Fromm ; [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 603 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The anatomy of human destructiveness. - 1.000 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 600-603

ISBN 978-961-01-2340-8
a) Agresivnost - Socialna psihologija b) social psychology c) aggressiveness d) socialna psihologija e) osebnostni razvoj f) vrednote g) družba h) teoretska psihoanaliza i) instinktivizem j) behaviorizem k) psihoanaliza l) strasti m) nevrofiziologija n) vedenje živali o) antropologija p) paleontologija q) Freudova teorija

316.647.3:159.9
316.6 FROMM, E. Anatomija
COBISS.SI-ID 268348416


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


26.
ROZINA, Katarina
        Ženske in droge : diplomsko delo / Katarina Rozina. - Ljubljana : [K. Rozina], 2013. - 45 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1831. - Bibliografija: str. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction b) zasvojenost z drogami c) ženske d) spolne razlike

316.346.2-055.2:613.83(043.2)
ZZ II 3(043.2) ROZINA, K. Ženske
COBISS.SI-ID 9795657

27.
VANER, Neva
        Družinske navade, pravila in pomen družinskih skrivnosti : diplomsko delo / Neva Vaner. - Ljubljana : [N. Vaner], 2013. - 36 str., [10] str. pril. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1873. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) družina c) navade d) vrednote e) pravila f) družinski slog

316.36(043.2)
ZZ 3(043.2) VANER, N. Družinske
COBISS.SI-ID 9805641


33 GOSPODARSTVO


28.
IVANČIČ, Angela
        Spremembe na trgu delovne sile, pomen izobrazbe in pismenost zaposlenih / Angela Ivančič. - Ljubljana : Inštitut za razvojne in strateške analize, 2010 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 198 str. : graf. prikazi, preglednice ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-92399-4-0
a) Trg delovne sile - Zaposlovanje b) employment policy c) manpower d) zaposlovalna politika e) delovna sila f) tehnološke spremembe g) zaposlitev h) izobrazba i) pismenost j) slovenski trg k) delovno mesto

331.5(497.4)
330 IVANČIČ, A. Spremembe
COBISS.SI-ID 252018944


33(043.2) GOSPODARSTVO.


29.
ZEBEC, Jasna
        Zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Jasna Zebec. - Ljubljana : [J. Zebec], 2013. - 29 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1774. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) employment policy b) handicapped c) zaposlovalna politika d) prizadeti e) invalidi f) osebe z motnjami v duševnem razvoju g) zaposlovanje pod posebnimi pogoji h) pomen dela

331.5-056.34(043.2)
ZZ II 330(043.2) ZEBEC, J. Zaposlovanje
COBISS.SI-ID 9793353


34 PRAVO.


30.
        ZBORNIK za Alenko Šelih : kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice = Essays in honour of Alenka Šelih : criminal law, criminology, human rights / uredniki / editors: Matjaž Ambrož, Katja Filipčič, Aleš Završnik. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti : Pravna fakulteta : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013 (Ljubljana : Interes City). - 509 str. : portert ; 25 cm

Besedilo v slov., angl., bos. in nem. - Bibliografija na koncu prispevkov ali v opombah na dnu str. - Summaries

ISBN 978-961-6503-23-5 (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti)
a) Šelih, Alenka (1933-) - Zborniki b) Kazensko pravo - Literarna teorija - Zborniki c) kriminologija d) pravo e) teorija prava f) kriminalitetna politika g) kazensko pravosodje h) kriminaliteta in ideologija i) kazensko pravo j) kazenske sankcije k) človekove pravice l) mladoletniško sodstvo m) otroci s posebnimi potrebami n) zborniki

343.9:343(082)
343 ZBORNIK za Alenko
COBISS.SI-ID 268561408


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


31.
        PROBLEMATIKA revščine in kako jo reševati : zbornik Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) / [avtorji Dernovšček Hafner Nataša ... [et al.] ; urednica Tereza Novak]. - Ljubljana : NFHOS - Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, 2013 (Kranj : Melior). - 76 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtrorjih: str. 70-72

ISBN 978-961-281-179-2
a) social handicap b) sociology c) socialna prizadetost d) sociologija e) revščina f) pomoč g) humanitarne organizacije h) socialne stiske i) duševno zdravje j) medosebni odnosi k) trgovina l) socialno podjetništvo m) raziskava

364.662(082)
364.65 PROBLEMATIKA revščine
COBISS.SI-ID 269172224

32.
        PSIHOSOCIALNA pomoč ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje : priročnik / [zbrale in uredile Dalida Horvat, Doroteja Lešnik Mugnaioni, Maja Plaz]. - Ljubljana : Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 2004. - XII, 268 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-91471-0-3
a) Ženske - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki b) Otroci - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki c) Duševna stiska - Pomoč - Priročniki d) violence e) social psychology f) nasilje g) socialna psihologija h) vrstniško nasilje i) pomoč j) invalidi k) prostovljstvo l) nasilje m) SOS telefon n) ženske o) otroci p) svetovanje q) spolno nasilje r) zlorabe s) družinsko pravo t) pravo u) institucije

364:343.62(035)
II 36 PSIHOSOCIALNA pomoč
COBISS.SI-ID 216211456


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


33.
BIZJAK, Nina, 1987-
        Vloga rojstva otroka v partnerskem odnosu : diplomsko delo / Nina Bizjak. - Ljubljana : [N. Bizjak], 2013. - IV f., 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1862. - Bibliografija: str. 101-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) birth c) medosebni odnosi d) rojstvo e) partnerski odnos f) otrok g) starševstvo h) komunikacija

364.624.2:618.4(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) BIZJAK, N. Vloga
COBISS.SI-ID 9800265


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


34.
ČANČAR, Ivana, 1988-
        Interkulturnost? Da : priročnik za interkulturno pedagogiko - opis področij in dobrih praks / [avtorica Ivana Čančar ; foto Jasmina Imširović]. - Ljubljana : Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, 2013. - 30 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Projekt Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji)

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 28-30
a) intercultural education b) medkulturna vzgoja c) interkulturna pedagogika d) interkulturnost e) šolska politika f) pedagogika g) vzgoja in izobraževanje h) materni jezik i) učitelji j) prakse

37.035
II 37.01 ČANČAR, I. Interkulturnost?
COBISS.SI-ID 269227008

35.
NICHOLLS, John G., 1940-1994
        The competitive ethos and democratic education / John G. Nicholls. - Cambridge : Harvard University Press, cop. 1989. - 261 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 229-259. - Kazalo

ISBN 0-674-15417-7
a) motivation b) child development c) education d) competition e) motivacija f) razvoj otroka g) vzgoja in izobraževanje h) tekmovanje i) demokratična vzgoja j) tekmovalnost

37.01
37.01 NICHOLLS, J. Competitive
COBISS.SI-ID 9830473

36.
PASSEY, Don
        Inclusive technology enhanced learning : overcoming cognitive, physical, emotional, and geographic challenges / Don Passey. - New York ; London : Routledge, 2014. - XVIII, 240 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 212-236. - Kazalo. - Vsebina: An overview of approaches taken in this book ; Educational digital technologies and learning ; Types of digital technologies and their applications in educational settings ; Groups of learners and impacts of digital technologies on learning ; Groups of mediators and uses of digital technologies in supporting learners ; Conclusions and where next : balance, balance, balance

ISBN 978-0-415-52433-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-52434-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-07374-2 (e-knjiga)
a) Children with disabilities - Education - Computer-assisted instruction b) Inclusive education c) Educational technology d) Digital electronics e) education f) remedial instruction sciences g) educational technology h) learning i) specialna pedagogika j) izobraževalna tehnologija k) učenje l) inkluzija m) digitalne tehnologije n) kognitivni vidik o) čustveni vidik p) programska oprema q) osebe s posebnimi potrebami r) mladi s) učne težave t) mediatorji u) pomoč v) učitelji w) starši

37.091.33
371.3 PASSEY, D. Inclusive
COBISS.SI-ID 9817417

37.
POSVETOVANJE Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi (2013 ; Ljubljana)
        Posvetovanje Podpora psihologa učiteljem in vzgojiteljem pri delu z nadarjenimi, 25. 1. 2013, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani / [organizatorja posveta Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti PeF UL in Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju pri Društvu psihologov Slovenije] ; urednici Mojca Juriševič in Polona Gradišek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2013. - 105 str. : graf. prikazi ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-253-110-2
a) Šolski psihologi - Svetovalno delo - Posvetovanja b) Nadarjeni učenci - Psihološko svetovanje - Posvetovanja c) šole d) svetovalni delavci e) šolska svetovalna služba f) zborniki

37.091.12:159.9-051(082)
159.924-053.5(082)
159.928 POSVETOVANJE Posvetovanje
COBISS.SI-ID 268576512

38.
STROKOVNI posvet za učitelje matematike, računalništva in tehnike (2013 ; Ljubljana)
        Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje matematike, računalništva in tehnike, Ljubljana, 4. 10. 2013 ; [organizator] Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete v Ljubljani ; [uredil Boštjan Kuzman]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2013. - 48 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik povzetkov ob strokovnem posvetu Motiviranje nadarjenih učencev za matematiko, računalništvo in tehniko. - 200 izv.

ISBN 978-961-253-113-3
a) Matematika - Pouk - Posvetovanja b) Računalništvo - Pouk - Posvetovanja c) Tehnika - Pouk - Posvetovanja d) Nadarjeni učenci - Motivacija - Posvetovanja e) mathematics f) computer science g) engineering h) gifted i) matematika j) računalništvo k) tehnika l) nadarjeni m) motiviranje n) učenje o) poučevanje

37.091.3:51(082)
37.015.3-056.45-057.87(082)
II 37 STROKOVNI Motiviranje
COBISS.SI-ID 269003520


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


39.
GRBEC, Daša
        Pričakovanja staršev do strokovnih delavcev v izbrani osnovni šoli : diplomsko delo / Daša Grbec. - Ljubljana : [D. Grbec], 2013. - 41 str., [3] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1848. - Bibliografija: str. 38-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) worker b) primary school c) delavec d) osnovna šola e) svetovalna služba f) strokovni delavci g) starši

37(043.2)
ZZ II 37(043.2) GRBEC, D. Pričakovanja
COBISS.SI-ID 9802057

40.
KOBENTAR, Nina
        Zdravje učiteljev Goriške regije : diplomsko delo / Nina Kobentar. - Ljubljana : [N. Kobentar], 2013. - VI, 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1853. - Bibliografija: str. 81-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) health b) teacher c) zdravje d) učitelj e) razredni pouk f) športni pedagogi g) športna aktivnost h) prosti čas

37.011.3-051:331.47(497.473)(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOBENTAR, N. Zdravje
COBISS.SI-ID 9801033

41.
VODE, Tea
        Stališča osnovnošolskih učiteljev do e-dnevnika in e-redovalnice : diplomsko delo / Tea Vode. - Ljubljana : [T. Vode], 2013. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1866. - Bibliografija: f. 53-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) information technology c) primary school d) učitelj e) informacijska tehnologija f) osnovna šola g) e-dnevnik h) e-redovalnica i) stališča j) šolska dokumentacija

37.091.26:004(043.2)
ZZ II 37(043.2) VODE, T. Stališča
COBISS.SI-ID 9808201


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


42.
STROKOVNO srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev (19 ; 2013 ; Portorož)
        Gradivo za udeležence / XIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, Portorož, 7.-8. oktober 2013 ; [uredila Petra Weissbacher]. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2013. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/10/XIX-srecanje-vrtci_gradivo-za-udelezence_oktober-2013.pdf. - 210 izv.
a) vrtci b) ravnatelji

373.2
II 373.2 STROKOVNO Gradivo 2013
COBISS.SI-ID 9827401


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


43.
BREZOVAR, Elizabeta
        Sodelovanje in komunikacija med vrtcem in starši : diplomska naloga / Elizabeta Brezovar. - Ljubljana : [E. Brezovar], 2013. - III, 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1805. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) cooperation c) communication d) vrtec e) sodelovanje f) komunikacija

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BREZOVAR, E. Sodelovanje

COBISS.SI-ID 9797193

44.
KASTELIC, Erika
        Koordinacija v orientacijskih igrah predšolskih otrok : diplomsko delo / Erika Kastelic. - Ljubljana : [E. Kastelic], 2013. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1776. - Bibliografija: str. 55-57. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) motion d) predšolski otrok e) igra f) gibanje g) orientacijske igre h) celostni razvoj otroka i) razvijanje koordinacije

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KASTELIC, E. Koordinacija

COBISS.SI-ID 9792329

45.
MARIN, Alja, 1989-
        Fonološki (govorni) razvoj otrok med 2;5. in 5;7. letom starosti : transkripcija govora : diplomsko delo / Alja Marin. - Ljubljana : [A. Marin], 2013. - 157 str., [67] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1883. - Bibliografija: str. 152-156. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) speech c) predšolski otrok d) govor e) govorno-jezikovni razvoj f) fonološki razvoj g) fonološki procesi h) mariborski govor i) analiza govora

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MARIN, A. Fonološki
COBISS.SI-ID 9826121

46.
ROGELJ, Janja, 1987-
        Dejavnosti z vodo v skupini predšolskih otrok : diplomska naloga / Janja Rogelj. - Ljubljana : [J. Rogelj], 2013. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1888. - Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) voda f) medpredmetno povezovanje g) aktivno učenje h) igre

373.2.016:546.212(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROGELJ, J. Dejavnosti
COBISS.SI-ID 9826633

47.
ROKAVEC, Carmen
        Z otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo maketo mostiščarjev : diplomsko delo / Carmen Rokavec. - Ljubljana : [C. Rokavec], 2013. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1773. - Bibliografija: str. 34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) mostiščarji h) izdelava makete i) tehnična vzgoja v vrtcu

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROKAVEC, C. Z otroki
COBISS.SI-ID 9793865

48.
SEČNIK, Sabina
        Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti po načelih konvergentne pedagogike v Vrtcu Hansa Christiana Andersena (Enota Lastovica) : diplomsko delo / Sabina Sečnik. - Ljubljana : [S. Sečnik], 2013. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1829. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) sciences of education b) reading c) writing d) pedagoške vede e) nursery school f) branje g) vrtec h) konvergentna pedagogika i) predšolski otrok

373.2.016:028(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SEČNIK, S. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9795401

49.
SKUBIN Juretič, Mirijam, 1962-
        Vrtec Mali svet : diplomska naloga / Mirijam Skubin Juretič. - Ljubljana : [M. Skubin Juretič], 2013. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1809. - Bibliografija: str. 43-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) vrtec c) gibalne dejavnosti d) mednarodni vrtec e) družina

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SKUBIN J., M. Vrtec
COBISS.SI-ID 9790537

50.
SRNJAK, Suzana
        Razlike v načrtovanju učnega procesa med prvim in drugim starostnim obdobjem : diplomsko delo / Suzana Srnjak. - Ljubljana : [S. Srnjak], 2013. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1872. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) pre-school age c) learning process d) motorika e) predšolsko obdobje f) učni proces g) metoda igre h) vrtec

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SRNJAK, S. Razlike
COBISS.SI-ID 9807689

51.
STRGAR, Blanka
        Uporaba tehnik aktivnega učenja v vrtcu : diplomsko delo / Blanka Strgar. - Ljubljana : [B. Strgar], 2013. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1803. - Bibliografija: str. 54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) predšolski otrok d) aktivna metoda e) aktivno učenje f) raziskovanje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STRGAR, B. Uporaba
COBISS.SI-ID 9797705

52.
ŠKERJANEC, Darja
        Kaj vedo štiriletniki o kamninah : diplomsko delo / Darja Škerjanec. - Kamnik : [D. Škerjanec], 2013. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1817. - Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolska vzgoja e) kamnine f) aktivno učenje

373.2.016:55(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠKERJANEC, D. Kaj
COBISS.SI-ID 9796681

53.
ŠKRBINA Božič, Jerneja
        Ugotavljanje razumevanja koncepta knjige in tiska v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Jerneja Škrbina Božič. - Ljubljana : [J. Škrbina Božič], 2013. - III, 43 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1835. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) book d) reading e) predšolski otrok f) pismenost g) knjiga h) branje i) bralna pismenost

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠKRBINA BOŽIČ Ugotavljanje

COBISS.SI-ID 9805385

54.
ŠUTEJ, Mirjana
        Vloga lutke pri porajajoči se pismenosti : diplomsko delo / Mirjana Šutej. - Ljubljana : [M. Šutej], 2013. - XIX, 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1867. - Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) pre-school child c) lutke d) predšolski otrok e) pismenost f) jezikovna zmožnost g) otroške igre

373.2:688.721(043.2)
ZZ I 373.2(043.2) ŠUTEJ, M. Vloga
COBISS.SI-ID 9807945

55.
ZORAN, Maja
        Leseni liki različnih oblik : diplomsko delo / Maja Zoran. - Ljubljana : [M. Zoran], 2013. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1871. - Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) child development c) play d) predšolski otrok e) razvoj otroka f) igra g) les h) izdelki

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZORAN, M. Leseni
COBISS.SI-ID 9806921

56.
ZUKANOVIĆ, Mehdina
        Z otroki, starimi od pet do šest let, izdelamo zemljevid : diplomsko delo / Mehdina Zukanović. - Ljubljana : [M. Zukanović], 2013. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1895. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) geography d) predšolski otrok e) praktično delo f) geografija g) zemljevidi h) aktivno učenje i) igra j) tehnična vzgoja

373.2.016:655.3.066.43(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZUKANOVIĆ, M. Z otroki
COBISS.SI-ID 9829961

57.
ZUPANC, Neja
        Razvijanje veščin v obdobju porajajoče se pismenosti kot preventiva za nastanek učnih težav : diplomsko delo / Neja Zupanc. - Ljubljana : [N. Zupanc], 2013. - 44 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1768. - Bibliografija: str. 41-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) pre-reading c) pre-writing d) predšolski otrok e) priprave na učenje branja f) priprave na učenje pisanja g) zgodnja pismenost h) predopismenjevanje i) spodbujanje pismenosti

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZUPANC, N. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9788233


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


58.
VOUK, Andreja, 1969-
        Matematika 2 [Elektronski vir] : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Andreja Vouk ; ilustrirala Nina Drol. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-03-0088-5
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) special education d) matematika e) pouk po prilagojenem programu f) učbeniki s prilagojenim programom g) navodila h) CD-ROM

373.32.016:51(075.2)(086.034.44)
cdr 373.32.016:51 VOUK, A. Matematika 2
COBISS.SI-ID 267773440


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


59.
GRIMŠIČ, Darja
        Plesno ustvarjanje kot odziv na slike domišljijskih dreves : diplomska naloga / Darja Grimšič. - Ljubljana : [D. Grimšič], 2013. - XV f., 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1843. - Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school education c) ples d) predšolska vzgoja e) gib f) kurikulum

373.2.016:793(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GRIMŠIČ, D. Plesno
COBISS.SI-ID 9803593

60.
MRVAR, Špela, 1988-
        Kako športno vzgojo doživljajo učenci drugega triletja z Obalno-kraške regije : diplomsko delo / Špela Mrvar. - Ljubljana : [Š. Mrvar], 2013. - VIII, 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1858. - Bibliografija: str. 80-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) učni predmet f) odnos g) motivacija h) ocenjevanje

373.3.016:796/799(497.472)(043.2)
ZZ II 79(043.2) MRVAR, Š. Kako
COBISS.SI-ID 9800521


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


61.
BIRD, Gillian
        Matematične veščine za najstnike z downovim sindromom (11-16 let) / Gillian Bird and Sue Buckley ; [prevod Margareta Jurišić in Breda Koroušič]. - Ljubljana : Društvo Downov sindrom Slovenija, 2013. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Downov sindrom vprašanja & informacije : matematične veščine)

Dostopno tudi na: http://www.centerjanezalevca.si/Datoteke/Matematika_down_knjizica%20slovenska.pdf. - Prevod dela: Number skills for teenagers with Down syndrome (11-16 years). - Bibliografija: str. [49]. - Povzetek
a) Down's syndrome b) calculation c) mathematics d) Downov sindrom e) računanje f) matematika g) najstniki h) matematične veščine

376.1-056.34
II 376.1-056.34 BIRD, G. Matematične
COBISS.SI-ID 9818185

62.
GABEL, Susan Lynn, 1956-
        Disability and teaching / Susan L. Gabel and David J. Connor. - New York ; London : Routledge, 2014. - XXIX, 145 str. ; 23 cm. - (Reflective teaching and the social conditions of schooling : a series for perspective and practing teachers)

Bibliografija: str.139-142. - Kazalo

ISBN 978-0-415-81398-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-8058-4914-1 (broš.)
ISBN 978-0-203-79683-2 (e- knjiga)
a) People with disabilities - Education - Case studies b) special education c) remedial instruction sciences d) teaching e) specialna pedagogika f) pouk g) pouk po prilagojenem programu h) učenci i) učitelji j) dosežki k) študije l) inkluzija m) družba n) pogledi

376.1
376.1 GABEL, S. L. Disability
COBISS.SI-ID 9817161

63.
MEĐUNARODNI naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas (7 ; 2013 ; Beograd)
        Zbornik rezimea = Abstract book / VII međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Beograd, 27-29. septembar 2013. = The Seventh International Scientific Conference Special Education and Rehabilitation Today, Belgrade, September, 27-29, 2013 ; [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Mile Vuković]. - Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = Belgrade : Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2013 (Beograd : Planeta print). - 158 str. ; 20 cm

Besedilo v srb. ali angl. - 250 izv.

ISBN 978-86-6203-032-0
a) remedial instruction sciences - conference b) specialna pedagogika - konferenca

376.1
376.1 MEĐUNARODNI Zbornik 2013
COBISS.SI-ID 9838665


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64.
BRUMEN, Maja, 1990-
        Snoezelen kot multisenzorni stimulator pri osebah z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Maja Brumen. - Ljubljana : [M. Brumen], 2013. - 25 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1852. - Bibliografija: str. 22-25. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mental handicap b) motnje v duševnem razvoju c) multisenzorne izkušje d) veščine e) zaznavanje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BRUMEN, M. Snoezelen
COBISS.SI-ID 9802569

65.
CAHUNEK, Lea
        Osebe albanske narodnosti v šolskem sistemu v Sloveniji : diplomsko delo / Lea Cahunek. - Ljubljana : [L. Cahunek], 2013. - VIII, 137 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1893. - Bibliografija: str. 123-129. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) education system - Slovenia b) immigrant c) identity d) migration e) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenia f) priseljenec g) identiteta h) migracija i) Albanci j) otroci priseljencev k) svetovalni delavci

376.7(043.2)
ZZ II 376.1 CAHUNEK, L. Osebe
COBISS.SI-ID 9828681

66.
FAJDIGA, Špela, 1986-
        Uporaba in učinkovitost terapije senzorne integracije : (študija primera) : diplomsko delo / Špela Fajdiga. - Ljubljana : [Š. Fajdiga], 2013. - VI f., 149 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1857. - Bibliografija: str. 54-55. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) therapy b) behaviour disorder c) terapija d) motnje vedenja e) senzorna integracija f) čutila g) senzomotorični razvoj h) aktivnosti

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) FAJDIGA, Š. Uporaba
COBISS.SI-ID 9800777

67.
HERIC, Katja
        Gibalno/športna dejavnost v vlogi preprečevanja izgorelosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : diplomsko delo / Katja Heric. - Ljubljana : [K. Heric], 2013. - 25 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1844. - Bibliografija: str. 23-25. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) sport c) specialni pedagog d) šport e) poklicna izgorelost f) rehabilitacijski pedagogi g) športna dejavnost

376.1:796(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HERIC, K. Gibalno/športna

COBISS.SI-ID 9803337

68.
HRIBLJAN, Špela
        Delo v kombiniranih oddelkih v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Špela Hribljan. - Ljubljana : [Š. Hribljan], 2013. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1845. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school b) primary school c) šola s prilagojenim programom d) osnovna šola e) kombinirani oddelki f) načrtovanje g) organizacija dela

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HRIBLJAN, Š. Delo
COBISS.SI-ID 9803081

69.
JUKAN, Esmeralda
        Vpliv plesa na razvoj oseb s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Esmeralda Jukan. - Ljubljana : [E. Jukan], 2013. - 36 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1856. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) dance c) otrok s posebnimi potrebami d) ples e) terapija f) ustvarjalni gib g) plesne dejavnosti

376.1:793.38(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JUKAN, E. Vpliv
COBISS.SI-ID 9801545

70.
JURETIČ, Sara
        Uporaba mnemotehnik pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami : diplomsko delo / Sara Juretič. - Ljubljana : [S. Juretič], 2013. - IV, 39 str., [8] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1836. - Bibliografija: str. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) learning difficulty c) learning d) memory e) osnovna šola f) učne težave g) učenje h) spomin i) učenci s specifičnimi učnimi težavami j) memoriranje k) mnemotehnike

376.1:159.953.4(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JURETIČ, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 9805129

71.
KOLARIČ, Sandra, 1991-
        Intimnost, partnerstvo in starševstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Sandra Kolarič. - Ljubljana : [S. Kolarič], 2013. - 32 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1827. - Bibliografija: str. 29-32. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mental handicap b) motnje v duševnem razvoju c) intimnost d) partnerstvo e) starševstvo f) stališča

376.1:347.63(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOLARIČ, S. Intimnost
COBISS.SI-ID 9795145

72.
LAH, Nina, 1991-
        Povezanost specifičnih učnih težav in socialnega vključevanja : diplomsko delo / Nina Lah. - Ljubljana : [N. Lah], 2013. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1784. - Bibliografija: str. 29-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) remedial instruction sciences b) learning difficulty c) specialna pedagogika d) učne težave e) socialno vključevanje f) socialne veščine g) primanjkljaji h) mladi

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LAH, N. Povezanost
COBISS.SI-ID 9788745

73.
PEZDIR, Nadja
        Strategije reševanja matematičnih problemov pri pouku fizike za učence s specifičnimi učnimi težavami : diplomsko delo / Nadja Pezdir. - Ljubljana : [N. Pezdir], 2013. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1763. - Bibliografija: str. 29-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) primary education b) learning difficulty c) physics d) mathematics e) osnovnošolski pouk f) učne težave g) fizika h) matematika i) učenci s specifičnimi učnimi težavami j) timsko poučevanje matematike in fizike

376.1:53(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PEZDIR, N. Strategije
COBISS.SI-ID 9786441

74.
PODLOGAR, Petra
        Socialna anksioznost pri učencih z govornimi motnjami : diplomsko delo / Petra Podlogar. - Ljubljana : [P. Podlogar], 2013. - 23 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1846. - Bibliografija: str. 22-23. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) speech defect b) pupil c) govorna motnja d) učenec e) socialna anksioznost f) adolescenti g) komunikacija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PODLOGAR, P. Socialna
COBISS.SI-ID 9802825

75.
REJEC, Tina, 9.12.1990
        Čustveno doživljanje in odzivanje učencev s PPPU pri spoprijemanju s težavami : diplomsko delo / Tina Rejec. - Ljubljana : [T. Rejec], 2013. - 38 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1808. - Bibliografija: str. 35-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) affective behaviour c) učne težave d) čustveno vedenje e) specifične učne težave f) primanjkljaji na posameznih področjih učenja g) rezilientnost h) spoprijemanje s težavami

376.1-056.45(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) REJEC, T. Čustveno
COBISS.SI-ID 9796425

76.
RESMAN, Veronika
        Vpliv aktivnosti na kmetiji na kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Veronika Resman. - Ljubljana : [V. Resman], 2013. - 20 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1770. - Bibliografija: str. 18-20. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) open air activities c) duševno prizadeti d) dejavnosti na prostem e) osebe z motnjami v duševnem razvoju f) delovne in sprostitvene možnosti na kmetiji g) terapevtsko kmetijstvo

376.1-056.34(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RESMAN, V. Vpliv
COBISS.SI-ID 9789769

77.
SVETEC, Anamarie
        Komunikacija otrok z Downovim sindromom : diplomsko delo / Anamarie Svetec. - Ljubljana : [A. Svetec], 2013. - 27 str. : tabela ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1823. - Bibliografija: str. 25-27. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) communication c) Downov sindrom d) komunikacija e) otroci f) govor g) jezik

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SVETEC, A. Komunikacija
COBISS.SI-ID 9794121

78.
TOT, Petra
        Proces zaposlitvene rehabilitacije slepih in slabovidnih oseb v Sloveniji : diplomsko delo / Petra Tot. - Ljubljana : [P. Tot], 2013. - 36 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1806. - Bibliografija: str. 32-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) visually handicapped c) slepi d) slabovidni e) izvajalci f) zaposlitev g) rehabilitacija

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TOT, P. Proces
COBISS.SI-ID 9794889

79.
TRČEK, Marjeta, 1990-
        Pomoč učencem z dispraksijo pri pouku geometrije : diplomsko delo / Marjeta Trček. - Ljubljana : [M. Trček], 2013. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1801. - Bibliografija: str. 47-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary education b) learning difficulty c) geometry d) osnovnošolski pouk e) učne težave f) geometry g) dispraksija h) pomoč in podpora

376.1:514(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TRČEK, M. Pomoč
COBISS.SI-ID 9798217


5 NARAVOSLOVNE VEDE


80.
PURKAT, Matija
        E-učbeniki na področju naravoslovja v prvih dveh obdobjih osnovne šole v Sloveniji : diplomsko delo / Matija Pukat. - Ljubljana : [M. Pukat], 2013. - 69 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1890. - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) primary school c) evaluation d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) osnovna šola f) evalvacija g) e-učbeniki h) didaktika i) multimedijsko učenje j) razredna stopnja

5:004(043.2)
ZZ II 5(043.2) PURKAT, M. E-učbeniki
COBISS.SI-ID 9828425


51 MATEMATIKA.


81.
ČIMŽAR, Andreja
        Matematika 6. Delovni zvezek za 6. razred osnovne šole [Elektronski vir] : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Andreja Čimžar, Marta Krt ; ilustracije Mojca Lampe]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

120 izv.

ISBN 978-961-234-988-2
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) special education d) matematika e) pouk po prilagojenem programu f) učbeniki s prilagojenim programom g) CD-ROM

51(075.2)(086.034.44)
cdr 51(075.2) ČIMŽAR, A. Matematika 6
COBISS.SI-ID 257500928

82.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 7. [Zbirka nalog za 7. razred osnovne šole] / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 2 zv. (204; 297 str.) : ilustr. ; 21 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - Podrejeni nasl. na ov.: Zbirka nalog za matematiko v 7. razredu osnovne šole. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-298-3
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) matematika d) preslikave e) geometrijski liki f) vzorci g) zaporedje

51(075.2)(076.2)
51(075.2) KONČAN, T. Skrivnosti 7
COBISS.SI-ID 268346624

83.
MLAČNIK, Mateja
        Matematika 7 [Elektronski vir] : učbenik za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Mateja Mlačnik ; ilustracije Vid Sark ; fotografije Mateja Mlačnik, IstockPhoto, arhiv Grafičnega ateljeja Zenit. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM)

120 izv.

ISBN 978-961-234-995-0
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) special education d) matematika e) pouk po prilagojenem programu f) učbeniki s prilagojenim programom g) navodila h) CD-ROM

51(075.2)(086.034.44)
cdr 51(075.2) MLAČNIK, M. Matematika 7
COBISS.SI-ID 268455168

84.
        SVET matematičnih čudes 5. Učbenik / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirali Uroš Hrovat, Samo Jenčič, Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Igor Modic ... et al.]. - 2. izd., 1. natis, 1. dotis. - Ljubljana : DZS, 2013. - 151 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež)

1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0326-1
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) mathematics - textbook c) matematika - učbenik

51(075.2)
II 51(075.2) SVET matematičnih 5
COBISS.SI-ID 268434688


51(043.2) MATEMATIKA.


85.
GREŠAK, Rozalija
        Konstrukcija realnih števil : diplomsko delo / Rozalija Grešak. - Ljubljana : [R. Grešak], 2013. - 23 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1847. - Bibliografija: str. 23. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) mathematics b) matematika c) realna števila d) srednje šole

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) GREŠAK, R. Konstrukcija
COBISS.SI-ID 9801801

86.
HREN, Nika
        Integrali racionalnih funkcij : diplomsko delo / Nika Hren. - Ljubljana : [N. Hren], 2013. - 29 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1802. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) mathematics b) matematika c) racionalne funkcije d) parcialni ulomki e) integriranje

512.622.25(043.2)
ZZ II 51(043.2) HREN, N. Integrali
COBISS.SI-ID 9797961

87.
KLEČ, Kristina, 1988-
        Al Kaši : diplomsko delo / Kristina Kleč. - Ljubljana : [K. Kleč], 2013. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1777. - Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) Al Kaši (1380-1429) b) mathematics c) matematika d) islamska matematika e) krožna konstanta f) število pi g) sinus kota h) kosinusni izrek

51:929(043.2)
ZZ II 51(043.2) KLEČ, K. Al Kaši
COBISS.SI-ID 9791817

88.
KOPIĆ, Alen
        Problem Monty Hall in njegove posplošitve : diplomsko delo / Alen Kopić. - Ljubljana : [A. Kopić], 2013. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1786. - Bibliografija: str. 41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorija verjetnosti d) računalniška simulacija

519.21(043.2)
ZZ II 51(043.2) KOPIĆ, A. Problem
COBISS.SI-ID 9789513

89.
MEDVED, Ines
        Načelo vključitev in izključitev ter njegova uporaba : diplomsko delo / Ines Medved. - Ljubljana : [I. Medved], 2013. - 31 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1790. - Bibliografija: str. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) kombinatorika d) orodje za preštevanje

519.1(043.2)
ZZ II 51(043.2) MEDVED, I. Načelo
COBISS.SI-ID 9786953

90.
MOHAR, Katja
        Definicija koncepta in slika koncepta pri premem sorazmerju : diplomsko delo / Katja Mohar. - Ljubljana : [K. Mohar], 2013. - 38 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1789. - Bibliografija: str. 36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in matematika
a) mathematics b) matematika c) osnovne šole d) premo sorazmerje e) naloge

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) MOHAR, K. Definicija
COBISS.SI-ID 9786697

91.
RONČELJ, Blanka
        Odnos učencev do žepnih računal : diplomsko delo / Blanka Rončelj. - Ljubljana : [B. Rončelj], 2013. - VIII, 78 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1881. - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) teaching aid b) pupil c) primary school d) učni pripomočki e) učenec f) osnovna šola g) žepno računalo h) odnos

51:004.388.2:37.091.8-055.1(043.2)
ZZ II 51 RONČELJ, B. Odnos
COBISS.SI-ID 9822537

92.
ZUPANČIČ, Katja, 1990
        Matematična logika in logične naloge : diplomsko delo / Katja Zupančič. - Ljubljana : [K. Zupančič], 2013. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1804. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) logic b) logika c) strategije reševanja

510.6(043.2)
ZZ II 51(043.2) ZUPANČIČ, K. Matematična
COBISS.SI-ID 9797449

93.
ZUPANEC, Sašo
        Max-plus algebra : diplomsko delo / Sašo Zupanec. - Ljubljana : [S. Zupanec], 2013. - 32 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1869. - Bibliografija: str. 32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) algebra

512(043.2)
ZZ II 51(043.2) ZUPANEC, S. Max-plus
COBISS.SI-ID 9807433


53(043.2) FIZIKA.


94.
KLAVS, Anja, 1988-
        Fizikalne značilnosti pétega glasu : diplomsko delo / Klavs Anja. - Ljubljana : [A. Klavs], 2013. - V f., 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1891. - Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) singing c) fizika d) petje e) človeški glas f) jakost zvoka g) pevki h) kot

534:781.1(043.2)
ZZ II 53(043.2) KLAVS, A. Fizikalne
COBISS.SI-ID 9829193

95.
PODGORELEC, Mateja, 1990-
        Spremembe učnega načrta za fiziko z vidika nacionalnega preverjanja znanja : diplomsko delo / Mateja Podgorelec. - Ljubljana : [M. Podgorelec], 2013. - 19 str., [18] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1792. - Bibliografija: str. 19. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) preverjanje d) znanje e) učni načrt f) osnovna šola

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) PODGORELEC, M. Spremembe
COBISS.SI-ID 9787465

96.
ROBLEK, Manca
        Analiza naknadnega roka nacionalnega preverjanja znanja iz fizike 2012 : diplomsko delo / Manca Roblek. - Ljubljana : [M. Roblek], 2013. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1830. - Bibliografija: str. 27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in matematika
a) physics b) fizika c) preverjanje d) znanje e) barvno kodiranje

53:37.091.26(043.2)
ZZ II 53(043.2) ROBLEK, M. Analiza
COBISS.SI-ID 9795913

97.
VERDEL, Nina
        Padanje kovinske kroglice v tekočini v merilnem valju : diplomsko delo / Nina Verdel. - Ljubljana : [N. Verdel], 2013. - VIII, 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1838. - Bibliografija: f. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) viskoznost d) končna hitrost

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) VERDEL, N. Padanje
COBISS.SI-ID 9804617


54 KEMIJA.


98.
LUKANEC, Marta
        Obvladam. Kemija 3 : [učno gradivo] za tretji letnik srednje šole / [Marta Lukanec, Mojca Graunar ; formule organskih spojin Marta Lukanec idr.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013. - 80 str. : graf. prikazi ; 29 cm. - (Tako lahko)

Avtorici navedeni v kolofonu. - 1.700 izv.

ISBN 978-961-02-0331-5
a) Kemija - Učbeniki za srednje šole b) chemistry c) secondary school d) kemija e) srednja šola f) vaje za srednje šole g) organske spojine

54(075.3)(076.1)
II 54(075.3) LUKANEC, M. Obvladam; KE 3
COBISS.SI-ID 268294912

99.
PODLIPNIK, Mojca
        Obvladam. Kemija 2 : [učno gradivo] za drugi letnik srednje šole / [Mojca Podlipnik ; tehniške risbe Boris Čeh, Mojca Podlipnik idr.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013. - 72 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Tako lahko)

Avtorica navedena v kolofonu. - 1.700 izv.

ISBN 978-961-02-0330-8
a) Kemija - Učbeniki za srednje šole b) chemistry c) secondary school d) kemija e) srednja šola f) spojine g) kemijske reakcije h) elementi i) vaje za srednje šole

54(075.3)(076.1)
II 54(075.3) PODLIPNIK, M. Obvladam; KE 2
COBISS.SI-ID 268283904


54(043.2) KEMIJA.


100.
MUNIH, Kim
        Kvalitativni testi za določanje anorganskih kislin : diplomsko delo / Kim Munih. - Ljubljana : [K. Munih], 2013. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1775. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija-kemija
a) chemistry b) kemija c) kvalitativni testi d) anorganske kisline e) indikatorji

54-32(043.2)
ZZ II 54(043.2) MUNIH, K. Kvalitativni
COBISS.SI-ID 9792841

101.
REBERNIK, Urša
        Primerjava metod za določanje arzena : diplomsko delo / Urša Rebernik. - Ljubljana : [U. Rebernik], 2013. - XI, 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1797. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) arzen d) analitske metode e) atomska absorpcijska spektrometrija

543.632.472(043.2)
ZZ II 54(043.2) REBERNIK, U. Primerjava
COBISS.SI-ID 9799241

102.
SMRDEL, Tjaša
        Projektno učno delo pri pouku kemije : diplomsko delo / Tjaša Smrdel. - Ljubljana : [T. Smrdel], 2013. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1781. - Bibliografija: str. 16. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) projektno učno delo d) učni pristop e) učitelji f) ocenjevanje

54:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) SMRDEL, T. Projektno
COBISS.SI-ID 9790793

103.
ŽAGAR, Rahela
        Učenje s pomočjo e-učnih enot : diplomsko delo / Rahela Žagar. - Ljubljana : [R. Žagar], 2013. - VIII, 85 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1878. - Bibliografija: str. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Biotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) learning c) primary school d) kemija e) učenje f) osnovna šola g) e-učne enote h) kemijski pojmi i) portal e-kemija

54:004(043.2)
004:54(043.2)
ZZ II 54(043.2) ŽAGAR, R. Učenje
COBISS.SI-ID 9814857


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


104.
GORJAN, Alenka
        Razišči skrivnosti živega 9 : delovni zvezek za biologijo v 9. razredu / Alenka Gorjan, Laura Javoršek ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Anže Gorjan Novak]. - 1. izd., 1. natis. - [Podsmreka] : Pipinova knjiga, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-93354-1-3
a) Biologija - Vaje za osnovne šole b) biology - exercise c) biologija - vaja d) poskusi e) živi sistemi f) dedovanje g) biotehnologija h) evolucija i) biotska raznolikost

57(075.2)(076)
II 57(075.2) GORJAN, A. Razišči
COBISS.SI-ID 263025920

105.
JAVORŠEK, Laura, 1979-
        Razišči skrivnosti živega 9 : učbenik za biologijo v 9. razredu / Laura Javoršek ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Kristina Povh ; fotografije Primož Pahor ... et al.]. - 1. izd., 1. natis, dotis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2013. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo

ISBN 978-961-93354-2-0
a) Biologija - Učbeniki za osnovne šole b) biology - textbook c) biologija - učbenik d) poskusi e) živi sistemi f) dedovanje g) biotehnologija h) evolucija i) ekologija j) organizmi

57(075.2)
II 57(075.2) JAVORŠEK, L. Razišči 9
COBISS.SI-ID 268164352

106.
SVEČKO, Marina
        Spoznavam svoje telo : učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole / Marina Svečko ; [ilustracije Suzana Bužan ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 1. izd., 3. natis, 2. dotis. - Ljubljana : DZS, 2013. - 112 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-02-0080-2
a) Somatologija - Učbeniki za osnovne šole b) primary school c) biology - texbook d) osnovna šola e) biologija - učbenik f) biologija g) celica h) organizem i) gibanje j) mišice k) kosti l) transportni sistem

57(075.2)
II 57(075.2) SVEČKO, M. Spoznavam
COBISS.SI-ID 268682752


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


107.
BARTHA, Lea
        Optične lastnosti listov vrste iz skupine močvirske spominčice in vodnega jetičnika : diplomsko delo = Leaf optical properties in Myosotis scorpioides agg. and Veronica anagallis-aquatica : graduation thesis / Lea Bartha. - Ljubljana : [L. Bartha], 2013. - XV f., 51 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1889. - Bibliografija: str. 50-51. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) botany b) botanika c) listi d) rastline e) odbojnost f) prepustnost

581.5(043.2)
ZZ II 58(043.2) BARTHA, L. Optične
COBISS.SI-ID 9829449

108.
BRČON, Nina
        Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Krške vasi do Otočca : diplomsko delo = The distribution of selected alien invasive plant species in the riparian zoneof the river Krka from Krška vas to Otočec : graduation thesis / Nina Brčon. - Ljubljana : [N. Brčon], 2013. - XII, 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1769. - Bibliografija: f. 74-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) botany b) botanika c) tujerodne rastline d) invazivne rastline e) reka Krka

581.524.2(043.2)
ZZ II 58(043.2) BRČON, N. Razširjenost
COBISS.SI-ID 9787977

109.
REDEK, Andreja
        Vsebnost težkih kovin in radionuklidov v koruzi, krmni travi in zemlji na onesnaženih območjih Slovenije : diplomsko delo / Andreja Redek. - Ljubljana : [A. Redek], 2013. - XVI, 79 f., [13] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1887. - Bibliografija: f. 70-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) pollution b) food c) animal d) onesnaževanje e) hrana f) žival g) težke kovine h) radionuklidi i) krmila j) zemlja

581.1:549.25:59(497.4)(043.2)=163.6
ZZ II 58(043.2) REDEK, A. Vsebnost
COBISS.SI-ID 9826889

110.
TRČEK, Simona, 1990-
        Makrofiti reke Ljubljanice : diplomsko delo / Simona Trček. - Ljubljana : [S. Trček], 2013. - IX, 25 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1875. - Bibliografija: str. 24-25. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) makrofiti d) reka Ljubljanica

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) TRČEK, S. Makrofiti
COBISS.SI-ID 9813065


61 MEDICINA.


111.
        MOŽGANSKA kap : kaj pa zdaj? : (priročnik za bolnike in njihove svojce) / [urednici Barbara Starovasnik Žagavec in Nika Goljar ; prevod Barbara Starovasnik Žagavec in Vesna Mlinarič]. - Ljubljana : Oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča, 2013. - 63 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: My stroke yourney. - Slovarček: str. 54-57

ISBN 978-961-6060-85-1
a) brain injury b) možganska poškodba c) Možganska kap - Rehabilitacija - Priročniki d) Bolniki - Nasveti e) hemiplegija f) svojci g) zdravljenje h) timska obravnava i) dejavniki tveganja j) Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča k) možganska kap

616.831-005.1(035)
616 MOŽGANSKA kap
COBISS.SI-ID 268853504

112.
        SOUČASNÉ trendy výchovy ke zdraví : sborník příspěvků = Contemporary trends in education for health : proceedings / Evžen Řehulka, Jitka Reissmannová eds. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - 415 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Prispevki v češ. in angl. - 150 izv. - Bibliografija in abstract v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-80-210-6316-7

613(082)
613 SOUČASNÉ trendy
COBISS.SI-ID 9837385

113.
STROKOVNO srečanje umetnostnih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo (3 ; 2012 ; Ljubljana)
        Izzivi umetnostne terapije : zbornik prispevkov / Tretje strokovno srečanje umetnostnih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, april 2012 ; uredili Katja Bucik, Bojana Caf. - Ljubljana : Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 162 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-91783-2-4
a) Umetnostna terapija - Metode - Posvetovanja b) art c) therapy d) umetnost e) terapija f) psihoterapija g) umetniško ustvarjanje h) likovna terapija i) glasbena terapija j) gibalno-plesna terapija k) zborniki

615.851.8:7(082)
615.851 STROKOVNO Izzivi
COBISS.SI-ID 261387520


61(043.2) MEDICINA.


114.
JERMAN, Blanka
        Spomin po nezgodni možganski poškodbi : diplomsko delo / Blanka Jerman. - Ljubljana : [B. Jerman], 2013. - 41 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1780. - Bibliografija: str. 41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) accident b) brain injury c) nesreča d) možganska poškodba e) spomin f) učenje g) urejenje

616.831(043.2)
ZZ II 61(043.2) JERMAN, B. Spomin
COBISS.SI-ID 9790281

115.
KEK, Katja, 1988-
        Prehranske vsebine v izbranih tiskanih medijih : diplomsko delo / Katja Kek. - Ljubljana : [K. Kek], 2013. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1772. - Bibliografija: str. 47-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) advertising c) prehrana d) oglaševanje e) tiskani mediji

612.39:070(043.2)
ZZ II 61(043.2) KEK, K. Prehranske
COBISS.SI-ID 9794377

116.
PURKAT, Maja
        Učenci z levkemijo in njihovo ponovno vključevanje v šolo : diplomsko delo / Maja Purkat. - Ljubljana : [M. Purkat], 2013. - 31 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1795. - Bibliografija: str. 27-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) disease c) pupil d) osnovna šola e) bolezen f) učenec g) levkemija pri otrocih h) ponovna vključitev v šolo i) ovire j) posledice bolezni in zdravljenja k) socialnopedagoška pomoč

616.155.392-057.874(043.2)
ZZ II 61(043.2) PURKAT, M. Učenci
COBISS.SI-ID 9799753

117.
RUPNIK, Kira
        Možnost zaposlitve bivših uporabnikov drog v socilanih [!] podjetjih : diplomsko delo / Kira Rupnik. - Ljubljana : [K. Rupnik], 2013. - 144 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1822. - Bibliografija: f. 131-143. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) marginal group b) marginalna skupina c) zaposlovanje d) družba e) socialna podjetja f) bivši odvisniki g) droge h) zdravljenje

615.015.6:331(043.2)
ZZ II 3(043.2) RUPNIK, K. Možnost
COBISS.SI-ID 9792073

118.
ŠUKLJAN, Ambra
        Doživljanje vpliva motenj hranjenja na posameznikov življenjski potek : diplomsko delo / Ambra Šukljan. - Ljubljana : [A. Šukljan], 2013. - 37 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1782. - Bibliografija: f. 32-34. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) nutrition b) prehrana c) motnje hranjenja d) telesna samopodoba e) mediji

616.89(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠUKLJAN, A. Doživljanje
COBISS.SI-ID 9791305

119.
ŠURLA, Irena
        Priprava plazmidnih konstruktov za preučitev promotorske aktivnosti genov bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitans : diplomsko delo / Irena šurla. - Ljubljana : [I. Šurla], 2013. - III, 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1764. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) biochemistry b) biokemija c) bakterije d) mikroorganizmi e) Aggregatibacter actinomycetemcomitans f) parodontitis

616.31:579.8(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠURLA, I. Priprava
COBISS.SI-ID 9786185


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


120.
BAUMINGER-Zviely, Nirit
        Social and academic abilities in children with high-functioning autism spectrum disorders / Nirit Bauminger-Zviely. - New York ; London : The Guilford Press, 2013. - XIV, 322 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 275-312. - Kazalo. - Vsebina: Social-emotional and cognitive-academic profiles ; Social-cognitive and emotional competence ; Peer relations ; Developmental changes in social functioning ; Cognitive strengths and weaknesses ; Associated comorbid conditions ; Interventions to facilitate social functioning ; Interventions to facilitate cognitive and academic functioning ; Where are we now and where do we want to go?

ISBN 978-1-4625-0942-3 (trda vezava)
a) Autistic children - Education b) Social skills in children c) remedial instruction sciences d) child e) adolescent f) autism g) learning difficulty h) social behaviour i) specialna pedagogika j) otrok k) mladostnik l) avtizem m) socialno vedenje n) učne težave o) razvoj p) potrebe q) socialni primanjkljaj r) kognitivno vedenje s) ocenjevalna orodja t) učenje u) DSM v) čustva w) pomoč

616.89
616.89 BAUMINGER-Z., N. Social
COBISS.SI-ID 9810761


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


121.
PRELOG, Tjaša
        Dvojna diagnoza : prepletenost motenj v duševnem razvoju z duševnimi motnjami : diplomsko delo / Tjaša Prelog. - Ljubljana : [T. Prelog], 2013. - 39 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1850. - Bibliografija: str. 32-36. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mental handicap b) mentally sick c) motnje v duševnem razvoju d) duševno bolni e) osebe z motnjami v duševnem razvoju f) duševne motnje g) oblike pomoči h) specialno-rehabilitacijski pedagoški pristop

616.89-008.1(043.2)
ZZ II 61(043.2) PRELOG, T. Dvojna
COBISS.SI-ID 9804105

122.
VALENTIČ Ponikvar, Maša
        Vpliv težav v duševnem zdravju na kvaliteto življenja mladih odraslih : diplomsko delo / Maša Valentič Ponikvar. - Ljubljana : [M. Valentič Ponikvar], 2013. - 45 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1865. - Bibliografija: str. 32-34. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mental handicap b) adult c) motnje v duševnem razvoju d) odrasli e) kvaliteta življenja

616.89(043.2)
ZZ II 61(043.2) VALENTIČ P., M. Vpliv
COBISS.SI-ID 9805897


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


123.
PAPOTNIK, Amand
        [Sto en]
        101 izdelek za tehnično ustvarjalnost : priročnik s 3D animacijami za ustvarjanje praktičnih izdelkov za dom, šolo in prosti čas / Amand Papotnik, Tina Brglez ; [ilustracije Said Bešlagić ; animacije za CD Kosta Dolenc]. - Limbuš : Izotech, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič). - 115 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 114

ISBN 978-961-6740-29-6
a) Tehnična vzgoja - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki b) engineering c) tehnika d) tehnični pouk e) učni proces f) projektno delo g) predšolska vzgoja h) prosti čas i) 3 D animacije j) dom k) izdelki

62:37.091.3(035)
II 62 PAPOTNIK, A. Sto en cdr 62 PAPOTNIK, A. Sto en
COBISS.SI-ID 69286657

124.
SLUKAN, Drago
        Elektrotehnika. Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / Drago Slukan, Janez Virtič ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič]. - Limbuš : Izotech, 2008. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6740-00-5
a) electrical engineering - exercise b) elektrotehnika - vaje c) elektrotehnika - vaje za osnovne šole d) izbirni predmet e) električni tok f) elektrika

621.3(075.2)(076.1)
II 62 SLUKAN, D. Elektrotehnika
COBISS.SI-ID 61241857

125.
        TEHNIKA in tehnologija 8 : delovni zvezek z delovnim gradivom za 8. razred devetletne osnovne šole / Samo Fošnarič ... [et al.] ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič]. - Limbuš : Izotech, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 30 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-91048-7-0
a) Tehnični pouk - Vaje za osnovne šole b) engineering - exercise c) primary education d) tehnika - vaja e) osnovnošolski pouk f) tehnični pouk g) tehnika h) vaje za osnovne šole

62(075.2)(076.5)
II 62 TEHNIKA in tehnologija 8
COBISS.SI-ID 727211


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


126.
KOSMAČ, Kaja, 1990-
        Poučevanje Tehnike in tehnologije s strategijo projektnega učnega dela : diplomsko delo / Kaja Kosmač. - Ljubljana : [K. Kosmač], 2013. - VII f., 34 str., XIII str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1824. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; [Summary]. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) engineering b) technology c) tehnika d) tehnologija e) poučevanje f) projektno učno delo g) osnovne šole

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) KOSMAČ, K. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9793609

127.
SKRT, Tina
        Obravnava vetrnih elektrarn v tehniškem izobraževanju : diplomsko delo / Tina Skrt. - Ljubljana : [T. Skrt], 2013. - VI, 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1779. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) engineering b) primary education c) tehnika d) osnovnošolski pouk e) vetrne elektrarne f) vetrna energija g) induktivne metode poučevanja h) izdelava vetrnice

621.311.245:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) SKRT, T. Obravnava
COBISS.SI-ID 9791049

128.
STANIĆ, Tanja
        Uvajanje oddaljenega laboratorija v poučevanje naravoslovno-tehniških vsebin : diplomsko delo / Tanja Stanić. - Ljubljana : [T. Stanić], 2013. - IV, 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1765. - Bibliografija: str. 23-24. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) primary education b) engineering c) science education d) laboratory e) osnovnošolski pouk f) tehnika g) naravoslovna vzgoja in izobraževanje h) laboratorij i) oddaljeni laboratorij j) zbiranje merskih podatkov

62:556.023(043.2)
ZZ II 62(043.2) STANIĆ, T. Uvajanje
COBISS.SI-ID 9785673

129.
ŠINIGOJ, Veronika, 1990-
        Poučevanje tehnike in tehnologije z učenjem z odkrivanjem : diplomsko delo / Veronika Šinigoj. - Ljubljana : [V. Šinigoj], 2013. - IV, 37 str., IX : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1798. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; [Summary]. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) engineering b) teaching method c) tehnika d) didaktična metoda e) učenje z odkrivanjem f) induktivno poučevanje g) tehnika in tehnologija

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) ŠINIGOJ, V. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9798985

130.
URBANIJA, Anja
        Delovanje in uporaba sončnih celic in njihova obravnava pri pouku tehnike : diplomsko delo / Anja Urbanija. - Ljubljana : [A. Urbanija], 2013. - IV, 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1825. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) primary education c) tehnika d) osnovnošolski pouk e) sončne celice

621.383.51:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) URBANIJA, A. Delovanje
COBISS.SI-ID 9793097


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


131.
PUNCER, Zdenko
        Obdelava gradiv - les. Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / [[besedilo in] fotografije] Zdenko Puncer ; [ilustracije Zdenko Puncer, Said Bešlagić]. - Limbuš : Izotech, 2005 ([Maribor] : Mca). - 29 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Delovnemu zvezku je priloženo gradivo za izdelavo mlina - obešalnika za ključe (18 kosov različnih vrst lesa, 10 lesenih palčk, 8 lesenih čepkov, 8 vijakov, 19 žebljičkov, 4 kavlji za obešanje ključev in 2 obešali) v škatli 32 x 23 x 11 cm

ISBN 961-91048-9-7
a) Les - Obdelava - Vaje za osnovne šole b) Tehnični pouk - Vaje za osnovne šole c) engineering - exercise d) primary education e) tehnika - vaja f) osnovnošolski pouk g) obdelava gradiv h) les i) izbirni predmet

62(075.2)(076.5)
II 62 PUNCER, Z. Obdelava - les
COBISS.SI-ID 225890560

132.
PUNCER, Zdenko
        Obdelava gradiv - les. Učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / Zdenko Puncer ; [ilustracije, tehnične risbe, fotografije Zdenko Puncer]. - Limbuš : Izotech, 2005 ([Maribor] : MCA). - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-91048-8-9
a) engineering - texbook b) tehnika - učbenik c) tehnika in tehnologija d) tehnična vzgoja e) les f) obdelava lesa g) učbeniki h) osnovne šole i) devetletka

62(075.2)
II 62 PUNCER, Z. Obdelava - les
COBISS.SI-ID 14369544

133.
SLUKAN, Drago
        Obdelava gradiv - kovine. Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / Drago Slukan, Janez Virtič ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič]. - Limbuš : Izotech, 2006 ([Maribor] : Mibo tisk). - 1 mapa (45 str., [3] f. pril.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-91589-4-6
a) engineering - exercise b) primary education c) tehnika - vaje d) osnovnošolski pouk e) tehnični pouk f) vaje g) kovine h) osnovne šole

62(075.2)(076.1)
II 62 SLUKAN, D. Obdelava - kovine
COBISS.SI-ID 57229057

134.
SLUKAN, Drago
        Obdelava gradiv - kovine. Učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / Drago Slukan, Janez Virtič ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič]. - Limbuš : Izotech, 2006 ([Maribor] : Mibo tisk). - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-91589-3-8
a) Kovine - Obdelava b) engineering - texbook c) primary education d) tehnika - učbenik e) osnovnošolski pouk f) obdelava gradiv g) kovine h) izbirni predmet

621.7/.9(075.2)
II 62 SLUKAN, D. Obdelava
COBISS.SI-ID 57228801

135.
SLUKAN, Drago
        Obdelava gradiv - umetne snovi. Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / Drago Slukan, Janez Virtič ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič]. - Limbuš : Izotech, 2005 (Maribor : MCA). - 44 str., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-91589-1-1
a) engineering - exercise b) primary education c) tehnika - vaja d) osnovnošolski pouk e) tehnika in tehnologija f) gradiva g) obdelava gradiv h) umetne snovi i) vaje j) izbirni predmet k) osnovna šola

62(075.2)(076.1)
II 62 SLUKAN, D. Obdelava - umetne
COBISS.SI-ID 55179009

136.
        TEHNIKA in tehnologija 6. Učbenik za 6. razred devetletne osnovne šole / Samo Fošnarič... [et al.] ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan ...[et al.]. - Limbuš : Izotech, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6740-26-5
a) Tehnični pouk - Učbeniki za osnovne šole b) engineering - textbook c) primary education d) tehnika - učbenik e) osnovnošolski pouk f) tehnični pouk g) osnove šole

62(075.2)
II 62 TEHNIKA in tehnologija 6
COBISS.SI-ID 69676033

137.
        TEHNIKA in tehnologija 8. Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole / Samo Fošnarič... [et al.] ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš Zupančič]. - Limbuš : Izotech, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6740-28-9
a) Tehnični pouk - Učbeniki za osnovne šole b) engineering - texbook c) primary education d) tehnika - učbenik e) osnovnošolski pouk f) tehnični pouk

62(075.2)
II 62 TEHNIKA in tehnologija 8
COBISS.SI-ID 69676545


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


138.
LAH, Maja
        Poučevanje prehranskih vsebin z vidika različnih pristopov poučevanja : diplomsko delo / Maja Lah. - Ljubljana : [M. Lah], 2013. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1794. - Bibliografija: str. 37-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) konstruktivistnični pristop d) osnovna šola e) poučevanje f) prehranske vsebine

64:373.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) LAH, M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9794633

139.
ŠERUGA, Klaudija, 1985-
        Celostno ravnanje z odpadki : diplomsko delo / Klaudija Šeruga. - Ljubljana : [K. Šeruga], 2013. - 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1879. - Bibliografija: f. 59-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) environmental protection c) gospodinjstvo d) varstvo okolja e) odpadki f) recikliranje g) centri h) učna priprava i) ločevanje

64:351.777.61(043.2)
ZZ II 64(043.2) ŠERUGA, K. Celostno
COBISS.SI-ID 9823049


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


140.
        KUBISTICKÁ Praha = Cubist Prague : 1909-1925 : průvodce = a guidebook / Michal Bregant ... [et al.] ; předmluva, foreword Tomáš Vlček ; editor Rostislav Švácha ; [překlad, translation Jan Valeška, Barbara Day]. - 2. opravené vyd. = 2nd revised ed. - Praha : Středoevropská galerie, 2004. - 223 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edice Detail ; 3)

Vzpor. češ. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 221-222

ISBN 80-902258-2-9
a) architecture - Praha b) arhitektura c) Praga - Arhitekturna dediščina - 1909-1925 - Vodniki d) češka arhitektura e) 20.st. f) kubizem g) arhitekturni spomeniki h) Praga i) vodniki

7.03
7.03 KUBISTICKÁ Praha
COBISS.SI-ID 31735597


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


141.
PUGELJ, Ana
        Likovno ustvarjanje v tretjem življenskem obdobju : diplomsko delo / Ana Pugelj. - Ljubljana : [A. Pugelj], 2013. - 33 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1778. - Bibliografija: f. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art activity b) elderly person c) creativity d) umetniška dejavnost e) starejša oseba f) ustvarjalnost g) tretje življensko obdobje h) upokojenci i) likovno izražanje j) življenski smisel k) zadovoljstvo

7:053.9(043.2)
ZZ II 7(043.2) PUGELJ, A. Likovno
COBISS.SI-ID 9791561

142.
RUŠNIK Stramšak, Doroteja
        Projektno delo in likovna dejavnost na Srednji poklicni in strokovni šoli : diplomsko delo / Doroteja Rušnik Stramšak. - Ljubljana : [D. Rušnik Stramšak], 2013. - 37 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1828. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) secondary school c) likovna vzgoja d) srednja šola e) projektno delo f) strokovne šole g) grafični stroj

7/9:373.5(043.2)
ZZ II 7(043.2) RUŠNIK Stramšak Projektno
COBISS.SI-ID 9796169

143.
ZUPAN, Daniela
        Tone Kralj in Benetke : diplomsko delo / Daniela Zupan. - Ljubljana : [D. Zupan], 2013. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1868. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) Kralj, Tone (1900-1975) b) painting - Slovenia c) slikarstvo - Slovenija d) ikonografska analiza e) metoda Ways In

7.01:75(043.2)
ZZ II 7(043.2) ZUPAN, D. Tone
COBISS.SI-ID 9807177


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


144.
AMON, Polonca
        Rudniška kolonijska naselja v Zasavju : diplomsko delo / Polonca Amon. - Ljubljana : [P. Amon], 2013. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1796. - Bibliografija: f. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) housing b) architecture c) stanovanje d) arhitektura e) kolonijska naselja f) rudarska stanovanja g) Zasavje h) rudniki i) premogovništvo

71(497.4):622.012.2(043.2)
ZZ II 71 AMON, P. Rudniška
COBISS.SI-ID 9799497


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


145.
        BREAKING the mould : new approaches to ceramics / [editor Cigalle Hanaor ; essays by Rob Barnard, Natasha Daintry and Clare Twomey]. - London : Black Dog, 2007. - 203 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Vsebina: The essential vessel / Natasha Daintry ; The idea of the new / Rob Barnard ; Contemporary clay / Clare Twomey ; Surreal geometries ; Rebecca Catterall ; Isobel Egan ; Stine Jespersen ; Christin Johansson ; Mimi Joung ; Tae-Lim Rhee ; Anders Ruhwald ; Richard Slee ; Maxim Velcovsky ; Human interest ; Daniel Allen ; Barnaby Barford ; Tiziana Bendall-Brunello ; Claire Curneen ; Edith Garcia ; Justin Novak ; Damian O'Sullivan ; Conor Wilson ; Earthly inspirations ; Elaine Hind ; Suzanne King ; Margaret O'Rorke ; Deborah Sigel ; Christ Wight ; Annie Woodford ; Ceramics environments ; Christie Brown ; Phoebe Cummings ; Keith Harrison ; Marian Heyerdahl ; Nina Hole ; Kuldeep Malhi ; Kristin Morgin ; Jeffrey Mongrain ; Colby Parsons ; Linda Sormin ; Simon Tipping ; Clare Twomey ; The vessel ; Rob Barnard ; Emmanuel Boos ; Emmanuel Cooper ; Natasha Daintry ; Pam Dodds ; Jane Hamlyn ; Grayson Perry ; Wai-Lian Scanell (Soop) ; Timea Sido ; Beyond the vessel ; Gordon Baldwin ; Marek Cecula ; Ken Eastman ; Simon Fell ; Jonathan Keep ; Anne Marie Laureys ; Kjell Rylander ; Piet Stockmans ; Hans Stofer ; Surface pleasures ; Nicole Cherubini ; Lubna Chowdhary ; Robert Dawson ; Stephen Dixon ; David Rhys Jones ; Ole Liselrud ; Carol McNicoll ; CJ O'Neill

ISBN 978-1-904772-76-7 (broš.)
ISBN 1-904772-76-5 (broš.)
a) Art pottery - 21st century. b) Pottery craft - Technological innovations c) pottery d) lončarstvo e) unikatno oblikovanje f) keramika g) 21. stol. h) oblikovalci i) posamezniki

738
738 BREAKING the mould
COBISS.SI-ID 2520174

146.
GERM, Tine
        Staronizozemsko slikarstvo : od Jana van Eycka do Hieronymusa Boscha : [Oddelek za umetnostno zgodovino] / Tine Germ. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 186 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 184-186

ISBN 978-961-237-607-9
a) painting - Nederland b) slikarstvo - Nizozemska c) staronizozemsko slikarstvo d) renesančno slikarstvo e) 15.st. f) 16.st. g) early netherlandish painting h) Renaissance painting i) 15th cent. j) 16th cent.

75(492)
II 75 GERM, T. Staronizozemsko
COBISS.SI-ID 268999936


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


147.
BAT, Vesna
        Risba v grafiki : diplomsko delo / Vesna Bat. - Ljubljana : [V. Bat], 2013. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1785. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) graphic arts c) likovna umetnost d) grafika e) risba f) osnovna šola g) likovna dela

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) BAT, V. Risba
COBISS.SI-ID 9789001

148.
JERAM, Mojca
        Likovne značilnosti oblikovanja simbolov in lagotipov glasbenih skupin : diplomsko delo / Mojca Jeram. - Ljubljana : [M. Jeram], 2013. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1787. - Bibliografija: str. 59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) music c) likovna umetnost d) glasba e) simboli f) logotipi g) glasbene skupine h) rock glasba i) grafični znaki

744.9:659.126(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) JERAM, M. Likovne
COBISS.SI-ID 9790025

149.
LAUTAR, Anja, 23.5.1985
        Nevizualna recepcija v kiparstvu : diplomsko delo / Anja Lautar. - Ljubljana : [A. Lautar], 2013. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) perception c) blind d) kiparstvo e) zaznavanje f) slepi g) kipi h) čuti i) percepcija j) osebe s slepoto in slabovidnostjo

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) LAUTAR, A. Nevizualna
COBISS.SI-ID 9824841

150.
MEŠIĆ, Davor
        Risanje v biologiji : diplomsko delo / Davor Mešić. - Ljubljana : [D. Mešić], 2013. - 70 str., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1882. - Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing b) biology c) risanje d) biologija e) študenti f) mnenja g) pedagoška biologija

74:57(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) MEŠIĆ, D. Risanje
COBISS.SI-ID 9822281

151.
PIBERNIK, Nataša, 1968-
        Likovno nadarjeni učenci in pouk likovne vzgoje : diplomsko delo / Nataša Pibernik. - Ljubljana : [N. Pibernik], 2013. - 38 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1783. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) gifted c) likovna vzgoja d) nadarjeni e) likovni pouk f) osnovna šola g) likovne naloge

75:37.091.212.3(043.2)
ZZ II 75(043.2) PIBERNIK, N. Likovno
COBISS.SI-ID 9787721

152.
RUTAR, Kristina
        Lončarska vrtenina kot skulpturalni objekt in pomen obvladovanja lončarske spretnosti za razvoj ročnih spretnosti otrok : diplomsko delo / Kristina Rutar. - Ljubljana : [K. Rutar], 2013. - 100 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1880. - Bibliografija: f. 87-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) pottery b) craft c) motor activity d) obrt e) lončarstvo f) motorika g) lončarska vrtenina h) ročne spretnosti i) otroci

738:373.2:716.012.1(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) RUTAR, K. Lončarska
COBISS.SI-ID 9822793

153.
SLAPAR, Sara
        Medpodročno povezovanje in likovna tehnika : diplomsko delo / Sara Slapar. - Ljubljana : [S. Slapar], 2013. - VI, 37 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1788. - Bibliografija: f. 36. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) interdisciplinary approach c) likovna vzgoja d) medpredmetni pristop e) medpredmetno povezovanje f) osnovna šola g) učni načrt

75:373.3(043.2)
ZZ II 75(043.2) SLAPAR, S. Medpodročno
COBISS.SI-ID 9785929

154.
ZALOKAR, Aleksandra, 1985-
        Oblikovana in generirana forma v linorezu : diplomsko delo / Aleksandra Zalokar. - Ljubljana : [A. Zalokar], 2013. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1876. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) graphic arts c) likovna umetnost d) grafika e) linorez f) učna priprava

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) ZALOKAR, A. Oblikovna
COBISS.SI-ID 9812553


78 GLASBA.


155.
MAJHEN, Zvezdana
        Olika je odlika [Zvočni posnetek] / [pesmice je napisala Zvezdana Majhen ; uglasbil in zaigral jih je Dominik Krt ; zapeli so jih Dominik Krt in otroci pevskega zbora Stanko Premrl Podnanos]. - [Domžale] : Studio Hieroglif, p 2013. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Zmajček, ISSN 1318-7449)

Priloga k reviji Zmajček. - Podatki o odgovornosti z ov.

STH CD 009 Hieroglif
a) music b) glasba c) pesmice

784.67(497.4)(02.053.2)(086.76)
cd 78 MAJHEN, Z. Olika
COBISS.SI-ID 9841481


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


156.
VIDMAR, Aleksandra
        Lutka kot umetnostna metoda pri pouku : diplomsko delo / Aleksandra Vidmar. - Ljubljana : [A. Vidmar], 2013. - IV, 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1886. - Bibliografija: str. 42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) puppetry b) teaching method c) lutke d) didaktična metoda e) poučevanje z lutko f) umetnostna metoda

792.97:37.091.31(043.2)
ZZ II 79(043.2) VIDMAR, A. Lutka
COBISS.SI-ID 9824329


81 JEZIKOSLOVJE


157.
        TUJI jeziki v slovenskih osnovnih šolah : rezultati evropske raziskave o jezikovnih kompetencah ESLC 2011 : [znanstvena monografija] / Tina Rutar Leban ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013 ([Dob] : Grafika 3000). - XXII, 323 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 315-318. - Kazali

ISBN 978-961-270-181-9
a) Večjezičnost - Osnovne šole - Zborniki b) foreign languages c) primary school d) language skill e) tuji jeziki f) osnovna šola g) jezikovna veščina h) raziskave i) rezultati j) Evropa k) angleščina l) nemščina

81'246.3:373.3(082)
81 TUJI jeziki
COBISS.SI-ID 268227328


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


158.
ČEBULJ, Monika
        Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Monika Čebulj. - Ljubljana : [M. Čebulj], 2013. - 76 str., [3] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1854. - Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dictionary b) primary school c) slovar d) osnovna šola e) slovenščina f) učenci g) učitelji h) pouk

81'374:373.3(043.2)
ZZ II 80(043.2) ČEBULJ, M. Raba slovarja
COBISS.SI-ID 9801289


811.111 ANGLEŠČINA.


159.
BOZON, Adrian
        [Hundred]
        100 great EFL games : exciting language games for young learners / Adrian Bozon. - [S. l.] : Crazy Chopstick, cop. 2011. - 169 str. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-0-9567968-0-6 (broš.)
a) English language - Study and teaching - Foreign speakers b) Educational games c) English language d) educational game e) angleščina f) didaktična igra g) mladi h) učenje i) jezik

811.111
811.111 BOZON, A. Hundred
COBISS.SI-ID 9806665


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI.


160.
        KURIKUL ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika = Curriculum of early learning of Croatian/mother tongue / urednici, editors Ante Bežen, Berislav Majhut ; [prijevod na engleski Ivana Cindrić]. - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb : Europski centar za sustavna i napredna istraživanja = European Center for Advanced and Systematic Research, 2013. - 341 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija ter povzetek v hrv. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7210-59-5
a) language learning b) early learning c) jezikovni pouk d) zgodnje učenje e) hrvaščina f) jezikovna didaktika

811.163.42:373.3(082)
811.16 KURIKUL ranog
COBISS.SI-ID 9803849


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


161.
SLOVENSKI slavistični kongres (2013 ; Nova Gorica)
        Slavistika v regijah : Nova Gorica / [Slovenski slavistični kongres, Nova Gorica, 3.-5. oktober 2013] ; uredila Boža Krakar Vogel. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013. - 295 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 24)

Dostopno tudi na: https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/kongres13/zbornik. - Prispevki v slov., en prispevek v angl. jeziku. - Korporativni avtor naveden v kolofonu, na ov. in na str. 1. - Bibliografija in povzetek pri vsakem prispevku. - Vsebina na nasl. str.: Od goriške do novogoriške slovenistike/slavistike ; Besedje v besedilih in slovarjih ; Manj znani Miklošič ; Slovanske književnosti v slovenski kulturi ; Uresničevanje čezpredmetnih ciljev pri pouku slovenščine ; Diferenciacija pri pouku slovenščine ; Študijski zaključki - profesionalni začetki

ISBN 978-961-6715-13-3
a) Slovenistika - Nova Gorica - Študije - Zborniki b) Slovenščina - Jezikovna norma - Nova Gorica - Zborniki c) Slovenska književnost - Študije - Zborniki d) Slovenian language - congress e) slovenščina - kongres f) Primorska g) slovenistika h) besedje i) slovarji j) besedila k) Fran Miklošič l) slovanska književnost m) kultura n) poučevanje o) diferenciacija p) študije

811.163.6(497.4Nova Gorica)(082)
821.163.6.09(497.4Nova Gorica)(082)
811.163.6 SLOVENSKI Slavistika
COBISS.SI-ID 268595456


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


162.
TEZZA, Cristóvao
        Večni sin / Cristóvao Tezza ; prevedla in spremno besedo napisala Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 199 str. ; 23 cm

Prevod dela: O filho eterno. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-751-2
a) Tezza, Cristóvao (1952-) b) Downov sindrom - Otroci - V leposlovju c) Down's syndrome d) Downov sindrom e) avtobiografski roman

821.134.3(81)-31
821.134.2 TEZZA, C. Večni sin
COBISS.SI-ID 268152320

163.
TULLI, Magdalena
        V rdečem / Magdalena Tulli ; prevod in spremna beseda Jana Unuk. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 130 str. ; 21 cm. - (Zbirka Euroman : zgodbe s pogledom ; 21)

Prevod dela: W czerwieni. - 800 izv. - Bleščeča igra literature / Jana Unuk: str. 121-130

ISBN 978-961-241-215-9
a) Tulli, Magdalena (1955-) b) literature - Poland c) literatura - Poljska d) roman

821.162.1-311.2
821.162.2 TULLI, M. V rdečem
COBISS.SI-ID 236953600


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


164.
BECKETT, Sandra L., 1953-
        Crossover picturebooks : a genre for all ages / Sandra L. Beckett. - New York ; London : Routledge, 2013. - XV, 398 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Children's literature and culture)

Bibliografija: str. 341-364. - Kazalo

ISBN 978-0-415-73037-2 (broš.)
ISBN 978-0-415-87230-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-15403-8 (e- knjiga)
a) picture book b) fine arts c) slikanica d) likovna umetnost e) umetnost f) brezbesedna slikanica g) aluzije

82-93
82-93 BECKETT, S. L. Crossover
COBISS.SI-ID 9823305


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


165.
DIMNIK, Anja
        Obravnava izbranih mladinskih del s problemsko tematiko nasilja : diplomsko delo / Anja Dimnik. - Ljubljana : [A. Dimnik], 2013. - VI, 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1849. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) violence c) mladinska književnost d) nasilje e) mladinska dela f) otroci

82-93:364.632(043.2)
ZZ II 82(043.2) DIMNIK, A. Obravnava
COBISS.SI-ID 9802313


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


166.
KRALJIČ, Helena
        Imam disleksijo / Helena Kraljić ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 6)

1.000 izv. - Spremna beseda / Romana Murn: str. [1-2]

ISBN 978-961-6840-89-7
a) fairy tale b) dyslexia c) pravljica d) disleksija

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Imam
COBISS.SI-ID 266532352

167.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Pod medvedovim dežnikom / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Srbija : Rotografika). - [15] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Biserna Čebelica)

"Prvič izšlo v zbirki Čebelica leta 1998" --> kolofon. - 16.000 izv.

ISBN 978-961-01-2901-1

821.163.6-93-34
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Pod
COBISS.SI-ID 267368704

168.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Črvive pesmi / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Srbija : Rotografika). - [15] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Biserna Čebelica)

"Prvič izšlo v zbirki Čebelica leta 1998" --> kolofon. - 13.300 izv.

ISBN 978-961-01-2902-8

821.163.6-93-1
821.163.6 ROZMAN, A. Črvive
COBISS.SI-ID 267366912

169.
SNOJ, Jože
        Besede izbrane za modrijane / Jože Snoj ; ilustriral Igor Šinkovec ; [izbor in didaktično gradivo Igor Saksida]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

800 izv. - Kje pesem prebiva? Tam, kjer z nami čarobna Vodna kapljica biva ; Za punco, za poba, za vse, kar (še) rado pravljice zoba --- / Igor Saksida: str. 5-7 in 135-138

ISBN 978-961-01-2642-3
a) children's and youth literature b) language teaching c) mladinska književnost d) učenje jezika e) književna didaktika

821.163.6
821.163.6 SNOJ, J. Besede
COBISS.SI-ID 268622592


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


170.
DOLENC, Ema
        Družboslovje 5. Učbenik za 5. razred osnovne šole [Elektronski vir] : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Ema Dolenc ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Ema Dolenc ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-993-6
a) Domoznanstvo - Učbeniki za osnovne šole b) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole c) community education d) special education e) družbena vzgoja f) pouk po prilagojenem programu g) posebne osnovne šole h) CD-ROM

908(075.2):376(086.034.4)
cdr 908(075.2) DOLENC, E. Družboslovje
COBISS.SI-ID 267418880

171.
ZUPANČIČ, Helena, 1968-
        Družboslovje 6. Učbenik za družboslovje za 6. razred osnovne šole [Elektronski vir] : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Helena Zupančič, Aleksander Vališer ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Shutterstock ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

120 izv.

ISBN 978-961-03-0145-5
a) Domoznanstvo - Učbeniki za osnovne šole b) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole c) community education d) družbena vzgoja e) učbeniki s prilagojenim programom f) CD-ROM

908(075.2)(086.034.4)
cdr 908(075.2) ZUPANČIČ, H. Družboslovje
COBISS.SI-ID 268417280


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO