COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


novembrske novosti0 SPLOŠNO.


1.
GALLETTA, Anne
        Mastering the semi-structured interview and beyond : from research design to analysis and publication / Anne Galletta ; foreword by William E. Cross, Jr. - New York ; London : New York University Press, 2013. - XIII, 245 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Qualitative studies in psychology)

Bibliografija: str. 235-239. - Kazalo. - Vsebina: Crafting a design to yield a complete story ; The semi-structured interview as a repertoire of possibilities ; Conducting the interview: the role of reciprocity and reflexivity ; Ongoing and iterative data analysis ; Building theory ; Writing up and speaking back to the literature

ISBN 978-0-8147-3293-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-8147-3294-6 (broš.)
a) Interviewing b) Qualitative research - Methodology c) research d) raziskovanje e) intervju f) podatki g) interpretacija

001.891
001 GALLETTA, A. Mastering
COBISS.SI-ID 9872713


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo Access 2013 / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2013. - 60 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.

ISBN 978-961-6947-02-2
a) Microsoft Access 2013 (računalniški program) - Priročniki b) computer science c) računalništvo d) računalniški program Microsoft Access 2013 e) tabele

004.42(035)
004.4 ŠULER, R. Spoznajmo Access
COBISS.SI-ID 269067264


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


3.
SUŠEC, Klemen
        Spletna aplikacija PEFtube : diplomsko delo / Klemen Sušec. - Ljubljana : [K. Sušec], 2013. - IX, 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1914. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) learning c) računalništvo d) učenje e) spletna aplikacija f) izobraževalni videoposnetki g) interaktivnost h) učen poti i) PEFTUBE

004.7(043.2)
ZZ II 004(043.2) SUŠEC, K. Spletna
COBISS.SI-ID 9857097


159.9 PSIHOLOGIJA.


4.
        The FAMILY life project : an epidemiological and developmental study of young children living in poor rural communities / edited by Lynne Vernon-Feaganes ... [et al.] ; with commentary by Rand D. Conger. - Boston : Wiley, 2013. - VIII, 150 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X. Serial ; No. 310 ; Vol. 78, no. 5 / series editor Patricia J. Bauer)

Bibliografija: str. 109-125. - Kazalo
a) family life b) child c) rural environment d) poverty e) družinsko življenje f) otrok g) podeželsko okolje h) revščina i) socialna tveganja j) starši

159.922.7:364.662
364.662:159.922.7
159.922.7 FAMILY life
COBISS.SI-ID 9880137

5.
        HANDBOOK of personality and self-regulation / edited by Rick H. Hoyle. - Malden ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2014. - XIV, 528 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-118-57188-0 (broš.)
ISBN 978-1-4051-7712-2 (trda vezava)
a) personality b) self-control c) self-esteem d) osebnost e) samokontrola f) samospoštovanje g) temperament h) otroci i) osebnostni razvoj j) osebnostni model k) osebnostne značilnosti l) spomin m) avtonomija n) samokontrola

159.923
159.923 HANDBOOK of personality
COBISS.SI-ID 9860169

6.
        VOLITION and personality : action versus state orientation / edited by Julius Kuhl, Jürgen Beckmann. - Seattle [etc.] : Hogrefe & Huber, cop. 1994. - XII, 498 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 0-88937-029-X
ISBN 3-8017-0338-X (Göttingen)
a) personality b) will c) motivation d) cognitive psychology e) osebnost f) volja g) motivacija h) kognitivna psihologija i) hotenje j) moč

159.923
159.923 VOLITION
COBISS.SI-ID 9879881


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


7.
GAMSER, Jana
        Povezanost govornega in socialno-emocionalnega razvoja : diplomsko delo / Jana Gamser. - Ljubljana : [J. Gamser], 2013. - V f., 117 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1905. - Bibliografija: str. 96-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) speech b) social development c) emotion d) childhood e) govor f) družbeni razvoj g) otroštvo h) govorni razvoj

159.9(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) GAMSER, J. Povezanost
COBISS.SI-ID 9851721

8.
UREK, Urška
        Premagovanje testne anksioznosti s pomočjo tehnike za doseganje čustvene svobode (EFT) v 3. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Urška Urek. - Ljubljana : [U. Urek], 2013. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) affection b) anxiety c) primary school d) čustvo e) anksioznost f) osnovna šola g) čustvena inteligentnost h) čustvena svoboda i) tehnika EFT j) testi k) izpiti

159.942:373.32(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) UREK, U. Premagovanje
COBISS.SI-ID 9878345

9.
ZUPANČIČ, Mateja, 1988-
        Svetovalni delavci o vlogi družine pri agresivnem vedenju otroka : diplomsko delo / Mateja Zupančič. - Ljubljana : [M. Zupančič], 2013. - V, 132 f., [12] f. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1903. - Bibliografija: f. 127-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) guidance service b) aggressiveness c) behaviour d) child e) svetovalna služba f) agresivnost g) vedenje h) otrok i) svetovalni delavci j) družina k) starši l) pomoč

159.9-053.5:616.89-008.444.9(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ZUPANČIČ, M. Svetovalni
COBISS.SI-ID 9851209


17 ETIKA.


10.
        FAMILIES, professionals, and exceptionality : positive outcomes through partnerships and trust / Ann Turnbull ... [et al.]. - 6th ed. - Boston [etc.] : Pearson, 2011, cop. 1986. - XI, 324 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 283-309. - Kazali. - Vsebina: Family characteristics ; Family interaction ; Family functions ; Family life cycle ; Historical and current roles of parents and families ; Policies and family and professional partnerships ; Seven principles of partnerships and trust ; Families as partners in communication and collaboration ; Families as partners in evaluating a student ; Families as partners in developing individualized plans ; Meeting families' basic needs ; Professionals and families as partners for student outcomes

ISBN 978-0-13-707048-0
ISBN 0-13-707048-9
a) Parents of exceptional children - United States b) Exceptional children - Family relationships - United States c) Counselor and client - United States d) special education e) family f) theory g) remedial instruction sciences h) interpersonal relations i) parents j) družina k) teorija l) pouk po prilagojenem programu m) specialna pedagogika n) medosebni odnosi o) starši p) sodelovanje q) politika r) komunikacija s) potrebe t) življenje u) interakcija

173:316.362
316.362:173
173 FAMILIES, professionals
COBISS.SI-ID 9867849


2 VERSTVO.


11.
PETKOVŠEK, Gregor, 1973-
        Islam v Evropi / Abdalkarim Gregor Petkovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Abraham, 2013 ([Ljubljana] : R-tisk). - 159 str. ; 21 cm

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 153-159

ISBN 978-961-281-138-9
a) Islam - Evropa - Zgodovina b) Evropa - Kulturna zgodovina c) Evropa - Idejna zgodovina d) civilizacija e) kulturni stiki f) muslimani g) Arabci

28:94(4)
2 PETKOVŠEK, G. Islam
COBISS.SI-ID 268581888


3 DRUŽBENE VEDE


12.
        GENDERED lives : gender inequalities in production and reproduction / edited by Jacqueline Scott, Shirley Dex, Anke C. Plagnol. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2012. - XIV, 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-84980-626-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-78100-408-1 (broš.)
ISBN 978-1-84980-627-5 (e-knjiga)
a) Sexual division of labor b) Gender mainstreaming c) Equality d) sex e) sex difference f) housewife g) women's work h) well being i) spol j) spolna razlika k) gospodinja l) žensko delo m) blagostanje n) neenakost o) reprodukcija p) otroci q) kariera r) ženske s) družina

305
305 GENDERED lives
COBISS.SI-ID 9871689


316 SOCIOLOGIJA.


13.
        EARTH, animal, and disability liberation : the rise of the eco-ability movement / edited by Anthony J. Nocella II, Judy K.C. Bentley, Janet M. Duncan. - New York : Peter Lang, 2012. - XXII, 259 str. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4331-1507-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-4331-1506-6 (broš.)
ISBN 978-1-4539-0876-1 (e-knjiga)
a) Sociology of disability b) People with disabilities c) Environmental sociology d) Environmentalism e) Animal welfare f) Animal welfare g) Environmental sociology h) Environmentalism i) People with disabilities j) Sociology of disability k) sociology l) pedagogical theory m) environment n) remedial instruction sciences o) sociologija p) pedagoška teorija q) okolje r) specialna pedagogika s) ekologija t) motnje u) živali v) terapija w) obnašanje x) inkluzija y) podjetja z) pravice

316:502
316 EARTH, animal
COBISS.SI-ID 9872969

14.
ELDER-Vass, Dave
        The causal power of social structures : emergence, structure and agency / Dave Elder-Vass. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - XII, 221 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 206-217. - Kazalo. - Vsebina: Introduction. The problem of structure and agency ; Emergence and social structure ; How to read this book ; Critical realism ; Emergence. Relational emergence ; Strong enterprise ; Morphogenesis and morphostasis ; Conclusion ; Cause. Covering law theories of causality ; Realism and casual power ; Actual causation ; Reductionism ; Downward causation ; Conclusion ; Social ontology and social structure. The elements of emergence ; A method for social ontology ; Applying the method ; Social structure ; Three facets of social structure ; What kind of structural element is social structure? ; Four concepts of social structure ; Conclusion ; Agency. The emergence of the mental ; An emergentist theory of action ; Bourdieu's habitus ; Archer versus Bourdieu ; Synthesising Archer and Bourdieu ; Conclusion ; Normative institutions. Theories of social institutions ; Norm circles ; Norm circle boundaries ; Intersectionality between normative circles ; Change in social institutions ; Institutions and structuration theory ; Conclusion ; Organisations. Interaction groups ; Associations ; The casual power of organizations ; Individuals in organisations ; Authority and organisations ; Organisations and institutions ; Conclusion ; Social events. A micro-social interaction ; Micro-social explanations ; From micro to macro ; Macro-actors and macro-consequences ; Collective macro-events ; Statistical macro-events : Durkheim and suicide ; Conclusion ; Conclusion. The casual power of social structures ; For and against naturalism ; The spatial disarticulation of social structures ; An agenda for research

ISBN 978-0-521-19445-7 (trda vezava)
a) Social structure b) Causation c) sociology d) society e) sociologija f) družba g) človek h) ontologija i) pojav j) inštitucije k) organizacije l) socialne strukture m) socialni dogodki

316
316 ELDER-VASS, D. Causal
COBISS.SI-ID 9859657

15.
ELDER-Vass, Dave
        The reality of social construction / Dave Elder-Vass. - 1st. pbk. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013, cop. 2012. - XII, 283 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 267-277. - Kazalo

ISBN 978-1-107-63016-1 (broš.)
ISBN 978-1-107-02437-3 (trda vezava)
a) Social constructionism b) sociology c) sociologija d) socialna teorija e) ontologija f) znanje g) realizem h) konstruktivizem i) jezik j) kultura k) diskurz

316
316 ELDER-VASS, D. Reality
COBISS.SI-ID 9859401

16.
JULIER, Alice P.
        Eating together : food, friendship, and inequality / Alice P. Julier. - Urbana ; Chicago ; Springfield : University of Illinois Press, 2013. - IX, 237 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 219-232. - Kazalo

ISBN 978-0-252-03763-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-252-07918-4 (broš.)
ISBN 978-0-252-09488-0 ! (e-knjiga)
a) Food habits b) Dinners and dining c) Table etiquette d) Eating (Philosophy) e) Social networks f) Dinners and dining g) Eating (Philosophy) h) Food habits i) Social networks j) Table etiquette k) sociability l) food m) friendship n) družabnost o) hrana p) prijateljstvo q) neenakost r) uživanje hrane s) obroki t) obredi u) zabave v) večerja w) intimnost

316.7:392.8
316.7 JULIER, A. P. Eating
COBISS.SI-ID 9873481


32 POLITIKA.


17.
ARENDT, Hannah
        O nasilju / Hannah Arendt ; [prevedla Vlasta Jalušič, Mirt Komel ; spremna beseda Vlasta Jalušič]. - Ljubljana : Krtina, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 115 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: On violence. - 400 izv. - Bibliografija: str. 114-115. - Kazalo

ISBN 978-961-260-072-3
a) Arendt, Hannah (1906-1975) b) Nasilje - Filozofija politike c) philosophy d) violence e) filozofija f) nasilje g) država h) teorija i) demokracija j) totalitarizem k) politična antropologija

32.01:929 Arendt H.
32 ARENDT, H. O nasilju
COBISS.SI-ID 269439744

18.
        BEYOND capitalism : building democratic alternatives for today and the future / edited by Jeff Shantz and José Brendan Macdonald. - New York : Bloomsbury, 2013. - XXVI, 276 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-6235-6262-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-6235-6797-2 (broš.)
a) Capitalism b) Democracy - Economic aspects c) politics d) capitalism e) democracy f) sociology g) politika h) kapitalizem i) demokracija j) sociologija k) ekonomija l) neoliberalizem m) teorije n) anarhija o) gibanja p) delavstvo q) povezovanje r) Južna Amerika s) južna Afrika t) globalizacija

321
32 BEYOND capitalism
COBISS.SI-ID 9871945


34(043.2) PRAVO.


19.
PRIJATELJ, Nastja
        Mladostniki Prevzgojnega doma Radeče in večkulturnost : diplomsko delo / Nastja Prijatelj. - Ljubljana : [N. Prijatelj], 2013. - 78 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1910. - Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) discrimination c) vzgojni dom d) diskriminacija e) Prevzgojni dom Radeče f) večkulturnost g) kulturna pripadnost h) negativni stereotipi

343.811(043.2)
ZZ II 34(043.2) PRIJATELJ, N. Mladostniki
COBISS.SI-ID 9855305


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


20.
COYNE, Christopher J.
        Doing bad by doing good : why humanitarian action fails / Christopher J. Coyne. - Stanford : Stanford Economics and Finance, 2013. - XIV, 258 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 223-245. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : a living example of the puzzle ; The man of the humanitarian system ; The evolution of humanitarian action ; Adaptability and the planner's problem ; Political competition replaces market competition ; The bureaucracy of humanitarianism ; Killing people with kindness ; Solving the puzzle ; Rethinking the man of the humanitarian system

ISBN 978-0-8047-7227-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-8047-7228-0 (broš.)
a) Humanitarian assistance - Economic aspects b) Humanitarian intervention - Economic aspects c) Economic assistance d) economics e) ekonomska veda f) humanitarnost g) pomen h) humanitarne akcije

364:330
364.65 COYNE, C.J. Doing
COBISS.SI-ID 9872457


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
        DRUGO pedagoškega diskurza / Vesna Pobežin (ur.). - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013. - 252 str. ; 21 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 23, ISSN 1855-9638)

Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_23_ISBN_978-961-270-167-3_PDF/DK_CC%202. 5_Dissertationes_23_ISBN_978-961-270-167-3.pdf. - Recenzenta Darko Štrajn, Tadej Troha. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki ; Abstracts. - Kazali

ISBN 978-961-270-165-9 (broš.)
ISBN 978-961-270-166-6 (swf)
ISBN 978-961-270-167-3 (pdf)
ISBN 978-961-270-168-0 (zip iso)
a) Pedagogika - Zborniki b) education c) pedagogical theory d) vzgoja in izobraževanje e) pedagoška teorija f) vzgoja in izobraževanje g) pedagogika h) pedagoški diskurz i) šolstvo j) izobraževalna politika k) vseživljenjsko izobraževanje

37.01(082)
37.01 DRUGO pedagoškega
COBISS.SI-ID 267001856

22.
MEDNARODNA konferenca EDUvision (2013 ; Ljubljana)
        Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij [Elektronski vir] = Modern approaches to teaching coming generation / Mednarodna konferenca, International Conference EDUvision 2013, Ljubljana, 28.-29. november 2013, 28th & 29th November 2013 ; organizator Eduvision ; uredila Mojca Orel. - El. zbornik. - Polhov Gradec : Eduvision, 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. na CD-ROM-u: Sodobni pristopi poučevanja novih generacij = Modern approches to teaching cominig generations. - Prispevki v slov., angl., srb., ali hrv. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Povzetek v angl. ali jeziku prispevka in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93189-9-7
a) Pouk - Metodika - Posvetovanja b) Izobraževanje - Informacijska tehnologija - Posvetovanja c) Izobraževalna tehnologija - Posvetovanja d) zborniki e) CD-ROM

37.091.3(082)(086.034.44)
37.091.64(082)(086.034.44)
cdr 37.01 MEDNARODNA Sodobni 2013
COBISS.SI-ID 270260736

23.
        ŽIVI preprosto in solidarno [Elektronski vir] : didaktično gradivo za vrtce, osnovne in srednje šole. - Ljubljana : Slovenska karitas, 2012. - 1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Dialogi v slov., angl. ali afrik., sinhronizacija slov., podnapisi v slov. - Filmi trajajo ca 100 min. - Vsebina: Zgodba dečka Nangira iz Kenije : dokumentarni, sinhronizirani film / prevod Milan Mandeljc ; priredili Saša Eržen in Jana Lampe. Posledice globalnega segrevanja in podnebnih sprememb s poudarkom na Zambiji : dokumentarni film / koncept in scenarij Miha Drevenšek, Valary Kalinso, Jana Lampe ; režija Miha Drevenšek, Jacob Mphaka ; kamera Jacob Mphaka ; prevod Milan Mandeljc. Hoja po pitno vodo : Rosenina zgodba : sinhronizirani foto film / prevod Milan Mandeljc ; priredila Jana Lampe ; foto Cafod, Peter Tomažič. Prihodnost je v naših rokah --- : animirani, dokumentarni film / scenarij, režija in besedilo Peter Tomažič in Jana Lampe. Natwange - veselimo se : dokumentarni film / scenarij in režija, prevod Miha Drevenšek ; kamera Stephen Mulaisho. Multiple faces of poverty in Malawi = Mnogo obrazov revščine v Malaviju : dokumentarni film / script Martin Mazinga ; camera Louis Suwedi. I want to live = Hočem živeti : dokumentarni film / scenarij in režija Miha Drevenšek ; prevod Milan Mandeljc ; kamera Jacob Mphaka, Miha Drevenšek, Stephen Mulaisho. Za srce Afrike : dokumentarni film / scenarij in režija Peter Tomažič ; snemal je Stane Kerin. Živeti preprosto - v smeri podnebne pravičnosti : vpliv podnebnih sprememb na življenja ljudi držav v razvoju, s poudarkom na Afriki : didaktično gradivo za osnovne in srednje šole : PPT predstavitev / pripravili Saša Eržen in Jana Lampe ; foto Stane Kerin ... [et al.]
a) Klimatske spremembe - Didaktika b) Klimatske spremembe - Posledice c) osnovne šole d) srednje šole e) podnebne spremembe f) Afrika g) ekologija h) skrb za okolje i) otroci j) revščina k) izobraževanje

37.091.3
cdr 37.01 ŽIVI preprosto
COBISS.SI-ID 1024365858


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


24.
FARKAŠ, Manca
        Doživljajska pedagogika v osnovni šoli : diplomsko delo / Manca Farkaš. - Ljubljana : [M. Farkaš], 2013. - 113 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1941. - Bibliografija: str. 110-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) growth b) primary school c) rast d) osnovna šola e) doživljajska pedagogika f) izkustveno učenje g) prosti čas h) odnosi i) odraščanje j) igra

37.013.42(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) FARKAŠ, M. Doživljajska
COBISS.SI-ID 9882185

25.
GRADIŠAR, Marjan, 1965-
        Stališča vzgojiteljev do aktivnega vključevanja staršev v proces vzgoje v vzgojnih zavodih : magistrsko delo / Marjan Gradišar. - Ljubljana : [M. Gradišar], 2013. - XII, 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1922. - Bibliografija: str. 121-131. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) community home b) education c) trainer d) attitude e) parents f) child g) vzgojni dom h) vzgoja in izobraževanje i) vzgojitelj j) stališče k) starši l) otrok m) osebe s posebnimi potrebami n) čustvene motnje o) vedenjske motnje p) družina

37.018.32(043.2)
ZZ II 37(043.2) GRADIŠAR, M. Stališča
COBISS.SI-ID 9866569


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


26.
STROKOVNI posvet za vzgojitelje predšolskih otrok in učitelje razrednega pouka (2013 ; Ljubljana)
        Spodbudno učno okolje za nadarjene otroke v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za vzgojitelje predšolskih otrok in učitelje razrednga pouka, Ljubljana, 19. 11. 2013 ; [organizator] Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete v Ljubljani ; [uredila Polona Gradišek]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2013. - 46 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - 200 izv.

ISBN 978-961-253-152-2
a) Predšolska vzgoja - Posvetovanja b) Osnovne šole - Pouk - Posvetovanja c) Začetni pouk - Posvetovanja

373.2(082)
373.3.046-021.64(082)
II 373.2 STROKOVNI Spodbudno
COBISS.SI-ID 270011904


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


27.
ČADEŽ, Mateja, 1985-
        Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok v vrtcu : magistrsko delo / Mateja Čadež. - Ljubljana : [M. Čadež], 2013. - VII f., 63 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1921. - Bibliografija: str. 53-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) attitude c) participation d) trainer e) vrtec f) stališče g) soodločanje h) vzgojitelj i) izkušnje j) strkovni delavci k) državljanska vzgoja l) koncept Reggio Emilia m) dejavnosti n) načrtovanje

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ČADEŽ, M. Stališča
COBISS.SI-ID 9867337


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


28.
PROSEN, Petra, 1988-
        Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini : diplomsko delo / Petra Prosen. - Ljubljana : [P. Prosen], 2013. - X, 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1907. - Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teacher c) Slovenian language d) matematika e) didactics f) učitelj g) slovenščina h) didaktika i) razredni pouk j) didaktični materiali k) pedagogika Montessori l) osnovna šola

373.3:51:811.163.6(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) PROSEN, P. Razredni
COBISS.SI-ID 9850441


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


29.
KLEMENČIČ, Simona, 1989-
        Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov : diplomsko delo / Simona Klemenčič. - Ljubljana : [S. Klemenčič], 2013. - VI f., 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1942. - Bibliografija: str. 56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching b) pouk c) učni pristop d) merjenje časa e) pojmi f) ura

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KLEMENČIČ, S. Ugotavljanje

COBISS.SI-ID 9881929

30.
ŠPELIČ, Lidija
        Sprostilne igre v podaljšanem bivanju : diplomsko delo / Lidija Špelič. - Ljubljana : [L. Špelič], 2013. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1943. - Bibliografija: f. 63-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) relaxation b) play c) primary school d) sprostitev e) igra f) osnovna šola g) podaljšano bivanje h) tehnike i) stres j) gibanje

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠPELIČ, L. Sprostilne
COBISS.SI-ID 9881417


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


31.
BEST, Sherwood J.
        Teaching individuals with physical or multiple disabilities / Sherwood J. Best, Kathryn Wolff Heller, June L. Bigge. - 6th ed. - Boston : Pearson, 2010. - XI, 515 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-0-13-159012-0 (trda vezava)
ISBN 0-13-159012-X (trda vezava)
a) Children with disabilities - Education - United States b) Children with disabilities - Education c) special education d) remedial instruction sciences e) physically handicapped f) teacher g) cerebral palsy h) speech skill i) recreation j) physical education k) reading l) writing m) pouk po prilagojenem programu n) specialna pedagogika o) telesno prizadeti p) učitelj q) cerebralna paraliza r) govorna sposobnost s) rekreacija t) športna vzgoja u) branje v) pisava w) bolezni x) psihosocialni vidik y) kurikulum z) samozadostnost {) spretnosti |) prizadetosti }) zdravljenje ~) izboljšave ) komuniciranje !) socialna omrežja ¤) požiranje c) hranjenje °) matematika

376.1-056.26
376.1-056.26 BEST, S.J. Teaching
COBISS.SI-ID 9845321

32.
COHEN, Libby G.
        Assessment of children and youth with special needs / Libby G. Cohen, Loraine J. Spenciner. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Pearson, 2007. - XVIII, 430 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 0-205-49353-X
ISBN 978-0-20549-353-1
a) Psychological tests for children b) Child development - Testing c) Youth - Psychological testing d) Adolescence e) Behavioral assessment of children f) Behavioral assessment of teenagers g) Educational tests and measurements h) Educational Measurement - methods i) Psychological Tests j) Disabled Children k) Adolescent l) Child m) remedial instruction sciences n) special education o) backward child p) assessment q) class r) specialna pedagogika s) pouk po prilagojenem programu t) vrednotenje u) razred v) praksa w) raziskovanje x) tehnologija y) tehnike z) testi {) kurikulum |) sposobnosti

376.1
II 376.1 COHEN, L. G. Assessment
COBISS.SI-ID 9874249

33.
DAVIS, Pauline
        Including children with visual impairment in mainstream schools : a practical guide / Pauline Davis. - London : David Fulton Publishers, 2003. - 136 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 131-132. - Kazalo

ISBN 1-85346-914-9
ISBN 978-1-85346-914-5
a) Children with visual disabilities - Education - Great Britain b) Inclusive education - Great Britain c) child d) visually handicapped e) blind f) primary school g) remedial instruction sciences h) special education i) slabovidni j) slepi k) specialna pedagogika l) osnovna šola m) specialna pedagogika n) slabovidnost o) inkluzija p) usmerjanje q) prilagojeni programi r) izobraževanje s) študije

376.1-056.262
II 376.1-056.262 DAVIS, P. Including
COBISS.SI-ID 15072008

34.
        EARLY focus : working with young children who are blind or visually impaired and their families / Rona L. Pogrund and Diane L. Fazzi, editors. - 2nd ed., repr. - New York : AFB Press, 2010. - XXI, 501 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 443-458. - Kazalo

ISBN 978-0-89128-856-5
a) backward child b) blind c) visually handicapped d) parents e) motor activity f) otrok s posebnimi potrebami g) slepi h) slabovidni i) starši j) motorika k) delo l) družina m) izguba vida n) medicina o) kognitivni razvoj p) jezik q) pismenost r) motivacija s) socialne sposobnosti t) obnašanje u) neodvisnost v) mobilnost w) orientacija x) skupinsko delo

376.1-056.262
376.1-056.262 EARLY focus
COBISS.SI-ID 9860425

35.
FRIEND, Marilyn, 1953-
        Including students with special needs : a practical guide for classroom teachers / Marilyn Friend, William D. Bursuck. - 6th ed., new international ed. - Harlow : Pearson, 2014. - II, 492 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 439-467. - Kazalo

ISBN 1-292-02141-1
ISBN 978-1-292-02141-6
a) remedial instruction sciences b) special education c) teacher d) class e) specialna pedagogika f) pouk po prilagojenem programu g) učitelj h) razred i) študenti j) sodelovanje k) ocenjevanje l) inštrukcije m) motnje n) osebe s posebnimi potrebami o) diferenciacija p) vrednotenje q) obnašanje

376.1
II 376.1 FRIEND, M. Including
COBISS.SI-ID 9873993

36.
        INSTRUCTIONAL strategies for braille literacy / editors Diane P. Wormsley & Frances Mary D'Andrea. - Repr. - New York : AFB Press, 2010, cop. 1997. - XIII, 457 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-89128-936-4
a) braille b) literacy c) blind d) visually handicapped e) brajica f) pismenost g) slepi h) slabovidni i) Braillova pisava j) strategije k) osebe s posebnimi potrebami l) branje m) tehnologija n) učenje

376.1-065.262
II 376.1-056.262 INSTRUCTIONAL strategies
COBISS.SI-ID 9861449

37.
JACOBSON, William H.
        The art and science of teaching orientation and mobility to persons with visual impairments / William Henry Jacobson. - 2nd ed. - New York : AFB Press, 2013. - XVIII, 389 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 347-351. - Kazalo

ISBN 978-0-89128-474-1 (broš.)
ISBN 0-89128-474-5 (broš.)
ISBN 978-0-89128-475-8 ! (ascii download)
ISBN 978-0-89128-476-5 ! (online subscription)
ISBN 978-0-89128-565-6 ! (epub)
ISBN 978-0-89128-566-3 ! (mobi)
a) People with visual disabilities - Education b) Social skills - Study and teaching c) Education of Visually Disabled - methods d) Motor Skills e) Orientation f) People with visual disabilities - Education g) Social skills - Study and teaching h) visually handicapped i) teaching j) remedial instruction sciences k) blind l) specialna pedagogika m) pouk n) slepi o) slabovidni p) osebe s posebnimi potrebami q) mobilnost r) orientacija s) sposobnosti t) prostor u) tehnike

376.1-056.262
376.1-056.262 JACOBSON, W. H. Art
COBISS.SI-ID 9874505

38.
MCLINDEN, Mike
        Learning through touch : supporting children with visual impairment and additional difficulties / Mike McLinden and Steve McCall. - London : David Fulton, 2002. - XVI, 207 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 193-203. - Kazalo. - Vsebina: Pt. 1: Finding aut about touch. Ch. 1. Reflecting on touch. Ch. 2. The anatomy and physiology of touch. Ch. 3. Functions of touch. Ch. 4. Early development of sensory and cognitive abilities ; Pt. 2: Identifying barriers to learning. Ch. 5. The impact of visual impairment on early haptic development. Ch. 6. The impact of additional disabilities on learning through touch. Ch. 7. Principles underpinning the assessment of touch. Ch. 8. Interpersonal communication through touch. Ch. 9. Tactile symbols and early literacy ; Pt. 3: Finishing touches. Ch. 10. Mediating experiences through touch. Ch. 11. Concluding thoughts ; App.: Supporting the learning of children who have multiple disabilities and visual impairment: Selection of National SEN specialist standards which have particular relevance to the role of touch

ISBN 1-85346-841-X
ISBN 978-1-85346-841-4
a) Children with visual disabilities - Education - Great Britain b) Sensory stimulation c) Touch in children d) Perceptual learning e) visual learning f) visually handicapped g) backward child h) vizualno učenje i) slabovidni j) otrok s posebnimi potrebami k) dotik l) razvoj m) komunikacija

376.1-056.262
376.1-056.262 MCLINDEN, M. Learning
COBISS.SI-ID 9852233

39.
MERTENS, Donna M.
        Research and evaluation methods in special education / Donna M. Mertens, John A. McLaughlin. - Thousand Oaks : Corwin Press, 2004. - XIV, 275 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 239-255. - Kazalo. - Vsebina: Program evaluation ; Literature review ; Quantitative research methods ; Other quantitative approaches ; Qualitative methods ; Mixed methods and mixed model designs ; Identification and selection of research participants ; Information collection ; Data analysis, interpretation, and use

ISBN 0-7619-4652-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-7619-4652-6 (trda vezava)
ISBN 0-7619-4653-5 (broš.)
ISBN 978-0-7619-4653-3 (broš.)
a) Special education - Research - United States - Methodology b) Children with disabilities - Education - Research - United States - Methodology c) Educational evaluation - United States d) Children with disabilities - Education - Research - Methodology e) Educational evaluation f) Special education - Research - Methodology g) special education h) remedial instruction sciences i) research method j) pouk po prilagojenem programu k) specialna pedagogika l) raziskovalna metoda m) kvantitativne metode n) literatura o) kvalitativne metode p) zbiranje podatkov q) analiza podatkov r) metode obdelave s) interpretacija

376.1:001.8
001.8:376.1
376.1 MERTENS, D. M. Research
COBISS.SI-ID 9876553

40.
        QUALITATIVE research methods in special education / James Paul, Jeannie Kleinhammer-Tramill, Kathleen Fowler, [editors]. - Denver ; London ; Sydney : Love Pubublishing Company, 2009. - XII, 356 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-89108-336-8
a) Special education - Research - Methodology b) special education c) research d) remedial instruction sciences e) family f) school g) phenomenology h) raziskovanje i) družina j) šola k) fenomenologija l) etnografija m) supervizija n) igra o) interakcija p) diskriminacija q) stigma r) osebe s posebnimi potrebami s) glas t) sluh u) pripovedovanje v) inkluzija w) socialni odnosi x) razred y) kultura

376.1:303.1
303.1:376.1
376.1 QUALITATIVE research
COBISS.SI-ID 9867593

41.
ROVŠEK, Matej
        Značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju : doktorska disertacija / Matej Rovšek. - Ljubljana : [M. Rovšek], 2013. - V, 138 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1939. - Bibliografija: str. 122-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) mental handicap b) special education c) child d) motnje v duševnem razvoju e) otrok f) mladostnik g) pouk po prilagojenem programu h) usmerjanje i) opredelitev

376.1(043.3)
ZZ II 376.1(043.2) ROVŠEK, M. Značilnosti
COBISS.SI-ID 9882697

42.
STROKOVNI posvet za socialne, specialne in rehabilitacijske pedagoge, učitelje ter druge strokovne delavce v izobraževanju (2013 ; Ljubljana)
        Nadarjeni učenci s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za socialne, specialne in rehabilitacijske pedagoge, učitelje ter druge strokovne delavce v izobraževanju, Ljubljana, 22. 11. 2013 ; [organizator] Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete v Ljubljani ; [uredila Mira Metljak]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2013. - 22 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - 120 izv.

ISBN 978-961-253-151-5
a) Nadarjeni učenci - Posvetovanja b) Učenci s posebnimi potrebami - Posvetovanja c) zborniki

376.1-056.45-057.874(082)
II 376.1 STROKOVNI Nadarjeni
COBISS.SI-ID 270011648

43.
WILKEN, Etta
        Učenje govora s KPK : s kretnjami podprto komunikacijo / zamisel in zasnova Etta Wilken ; [za slovenski jezik priredila Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje Ljubljana ; prevod Tereza Žerdin]. - 1. izd. - Ljubljana : Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje Ljubljana, 2013. - 11 str. : ilustr. ; 21 cm, v škatli 32 x 23 x 6 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. na škatli: Osnovni besednjak. - Prevod dela: Sprechen lernen mit GuK, Gebärden-unterstüzte Komunikation. - Priloženo 300 kartonskih kartic 10 x 15 cm
- - Učenje govora s KPK. Abecedni seznam sličic kretenj / zamisel in zasnova Etta Wilken ; prevod Tereza Žerdin in Alenka Šelih. - [7] str. : ilustr. ; 30 cm
a) speech b) remedial instruction sciences c) communication d) govor e) specialna pedagogika f) komunikacija g) govorne motnje h) kretnje i) didaktični pripomočki j) kartice

376.1-056.264
II 376.1-056.264 WILKEN, E. Učenje
COBISS.SI-ID 9868105


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


44.
KLEMENČIČ, Tanja, 1989-
        Glasovne motnje pri otrocih s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Tanja Klemenčič. - Ljubljana : [T. Klemenčič], 2013. - 73 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1909. - Bibliografija: str. 67-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) backward child c) govorna motnja d) otrok s posebnimi potrebami e) glasovne motnje f) kakovost glasu g) otroci z motnjami v duševnem razvoju

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KLEMENČIČ, T. Glasovne
COBISS.SI-ID 9855561

45.
PETRIČ, Ajda
        Tipne ilustracije za slepe in slabovidne : diplomsko delo / Ajda Petrič. - Ljubljana : [A. Petrič], 2013. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1926. - Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) blind b) perception c) illustration d) slepi e) zaznavanje f) ilustracija g) slabovidni h) tipne ilustracije i) priporočila za oblikovanje

376.1-056.262:096(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PETRIČ, A. Tipne
COBISS.SI-ID 9869897


378 VISOKO ŠOLSTVO.


46.
ČOK, Lucija
        Hic et nunc aude! : ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru / Lucija Čok ; [prevajanje Doris Sodja (ang.), Tina Čok (ita.) ; fotografije Zdravko Primožič ; izdelava kazala Jadranka Cergol in Jana Volk]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2013 (Koper : Vek). - 251 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

600 izv. - Bibliografija: str. 209-216. - Povzetek ; Summary ; Sintesi. - Imensko kazalo

ISBN 978-961-6732-33-8 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Univerza na Primorskem (Koper) - Ustanovitev b) university - history c) univerza - zgodovina - Primorska d) visoko šolstvo e) univerze f) Slovenija g) zgodovinski pregledi

378.4(497.4Koper)(091)
II 378 ČOK, L. Hic et nunc
COBISS.SI-ID 265717760


39(043.2) ETNOLOGIJA.


47.
KVEDER, Simon
        Strukturalistični pogled na pravljice po Vladimirju Jakovleviču Proppu : diplomsko delo / Simon Kveder. - Ljubljana : [S. Kveder], 2013. - 57 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1913. - Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica c) morfologija pravljice

398.2(043.2)
ZZ II 39(043.2) KVEDER, S. Strukturalistični

COBISS.SI-ID 9856329


5 NARAVOSLOVNE VEDE


48.
ŠORGO, Andrej, 1957-
        Aktivno v naravoslovje 2. Delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole / Andrej Šorgo, Boris Čeh, Mitja Slavinec ; [ilustracije Andrej Kustec, Boris Čeh, Erika Omerzel Vujić]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Medvode] : Rolgraf). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-02-0285-1
a) Naravoslovje - Vaje za osnovne šole b) science education - exercise c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) osnovna šola f) snovi g) svetloba h) zvok i) virusi j) živali k) prebava l) telo

5(075.2)(076.5)
II 5 ŠORGO, A. Aktivno 2
COBISS.SI-ID 268294144

49.
ZOREC, Miha
        Zabavna naravoslovna delavnica / [avtor, fotografije in risbe] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2013. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-91948-7-4
a) Naravoslovje - Poskusi - Knjige za otroke b) science education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) delavnice e) naravni pojavi f) poskusi g) otroci

5(076.5)(02.053.2)
II 5 ZOREC, M. Zabavna
COBISS.SI-ID 269767168


51 MATEMATIKA.


50.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 8. [Zbirka nalog za 8. razred osnovne šole] / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 2 zv. (227; 246 str.) : ilustr. ; 21 x 22 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - Podrejeni nasl. na ov.: Zbirka nalog za matematiko v 8. razredu osnovne šole. - Podrejeni nasl. na hrbtu: Zbirka nalog. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-205-1
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) matematika - vaja d) števila e) večkotniki f) krog g) kocka h) kvader i) Pitagorov izrek

51(075.2)(076.2)
51(075.2) KONČAN, T. Skrivnosti 8
COBISS.SI-ID 261769216

51.
KRAMAR, Edvard
        Rešene naloge iz linearne algebre / Edvard Kramar. - 6. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2013. - 94 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 24)

300 izv.

ISBN 978-961-212-038-2
a) Linearna algebra - Vaje za visoke šole b) algebra - exercise c) algebra - vaja d) vektorski prostor e) matrike f) vektorji g) enačbe

512.64(075.8)(076.2)
512 KRAMAR, E. Rešene
COBISS.SI-ID 269140224


53(043.2) FIZIKA.


52.
ŠUŠTAR, Sara
        Newtonovi zakoni skozi znanstveno dogodivščino : diplomsko delo / Sara Šuštar. - Ljubljana : [S. Šuštar], 2013. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1924. - Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) experiment c) fizika d) eksperiment e) Newtonovi zakoni f) poskusi g) rolerji h) vzmeti

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) ŠUŠTAR, S. Newtonovi
COBISS.SI-ID 9869641


54(043.2) KEMIJA.


53.
RENKO, Andraž
        Izkustveno učenje pri pouku kemije : diplomsko delo / Andraž Renko. - Ljubljana : [A. Renko], 2013. - V f., 55 str., [15] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1908. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) chemistry b) learning c) primary school d) kemija e) učenje f) osnovna šola g) izkustveno učenje h) motivacija i) dosežki

54:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) RENKO, A. Izkustveno
COBISS.SI-ID 9851977


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


54.
LIPIČAR, Tea
        Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane : diplomsko delo = The distribution of selected invasive alien plant species in the riparian zone of the river Rižana : graduation thesis / Tea Lipičar. - Ljubljana : [T. Lipičar], 2013. - XI, 70 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1940. - Bibliografija: f. 64-70. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) environment c) botanika d) okolje e) tujerodne invazivne vrste f) rastline g) reke h) bregovi

581.5(043.2)
ZZ II 58(043.2) LIPIČAR, T. Razširjenost
COBISS.SI-ID 9882441

55.
ZUPANC, Sara
        Poznavanje morskih organizmov in stališča do morskih organizmov pri osnovnošolcih : diplomsko delo = Primary school pupils familiarity with and attitudes towards sea organisms : graduation thesis / Sara Zupanc. - Ljubljana : [S. Zupanc], 2013. - X, 66 f., [4] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1938. - Bibliografija: f. 61-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) attitude b) zoology c) primary school d) stališče e) zoologija f) osnovna šola g) morski organizmi

58/59:373.3(043.2)
ZZ II 58(043.2) ZUPANC, S. Poznavanje
COBISS.SI-ID 9879625


61 MEDICINA.


56.
CARNABUCCI, Karen
        Healing eating disorders with psychodrama and other action methods : beyond the silence and the fury / Karen Carnabucci and Linda Ciotola. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2013. - 272 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 256-262. - Kazali

ISBN 978-1-84905-934-3 (broš.)
ISBN 978-0-85700-728-5 (e-knjiga)
a) Eating disorders - Treatment b) nutrition c) psychiatry d) medical treatment e) prehrana f) psihiatrija g) zdravljenje h) nevroznanost i) motnje hranjenja j) telo k) trauma l) spektrogram m) gibanje n) simptomi

615.851
615.851 CARNABUCCI, K. Healing
COBISS.SI-ID 9873737

57.
        USPOSABLJANJE oseb s poškodbo možganov za delo v kulturi : delavnice in terapije z umetnostjo / [glavna urednica Veronika Trdan]. - Ljubljana : Društvo Vita, 2009 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 71 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-92001-2-4
a) Možgani - Poškodbe - Rehabilitacija b) Umetnostna terapija - Projekti c) brain injury d) culture e) training course f) art g) therapy h) možganska poškodba i) kultura j) usposabljanje k) umetnost l) terapija m) delo n) osebe

615.851
615.851 USPOSABLJANJE oseb
COBISS.SI-ID 246979584


61(043.2) MEDICINA.


58.
HLADNIK, Irena
        Gibalno-dramsko ustvarjanje kot podpora osebam s težavami v duševnem zdravju : specialistično delo / Irena Hladnik. - Ljubljana : [I. Hladnik], 2012. - III f., 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) remedial instruction sciences b) motion c) art d) mental handicap e) specialna pedagogika f) gibanje g) umetnost h) motnje v duševnem razvoju i) osebe s posebnimi potrebami

616.89(043.2)
Č II 61(043.2) HLADNIK, I. Gibalno-dramsko
COBISS.SI-ID 9867081

59.
RAZTRESEN, Gabrijela
        Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil : diplomsko delo / Gabrijela Raztresen. - Ljubljana : [G. Raztresen], 2013. - XI, 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1906. - Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) primary school c) pupil d) prehrana e) osnovna šola f) učenec g) funkcionalna živila h) šolska prehrana

612.392:373.3(043.2)
ZZ II 61(043.2) RAZTRESEN, G. Odnos
COBISS.SI-ID 9850697

60.
TIFENGRABER, Maja
        Prehrana in osnovnošolec : diplomsko delo / Maja Tifengraber. - Ljubljana : [M. Tifengraber], 2013. - VII, 67 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1920. - Bibliografija: f. 59-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) primary school c) prehrana d) osnovna šola e) osnovnošolci f) zdrava prehrana g) drugačni načini prehranjevanja h) prehransko izobraževanje

613.22(043.2)
ZZ II 61(043.2) TIFENGRABER, M. Prehrana
COBISS.SI-ID 9854281


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


61.
MONCRIEFF, Joanna, 1966-
        The bitterest pills : the troubling story of antipsychotic drugs / Joanna Moncrieff. - [Houndmills] : Palgrave Macmillan, 2013. - XIV, 278 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 229-268. - Kazalo

ISBN 978-1-137-27742-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-137-27743-5 (broš.)
a) Antipsychotic drugs - Side effects b) Antipsychotic Agents - adverse effects c) PSYCHOLOGY / Clinical Psychology d) PSYCHOLOGY / Mental Illness e) drug f) psychiatry g) zdravilo h) psihiatrija i) antipsihotiki j) duševne bolezni k) shizofrenija l) bolniki m) predpisovanje

616.89
616.89 MONCRIEFF, J. Bitterest
COBISS.SI-ID 9872201


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


62.
BOŠNJAK, Nika
        Teoretični modeli obsesivno-kompulzivne motnje in praktikov pogled nanje : diplomsko delo / Nika Bošnjak. - Ljubljana : [N. Bošnjak], 2013. - VI f., 90 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1904. - Bibliografija: str. 72-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) anxiety b) medical treatment c) anksioznost d) zdravljenje e) obsesivno-kompulzivna motnja f) psihoterapevt g) študija primera h) obsesije

616.891.7(043.2)
ZZ II 61(043.2) BOŠNJAK, N. Teoretični
COBISS.SI-ID 9851465


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


63.
KASTELIC, Lojze, 1923-2010
        Hiperborejci v naših krajih / Lojze Kastelic. - Mirna Peč : samozal., 2008. - 77 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 76

ISBN 978-961-245-635-1
a) Čebelarstvo - Antropozofija b) apizofija c) ljudstvo Hiperborejci d) čebelarstvo e) apiterapija

638.1:141.333
636/639 KASTELIC, L. Hiperborejci
COBISS.SI-ID 242931712


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


64.
ZUPANC, Urška, 1986-
        Vpliv selenita in selenata na izbrane fiziološke in biokemijske parametre pri treh vodnih rastlinah : diplomsko delo = The effect of selenite and selenate on selected physiological and biochemical parameters in three aquatic plants : graduation thesis / Urška Zupanc. - Ljubljana : [U. Zupanc], 2013. - IX, 64 f., [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1902. - Mentor Mateja Germ. - Bibliografija: f. 56-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) biology c) kemija d) biologija e) selenit f) selenat g) fotokemična učinkovitost h) aktivnost elektronskega transportnega sistema i) barvila j) vodne rastline k) makrofiti

635.926:546.23(043.2)
ZZ II 63(043.2) ZUPANC, U. Vpliv
COBISS.SI-ID 2950991


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


65.
GRDUN, Jernej
        Prehrana dijakov na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani : diplomsko delo / Jernej Grdun. - Ljubljana : [J. Grdun], 2013. - VIII, 51 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1917. - Bibliografija: str. 46-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) mladostniki d) šolska malica

641(043.2)
ZZ II 64(043.2) GRDUN, J. Prehrana
COBISS.SI-ID 9859145


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


66.
BANET-Weiser, Sarah, 1966-
        Authentic TM : the politics and ambivalence in a brand culture / Sarah Banet-Weiser. - New York ; London : New York University Press, 2012. - XIII, 266 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Critical cultural communication)

Bibliografske opombe: str. 223-258. - Kazalo

ISBN 978-0-8147-8713-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-8147-8714-4 (broš.)
ISBN 978-0-8147-8715-1 (e-knjiga)
ISBN 978-0-8147-3937-2 (e-knjiga)
a) Brand name products b) Izdelki z blagovno znamko c) Potrošništvo d) Consumerism e) Trženje f) Marketing g) consumption h) marketing i) culture j) potrošnja k) trženje l) kultura m) podjetja

659.126:366
65 BANET-WEISER, S. Authentic TM
COBISS.SI-ID 31705693


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


67.
TOŠIĆ, Sanja, 1985-
        Uporaba računalniške tehnologije in digitalnih medijev v likovni umetnosti : diplomsko delo / Sanja Tošić. - Ljubljana : [S. Tošić], 2013. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1919. - Bibliografija: str. 75-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) computer science c) likovna umetnost d) računalništvo e) digitalna umetnost f) računalniška umetnost g) rastrska grafika h) digitalni fotoaparati i) barve

7:004(043.2)
ZZ II 7(043.2) TOŠIĆ, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 9854025

68.
TRATNIK, Luka
        Oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti : diplomsko delo / Luka Tratnik. - Ljubljana : [L. Tratnik], 2013. - 93 f., [13] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1928. - Bibliografija: f. 89-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) oblikotvorne značilnosti d) psihedelična umetnost e) vzorci f) barvne formacije g) ustvarjalnost h) umetniki

7.01(043.2)
ZZ II 7(043.2) TRATNIK, L. Oblikotvorne
COBISS.SI-ID 9878857


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


69.
ŠTEFE, Tomaž, 1936-
        Slovenske domačije : petdeset izletov po dediščini / Tomaž in Marija Štefe. - 1. izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Inkunabula). - 156 str. : ilustr. ; 22 cm

3.700 izv. - Bibliografija: str. 156

ISBN 978-961-278-040-1
a) Domačije - Slovenija - Umetnostni vodniki b) architecture - Slovenia c) arhitektura - Slovenija d) ljudska arhitektura e) stavbna dediščina f) izleti g) domačije

728.6(497.4)(036)
72 ŠTEFE, T. Slovenske
COBISS.SI-ID 263676928


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


70.
        KAREL Putrih / uvod Jelisava Čopič ; [foto Moderna galerija v Ljubljani, Jože Šmuc, Miro Zdovc]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1961. - loč. pag. : ilustr. ; 32 cm. - (Slovenski likovni umetniki / urednik Zoran Kržišnik)

a) Putrih, Karel

73
II 73/74 KAREL Putrih
COBISS.SI-ID 2745096

71.
KLEMENČIČ, Matej
        Francesco Robba : (1798-1757) : beneški kipar in arhitekt v baročni Ljubljani / [besedilo] Matej Klemenčič ; [fotografije Miran Kambič in drugi]. - 1. izd. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2013 (Ljubljana : Littera picta). - 311 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 285-299. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-6055-41-3
a) Robba, Francesco (1798-1757) b) sculpture c) kiparstvo d) Italija e) Benetke f) baročno kiparstvo g) Ljubljana h) baročni kiparji i) baročni arhitekti j) umetnostna zgodovina k) Italy l) Venice m) Baroque sculpture n) Ljubljana o) Baroque sculptors p) Baroque architects q) art history

730(450.34):929Robba F."1698/1757"(082)
FRASCATI:
6-302
II 73/74 KLEMENČIČ, M. Francesco
COBISS.SI-ID 75424769

72.
KRŽIŠNIK, Zoran
        Gojmir Anton Kos / Zoran Kržišnik ; [v angleški jeik prevedla Nada Vitorović]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1962. - [108] str. : ilustr. ; 34 cm

Besedilo v slov. in angl.
a) Kos, Gojimir Anton (1896-1970) b) painting c) slikarstvo d) reprodukcije e) razstave f) biografija

75
II 75 KRŽIŠNIK, Z. Gojmir
COBISS.SI-ID 34488577

73.
MESTNA galerija (Nova Gorica)
        Mestna galerija Nova Gorica : 10 let / [avtorji besedil Petja Grafenauer Krnc ... [et al.] ; ureditev kataloga Pavla Jarc, Mateja Poljšak Furlan ; dokumentacija, biografije umetnikov Mateja Poljšak Furlan ; prevod v angleščino Erica Johnson Debeljak ; fotografije Boris Gaberščik ... et al.]. - Nova Gorica : Kulturni dom, 2008 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 22 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-92342-4-2
a) Slovenska umetnost - 21.st. - Razstavni katalogi b) art - exhibition - catalog c) umetnost - razstava - katalog d) slovenska umetnost

73/77(497.4)"20"(083.824)
73/74 MESTNA Mestna
COBISS.SI-ID 239102208

74.
OTROŠKI likovni bienale OŠ Božidarja Jakca (2013 ; Ljubljana)
        Otroški likovni bienale 2013 : OŠ Božidarja Jakca 2013 / [urednika Skender Bajrović, Petra Shrestha ; prevod Eva Gril] = Children's art bienale of primary School Božidar Jakac 2013 / [editors Skender Bajrović, Petra Shrestha ; translation Eva Gril]. - Ljubljana : Osnovna šola Božidarja Jakca, 2013 ([Ljubljana : Europapier Alpe d.o.o.]). - 30 str. : ilustr. ; 17 x 23 cm

Besedilo v slov. in angl. - 300 izv.

74-053.5(083.824)
73/74 OTROŠKI Otroški 2013
COBISS.SI-ID 9882953

75.
POSEGA, Zmago
        Zmago Posega : 1959-2009 : [velika pregledna razstava = an extensive survey exhibition] / [besedila Lilijana Stepančič ... [et al.] ; prevodi Martin Cregeen ; dokumentacija Majda Božeglav Japelj ; fotografije Jaka Jeraša ... et al.]. - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, 2013. - 127 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 117-121
a) Posega, Zmago (1959-2009) - Razstavni katalogi b) Posega Zmago c) sculpture d) kiparstvo e) slovensko kiparstvo f) osebne razstave g) katalog

730(497.4):929Posega Z.
73/74 POSEGA Zmago
COBISS.SI-ID 268828928


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


76.
NARAKS, Taja
        Nakit - človekov osebni okras : diplomsko delo / Taja Naraks. - Celje : [T. Naraks], 2013. - IV, 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1929. - Bibliografija: str. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) nakit d) oblikovanje e) tehnike f) srebro g) človek

739(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) NARAKS, T. Nakit
COBISS.SI-ID 9878089

77.
PODREKA, Anja
        Reprezentacija dreves v risbi in procesualni umetnosti : diplomsko delo / Anja Podreka. - Ljubljana : [A. Podreka], 2013. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1923. - Bibliografija: str. 115-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) illustration c) ecology d) umetnost e) ilustracija f) ekologija g) risba h) procesualna umetnost i) land art

74(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) PODREKA, A. Reprezentacija

COBISS.SI-ID 9869385


78 GLASBA.


78.
BOROTA, Bogdana
        Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje / Bogdana Borota. - Dopolnjena izd., 1. ponatis. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 167 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

500 izv. - Bibliografija: str. 157-158. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-26-4
a) Glasba - Teorija - Metodika pouka - Učbeniki za visoke šole b) music c) glasba d) glasba e) ritem f) melodija g) harmonija h) notacija i) oblikoslovje

78(075.8)
78 BOROTA, B. Osnove
COBISS.SI-ID 269091072


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


79.
        ODRAŠČAJOČA publika : osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi / [avtorji Ivana Djilas ... [et al.] ; urednica Ivana Djilas ; prevajalke za angleški jezik Nataša Jelić ... [et al.] ; prevajalka za francoski jezik Živa Čebulj ; prevajalka za srbski jezik Nataša Jelić]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče : Assitej, Center za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti, 2013 (Ljubljana : Kocman grafika). - 83, 85 str. ; 23 cm. - (Zbirka Gledališče in vzgoja = Theatre and education ; 1/2013)

500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Young audiences : eight essays on the role of theatre for children and young people in contemporary society

ISBN 978-961-92479-7-6
a) Otroško gledališče - Vplivi - Zborniki b) Mladinsko gledališče - Vplivi - Zborniki c) theatre d) youth e) society f) gledališče g) mladina h) družba i) eseji j) igra k) edukacija l) dialog m) pedagoški proces n) domišljija

792-052-053.5/.6(082)
792 ODRAŠČAJOČA publika
COBISS.SI-ID 268847104

80.
STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergeevič
        Building a character / Constantin Stanislavski ; translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. - London : Bloomsbury Academic, 2013. - XIII, 256 str. ; 22 cm. - (Bloomsbury revelations)

Prva izd. tega prevoda: London: Max Reinhardt, 1950

ISBN 978-1-7809-3567-6 (broš.)
a) Method acting b) theatre c) gledališče d) igralstvo e) oder f) gibanje g) govor h) izražanje i) vloge

792
792 STANISLAVSKIJ, K. Building
COBISS.SI-ID 9873225


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


81.
PERŠOLJA, Borut
        Cici dnevnik za punce in fante : program uvajanja v planinstvo : članska izkaznica : planinski dosežki : spominska beležka / [zasnova, izbor nalog in besedilo Borut Peršolja, Mateja Peršolja ; ilustracije Grupa Ee]. - 5. izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2011 [i.e.] 2013 (Ljubljana : Fotolito Dolenc d.o.o.). - 76 str. : ilustr. ; 15 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-6156-98-1
a) Planinstvo - Otroci b) open air activities c) child d) dejavnosti na prostem e) otrok f) planinstvo g) program h) beležka

796.52
796.5 PERŠOLJA, B. Cici
COBISS.SI-ID 9884233

82.
PERŠOLJA, Borut
        Dnevnik 2. Mladi planinec, mlada planinka : program uvajanja v planinstvo : članska izkaznica : planinski dosežki : spominska beležka / [zasnova, izbor nalog in besedilo Borut Peršolja, Mateja Peršolja ; fotografije Benjamin Abram ... [et al.] ; ilustracije Grupa Ee]. - 3. izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2011 [i. e.] 2012. - 71 str, [16] str. pril. : ilustr. ; 15 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-6870-00-9
a) Planinstvo - Otroci b) open air activities c) child d) dejavnosti na prostem e) otrok f) beležnica g) planinstvo h) program

796.52-053.2
796.5 PERŠOLJA, B. Dnevnik 2
COBISS.SI-ID 9884745

83.
ŠUGMAN, Rajko
        Olimpizem : priročnik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez in Slovenske olimpijske akademije / Rajko Šugman. - Ljubljana : Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez : Slovenska olimpijska akademija, 2013. - 140 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6476-07-2 (Olimpijski komite Slovenije)
a) Olimpijske igre - Priročniki b) sport - history c) šport - zgodovina d) olimpizem e) športna tekmovanja f) slovenski olimpijci g) olimpijske igr h) zamejstvo i) olimpijski komiteji

796.032.2(036)
796 ŠUGMAN, R. Olimpizem
COBISS.SI-ID 265881344


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


84.
JEZERŠEK, Špela
        Igre z žogo v vsakdanjem življenju učenk in učencev nekaterih gorenjskih šol : diplomsko delo / Špela Jezeršek. - Ljubljana : [Š. Jezeršek], 2013. - VI, 78 str, 6 str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1916. - Bibliografija: str. 76-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) ball game c) športna vzgoja d) igra z žogo e) razlike med spoloma

796.3-057.874(043.2)
ZZ II 79(043.2) JEZERŠEK, Š. Igre
COBISS.SI-ID 9855049

85.
PAPEŽ, Maja, 1989-
        Učenje plavanja na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Maja Papež. - Ljubljana : [M. Papež], 2013. - VI f., 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1911. - Bibliografija: str. 51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) primary school c) plavanje d) osnovna šola e) razredna stopnja f) učenje

797.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) PAPEŽ, M. Učenje
COBISS.SI-ID 9856841


80/81


86.
        AKTUALNA vprašanja slovanske fonetike / Hotimir Tivadar (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v več jezikih. - Lat. in cir. - Predgovor / Hotimir Tivadar: str. 9. - 149 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v jeziku prispevka in angl. - Kazalo

ISBN 978-961-237-560-7
a) Slavic languages b) phonetics c) slovanski jeziki d) fonetika

811.16'34(082)
COBISS.SI-ID 265175040


81 JEZIKOSLOVJE


87.
        DRUŽBENA funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve) / [urednica Andreja Žele = lektorji izvlečkov in prispevkov v tujem jeziku David Limon, Maša PLešković, Maria Wtorkowska]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 515 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 32)

Dostopno tudi na: http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=402&LANG=slo. - Besedila večinoma v slov., pet v hrv. in en pripevek v polj. - Nasl. na ov.: The social functionality of language : (apects, criteria, definitions). - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečka v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-609-3
a) Družbenostno jezikoslovje - Zborniki b) funkcijsko jezikoslovje

81:001.82(082)
81 DRUŽBENA funkcijskost
COBISS.SI-ID 269357568

88.
        GOVOR med znanostjo in umetnostjo / [urednici Katarina Podbevšek, Nina Žavbi Milojević]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 288 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi ; letn. 14)

250 izv.

ISBN 978-961-220-086-2 (broš.)
a) speech b) art c) sciences d) literature e) language f) govor g) umetnost h) vede i) literatura j) jezik k) film l) igralstvo m) opera n) pogovorni jezik o) gledališče p) splošne knjižnice q) radio r) lutke s) telo

81'342.2:001:7
81 GOVOR med znanostjo
COBISS.SI-ID 75514625


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


89.
KOCBEK, Martina, 1985-
        Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja : diplomsko delo / Martina Kocbek. - Ljubljana : [M. Kocbek], 2013. - 152 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1912. - Bibliografija: f. 143-144. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) speech b) teacher c) govor d) učitelj e) razredni pouk f) nastop g) učni pripomočki h) trema i) javni govor

808:37.091.32(043.2)
ZZ II 80(043.2) KOCBEK, M. Mnenja
COBISS.SI-ID 9855817

90.
VAZ Fernandes, Mateja
        Dvojezičnost v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Mateja Vaz Fernandes. - Ljubljana : [M. Vaz Fernandes], 2013. - 73 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1918/. - Bibliografija: str. 53-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) bilingualism c) language skill d) predšolski otrok e) dvojezičnost f) jezikovna veščina g) govorni razvoj h) starši i) vzgojitelji

81'246.2(043.2)
ZZ II 80(043.2) VAZ FERNANDES, M. Dvojezičnost

COBISS.SI-ID 9857353


811.111 ANGLEŠČINA.


91.
BRATOŽ, Silva
        English for education studies / Silva Bratož, Mojca Žefran ; illustrated by Tanja Jesenšek and Polona Dolničar. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 126 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Annales Ludus Manualis, ISSN 2335-3678)

600 izv.

ISBN 978-961-6862-49-3
a) Angleščina - Učbeniki za visoke šole b) English language c) education d) learning e) angleščina f) vzgoja in izobraževanje g) učenje h) kritično mišljenje

811.111(075.8)
811.111 BRATOŽ, S. English
COBISS.SI-ID 269158656


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


92.
PAVEL, Avgust, 1886-1946
        Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan / Avgust Pavel ; prevedla Marija Bajzek Lukač ; uredil Marko Jesenšek. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - tabele, ilustr. - 474 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 100)

Besedilo slovnice poteka vzporedno dvojezično v madž. in slov., v Dodatku je v razpravi del besedila v nem, preveden tudi v slov. - Madž. besedilo je skeniran tipkopis originala. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - Od rokopisa do prevoda in objave Pavlove slovnice / Marija Bajzek Lukač: str. 379-394. - Zgodovina 100 let starega rokopisa / Judit Pável: str. 395-399. - Prekmurščina med slovanskimi jeziki / Marc L. Greenberg: str. 401-412. - Prekmurski knjižni jezik / Martina Orožen: str. 413-428. - Pomen Pavlove slovnice za razvoj prekmurskega knjižnega jezika / Marko Jesenšek: str. 429-471. - Urednikova pojasnila: str. 473-474. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6656-94-8
a) language sciences b) jezikoslovje c) prekmurski knjižni jezik d) slovenska slovnica

811.163.6'36(497.411)"19"
811.163.6'36 PAVEL, A. Prekmurska
COBISS.SI-ID 75409409

93.
ŽBOGAR, Alenka
        Iz didaktike slovenščine / Alenka Žbogar ; [prevod povzetka Donald Reindl]. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 175 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 18)

Dostopno tudi na: http://en.calameo.com/read/00088946036345e01453e. - 250 izv. - O avtorici: str. 169. - Bibliografija: str. 145-157. - Povzetek ; Summary / translated by Donald Reindl. - Kazali

ISBN 978-961-6715-12-6
a) Slovenščina - Metodika pouka - Študije b) Slovenščina - Didaktika c) Slovenian language d) teaching e) slovenščina f) pouk g) didaktika h) materni jezik i) specifike j) nadarjeni k) književnost l) metodika

811.163.6:37.091.3
37.02
811.163.6 ŽBOGAR, A. Iz didaktike
COBISS.SI-ID 266665728


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


94.
ŠKAMPERLE, Rebeka
        Domače branje v osnovnih šolah na območju Krasa : diplomsko delo / Rebeka Škamperle. - Ljubljana : [R. Škamperle], 2013. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1925. - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading c) primary education d) mladinska književnost e) branje f) osnovnošolski pouk g) domače branje h) izbira besedil

82-93:373.3(043.2)
ZZ II 82(043.2) ŠKAMPERLE, R. Domače
COBISS.SI-ID 9870153


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


95.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Zaljubljeni tulipan : igra za otroke / Bina Štampe Žmavc ; ilustracija na ovitku Kostja Gatnik. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 36 str. ; 24 cm

500 izv. - O avtorici: str. 36

ISBN 978-961-272-088-9

821.163.6
821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC, B. Zaljubljeni
COBISS.SI-ID 262503936

96.
VOJNOVIĆ, Goran
        Jugoslavija, moja dežela / Goran Vojnović. - 2. dopolnjena izd., darilna izd. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 283 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

21.500 izv.

ISBN 978-961-242-869-3
a) literature b) literatura c) roman

821.163.6
821.163.6 VOJNOVIĆ, G. Jugoslavija
COBISS.SI-ID 268201728


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


97.
        MIKLOŠIČEVA monografija : ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča / uredil Marko Jesenšek ; [angleški prevodi sinopsisov in povzetkov Nada Šabec]. - Ljutomer : Gimnazija Franca Miklošiča, 2013 (Murska Sobota : Tiskarna digitalni tisk). - 487 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Spremna beseda / Marko Jesenšek: str. 483-486. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečka v slov. in angl., povzetek v angl. ali slov.

ISBN 978-961-91369-7-3
a) Miklošič, Franc (1813-1891) - Zborniki b) language sciences c) jezikoslovje d) delovanje e) življenje f) slovaropisje g) dialektologija

929Miklošič F.(082)
929 MIKLOŠIČEVA monografija
COBISS.SI-ID 76124673


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO