COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


julij 20130 SPLOŠNO.


1.
LANKES, R. David
        The atlas of new librarianship / R. David Lankes. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press ; [Chicago] : Association of College & Research Libraries, cop. 2011. - XV, 408 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 plakat (67 x 89 cm, zložen na 23 x18 cm)

Sorodni elektronski vir: http://www.newlibrarianship.org/wordpress/. - Bibliografija na dnu strani

ISBN 978-0-262-01509-7
a) library science b) bibliotekarstvo c) bibliotekarstvo d) informacijske znanosti e) znanje f) informacijska družba g) bibliotekarji

02:001
II 02 LANKES, R. D. Atlas
COBISS.SI-ID 2041109


0(043.2) SPLOŠNO.


2.
BODLAJ, Tamara, 1988-
        Bralna pismenost v angleškem jeziku učencev 5. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Tamara Bodlaj. - Ljubljana : [T. Bodlaj], 2013. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1618. - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) literacy c) English language d) primary school e) branje f) pismenost g) angleščina h) osnovna šola i) opismenjevanje j) slovenščina k) ekstenzivno branje

028.5=111:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) BODLAJ, T. Bralna
COBISS.SI-ID 9690441

3.
BOHINC, Bojana, 1968-
        Bralna pismenost učencev prvega razreda na OŠ Vič : diplomsko delo / Bojana Bohinc. - Ljubljana : [B. Bohinc], 2013. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1598. - Bibliografija: str. 77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) literacy c) primary school d) branje e) pismenost f) osnovna šola g) knjiga h) družinsko branje i) poslušanje j) bralne aktivnosti

028.5:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) BOHINC, B. Bralna
COBISS.SI-ID 9687113

4.
HOSTA, Zdenka, 1959-
        Bralna pismenost učencev petega razreda na OŠ Vič : diplomsko delo / Zdenka Hosta. - Ljubljana : [Z. Hosta], 2013. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1617. - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) literacy c) primary school d) branje e) pismenost f) osnovna šola g) motivacija h) slovenščina i) bralni projekt j) bralne navade

028.5:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) HOSTA, Z. Bralna
COBISS.SI-ID 9689929

5.
HOZJAN, Ema, 1989-
        Projekti in programi za spodbujanje bralne motivacije pri fantih : diplomsko delo / Ema Hozjan. - Ljubljana : [E. Hozjan], 2013. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1651. - Bibliografija: str. 74-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) motivation c) male d) branje e) motivacija f) moški g) šola h) bralni projekti i) bralni programi

028.5:373.3=432.413.2(043.2)
ZZ II 02(043.2) HOZJAN, E. Projekti
COBISS.SI-ID 9695817

6.
MARTINČIČ, Saša, 1985-
        Družinska pismenost v vrtcu : diplomsko delo / Saša Martinčič. - Ljubljana : [S. Martinčič], 2013. - IX, 92 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1653. - Bibliografija: str. 71-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) literacy c) nursery school d) branje e) pismenost f) vrtec g) govor

028.5:373.2(043.2)
ZZ II 02(043.2) MARTINČIČ, S. Družinska
COBISS.SI-ID 9695305


004 RAČUNALNIŠTVO.


7.
FRÖHLICH, Hubert
        Internet : tehnologija, ki spreminja svet / Hubert Fröhlich. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

10.050 izv. - Bibliografija: str.80

ISBN 978-961-251-376-4
a) Internet (računalniško omrežje) b) computer science c) računalništvo d) internet e) zgodovina f) omrežja g) komunikacijske tehnologije h) infrastruktura i) alogaritmi j) podatki k) posameznik l) družba

004.738.5
004.7 FRÖHLICH, H. Internet
COBISS.SI-ID 267998208

8.
RENNIE, Frank
        E-learning and social networking handbook : resources for higher education / Frank Rennie and Tara Morrison. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 2013. - VIII, 199 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 181-194. - Kazalo. - Vsebina: Social networking as an educational tool : yet another trend ; Designing for a distributed environment ; Selecting the media palette ; The tools in practice ; Constraints on course design ; Postscript

ISBN 978-0-415-50376-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-5037-54 (broš.)
ISBN 978-0-203-12027-9 ! (e-knjiga)
a) Internet in higher education - Handbooks, manuals, etc b) Online social networks - Handbooks, manuals, etc c) Instructional systems - Design - Handbooks, manuals, etc d) higher education e) visokošolsko izobraževanje f) e-učenje g) socialna omrežja h) spletna orodja i) vrednotenje j) učenje na daljavo k) učni stili l) Web 2.0

004.7
004.7 RENNIE, F. E-learning
COBISS.SI-ID 9679689


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


9.
ŽERJAV, Drago, 1979-
        Programsko orodje za vnos in obdelavo rezultatov športnih tekmovanj : diplomsko delo / Drago Žerjav. - Ljubljana : [D. Žerjav], 2013. - IV, 28 f., II, 30 f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1573. - Bibliografija: f. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) sport c) računalništvo d) šport e) šolsko tekmovanje f) obdelava podatkov g) spletne aplikacije

004.4:796(043.2)
ZZ II 004(043.2) ŽERJAV, D. Programsko
COBISS.SI-ID 9677897


159.9 PSIHOLOGIJA.


10.
        INTERNATIONAL horizons of talent support. 1 : [best practices within and without the European Union, 1] / edited by János Gordon Győri ; [translated by Fruzsina Balkay]. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervzetek Szövetsége, 2011. - 241 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek = Géniusz books ; 18, ISSN 2062-5936)

Dostopno tudi na: http://geniuszportal.hu/sites/default/files/18_kotet_net+color.pdf. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
a) talent - Austria - Finland - Germany - Great Britain - Israel - Singapore - Slovenia - Spain b) talent - Avstrija - Finska - Nemčija - Velika Britanija - Izrael - Singapur - Slovenija - Španija - Boston c) tehnološka pismenost d) podporni sistemi e) matematika f) razvojni model

159.928
159.928 INTERNATIONAL horizons
COBISS.SI-ID 9703753

11.
        INTERNATIONAL horizons of talent support. 2 : best practices within and without the European Union, II / edited by János Gordon Győri ; [translated by Fruzsina Balkay]. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervzetek Szövetsége, 2012. - 226 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek = Géniusz books ; 28, ISSN 2062-5936)

Dostopno tudi na: http://geniuszportal.hu/sites/default/files/28_kotet_net_angol.pdf. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
a) talent - Finland - German - Israel - Poland - Saudi Arabia - Singapore - Slovenia - America b) talent - Finska - Nemčija - Izrael - Poljska - Saudska Arabija - Singapur - Slovenija - Amerika - Vietnam c) poletni kampi d) programi e) študenti f) učitelji g) nadarjeni h) kreativnost i) učenje j) matematika

159.928
159.928 INTERNATIONAL horizons
COBISS.SI-ID 9704777

12.
LAZARDIS, Mary
        The emergence of a temporally extended self and factors that contribute to its development : from theoretical and empirical perspectives / Mary Lazaridis. - Boston : Wiley, 2013. - VII, 120 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X. Serial ; No. 307 ; Vol. 78, no. 2 / series editor Patricia J. Bauer)

Bibliografija: str. 100-110. - Kazalo. - Vsebina: Development of a temporally extended self ; Method ; Examining the representational demands of the delayed self-recognition task ; Do 2.5-year-old children have the representational ability for DSR? ; Examining the developmental transition of the self from its present state to its temporally extended state ; Effect of mental age on DSR competency ; The contribution of social, cognitive, and linguistic factors to the development of the TES ; The contribution of social, cognitive, and linguistic factors to further advances of the TES ; Methodological considerations and directions for future research
a) Child psychology b) Self in children c) Self-perception in children d) Developmental psychology e) Children - Communication f) Child psychology g) Children / Communication h) Developmental psychology i) Self in children j) Self-perception in children k) Ich-Bewusstsein l) Kinderpsychologie m) developmental psychology n) child o) razvojna psihologija p) otrok q) samospoznavanje r) predšolski otroci s) mentalna starost t) lingvistika u) kognicija v) testi w) sposobnosti

159.922.7
159.922.7 LAZARIDIS, M. Emergence
COBISS.SI-ID 9674825


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


13.
OMAHNA, Tina
        Tehnika doseganja čustvene svobode (EFT) in reševanje konfliktov v 3. razredu : diplomsko delo / Tina Omahna. - Ljubljana : [T. Omahna], 2013. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1590. - Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) conflict b) pupil behaviour c) konflikt d) vedenje učencev e) čustvena inteligentnost f) reševanje konfliktov g) tehnika EFT

159.942:373.3(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) OMAHNA, T. Tehnika
COBISS.SI-ID 9689161

14.
POLANC, Ana, 1990-
        Prehod od predoperacionalne stopnje mišljenja k stopnji konkretnologičnih operacij : diplomsko delo / Ana Polanc. - Ljubljana : [A. Polanc], 2013. - [36] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1611. - Bibliografija: str. [34]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) child development c) thinking d) predšolski otrok e) razvoj otroka f) mišljenje g) razvoj mišljenja h) Jean Piaget

159.955(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) POLANC, A. Prehod
COBISS.SI-ID 9693513

15.
TRONTELJ, Saša
        Stres in sprostitvene tehnike v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Saša Trontelj. - Ljubljana : [S. Trontelj], 2013. - VI, 77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1609. - Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pupil b) mental stress c) relaxation d) učenec e) duševni stres f) sprostitev g) sprostitev h) tehnike sproščanja i) sprostitvene urice

159.944.4(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) TRONTELJ, S. Stres
COBISS.SI-ID 9693257


16 LOGIKA


16.
MIDDLE European Interdisciplinary Conference in cognitive science (7 ; 2013 ; Budapest)
        Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2013 / [Seventh Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive science, on 20-22 June 2013 in Budapest] ; editors Soheil Khosravipour ... [et al.]. - Bratislava : Comenius University, 2013. - 109 str. ; 21 cm

a) cognition b) sciences c) kognicija d) vede

165.194
16 MIDDLE Proceedings MEi
COBISS.SI-ID 9674313


316 SOCIOLOGIJA.


17.
        FORMAL and informal education for Roma : different models and experience / edited by Romana Bešter, Vera Klopčič, Mojca Medvešek ; [translation Tom Priestly]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2012. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2012/Edu%20Roma.pdf. - Ilustr. na notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-6159-41-8
a) Romi - Izobraževanje - Zborniki b) education c) vzgoja in izobraževanje d) študenti e) pripomočki f) Romi g) poučevanje h) pravice i) migracije j) države k) kultura l) otroci

316.35
II 316.35 FORMAL and informal
COBISS.SI-ID 264708608

18.
        ROMA education in Europe : practices, policies, and politics / edited by Maja Miskovic. - New York ; London [i. e.] Abingdon : Routledge, 2013. - XIII, 206 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo. - Vsebina: Roma as homines educandi : a collective subject between educational provision, social control and humanism / Sevasti Trubeta. Educating against the cultural politics and complicities of containment / Cathryn Teasley. Scapegoated in schools : reading a collective Roma narrative / Alexandra Fidyk. The Roma people: problem or mirror for Western European society?: an exploration of educational possibilities / Elias Hemelsoet. Beyond numbers : education and policy in the decade of Roma inclusion, (2005-2015) / Svjetlana Curcic and Shayna Plaut. The schooling of Romani Americans : an overview / Ian Hancock (o Yanko le Redjosko). Integration of Gypsy Roma children in schools : Trojan or pantomime horse? / Martin P. Levinson. Roma, non-Roma and the modern working class (familiar) stranger / Annabel Tremlett. Special needs and alternative strategies : Roma education in Hungary / Katalin R. Forray. The shades of incomplete : Roma educational policy in Bulgaria / Elena Marushiakova & Vesselin Popov. Support for Roma in higher education and social cohesion / Eben Friedman and Stela Garaz. The linguistic richness of Roma in Serbia : Banat and its multilingual dimension / Biljana Sikimić and Annemarie Sorescu Marinković. Litigating exclusion, inclusion and separation : dilemmas of justice in Roma education reform / William New. Travelling activism and knowledge formation in the Romani social and civil movement / Huub van Baar

ISBN 978-0-415-53598-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-11198-7 (el. knjiga)
a) education b) vzgoja in izobraževanje c) Romi d) politika e) kultura f) kurikulum

316.35(4=214.58)(082)
316.35 ROMA education
COBISS.SI-ID 267560704


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


19.
DEBENJAK, Kristina, 1986-
        Mali medkulturni prostor : med svobodo posameznika in soustvarjanjem skupnega : diplomsko delo / Kristina Debenjak. - Ljubljana : [K. Debenjak], 2013. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1602. - Bibliografija: str. 138-143. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) culture b) community c) kultura d) skupnost e) mali medkulturni prostor f) raziskovanje

316.6(043.2)
ZZ II 3(043.2) DEBENJAK, K. Mali
COBISS.SI-ID 9684809


33 GOSPODARSTVO


20.
        BRAIN circulation and the role of diasporas in the Balkans - Albania, Kosovo and Macedonia / authors Hristina Cipusheva ... [et al.] ; editor Abdylmenaf Sejdini. - Tetovo : South East European University, 2013. - 292 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-608-4503-82-8
a) brain drain b) migration - Albania - Kosovo - Macedonia c) beg možganov d) migracija e) politika f) študenti

331.556.46-057.86(497-15)(047.31)
330 BRAIN circulation
COBISS.SI-ID 93914890


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


21.
MOLE, Martina, 1990-
        Integracijska hiša kot ena izmed možnih nastanitvenih oblik za otroke brez spremstva s priznano mednarodno zaščito : diplomsko delo / Martina Mole. - Ljubljana : [M. Mole], 2013. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1647. - Bibliografija: str. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) integration b) child c) refugee d) integracija e) otrok f) begunci g) nastanitev h) zakonodaja

365.6(043.2)
ZZ II 36(043.2) MOLE, M. Integracijska
COBISS.SI-ID 9704265


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


22.
        CAN education change society? / Michael W. Apple. - New York ; London : Routledge, 2013. - IX, 188 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 171-182. - Kazalo. - Vsebina: Can education change society? ; Paulo Freire and the tasks of the critical scholar/activist in education ; George Counts and the politics of radical change ; Du Bois, Woodson, and the politics of transformation ; Keeping transformations alive : learning from the "South" ; Wal-Marting America : social change and educational action ; Critical education, speaking the truth, and acting back ; Answering the question : education and social transformation

ISBN 978-0-415-87532-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-87533-2 (broš.)
ISBN 978-0-203-08355-0 ! (e- knjiga)
a) Education - Sociological aspects b) Educational sociology c) education d) vzgoja in izobraževanje e) vzgoja in izobraževanje f) družba g) izobrazba h) socialni vidiki i) sociologija izobraževanja j) reforme

37.01
37.01 CAN education
COBISS.SI-ID 2469975

23.
        CURRENT research in the field of disciplinary didactics / editors Gabriella Pusztai, Zoltán Tóth, Ildikó Csépes. - Budapest : Hungarian Educational Research Association, 2012. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. - (HERJ : Hungarian Educational Research Journal. Special Issues ; 2, ISSN 2062-9605)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-963-08-5063-6
a) didactics b) science education c) foreign languages d) humanities e) art f) didaktika g) naravoslovna vzgoja in izobraževanje h) tuji jeziki i) humanistične študije j) umetnost

37.02
37.02 CURRENT research
COBISS.SI-ID 9682505

24.
        The CYPRUS educational system : the way forward / [editor Andreas Tsiakkiros]. - Nicosia : Ministry of Education and Culture, 2012. - 80 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9963-0-6002-3
a) education system - Cyprus b) sistem vzgoje in izobraževanja - Ciper c) ministrstvo d) država e) področja

37
37 CYPRUS educational
COBISS.SI-ID 9705801

25.
JUUL, Jesper, 1948-
        Reci ne brez slabe vesti / Jesper Juul ; prevedla Ivana Gradišnik. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2013. - 78 str. ; 23 cm

Prevod dela: Kunsten at sige nej med god samvittighed. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-287-0
a) Otroci - Vzgoja b) family education c) družinska vzgoja

37.018.1
37.018 JUUL, J. Reci ne
COBISS.SI-ID 267214848

26.
        RAZVOJ državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji [Elektronski vir] : konceptualni okvir in razvoj kurikulumov (državljanska vzgoja in etika, družba) / avtorji Mitja Čepič Vogrinčič ... [et al.] ; urednik Marjan Šimenc. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes, ISSN 1855-9638 ; 22)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=126. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 194 str. - 100 izv. - 50 izv. - Bibliografija: str. 177-186. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-270-145-1 (CD-ROM)
ISBN 978-961-270-146-8 (pdf)
ISBN 978-961-270-147-5 (swf)
ISBN 978-961-270-148-2 (zip iso)
a) Državljanska vzgoja - Slovenija b) civics c) history d) curriculum e) državljanska vzgoja f) zgodovina g) kurikulum h) domovinska vzgoja i) etika j) pouk k) učni programi l) CD-ROM

37.016:172(497.4)(086.034.4)
cdr 37.01 RAZVOJ državljanske
COBISS.SI-ID 264888320

27.
        ŽIVETI in misliti Evropo : PAM-INA priročnik za učitelje / [avtorji Simone Kary ... [et al.] ; prevajalci Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts ; Freiburg : Pädagogische Hochschule, 2012. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 50-51

ISBN 978-961-237-533-1
a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) civics e) državljanska vzgoja f) Evropa - Identiteta g) državljanstvo h) priročniki i) identiteta j) kultura k) Evropa l) Evropska unija m) učenci n) identiteta o) percepcija p) učitelji

37.091.3:061.1EU
II 37 ŽIVETI in misliti cdr 37 ŽIVETI in misliti
COBISS.SI-ID 263432960


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


28.
BREGAR, Maja, 1977-
        Naloge razrednika v osnovni šoli in usposobljenost učiteljev za to vlogo : magistrsko delo / Maja Bregar. - Ljubljana : [M. Bregar], 2013. - XI, 220 str., [10] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1571. - Bibliografija: str. 203-220. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary school b) teacher c) career development d) osnovna šola e) učitelj f) poklicni razvoj g) zakonodaja h) naloge i) usposabljanje j) stališča

37.011.3-051(043.2)
ZZ II 37(043.2) BREGAR, M. Naloge
COBISS.SI-ID 9676873

29.
ČUDIČ, Alenka
        Analiza zapisanih navodil učiteljev : diplomsko delo / Alenka Čudič. - Ljubljana : [A. Čudič], 2013. - 81 str., [8] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1589. - Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) primary education c) učitelj d) osnovnošolski pouk e) učiteljeva navodila f) kontrolne naloge g) učni listi h) jezikovne napake

37.091.321(043.2)
ZZ II 37(043.2) ČUDIČ, A. Analiza
COBISS.SI-ID 9688905

30.
OZMEC, Maša, 1988-
        Timsko delo socialnih pedagogov v osnovni šoli : diplomsko delo / Maša Ozmec. - Ljubljana : [M. Ozmec], 2013. - VII, 126 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1640. - Bibliografija: f. 120-126. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) osnovna šola c) socialni pedagog d) svetovalna služba

37.013.42:373.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) OZMEC, M. Timsko
COBISS.SI-ID 9698377

31.
STEGU, Andreja, 1985-
        Vloga učitelja pri motivaciji za učenje bioloških vsebin : diplomsko delo / Andreja Stegu. - Ljubljana : [A. Stegu], 2013. - 129 str., [6] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1636. - Bibliografija: str. 122-128. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) teacher c) motivation d) learning e) biologija f) učitelj g) motivacija h) učenje i) osnovna šola j) kompetence

37.011.3-051:57(043.2)
ZZ II 37(043.2) STEGU, A. Vloga
COBISS.SI-ID 9699657


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


32.
        KEY data on teachers and school leaders in Europe : 2013 edition : Eurydice report. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2013. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151EN.pdf. - Bibliografija: str. 136

ISBN 978-92-9201-412-4

doi: 10.2797/91785
a) education system - Europe - statistical data b) sistem vzgoje in izobraževanja - Evropa - statistični podatki c) učitelji d) zaposleni e) delovni pogoji f) plačni sistem g) poklicni razvoj h) mobilnost i) avtonomija j) ravnatelji

371.13/.16
II 371.13/.16 KEY data 2013
COBISS.SI-ID 9706057

33.
        RESEARCH, policy, and practice in teacher education in Europe / edited by Joanna Madalińska-Michalak, Hannele Niemi and Sylvia Chong. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2012. - 375 str. ; 24 cm. - (Teacher education policy in Europe network)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-83-7525-809-7 (broš.)
a) teacher education b) izobraževanje učiteljev c) Evropa d) TEPE e) partnerstvo f) sodelovanje g) profesionalna izobraževanja h) vzgoja in izobraževanje i) učitelji j) izobraževalni sistemi k) mednarodne raziskave l) izobraževanje učiteljev m) zborniki

37.091
371.13/.16 RESEARCH, policy
COBISS.SI-ID 2530135


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


34.
HOPWOOD-Stephens, Isabel
        Learning on your doorstep : stimulating writing through creative play outdoors for ages 5-9 / Isabel Hopwood-Stephens. - London ; New York : Routledge, 2013. - 196 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 195-196

ISBN 978-0-415-53682-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-53683-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-11112-3 (e-knjiga)
a) English language - Composition and exercises - Study and teaching (Elementary) b) Outdoor education c) Experiential learning d) EDUCATION / General e) EDUCATION / Elementary f) child g) play h) writing i) otrok j) igra k) pisava l) učenje m) gozd n) osnovna šola o) predšolski otroci p) učitelji q) poklicni razvoj r) pismenost s) pisanje t) kurikulum

373.2.016:50
373.2.016:50 HOPWOOD-S., I. Learning
COBISS.SI-ID 9679433

35.
PEČAR, Katarina, 1968-
        Brihtna glavca za cicibane. Zabavne naloge o športu : [5-7 let] / [avtorji Katarina Pečar, Klara Sobočan, Niko Klemenčič ; ilustratorji Polona Lovšin ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 51 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 28 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-2636-2
a) Miselne igre - Knjige za otroke b) sport c) šport d) Izobraževalne slikanice e) zabavne naloge f) opismenjevanje g) mišljenje

373.2.016:79
II 373.2.016:79 PEČAR, K. Brihtna
COBISS.SI-ID 266925568


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


36.
BILBAN, Mojca, 1990-
        Govorno-jezikovne motnje predšolskih otrok in vpliv staršev nanje : diplomsko delo / Mojca Bilban. - Ljubljana : [M. Bilban], 2013. - II, 46 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1639. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech defect c) predšolski otrok d) govorna motnja e) starši f) logoped

373.2:376.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BILBAN, M. Govorno-
COBISS.SI-ID 9697865

37.
BITENC, Marjetka, 1975-
        Mlinček kot tehnični pripomoček za povezavo tehnike s področji kurikuluma : diplomsko delo / Marjetka Bitenc. - Ljubljana : [M. Bitenc], 2013. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1650. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) kurikulum h) aktivno učenje

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BITENC, M. Mlinček
COBISS.SI-ID 9696073

38.
COLARIČ, Manca, 1990-
        Tekmovalnost v gibalnih igrah : diplomsko delo / Manca Colarič. - Ljubljana : [M. Colarič], 2013. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1591. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor activity c) motion d) predšolski otrok e) motorika f) gibanje g) gibalne dejavnosti h) gibalne igre i) vrtci

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) COLARIČ, M. Tekmovalnost

COBISS.SI-ID 9686601

39.
FORTUNA, Mateja, 1987-
        Pogledi staršev na uvajanje otroka v vrtec : diplomska naloga / Mateja Fortuna. - Ljubljana : [M. Fortuna], 2013. - 55 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1577. - Bibliografija: str. 46-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) parents c) nursery school d) predšolski otrok e) starši f) vrtec g) družina h) socializacija

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FORTUNA, M. Pogledi
COBISS.SI-ID 9678921

40.
IVANČIČ, Urška, 1975-
        Spoznavanje lesa in igra z njim v vrtcu : diplomsko delo / Urška Ivančič. - Ljubljana : [U. Ivančič], 2013. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1634. - Bibliografija: str. 52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) play c) vrtec d) igra e) les f) igrače

373.2.016:631.571(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) IVANČIČ, U. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9700169

41.
JEŠE, Anita, 1983-
        Odnos vzgojiteljic do petja v vrtcu : diplomska naloga / Anita Ješe. - Ljubljana : [A. Ješe], 2013. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1615. - Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) singing b) training personnel c) nursery school d) petje e) vzgojitelji f) vrtec

373.2:796.13(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JEŠE, A. Odnos
COBISS.SI-ID 9690953

42.
JEVTIĆ, Dragana
        Predlogi za dejavnosti predšolskih otrok na Zelenici : diplomsko delo / Dragana Jevtić. - Ljubljana : [D. Jevtić], 2013. - V, 39 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1608. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) open air activities c) predšolski otrok d) dejavnosti na prostem e) hoja v gore f) gibalne igre

373.2.016:796.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JEVTIĆ, D. Predlogi
COBISS.SI-ID 9692489

43.
KEPEC, Naja, 1990-
        Ustvarjanje z naravnimi materiali z od 3- do 6-letnimi otroki : diplomsko delo / Naja Kepec. - Ljubljana : [N. Kepec], 2013. - 33 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1643. - Bibliografija: str. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) creativity c) predšolski otrok d) ustvarjalnost e) naravni materiali f) ustvarjanje g) izdelki

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KEPEC, N. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 9700425

44.
KLEMENČIČ, Alenka, 1988-
        Projektno delo "Od trave do sladoleda" : diplomska naloga / Alenka Klemenčič. - Ljubljana : [A. Klemenčič], 2013. - XI, 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1569. - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) prehrana f) mlečni izdelki

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KLEMENČIČ, A. Projektno
COBISS.SI-ID 9676361

45.
KRNC, Helena
        Predšolski romski otroci s tehničnimi dejavnostmi usvajajo slovenski jezik : diplomsko delo / Helena Krnc. - Ljubljana : [H. Krnc], 2013. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1621. - Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) gypsy c) engineering d) predšolski otrok e) cigan f) tehnika g) Romi h) jezikovna vzgoja i) slovenski jezik j) družabne igre k) tehnične dejavnosti

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRNC, H. Predšolski
COBISS.SI-ID 9697097

46.
MEGLIČ, Monika, 1988-
        Počitek in spanje v vrtcu Tržič : diplomska naloga / Monika Meglič. - Ljubljana : [M. Meglič], 2013. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1579. - Bibliografija: f. 64-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) predšolski otrok d) vrtec e) dnevna rutina f) spanje

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEGLIČ, M. Počitek
COBISS.SI-ID 9681481

47.
MEŠIĆ, Beti
        Vloga odraslega v otroški igri : diplomsko delo / Beti Mešić. - Ljubljana : [B. Mešić], 2013. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1606. - Bibliografija: str. 24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) simbolna igra f) otroška igra

373.2-053.8(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEŠIĆ, B. Vloga
COBISS.SI-ID 9692745

48.
NOVAK, Mateja, 1989-
        Animirani film v vrtcu : diplomska naloga / Mateja Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2013. - 149 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM-a)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1655. - Bibliografija: str. 121-124. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) media education c) vrtec d) medijska vzgoja e) animacija f) delavnice

373.2:778.534.6(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) NOVAK, M. Animirani
COBISS.SI-ID 9694793

49.
SOPKO, Sabina, 1972-
        Igrača Hiša od A do Ž : od ideje do igre : diplomsko delo / Sabina Sopko. - Ljubljana : [S. Sopko], 2013. - 31 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1644. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) toy b) igrača c) konstrukcijska igrača d) dobra igrača e) izdelava

373.2.016:688.72(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SOPKO, S. Igrača
COBISS.SI-ID 9700681

50.
SUŠNIK, Teja, 1990-
        Razvoj ravnotežja v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Teja Sušnik. - Ljubljana : [T. Sušnik], 2013. - 36 str., 2 str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1623. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) pre-school age c) motorika d) predšolsko obdobje e) motorične sposobnosti

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SUŠNIK, T. Razvoj
COBISS.SI-ID 9696841

51.
ŠENICA, Anja, 1989-
        Mnenja staršev o sodelovanju z vrtcem : diplomska naloga / Anja Šenica. - Ljubljana : [A. Šenica], 2013. - 48 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1604. - Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) pre-school education c) parents d) vrtec e) starši f) predšolska vzgoja g) komunikacija h) družina

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠENICA, A. Mnenja
COBISS.SI-ID 9684041

52.
VALENTIĆ, Kristina, 1983-
        Vzpodbujanje dela s papirjem v vrtcu : diplomska naloga / Kristina Valentić. - Ljubljana : [K. Valentić], 2013. - 57 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1635. - Bibliografija: f. 55-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) creativity c) child d) vrtec e) ustvarjalnost f) otrok g) papir h) dejavnosti

373.2.016:676.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VALENTIĆ, K. Vzpodbujanje

COBISS.SI-ID 9699913

53.
VLAŠIČ, Katja
        Govorno nastopanje otrok v vrtcu in prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Katja Vlašič. - Ljubljana : [K. Vlašič], 2013. - 48 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1622. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) predšolski otrok d) govor e) sporazumevanje f) razvoj govora

373.2.016:81-028.31(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VLAŠIČ, K. Govorno
COBISS.SI-ID 9698633

54.
VODE, Gregor, 1988-
        Pridelava sadja in spoznavanje sadjarstva v vrtcu : diplomska naloga / Gregor Vode. - Ljubljana : [G. Vode], 2013. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1568. - Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nutrition c) predšolski otrok d) prehrana e) aktivno učenje f) dejavnosti

373.2.016:634.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VODE, G. Pridelava
COBISS.SI-ID 9676105

55.
VOLČIČ, Jana, 1984-
        Primerjalna analiza javnega in montessori vrtca ter predopismenjevalne veščine otrok : diplomsko delo / Jana Starman. - Spodnja Senica : [J. Starman], 2013. - XIV, 100 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1570. - Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) nursery school b) literacy c) komunikacija d) kurikulum e) vzgojiteljice f) pedagogika

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STARMAN, J. Primerjalna
COBISS.SI-ID 9676617


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


56.
MANFREDA Kolar, Vida
        Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole / [avtorici Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([Nova Gorica : Grafika Soča]). - 63 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Brihtna glavca)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-2673-7 (7,95 EUR)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) primary school d) matematika e) osnovna šola f) začetni pouk

373.32.016:51
373.32.016:51 MANFREDA K., V. Matematika 2
COBISS.SI-ID 266620416

57.
MANFREDA Kolar, Vida
        Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 3. razred osnovne šole / [Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([Nova Gorica : Grafika Soča]). - 63 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Brihtna glavca)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-2672-0
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary school d) matematika - vaja e) osnovna šola f) začetni pouk

373.32.016:51
373.32.016:51 MANFREDA K., V. Matematika 3
COBISS.SI-ID 266831104


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


58.
BEC, Kristina
        Vpliv barve na počutje učencev v šoli : diplomsko delo / Kristina Bec. - Ljubljana : [K. Bec], 2013. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1594. - Bibliografija: str. 57-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) colour b) pupil c) school d) barva e) učenec f) šola g) svetloba h) počutje i) šolski prostor j) razred

373.3:159.937.515(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) BEC, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 9688137

59.
BEVEC, Nina, 1989-
        Lutka pri poučevanju angleškega jezika v prvem triletju : diplomsko delo / Nina Bevec. - Ljubljana : [N. Bevec], 2013. - VI f., 68 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1632. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) puppetry b) English language c) teaching d) primary school e) lutke f) angleščina g) pouk h) osnovna šola i) motivacija j) učna ura

373.3=111:688.721(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BEVEC, N. Lutka
COBISS.SI-ID 9697609

60.
OBERČ, Mateja, 1988-
        Obravnavanje pravljic Anje Štefan v 1. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Mateja Oberč. - Ljubljana : [M. Oberč], 2013. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1652. - Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) primary school c) children's and youth literature d) pravljica e) osnovna šola f) mladinska književnost g) učna priprava

373.3:82-343(043.2)
ZZ II 82(043.2) OBERČ, M. Obravnavanje
COBISS.SI-ID 9695561

61.
ROZMAN, Alenka, 1988-
        Medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog pri likovni vzgoji : diplomsko delo / Alenka Rozman. - Ljubljana : [A. Rozman], 2013. - IX, 102 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1629. - Bibliografija: str. 101-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) art education c) drawing d) graphic arts e) osnovnošolski pouk f) likovna vzgoja g) risanje h) grafika i) slikanje

373.32.016:74(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ROZMAN, A. Medpodročno
COBISS.SI-ID 9702985

62.
ŠKUFCA, Helena, 1989-
        Pomen etape uvajanja v učnem procesu : diplomsko delo / Helena Škufca. - Ljubljana : [H. Škufca], 2013. - VII, 115 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1642. - Bibliografija: str. 107-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning process b) učni proces c) učne etape d) učitelji e) artikulacija pouka

373.3(043.2)
ZZ II 373.3 ŠKUFCA, H. Pomen
COBISS.SI-ID 9699145

63.
ŠTIH, Barbara, 1989-
        Spodbude in ovire na poti profesionalnega razvoja učiteljev razrednega pouka : diplomsko delo / Barbara Štih. - Ljubljana : [B. Štih], 2013. - IX, 101 f., [17] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1567. - Bibliografija: f. 97-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher education b) career development c) izobraževanje učiteljev d) poklicni razvoj

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠTIH, B. Spodbude
COBISS.SI-ID 9675081


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64.
PODBORŠEK, Ljubica
        Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 1 : učbenik za slovenski znakovni jezik / Ljubica Podboršek & Katja Krajnc ; [avtor fotografije Sašo Kolarič]. - 1. popravljen ponatis. - Ljubljana : Zavod za gluhe in naglušne, 2012 (Ljubljana : Tiskarna DTP). - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - O avtoricah: str. 109

ISBN 961-90560-7-8
ISBN 978-961-90560-7-3
a) Slovenščina - Znakovni jezik - Učbeniki b) mimika c) kretanje

376.1-056.263
II 376.1-056.263 PODBORŠEK, L. Naučimo 1
COBISS.SI-ID 512252736

65.
PODBORŠEK, Ljubica
        Naučimo se slovenskega znakovnega jezika : učbenik za slovenski znakovni jezik 2 / Ljubica Podboršek & Katja Krajnc ; [avtor fotografij Gorazd Orešnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-91225-7-0
a) komunikacija b) kretnje c) mimika d) kretanje

376.1-056-263
II 376.1-056.263 PODBORŠEK, L. Naučimo 2
COBISS.SI-ID 253283072

66.
PODBORŠEK, Ljubica
        Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 1 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika / Ljubica Podboršek ; [avtor fotografije Bojan Mord, Sašo Kolarič ; abecedno kazalo Mateja Erjavec]. - Ljubljana : Zavod za gluhe in naglušne, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-92829-0-8
a) Slovenščina - Znakovni jezik - Slikovni slovarji b) sign language c) deaf d) znakovni jezik e) gluhi

376.1-056.263
II 376.1-056.263 PODBORŠEK, L. Slikovni 1
COBISS.SI-ID 250397696

67.
        SPEECH and language therapy : the decision making process when working with children / edited by Myra Kersner and Jannet A. Wright. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - XIV, 239 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 218-236. - Kazalo

ISBN 978-0-415-61407-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-61408-5 (broš.)
ISBN 978-0-203-12559-5 (e-knjiga)
a) Speech disorders in children b) Speech therapy for children c) EDUCATION / General d) EDUCATION / Special Education / General e) EDUCATION / Special Education / Communicative Disorders f) Child g) Speech Therapy h) Decision Making i) Language Therapy j) Aufsatzsammlung k) Sonderpädagogik l) Therapie m) special education n) pouk po prilagojenem programu o) govorna terapija p) jezikovna terapija q) otroci r) odločanje s) govorne motnje t) vodenje u) starši v) ocenjevanje

376.1-056.264
376.1-056.264 SPEECH and language
COBISS.SI-ID 9679177

68.
        YOUNG people with disabilities as future leaders of the Independant Living Movement : a training manual. - Dublin : European Network on Independent Living, 2012. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/06/Training-Manual-03-04-2013-WEB.pdf
a) Invalidi b) remedial instruction sciences c) specialna pedagogika d) hendikepirani e) samostojno življenje f) mladi g) organizacija delavnic h) pravice invalidov i) invalidske organizacije j) vodenje

376.1-056.26
II 376.1-056.26 YOUNG people
COBISS.SI-ID 4034405

69.
ZUPANC, Melita
        Živeti z disleksijo in talentom / Melita Zupanc & Kevin Zupanc ; [fotografije Zupanc Kevin]. - 1. natis. - Celje : M-finance, 2013 (Lesično : Gaj tisk). - 192 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Energijska knjiga ; 1)

O avtorjih na hrbtni str. ov. - 900 izv. - Bibliografija: str. 184-186

ISBN 978-961-93491-0-6
a) Disleksija b) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja c) dyslexia d) talent e) disleksija f) talent g) simptomi h) otroci i) učenje j) odrasli k) možgani l) osebna izpoved m) individualni program n) srednja šola o) učitelji p) individualno delo

376.1
376.1 ZUPANC, M. Živeti
COBISS.SI-ID 74273025


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


70.
CVET, Mateja, 1988-
        Izboljšanje branja s treningom vizualnega procesiranja : diplomsko delo / Mateja Cvet. - Ljubljana : [M. Cvet], 2013. - IX, 89 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1592. - Bibliografija: str. 84-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) reading b) visual perception c) branje d) vidno zaznavanje e) disleksija f) učne težave g) osnovna šola

376.1:028(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) CVET, M. Izboljšanje
COBISS.SI-ID 9686345

71.
DOMITAR, Katja, 1989-
        Razvijanje predbralnih veščin in začetnega branja pri učencu, ki počasneje usvaja znanja : diplomsko delo / Katja Domitar. - Ljubljana : [K. Domitar], 2013. - X, 96 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1603. - Bibliografija: f. 89-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) reading b) special education c) branje d) pouk po prilagojenem programu e) začetno branje f) učne težave g) osnovna šola h) testi

376.1:028(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DOMITAR, K. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9684297

72.
DULAR, Barbara, 1989-
        Lutka pri urah dodatne strokovne pomoči : diplomsko delo / Barbara Dular. - Litija : [B. Dular], 2013. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1620. - Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) puppetry b) special school teacher c) lutke d) specialni pedagog e) didaktično sredstvo f) učne težave g) motivacija

376.1:688.721(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DULAR, B. Lutka
COBISS.SI-ID 9689417

73.
HAKL Ivančić, Tanja
        Zaznavanje čustvenih in vedenjskih težav na razredni stopnji : diplomsko delo / Tanja Hakl Ivančić. - Ljubljana : [T. Hakl Ivančić], 2013. - IV f., 107 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1637. - Bibliografija: str. 77-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) emotional disorder c) behaviour disorder d) osnovna šola e) čustvene motnje f) motnje vedenja g) otroci h) učitelji i) kompetence j) razredni pouk

376.1:373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) HAKL Ivančić, T. Zaznavanje

COBISS.SI-ID 9699401

74.
JERAJ, Urška, 1989-
        Razvijanje bralnih sposobnosti pri mladostniku : diplomsko delo / Urška Jeraj. - Ljubljana : [U. Jeraj], 2013. - VIII, 90 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1593. - Bibliografija: str. 86-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) reading b) branje c) bralne strategije d) disleksija e) test f) vprašalnik

376.1:028(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JERAJ, U. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9686089

75.
KERIN, Urška, 1988-
        Trening osnovnih aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo : diplomsko delo / Urška Kerin. - Ljubljana : [U. Kerin], 2013. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1599. - Bibliografija: f. 91-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) special education b) pupil c) pouk po prilagojenem programu d) učenec e) aritmetika f) dispraksija g) učne težave h) osnovna šola i) testi j) matematika

376.1:511.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KERIN, U. Trening
COBISS.SI-ID 9685833

76.
KRIVEC, Neža, 1986-
        Arhitekturna prilagojenost in dostopnost osnovnih šol s prilagojenim programom za učence z gibalno oviranostjo : diplomsko delo / Neža Krivec. - Ljubljana : [N. Krivec], 2013. - 75 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1587. - Bibliografija: f. 69-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physically handicapped b) primary school c) access for the disabled d) telesno prizadeti e) osnovna šola f) dostopnost invalidom g) arhitektonske ovire h) gibalno ovirani učenci

376.1:72(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRIVEC, N. Arhitekturna
COBISS.SI-ID 9688649

77.
KRIŽAN, Katarina, 1987-
        Holistični pristop v terapiji mišično tenzijske disfonije (MTD) : rehabilitacijski program za osebe z odklonom na področju fonacije po Kosmačevi : diplomsko delo / Katarina Križan. - Ljubljana : [K. Križan], 2013. - 108 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1628. - Bibliografija: str. 106-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech therapy b) logopedija c) glasovna terapija d) glasovna motnja e) evtonija f) dihanje g) rehabilitacija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRIŽAN, K. Holistični
COBISS.SI-ID 9696585

78.
LEGEN, Urška, 1987-
        Vpliv zgodnjega gibalnega razvoja na kasnejše učne težave : diplomsko delo / Urška Legen. - Ljubljana : [U. Legen], 2013. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1566. - Bibliografija: str. 81-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) motor development c) učne težave d) gibalni razvoj e) gibanje f) refleksi g) otroci

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LEGEN, U. Vpliv
COBISS.SI-ID 9675337

79.
MEDVEŠ, Sandra
        Vpliv osebnostnih in kontekstualnih dejavnikov na samostojnost mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom : doktorska disertacija / Sandra Medveš Berginc. - Ljubljana : [S. Medveš Berginc], 2013. - 266 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1605. - Bibliografija: str. 219-234. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) Downov sindrom b) adult c) Downov sindrom d) odrasli e) samostojnost f) mladi g) intervjuji h) študija primera i) teorije j) dejavniki

376.1(043.3)
ZZ II 376.1(043.2) MEDVEŠ Berginc S. Vpliv
COBISS.SI-ID 9683785

80.
MIHOLIČ, Barbara, 1989-
        Prostočasne aktivnosti odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Barbara Miholič. - Ljubljana : [B. Miholič], 2013. - VIII f., 100 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1638. - Bibliografija: str. 99-100. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) leisure b) adult c) mentally handicapped d) prosti čas e) odrasli f) duševno prizadeti g) institucionalno bivanje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MIHOLIČ, B. Prostočasne
COBISS.SI-ID 9698121

81.
MOŽE, Barbara, 1989-
        Dojenje otrok z downovim sindromom : diplomsko delo / Barbara Može. - Ljubljana : [B. Može], 2013. - X, 72 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1584. - Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) Downov sindrom c) osebe s posebnimi potrebami

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MOŽE, B. Dojenje
COBISS.SI-ID 9680201

82.
ORTAR, Hermina, 1982-
        Plavalna pismenost članov Zveze paraplegikov : diplomsko delo / Hermina Ortar. - Ljubljana : [H. Ortar], 2013. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1582. - Bibliografija: f. 60-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) paraplegic b) swimming c) paraplegik d) plavanje e) osebe s posebnimi potrbami

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ORTAR, H. Plavalna
COBISS.SI-ID 9680713

83.
PADAR, Maja, 1990-
        Predbralne zmožnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja : diplomsko delo / Maja Padar. - Izola : [M. Padar], 2013. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1641. - Bibliografija: str. 136-137. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) remedial instruction sciences b) reading c) literacy d) specialna pedagogika e) branje f) pismenost g) osebe s posebnimi potrebami

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PADAR, M. Predbralne
COBISS.SI-ID 9698889

84.
PENKO, Barbara, 1979-
        Sociopragmatične spretnosti otrok, starih od 12 do 36 mesecev : magistrsko delo / Barbara Penko. - Ljubljana : [B. Penko], 2013. - VII f., 67 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1649. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) communication b) pre-school child c) komunikacija d) predšolski otrok e) pragmatika f) govor g) asertivnost h) responzivnost i) starši j) vprašalnik

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PENKO, B. Sociopragmatične

COBISS.SI-ID 9703497

85.
PLEŠIC, Mateja, 26. 6. 1985-
        Govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom Williams-Beuren : diplomsko delo / Mateja Plešic. - Ljubljana : [M. Plešic], 2013. - 154 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1614. - Bibliografija: str. 151-154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech b) remedial instruction sciences c) language skill d) govor e) specialna pedagogika f) jezikovna veščina g) genska motnja h) otroci i) jezikovne motnje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PLEŠIC, M. Govorno-jezikovne

COBISS.SI-ID 9691977

86.
PUŠAR, Sandra, 1989-
        Socializacija otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli : diplomsko delo / Sandra Pušar. - Ljubljana : [S. Pušar], 2013. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1585. - Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) socialization b) remedial instruction sciences c) child d) socializacija e) specialna pedagogika f) otrok

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PUŠAR, S. Socializacija
COBISS.SI-ID 9680969

87.
STOJILOV, Mina, 1986-
        Primerjava slovenskega in španskega modela obravnave otrok z motnjami avtističnega spektra : diplomsko delo / Mina Stojilov. - Ljubljana : [M. Stojilov], 2013. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1601. - Bibliografija: str. 80-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) autism b) avtizem c) šolski sistem d) osebe s posebnimi potrebami e) spektroavtistične motnje

376.1:616.896(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) STOJILOV, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 9685321

88.
TERLEVIĆ, Sara, 1989-
        Pomoč z likovno umetnostjo za osebe z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Sara Terlević. - Ljubljana : [S. Terlević], 2013. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1574. - Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) art b) special education c) umetnost d) pouk po prilagojenem programu e) likovna terapija f) osebe s posebnimi potrebami g) samopodoba h) socializacija i) odrasli j) vprašalnik

376.1:7(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TERLEVIĆ, S. Pomoč
COBISS.SI-ID 9678153

89.
TROBEC, Nika, 1982-
        Presoja domačih nalog z vidika učencev z učnimi težavami in učno uspešnih učencev : diplomsko delo / Nika Trobec. - Ljubljana : [N. Trobec], 2013. - 98 str., [3] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1583. - Bibliografija: str. 94-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) homework c) pupil d) učne težave e) domača naloga f) učenec g) učno delo h) raziskave

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TROBEC, N. Presoja
COBISS.SI-ID 9680457

90.
TURŠIČ, Ana, 1986-
        Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov : diplomsko delo / Ana Turšič. - Ljubljana : [A. Turšič], 2013. - IV, 80 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1627. - Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) rhythm c) motion d) učne težave e) ritem f) gibanje g) imitacija h) osnovna šola i) testi j) jezik k) govor

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TURŠIČ, A. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 9696329


378 VISOKO ŠOLSTVO.


91.
        HIGHER education in the Western Balkans : reforms, developments, trends : key findings from field research / Pavel Zgaga ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st printing. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta = Faculty of Education, 2013. - 100 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/hewb.pdf. - 500 izv. - Bibliografija: str. 93-95. - Kazalo

ISBN 978-961-253-107-2
a) Visoko šolstvo - Zahodni Balkan b) higher education c) visokošolsko izobraževanje d) zahodni Balkan e) bolonjska reforma f) diferenciacija g) privatno šolstvo h) internacionalizacija i) sodelovanje j) enakost k) študenti l) statistični podatki

378(497)
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 267603456

92.
TEICHLER, Ulrich
        The changing academic profession : major findings of a comparative survey / Ulrich Teichler, Akira Arimoto, William K. Cummings. - Dordrecht : Springer, 2013. - X, 260 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (The changing academy : the changing academic profession in international comparative perspective, ISSN 2214-5346 ; 1)

Bibliografija: str. 231-260

ISBN 978-94-007-6154-4 (trda vezava)
ISBN 978-94-007-61551 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-94-007-6155-1
a) higher education b) visokošolsko izobraževanje c) primerjalna študija d) metode e) sodelujoče države f) akademska kariera g) služba h) raziskovanje i) poučevanje j) fakultete k) management l) vodstvo

378
378 TEICHLER, U. Changing
COBISS.SI-ID 9679945


5 NARAVOSLOVNE VEDE


93.
ŠORGO, Andrej, 1957-
        Aktivno v naravoslovje 2. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole / Andrej Šorgo, Boris Čeh, Mitja Slavinec ; [ilustracije Andrej Kustec, Boris Čeh ; fotografije Mitja Kaligarič ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Split] : Slobodna Dalmacija). - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-02-0252-3
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) science education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) snovi e) svetloba f) zvok g) virusi h) gradbeni tipi i) telo j) živali k) ekosistemi l) človek m) dihanje

5(075.2)
II 5 ŠORGO, A. Aktivno 2
COBISS.SI-ID 266489344


51(043.2) MATEMATIKA.


94.
FIDEL, Marijana, 1985-
        Astroida : diplomsko delo / Marijana Fidel. - Ljubljana : [M. Fidel], 2013. - IX, 76 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1645. - Bibliografija: f. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) ravninska krivulja d) izkustveno učenje e) dinamična geometrija

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) FIDEL, M. Astroida
COBISS.SI-ID 9700937

95.
LUŽNIK, Polona, 1989-
        Petkotniška števila : diplomsko delo / Polona Lužnik. - Ljubljana : [P. Lužnik], 2013. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1646. - Bibliografija: str. 25-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in matematika
a) mathematics b) matematika c) aritmetično zaporedje

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) LUŽNIK, P. Petkotniška
COBISS.SI-ID 9704009

96.
SMRTNIK, Anja, 1985-
        Klasifikacija grup majhnih redov : diplomsko delo / Anja Smrtnik. - Ljubljana : [A. Smrtnik], 2013. - V str., 59 f., [5] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1575. - Bibliografija: f. 59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) algebrske strukture d) teorije grup

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) SMRTNIK, A. Klasifikacija
COBISS.SI-ID 9678409


53(043.2) FIZIKA.


97.
LINDIČ, Vesna, 1988-
        Fizikalni model klarineta : diplomsko delo / Vesna Lindič. - Ljubljana : [V. Lindič], 2013. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1616. - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) music c) fizika d) glasba e) inštrumenti f) akustika g) zvok

53:780.643.1(043.2)
ZZ II 53(043.2) LINDIČ, V. Fizikalni
COBISS.SI-ID 9690697

98.
ŽAGAR, Gregor, 1986-
        Določanje siderske in sinodske periode Lune s pomočjo astrofotografije in križne palice : diplomsko delo / Gregor Žagar. - Ljubljana : [G. Žagar], 2013. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1578. - Bibliografija: str. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) astronomy b) astronomija

53:523.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) ŽAGAR, G. Določanje
COBISS.SI-ID 9681225


54(043.2) KEMIJA.


99.
ABRAMOVIĆ, Irena
        Določevanje stabilnosti nekaterih polifenolnih antioksidantov : diplomsko delo / Irena Abramović. - Ljubljana : [I. Abramović], 2013. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1596. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) polifenolne kisline d) eksperiment e) tekočinska kromatografija f) vodne raztopine

54:678.048(043.2)
ZZ II 54(043.2) ABRAMOVIĆ, I. Določevanje
COBISS.SI-ID 9687625

100.
REMIC, Alenka
        Določanje fosfata v vodi : diplomsko delo / Alenka Remic. - Ljubljana : [A. Remic], 2013. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1631. - Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) field research c) kemija d) terensko raziskovanje e) voda f) fosfatni ioni g) onesnaževala vode h) hitri testi i) spektrofotometrija

543.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) REMIC, A. Določanje
COBISS.SI-ID 9705289


55(043.2) GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE.METEOROLOGIJA.


101.
KRAPEŽ, Nina
        Kapljajoča posoda kot model pojavljanja potresov : diplomsko delo / Nina Krapež. - Ljubljana : [N. Krapež], 2013. - VI, 45 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1610. - Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) potresi d) kvaziperiodičnost e) model nihajoče posodice f) modeli pojavljanja potresov

550.834.8(043.2)
ZZ II 55(043.2) KRAPEŽ, N. Kapljajoča
COBISS.SI-ID 9693769


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


102.
BAVCON, Jože
        Naše rastline / Jože Bavcon ; [fotografije Jože Bavcon, Stojan Obid]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2013 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 256 str. : fotogr. ; 25 cm

Potiskani spojni listi. - 800 izv. - Bibliografija: str. 247-250. - Kazali

ISBN 978-3-7086-0744-3
a) Rastlinstvo - Slovenija - Priročniki b) botany c) botanika d) botanika e) opisi f) zanimivosti g) rastišče h) albumi i) letni časi

581.9(497.4)(035)
58 BAVCON, J. Naše rastline
COBISS.SI-ID 266027008


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


103.
DORNIK, Ana Lea
        Prehransko vedenje dijakov v času pouka : diplomsko delo / Ana Lea Dornik. - Ljubljana : [A. L. Dornik], 2013. - VIII, 66 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1595. - Bibliografija: str. 63-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) mladostniki d) šolska malica e) debelost f) zdravje

572.023:37.011.3-052(043.2)
ZZ II 64(043.2) DORNIK, A. L. Prehransko
COBISS.SI-ID 9687881

104.
MIHIČINAC, Ana, 1987-
        Stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev biologije do pomena rastlin in poučevanja botanike : diplomsko delo = The attitude of primary students and future biology teachers to importance of plants and teaching botany : graduation thesis / Ana Mihičinac. - Ljubljana : [A. Mihičinac], 2013. - IX, 77 f., [22] f. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1613. - Bibliografija: f. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) biology c) pupil d) teacher e) botanika f) biologija g) učenec h) učitelj

58:373.3(043.2)
ZZ II 58(043.2) MIHIČINAC, A. Stališča
COBISS.SI-ID 9691465

105.
OSTERMAN, Petra, 1984-
        Vpliv listnega tretiranja z nanodelci titanovega dioksida na rast in razvoj sončnice : diplomsko delo / Petra Osterman. - Ljubljana : [P. Osterman], 2013. - XI, 57 f., [10] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1633. - Bibliografija: f. 50-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) botany b) botanika c) nanodelci d) titanov dioksid e) eksperiment

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) OSTERMAN, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 9697353

106.
PERKO, Irena, 1977-
        Učinkovitost metode učnega cikla pri poučevanju mitoze v srednji šoli : diplomsko delo / Irena Perko. - Ljubljana : [I. Perko], 2013. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1607. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) comprehension c) secondary school d) biologija e) razumevanje f) srednja šola g) mitoza h) genetika i) celica

576.353:373.5(043.2)
ZZ II 57(043.2) PERKO, I. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 9685065

107.
ŠTRAJHAR, Petra
        Prehransko vedenje in odnos dijakov do prehranjevanja : diplomsko delo / Petra Štrajhar. - Ljubljana : [P. Štrajhar], 2013. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1612. - Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) mladostniki d) šolska prehrana

572.023:37.011.3-052(043.2)
ZZ II 64(043.2) ŠTRAJHAR, P. Prehransko
COBISS.SI-ID 9691209


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


108.
KOKOT, Katja, 1987-
        Obravnava dvojčkov z avtizmom po Floortime metodi : diplomsko delo / Katja Kokot. - Ljubljana : [K. Kokot], 2013. - 85 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1586. - Bibliografija: f. 69-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) individualization c) avtizem d) individualizacija e) metoda Floortime

616.896-055.76(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOKOT, K. Obravnava
COBISS.SI-ID 9686857


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


109.
ČUFAR, Aleksandra
        Poučevanje vsebin o delovanju brezkrtačnih enosmernih elektromotorjev : diplomsko delo / Aleksandra Čufar. - Ljubljana : [A. Čufar], 2013. - VIII, 82 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1625. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika
a) engineering b) practical work c) primary school d) electrical engineering e) tehnika f) praktično delo g) osnovna šola h) elektrotehnika i) električni motorji j) brezkrtačni elektromotorji k) Bascom l) izdelava modela

629.423.31:621.313.2(043.2)
ZZ II 62(043.2) ČUFAR, A. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9701193

110.
PUSTOVRH, Aleš, 1981-
        Predlog izvedbe učnega projekta z uporabo odsluženih elektronskih naprav : diplomsko delo / Aleš Pustovrh. - Ljubljana : [A. Pustovrh], 2013. - X, 65 f., X : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1630. - Bibliografija: f. 64-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika
a) engineering b) primary school c) tehnika d) osnovna šola e) elektronski odpadki f) e-odpadki g) odslužene elektronske naprave h) ponovna uporaba

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) PUSTOVRH, A. Predlog
COBISS.SI-ID 9705033

111.
URBANČ, Matjaž
        Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike : diplomsko delo / Matjaž Urbanč. - Ljubljana : [M. Urbanč], 2013. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1626. - Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) primary education c) tehnika d) osnovnošolski pouk e) mehatronika f) Bascom

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) URBANČ, M. Projekti
COBISS.SI-ID 9702217


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


112.
FLORJANČIČ, Franko
        Naravoslovje in tehnika 4 : navodila za delo pri pouku in tehniških dnevih / [avtorja Franko Florjančič, Sonja Zajc ; fotografije Beno Lorber]. - Miklavž na Dravskem polju : Izotech, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič). - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na škatli: Delovno gradivo z navodili za naravoslovje in tehniko za 4. razred devetletne osnovne šole. - Avtorja navedena v kolofonu

ISBN 978-961-6740-24-1
a) Tehnični pouk - Vaje za osnovne šole b) science education c) engineering d) primary school e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) tehnika g) osnovna šola

62(075.2)(076.5)
II 62 FLORJANČIČ, F. Narav. 4 navodila
COBISS.SI-ID 69674753


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


113.
        TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za učitelje v osnovnih šolah / [avtorji Matej Ogrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Mojca Balant]. - Ljubljana : Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://issuu.com/uirs/docs/osnovne-__ole. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 92

ISBN 978-961-93518-2-6
ISBN 978-961-93518-3-3 (pdf)
a) community education b) družbena vzgoja c) trajnostna mobilnost d) prometna vzgoja e) okolje f) učni načrt g) osnovna šola h) prometna kača

656(035)(0.034.2)
II 65 TRAJNOSTNA mobilnost
COBISS.SI-ID 267815424


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


114.
CIUHA, Jože
        Jože Ciuha : [monograph] / [authors of texts Zoran Kržišnik ... [et al.] ; editor Radmila Ciuha ; bibliography Radmila Ciuha, Tea Kavčič ; translators: French Narcis Dembski and Duša Findeisen, German Doris Debenjak and Barbara Rosina, English Milan Mlačnik ; colour photographs Zvone Pelko, Fiorenzo Fallani, Claude Gaspari, black and white photographs Moderna galerija Ljubljana]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1985. - 342 str. : ilustr. ; 32 cm

Ov. nasl.: Ciuha. - 2.000 izv. - Vzporedno besedilo v franc., nem. in ang. - Kazalo
a) Ciuha, Jože (1924-) b) painting c) slikarstvo d) slovenski slikarji e) slovensko slikarstvo f) monografije

75Ciuha J.
II 75 CIUHA, J. Jože
COBISS.SI-ID 315604

115.
MEDNARODNI grafični likovni center (Ljubljana)
        Velike! : dela iz zbirke Mednarodnega grafičnega likovnega centra = The big ones! : works from the collection of The International Centre of Graphic Arts / [besedilo Paul Coldwell, Breda Škrjanec ; fotografija Željko Stevanić, Sašo Kovačič, Lorenza Troian ; uredila Breda Škrjanec ; prevod Mario Batelić, Arven Šakti Kralj Szomi]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2012 ([Ljubljana] : Matformat). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - 400 izv.

ISBN 978-961-6229-42-5
a) Mednarodni grafični likovni center (Ljubljana) - Umetnostne zbirke - Albumi b) graphic arts c) grafika d) likovni center e) umetniki

76.074(084)
76 MEDNARODNI Velike!
COBISS.SI-ID 262260480


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


116.
RUPEL, Nina
        Ilustracija : od grafike h grafiki : avtorska slikanica : diplomsko delo / Nina Rupel. - Ljubljana : [N. Rupel], 2013. - 115 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM) + 1 knjižica ([30] str. ; 22 cm)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1580. - Bibliografija: f. 111-115. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
- - Murko in Lorenica / Nina Rupel. - [30] str. : ilustr. ; 22 cm
a) graphic arts b) illustration c) grafika d) ilustracija

75.056(043.2)
ZZ 75(043.2) RUPEL, N. Murko ZZ II 75(043.2) RUPEL, N. Ilustracija
COBISS.SI-ID 9682249

117.
WEINER, Nina
        Notranja oprema kot motivacija za oblikovanje kreativnih prostorov : diplomsko delo / Nina Weiner. - Ljubljana : [N. Weiner], 2013. - XII, 141 f. : ilustr. ; 22 x 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1656. - Bibliografija: f. 125-128. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) likovne učilnice d) kreativnost e) barve f) osvetljava g) sketchbook h) učna priprava i) oblikovanje

747(043.2)
ZZ 73/74(043.2) WEINER, N. Notranja
COBISS.SI-ID 9703241


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


118.
COLARIČ, Marjeta, 1965-
        Zaznavanje športovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah spodnjeposavske regije : diplomsko delo / Marjeta Colarič. - Ljubljana : [M. Colarič], 2013. - VIII f., 73 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1654. - Bibliografija: str. 68-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) gibanje f) učitelj g) ocenjevanje

796:373.3(497.433)(043.2)
ZZ II 79(043.2) COLARIČ, M. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 9695049

119.
FILIPIČ, Jernej, 1989-
        Igre in igrače iz Prlekije : diplomska naloga / Jernej Filipič. - Ljubljana : [J. Filipič], 2013. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1576. - Bibliografija: str. 59-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) toy d) predšolski otrok e) igra f) igrača

793:688.72(497.411)(043.2)
ZZ II 79(043.2) FILIPIČ, J. Igre
COBISS.SI-ID 9678665


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


120.
KNAVS, Barbara
        Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev drugega triletja z goriške regije : diplomsko delo / Barbara Knavs. - Ljubljana : [B. Knavs], 2013. - 68 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1588. - Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary education c) marking d) fear e) športna vzgoja f) osnovnošolski pouk g) ocenjevanje h) strah i) priljubljenost športov j) doživljanje športne vzgoje

796:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) KNAVS, B. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 9688393


811.112.2 NEMŠČINA.


121.
PETRAVIĆ, Ana
        Auf dem Weg zum Interkulturellen Sprecher : Unterrichtsaktivitäten zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache : fur Kinder und Jugendliche / Entwickelt von Ana Petravić und Ana Šenjug Golub ; [ilustrator Dario Kukić]. - Zagreb : Školska knjiga, 2012. - 303 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Biblioteka Učenje za Europu : didaktički materijali i studije ; sv. 1)

ISBN 978-953-0-51510-9
a) language teaching - foreign languages b) German language c) jezikovni pouk - tuji jeziki d) nemščina e) CD-ROM f) kultura g) učbenik

811.112.2(075)
II 811.112.2 PETRAVIĆ, A. Auf dem Weg cdr II 811.112.2 PETRAVIĆ, A. Auf dem Weg
COBISS.SI-ID 9706313


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


122.
        NOVI pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas : ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča / Irena Orel (ur.) ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 344 str. : portr., ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih. - Recenzenta Marko Stabej, Vera Smole. - Izvlečki ; Abstracts ; Summaries. - Kazalo

ISBN 978-961-237-579-9
a) Pohlin, Marko (1735-1801) - Interpretacija - Zborniki b) Orožen, Martina (1931-) - Spominski zborniki c) Toporišič, Jože (1926-) - Spominski zborniki d) Slovenščina - 18.st. - Zborniki

811.163.6'36"17"(082)
811.163.6 NOVI pogledi
COBISS.SI-ID 266891776


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


123.
FERN, Tjaša, 1987-
        Slovenski in španski književni pouk v 1. in 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tjaša Fern. - Ljubljana : [T. Fern], 2013. - VII f., 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1597. - Bibliografija: str. 60-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literature - Slovenia - Spain b) literatura - Slovenija - Španija c) mladinska književnost d) književni pouk e) učni načrt f) osnovna šola

82:373.3(497.4)(460)(043.2)
ZZ II 82(043.2) FERN, T. Slovenski
COBISS.SI-ID 9687369


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


124.
        VELIKI vidar - stoljeće Grigora Viteza : monografija / [urednice Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima]. - Zagreb : Učiteljski fakultet, 2013. - V, 485 str. : ilustr. ; 25 cm

Teksti so iz "Skupa s međunarodnom sudjelovanjem Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza, u Zagrebu 24. i 25. studenoga 2011." --> str. 1. - Prispevki v hrv. in eden v slov. - 500 izv. - Bibliografija in povzetki v angl in hrv. ali slov. pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-953-7210-62-5
a) Vitez, Grigor (1911-1966) b) literature c) literatura d) pesnik e) književnost f) biografija g) delovanje h) poezija za otroke

821.163.42.09-93
82-93 VELIKI vidar
COBISS.SI-ID 9705545


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


125.
URŠIČ, Nataša, 1989-
        Pripovedovanje pri uri pravljic : diplomsko delo / Nataša Uršič. - Ljubljana : [N. Uršič], 2013. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1619. - Bibliografija: str. 97-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) story telling c) pravljica d) pripovedovanje zgodb e) knjižnice f) branje g) zbirke h) vrtec i) ure pravljic

808.543:82-343(043.2)
ZZ II 82(043.2) URŠIČ, N. Pripovedovanje
COBISS.SI-ID 9689673


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


126.
ZAPLOTNIK, Nejc
        Pot / Nejc Zaplotnik. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 279 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

1.500 izv. - Spremna beseda / Viki Grošelj: str. 265-277. - Bibliografija / Mitja Košir: str. 279

ISBN 978-86-11-17435-8
a) Zaplotnik, Nejc (1952-1983) - Spomini b) biography c) biografija d) alpinizem e) plezalni vzponi

821.163.6
821.163.6 ZAPLOTNIK, N. Pot
COBISS.SI-ID 249743872


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


127.
KRIŽMAN, Maja, 1981-
        Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in slovenskih prevodih : diplomsko delo / Maja Križman. - Ljubljana : [M. Križman], 2013. - 136 str., XXXVII str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1600. - Bibliografija: str. 133-136. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) fairy tale c) mladinska književnost d) pravljica e) nemška književnost f) Grimm g) slovenske pravljice

821.163.6-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) KRIŽMAN, M. Primerjalna
COBISS.SI-ID 9685577


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO