COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


decembrske novosti0 SPLOŠNO.


1.
MERRIAM, Sharan B.
        Qualitative research : a guide to design and implementation / Sharan B. Merriam. - San Francisco : Jossey-Bass, 2009. - XVI, 304 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Jossey-Bass higher and adult education series)

Revised and expanded from Qualitative research and case study applications in education. - Bibliografija: str. 271-286. - Kazali. - Vsebina: What is qualitative research? ; Types of qualitative research ; Qualitative case study research ; Designing your study and selecting a sample ; Conducting effective interviews ; Being a careful observer ; Mining data from documents ; Qualitative data analysis ; Dealing with validity, reliability, and ethics ; Writing qualitative research reports ; Appendix: the methodology section of a qualitative research study

ISBN 978-0-470-28354-7 (broš.)
a) Education - Research - Methodology b) Education - Research - Case studies c) Case method d) Qualitative research e) education f) research g) methodology h) vzgoja in izobraževanje i) raziskovanje j) metodologija k) kvalitativno raziskovanje l) zbiranje podatkov m) analiza n) predstavitev

001.891
001 MERRIAM, S. B. Qualitative
COBISS.SI-ID 9900361

2.
MERRIAM, Sharan B.
        Qualitative research in practice : examples for discussion and analysis / Sharan B. Merriam and associates. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, 2002. - XXIII, 439 str. ; 26 cm. - (The Jossey-Bass higher and adult education series)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Introduction to qualitative research / Sharan B. Merriam. Assessing and evaluating qualitative research / Sharan B. Merriam. How cultural values shape learning in older adulthood : the case of Malaysia / Sharan B. Merriam, Mazanah Muhamad. ; Spirituality and emancipatory adult education in women adult educators for social change / Elizabeth J. Tisdell. A phenomenological study of in-church and televised worship / Richard F. Wolff. ; A phenomenological investigation of "good" supervision events / Vaughn E. Worthen, Brian W. McNeill. Development of professional school counselor identity : a grounded theory / Pamelia E. Brott, Jane E. Myers. ; A conceptual model of multiple dimensions of identity / Susan R. Jones, Marylu K. McEwen. The role of the school in the assimilation of immigrant children : a case study of Arab-Americans / Ernestine K. Enomoto, Mary Antony Bair. ; Jermaine : a critical case study of a gifted Black child living in rural poverty / Thomas P. Hébert, Teresa M. Beardsley. ; The ethnography of an electronic bar : the Lesbian Café / Shelley J. Correll. ; Hard and heavy : gender and power in a heavy metal music subculture / Leigh Krenske, Jim McKay. Stories of one's own : nonunitary subjectivity in narrative representation / Leslie Rebecca Bloom. ; Cathy : the wrong side of the tank / Juanita Johnson-Bailey. Tootle : a parable of schooling and destiny / Nicholas C. Burbules. ; The politics of consumer education materials used in adult literacy classrooms / Jennifer A. Sandlin. Exposed methodology : the body as a deconstructive practice / Wanda S. Pillow. ; Methodology in the fold and the irruption of transgressive data / Elizabeth A. St. Pierre. ; Reflections on doing qualitative research / Sharan B. Merriam

ISBN 0-7879-5895-6
ISBN 978-0-7879-5895-4
a) kvalitativno raziskovanje b) qualitative research c) oblike d) raziskovalne študije e) primeri f) ocenjevanje g) vrednotenje h) praksa

001.891
001 MERRIAM, S. B. Qualitative
COBISS.SI-ID 1168998


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


3.
VATOVEC, Sandra
        Splet 3.0 in njegov pomen pri poučevanju računalništva : diplomsko delo / Sandra Vatovec. - Ljubljana : [S. Vatovec], 2013. - VIII, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo

004.738.5:37043.2)
ZZ II 004(043.2) VATOVEC, S. Splet 3.0
COBISS.SI-ID 9914697

4.
ZADNIK, Andrej
        Ekonomsko-politični sistem kot igra računalniške simulacije ter njene možne izobraževalne rabe : diplomsko delo / Andrej Zadnik. - Ljubljana : [A. Zadnik], 2013. - V, 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) simulation game c) capitalism d) poverty e) računalništvo f) simulacijska igra g) kapitalizem h) revščina i) simulacija ekonomsko-političnega sistema j) računalniška simulacija k) digitalne igre l) računalniške izobraževalne igre m) ekonomski sistem n) globalni problemi

004.4:316.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) ZADNIK, A. Ekonomsko
COBISS.SI-ID 9915465


1 FILOZOFIJA.


5.
BUFFON, Georges-Louis Leclerc, 1707-1788
        Razsvetljenske interpretacije narave : (1749-1756) / Georges-Louis Leclerc de Buffon, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Denis Diderot ; [prevod in opombe Miha Marek ; spremna študija Miran Božovič in Miha Marek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 ([Hrastnik] : Sinet). - 173 str. ; 24 cm. - (Zbirka Historia scientiae)

300 izv. - Prevodi del: Histoire naturelle, générale et particuliere, avec la description du Cabinet du Roi ; Essai sur la formation des corps organisés ; Pensées sur l'interprétation de la nature. - Avanture znanosti o življenju : biološka misel v francoskem razsvetljenstvu / Miran Božovič in Miha Marek: str. 137-162. - Bibliografija: str. 163-173. - Vsebina: Prirodopis v splošnem in posebnem oziru, z opisom Kraljeve zbirke / Georges-Louis Leclerc de Buffon. Esej o nastajanju organiziranih teles ; Odgovor ugovorom g. Diderota / Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Misli o interpretaciji narave / Denis Diderot.

ISBN 978-961-254-473-7
a) Naravoslovje - Razsvetljenstvo - 18.st. b) philosophy c) culture d) filozofija e) kultura f) razsvetljenstvo g) narava

130.2(44)"17":5
1 BUFFON, G.-L. L. Razsvetljenske
COBISS.SI-ID 268498944


17 ETIKA.


6.
KOCH, Manfred
        Lenoba : težavna disciplina / Manfred Koch ; prevod Seta Knop. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 129 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Faulheit. - 400 izv. - Človekova razpetost med delom in lenobo / Franci Zore: str. 119-129. - Bibliografija: str. 115-116

ISBN 978-961-242-897-6
a) Lenoba b) ethics c) etika d) brezdelje e) lenoba f) delo g) filozofija kulture h) zgodovinski pregledi

179.8
17 KOCH, M. Lenoba
COBISS.SI-ID 269497600


3 DRUŽBENE VEDE


7.
        RAZNOLIKOST nas bogati / [avtorji besedil Moreno De Toni ... [et al.] ; glavni urednici Marianna Kosic, Mirjam Milharčič Hladnik ; fotografije Moreno De Toni, Marijanca Ajša Vižintin ; prevod v slovenščino [in] italijanščino Tamara Lipovec]. - Ljubljana : ZRC SAZU ISIM ; Trst : SLORI, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 15, 15 str. : ilustr. ; 30 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.eduka-itaslo.eu/uploads/analize_slo/uploadsanalize_slo22.pdf. - Ov. nasl. - 2.000 izv. Vsebuje tudi it. besedilo, tiskano v obratni smeri: La diversita ci arricchisce / autori dei testi Moreno De Toni ... [et al.]
a) Emigracija - Slovenija b) Emigracija - Italija c) Imigracija - Slovenija d) Imigracija - Italija e) migracija f) migracija g) Medkulturno sporazumevanje h) mednarodne migracije i) vladna politika j) migranti k) Slovenija l) Italija

314.15(497.4+450)
316.73
II 31 RAZNOLIKOST nas bogati
COBISS.SI-ID 263995136


33 GOSPODARSTVO


8.
DEMŠAR, Franci
        Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev / Franci Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 193 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

400 izv. - O avtorju: str. 177-178. - Bibliografija: str. 167-174

ISBN 978-961-01-2994-3
a) Javne finance - Slovenija b) politics c) financial resources d) politika e) finančni viri f) zgodovinopisje g) transparentnost h) davkoplačevalci i) korupcija

336.1(497.4)
330 DEMŠAR, F. Transparentnost
COBISS.SI-ID 269409280


34 PRAVO.


9.
METELKO Lisec, Tanja
        Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini : doktorska disertacija / Tanja Pia Metelko. - Ljubljana : [T. P. Metelko], 2013. - XX, 364 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 319-335. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) family b) conflict c) družina d) konflikt e) družinska mediacija f) metoda g) spori h) tehnike i) stranke j) moralno presojanje k) zakonodaja l) sodišča m) organizacije

347.965.42:347.6(043.3)
ZZ II 34 METELKO, T.P. Družinska
COBISS.SI-ID 9889609


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


10.
KNAFELC, Breda
        Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci : magistrsko delo / Breda Knafelc. - Ljubljana : [B. Knafelc], 2013. - 339 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1948. - Bibliografija: str. 298-306. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) violence b) primary school c) secondary school d) nasilje e) osnovna šola f) srednja šola g) agresivno vedenje h) mobbing i) delovno mesto j) mediji k) medvrstniško nasilje l) družina

364.632:373.3:373.5(043.2)
ZZ II 36(043.2) KNAFELC, B. Analiza
COBISS.SI-ID 9890121


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


11.
DE Toni, Moreno
        Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih = Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi / [avtorji besedil Moreno De Toni, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin ; prevod v slovenščino in italijanščino Tamara Lipovec]. - Trieste : SLORI - Istituto sloveno di ricerche, Slovenski raziskovalni inštitut ; Ljubljana : ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Academia Slovena delle Scienze e delle Arti, Istituto per le Migrazioni Slovene, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2013 (Ljubljana : Present). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-254-652-6 (ZRC SAZU)
a) Medkulturnost - Priročniki b) Medkulturno sporazumevanje - Priročniki c) culture d) teacher e) pupil f) kultura g) učitelj h) učenec i) multikulturalizem j) medkulturni dialog k) Slovenija l) Italija m) priseljevanje n) večjezičnost o) osnovne šole p) srednje šole q) interculturalism r) intercultural dialogue s) Slovenia t) Italy u) teachers v) pupils w) primary schools x) secondary schools

37.015.31:316.7(035)
II 37 DE TONI, M. Razvijanje
COBISS.SI-ID 269700352

12.
MERTLER, Craig A.
        Action research : improving schools and empowering educators / Craig A. Mertler. - 4th ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2014. - XXV, 324 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 315-317. - Kazalo

ISBN 978-1-4522-4442-6 (broš.)
ISBN 978-1-4522-4443-3 (web pdf)
ISBN 978-1-4833-2178-3 ! (epub)
a) Action research in education b) research c) education d) higher education graduate e) teacher f) writing g) raziskovanje h) vzgoja in izobraževanje i) diplomant visoke šole j) učitelj k) pisava l) odprti dostop m) e-viri n) videi o) Web p) akcijsko raziskovanje q) načrtovanje r) zbiranje podatkov s) raziskovalni proces t) analiziranje u) komunikacija

37.01
37.01 MERTLER, C. A. Action
COBISS.SI-ID 9889097

13.
MRGOLE, Albert
        Izštekani najstniki in starši, ki štekajo : starši - tukaj in zdaj / Albert Mrgole, Leonida Mrgole ; [ilustracije Izak Mrgole]. - 1. izd. - Kamnik : Zavod Vezal, 2013 (Radovljica : Knjigarna in knjigoveznica). - 416 str. : ilustr. ; 23 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 401-402. - Kazalo

ISBN 978-961-281-199-0
a) Starševstvo - Priročniki b) Mladostniki - Medosebni odnosi - Starši - Priročniki c) interpersonal relations d) behaviour e) parent-child relation f) medosebni odnosi g) mladostnik h) vedenje i) odnos med starši in otrokom j) družina k) najstniki l) otroci m) domača vzgoja n) medosebne komunikacije o) psihološki nasveti p) delavnice

37.018.1(035)
159.922.8(035)
37.018 MRGOLE, A. Izštekani
COBISS.SI-ID 269492992

14.
NAUČNI skup Povezivanje nastavnih predmeta i modeli integrisane nastave u osnovnoj školi (2012 ; Sombor)
        Zbornik saopštenja / Naučni skup Povezivanje nastavnih predmeta i modeli integrisane nastave u osnovnoj školi, Sombor, 25-27. maj 2012 = Scientific conference / Scientific Conference The Connecting of Subjects and Models of Integrated Teaching in Primary School ; [urednik Nenad Petrović]. - Sombor : Pedagoški fakultet, 2013. - 241 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki in povzetki v angl. ali srb. ali hrv. ali rus. - 100 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-86-6095-013-2 (broš.)
a) Integrisana nastava - Osnovna škola - Zbornici b) integration c) teaching d) primary school e) integracija f) pouk g) osnovna šola h) matematika i) glasba j) motorične sposobnosti k) branje l) hiperaktivni otrok m) medijska kultura n) estetika o) igre p) naravoslovna vzgoja q) računalništvo r) geografija s) mišljenje

37.02(082)
37.02 NAUČNI Zbornik
COBISS.SI-ID 277022727

15.
        THEORY and practice of connecting and integrating in teaching and learning process : proceedings / [editor Nataša Branković]. - Sombor : Faculty of Education, 2012 (Novi Sad : MBM plas). - 301 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-6095-010-1 (broš.)
a) teaching b) learning process c) school d) mathematics e) language learning f) science education g) information science h) pouk i) učni proces j) šola k) matematika l) učenje jezika m) naravoslovna vzgoja in izobraževanje n) informatika o) zbornik p) problemsko učenje q) raziskovalno učenje r) interaktivno učenje s) literatura

37.02(082)
37.02 THEORY and practice
COBISS.SI-ID 275481351


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


16.
BOGATAJ, Alenka, 1988-
        Zdravje učiteljev prekmurske regije : diplomsko delo / Alenka Bogataj. - Ljubljana : [A. Bogataj], 2013. - III, 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1965. - Bibliografija: str. 80-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) health b) teacher c) zdravje d) učitelj e) razredni učitelji f) gibanje g) ukvarjanje s športom h) skrb za zdravje

37.011.3-051:331.47(497.411)(043.2)
ZZ II 37(043.2) BOGATAJ, A. Zdravje
COBISS.SI-ID 9909833

17.
DUHANNOY, Petra
        Prakse šol v preseku vrstniške solidarnosti in večkulturnosti z vidika vodstev šol : magistrsko delo / Petra Duhannoy. - Ljubljana : [P. Duhannoy], 2013. - 162 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-143. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

37.013.42(043.2)
ZZ II 37(043.2) DUHANNOY, P. Prakse
COBISS.SI-ID 9915209

18.
LAH, Tamara, 1988-
        Kako vzgajati za odgovornost : diplomsko delo / Tamara Lah. - Ljubljana : [T. Lah], 2013. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1951. - Bibliografija: str. 103-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) education b) responsibility c) vzgoja in izobraževanje d) odgovornost e) vzgoja za odgovornost f) skavti

37(043.2)
ZZ II 37(043.2) LAH, T. Kako
COBISS.SI-ID 9902153

19.
STERDJEVIĆ, Dragana
        Učitelji o dejavnikih, ki vplivajo na učno uspešnost učencev : diplomsko delo / Dragana Sterdjević. - Ljubljana : [D. Sterdjević], 2013. - IV, 61 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1968. - Bibliografija: str. 56-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) achievement gain b) primary school c) teacher d) šolska uspešnost e) osnovna šola f) učitelj g) dejavniki učne uspešnosti h) prepričanja učiteljev

37.015.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) STERDJEVIĆ, D. Učitelji
COBISS.SI-ID 9909577

20.
TAMŠE, Maja, 1984-
        Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v večinskih šolah : magistrsko delo / Maja Tamše. - Ljubljana : [M. Tamše], 2013. - 208 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 156-168. - Povzetek ; Abstract

37.048:376(043.2)
ZZ II 37(043.2) TAMŠE, M. Mnenje
COBISS.SI-ID 9914953


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


21.
HRIBOVŠEK, Martina
        Izkustveno uvajanje naravoslovnih pojmov v vrtcu : diplomsko delo / Martina Hribovšek. - Ljubljana : [M. Hribovšek], 2013. - IX, 131 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1957. - Bibliografija: str. 97-103. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) pre-school child b) science education c) experiential learning d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) izkustveno učenje g) plin h) zrak

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HRIBOVŠEK, M. Izkustveno

COBISS.SI-ID 9901897

22.
ISTENIČ, Vesna, 1991-
        Spodbujanje branja v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Vesna Istenič. - Ljubljana : [V. Istenič], 2013. - 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1959. - Bibliografija: str. 57-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pre-reading c) reading d) predšolski otrok e) priprave na učenje branja f) branje g) bralna motivacija h) bralna pismenost i) vloga vzgojiteljev

373.2.016:028.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ISTENIČ, V. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 9900617

23.
LIKAR, Tadeja
        Domišljijska drevesa kot nova spodbuda za otroško domišljijo : diplomsko delo / Tadeja Likar. - Ljubljana : [T. Likar], 2013. - X, 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1960. - Bibliografija: str. 46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) creativity d) predšolski otrok e) ples f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib h) domišljija i) zgodbe

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LIKAR, T. Domišljijska
COBISS.SI-ID 9906505

24.
ŽIVEC, Lara
        Otroški plesi, ki izvirajo iz folklore : diplomska naloga / Lara Živec. - Ljubljana : [L. Živec], 2013. - IX, 85 str. : note ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1966. - Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ;Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) folk dance d) predšolski otrok e) ples f) ljudski ples g) folklora h) otroški plesi i) učne priprave j) plesna vzgoja

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽIVEC, L. Otroški
COBISS.SI-ID 9910601


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


25.
VIŽINTIN, Marijanca Ajša
        Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli : doktorska disertacija / Marijanca Ajša Vižintin. - Koper : [M. A. Vižintin], 2013. - XII, 501 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1952. - Bibliografija: str. 480-496. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) immigrant b) child c) primary school d) intercultural education e) integration f) priseljenec g) otrok h) osnovna šola i) medkulturna vzgoja j) integracija k) medkulturni dialog l) jezik m) inkluzija n) praksa o) zakonodaja p) pouk književnosti q) slovenščina

373.3(497.4):314.117-054.52
ZZ II 373.3(043.2) VIŽINTIN, M. A. Vključevanje

COBISS.SI-ID 9902409


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


26.
BAŠIČ, Blaž
        Vrednotenje poklica osnovnošolskega učitelja s strani osnovnošolskih učiteljev : diplomsko delo / Blaž Bašič. - Ljubljana : [B. Bašič], 2013. - 53 str., [19] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 47-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BAŠIČ, B. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 9914185

27.
KOMAC, Kaja
        Medosebni odnosi med učitelji in učenci pri pouku likovne vzgoje : diplomsko delo / Kaja Komac. - Ljubljana : [K. Komac], 2013. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk

373.32.016:74(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KOMAC, K. Medosebni
COBISS.SI-ID 9913929

28.
KOŠIR, Mateja, 1989-
        Ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju : diplomsko delo / Mateja Košir. - Ljubljana : [M. Košir], 2013. - 71 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KOŠIR, M. Ozaveščenost
COBISS.SI-ID 9914441

29.
ŠKET, Urška
        Likovno nadarjeni učenci na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Urška Šket. - Ljubljana : [U. Šket], 2013. - IX, 90 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1961. - Bibliografija: str. 87-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) gifted c) primary school d) likovna vzgoja e) nadarjeni f) osnovna šola g) likovni razvoj h) likovna naloga

373.32.016:74(043.2)
II 373.32(043.2) ŠKET, U. Likovno
COBISS.SI-ID 9906761


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


30.
        KAZALNIKI kakovosti izobraževanja odraslih / Tanja Možina ... [et al.] ; [uredili Tanja Možina, Sonja Klemenčič]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2013. - 408 str. : graf. prikazi ; 27 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 399-402

ISBN 978-961-6851-26-8
a) Izobraževanje odraslih - Kvaliteta b) adult education c) izobraževanje odraslih d) vodenje e) izobraževalni programi f) promocija g) osebje h) oprema i) načtovanje j) razvojno delo k) uspešnost

374.7:005.336.3
II 374 KAZALNIKI kakovosti
COBISS.SI-ID 269719296


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


31.
ČAD, Marja
        "KLIK" kot model pomoči mladim z učnimi težavami : magistrsko delo / Marja Čad. - Ljubljana : [M. Čad], 2013. - VIII f., 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1945. - Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) coaching b) learning difficulty c) youth d) self-control e) learning strategy f) inštruiranje g) učne težave h) mladina i) samokontrola j) strategija učenja k) koučing l) vodenje m) posameznik n) modeli učenja

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ČAD, M. "Klik"
COBISS.SI-ID 9888585

32.
GRAH, Jana
        Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami : doktorska disertacija / Jana Grah. - Ljubljana : [J. Grah], 2013. - 333 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1950. - Bibliografija: str. 294-312. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) learning b) learning difficulty c) pupil d) backward child e) učenje f) učne težave g) učenec h) otrok s posebnimi potrebami i) učno okolje j) inkluzija k) timsko soustvarjanje l) ocenjevanje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GRAH, J. Soustvarjanje
COBISS.SI-ID 9898313

33.
ŠKET Kamenšek, Lidija, 1976-
        Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo : magistrsko delo / Lidija Šket Kamenšek. - Ljubljana : [L. Šket Kamenšek], 2013. - 182 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1949. - Bibliografija: str. 111-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) remedial instruction sciences b) backward child c) fairy tale d) attention e) hyperactivity f) specialna pedagogika g) otrok s posebnimi potrebami h) pravljica i) pozornost j) hiperaktivnost k) ADHD l) učne težave m) Andresenove pravljice n) študija primera o) pomoč

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠKET Kamenšek Uporaba
COBISS.SI-ID 9896009


378 VISOKO ŠOLSTVO.


34.
ACADEMIC Inbreeding Workshop (2013)
        Academic inbreeding : causes and consequences : (draft version) / Academic inbreeding workshop, December 15-17, 2013 ; Center for International Higher Education (CIHE), Boston College ; National Research University - Higher School of Economics (HSE). - [S. l. : s. n.], 2013. - XII, 220 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija pri večini prispevkov

378
II 378 ACADEMIC inbreeding
COBISS.SI-ID 9911625

35.
ALTBACH, Philip G.
        The international imperative in higher education / by Philip G. Altbach. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense Publishers, 2013. - XII, 194 str. ; 24 cm. - (Global perspectives on higher education ; vol. 27)

ISBN 978-94-6209-336-2 (broš.)
ISBN 978-94-6209-337-9 (trda vezava)
ISBN 978-94-6209-338-6 (e-knjiga)
a) Education, Higher - Aims and objectives b) Education, Higher - Developing countries c) Comparative education d) higher education e) educational policy f) brain g) visokošolsko izobraževanje h) politika vzgoje in izobraževanja i) možgani j) perspektive k) globalizacija l) reforme m) mobilnost n) akademsko okolje o) rangiranje p) kapusi q) znanje r) akademska svoboda s) Azija t) Kitajska u) Indija

378
378 ALTBACH, P. G. International
COBISS.SI-ID 9910345

36.
        KAJ po univerzi? / avtorska skupina. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 261 str. ; 20 cm + 1 list. - (Oranžna zbirka)

Potiskane notr. str. ov. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-054-5
a) Univerze - Družbena vloga - Slovenija - Zborniki b) Visoko šolstvo - Slovenija - Zborniki c) higher education d) visokošolsko izobraževanje e) univerzitetno izobraževanje f) bolonjska reforma g) kriza univerze h) neoliberalizem i) kapitalizem j) humanistika

378.4(497.4)(082)
378 KAJ po univerzi
COBISS.SI-ID 269634304


39 ETNOLOGIJA.


37.
        HIŠICA iz soli = Kher andru lon = Kheroro zuru lon = O ker taro lon : romske zgodbe in pesmi / zbrale in uredile Tea Grill ... [et al.] ; ilustrirala Sara Jakopič ; [prevod v prekmursko romščino Melisa Baranja, Stanko Baranja, prevod v dolenjsko romščino Duška Balažek, prevod v notranjsko romščino Severdžan Nuhi - Sewer]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2013. - 41 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

300 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v romščino

ISBN 978-961-253-150-8
a) Romsko ljudsko slovstvo b) folk culture c) ljudska kultura d) Romi e) zgodbe f) pesmi

398(=214.58)
398 HIŠICA iz soli
COBISS.SI-ID 270262272

38.
        SLOVENSKE ljudske pravljice / naslikala Ančka Gošnik Godec. - 8. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 90 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Zapisovalci posameznih del navedeni v kazalu. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Vsebina: Pastirček / zapisal Jože Benigar. O treh grahih / zapisala Eva Zökševa. Zlata ptica / zapisal Matija Valjavec. O povodnem možu / zapisal Andrej Šavli. Janček Ježek / zapisal Fran Milčinski

ISBN 978-961-01-1352-2
a) fairy tale b) pravljica c) slovenske ljudske pravljice

398.2
II 398 SLOVENSKE
COBISS.SI-ID 260527104


39(043.2) ETNOLOGIJA.


39.
NEMEČEK, Judita
        Kulturna dediščina - ljudska pesem v Litiji : magistrsko delo / Judita Nemeček. - Litija : [J. Nemeček], 2013. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1956. - Bibliografija: str. 83-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) music b) folk song c) cultural heritage d) glasba e) ljudska pesem f) kulturna dediščina g) pevski zbori h) kulturne ustanove

398.8(497.451)(043.2)
ZZ II 39(043.2) NEMEČEK, J. Kulturna
COBISS.SI-ID 9902665


51 MATEMATIKA.


40.
        LINEA = Črta : matematika za 1. letnik gimnazij / Dušan Kavka ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek, Aleksander Jankovič ; fotografije Arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; karte Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG, Mateja Rihtaršič]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 961-6357-54-9
a) mathematics - textbook b) secondary education c) matematika - učbenik d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) LINEA
COBISS.SI-ID 128357632


51(043.2) MATEMATIKA.


41.
GOLE, Irena
        Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli : magistrsko delo / Irena Gole. - Ljubljana : [I. Gole], 2013. - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1963. - Bibliografija: str. 110-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary school b) pupil c) mathematics d) osnovna šola e) učenec f) matematika g) neskončnost h) kontekst i) pojmi

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) GOLE, I. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9907273

42.
VERDNIK, Andreja
        Pravilni poliedri : diplomsko delo / Andreja Verdnik. - Ljubljana : [A. Verdnik], 2013. - X, 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) geometry b) geometrija c) poliedri d) platonska telesa e) uporaba v osnovni in srednji šoli

515.142.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) VERDNIK, A. Pravilni
COBISS.SI-ID 9915977


54 KEMIJA.


43.
BRENČIČ, Jurij, 1940-2013
        Splošna in anorganska kemija : za gimnazije, strokovne in tehniške šole / Jurij Brenčič in Franc Lazarini ; [tehnične ilustracije Jože Žot]. - 4., popravljena izd. - Ljubljana : DZS, 1995 (Ljubljana : Delo). - 220 str. : ilustr. ; 23 cm

Hrbtni nasl.: Splošna in anorganska kemija. - 7.000 izv.

ISBN 86-341-0715-9
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
ZZ 54(075.3) BRENČIČ, J. Splošna
COBISS.SI-ID 49987840


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


44.
KOTAR, Anita
        Primerjava biokemijskih in morfoloških lastnosti plodov izbranih sort paradižnika, gojenega v zavarovanem prostoru in na prostem : diplomsko delo = Comparison of biochemical and morphological properties of selected tomato varieties grown in glasshouse and in field : graduation thesis / Anita Kotar. - Ljubljana : [A. Kotar], 2013. - XI, 65 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1958. - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) paradižniki d) lastnosti plodov e) vpliv okolja f) primerjava sort

581.1:635.64(043.2)
ZZ II 58(043.2) KOTAR, A. Primerjava
COBISS.SI-ID 9900873


61 MEDICINA.


45.
        ALKOHOL v Sloveniji : trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko / urednice Maja Zorko ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2013 (Ljubljana : EPPS). - 142 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=7265&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.. - 300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6911-19-1
ISBN 978-961-6911-20-7 (pdf)
a) Alkohol - Poraba - Slovenija b) Alkoholizem - Posledice c) Alkohol - Zloraba - Preprečevanje d) alcohol e) alkohol f) alkohol g) alkoholizem h) zloraba i) poraba j) preprečevanje k) alkoholna politika l) Slovenija

613.81(497.4)
II 61 ALKOHOL v Sloveniji
COBISS.SI-ID 267959296

46.
ARNEŽ, Zoran M., 1953-
        Zajček zobke brusi / Zoran Arnež ; [ilustracije Savo Sovre]. - [Ljubljana] : Rdeči križ Slovenije, 1987. - 45 str. : ilustr. ; 22 cm

Prvič izšlo v Cicibanu
a) Zobje - higiena b) hygiene c) child d) higiena e) otrok f) zobje g) nega

616.341-083(02.053.2)
616 ARNEŽ, Z. M. Zajček
COBISS.SI-ID 110389


61(043.2) MEDICINA.


47.
ŠVAJGER, Dominika
        Prepovedane droge in uporaba le-teh med srednješolci : diplomsko delo = Drug abuse in high school segment : graduation thesis / Boris Šket. - Ljubljana : [B. Šket], 2013. - V, 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1969. - Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) drug addiction b) adolescent c) prevention d) zasvojenost z drogami e) mladostnik f) prevencija g) mamila h) droge i) srednješolci

613.83-057.87(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠVAJGER, D. Prepovedane
COBISS.SI-ID 9909321


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


48.
CIBIC, Jasmina
        Za naše gospodarstvo in kulturo = For our economy and culture / Jasmina Cibic ; [urednika Tevž Logar, Vladimir Vidmar ; besedila Lina Džuverović ... [et al.] ; izbor vizualnega materiala Manca Bajec, Jasmina Cibic, Nika Grabar ; prevodi v angleški jezik Rawley Grau, Alenka Ropret, prevodi v slovenski jezik Tadej Reissner, Alenka Ropret]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane : Galerija Škuc, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 371 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. in angl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-6509-34-3 (MGML)
ISBN 978-961-6751-67-4 (Škuc)
a) Cibic, Jasmina (1979-) - Razstavni katalogi b) Slovenska umetnost - Beneški bienale - 2013 - Zborniki c) art d) economics e) umetnost f) ekonomska veda g) 21.st. h) projekti

7.038.5(497.4)(082)
7.03 CIBIC, J. Za naše
COBISS.SI-ID 267097856


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


49.
ERŽEN, Tanja
        Upodabljanje živali v kiparstvu : diplomsko delo / Tanja Eržen. - Ljubljana : [T. Eržen], 2013. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1953. - Bibliografija: f. 83. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) animal c) kiparstvo d) žival e) zgodovina f) moderna umetnost g) črnska umetnost

73:59(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ERŽEN, T. Upodabljanje
COBISS.SI-ID 9903433

50.
GRAFIČNI bienale (30 ; 2013 ; Ljubljana)
        Prekinitev / 30. grafični bienale, Ljubljana ; [urednica Deborah Cullen ; avtorice [besedil] Nevenka Šivavec ... [et al.] ; prevod iz angleščine v slovenščino Aleksandra Rekar]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 235 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - 400 izv.

ISBN 978-961-6229-49-4
a) Mednarodni grafični bienale (30 ; 2013 ; Ljubljana) - Razstavni katalogi b) Grafika - 21.st. - Mednarodni bienale c) graphic arts d) grafika e) mednarodne razstave f) skupinske razstave

76(100)"20"(083.824)
76 GRAFIČNI Prekinitev
COBISS.SI-ID 268537344

51.
        SPREMLJEVALNE razstave 30. grafičnega bienala: Prekinitev = Accompanying exhibition of 30th Biennial of Graphic Arts: Interruption / [uredniška koordinatorka Darja Demšar ; prevod iz slovenščine v angleščino Arven Šakti Kralj Szomi, prevod iz angleščine v slovenščino Polona Petek]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, [2013] ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 31 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 600 izv.
a) Pungerčar, Marija Mojca b) Tomažin, Tomaž c) Sedlaček, Sašo d) Stegovec, Tinca e) Volčanšek, Kamila f) Makuc, Vladimir g) Mednarodni grafični bienale (30 ; 2013 ; Ljubljana) - Razstavni katalogi h) Grafika - 21.st. - Mednarodni bienale i) graphic arts - exhibition j) grafika - razstava k) ljubljanski grafični bienale l) spremljevalne razstave

76(100)"20"(083.824)
76 SPREMLJEVALNE razstave
COBISS.SI-ID 557807


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


52.
BOŽIČ, Kristina, 1989-
        Relief : kako začeti in kaj z njim početi? : diplomsko delo / Kristina Božič. - Ljubljana : [K. Božič], 2013. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

761(043.2)
ZZ II 7(043.2) BOŽIČ, K. Relief
COBISS.SI-ID 9913673


78 GLASBA.


53.
        PLES snežink [Zvočni posnetek] : za igro in ples, za sprostitev in počivanje / [pripravili in uredili Katja Virant Iršič in Slavica Remškar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 1 CD (18 min, 5 sek) : stereo ; 12 cm

Priloga revij Ciciban in Cicido, december 2013. - Izvajajo: Katja Virant Iršič (melodika, zvončki, kljunasta flavta); Vesna Iršič (violončelo); Maja Triler (Violina, tamburin, glas). - Vsebina: Menuet / G. F. Händel ; Ples labodkov / P. I. Čajkovski ; Adagio / W. A. Mozart ; Mazurka / Anonimus ; Branle / P. Phalesius ; Stara viža ; Črni Peter ; Ob bistrem potoku je mlin ; Rondo / J. Haydn ; Šamarjanka ; Vrbiška polka ; Zlata jabuka ; Anglaise / L. Mozart
a) Pesmi za otroke - CD b) music c) child d) glasba e) otrok f) otroške pesmi

784.67(086.76)
cd 78 PLES snežink
COBISS.SI-ID 12742196


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


54.
        PETKA! : pet dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča / [urednik Matjaž Šmalc]. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2013 (Begunje : Cicero). - 159 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Vsebina: Ježki gredo v svet / Jana Kolarič. Družina / Kim Komljanec. Mulci proti doktorju Zlobi / Janez Remškar. Pepelka / Tamara Matevc. Fatamorgana / Samanta Kobal

ISBN 978-961-6819-57-2
a) Otroško gledališče - Dramska besedila - Slovenija b) theatre c) child d) gledališče e) otrok f) mladinsko gledališče g) dramatizacija h) dramska besedila

792.077-053.5/.6
821.163.6:792
792 PETKA!
COBISS.SI-ID 270036992


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


55.
MULEJ, Anna Lotte
        Ocenjevanje pri predmetu Šport v Obalno-kraški regiji : diplomsko delo / Anna Lotte Mulej. - Ljubljana : [A. L. Mulej], 2013. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1955. - Bibliografija: str. 61-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola g) prvo triletje h) drugo triletje

796:37.091.279.7(497.472)(043.2)
ZZ II 79(043.2) MULEJ, A.L. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 9902921

56.
POLAJŽER, Urša
        Ocenjevanje športne vzgoje v pomurski regiji : diplomsko delo / Urša Polajžer. - Ljubljana : [U. Polajžer], 2013. - V, 91 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1954. - Bibliografija: f. 85-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola g) razredni pouk h) učitelji

796:37.091.279.7(497.411)(043.2)
ZZ II 79(043.2) POLAJŽER, U. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 9903177


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


57.
GAL Štromar, Maja
        Črkolandija : pravljica, dramsko besedilo in gledališki priročnik / [pravljico, dramatizacijo in songe napisala] Maja Gal Štromar, [priročnik sestavil] Gregor Geč ; Matjaž Dekleva, ilustracije ; [uglasbil Andrej Žibert]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2013 (Begunje : Cicero). - 133 str. : ilustr., note ; 26 cm

400 izv

ISBN 978-961-6819-54-1
a) Gledališče b) fairy tale c) pravljica d) scenografija e) kostumografija f) glasba g) predstava h) dramatizacija i) koreografija j) priročniki k) abeceda

792.02(035)
792.97 GAL Š., M. Črkolandija
COBISS.SI-ID 269413120

58.
QUINTERO, Buffy Serene
        Puppetry and art education : a personal journey : masters degree in art / Buffy Serene Quintero. - Ann Arbor : UMI Dissertation Publishing, 2011. - V, 47 str. : ilustr. ; 26 cm. - (UMI ; number 1496328)

Bibliografija: str. 47. - Graduate College of the University of Iowa
a) puppetry b) art education c) teacher d) lutke e) likovna vzgoja f) učitelj g) scenarij

792.97
792.97 QUINTERO, B. S. Puppetry
COBISS.SI-ID 9905225

59.
SAUNDERS, E. Francis
        Puppetry in schools / E. Francis Saunders. - Faksimile. - [London : Read Books Design, 2009]. - XIII, 104 str. : ilustr. ; 22 cm

"Publikacija je faksimile izdaje iz leta 1954" --> splet. - Podatki o založniku in letu izdaje najdeni na spletu. - Izv. izd.: London, 1954

ISBN 978-1-44465-155-3
a) puppetry b) art c) play d) foreign languages e) music f) teacher g) lutke h) umetnost i) igra j) tuji jeziki k) glasba l) učitelj m) vezenje n) ročno delo o) luči p) barve q) obrt r) oder s) dramatizacija

792.97
792.97 SAUNDERS, E. F. Puppetry
COBISS.SI-ID 9901385

60.
WADE, John E., lutkar
        Puppetry in the curriculum : a manual on puppets, marionettes, shadow figures, and masks for the Elementary and Junior High School Years / John E. Wade ; [illustrator] George Hickey. - Faksimile. - [S. l. : Literary Licensing, 2013]. - XI, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

Publikacija je faksimile izdaje iz leta 1947-1948. - Podatki o založniku in letu izdaje najdeni na spletu. - Bibliografija: str. 157-164. - Izv. izd.: New York : Board of Education of the city of New York, 1947-1948

ISBN 978-1-25879-536-8
a) puppetry b) primary school c) curriculum d) class e) personality development f) lutke g) osnovna šola h) kurikulum i) razred j) osebnostni razvoj k) marionete l) maske m) senčne slike n) kostumi o) oder p) scenarij

792.97
792.97 WADE, J. E. Puppetry
COBISS.SI-ID 9901641


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


61.
KARNIČNIK, Eva
        Ugotavljanje odrivne noge : diplomsko delo / Eva Karničnik. - Ljubljana : [E. Karničnik], 2013. - VI, 40 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1962. - Bibliografija: f. 39-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical characteristics b) pupil c) primary school d) physical education e) telesne značilnosti f) učenec g) športna vzgoja h) osnovna šola i) odrivna noga j) kožne gube

796.012(043.2)
ZZ II 796 KARNIČNIK, E. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 9905481


81 JEZIKOSLOVJE


62.
MODER, Janko
        Imensko in stvarno kazalo k Jezikoslovnim delom patra Stanislava Škrabca / sestavil Janko Moder. - Nova Gorica : Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1999 (Kranj : Pro grafika). - 443 str. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 961-6131-06-0
a) Škrabec, Stanislav (1844-1918) - "Jezikoslovna dela" - Kazala b) linguistics c) language sciences d) lingvistika e) jezikoslovje f) lingvisti g) vsebinska kazala h) jezikoslovna dela

81-11 Škrabec S.
811.163.6 MODER, J. Imensko
COBISS.SI-ID 104335616


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


63.
VIDOVIČ-Muha, Ada
        Moč in nemoč knjižnega jezika / Ada Vidovič Muha ; [spremna beseda Andreja Žele ; prevod povzetka in spremne besede David Limon]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 497 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Spremna beseda ; Postface / Andreja Žele: str. 447-448, 449-450. - Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 451-471. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-237-606-2
a) Slovenščina - Knjižni jezik - Študije b) Slovenian language c) language sciences d) slovenščina e) jezikoslovje f) knjižni jezik g) jezikovna politika h) družbena funkcija i) normativna vprašanja

811.163.6'271.1
811.163.6 VIDOVIČ-MUHA, A. Moč
COBISS.SI-ID 268999680


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


64.
CUNK, Tina
        Analiza knjižne zbirke Velika slikanica za predšolske otroke : diplomska naloga / Tina Cunk. - Ljubljana : [T. Cunk], 2013. - 113 str., [23] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1967. - Bibliografija: str. 111-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) picture book b) pre-school child c) children's and youth literature d) slikanica e) predšolski otrok f) mladinska književnost g) knjižna zbirka

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) CUNK, T. Analiza
COBISS.SI-ID 9911113

65.
PREBIL, Maja, 1988-
        Problemske teme v slikanicah : diplomsko delo / Maja Prebil. - Ljubljana : [M. Prebil], 2013. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1964. - Bibliografija: f. 58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) mladinska književnost d) slikanica e) tematika spola

82-93:087.5(043.2)
ZZ II 82(043.2) PREBIL, M. Problemske
COBISS.SI-ID 9912649


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


66.
HARAMIJA, Dragica
        Poetika slikanice / Dragica Haramija, Janja Batič. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013. - 292 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi)

300 izv. - Bibliografija: str. 274-292. - Kazali

ISBN 978-961-255-068-4
a) Slovenska književnost - Otroška književnost - Literarne študije b) children's and youth literature c) picture book d) mladinska književnost e) slikanica f) opredelitev g) poetika h) elementi i) poezija j) proza k) zgodovina l) ilustracije

821.163.6.09-93
821.163.6.09-93 HARAMIJA, D. Poetika
COBISS.SI-ID 75919873


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


67.
FABJAN, Petra
        Interpretacija klasičnega besedila Janeza Trdine Bajke in povesti o Gorjancih pri pouku slovenščine : diplomsko delo / Petra Fabjan. - Ljubljana : [P. Fabjan], 2013. - 60 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Trdina, Janez (1830-1905) b) children's and youth literature c) primary education d) tale e) mladinska književnost f) osnovnošolski pouk g) povest h) književna vzgoja i) ljudsko slovstvo j) pripovedke k) pouk slovenščine

821.163.6:373.3(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) FABJAN, P. Interpretacija

COBISS.SI-ID 9915721


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


68.
ROTER, Zdenko
        Padle maske : od partizanskih sanj do novih dni / Zdenko Roter. - 1. izd. - Ljubljana : Sever&Sever, 2013. - 735 str. ; 22 cm

1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-281-216-4
a) biography b) biografija c) partizani d) povojno dogajanje

929
929 ROTER, Z. Padle
COBISS.SI-ID 269850368


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO