COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


aprilske novosti0 SPLOŠNO.


1.
HART-Davis, Adam
        Knjiga o času : skrivnosti časa, kako deluje in kako ga merimo / Adam Hart-Davis ; [prevajalec Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The book of time. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-341-2
a) measurement b) merjenje c) čas d) ure e) štetje f) merjenje časa g) koledar h) zgodovinski pregledi

001
001 HART-DAVIS, A. Knjiga
COBISS.SI-ID 262924544


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


2.
HODŽIĆ, Edina, 1986-
        Učiteljev pogled na uporabo informacijske tehnologije v slovenskih šolah : diplomsko delo / Edina Hodžić. - Ljubljana : [E. Hodžić], 2013. - 91 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1383. - Bibliografija: f. 80-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information technology b) primary school c) teacher d) osnovna šola e) informacijska tehnologija f) učitelj g) računalnik h) telefon i) interaktivna tabla

004(043.2)
ZZ II 004(043.2) HODŽIĆ, E. Učiteljev
COBISS.SI-ID 9587785

3.
PIRC, Mojca, 5.4.1985
        Informacijsko-komunikacijska tehnologija v kombiniranem učenju : diplomsko delo / Mojca Pirc. - Ljubljana : [M. Pirc], 2013. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1399. - Bibliografija: f. 62-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information technology b) didactic use of computer c) informacijska tehnologija d) didaktična uporaba računalnika e) kombinirano učenje f) IKT

004:37.091.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) PIRC, M. Informacijsko
COBISS.SI-ID 9597513


159.9 PSIHOLOGIJA.


4.
        IZZIVI in pasti otroštva in adolescence : sodobni pristopi k varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov / [urednici Irena Andolšek in Mateja Hudoklin]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 174 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv. - Povzetek v slov. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-91056-8-9
a) Otroci - Duševno zdravje - Zborniki b) Mladostniki - Duševno zdravje - Zborniki c) Odraščanje - Zborniki

159.922.7/.8(082)
159.922.7 IZZIVI in pasti
COBISS.SI-ID 252520704

5.
        WHAT makes a difference : Early head start evaluation findings in a developmental context / edited by John M. Love ... [et al.]. - Boston [etc.] : Wiley, 2013. - VIII, 173 str. : tabele ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development. 2013 ; Serial No. 306, Vol. 78, No. 1)

Dostopno tudi na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mono.v78.1/issuetoc. - Bibliografija: str. 144-154. - Kazalo
a) Preschool children - Services for - United States - Evaluation b) pre-school child c) poor d) evaluation e) predšolski otrok f) reven g) evalvacija

159.922.7
159.922.7 WHAT
COBISS.SI-ID 9593161


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


6.
GALE, Tjaša, 1987-
        Otrok iz istospolne družine v šoli : diplomsko delo / Tjaša Gale. - Ljubljana : [T. Gale], 2013. - VII, 85 str., XLIV str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1423. - Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sexual behaviour b) child c) parents d) spolno vedenje e) otrok f) starši

316.362.34(043.2)
ZZ II 3(043.2) GALE, T. Otrok
COBISS.SI-ID 9614409


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


7.
CONFERENCE of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults (2012 ; Ljubljana)
        Intergenerational solidarity and older adults education in community [Elektronski vir] / The Third Conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, 19-21 September 2012, Ljubljana, Slovenia ; [edited by Sabina Jelenc Krašovec and Marko Radovan]. - Online ed. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012

Način dostopa (URL): http://eloa2012.pedagogika-andragogika.com/

ISBN 978-961-237-524-9 (pdf)
a) Medgeneracijska solidarnost - Posvetovanja b) Izobraževanje odraslih - Posvetovanja c) Starejši ljudje - Izobraževanje - Posvetovanja d) adult education e) izobraževanje odraslih f) andragogika g) izobraževanje odraslih h) izobraževanje starejših i) medgeneracijsko izobraževanje j) medgeneracijska solidarnost k) adult education l) intergenerational learning m) older adult learning n) older adults o) intergenerational solidarity

374.7-053.9(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 263233792

8.
        DEVELOPING key competences at school in Europe : challenges and opportunities for policy : Eurydice report. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2012. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf. - Bibliografija: str. 51-54

ISBN 978-92-9201-292-2

doi: 10.2797/93204
a) education system - Europe - statistical data b) sistem vzgoje in izobraževanja - Evropa - statistični podatki c) kompetence d) kurikulum e) študenti f) dosežki g) študij

37
II 37 DEVELOPING key
COBISS.SI-ID 9605193

9.
GREEN, Christopher, 23.2.1943-
        New toddler taming : a parents' guide to the first four years / Christopher Green ; with illustrations by Roger Roberts. - Rev. ed. - London : Vermilion, 2006. - X, 435 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-009-1902-58-2 (broš.)
a) Child rearing b) Toddlers - Care c) pre-school age d) parents e) predšolsko obdobje f) starši g) obnašanje h) prehrana i) delo j) nega k) učenje l) čustva

37.018
37.018 GREEN, C. New
COBISS.SI-ID 9592393

10.
KOVAČ Šebart, Mojca
        Osnove vaspitanja u školi : konceptualizacija pojma i primena u praksi / Mojca Kovač Šebart, Janez Krek ; prevela sa slovenačkog Alenka Zdešar Ćirilović. - Beograd : Clio, 2012, cop. 2009. - 181 str. ; 22 cm. - (Didacta)

Prevod dela: Vzgojna zasnova javne šole. - Bibliografija: str. 166-176. - Kazalo

ISBN 978-86-7102-446-4
a) public education b) aims of education c) value d) authority e) javno šolstvo f) vzgojni cilji g) vrednota h) avtoriteta i) Javne škole - Vaspitna funkcija j) Školsko vaspitanje k) Nastavnici - Vaspitna uloga

37.01
37.01 KOVAČ ŠEBART, M. Osnove
COBISS.SI-ID 194311948

11.
        O naravi učenja [Elektronski vir] : uporaba raziskav za navdih prakse / uredili Hanna Dumont, David Istance in Francisco Benavides ; [prevedli Sonja Sentočnik ... et al.]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf. - Prevod dela: The nature of learning : using research to inspire practice

ISBN 978-961-03-0086-1 (pdf)
a) Učenje - Psihologija - Zborniki b) Učenje - Motivacija - Zborniki c) educational psychology d) learning e) pedagoška psihologija f) učenje g) kognitivni pogled h) razvojna psihologija i) motivacija j) učna okolja k) sodelovalno učenje l) tehnologija m) družina n) inovacije

37.015.3(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 265965312

12.
PEDAGOŠKO-andragoški dnevi (2012 ; Ljubljana)
        Preverjanje in ocenjevanje znanja ter vrednotenje dosežkov v vzgoji in izobraževanju [Elektronski vir] : zbornik / Pedagoško-andragoški dnevi 2012, Ljubljana, 2012 ; uredila Barbara Šteh. - Elektronska izd., 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012

Način dostopa (URL): http://www.pedagogika-andragogika.com/files/datoteke/pad_zborniki/pad-zbornik-2012.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 20. 4. 2012

ISBN 978-961-237-486-0
a) Pedagogika - Posvetovanja b) Andragogika - Posvetovanja c) Preverjanje znanja - Posvetovanja d) Ocenjevanje znanja - Posvetovanja e) education f) vzgoja in izobraževanje g) prevejanje h) ocenjevanje i) medpredmetno povezovanje j) refleksija k) eksperimentalno delo l) zborniki

37.091.26(082.034.2)
COBISS.SI-ID 260129280

13.
STROKOVNI posvet za učitelje naravoslovnih predmetov (2013 ; Ljubljana)
        Motiviranje nadarjenih učencev za učenje naravoslovja : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje naravoslovnih predmetov, Ljubljana, 22. 4. 2013 ; [organizator Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in nacionalna projektna skupina PROFILES ; uredila Mojca Juriševič]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2013. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/Posvet2013/naravoslovci/Zbornik_abstraktov.pdf. - Ov. nasl. - 150 izv.

ISBN 978-961-253-104-1
a) Naravoslovje - Pouk - Posvetovanja b) Nadarjeni učenci - Motivacija - Posvetovanja

37.091.3:5(082)
II 37 STROKOVNI Motiviranje
COBISS.SI-ID 266695424


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


14.
KRAŠOVEC, Darja, pedagoginja
        Vloga svetovalnega delavca pri socialnopedagoški obravnavi dečka z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli : magistrsko delo / Darja Krašovec. - Ljubljana : [D. Krašovec], 2013. - XI, 168 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1415. - Bibliografija: str. 161-168. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) behaviour disorder b) guidance officer c) motnje vedenja d) svetovalec e) šola f) družba g) socialna pedagogika

37.013.42(043.2)
ZZ II 37(043.2) KRAŠOVEC, D. Vloga
COBISS.SI-ID 9601097

15.
MEDJA, Petra, 1988-
        Uporaba učnih gradiv pri pouku in doma : diplomsko delo / Petra Medja. - Ljubljana : [P. Medja], 2013. - 148 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1408. - Bibliografija: str. 140-146. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) education b) teaching aid c) vzgoja in izobraževanje d) učni pripomočki e) učbeniki f) delovni zvezki g) drugo triletje h) bralne strategije

37(043.2)
ZZ II 37(043.2) MEDJA , P. Uporaba
COBISS.SI-ID 9598537

16.
MERVAR, Maja, 1988-
        Prosocialno vedenje učencev z vidika učiteljev : diplomsko delo / Maja Mervar. - Ljubljana : [M. Mervar], 2012. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1418. - Bibliografija: str. 80-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social behaviour b) pupil c) teacher d) socialno vedenje e) učenec f) učitelj g) prosocialno vedenje h) osnovna šola i) socialni razvoj

37.013.42(043.2)
ZZ II 37(043.2) MERVAR, M. Prosocialno
COBISS.SI-ID 9606729

17.
MOČNIK Kožič, Andreja, 1965-
        Otrokove pravice : njihovo mnenje šteje : diplomsko delo / Andreja Močnik Kožič. - Ljubljana : [A. Močnik Kožič], 2012. - 118 str., [11] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1411. - Bibliografija: str. 110-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) rights of the child b) pravice otroka c) socialna pedagogika

37.013.42:347.63(043.2)
ZZ II 37(043.2) MOČNIK Kožič, A. Otrokove
COBISS.SI-ID 9597001

18.
ZAKRAJŠEK, Ines, 1986-
        Starši o discipliniranju svojih otrok : diplomsko delo / Ines Zakrajšek. - Ljubljana : [I. Zakrajšek], 2012. - 83 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1405. - Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) discipline b) parents c) disciplina d) starši

37.091.5(043.2)
ZZ II 37(043.2) ZAKRAJŠEK, I. Starši
COBISS.SI-ID 9602121


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


19.
MURRAY, Colette
        Diversity and equality in early childhood : an Irish perspective / Colette Murray and Mathias Urban. - Dublin : Gill & Macmillan, 2012. - XXV, 258 str. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Diversity & equality in early childhood. - Bibliografija: str. 239-254. - Kazalo

ISBN 978-0-7171-4994-0 (broš.)
a) Multicultural education - Ireland b) Early childhood education - Ireland c) Educational equalization - Ireland d) Education - Social aspects - Ireland e) early childhood education f) vzgoja v ranem otroštvu g) družina h) spolno razlikovanje

373.2
373.2 MURRAY, C. Diversity
COBISS.SI-ID 9599561


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


20.
HOLCAR, Tanja
        Uporaba odpadnih materialov za okrasitev vrtca : diplomsko delo / Tanja Holcar. - Ljubljana : [T. Holcar], 2013. - 38 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1392. - Bibliografija: str. 38. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) odpadni materiali h) tehnična vzgoja v vrtcu

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HOLCAR, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 9592905

21.
JERINA Gubanc, Mateja, 1974-
        Vloga vzgojitelja v bolnišnici : magistrsko delo / Mateja Jerina Gubanc. - Ljubljana : [M. Jerina Gubanc], 2012. - 109 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1414. - Bibliografija: str. 103-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) hospital teaching b) trainer c) bolnišnična šola d) vzgojitelj e) zdravljenje f) otroci g) starši h) zdravstveno osebje i) vprašalnik j) vrtec

373.2:614.21(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JERINA Gubanc, M. Vloga
COBISS.SI-ID 9600841

22.
TIČAR, Saša, 1983-
        Ustvarjanje z različnim materialom z od 3- do 4-letnimi otroki : diplomska naloga / Saša Tičar. - Ljubljana : [S. Tičar], 2012. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1382. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) igrače h) materiali i) gospodinjstvo j) odpadna embalaža

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TIČAR, S. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 9588041

23.
VUČKO, Katarina, 1975-
        Pojav novega očetovstva in vloga očeta pri vzgoji otroka v obdobju pred vstopom v šolo : diplomska naloga / Katarina Vučko. - Ljubljana : [K. Vučko], 2012. - IV f., 52 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1413. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) early childhood education b) paternal behaviour c) vzgoja v ranem otroštvu d) očetovsko vedenje

373.2:392.31(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VUČKO, K. Pojav
COBISS.SI-ID 9600329

24.
ZELIČ, Martina
        Projekt Preuredimo si igralnico - otroci soustvarjajo življenje v vrtcu : diplomsko delo / Martina Zelič. - Ljubljana : [M. Zelič], 2012. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1417. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) nursery school c) activity method d) predšolska vzgoja e) aktivna metoda f) vrtec g) participacija h) priprave i) nastopi

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZELIČ, M. Projekt
COBISS.SI-ID 9604937


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


25.
        INTERNATIONAL handbook of research on environmental education / edited by Robert B. Stevenson ... [et al.]. - New York ; London : Routledge, 2013. - XIII, 576 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-415-89238-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-89239-1 (broš.)
ISBN 978-0-203-81333-1 (e-knjiga)
a) Environmental education - Handbooks, manuals, etc b) Environmental sciences - Study and teaching - Handbooks, manuals, etc c) EDUCATION / General d) EDUCATION / Teaching Methods & Materials / Science & Technology e) EDUCATION / Philosophy & Social Aspects f) environmental education g) ethics h) learning process i) politika j) materiali k) tehnologije l) filozofija m) metodologija

373.32.016:50
Č II 373.32.016:50 INTERNATIONAL handbook
COBISS.SI-ID 9599817

26.
        MATHEMATICS teaching for the future : monography = Poučavanje matematike za budućnost : monografija / editors, urednice Margareta Pavleković, Zdenka Kolar-Begović, Ružica Kolar-Šuper. - Zagreb : Element ; Osijek : Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Teacher Education and Department of Mathematics = Sveučilište Josipa Juraja Strossmayerja, Učiteljski fakultet i Odjel za matematiku, 2013. - 351 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v angl. in hrv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-953-197-583-4
a) mathematics b) teaching c) matematika d) pouk e) predšolski otroci f) informacijsko-komunikacijska tehnologija g) srednje šole h) študenti i) inštrukcije j) učitelji k) dobre prakse

373.32.016:51
373.32.016:51 MATHEMATICS teaching
COBISS.SI-ID 9610057


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


27.
ROŽMAN, Jerneja, 1988-
        Drevesa za domišljijske zgodbe in plesno dramatizacijo : diplomska naloga / Jerneja Rožman. - Ljubljana : [J. Rožman], 2013. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1398. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) predšolski otrok c) ples d) domišljija

373.2.016:792.027.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROŽMAN, J. Drevesa
COBISS.SI-ID 9593417


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


28.
        DISLEKSIJA : vodnik za starše / [slovensko izdajo uredili Milena Košak Babuder in Marija Kavkler]. - Ljubljana : Društvo Bravo, 2013. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - "DyPaTeC - Dyslexia parents' and teachers' collaboration" --> na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 81-83

ISBN 978-961-92931-3-3
a) Disleksija b) Učenci - Učne težave - Pomoč c) dyslexia d) learning strategy e) disleksija f) strategija učenja g) otroci h) učenje

376.1
II 376.1 DISLEKSIJA vodnik
COBISS.SI-ID 266168576

29.
        INKLUZIJA v sodobni šoli / uredila Dejan Hozjan in Marko Strle ; [prevod povzetkov avtorji, Mirko Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 339 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

Prispevki v slov., angl. ali hrv. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov., angl. in hrv. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-29-5
a) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja - Zborniki b) Otroci s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Zborniki c) Otroci s posebnimi potrebami - Inkluzija - Zborniki d) Šolstvo - Družbeni vidik - Zborniki e) učenci s posebnimi potrebami

376.1(082)
376.1 INKLUZIJA v sodobni
COBISS.SI-ID 264768512

30.
ROTVEJN Pajič, Leonida, 1971
        Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok? : brošura za starše : prepoznavanje nemirnosti ter težav s pozornostjo pri otroku in nasveti za pomoč / Leonida Rotvejn Pajič ; [ilustriral Zvonko Čoh ; spremna beseda Suzana Pulec]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2011. - 60 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-91056-9-6
a) Otroci - Motnje pozornosti in hiperaktivnost - Zborniki b) hyperactivity c) child d) hiperaktivnost e) otrok

376.1-056.47
376.1-056.47 ROTVEJN PAJIČ L. Hiperaktiven
COBISS.SI-ID 259153920


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


31.
DVORNIK, Maša, 1988-
        Vloga razrednega učitelja pri poučevanju učenca s slepoto : diplomsko delo / Maša Dvornik. - Ljubljana : [M. Dvornik], 2013. - 66 str., [22] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1419. - Bibliografija: str. 63-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) blindness b) teacher c) primary school d) slepota e) učitelj f) osnovna šola g) učna gradiva h) učni pripomočki i) brajica j) učne priprave

376.1:373.32(043.2)
373.32:376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DVORNIK, M. Vloga
COBISS.SI-ID 9607241

32.
FURDI, Jasmina, 1988-
        Uporaba funkcionalne ocene vedenja pri otroku z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali : diplomsko delo / Jasmina Furdi. - Ljubljana : [J. Furdi], 2012. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1409. - Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) hyperactivity b) behaviour disorder c) hiperaktivnost d) motnje vedenja e) otroci f) študija primera

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) FURDI, J. Uporaba
COBISS.SI-ID 9598281

33.
KENDA, Nataša, študentka
        Sociopragmatične veščine otrok s cerebralno paralizo : diplomsko delo / Nataša Kenda. - Ljubljana : [N. Kenda], 2013. - 83 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1422. - Bibliografija: str. 80-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cerebral palsy b) communication c) cerebralna paraliza d) komunikacija e) jezikovni razvoj f) pragmatika

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KENDA, N. Sociopragmatične

COBISS.SI-ID 9614153

34.
LOVŠE, Katja, 6. 12. 1986
        Motnje požiranja pri starostnikih : diplomsko delo / Katja Lovše. - Ljubljana : [K. Lovše], 2013. - 98 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1424. - Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) age b) medicine c) starost d) medicina e) simptomi f) diagnostika

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LOVŠE, K. Motnje
COBISS.SI-ID 9614665

35.
PODOBNIK, Anica, 1989-
        Analiza inkluzivne neravnanosti učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov vprvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Anica Podobnik. - Ljubljana : [A. Podobnik], 2013. - VI, 88 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1380. - Bibliografija: str. 67-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) social integration b) education c) primary school d) socialna integracija e) vzgoja in izobraževanje f) osnovna šola g) osebe s posebnimi potrebami h) inkluzija

376.1:373.32(043.2)
373.32:376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PODOBNIK, A. Analiza
COBISS.SI-ID 9589577

36.
SKUPEK, Tjaša, 1988-
        Osebnostna, situacijska, prostorska in časovna orientacija pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi : diplomsko delo / Tjaša Skupek. - Ljubljana : [T. Skupek], 2012. - 92 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1410. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) brain injury b) možganska poškodba

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SKUPEK, T. Osebnostna
COBISS.SI-ID 9596489


5 NARAVOSLOVNE VEDE


37.
        IMPLEMENTING inquiry beyond the school / editor Hannu Salmi. - [Helsinki : University of Helsinki], 2012. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The Fibonacci project. Companion resources)

Dostopno tudi na: http://blogs.helsinki.fi/tiedekeskuspedagogiikka/files/2013/01/Fibonacci.pdf
Dostopno tudi na: http://fibonacci.uni-bayreuth.de/fileadmin/Dokumente/startingpackage/companion/implementing_inquiry_beyond_the_school.pdf. - "The Fibonacci project. Disseminating inquiry based science and mathematics education in Europe. Companion resources for implementing inquiry in science and mathematics at school" ---> na ovoju. - Bibliografija: str. 41

ISBN 978-952-10-8519-2
ISBN 978-952-10-8520-8 (pdf)
a) science education b) open education c) open air activities d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) odprto izobraževanje f) dejavnosti na prostem

5
II 5 IMPLEMENTING inquiry
COBISS.SI-ID 9595977

38.
        INTEGRATING science inquiry across the curriculum / Janet Ainley ... [et al.] ; editorial coordinator Tina Jarvis. - [Montrouge : Foundation La main a la pate], 2012. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The Fibonacci project. Companion resources)

Dostopno tudi na: http://fibonacci.uni-bayreuth.de/fileadmin/Dokumente/startingpackage/companion/integrating_science_inquiry_across_the_curriculum.pdf. - "The Fibonacci project. Disseminating inquiry based science and mathematics education in Europe. Companion resources for implementing inquiry in science and mathematics at school" ---> na ovoju. - Bibliografija: str. 47-48
a) sciences b) curriculum c) methodology d) vede e) kurikulum f) metodologija g) pismenost h) tehnologija i) osnovna šola j) srednja šola

5
II 5 INTEGRATING science
COBISS.SI-ID 9596233

39.
        RAZISKUJEMO in gradimo 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Medvode] : Rolgraf). - 117 str. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0315-5
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) Tehnika - Učbeniki za osnovne šole c) science education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) osnovna šola

5(075.2)
II 5 RAZISKUJEMO učbenik
COBISS.SI-ID 265593088

40.
        SETTING up, developing and expanding a centre for science and/or mathematics education (CSME) : strategies and lessons from practice / editorial coordinator Susana Borda Carulla, Sandra Heinze, Petra Skiebe-Corrette. - [Montrouge : Foundation La main a la pate], 2012. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The Fibonacci project. Companion resources)

Dostopno tudi na: http://fibonacci.uni-bayreuth.de/fileadmin/Dokumente/startingpackage/companion/setting_up_developing_and_expanding_a_csme.pdf. - "The Fibonacci project. Disseminating inquiry based science and mathematics education in Europe. Companion resources for implementing inquiry in science and mathematics at school" ---> na ovoju. - Bibliografija: str. 60-61
a) mathematics b) sciences c) learning d) matematika e) vede f) učenje

5
II 5 SETTING up
COBISS.SI-ID 9597257

41.
        TOOLS for enhancing inquiry in science education / Gerd Bergman ... [et al.] ; editorial coordinator Susana Borda Carulla. - [Montrouge : Foundation La main a la pate], 2012. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The Fibonacci project. Companion resources)

Dostopno tudi na: http://fibonacci.uni-bayreuth.de/fileadmin/Dokumente/startingpackage/companion/tools_for_enhancing_inquiry_in_science_education.pdf. - "The Fibonacci project. Disseminating inquiry based science and mathematics education in Europe. Companion resources for implementing inquiry in science and mathematics at school" ---> na ovoju. - Bibliografija: str. 51
a) science education b) teaching aid c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) učni pripomočki

5
II 5 TOOLS for enhancing
COBISS.SI-ID 9596745


51 MATEMATIKA.


42.
        IMPLEMENTING inquiry in mathematics education / Peter Baptist, Dagmar Raab (eds.). - [Bayreuth : University of Bayreuth], 2012. - VIII, 176 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The Fibonacci project. Companion resources)

Dostopno tudi na: http://fibonacci.uni-bayreuth.de/fileadmin/Dokumente/startingpackage/companion/implementing_inquiry_mathematics_education_web.pdf. - "The Fibonacci project. Disseminating inquiry based science and mathematics education in Europe. Companion resources for implementing inquiry in science and mathematics at school" ---> na ovoju. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-00-040752-9
a) mathematics b) education c) learning d) učenje e) geometrija f) računalništvo g) digatalno učenje h) splet i) mobilne naprave j) osnovne šole k) srednja šola

51
II 51 IMPLEMENTING inquiry
COBISS.SI-ID 9595721

43.
RAZPET, Marko, 1949-
        Proklova hipopeda : študijsko gradivo : zgodovina matematike / Marko Razpet. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. - 29 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Hipopeda.pdf
Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1386. - Ov. nasl. - Bibliografija: f. 29
a) mathematics b) matematika

51
Č II 51 RAZPET, M. Proklova
COBISS.SI-ID 9592137


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


44.
BAJT, Teja, 1985-
        Primerjava različnih testov citotoksičnosti za ugotavljanje protitumorskega delovanja kemoterapevtika cis-diamindikloridoplatine (II) : diplomsko delo / Teja Bajt. - Ljubljana : [T. Bajt], 2012. - IX, 61 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1412. - Bibliografija: f. 58-61. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) onkologija c) tumor d) kemoterapija e) metode

57.083.36(043.2)
ZZ II 57(043.2) BAJT, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 9600585

45.
IVANIČ, Mateja, 1983-
        Primerjava sodelovalnega učenja in frontalne učne oblike pri pouku naravoslovja v sedmem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Mateja Ivanič. - Ljubljana : [M. Ivanič], 2013. - VIII f., 116 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1397. - Bibliografija: str. 84-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovna šola e) trajnostni razvoj f) kompetence g) eksperiment

57:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) IVANIČ, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 9593673

46.
OKOREN, Tina
        Vpliv selena na fiziološke in biokemijske lastnosti male vodne leče : diplomsko delo = The effect of selenium on physiological and biochemical characteristics of Lemna minor : graduation thesis / Tina Okoren. - Ljubljana : [T. Okoren], 2013. - X, 48 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1404. - Bibliografija: f. 41-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehnišak fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) mala vodna leča d) selen e) fotokemična učinkovitost f) barvila

581.5:546.23(043.2)
ZZ II 58(043.2) OKOREN, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 9601353


61 MEDICINA.


47.
        SPREMEMBE v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002-2010 / [avtorji Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; urednice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; angleški prevod Poliglotka]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja, 2013. - 240 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=78&pi=6&_6_Filename=attName.png&_6_MediaId=5550&_6_AutoResize=false&pl=78-6.3.. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6911-12-2
a) Mladina - Zdravje - Slovenija - 2002-2010 - Zborniki b) health c) youth d) behaviour e) zdravje f) mladina g) vedenje h) raziskava i) mladostniki j) starši k) šola l) telesna podoba m) poškodbe n) prehrana o) pijače p) telesna aktivnost q) zasvojenost r) higiena s) droge t) nasilje

613.96(497.4)"2002/2010"
II 61 SPREMEMBE v vedenjih
COBISS.SI-ID 265551872


61(043.2) MEDICINA.


48.
VIDIC, Barbara, 1983-
        Zdrav način življenja vzgojiteljev : diplomsko delo / Barbara Vidic. - Ljubljana : [B. Vidic], 2013. - VIII, 89 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1393. - Bibliografija: str. 71-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) health b) trainer c) zdravje d) vzgojitelj e) redna telesna aktivnost f) zdrava prehrana g) zadovoljstvo z življenjem

613:37.011.3(043.2)
ZZ II 61(043.2) VIDIC, B. Zdrav
COBISS.SI-ID 9592649


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


49.
ŽAGAR, Nejc
        Razvoj konstrukcijske sestavljanke za izbirni predmet robotika v tehniki : diplomsko delo / Nejc Žagar. - Ljubljana : [N. Žagar], 2013. - V, 57 str., I : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1402. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) practical work c) primary school d) robotics e) tehnika f) praktično delo g) osnovna šola h) robotika i) konstrukcijska sestavljanka j) Bascom k) krmilnik

62:004.896(043.2)
ZZ II 62(043.2) ŽAGAR, N. Razvoj
COBISS.SI-ID 9599305


62+66/69


50.
KONFERENCA Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (8 ; 2013 ; Maribor)
        Zbornik osme konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 4. in 5. april 2013, Maribor, Slovenija / [organizatorji Društvo avtomatikov Slovenije ... [et al.] ; uredila Boris Tovornik, Nenad Muškinja]. - Maribor : Društvo avtomatikov Slovenije, 2013 (Slovenska Bistrica : Tigras). - 130 str. + 1 CD-ROM : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Zbornik osme konference AIG'13. - Prispevki v slov. ali angl. - 200 izv. - Vsebina na nasl. str.: Vabljena predavanja ; Industrijski forum ; Avtomatizacija in vzdrževanje ; Pogoni in pretvorniki ; Vodenje procesov ; Naprave in testiranja ; Študentski članki

ISBN 978-961-248-380-7
a) avtomatizacija - procesna avtomatizacija - avtomatizacija zgradb - meritve - proizvodna avtomatizacija - informacijska tehnologija - mikrokrmilniki - posvetovanja - zborniki

62-5(082)
62 KONFERENCA Zbornik
COBISS.SI-ID 73771777


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


51.
KAVČIČ, Nina, 1985-
        Hiperakumulacija kadmija pri različnih populacijah ranega mošnjaka v Slovenijiin pomen za fitoremediacijo : diplomsko delo / Nina Kavčič. - Ljubljana : [N. Kavčič], 2012. - X, 72 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1407. - Bibliografija: f. 61-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) rani mošnjak d) onesnaženost tal e) kadmij

631.453:546.48(043.2)
ZZ II 63(043.2) KAVČIČ, N. Hiperakumulacija

COBISS.SI-ID 9600073


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


52.
D'ALLEVA, Anne
        How to write art history / Anne D'Alleva. - 2nd ed. - London : Laurence King, 2010. - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 172-177. - Kazalo

ISBN 978-1-85669-6-951
a) Umetnostna zgodovina - Metodologija - Priročniki b) art c) history d) pisanje e) analize

7
7 D'ALLEVA, A. How
COBISS.SI-ID 32708397


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


53.
BAMMES, Gottfried
        The artist's guide to human anatomy / Gottfried Bammes ; [translated by Judith Hayward]. - Dover ed. - Mineola : Dover Publications, 2004. - 143 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Dover books on art instruction and anatomy)

Prevod dela: Studien zur Gestalt des Menschen. - Vsebina: 1. Studies of proportion ; 2. Studies of standing and seated poses in repose ; 3. Studies of locomotive and expressive movements ; 4. Studies of the skull and head ; 5. Studies of the construction, function and plastic behavior of the leg ; 6. Studies of the construction, function and movement of the torso ; 7. Studies of the skeleton based on visualization ; 8. Studies of the construction, functioning and plastic behavior of the hand and arm ; 9. studies of the whole figure

ISBN 0-486-43641-1
ISBN 978-0-486-43641-8
a) human body b) art c) umetnost d) človeško telo e) anatomija f) človek g) umetnost h) risanje

73/74
II 73/74 BAMMES, G. Artist's
COBISS.SI-ID 2634350


78 GLASBA.


54.
BOROTA, Bogdana
        Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje / Bogdana Borota. - Dopolnjena izd. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 167 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 157-158. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-26-4
a) Glasba - Teorija - Metodika pouka - Učbeniki za visoke šole b) music c) glasba d) glasba e) ritem f) melodija g) harmonija h) notacija i) oblikoslovje

78(075.8)
78 BOROTA, B. Osnove
COBISS.SI-ID 263222272


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


55.
KUŽNIK, Urška, 1987-
        Mnenje učiteljev o usposobljenosti za poučevanje gimnastičnih vsebin pri športni vzgoji : diplomsko delo / Urška Kužnik. - Ljubljana : [U. Kužnik], 2013. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1401. - Bibliografija: str. 115-117. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) teacher c) športna vzgoja d) učitelj e) gimnastika f) osnovna šola

796(043.2)
ZZ II 79(043.2) KUŽNIK, U. Mnenje
COBISS.SI-ID 9595209


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


56.
ŽUPANIĆ Benić, Marijana
        O lutkama i lutkarstvu / Marijana Županić Benić. - Zagreb : Leykam international, 2009. - 195 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 192-195

ISBN 978-953-7534-23-3
a) puppetry b) lutke c) lutke d) teorija lutk e) zgodovina lutkarstva f) lutke za otroke g) izdelovanje lutk

792.97
II 792.97 ŽUPANIĆ BENIĆ, M. O lutkama
COBISS.SI-ID 2798427


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


57.
VUTE, Rajko
        Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2013. - 27 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 26
a) elderly person b) recreation c) motor activity d) starejša oseba e) rekreacija f) motorika

796
II 796 VUTE, R. Terapevtska Č II 796 VUTE, R. Terapevtska
COBISS.SI-ID 9588809


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


58.
DIKLIĆ, Dajana
        Prilagajanje športne vzgoje učencem z astmo : diplomsko delo / Dajana Diklić. - Ljubljana : [D. Diklić], 2013. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1400. - Bibliografija: str. 50-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) medicina f) astma g) vprašalnik

796:61(043.2)
ZZ II 79(043.2) DIKLIĆ, D. Prilagajanje
COBISS.SI-ID 9595465


811.111 ANGLEŠČINA.


59.
HOČEVAR, Marija, 1979-
        Angleščina. Na lov za besedami. Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu osnovne šole / [avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Shuttershock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 80 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Brihtna glavca)

1.800 izv.

ISBN 978-961-01-2525-9
a) English language - exercise b) angleščina - vaja

811.111(075.2)(076)
II 811.111 HOČEVAR, M. Angleščina
COBISS.SI-ID 264819200


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


60.
PETEK, Tomaž, 26.4.1983-
        Slovenščina 5. Učbenik za slovenščino v petem razredu osnovne šole / Tomaž Petek, Sonja Osterman ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za slovenščino - jezik v 5. razredu osnovne šole; podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. - 300 izv.

ISBN 978-961-01-2530-3
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) PETEK, T. Slovenščina 5;

COBISS.SI-ID 266102272


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


61.
        OD čudnovatog do čudesnog : 100 godina Čudnovatih zgoda šegrata Hlapića : knjiga sažetka = From the strange to wondrous : 100 years of the Strange adventures of Hlapić the apperentice : book of abstract / Međunarodna znanstvena konferencija Slavonski Brod, 18. - 20. travnja 2013 = International Conference Slavonski Brod, Croatia, 18th - 20th April 2013 ; [urednici, editors Branislav Majhunt, Smiljana Narančić, Sanja Lovrić]. - Zagreb : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2013. - 95 str. ; 24 cm

Prispevki v hrv. in angl.

92-93
82-93 OD čudnovatog
COBISS.SI-ID 9611593


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


62.
HONZAK, Mojca
        Dober dan, književnost : zbirka nalog za učence od šestega do devetega razreda osnovne šole / Mojca Honzak ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 10. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

1.200 izv. - Bibliografija: str. 126. - Kazalo
- - Dober dan, književnost. Rešitve nalog. - 26 str.

ISBN 978-86-11-16122-8
a) literature - textbook b) literatura - učbenik c) Literarna teorija - Vaje za osnovne šole d) Slovenska književnost - Vaje za osnovne šole e) književnost f) literarna zgodovina

821.163.6(075.2)(076)
II 821.163.6(075.2) HONZAK, M. Dober
COBISS.SI-ID 265465344

63.
HONZAK, Mojca
        Dober dan, književnost : zbirka nalog za učence od šestega do devetega razreda osnovne šole / Mojca Honzak ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 9. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 126. - Kazalo
- - Dober dan, književnost. Rešitve nalog. - 26 str.

ISBN 978-86-11-16122-8
a) Literarna teorija - Vaje za osnovne šole b) literature - textbook c) literatura - učbenik d) književnost e) literarna zgodovina f) slovenska književnost

82.163.6(075.2)(076)
II 821.163.6(075.2) HONZAK, M. Dober
COBISS.SI-ID 260279808

64.
REBA, Matea
        Čubibubi / Mateja Reba ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2013 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Priloga revije Zmajček. - 7.500 izv.

ISBN 978-961-93125-6-8
a) picture book b) slikanica

821.163.6
821.163.6 REBA, M. Čubibubi
COBISS.SI-ID 266124032


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


65.
ŠURLA, Mateja, 1988-
        Kmečka opravila : poznavanje kmečkih opravil na podružnični Osnovni šoli Birčna vas : diplomsko delo / Mateja Šurla. - Ljubljana : [M. Šurla], 2012. - 83 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1381. - Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) kmetijstvo f) učne priprave

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) ŠURLA, M. Kmečka opravila
COBISS.SI-ID 9588297


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


66.
PARSONS, Paul
        [Tri]
        3 minute za Einsteina : kratki povzetki njegovega življenja, teorij in vpliva na sodobno znanost in življenje / Paul Parsons ; predgovor John Gribbin ; [prevod Tomaž Kosmač]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 3-minute Einstein. - 1.500 izv. - Predgovor / John Gribbin: str. 6-7. - Bibliografija: str. 158. - Kazalo

ISBN 978-961-251-318-4
a) Einstein, Albert (1879-1955) - Biografije b) physics c) biography d) fizika e) biografija f) Teorija relativnosti g) fiziki h) zgodovinski pregledi

929Einstein A.
929 PARSONS, P. Tri minute
COBISS.SI-ID 263458816


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO