COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novembrske novosti0 SPLOŠNO.


1.
PEČJAK, Sonja
        Bralne učne strategije / Sonja Pečjak, Ana Gradišar. - 2., razširjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 423 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 399-414. - Kazali. - Vsebina: 1. Sodobno pojmovanje učenja ; 2. Učne strategije v procesu učenja ; 3. Sodobni pristopi pri poučevanju branja ; 4. Klasifikacija bralnih učnih strategij in njihov razvoj ; 5. Bralne strategije v učnem procesu ; 6. Kompleksne bralne učne strategije ; 7. Načini spoznavanje bralnih strategij pri učencih in programi za spodbujanje uporabe teh strategij ; 8. Programi za razvijanje bralnih učnih strategij

ISBN 978-961-03-0047-2
a) teaching method b) learning strategy c) branje d) didaktična metoda e) strategija učenja f) bralni pouk g) učne strategije h) bralne učne strategije i) tehnika branja

028
028 PEČJAK, S. Bralne
COBISS.SI-ID 262381056


0(043.2) SPLOŠNO.


2.
MEGLIČ, Ana, 1988-
        Družinsko branje v 1. triletju osnovne šole : oblikovanje poti za spodbujanje družinskega branja : diplomsko delo / Ana Meglič. - Ljubljana : [A. Meglič], 2012. - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1175. - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) motivation c) parent role d) branje e) motivacija f) vloga staršev g) družinsko branje h) bralna zmožnost i) bralna pismenost

028.5(043.2)
ZZ II 02(043.2) MEGLIČ, A. Družinsko
COBISS.SI-ID 9471305

3.
TESTEN, Lejla, 1989-
        Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok : diplomska naloga / Lejla Testen. - Ljubljana : [L. Testen], 2012. - 50 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1176. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) parent role d) predšolski otrok e) pismenost f) vloga staršev g) opismenjevanje h) družinska pismenost i) družinsko branje

028.5:347.61(043.2)
ZZ II 02(043.2) TESTEN, L. Vpliv
COBISS.SI-ID 9471049

4.
TRČEK, Tanja, 1986-
        Motivacija staršev za skupno branje književnih besedil v 4. in 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Tanja Trček. - Ljubljana : [T. Trček], 2012. - 66 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1174. - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) motivation c) parent role d) branje e) motivacija f) vloga staršev g) družinsko branje

028.5(043.2)
ZZ II 02(043.2) TRČEK, T. Motivacija
COBISS.SI-ID 9471561


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


5.
GLASTOVEC, Urška
        Kodu kot prvi programski jezik v osnovni šoli : diplomsko delo / Urška Glastovec. - Ljubljana : [U. Glastovec], 2012. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1159. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming b) teaching method c) primary school d) programiranje e) didaktična metoda f) osnovna šola g) vizualni programski jezik h) problemski pouk

004.43(043.2)
ZZ II 004(043.2) GLASTOVEC, U. Kodu
COBISS.SI-ID 9463625


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
        DEVELOPMENTAL psychology : revisiting the classic studies / [edited by] Alan M. Slater and Paul C. Quinn. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - X, 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Psychology : revisiting the classic studies)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-85702-757-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-85702-758-0 (broš.)
a) developmental psychology b) child development c) backwardness d) razvojna psihologija e) razvoj otroka f) razvojna motnja

159.922.7
159.922.7 DEVELOPMENTAL psychology
COBISS.SI-ID 9483593

7.
LIGHTFOOT, Cynthia
        The development of children / Cynthia Lightfoot, Michael Cole, Sheila R. Cole. - 7th ed., international ed. - New York : Worth Publishers, 2013. - XXXI, 600 str., [104] str. pril. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. R1-R54. - Kazali

ISBN 978-1-4641-2888-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-4292-4328-5 (broš.)
ISBN 1-4292-4328-7 ! (broš.)
a) child development b) developmental psychology c) razvoj otroka d) razvojna psihologija

159.922.7
II 159.922.7 LIGHTFOOT, C. Development
COBISS.SI-ID 9462601

8.
MCBRIDE, Dawn M.
        The process of research in psychology / Dawn M. McBride. - 2nd ed. - Los Angeles : SAGE, 2013. - XVIII, 359 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 347-353. - Kazalo. - Vsebina: Psychological research : The whys and hows of the scientific method ; Hypothesis development : Where research questions come from ; How psychologists use the scientific method : Data collection techniques and research designs ; Measurement issues in research ; Ethical guidelines for psychological research ; Sampling ; Summarizing and interpreting data : Using statistics ; Reporting research ; The nuts and bolts of survey research ; The nuts and bolts of correlational studies ; The nuts and bolts of experiments ; The nuts and bolts of quasi-experiments ; The nuts and botls of other specialized designs ; The nuts and bolts of using statistics

ISBN 978-1-4129-9955-7 (broš.)
a) research method b) psychology c) raziskovalna metoda d) psihologija

159.9
159.9 MCBRIDE, D. M. Process
COBISS.SI-ID 9483849


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


9.
MUHIČ, Aleksandra, 1989-
        Psihoanaliza skozi pravljico : diplomska naloga / Aleksandra Muhič. - Ljubljana : [A. Muhič], 2012. - V, 41 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1173. - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 40-41. - Povzetek ; Abstract
a) fairy tale b) symbol c) consciousness d) pravljica e) simbol f) zavest g) kolektivno nezavedno h) eksistencializem i) analiza pravljic

159.964.2:82-343(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) MUHIČ, A. Psihoanaliza
COBISS.SI-ID 9471817

10.
STRMŠEK Turk, Suzana
        Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu : doktorska disertacija / Suzana Strmšek Turk. - Ljubljana : [S. Strmšek Turk], 2012. - 302 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1194. - Priloge se nahajajo na priloženi zgoščenki. - Bibliografija: str. 272-293. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) vocational education b) motivation c) learning strategy d) poklicno izobraževanje e) motivacija f) strategija učenja g) samoregulacijsko učenje h) konstruktivizem i) samoregulacija

159.953(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) STRMŠEK Turk, S. Samoregulacija

COBISS.SI-ID 9480521


316 SOCIOLOGIJA.


11.
BRADFORD, Simon
        Sociology, youth and youth work practice / Simon Bradford. - Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. - XIV, 225 str. ; 24 cm. - (Working with young people : theoretical perspectives)

Bibliografija: str. 200-211. - Kazalo

ISBN 978-0-230-23798-8
a) youth b) youth welfare c) identity d) socialization e) subculture f) mladina g) socialna podpora mladim h) identiteta i) socializacija j) subkultura k) delo z mladimi

316.6
316.6 BRADFORD, S. Sociology
COBISS.SI-ID 9485897


34 PRAVO.


12.
HOLLO, Lanna
        The European commission against racism and intolerance (ECRI) : its first 15 years / Lanna Hollo. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 220 str. ; 24 cm

ISBN 978-92-871-6630-2
a) racism - Europe b) human rights c) tolerance d) rasizem - Evropa e) človekove pravice f) toleranca

342.7
342.7 HOLLO, L. European
COBISS.SI-ID 9455689


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


13.
STEPNEY, Paul
        Social work and the community : a critical context for practice / Paul Stepney and Keith Popple. - Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - X, 201 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 176-191. - Kazalo

ISBN 1-4039-9126-X
ISBN 978-1-4039-9126-3
a) social work b) community c) neighbourhood d) social policy e) socialno delo f) skupnost g) sosedstvo h) socialna politika i) soseska j) socialno delo v skupnosti k) globalizacija l) neoliberalizem

36
36 STEPNEY, P. Social
COBISS.SI-ID 3033701


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


14.
EILAM, Billie, 1946-
        Teaching, learning, and visual literacy : the dual function of visual representation / Billie Eilam. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2012. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 289-310. - Kazali

ISBN 978-0-521-11982-5 (trda vezava)
a) teaching method b) multimedia method c) educational technology d) visual learning e) didaktična metoda f) multimedijska metoda g) izobraževalna tehnologija h) vizualno učenje i) vizualizacija j) vizualna pismenost

37.091.3
371.3 EILAM, B. Teaching
COBISS.SI-ID 9462857

15.
LAUGLO, Jon
        Education and civic engagement among Norwegian youths / Jon Lauglo, Tormod Oia. - Oslo : Norwegian Social Reasearch, 2006. - 104 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Nova rapport ; 14/2006, ISSN 0808-5013)

Bibliografija: str. 101-104

ISBN 82-7894-243-9 (h)
a) civics - Norway b) aims of education c) interest d) državljanska vzgoja - Norveška e) vzgojni cilji f) interes

37.01
37.01 LAUGLO, J. Education
COBISS.SI-ID 9459273

16.
SMITH, Jim
        Iznajdljivi učitelj : kako se vaši učenci naučijo več, medtem ko ste sami obremenjeni manj : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje / Jim Smith ; [prevod Lucija Planko, Jelka Razpotnik ; ilustracije Shutterstock/Alexkava ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Ljubljana] : Schwarz). - 91 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

Prevod dela: The lazy teacher's handbook : how your students learn more when you teach less. - 1.500 izv. - Predgovor / Ian Gilbert: str. 4-5. - Bibliografija: str. 90

ISBN 978-961-271-244-0
a) educational psychology b) class management c) teaching aptitude d) pedagoška psihologija e) vodenje razreda f) sposobnost poučevanja

37.091.3(035)
37.015.31(035)
II 37.015.3 SMITH, J. Iznajdljivi
COBISS.SI-ID 262848768


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


17.
CEFERIN, Edi
        Državljanska vzgoja v Sloveniji in državah Evropske unije : diplomsko delo / Edi Ceferin. - Ljubljana : [E. Ceferin], 2012. - 70 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1163. - Bibliografija: str. 57-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) civics b) European Community c) državljanska vzgoja d) Evropska skupnost e) državljanstvo f) domovinska vzgoja g) Evropska unija

37.017.4(043.2)
ZZ II 37(043.2) CEFERIN, E. Državljanska
COBISS.SI-ID 9466697

18.
UŠENIČNIK, Tina, 1982-
        Vpliv interaktivnih tabel na poučevanje in učenje : diplomsko delo / Tina Ušeničnik. - Ljubljana : [T. Ušeničnik], 2012. - 169 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1171. - Bibliografija: str. 125-133. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) teaching aid b) educational technology c) teaching objective d) učni pripomočki e) izobraževalna tehnologija f) učni cilj g) interaktivna tabla

37.091.6(043.2)
ZZ II 371.6(043.2) UŠENIČNIK, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 9463881

19.
VEHOVEC, Majda
        Evalvacija dela z nadarjenimi učenci : magistrsko delo / Majda Vehovec. - Ljubljana : [M. Vehovec], 2012. - 166 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 159-162. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) gifted b) primary school c) nadarjeni d) osnovna šola e) odkrivanje nadarjenih f) delo z nadarjenimi

37.091.212.3(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) VEHOVEC, M. Evalvacija
COBISS.SI-ID 9484617


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


20.
        AKTIVNOSTI učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki = Pupils' activities within education process : 9th international scientific meeting : abstract booklet / [urednik Dejan Hozjan ; prevod v angleščino, slovenščino avtorji, Mirko Zorman]. - Koper : Pedagoška fakulteta = Faculty of Education, 2012. - 166 str. ; 24 cm

100 izv. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-6917-00-1
a) teaching method b) activity method c) didaktična metoda d) aktivna metoda

37.091.322(082)
371.3 AKTIVNOSTI učencev
COBISS.SI-ID 264054784


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


21.
        SOCIAL pedagogy and working with children and young people : where care and education meet / edited by Claire Cameron and Peter Moss. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2011. - 221 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazali

ISBN 978-1-84905-119-4 (broš.)
a) pre-school education b) child care c) social service d) predšolska vzgoja e) otroško skrbstvo f) socialna služba g) socialna pedagogika h) kritična pedagogika

373.2
373.2 SOCIAL pedagogy
COBISS.SI-ID 9468489


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


22.
AŽMAN, Urška
        Uporaba vaj za boljšo izgovorjavo v drugem starostnem obdobju = Usage of exercises for better pronunciation in second age group : diplomsko delo / Urška Ažman. - Višelnica : [U. Ažman], 2012. - 47 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1157. - Bibliografija: str.: 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pronunciation c) speech d) predšolski otrok e) izgovorjava f) govor g) fonološko zavedanje h) vaje za izgovorjavo

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) AŽMAN, U. Uporaba
COBISS.SI-ID 9464905

23.
GREGORČIČ, Andreja, 1983-
        Pogledi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na timsko delo v vrtcu : diplomska naloga / Andreja Gregorčič. - Šmarješke Toplice : [A. Gregorčič], 2012. - VIII, 103 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1158. - Bibliografija: str. 87-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) trainer c) vrtec d) vzgojitelj e) timsko delo f) tandem

373.21(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GREGORČIČ, A. Pogledi
COBISS.SI-ID 9464649

24.
JERŠE, Lidija, 1965-
        Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja : magistrsko delo / Lidija Jerše. - Ljubljana : [L. Jerše], 2012. - 136 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1151. - Bibliografija: str. 114-117. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school education b) equal opportunity c) socialization d) predšolska vzgoja e) enakost možnosti f) socializacija g) Romi h) pravičnost i) pozitivna diskriminacija

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JERŠE, L. Vloga
COBISS.SI-ID 9460553

25.
PODSTUDENŠEK, Gašper
        Kako otroci druge starostne stopnje razumejo izdelavo okvira : diplomska naloga / Gašper Podstudenšek. - Ljubljana : [G. Podstudenšek], 2012. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1167. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) play d) predšolski otrok e) praktično delo f) igra g) izdelava okvira h) materiali

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PODSTUDENŠEK, G. Kako
COBISS.SI-ID 9466953


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


26.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirali Ksenija Konvalinka, Simon Kajtna ; fotografije so prispevali Igor Modic ... et al.]. - 1. izd., 12. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 3 zv. (51; 55; 55 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 3)

Podrejeni nasl. na ov.: Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole. - 1.000 izv.

ISBN 978-86-341-2812-3 (zv. 1)
ISBN 978-86-341-2813-0 (zv. 2)
ISBN 978-86-341-2814-7 (zv. 3)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51(075.2)
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 3
COBISS.SI-ID 260093696

27.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Mlinček 3. Vadnica za slovenščino za 3. razred osnovne šole / Tatjana Kokalj ; [ilustracije Ivan Mitrevski ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Silvester Drole, Jurij Senegačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 64 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-648-5
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:81(075.2)(076)
II 373.32.016:81 KOKALJ, T. Mlinček 3 Vadnica

COBISS.SI-ID 260985600

28.
MILLS, Janet, 1954-2007
        Music in the primary school / Janet Mills. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - VIII, 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford music education series)

Bibliografija: str. 165-168. - Kazalo

ISBN 978-0-19-336495-0
a) music education b) curriculum c) primary school d) glasbena vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola g) glasbeni razvoj

373.32.016:78
373.32.016:78 MILLS, J. Music
COBISS.SI-ID 9459785

29.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 3. Delovni zvezek : delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [ilustracije Dunja Kofler ... [et al.] ; fotografije Maja Čonč ... et al.]. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm + 5 listov. - (Zakajček 3)

2.600 izv.
- - Herbarij trav / [avtor Dušan Vrščaj ; ilustracije Dunja Kofler, Saša Bogataj Ambrožič]. - [4] str. ; 28 cm
- - Zbirka listov gozdnih dreves / [avtor Dušan Vrščaj ; ilustracija Dunja Kofler ; foto Bernarda Novak]. - [4] str. ; 28 cm

ISBN 978-86-341-2942-7
a) environmental education - exercise b) primary education c) okoljska vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OPAZUJEM 3 Delovni
COBISS.SI-ID 249273600

30.
PICKUP, Ian
        Teaching physical education in the primary school : a developmental approach / Ian Pickup and Lawry Price. - Repr. - London ; New York : Continuum, 2010, cop. 2007. - viii, 226 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-8264-8759-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-8264-8760-5 (broš.)
a) physical education b) motor activity c) curriculum d) primary school e) športna vzgoja f) motorika g) kurikulum h) osnovna šola

373.32.016:79
373.32.016:79 PICKUP, I. Teaching
COBISS.SI-ID 9460297

31.
RAZSTAVA Likovni svet otrok (44 ; 2012 ; Šoštanj)
        Osnovna šola Šoštanj prireja 44. razstavo Likovni svet otrok 2012 / [urejanje Alenka Venišnik]. - Šoštanj : Osnovna šola, 2012 ([Velenje] : Gorenje I.P.C.). - 47 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Likovni svet otrok 2012. - Potiskana notr. str. ov. - 900 izv.
a) art education - Slovenia - catalogue b) likovna vzgoja - Slovenija - katalog c) likovni natečaji d) osnovne šole

373.32.016:74
373.32.016:74 RAZSTAVA Likovni 2012
COBISS.SI-ID 9455433


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


32.
HRIBAR, Sanja, 1986-
        Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine v 1. in 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Sanja Hribar. - Ljubljana : [S. Hribar], 2012. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1177. - Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) English language b) language teaching c) picture book d) primary school e) angleščina f) jezikovni pouk g) slikanica h) osnovna šola i) zgodnje poučevanje

373.32.016:811.111:087.5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) HRIBAR, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 9470793

33.
NOVAK, Diana, 1972-
        Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku : magistrsko delo / Diana Novak. - Ljubljana : [D. Novak], 2012. - VIII, 165 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 161-165. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) society b) curriculum c) family d) divorce e) primary school f) družba g) kurikulum h) družina i) ločitev j) osnovna šola k) spoznavanje družbe l) protislovne teme

373.32.016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) NOVAK, D. Obravnava
COBISS.SI-ID 9485641

34.
SELIČ, Mija, 1970-
        Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Mija Selič. - Ljubljana : [M. Selič], 2012. - 165 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1185. - Bibliografija: str. 156-165. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) language teaching - foreign languages b) primary school c) jezikovni pouk - tuji jeziki d) osnovna šola e) sodelovalno učenje

373.32.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.32(043.2) SELIČ, M. Sodelovalno
COBISS.SI-ID 9478729


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


35.
LESJAK Skrt, Bernardka
        Pinkate ponkate : govorni razvoj skozi igro, sliko in gib / [avtorica besedila in ilustracije] Bernardka Lesjak Skrt. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.

ISBN 978-961-03-0051-9
a) speech b) motor development c) socialization d) govor e) gibalni razvoj f) socializacija g) govorne igre h) socialni razvoj

376.1-056.264
II 376.1-056.264 LESJAK SKRT, B. Pinkate
COBISS.SI-ID 263180544

36.
PALEY, Sharon
        Promoting positive behaviour when supporting people with a learning disabilitye and people with autism : supporting a unit from the level 3 health and social care qualifications / Sharon Palley. - Los Angeles [etc.] : Sage ; London : Learning Matters ; Kidderminster : Bild, 2012. - XI, 132 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 119. - Kazalo

ISBN 978-0-85725-852-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-85725-713-0 (broš.)
a) learning difficulty b) autism c) behaviour disorder d) učne težave e) avtizem f) motnje vedenja g) modifikacija vedenja

376.1-056.47
376.1-056.47 PALEY, S. Promoting
COBISS.SI-ID 9483337


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


37.
KESIĆ, Sanela
        Stališča učencev do različnih oblik učne pomoči v osnovni šoli : diplomsko delo / Sanela Kesič. - Ljubljana : [S. Kesič], 2012. - 107 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1168. - Bibliografija: f. 90-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) integration b) backward child c) learning difficulty d) primary school e) integracija f) otrok s posebnimi potrebami g) učne težave h) osnovna šola i) učna pomoč j) vrstniška pomoč

376:37.091.312(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KESIĆ, S. Stališča
COBISS.SI-ID 9467209

38.
PAVLIČ Rebec, Valentin
        Individualizirano programiranje za učence s posebnimi potrebami na rednih osnovnih šolah : diplomsko delo / Valentin Pavlič Rebec. - Ljubljana : [V. Pavlič Rebec], 2012. - 80 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1156. - Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) individualization c) primary school d) otrok s posebnimi potrebami e) individualizacija f) osnovna šola g) individualizirani programi

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PAVLIČ REBEC Individualizirano

COBISS.SI-ID 9465161

39.
RAKAR, Saša, 1983-
        Prostorska organizacija in timsko sodelovanje strokovnih skupin pri izvajanju dodatne strokovne pomoči v vrtcu : diplomsko delo / Saša Rakar. - Ljubljana : [S. Rakar], 2012. - 62 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1164. - Bibliografija: str. 61-62. - izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) pre-school education c) otrok s posebnimi potrebami d) predšolska vzgoja e) dodatna strokovna pomoč f) individualizirani programi g) timsko delo

376.1:373.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RAKAR, S. Prostorska
COBISS.SI-ID 9465929


51 MATEMATIKA.


40.
BANAKH, Taras, 1968-
        Absorbing sets in infinite-dimensional manifolds / T. Banakh, T. Radul, M. Zarichnyi. - Lviv : VNTL Publishers, 1996. - 232 str. ; 22 cm. - (Mathematical studies : monograph series ; vol. 1)

Bibliografija: str. 224-231. - Kazali

ISBN 5-7773-0061-8
a) matematika b) topologija

515.1
515.1 BANAKH, T. Absorbing
COBISS.SI-ID 6472793

41.
MATOUŠEK, Jiří
        Using the Borsuk-Ulam theorem : lectures on topological methods in combinatorics and geometry / Jiří Matoušek ; written in cooperation with Anders Björner and Günter M. Ziegler. - Berlin ; Heildelberg ; New York : Springer, 2003. - XII, 196 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Universitext)

Bibliografija: str. 173-187. - Kazalo

ISBN 3-540-00362-2
a) mathematics b) matematika c) algebrska topologija d) kombinatorika e) geometrija f) Borsuk-Ulamov izrek g) naloge

515.1
515.1 MATOUŠEK, J. Using
COBISS.SI-ID 12552025

42.
        SVET matematičnih čudes 4. Kako poučevati matematiko v 4. razredu devetletne osnovne šole : priročnik : 4. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirala Sonja Munih ; tehnične risbe izdelal Simon Kajtna]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 233 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

Podnasl. v kolofonu: Priročnik za učitelja. - 300 izv.

ISBN 978-86-341-3059-1
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

51:371.3
II 51 SVET 4 priročnik
COBISS.SI-ID 231343616

43.
WILLIAMS, Ruth J., 1955-
        Introduction to the mathematics of finance / R. J. Williams. - Providence : American Mathematical Society, 2006. - VIII, 150 str. ; 25 cm. - (Graduate Studies in Mathematics, ISSN 1065-7339 ; Vol. 72)

Bibliografija: str. 145-147. - Kazalo

ISBN 0-8218-3903-9
a) mathematics b) matematika c) finance d) matematični modeli e) naloge

519.8
519.1 WILLIAMS, R. J. Introduction
COBISS.SI-ID 13995353


51(043.2) MATEMATIKA.


44.
ANDREJČIČ, Nada
        Katakavstike : diplomsko delo / Nada Andrejčič. - Ljubljana : [N. Andrejčič], 2012. - X, 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1160. - Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) odboj svetlobe d) kavstika e) katakavstika f) cikloida

514.7(043.2)
ZZ II 51(043.2) ANDREJČIČ, N. Katakavstike
COBISS.SI-ID 9465417


53 FIZIKA.


45.
MCPHEE, Isaac
        Fizika za lahko noč : duhovito razmišljanje za bistre ljudi : od elektrike do ubežne hitrosti : E=mc [na] 2 vsakdanjega življenja / Isaac McPhee ; [prevod Rasto Snoj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 176 str. : ilustr. ; 12 cm

Prevod dela: The bedside book of physics. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-308-5
a) physics - historiography b) fizika - zgodovinski pregled

53
53 MCPHEE, I. Fizika
COBISS.SI-ID 261476096


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


46.
GMAJNER, Lea
        Mnenje bodočih učiteljev biologije o praktičnem delu pri pouku biologije : diplomsko delo / Lea Gmajner. - Ljubljana : [L. Gmajner], 2012. - X, 104 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1166. - Bibliografija: str. 90-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) practical work c) primary school d) biologija e) praktično delo f) osnovna šola

57:37.091.33-027.22(043.2)
ZZ II 57(043.2) GMAJNER, L. Mnenje
COBISS.SI-ID 9466441

47.
ŠUT, Merilin
        Vpliv selenata na izbrane biokemijske fiziološke lastnosti pri mali vodni leči : diplomsko delo = Effect of selenate on selected biochemical and physiological characteristics on common duckweed : graduation thesis / Merilin Šut. - Ljubljana : [M. Šut], 2012. - X, 73 f., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1169. - Bibliografija: f. 65-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehnišak fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) mala vodna leča d) selenat e) fotosintezna barvila

581.5(043.2)
ZZ II 58(043.2) ŠUT, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 9464393


61 MEDICINA.


48.
AKHUTINA, Tatiana Vasilevna
        Overcoming learning disabilities : a Vygotskian-Lurian neuropsychological approach / Tatiana V. Akhutina, Natalia M. Pylaeva. - 1st English ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - XII, 305 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 275-298. - Kazalo

ISBN 978-1-107-01388-9 (trda vezava)
a) learning difficulty b) therapy c) učne težave d) terapija e) nevropsihologija f) pomoč otrokom g) metode

616:81
616 AKHUTINA, T. V. Overcoming
COBISS.SI-ID 9483081

49.
        DRAMATHERAPY with children, young people, and schools : enabling creativity, sociability, communication and learning / edited by Lauraine Leigh ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2012. - XXV, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67076-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-67077-7 (broš.)
a) psychodrama b) psychotherapy c) adolescent d) psihodrama e) psihoterapija f) mladostnik g) pomoč z umetnostjo h) dramska terapija

615.851
615.851 DRAMATHERAPY with
COBISS.SI-ID 9484105

50.
        KAKO poročati o drogah? : smernice za odgovorno poročanje o drogah v medijih / uredili Maja Zorman, Mina Paš. - Ljubljana : Združenje DrogArt : Društvo novinarjev Slovenije, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 74 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.zmanjsevanje-skode.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/Kako_porocati_o_drogah.pdf
Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1152. - Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-91028-6-2 (Združenje Drogart)
ISBN 978-961-91028-7-9 (Združenje Drogart, pdf)
a) narcotic b) mass media c) narkotik d) sredstva množičnega obveščanja

613.8
613.8 KAKO poročati
COBISS.SI-ID 263050752


61(043.2) MEDICINA.


51.
BOBNAR, Špela
        Povezanost ploskosti stopal z odrivno nogo : diplomsko delo / Špela Bobnar. - Ljubljana : [Š. Bobnar], 2012. - VI, 47 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1161. - Bibliografija: str. 42-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical characteristics b) pupil c) telesne značilnosti d) učenec e) ploskost stopal f) Clarkova metoda g) odrivna noga

611.718:37(043.2)
ZZ II 61(043.2) BOBNAR, Š. Povezanost
COBISS.SI-ID 9465673

52.
KUŠAR, Rozalija
        Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije : diplomsko delo / Rozalija Kušar. - Ljubljana : [R. Kušar], 2012. - 90 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1170. - Bibliografija: f. 85-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer surdo-logo
a) speech b) disease c) govor d) bolezen e) mišično tenzijska disfonija f) glasovne motnje g) hripavost

616.22-008.5(043.2)
ZZ II 61(043.2) KUŠAR, R. Etiološki
COBISS.SI-ID 9464137


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


53.
BUSFIELD, Joan
        Mental illness / Joan Busfield. - Cambridge ; Malden : Polity, cop. 2011. - XIII, 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Key concepts)

Bibliografija: str. 197-216. - Kazali

ISBN 978-0-7456-4906-1 (broš.)
ISBN 978-0-7456-4905-4
a) mental illness b) classification c) duševna bolezen d) klasifikacija e) duševne bolezni f) psihiatrija

616.89
616.89 BUSFIELD, J. Mental
COBISS.SI-ID 3798373

54.
        NOTHING good is allowed to stand : an integrative view of the negative therapeutic reaction / edited by Léon Wurmser, Heidrun Jarass. - New York ; London : Routledge, cop. 2013. - 204 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Psychoanalytic inquiry book series ; vol. 39)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-53198-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-53199-3 (broš.)
ISBN 978-0-203-11003-4 (ebk)
a) psychotherapy b) psychoanalysis c) neurosis d) psihoterapija e) psihoanaliza f) nevroza g) negativna terapevtska reakcija

616.89
616.89 NOTHING
COBISS.SI-ID 9484873


64 GOSPODINJSTVO.


55.
        ANTONČKOVA 1. kuharska knjiga / [sodelovali Aida Čekić ... et al.]. - Kamnik : Vrtec Antona Medveda, 2011 ([Ljubljana] : Album). - 97 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Fotogr. na notr. str. ov. - 1.800 izv. - Bibliografija: str. [99]

ISBN 978-961-269-590-3
a) nutrition b) pre-school child c) prehrana d) predšolski otrok e) kuharski recepti f) jedi za otroke

641.56-053.2(083.12)
641 ANTONČKOVA 1. kuharska
COBISS.SI-ID 259226368


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


56.
        ART and architecture around 1400 : global and regional perspectives = Umetnost okrog 1400 : globalni in regionalni pogledi / [edited by Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar]. - Maribor : Faculty of Arts, 2012 ([Maribor] : Saje). - 362 str. : ilustr. ; 27 cm

Prispevki v angl., nem. in it. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6656-91-7
a) history of art b) architecture c) umetnostna zgodovina d) arhitektura

7.033"14"(497.4+4)(082)
II 7.01 ART and architecture
COBISS.SI-ID 71337985

57.
        MEANINGS of abstract art : between nature and theory / edited by Paul Crowther and Isabel Wünsche. - New York ; London : Routledge, 2012. - IX, 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge advances in art and visual studies ; 2)

Bibliografija: str. 283-284. - Kazalo

ISBN 978-0-415-89993-2 (trda vezava)
ISBN 078-0-203-12626-4 (e-knjiga)
a) art - 20th cent. b) umetnost - 20. st. c) abstraktna umetnost d) narava e) strukture

7.03
7.03 MEANINGS of abstract
COBISS.SI-ID 9455177


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


58.
FAJT, Matjaž, 1985-
        Grafična predelava motornega kolesa Kawasaki ZX6R, L 2004 : diplomsko delo / Matjaž Fajt. - Ljubljana : [M. Fajt], 2012. - 99 f., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1178. - Bibliografija: f. [100-101]. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) grafično oblikovanje d) industrijsko oblikovanje e) dizajn f) motorno kolo

7.012:623.437.2043.2)
ZZ II 7(043.2) FAJT, M. Grafična
COBISS.SI-ID 9470537

59.
PERGAR, Petra, 1984-
        Sodobni portret : diplomsko delo / Petra Pergar. - Ljubljana : [P. Pergar], 2012. - 90 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1180. - Bibliografija: f. 84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) portret d) moderna umetnost

7.041.5(043.2)
ZZ II 7(043.2) PERGAR, P. Sodobni
COBISS.SI-ID 9469769

60.
STROPNIK, Sanja, 1988-
        Odtisi v glini : diplomsko delo / Sanja Stropnik. - Ljubljana : [S. Stropnik], 2012. - VIII, 110 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1179. - Bibliografija: f. 108-110. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) grafične tehnike d) glina e) keramika f) mala plastika g) ornament

7:691.4(043.2)
ZZ II 7(043.2) STROPNIK, S. Odtisi
COBISS.SI-ID 9470281

61.
VOGRIN, Oto, 1960-
        Delo z likovno nadarjenimi učenci pri pouku likovne vzgoje : magistrsko delo / Oto Vogrin. - Ljubljana : [O. Vogrin], 2011. - 208 str., 38 str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1203. - Bibliografija: str. 201-206. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) gifted c) teaching objective d) likovna vzgoja e) nadarjeni f) učni cilj g) likovna ustvarjalnost h) likovno izražanje

7:37.011.3-052:159.924(043.2)
ZZ II 7(043.2) VOGRIN, O. Delo
COBISS.SI-ID 9484361


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


62.
BIENALE otroškega prostorskega oblikovanja (5 ; 2012 ; Štanjel)
        Po Fabianijevih poteh / [5. bienale otroškega prostorskega oblikovanja], Štanjel, oktober 2012 ; tekst Beatriz Tomšič Čerkez, Igor Lipovšek ; prevod Darja Mihelj ; fotografije Tjaša Brajdih]. - Dutovlje : OŠ Dutovlje ; Komen : OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 30, 18 str. : ilustr. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.zrss.si/pdf/271012045830_fabiani_likovni.pdf
Sorodni elektronski vir: http://www.zrss.si/pdf/261012184753_fabiani_geografija_2012.pdf. - Korporativni avtor naveden na ov. - Nasl. v kolofonu: 5. bienale otroškega prostorskega oblikovanja Po Fabianijevih poteh in 2. geografski natečaj Prospekt mojega kraja. - Uvodno besedilo v slov. in angl. - 700 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Prospekt mojega kraja / [2. geografski natečaj], Štanjel, oktober 2012. - Korporativni avtor naveden na ov.
a) art education - exhibition b) likovna vzgoja - razstava c) prostorsko oblikovanje

71
71 BIENALE Po Fabianijevih
COBISS.SI-ID 9455945


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


63.
BERLOT, Lučka
        Spoznavanje in razumevanje arhitekture : primer Plečnikovih tržnic in Tromostovja : diplomsko delo / Lučka Berlot. - Ljubljana : [L. Berlot], 2012. - 107 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1165. - Bibliografija: str. 99-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) Plečnik, Jože (1872-1957) b) architecture c) arhitektura d) stavbe e) tromostvoje f) tržnice

72(043.2)
ZZ II 7(043.2) BERLOT, L. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9466185


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


64.
GORJUP, Tomaž
        Tomaž Gorjup : 22. november - 31. december 2012, Poslovni center Mercator / [uvodni tekst N. Nemec ; izbor podatkov o avtorju T. Gorjup, M. Žagar ; fotografije del T. Gorjup]. - Ljubljana : Mercator, 2012 (Ljubljana : Januš). - [20] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 350 izv.
a) Gorjup, Tomaž (1950-) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) 21.st. f) osebne razstave

75(497.4)Gorjup T.
75 GORJUP, T. Tomaž
COBISS.SI-ID 9467721

65.
        OTROCI odraslim 2012 : ustvarjajmo svet nasmehov / [uredila Sonja Žižek-Fuis]. - Ljubljana : Petrol, 2012 ([Maribor] : Design Studio). - [36] str. : ilustr. ; 21 x 30 cm. - (Otroci odraslim, ISSN 1855-9336)

Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 300 izv.
a) art education - exhibition b) likovna vzgoja - razstava c) likovni natečaji

73/74
73/74 OTROCI 2012 Ustvarjajmo
COBISS.SI-ID 262371584


78 GLASBA.


66.
AMON, Reinhard
        Lexikon der musikalischen Form : Nachschlagewerk und Fachbuch über Form und Formung der Musik vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Reinhard Amon ; in Zusammenarbeit mit Gerold Gruber ; lektorat Alfred Litschauer. - [Stuttgart] : Metzler ; Wien : Doblinger, 2011. - 639 str. : ilustr., note ; 25 cm

Bibliografija: str. 593-599. - Kazala

ISBN 978-3-476024-07-7 (Metzler)
ISBN 978-3-902667-27-4 (Doblinger)
ISMN 979-0-012-20048-2 (Doblinger))
a) music - lexicon b) glasba - leksikon c) oblikoslovje d) oblika v glasbi e) muzikologija

78
Č 78 AMON, R. Lexikon
COBISS.SI-ID 47601762

67.
        NAJ ptičice lepo pojó [Zvočni posnetek] : pesmice za igro in ples, za poslušanje in uspavanje. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2012. - 1 CD (30 min, 39 sek) : stereo ; 12 cm

CD je priloga revij Cicido in Ciciban, december 2012. - Vsebina: Biba leze, biba gre ; Hiška ; Letni časi ; Sinička ; Dežek pada ; Vrabček ; Jaz imam pa goslice ; Mačke in psi ; Ni copatka ; Vse ptičice lepo pojo ; Potrkan ples ; Rezijanska ; Fse, kaj lazi po tem sveti ; Tribučko kolo ; Adlešičko kolo ; Tri pure, tri race ; Lepa Anka kolo vodi ; Marko skače ; Lej ga, lej ga, jagenjčka ; Cimala ; Dan je šel ; Ninenaj

MKZ CD 038 SAZAS
a) music b) glasba - z c) otroške pesmi d) ljudske pesmi

784.67(086.76)
cd 78 NAJ ptičice
COBISS.SI-ID 7080337

68.
ORFF, Carl
        Musik für Kinder [Glasbeni tisk] / Carl Orff, Gunild Keetman. - Renewed. - Mainz [etc.] : Schoot, 1978-1982, cop. 1950. - 5 zv. ; 19 x 28 cm. - (Orff-Schulwerk)

Vsebina: Zv. 1: Im Fünftonraum. - 155 str. ; Zv. 2: Dur: Bordun-Stufen. 122 str. ; Zv. 3: Dur: Dominanten. - 122 str. ; Zv. 4: Moll: Bordun-Stufen. - 149 str. ; Zv. 5: Moll: Dominanten. - 152 str.

ED 3567 Zv. 1
ED 3568 Zv. 2
ED 4451 Zv. 3
ED 4452 Zv. 4
ED 4453 Zv. 5
a) music b) glasba c) Orffov instrumentarij d) skladbe za otroke

78
78 ORFF, C. Musik
COBISS.SI-ID 784263


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


69.
MESEC, Tamara, 1989-
        Analiza ponudbe aktivnih počitnic za otroke na Vrhniki : diplomsko delo / Tamara Mesec. - Ljubljana : [T. Mesec], 2012. - VI f., 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1172. - Bibliografija: str. 63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) leisure c) motivation d) šport e) prosti čas f) motivacija g) aktivne počitnice

796:394.26(497.471)(043.2)
ZZ II 79(043.2) MESEC, T. Analiza
COBISS.SI-ID 9472073


81 JEZIKOSLOVJE


70.
KOTNIK, Janko, 1885-1975
        Slovensko-italijanski slovar / Janko Kotnik. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1989 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 799 str. ; 17 cm

Na vzpor. nasl. str.: Vocabolario sloveno-italiano
a) slovenščina b) italijanščina c) slovarji

811.163.6'374
811.163.6'374 KOTNIK, J. Slovensko
COBISS.SI-ID 7214336


811.111 ANGLEŠČINA.


71.
SINCLAIR, Christine
        Grammar : a friendly approach / Christine Sinclair. - Maidenhead ; New York : McGraw-Hill : Open University Press, 2007. - XII, 158 str. ; 23 cm. - (Open UP study skills)

Bibliografija: str. 154-155. - Kazalo

ISBN 978-0-335-22009-0 (trda vezava)
ISBN 0-335-22009-6 (trda vezava)
ISBN 0-335-22008-8 (broš.)
ISBN 978-0-335-22008-3 (broš.)
a) English language b) grammar c) angleščina d) gramatika

811.111
811.111 SINCLAIR, C. Grammar
COBISS.SI-ID 9457481


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


72.
MEZGEC, Maja, 1976-
        Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku : primer slovenske manjšine v Italiji / Maja Mezgec. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 270 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

500 izv. - Bibliografija: str. 189-199. - Povzetek v slov., angl. in it.

ISBN 978-961-6862-20-2
a) functional literacy b) lifelong learning c) national minority d) sociolinguistics e) funkcionalna pismenost f) vseživljenjsko učenje g) nacionalna manjšina h) sociolingvistika i) permanentno izobraževanje j) narodne manjšine k) zamejski Slovenci l) Trst

811.163.6'27(450.361.11)
811.163.6 MEZGEC, M. Funkcionalna
COBISS.SI-ID 262276864


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


73.
STRGAR, Marjana, 1982-
        Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri obravnavi pravljic v 3. razredu : magistrsko delo / Marjana Strgar. - Ljubljana : [M. Strgar], 2012. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 133-136. - Izveček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) literature b) teaching method c) educational technology d) primary school e) literatura f) didaktična metoda g) izobraževalna tehnologija h) osnovna šola i) komunikacijski pouk j) književna didaktika k) bralni razvoj l) pravljice

82.09(043.2)
ZZ II 82(043.2) STRGAR, M. Informacijsko
COBISS.SI-ID 9485129


82.0


74.
        SLOVENSKA dramatika / [urednica Mateja Pezdirc Bartol ; lektorji izvlečkov in prispevkov v tujem jeziku David Lemon, Gjoko Nikolovski, Maša Plešković]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja ; 31)

Lat. in cir. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečka v slov. in angl. - Na ov. tudi vzpor. nasl.: Slovene drama

ISBN 978-961-237-541-6
a) drama b) slovenska dramatika c) literarne študije

821.163.6.09-2(082)
821.163.6.09 SLOVENSKA dramatika
COBISS.SI-ID 263953152


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


75.
VIGAN, Delphine de
        No in jaz / Delphine de Vigan ; [prevedla Alenka Moder Saje ; spremna beseda Špela Razpotnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 303 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: No et moi. - 900 izv. - Mogoče je samo to pomembno. Mogoče moraš samo najti nekoga, da ga udomačiš / Špela Razpotnik: str. 293-303

ISBN 978-961-01-1564-9
a) brezdomci

821.133.1
821.133.1 VIGAN, D. No in jaz
COBISS.SI-ID 256271104


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


76.
GLIGIČ, Milijana
        Oba sva samo otroka = Duj hinjam samo chavora / [napisala, ilustrirala] Miljana Gligič - Mikica ; [prevedla Vida Hočevar]. - Trebnje : Romsko društvo Romano drom, 2010. - [30] str. : ilustr. ; 23 cm

Vzpor. besedilo v rom. in slov. prevod

ISBN 978-961-269-226-1

821.163.6
821.163.6 GLIGIČ, M. Oba
COBISS.SI-ID 250426624

77.
HARAMIJA, Dragica
        Nagrajene pisave : opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov / Dragica Haramija. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 390 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi)

300 izv. - Bibliografija: str. 357-390. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-255-051-6
a) children's and youth literature - 1991-2011 b) literary genre c) reward d) mladinska književnost - 1991-2011 e) literarna zvrst f) nagrada

821.163.6
821.163.6 HARAMIJA, D. Nagrajene
COBISS.SI-ID 70938113

78.
PETEK Levokov, Milan
        Maček Ferdo gre v šolo / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nina Lovišček. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2008 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 12 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Maček Ferdo)

ISBN 978-961-6039-93-2

821.163.6
II 821.163.6 PETEK LEVOKOV, M. Maček
COBISS.SI-ID 238465792


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO