COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti marec


1.
BREZNIK, Maja, 1967-
        Posebni skepticizem v umetnosti / Maja Breznik ; komentarji Boris Buden ... [et al.] ; epilog Rastko Močnik ; soavtorica poročila o glasbeni produkciji Lidija Radojević. - Ljubljana : Sophia, 2011. - XXXVI, 243 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 10/2011)

ISBN 978-961-6768-34-4
a) art b) theatre c) publishing industry d) cultural policy e) umetnost f) gledališče g) založništvo h) kulturna politika i) sociologija umetnosti j) sodobna kultura k) kulturna produkcija l) umetnostne prakse m) vizualne umetnosti n) kulturno ustvarjanje o) terenska poročila

316.74:7
316.7 BREZNIK, M. Posebni
COBISS.SI-ID 259622656


0 SPLOŠNO.


2.
BEVC, Milena, 1955-
        Človeški viri v razvojno-raziskovalni dejavnosti v Sloveniji in primerjava z državami Evropske unije : stanje in emigracija / Milena Bevc, Klemen Koman, Nika Murovec ; [recenzenta Maja Bučar, Peter Stanovnik ; urednica Milena Bevc]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2006 (Ljubljana : Itagraf). - 272 str. : tabele ; 24 cm

200 izv. - Spremna beseda / Maja Bučar: str. 5-7. - O avtorjih: str. 271-272. - Bibliografija: str. 217-220. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 961-6543-28-8
a) research - Slovenia b) migration c) raziskovanje - Slovenija d) migracija e) razvojno-raziskovalna dejavnost f) človeški viri g) Slovenija h) Evropska unija i) emigracija

001
001 BEVC, M. Človeški
COBISS.SI-ID 226372608

3.
BRYSON, Bill
        Kratka zgodovina skoraj vsega / Bill Bryson ; [prevedla Mirjam Galičič]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 478 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: A short history of nearly everything. - Ilustr. na notr. str. ov. - 2.500 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 465-478

ISBN 978-86-11-17127-2
a) sciences b) vede c) kozmologija d) prostor in čas e) odkritja f) znanost

001
001 BRYSON, B. Kratka
COBISS.SI-ID 247062784

4.
HANCOCK, Dawson R.
        Doing case study research : a practical guide for beginning researchers / Dawson R. Hancock, Bob Algozzine. - 2nd ed. - New York ; London : Teachers College Press, cop. 2011. - XIII, 114 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 94-98. - Kazalo

ISBN 978-0-8077-5268-5 (broš.)
a) educational research b) qualitative research c) case study d) pedagoško raziskovanje e) kvalitativno raziskovanje f) študija primera

001
001 HANCOCK, D. Doing
COBISS.SI-ID 9142089

5.
KUMER, Katja
        Program dela za spodbujanje bralne pismenosti četrtošolcev v redni osnovni šoli : diplomsko delo / Katja Kumer. - Ljubljana : [K. Kumer], 2012. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/661 . - Bibliografija: f. 38-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) reading speed c) motivation d) branje e) hitrost branja f) motivacija g) bralno razumevanje h) bralna fluentnost

028.6(043.2)
ZZ II 02(043.2) KUMER, K. Program
COBISS.SI-ID 9141321


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6.
FRIŠKOVEC, Anja
        Izobrževalna računalniška igra za učenje osnov programiranja v osnovni šoli "Svet spremenljivk" : diplomsko delo / Anja Friškovec. - Ljubljana : [A. Friškovec], 2011. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/664/. - Bibliografija: f. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming b) computer game c) educational game d) programiranje e) računalniška igra f) didaktična igra g) pouk programiranja h) spremenljivke

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) FRIŠKOVEC, A. Izobrževalna

COBISS.SI-ID 9143881

7.
KOTAR, Brigita
        Resne igre : diplomsko delo / Brigita Kotar. - Ljubljana : [B. Kotar], 2012. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/679/. - Bibliografija: str. 72-77. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer game b) educational game c) primary school d) računalniška igra e) didaktična igra f) osnovna šola g) didaktične aplikacije h) konstruktivizem i) splet 2.0

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) KOTAR, B. Resne
COBISS.SI-ID 9151561


1 FILOZOFIJA.


8.
        ESTETIKA in filozofija umetnosti : analitična tradicija / [izbral, uredil, prevedel in uvodno študijo napisal Božidar Kante]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 383 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 12)

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-220-081-7
a) aesthetics b) estetika c) filozofija umetnosti d) analitična filozofija e) filozofija kulture

111.852(082)
111.852 ESTETIKA in filozofija
COBISS.SI-ID 68323329

9.
VEZJAK, Boris
        Sokratov pojmovnik za mlade / Boris Vezjak ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2011 (Ljubljana : Tisk Korotan). - 133 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 7)

500 izv. - Bibliografija: str. 130-131. - Kazalo

ISBN 978-961-220-079-4
a) philosophy b) filozofija c) antična filozofija d) Sokrat e) Platon f) Sokratovo življenje

1
1 VEZJAK, B. Sokratov
COBISS.SI-ID 67911681


159.9 PSIHOLOGIJA.


10.
        CHILDREN'S understanding of death : from biological to religious conceptions / edited by Victoria Talwar, Paul L. Harris, Michael Schleifer. - New York : Cambridge University Press, 2011. - XI, 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-521-19459-4
a) death b) child c) attitude d) legislation e) ethnology f) smrt g) otrok h) stališče i) zakonodaja j) etnologija

159.9
159.9 CHILDREN'S
COBISS.SI-ID 9137737

11.
        The DEVELOPMENT of giftedness and talent across the life span / edited by Frances Degen Horowitz, Rena F. Subotnik, and Dona J. Matthews. - 1st ed. - Washington : American Psychological Association, cop. 2009. - XVIII, 252 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-4338-0414-4 (trda vezava)
ISBN 1-4338-0414-X (trda vezava)
a) developmental psychology b) gifted c) talent d) razvojna psihologija e) nadarjeni f) talent

159.928
159.928 DEVELOPMENT
COBISS.SI-ID 9135689

12.
ELSCHENBROICH, Donata, 1944-
        Izkustveni svet predšolskega otroka : spodbude za starše in vzgojitelje ter vzgojna doživetja v prvih letih otrokovega življenja / Donata Elschenbroich ; [prevod Živa Hren]. - 1. natis. - Ljubljana : Filargo, 2012. - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Weltwissen der Siebenjährigen. - 2.000 izv. - Predgovor / Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj: str. 5-6. - Bibliografija: str. 232-239

ISBN 978-961-93237-2-4
a) child development b) child psychology c) early childhood education d) razvoj otroka e) psihologija otroka f) vzgoja v ranem otroštvu

159.922.7
159.922.7 ELSCHENBROICH, D. Izkustveni
COBISS.SI-ID 259894784

13.
GOSTEČNIK, Christian
        Govorica telesa v psihoanalizi / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2012 (Ljubljana : Belin). - 424 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 14) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta)

Bibliografija: str. 413-424. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-03-1 (Brat Frančišek)
a) psychoanalysis b) human body c) psihoanaliza d) človeško telo e) relacijska družinska terapija f) govorica telesa

159.925
159.923 GOSTEČNIK, C. Govorica
COBISS.SI-ID 260586240

14.
JURIŠEVIČ, Mojca
        Motiviranje učencev v šoli / Mojca Juriševič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 82 str. : graf. prikazi ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 73-82

ISBN 978-961-253-075-4
a) motivation for studies - textbook b) gifted c) parent role d) motivacija za učenje - učbenik e) nadarjeni f) vloga staršev g) učni proces h) učna uspešnost

159.953.5
159.953 JURIŠEVIČ, M. Motiviranje Č 159.953 JURIŠEVIČ, M. Motiviranje
COBISS.SI-ID 260592640

15.
KOHNSTAMM, Geldolph A., 1937-
        Jean Piaget : number and class in children / Geldolph A. Kohnstamm. - New Brunswick ; London : AldineTransaction, 2012. - 153 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 150-152. - Kazalo

ISBN 978-1-4128-4284-6
ISBN 1-4128-4284-0
a) Piaget, Jean (1896-1980) b) number concept c) child psychology d) pojem števila e) psihologija otroka

159.922.7
159.922.7 KOHNSTAMM, G. Jean
COBISS.SI-ID 9129801

16.
        MASTERING APA style : instructor's resource guide. - 6th ed. - Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2010. - VIII, 221 str. ; 28 cm

"An instructional guide to help teach students the style rules of the Publication manual of the American Psychological Association" --> ovoj. - Vsebina: 1. The purpose of mastering APA style ; 2. How to teach APA style ; 3. Testing materials and record sheets ; 4. The master test files

ISBN 1-4338-0558-8 (spiral bound)
ISBN 978-1-4338-0558-5 (spiral bound)
a) citiranje b) APA c) znanstveno komuniciranje d) priročniki

159.9
II 159.9 MASTERING APA instructor
COBISS.SI-ID 40337506

17.
        MASTERING APA style : student's workbook and training guide. - 6th ed. - Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2010. - VI, 220 str. ; 28 cm

"A hands-on guide for learning the style rules of the Publication manual of the American Psychological Association" --> ovoj. - Vsebina: 1. The purpose of mastering APA style ; 2. How to use the student's workbook and training guide ; 3. Term paper unit ; 4. Research report unit

ISBN 1-4338-0557-X (spiral bound)
ISBN 978-1-4338-0557-8 (spiral bound)
a) citiranje b) APA c) znanstveno komuniciranje d) vaje

159.9
II 159.9 MASTERING APA student
COBISS.SI-ID 40337762

18.
MILLER, Alice
        The drama of being a child : the search for the true self / Alice Miller ; translated by Ruth Ward. - Revised, repr. - London : Virago, 2011. - 156 str. ; 20 cm

Prevod dela: Das Drama des begabten Kindes. - "Completely revised and updated with a new afterword by the author" --> nasl. str. - Bibliografija: str. 139-140. - Kazalo

ISBN 978-1-86049-101-6
a) childhood b) introversion - narcissism c) depression d) mother-child relation e) human dignity f) otroštvo g) introvertiranost - narcizem h) odnos med materjo in otrokom i) človeško dostojanstvo

159.922.7
159.922.7 MILLER, A. Drama
COBISS.SI-ID 9159497

19.
MUSEK Lešnik, Kristijan
        Vedenje, takšno in drugačno : priročnik za drugo triletje OŠ : [9-11 let] : dejavnosti in delavnice za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, obvladovanje neprijetnih čustev, konstruktivno soočanje s težavami, razmišljanje o pomenu medosebnih odnosov, razmišljanje o primernem in neprimernem vedenju, spodbujanje zastavljenih ciljev, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja / Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek. - Brezovica pri Ljubljani : IPSOS, 2011. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 129-130

ISBN 978-961-6671-53-8
a) pupil behaviour b) interpersonal relations c) misconduct d) vedenje učencev e) medosebni odnosi f) neprimerno vedenje g) dejavnosti h) delavnice

159.923
II 159.9 MUSEK LEŠNIK, K. Vedenje
COBISS.SI-ID 256195328

20.
PERTOT, Susanna
        Dvojezično otroštvo : navodila za uporabo = L'infanzia bilingue : istruzioni per l'uso / avtorica, autrice Susanna Pertot ; ilustracije, illustrazioni Dunja Jogan ; [italijanski prevod, traduzione in italiano Patrizia Vascotto]. - [S. l.] : Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua" = Associazione temporanea di scopo "Jezik-Lingua", 2011. - 55 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

5.000 izv. - Potiskana notranje str. ov. - Vzpor. besedilo v slov. in prevod v it. - Bibliografija: str. [56]

ISBN 978-88-7174-133-8
a) pre-school child b) bilingualism c) language development d) predšolski otrok e) dvojezičnost f) jezikovni razvoj g) drugi jezik h) materinščina i) italijanščina j) slovenščina

159.922.7
159.922.7 PERTOT, S. Dvojezično
COBISS.SI-ID 4488684

21.
        PUBLICATION manual of the American Psychological Association. - 6th ed. - Washington (DC) : American Psychological Association, 2010. - XVIII, 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 255-257. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-0559-2 (hbk)
ISBN 1-4338-0559-6 (hbk)
ISBN 978-1-4338-0561-5 (pbk)
ISBN 1-4338-0561-8 (pbk)
ISBN 978-1-4338-0562-2 (spiral bound)
ISBN 1-4338-0562-6 (spiral bound)
a) razširjanje informacij - priročnik b) znanstveno komuniciranje c) raziskovalno delo d) strokovni sestavki e) publiciranje f) citiranje

159.9
159.9 PUBLICATION manual
COBISS.SI-ID 40356450

22.
STEINER, Claude, 1935-
        Inteligenca srca / Claude Steiner ; [prevod Jaka Kmet]. - Ljubljana : Kmet in Piskernik, 2010. - 272 str. ; 21 cm

Prevod dela: Emotional literacy. - 500 izv. - O avtorju: str. 266. - Bibliografija: str. 267-269
a) emotion b) emotional adjustment c) emocija d) čustvena prilagojenost e) čustvena inteligenca f) čustvena pismenost

159.942
159.942 STEINER, C. Inteligenca
COBISS.SI-ID 251005184

23.
ŽIŽAK, Antonija
        Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu / Antonija Žižak, Vlasta Vizek Vidović, Marina Ajduković. - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012 (Sveta Nedelja : Printera grupa). - 305 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis. Udžbenički niz ; Knj. 1)

500 izv. - O autoricama: str. 305. - Bibliografija: str. 291-302

ISBN 978-953-6418-69-5
a) communication b) interpersonal relations c) dialogue d) dispute settlement e) komunikacija f) medosebni odnosi g) dialog h) reševanje sporov i) poučevanje komuniciranja j) metode

159.9(075.8)
159.9 ŽIŽAK, A. Interpersonalna
COBISS.SI-ID 9148745


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


24.
VEHAR, Jolanda
        Razvoj avtonomnosti in discipliniranje malčka : diplomska naloga / Jolanda Vehar. - Ljubljana : [J. Vehar], 2012. - 76 str., IV str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/668/. - Bibliografija: str. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) discipline c) punishment d) predšolski otrok e) disciplina f) kaznovanje g) trma

159.922.7(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) VEHAR, J. Razvoj
COBISS.SI-ID 9142601


17 ETIKA.


25.
BODY, Richard, 1955-
        Ethics in speech and language therapy / Richard Body, Lindy McAllister. - Chichester, UK : Wiley-Blackwell, 2009. - XVI, 204 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 184-197. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Practising ethically ; Dysphagia ; Intellectual and sensory impairment ; Acquired communication disorders ; Paediatric speech and language disorders / Lindy McAllister, Caroline Pickstone, Richard Body ; Degenerative conditions in ageing ; Service provision and management ; Common themes and emerging trends

ISBN 978-0-470-05888-6 (broš.)
a) speech therapist b) speech therapy c) speech defect d) ethics e) logoped f) logopedija g) govorna motnja h) etika

17
17 BODY, R. Ethics
COBISS.SI-ID 9138249

26.
        ETHICS for speech-language pathologists and audiologists : an illustrative casebook / by David L. Irwin ... [et al.]. - Clifton Park [etc.] : Thomson Delmar Learning, cop. 2007 (Printed in the United States). - XIV, 209 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Povzetki. - Kazalo

ISBN 1-4180-0955-5
ISBN 978-1-4180-0955-7
a) speech therapist b) professional ethics c) logoped d) poklicna etika e) etični kodeks

17
17 ETHICS for
COBISS.SI-ID 9160009

27.
PANNBACKER, Mary H.
        Ethical practices in speech-language pathology and audiology : case studies / Mary Pannbacker, Grace F. Middleton, Gay T. Vekovius. - San Diego ; London : Singular publishing group, cop. 1996. - XV, 195 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 1-56593-280-3
ISBN 978-1-56593-280-7
a) speech therapist b) professional ethics c) logoped d) poklicna etika e) etični kodeks f) dobra praksa g) primeri

17
17 PANNBACKER, M. Ethical
COBISS.SI-ID 9160265

28.
ROSS, William David
        The right and the good / W. D. Ross ; edited by Philip Stratton-Lake. - Repr. - Oxford : Clarendon Press, 2009, cop. 1930. - LVIII, 183 str. ; 22 cm

Introduction / Philip Stratton-Lake: str. IX-L. - Bibliografija z opombami na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-0-19-925265-7 (broš.)
a) ethics b) morality c) etika d) moralnost e) etični intuicionizem f) dobro

17
17 ROSS, W. D. Right
COBISS.SI-ID 45316450


316 SOCIOLOGIJA.


29.
        DOING families : gay and lesbian family practices / edited by Judit Takács & Roman Kuhar. - 1st ed. - Ljubljana : Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 161 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Book series Politike symposion)

300 izv. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-71-8
a) homosexuality b) family c) adult-child relation d) homoseksualnost e) družina f) odnos med odraslim in otrokom

316.6
316.6 DOING
COBISS.SI-ID 259600384

30.
        EARLY development of body representations / edited by Virginia Slaughter and Celia A. Brownell. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - XIV, 285 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge studies in cognitive and perceptual development ; 13)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-521-76382-0 (trda vezava)
a) human body b) body image c) motion d) imitation e) človeško telo f) telesni izgled g) gibanje h) imitacija

316.6
316.6 EARLY
COBISS.SI-ID 9142345

31.
GRIL, Alenka, 1969-
        Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli [Elektronski vir] / Alenka Gril in Asja Videčnik. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Documenta ; 3, ISSN 1855-9646)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena ločljivost 1024 x 768 in višja; priporočen tiskalnik. -
Način dostopa (URL): http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=106. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 236 str. - 75 izv. - Bibliografija: str. 213-226. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-270-077-5
a) intercultural education b) civics c) teaching objective d) medkulturna vzgoja e) državljanska vzgoja f) učni cilj g) mladina h) identiteta i) aktivno državljanstvo j) medkulturni odnosi

316.7(086.034.44)
cdr 316.7 GRIL, A. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 257384704

32.
        HOW socialization happens on the ground : narrative practices as alternate socializing pathways in Taiwanese and European-American families / Peggy J. Miller ... [et al.]. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. - VIII, 140 str. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development ; serial no. 302, vol. 77, no. 1, 2012, ISSN 0037-976X)

Bibliografija: str. 115-125. - Kazalo
a) socialization b) child development c) life story d) socializacija e) razvoj otroka f) življenjska pot

316.6
316.6 HOW
COBISS.SI-ID 9130057

33.
        OBRAZI homofobije / Roman Kuhar ... [et al.] ; s predgovorom Luca Trappolinija. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2011 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 159 str. ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 147-155. - Kazali

ISBN 978-961-6455-66-4
a) homosexuality b) sex discrimination c) human rights d) homoseksualnost e) spolna diskriminacija f) človekove pravice g) homofobija h) spolna usmerjenost i) nasilje

316.6
316.6 OBRAZI homofobije
COBISS.SI-ID 257827072

34.
RIESSMAN, Frank, 1924-
        Redefining self-help : policy and practice / Frank Riessman, David Carroll. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, 1995. - XIV, 220 str. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass health series)

Bibliografija: str. 205-211. - Kazalo

ISBN 0-7879-0066-4
ISBN 978-0-787-90066-3
a) behaviour disorder b) group c) mental health d) motnje vedenja e) skupina f) duševno zdravje g) samopomoč

316.6
316.6 RIESSMAN, F. Redefining
COBISS.SI-ID 9160521

35.
SANDE, Matej
        Uporaba kokaina v nočnem življenju v Sloveniji [Elektronski vir] / Matej Sande. - El. knjiga. - Ljubljana : Združenje DrogArt, 2012

Način dostopa (URL): http://pefprints.pef.uni-lj.si/625/. - Nasl. z. nasl. zaslona. - Opis vira z dne 1. 3. 2012. - El. publikacija v pdf formatu obsega 51 str. - Bibliografija: str. 50-51

ISBN 978-961-91028-5-5 (pdf)
a) sociability - Slovenia b) drug addiction - narcotic c) družabnost - Slovenija d) zasvojenost z drogami - narkotik e) nočno življenje f) prepovedane droge

316.7"345"(0.034.2)
613.83(0.034.2)
SANDE, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 260377344

36.
        ZAJEDNICE koje brinu : model prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih : razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici / Josipa Bašić, Sonja Grozić-Živolić (urednice) ; [prijevod na talijanski jezik Marina Barbić-Poropat]. - Pula ; Zagreb : Istarska županija, 2010 (Zagreb : Printera). - 316 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Prispevki v hrv., en prispevek preveden v it. - Bibliografija: str. 296-306. - Povzetek v hrv. in it.

ISBN 978-953-96439-6-4
a) behaviour disorder b) prevention c) social service d) motnje vedenja e) prevencija f) socialna služba

316.6
316.6 ZAJEDNICE
COBISS.SI-ID 9137481


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


37.
DEŽMAN, Eva, 1987-
        Razredni učitelji o dejavnikih šolske (ne)uspešnosti romskih učencev : diplomsko delo / Eva Dežman. - Ljubljana : [E. Dežman], 2012. - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/635/. - Bibliografija: str. 87-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) school failure b) mother tongue c) teacher role d) šolski neuspeh e) materinščina f) vloga učitelja g) Romi

316.35(043.2)
ZZ II 316.35(043.2) DEŽMAN, E. Razredni
COBISS.SI-ID 9131081


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


38.
BIESTA, Gert
        Learning democracy in school and society : education, lifelong learning, and the politics of citizenship / Gert J.J. Biesta. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense Publishers, 2011. - VII, 104 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 99-104

ISBN 978-94-6091-510-9 (broš.)
ISBN 978-94-6091-511-6 (trda vezava)
ISBN 978-94-6091-512-3 (e-knjiga)
a) civics b) democracy c) continuing education d) lifelong learning e) državljanska vzgoja f) demokracija g) izpopolnjevanje h) vseživljenjsko učenje

37.01
37.01 BIESTA, G. Learning
COBISS.SI-ID 9131849

39.
JOVANČEVIĆ, Milivoj
        Prva leta - zakaj so pomembna : vodnik za starše in strokovnjake, ki delajo s predšolskimi otroki / Milivoj Jovančević in sodelavci ; [prevedla Sonja Dolžan ; ilustracije Danko Jakšić]. - 1. izd. - Brežice : Primus, 2011 ([Begunje] : Cicero). - 310 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mali vragci)

Prevod dela: Godine prve - zašto su važne. - 1.000 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 299

ISBN 978-961-6804-51-6
a) child rearing b) early childhood education c) nega otroka d) vzgoja v ranem otroštvu e) telesni razvoj f) psihosocialni razvoj g) bolezni

37.018
37.018 JOVANČEVIĆ, M. Prva leta
COBISS.SI-ID 259197440

40.
KINCHELOE, Joe L.
        Teachers as researchers : qualitative inquiry as a path to empowerment / Joe L. Kincheloe. - Classic ed. - London ; New York : Routledge, 2012, cop. 1991. - XIX, 279 str. ; 25 cm. - (Rutledge education classic edition series)

Bibliografija: str. 253-273. - Kazalo

ISBN 978-0-415-68656-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-68657-0 (broš.)
ISBN 978-0-203-80155-0 (e-knjiga)
a) educational research b) qualitative research c) teacher d) pedagoško raziskovanje e) kvalitativno raziskovanje f) učitelj

371.13/.16
371.13/.16 KINCHELOE, J. L. Teachers
COBISS.SI-ID 9137993

41.
        KVALITET obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi : zbornik radova. Knj. 1, Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta : odabrani teorijsko-metodološki koncepti = The quality of education system in Serbia from European perspective : proceedings of papers. Vol. 1, Towards establishing a framework of values and standards of quality : selected theoretical-methodological concepts / [urednik Olivera Gajić]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2011 (Budisava : Krimel). - 462 str. : ilustr. ; 28 cm

Prispevki v srb., slov. in angl. - 300 izv. - Povzetki v angl. pri vseh prispevkih. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-86-6065-093-3
a) education system - Serbia b) sistem vzgoje in izobraževanja - Srbija

37
II 37 KVALITET
COBISS.SI-ID 268551431

42.
LAWN, Martin
        Europeanizing education : governing a new policy space / Martin Lawn & Sotiria Grek. - Oxford : Symposium Books, 2012. - 173 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 159-172

ISBN 978-1-873927-61-8
a) educational policy - Europe b) international education c) European dimension d) politika vzgoje in izobraževanja - Evropa e) mednarodno izobraževanje f) evropska dimenzija

37.01
37.01 LAWN, M. Europeanizing
COBISS.SI-ID 9155401

43.
MARBURGER, Helga
        Razvoj i koncepti socijalne pedagogije : priručni materijal : izdano za internu upotrebu / Helga Marburger ; prijevod Terezija Dobrenić. - Zagreb : Fakultet za defektologiju, 1987. - 135 str. ; 24 cm

Prevod dela: Entwicklung und Konzepte der Sozialpadagogik. - Bibliografija: str. 125-135
a) psycho-educational method - textbook b) psiho-pedagoška prevzgoja - učbenik c) socialna pedagogika

37.01
37.01 MARBURGER, H. Razvoj
COBISS.SI-ID 9152841

44.
        MAVRIČNE družine grejo v šolo : perspektive otrok, staršev in učiteljic / [uredili] Darja Zaviršek, Ana M. Sobočan. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2012 (Medvode : Pleško). - 152 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 129-136. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-42-2
a) family b) homosexuality c) adult-child relation d) družina e) homoseksualnost f) odnos med odraslim in otrokom g) istospolna družina h) mednarodne raziskave i) homofobija j) nasilje k) šole

37.01:316.362.34(082)
316.362.34:37(082)
37.01 MAVRIČNE družine
COBISS.SI-ID 259213312

45.
PEČEK, Mojca
        Vzgoja kot proces razvoja posameznikove osebnosti in kot proces reprodukcije družbe : diplomska naloga / Mojca Peček, Mojca Šebart ; mentor Vinko Skalar. - Ljubljana : [M. Peček, M. Šebart], 1985. - 113 f. ; 30 cm

Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko. - Bibliografija: str. 106-113
a) educational theory b) aims of education c) Marxism d) teorija vzgoje in izobraževanja e) vzgojni cilji f) marksizem g) vzgoja h) reprodukcija družbe i) vzgojni procesi

37.01
ZZ II 37(043.2) PEČEK, M. Vzgoja
COBISS.SI-ID 27492962

46.
PETRAVIĆ, Ana
        Udžbenik stranog jezika kao mjesto susreta kultura : slike stranoga i vlastitioga u hrvatskim udžbenicima njemačkog jezika / Ana Petravić. - Zagreb : Školska knjiga, 2010 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 389 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Magister ; Svezak 6)

Bibliografija: str. 325-363

ISBN 978-953-0-30266-2
a) language teaching - foreign languages b) textbook c) German language d) jezikovni pouk - tuji jeziki e) učbenik f) nemščina

37.02
37.02 PETRAVIĆ, A. Udžbenik
COBISS.SI-ID 9143625

47.
PLUT-Pregelj, Leopoldina
        Poslušanje : način življenja in vir znanja / Leopoldina Plut Pregelj ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012. - 249 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-02-0163-2
a) listening b) hearing c) cognition d) comprehension e) poslušanje f) sluh g) kognicija h) razumevanje

37.091.3
159.932
316.772.4:37.091.3
II 159.93 PLUT-PREGELJ,L. Poslušanje
COBISS.SI-ID 260529408

48.
        SIMBOLNA igra v vrtcu / [uredniški odbor Betka Vrbovšek ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2012 ([Komen] : Tiskarna Luin). - 232 str. : ilustr. ; 24 cm

8. strokovni posvet Dobre prakse v vrtcih je potekal 24. januarja 2012 v Ljubljani. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v slov. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-92500-8-2
a) play b) child development c) pre-school education d) igra e) razvoj otroka f) predšolska vzgoja g) simbolna igra h) vrtci

373.2
373.2 SIMBOLNA
COBISS.SI-ID 259784704

49.
        TEACHER education around the world : changing policies and practices / edited by Linda Darling-Hammond and Ann Lieberman. - London ; New York : Routledge, 2012. - XIV, 200 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Teacher quality and school development)

Bibliografija: str. 173-193. - Kazalo

ISBN 978-0-415-57700-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-57701-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-81755-1 (e-knjiga)
a) teacher education - cross-cultural research b) teaching profession c) quality of education d) izobraževanje učiteljev - medkulturno raziskovanje e) učiteljski poklic f) kvaliteta izobraževanja

371.13/.16
371.13/.16 TEACHER education
COBISS.SI-ID 9159753

50.
WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education (3 ; 2012 ; Pattaya)
        Networking in engineering and technology education [Elektronski vir] : conference proceedings / 3rd WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education, Pattaya, Thailand, 6 and 10 February 2012 ; edited by Zenon J. Pudlowski. - El. zbornik. - Melburne : World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, cop. 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 86 str. - Bibliografija in povzetek pri posameznih prispevkih

ISBN 978-0-9807664-4-8
a) engineering - conference b) teaching c) tehnika - konferenca d) pouk

37:62
cdr 37 WIETE Networking 2012
COBISS.SI-ID 9135945

51.
ŽIŽAK, Antonija
        Teorijske osnove intervencija : socijalnopedagoška perspektiva / Antonija Žižak. - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2010. - 263 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manuallia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

500 izv. - Bibliografija: str. 239-236

ISBN 978-953-6418-64-0
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) socialna pedagogika d) intervencije e) cilji f) medosebni odnosi g) standardi h) etika

37.01
37.01 ŽIŽAK, A. Teorijske
COBISS.SI-ID 9147721

52.
ŽORŽ, Bogdan
        Vzgoja za vrednote / Bogdan Žorž ; [fotografije Ireneja Nejka Čuk ... [et al.] ; izbor in priprava fotografij Marko Čuk]. - Koper : Ognjišče, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 216 str. : fotogr. ; 22 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-263-077-5
a) moral education b) value c) moralna vzgoja d) vrednota

37.018
37.018 ŽORŽ, B. Vzgoja
COBISS.SI-ID 259728384


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


53.
ALIČ, Anja
        Zdravstvene težave, okvare in poškodbe kot posledica opravljanja učiteljskega poklica v Gorenjski regiji : diplomsko delo / Anja Alič. - Ljubljana : [A. Alič], 2012. - VI, 69 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/678/. - Bibliografija: str. 67-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) health c) sport d) absenteeism e) učitelj f) zdravje g) šport h) absentizem

37.011.3:331.47(497.451)(043.2)
ZZ II 37(043.2) ALIČ, A. Zdravstvene
COBISS.SI-ID 9151817

54.
KOCJAN, Nina, 1984-
        Zdravje razrednih učiteljev v osrednji Sloveniji : diplomsko delo / Nina Kocjan. - Ljubljana : [N. Kocjan], 2012. - VIII, 60 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/671 . - Bibliografija: str. 57-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) health c) sport d) učitelj e) zdravje f) šport

37.011.3:331.47(497.451)(043.2)
ZZ II 37(043.2) KOCJAN, N. Zdravje
COBISS.SI-ID 9146441

55.
MIKLAVČIČ, Maja, 1986-
        Interesne dejavnosti, učni uspeh in priljubljenost med sošolci : diplomsko delo / Maja Miklavčič. - Ljubljana : [M. Miklavčič], 2012. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/673 . - Bibliografija: f. 55-56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) extra-curricular activities b) achievement gain c) interpersonal relations d) primary school e) interesne dejavnosti f) šolska uspešnost g) medosebni odnosi h) osnovna šola

37.064.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) MIKLAVČIČ, M. Interesne
COBISS.SI-ID 9145929

56.
ŠIVEC, Katja, 1987-
        Zdravje učiteljev Notranjsko-kraške regije : diplomsko delo / Katja Šivec. - Ljubljana : [K. Šivec], 2012. - X, 88 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/680/. - Bibliografija: str. 80-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) health c) sport d) učitelj e) zdravje f) šport g) športni pedagogi h) športne poškodbe

37.011.3:331.47(497.451)(043.2)
ZZ II 37(043.2) ŠIVEC, K. Zdravje
COBISS.SI-ID 9152073

57.
ŽVOKELJ, Mojca
        Izvajanje projekta Izobraževanje za demokratično državljanstvo v osnovni šoli ter možnosti izvajanja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo / Mojca Žvokelj. - Ljubljana : [M. Žvokelj], 2012. - 182 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/669/. - Bibliografija: str. 168-182. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) civics b) activity method c) primary school d) special school e) državljanska vzgoja f) aktivna metoda g) osnovna šola h) šola s prilagojenim programom

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) ŽVOKELJ, M. Izvajanje
COBISS.SI-ID 9144393


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


58.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Od pravljice do pesmice : didaktični komplet / [avtor Janez Bitenc ; metodična navodila Andreja Gjud ; namizno gledališče pripravila Majda Logaja, Jelka Otrin in Marija Jerina ; diapozitivi Aleksander Bernardi ; ilustracije Jelka Reichman]. - Ljubljana : Univerzum, 1984 (Ljubljana : Univerzum). - 75 str. : ilustr., note ; 21 cm. - (Didaktični komplet Cicibanove urice)

Avtor naveden v kolofonu. - 500 izv. - Didaktični komplet vsebuje: kaseta Mož s košem, kaseta Tinkin dežnik, serija diapozitivov Namizno gledališče, knjižica z metodičnimi navodili in vsebino
a) pre-school education b) music education c) predšolska vzgoja d) glasbena vzgoja

373.2.016:78
373.2.016:78 BITENC, J. Od pravljice
COBISS.SI-ID 6208818

59.
        BRIHTNA glavca za cicibane : naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let] / avtorice Alenka Rot Vrhovec ... [et al.] ; ilustracije Polona Lovšin ... [et al.] ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 63 str. : ilustr. ; 28 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-2119-0
a) pre-writing - exercise b) priprave na učenje pisanja - vaja

373.2.016:003
II 373.2.016:003 BRIHTNA glavca
COBISS.SI-ID 260376832

60.
HANUŠ, Barbara
        Brihtna glavca za cicibane : naloge za kratek čas : [5-7 let] / avtorica Barbara Hanuš ; ilustracije Ana Razpotnik Donatti ... [et al.] ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 59 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Brihtna glavca)

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-2120-6
a) pre-reading b) pre-writing c) priprave na učenje branja d) priprave na učenje pisanja

373.2.016
II 373.2.016 HANUŠ, B. Brihtna
COBISS.SI-ID 259835648

61.
        KAKOVOST procesa učenja in poučevanja jezika v kurikulu vrtca / [uredniški odbor Betka Vrbovšek ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2011. - 277 str. : ilustr. ; 24 cm

"Odgovoru na to samoevalvacijsko vprasanje je namenjen tudi posvet Dobre prakse za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolske vzgoje" --> str. [3]. - Posvet je potekal 25. januarja 2011 v kongresni dvorani Smelt v Ljubljani. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov.

ISBN 978-961-92500-6-8
a) pre-school education b) language teaching c) story telling d) play e) predšolska vzgoja f) jezikovni pouk g) pripovedovanje zgodb h) igra

373.2.016:81
373.2.016:81 KAKOVOST procesa
COBISS.SI-ID 254272000


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


62.
BANIČ, Jožica
        Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu : diplomska naloga / Jožica Banič. - Ljubljana : [J. Banič], 2012. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/666/. - Bibliografija: str. 64-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) teaching aid c) mathematics d) predšolska vzgoja e) učni pripomočki f) matematika g) didaktični materiali h) Montessori pedagogika

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BANIČ, J. Didaktični
COBISS.SI-ID 9143113

63.
BOBNAR, Tjaša
        Participacija otrok v projektu Pravljični novoletni čas po željah otrok : diplomska naloga / Tjaša Bobnar. - Ljubljana : [T. Bobnar], 2012. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 105-106. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) curriculum d) predšolski otrok e) soodločanje f) kurikulum g) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BOBNAR, T. Participacija

COBISS.SI-ID 9163081

64.
KARAKATIČ, Beti
        Usvajanje jezika okolja s pomočjo lutk na dvojezičnem območju : diplomska naloga / Beti Karakatič. - Ljubljana : [B. Karakatič], 2012. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/672 . - Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) bilingualism c) puppetry d) predšolski otrok e) dvojezičnost f) lutke g) usvajanje jezika h) jezik okolja

373.2.016:659.138.8(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KARAKATIČ, B. Usvajanje
COBISS.SI-ID 9146185

65.
TRUDEN, Lucija
        Spodbujanje ustvarjalnosti predšolskih otrok pri delu z odpadnimi materiali : diplomska naloga / Lucija Truden. - Ljubljana : [L. Truden], 2012. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/667/. - Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) odpadni materiali

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TRUDEN, L. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 9142857


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


66.
        DEJAVNOSTI v šoli - kvaliteta ali kvantiteta? / [odgovorni urednik Janja Bukovec]. - Ljubljana : Supra, 2011 ([Komen] : Print Dušan Luin). - 210 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz prakse za prakso / Supra)

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-92500-7-5
a) school activities b) primary school c) extra-curricular activities d) aims of education e) šolske dejavnosti f) osnovna šola g) interesne dejavnosti h) vzgojni cilji

373.3
373.3 DEJAVNOSTI v šoli
COBISS.SI-ID 254272512

67.
MANFREDA Kolar, Vida
        Druga matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (102; 103 str.) : ilustr. ; 30 cm + 3 listi

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2135-0 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2136-7 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 MANFREDA K., V Druga
COBISS.SI-ID 259311360


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


68.
LAVRINŠEK, Marjeta
        Vsebinsko in jezikovno celostno učenje angleščine v prvem obdobju osnovne šole : diplomsko delo / Marjeta Lavrinšek. - Ljubljana : [M. Lavrinšek], 2012. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/639 . - Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) foreign languages b) language teaching c) primary school d) tuji jeziki e) jezikovni pouk f) osnovna šola g) vsebinsko in jezikovno celostno učenje

373.32.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LAVRINŠEK, M. Vsebinsko
COBISS.SI-ID 9134409

69.
SKRT, Zdenka
        Razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Zdenka Skrt. - Ljubljana : [Z. Skrt], 2012. - 284 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 210-218. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) Slovenian language b) communication c) listening d) primary school e) slovenščina f) komunikacija g) poslušanje h) osnovna šola i) sporazumevalna zmožnost j) razumevanje besedila k) učna gradiva

373.32.016:81(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SKRT, Z. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9144905

70.
ŠKET, Jasmina
        Opismenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja : diplomsko delo / Jasmina Šket. - Ljubljana : [J. Šket], 2012. - 95 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/660 . - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) literacy b) teaching method c) backward child d) pismenost e) didaktična metoda f) otrok s posebnimi potrebami

373.32.016:003(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠKET, J. Opismenjevanje
COBISS.SI-ID 9141065


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


71.
DUPAUL, George J.
        Young children with ADHD : early identification and intervention / George J. DuPaul and Lee Kern. - Washington : American Psychological Association, 2011. - IX, 242 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 203-228. - Kazalo. - Vsebina: Assessment and identification of ADHD ; Overview of early intervention model ; Home-based behavioral intervention strategies ; Preschool-based behavioral intervention strategies ; Promotion of academic skills ; Safety and injury prevention ; Psychotropic medication treatment ; Support for families ; Findings and future directions

ISBN 978-1-4338-0963-7
ISBN 1-4338-0963-X
a) hyperactivity b) attention c) therapy d) hiperaktivnost e) pozornost f) terapija

376.1-056.47
376.1-056.47 DUPAUL, G. J. Young
COBISS.SI-ID 9130569

72.
        POLUDNEVNI tretmani djece i mladeži s poremećajima u ponašanju / urednice Zdravka Poldrugač, Dubravka Marušić, Antonija Žižak. - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet : Hrvatska udruga socijalnih pedagoga, 2006 ([Zagreb] : Kratis). - 116 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Edukacijsko-rehabilitacijska biblioteka. Stručni niz ; knj. 20)

Bibliografija: str. 114-115

ISBN 953-6418-30-4
ISBN 978-953-6418-30-5
a) behaviour disorder b) therapy c) motnje vedenja d) terapija e) socialna pedagogika f) intervencije g) tretman

376.1-056.47
376.1-056.47 POLUDNEVNI
COBISS.SI-ID 9149001

73.
RAČKI, Josip
        Teorija profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom / Josip Rački. - Zagreb : Fakultet za defektologiju, 1997 (Zagreb : Kratis). - 227 str. : tabele ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Bibliografija: str. 201-210. - Kazalo

ISBN 953-6418-09-6
a) handicapped b) rehabilitation c) vocational rehabilitation d) prizadeti e) rehabilitacija f) poklicna rehabilitacija

376.1-056.26
376.1-056.26 RAČKI, J. Teorija
COBISS.SI-ID 9151049


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


74.
DUCMAN, Jasmina
        Problemi pri timskem delu specialnih pedagogov in učiteljev ter strategije njihovega reševanja : diplomsko delo / Ducman Jasmina. - Ljubljana : [J. Ducman], 2012. - 94 f., [7] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/640 . - Bibliografija: f. 91-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) backward child c) primary school d) specialni pedagog e) otrok s posebnimi potrebami f) osnovna šola g) timsko delo

376:37.091.312(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DUCMAN, J. Problemi
COBISS.SI-ID 9134921

75.
OKOLIŠ, Bernarda
        Sodelovanje strokovnjakov s starši otroka s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Bernarda Okoliš. - Ljubljana : [B. Okoliš], 2012. - 84 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/638 . - Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) family c) parent-teacher relation d) otrok s posebnimi potrebami e) družina f) odnos med starši in učiteljem

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) OKOLIŠ, B. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 9134665

76.
TOMAŽIČ, Mateja, Defektologinja
        Analiza govora otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Mateja Tomažič. - Ljubljana : [M. Tomažič], 2011. - 74 str., [8] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/676 . - Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) speech b) communication c) mentally handicapped d) govor e) komunikacija f) duševno prizadeti

376.1-056.34:616.89-008.434(043.2)
ZZ II 376.1-056.34(043.2) TOMAŽIČ, M. Analiza

COBISS.SI-ID 9148489


378 VISOKO ŠOLSTVO.


77.
BORRELL-Damian, Lidia
        Collaborative doctoral education : university-industry partnership for enhancing knowledge exchange : doc-careers project / by Lidia Borrell-Damian. - Brussels : European University Association, EUA, cop. 2009. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EUA publications)

Dostopno tudi na: http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/DOC-CAREERS.pdf. - Bibliografija: str. 121-123

ISBN 978-907-8997-13-9
a) university - Europe b) university-industry relationship c) doctorate d) univerza - Evropa e) odnos med univerzo in industrijo f) doktorat

378
II 378 BORRELL-D., L. Collaborative
COBISS.SI-ID 1479419

78.
CONSORTIUM of Higher Education Researchers. Conference (21st ; 2008 ; Pavia)
        Questioning excellence in higher education : policies, experiences and challenges in national and comparative perspective / edited by Michele Rostan, Massimiliano Vaira. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense Publishers, 2011. - XVII, 193 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Higher education research in the 21st century series)

"Papers presented at the 21st Annual Conference of the Consortium of Higher Education Researchers (CHER) on "Excellence and Diversity in Higher Education. Meanings, Goals, and Instruments," which took place at the University of Pavia in 2008" --> str. XVI. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-6091-641-0 (trda vezava)
ISBN 978-94-6091-640-3 (broš.)
ISBN 978-94-6091-642-7 (e-knjiga)
a) higher education b) educational policy c) quality of education d) visokošolsko izobraževanje e) politika vzgoje in izobraževanja f) kvaliteta izobraževanja

378
378 CONSORTIUM Questioning
COBISS.SI-ID 9132105

79.
ESTERMANN, Thomas
        University autonomy in Europe : exploratory study / by Thomas Estermann & Terhi Nokkala. - Brussels : European University Association, EUA, cop. 2009. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EUA publications)

Dostopno tudi na: http://www.rkrs.si/gradiva/dokumenti/EUA_Autonomy_Report_Final.pdf. - Bibliografija: str. 44-45

ISBN 978-907-8997-16-0
a) university - Europe b) autonomy c) financing d) univerza - Evropa e) avtonomija f) financiranje

378
II 378 ESTERMANN, T. University
COBISS.SI-ID 1294587

80.
ESTERMANN, Thomas
        University autonomy in Europe II : the scorecard / by Thomas Estermann, Terhi Nokkala & Monika Steinel. - Brussels : European University Association, EUA, cop. 2011. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EUA publications)

Dostopno tudi na: http://www.eua.be/Libraries/Publications/University_Autonomy_in_Europe_II_-_The_Scorecard.sflb.ashx. - Bibliografija: str. 80-81

ISBN 978-907-8997-30-6
a) university - Europe b) autonomy c) univerza - Evropa d) avtonomija

378
II 378 ESTERMANN, T. University II
COBISS.SI-ID 2054139

81.
        The FUTURE university : ideas and possibilities / edited by Ronald Barnett. - New York ; London : Routledge, 2012. - X, 233 str. ; 24 cm. - (International studies in higher education)

Bibliografija: str. 208-224. - Kazali

ISBN 978-0-415-88192-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-94560-5 (e-knjiga)
a) higher education b) university c) visokošolsko izobraževanje d) univerza e) globalizacija f) interdisciplinarnost

378
378 FUTURE university
COBISS.SI-ID 9131593

82.
RAUHVARGERS, Andrejs
        Global university rankings and their impact / Andrejs Rauhvargers. - Brussels : European University Association, EUA, cop. 2011. - 81 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.eua.be/pubs/Global_University_Rankings_and_Their_Impact.pdf. - Na nasl. str.: EUA report on rankings. - Bibliografija: str. 76-79. - Summary

ISBN 978-907-8997-27-6
a) university b) university c) univerze d) rangiranje e) metodologija

378
II 378 RAUHVARGERS, A. Global
COBISS.SI-ID 1946107

83.
        TRIBES and territories in the 21st century : rethinking the significance of disciplines in higher education / edited by Paul Trowler, Murray Saunders and Veronica Bamber. - London ; New York : Routledge, 2012. - XVIII, 287 str. ; 24 cm. - (International studies in higher education)

Bibliografija: str. 259-284. - Kazalo

ISBN 978-0-415-88062-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-13693-5 (e-knjiga)
a) higher education b) research c) interdisciplinary approach d) visokošolsko izobraževanje e) raziskovanje f) medpredmetni pristop

378
378 TRIBES and territories
COBISS.SI-ID 9131337


39 ETNOLOGIJA.


84.
JALOVEC, Viljenka
        Uganke / avtorica Viljenka Jalovec ; ilustracije Marko Kočevar. - Ljubljana : Lenaja, 2011 ([Ljubljana] : Januš). - 27 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-93033-1-3
a) uganke

398.6
II 398.6 JALOVEC, V. Uganke
COBISS.SI-ID 255163136


5 NARAVOSLOVNE VEDE


85.
DEVETAK, Iztok
        Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo submikroreprezentacij / Iztok Devetak. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 114 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 97-112. - Kazalo

ISBN 978-961-253-076-1
a) science education b) teaching method c) concept formation d) motivation e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) didaktična metoda g) oblikovanje pojma h) motivacija i) submikropredstavitve j) pojmi k) razumevanje l) vizualizacija m) srednje šole n) kemija

5
5 DEVETAK, I. Zagotavljanje
COBISS.SI-ID 260592896

86.
KRNEL, Dušan
        Naravoslovje 6 : za 6. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 83 str. : ilustr. ; 29 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-241-094-0
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5(075.2) KRNEL, D. Naravoslovje 6
COBISS.SI-ID 243199744

87.
SLOVENSKO združenje za geodezijo in geofiziko. Strokovno srečanje (17 ; 2012 ; Ljubljana)
        Raziskave s področja geodezije in geofizike 2011 : zbornik predavanj / 17. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2012 ; [organizator srečanja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ; uredniški odbor Miran Kuhar]. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012. - 134 str. : ilustr. ; 29 cm

80 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6884-00-6
a) geology - conference b) geologija - konferenca c) geodezija d) geofizika

550.3(497.4)(082)
528(497.4)(082)
II 55 SLOVENSKO Raziskave 2011
COBISS.SI-ID 259579904


51 MATEMATIKA.


88.
BLYTH, Thomas Scott
        Basic linear algebra / T. S. Blyth and E. F. Robertson. - 2nd ed., 2nd printing. - London : Springer, 2005, cop. 2002. - IX, 232 str. ; 24 cm. - (Springer undergraduate mathematics series : SUMS, ISSN 1615-2085)

Kazalo

ISBN 1-85233-662-5
ISBN 978-1-85233-662-2
a) mathematics b) matematika c) linearna algebra

512
512 BLYTH, T. S. Basic
COBISS.SI-ID 9149513

89.
CAMERON, Peter J., 1947-
        Sets, logic and categories / Peter J. Cameron. - 4th printing. - London : Springer, 2005, cop. 1998. - X, 180 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer undergraduate mathematics series : SUMS, ISSN 1615-2085)

Bibliografija: str. 175-176

ISBN 1-85233-056-2
ISBN 978-1-852330-56-9
a) mathematics b) matematika c) teorija množic d) matematična logika

511
511 CAMERON, P. J. Sets
COBISS.SI-ID 9150281

90.
MUNDICI, Daniele, 1946-
        Logic : a brief course / Daniele Mundici ; [translated by Krzysztof R. Apt, Centrum Wiskunde & Informatica]. - Springer, cop. 2012. - Milan [etc.]. - 124 str. ; 24 cm : ilustr. - (Unitext ; 60)

Prevod dela: Logica. - Kazalo

ISBN 978-88-470-2360-4
ISBN 978-88-470-2361-1 (e-knjiga)
a) mathematics b) matematika c) matematična logika

510
510 MUNDICI, D. Logic
COBISS.SI-ID 9150793

91.
        SVET matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirali Samo Jenčič, Ksenija Konvalinka in Uroš Hrovat ; fotografije prispevali Igor Modic ... et al.]. - 3. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Split] : Slobodna Dalmacija). - 2 zv.(94; 95 str.) : ilustr. ; 29 cm

12.000 izv. - Vsebina: 1. del. - 94 str. + Rešitve, [7] f. pril. ; 2. del. - 95 str.

ISBN 978-961-02-0098-7
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51 SVET 4
COBISS.SI-ID 260027648


52 ASTRONOMIJA.


92.
DYER, Alan, 1953-
        Zvezda : od rojstva do črne luknje / Alan Dyer ; [prevedla Urška Pajer ; ilustr. Mark A. Garlick ... [et al.]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Brezmejnost znanja)

Prevod dela: Star. - 3.000 izv. - Potiskani spojni listi. - V knjigo je prilepljen zemljevid vesolja Veliki pok. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1387-7
a) astronomy - children's book b) astronomija - knjiga za otroke c) zvezde

52
II 52 DYER, A. Zvezda
COBISS.SI-ID 257450752


53 FIZIKA.


93.
        FIZIKA, moj poklic : življenje in delo naših fizičark / [glavni urednici Marta Klanjšek Gunde in Maja Remškar] ; zbrale in uredile Marta Klanjšek Gunde ... [et al.] ; [fotografije avtorice in navedeni viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 2007. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-961-6207-27-0
a) biografije b) fizičarke

53
53 FIZIKA, moj poklic
COBISS.SI-ID 234688000


54(043.2) KEMIJA.


94.
HABUŠ, Damjana
        Določanje atrazina in pentaklorofenola v vodi : diplomsko delo = Determination of atrazine and pentachlorophenol in water : graduation thesis / Damjana Habuš. - Ljubljana : [D. Habuš], 2012. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/665/. - Bibliografija: f. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehnična fak., Kemija in fizika
a) chemistry b) kemija c) pesticidi d) atrazin e) pentaklorofenol f) tekočinska kromatografija

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) HABUŠ, D. Določanje
COBISS.SI-ID 9144137


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


95.
ARTAČ, Sonja
        Biologija : praktikum za terensko delo : vsebinski sklopi: gozd, reka, travnik, mestni gozd oz. park, kraške jame in živalski vrt : [za gimnazije in srednje strokovne šole] / Sonja Artač ; [ilustracije Tamara Korošak ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 96

ISBN 978-3-7086-0639-2
a) biology - exercise b) secondary education c) biologija - vaja d) srednješolski pouk

57(075.3)
II 57 ARTAČ, S. Biologija
COBISS.SI-ID 258440448

96.
        BOTANIČNI terminološki slovar / [avtorji slovarja Franc Batič ... [et al.] ; urednika slovarja Franc Batič, Borislava Košmerlj-Levačič ; ilustracije Paul Veenvliet]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 650 str : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

700 izv. - Bibliografija: str. 645-650

ISBN 978-961-254-342-6
a) botany - dictionary b) botanika - slovar c) terminološki slovarji

58
Č 58 BOTANIČNI terminiloški
COBISS.SI-ID 259361792

97.
SVEČKO, Marina
        Spoznavam svoje telo : delovni zvezek za biologijo v 8. razredu osnovne šole / Marina Svečko ; [ilustracije Suzana Bužan, Erika Omerzel Vujić ; fotografije Peter Firbas in arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Medvode] : Premiere). - 91 str. : ilustr. ; 29 cm

3.500 izv.

ISBN 978-961-02-0277-6
a) biology - exercise b) primary education c) biologija - vaja d) osnovnošolski pouk

57(075.2)(076)
II 57(075.2) SVEČKO, M. Spoznavam 8
COBISS.SI-ID 259692032


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


98.
FINŽGAR, Bernarda
        Izolacija kvasovk Saccharomyces cerevisiae iz neobičajnih naravnih habitatov : diplomsko delo / Bernarda Finžgar. - Ljubljana : [B. Finžgar], 2012. - XII, 79 f., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/674 . - Bibliografija: f. 73-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) glive d) kvasovke e) naravni habitati f) življenjski krog

57:582.28(9)(043.2)
ZZ II 57(043.2) FINŽGAR , B. Izolacija
COBISS.SI-ID 9146697


61 MEDICINA.


99.
        DICTIONARY of developmental disabilities terminology / edited by Pasquale J. Accardo and Barbara Y. Whitman ; with Jennifer A. Accardo ... [et al.] ; illustrations by Tony Stubblefield. - 3rd ed. - Baltimore ; London ; Sydney : Paul H. Brookes, cop. 2011. - XX, 512 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 509-512. - Kazalo

ISBN 978-1-59857-070-0 (broš.)
ISBN 1-59857-070-6 (broš.)
a) backwardness - dictionary b) handicap c) razvojna motnja - slovar d) prizadetost

61
Č 61 DICTIONARY of developmental
COBISS.SI-ID 9135433

100.
        NIGHTLIFE reconsidered / edited by Matej Sande. - Trieste : The Etnoblog Intercultural Association, 2011. - 104 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 101-102

ISBN 978-88-906909-0-7
a) drug addiction - narcotic b) zasvojenost z drogami - narkotik c) nočno življenje d) DrogArt e) EB

613.8
613.8 NIGHTLIFE reconsidered
COBISS.SI-ID 9132617

101.
        PREPOVEDANE droge v Sloveniji : kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki problemi / [uredila Anton Dvoršek in Danijela Frangež]. - V Mariboru : Pravna fakulteta ; Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2011 ([Ljubljana] : Tipografija). - 121 str. : tabele ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija in povzetek pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6821-06-3 (Fakulteta za varnostne vede)
a) narcotic b) crime c) penal law - Slovenia d) narkotik e) delikt f) kazensko pravo - Slovenija g) droge h) prepovedane droge i) kazniva dejanja j) kazenski postopek

613.8
613.8 PREPOVEDANE droge
COBISS.SI-ID 255676928

102.
WHITBOURNE, Susan Krauss
        Adult development and aging : biopsychosocial perspectives / Susan Krauss Whitbourne, Stacey B. Whitbourne. - 4th ed. - Hoboken, NJ : Wiley, 2011. - XIII, 404 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. na ov. Adult development & aging. - Bibliografija: str. 333-378. - Kazali

ISBN 978-0-470-64697-7 (trda vezava)
a) adult b) elderly person c) health d) odrasli e) starejša oseba f) zdravje g) razvoj odraslih h) staranje

61
61 WHITBOURNE, S. K. Adult
COBISS.SI-ID 9137225


61(043.2) MEDICINA.


103.
MARTER, Vesna
        Alkohol in vožnja : razlogi za vožnjo pod vplivom alkohola : diplomsko delo / Vesna Marter. - Ljubljana : [V. Marter], 2011. - 119 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/659 . - Bibliografija: str. 107-111. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) alcohol b) traffic c) alkohol d) promet e) vožnja pod vplivom alkohola f) preprečevanje

613.81:629.4.072(043.2)
ZZ II 61(043.2) MARTER, V. Alkohol
COBISS.SI-ID 9140809


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


104.
POSVET o poučevanju tehnike (2012 ; Ljubljana)
        Posvet o poučevanju tehnike, SAZU, 15. marca 2012 / [uredil Slavko Kocijančič]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 176 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Znanje kot vrednota : izobraževanje za 21. stoletje ; 3)

Dostopno tudi na: http://vpo.sazu.vpo.si/simages/447-33-3.pdf. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki

ISBN 978-961-268-014-5
a) engineering b) teaching c) tehnika d) pouk

37.091.3:62(082)
62 POSVET Posvet
COBISS.SI-ID 260548608


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


105.
AVSEC, Stanislav
        Metoda merjenja tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne šole : doktorska disertacija / Stanislav Avsec. - Ljubljana : [S. Avsec], 2012. - XII, 222 str., CCXXXIX str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/663/. - Bibliografija: str. 205-219. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) engineering b) knowledge c) assessment d) primary school e) tehnika f) znanje g) vrednotenje h) osnovna šola i) tehnika in tehnologija j) tehnološka pismenost k) tehnološko mišljenje

62:37.011.33(043.3)
ZZ II 62(043.2) AVSEC, S. Metoda
COBISS.SI-ID 9141833


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


106.
PAVLIN, Petra, 1984-
        Uporabnost vsebin predmeta Gospodinjstvo v vsakdanjem življenju : diplomsko delo / Petra Pavlin. - Ljubljana : [P. Pavlin], 2011. - 46 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/655 . - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) knowledge c) curriculum d) gospodinjstvo e) znanje f) kurikulum

64(043.2)
ZZ II 64(043.2) PAVLIN, P. Uporabnost
COBISS.SI-ID 9138505


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


107.
BATISTUTA, Uršula
        Lokalna identiteta in njena podoba : diplomsko delo = [Local identity and its presentation : diploma thesis] / Uršula Batistuta. - Ljubljana : [U. Batistuta], 2011. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/658 . - Vzpor. nasl. in podnasl. navedena na hrbtni strani nasl. strani. - Bibliografija: f. 94-96. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) tourism c) likovna umetnost d) turizem e) lokalna identiteta f) likovna podoba g) vizualna podoba h) Tolminsko i) razglednice j) lokalni simboli

7.045
ZZ II 7(043.2) BATISTUTA, U. Lokalna
COBISS.SI-ID 687432

108.
DUROZOI, Gérard, 1942-
        History of the Surrealist movement / Gérard Durozoi ; translated by Alison Anderson. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2004, cop. 2002. - 805 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Histoire du mouvement surréaliste. - Bibliografija: str. 767-791. - Kazala

ISBN 0-226-17411-5
ISBN 0-226-17412-3 (broš.)
ISBN 978-0-226-17411-2
ISBN 978-0-226-17412-9 (broš.)
a) fine arts - 20th cent. b) literature - 20th cent. c) likovna umetnost - 20. stol. d) literatura - 20. stol. e) umetnostne smeri f) literarne smeri g) surrealizem h) zgodovinski pregledi

7.03
II 7.03 DUROZOI, G. History
COBISS.SI-ID 13334329

109.
        IS art history global? / edited by James Elkins. - New York ; London : Routledge, cop. 2007. - VIII, 464 str. ; 22 cm. - (The art seminar ; 3)

Opombe z bibliografijo na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 0-415-97785-1 (broš.)
ISBN 978-0-415-97785-2 (broš.)
a) history of art b) umetnostna zgodovina c) umetnostna kritika d) globalizacija e) internacionalizacija

7
7 IS art
COBISS.SI-ID 1052540

110.
PINTER, Tihomir
        Atelje in umetniki / fotografije Tihomir Pinter ; pogovor z umetniki Aleksander Bassin ; [predgovor Brane Kovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 230 str. : fotogr. ; 33 cm. - (Zbirka Ventilator)

500 izv. - Uvodna beseda / Brane Kovič: str. 6-7

ISBN 978-961-6661-33-1
a) Pinter, Tihomir (1938-) b) fine arts c) artist d) likovna umetnost e) umetnik f) slovenska fotografija g) portretna fotografija h) fotografije i) likovni umetniki j) intervjuji

7
II 7 PINTER, T. Atelje
COBISS.SI-ID 259894016

111.
SIMONIŠEK, Robert
        Slovenska secesija / Robert Simonišek. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011 ([Ljubljana] : Studio Print). - 374 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 355-366. - Slovenian Secession / translated by Klemen Perko and Robert Simonišek

ISBN 978-961-213-218-7
a) fine arts - Slovenia b) likovna umetnost - Slovenija c) secesija

7
7 SIMONIŠEK, R. Slovenska
COBISS.SI-ID 259881984

112.
ZABEL, Igor
        Speculationes / Igor Zabel. - Ljubljana : ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997 ([Ljubljana] : Dan). - 207 str. ; ilustr. : 17 cm. - (Studia humanitatis. Minora ; 4)

800 izv. - Bibliografija pri večini poglavij

ISBN 961-6192-15-9
a) fine arts b) likovna umetnost c) umetnostna kritika d) interpretacija e) eseji

7.01
7.01 ZABEL, I. Speculationes
COBISS.SI-ID 67245568


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


113.
ŽABOTA, Barbara
        Kongresni trg : zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske / Barbara Žabota. - Ljubljana : Založba ZRC, 2011 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu ; 4)

Spremna beseda Barbare Murovec na zadnji str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 72-76

ISBN 978-961-254-338-9
a) urbanization b) urbanizacija c) umetnostni vodniki d) slovenska umetnost e) Ljubljana f) Kongresni trg

71
71 ŽABOTA, B. Kongresni
COBISS.SI-ID 259176704


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


114.
BAJC, Katarina
        Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov : diplomsko delo / Katarina Bajc. - Ljubljana : [K. Bajc], 2012. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/634/. - Bibliografija: f. 80-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) spomeniki d) vojni spomeniki e) protispomeniki

725.954(043.2)
ZZ II 7(043.2) BAJC, K. Protispomeniki
COBISS.SI-ID 9130825


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


115.
BERNARD, Emerik
        Deleženje : eseja / Emerik Bernard. - Koper : Hyperion, 2008 (Izola : Repro point). - 228 str. ; 19 cm

500 izv. - Vsebuje tudi: Konkurenca in konkordanca

ISBN 978-961-6382-49-6
a) art b) umetnost c) teorija umetnosti

73/74
73/74 BERNARD, E. Deleženje
COBISS.SI-ID 241953024

116.
HOCKNEY, David, 1937-
        That's the way I see it / David Hockney ; edited by Nikos Stangos. - London : Thames and Hudson ; San Francisco : Chronicle books, cop. 1993 (Printed in Japan). - 248 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 0-8118-0506-9
ISBN 0-8118-1487-4
a) Hockney, David (1937-) b) fine arts c) likovna umetnost d) angleško slikarstvo e) 1970-1990 f) portreti g) naturalizem h) scenografija i) fotografija j) dokumentarno gradivo k) tihožitje l) plakati

75
II 75 HOCKNEY, D. That's
COBISS.SI-ID 9141577

117.
HUZJAN, Zdenko
        Tišinaste slike : [slike 1993 - 2012 = Hushed paintings : paintings 1993 - 2012 : Bežigrajska galerija 2, 29. februar - 28. marec 2012 = 29 January[!] - 28 March 2012] / Zdenko Huzjan ; [besedilo Miloš Bašin ; angleški prevod, English translation Tamara Soban ; fotografija, photograph Jaka Bregar]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2012 ([Ljubljana] : Bori). - 18 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija 2 ; 2012, 4)

Ov. nasl. - Dodatki k nasl. navedeni v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 300 izv.
a) Huzjan, Zdenko (1948-) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) 21.st. f) osebne razstave

75
75 HUZJAN, Z. Tišinaste
COBISS.SI-ID 9144649

118.
MESTNI muzej (Ljubljana)
        Več glav več ve : iz kiparske zbirke Mestnega muzeja Ljubljana : [8. februar - 31. december 2012, Mestni muzej Ljubljana] = Many heads are better than one : portraits from the sculpture collection of the City Museum of Ljubljana : [8 February - 31 December 2012, City Museum of Ljubljana] / [urednica, uvodni tekst, seznam literature Ana Pokrajac Iskra ; avtorji besedil Metka Simončič ... [et al.] ; uvod Blaž Peršin ; prevod v angleščino Alenka Klemenc, Branka Klemenc ; fotografije Matevž Paternoster, Maja Banović, Uroš Herlec]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2012. - 117 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 111-112. - Kazalo

ISBN 978-961-6509-29-9
a) sculpture b) kiparstvo c) Mestni muzej d) zbirke e) razstave

730.041.4(497.4)
73/74 MESTNI Več glav
COBISS.SI-ID 260046848


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


119.
DOBROTINŠEK, Anita, 1988-
        Vizualno okolje in šablonska risba : diplomsko delo / Anita Dobrotinšek. - Ljubljana : [A. Dobrotinšek], 2012. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/657 . - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) drawing c) primary school d) likovna vzgoja e) risanje f) osnovna šola g) šablone h) risanke

74(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) DOBROTINŠEK, A. Vizualno

COBISS.SI-ID 9139273


73/77


120.
        LILA Prap : pravljičarka, ki misli v podobah in zapisuje v znakih = a storyteller who thinks in images and writes in signs / [besedila Alenka Domjan ... [et al.] ; urednica Alenka Domjan ; prevodi v angleščino Tanja Passoni ; fotografije iz avtoričine dokumentacije = photos from the author's archive]. - Celje : Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti = Celeia Institute, Centre of Contemporary Art, Gallery of Contemporary Art, 2011 ([Vojnik] : Dinocolor). - 155 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija pri enem prispevku

ISBN 978-961-93015-0-0
a) Prap, Lila (1955-) b) illustration c) children's and youth literature d) ilustracija e) mladinska književnost f) knjižne ilustracije g) slovenska otroška književnost h) slovenske pisateljice

75.056(497.4):929Prap L.
75 LILA PRAP
COBISS.SI-ID 254531840


78 GLASBA.


121.
HONING, Henkjan
        Musical cognition : a science of listening / Henkjan Honing. - New Brunswick ; London : Transaction Publishers, 2011, cop. 2009. - XI, 150 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Iedereen is Muzikaal. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4128-4228-0
ISBN 1-4128-4228-X
a) music b) cognition c) glasba d) kognicija

78
78 HONING, H. Musical
COBISS.SI-ID 9136713


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


122.
        DA Vinci Learning [Videoposnetek] : [a pleasure to know]. - Slovenska izd. - [S. l. : s. n.], [2012?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v slov. - Dodatek k nasl. na ov. - Priloga revije Gea, marec 2012

Vsebina:
Znanost na dvorišču. Mali Einstein. Kaj in kako?. Nekoč je bilo življenje. Narava in tehnika. Velika imena. Nova - sodobna znanost
a) sciences b) vede c) televizijski programi

791.2
DVD 792 DA VINCI learning
COBISS.SI-ID 1099277150


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


123.
BRIC, Nina
        Likovnik v lutkovnem gledališču : diplomsko delo / Nina Bric. - Ljubljana : [N. Bric], 2012. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/636 . - Bibliografija: str. 59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) puppetry b) theatre c) pre-school child d) lutke e) gledališče f) predšolski otrok g) lutkovno gledališče h) lutkovne tehnike i) izdelava lutk

792.97:688.721(043.2)
ZZ II 79(043.2) BRIC, N. Likovnik
COBISS.SI-ID 9129545


796/799


124.
        SLOVENSKI smučarski slovar / [avtorji Aleš Guček ... [et al.] ; uredila Ljudmila Bokal ; angleški ustrezniki Suzana Stančič, nemški ustrezniki Katja Krajnc ; avtorji fotografij Miha Andoljšek ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 413 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU)

700 izv. - Bibliografija: str. 405-413

ISBN 978-961-254-341-9
a) winter sport - dictionary b) zimski šport - slovar c) terminološki slovarji d) smučarsko izrazje e) smučanje

796.9
796.9 SLOVENSKI Č 796.9 SLOVENSKI
COBISS.SI-ID 259302400


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


125.
PISTOTNIK, Borut
        Osnove gibanja v športu : osnove gibalne izobrazbe / Borut Pistotnik ; [slikovno gradivo Bogdan Martinčič, Borut Pistotnik]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Recenziji / Matej Majerič [in] Boris Sila: str. 6-7. - 400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6843-16-4
a) motor activity - textbook b) motor development c) play d) motorika - učbenik e) gibalni razvoj f) igra g) gibalno učenje h) motorične sposobnosti i) motorično učenje j) motorični testi k) meritve l) elementarne igre m) gimnastične vaje n) kineziologija

796
796 PISTOTNIK, B. Osnove
COBISS.SI-ID 257642240

126.
ŠKOF, Branko
        Spravimo se v gibanje - za zdravje in srečo gre : kako do boljše telesne zmogljivosti slovenske mladine? / Branko Škof ; [avtorica poglavja Duševne koristi telesne dejavnosti v razvojnem obdobju Martina Tomori ; soavtorica poaglavja [!] Izrazoslovje - pojasnitev nekaterih pojmov, povezanih s športno dejavnostjo za ohranjanje zdravje Eva Stergar ; ilustracije Damijan Stepančič]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 253 str. : ilustr. ; 24 cm

Povzetka recenzij / Ivan Čuk [in] Rado Pišot: str. [12 in 13]. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-961-6583-88-6
a) physical education b) motion c) health d) športna vzgoja e) gibanje f) zdravje g) športna aktivnost h) življenjski stil

796
796 ŠKOF, B. Spravimo
COBISS.SI-ID 249201664

127.
VIDEMŠEK, Mateja
        Ulovimo prosti čas : gibalne igre na prostem za otroke in starše / Mateja Videmšek, Barbara Stančevič ; [fotografije Bogdan Martinčič ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 139 str. : ilustr. ; 15 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6843-18-8
a) motor activity b) play c) pre-school child d) motorika e) igra f) predšolski otrok g) igre na prostem h) gibalne aktivnosti i) pripomočki j) igrišča

796.1
796.1 VIDEMŠEK, M. Ulovimo
COBISS.SI-ID 259296256


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


128.
BRKLJE, Karmen
        Povezanost gibalne/športne aktivnosti in prehranskih navad predšolskih otrok in njihovih staršev v Beli krajini : diplomska naloga / Karmen Brklje. - Ljubljana : [K. Brklje], 2012. - 72 f. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/677 . - Bibliografija: f. 60-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) eating habit c) pre-school child d) parents e) motorika f) prehrambena navada g) predšolski otrok h) starši

796.035:613.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) BRKLJE, K. Povezanost
COBISS.SI-ID 9148233

129.
PRAŠNIKAR, Andreja, 1975-
        Povezanost gibalnih/športnih aktivnosti vzgojiteljic v povezavi z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja : diplomska naloga / Andreja Prašnikar. - Ljubljana : [A. Prašnikar], 2011. - 46 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/637 . - Bibliografija: str. 39-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) sport c) trainer d) motorika e) šport f) vzgojitelj g) gibalne dejavnosti h) Zlati sonček (športni program)

796:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 79(043.2) PRAŠNIKAR, A. Povezanost
COBISS.SI-ID 9129289

130.
ŽIGON, Julija
        Nekatere kompetence študentov razrednega pouka v odnosu do športa : diplomsko delo / Julija Žigon. - Ljubljana : [J. Žigon], 2012. - IX, 40 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/682/. - Bibliografija: str. 37-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) attitude c) motivation d) športna vzgoja e) stališče f) motivacija g) šport h) kompetence

796:37.091.212(043.2)
ZZ II 79(043.2) ŽIGON, J. Nekatere
COBISS.SI-ID 9152329


81 JEZIKOSLOVJE


131.
ŽMAVC, Janja
        Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji [Elektronski vir] : komunikacijska kompetenca kot nujna sestavina odgovornega državljanstva / Janja Žmavc. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Documenta ; 2, ISSN 1855-9646)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik. -
Način dostopa (URL): http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=105. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 146 str. - 100 izv. - Bibliografija: str. 125-130. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-270-072-0
a) speech b) civics c) communication d) govor e) državljanska vzgoja f) komunikacija g) argumentacija h) retorika i) aktivno državljanstvo

81(086.034.4)
cdr 81 ŽMAVC, J. Vloga
COBISS.SI-ID 257217792


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


132.
DOBROVOLJC, Helena
        Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom / Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop. - Ljubljana : Založba ZRC, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 271 str. : tabele ; 24 cm

350 izv. - Na ov. tudi: Projekt 2008-2011. - Bibliografija: str. 265-271. - Kazala

ISBN 978-961-254-337-2
a) Slovenian language b) spelling c) slovenščina d) pravopis

811.163.6'35
811.163.6'35 DOBROVOLJC, H. Sodobni
COBISS.SI-ID 259168768

133.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za za slovenščino - jezik v 8. razredu osnovne šole / Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak ; ilustrator Damjan Stepančič ; [slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock in drugi viri]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2012. - 146 str.

ISBN 978-961-01-2140-4 (zv. 1)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) VOGEL, J. Slovenščina 8

COBISS.SI-ID 260417792


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


134.
ŽEMVA, Klementina
        Šolska interpretacija fantastične pripovedi : magistrsko delo / Klementina Žemva. - Ljubljana : [K. Žemva], 2011. - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 187-199. - Izveček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) literature b) curriculum c) primary school d) literatura e) kurikulum f) osnovna šola g) književna didaktika h) šolska interpretacija i) sodobna pravljica j) fantastična pripoved

82.09(043.2)
PP II 82(043.2) ŽEMVA, K. Šolska
COBISS.SI-ID 48146274


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


135.
BERNER, Rotraut Susanne
        Grimmove pravljice v stripu / Rotraut Susanne Berner ; prevedla Polonca Kovač. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno v Italiji). - [52] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Rotraut Susanne Berners Märchencomics. - 2.500 izv. - O avtorici: str. 2

ISBN 978-961-01-0974-7

821.112.2
II 821.112.2 BERNER, R. S. Grimmove
COBISS.SI-ID 244354816

136.
GRIMM, Jacob
        Najlepše pravljice / Jacob in Wilhelm Grimm ; ilustracije Adolf Born ; prevedla Alojzij Bolhar in Katja Bizjak. - 1. natis. - Preddvor : Narava, 2011 (natisnjeno na Poljskem). - 190 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6582-87-2

821.112.2
821.112.2 GRIMM, J. Najlepše
COBISS.SI-ID 256260864

137.
GRIMM, Jacob
        Rdeča kapica / Jacob in Wilhelm Grimm ; naslikala Marlenka Stupica ; [prevedel Fran Albreht]. - 9. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - [15] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Izv. stv. nasl.: Rotkäppchen. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1760-5

821.112.2
II 821.112.2 GRIMM, J. Rdeča
COBISS.SI-ID 254393088

138.
TRUBAR, Primož
        Nemški spisi [Elektronski vir] : 1550-1581 / Primož Trubar ; prevedel, opombe, komentarje in spremno besedo napisal Edvard Vrečko. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 20 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja ; 11)

Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=110. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 668 str. - 500 izv.

ISBN 978-961-270-101-7
a) Trubar, Primož (1508-1586) b) protestantske knjige

821.112.2
cdr 821.112.2 TRUBAR, P. Nemški
COBISS.SI-ID 259220992

139.
VENNEMANN, Kevin, 1977-
        Mara Kogoj / Kevin Vennemann ; [iz nemščine prevedla in spremno besedo napisala Urška P. Černe]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2011. - 216 str. ; 20 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 14)

Prevod dela: Mara Kogoj. - 600 izv.

ISBN 978-961-213-219-4
a) Koroški Slovenci

821.112.2
821.112.2 VENNEMANN, K. Mara
COBISS.SI-ID 259984896


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


140.
CESAR, Emil
        Ko se trgajo korenine : nekaj spominov na sodobnike / Emil Cesar. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011 ([Ljubljana] : Birografika). - 263 str. : fotogr. ; 21 cm

160 izv. - Bibliografija: str. 263

ISBN 978-961-6654-75-3
a) Cesar, Emil (1927-) b) znani Slovenci c) spomini

821.163.6
821.163.6 CESAR, E. Ko se trgajo
COBISS.SI-ID 257372928

141.
HUZJAN, Zdenko
        Tišinasto / Zdenko Huzjan ; [spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2012. - 62 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; 55)

200 izv.

ISBN 978-961-6644-97-6

821.163.6
821.163.6 HUZJAN, Z. Tišinasto
COBISS.SI-ID 260280576

142.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        V deželi pogumnih princes / Tatjana Kokalj ; [ilustracije in kolaži Anja Kokalj in Sanja Janša ; fotografije Žiga Kokalj]. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2008 (Ivančna Gorica : Impress). - 213, [2] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Modra pomaranča)

600 izv.

ISBN 978-961-6067-43-0

821.163.6
821.163.6 KOKALJ, T. V deželi
COBISS.SI-ID 243120896

143.
KOKELJ, Nina
        Nejc in palček Palček / Nina Kokelj ; [ilustrirala] Marija Prelog. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012. - [27] str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-00-0815-6

821.163.6
821.163.6 KOKELJ, N. Nejc
COBISS.SI-ID 248293376

144.
KOS, Božo, 1931-2009
        Škratki elektroni in Pepelka / [avtor teksta in ilustracij] Božo Kos. - Ljubljana : Koskos, 2000 ([Ljubljana] : Littera picta). - 36 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-90889-1-3
a) elektrika b) knjige za otroke

821.163.6-93-32
537(02.053.2)
537 KOS, B. Škratki
COBISS.SI-ID 110397184

145.
MARINČIČ, Marko, 1968-
        Križ nad slovansko Trojo : latinski palimpsesti v Prešernovem Krstu pri Savici / Marko Marinčič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011 (Ljubljana : Itagraf). - 222 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 62)

Bibliografija: str. 209-222

ISBN 978-961-213-217-0
a) Prešeren, France (1800-1849) b) stara latinska književnost c) Eneida d) Krst pri Savici e) literarni vplivi f) medbesedilnost

821.163.6.09
821.163.6.09 MARINČIČ, M. Križ
COBISS.SI-ID 259575552

146.
MAZI, Nina
        Velikonočni zajec / Nina Mazi ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2012. - [15] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

7.500 izv,. - Priloga revije Zmajček

ISBN 978-961-93125-2-0

821.163.6
821.163.6 MAZI, N. Velikonočni
COBISS.SI-ID 260868608

147.
TRŠAR, Marijan, 1922-2010
        Moja akademijska leta / [besedilo, risbe] Marijan Tršar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012. - 213 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-278-006-7
a) Tršar, Marijan (1922-2010) b) slovenski slikarji c) spomini

821.163.6-94
75(497.4):929Tršar M.
929 TRŠAR, M. Moja
COBISS.SI-ID 260072448


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


148.
TERČIČ, Katja
        Analiza besedil iz serije Blazno resno pisateljice Dese Muck : diplomsko delo / Katja Terčič. - Ljubljana : [K. Terčič], 2012. - VI, 59 str., IX ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/675 . - Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) ethics c) sexuality d) mladinska književnost e) etika f) seksualnost

821.163.6.09(043.2)
ZZ II 82(043.2) TERČIČ, K. Analiza
COBISS.SI-ID 9147977


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


149.
BANDELJ, Andrej, 1980-
        Tržaško in Goriško / [Andrej Bandelj, Samo Pahor, Aldo Rupel ; urednik Drago Kladnik ; kartografija Rok Ciglič ; fotografije Andrej Bandelj ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Present). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. Evropa, ISSN 1408-6395 ; 8)

Avtorji navedeni na ov.; v kolofonu in CIP-u napačno naveden kot avtor Bojan Erhartič. - 600 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-254-184-2
a) local studies b) domoznanstvo c) Tržaška pokrajina d) Goriška (Italija) e) turistični vodniki

908
908 BANDELJ, A. Tržaško
COBISS.SI-ID 250355456

150.
        LIVING geography : exciting futures for teachers and students / [edited by] David Mitchell. - London : Chris Kington Publishing, 2009. - VI, 220 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 213-220. - Kazalo

ISBN 978-1-899857-20-3 (broš.)
ISBN 1-899857-20-6 (broš.)
a) geography b) teaching objective c) curriculum d) geografija e) učni cilj f) kurikulum

91:371.3
II 91:371.3 LIVING geography cdr 91:371.3 LIVING geography
COBISS.SI-ID 40345698


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


151.
BROAD, James
        A-Z advancing geography. Key skills / James Broad. - Shefield : Geographical Association, 2004, cop. 2001. - 72 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 1-903448-10-7
a) geography b) teaching objective c) secondary education d) geografija e) učni cilj f) srednješolski pouk g) terensko delo h) praktični pouk

91:371.3
II 91 BROAD, J. A-Z advancing
COBISS.SI-ID 9143369

152.
KLOPČIČ, Nataša, 1987-
        Tuhinjsko - Motniška dolina skozi zgodovino : terensko delo za učence 4. razreda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju : diplomsko delo / Nataša Klopčič. - Zgornji Tuhinj : [N. Klopčič], 2012. - VI, 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/656 . - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) cultural heritage c) primary school d) domoznanstvo e) kulturna dediščina f) osnovna šola g) Tuhinjska dolina

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) KLOPČIČ, N. Tuhinjsko
COBISS.SI-ID 9138761


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


153.
SPACAL, Borut
        Nočni cvet : spomini na očeta / Borut Spacal ; [slikovno gradivo osebni arhiv družine Spacal, zasebne zbirke, Moderna galerija - Ljubljana]. - Trst : ZTT = EST, 2007 (Gorica : Grafica Goriziana). - 162 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-88-7174-092-8
a) Spacal, Lojze (1907-2000) b) painting c) slikarstvo d) spomini e) biografije

929
929 SPACAL, B. Nočni
COBISS.SI-ID 2783468

154.
ŠTRUBELJ, Zvone
        Pogum besede, Primož Trubar, 500 let : 1508-2008 / Zvone Štrubelj ; [fotografije Franc Arh ... et al.]. - 2., dopolnjena izd. - Celovec : Mohorjeva družba ; Celje : Društvo Mohorjeva družba ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 319 str. : ilustr. ; 25 cm

1.400 izv. - Knjigi na pot / Marko Dvořák: str. 9-13. - O avtorju: str. 318. - Bibliografija: str. 314-317

ISBN 978-3-7086-0448-0 (Mohorjeva Celovec)
ISBN 978-961-218-799-6 (Društvo Mohorjeva družba)
a) Trubar, Primož (1508-1586) b) prva slovenska knjiga c) pisma d) srednjeveški rokopisi e) protestanti f) biografije

929Trubar P.
929 ŠTRUBELJ, Z. Pogum
COBISS.SI-ID 243497984


93 ZGODOVINA.


155.
POBEŽIN, Gregor
        Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo [Elektronski vir] : pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah / Gregor Pobežin ; urednik izdaje Jonatan Vinkler. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 16, ISSN 1855-9638)

Način dostopa (URL): http://193.2.222.157/Sifranti/StaticPage.aspx?id=104. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 250 str. - 75 izv. - Bibliografija: str. 233-242. - Kazalo

ISBN 978-961-270-049-2
a) Sallustius Crispus, Caius (87-35 pr.n.št.) b) ancient history c) stara zgodovina d) antika e) antično zgodovinopisje f) rimsko zgodovinopisje g) zgodovinarji h) rimska književnost

93
cdr 93 POBEŽIN, G. Rimski
COBISS.SI-ID 256793600

156.
VINKLER, Jonatan
        Uporniki, "hudi farji" in Hudičevi soldatje [Elektronski vir] : podobe iz evropskih in "slovenskih" imaginarijev 16. stoletja / Jonatan Vinkler. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 17, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik. -
Način dostopa (URL): http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_17_ISBN%20978-961-270-095-9_SWF/ISBN%20978-961-270-095-9.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 270 str. - 100 izv. - Bibliografija: str. 249-262. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-270-097-3
a) Trubar, Primož (1508-1586) b) history - Europe - 16th cent. c) zgodovina - Evropa - 16. stol. d) protestantizem e) kulturna zgodovina

930.85(4)
cdr 93 VINKLER, J. Uporniki
COBISS.SI-ID 259209984


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO