COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


junijske novosti


1.
        UČINKOVITO ravnanje z odpadki in emisijami : strokovna navodila, vzorci in primeri dobre prakse za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema ravnanja z okoljem / avtorji Anes Durgutović ... [et al.] . - Maribor (Prešernova 1) : Forum Media, 2008-. - 1 zv. (loč. pag.) ; 23 cm

Se četrtletno spreminja in dopolnjuje
ISSN 1855-4792 = Učinkovito ravnanje z odpadki in emisijami

502/504

COBISS.SI-ID 241168128

2.
        USPEŠNO vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje : zbornik / [uredniški odbor Jožek Horvat Muc ... et al.]. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-93062-2-2
a) social integration b) intercultural education c) teaching programme d) socialna integracija e) medkulturna vzgoja f) učni programi g) Romi h) projekti i) Slovenija

376-054.57(497.4=214.58)(082)
316.35 USPEŠNO vključevanje
COBISS.SI-ID 67569409


0 SPLOŠNO.


3.
KONFERENCA Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi (2011 ; Predoslje)
        Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi : zbornik konference / [Konferenca Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi], Brdo, 25. in 26. oktober 2011 ; [avtorji prispevkov Fani Nolimal ... [et al.] ; organizatorji Zavod RS za šolstvo ... [et al.] ; uredila Fani Nolimal]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011. - 212 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/bralnapismenost/files/ZBORNIK_BRALNA_PISMENOST_2011.pdf. - Dodatek k nasl. na ov.: Zbornik prispevkov. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov konference. - Korporativni avtor naveden na ov. - Prispevki v slov., eden v angl. - 600 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in/ali angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-234-999-8
a) reading - conference b) literacy c) branje - konferenca d) pismenost e) bralna pismenost f) komunikacijske zmožnosti

028
II 02 KONFERENCA Bralna
COBISS.SI-ID 258423808

4.
        RESEARCH methods and methodologies in education / edited by James Arthur... [et al.]. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - XXXIV, 417 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-0-85702-038-3
ISBN 978-0-85702-039-0 (broš.)
a) educational research b) research method c) statistical method d) pedagoško raziskovanje e) raziskovalna metoda f) statistična metoda

001
001 RESEARCH methods
COBISS.SI-ID 9249353


1 FILOZOFIJA.


5.
BADIOU, Alain, 1937-
        Deleuze, hrumenje Biti ; Drugi manifest za filozofijo / Alain Badiou ; prevod Rok Benčin ... [et al.] ; [imensko in stvarno kazalo Magdalena Stanimirović]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : DZS). - 245 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Moderna / Filozofski inštitut ZRC SAZU, ISSN 2232-3007)

Prevoda del: Deleuze, la clameur de l'etre ; Second manifeste pour la philosophie. - 450 izv. - Bibliografija: str. 227-229. - Kazali

ISBN 978-961-254-363-1
a) Deleuze, Gilles (1925-1995) b) philosophy c) filozofija d) franscoska filozofija e) 20. st.

1
1 BADIOU, A. Deleuze
COBISS.SI-ID 261189120


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
CARSON, Rachel, 1907-1964
        The sense of wonder / Rachel Carson ; photographs by Nick Kelsh ; introduction by Nick Kelsh. - New York : HarperCollins, cop. 1998. - 111 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 0-06-757520-X
ISBN 978-0-06-757520-8
a) adult-child relation b) perception c) odnos med odraslim in otrokom d) zaznavanje e) narava f) pokrajina g) občutki

159.93
II 159.9 CARSON, R. Sense
COBISS.SI-ID 9275465

7.
CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly
        Creativity : flow and the psychology of discovery and invention / Mihaly Csikszentmihalyi. - 1st HarperPerennial ed. - New York : HarperPerennial, 1997, cop. 1996. - VIII, 456 str. ; 21 cm

Bibliografija: 429-442. - Kazalo

ISBN 0-06-017133-2
a) ustvarjalnost b) creativity c) razvoj ustvarjalnosti d) ustvarjalno mišljenje

159.954
159.954 CSIKSZENTMIHALYI Creativity
COBISS.SI-ID 647526

8.
JURIŠEVIČ, Mojca
        Nadarjeni učenci v slovenski šoli : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu] / Mojca Juriševič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 117-124. - Kazalo

ISBN 978-961-253-094-5
a) gifted b) primary school c) nadarjeni d) osnovna šola

159.928
159.928 JURIŠEVIČ, M. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 262075904

9.
        PHYSIOLOGICAL measures of emotion from a developmental perspective : state of the science / [edited by] Tracy A. Dennis, Kristin A. Buss, and Paul D. Hastings. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. - VIII, 204 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development. Serial, ISSN 0037-976X. 2012 ; No. 303 ; Vol.77, no. 2 / series editor W. Andrew Collins)

Bibliografija: str. 139-182. - Kazalo
a) socialization b) emotion c) attachment d) emotional disorder e) behaviour disorder f) socializacija g) emocija h) navezanost i) čustvene motnje j) motnje vedenja

159.922.7
159.922.7 PHYSIOLOGICAL measures
COBISS.SI-ID 9247305


316 SOCIOLOGIJA.


10.
DJURIĆ, Rajko
        Zgodovina romske književnosti / Rajko Djurić, Jožek Horvat - Muc. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije = Romani Union, 2010 (Murska Sobota : Klar). - 128 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.zveza-romov.si/shared_files/uvrvi/zgodovinaromknj.pdf. - O avtorjema: str. 127. - Bibliografija: str. 117-126

ISBN 978-961-91777-8-5 (Zveza Romov Slovenije)
a) literature b) literatura c) romska književnost d) romski književniki

316.35
316.35 DJURIĆ, R. Zgodovina
COBISS.SI-ID 251671296

11.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Pravopis romskega jezika / Jožek Horvat Muc, Rajko Djurić ; [uredil, prevedel Geza Bačič]. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 104 str ; 20 cm

Dostopno tudi na: http://www.zveza-romov.si/shared_files/uvrvi/Pravopisromskegajezika.pdf. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 103-104

ISBN 978-961-93062-4-6
a) romščina b) pravopis

316.35
316.35 HORVAT, J. Pravopis
COBISS.SI-ID 258033408

12.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Romski abecednik / Jožek Horvat Muc, Rajko Djurić. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 2012 (Murska Sobota : Klar). - 71 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93062-5-3
a) romščina b) abeceda c) pravopis

316.35
316.35 HORVAT, J. Romski
COBISS.SI-ID 261567488

13.
        HUMAN rights of Roma and Travellers in Europe. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2012. - 251 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Human rights writings)

Dostopno tudi na: http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfRoma_WEB.pdf. - Bibliografija: str. 225-251. - Summary

ISBN 978-92-871-7200-6
a) human rights b) racism c) človekove pravice d) rasizem e) Romi f) nomadi

316.35
316.35 HUMAN
COBISS.SI-ID 434431


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


14.
ROŽMAN, Mojca
        Spolna zloraba otrok ter seznanjenost strokovnih delavcev s to problematiko = Sexual abuse of children and knowledge of professionals in this issue : diplomska naloga / Mojca Rožman. - Ljubljana : [M. Rožman], 2012. - 52 f., [6] f. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/815 . - Bibliografija: f. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sexual offence c) predšolski otrok d) spolni prestopek e) spolna zloraba f) znaki žrtve g) preprečevanje

364.633(043.2)
ZZ II 36(043.2) ROŽMAN, M. Spolna
COBISS.SI-ID 9241161


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


15.
DEWEY, John, 1859-1952
        Šola in družba / John Dewey ; spremni študiji Slavko Gaber in Ana Pešikan ; [prevod Goran Gaber]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 140 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Temeljne razprave)

Prevod dela: The school and society. - Dewey z izkušnjo učenca in učitelja / Slavko Gaber: str. 99-118. - Deweyjeva aktivna šola / Ana Pešikan: str. 119-136. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-253-060-0
a) Dewey, John (1859-1952) b) philosophy of education c) educational sociology d) pedagoška filozofija e) pedagoška sociologija

37.01
37.01 DEWEY, J. Šola
COBISS.SI-ID 261780736

16.
HINDUJA, Sameer
        School climate 2.0 : preventing cyberbullying and sexting one classroom at a time / Sameer Hinduja, Justin W. Patchin. - Thousand Oaks : Corwin, 2012. - XVII, 193 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo. - Vsebina: Teens, technology, and trouble ; School climate: where it begins and ends ; Adolescent mistreatment in the 21st century: an introduction to cyberbullying ; Adolescent relationships in the 21st century: an introduction to sexting ; School climate and online misbehaviors ; Strategies for improving your school climate ; It takes a village: social norms, bystanders, and peer mentoring ; Prevention through assessment: taking the pulse of your school and students ; Effective prevention requires effective response

ISBN 978-1-4129-9783-6 (broš.)
ISBN 1-4129-9783-6 (broš.)
a) bullying b) sexism c) class management d) ustrahovanje e) sexism f) vodenje razreda g) internet h) zlorabe i) preventiva

37.015
37.015 HINDUJA, S. School
COBISS.SI-ID 9253961

17.
        KEY data on education in Europe 2012 / [prepared by] Eurydice, Eurostat. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2012. - 206 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Key data on education in European Union, ISSN 1725-1621)

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf

ISBN 978-92-9201-242-7

doi: 10.2797/77414
a) education system - Europe - statistical data b) sistem vzgoje in izobraževanja - Evropa - statistični podatki

37
II 37 KEY data 2012
COBISS.SI-ID 164278

18.
MOŽINA, Tanja, 1969-
        Mozaik kakovosti : priporočila za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji / Tanja Možina, Sonja Klemenčič. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 310 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://arhiv.acs.si/ucna_gradiva/Mozaik_kakovosti.pdf. - 250 izv. - Bibliografija: str. 309-310

ISBN 978-961-6851-09-1
a) quality of education b) teaching quality c) kvaliteta izobraževanja d) kvaliteta pouka e) sistem kakovosti

37.01
II 37 MOŽINA, T. Mozaik
COBISS.SI-ID 259360768

19.
        STO jezikov otrok : priročnik / [avtorice Katarina Jakopič Branc ... et al.] ; urednici Tatjana Devjak in Sanja Berčnik ; [fotografije arhivi vrtcev in Klemen Klemenc]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/devjak_bercnik.pdf. - 350 izv. - Na dnu nasl. str.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. - Bibliografija: str. 84

ISBN 978-961-253-085-3
a) pre-school education b) project method c) predšolska vzgoja d) projektna metoda e) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2.091.313
II 373.2 STO
COBISS.SI-ID 261739520


37.015.3


20.
        SOCIAL cohesion in education / edited by Bogdana Borota ... [etc.]. - Horlivka : Horlivka state pedagogical institute for foreign languages, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 333 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Na nasl. str.: Ministry for education and science Ukraine, Horlivka state pedagogocal institute for foreign languages. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-966-8469-19-0
ISBN 978-966-8469-19-9 !
a) education system b) integration c) gifted d) sistem vzgoje in izobraževanja e) integracija f) nadarjeni g) socialna kohezivnost h) nadarjenost i) inkluzija

37.015.3(082)
CC-APA:
3530
37.015.3 SOCIAL cohesion
COBISS.SI-ID 48601698


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


21.
PETAN, Mateja, 1987-
        Zdravstveni status učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo : diplomsko delo / Mateja Petan. - Ljubljana : [M. Petan], 2012. - X, 89 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/818 . - Bibliografija: str. 79-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) health c) physical education d) učitelj e) zdravje f) športna vzgoja

37.011.3:331.47(043.2)
ZZ II 37(043.2) PETAN, M. Zdravstveni
COBISS.SI-ID 9247817

22.
PETERŠIČ, Katja, 1988-
        Razvoj socialne pedagogike v Sloveniji : diplomsko delo / Katja Peteršič. - Ljubljana : [K. Peteršič], 2012. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/848 . - Bibliografija: str. 93-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) socialna pedagogika d) razvoj e) socialni pedagogi

37.013.42(497.4)(043.2)
ZZ II 37(043.2) PETERŠIČ, K. Razvoj
COBISS.SI-ID 9264713

23.
SMOLE, Anita, 1982-
        Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Anita Smole. - Ljubljana : [A. Smole], 2012. - 120 str., [60] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/820 . - Bibliografija: str. 116-120. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) Slovenian language b) written expression c) assessment d) primary school e) slovenščina f) pisno izražanje g) vrednotenje h) osnovna šola i) sporazumevalna zmožnost j) tvorjenje besedila k) vrednotenje besedil l) opisniki vrednotenja

37.091.26(043.2)
ZZ II 37(043.2) SMOLE, A. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 9248329

24.
SOKLIČ, Špela Elizabeta
        Položaj učencev po prehodu v novo kulturno-jezikovno okolje v slovenski osnovni v šoli : magistrsko delo / Špela Elizabeta Soklič. - Ljubljana : [Š. E. Soklič], 2012. - 174 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/817 . - Bibliografija: str. 156-167. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) migration b) child of foreign national c) intercultural education d) migracija e) otrok druge nacionalnosti f) medkulturna vzgoja g) novopriseljeni učenci h) multikulturalizem i) interkulturna pedagogika j) asimilacija k) inkluzija

37.091.8(043.2)
ZZ II 37(043.2) SOKLIČ, Š.E. Položaj
COBISS.SI-ID 9248073


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


25.
        TEACHER education for change : the theory behind the Council of Europe Pestalozzi Programme / edited by Josef Huber, Pascale Mompoint-Gaillard. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 2011. - 151 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Pestalozzi series ; no. 1)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-92-871-7020-0 (broš.)
a) teacher education b) aims of education c) value d) izobraževanje učiteljev e) vzgojni cilji f) vrednota g) Pestalozzi program h) kritična pedagogika i) pravičnost

371.13/.16
371.13/.16 TEACHER education
COBISS.SI-ID 1712252


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


26.
BRAČUN Sova, Rajka
        Z igro v kiparski svet Dragice Čadež / Rajka Bračun Sova, Brigita Strnad ; [fotografije Andrej Firm ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/kiparski-svet.pdf
Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/833 . - 350 izv. - Na dnu ov.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. - Bibliografija: str. 63-64

ISBN 978-961-253-087-7
a) pre-school education b) art education c) predšolska vzgoja d) likovna vzgoja e) Reggio Emila pedagoški koncept

373.2
II 373.2 BRAČUN SOVA, R. Z igro
COBISS.SI-ID 261511168

27.
        KAKO je nastala risanka v Vrtcu Globoko : participacija otrok v vrtcu : priročnik / Marcela Batistič Zorec ... [et al.] ; [fotografije in likovni izdelki otrok arhiv Vrtca Globoko]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 97, [V] str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_risanka.pdf. - Priročnik je nastal v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. - 350 izv. - Bibliografija: str. I-V
- - Skriti zaklad na gradu [Videoposnetek] / skupina Sončki (4-6 let) ; vzgojitelja Mateja Kalin, Aleksander Novaković. - 1 video DVD (4 min, 28 sek) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-253-086-0
a) pre-school education b) project method c) predšolska vzgoja d) projektna metoda e) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2
II 373.2 KAKO JE cdr 373.2 KAKO JE
COBISS.SI-ID 261235456

28.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Teorija in praksa sodelovanja s starši : priročnik / Jurka Lepičnik Vodopivec ; [fotografije Slavica Hajdinjak]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/lepicnik_vodopivec.pdf. - 350 izv. - Na dnu nasl. str.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. - Bibliografija: str. 43-44

ISBN 978-961-253-082-2
a) pre-school education b) parent-school relation c) parent-teacher relation d) predšolska vzgoja e) odnos med starši in šolo f) odnos med starši in učiteljem

373.2
II 373.2 LEPIČNIK, J. Teorija
COBISS.SI-ID 261080832

29.
        NARAVOSLOVJE v Reggio projektih : priročnik / uredniki Dušan Krnel, Ana Gostinčar Blagotinšek, Stojan Kostanjevec ; [fotografije arhivi vrtcev]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/krnel_gostincar_kostanjevec.pdf. - 350 izv. - Na dnu nasl. str.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoskih načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-253-083-9
a) pre-school education b) science education c) project method d) predšolska vzgoja e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) projektna metoda g) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2
II 373.2 NARAVOSLOVJE
COBISS.SI-ID 261224704

30.
POLAK, Alenka
        Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu : priročnik / Alenka Polak ; [fotografije Sanja Berčnik]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_polak.pdf
Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/832 . - 350 izv. - Na dnu nasl. str.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. - Bibliografija: str. 53-57

ISBN 978-961-253-084-6
a) pre-school education b) group work c) predšolska vzgoja d) skupinsko delo e) timsko delo f) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2
II 373.2 POLAK, A. Razvijanje
COBISS.SI-ID 261363200

31.
STO
        100 jezikov na čutni poti : ideje za prakso : priročnik / [avtorice Darija Skubic ... et al.] ; urednici Jera Zajec in Darija Skubic ; [fotografije arhiv vrtcev]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/zajec_skubic.pdf. - 350 izv. - Na dnu nasl. str.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. - Bibliografija: str. 45

ISBN 978-961-253-081-5
a) pre-school education b) motor activity c) language teaching d) predšolska vzgoja e) motorika f) jezikovni pouk g) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2
II 373.2 STO jezikov
COBISS.SI-ID 261048576

32.
        UČENJE je pustolovščina : [priročnik] / Nada Turnšek ... [et al.]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Na dnu nasl. str.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. - Bibliografija: str. 64-67

ISBN 978-961-253-091-4
a) pre-school education b) hidden curriculum c) principles of education d) predšolska vzgoja e) kurikulum z vzgojnimi vsebinami f) vrste vzgoje in izobraževanja g) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2
373.2 UČENJE II 373.2 UČENJE
COBISS.SI-ID 261900544


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


33.
KONČEK, Vanja
        Igre in igrače nekoč in danes ter izdelovanje starih igrač z otroki starimi med 3 in 5 let : diplomska naloga / Vanja Konček. - Ljubljana : [V. Konček], 2012. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) toy d) predšolski otrok e) praktično delo f) igrača g) stare igrače h) namizne igre

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KONČEK, V. Igre
COBISS.SI-ID 9263433

34.
OSOLNIK, Sandra, 1989-
        Ekskurzija in delo na prostem : diplomska naloga / Sandra Osolnik. - Ljubljana : [S. Osolnik], 2012. - 65 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/846 . - Bibliografija: f. 61. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) open air activities c) excursion d) predšolski otrok e) dejavnosti na prostem f) ekskurzija

373.2.016:338.48-6:37(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OSOLNIK, S. Ekskurzija
COBISS.SI-ID 9264201

35.
PAVŠIČ, Silvija
        Moj zabavni dan v vrtcu : participacija otrok = My funny day in the kindergarten : children's participation : diplomska naloga / Silvija Pavšič. - Ljubljana : [S. Pavšič], 2012. - VIII, 121 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/842 . - Bibliografija: str. 118-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) participation d) democratization e) predšolski otrok f) aktivna metoda g) soodločanje h) demokratizacija i) aktivno učenje j) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAVŠIČ, S. Moj
COBISS.SI-ID 9267017

36.
ROPOŠA, Katja, 1986-
        Papir in kaj vse lahko naredimo z njim : diplomska naloga / Katja Ropoša. - Ljubljana : [K. Ropoša], 2012. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/816 . - Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) activity method c) project method d) predšolska vzgoja e) aktivna metoda f) projektna metoda g) papir h) izdelki

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROPOŠA, K. Papir
COBISS.SI-ID 9247049

37.
RUČMAN, Suzana
        Participacija predšolskih otrok pri ureditvi igralnice : diplomska naloga / Suzana Ručman. - Ljubljana : [S. Ručman], 2012. - 52 str., [4] str. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/814 . - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) curriculum d) predšolski otrok e) soodločanje f) kurikulum g) demokratizacija vrtcev

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) RUČMAN, S. Participacija

COBISS.SI-ID 9241417

38.
ŠIMIC, Renata
        Učenje z raziskovanjem v vrtcu. Življenje na podeželju nekoč : problem zaprtega tipa : diplomska naloga / Renata Šimic. - Ljubljana : [R. Šimic], 2012. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/819 . - Bibliografija: str. 81. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) project method d) cultural heritage e) predšolski otrok f) aktivna metoda g) projektna metoda h) kulturna dediščina i) aktivno učenje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠIMIC, R. Učenje
COBISS.SI-ID 9247561

39.
ŠIŠKO, Tatjana, 1988-
        Spanje in počitek otrok v vrtcu : diplomska naloga / Tatjana Šiško. - Ljubljana : [T. Šiško], 2012. - 53 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/807 . - Bibliografija: str. 50-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) rest c) sleep d) predšolski otrok e) počitek f) spanje

373.2.016:613.79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠIŠKO, T. Spanje
COBISS.SI-ID 9242185

40.
URŠIČ, Monika, 1989-
        Medpodročno povezovanje matematike v projektu "Obisk nezemljanke" : diplomska naloga / Monika Uršič. - Ljubljana : [M. Uršič], 2012. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/808 . - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) mathematics c) interdisciplinary approach d) predšolska vzgoja e) matematika f) medpredmetni pristop g) aktivno učenje

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) URŠIČ, M. Medpodročno
COBISS.SI-ID 9241929

41.
ZALETELJ, Stanko
        Spoznavanje iglavcev s predšolskimi otroki : diplomska naloga / Stanko Zaletelj. - Ljubljana : [S. Zaletelj], 2012. - 140 str., [10] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/860 . - Bibliografija: str. 136-139. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) iglavci f) konstruktivizem

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZALETELJ, S. Spoznavanje

COBISS.SI-ID 9262921


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


42.
CVETKO, Barbara, 1986-
        Hipnoza in njena uporabnost na področju izobraževanja pri osnovnošolskih otrocih : diplomsko delo / Barbara Cvetko. - Ljubljana : [B. Cvetko], 2012. - VIII f., 173 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/853 . - Bibliografija: str. 119-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) learning b) learning difficulty c) hypnosis d) učenje e) učne težave f) hipnoza g) hipnoterapija

373.3:615.851.2(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) CVETKO, B. Hipnoza
COBISS.SI-ID 9275721

43.
ČUFER, Monika
        Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? : diplomsko delo / Monika Čufer. - Ljubljana : [M. Čufer], 2012. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/843 . - Bibliografija: str. 89-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pre-reading b) pre-writing c) individualized teaching d) priprave na učenje branja e) priprave na učenje pisanja f) individualiziran pouk g) opismenjevanje h) razvoj pismenosti

373.32.016:003(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ČUFER, M. Kako
COBISS.SI-ID 9262409

44.
DOLJAK, Maja, 1967-
        Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Maja Doljak. - Ljubljana : [M. Doljak], 2012. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/849 . - Bibliografija: str. 97-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) language teaching - reading - writing b) individualized teaching c) differentiated teaching d) jezikovni pouk - branje - pisava e) individualiziran pouk f) diferenciran pouk

373.32.016:003(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) DOLJAK, M. Individualizirano

COBISS.SI-ID 9265481

45.
NEMANIČ, Valentina
        Primerjalna analiza opismenjevanja v Angliji in Sloveniji : diplomsko delo / Valentina Nemanič. - Ljubljana : [V. Nemanič], 2012. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/859 . - Bibliografija: str. 80-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) education system - England b) curriculum c) literacy d) teaching method e) sistem vzgoje in izobraževanja - Anglija f) kurikulum g) pismenost h) didaktična metoda

373.32.016:003(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) NEMANIČ, V. Primerjalna
COBISS.SI-ID 9263177

46.
SLAPAR, Ana
        Razumevanje računskih operacij pri drugošolcih : diplomsko delo / Ana Slapar. - Ljubljana : [A. Slapar], 2012. - XIII, 107 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/841 . - Bibliografija: str. 94-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) educational game c) primary school d) matematika e) didaktična igra f) osnovna šola g) računske operacije

373.32:51(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SLAPAR, A. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9266761


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


47.
BOŽAK, Ksenija, 1986-
        Učenci, starši in učitelji o individualni učni pomoči iz matematike : diplomsko delo / Ksenija Božak. - Ljubljana : [K. Božak], 2012. - 136 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/824 . - Bibliografija: str. 107-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) learning difficulty b) mathematics c) remedial teaching d) učne težave e) matematika f) dopolnilni pouk g) učna pomoč

376:51(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BOŽAK, K. Učenci
COBISS.SI-ID 9252169

48.
BUČAR, Katarina, 1986-
        Sodelovanje med starši otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in specialnimi pedagogi na osnovni šoli : diplomsko delo / Katarina Bučar. - Ljubljana : [K. Bučar], 2012. - VI, 98 str., [6] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/851 . - Bibliografija: str. 94-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) parent-teacher relation c) primary school d) otrok s posebnimi potrebami e) odnos med starši in učiteljem f) osnovna šola g) inkluzija h) strokovni delavci i) partnerstvo

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BUČAR, K. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 9274953

49.
CESTNIK, Tina, Socialna pedagogika
        Dve stroki o eni motnji : diplomsko delo / Tina Cestnik. - Ljubljana : [T. Cestnik], 2012. - 160 str., [5] str. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/840 . - Bibliografija: str. 154-160. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) hyperactivity b) achievement c) self-concept d) hiperaktivnost e) uspešnost f) samopodoba g) ADHD h) pomoč učencem

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) CESTNIK, T. Dve
COBISS.SI-ID 9265993

50.
GANC, Anja, 1988-
        Trening organizacijskih veščin pri učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : diplomsko delo / Anja Ganc. - Ljubljana : [A. Ganc], 2012. - 96 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/852 . - Bibliografija: f. 90-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) hyperactivity b) skill c) attention d) hiperaktivnost e) spretnost f) pozornost g) ADHD h) organizacijske veščine i) metakognicija

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GANC, A. Trening
COBISS.SI-ID 9275209

51.
HAFNER, Saša, 1988-
        Ocena motoričnih sposobnosti štiriletnega dečka z Downovim sindromom : (študij primera) : diplomsko delo / Saša Hafner. - Ljubljana : [S. Hafner], 2012. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/809 . - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) motor development c) Downov sindrom d) gibalni razvoj e) motorične sposobnosti f) testni inštrumetnarij ABC gibanja

376.1:616-008.6(043.2)
ZZ II 376.1 HAFNER, S. Ocena
COBISS.SI-ID 9241673

52.
JEĐUD, Ivana
        Doprinos perspektive korisnica Odgojnog doma Bedekovčina u razumijevanju rizičnosti kod djevojaka : doktorska disertacija / Ivana Jeđud. - Zagreb : [I. Jeđud], 2011. - 225 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 193-219. - Sažetak ; Summary. - Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
a) community home b) juvenile delinquency c) girl d) vzgojni dom e) mladoletniško prestopništvo f) deklica

376.1-056.47(043.3)
ZZ II 376.1(043.2) JEĐUD, I. Doprinos
COBISS.SI-ID 9252681

53.
KASTELIC, Helena, 1987-
        Osebnostne značilnosti gluhih in naglušnih učencev v večinski osnovni in srednji šoli in njihova povezanost z učno uspešnostjo : diplomsko delo / Helena Kastelic. - Ljubljana : [H. Kastelic], 2012. - 69 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/821 . - Bibliografija: str. 65-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) aurally handicapped - deaf b) achievement gain c) individual characteristics d) naglušni - gluhi e) šolska uspešnost f) individualna karakteristika g) inkluzija

376.1-056.263(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KASTELIC, H. Osebnostne
COBISS.SI-ID 9251145

54.
KOVAČIČ, Jasna, 1987-
        Pripovedovanje zgodbe petletnega otroka z lažjo govorno jezikovno motnjo : diplomsko delo / Jasna Kovačič. - Ljubljana : [J. Kovačič], 2012. - 133 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/825 . - Bibliografija: str. 63-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdo-logo
a) story telling b) speech defect c) speech therapy d) pripovedovanje zgodb e) govorna motnja f) logopedija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOVAČIČ, J. Pripovedovanje

COBISS.SI-ID 9252425

55.
MALNAR Novak, Martina, 1986-
        Vključevanje otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v vrtec : diplomsko delo / Martina Malnar Novak. - Ljubljana : [M. Malnar Novak], 2012. - VII, 99 f., IX f. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/856 . - Bibliografija: f. 95-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) pre-school child c) integration d) otrok s posebnimi potrebami e) predšolski otrok f) integracija g) inkluzija h) zgodnja obravnava

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MALNAR Novak, M. Vključevanje

COBISS.SI-ID 9275977


378 VISOKO ŠOLSTVO.


56.
        PAKET prve pomoći : studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju : studenti studentima / [priredio Igor Pucarević]. - Beograd : Beogradska otvorena škola, 2011 (Beograd : Dosije studio). - 115 str. : tabele ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-86-83411-54-2 (broš.)
a) higher education b) research technique - reference book c) visokošolsko izobraževanje d) raziskovalna tehnika - priročnik

378
378 PAKET prve
COBISS.SI-ID 186343692


39 ETNOLOGIJA.


57.
LÜTHI, Max, 1909-
        Evropska pravljica : forma in narava / Max Lüthi ; [prevedla Alenka Veler ; spremna beseda Milena Mileva Blažič]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 202 str. ; 21 cm

Prevod dela: Das europäische Volksmärchen. - 500 izv. - Max Lüthi in literarnoteoretično preučevanje pravljic / Milena Mileva Blažić: str. 183-196. - Bibliografija: str. 167-179. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-37-5
a) fairy tale b) folk culture - Europe c) pravljica d) ljudska kultura - Evropa e) ljudske pravljice

398
398 LÜTHI, M. Evropska Č 398 LÜTHI, M. Evropska
COBISS.SI-ID 260316160


39(043.2) ETNOLOGIJA.


58.
JAGODIC, Metka
        Pomembnost očetove prisotnosti in odločitve za očetovstvo : diplomsko delo / Metka Jagodic. - Ljubljana : [M. Jagodic], 2012. - 124 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/850 . - Bibliografija: str. 101-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) affection b) affective development c) father-child relation d) čustvo e) čustveni razvoj f) odnos med očetom in otrokom

392.31:37(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) JAGODIC, M. Pomembnost
COBISS.SI-ID 9265737


54(043.2) KEMIJA.


59.
DRAŠKOVIĆ, Draško, Fizika
        Segrevanje snovi z mikrovalovi brez konvekcije : diplomsko delo / Draško Drašković. - Ljubljana : [D. Drašković], 2012. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/839 . - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) elektromagnetno valovanje d) mikrovalovi e) segrevanje f) absorpcija

54-732(043.2)
ZZ II 54(043.2) DRAŠKOVIĆ, D. Segrevanje
COBISS.SI-ID 9263689


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


60.
BAJD, Barbara
        Moji prvi listavci : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije listov Luka Praprotnik]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2012 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 27 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 27

ISBN 978-3-7086-0670-5
a) botany b) botanika c) drevesa d) določevaslni ključi

58
58 BAJD, B. Moji
COBISS.SI-ID 260694016

61.
BAJD, Barbara
        Moji prvi morski polži in školjke / Barbara Bajd ; fotografije Luka Praprotnik. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 43

ISBN 978-961-6882-01-9
a) zoology b) zoologija c) morski polži d) školjke e) določevalni ključi

59
59 BAJD, B. Moji
COBISS.SI-ID 261733632


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


62.
PANČIĆ, Marina, 1988-
        Odbojni spektri listov navadne streluše (Sagittaria sagittifolia) : diplomsko delo = Reflectance spectra of the species Sagittaria sagittifolia : graduation thesis / Marina Pančić. - Ljubljana : [M. Pančić], 2012. - X, 44 f., [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/844 . - Bibliografija: f. 42-44. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija, Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak.
a) botany b) botanika c) odbojnost d) navadna streluša e) lastnosti listov

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) PANČIĆ, M. Odbojni
COBISS.SI-ID 9261897

63.
PUST Badovinac, Kristina
        Razumevanje mitoze v osnovni šoli v Sloveniji : diplomsko delo / Kristina Pust Badovinac. - Ljubljana : [K. Pust Badovinac], 2012. - V, 78 str., IX : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/837 . - Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Biologija in kemija
a) biology b) comprehension c) primary school d) biologija e) razumevanje f) osnovna šola g) mitoza h) genetika i) celica j) DNK

576.353:373.3(497.4)(043.2)
ZZ II 57(043.2) PUST BADOVINAC Razumevanje
COBISS.SI-ID 9262153

64.
ROZINA, Tinkara, 1985-
        Vsebnost živega srebra in arbuskularna mikoriza pri izbranih rastlinskih vrstah iz Idrije : diplomsko delo / Tinkara Rozina. - Ljubljana : [T. Rozina], 2012. - XII, 72 f., [13] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/847 . - Bibliografija: f. 68-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) živo srebro d) Idrija e) onesnaženost zemlje f) akumulacija v rastlinah g) mikoriza

58(497.4)(043.2)
ZZ II 58(043.2) ROZINA, T. Vsebnost
COBISS.SI-ID 9264457

65.
RUPNIK, Tina, 1987-
        Spreminjanje odnosa, zanimanja in znanja učencev o strupenih živalih : diplomsko delo = Changing primary school students' attitude, interest and knowledge about poisonous animals : graduation thesis / Tina Rupnik. - Ljubljana : [T. Rupnik], 2012. - X, 73 str. [13] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/845 . - Bibliografija: str. 70-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) comprehension c) primary school d) biologija e) razumevanje f) osnovna šola g) toksikologija h) strupene živali i) gnus

59:37(043.2)
ZZ II 59(043.2) RUPNIK, T. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 9263945


61 MEDICINA.


66.
MASON, Paul T.
        Ne stopajte več po prstih : kako ponovno zaživeti svoje življenje, če ima vaš bližnji mejno osebnostno motnjo / Paul T. Mason, Randi Kreger ; [prevedla Irena Pan]. - Ljubljana : Chiara, 2011. - XIX, 283 str. ; 21 cm

Prevod dela: Stop walking on eggshells. - Ob slovenskem prevodu te knjige / Mojca Z. Drnovšek [i. e. Dernovšek], Maja Smrdu: str. XVII-XIX. - O avtorjih: str. 283. - Bibliografija: str. 267-272 in 279-282

ISBN 978-961-93134-0-4
a) behaviour disorder b) osebnostne motnje c) simptomi d) družinsko življenje e) osebna doživetja

616.89-008.485:316.472.4(035)
616.89 MASON Paul T. Ne stopajte
COBISS.SI-ID 257191680


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


67.
YALOM, Irvin D., 1931-
        Existential psychotherapy / Irvin D. Yalom. - New York : Basic Books, cop. 1980. - xii, 524 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 487-511. - Kazalo

ISBN 0-465-02147-6
ISBN 978-0-465-02147-5
a) psychotherapy b) existentialism c) psihoterapija d) eksistencializem e) smrt f) umiranje g) smisel življenja

616.89
616.89 YALOM, I. Existential
COBISS.SI-ID 778085


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


68.
JURŠIČ Fir, Darja
        Pregled in analiza vsebine tehničnega risanja v učbenikih in delavnih zvezkih pri pouku Tehnike in tehnologije : diplomsko delo / Darja Juršič Fir. - Ljubljana : [D. Juršič Fir], 2012. - V, 84, XXXI str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/806 . - Bibliografija: str. 80-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) engineering b) curriculum c) primary school d) tehnika e) kurikulum f) osnovna šola g) tehnično risanje h) tehnična dokumentacija

62(043.2)
ZZ II 62(043.2) JURŠIČ Fir, D. Pregled
COBISS.SI-ID 9242441


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


69.
PELKO, Anja
        Odziv učencev na eksperimentalno delo pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo / Anja Pelko. - Ljubljana : [A. Pelko], 2012. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/838 . - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) experiment c) gospodinjstvo d) eksperiment

64:37.013.75(043.2)
ZZ II 64(043.2) PELKO, A. Odziv
COBISS.SI-ID 9264969


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


70.
        LIKOVNA umetnost : popoln slikovni vodnik / uredniški svetovalec Andrew Graham-Dixon ; [uredil Mitja Pucer ; prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 612 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Velika ilustrirana enciklopedija)

Prevod dela: Art : the definitive visual guide. - 4.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2194-7
a) fine arts - lexicon b) likovna umetnost - leksikon

7
II 7 LIKOVNA
COBISS.SI-ID 261034240

71.
        LIKOVNO / Vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti / uredila Črtomir Frelih, Jožef Muhovič. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu: Likovno, vizualno. - 250 izv. - "Eseji v tej knjigi so izšli iz referatov, ki so jih avtorji predstavili na istoimenskem simpoziju "Likovno / Vizualno", 11. in 12. maja 2011 ..." --> str. 7. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-253-092-1
a) fine arts b) art education c) likovna umetnost d) likovna vzgoja

7
7 LIKOVNO Vizualno Č 7 LIKOVNO Vizualno
COBISS.SI-ID 261576448


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


72.
BENIGAR Kaluža, Damjana
        Uporaba računalnika kot orodja za reševanje slikarskih nalog v petem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Damjana Benigar Kaluža. - Ljubljana : [D. Benigar Kaluža], 2012. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) didactic use of computer c) motivation d) likovna vzgoja e) didaktična uporaba računalnika f) motivacija

7:373.3.016(043.2)
ZZ II 7(043.2) BENIGAR KALUŽA Uporaba
COBISS.SI-ID 9262665

73.
CVIRN, Nina, likovna pedagogika
        Slikarstvo akcije in otroška risba : diplomsko delo / Nina Cvirn. - Ljubljana : [N. Cvirn], 2012. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/822 . - Bibliografija: f. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) abstraktno slikarstvo d) ekspresionizem e) otroške risbe f) otroška ustvarjalnost

7.037(043.2)
ZZ II 7(043.2) CVIRN, N. Slikarstvo
COBISS.SI-ID 9251401


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


74.
BLOOMFIELD, Linda
        Colour in glazes / Linda Bloomfield ; with photographs by Henry Bloomfield. - London : A & C Black ; Ohio : The American Ceramic Society, 2012. - 144 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The New ceramics)

Bibliografija: str. 143. - Kazalo. - Vsebina: A brief history of colour in glazes ; Principles of glaze chemistry ; Glaze materials ; Base glazes ; Colouring oxides and colour development ; Mixing glazes ; Applying glazes ; Testing glazes ; Firing ; Correcting glaze faults

ISBN 978-1-4081-3121-3 (A & C Black)
ISBN 978-1-57498-324-1 (American Ceramic Society)
a) pottery b) lončarstvo c) keramika d) glazure e) barvanje

73/74
73/74 BLOOMFIELD, L. Colour
COBISS.SI-ID 9249865

75.
JERNEGAN, Jeremy
        Dry glazes / Jeremy Jernegan. - London : A & C Black ; Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2009. - 144 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ceramics handbook)

Bibliografija: str. 139. - Kazalo. - Vsebina: What makes a dry glaze dry? ; Health and safety ; Developing the surface and visual texture ; Slips and engobes ; Alkaline glazes : rich in sodium, potassium and lithium ; Boron, lead and zinc matts ; Calcium and magnesium matts ; Barium and strontium matts ; Special and strontium matts ; Colouring oxides and raku-fired matts

ISBN 978-0-7136-7671-6 (A & C Black)
ISBN 978-0-8122-2097-1 (University of Pennsylvania Press)
a) pottery b) lončarstvo c) keramika d) glazure

73/74
73/74 JERNEGAN, J. Dry
COBISS.SI-ID 9249609

76.
MAJSKI salon (2012 ; Ljubljana)
        Majski salon 2012, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 23. maj - 6. junij 2012 / [predgovor Aleš Sedmak]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2012 (Ljubljana : Partnergraf). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 pril. (7 str. ; 39 cm)

ISBN 978-961-93155-3-8
a) fine arts - Slovenia - 21st cent. b) likovna umetnost - Slovenija - 21. stol. c) skupinske razstave

75
II 75 MAJSKI 2012
COBISS.SI-ID 261884672

77.
MEDNARODNI trienale keramike Unicum (2 ; 2012 ; Slovenija)
        Unicum / II. mednarodni trienale keramike Unicum 2012 Slovenija = II. International Ceramic Triennial Unicum 2012 Slovenia ; [besedila Aleš Sedmak ... [et al.] ; redakcija Peter Vernik ... [et al.] ; prevod v angleščino Arven Šakti Kralj Szomi]. - [Ljubljana] : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2012 (Puconci : M.A.M.). - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Nasl. v kolofonu: Elementarna raziskovanja v sodobnem kontekstu = Elementary research in contemporary context. - 700 izv.
a) pottery - exhibition b) lončarstvo - razstava c) keramika d) oblikovanje

73/74
II 73/74 MEDNARODNI Unicum 2012
COBISS.SI-ID 69681921

78.
MURFITT, Stephen
        The glaze book / Stephen Murfitt. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2009. - 288 str. : ilustr. ; 20 cm

Selected bibliography: str. 288

ISBN 978-0-500-51043-8
a) fine arts b) likovna umetnost c) oblikovanje d) tehnike e) keramika f) glazure

73/74
73/74 MURFITT, S. Glaze
COBISS.SI-ID 9249097

79.
        POT skozi skulpturo = Paths through sculpture : 5. 4.-17. 6. 2012 / Dragica Čadež ... [et al.] ; [spremna študija Surival Sosič ; angleški prevod Nina Levick ; fotografije Matevž Paternoster]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2012 (Ljubljana : Formatisk). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6587-82-2
a) sculpture b) kiparstvo c) slovensko kiparstvo d) 21. st. e) skupinske razstave

73/74
73/74 POT
COBISS.SI-ID 261790976

80.
SCOTT, Paul, umetnik
        Painted clay : graphic arts and the ceramic surface / Paul Scott. - London : A. & C. Black, 2001. - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Spremna beseda in o avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 174. - Kazalo

ISBN 0-7136-4754-X
a) pottery b) lončarstvo c) keramika d) glina e) zgodovina keramike f) kitajsko slikanje g) keramična industrija h) poslikave

73/74
II 73/74 SCOTT, P. Painted
COBISS.SI-ID 8031797


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


81.
MOHOROVIĆ, Tina
        Iskanje identitete : moje grafike : diplomsko delo / Tina Mohorović. - Ljubljana : [T. Mohorović], 2012. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/823 . - Bibliografija: f. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) globoki tisk d) ekspresija e) neoekspresionizem

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) MOHOROVIĆ, T. Iskanje
COBISS.SI-ID 9251657


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


82.
        The POWER of the puppet / editor Livija Kroflin. - Zagreb : The UNIMA Puppets in Education, Developement and Therapy Commission ; Crotian Centre of UNIMA, 2012. - 118 str. : ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str.: Union Internationale de la Marionnette. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-953-96856-6-7
a) puppetry b) teaching c) lutke d) pouk

792.97
792.97 POWER of the puppet
COBISS.SI-ID 9254217


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


83.
DULAR, Saša
        Vpliv interakcije z lutko na čustveno-socialni razvoj predšolskih otrok : diplomska naloga / Saša Dular. - Ljubljana : [S. Dular], 2012. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/813 . - Bibliografija: str. 73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) affective development c) pre-school child d) lutke e) čustveni razvoj f) predšolski otrok

792.97:373.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) DULAR, S. Vpliv
COBISS.SI-ID 9244233

84.
JELNIKAR, Tjaša
        Lutke pri zgodnjem učenju tujega jezika : diplomska naloga / Tjaša Jelnikar. - Ljubljana : [T. Jelnikar], 2012. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/836 . - Bibliografija: str. 59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) language teaching - foreign languages c) pre-school child d) lutke e) jezikovni pouk - tuji jeziki f) predšolski otrok

792.97:373.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) JELNIKAR, T. Lutke
COBISS.SI-ID 9265225


81 JEZIKOSLOVJE


85.
MLADENOVIČ, Andrej
        Iskanje prikritega pomena : osnove neverbalne komunikacije / Mladenovič Andrej ; [ilustracije Katja Hančič]. - 1. natis. - Kočevje : Center za mladinsko kulturo, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - XV, 251 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 245-250

ISBN 978-961-269-643-6
a) non-verbal communication b) physical expression c) neverbalna komunikacija d) telesno izražanje

81
81 MLADENOVIČ, A. Iskanje
COBISS.SI-ID 260863488


811.111 ANGLEŠČINA.


86.
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 1. Kovček s slikovnim gradivom in učnimi pripomočki [Garnitura] : gradivo za zgodnje učenje angleščine / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; slikovno gradivo Igor Ribič. - 1. izd. - Maribor : Obzorja, 2009. - 9 map : barve ; 31 cm, v kovčku 33 x 24 x 11 cm

Vsebuje: The three billy goats gruff. - 1 mapa (16 listov) ; The very clumsy centipede. - 1 mapa (28 listov) ; Halloween. - 1 mapa (9 listov) ; The gingerbread man. - 1 mapa (19 listov) ; The mitten. - 1 mapa (32 listov) ; The little red hen. - 1 mapa (34 listov) ; Easter. - 1 mapa (21 listov) ; Chicken Licken. - 1 mapa (27 listov) ; Christmas. - 1 mapa (23 listov)

ISBN 978-961-230-349-5

811.111
Č II 811.111 AVSENIK, B. My 1
COBISS.SI-ID 248161792

87.
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 2 [Zvočni posnetek] : gradivo za zgodnje učenje angleščine / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; glasba in glasbena oprema Danilo Ženko ; izvajalca govornega in glasbenega dela Ayesha Christmas, Robert Blease. - [Maribor] : Obzorja, [2011?] ([Ljubljana] : Racman AVS). - 2 CD-ja (42 min, 47 sek ; 46 min, 15 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

Vsebina:
CD 1: The rabbit and the water ; Rain dance ; Jungle ; The animals went in two by two ; Number chant ; Numbers ; The Clever tortoise ; Jackie is ill ; Halloween sounds ; Halloween painting ; Trick or treat ; Stone soup ; Let's cook ; Ten fat sausages ; At the market ; Rudolphthe red nosed reindeer ; Jungle bells ; Visiting Santa
CD 2: The twelve uncles ; What's the weather like today? ; You are my sunshine ; The alphabet song ; Telephone conversations ; The little red riding hood ; Skpi, skip ; Feelings ; There was an old lady ; Visiting a sick friend ; Goldilocks and the three bears ; Going for a walk ; Pease porridge hot ; At the restaurant ; The frog prince ; The frog prince painting ; Story without words ; The frog prince chant ; Who said that? ; Five litle speckled frogs ; Lavender's blue ; At the beach

H11121/1 Obzorja
H11121/2 Obzorja
a) English language - CD ROM b) primary education c) angleščina - CD ROM d) osnovnošolski pouk

811.111
Č cd 811.111 AVSENIK, B. My 2
COBISS.SI-ID 258690304

88.
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 2. Mapa z gradivi za učitelje [Garnitura] : gradivo za zgodnje učenje angleščine / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; ilustracije Igor Ribič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna)
1 mapa (74 listov) : ilustr. ; 31 cm
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

100 izv.

ISBN 978-961-230-400-3
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje

811.111
Č II 811.111 AVSENIK, B. My 2 Č cd II 811.111 AVSENIK, B. My 2
COBISS.SI-ID 67603969

89.
GERMAN Velušček, Andrea
        My fairyland 2 : [gradivo za zgodnje učenje angleščine]. Priročnik za učitelje / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 112

ISBN 978-961-230-398-3
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje

811.111
Č II 811.111 GERMAN V., A. My 2
COBISS.SI-ID 67457537

90.
GERMAN Velušček, Andrea
        My fairyland 2. Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 65 str., [8] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-230-397-6
a) primary education b) angleščina - učbenik c) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.163.6(075.2) GERMAN V., A. My 2
COBISS.SI-ID 67457281


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


91.
NESBO, Jo, 1960-
        Brezskrbno / Jo Nesbo ; prevedel Darko Čuden. - 2. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 478 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sorgenfri. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-249-8

821.113.5
821.113 NESBO, J. Brezskrbno
COBISS.SI-ID 261725952

92.
NESBO, Jo, 1960-
        Taščica / Jo Nesbo ; prevedel Darko Čuden. - 2. izd. - Radovljica : Didakta, 2012. - 543 str. ; 21 cm

Prevod dela: Rodstrupe. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-248-1

821.113.5
821.113 NESBO, J. Taščica
COBISS.SI-ID 261726720


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


93.
BARNES, Julian
        Smisel konca / Julian Barnes ; [prevedla Valerija Cokan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 187 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The sense of an ending. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2276-0

821.111-311.2
821.111 BARNES, J. Smisel
COBISS.SI-ID 260816640


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


94.
KOKELJ, Nina
        Tiva in dvanajst mesecev / Nina Kokelj, Kruno Antonić ; ilustrirala Bojana Dimitrovska. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - [27] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-0917-4

821.163.6
821.163.6 KOKELJ, N. Tiva
COBISS.SI-ID 260975872

95.
MARTINŠEK, Jana
        Polomljeni svinčniki / Jana Martinšek ; [uvod Alenka Kobolt ; avtorji ilustracij Sara Progar ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2012. - 46 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

300 izv. - Učenje iz lastnih in tujih zgodb / Alenka Kobolt: str. 5-7

ISBN 978-961-6668-53-8

821.163.6
821.163.6 MARTINŠEK, J. Polomljeni
COBISS.SI-ID 261250304

96.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Krokodil / Tone Pavček ; ilustracije Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - [31] str. : ilustr. ; 28 cm

Izd. navedena v CIP-u

ISBN 978-961-272-083-4

821.163.6
II 821.163.6 PAVČEK, T. Krokodil
COBISS.SI-ID 261682432


902/904+93/94


97.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Romska skupnost v Sloveniji : zgodovina in kultura Romov / Jožek Horvat Muc. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije : Romani Union, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Zakaj Romi nimajo lastne pisane zgodovine / Dragoljub Acković: str. 5-10. - Bibliografija: str. 163. - Iz vsebine: Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

ISBN 978-961-93062-3-9 (Zveza Romov Slovenije)
ISBN 978-961-91749-8-2 (Romai Union)
a) social status b) culture c) družbeni položaj d) kultura e) Romi f) naselitev g) jezikovna značilnost

94(497.4=214.58)
323.15(497.4=214.58)
008(497.4=214.58)
316.35 HORVAT, J. Romska
COBISS.SI-ID 257466368


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO