COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


julij0 SPLOŠNO.


1.
WYSE, Dominic, 1964-
        The good writing guide for education students / Dominic Wyse. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - XII, 153 str. ; 24 cm. - (Sage study skills)

Bibliografija: str. 144-146. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0709-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-0710-9 (broš.)
a) written expression b) English language c) research project d) pisno izražanje e) angleščina f) raziskovalni projekt

001
001 WYSE, D. Good
COBISS.SI-ID 9332297


0(043.2) SPLOŠNO.


2.
AJDOVEC, Silva
        Motiviranost staršev za družinsko branje književnih besedil v 1. in 2. razredu devetletke : diplomsko delo / Silva Ajdovec. - Ljubljana : [S. Ajdovec], 2012. - 104 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/968 . - Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) motivation c) parent role d) branje e) motivacija f) vloga staršev g) družinsko branje h) družinska pismenost

028.5(043.2)
ZZ II 02(043.2) AJDOVEC, S. Motiviranost
COBISS.SI-ID 9324361

3.
PAVLIN, Ines
        Romska problematika v slikanicah : diplomsko delo / Ines Pavlin. - Ljubljana : [I. Pavlin], 2012. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/924 . - Bibliografija: str. 77-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) mladinska književnost d) slikanica e) Romi f) tabu teme

087.5:316.35(043,2)
316.35:087.5(043.2)
ZZ II 001(043.2) PAVLIN, I. Romska
COBISS.SI-ID 9303625


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
KOLAR, Karmen, 3. 2. 1986-
        Novi pristopi pri poučevanju programiranja : diplomsko delo / Karmen Kolar. - Ljubljana : [K. Kolar], 2012. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/997 . - Bibliografija: str. 46-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming b) teaching model c) computer game d) programiranje e) didaktični model f) računalniška igra

004.4:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) KOLAR, K. Novi
COBISS.SI-ID 9305161

5.
PRESKAR, Peter, 1986-
        Implementacija pedagoško učinkovitega sistema za elektronsko preverjanje znanja : diplomsko delo / Peter Preskar. - Ljubljana : [P. Preskar], 2012. - VI f., 80 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/999 . - Bibliografija: str. 73-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information technology b) programming c) learning test d) informacijska tehnologija e) programiranje f) test znanja g) Splet 2.0 h) standard QTI

004.4:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) PRESKAR, P. Implementacija

COBISS.SI-ID 9303881

6.
RIHTARŠIČ, Marija, Matematika in tehnika
        Modeli temperaturnih regulacijskih sistemov pri poučevanju tehniških vsebin : diplomsko delo / Marija Rihtaršič. - Ljubljana : [M. Rihtaršič], 2012. - VII, 49 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/902 . - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) primary school c) tehnika d) osnovna šola e) robotika f) regulacija g) krmiljenje

007.52:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) RIHTARŠIČ, M. Modeli
COBISS.SI-ID 9314889

7.
ŠPORAR, Špela
        Uporaba e-portfelja pri pouku računalništva v osnovni šoli : diplomsko delo / Špela Šporar. - Ljubljana : [Š. Šporar], 2012. - 61 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/956 . - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) e-portfelj f) digitalna Bloomova taksonomija

004:373.3(043.2)
ZZ 004(043.2) ŠPORAR, Š. Uporaba
COBISS.SI-ID 9322569

8.
TAJNER, Tina
        Optimizacija spletnih strani v centrih za izobraževanje odraslih : diplomsko delo / Tina Tajner. - Ljubljana : [T. Tajner], 2012. - 59 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/910 . - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) spletne strani d) spletni iskalniki e) Google oglaševanje

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) TAJNER, T. Optimizacija
COBISS.SI-ID 9321801


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


9.
        ART and its publics : museum studies at the millennium / edited by Andrew McClellan. - 3rd ed. - Malden ; Oxford ; Carlton : Blackwell, 2006, cop.2003. - XVIII, 213 str. : ilustr. ; 24 cm. - (New interventions in art history ; 2)

Bibliografija: str. 201-206. - Kazalo

ISBN 0-631-23047-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-631-23046-5 (trda vezava)
ISBN 0-631-23047-5 (broš.)
ISBN 978-0-631-23047-2 (broš.)
a) museum b) management c) muzej d) vodenje e) muzeologija f) muzejski obiskovalci g) muzejske postavitve h) sodobni muzeji i) zgodovina muzejev j) Guggenheim k) Tate

069
069 ART and its publics
COBISS.SI-ID 9347145

10.
MCCLELLAN, Andrew, 1957-
        The art museum from Boullée to Bilbao / Andrew McClellan. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2008. - X, 351 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija z opombami: str. 277-327. - Kazalo. - Vsebina: Acknowledgements ; Introduction ; Ideals and mission ; Architecture ; Collecting, classification, and display ; The public ; Commercialism ; Restitution and repatriation ; Conclusion ; Appendix ; Notes ; List of illustrations ; Index

ISBN 978-0-520-24767-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-520-25126-7 (broš.)
a) museum b) muzej c) muzejske zbirke d) razstave

069
069 MCCLELLAN, A. Art museum
COBISS.SI-ID 9347913

11.
PERRY, Deborah L., 1952-
        What makes learning fun? : principles for the design of intrinsically motivating museum exhibits / Deborah L. Perry. - Lanham [etc.] : Altamira, cop. 2012. - XIV, 241 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 215-227. - Kazalo

ISBN 978-0-7591-0884-4
ISBN 978-0-7591-0885-1 (broš.)
ISBN 978-0-7591-2128-7 (e-knjiga)
a) museum b) out of school education c) motivation d) muzej e) zunajšolsko izobraževanje f) motivacija g) muzejska pedagogika

069
069 PERRY, D. What
COBISS.SI-ID 9297993

12.
WHITEHEAD, Christopher, 1972-
        Museums and the construction of disciplines : art and archaeology in nineteenth-century Britain / Christopher Whitehead. - London : Duckworth, 2009. - 160 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Duckworth debates in archaeology)

Bibliografija: str. 139-146. - Kazalo

ISBN 978-0-7156-3508-7 (broš.)
a) museum - England - 19th cent. b) muzej - Anglija - 19. stol. c) muzeologija

069
069 WHITEHEAD, C. Museums
COBISS.SI-ID 9348169


159.9 PSIHOLOGIJA.


13.
BACHELARD, Gaston
        Voda in sanje : esej o imaginaciji snovi / Gaston Bachelard ; [prevod Mojka Žbona in Lučka Uršič ; spremna beseda Marko Uršič]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011 ([Ljubljana] : Studio print). - 263 str. ; 20 cm

Opombe pod besedilom. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-23-5
a) Bachelard, Gaston (1884-1962) b) imagination c) psychoanalysis d) aesthetics e) domišljija f) psihoanaliza g) estetika

159.954
159.954 BACHELARD, G. Voda
COBISS.SI-ID 258564352

14.
BARNES, Jonathan
        Cross-curricular learning 3-14 / Jonathan Barnes. - 2nd ed. - Los Angeles ... [etc.] : SAGE, 2011. - IX, 313 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 285-298. - Kazalo

ISBN 978-0-85702-067-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-85702-068-0 (broš.)
a) interdisciplinary approach b) curriculum c) primary school d) medpredmetni pristop e) kurikulum f) osnovna šola g) medpredmetno povezovanje h) medpredmetni kurikulum i) medpredmetno učenje j) načrtovanje pouka

159.954
159.954 BARNES, J. Cross-curricular
COBISS.SI-ID 47592034

15.
BENDER, William N.
        Project-based learning : differentiating instruction for the 21st century / William N. Bender. - Thousand Oaks : Corwin, 2012. - XII, 198 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 187-192. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-9790-4 (broš.)
a) project method b) differentiated teaching c) educational technology d) assessment e) projektna metoda f) diferenciran pouk g) izobraževalna tehnologija h) vrednotenje

159.953
159.953 BENDER, W. N. Project-based
COBISS.SI-ID 9295433

16.
CROSS, Jay, 1944-
        Informal learning : rediscovering the natural pathways that inspire innovation and performance / Jay Cross. - San Francisco : Pfeiffer/Wiley, cop. 2007. - XXI, 292 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pfeiffer essential resources for training and HR professionals)

Bibliografija: str. 275-281. - Kazalo

ISBN 0-7879-8169-9 (broš.)
ISBN 978-0-7879-8169-3 (broš.)
a) learning b) experiential learning c) non-formal education d) učenje e) izkustveno učenje f) neformalno izobraževanje g) neformalna izobrazba h) organizirano učenje i) e-učenje

159.953
159.953 CROSS, J. Informal
COBISS.SI-ID 2358615

17.
CROSS, John A.
        Implementing e-learning / Jay Cross and Lance Dublin. - Alexandria, VA : ASTD, cop. 2002. - X, 140 str. : ilustr. ; 26 cm

About the authors: str. 139. - Bibliografija: str. 137-138

ISBN 1-56286-333-9
ISBN 978-1-56286-333-3
a) in-service training b) didactic use of computer c) learning d) usposabljanje ob delu e) didaktična uporaba računalnika f) učenje g) internet h) e-učenje i) trženje

159.953
159.953 CROSS, J. Implementing
COBISS.SI-ID 9300553

18.
DESAILLY, Juliet
        Creativity in the primary classroom / Juliet Desailly. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - 163 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 153-157. - Kazalo

ISBN 978-0-85702-763-4
ISBN 978-1-85702-763-4 ! (trda vezava)
ISBN 978-0-85702-764-1
ISBN 978-1-85702-764-1 ! (broš.)
a) creativity b) lesson preparation c) educational planning d) ustvarjalnost e) učne priprave f) načrtovanje izobraževanja

159.954
159.954 DESAILLY, J. Creativity
COBISS.SI-ID 9287497

19.
DEWEY, John, 1859-1952
        How we think / by John Dewey. - Mineola, N.Y. : Dover, cop. 1997. - X, 224 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. [226-229] str.

ISBN 0-486-29895-7 (broš.)
a) thinking b) memory c) mišljenje d) spomin

159.953
159.953 DEWEY, J. How
COBISS.SI-ID 9286985

20.
MEĐUNARODNI naučni skup Metodološki problemi istraživanja darovitosti. Okrugli sto (18 ; 2012 ; Vršac)
        Metodološki problemi istraživanja darovitosti : [zbornik rezimea] = Probleme metodologice in cercetarea supradotării : [rezumatele comunicărilor] = Methodology issues in giftedness research : [book of abstracts] / Međunarodni naučni skup, 18. okrugli sto, Vršac, 29. 6. 2012 = Conferintă internatională, Cea de-a XVIII-a masă rotundă = International Scientific Conference, 18th round table ; [organizatorja] Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu [in] Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Romania ; [zbornik uredile Grozdanka Gojkov, Biljana Vujasin]. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2012 (Vršac : Tuli). - 80 str. ; 30 cm. - (Biblioteka Zbornici)

Dodatek k nasl. na ov. - Prispevki v srb., angl., hrv., slov. ali rom. - 100 izv.

ISBN 978-86-7372-153-8
a) gifted b) research method c) nadarjeni d) raziskovalna metoda

159.928
II 159.9 MEĐUNARODNI Metodološki
COBISS.SI-ID 272033031

21.
PERKINS, David N., 1942-
        Knowledge as design / D.N. Perkins. - Hillsdale ; London : Lawrence Erlbaum Associates, 1986. - 231, [16] str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [142-147]. - Vsebina: Knowledge as design ; Design colored glasses ; Words by design ; Acts of design ; Inside models ; Inside argument ; The art of argument ; Schooling minds

ISBN 0-89859-863-X (broš.)
ISBN 978-08-9859-863-6 (broš.)
ISBN 0-89859-839-7 (trda vezava)
ISBN 978-08-9859-839-1 (trda vezava)
a) thinking b) reasoning c) knowledge d) imagination e) mišljenje f) razsojanje g) znanje h) domišljija

159.954
159.954 PERKINS, D. N. Knowledge
COBISS.SI-ID 9287753

22.
WHITEBREAD, David, 1948-
        Developmental psychology and early childhood education : a guide for students and practitioners / David Whitebread. - Los Angeles ... [etc.] : SAGE, 2012. - XIV, 166 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavj. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction ; 2. Emotional development ; 3. Social development ; 4. Play, development and learning ; 5. Memory and understanding ; 6. Learning and language ; 7. Self-regulation

ISBN 978-1-4129-4712-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-4129-4713-8 (broš.)
a) child development b) developmental psychology c) early childhood education d) razvoj otroka e) razvojna psihologija f) vzgoja v ranem otroštvu

159.922.7
159.922.7 WHITEBREAD, D. Developmental
COBISS.SI-ID 48663394


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


23.
FANŽOL Dunjko, Silvija, 1983-
        Športna rekreacija in stres v poklicih pomoči : diplomsko delo / Silvija Fanžol Dunjko. - Ljubljana : [S. Fanžol Dunjko], 2012. - 98 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/912 . - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mental stress b) occupation c) recreation d) duševni stres e) poklic f) rekreacija g) poklici pomoči h) sindrom izgorevanja

159.944.4:37.013.42(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) FANŽOL Dunjko Športna
COBISS.SI-ID 9313353

24.
KREMŽAR, Lucija
        Vidiki uravnavanja čustev pri vzgojiteljih : diplomska naloga / Lucija Kremžar. - Ljubljana : [L. Kremžar], 2012. - 71 str. : graf, prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/911 . - Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) emotional adjustment b) affection c) trainer d) čustvena prilagojenost e) čustvo f) vzgojitelj g) čustvena inteligenca

159.942:373.2.016(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KREMŽAR, L. Vidiki
COBISS.SI-ID 9310025

25.
VEHAR, Anja, 1987-
        Egoizem kot vodilna motivacija za prostovoljno delo v tujini : diplomsko delo / Anja Vehar. - Ljubljana : [A. Vehar], 2012. - 143 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/951 . - Bibliografija: str. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) voluntary work b) motivation c) egoism d) prostovoljno delo e) motivacija f) egoizem

159.9:37.013.42(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) VEHAR, A. Egoizem
COBISS.SI-ID 9315657

26.
VERBANČIČ, Tina
        Pogovorna skupina in Vikend doživetij kot socialno pedagoška projekta v osnovni šoli : diplomsko delo / Tina Verbančič. - Ljubljana : [T. Verbančič], 2012. - VII, 114 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/947 . - Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) extra-curricular activities b) primary school c) interesne dejavnosti d) osnovna šola e) doživljajska pedagogika f) pogovorna skupina g) socialne igre

159.944.4:37.013.42(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) VERBANČIČ, T. Pogovorna
COBISS.SI-ID 9313865


316 SOCIOLOGIJA.


27.
DEWEY, John, 1859-1952
        Experience and nature / John Dewey. - Unabridged and unaltered reproduction of the 2nd ed. - New York, : Dover Publications, 1958. - XVI, 443 str. ; 21 cm. - (Dover books on western philosophy)

"An enlarged, revised edition of the Paul Curtis lectures which John Dewey delivered in 1925" ---> ovoj. - Kazalo. - Vsebina: Experience and philosophic method ; Existence as precarious and as stable ; Nature, ends and histories ; Nature, means and knowledge ; Nature, communication and as meaning ; Nature, mind and the subject ; Nature, life and body-mind ; Existence, nature and art ; Existence, value and criticism

ISBN 0-486-20471-5
ISBN 978-04-8620-471-0
a) philosophy b) filozofija c) izkustvo d) narava e) vedenje f) znanje

316.6
316.6 DEWEY, J. Experience
COBISS.SI-ID 9288521

28.
LANIER, Jaron
        You are not a gadget : a manifesto / Jaron Lanier. - London : Allen Lane, 2010. - IX, 209 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1846-14341-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-846-14342-7 (broš.)
a) sociology b) sociologija c) medmrežje d) digitalna doba e) virtualna resničnost f) medkulturnost

316.6
316.6 LANIER, J. You are not
COBISS.SI-ID 9348681

29.
LASCH, Christopher
        Kultura narcisizma : ameriško življenje v času zmanjšanih pričakovanj / Christopher Lasch ; [prevedla Marjana Karer ; spremna beseda Mirjana Nastran Ule]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 347 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: The culture of narcissism. - 1.000 izv. - Sodobno življenje v času velikih želja in zmanjšanih pričakovanj / Mirjana Nastran Ule: str. 287-303. - Opombe z bibliografijo: str. 305-329. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2253-1
a) Lasch, Christopher (1932-1994) b) social psychology c) socialization d) sociability - narcissism e) socialna psihologija f) socializacija g) družabnost - narcizem

316.7
316.7 LASCH, C. Kultura Č 316.7 LASCH, C. Kultura
COBISS.SI-ID 260275968

30.
TURKLE, Sherry
        Alone together : why we expect more from technology and less from each other / Sherry Turkle. - New York : Basic Books, 2011. - XVII, 360 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami: str. 307-348. - Kazalo. - Vsebina: Author's note: Turning points ; Introduction: Alone together ; Part 1. The robotic moment: in solitude, new intimacies. Nearest neighbors ; Alive enough ; True companions ; Enchantment ; Complicities ; Love's labor lost ; Communion ; Part 2. Networked: in intimacy, new solitudes. Always on ; Growing up tethered ; No need to call ; Reduction and betrayal ; True confessions ; Anxiety ; The nostalgia of the young ; Conclusion: Necessary conversations ; Epilogue: The letter

ISBN 978-0-465-01021-9 (trda vezava)
ISBN 0-465-01021-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-465-02234-2 (e-knjiga)
ISBN 0-465-02234-0 (e-knjiga)
a) information technology b) interpersonal relations c) interaction d) informacijska tehnologija e) medosebni odnosi f) interakcija g) digitalne tehnologije h) internet i) socialna omrežja j) komuniciranje

316.6
316.6 TURKLE, S. Alone
COBISS.SI-ID 512700032

31.
ZAVIRŠEK, Darja
        Od krvi do skrbi : socialno starševstvo v globalnem svetu / [Darja Zaviršek]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2012 (Maribor : Dravska tiskarna). - 171 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 13)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 157-163. - Kazalo

ISBN 978-961-220-082-4
a) parents b) family c) marriage d) adoption e) starši f) družina g) zakonska zveza h) posvojitev i) socialno starševstvo j) sorodstvo

316
316 ZAVIRŠEK, D. Od krvi
COBISS.SI-ID 69614593


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


32.
ANZELJC, Nina, 1986-
        Socialne mreže starostnikov in vloga socialnega pedagoga v institucionalnem varstvu : diplomsko delo / Nina Anzeljc. - Ljubljana : [N. Anzeljc], 2012. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1004. - Bibliografija: str. 116-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) convalescent home c) social policy d) starejša oseba e) dom počitka f) socialna politika g) starostniki h) socialne mreže i) kakovostna starost j) socialni pedagogi

364-54:37.013.42(043.2)
ZZ II 36(043.2) ANZELJC, N. Socialne
COBISS.SI-ID 9308233

33.
BREZNIK, Eva, 1987-
        Analiza stanja svetovalnega dela v Koroški regiji : diplomsko delo / Eva Breznik. - Ljubljana : [E. Breznik], 2012. - 87 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/903 . - Bibliografija: str. 80-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educational guidance b) social service c) NGO d) šolsko svetovanje e) socialna služba f) nevladna organizacija g) Koroška h) socialnopedagoška služba

364-784:37.013.42(043.2)
ZZ II 36(043.2) BREZNIK, E. Analiza
COBISS.SI-ID 9309001

34.
RUDEŽ, Nika
        Vrstniška pomoč v informativno-svetovalni dejavnosti za mlade : diplomsko delo / Nika Rudež. - Ljubljana : [N. Rudež], 2012. - 93 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/985 . - Bibliografija: str. 82-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) peer group b) information c) guidance d) vrstniki e) informacija f) svetovanje g) vrstniška pomoč h) informativno-svetovalna dejavnost

364.4-053.6(043.2)
ZZ II 36(043.2) RUDEŽ, N. Vrstniška
COBISS.SI-ID 9325385

35.
TOPLER, Anja
        Razlogi za zaskrbljenost in reševanje njenih posledic med mladostniki na Koroškem : diplomsko delo / Anja Topler. - Ljubljana : [A. Topler], 2012. - 77 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/888 . - Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) adolescence b) depression c) integration d) adolescenca e) depresija f) integracija g) zaskrbljenost h) tesnoba i) psihosocialna pomoč

364.4-053.6(043.2)
ZZ II 36(043.2) TOPLER, A. Razlogi
COBISS.SI-ID 9305417


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


36.
FORJANIČ, Breda
        Medijska pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok : magistrsko delo / Breda Forjanič. - Ljubljana : [B. Forjanič], 2012. - V, 107 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/883/. - Mentorica Karmen Erjavec, somentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 97-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mass media b) trainer c) pre-school child d) sredstva množičnega obveščanja e) vzgojitelj f) predšolski otrok g) medijska pismenost

316.774:373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FORJANIČ, B. Medijska
COBISS.SI-ID 31344477

37.
GOVEKAR-Okoliš, Monika
        Pogledi mentorjev na praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah / Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec, Urška Gruden ; [izdala] Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 63 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 56-58. - Kazalo

ISBN 978-961-237-512-6
a) student b) practical work c) vocational education d) študent e) praktično delo f) poklicno izobraževanje g) mentorstvo

005.963.2:37.091.33-027.22
378.091.33-027.22
378 GOVEKAR Okoliš Pogledi
COBISS.SI-ID 262243328

38.
        HABERMAS, critical theory and education / edited by Mark Murphy and Ted Fleming. - New York ; London : Routledge, 2012, cop. 2010. - VI, 216 str. ; 23 cm. - (Routledge international studies in the philosophy of education ; 22)

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-53659-2 (broš.)
ISBN 978-0-415-80617-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-86489-0 (e-knjiga)
a) Habermas, Jürgen (1929-) b) philosophy of education c) critical theory d) democracy e) pedagoška filozofija f) kritična teorija g) demokracija

37.01
37.01 HABERMAS, critical
COBISS.SI-ID 9294409

39.
MARZANO, Robert J.
        The new taxonomy of educational objectives / Robert J. Marzano, John S. Kendall. - 2nd ed. - Thousand Oaks : Corwin, cop. 2007. - XIV, 193 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 169-181. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-3628-6
ISBN 1-4129-3628-4
ISBN 978-1-4129-3629-3 (broš.)
ISBN 1-4129-3629-2 (broš.)
a) teaching objective b) knowledge c) taxonomy d) učni cilj e) znanje f) taksonomija g) Bloomova taksonomija

37.01
37.01 MARZANO, R. New
COBISS.SI-ID 1960791

40.
RINGROSE, Jessica
        Postfeminist education? : girls and the sexual politics of schooling / Jessica Ringrose. - London ; New York : Routledge, 2013. - IX, 190 str. ; 24 cm. - (Foundations and futures of education)

Bibliografija: str. 158-181. - Kazalo

ISBN 978-0-415-55748-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-10682-2 (e-kniga)
ISBN 978-0-415-55749-8 (broš.)
a) sex difference b) achievement gain c) sexism d) spolna razlika e) šolska uspešnost f) seksizem

37.01
37.01 RINGROSE, J. Postfeminist
COBISS.SI-ID 9334345

41.
        SURVIVING economic crises through education / edited by David R. Cole. - New York ... [etc.] : Peter Lang, 2012. - XII, 267 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Global studies in education ; vol. 11)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-4331-1479-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-4539-0523-4 (e-book)
ISBN 978-1-4331-1478-6 (broš.)
a) economic recession b) aims of education c) educational theory d) gospodarsko nazadovanje e) vzgojni cilji f) teorija vzgoje in izobraževanja g) kritična pedagogika

37.01
37.01 SURVIVING economic
COBISS.SI-ID 9285705

42.
        USING games to enhance learning and teaching : a beginner's guide / edited by Nicola Whitton and Alex Moseley. - New York ; London : Routledge, 2012. - XIV, 210 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 207-210. - Kazalo

ISBN 978-0-415-89772-3 (broš.))
ISBN 978-0-415-89771-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-12377-5 (e-knjiga)
a) educational game b) computer game c) didactic use of computer d) didaktična igra e) računalniška igra f) didaktična uporaba računalnika

37.091.3
371.3 USING
COBISS.SI-ID 9286473

43.
        VYGOTSKY in 21st century society : advances in cultural historical theory and praxis with non-dominant communities / edited by Pedro R. Portes, Spencer Salas. - New York ... [etc.] : Peter Lang, 2011. - VIII, 281 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 247-281

ISBN 978-1-4331-1117-4 (broš.)
ISBN 978-1-4331-1118-1 (trda vezava)
a) Vygotskii, Lev Semenovich (1896-1934) b) social psychology c) immigrant d) intercultural education e) socialna psihologija f) priseljenec g) medkulturna vzgoja

37.01
37.01 VYGOTSKY in 21st
COBISS.SI-ID 9284937

44.
        WORLD trends in education for sustainable development / Walter Leal Filho (ed.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. - 462 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Environmental education, communication and sustainability = Umweltbildung, Umveltkommunikation und Nachhaltigkeit ; vol. 32, ISSN 1434-3819)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-3-631-61956-8
a) environmental education b) aims of education c) curriculum d) okoljska vzgoja e) vzgojni cilji f) kurikulum g) sonaravni razvoj

37.01
37.01 WORLD trends
COBISS.SI-ID 9285193


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


45.
BURKELJCA, Simona
        Kateri učbenik je pravi zame? : diplomsko delo / Simona Burkeljca. - Ljubljana : [S. Burkeljca], 2012. - 108 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/893 . - Bibliografija: f. 108. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) textbook c) experiment d) fizika e) učbenik f) eksperiment g) energija

37.091.64:53(043.2)
ZZ II 371.6(043.2) BURKELJCA, S. Kateri
COBISS.SI-ID 9307209

46.
DAMJANOVIĆ, Damjana, 1986-
        Vpliv disfunkcionalnih predstav o ljubezni na kvaliteto partnerskega odnosa : diplomsko delo / Damjana Damjanović. - Ljubljana : [D. Damjanović], 2012. - 109 str., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/864 . - Bibliografija: str. 105-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) love b) interpersonal relations c) ljubezen d) medosebni odnosi e) partnerstvo f) zaljubljenost g) predstave

37.013.42:392.61(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) DAMJANOVIĆ, D. Vpliv
COBISS.SI-ID 9277513

47.
FUCHS, Teja
        Primerjava pouka družboslovja z uporabo in brez uporabe interaktivne table : diplomsko delo / Teja Fuchs. - Ljubljana : [T. Fuchs], 2012. - 76 f. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/967 . - Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching aid b) social sciences c) primary school d) učni pripomočki e) družbene vede f) osnovna šola g) interaktivna tabla

37.091.64(043.2)
ZZ II 371.6(043.2) FUCHS, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 9324105

48.
HRIBERNIK, Saraja, 1987-
        Model sodelovanja s starši - "Tagesgruppe" (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) : diplomsko delo / Saraja Hribernik. - Ljubljana : [S. Hribernik], 2012. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/964 . - Bibliografija: str. 123-128. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) social service c) adult-child relation d) družina e) socialna služba f) odnos med odraslim in otrokom g) družinska pomoč h) sodelovanje s starši i) partnerstvo j) Tagesgruppe

37.064.1(043.2)
ZZ II 37(043.2) HRIBERNIK, S. Model
COBISS.SI-ID 9316681

49.
KLOBUČAR, Liljana
        Analiza opravičil staršev : diplomsko delo / Liljana Klobučar. - Ljubljana : [L. Klobučar], 2012. - IV f., 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/993 . - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) written expression b) Slovenian language c) pisno izražanje d) slovenščina e) opravičilo f) dopis g) uradno besedilo h) besedila staršev

37.091.52:37.064.1(043.2)
ZZ II 37(043.2) KLOBUČAR, L. Analiza
COBISS.SI-ID 9299785

50.
KUMER, Dušanka, 1979-
        Vloga prostovoljcev pri vključevanju otrok migrantov v slovenski šolski sistem : diplomsko delo / Dušanka Kumer. - Ljubljana : [D. Kumer], 2012. - 106 str., [6] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/991 . - Bibliografija: str. 101-105. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) migration b) integration c) voluntary work d) migracija e) integracija f) prostovoljno delo

37.013.42:314.151.3-054.7(043.2)
ZZ II 37(043.2) KUMER, D. Vloga
COBISS.SI-ID 9299273

51.
LORGER, Nina
        Sodelovanje med šolo in starši kot element kakovosti šole : diplomsko delo / Nina Lorger. - Ljubljana : [N. Lorger], 2012. - VII, 78 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/941 . - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) parent-school relation b) quality of education c) backward child d) odnos med starši in šolo e) kvaliteta izobraževanja f) otrok s posebnimi potrebami

37.064.1(043.2)
ZZ II 37(043.2) LORGER, N. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 9316169

52.
MEDIJA, Katja, 1982-
        Strategije učencev osnovne šole za soočanje z učnim neuspehom : magistrsko delo / Katja Medija. - Ljubljana : [K. Medija], 2012. - 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/884 . - Bibliografija: str. 120-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) school failure b) motivation for studies c) achievement motivation d) šolski neuspeh e) motivacija za učenje f) motivacija za uspešnost

37.015.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) MEDIJA, K. Strategije
COBISS.SI-ID 9290313

53.
MIRTIČ, Anamarija, 1988-
        Medosebni odnosi v razredu z vidika nekaterih osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji, Indiji in na Islandiji : diplomsko delo / Anamarija Mirtič. - Ljubljana : [A. Mirtič], 2012. - IV, 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/975 . - Bibliografija: str. 79-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) interpersonal relations b) social learning c) teacher role d) medosebni odnosi e) socialno učenje f) vloga učitelja g) socialne igre h) socialna sprejetost

37(043.2)
ZZ II 37(043.2) MIRTIČ; A. Medosebni
COBISS.SI-ID 9322057

54.
MUNDA, Milanka
        Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru : magistrsko delo / Milanka Munda. - Ljubljana : [M. Munda], 2012. - 195 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/996 . - Bibliografija: str. 187-193. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) migrant b) social integration c) cultural integration d) migrant e) socialna integracija f) kulturna integracija g) Romi h) izobraževalni programi i) inkluzija

37.011.3-052(=214.58)(497.412)(043.2)
ZZ II 37(043.2) MUNDA, M. Počutje
COBISS.SI-ID 9305673

55.
PIRNAT, Karmen, 1987-
        Učiteljev stil vodenja in motiviranje učencev : diplomsko delo / Karmen Pirnat. - Ljubljana : [K. Pirnat], 2012. - VII f., 82 str., [3], 3 f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) motivation b) class management c) motivacija d) vodenje razreda

37.011.3-051:37.015.3:005.32(043.2)
ZZ II 37(043.2) PIRNAT, K. Učiteljev
COBISS.SI-ID 9304393

56.
VEGELJ, Maja
        Konstruktivistični pristop pri poučevanju delov celote in uvajanju v ulomke : diplomsko delo / Maja Vegelj. - Ljubljana : [M. Vegelj], 2012. - VI, 108 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/981 . - Bibliografija: str. 102-103. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teaching model c) primary school d) matematika e) didaktični model f) osnovna šola g) konstruktivizem h) ulomki

37.091.3:51(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) VEGELJ, M. Konstruktivistič

COBISS.SI-ID 9324873

57.
VLAHINJA, Kaja
        Pisno preverjanje in ocenjevanje naravoslovnega znanja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Kaja Vlahinja. - Ljubljana : [K. Vlahinja], 2012. - XII, 125 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/896 . - Bibliografija: str. 111-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) science education c) assessment d) otrok s posebnimi potrebami e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) vrednotenje g) preverjanje znanja h) konstruktivizem

37.091.26:50(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) VLAHINJA, K. Pisno
COBISS.SI-ID 9309769

58.
ZELENC, Matejka
        Primerjava učnih načrtov za matematiko v Sloveniji in Belgiji : diplomsko delo / Matejka Zelenc. - Ljubljana : [M. Zelenc], 2012. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/982 . - Bibliografija: str. 114-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) education system - Belgium - Slovenia b) mathematics c) curriculum d) primary school e) sistem vzgoje in izobraževanja - Belgija - Slovenija f) matematika g) kurikulum h) osnovna šola

37.091.2:51(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) ZELENC, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 9325129


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


59.
ALLEN, Michael W., 1946-
        Successful e-learning interface : making learning technology polite, effective, and fun / Michael W. Allen. - San Francisco (CA) : Pfeiffer, cop. 2011. - XVI, 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Michael Allen's e-learning library ; vol. 3) (Essential resources for training and HR professionals)

About the author: str. 224. - Kazalo

ISBN 978-078-7982-97-3 (broš.)
a) learning b) educational technology c) interface d) učenje e) izobraževalna tehnologija f) vmesnik g) e-learning h) učenje na daljavo i) oblikovanje vmesnikov j) uporabniški vmesniki

37.091.3
371.3 ALLEN, M. Successfu
COBISS.SI-ID 512217401

60.
HERR, Norman
        The sourcebook for teaching science : strategies, activities, and instructional resources : grades 6-12 / Norman Herr. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, 2008. - XIII, 584 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Jossey-Bass teacher)

Bibliografija: str. 567-575. - Kazalo. - Vsebina: Developing scientific literacy ; Developing scientific reasoning ; Developing scientific understanding ; Developing scientific problem-solving skills ; Developing scientific research skills ; Resources for teaching science

ISBN 978-0-7879-7298-1 (broš.)
a) science education b) teaching objective c) curriculum d) teaching method e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) učni cilj g) kurikulum h) didaktična metoda

371.3
II 371.3 HERR, N. Sourcebook
COBISS.SI-ID 9328201

61.
ISAACS, Barbara, 1949-
        Understanding the Montessori approach : early years education in practice / Barbara Isaacs. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - 126 str. ; 25 cm. - (Understanding the ... approach) (A David Fulton book)

Bibliografija: str. 121-124. - Kazalo

ISBN 978-0-415-58502-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-58503-3 (broš.)
ISBN 978-0-203-12480-2 (e-knjiga)
a) principles of education b) teaching model c) vrste vzgoje in izobraževanja d) didaktični model e) montessori pedagogika

371.481
371.481 ISAACS, B. Understanding
COBISS.SI-ID 9288009

62.
LEMKE, Jay L.
        Talking science : language, learning, and values / Jay L. Lemke. - Westport ; London : Ablex Publishing, 1990. - XIII, 261 str. ; 23 cm. - (Language and educational processes)

Bibliografija: str. 233-237. - Kazali

ISBN 0-89391-565-3 (trda vezava)
ISBN 978-08-9391-565-0 (trda vezava)
ISBN 0-89391-566-1 (broš.)
ISBN 978-08-9391-566-7 (broš.)
a) science education b) class management c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) vodenje razreda f) didaktična metoda

371.3
371.3 LEMKE, J. L. Talking
COBISS.SI-ID 9287241

63.
NICOL, Janni
        Understanding the Steiner Waldorf approach : early years education in practice / Janni Nicol and Jill Tina Taplin. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2012. - XVI, 173 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Understanding the...approach)

Bibliografija: str. 171-173. - Kazalo

ISBN 978-0-415-59715-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-59716-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-18146-1 (e-knjiga)
a) principles of education b) pedagogical theory c) vrste vzgoje in izobraževanja d) pedagoška teorija e) waldorfska pedagogika

371.481
371.481 NICOL, J. Understanding
COBISS.SI-ID 9286729

64.
STARKEY, Louise
        Teaching and learning in the digital age / Louise Starkey. - London ; New York : Routledge, 2012. - XII, 139 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 129-134. - Kazalo

ISBN 978-0-415-66362-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-66363-2 (broš.)
ISBN 978-0-203-11742-2 (e-knjiga)
a) educational technology b) didactic use of computer c) izobraževalna tehnologija d) didaktična uporaba računalnika e) digitalizacija f) e-učenje g) e-poučevanje

371.3
371.3 STARKEY, L. Teaching
COBISS.SI-ID 9286217


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


65.
WARDEN, Claire
        Nature kindergartens and forest schools : an exploration on naturalistic learning within nature kindergartens and forest schools / Claire Warden. - 2nd ed. - Auchterarder, Scotland : Mindstretchers, 2012. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-143

ISBN 978-1-906116-09-5
a) pre-school education b) open air activities c) predšolska vzgoja d) dejavnosti na prostem e) gozdna pedagogika

373.2.016:50
II 373.2.016:50 WARDEN, C. Nature
COBISS.SI-ID 9297737


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


66.
HUDOLIN, Eva
        Domišljijska drevesa kot spodbuda za plesno izražanje : diplomsko delo / Eva Hudolin. - Ljubljana : [E. Hudolin], 2012. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/929 . - Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) creativity d) predšolski otrok e) ples f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HUDOLIN, E. Domišljijska

COBISS.SI-ID 9301065

67.
ILERŠIČ, Eva
        Spoznavanje talnih živali v vrtcu : diplomska naloga / Eva Ileršič. - Ljubljana : [E. Ileršič], 2012. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/905 . - Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) activity method d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) aktivna metoda g) talne živali h) vivarij

373.2.016:59(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ILERŠIČ, E. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9311305

68.
JEGLIČ, Mateja
        Vključevanje predšolskih otrok v organizirane gibalne/športne dejavnosti : diplomsko delo / Mateja Jeglič. - Ljubljana : [M. Jeglič], 2012. - 43 str., [5] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/918 . - Bibliografija: str.42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) physical education b) pre-school child c) športna vzgoja d) predšolski otrok e) gibalne dejavnosti

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JEGLIČ, M. Vključevanje
COBISS.SI-ID 9308745

69.
JEKLAR, Andreja
        Spodbujanje čutnih zaznav pri predšolskih otrocih v naravnem okolju : diplomsko delo / Andreja Jeklar. - Ljubljana : [A. Jeklar], 2012. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/919 . - Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) open air activities b) activity method c) pre-school child d) dejavnosti na prostem e) aktivna metoda f) naravno okolje g) aktivno učenje

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JEKLAR, A. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 9308489

70.
JEREB, Vanda
        Vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju : magistrsko delo / Vanda Jereb. - Ljubljana : [V. Jereb], 2012. - 88 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1013/. - Bibliografija: str. 79-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) pre-writing c) teacher role d) predšolski otrok e) priprave na učenje pisanja f) vloga učitelja g) zgodnja pismenost h) porajajoča se pismenost i) kompetence vzgojiteljev

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JEREB, V. Vzgojiteljeva
COBISS.SI-ID 9328713

71.
JUHANT, Mirjam, 1989-
        Načrtovanje, izvedba in interpretacija poštenega poskusa v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Mirjam Juhant. - Ljubljana : [M. Juhant], 2012. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/992 . - Bibliografija: str. 144. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) experiment d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) eksperiment g) sile h) merjenje

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JUHANT, M. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 9299529

72.
KEPEC, Maša
        Konstruiranje z odpadnimi embalažami z od 3- do 4-letnimi otroki : diplomska naloga / Maša Kepec. - Ljubljana : [M. Kepec], 2012. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/926 . - Bibliografija: str. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) ecology d) predšolski otrok e) praktično delo f) ekologija g) odpadni materiali h) recikliranje

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KEPEC, M. Konstruiranje
COBISS.SI-ID 9303369

73.
PIŠEK, Anja, 1989-
        Orientacijske igre v vrtcu : diplomska naloga / Anja Pišek. - Ljubljana : [A. Pišek], 2012. - 48 str, 10 str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/990 . - Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) orientacija

373.2.016:796.56(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PIŠEK, A. Orientacijske
COBISS.SI-ID 9299017

74.
PIŠEK, Nataša, 1988-
        Povezovanje vsebin orientacije in jezika v 1. starostnem obdobju predšolske vzgoje : diplomska naloga / Nataša Pišek. - Ljubljana : [N. Pišek], 2012. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1002. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) curriculum c) mathematics d) language development e) predšolska vzgoja f) kurikulum g) matematika h) jezikovni razvoj

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PIŠEK, N. Povezovanje
COBISS.SI-ID 9302345

75.
TURK, Nastja, 1986-
        Raziskovanje papirja v prvi starostni skupini predšolskih otrok : diplomska naloga / Nastja Turk. - Ljubljana : [N.Turk], 2012. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/960 . - Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) activity method d) predšolski otrok e) igra f) aktivna metoda

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TURK, N. Raziskovanje
COBISS.SI-ID 9312585

76.
UDOVČ, Tamara
        Pismenost v vrtcu : diplomsko delo / Tamara Udovč. - Ljubljana : [T. Udovč], 2012. - VII, 79 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/938 . - Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literacy b) teaching model c) pre-school education d) pismenost e) didaktični model f) predšolska vzgoja g) porajajoča se pismenost h) komunikacijski model

373.2.016:003(043,2)
ZZ II 373.2(043.2) UDOVČ, T. Pismenost
COBISS.SI-ID 9312073

77.
VIDALI, Kristina, 1979-
        Preprečevanje agresivnega vedenja v vrtcu s pomočjo gibalno-športne vzgoje : diplomsko delo / Kristina Vidali. - Ljubljana : [K. Vidali], 2012. - VIII, 65 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/908 . - Bibliografija: str. 61-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) aggressiveness b) misconduct c) gesture education d) pre-school child e) agresivnost f) neprimerno vedenje g) gibalna vzgoja h) predšolski otrok

373.2:37.013.42(043.2)
ZZ II 37(043.2) VIDALI, K. Preprečevanje
COBISS.SI-ID 9312329

78.
VRGA, Simona
        Od drevesa do igrače v vrtcu : diplomska naloga / Simona Vrga. - Ljubljana : [S. Vrga], 2012. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1009/. - Bibliografija: str. 64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) child development c) play d) predšolski otrok e) razvoj otroka f) igra g) gozd h) les i) izdelki

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VRGA, S. Od drevesa
COBISS.SI-ID 9304137

79.
ZABRET, Živa
        Načini odzivanja vzgojiteljev ob pojavih trme pri predšolskem otroku : diplomska naloga / Živa Zabret. - Ljubljana : [Ž. Zabret], 2012. - 81 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/892 . - Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) socialization b) pre-school child c) socializacija d) predšolski otrok e) trma

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZABRET, Ž. Načini
COBISS.SI-ID 9307977

80.
ŽERDIN, Jasmina, 1987-
        Okoljska ozaveščenost vzgojiteljev = Environmental awareness of pre-school teachers : diplomska naloga / Jasmina Žerdin. - Ljubljana : [J. Žerdin], 2012. - II, 61 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/961 . - Bibliografija: f. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) environmental protection b) environmental education c) teacher role d) varstvo okolja e) okoljska vzgoja f) vloga učitelja g) ekovrtec h) ekošola

373.2:502/504(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽERDIN, J. Okoljska
COBISS.SI-ID 9315913


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


81.
CONSTABLE, Karen
        The outdoor classroom : ages 3-7 : using ideas from forest schools to enrich learning / Karen Constable ; edited by Sandy Green. - London ; New York : Routledge, 2012. - XIII, 110 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 103-104. - Kazalo

ISBN 978-0-415-66724-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-66725-8 (broš.)
ISBN 978-0-203-81721-6 (e-knjiga)
a) open air school b) open air activities c) experiential learning d) šola v naravi e) dejavnosti na prostem f) izkustveno učenje g) gozdna pedagogika

373.32.016:50
373.32.016:50 CONSTABLE, K. Outdoor
COBISS.SI-ID 9279049

82.
DANIEL, Alastair K.
        Storytelling across the primary curriculum / Alastair K Daniel. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - VII, 176 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 165-172. - BKazalo. - Vsebina: Classroom storytelling. Introduction: Storytelling as the social art of language ; Building the framework: narrative structure and meta-narrative ; Lessons in thievery: selecting stories for classroom telling ; Forging the tale anew: adapting the story for classroom telling ; The craft of classroom storytelling ; Storytelling across the primary curriculum. Words, words, words: storytelling. language and literacy ; Stories of pipers and tales of tall ships: history and geography through storytelling ; Telling valuable tales and exploring deep meaning: religious education and moral development ; Possibility thinking: storytelling, science and mathematics ; Storytelling within the arts curriculum ; Storytelling and the visual arts ; Storytelling, drama and dance: living the narrative ; Singing the narrative: storytelling and music

ISBN 978-0-415-59859-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-59860-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-15537-0 (e-knjiga)
a) story telling b) teaching objective c) primary school d) pripovedovanje zgodb e) učni cilj f) osnovna šola

373.32.016:82
373.32.016:82 DANIEL, A. K. Storytelling
COBISS.SI-ID 9334601

83.
        GENERALIZATION in mathematics at all educational levels / editors Božena Maj-Tatsis, Konstantinos Tatsis. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - 340 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija in povzetek pri vsakem prispevku

ISBN 978-83-7338-780-5
a) mathematics b) teaching method c) generalization d) matematika e) didaktična metoda f) generalizacija

373.32.016:51
373.32.016:51 GENERALIZATION in mathematics

COBISS.SI-ID 9288777

84.
GOLDSTON, Marion Jenice
        Your science classroom : becoming an elementary / middle school science teacher / M. Jenice Goldston, Laura Downey. - Los Angeles ... [etc.] : SAGE, cop. 2013. - XX, 299 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-7522-3 (broš.)
a) science education - teachers' guide b) teaching method c) teaching objective d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje e) didaktična metoda f) učni cilj g) konstruktivizem

373.32.016:50
373.32.016:50 GOLDSTON, M. J. Your
COBISS.SI-ID 9285961

85.
KEY, Paul
        Teaching primary art and design / Paul Key with Jayne Stillman. - Exeter : Learning Matters, 2009. - VI, 162 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Achieving QTS)

"Incorporating the 2007 QTS Standards" ---> na ov. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-84445-254-5
a) art education b) teaching experience c) primary education d) likovna vzgoja e) izkušenost v poučevanju f) osnovnošolski pouk

373.32.016:74
373.32.016:74 KEY, P. Teaching
COBISS.SI-ID 9331785

86.
KNIGHT, Sara
        Risk and adventure in early years outdoor play : learning from forest schools / Sara Knight. - Repr. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - IX, 142 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 135-138. - Kazalo

ISBN 978-1-84920-629-7
ISBN 978-1-84920-630-3 (broš.)
a) open air activities b) play c) pre-school child d) dejavnosti na prostem e) igra f) predšolski otrok g) gozdna pedagogika

373.32.016:50
373.32.016:50 KNIGHT, S. Risk
COBISS.SI-ID 9279561

87.
OBLAK, Breda
        Glasbena slikanica 1. Delovni učbenik za glasbo v 1. razredu osnovne šole / Breda Oblak ; [ilustracije Mojca Sekulič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012. - 46 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0270-7
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78(075.2)
373.32.016:78 OBLAK, B. Glasbena 1
COBISS.SI-ID 261782272

88.
WENHAM, Martin
        Understanding primary science : science knowledge for teaching / Martin Wenham and Peter Ovens. - 3rd ed., repr. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2011. - XVIII, 277 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Kazalo

ISBN 978-1-84860-119-2 (broš.)
ISBN 978-1-84860-118-5 (trda vezava)
a) science education b) teaching objective c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učni cilj f) osnovnošolski pouk

373.32.016:50
373.32.016:50 WENHAM, M. Understanding cd 373.32.016:50 WENHAM, M. Understanding
COBISS.SI-ID 9332809

89.
WRIGHT, Robert, 1957-
        Developing number knowledge : assessment, teaching & intervention with 7-11-year-olds / Robert J. Wright, David Ellemor-Collins, Pamela D. Tabor. - Los Angeles ... [etc.] : Sage, 2012. - XXIII, 284 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 258-268. - Kazalo

ISBN 978-0-85702-060-4
ISBN 978-0-85702-061-1 (broš.)
a) mathematics b) number concept c) teaching method d) matematika e) pojem števila f) didaktična metoda g) računske operacije

373.32.016:51
373.32.016:51 WRIGHT, R. Developing cdr 373.32.016:51 WRIGHT, R. Developing
COBISS.SI-ID 9289801


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


90.
BOŽIČ, Tamara, 1988-
        Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Tamara Božič. - Ljubljana : [T. Božič], 2012. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1001. - Bibliografija: f. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) motion c) primary school d) didaktična metoda e) gibanje f) osnovna šola g) učni pristop h) ustvarjalni gib

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BOŽIČ, T. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9301833

91.
DROBNIČ, Anja
        Medpredmetno povezovanje družboslovja v drugem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Anja Drobnič. - Ljubljana : [A. Drobnič], 2012. - VIII, 76 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/954 . - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) interdisciplinary approach b) social sciences c) primary school d) medpredmetni pristop e) družbene vede f) osnovna šola

373.32.016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) DROBNIČ, A. Medpredmetno

COBISS.SI-ID 9316937

92.
HABJANIČ, Jana
        Različnost deškega in dekliškega v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012 : diplomsko delo / Jana Habjanič. - Ljubljana : [J. Habjanič], 2012. - 99 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/890 . - Bibliografija: str. 98-99. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) sexism c) stereotype d) mladinska književnost e) seksizem f) stereotip g) analiza beril

373.32.016:82(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) HABJANIČ, J. Različnost
COBISS.SI-ID 9306697

93.
JAGODIĆ, Ružica
        Razvrščanje geometrijskih teles v prvem starostnem obdobju : diplomska naloga / Ružica Jagodić. - Ljubljana : [R. Jagodić], 2012. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/925 . - Bibliografija: str. 62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolska vzgoja e) razvrščanje f) geometrijska telesa

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JAGODIĆ, R. Razvrščanje
COBISS.SI-ID 9302089

94.
MIKLIČ, Petra, 1969-
        Prvi dan v šoli : diplomsko delo / Petra Miklič. - Ljubljana : [P. Miklič], 2012. - 92 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/950 . - Bibliografija: f. 77-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) entry to school b) parent-teacher relation c) educational guidance d) vstop v šolo e) odnos med starši in učiteljem f) šolsko svetovanje

373.3:37.013.42(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MIKLIČ, P. Prvi
COBISS.SI-ID 9315145

95.
ŠTOR, Nina, 1986-
        Ples pri športni vzgoji v 2. razredu : diplomsko delo / Nina Štor. - Ljubljana : [N. Štor], 2012. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM-a)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/995 . - Bibliografija: str. 90-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) dance c) teaching objective d) športna vzgoja e) ples f) učni cilj g) ustvarjalni gib h) plesne igre

373.32.016:78.085.4(043.2)
ZZ II 79(043.2) ŠTOR, Nina Ples
COBISS.SI-ID 9300297

96.
ZAJAMŠEK, Anja, 1988-
        Učitelj in pedagoške spremembe : diplomsko delo / Anja Zajamšek. - Ljubljana : [A. Zajamšek], 2012. - XIV, 90 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/983 . - Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) educational reform b) teaching profession c) knowledge d) attitude e) reforma vzgoje in izobraževanja f) učiteljski poklic g) znanje h) stališče

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ZAJAMŠEK, A. Učitelj
COBISS.SI-ID 9298249

97.
ZRIMŠEK, Nina
        Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti v zgodnjem šolskem obdobju : diplomsko delo / Nina Zrimšek. - Ljubljana : [N. Zrimšek], 2012. - 54 str. : ilust ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/920 . - Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-writing b) teacher role c) priprave na učenje pisanja d) vloga učitelja e) začetno opismenjevanje

373.32.016:003(043.2)
ZZ II 373.32(043.2) ZRIMŠEK, N. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9309257

98.
ZUPAN, Bernardka
        Obravnavanje ljudskega pripovednega besedila v izobraževanju : diplomsko delo / Bernardka Zupan. - Ljubljana : [B. Zupan], 2012. - III, 116 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1011/. - Bibliografija: str. 111-115. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk culture b) curriculum c) primary school d) ljudska kultura e) kurikulum f) osnovna šola g) ljudsko slovstvo

373.32.016:82(043.2)
ZZ II 373.32(043.2) ZUPAN, B. Obravnavanje
COBISS.SI-ID 9309513


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


99.
HENRY, Lucy
        The development of working memory in children / Lucy Henry. - London : SAGE, cop. 2012. - XVI, 376 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Discoveries & explanations in child development)

Bibliografija: str. 333-360

ISBN 978-1-84787-328-6 (trda vezava)
ISBN 1-84787-328-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-84787-329-3 (broš.)
ISBN 1-84787-329-4 (broš.)
a) child development b) memory c) backward child d) razvoj otroka e) spomin f) otrok s posebnimi potrebami

376.1
376.1 HENRY, L. The development
COBISS.SI-ID 9283657

100.
JURIŠIĆ, Branka D.
        Sožitje za starše oseb z motnjo v duševnem razvoju / Branka D. Jurišić. - Ljubljana : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, [2006]. - 16 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl.
a) backward child b) parent-child relation c) otrok s posebnimi potrebami d) odnos med starši in otrokom

376.1-054.34
376.1-056.34 JURIŠIĆ, B. D. Sožitje
COBISS.SI-ID 9340745

101.
PODBREŽNIK, Vlasta
        Jecljam! Si mi kos? - Sem si kos? : vprašanja, odgovori in pričevanja o jecljanju / Vlasta Podbrežnik ; uredil Kozma Ahačič ; ilustriral Peter Podbrežnik ; [fotografije Ilija Antolović in člani društva ; avtorji življenjskih zgodb Done Georgij ... et al.]. - Ljubljana : Društvo Vilko Mazi, 2012. - 142 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Demostenes)

ISBN 978-961-90668-3-6
a) Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami "Vilko Mazi" (Ljubljana) b) stammer c) jecljanje d) življenjske zgodbe

376.1-056.264
376.1-056.264 PODBREŽNIK, V. Jecljam!
COBISS.SI-ID 262214912


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


102.
BRBRE, Irena
        Raziskovalne škatle za aktivno preživljanje prostega časa v domu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Irena Brbre. - Ljubljana : [I. Brbre], 2012. - VII, 74 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/989 . - Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) science education c) leisure d) otrok s posebnimi potrebami e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) prosti čas g) raziskovalne škatle

376.1:379.8(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BRBRE, I. Raziskovalne
COBISS.SI-ID 9316425

103.
BREZNAR, Mateja
        Uporaba socialnih iger na osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Mateja Breznar. - Ljubljana : [M. Breznar], 2012. - 73 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/948 . - Bibliografija: str. 67-71. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) socialization b) social learning c) backward child d) socializacija e) socialno učenje f) otrok s posebnimi potrebami g) socialne igre h) socialne veščine

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BREZNAR, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 9319497

104.
BRODNJAK, Saša
        Prehod mladostnikov s primankljaji na posameznih področjih učenja iz osnovne v srednjo šolo : diplomsko delo / Saša Brodnjak. - Ljubljana : [S. Brodnjak], 2012. - 114 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/923 . - Bibliografija: f. 95-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) transition from primary to lower secondary school c) achievement gain d) otrok s posebnimi potrebami e) prehod iz osnovne v srednjo šolo f) šolska uspešnost

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BRODNJAK, S. Prehod
COBISS.SI-ID 9302601

105.
ČERNELIČ, Zdenka, 1959-
        Izkustveno in vrstniško učenje učencev z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Zdenka Černelič. - Ljubljana : [Z. Černelič], 2012. - VI, 104 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/974 . - Bibliografija: f. 83-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) peer group c) experiential learning d) otrok s posebnimi potrebami e) vrstniki f) izkustveno učenje

376:37.091.312(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ČERNELIČ, Z. Izkustveno
COBISS.SI-ID 9321545

106.
KAUČIČ, Barbara, 1988-
        Pomoč učencem z učnimi težavami pri reševanju matematičnih besedilnih nalog na petstopenjskem modelu pomoči : diplomsko delo / Barbara Kaučič. - Ljubljana : [B. Kaučič], 2012. - 107 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/930 . - Bibliografija: f. 104-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) mathematics c) učne težave d) matematika e) besedilne naloge f) pomoč učencem

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KAUČIČ, B. Pomoč
COBISS.SI-ID 9301321

107.
KRIŽNAR, Lidija, 1986-
        Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj : diplomsko delo / Lidija Križnar. - Ljubljana : [L. Križnar], 2012. - 71 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/943 . - Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) pronunciation c) speech therapy d) govorna motnja e) izgovorjava f) logopedija g) artikulacijske motnje h) razvoj govora

376.1-056.264(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRIŽNAR, L. Vzroki
COBISS.SI-ID 9318473

108.
LONČARIČ, Andreja, 1973-
        Razvijanje pripovedi in vrednotenje logopedskega programa pomoči pri otroku z govorno-jezikovno motnjo : študija primera : diplomsko delo / Andreja Lončarič. - Ljubljana : [A. Lončarič], 2012. - VI, 58 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/897 . - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, smer surdo-logo
a) speech defect b) threshold level (language) c) speech therapy d) govorna motnja e) besedni zaklad f) logopedija g) glasovno zavedanje h) pomoč učencem

376.1-056.264(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LONČARIČ, A. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9312841

109.
MARN, Sanja
        Upoštevanje prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v 1. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Sanja Marn. - Ljubljana : [S. Marn], 2012. - 73 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/946 . - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) special education c) otrok s posebnimi potrebami d) pouk po prilagojenem programu e) usmerjanje otrok f) individualizirani programi g) pomoč učencem

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MARN, S. Upoštevanje
COBISS.SI-ID 9319241

110.
PANČUR, Anja
        Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju individualiziranega programa : diplomsko delo / Anja Pančur. - Ljubljana : [A. Pančur], 2012. - 94 str., [6] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/899 . - Bibliografija: str. 91-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) individualized teaching c) parent-teacher relation d) učne težave e) individualiziran pouk f) odnos med starši in učiteljem

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PANČUR, A. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 9313609

111.
PUCIHAR, Karmen, 1988-
        Izbira izobraževalnega programa pri učencih osnovne šole s prilagojenim programom : diplomsko delo / Karmen Pucihar. - Ljubljana : [K. Pucihar], 2012. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/962 . - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) education system - Slovenia b) special school c) vocational education d) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija e) šola s prilagojenim programom f) poklicno izobraževanje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PUCIHAR, K. Izbira
COBISS.SI-ID 9314377

112.
RADIVOJEVIĆ, Monika
        Pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Monika Radivojević. - Ljubljana : [M. Radivojević], 2012. - 56 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/889 . - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) aggressiveness c) otrok s posebnimi potrebami d) agresivnost

376.1-056.34(043.2)
ZZ II 376.1-056.34 RADIVOJEVIĆ, M. Pojav
COBISS.SI-ID 9306441

113.
REMIC, Erika
        Socialna vključenost učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v osnovni šoli : diplomsko delo / Erika Remic. - Ljubljana : [E. Remic], 2012. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/927 . - Bibliografija: str. 110-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) hyperactivity b) social integration c) peer group d) hiperaktivnost e) socialna integracija f) vrstniki g) ADHD

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) REMIC, E. Socialna
COBISS.SI-ID 9303113

114.
REPE, Katja, 1989-
        Povezanost med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole : diplomsko delo / Katja Repe. - Ljubljana : [K. Repe], 2012. - 115 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/953 . - Bibliografija: f. 108-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) recollection b) memorizing c) sentence d) music e) pomnjenje f) memoriranje g) poved h) glasba

376(043.2)
ZZ II 376.1 REPE, K. Povezanost
COBISS.SI-ID 9317449

115.
RUPNIK, Judita, 1988-
        Ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi možganov : diplomsko delo / Judita Rupnik. - Ljubljana : [J. Rupnik], 2012. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/973 . - Bibliografija: str. 96-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) brain injury b) rehabilitation c) learning test d) možganska poškodba e) rehabilitacija f) test znanja

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RUPNIK, J. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 9321033

116.
VIRANT, Irena, 1986-
        Predstavitev Halliwick programa učenja plavanja za dvanajstletno deklico z motnjo v telesnem in duševnem razvoju : diplomsko delo / Irena Virant. - Ljubljana : [I. Virant], 2012. - 115 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/958 . - Bibliografija: str. 104-105. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) swimming b) training programme c) backward child d) plavanje e) program usposabljanja f) otrok s posebnimi potrebami g) Halliwickova metoda

376.1:797.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VIRANT, I. Predstavitev
COBISS.SI-ID 9320265

117.
ZABRIČ, Jasna, 1987-
        Ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Jasna Zabrič. - Ljubljana : [J. Zabrič], 2012. - IV, 66 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/972 . - Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) creativity c) therapy d) duševno prizadeti e) ustvarjalnost f) terapija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZABRIČ, J. Ustvarjalnost

COBISS.SI-ID 9320777


378 VISOKO ŠOLSTVO.


118.
        The EUROPEAN higher education area in 2012 : Bologna process implementation report. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, 2012. - 217 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EN.pdf. - Bibliografija: str. 175-180

ISBN 978-92-9201-256-4

doi: 10.2797/81203
a) higher education - report - Europe b) visokošolsko izobraževanje - poročilo - Evropa c) visokošolski študij d) študenti e) kvalifikacije f) študijske prenove g) bolonjski programi h) izobraževalna politika

378
II 378 EUROPEAN higher 2012
COBISS.SI-ID 699468

119.
EUROPEAN University Association
        Universities in the European higher education area and the contribution of EUA : EUA Input Statement to the Bologna Ministerial Conference, Bucharest, Romania, 26-27 April 2012. - Brussels : European University Association, 2012. - 11 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.eua.be/Libraries/Policy_Positions/Universities_in_the_EHEA_EUA_Statement_for_Bologna_Ministerial_Conference.sflb.ashx. - Ov. nasl.
a) university - Europe b) univerza - Evropa

378
II 378 EUROPEAN Universities
COBISS.SI-ID 9296457

120.
        GOOD teaching : fresh wind in the sails of German higher education : Project nexus - Concepts and good practice for studying and teaching / [editor Peter A. Zervakis]. - 1st ed. - Bonn : HRK, German Rectors' Conference, 2011. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://ebookbrowse.com/good-teaching-pdf-d325876364. - Ov. nasl.

ISBN 978-3-942600-03-3
a) higher education - germany b) quality of education c) visokošolsko izobraževanje - Nemčija d) kvaliteta izobraževanja

378
II 378 GOOD teaching
COBISS.SI-ID 9279817

121.
QUINN, Clark N., 1956-
        The mobile academy : mLearning for higher education / Clark N. Quinn. - 1st ed. - San Francisco (CA) : Jossey-Bass, cop. 2012. - [XVI], 120 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass Higher and adult education series)

O avtorju: str. XIII. - Bibliografija: str. 105-109. - Kazalo

ISBN 978-1-118-07265-3
a) higher education b) distance study c) visokošolsko izobraževanje d) izobraževanje na daljavo e) mobilno izobraževanje f) študij na daljavo g) e-izobraževanje

378
378 QUINN, C. Mobile
COBISS.SI-ID 512551984

122.
        STATE of play of the Bologna process in the Tempus partner countries (2012). - Brussels : Education Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm. - (A Tempus study)

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/study09_SoP_Bologna_0412_en_web.pdf
a) higher education b) recognition of qualification c) visokošolsko izobraževanje d) priznavanje kvalifikacij e) bolonjski proces f) kreditne točke g) dodatek k diplomi

378
II 378 STATE of play 2012
COBISS.SI-ID 9297225

123.
        STUDY on the organisation of doctoral programmes in EU neighbouring countries : practices, developments and regional trends : final synthesis. - Paris : Technopolis France, 2010. - III, 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/doctoralreport_en.pdf
a) post-graduate study b) doctorate c) podiplomski študij d) doktorat e) bolonjski proces

378
II 378 STUDY on
COBISS.SI-ID 9297481

124.
        UNIVERSITY governance and reform : policy, fads, and experience in international perspective / edited by Hans G. Schuetze, William Bruneau, and Garnet Grosjean. - 1st ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XVI, 266 str. ; 23 cm. - (International and development education)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-34012-1 (trda vezava)
a) higher education b) educational policy c) educational reform d) visokošolsko izobraževanje e) politika vzgoje in izobraževanja f) reforma vzgoje in izobraževanja

378
378 UNIVERSITY governance
COBISS.SI-ID 9333833


39(043.2) ETNOLOGIJA.


125.
LOGONDER, Petra
        Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno skupino Preddvor : diplomsko delo / Petra Logonder. - Ljubljana : [P. Logonder], 2012. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/977 . - Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk culture b) cultural heritage c) primary school d) ljudska kultura e) kulturna dediščina f) osnovna šola g) folklora h) ljdski plesi

39:398(043.2)
ZZ II 39(043.2) LOGONDER, P. Ohranjanje
COBISS.SI-ID 9324617


5 NARAVOSLOVNE VEDE


126.
        MATEMATIČNE metode v uporabi / Janez Povh ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 42)

300 izv. - Bibliografija: str. 265-266. - Kazalo

ISBN 978-961-212-200-3
a) mathematics b) matematika c) linearna algebra d) analiza e) kombinatorika f) verjetnost g) naloge h) rešitve

51(075.8)(076.2)
MSC 2010:
15-01
26-01
05-01
60-01
51(075.8) MATEMATIČNE metode
COBISS.SI-ID 235459328

127.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 6., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012. - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-241-638-6
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5(075.2) OD mravlje 1 Učbenik
COBISS.SI-ID 260867840

128.
        OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič ; fotografije Goran Antley ... et al.]. - 9., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012. - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-241-640-9
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk

5(075.2)(076.1)
II 5(075.2) OD mravlje 2 Delovni zvezek
COBISS.SI-ID 260348672

129.
        RAZISKUJEMO in gradimo 5. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije arhiv DZS, Franko Florjančič, Sonja Zajc]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 119 str. [20] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-02-0316-2
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)
II 5(075.2) RAZISKUJEMO 5 delovni
COBISS.SI-ID 261373440


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


130.
        IZZIVI Slovenije na področju suš in degradacije tal : uresničevanje ciljev Konvencije ZN o boju proti degradaciji/dezertifikaciji tal (UNCCD) / [avtorji Marjetka Suhadolc ... et al.]. - Ljubljana : Agencija RS za okolje, 2010. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/document/sl/IZZIVI_Slovenije_na_podrocju_sus_in_degradacije_tal.pdf. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6324-48-9
a) ecology b) ekologija c) klimatske spremembe d) monitoring e) suša f) degradacija tal g) namakanje h) erozija i) zemeljski plazovi j) biološka raznovrstnost k) onesnaževanje tal l) urbanizacija m) kmetijska zemljišča

502/504
II 502/504 IZZIVI Slovenije
COBISS.SI-ID 251453184


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


131.
CARLI, Barbara
        Tehniški dan : sončna energija : diplomsko delo / Barbara Carli. - Ljubljana : [B. Carli], 2012. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/898 . - Bibliografija: str. 102-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) sončna energija d) tehniški dnevi

502.21:523.9(043.2)
ZZ II 5(043.2) CARLI, B. Tehniški
COBISS.SI-ID 9313097


51(043.2) MATEMATIKA.


132.
BERGANT, Teja, 1983-
        Hiperbolične funkcije : diplomsko delo / Teja Bergant. - Ljubljana : [T. Bergant], 2012. - 8 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/931 . - Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika [in] Fak. za matematiko in fiziko
a) mathematics b) matematika c) funkcije d) hiperbolične funkcije e) eksponenetne funkcije f) verižnica

51(043.2)
ZZ 51(043.2) BERGANT, T. Hiperbolične
COBISS.SI-ID 9311561

133.
FAJFAR, Tina
        E-gradiva pri poučevanju matematike : diplomsko delo / Tina Fajfar. - Ljubljana : [T. Fajfar], 2012. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/978 . - Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) teaching aid c) matematika d) učni pripomočki e) e-gradiva f) e-izobraževanje

51:004(043.2)
ZZ II 004(043.2) FAJFAR, T. E-gradiva
COBISS.SI-ID 9296969

134.
FERJAN, Maruša
        Primerjava reševanja matematičnega problema o vzorcih v 3. in 5. razredu : diplomsko delo / Maruša Ferjan. - Ljubljana : [M. Ferjan], 2012. - VI, 71 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/887 . - Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) problem solving c) primary school d) matematika e) reševanje problemov f) osnovna šola g) zaporedje h) vzorci

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) FERJAN, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 9306185

135.
GROS, Nina
        Izvajanje geometrijskih konstrukcij v osnovni šoli : diplomsko delo / Nina Gros. - Ljubljana : [N. Gros], 2012. - XII, 66 str, [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/937 . - Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) geometry b) curriculum c) primary school d) geometrija e) kurikulum f) osnovna šola g) evklidska geometrija h) geometrijske konstrukcije

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) GROS, N. Izvajanje
COBISS.SI-ID 9311049

136.
HOČEVAR, Katja, 1986-
        Pitagorejske trojice in Pellova enačba : diplomsko delo / Katja Hočevar. - Ljubljana : [K. Hočevar], 2012. - 64 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/922 . - Bibliografija: f. 64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika [in] Fak. za matematiko in fiziko
a) mathematics b) matematika c) diofantska enačba d) pitagorejske trojice e) Pellova enačba

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) HOČEVAR, K. Pitagorejske
COBISS.SI-ID 9304649

137.
HRAST, Meta
        Problem lestve in kavča : diplomsko delo / Meta Hrast. - Ljubljana : [M. Hrast], 2012. - 54 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/907 . - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika [in] Fak. za matematiko in fiziko
a) mathematics b) matematika c) ekstremi funkcije d) problem lestve e) problem kavča

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) HRAST, M. Problem
COBISS.SI-ID 9310537

138.
JURŠIČ, Staša
        Strategije reševanja problemov v 4. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Staša Juršič. - Ljubljana : [S. Juršič], 2012. - IV, 87 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/939 . - Bibliografija: str. 85-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) problem solving c) primary school d) matematika e) reševanje problemov f) osnovna šola

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) JURŠIČ, S. Strategije
COBISS.SI-ID 9317705

139.
KODRIČ, Katja, Matematika in računalništvo
        Hamiltonskost posplošenih Petersenovih grafov : diplomsko delo / Katja Kodrič. - Ljubljana : [K. Kodrič], 2012. - VI, 60 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/988 . - Bibliografija: f. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorija grafov d) hamiltonov cikel e) posplošen Petersenov graf f) hamiltonskost g) Hamiltonov cikel

519.1(043.2)
ZZ II 51(043.2) KODRIČ, K. Hamiltonskost
COBISS.SI-ID 9318729

140.
MRAK, Katja, 1987-
        Vloga števila nič v različnih kontekstih : diplomsko delo / Katja Mrak. - Ljubljana : [K. Mrak], 2012. - 80 str., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/965 . - Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) matematika c) število nič d) računske operacije e) starodavne kulture

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) MRAK, K. Vloga
COBISS.SI-ID 9318217

141.
OKORN, Vanja
        Največja prirejanja v grafih : diplomsko delo / Vanja Okorn. - Ljubljana : [V. Okorn], 2012. - IX, 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/906 . - Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) največje prirejanje d) popolno prirejanje e) pretoki

519.1(043.2)
ZZ II 51(043.2) OKORN, V. Največj
COBISS.SI-ID 9321289

142.
RAVNIKAR, Maja, 1987-
        Hagovi izreki : diplomsko delo / Maja Ravnikar. - Ljubljana : [M. Ravnikar], 2012. - XI, 68 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/936 . - Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) origami d) Hagovi izreki e) Pitagorov izrek f) pitagorejska trojica

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) RAVNIKAR, M. Hagovi
COBISS.SI-ID 9310793

143.
SAKSIDA, Maruša, 1987-
        Hamiltonskost grafov : diplomsko delo / Maruša Saksida. - Ljubljana : [M. Saksida], 2012. - VI, 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/969 . - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) hamiltonski grafi

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) SAKSIDA, M. Hamiltonskost
COBISS.SI-ID 9318985


53 FIZIKA.


144.
WORLD Conference on Physics Education (2012 ; Istanbul)
        WCPE 2012 : book of abstracts / [The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Űniversitesi, Istanbul, Turkey] ; edited by Fatih Taşar. - Istambul : Bahçeşehir Űniversitesi, 2012. - 473 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. - Kazalo
a) physics b) teaching c) fizika d) pouk

53
ZZ II 53 WORLD WCPE 2012
COBISS.SI-ID 9290057


53(043.2) FIZIKA.


145.
GRADIŠAR, Matej, 1984-
        Ohlajanje teles s sevanjem in konvekcijo : diplomsko delo / Matej Gradišar. - Ljubljana : [M. Gradišar], 2012. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/895 . - Bibliografija: f. 41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) kondukcija d) toplotno sevanje e) ohlajanje f) izhlapevanje

53(043.2)
ZZ II 53(043.2) GRADIŠAR, M. Ohlajanje
COBISS.SI-ID 9310281

146.
KUTNAR, Petra
        Analiza posnetkov trka biljardnih krogel : diplomsko delo / Petra Kutnar. - Ljubljana : [P. Kutnar], 2012. - 41 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/891 . - Bibliografija: f. 41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) trki d) drsenje e) kotaljenje

53(043.2)
ZZ II 53(043.2) KUTNAR, P. Analiza
COBISS.SI-ID 9306953


54 KEMIJA.


147.
DEVETAK, Iztok
        Kemija 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij / Iztok Devetak, Franc Perdih ; [avtorica računskih nalog Nataša Junež ; ilustratorka Mojca Lame Kajtna ; fotograf Miha Črnigoj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 155 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

800 izv.

ISBN 978-961-01-2134-3
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
54(075.3) DEVETAK, I. Kemija 1 DVD 54(075.3) DEVETAK, I. Kemija 1
COBISS.SI-ID 262091520

148.
KASTELIC, Tjaša, 21.04.1986-
        Razumevanje kemijskih pojmov v devetem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Tjaša Kastelic. - Ljubljana : [T. Kastelic], 2012. - 106 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/886 . - Bibliografija: str. 105-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) chemistry b) comprehension c) primary school d) kemija e) razumevanje f) osnovna šola g) submikropredstavitve h) preizkusi znanja

54:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) KASTELIC, T. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9305929


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


149.
JERŠEK, Miha
        Svet draguljev / Miha Jeršek. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 111 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

11.800 izv. - Bibliografija: str. 111

ISBN 978-961-251-354-2
a) dragi kamni b) dragulji

549.091
55 JERŠEK, M. Svet
COBISS.SI-ID 262310400


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


150.
CAMPBELL, Neil A., 1946-2004
        Biologija 2 : zgradba in delovanje organizmov : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole / [Neil A]. Campbell, [Jane B.] Reece ; [prevajalci in avtorji priredbe Metka Kralj ... [et al.] ; ilustracije in fotografije po izvirniku in Shutterstock]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2012. - 198 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Biology, 9th ed. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0640-8
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
57(075.3) CAMPBELL, N. A. Biologija 2
COBISS.SI-ID 261437440


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


151.
RIZMAL, Darja
        Vpliv gnojenja z dušikom na citogenetski material šalotke (Allium cepa var. ascalonicum) z različnih območij : diplomsko delo / Darja Rizmal. - Ljubljana : [D. Rizmal], 2012. - X, 66 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/979 . - Bibliografija: f. 48-52. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) šalotka d) citogenska bioindikacija e) mitotski indeks f) kromosomi g) gnojenje z dušukom

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) RIZMAL, D. Vpliv
COBISS.SI-ID 9296713

152.
SULIČ, Tina, 1983-
        Poznavanje podzemnih habitatov in organizmov med mlajšimi osnovnošolci v Sloveniji : diplomsko delo / Tina Sulič. - Ljubljana : [T. Sulič], 2012. - VII, 62 f., [6] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/971 . - Bibliografija: f. 61-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) podzemeljski habitati d) dinarski kras

574.2:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) SULIČ, T. Poznavanje
COBISS.SI-ID 9320521


61 MEDICINA.


153.
JARC, Katja, 1981-
        Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v povojnem okolju : specialistično delo / Katja Jarc. - Ljubljana : [K. Jarc], 2012. - 150 str., [2] str. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1014/. - Bibliografija: str. 146-150. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) psychotherapy b) backward child c) dance d) psihoterapija e) otrok s posebnimi potrebami f) ples g) gibalno-plesna terapija h) pomoč z umetnostjo i) potravmatski stresni sindrom

615.851:376.1 (043.2)
ZZ II 61(043.2) JARC, K. Združevanje
COBISS.SI-ID 9328969

154.
TWO thousand and eleven
        The 2011 ESPAD Report : substance use among students in 36 European countries / Björn Hibell ... [et al.]. - Stockholm : The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), 2012. - 390 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

ISBN 978-91-7278-233-4
a) drug addiction - Europe - report b) student c) zasvojenost z drogami - Evropa - poročilo d) študent

613.8
ZZ II 613.8 ESPAD 2011
COBISS.SI-ID 9278793


61(043.2) MEDICINA.


155.
JAKŠE, Tina
        Terapija s pomočjo konja za otroke in mladostnike s spektroavtističnimi motnjami : diplomsko delo / Tina Jakše. - Ljubljana : [T. Jakše], 2012. - 176 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1010/. - Bibliografija: f. 170-176. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) therapy b) riding c) autism d) terapija e) jahanje f) avtizem g) spektroavtistične motnje h) hipoterapija

615.851(043.2)
ZZ II 61(043.2) JAKŠE, T. Terapija
COBISS.SI-ID 9301577


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


156.
HEADRICK, Daniel R.
        Technology : a world history / Daniel R. Headrick. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - IX, 179 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The new Oxford world history)

Kazalo. - Bibliografija: str. [149]-158

ISBN 978-0-19-515648-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-533821-8 (broš.)
a) technology b) tehnologija c) zgodovina tehnologije d) izumi e) tehnične novosti f) industrijska revolucija

62
62 HEADRICK, D. R. Technology
COBISS.SI-ID 64113153


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


157.
LEBAN, Klemen, 1985-
        Projekt izdelave računalniško krmiljene stružnice pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo / Klemen Leban. - Ljubljana : [K. Leban], 2012. - VII, 67, V str., [1] f. zganj. pril. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/940 . - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika [in] Fak. za matematiko in fiziko
a) engineering b) primary school c) tehnika d) osnovna šola e) stružneje f) mikrokrmilnik g) stružnice

62(043.2)
ZZ II 62(043.2) LEBAN, L. Projekt
COBISS.SI-ID 9317193


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


158.
MAVHAR, Matjaž
        Otroške predstave o čebelah : diplomsko delo / Matjaž Mavhar. - Ljubljana : [M. Mavhar], 2012. - V, 92 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/901 . - Bibliografija: str. 85-87. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) science education c) concept formation d) osnovna šola e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) oblikovanje pojma g) čebele h) otroške predstave i) konstruktivizem

638.1:373.3(043.2)
ZZ II 63(043.2) MAVHAR, M. Otroške
COBISS.SI-ID 9315401


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


159.
LORGER, Brina
        Odnos otrok do blagovnih znamk oblačil in obutve : diplomsko delo / Brina Lorger. - Ljubljana : [B. Lorger], 2012. - 45 f., [3] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/959 . - Bibliografija: f. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) consumption b) consumer education c) influence d) potrošnja e) vzgoja potrošnikov f) vpliv g) blagovne znamke

646.4:159.922.7(043.2)
ZZ II 64(043.2) LORGER, B. Odnos
COBISS.SI-ID 9320009

160.
NOVAK, Anja, 4. 3. 1987-
        Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku : diplomsko delo / Anja Novak. - Ljubljana : [A. Novak], 2012. - IV f., 79 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/998 . - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) gospodinjstvo c) tekstilije d) nega e) vzdrževanje f) recikliranje

64:37(043.2)
ZZ II 64(043.2) NOVAK, A. Tekstilna
COBISS.SI-ID 9304905


65(043.2) VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


161.
SMOLAR, Zala
        Možnosti razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji : diplomsko delo / Zala Smolar. - Ljubljana : [Z. Smolar], 2012. - 109 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/900 . - Bibliografija: str. 105-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) unemployment b) employment policy c) nezaposlenost d) zaposlovalna politika e) socialno podjetništvo f) težje zaposljive skupine

658:364(043.2)
ZZ II 65(043.2) SMOLAR, Z. Možnosti
COBISS.SI-ID 9314121


66/68(043.2) KEMIJSKA TEHNIKA.RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


162.
BAVCON, Ema
        Ličenje nekoč in danes : diplomsko delo = Make-up in the past and present : diploma thesis / Ema Bavcon. - Ljubljana : [E. Bavcon], 2012. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/894 . - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) theatre b) film c) pre-school child d) gledališče e) film f) predšolski otrok g) gledališka maska h) filmska maska i) ličenje

687.553.2(043.2)
ZZ II 67/68(043.2) BAVCON, E. Ličenje
COBISS.SI-ID 9307721

163.
JENKO Medar, Mateja
        Lectarstvo s projektnim učnim delom na razredni stopnji : diplomsko delo / Mateja Jenko Medar. - Ljubljana : [M. Jenko Medar], 2012. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/913 . - Bibliografija: str. 85-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) cultural heritage c) primary school d) projektna metoda e) kulturna dediščina f) osnovna šola g) lectarstvo h) domača obrt

664.667:373.3(043.2)
ZZ II 66(043.2) JENKO MEDAR Lectarstvo
COBISS.SI-ID 9322313

164.
KUMAR, Jasmina
        Znanje, stališča in vedenje učencev o vsebinah, povezanih z UV sevanjem : diplomsko delo = Students' knowledge, attitudes and behavior about contents related with UV radiation : graduation thesis / Jasmina Kumar. - Ljubljana : [J. Kumar], 2012. - VIII, 127 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1012/. - Bibliografija: str. 85-89. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija. Biotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naravoslovnotehniška fak.
a) chemistry b) kemija c) UV sevanje d) ozon e) kožni rak f) preventiva g) zaščita

66.085.3(043.2)
ZZ II 66(043.2) KUMAR, J. Znanje
COBISS.SI-ID 9323593


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


165.
HELGUERA, Pablo
        Education for socially engaged art : a materials and techniques handbook / Pablo Helguera. - New York : Jorge Pinto Books, 2011. - XVI, 91 str. ; 22 cm

ISBN 978-1-934978-59-7
ISBN 1-934978-59-0
a) art b) society c) aims of education d) umetnost e) družba f) vzgojni cilji

7
7 HELGUERA, P. Education
COBISS.SI-ID 9346633


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


166.
MIKLAUŽIČ, Sonja
        Kič : diplomsko delo / Sonja Miklaužič. - Ljubljana : [S. Miklaužič], 2012. - 98 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/880 . - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika. - Bibliografija: f. 94-98. - Povzetek ; Abstract
a) aesthetics b) estetika c) kič d) okus e) pop art

7.01(043.2)
ZZ II 7(043.2) MIKLAUŽIČ, S. Kič
COBISS.SI-ID 9283401

167.
ROŽMAN, Kristina
        Skrita govorica simbolov v umetnosti : diplomsko delo / Kristina Rožman. - Ljubljana : [K. Rožman], 2012. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/945 . - Bibliografija: str. 109-111. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) symbol c) likovna umetnost d) simbol e) oblikovanje simbola f) motivi g) jaslice

7.045(043.2)
ZZ II 7(043.2) ROŽMAN, K. Skrita
COBISS.SI-ID 9319753


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


168.
KOCJAN, Maja, 1987-
        Subjektivna izkušnja ustvarjalnega procesa : diplomsko delo / Maja Kocjan. - Ljubljana : [M. Kocjan], 2012. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1000. - Bibliografija: str. 90-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) creativity b) artistic creation c) attitude d) ustvarjalnost e) umetniška stvaritev f) stališče

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KOCJAN, M. Subjektivna
COBISS.SI-ID 9302857

169.
PERDIH, Marija, 1970-
        Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi : specialistično delo / Marija Perdih. - Ljubljana : [M. Perdih], 2012. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/904 . - Bibliografija: str. 167-171. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) adult b) identity c) story telling d) fine arts e) odrasli f) identiteta g) pripovedovanje zgodb h) likovna umetnost i) pomoč z umetnostjo j) likovna terapija

74:82(043.2)
ZZ II 7(043.2) PERDIH, M. Pripovedovanje
COBISS.SI-ID 9311817

170.
ROŽMAN, Teja, 1988-
        Grafika in likovno raziskovanje : diplomsko delo / Teja Rožman. - Ljubljana : [T. Rožman], 2012. - VI, 115 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/994 . - Bibliografija: str. 109-110. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) graphic arts c) primary school d) likovna vzgoja e) grafika f) osnovna šola

76(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ROŽMAN, T. Grafika
COBISS.SI-ID 9300041


78 GLASBA.


171.
KAMIEN, Roger, 1934-
        Music : an appreciation / Roger Kamien ; with Anita Kamien. - 7th brief ed. - New York : McGraw-Hill, 2011. - XXV, 435 str. : ilustr., note, portreti ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-0-07-802509-9
ISBN 0-07-802509-5
a) music b) glasba c) glasbene analize d) ritem e) glasbene zvrsti f) glasbeni slogi g) glasbene oblike

78
II 78 KAMIEN, R. Music
COBISS.SI-ID 9278537


78(043.2) GLASBA.


172.
BANOVEC, Katja, 1987-
        Glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj : diplomsko delo / Katja Banovec. - Ljubljana : [K. Banovec], 2012. - 82 str., V str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/986 . - Bibliografija: str. 80-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) extra-curricular activities b) motivation c) music d) interesne dejavnosti e) motivacija f) glasba

78:373.3(043.2)
ZZ II 78(043.2) BANOVEC, K. Glasbene
COBISS.SI-ID 9298761

173.
ROZMAN, Ana, 1987-
        Odnos učencev, staršev in učiteljev do zvočnega okolja : diplomsko delo / Ana Rozman. - Ljubljana : [A. Rozman], 2012. - VIII, 100 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/984 . - Bibliografija: str. 80-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sound b) music c) zvok d) glasba e) zvočno okolje f) hrup g) tišina

78:37043.2)
ZZ II 78(043.2) ROZMAN, A. Odnos
COBISS.SI-ID 9298505

174.
VÖRÖŠ, Laura, 1988-
        Madžarska ljudska glasba pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji na dvojezičnih osnovnih šolah v Prekmurju : diplomsko delo / Laura Vöröš. - Ljubljana : [L. Vöröš], 2012. - 53 f. : graf. prikazi, tabele, note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/863 . - Bibliografija: f. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) folk music c) bilingualism d) glasbena vzgoja e) ljudska glasba f) dvojezičnost g) Prekmurje h) dvojezične osnovne šole

78:398.8(043.2)
ZZ II 78(043.2) VÖRÖŠ, L. Madžarska
COBISS.SI-ID 9277769


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


175.
BOJIĆ, Sara
        Ocenjevanje športne vzgoje : diplomsko delo / Sara Bojić. - Ljubljana : [S. Bojić], 2012. - VI, 64 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/879 . - Bibliografija: f. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola g) opisno ocenjevanje h) številčno ocenjevanje

796:37.091.26(043.2)
ZZ II 79(043.2) BOJIĆ, S. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 9282377

176.
FERFILA, Anja
        Športne interesne dejavnosti na izbranih šolah v kraški regiji : diplomsko delo / Anja Ferfila. - Ljubljana : [A. Ferfila], 2012. - VI, 103 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/882 . - Bibliografija: str. 98-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) extra-curricular activities c) primary school d) športna vzgoja e) interesne dejavnosti f) osnovna šola

796-057.874:379.8(043.2)
ZZ II 79(043.2) FERFILA, A. Športne
COBISS.SI-ID 9284681

177.
JANEČKO Goličič, Andreja, 1985-
        Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah gorenjske regije : diplomsko delo / Andreja Janečko Goličič. - Ljubljana : [A. Janečko Goličič], 2012. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/861 . - Bibliografija: str. 55-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) motivation c) primary school d) športna vzgoja e) motivacija f) osnovna šola g) priljubljenost h) opravičevanje

79:37(497.451)(043.2)
ZZ II 79(043.2) JANEČKO Goličič Zaznavanje
COBISS.SI-ID 9278281

178.
LEBAN Vindiš, Nina, 1978-
        Debelost in prekomerna prehranjenost v novomeških osnovnih šolah : diplomsko delo / Nina Leban Vindiš. - Ljubljana : [N. Leban Vindiš], 2012. - XII f., 100 str., [32] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/862 . - Bibliografija: str. 91-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) health education b) obesity c) motion d) zdravstvena vzgoja e) debelost f) gibanje g) zdrava prehrana h) projekti

796:612.3(497.434)(043.2)
ZZ II 79(043.2) LEBAN Vindiš N. Debelost
COBISS.SI-ID 9278025

179.
SUKIČ, Mateja
        Odnos romskih učencev do športa in športne vzgoje : diplomsko delo / Mateja Sukič. - Ljubljana : [M. Sukič], 2012. - VIII, 67 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/932 . - Bibliografija: str. 59-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physical education b) pupil attitude c) primary school d) športna vzgoja e) stališče učencev f) osnovna šola

796:316.35(043.2)
ZZ II 79(043.2) SUKIČ, M. Odnos
COBISS.SI-ID 9323337

180.
TRBIŽAN, Lara
        Primer rolanja kot dodatne športne vsebine : diplomsko delo / Lara Trbižan. - Ljubljana : [L. Trbižan], 2012. - XIII, 179 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/877 . - Bibliografija: str. 178-179. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) extra-curricular activities c) primary school d) športna vzgoja e) interesne dejavnosti f) osnovna šola g) rolanje h) rolarski elementi i) zaščitna oprema

796.691(043.2)
ZZ II 79(043.2) TRBIŽAN, L. Primer
COBISS.SI-ID 9282889


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


181.
KUNSTELJ, Matija
        Lutka - pomočnica pri vzgoji : diplomska naloga / Matija Kunstelj. - Ljubljana : [M. Kunstelj], 2012. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1008. - Bibliografija: str. 84-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) motivation c) project method d) pre-school child e) lutke f) motivacija g) projektna metoda h) predšolski otrok

792.97:373.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) KUNSTELJ, M. Lutka
COBISS.SI-ID 9327433

182.
VREČKO, Maruša
        Lutka med domom in vrtcem : diplomska naloga / Maruša Vrečko. - Ljubljana : [M. Vrečko], 2012. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1006. - Bibliografija: f. 41. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) play c) pre-school child d) lutke e) igra f) predšolski otrok g) lutkovne predstave

792.97:373.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) VREČKO, M. Lutka
COBISS.SI-ID 9327689


811.111 ANGLEŠČINA.


183.
        PRIMARY English : knowledge and understanding / Jane Medwell ... [et al.]. - 6th ed. - Los Angeles [etc.] : Sage ; London : Learning Matters, 2012. - VII, 232 str. ; 25 cm. - (Achieving QTS)

"Linked to the 2012 Teachers' Standards"---> na ov. - Bibliografija: str. 222-225. - Kazalo

ISBN 978-1-44625-684-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-85725-955-4 (broš.)
a) English language b) language teaching c) primary education d) angleščina e) jezikovni pouk f) osnovnošolski pouk

811.111
811.111 PRIMARY English
COBISS.SI-ID 9333321


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


184.
        NOVI svet iz besed 5 : [berilo za 5. razred osnovne šole] / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Katja Stanek ; fotografije Fotodokumentacija Dela, Dreamstime]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012. - 183 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo

ISBN 978-961-271-116-0
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berilo

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) NOVI svet 5
COBISS.SI-ID 256976896


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


185.
KOMES, Anja
        Obravnava pravljice iz zbirke arabskih pravljic Tisoč in ena noč v 4. razredu : diplomsko delo / Anja Komes. - Ljubljana : [A. Komes], 2012. - 72 str., [30] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/955 . - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) arabske pravljice d) prevod e) priredba

82-343:373.3(043.2)
ZZ II 82(043.2) KOMES, A. Obravnava
COBISS.SI-ID 9322825

186.
KRASNIK, Brigita
        Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger : diplomsko delo / Brigita Krasnik. - Ljubljana : [B. Krasnik], 2012. - 66 str., XXV : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/957 . - Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost

82:373.3(043.2)
ZZ II 82(043.2) KRASNIK, B. Primerjalna
COBISS.SI-ID 9323081

187.
LOKAR Govednik, Darja
        Primerjava slovenskih in španskih mladinskih književnih besedil : magistrsko delo / Darja Lokar Govednik. - Ljubljana : [D. Lokar Govednik], 2012. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/934 . - Bibliografija: str. 112-114. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) children's and youth literature b) textual analysis c) teaching d) mladinska književnost e) analiza besedila f) pouk

82.09-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) LOKAR G., D. Primerjava
COBISS.SI-ID 9323849

188.
PODRŽAJ, Vesna, 1984-
        Izvirnost v modelu kratke sodobne pravljice v mladinskih besedilih Ide Mlakar : diplomsko delo / Vesna Podržaj. - Ljubljana : [V. Podržaj], 2012. - 40 f., [20] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/944 . - Bibliografija: f. 38-39. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) sodobna pravljica d) ljudska pravljica

82-343(043.2)
ZZ II 82(043.2) PODRŽAJ, V. Izvirnost
COBISS.SI-ID 9300809

189.
PREMRL, Maja, 1987-
        Književna primerjava različic Knjige o džungli : diplomsko delo / Maja Premrl. - Ljubljana : [M. Premrl], 2012. - VI, 117 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/942 . - Bibliografija: str. 111-117. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) picture book c) pravljica d) slikanica e) Nobelovi nagrajenci

82.09-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) PREMRL, M. Književna
COBISS.SI-ID 9317961


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


190.
        NOVI svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole] / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Zoran Smiljani ; fotografije Fotodokumentacija Dela ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012. - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-271-117-7
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berilo

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) NOVI svet 8
COBISS.SI-ID 259422464


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


191.
STRITIH, Lavra, 1988-
        Tržič : zgodovinska in kulturna dediščina Tržiča kot vsebine pri pouku Družbe v 5. razredu OŠ : diplomsko delo / Lavra Stritih. - Ljubljana : [L. Stritih], 2012. - 69 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1003. - Bibliografija: str. 64-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) cultural heritage c) primary school d) domoznanstvo e) kulturna dediščina f) osnovna šola g) Tržič

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) STRITIH, L. Tržič
COBISS.SI-ID 9307465


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


192.
VESENJAK, Alenka, 1977-
        Album svetovnih književnikov. 1, Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne / [avtorica Alenka Vesenjak ; avtor bibliografije Boris Rifl ; slikovno gradivo arhiv MKZ, NUK]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 147 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 1.500 izv. - Spremna beseda / Aleksandra Lutar Ivanc: str. 3. - Bibliografija: str. 120-147. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0586-2
a) literature b) literatura c) svetovna književnost d) zgodovinski pregledi e) književniki

929
II 929 VESENJAK, A. Album
COBISS.SI-ID 241405440


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


193.
BERMAN, Judith E.
        Holocaust agendas, conspiracies and industries? : issues and debates in Holocaust memorialization / Judith E. Berman ; foreword by William D. Rubinstein. - London ; Portland : Vallentine Mitchell, 2006. - XII, 148 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 109-137. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Memorializing the Holocaust : a hidden agenda? ; The uniqueness and universality of the Holocaust ; (Mis)uses of the Holocaust ; Holocaust memorialization and Jewish (dis)unity ; A 'universalist' Jewish agenda? An Australian case study ; Afterword : the past, present and future of Holocaust memorialization

ISBN 0-85303-711-6 (cloth)
ISBN 978-0-85303-711-8 (cloth)
ISBN 0-85303-712-4 (broš.)
ISBN 978-0-85303-712-5 (broš.)
a) twentieth century history b) zgodovina dvajsetega stoletja c) holokavst d) Judje

94(41/49)
94(41/49) BERMAN, J. E. Holocaust
COBISS.SI-ID 9296201

194.
VASAK, Alexandra, 1970-
        Sichtbare Erinnerung : der Umgang mit Denkmälern in Österreich / Alexandra Vasak. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2004. - 353 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe 31 : Politikwissenschaft ; Bd. 485 = European University Studies. Series 31 : Political Science ; Vol. 485, ISSN 0721-3654)

Bibliografija: str. 265-307

ISBN 3-631-51526-X (broš.)
ISBN 978-3-631-51526-6 (broš.)
a) twentieth century history - Austria b) zgodovina dvajsetega stoletja - Avstrija c) holokavst d) Judje e) spomini

94(41/49)
94(41/49) VASAK, A. Sichtbare
COBISS.SI-ID 9295945


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO