COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


januarske novosti004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


1.
LETONJA, Barbara, 1986-
        Uporaba računalnika pri učenju matematike v tretjem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Barbara Letonja. - Ljubljana : [B. Letonja], 2011. - 71 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/559 . - Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) didactic use of computer c) educational game d) matematika e) didaktična uporaba računalnika f) didaktična igra

004:51(043.2)
ZZ II 004(043.2) LETONJA, B. Uporaba
COBISS.SI-ID 9081929

2.
STRNAD, Mojca
        E-gradivo za učenje programskega jezika Python : diplomsko delo / Mojca Strnad. - Ljubljana : [M. Strnad], 2011. - XII, 73 str., XLV str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/570/. - Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming language b) programming c) programski jezik d) programiranje e) e-gradivo f) Python

004.43(043.2)
ZZ II 004(043.2) STRNAD, M. E-gradivo
COBISS.SI-ID 9085257


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


3.
FALK, John Howard
        Learning from museums : visitor experiences and the making of meaning / John H. Falk and Lynn D. Dierking. - Lanham [etc.] : AltaMira Press, cop. 2000. - XV, 272 str. ; 23 cm. - (American Association for State and Local History book series)

Bibliografija: str. 237-263. - Kazalo

ISBN 978-0-7425-0295-6 (broš.)
ISBN 0-7425-0294-5 (e. knjiga)
ISBN 0-7425-0295-3 (broš.)
a) museum b) muzej c) muzeologija d) muzejska pedagogika e) razstave f) obiskovalci g) aktivno učenje

069
069 FALK, J. H. Learning
COBISS.SI-ID 22003554

4.
        MUSEUMS, keyworkers and lifelong learning : shared practice in five countries : funded by the SOCRATES Adult Education Programme of the EU / edited by Gabriele Stöger and Annette Stannett. - Vienna : Büro für Kulturvermittlung, 2001. - 72 str. : ilustr. ; 23 cm

Partnerice projekta: Avstrija, Irska, Luksemburg, Portugalska, Švedska, Velika Britanija ---> v predgovoru. - Bibliografija: str. 68

ISBN 3-9500934-1-9 (broš.)
ISBN 978-3-95-009341-4 (broš.)
a) museum b) lifelong learning c) voluntary work d) muzej e) vseživljenjsko učenje f) prostovoljno delo g) muzejska pedagogika

069
069 MUSEUMS, keyworkers
COBISS.SI-ID 9090889


1 FILOZOFIJA.


5.
MALABOU, Catherine
        Bodi moje telo! : dialektika, dekonstrukcija, spol / Catherine Malabou ; izbrala in uredila, [spremna beseda] Eva D. Bahovec ; [prevod Jelka Kernev Štrajn ... et al.]. - Ljubljana : Krtina, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 215 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 164)

Izbor iz: Chambre du milieu ; Sois mon corps ; Changer de différence ; Ontologie de l'accident. - 400 izv. - Od Hegla do ženske / Eda D. Bahovec: str. [189]-212. - Bibliografija: str. 213-215

ISBN 978-961-260-053-2
a) philosophy b) filozofija c) filozofski sistemi d) dialektika e) spolne identitete f) ženska

14
111.852 MALABOU, C. Bodi
COBISS.SI-ID 259172352

6.
ZGAGA, Pavel
        Filozofija edukacije : gradiva s predavanj : študijsko leto 2011/12 / Pavel Zgaga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

a) philosophy b) filozofija

1(075.8)
Č II 1 ZGAGA, P. Filozofija
COBISS.SI-ID 9104969


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
        The ROUTLEDGE international handbook of learning / [edited by] Peter Jarvis [with] Mary Watts. - Oxon : Routledge, cop. 2012. - XXIV, 578 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge international handbooks)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-0-415-57130-2 (hbk)
ISBN 0-415-57130-8 (pbk)
ISBN 978-0-203-35738-5 (ebk)
a) learning b) lifelong learning c) social learning d) learning difficulty e) učenje f) vseživljenjsko učenje g) socialno učenje h) učne težave

159.953
159.953 The ROUTLEDGE International
COBISS.SI-ID 9093961

8.
TRAIN, Alan
        Helping the aggressive child : how to deal with difficult children / Alan Train. - London : Condor, 1995. - 227 str. ; 22 cm. - (Human horizons series)

Bibliografija: str. 216-221. - Kazalo

ISBN 0-285-63152-7
a) Aggressiveness in children b) Problem children - Behavior modification

159.922.7
159.922.7 TRAIN, A. Helping
COBISS.SI-ID 9102921

9.
WUBBOLDING, Robert E.
        Realitetna terapija u radu s djecom / Robert E. Wubbolding ; prijevod Mirjana Zećirević. - Zagreb : Alinea, 1999 (Velika Gorica : Mtg topgraf). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Komunikologija ; IV kolo, 23 knj.)

Prevod dela: Reality therapy with children. - Bibliografija: str. 69-72

ISBN 953-180-080-4
a) psihologija b) otroci

159.9
159.9 WUBBOLDING, R. Realitetna
COBISS.SI-ID 513119095


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10.
KLOBUČAR, Anja
        Stališča osnovnošolskih učiteljev do vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev : diplomsko delo / Anja Klobučar. - Ljubljana : [A. Klobučar], 2011. - IX, 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/580/. - Bibliografija: str. 66-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) teacher role c) attitude d) nadarjeni e) vloga učitelja f) stališče

159.924(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KLOBUČAR, A. Stališča
COBISS.SI-ID 9087305

11.
RADIČEVIĆ, Alenka
        Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci : diplomsko delo / Alenka Radičević. - Ljubljana : [A. Radičević], 2011. - IV, 73 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/569/. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) motivation b) music education c) gifted d) motivacija e) glasbena vzgoja f) nadarjeni

159.924(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) RADIČEVIĆ, A. Motiviranost

COBISS.SI-ID 9086025


17 ETIKA.


12.
OLIVER, Paul
        The student's guide to research ethics / Paul Oliver. - 2nd ed., Reprinted. - Maidenhead ; New York : Open University Press, 2011. - VII, 180 str. ; 23 cm. - (Open UP study skills)

Bibliografija: str.: [179-180]. - Kazalo

ISBN 978-0-33-523797-5
ISBN 0-33-523797-5
a) research b) ethics c) raziskovanje d) etika e) raziskovalna etika f) objavljanje g) varstvo podatkov

17
17 OLIVER, P. Student's
COBISS.SI-ID 9101641


2 VERSTVO.


13.
        DIONIZIJ Areopagit in evropsko izročilo / uredila Gorazd Kocijančič in Vid Snoj. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011. - 438 str. ; 19 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 12)

Bibliografja pri vseh prispevkih. - Summaries

ISBN 978-961-213-214-9
a) Dionysius Areopagita, svetnik b) philosophy c) filozofija d) krščanska filozofija e) antična filozofija f) novoplatonizem g) srednjeveška teologija h) literarna zgodovina

27-1Dionizij Areopagit(082)
1 DIONIZIJ Areopagit
COBISS.SI-ID 259077888

14.
KEMPERL, Metoda
        Romanja in romarske cerkve 17. in 18. stoletja na Slovenskem. Gorenjska z Ljubljano / Metoda Kemperl. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011 (Ljubljana : Hren). - 367 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 301-325. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-218-988-4
a) church - Slovenia - 17th - 18th cent. b) cerkev - Slovenija - 17. - 18. stol. c) romarske cerkve d) baročne cerkve e) cerkvena umetnost f) romanja

27-57(497.4)"16/17"
726:27-523.4(497.4)"16/17"
72 KEMPERL, M. Romanja
COBISS.SI-ID 258618112


3 DRUŽBENE VEDE


15.
KIRSH, Steven J.
        Media and youth : a developmental perspective / Steven J. Kirsh. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2010. - X, 312 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [253]-295. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-7948-5 (trda vez.)
ISBN 978-1-4051-7947-8 (broš.)
a) mass media b) advertising c) consumer education d) sredstva množičnega obveščanja e) oglaševanje f) vzgoja potrošnikov g) medijska vzgoja

366.636-053.2/.6
CC-APA:
2750
5-100
316.7 KIRSH, S. J. Media
COBISS.SI-ID 43503714

16.
        UTD v Sloveniji : premisleki, stališča, dokumenti / uredila Igor Pribac in Valerija Korošec ; [prevod prispevka P. van Parijsa Alenka Ropret]. - Ljubljana : Krtina, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 322 str. : tabele, graf. prikazi ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 163)

400 izv. - O avtorjih: str. 321-322. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-260-052-5
a) economics b) ekonomska veda c) univerzalni temeljni dohodek d) pravice državljanov e) socialna pravičnost f) bioekonomija g) zaposlovanje

3
3 UTD v Sloveniji
COBISS.SI-ID 258685440


316 SOCIOLOGIJA.


17.
JANKOVIĆ, Josip
        Zločesti đaci genijalci : zamke i stranputice socijalizacije / Josip Janković. - Zagreb : Alinea, 1996. - 218 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Komunikologija. Obitelj ; kolo 5, knj. 2)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 216-218

ISBN 953-180-045-6

316.6
316.6 JANKOVIĆ, J. Zločesti
COBISS.SI-ID 9103177

18.
LEE, Chris, dr.
        Preventing bullying in schools : a guide for teachers and other professionals / Chris Lee. - London : Paul Chapman ; Thousand Oaks, CA : Sage, cop. 2004. - VIII, 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-99. - Kazalo

ISBN 0-7619-4472-9 (broš.)
ISBN 978-0-7619-4472-0 (broš.)
ISBN 0-7619-4471-0 (trda vezava)
ISBN 978-07619-4471-3 (trda vezava)
a) Bullying in schools - Prevention - Handbooks, manuals, etc b) Bullying - Prevention - Handbooks, manuals, etc c) School violence - Prevention - Handbooks, manuals, etc d) Intimidation dans les écoles - Prévention - Guides, manuels, etc e) Intimidation - Prévention - Guides, manuels, etc f) Violence dans les écoles - Prévention - Guides, manuels, etc g) Mobbing h) Prävention i) Schule

316.6
II 316.6 LEE, C. Preventing
COBISS.SI-ID 9102665


32 POLITIKA.


19.
RAMI, Justin
        Education for an inclusive Europe: movement within Europe / Justin Rami, Despina Karakatsani [and] Eveline Le Roy. - London : Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education, 2011. - 22 str. : ilustr. ; 21 cm. - (CiCe guidelines ; 15, ISSN 1741-6353)

Bibliografija: str. 21-22

ISBN 978-1-907675-06-5
a) migration b) integration c) educational policy - Europe d) migracija e) integracija f) politika vzgoje in izobraževanja - Evropa

32
32 RAMI, J. Education
COBISS.SI-ID 9081417


33(043.2) GOSPODARSTVO.


20.
NOVAK, Žiga, socialni pedagog, 1986-
        Medijske reprezentacije tujih delavcev na začasnem delu v Sloveniji : diplomsko delo / Žiga Novak. - Ljubljana : [Ž. Novak], 2011. - 91 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/565 . - Bibliografija: str. 86-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) foreign worker b) migration c) mass media d) tuji delavec e) migracija f) sredstva množičnega obveščanja

331.556.44(043.2)
ZZ II 330(043.2) NOVAK, Ž. Medijske
COBISS.SI-ID 9084745


331


21.
        TERMINOLOŠKI slovarček : karierne orientacije 2011 / [avtorji Andrej Kohont ... et al.]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2011 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 38 str. ; 21 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 36-37. - Kazalo

ISBN 978-961-217-046-2
a) Poklicni razvoj - Terminologija b) kariera c) kadri d) kadrovska politika e) poklici f) poklicno izobraževanje g) poklicni razvoj h) karierne orientacija i) slovarji j) career development k) career orientations l) dictionaries

331.108.4(038)
CC-APA:
3610
5-100
330 TERMINOLOŠKI slovarček
COBISS.SI-ID 259302144


34 PRAVO.


22.
ALEVRIADOU, Anastasia
        Active citizenship and contexts of special education : education for the inclusion of all students / Anastasia Alevriadou, Lena lang. - London : CiCe Thematic Network Project, 2011. - 22 str. ; 21 cm. - (CiCe guidelines, ISSN 1741-6353 ; 12)

Bibliografija: str. 18-22

ISBN 978-1-907675-03-4 !
a) integration b) backward child c) integracija d) otrok s posebnimi potrebami e) inkluzija

342.7
342.7 ALEVRIADOU, A. Active
COBISS.SI-ID 8268873

23.
ANDERSSON, Irene
        Peace education / Irene Andersson, Helle Hinge, Claudia Messina. - London : CiCe academic network project, 2011. - 18 str. ; 21 cm. - (CiCe guidelines, ISSN 1741-6353 ; 13)

Bibliografija: str. 17-18

ISBN 978-1-907675-04-1 !
a) education for peace b) teaching objective c) dispute settlement d) mirovniška vzgoja e) učni cilj f) reševanje sporov

342.7
342.7 ANDERSSON, I. Peace
COBISS.SI-ID 9088841

24.
CHILDREN'S Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network. Conference (13 ; 2011 ; Dublin)
        Europe's future : cititizenship in a changing world [Dva medija] : proceedings of the thirteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network, Dublin 2011 / edited by Peter Cunningham and Nathan Fretwell. - London : Children's Identity and Citizenship in Europe, CiCe : Institute for Policy Studies in Education, cop. 2011
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
1 zv. (XIVI str.) ; 21 cm
(Proceedings of the thirteenth CiCe Conference, ISSN 1470-6695)

V knjižici (tj. Part 1) so povzetki predavanj, na CD-ROM-u (tj. Part 2) pa so polna besedila v PDF

ISBN 978-1-907675-02-7
a) civics - conference b) identity c) državljanska vzgoja - konferenca d) identiteta e) CiCe

342.7(082)
342.7 CHILDREN'S Europe's cdr 342.7 CHILDREN'S Europe's
COBISS.SI-ID 9079113

25.
GONÇALVES, Susana
        Learning objects and multimedia resources in citizenship education and education for diversity / Susana Gonçalves with the cooperation of Anne Moloney, Ifigenia Vamvakidou. - London : CiCe thematic network project, 2011. - 54 str. : ilustr. ; 21 cm. - (CiCe guidelines, ISSN 1741-6353 ; 14)

Bibliografija: str. 33-35

ISBN 978-1-907675-05-8 !
a) civics b) multimedia method c) teaching aid d) državljanska vzgoja e) multimedijska metoda f) učni pripomočki

342.7
342.7 GONÇALVES, S. Learning
COBISS.SI-ID 9089097

26.
        HIGHER education and NGO collaboration in teacher education : course design and implementation / Arto Kallioniemi ... [et al.]. - London : Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education : CiCe Academic Network Project, 2011. - 15 str. ; 21 cm. - (CiCe guidelines on the design of higher education courses ; 9, ISSN 1741-6353)

Bibliografija: str. 15

ISBN 978-1-907675-07-2
a) higher education b) NGO c) visokošolsko izobraževanje d) nevladna organizacija

342.7
371.13/.16 HIGHER education
COBISS.SI-ID 9089609

27.
        PROPOSAL for a life long learning citizenship education project : thinking about the concepts and processes that underlie successful projects / Lee Jerome ... [et al.]. - London : Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education, 2011. - 25 str. ; 21 cm. - (Cice professional guidelines ; 6, ISSN 1741-6353)

Bibliografija: str. 23-25

ISBN 978-1-907675-10-2
a) lifelong learning b) civics c) democracy d) vseživljenjsko učenje e) državljanska vzgoja f) demokracija

342.7
342.7 PROPOSAL for a life long
COBISS.SI-ID 9080649

28.
        SCHOOL-university partnerships : case studies of inter-cultural learning / Lee Jerome ... [et al.]. - London : Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education : CiCe Academic Network Project, 2011. - 20 str. ; 21 cm. - (CiCe professional guidelines ; 5, ISSN 1741-6353)

Bibliografija: str. 20

ISBN 978-1-907675-09-6
a) intercultural education b) interschool relations c) medkulturna vzgoja d) odnosi med šolami

342.7
342.7 SCHOOL- university
COBISS.SI-ID 9089353

29.
        WAR, peace and citizenship research / Sigrún Adalbjarnardóttir ... [et al.]. - London : Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education, 2011. - 22 str. ; 21 cm. - (CiCe guides for research students and supervisors ; 5, ISSN 1741-6353)

Bibliografija: str. 19-21

ISBN 978-1-907675-11-9
a) education for peace b) teaching objective c) curriculum d) mirovniška vzgoja e) učni cilj f) kurikulum

342.7
342.7 WAR , peace
COBISS.SI-ID 9081673


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


30.
        VZPOSTAVLJANJE osebnih paketov storitev : poročilo o pilotskem projektu Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva / Vito Flaker ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2007. - 276 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [231]-233. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-14-9
a) Socialno varstvo - Financiranje - Projekti - Poročila b) socialno varstvo c) financiranje

364.65
364.65 VZPOSTAVLJANJE osebnih
COBISS.SI-ID 236504320


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


31.
DOVŽAN, Špela
        Kaj pa ti o tem misliš?. Dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumov : diplomsko delo / Špela Dovžan. - Ljubljana : [Š. Dovžan], 2011. - V, 152 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/568 . - Bibliografija: str. 136-151. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) socially handicapped b) social integration c) poverty d) socialno prizadeti e) socialna integracija f) revščina g) brezdomstvo h) socialna izključenost i) spletni forumi

364.682.42(043.2)
ZZ II 36(043.2) DOVŽAN, Š. Kaj pa
COBISS.SI-ID 9084233


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


32.
ANČIĆ, Branko
        Razvoj indikatora opće i osobne dobrobiti za participativno strateško planiranje u kontekstu strategije Europa 2020 : studija slučaja za Hrvatsku = Croation version / Branko Ančić, Mladen Domazet, Jeronim Dorotić. - Zagreb : NEPC, 2011. - 39, 40 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 31-33. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: The development of wellbeing indicators for participatory EU strategy planning for Europe 2020 : case study for Croatia / Branko Ančić, Mladen Domazet, Jeronim Dorotić
a) well being - Croatia - case study b) blagostanje - Hrvaška - študija primera

37.01
37.01 ANČIĆ, B. Razvoj
COBISS.SI-ID 9080393

33.
BIESTA, Gert
        Good education in an age of measurement : ethics, politics, democracy / Gert J.J. Biesta. - Boulder ; London : Paradigm, cop. 2010. - VIII, 150 str. ; 23 cm. - (Interventions : Education, Philosophy & Culture)

Bibliografija: str. 131-142. - Kazalo

ISBN 978-1-59451-790-7 (trda vezava)
ISBN 1-59451-790-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-59451-791-4 (broš.)
a) Educational tests and measurements - Political aspects b) Effective teaching c) School improvement programs d) vzgoja in izobraževanje e) ocenjevanje f) merjenje znanja g) politični vidiki h) poučevanje i) izboljšave j) šole k) šolski programi

37.01
37.01 BIESTA, G. Good
COBISS.SI-ID 2222423

34.
CENCIČ, Majda
        Nekatere teme o kakovosti in evalvaciji na pedagoškem področju / Majda Cencič. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011 ([Ljubljana] : Boex). - 130 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

300 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 106-112

ISBN 978-961-6862-09-7
a) Vzgoja - Kvaliteta b) Izobraževanje - Kvaliteta c) Vzgoja - Evalvacija d) Izobraževanje - Evalvacija

37.01
37.01 CENCIČ, M. Nekatere
COBISS.SI-ID 259521024

35.
        DEVELOPING quality cultures in teacher education : expanding horizons in relation to quality assurance / edited by Eve Eisenschmidt and Erika Löfström. - Tallinn : Tallinn University, 2011. - 298 str. : ilustr. ; 24 cm

"TEPE Teacher Education Policy in Europe Network" --> na ovoju. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-9949-29-023-9

371.13/.16
371.13/.16 DEVELOPING quality
COBISS.SI-ID 9104713

36.
FONTANA, David
        Managing classroom bahaviour / David Fontana. - 2nd ed. - Leicester : The British psychological society, 1994. - 186 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 181-183. - Kazalo

ISBN 1-85433-123-X
a) vodenje razreda b) vloga učitelja c) samoupravljanje d) učiteljevo vedenje e) deviantno vedenje f) percepcija vloge

37.015.3
37.015.3 FONTANA, D. Managing
COBISS.SI-ID 39036

37.
MACNAUGHTON, Glenda
        Doing Foucault in early childhood studies : applying poststructural ideas / Glenda Mac Naughton. - London ; New York : Routledge, cop. 2005. - X, 244 str. ; 23 cm. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 218-236. - Kazalo

ISBN 0-415-32099-2 (trda vezava)
ISBN 0-415-32100-X (broš.)
a) Foucault, Michel b) Early childhood education c) Poststructuralism d) predšolska vzgoja e) predšolska pedagogika f) poststrukturalizem g) vzgoja

373.2
373.2 MACNAUGHTON, G. Doing
COBISS.SI-ID 39488354

38.
NEMEC, Bernarda
        Razvoj in učenje predšolskega otroka. Učbenik za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja / Bernarda Nemec, Maja Krajnc ; [ilustrirala Marta Bartolj ; avtorji in viri fotografij Maja Krajnc ... et al.]. - 1. dotis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2011. - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-92855-7-2
a) Predšolska vzgoja - Učbeniki b) Predšolski otroci - Razvoj - Učbeniki

373.2(075)
COBISS.SI-ID 258100992

39.
PAVLETIČ, Andrej, 1962-
        Uvod v teorijo vzgoje : fenomenološki pristop k vrednotam v vzgoji / Andrej Pavletič. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 262 str. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 239-245. - Kazalo. - Povzetek; Zusammenfassung; Abstract

ISBN 978-961-261-239-9
a) Vzgoja - Teorija

37.01
37.01 PAVLETIČ, A. Uvod
COBISS.SI-ID 259476736

40.
        SPECIALNE didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje / urednice Vida Manfreda Kolar, Barbara Sicherl Kafol in Darja Skribe Dimec. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Abstracts

ISBN 978-961-253-073-0
a) didactics b) lesson preparation c) teaching method d) didaktika e) učne priprave f) didaktična metoda

37.02
37.02 SPECIALNE Č 37.02 SPECIALNE
COBISS.SI-ID 259523840

41.
        STUDYING diversity in teacher education / edited by Arnetha F. Ball and Cynthia A. Tyson. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, cop. 2011. - X, 437 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4422-0440-9 (cloth)
ISBN 978-1-4422-0441-6 (broš.)
ISBN 978-1-4422-0442-3 (e-knjiga)
a) Teachers - Training of - United States b) English language - Study and teaching - United States - Foreign speakers c) Linguistic minorities - Education - United States d) Education, Bilingual - United States

37.02
37.02 STUDYING
COBISS.SI-ID 9103689

42.
ŠČUKA, Viljem
        Država v megli : oblikovanje osebnosti šolarjev / Viljem Ščuka. - Nova Gorica : Šola osebnosti, 2012 (Ljubljana : DTP). - 255 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - Predgovor / Dušan Merc: str. 9-10. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 254-255

ISBN 978-961-93228-0-2
a) Učenci - Osebnostni razvoj b) Vrednote c) Izobraževalna politika d) otroci e) mladostniki f) osebnost

37.015.3
37.015.3 ŠČUKA, V. Država
COBISS.SI-ID 259261184

43.
ŠUŠTAR, Branko
        Zgodbe šolskih zvezkov : pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem od srede 19. stoletja naprej : [kulturnozgodovinska razstava] / Branko Šuštar ; [prevodi povzetkov Maja Visenjak-Limon, Marinka Krenker, Tjaša Šuštar ; fotografije in gradivo iz zbirk Slovenskega šolskega muzeja in drugih virov]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2011 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Razstavni katalog / Slovenski šolski muzej ; 114)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 78-82. - Summary ; Zusammenfassung ; Resumen

ISBN 978-961-6764-04-9
a) history of education - Slovenia b) teaching aid c) zgodovina pedagogike - Slovenija d) učni pripomočki e) šolski zvezki f) razstavni katalogi

37.091.6
371.6 ŠUŠTAR, B. Zgodbe
COBISS.SI-ID 258981632

44.
VILIČ Klenovšek, Tanja
        Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih / [avtorji Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert, Sabina Jelenc Krašovec] ; uredili Tanja Vilič Klenovšek, Jerca Rupert. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 157 str. ; 24 cm

Avtorice navedene v kolofonu. - 450 izv. - Bibliografija: str. 147-156

ISBN 978-961-6851-10-7
a) adult education b) guidance c) izobraževanje odraslih d) svetovanje e) andragoško svetovanje

374.7.048(035)
FRASCATI:
5-300
374 VILIČ Klenovšek Svetovalna
COBISS.SI-ID 259447296


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


45.
BERČIČ Oman, Nina, 1985-
        Zmožnost pisanja besed in besedil ob vstopu v 1. razred osnovne šole : diplomsko delo / Nina Berčič Oman. - Ljubljana : [N. Berčič Oman], 2011. - 71 f., [6] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/574 . - Bibliografija: f. 69-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literacy b) beginning learning c) pre-writing d) pismenost e) začetno učenje f) priprave na učenje pisanja

37.016:003-028.31(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BERČIČ Oman, N. Zmožnost

COBISS.SI-ID 9083721

46.
NOVAK Valant, Anita
        Pomen znanja slovenskega jezika za uspešno integracijo neslovensko govorečih otrok v slovenske vrtce : diplomska naloga / Anita Novak Valant. - Ljubljana : [A. Novak Valant], 2011. - 69 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/587 . - Bibliografija: f. 67-69. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) integration c) Slovenian language d) predšolski otrok e) integracija f) slovenščina

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) NOVAK VALANT Pomen
COBISS.SI-ID 9100617

47.
PURKART, Barbara
        Samoprezentacija kot osnova za socialnopedagoško delo : diplomsko delo / Barbara Pukart. - Ljubljana : [B. Pukart], 1999. - 92 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 90-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pedagogical theory b) behaviour disorder c) pedagoška teorija d) motnje vedenja e) socialnopedagoške intervencije f) socialnopedagoška diagnostika g) samoprezentacija h) vedenjska terapija i) kognitivna terapija

37.01(043.2)
Č II 37(043.2) PURKART, B. Samoprezentacija

COBISS.SI-ID 9085001


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


48.
CAPPELLE, Georges
        World citizenship education and teacher training in a global context : Canada, India and South Africa / George Cappelle, Gary Crippin, Ulla Lundgren. - London : Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education : CiCe Academic Network Project, 2011. - 26 str. ; 21 cm. - (CiCe guidelines on citizenship education in a global context ; 8, ISSN 1741-6353)

Bibliografija: str. 24-25

ISBN 978-1-907675-13-3
a) teacher education b) civics c) izobraževanje učiteljev d) državljanska vzgoja

371.13/.16
371.13/.16 CAPPELLE, G. World
COBISS.SI-ID 9090121

49.
        The ROUTLEDGE international handbook of teacher and school development / edited by Christopher Day. - New York ; London : Routledge, 2012. - XXVI, 560 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Routledge international handbooks)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-0-415-66970-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-81556-4 (e. knjiga)
a) development of education b) teaching profession c) teacher-pupil relation d) educational research e) razvoj vzgoje in izobraževanja f) učiteljski poklic g) odnos med učiteljem in učencem h) pedagoško raziskovanje

371.13/.16
371.13/.16 ROUTLEDGE international
COBISS.SI-ID 9094217


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


50.
BIZJAK, Anita, vzgojiteljica
        Uporaba odpadnih materialov v Vrtcu Idrija v drugem starostnem obdobju : diplomska naloga / Anita Bizjak. - Ljubljana : [A. Bizak], 2011. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/578/. - Bibliografija: str. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) eko-vrtec h) odpadni materiali i) izdelki

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BIZJAK, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 9087561

51.
KLEMENČIČ, Tina, vzgojiteljica
        Od načrtovanja do izvedbe jezikovnih dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo / Tina Klemenčič. - Ljubljana : [T. Klemenčič], 2011. - 74 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/583 . - Bibliografija: str. 34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo
a) pre-school child b) language learning c) language teaching d) predšolski otrok e) učenje jezika f) jezikovni pouk

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KLEMENČIČ, T. Od načrtovanja

COBISS.SI-ID 9093193

52.
ROZINA, Tjaša, 1988-
        Predsodki predšolskih otrok do živali : diplomska naloga / Tjaša Rozina. - Ljubljana : [T. Rozina], 2011. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/561 . - Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) stereotype c) animal d) predšolski otrok e) stereotip f) žival

373.2.016:59(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROZINA, T. Predsodki
COBISS.SI-ID 9082441

53.
ŠTEBLAJ, Katja, 1982-
        Orientacija otrok, starih od 4 do 6 let, s pomočjo karte : diplomska naloga / Katja Šteblaj. - Ljubljana : [K. Šteblaj], 2011. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/563 . - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) map c) predšolski otrok d) zemljevid e) orientacija f) dejavnosti v naravi

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠTEBLAJ, K. Orientacija
COBISS.SI-ID 9082953

54.
VREČKO Zaplotnik, Tjaša
        Lutke in mediji v vrtcu : diplomska naloga / Tjaša Vrečko Zaplotnik. - Ljubljana : [T. Vrečko Zaplotnik], 2011. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/564 . - Bibliografija: f. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) mass media c) pre-school child d) lutke e) sredstva množičnega obveščanja f) predšolski otrok

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VREČKO ZAPLOTNIK Lutke
COBISS.SI-ID 9083465


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
EMPSON, Susan B.
        Extending children's mathematics : fractions and decimals : [innovations in cognitively guided instruction] / Susan B. Empson, Linda Levi. - Portsmouth : Heinemann, cop. 2011. - XIV, 242 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi dodatek nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 233-235. - Kazalo

ISBN 978-0-325-03053-1
ISBN 0-325-03053-7
a) matematika b) ulomki c) decimalna števila d) učenje e) poučevanje f) osnovne šole g) priročniki h) reševanje problemov

373.32.016:51
373.32.016:51 EMPSON, S. B. Extending
COBISS.SI-ID 18546952

56.
VUTE, Rajko
        Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I. : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012. - 23 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 23
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij

373.32.016:79
Č II 373.32.016:79 VUTE, R. Teorija I.
COBISS.SI-ID 9099593


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


57.
        GIMNAZIJA v Sloveniji na začetku 21. stoletja : med množičnim vpisom in zagotavljanjem kakovosti znanja / Janez Krek ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011 (Dob : Grafika 3000). - 178 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 162-165. - Kazalo

ISBN 978-961-270-102-4
a) gimnazije b) srednje šole c) 21. st. d) vpisi e) kakovost znanja f) gimnazijski program g) Slovenija h) zgodovinski razvoj i) mednarodne primerjave j) Francija k) Avstrija l) Finska m) poučevanje

373.5
373.5 GIMNAZIJA v Sloveniji
COBISS.SI-ID 259535104


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


58.
BARKLEY, Russell A., 1949-
        Taking charge of ADHD : the complete, authoritative guide for parents / Russell A. Barkley. - Revised ed. - New York ; London : Guilford Press, 2000. - XIV, 321 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 298-311. - Kazalo

ISBN 1-57230-560-6 (broš.)
ISBN 1-57230-600-9
a) Attention-deficit hyperactivity disorder - Popular works b) Child rearing - Popular works c) Attention Deficit Disorder with Hyperactivity - Popular Works d) Child Rearing - Popular Works e) motnje pozornosti f) vednjske motnje g) hiperaktivni otroci h) vzgoja otrok

376.1-056.47
376.1-056.47 BARKLEY, R. A. Taking
COBISS.SI-ID 1792357

59.
BARKLEY, Russell A., 1949-
        Taking charge of adult ADHD / Russell A. Barkley with Christine M. Benton. - New York ; London : Guilford Press, 2010. - VII, 294 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 277-285. - Kazalo

ISBN 978-1-60623-338-2 (broš.)
ISBN 978-1-60623-710-6 (trda vezava)
a) Attention-deficit disorder in adults - Popular works b) Attention Deficit Disorder with Hyperactivity - Popular Works c) Adult

376.1-056.47
376.1-056.47 BARKLEY, R. A. Taking
COBISS.SI-ID 9104457

60.
MCKEOWN, Sally
        Brilliant ideas for using ICT in the inclusive classroom / Sally McKeown and Angela McGlashon. - London ; New York : Routledge : NASEN, cop. 2012. - XIV, 122 str. : ilustr. ; 30 cm. - (A David Fulton Book)

About the authors: str. 118. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67254-2 (broš.)
ISBN 978-0-203-80256-4 (e-knjiga)
a) b) c)

376.1
II 376.1 MCKEOWN, S. Brilliant
COBISS.SI-ID 9103945

61.
PRAH, Alenka, 1981-
        Socialne spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli : magistrsko delo / Alenka Prah. - Ljubljana : [A. Prah], 2011. - 155 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/586 . - Bibliografija: str. 146-154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) learning difficulty c) social integration d) adolescent e) otrok s posebnimi potrebami f) učne težave g) socialna integracija h) mladostnik i) inkluzija j) socialne spretnosti

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PRAH, A. Socialne
COBISS.SI-ID 18786824

62.
VUTE, Rajko
        Gibalne igre za otroke s posebnimi potrebami : študijsko gradivo : izročki - teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2012. - 26 str. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) physical education b) backward child c) športna vzgoja d) otrok s posebnimi potrebami e) gibalne igre

376.1-056.26
Č II 376.1-056.26 VUTE, R. Gibalne
COBISS.SI-ID 9099849

63.
VUTE, Rajko
        Plavalno opismenjevanje oseb s posebnimi potrebami : študijsko gradivo - izbirni predmet : izročki/teze / nosilec predmeta Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2012. - 16 f. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) swimming b) handicapped c) plavanje d) prizadeti

376.1
Č II 376.1 VUTE, R. Plavalno
COBISS.SI-ID 9091913

64.
VUTE, Rajko
        Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami - Športna vzgoja : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2012. - 36 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 36
a) physical education b) backward child c) športna vzgoja d) otrok s posebnimi potrebami

376.1
Č II 376.1 VUTE, R. Učenje
COBISS.SI-ID 9100361


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


65.
AŽMAN, Simona, 1986-
        Fonološko zavedanje in branje pred otrokovim vstopom v šolo ter v prvem in drugem razredu : diplomsko delo / Simona Ažman. - Gorje : [S. Ažman], 2011. - V f., 115 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/576 . - Bibliografija: str. 87-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) reading difficulty c) branje d) težave pri branju e) fonološko zavedanje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) AŽMAN, S. Fonološko
COBISS.SI-ID 9082697

66.
ŽNIDARKO, Barbara
        Individualiziran program - zakonska zahteva ali pomoč učiteljem za uspešno in kvalitetno poučevanje otrok z motnjami avtističnega spektra? : diplomsko delo / Barbara Žnidarko. - Ljubljana : [B. Žnidarko], 2011. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/573/. - Bibliografija: str. 119-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) autism c) individualized teaching d) legislation e) otrok s posebnimi potrebami f) avtizem g) individualiziran pouk h) zakonodaja

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŽNIDARKO, B. Individualiziran

COBISS.SI-ID 9088073


378 VISOKO ŠOLSTVO.


67.
        DOCTORAL education in European perspective : scoping the potentials of an international, interdisciplinary doctoral degree / Sigrún Adalbjarnardóttir ... [et al.]. - London : Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education : CiCe Academic Network Project, 2011. - 20 str. ; 21 cm. - (CiCe guides for research students and supervisors ; 6, ISSN 1741-6353)

Bibliografija: str. 20

ISBN 978-1-907675-12-6
a) post-graduate study b) doctorate c) podiplomski študij d) doktorat

378
378 DOCTORAL education
COBISS.SI-ID 9089865


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


68.
KORENJAK Marčun, Petra
        Mali ustvarjalci / [avtorica izdelkov in fotografij] Petra Korenjak Marčun ; [ilustracije navodil Jure Kralj]. - Domžale : Studio Hieroglif, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-92466-5-8
a) toy b) manual skill c) igrača d) ročna spretnost

379.826(02.053.2)
745(02.053.2)
379.8 KORENJAK Marčun Mali
COBISS.SI-ID 251331072

69.
KORENJAK Marčun, Petra
        Mali ustvarjalci 2 / [avtorica izdelkov in fotografij] Petra Korenjak Marčun ; [ilustracije navodil Jure Kralj]. - Domžale : Studio Hieroglif, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-93125-0-6
a) toy b) manual skill c) igrača d) ročna spretnost

379.826(02.053.2)
745(02.053.2)
379.8 KORENJAK Marčun Mali
COBISS.SI-ID 257039872


51 MATEMATIKA.


70.
RAZPET, Marko, 1949-
        LATEX, matematika in klasična grščina : študijsko gradivo / Marko Razpet. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Pedagoška fakulteta, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 2012. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 30
a) mathematics - exercise b) university studies c) matematika - vaja d) univerzitetni študij

51
Č II 51 RAZPET, M. LATEX
COBISS.SI-ID 9078345


51(043.2) MATEMATIKA.


71.
BOHINC, Tina
        Geometrijski izrazi grškega izvora : diplomsko delo / Tina Bohinc. - Ljubljana : [T. Bohinc], 2011. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/575/. - Bibliografija: str. 99-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) zgodovina metematike d) grška matematika e) geometrijski izrazi

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) BOHINC, T. Geometrijski
COBISS.SI-ID 9087817

72.
HOMAR, Matjaž, 1985-
        Eksotična topologija na celih številih : diplomsko delo / Matjaž Homar. - Ljubljana : [M. Homar], 2011. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/572 . - Bibliografija: f. 41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) topologija

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) HOMAR, M. Eksotična
COBISS.SI-ID 9083209

73.
LOKAR, Mojca, 1987-
        Razumevanje geometrijskih pojmov po van Hielovi teoriji v 4. in 6. razredu : diplomsko delo / Mojca Lokar. - Ljubljana : [M. Lokar], 2011. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/560 . - Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) geometry b) concept formation c) primary school d) geometrija e) oblikovanje pojma f) osnovna šola g) geometrijski pojmi h) van Hielova teorija i) Piagetova teorija

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) LOKAR, M. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9082185


53 FIZIKA.


74.
JAGODIC, Andreja
        Fizika : zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole / avtorica Andreja Jagodic ; ilustracija na naslovnici Tanja Komadina ; [slikovno arhiv MKZ ; tehnične risbe Designpro]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 62 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Potiskana prednja, fotogr. na zadnji notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1778-0
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) JAGODIC, A. Fizika
COBISS.SI-ID 256854016

75.
JAGODIC, Andreja
        Fizika. Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole / avtorica Andreja Jagodic ; ilustracija na naslovnici Tanja Komadina ; [tehnične risbe Stanislav Jagodic ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 74 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1779-7
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) JAGODIC, A. Fizika
COBISS.SI-ID 258621184


54 KEMIJA.


76.
        KEMIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010 / [avtorji Berta Košmrlj ... [et al.] ; urednici Bernarda Krafogel, Joži Trkov]. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2011 ([Ljubljana] : Present). - 297 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Maturitetni izpiti)

1.500 izv.

ISBN 978-961-6322-96-6
a) chemistry - exercise b) secondary school c) kemija - vaja d) srednja šola e) matura f) izpitne naloge

54(075.3)
II 54(075.3) KEMIJA
COBISS.SI-ID 258494720


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


77.
KAJFEŽ-Bogataj, Lučka
        Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? / Lučka Kajfež Bogataj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Grafika 3000). - 134 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 133-134

ISBN 978-961-6086-70-7
a) ecology b) ekologija c) klimatske spremembe d) paleoklimatologija e) oskrba z vodo f) energetika g) biološka raznovrstnost h) turizem i) Slovenija

551.5
551.5 KAJFEŽ-B., L. Kaj
COBISS.SI-ID 242052608


61 MEDICINA.


78.
SCHULER, Michael
        Veliki atlas anatomije : zgradba človeškega telesa in njegove funkcije v več kot 600 slikah / Michael Schuler in Werner Waldmann ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 304 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Gesundheitsatlas Anatomie. - 5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1300-6
a) anatomy - atlas b) anatomija - atlas

61
II 61 SCHULER, M. Veliki
COBISS.SI-ID 255926272


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


79.
ŽNIDARŠIČ, Manca, 1987-
        Mobing med zaposlenimi v poklicih pomoči : diplomsko delo / Manca Žnidaršič. - Ljubljana : [M. Žnidaršič], 2011. - VI, 108 str., [8] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/567 . - Bibliografija: str. 101-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) violence b) place of work c) interpersonal relations d) nasilje e) delovno mesto f) medosebni odnosi g) mobing

658.310.42:343.4(043.2)
ZZ II 65(043.2) ŽNIDARŠIČ, M. Mobing
COBISS.SI-ID 9083977


7


80.
GERM, Tine
        Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse. Arhitektura in kiparstvo / Tine Germ. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 251 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 247-251

ISBN 978-961-237-472-3
a) architecture b) sculpture c) arhitektura d) kiparstvo e) italijanska umetnost f) renesansa g) učbeniki za visoke šole

72/730.034.4/.5(450)(075.8)
730.034(075.8)
72.034(075.8)
FRASCATI:
6-302
72 GERM, T. Italijanska
COBISS.SI-ID 259232000

81.
OBLAK, Breda
        Glasba do 18. stoletja : učbenik za 7. razred devetletne šole. Priročnik za učitelje / Breda Oblak. - Ljubljana : DZS, 2004, cop. 1999 (Vovk : Kamnik). - 54 str. ; 27 cm

ISBN 86-341-2793-1
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

78:371.3(035)
II 78 OBLAK, B. Glasba 7 Priroč.
COBISS.SI-ID 214705664

82.
        PUPPETS, masks, and performing objects / edited by John Bell. - Cambridge, Massachusetts ; London : MIT Press, cop. 2001. - 197 str. : ilustr. ; 26 cm. - (TDR book)

Objavljeno v Drama review, v. 43, no 3. - Bibliografija: str. 186-187. - Kazalo

ISBN 0-262-52293-4
a) Lutkovno gledališče - Zgodovinski pregledi b) lutke c) maske d) lutkovno gledališče

792.97(091)
II 792.97 PUPPETS, masks
COBISS.SI-ID 10591282

83.
SADAR, Almira
        O modi : izbrana poglavja o sodobni modi : univerzitetni učbenik za predmet Uvod v oblikovanje oblačil / Almira Sadar ; [ilustracija Petra Varl]. - V Ljubljani : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2011 ([Vrhnika] : D. Ambrož). - 144 str. : vinjete ; 21 cm

50 izv. - O avtorici: str. 141. - Bibliografija: str. 131-137. - Kazalo

ISBN 978-961-6045-90-2
a) oblačila b) tekstilna umetnost c) oblačilna industrija d) učbeniki za visoke šole

7.05:646.4(075.8)
745.52(075.8)
7 SADAR, A. O modi
COBISS.SI-ID 255810048

84.
SELAN, Jurij
        Likovna umetnost med primarnim in sekundarnim diskurzom : doktorsko delo / Jurij Selan. - Ljubljana : [J. Selan], 2010. - IV, 452 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/588 . - Mentor Jožef Muhovič. - Bibliografija: str. 423-438. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, likovna teorija
a) Teorija umetnosti - Disertacije b) Vizualna umetnost - Disertacije c) likovna teorija d) diskurz e) artefakt f) model g) forma h) likovna umetnost i) vizualno j) hermenevtika k) interpretacije l) metode m) prisotnost n) prezenca o) deixis p) kultura prezence q) kultura pomena

7.01(034.4)
7.038.63(043.3)
COBISS.SI-ID 2816110


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


85.
        RENAISSANCE theory / edited by James Elkins and Robert Williams. - New York ; London : Routledge, 2008. - X, 550 str. ; 21 cm. - (The art seminar ; vol. 5)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-96045-8 (trda vezava)
ISBN 0-415-96045-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-96046-5 (broš.)
ISBN 0-415-96046-0 (broš.)
ISBN 978-0-20392986-5 (e-knjiga)
ISBN 0-203-92986-1 (e-knjiga)
a) Art, Renaissance b) Art - Philosophy

7.03
7.03 RENAISSANCE theory
COBISS.SI-ID 9104201

86.
        SODOBNE likovne prakse 1 : učno gradivo : izbirni predmet v 3. letniku / [pripravila] Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011. - [2] f, [70] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Publikacija vsebuje fotokopije člankov. - Bibliografija: f. [2]
a) fine arts b) likovna umetnost c) študijsko gradivo

7
Č II 7 SODOBNE likovne 1
COBISS.SI-ID 9078857


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


87.
ECCLESIA catholica. Škofija (Ljubljana)
        Ljubljanska škofija : 550 let / [zbral in uredil France M. Dolinar ; prevod v angleščino Mojca Masterl Štefanič, prevod iz nemščine Marija Čipić Rehar ; prevodi listin iz latinščine Julijana Visočnik]. - Ljubljana : Nadškofija, 2011. - 704 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-269-572-9
a) Ecclesia catholica. Škofija (Ljubljana) b) church c) cerkev d) škofije e) ljubljasnka škofija f) cerkvena zgodovina

72
COBISS.SI-ID 258967040

88.
VRANIČAR, Ivo
        Kongresni trg v 20. stoletju = [Kongresni trg] in the 20th century / [avtor Ivo Vraničar ; prevod Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2011 (Radovljica : Medium). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Izšlo ob razstavi v galeriji S na Ljubljanskem gradu, marec/april 2011, v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. - Bibliografija: str. 10

ISBN 978-961-6665-12-4
a) architecture b) arhitektura c) arhitekturna dediščina d) muzejske zbirke e) Ljubljana f) Kongresni trg

71
II 71 VRANIČAR, I. Kongresni
COBISS.SI-ID 255092480


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


89.
KUMER, Špela, 1987-
        Grafika skozi štiri letne čase : nekatere grafične tehnike globokega tiska : diplomsko delo / Špela Kumer. - Ljubljana : [Š. Kumer], 2011. - X, 61 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/585 . - Bibliografija: f. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) grafične tehnike

766(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KUMER, Š. Grafika
COBISS.SI-ID 9098313


78 GLASBA.


90.
GOBEC, Radovan
        Kresniček [Glasbeni tisk] : mladinska spevoigra za soliste in zbor s klavirsko spremljavo / po istoimenski pravljici Marije Jezernikove spesnil in uglasbil Rdovan Gobec. - 4. dopolnjena izd., 1. natis. - Tržič : Astrum, 2012. - 25 str. : note ; 30 cm

300 izv.

ISMN 979-0-709029-32-7
a) music b) glasba c) spevoigre d) mladinski zbori

78
II 78 GOBEC, R. Kresniček
COBISS.SI-ID 259692544

91.
OBLAK, Breda
        Glasba v 18. in 19. stoletju : Priročnik za učitelje : Priročnik k učbeniku za 8. razred devetletke osnovne šole / Breda Oblak ; [notografija Milena Jarc]. - Ljubljana : DZS, 2004 (Ljubljana : Vovk). - 79 str. : note ; 27 cm

ISBN 86-341-2790-7
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

78
II 78 OBLAK, B. Glasba 8
COBISS.SI-ID 215195392

92.
OBLAK, Breda
        Glasba v 18. in 19. stoletju [Zvočni posnetek] : [zvočni primeri za glasbeno vzgojo v 8. razredu devetletne osnovne šole] / [Breda Oblak] ; [urednici Pavla Uršič Kunej, Tanja Železnik ; snemanje in zvokovna obdelava Drago Hribovšek]. - Ljubljana : DZS, p 2005 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 2 CD (74 min, 39 sek ; 72 min, 7 sek) : stereo ; 12 cm

Posneto v Studiu Helidon. - Dodatek k nasl. in podatki o odgovornosti na ov. - Vsebina: CD 1 : Andante, simfonija (z udarcem po pavkah) / J. Haydn. Poco adagio, Cantabile, godalni kvartet / J. Haydn. Svarjenje (oratorij) / J. Haydn. Don Giovanni, uvertura / W. A. Mozart. Andante, Romanca, koncert za klavir in orkester / W. A. Mozart. Rondo, Mala nočna glasba / W. A. Mozart, W. Swingle. Adagio sostenuto, sonata, Ob luninem svitu / L. van Beethoven. Allegro - Allegretto, Simfonija št.6, Pastoralna / L. van Beethoven. Oda radosti, Simfonija št.9, Finale / L. van Beethoven. Figaro, Zdej zapojmo, zdej vukajmo / J. K. Novak. Menuet, simfonija / L. F. Schwendt ; CD 2 : Der Erlkönig = Vilinski kralj / F. Schubert. Denkes o Seele = Pomni, o duša / H. Wolf. Kaprica št.24 / N. Paganini. Poročna koračnica, Sen kresne noči / Felix Mendelssohn-Bartholdy. Minutni valček / F. Chopin. Madžarska fantazija št.1 / F. Liszt. Till Eulenspiegel, simfonična pesnitev / R. Strauss. Andante un poco maestoso, Pomladna simfonija / R. Schumann. Variacije na temo N. Paganinija / J. Brahms. Langsam schlepped = Počasi težko, Simfonija št.1 / G. Mahler. Williem Tell, uvertura / G. Rossini. Mojstri pevci Nürnberški, uvertura / R. Wagner. Nabucco, zbor sužnjev / G. Verdi. Madam Butterfly / J. Puccini. Carmen, Habanera / G. Bizet. Polka, Pariško življenje / J. Offenbach. Allegro molto moderato, koncert za klavir in orkester / E. Grieg. Finska, simfonična pesnitev / J. Sibelius. Promenada, Slike z razstave / M. P. Musorgski. Bydlo, Slike z razstave / M. P. Musorgski, M. Ravel. Finale, Allegro con fuoco, simfonije št.4 / P. I. Čajkovski. Prodana nevesta, duet Janka in Kecala / B. Smetana. Adagio ma non troppo, Koncert za violončelo in orkester / A. Dvořak. Lipa zelenela je / D. Jenko. Domovini / B. Ipavec. Pinale, Serenada / B. Ipavec. Pojdem na prejo / F. Gerbič. Gorenjski slavček, arija / A. Foerster

ISBN 86-341-2791-5
CD DZS 009 DZS
CD DZS 010 DZS
a) music education - CD b) glasbena vzgoja - CD

78
cd 78 OBLAK, B. Glasba
COBISS.SI-ID 218890240


791/792


93.
LOBODA, Matjaž, 1942-
        Milan Klemenčič : iskalec lepote in pravljičnih svetov / Matjaž Loboda ; [prispevek o slikarskem in fotografskem delu Milana Klemenčiča Irene Mislej ; prevod v angleščino Maja Visenjak Limon ; fotografije Žiga Koritnik ... et al.]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče = The Ljubljana puppet theatre, 2011 (Ljubljana : Grafex). - 131 str. : ilustr. ; 31 cm

350 izv.

ISBN 978-961-92479-5-2
a) Klemenčič, Milan (1875-1957) b) puppetry - Slovenia c) lutke - Slovenija d) lutkarji e) lutkovno gledališče

792.97
II 79 LOBODA, M. Milan
COBISS.SI-ID 259018752


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


94.
VUTE, Rajko
        Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2012. - 22 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 22
a) elderly person b) recreation c) motor activity d) starejša oseba e) rekreacija f) motorika

796
Č II 796 VUTE, R. Terapevtska
COBISS.SI-ID 9101129


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


95.
HOČEVAR, Ana, razredni pouk
        Deskanje na snegu na razredni stopnji : diplomsko delo / Ana Hočevar. - Ljubljana : [A. Hočevar], 2011. - XII, 97 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/582 . - Bibliografija: str. 96-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) winter sport c) primary school d) dejavnosti na prostem e) zimski šport f) osnovna šola g) deskanje

796.948(043.2)
ZZ II 79(043.2) HOČEVAR, A. Deskanje
COBISS.SI-ID 9093705

96.
MEDIŽEVEC, Irma
        Stanje mladih v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov : diplomsko delo / Irma Mediževec. - Ljubljana : [I. Mediževec], 2011. - 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/562 . - Bibliografija: str. 107-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) open air activities b) voluntary work c) value d) dejavnosti na prostem e) prostovoljno delo f) vrednota g) skavti

796.54:061.2-053.6(043.2)
ZZ II 79(043.2) MEDIŽEVEC, I. Stanje
COBISS.SI-ID 9084489


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


97.
MURAKAMI, Haruki
        1Q84 : [book one, book two and book three] / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Jay Rubin and Philip Gabriel. - London : Harvill Secker, 2011. - 925 str. ; 24 cm

Ov. podnasl. - Prevod dela: 1Q84

ISBN 978-1-846-55549-7 (trda vezava)
ISBN 1-846-55549-3
a) Man-woman relationships - Fiction b) Japan - Fiction

821.581
821.581 MURAKAMI, H. 1Q84
COBISS.SI-ID 9097545

98.
VLAŠIĆ, Mila
        Večjezična pesniška antologija / Mila Vlašić. - Ljubljana : Hrvatsko društvo, 2011. - 53 str. ; 20 cm

250 izv.

ISBN 978-961-93204-0-2
a) Vlašić, Mila (1928-)

821.163
821.163 VLAŠIĆ, M. Večjezična
COBISS.SI-ID 258695936


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


99.
MASTERS, Alexander
        The genius in my basement : the biography of a happy man / Alexander Masters. - London : Fourth Estate, cop. 2011. - 360 str. : ilustr. ; 23 cm

Further reading: str.: 358-360

ISBN 978-0-00-724338-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-00-744527-1 (broš.)

821.111
821.111 MASTERS, A. Genius
COBISS.SI-ID 9102153

100.
WOOLF, Virginia
        Znamenje na steni : zbrana kratka proza / Virginia Woolf ; prevedle Tina Mahkota, Breda Biščak in Jana Unuk ; [spremna beseda Irena Svetek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 403 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: The complete shorter fiction of Virginia Woolf. - 500 izv. - Trenutki obstoja ali genijalna umetnost psihičnih detajlov / Irena Svetek: str. 397-402

ISBN 978-961-242-428-2
a) Woolf, Virginia (1882-1941)

821.111
821.111 WOOLF, V. Znamenje
COBISS.SI-ID 259252480


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


101.
FRANZEN, Jonathan
        Svoboda / Jonathan Franzen ; prevedel Jure Potokar. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 719 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Freedom. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-430-5
a) Franzen, Jonathan (1959-)

821.111(73)
821.111(73) FRANZEN, J. Svoboda
COBISS.SI-ID 259253504


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


102.
KAFKA, Franz
        Dnevniki : 1914-1923 ; Popotni dnevniki / Franz Kafka ; prevedel Tomo Virk. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 267 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prvi nasl. v kolofonu in na ov.: Dnevnik. - Prvi nasl. na hrbtu ov.: Dnevnik III. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-432-9
a) Kafka, Franz (1883-1924)

821.112.2
821.112.2 KAFKA, F. Dnevniki
COBISS.SI-ID 259254016


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


103.
BAUER, Jana
        Groznovilca v Hudi hosti / Jana Bauer ; ilustrirala Caroline Thaw. - Ljubljana : Sodobnost International, 2011 (Grosuplje : Grafis). - 101, [3] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

700 izv.

ISBN 978-961-6564-36-6

821.163.6
821.163.6 BAUER, J. Groznovilca
COBISS.SI-ID 256964864

104.
BAUER, Jana
        The witch vanisher / Jana Bauer ; translated from the Slovene by Erica Johnson Debeljak. - Norman, Okla. : Texture Press, cop. 2011. - 202 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Izginjevalec čarovnic

ISBN 978-0-979-75736-5 (pbk)
ISBN 0-979-75736-3 (pbk)

821.163.6
821.163.6 BAUER, J. The witch
COBISS.SI-ID 9092681

105.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi / Evald Flisar. - Posebna izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : Sodobnost International, 2008 (Ivančna Gorica : Impress). - 112 str. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6067-44-7

821.163.6-93-32
821.163.6 FLISAR, E. Alica
COBISS.SI-ID 243375616

106.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi : ekološka farsa / Evald Flisar ; [spremna beseda Peter Poterunkovič]. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : Sodobnost International, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 111 str. ; 23 cm. - (Izbrana dela. Drame ; Evald Flisar)

300 izv. - Umetniški vodje, predvsem pa učitelji: Roke proč! / Peter Poterunkovič: str. 107-111

ISBN 978-961-6067-57-7 (Vodnikova založba (DSKG))

821.163.6-93-2
821.163.6 FLISAR, E. Alica
COBISS.SI-ID 248941312

107.
GRGINIČ, Marija
        Miška, kje je tvoja hiška? : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 5-6] / Marija Grginič, Edi Majaron ; [ilustrirala Ana Košir ; fotografirala Jana Urbas]. - 1. natis. - Mengeš : Izolit, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 96 str. : ilustr. ; 27 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Spremna beseda / Helena Korošec: str. 4

ISBN 978-961-6625-48-7
a) pre-school child b) skill c) predšolski otrok d) spretnost e) slikanice f) dejavnosti

821.163.6
821.163.6 GRGINIČ, M. Miška
COBISS.SI-ID 258582784

108.
GRGINIČ, Marija
        Travnik kliče : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 3-4] / Marija Grginič, Edi Majaron ; [ilustrirala Ana Košir ; fotografirala Jana Urbas]. - 1. natis. - Mengeš : Izolit, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 79 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6625-47-0
a) pre-school child b) open air activities c) predšolski otrok d) dejavnosti na prostem

821.163.6
821.163.6 GRGINIČ, M. Travnik
COBISS.SI-ID 255768064

109.
JOVANOVIČ, Helena
        Pravljice za bele zimske dni / Helena Jovanovič ; ilustriral Štefan Turk. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011 (Gorica : Grafica Goriziana). - 56 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-88-96632-18-5

821.163.6-93-34
II 821.163.6 JOVANOVIČ, H. Pravljice
COBISS.SI-ID 258673408

110.
KOSOVEL, Srečko
        Moj sončni dan / Srečko Kosovel ; ilustrirala Maša Kozjek ; [uvodna beseda Niko Grafenauer ; izbor in didaktično gradivo Igor Saksida]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 39 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

ISBN 978-961-01-1701-8
a) Kosovel, Srečko (1904-1926)

821.163.6
II 821.163.6 KOSOVEL, S. Moj
COBISS.SI-ID 259590400

111.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Gospod Filodendron / Andrej Rozman Roza ; ilustrirala Ana Košir. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 33 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-272-052-0

821.163.6
821.163.6 ROZMAN, A. Gospod
COBISS.SI-ID 257004800


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


112.
STEPANČIČ, Lucija
        Kako so videli svet? / Lucija in Damijan Stepančič ; ilustracije Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-272-063-6
a) geography - book for youth b) geografija - knjiga za mladino c) geografska odkritja d) raziskovalci

91
91 STEPANČIČ, L. Kako
COBISS.SI-ID 259041792


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO