COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


december0 SPLOŠNO.


1.
PRING, Tim
        Research methods in communication disorders / Tim Pring. - Repr. - London ; Philadelphia : Whurr, 2006, cop. 2005. - X, 325 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 305-321. - Kazalo

ISBN 978-1-86156-097-1 (broš.)
a) social research b) research method c) družbeno raziskovanje d) raziskovalna metoda

001
001 PRING, T. Research
COBISS.SI-ID 9507913


0(043.2) SPLOŠNO.


2.
KOREN Plahuta, Erika, 1969-
        Oblike motivacije za branje v osnovnošolskih učbenikih za književnost : magistrsko delo / Erika Koren Plahuta. - Ljubljana : [E. Koren Plahuta], 2012. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 145-150. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) reading b) motivation c) primary school d) branje e) motivacija f) osnovna šola g) uvodna motivacija h) analiza beril

028(043.2)
PP II 028 KOREN PLAHUTA, E. Oblike
COBISS.SI-ID 50581090

3.
STERLE, Luka, 1985-
        Funkcionalna pismenost vzgojiteljev v vrtcu : diplomska naloga / Luka Sterle. - Ljubljana : [L. Sterle], 2012. - 47 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1224. - Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) functional literacy b) trainer c) funkcionalna nepismenost d) vzgojitelj e) bralna pismenost f) dokumentacijska pismenost g) računalniška pismenost h) vzgojitelji

028.5:373.2(043.2)
ZZ II 02(043.2) STERLE, L. Funkcionalna
COBISS.SI-ID 9494345


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
DOBNIKAR, Dejan
        Geometrijska predstava tridimenzionalnega prostora s pomočjo prenosnih naprav : diplomsko delo / Dejan Dobnikar. - Ljubljana : [D. Dobnikar], 2012. - V, 60 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1213. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer game b) learning c) programming d) računalniška igra e) učenje f) programiranje g) prenosne naprave h) programski jeziki i) 3D j) Android

004.4:37.018.43(043.2)
ZZ II 004(043.2) DOBNIKAR, D. Geometrijska
COBISS.SI-ID 9495369

5.
KOBAL, Maruša
        Uporaba družabnih medijev pri poučevanju v šoli : diplomsko delo / Maruša Kobal. - Ljubljana : [M. Kobal], 2012. - 69 str., IV : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1211. - Bibliografija: str. 66-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) primary school b) didactic use of computer c) osnovna šola d) didaktična uporaba računalnika e) družabna omrežja f) družabna programska oprema g) internet

004.4:37.091.33(043.2)
ZZ II 004(043.2) KOBAL, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 9494089

6.
OSOLNIK, Robert
        E-kompetence učiteljev v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo / Robert Osolnik. - Ljubljana : [R. Osolnik], 2012. - VIII, 77 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1226. - Bibliografija: f. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) primary school b) didactic use of computer c) educational technology d) osnovna šola e) didaktična uporaba računalnika f) izobraževalna tehnologija g) kompetence učiteljev h) Arnes i) IKT

004(043.2)
ZZ II 004(043.2) OSOLNIK, R. E-kompetence
COBISS.SI-ID 9493321

7.
POLJANEC, Mojca, 1986-
        Internetna varnost med osnovnošolci : diplomsko delo / Mojca Poljanec. - Ljubljana : [M. Poljanec], 2012. - 65 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1223. - Bibliografija: str. 57-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) primary school b) computer network c) osnovna šola d) računalniška mreža e) internet f) svetovni splet g) varnost h) seksting i) spletno nadlegovanje j) kruti obroč k) kraja identitete

004(043.2)
ZZ II 004(043.2) POLJANEC, M. Internetna
COBISS.SI-ID 9494601


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
        The DEVELOPMENT of mirror self-recognition in different sociocultural contexts / Joscha Kärtner ... [et al.]. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. - VIII, 101 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development. Serial, ISSN 0037-976X. 2012 ; No. 305 ; Vol.77, no. 4 / series editor W. Andrew Collins)

Bibliografija: str. 81-86. - Kazali
a) child development b) socialization c) cultural background d) razvoj otroka e) socializacija f) kulturno ozadje g) dojenčki h) samozavedanje

159.922.7
159.922.7 DEVELOPMENT of mirror
COBISS.SI-ID 9512265

9.
        FOUNDATIONS of metacognition / edited by Michael J. Beran ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 353 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-964673-9
a) cognition b) cognitive ability c) developmental psychology d) kognicija e) kognitivna zmožnost f) razvojna psihologija g) metakognicija h) evolucija i) živali j) razvoj mišljenja

159.95
159.95 FOUNDATIONS
COBISS.SI-ID 9510985


34 PRAVO.


10.
        SPOŠTUJ moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 2, Pravica do ustreznega bivališča je človekova pravica. - London : Amnesty International, 2012 (Velika Britanija : Amnesty International). - V, 92 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Izobraževanje za človekovo dostojanstvo)

Ov. nasl.
a) human rights b) poverty c) človekove pravice d) revščina e) delavnice f) barakarska naselja g) prisilna izselitev h) brezdomstvo i) neustrezna bivališča

342.7:316.344.233
II 342.7 SPOŠTUJ moje
COBISS.SI-ID 9490505


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


11.
BRANDSTATTER, Olga
        Nasilje v družini nad otrokom in vloga vrtca : diplomsko delo / Olga Brandstatter. - Ljubljana : [O. Brandstatter], 2012. - 35 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1236. - Bibliografija: str. 28-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) violence c) trainer d) predšolski otrok e) nasilje f) vzgojitelj g) vrste nasilja h) prepoznavanje nasilja nad otrokom

364.63:173(043.2)
ZZ II 36(043.2) BRANDSTATTER, O. Nasilje
COBISS.SI-ID 9502793


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


12.
BOŠTJAN, Larisa
        Zdravje učiteljev razredne stopnje Koroške regije : diplomsko delo / Larisa Boštjan. - Ljubljana : [L. Boštjan], 2012. - VI, 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1232. - Mentorica: Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 62-65. - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk
a) teacher b) primary school c) health d) occupational disease e) učitelj f) osnovna šola g) zdravje h) poklicna bolezen i) razredni učitelji j) zdrav življenski slog k) gibanje

37.011.3-051:613(497.413)(043.2)
ZZ II 79(043.2) BOŠTJAN, L. Zdravje
COBISS.SI-ID 11605300

13.
        DATA-based decision making in education : challenges and opportunities / editors Kim Schildkamp, Mei Kuin Lai, Lorna Earl. - Dordrecht : Springer, 2013. - XIV, 216 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in educational leadership ; vol. 17)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-94-007-4815-6 (trda vezava)
ISBN 978-94-007-4816-3 ! (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-94-007-4816-3
a) decision making b) data collection c) teacher d) odločanje e) zbirka podatkov f) učitelj g) uporaba podatkov h) podatkovno rudarjenje

37.01
37.01 DATA based
COBISS.SI-ID 9499209

14.
        LOGICS of socialist education : engaging with crisis, insecurity and uncertainty / editors Tom G. Griffiths, Zsuzsa Millei. - Dordrecht : Springer, 2013. - XII, 210 str. ; 24 cm. - (Explorations of educational purpose, ISSN 1875-4449 ; vol. 24)

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-94-007-4727-2 (trda vezava)
ISBN 978-94-007-4728-9 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-94-007-4728-9
a) principles of education b) socialism c) aims of education d) vrste vzgoje in izobraževanja e) socializem f) vzgojni cilji g) socialistična pedagogika h) ideologija

37.01
37.01 LOGICS of socialist
COBISS.SI-ID 9511241

15.
        MATEMATIČNO izobraževanje v Evropi : skupni izzivi in nacionalne politike / [uredila Barbka Kresal Sterniša in Tatjana Plevnik ; prevajanje Euro-lingua]. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012. - 178 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Mathematics education in Europe : common challenges and national policies

ISBN 978-961-6101-68-4
a) mathematics b) achievement c) curriculum d) teaching method e) marking f) teacher education g) matematika h) uspešnost i) kurikulum j) didaktična metoda k) ocenjevanje l) izobraževanje učiteljev

37.091.3:51(4)
II 51 MATEMATIČNO izobraževanje
COBISS.SI-ID 264283392

16.
MEDNARODNA konferenca EDUvision (2012 ; Ljubljana)
        Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij [Elektronski vir] = Modern approaches to teaching coming generation / Mednarodna konferenca, International Conference EDUvision 2012, Ljubljana, 6.-7. december 2012, 6th & 7th December 2012 ; organizator Eduvision ; uredila Mojca Orel. - Zbornik v pdf formatu obsega 1016 str. - [Polhov Gradec] : Eduvision, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM)

Sistemske zahteve: Adobe reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija in povzetek pri prispevku

ISBN 978-961-93189-6-6
a) teaching method - conference b) educational technology c) didaktična metoda - konferenca d) izobraževalna tehnologija

37.091.3(082)(086.034.4)
cdr 37.01 MEDNARODNA Sodobni 2012
COBISS.SI-ID 264463872

17.
        NARAVOSLOVNO izobraževanje v Evropi : nacionalne politike, prakse in raziskave / [prevajanje Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012. - 161 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si/

ISBN 978-961-6101-67-7
a) science education - Europe b) educational policy c) curriculum d) marking e) teacher education f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - Evropa g) politika vzgoje in izobraževanja h) kurikulum i) ocenjevanje j) izobraževanje učiteljev

37.016:5(4)
II 5 NARAVOSLOVNO izobraževanje
COBISS.SI-ID 264077056

18.
        OTROK in otroštvo : preteklost, sedanjost in prihodnost / [urednice tematske številke Katarina Majerhold, Barbara Turk Niskač, Teja Močnik]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 190 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; letn. 39, št. 249)

Tematska številka. - Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki ; Summaries
a) childhood b) child c) interdisciplinary approach d) otroštvo e) otrok f) medpredmetni pristop g) kulturna antropologija h) način življenja otrok

37
37 OTROK in otroštvo
COBISS.SI-ID 9498697

19.
        RAZVIJANJE in vrednotenje znanja / urednici Amalija Žakelj, Marjeta Borstner. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 (Ljubljana : Present). - 259 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-03-0058-8
a) achievement measurement b) marking c) assessment d) merjenje uspešnosti e) ocenjevanje f) vrednotenje g) preverjanje in ocenjevanje znanja

37.091.26(082)
371.26 RAZVIJANJE
COBISS.SI-ID 264201984

20.
        RAZVIJANJE in vrednotenje znanja : zbornik prispevkov s posveta, 7. in 8. december 2012, Maribor / [urednici Amalija Žakelj, Marjeta Borstner ; avtorji plenarnih predavanj Amalija Žakelj ... [et al.] ; avtorji prispevkov Andrej Podobnik ... [et al.] ; organizator Zavod RS za šolstvo]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod za šolstvo, 2012. - 128 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-03-0064-9
a) marking b) ocenjevanje c) preverjanje znanja d) eksterno preverjanje e) vrednotenje učnih rezultatov f) razvoj didaktičnih gradiv

37.091.26(082)
II 371.2 RAZVIJANJE
COBISS.SI-ID 264513536


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


21.
FRANK, Alenka, 1988-
        Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne osnovne šole do danes : diplomsko delo / Alenka Frank. - Ljubljana : [A. Frank], 2012. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1209. - Bibliografija: str. 76-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) učni načrti f) učno gradivo g) učni cilji

37.091.2:51(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) FRANK, A. Primerjava
COBISS.SI-ID 9492041

22.
KOROŠEC, Tina, 1985-
        Vloga socialnega pedagoga pri razvoju kadrovskih virov : diplomsko delo / Tina Korošec. - Ljubljana : [T. Korošec], 2012. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 106-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

37.013.42:331.108.4(043.2)
ZZ II 3(043.2) KOROŠEC, T. Vloga
COBISS.SI-ID 9511753

23.
PEZDIRC, Tadeja
        Mnenja učiteljev o ocenjevanju športne vzgoje v zasavski regiji : diplomsko delo / Tadeja Pezdirc. - Ljubljana : [T. Pezdirc], 2012. - VI f., 83 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1234. - Bibliografija: str. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola

37.011.3:796(497.432)(043.2)
ZZ II 79(043.2) PEZDIRC, T. Mnenja
COBISS.SI-ID 9501001

24.
RIBNIKAR, Anja, 1988-
        Zdravje razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah v jugovzhodni regiji : diplomsko delo / Anja Ribnikar. - Ljubljana : [A. Ribnikar], 2012. - VI f., 80 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1233. - Bibliografija: str. 67-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) teacher c) health d) occupational disease e) osnovna šola f) učitelj g) zdravje h) poklicna bolezen i) razredni učitelji j) gibanje k) poklicna izgorelost

37.011.3:331.47:796(497.434)(043.2)
ZZ II 79(043.2) RIBNIKAR, A. Zdravje
COBISS.SI-ID 9501513


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


25.
        GOVERNING the child in the new millennium / edited by Kenneth Hultqvist and Gunilla Dahlberg. - New York ; London : RoutledgeFalmer, cop. 2001. - X, 298 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-415-92830-3 (hbk)
ISBN 0-415-9283-1 (pbk)
a) child development b) childhood c) adolescence d) parent role e) razvoj otroka f) otroštvo g) adolescenca h) vloga staršev

373.2
373.2 GOVERNING
COBISS.SI-ID 9059401

26.
        The ROLE of quality of kindergartens in building the reputation of municipality/local community and broader [Elektronski vir] : monograph / [editors Suzana Antic, Mojca Zupan, Katarina Pečar ; translation Melita Keber Jašovič]. - Ljubljana : Trnovo Kindergarten, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

50 izv.

ISBN 978-961-269-863-8
a) pre-school education b) quality of education c) predšolska vzgoja d) kvaliteta izobraževanja

373.2
cdr ROLE of quality
COBISS.SI-ID 264523264


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


27.
KLANČAR, Maja, Vzgojiteljica
        Agresivno vedenje otrok do vrstnikov in vzgojiteljic v vrtcu : diplomska naloga / Maja Klančar. - Ljubljana : [M. Klančar], 2012. - 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1225. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) aggressiveness b) misconduct c) pre-school child d) peer group e) agresivnost f) neprimerno vedenje g) predšolski otrok h) vrstniki i) preprečevanje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KLANČAR, M. Agresivno
COBISS.SI-ID 9493833

28.
KOVAČIČ, Nina, Vzgojiteljica
        Spoznavanje kmetije s predšolskimi otroki : diplomsko delo / Nina Kovačič. - Ljubljana : [N. Kovačič], 2012. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) domače živali f) živali na kmetiji g) skrb za živali h) naravoslovne dejavnosti

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOVAČIČ, N. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9509961

29.
OSREDKAR, Katja, 1989-
        Povezovanje gibalnih in matematičnih vsebin v vrtcu : diplomska naloga / Katja Osredkar. - Ljubljana : [K. Osredkar], 2012. - 88 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1245. - Bibliografija: str. 85-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) mathematics c) motion d) predšolska vzgoja e) matematika f) gibanje g) medpodročno povezovanje h) učni pristopi

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OSREDKAR, K. Povezovanje

COBISS.SI-ID 9508425

30.
PETERKA, Tina, 1990-
        Spoznavanje travnika s predšolskimi otroki : diplomska naloga / Tina Peterka. - Ljubljana : [T. Peterka], 2012. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1227. - Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school education c) open air activities d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) predšolska vzgoja f) dejavnosti na prostem g) travnik h) travniške živali in rastlina

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PETERKA, T. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9492297

31.
PETERLIN, Petra, 1987-
        Medpodročno povezovanje v projektu "Cestni promet" : diplomska naloga / Petra Peterlin. - Ljubljana : [P. Peterlin], 2012. - 125 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1244. - Bibliografija: str. 119-121. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) road safety education c) project method d) predšolska vzgoja e) prometna vzgoja f) projektna metoda g) učenje skozi raziskovanje

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PETERLIN, P. Medpodročno

COBISS.SI-ID 9508169


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


32.
        ANALIZA predmetnika osnovne šole / Ljubica Marjanovič Umek ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 94 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 92. - Kazalo

ISBN 978-961-253-100-3
a) primary school b) curriculum c) teaching d) curriculum subject e) osnovna šola f) kurikulum g) pouk h) učni predmet i) predmetnik osnovne šole j) število ur pouka k) mednarodne primerjave

373.3
II 373.3 ANALIZA
COBISS.SI-ID 264533248

33.
COTTON, Tony
        Understanding and teaching primary mathematics / Tony Cotton. - Harlow [etc.] : Pearson Education, 2010. - XX, 244 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Kazalo

ISBN 978-1-4058-9950-5 (broš.)
a) mathematics b) number concept c) calculation d) teaching method e) matematika f) pojem števila g) didaktična metoda

373.32.016:51
373.32.016:51 COTTON, T. Understanding cdr 373.32.016:51 COTTON, T. Understanding
COBISS.SI-ID 9511497

34.
ENGLISH, Richard, 1957-
        Teaching arithmetic in primary schools / Richard English. - Los Angeles [etc.] : Sage ; London : Learning Matters, cop. 2013. - 153 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transforming primary QTS)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-85725-855-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-85725-725-3 (broš.)
a) primary school b) arithmetic c) teaching method d) osnovna šola e) aritmetika f) didaktična metoda

373.32.016:51
373.32.016:51 ENGLISH, R. Teaching
COBISS.SI-ID 9510729

35.
KRNEL, Dušan
        Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

Vsebina:
Del 1 / [Milica Antić Gaber (soavtorica poglavja Zakaj tako), Mojca Pečar (soavtorica poglavij Z druge strani vidim drugače, Na poti v šolo)]. - 104 str. - Bibliografija: str. 104
Del 2 / [Milica Antić Gaber (soavtorica poglavja Družine), Mojca Pečar (soavtorica poglavja Na cesti)]. - 111 str. - Bibliografija: str. 106
Del 3. - 127 str. - Bibliografija: str. 126

ISBN 978-961-241-649-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-650-8 (zv. 2)
ISBN 978-961-241-651-5 (zv. 3)
a) Slovenian language - textbook b) mathematics - textbook c) environmental education - textbook d) primary education - EET e) slovenščina - učbenik f) matematika - učbenik g) okoljska vzgoja - učbenik h) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 KRNEL, D Mlinček 1
COBISS.SI-ID 260986112

36.
TURNER, Sylvia
        Teaching primary mathematics / Sylvia Turner ; illustrations and diagrams Luke Turner. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2013. - XVIII, 252 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-85702-879-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-85702-880-8 (broš.)
a) mathematics b) primary education c) teaching method d) matematika e) osnovnošolski pouk f) didaktična metoda

373.32.016:51
373.32.016:51 TURNER, S. Teaching
COBISS.SI-ID 9509193


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


37.
KOČEVAR, Tjaša, 1988-
        Medpredmetno povezovanje družbe v četrtem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Tjaša Kočevar. - Ljubljana : [T. Kočevar], 2012. - VII, 87 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1217. - Bibliografija: f. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) interdisciplinary approach c) osnovna šola d) medpredmetni pristop e) spoznavanje družbe f) medpredmetne povezave g) celostno učenje h) analiza učnih načrtov

373.32.016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KOČEVAR, T. Medpredmetno

COBISS.SI-ID 9496137

38.
LOGAR, Tatjana
        Barva in prostor v očeh najmlajših : diplomsko delo / Tatjana Logar. - Ljubljana : [T. Logar], 2012. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1222. - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000) b) art education c) primary school d) likovna vzgoja e) osnovna šola f) prostorsko oblikovanje g) likovni izdelek

373.3:74(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LOGAR, T. Barva
COBISS.SI-ID 9498185

39.
PRAŠTALO, Viktorija, 1988-
        Primerjava znanja poštevanke učencev Slovenije in Bosne in Hercegovine : diplomsko delo / Viktorija Praštalo. - Ljubljana : [V. Praštalo], 2012. - VI f., 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1221. - Bibliografija: str. 82-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) poštevanka f) množenje g) deljenje h) Slovenija i) Bosna in Hercegovina j) Gagnejeva taksonomija znanja

373.32:51(497.4)(497.6)(043.2)
ZZ II 51(043.2) PRAŠTALO, V. Primerjava
COBISS.SI-ID 9497161

40.
VIRANT, Anja, 1984-
        Prehranjevanje in odnos do hrane pri osnovnošolcih in njuna povezanost s samospoštovanjem : diplomsko delo / Anja Virant. - Ljubljana : [A. Virant], 2012. - XV f., 67 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1231. - Bibliografija: str. 61-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) pupil attitude c) nutrition d) eating habit e) metabolism disorder f) osnovna šola g) stališče učencev h) prehrana i) prehrambena navada j) motnje metabolizma k) zdrava prehrana l) mladostniki m) samospoštovanje

373.3:612.3(043.2)
ZZ II 61(043.2) VIRANT, A. Prehranjevanje
COBISS.SI-ID 9501769


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


41.
BAILEY, Gail
        Emotional well-being for children with special educational needs and disabilities : a guide for practitioners / Gail Bailey. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - XVI, 166 str. : ilustr. ; 25 cm. - (A Lucky Duck book)

Bibliografija: str. 155-159. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0160-2 (pbk)
ISBN 978-1-4462-0159-6
a) backward child b) remedial instruction sciences c) emotional adjustment d) otrok s posebnimi potrebami e) specialna pedagogika f) čustvena prilagojenost g) čustvene potrebe h) zadovoljstvo

376.1
376.1 BAILEY, G. Emotional
COBISS.SI-ID 1101526878

42.
        OBSERVING children with attachment difficulties in school : a tool for identifying and supporting emotional and social difficulties in children aged 5-11 / Kim S. Golding ... [et al.] ; foreword by Louise Michelle Bomber. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, 2013. - 159 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 151-152

ISBN 978-1-84905-336-5 (broš.)
a) backward child b) emotional adjustment c) behaviour disorder d) otrok s posebnimi potrebami e) čustvena prilagojenost f) motnje vedenja

376.1
II 376.1 OBSERVING children
COBISS.SI-ID 9509705

43.
REID, Gavin, 1950-
        [Sto]
        100 idej v pomoč učencem z disleksijo / Gavin Reid in Shannon Green ; [prevajalka Marta Licardo]. - 1. natis. - Ljubljana : Institut Scientis, 2012 ([s. l.] : Grafis). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 100 ideas for supporting pupils with dyslexia. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Alenka Zupančič Danko: str. 11-12

ISBN 978-961-269-638-2
a) dyslexia b) learning difficulty c) disleksija d) učne težave e) pomoč učencem f) učne strategije g) branje in razumevanje h) legastenija

376.1
376.1 REID, G. Sto idej
COBISS.SI-ID 68886017


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


44.
KOGOVŠEK, Darja
        Usposobljenost razrednih učiteljev za poučevanje učencev z disleksijo : diplomsko delo / Darja Kogovšek. - Ljubljana : [D. Kogovšek], 2012. - IX, 105 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1214. - Bibliografija: str. 88-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dyslexia b) primary school c) disleksija d) osnovna šola e) razredni učitelji

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOGOVŠEK, D. Usposobljenost

COBISS.SI-ID 9497417

45.
LOKOŠEK, Janja, 1988-
        Razumevanje, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti pri otrocih s slepoto in slabovidnostjo : diplomsko delo / Janja Lokošek. - Ljubljana : [J. Lokošek], 2012. - 79 str., [9] str. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1215. - Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) gifted b) visually handicapped c) blind d) nadarjeni e) slabovidni f) slepi g) identificiranje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LOKOŠEK, J. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9495881

46.
PONEBŠEK, Kristina, 1986-
        Deiktične geste pri malčkih : diplomsko delo / Kristina Ponebšek. - Ljubljana : [K. Ponebšek], 2012. - VI, 113 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1220. - Bibliografija: str. 96-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdo-logo
a) pre-school child b) communication c) speech d) speech defect e) predšolski otrok f) komunikacija g) govor h) govorna motnja i) malčki j) odkrivanje motenj na področju sporazumevanja k) vokalizacija l) sindrom Dandy Walker

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PONEBŠEK, K. Deiktične
COBISS.SI-ID 9496905


378 VISOKO ŠOLSTVO.


47.
UNIVERZA (Ljubljana)
        Bolonjska prenova po ljubljansko / [avtorji Ivan Svetlik ... [et al.] ; glavni in odgovorni urednik Radovan Stanislav Pejovnik] ; fotografije Željko Stevanić]. - V Ljubljani : Univerza, 2012 (Ljubljana : Kubelj). - 103 str. : ilustr. ; 28 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6410-38-0
a) higher education - Slovenia b) educational reform c) visokošolsko izobraževanje - Slovenija d) reforma vzgoje in izobraževanja e) bolonjski proces

378.014.3(497.4Ljubljana)
II 378 UNIVERZA Bolonjska
COBISS.SI-ID 264233472


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


48.
URGL, Tomaž
        Ideje brez meje : uporabni namigi za male ustvarjalce / Tomaž Urgl in Aleš Sila ; [fotografije Primož Urgl]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-251-356-6
a) practical work b) manual skill c) art activity d) praktično delo e) ročna spretnost f) umetniška dejavnost g) izdelki h) dekoracije i) poslikave j) izdelava iger

371.38
371.38 URGL, T. Ideje
COBISS.SI-ID 263898112

49.
        ZIMSKA idila : najlepše ideje za vso družino / [več avtorjev ; prevod Lea Jelovčan]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 159 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Weihnachtlicher Bastelzauber. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-251-299-6
a) practical work b) manual skill c) creative activities d) praktično delo e) ročna spretnost f) ustvarjalne dejavnosti g) božič h) okrasni predmeti i) dekoracije j) darila k) izdelava l) naredi sam

371.38
II 371.38 ZIMSKA idila
COBISS.SI-ID 263155200


39(043.2) ETNOLOGIJA.


50.
LOŽAR, Ana
        Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in Manice Koman na osnovi strukturalistične teorije Vladimirja J. Proppa : diplomsko delo / Ana Ložar. - Ljubljana : [A. Ložar], 2012. - 163 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1240. - Bibliografija: str. 121-122. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) morfologija pravljice

398.2(043.2)
ZZ II 39(043.2) LOŽAR, A. Kvalitativna
COBISS.SI-ID 9506889

51.
ZORMAN, Tina, 1984-
        Primerjava slovenskih in estonskih ljudskih pravljic : diplomsko delo / Tina Zorman. - Ljubljana : [T. Zorman], 2012. - 109 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1208. - Bibliografija: f. 106-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) ljudske pravljice d) teorija pravljic e) morfologija pravljice f) slovenske pravljice g) estonske pravljice

398.21-021.272(043.2)
ZZ II 39(043.2) ZORMAN, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 9491529


5 NARAVOSLOVNE VEDE


52.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije Barbara Bajd ... et al.]. - 10., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm + [5] f.

3.500 izv.

ISBN 978-961-241-637-9
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)(076.5)
II 5(075.2) OD mravlje delovni 1
COBISS.SI-ID 260348416


51(043.2) MATEMATIKA.


53.
LAHAJNER, Sonja
        Primerjava izbranih programov dinamične geometrije : diplomsko delo / Sonja Lahajner. - Ljubljana : [S. Lahajner], 2012. - 88 str., 10 str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1212. - Bibliografija: str. 86-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) geometry b) didactic use of computer c) geometrija d) didaktična uporaba računalnika e) dinamična geometrija f) Geogebra g) Cabri h) Cinderella

514:004(043.2)
ZZ II 51(043.2) LAHAJNER, S. Primerjava
COBISS.SI-ID 9495113

54.
SKENDERIJA, Nataša
        Kardioida : diplomsko delo / Nataša Skenderija. - Ljubljana : [N. Skenderija], 2012. - VIII, 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1228. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) mathematics b) matematika c) cikloidne krivulje

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) SKENDERIJA, N. Kardioida
COBISS.SI-ID 9492809


52 ASTRONOMIJA.


55.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2013 / Guillaume Cannat ; [prevedel Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2012. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Le ciel a l'oeil nu en 2013. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6893-14-5
a) astronomy b) astronomija c) vesolje d) efemeride

52
52 CANNAT, G. Glej 2013
COBISS.SI-ID 263893760


52(043.2) ASTRONOMIJA.


56.
KURALT, Katja, 1989-
        Opazovanje Lune v osnovni šoli : diplomsko delo / Katja Kuralt. - Ljubljana : [K. Kuralt], 2012. - VI f., 60 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1216. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) primary school b) astronomy c) osnovna šola d) astronomija e) luna f) opazovanje lune

523.34:373.3(043.2)
ZZ II 52(043.2) KURALT, K. Opazovanje
COBISS.SI-ID 9495625


54 KEMIJA.


57.
GRAY, Theodore
        Elementi : slikovni pregled vseh znanih atomov v vesolju / Theodore Gray ; fotografije Theodore Gray in Nick Mann ; [prevod Jure Miljević]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: The elements : a visual exploration of every known atom in the universe. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 236. - Kazalo

ISBN 978-961-251-325-2
a) chemistry b) kemija c) periodni sistem elementov d) kemijski elementi e) zgradba snovi

546
546 GRAY, T. Elementi
COBISS.SI-ID 261821184


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


58.
MASTNAK, Matjaž, 1963-
        Cvetoča pomlad / [besedilo in fotografije] Matjaž Mastnak. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 191 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka O cvetani in živani)

800 izv. - O avtorju: str. 191. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 190. - Kazalo

ISBN 978-961-272-104-6
a) botany b) botanika c) rastlinska ekologija d) zdravilne rastline e) cvetlice

582.5/.9(497.4)(081)
58 MASTNAK, M. Cvetoča
COBISS.SI-ID 264010752


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


59.
URANIČ, Karmen
        Spektralne lastnosti listov izbranih vrst rastlin na Cerkniškem jezeru : diplomsko delo = Leaf spectral properties of selected plant species in lake Cerknica : graduation thesis / Karmen Uranič. - Ljubljana : [K. Uranič], 2012. - XII, 50 f., [2] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1235. - Bibliografija: f. 47-50. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) lastnosti listov d) odbojni spektri e) modra stožka f) pisana čužka g) navadni trs h) togi šaš i) Cerkniško jezero

581.5(043.2)
ZZ II 58(043.2) URANIČ, K. Spektralne
COBISS.SI-ID 9502537


61 MEDICINA.


60.
        FACTORS of self-control and self-esteem in overweight reduction / Milada Krejčí, editor. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2008. - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij in str. 141

ISBN 978-80-7394-051-5
a) obesity b) health education c) motion d) self-control e) self-esteem f) debelost g) zdravstvena vzgoja h) gibanje i) samokontrola j) samospoštovanje k) zmanjšanje telesne teže l) hujšanje m) športne aktivnosti

61
61 FACTORS
COBISS.SI-ID 9510473

61.
        INTERDISCIPLINARY research : case studies from health and social science / edited by Frank Kessel, Patricia L. Rosenfield, Norman B. Anderson. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2008. - XXX, 478 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-532427-3
a) health b) social sciences c) disease d) public health e) AIDS f) heart disease g) zdravje h) družbene vede i) bolezen j) javno zdravstvo k) AIDS l) srčna bolezen m) kardiovaskularne bolezni

61:001
61 INTERDISCIPLINARY
COBISS.SI-ID 3574635


61(043.2) MEDICINA.


62.
ARHAR, Monika
        Preverjanje veljavnosti slovenskega prevoda vprašalnika Voice Handicap Index : diplomsko delo / Monika Arhar. - Ljubljana : [M. Arhar], 2012. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1210. - Bibliografija: str. 49-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika,
a) speech defect b) govorna motnja c) glasovne motnje d) hripavost e) vprašalnik f) Voice Handicap Index

616.2(043.2)
ZZ II 61(043.2) ARHAR, M. Preverjanje
COBISS.SI-ID 9494857


7


63.
MUHOVIČ, Jožef
        S slikarstvom na štiri oči : deset seans / Jožef Muhovič ; [slikovno gradivo arhiv avtorjev [i. e. umetnikov]]. - Ljubljana : Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2012 (Ljubljana : Partnergraf). - 245 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 7)

300 izv. - Bibliografija: str. 237-239. - Kazalo

ISBN 978-961-92733-9-5
a) Slovensko slikarstvo - Eseji

75(497.4)(081)
75 MUHOVIČ, J. S slikarstvom
COBISS.SI-ID 261010688


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


64.
ĐORĐEVIĆ, Goran
        Goran Đorđević : Proti umetnosti = Against art : Kopije = Copies : 1979-1985 : [intervju z Goranom Đorđevićem = an interview with Goran Djordjević] : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 13. 12.-27. 1. 2013 / [pogovor so vodili Branislav Dimitrijević ... [et al.] ; intervju sta priredila Jelena Vesić in Svebor Midžić ; urednica kataloga Alenka Gregorič]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2012 (Ljubljana : Formatisk). - 47 str. ; 24 cm

Besedilo v slov. in angl. - Ov. nasl. - "Pogovor z Goranom Đorđevićem je potekal 26. 12. 2002 v Centru za sodobno umetnost, Bg. Intervju je bil v srbskem jeziku objavljen v: PRELOM št. 5, pomlad/poletje 2003" --> str. 25. - 200 izv.
a) art b) artist c) umetnost d) umetnik e) moderna umetnost f) teorija g) intervjuji

7.01
7.01 ĐORĐEVIĆ, G. Goran
COBISS.SI-ID 9503049


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


65.
ČANDEK, Tea, 1987-
        Prostorske predstave pri dvo- in tridimenzionalnih likovnih področjih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju : diplomsko delo / Tea Čandek. - Ljubljana : [T. Čandek], 2012. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1246. - Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) art education c) space perception d) osnovna šola e) likovna vzgoja f) prostorsko zaznavanje g) prostorsko oblikovanje h) slikanje i) razvoj likovnega izražanja

7.01:373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) ČANDEK, T. Prostorske
COBISS.SI-ID 9508681

66.
ŠUŠTAR, Anja, 1987-
        Disciplina in pouk likovne vzgoje na razredni stopnji devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Anja Šuštar. - Ljubljana : [A. Šuštar], 2012. - VI f., 74 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1219. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) primary school c) misconduct d) teacher role e) likovna vzgoja f) osnovna šola g) neprimerno vedenje h) vloga učitelja i) disciplinski pristopi

7:373.3.016(043.2)
ZZ II 7(043.2) ŠUŠTAR, A. Disciplina
COBISS.SI-ID 9496649


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


67.
ŽEROVC, Beti
        Slovenski impresionisti / Beti Žerovc ; [biografije umetnikov zbrala in uredila Nataša Kovačič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 263 str. : ilustr. ; 30 cm

2.700 izv. - Bibliografija: str. 244-245. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1656-1
a) painting - Slovenia b) slikarstvo - Slovenija c) impresionizem d) slovensko slikarstvo

75.036.2(497.4):929
Č II 75 ŽEROVC, B. Slovenski
COBISS.SI-ID 262462464


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


68.
ŽERJAL, Urška
        Izvajanje kombiniranih grafičnih tehnik v 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Urška Žerjal. - Ljubljana : [U. Žerjal], 2012. - VI, 58 f., [8] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) graphic arts b) art education c) primary school d) grafika e) likovna vzgoja f) osnovna šola g) vrste tiska h) grafične tehnike i) grafični materiali in pripomočki

76:373.3(043.2)
ZZ II 75(043.2) ŽERJAL, U. Izvajanje
COBISS.SI-ID 9510217


78 GLASBA.


69.
BURNARD, Pamela
        Musical creativities in practice / Pamela Burnard. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - XV, 308 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 282-296. - Kazali

ISBN 978-0-19-958394-2 (broš.)
a) music b) creativity c) music education d) glasba e) ustvarjalnost f) glasbena vzgoja g) psihologija glasbe h) komponiranje

78
78 BURNARD, B. Musical
COBISS.SI-ID 9508937


78(043.2) GLASBA.


70.
LEVAK, Karmen, 1988-
        Poučevanje slovenskih ljudskih plesov v drugem triletju : diplomsko delo / Karmen Levak. - Ljubljana : [K. Levak], 2012. - 49 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1218. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) folk culture c) osnovna šola d) ljudska kultura e) slovenski ljudski plesi

78.085.7:373.3(043.2)
ZZ II 78(043.2) LEVAK, K. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9496393

71.
VOLARIČ, Urška, 1989-
        Stališča razrednih učiteljev do didaktičnih gradiv za glasbeno vzgojo : diplomsko delo / Urška Volarič. - Ljubljana : [U. Volarič], 2012. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) glasbena vzgoja

78:373.3(043.2)
ZZ II 78(043.2) VOLARIČ, U. Stališča
COBISS.SI-ID 9512009


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


72.
PETRIČ, Anja, 1986-
        Razlike v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih med plesno aktivnimi in plesno neaktivnimi otroki : diplomsko delo / Anja Petrič. - Ljubljana : [A. Petrič], 2012. - VIII, 77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1239. - Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dance b) motor activity c) primary school d) ples e) motorika f) osnovna šola g) gibalne sposobnosti h) telesne značilnosti i) športnovzgojni karton

793.3:373.32(043.2)
ZZ II 79(043.2) PETRIČ, A. Razlike
COBISS.SI-ID 9506121


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


73.
KRŽIČ, Katja
        Kako učenci drugega triletja osnovnih šol v ljubljanski regiji doživljajo športno vzgojo : diplomsko delo / Katja Kržič. - Ljubljana : [K. Kržič], 2012. - V, 65 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1237. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) fear c) primary school d) športna vzgoja e) strah f) osnovna šola

796(043.2)
ZZ II 79(043.2) KRŽIČ, K. Kako
COBISS.SI-ID 9506633

74.
ŠVIGELJ, Tjaša
        Zaznavanje športnovzgojnega procesa učencev 2. triade v šolah štajersko-koroške regije : diplomsko delo / Tjaša Švigelj. - Ljubljana : [T. Švigelj], 2012. - 53 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1238. - Bibliografija: str. 47-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola g) aktivni odmor

796(043.2)
ZZ II 79(043.2) ŠVIGELJ, T. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 9506377


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


75.
POTOČNIK, Iva
        Slovar slovenskega knjižnega jezika v šolski praksi / Iva Potočnik in Mojca Cestnik ; [predgovor Milena Ivšek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 113 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Predgovor / MIlena Ivšek: str. 7-8. - Bibliografija: str. 113-115
- - Slovar slovenskega knjižnega jezika v šolski praksi. Delovni listi. - 1 optični disk ; 12 cm

ISBN 978-961-03-0023-6
a) primary school b) Slovenian language c) language teaching d) osnovna šola e) slovenščina f) jezikovni pouk g) metodika pouka h) slovenski jezik i) besedišče j) delo s slovarji

811.163.6'374
811.163.6'374 POTOČNIK, I. Slovar cdr 811.163.6'374 POTOČNIK, I. Slovar
COBISS.SI-ID 263346432


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


76.
DONALDSON, Julia
        Hiška, majhna kot miška / napisala Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno v Italiji). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: A squash and squeeze. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-1497-0

821.111
II 821.111 DONALDSON, J. Hiška
COBISS.SI-ID 255117056

77.
DONALDSON, Julia
        Mamica, kje si? / Julia Donaldson ; [ilustriral] Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno v Italiji). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Monkey puzzle. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-1291-4

821.111
II 821.111 DONALDSON, J. Mamica
COBISS.SI-ID 251501824

78.
DONALDSON, Julia
        Najprisrčnejši velikan / napisala Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno v Italiji). - [31] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: The smartest giant in town

ISBN 978-961-01-1498-7

821.111
II 821.111 DONALDSON, J. Najprisrčnejši
COBISS.SI-ID 255117312

79.
DONALDSON, Julia
        Polž na potepu na kitovem repu / Julia Donaldson ; [ilustriral] Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno v Belgiji). - [32] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: The snail and the whale. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-1118-4

821.111
821.111 DONALDSON, J. Polž
COBISS.SI-ID 248615936


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


80.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        O kuri, ki je izmaknila pesem : vesela igra za otroke / Bina Štampe Žmavc ; ilustracija na ovitku Kostja Gatnik. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 39 str. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-272-086-5

821.163.6
821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC, B. O kuri
COBISS.SI-ID 262497792


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


81.
JOŽEF, Jasna
        Analiza slikanic Lile Prap in njihova recepcija na Japonskem : diplomsko delo / Jasna Jožef. - Ljubljana : [J. Jožef], 2012. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1241. - Bibliografija: f. 83-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) mladinska književnost d) slikanica e) Japonska

821.163.6.09:087.5(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) JOŽEF, J. Analiza
COBISS.SI-ID 9507145


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


82.
BUKOVIČ, Vesna, 1988-
        Kamnik : industrija ter obrt nekoč in danes : učne vsebine za 3. razred osnovne šole : diplomsko delo / Vesna Bukovič. - Ljubljana : [V. Bukovič], 2012. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1229. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) industry c) craft d) history e) domoznanstvo f) industrija g) obrt h) zgodovina i) Kamnik j) onesnaževanje okolja

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) BUKOVIČ, V. Kamnik
COBISS.SI-ID 9502281

83.
SADAR, Monika, 1988-
        Šentvid pri Stični : zgodovina kraja in šole : diplomsko delo / Monika Sadar. - Ljubljana : [M. Sadar], 2012. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1230. - Bibliografija: str. 60-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) history of education d) domoznanstvo e) osnovna šola f) zgodovina pedagogike g) Šentvid pri Stični

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) SADAR, M. Šentvid
COBISS.SI-ID 9502025

84.
        VELIKI atlas Slovenije [Kartografsko gradivo] / topografske karte Geodetski zavod Slovenije ; ažuriranje topografskih kart in izdelava mestnih načrtov Kartografija ; tematske karte Monde Neuf ; avtorji besedil Janez Bogataj ... [et al.] ; uredila Vlasta Mlakar ; urednik fotografije Arne Hodalič. - 1. izd., 1. natis. - 1:50.000. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 1 atlas (655 str.) : barve ; 31 cm

Pregled zemljevidov po straneh na spojnih listih. - Vsebuje opise slovenskih pokrajin, 218 topografskih zemljevidov, 45 tematskih zemljevidov in 65 mestnih načrtov v merilu 1:12.500. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2214-2
a) geography - map b) geografija - atlas c) atlasi d) Slovenija

912.44(497.4)
Č II 912 VELIKI atlas
COBISS.SI-ID 262269952


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO