COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti april


1.
DALÍ, Salvador, 1904-1989
        Salvador Dalí : 1904-1989 : the paintings / [text] Robert Descharnes, Gilles Néret ; conception Gilles Néret ; [English translation Michael Hulse]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2001 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 780 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Nasl. na ov. in hrbtu: Dalí. - Bibliografija: str. 738-739. - Kazalo

Vsebina:
Part 1: 1904-1946
Part 2: 1946-1989

ISBN 3-8228-1209-9
a) Dalí, Salvador (1904-1989) b) painting c) slikarstvo d) špansko slikarstvo e) 20.st.

75(460):929 Dalí S.
016:929 Dalí S.
75 DALÍ, S. Salvador Dalí
COBISS.SI-ID 111444480


0 SPLOŠNO.


2.
        E-gradiva! [Elektronski vir] : pregled e-gradiv 2011. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, 2011. - 1 optični disk (DVD-ROM) ; 12 cm

Minimalne sistemske zahteve: operacijski sistem Windows, Linux ali OSX; Flash Player 10; Acrobat Reader; spletni brskalnik (npr. Internet Explore[r], Mozilla Firefox); Java vtičnik; 1024x786 točk zaslonske ločljivosti; DVD pogon. - Nasl. z DVD-ROM-a
a) teaching aid b) učni pripomočki c) elektronsko izobraževanje d) učila e) seznami

001
cdr 001 E-GRADIVA! Pregled
COBISS.SI-ID 257274368

3.
MEDNARODNA konferenca o biblioterapiji/bibliopreventivi (2010 ; Domžale)
        Čudežnost besed = Magia słów = The magic of words : bibliopreventiva = biblioprewencja = biblioprevention : zbornik ob mednarodni konferenci o biblioterapiji/bibliopreventivi, Groblje, 12. maj 2010 / [organizator Občina Domžale v okviru projekta Comenius Regio] ; uredila Sabina Burkeljca ; [fotografije Katja Vesel ... et al.]. - Domžale : Občina, 2010. - 70 str. : fotogr. ; 30 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov
a) literature b) psychotherapy c) literatura d) psihoterapija e) biblioterapija f) bibliopreventiva g) posvetovanja

028
II 02 MEDNARODNA Čudežnost
COBISS.SI-ID 250919680


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
AGRAWAL, Abha
        EndNote 1-2-3 easy! : reference management for the professional / Abha Agrawal. - 2nd ed. - Dordrecht ... [etc.] : Springer, 2009. - XXIII, 294 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografiji: str. 277-281. - Kazalo

ISBN 978-0-38-795900-9 (broš.)
ISBN 978-0-387-95901-6 (e- knjiga)

doi: 10.1007/978-0-387-95901-6
a) software b) programska oprema c) EndNote d) citiranje e) reference f) urejanje besedil

004
004 AGRAWAL, A. EndNote cdr 004 AGRAWAL, A. EndNote
COBISS.SI-ID 9198665

5.
        ENDNOTE : reference management software, bibliography, Thomson Reuters / editor Pollux Évariste Kjeld. - Beau Bassin : Chrono Press, 2012. - 101 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-620-0-87432-0
a) software b) programska oprema c) citiranje d) pravila e) EndNote

004
004 ENDNote reference
COBISS.SI-ID 9196617

6.
KOROŠEC, Martin, 1979-
        Facebook : vaši kupci so že tam. In vi? / Martin Korošec. - 1. izd. - Maribor : Oranža kreativna komunikacija, 2011. - 167 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv. - Podatki o izdaji in nakladi na nalepki v kolofonu

ISBN 978-961-93241-1-0
a) sociability b) družabnost c) družabna omrežja d) Facebook

004.738:658
004.7 KOROŠEC, M. Facebook
COBISS.SI-ID 259595008


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
BURTON, Peter
        Transforming your anger in non-violent ways / Peter Burton. - Milton Keynes, England : Speechmark, 2011. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (A Speechmark practical training resource)

Bibliografija: str. 109

ISBN 978-0-86388-754-3
a) affection b) emotional adjustment c) čustvo d) čustvena prilagojenost e) jeza f) obvladovanje g) čustvena inteligenca

159.942
II 159.942 BURTON, P. Transforming cdr 159.942 BURTON, P. Transforming
COBISS.SI-ID 9188169

8.
        INVISIBLE boundaries : addressing sexualities equality in children's worlds / edited by Renée DePalma and Elizabeth Atkinson. - Stoke on Trent ; Sterling : Trentham Books, 2008. - XVIII, 153 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-85856-430-2
a) homosexuality b) family c) identity d) homoseksualnost e) družina f) identiteta g) spolna usmerjenost h) homofobija i) preprečevanje

159.922.7
159.922.7 INVISIBLE
COBISS.SI-ID 9192009

9.
JENNINGS, Sue, 1938-
        101 activities for empathy & awareness / Sue Jennings. - Buckingham : Hinton House, cop. 2011. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 125-126

ISBN 978-1-906531-33-1
a) emotional adjustment b) emotional disorder c) empathy d) self-awarness e) čustvena prilagojenost f) čustvene motnje g) empatija h) zavedanje samega sebe

159.922.7
II 159.9 JENNINGS, S. One hundred
COBISS.SI-ID 9196361

10.
LAHAD, Mooli
        Creative supervision : the use of expressive arts methods in supervision and self-supervision / Mooli Lahad. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, cop. 2000. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

"Printed digitally since 2010" --> kolofon. - Bibliografija: str. 123-124. - Kazali

ISBN 1-85302-828-2 (broš.)
ISBN 978-1-85302-828-1 (broš.)
a) supervision b) psychotherapy c) supervizija d) psihoterapija e) umetnostna terapija f) pripovedovanje zgodb g) igranje vlog

159.9
159.9 LAHAD, M. Creative
COBISS.SI-ID 2748005

11.
MORRISSETTE, Patrick J.
        Self supervision : a primer for counselors and helping professionals / Patrick J. Morrissette. - New York ; London : Routledge, cop. 2001. - XXII, 166 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 149-159. - Kazalo

ISBN 1-58391-075-1
ISBN 978-1-58391-075-7
a) guidance b) supervision c) psychotherapy d) svetovanje e) supervizija f) psihoterapija

159.9
159.9 MORRISSETTE, P. Self
COBISS.SI-ID 9166153

12.
POSVETOVANJE Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih (2012 ; Ljubljana)
        Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobrazevalnem sistemu] / urednici Mojca Juriševič in Božena Stritih. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 144 str. : graf. prikazi ; 24 cm

150 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prospevkih

ISBN 978-961-253-078-5
a) school psychologist b) educational guidance c) gifted d) šolski psiholog e) šolsko svetovanje f) nadarjeni

159.928
159.928 POSVETOVANJE Vloga
COBISS.SI-ID 261015552


17(043.2) ETIKA.


13.
KRIŽE, Barbara
        Osebna pojmovanja o ljubezni v poznem mladostništvu in zgodnji odraslosti : diplomsko delo / Barbara Križe. - Ljubljana : [B. Križe], 2012. - X, 75 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/720 . - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) love c) adult d) mladostnik e) ljubezen f) odrasli

177.6(043.2)
ZZ II 17(043.2) KRIŽE, B. Osebna
COBISS.SI-ID 9171529


3 DRUŽBENE VEDE


14.
VREČER, Natalija
        Integracija kot človekova pravica : prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji / Natalija Vrečer. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Andragoški center Republike Slovenije, 2007. - 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 12)

O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 139-148. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-6568-97-5
a) immigrant - Slovenia b) social integration c) human rights d) priseljenec - Slovenija e) socialna integracija f) človekove pravice

31
31 VREČER, N. Integracija
COBISS.SI-ID 232412160

15.
ŽIGON, Zvone
        Otroci dveh domovin : slovenstvo v Južni Ameriki / Zvone Žigon ; [prevod v španski jezik Pablo Fajdiga, prevod v angleški jezik Amidas]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998 (Ljubljana : Littera picta). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 263-269. - Summary ; Resumen ; Abstract ; Izvleček

ISBN 961-6182-59-5 (Založba ZRC)
a) migration - Latin Amerika b) migracija - Latinska Amerika c) slovenski izseljenci d) argentinski Slovenci e) etnična identiteta f) Argentina g) Južna Amerika h) akulturacija

31
31 ŽIGON, Z. Otroci
COBISS.SI-ID 78340096


316 SOCIOLOGIJA.


16.
OAKLEY, Ann
        Gospodinja / Ann Oakley ; [prevod Zdenka Erbežnik ; strokovni pregled prevoda in spremna beseda Tanja Rener]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2000 ([Ljubljana] : Schwarz). - 303 str. ; 20 cm. - (Lila zbirka)

Prevod dela: Housewife. - Bibliografija: str. 259-278. - Vsebuje tudi: O delu "iz ljubezni" : politična zgodovina neplačanega ženskega dela / Tanja Rener. - Str. 279 - 298

ISBN 961-6271-22-9
a) Oakley, Ann b) housewife c) female d) mother e) women's work f) gospodinja g) ženska h) mati i) žensko delo j) socialna antropologija k) neplačano delo l) delitev dela

316
316 OAKLEY, A. Gospodinja
COBISS.SI-ID 109772032

17.
SANDE, Matej
        Relazione finale dell´indagine sul consumo di cocaina nella vita notturna nel Nord Est Italia [Elektronski vir] / Matej Sande, Silvia Pallaver, Barbara Purkart. - El. knjiga. - Trieste : Etnoblog Associazione Interculturale, 2011

Način dostopa (URL): http://pefprints.pef.uni-lj.si/694/. - Nasl. z. nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 4. 2012. - El. publikacija v pdf formatu obsega 52 str. - Bibliografija: str. 47-48

ISBN 978-889-06909-0-7 !
a) drug addiction - narcotic - Italy b) zasvojenost z drogami - narkotik - Italija c) nočno življenje d) prepovedane droge e) kokain

316.7
613.83
COBISS.SI-ID 9179209

18.
        ŠE vedno Romi / [uredništvo Barbara Beznec ... [et al.] ; urednica tematske številke Ana Podvršič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2012 ([s.l.] : Demat). - 217 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 39 ; št. 247)

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Summaries
a) socially handicapped b) social policy c) national minority d) socialno prizadeti e) socialna politika f) nacionalna manjšina g) Romi

316.35
316.35 ŠE vedno Romi
COBISS.SI-ID 9188937


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


19.
LOKAR, Daša
        Istospolno starševstvo : diplomska naloga / Daša Lokar. - Ljubljana : [D. Lokar], 2012. - 101 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/727/. - Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) homosexuality b) stereotype c) parents d) homoseksualnost e) stereotip f) starši g) istospolno partnerstvo h) istospolno starševstvo

316.361.15(043.2)
ZZ II 3(043.2) LOKAR, D. Istospolno
COBISS.SI-ID 9187657


34 PRAVO.


20.
BERNIK, Igor
        Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem / Igor Bernik, Kaja Prislan. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2012 ([Ljubljana] : Tipografija). - VI, 170 str. ; 23 cm. - (Serija Informacijska varnost ; 1)

300 izv. - Recenzenta Gorazd Meško, Bojan Dobovšek. - Bibliografija: str. 151-164. - Kazalo

ISBN 978-961-6821-20-9
a) criminology b) kriminologija c) kibernetska kriminaliteta d) računalniška kriminaliteta e) informacijsko bojevanje f) kibernetski terorizem g) informacijska varnost

343
343 BERNIK, I. Kibernetska
COBISS.SI-ID 260418816

21.
        MEDIACIJA v teoriji in praksi : veliki priročnik o mediaciji / [avtorji Nina Betetto ... [et al.] ; urednika Gordana Ristin, Zoran Hajtnik ; stvarno kazalo Nina Betetto ; seznam kratic in uporabljenih pravnih virov Mateja Končina Peternel]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo mediatorjev Slovenije, 2011. - 334 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Pravni viri: 296-297. - Iz vsebine: Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah ; Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov

ISBN 978-961-269-498-2
ISBN 961-269-498-2
a) interpersonal relations b) conflict c) dispute settlement d) medosebni odnosi e) konflikt f) reševanje sporov g) medosebne komunikacije h) mediacija

347.919.1
34 MEDIACIJA
COBISS.SI-ID 257212672


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


22.
        KONVENCIJA o pravicah invalidov - črka na papirju in/ali realnost? : zbornik predavanj, Kranjska Gora, Slovenija, 22.-23. maj 2008 = Convention on the rights of persons with disabilities - from words to reality? : proceedings of the conference, Kranjska Gora, Slovenia, 22-23 May 2008 / [uredila Cveto Uršič in Aleksandra Tabaj]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2008 (Ljubljana : Birografika Bori). - 340 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Človekove pravice in invalidi)

Dostopno tudi na: http://mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/clovekove_pravice_invalidi.pdf. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 2.500 izv. - "Konferenca o Konvenciji OZN o pravicah invalidov" --> str. 9. - Vsebuje tudi: Konvencija o pravicah invalidov

ISBN 978-961-6471-16-9
a) human rights b) invalid c) legislation d) človekove pravice e) invalid f) zakonodaja g) varstvo človekovih pravic h) mednarodne konvencije

364
36 KONVENCIJA o pravicah
COBISS.SI-ID 240517376

23.
        KONVENCIJA o pravicah invalidov [Videoposnetek] ; Lahko berljiv vodnik po Konvenciji o pravicah invalidov / uredili Cveto Uršič ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2008. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6471-19-0
a) human rights b) invalid c) legislation d) človekove pravice e) invalid f) zakonodaja g) varstvo človekovih pravic h) mednarodne konvencije

364
cdr 36 KONVENCIJA o pravicah
COBISS.SI-ID 242673664


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


24.
AŽMAN, Tatjana, 1962-
        Sodobni razrednik : priročnik za usposabljanje učiteljev za vodenje oddelčnih skupnosti / Tatjana Ažman. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. - 204 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 197-203

ISBN 978-961-03-0019-9
a) teacher b) class management c) učitelj d) vodenje razreda e) razredniki f) razredne ure g) kompetence

37.091.12
II 371.2 AŽMAN, T. Sodobni
COBISS.SI-ID 261086464

25.
        EDUCATION policy and equal education opportunities : [Albania, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Ireland, Mongolia, Montenegro, Nepal, Turkey, United Kingdom] / edited by Daniel Pop. - New York : Open Society Foundations, 2012. - 300 str. : ilustr. ; 24 cm

Dotatek k nas. naveden na ov. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-936133-51-2
a) educational policy b) access to education c) social integration d) politika vzgoje in izobraževanja e) dostopnost izobraževanja f) socialna integracija g) Romi

37.01
37.01 EDUCATION policy
COBISS.SI-ID 9191497

26.
        EDUCATIONAL psychology 11/12 / editors Kathleen M. Cauley, Gina M. Pannozzo. - 26th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2012. - XXII, 279 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Annual editions, ISSN 0731-1141)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-0-07-805095-4 (broš.)
a) educational psychology b) adolescent c) backward child d) gifted e) motivation for studies f) assessment g) pedagoška psihologija h) mladostnik i) otrok s posebnimi potrebami j) nadarjeni k) motivacija za učenje l) vrednotenje

37.015.3
II 37.015.3 EDUCATIONAL psychology 11/12
COBISS.SI-ID 9203785

27.
JUHANT, Marko
        Srečni otroci : manj kot recept in več kot nasvet za vzgojo predšolskih otrok / Marko Juhant. - Praše : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2012 (Ljubljana : NTD). - 110 str. ; 21 cm. - (Narejeno doma)

Interno gradivo za udeležence predavanj. - 200 izv.

ISBN 978-961-93268-0-0
a) pre-school child b) parent-child relation c) family education d) predšolski otrok e) odnos med starši in otrokom f) družinska vzgoja

37.018
37.018 JUHANT, M. Srečni
COBISS.SI-ID 260488960

28.
MEDNARODNI kongres dijaških domov (4 ; 2012 ; Ljubljana)
        Modeli vzgoje v globalni družbi [Elektronski vir] : zbornik prispevkov = Models of education in global society : miscellany / IV. mednarodni kongres dijaških domov, 29. in 30. marec 2012 = IV. International Conference of Boarding Schools, Ljubljana, 29th and 30th of March 2012, Ljubljana, Slovenija ; uredniki, editors Marija Senekovič ... [et al.]. - El. zbornik. - Ljubljana : Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM)

200 izv. - V pdf obliki obsega 187 str. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-269-647-4
a) dormitory - conferenca b) dijaški dom - konferenca

37.01
cdr 37.01 MEDNARODNI Modeli
COBISS.SI-ID 69280257

29.
MEDNARODNI kongres dijaških domov (4 ; 2012 ; Ljubljana)
        Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov = Models of education in global society : abstract book / IV. mednarodni kongres dijaških domov, 29. in 30. marec 2012 = IV. International Conference of Boarding Schools, Ljubljana, 29th and 30th of March 2012, Ljubljana, Slovenija ; uredniki, editors Marija Senekovič ... [et al.]. - Ljubljana : Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2012. - 83 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-269-648-1
a) dormitory - conference b) dijaški dom - konferenca

37.01(082)
37.01 MEDNARODNI Modeli
COBISS.SI-ID 4312279

30.
NATIONAL Association for Research in Science Teaching. Annual Conference (2012 ; Indianapollis)
        [Re-imagining research in 21st century science education for diverse global community] [Elektronski vir] : presentation abstract / NARST 2012 Annual Conference, [Indianapolis, Sunday, March 25 - Wednesday, March 28, 2012]. - El. zbornik. - Indianapolis : NARST, National Association for Research in Science Teaching, 2012

Način dostopa (URL): http://www.narst.org/annualconference/2012_full_abstracts.pdf. - Nasl. s spletne strani NARST International Conference. - Na nasl. str. tudi: NARST 2012 Annual Conference. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 299 str.
a) science education - conference b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - konferenca

37.01:5
COBISS.SI-ID 9179465

31.
OLDFIELD, Lynne
        Free to learn : Steiner Waldorf early childhood care and education / Lynne Oldfield ; preface by Cathy Nutbrown ; foreword by Salley Jenkinson. - 2nd ed. - Stroud : Hawthorn Press, 2012. - XXVI, 205 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Early years series)

Bibliografija: str. 200-202. - Kazalo

ISBN 978-1-907359-13-2
a) principles of education b) aims of education c) early childhood education d) vrste vzgoje in izobraževanja e) vzgojni cilji f) vzgoja v ranem otroštvu g) waldorfska vzgoja

37.091.4
371.4 OLDFIELD, L. Free
COBISS.SI-ID 9182793

32.
POSVET Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1 ; 2012 ; Portorož)
        Uporaba podatkov v šolah in vrtcih : zbornik povzetkov / 1. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju ; [uredila Mateja Brejc, Petra Weissbacher]. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2012 (Ljubljana : Littera Picta). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://solazaravnatelje.si/datoteke/File/posveti%202012/VVI/Znanstveni_posvet_VVI_2012_Zbornik_povzetkov.pdf. - 280 izv.
a) school based management - conference b) data collection c) vodenje šole - konferenca d) zbirka podatkov e) uporaba podatkov f) šole g) vrtci

37
II 37 POSVET Uporaba
COBISS.SI-ID 2355031

33.
        RESEARCH on teacher education and training [Elektronski vir] / edited by Feyza Doyran. - El. knjiga. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2012

Sistemske zahteve: spletni brskalnik. -
Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Research2012.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 25. 4. 2012. - El. publikacija v pdf formatu obsega 342 str. - Pdf tiskane izd. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-960-9549-74-5
a) teacher education b) didactics c) higher education d) izobraževanje učiteljev e) didaktika f) visokošolsko izobraževanje

37.01
COBISS.SI-ID 9199433

34.
        SODOBNE teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu] / urednika Janez Vogrinc in Iztok Devetak. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 274 str. : ilustr. ; 23 cm

120 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-079-2
a) educational theory b) pedagogical theory c) educational research d) teorija vzgoje in izobraževanja e) pedagoška teorija f) pedagoško raziskovanje

37.01
37.01 SODOBNE teme Č 37.01 SODOBNE teme
COBISS.SI-ID 261015296

35.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (6 ; 2012 ; Ljubljana)
        Projektno učno delo v podaljšanem bivanju : zbornik prispevkov / VI. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2012, [29. 3. 2012, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2012. - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-92823-5-9
a) project method b) primary school c) projektna metoda d) osnovna šola e) podaljšano bivanje f) dejavnosti

37.091.21(082)
371.2 STROKOVNA Projektno
COBISS.SI-ID 260542208


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


36.
KODELE, Tadeja, 1981-
        Partnerstvo med domom in šolo - mit ali resnica? : magistrsko delo / Tadeja Kodele. - Ljubljana : [T. Kodele], 2011. - V, 220 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/734/. - Bibliografija: str. 153-161. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) educational guidance b) parent-school relation c) head teacher d) šolsko svetovanje e) odnos med starši in šolo f) ravnatelj šole

37.064.1(043.2)
ZZ II 37(043.2) KODELE, T. Partnerstvo
COBISS.SI-ID 9188681


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


37.
        PEDAGOŠKA praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji / urednici Milena Valenčič Zuljan ... [et al.] ; [prevoditelji engleski jezik Ester Vidović, Iva Čatić]. - Vršac : Vaspitačka škola Mihailo Palov, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 149 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživačke studije ; 47)

300 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. in srb. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-86-7372-143-9
a) teacher education b) career development c) teaching practice d) izobraževanje učiteljev e) poklicni razvoj f) učna praksa

371.13/.16
371.13/.16 PEDAGOŠKA praksa
COBISS.SI-ID 9184585


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


38.
VOGRINC, Janez
        Samoevalvacija na področju predšolske vzgoje : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu] / Janez Vogrinc in Vesna Podgornik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 116 str. : tabele ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 109-113. - Kazalo

ISBN 978-961-253-080-8
a) pre-school education b) educational research c) self-evaluation d) predšolska vzgoja e) pedagoško raziskovanje f) samovrednotenje

373.2
373.3 VOGRINC, J. Samoevalvacija Č 373.3 VOGRINC, J. Samoevalvacija
COBISS.SI-ID 261100544


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


39.
BEVC, Mateja, 1989-
        Otroške gibalne igre v skupini 1-2 let : diplomska naloga / Mateja Bevc. - Ljubljana : [M. Bevc], 2012. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/731/. - Bibliografija: str. 95-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor activity c) play d) predšolski otrok e) motorika f) igra g) gibalne igre h) plesna vzgoja

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BEVC, M. Otroške
COBISS.SI-ID 9187401

40.
ČUDEN, Maja
        Vodena vizualizacija kot spodbuda za plesno izražanje : diplomska naloga / Maja Čuden. - Ljubljana : [M. Čuden], 2012. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/722 . - Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) relaxation d) predšolski otrok e) ples f) sprostitev g) ustvarjalni gib h) vodena vizualizacija

373.2.016:78.085.4(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ČUDEN, M. Vodena
COBISS.SI-ID 9170761

41.
FURLAN, Maja, 1989-
        Obisk živalskega vrta s predšolskimi otroki : diplomska naloga / Maja Furlan. - Ljubljana : [M. Furlan], 2012. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/729/. - Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) animal c) predšolski otrok d) žival e) živalski vrt f) otrokove predstave g) konstruktivizem

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FURLAN, M. Obisk
COBISS.SI-ID 9186889

42.
SLADIČ, Manca
        Spoznavanje domače kokoši v vrtcu : diplomska naloga / Manca Sladič. - Ljubljana : [M. Sladič], 2012. - 91 f., [17] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/732/. - Bibliografija: f. 90-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) animal c) predšolski otrok d) žival e) konstruktivizem f) ptice g) kokoši

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SLADIČ, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9186377

43.
VESEL, Petra, 1989-
        Delo z nadarjenimi otroki v vrtcu : diplomska naloga / Petra Vesel. - Ljubljana : [P. Vesel], 2012. - 66 str., [4] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/711 . - Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) gifted b) pre-school child c) teacher role d) nadarjeni e) predšolski otrok f) vloga učitelja

373.2.016:159.928.22(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VESEL, P. Delo
COBISS.SI-ID 9171273

44.
ŽEMLJIČ, Martina
        Igre zaupanja in sodelovanja med otroki : diplomska naloga / Martina Žemljič. - Ljubljana : [M. Žemljič], 2012. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/730/. - Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) socialization c) play d) predšolski otrok e) socializacija f) igra

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽEMLJIČ, M. Igre
COBISS.SI-ID 9187145

45.
ŽITNIK, Sara
        Listavci na vrtčevskem igrišču : diplomska naloga / Sara Žitnik. - Ljubljana : [S. Žitnik], 2012. - IV, 83 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/728/. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) listavci f) konstruktivizem

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽITNIK, S. Listavci
COBISS.SI-ID 9186633


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


46.
        ALL things equal : [student's book : solving equations and algebraic manipulation] / Paul Dickinson ... [et al.]. - London : Hodder Education, 2012. - V, 55 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Making sense of Maths)

Dodatka k nasl. navedena na ov.

ISBN 978-1-444-16912-6
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) enačbe

373.32.016:51
373.32.016:51 ALL THINGS Student's
COBISS.SI-ID 9169481

47.
        ALL things equal : teacher's book : [solving equations and algebraic manipulation] / Paul Dickinson ... [et al.]. - London : Hodder Education, 2012. - VI, 88 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Making sense of Maths)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-1-444-16914-0
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje c) enačbe

373.32.016:51
373.32.016:51 ALL THINGS cdr 373.32.016:51 ALL THINGS
COBISS.SI-ID 9169993

48.
        ALL things equal : workbook : [solving equations and algebraic manipulation] / Paul Dickinson ... [et al.]. - London : Hodder Education, 2012. - III, 32 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Making sense of Maths)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-1-444-16915-7
a) mathematics - exercise b) matematika - vaja c) enačbe

373.32.016:51
373.32.016:51 ALL THINGS
COBISS.SI-ID 9169737

49.
BRAUN, Christina
        Knjiga za male raziskovalce : doživite naravo z igro in s poskusi / [avtorice Christina Braun, Ute Diehl, Monika Diemer ; prevod Majda Travnik Vode ; spremna beseda Dušan Krnel ; ilustratorka Martina Badstuber]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 155 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Prevod dela: Mein Forscherspielbuch

ISBN 978-961-01-2104-6
a) natural sciences - children's book b) naravoslovne vede - knjiga za otroke

373.2.016:50
373.2.016:50 BRAUN, C. Knjiga
COBISS.SI-ID 260725504

50.
        DOTIK okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Irena Hergan ... [et al.]. - 1. prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1625-7
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 3
COBISS.SI-ID 255421952

51.
        FAIR shares : [student´s book : fractions, percentages, ratio, decimals and proportion] / Paul Dickinson ... [et al.]. - London : Hodder Education, 2012. - V, 60 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Making sense of maths)

Dodatka k nasl. navedena na ov.

ISBN 978-1-4441-6908-9
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) ulomki

373.32.016:51
373.32.016:51 FAIR Student's book
COBISS.SI-ID 9183305

52.
        FAIR shares : teacher's book : [fractions, percentages, ratio, decimals and proportion] / Paul Dickinson ... [et al.]. - London : Hodder Education, 2012. - VII, 101 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Making sense of Maths)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-1-444-16910-2
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje c) ulomki

373.32.016:51
373.32.016:51 FAIR cdr 373.32.016:51 FAIR
COBISS.SI-ID 9171017

53.
        FAIR shares : workbook : [fractions, percentages, ratio, decimals and proportion] / Paul Dickinson ... [et al.]. - London : Hodder Education, 2012. - III, 46 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Making sense of maths)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-1-444-16911-9
a) mathematics - exercise b) matematika - vaja c) ulomki

373.32.016:51
373.32.016:51 FAIR Workbook
COBISS.SI-ID 9183049

54.
        KAKO se naučiti pisati! : gradivo za poučevanje pisanja / [Christian Marquardt ... [et al.]]. - Ljubljana : Vesper, [2011?]. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) literacy b) teaching method c) pismenost d) didaktična metoda e) pisanje f) začetni pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 KAKO
COBISS.SI-ID 9193289

55.
        KDO bo z nami šel v gozdiček? : berilo 3 : za tretji razred osnovne šole / [sestavile] Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden Ciber ; [ilustratorji Jelka Reichman ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 234 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 228-234

ISBN 978-961-01-1322-5
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berilo

373.32.016:82
373.32.016:82 KDO BO z nami 3
COBISS.SI-ID 254502656

56.
        SLOVENŠČINA 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost / Tilka Jamnik ... [et al.] ; [ilustratorji Polona Lovšin ... [et al.] ; slikovno gradivo Alenka Rot Vrhovec ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-0594-7
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.31.016:003
II 373.32.016:003 SLOVENŠČINA 1 Delovni DVD 373.32.016:003 SLOVENŠČINA 1 DVD
COBISS.SI-ID 249889792

57.
        SLOVENŠČINA : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje / Vida Medved Udovič ... [et al.] ; [ilustratorji Jelka Reichman ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012- ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - Zv. <2-3> : ilustr. ; 30 cm

2.200 izv.

Vsebina:
Del 2. - 2012.-87 str.
Del 3. - 2012.-95 str.

ISBN 978-961-01-0605-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-01-0647-0 (zv. 3)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 SLOVENŠČINA Zvezek
COBISS.SI-ID 260574208


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


58.
        GLUHI, naglušni in gluhoslepi na področju izobraževanja : zbornik predavanj, Fiesa, november 2005. - [Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2005]. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv.
a) aurally handicapped - deaf - conference b) association c) naglušni - gluhi - konferenca d) društvo

376.1-056.263
II 376.1-056.263 GLUHI, naglušni
COBISS.SI-ID 11019286

59.
MITCHELL, David R.
        What really works in special and inclusive education : using evidence-based teaching strategies / David Mitchell. - London ; New York : Routledge, 2008. - XI, 240 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; A learning and teaching model ; Strategy 1 : inclusive education ; Strategy 2 : cooperative group teaching ; Strategy 3 : peer tutoring ; Strategy 4 : collaborative teaching ; Strategy 5 : parent involvement ; Strategy 6 : school culture ; Strategy 7 : school-wide positive behaviour support ; Strategy 8 : indoor environmental quality ; Strategy 9 : classroom climate ; Strategy 10: social skills training ; Strategy 11 : cognitive strategy instruction ; Strategy 12 : self-regulated learning ; Strategy 13 : mnemonics and other memory strategies ; Strategy 14 : reciprocal teaching ; Strategy 15 : phonological awareness and phonological processing ; Strategy 16 : cognitive behavioural therapy ; Strategy 17 : behavioural approaches ; Strategy 18 : functional behavioural assessment ; Strategy 19 : direct instruction ; Strategy 20 : review and practice ; Strategy 21 : formative assessment and feedback ; Strategy 22 : assistive technology ; Strategy 23 : augmentative and alternative communication ; Strategy 24 : opportunities to learn

ISBN 978-0-415-36926-8 (trda vezava)
ISBN 0-415-36926-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-36925-1 (broš.)
ISBN 0-415-36925-8 (broš.)
ISBN 978-0-203-02945-9 (e-knjiga)
ISBN 0-203-02945-3 (e-knjiga)
a) remedial instruction sciences b) integration c) class management d) special education e) specialna pedagogika f) integracija g) vodenje razreda h) pouk po prilagojenem programu i) inkluzija

376.1
376.1 MITCHELL, D. R. What
COBISS.SI-ID 9170249

60.
WILKEN, Etta
        Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom : z izčrpnim prikazom KPK sistema - s kretnjami podprte komunikacije / Etta Wilken ; [prevod skupina za nemški jezik pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje]. - Ljubljana : Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje : Pedagoška fakulteta, 2012. - 204 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom mit ausführlicher Darstellung des GuK-Systems. - Bibliografija: str. 191-201

ISBN 978-961-253-074-7 (Pedagoška fakulteta)
a) Down's syndrome b) speech c) speech therapy d) language development e) Downov sindrom f) govor g) logopedija h) jezikovni razvoj

376.1-056.34
376.1-056.34 WILKEN, E. Jezikovno
COBISS.SI-ID 260353024


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


61.
HUMAR Slapnik, Barbara, 1986-
        Samospoštovanje gluhih in naglušnih mladostnikov v večinskih in zavodskih šolah : diplomsko delo / Barbara Humar Slapnik. - Ljubljana : [B. Humar Slapnik], 2012. - 80 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/723 . - Bibliografija: str. 76-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) aurally handicapped - deaf b) self-concept c) self-esteem d) naglušni - gluhi e) samopodoba f) samospoštovanje

376.1-056.263(043.2)
ZZ II 376.1-056.263(043.2) HUMAR Slapnik B. Samospoštovanje

COBISS.SI-ID 9183817

62.
JEVŠNIKAR, Maja
        Uporaba testa za afazijo pri dvojezični osebi v starosti od 65 do 75 let slovensko govorečih oseb brez demence : diplomsko delo / Maja Jevšnikar. - Ljubljana : [M. Jevšnikar], 2012. - 86 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/725 . - Bibliografija: str. 80-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) test c) elderly person d) govorna motnja e) test f) starejša oseba g) afazija h) demenca i) staranje

376:81'234.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JEVŠNIKAR, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 9184329

63.
ŠTRBENK, Jurij
        Poučevanje glasbene vzgoje v prvi triadi osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Jurij Štrbenk. - Ljubljana : [J. Štrbenk], 2012. - 83 f., [7] f. pril. : ilustr., note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/708 . - Bibliografija: f. 80-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) music education b) special education c) special school d) glasbena vzgoja e) pouk po prilagojenem programu f) šola s prilagojenim programom

376:373.32.016:78(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠTRBENK, J. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9171785

64.
ZANJKOVIČ, Marija
        Vpliv glasbeno didaktičnih iger na učenje socialnih veščin pri učencih z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Marija Zanjkovič. - Ljubljana : [M. Zanjkovič], 2012. - 110 str., [5] f. pril. : graf. prikazi, tabele, note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/703 . - Bibliografija: str. 106-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) music education b) educational game c) backward child d) glasbena vzgoja e) didaktična igra f) otrok s posebnimi potrebami g) glasbeni razvoj h) glasbene dejavnosti i) socialne veščine

376.1-056.34(043.2)
ZZ II 376.1-056.34(043.2) ZANJKOVIČ, M. Vpliv

COBISS.SI-ID 9169225


39 ETNOLOGIJA.


65.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril / [avtor [besedila in] fotografij] Janez Bogataj ; [prevod povzetka v angleški jezik Mirakel]. - 1. natis. - Ljubljana : Ethno, 1994 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 111 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 104. - Summary: The cultural level of the business, promotional and protocol presents

ISBN 961-90144-0-5
a) ethnology b) etnologija c) poslovni bonton d) poslovno komuniciranje e) darila f) domača obrt g) unikatno oblikovanje

395.8
39 BOGATAJ, J. Kultura
COBISS.SI-ID 43889664

66.
INTERNATIONAL Commission for Ethnological Food Research. Conference (13 ; 2000 ; Ljubljana, Preddvor, Piran)
        Food and celebration : from fasting to feasting : proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000 / edited by Patricia Lysaght. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU ; Dublin : Department of Irish Folklore, University College, 2002 (Ljubljana : Littera Picta). - 428 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri prispevkih ali na dnu str.

ISBN 961-6358-54-5
a) nutrition b) ethnology c) prehrana d) etnologija e) kultura prehranjevanja f) praznične jedi g) ljudski prazniki

392.8
39 INTERNATIONAL Food
COBISS.SI-ID 118436352

67.
IPAVEC, Vesna Mia
        Murve in kavalirji : svilogojstvo na Goriškem / Vesna Mia Ipavec ; [kartografija Peter Pehani]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 161-166. - Povzetek v slov., angl. in it. - Kazalo

ISBN 978-961-254-070-8
a) local studies b) domoznanstvo c) svilogojstvo d) murve e) gojitev f) Goriško

39:638.2(497.4-15)(091)
634.38(497.4-15)(091)
63 IPAVEC, V. M. Murve
COBISS.SI-ID 239314944

68.
PISANI, Lea
        Obleka : kaj, kdaj, kako / [avtorica Lea Pisani ; skice Sonja Šterman, skice okrasnih robčkov Urša Telič Miler]. - 1. ponatis. - Ljubljana : [samozal.] L. Pisani, 2011 (Trst : Graphart). - 366 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 366

ISBN 978-961-276-031-1
a) ethnology b) etnologija c) oblačila d) modni dodatki e) pokrivala f) perilo g) ličenje

39
39 PISANI, L. Obleka
COBISS.SI-ID 254671104


5 NARAVOSLOVNE VEDE


69.
        SCIENCE education in Europe : national policies, practices and research / [preperd by] EACEA. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/133EN.pdf. - "EC-30-11-289-EN-C" --> ovoj. - Bibliografija str.: 131-142

ISBN 978-92-9201-218-2

doi: 10.2797/7170
a) science education - Europe b) curriculum c) teaching aid d) assessment e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - Evropa f) kurikulum g) učni pripomočki h) vrednotenje

5
II 5 SCIENCE education
COBISS.SI-ID 9185097

70.
URBANČIČ, Matej
        Medpredmetna povezava vsebin in razumevanje pri predmetu naravoslovje : doktorska disertacija = Interdisciplinarity across subjects and the understanding of science : doctoral dissertation / Matej Urbančič. - Ljubljana : [M. Urbančič], 2012. - VIII, 188 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/726 . - Bibliografija: str. 177-186. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) science education b) action research c) interdisciplinary approach d) learning process e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) akcijsko raziskovanje g) medpredmetni pristop h) učni proces

5:37(043.3)
ZZ II 5(043.2) URBANČIČ, M. Medpredmetna
COBISS.SI-ID 9184841


51 MATEMATIKA.


71.
        MATHEMATICS education in Europe : common challenges and national policies / [prepared by] EACEA, Eurydice. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011. - 178 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132EN.pdf. - Bibliografija: str. 149-160. - Summary

ISBN 978-92-9201-221-2
a) mathematics b) achievement gain c) curriculum d) assessment e) motivation for studies f) matematika g) šolska uspešnost h) kurikulum i) vrednotenje j) motivacija za učenje k) TIMSS l) PISA

51
II 51 MATHEMATICS
COBISS.SI-ID 9168201


53 FIZIKA.


72.
KONFERENCA fizikov v osnovnih raziskavah (4 ; 2004 ; Cerkno)
        Zbornik povzetkov / 4. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah, Cerkno, 12. november 2004 ; [zbrali in uredili Marjetka Conradi, Igor Muševič in Miha Škarabot]. - Ljubljana : DMFA založništvo, 2004 ([Ljubljana] : Migraf). - II, 87 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Publikacija DMFA ; št. 1585)

100 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-212-156-7
a) physics - conference b) fizika - konferenca

53
II 53 KONFERENCA Zbornik
COBISS.SI-ID 216313088


54(043.2) KEMIJA.


73.
PAVLIŠIČ, Beni
        Kemijska analiza kraškega porečja Ljubljanice s hitrimi testi : diplomsko delo / Beni Pavlišič. - Ljubljana : [B. Pavlišič], 2012. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/735/. - Bibliografija: f. 76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) Ljubljanica d) analiza vode e) hitri testi

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) PAVLIŠIČ, B. Kemijska
COBISS.SI-ID 9193033


56 PALEONTOLOGIJA


74.
        VODNIK po ekskurziji : ob 50. obletnici ustanovitve Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca ZRC SAZU / [Adrijan Košir ... [et al.] ; uredil Adrijan Košir ; izdal Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRS SAZU, 1999 ([Ljubljana] : Littera picta). - 20 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 20

ISBN 961-6182-80-3
a) geology b) geologija c) paleontologija d) Trnovski gozd e) Kozina f) ekskurzije

56
55 VODNIK
COBISS.SI-ID 100246272


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


75.
        JEZERO, ki izginja : monografija o Cerkniškem jezeru / uredila Alenka Gaberščik ; [avtorji prispevkov Boris Zupančič ... [et al.] ; avtorji fotografij Matjaž Bedjanič ... [et al.] ; prevod Henrik Ciglič]. - Ljubljana : Društvo ekologov Slovenije, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 333 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv.

ISBN 961-238-124-0
a) biology b) biologija c) naravna dediščina d) rastlinstvo e) živalstvo f) Cerkniško jezero g) hidrologija h) Notranjska

58
II 58 JEZERO, ki izginja
COBISS.SI-ID 120415744

76.
        MALA flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk / Andrej Martinčič ... [et al.] ; redaktor Andrej Martinčič ; [ilustracije Vlado Ravnik ; kartografija Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju]. - 4., dopolnjena in spremenjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 967 str. : ilustr. ; 21 cm

Zvd. na spojnih listih. - 400 izv. - Bibliografija: str. 939-940. - Kazalo

ISBN 978-961-251-026-8
a) botany b) botanika c) rastlinstvo d) določevalni ključi e) priročniki

58
58 MALA flora Č 58 MALA flora
COBISS.SI-ID 252878848

77.
        MALI radovednež na obisku pri treh živalih / Rudi Ocepek ... [et al.] ; ilustriral Samo Jenčič ; [avtorica ugank Anja Štefan ; avtorica uvodne besede Ljubica Marjanovič Umek ; slikovno gradivo Iztok Tomažič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Knjiga pred noskom)

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1708-7
a) animal - children's book b) žival - knjiga za otroke

59
II 59 MALI radovednež
COBISS.SI-ID 255635456

78.
        PRAKTIKUM iz biofizike [Elektronski vir] : študijsko leto 2011/2012 / Bojan Božič ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za biofiziko, 2011

Način dostopa (URL): http://biofiz.mf.uni-lj.si/studij/literatura/bfpraktikum.pdf. - Nasl. z. nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 4. 2012. - El. publikacija v pdf formatu obsega 138 str.
a) biofizika

577.3
COBISS.SI-ID 9183561


61 MEDICINA.


79.
MILLER, Alice
        The drama of the gifted child : the search for the true self / Alice Miller ; translated by Ruth Ward. - 30th anniversary ed., revised and updated. - New York : Basic Books, 2008. - 133 str. ; 21 cm

Prevod dela: Das Drama des begabten Kindes. - "Revised and updated with a new afterword" --> nasl. str. - Bibliografija: str. 121-122. - Kazalo

ISBN 978-0-465-01690-7
ISBN 0-465-01690-1
ISBN 978-0-465-01261-9 (na ovoju)
ISBN 0-465-01261-2 (na ovoju)
a) childhood b) introversion - narcissism c) depression d) mother-child relation e) human dignity f) otroštvo g) introvertiranost - narcizem h) depresija i) odnos med materjo in otrokom j) človeško dostojanstvo

615.851
159.922.7 MILLER, A. Drama
COBISS.SI-ID 9170505

80.
RAJGELJ, Urška
        Mladostniške nosečnosti v Sloveniji / Urška Rajgelj. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 104 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

Bibliografija: str. 75-79. - Kazalo

ISBN 961-6500-85-6
a) adolescent b) pregnancy c) mladostnik d) nosečnost e) rodnostno vedenje f) dejavniki tveganja g) osebna doživetja h) statistični podatki

618.2
61 RAJGELJ, U. Mladostniške
COBISS.SI-ID 219960064


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


81.
        NOVI paradoks in stanovanjske skupine v Sloveniji / [s prispevki so sodelovali Baluh Stanko ... et al.] ; [uredili] Martina Tancek ... [et al.] ; [fotografije Cveto Brezavšček ... [et al.] ; prevod v angleščino Miša Novak]. - Ljubljana : Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, 2008 (Ljubljana : TKBM). - 226 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 196 in pri nekaterih prispevkih. - Summary. - Iz vsebine: Zakon o duševnem zdravju
a) social security b) mental health c) legislation - Slovenia d) socialna varnost e) duševno zdravje f) zakonodaja - Slovenija g) stanovanjske skupine h) socialnovarstvene storitve i) deinstitucionalizacija j) skupnostne službe k) Novi Paradoks (društvo)

616.89
II 61 NOVI paradoks
COBISS.SI-ID 11166797


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


82.
ABERŠEK, Boris
        Didaktika tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso / Boris Aberšek ; [izdelava grafikonov, tabel in shem Franko Florjančič]. - 1 izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. - 323 str. : ilustr. ; 26 cm

450 izv. - Bibliografija: str. 320-323

ISBN 978-961-03-0002-1
a) engineering b) teaching method c) lesson preparation d) tehnika e) didaktična metoda f) učne priprave

62:37.02
62 ABERŠEK, B. Didaktika
COBISS.SI-ID 258472704


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


83.
ONE hundred
        100 contemporary artists = 100 zeitgenössische Künstler = 100 artistes contemporains / edited by Hans Werner Holzwarth. - 25th anniversary special ed. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2009. - 2 zv. (695 str.) : ilustr. ; 32 cm

Vzpor. besedila v ang., nem. in franc. - Dosedanja vsebina Vol. 1: A-K. - 332 str. - 2009 ; Vol. 2: L-Z. - Str. 342-695. - 2009_

ISBN 978-3-8365-1490-3 (vez.)
ISBN 3-8365-1490-7 (vez.)
a) fine arts - 21st cent. b) likovna umetnost - 21. stol. c) moderna umetnost d) umetniki

7.03
Č II 7.03 HUNDRED contemporary
COBISS.SI-ID 2309744

84.
        RAZŠIRJENI prostori umetnosti : slovenska umetnost 1985-1995 : Moderna galerija, Museum of Modern art, Ljubljana, 22. junij 2004-26. september 2004 / [besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; uredniki Tamara Soban, Igor Španjol, Igor Zabel ; prevodi Bernard Banko ... [et al.] ; fotografije arhiv Galerije Škuc ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2004 ([Ljubljana] : Hren). - 730 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 961-206-040-1
a) art - 1985 - 1995 - Slovenia b) umetnost - Slovenija - 1985 - 1995 c) slovenska umetnost d) skupinske razstave

7
7 RAZŠIRJENI prostori
COBISS.SI-ID 214732544

85.
        TERITORIJI, identitete mreže : slovenska umetnost 1995-2005 : [Moderna galerija, 9. avgust - 9. oktober 2005] = Territories, identities, nets : Slovene art 1995-2005 : [Museum of Modern art, Ljubljana, 9 August - 9 October 2005] / [besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; urednika Igor Španjol, Igor Zabel ; prevodi Amidas ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2005 (Trzin : Herle - hiša poslovnega tiska). - 254 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo pri besedilu. - Povzetki v angl. - Kazalo

ISBN 961-206-045-2
a) art - Slovenia - 1995 - 2005 b) umetnost - Slovenija - 1995 - 2005 c) slovenska umetnost d) skupinske razstave

7
7 TERITORIJI, identitetne
COBISS.SI-ID 221208576


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


86.
FERENC, Mitja
        Cerkve na Kočevskem nekoč in danes. 2, [Opisi cerkva nekdanjega nemškega jezikovnega območja v župnijah Črmošnjice, Črnomelj, Planina, Poljane in Semič] = Die Kirchen im Gottscheerland einst und heute. 2, [Beschreibungen der Kirchen der ehemaligen deutschen Sprachinsel in den Pfarren Tschermoschnitz, Črnomelj, Stockendorf, Pöllandl und Semič] / Mitja Ferenc in, und Gojko Zupan ; [prevod Doris Debenjak ; fotografi, Fotografen Mitja Ferenc ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - 271 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v slov. in prevod v nem. - Zvd. na spojnih listih. - Spremna beseda = Dem Buch zum Geleit / August Gril: str. 4-7. - Knjigi na pot = Dem Buch zum Geleit / Janez Gril: str. 6-7. - Beseda o avtorjih = Die Verfasser: str. 268-271. - Bibliografija: str. 263-267. - Kazali

ISBN 961-6568-68-X
ISBN 978-961-6568-68-5
a) cultural heritage b) church c) kulturna dediščina d) cerkev e) cerkevena arhitektura f) Kočevsko g) zgodovinski pregledi h) seznami

72
72 FERENC, M. Cerkve
COBISS.SI-ID 230560000


71+72


87.
KRANJC, Darja, 1978-
        Moč prepoznavnosti : predlog notranje opreme obnovljene zavarovane domačije / [besedilo in izbor fotografij] Darja Kranjc ; [prevod Katja Plemenitaš]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2005 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 220 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 37)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Spremna beseda Vita Hazlerja na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 209-215. - Summary

ISBN 961-91031-4-9
a) cultural heritage b) marketing c) kulturna dediščina d) trženje e) stavbna dediščina f) varstvo kulturne dediščine

719(497.4):339.138
712.23(497.4-14)
728.6(497.4-14)
72 KRANJC, D. Moč
COBISS.SI-ID 224006400


78 GLASBA.


88.
DESCARTES, René
        Kompendij o glasbi = Compendium musicae / René Descartes ; prevod, spremna študija in opombe Jurij Snoj. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 167 str. : graf. prikazi, note ; 20 cm. - (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232-3414)

Vzpor. lat. besedilo in slov. prevod. - Glasba kot predmet kartezijanskega videnja sveta / Jurij Snoj: str. 103-152. - Bibliografija: str. 153-155. - Kazali

ISBN 961-6358-43-X
a) Descartes, René (1596-1650) b) music c) aesthetics d) glasba e) estetika f) teorija glasbe g) kompozicijska tehnika

78
78 DESCARTES, R. Kompendij
COBISS.SI-ID 115047680

89.
KOVAČIČ, Alenka, notografinja
        S pesmijo v praznike [Glasbeni tisk] / Alenka Kovačič, Urša Šivic ; [ilustracije Aleksandra Šepec ; slikovno gradivo Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 55 str. : ilustr., note ; 27 cm

1.500 izv. - S pesmijo v praznike / Marko Terseglav: str. 3-4. - Bibliografija: str. 54-55

ISMN 979-0-709008-17-9
a) folk song b) ljudska pesem c) praznovanja d) ljudski prazniki e) slovenski ljudski običaji f) vokalne ljudske pesmi

78
II 78 KOVAČIČ, A. S pesmijo
COBISS.SI-ID 259136256

90.
        OTROCI, zapojte z nami! [Glasbeni tisk] = Ćhavalen, gilaven amencar! / [zbral in uredil] Imer Traja Brizani ; [slovenski prevod Miha Vanič]. - Ljubljana : Studio Print, 2005-<2011> (Ljubljana : Studio Print). - Zv. <1-7> ; 21 cm

Od 4. zvezka dalje je založnik Romsko društvo Amala. - 6. zv. 500 izv., 7. zv. 300 izv.

Dosedanja vsebina:
[1]. - 2005. - 95 str.
2. - 2006. - 98 str.
3. - 2007. - 89 str.
4. - 2008. - 89 str.
5. - 2009. - 89 str.
6. - 2010. - 89 str.
7. - 2011. - 93 str.

ISMN M-709006-13-7 (zv. 1))
ISMN M-709006-20-5 (zv. 2))
ISMN M-709006-23-6 (zv. 3))
ISMN 979-0-9009053-0-7 (zv. 4))
ISMN 979-0-709006-47-2 (zv. 5))
ISMN 979-0-9009053-1-4 (zv. 6))
ISMN 979-0-9009053-2-1 (zv. 7))
a) folk song - children's book b) ljudska pesem - knjiga za otroke c) otroške pesmi d) Romi

78
78 OTROCI, zapojte
COBISS.SI-ID 219522048

91.
RUTAR, Dušan
        Sociologija glasbe po Adornu / Dušan Rutar. - Ljubljana : samozal., 2001 ([s. l. : s. n.]). - 160 str. ; 24 cm

Nasl. v kolfonu in CIP-u: Psihologija glasbe po Adornu. - Bibliografija: str. 147-159

ISBN 961-236-203-3
a) music b) aesthetics c) glasba d) estetika e) sociologija glasbe

78:316.74
316.74:78
111.852
78 RUTAR, D. Sociologija
COBISS.SI-ID 115239424

92.
WIEBLITZ, Christiane
        Lively children's choir : joyful, playful, dancing : incentives and examples / Christiane Wieblitz ; translation Margaret Murray. - Wiesbaden : Reichert, 2011. - 310 str. : ilustr., note ; 24 cm

ISBN 978-3-89500-772-9
a) music education b) singing c) educational game d) glasbena vzgoja e) petje f) didaktična igra g) zborovsko petje h) pesmi

78
78 WIEBLITZ, C. Lively
COBISS.SI-ID 9199689


78(043.2) GLASBA.


93.
PREVC, Anja, 1987-
        Usposobljenost razrednih učiteljev za petje z vidika vokalne tehnike : diplomsko delo / Anja Prevc. - Ljubljana : [A. Prevc], 2012. - IV, 125 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/724 . - Bibliografija: str. 113-117. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) teacher d) glasbena vzgoja e) petje f) učitelj g) glasovni aparat h) vokalna tehnika

78:37(043.2)
ZZ II 78(043.2) PREVC, A. Usposobljenost
COBISS.SI-ID 9184073


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


94.
        KEY concepts in theatre/drama education / edited by Shifra Schonmann. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, cop. 2011. - XI, 366 str. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznem poglavju. - Kazalo

ISBN 94-6091-331-8 (trda vezava)
ISBN 978-94-6091-331-0 (trda vezava)
ISBN 94-6091-330-X (broš.)
ISBN 978-94-6091-330-3 (broš.)
a) school play b) dramatization c) teaching objective d) aesthetic education e) šolsko gledališče f) dramatizacija g) učni cilj h) estetska vzgoja i) gledališka vzgoja

792
792 KEY concepts
COBISS.SI-ID 2191703


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


95.
        BLACK'S dictionary of physical education and school sport / by Gareth Williams ... [et al.]. - London : A&C Black, cop. 2010. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 204-216

ISBN 978-1-4081-2368-3
a) physical education - dictionary b) športna vzgoja - slovar

796
Č 796 BLACK'S
COBISS.SI-ID 9187913


80/81


96.
BELL, Barbara
        Minimus : latinščina - prvi koraki / Barbara Bell ; ilustracije Helen Forte ; [prevedel Uroš Martinčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (Natisnjeno v Sloveniji). - 80 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-241-617-1
a) Latin - textbook b) latinščina - učbenik

811.124
II 811.12+811.14 BELL, B. Minimus
COBISS.SI-ID 260539136


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


97.
OSTERMAN, Sonja
        Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v petem razredu osnovne šole / Sonja Osterman, Tomaž Petek ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - Zv. <1> : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 5. razredu osnovne šole, podrejeni nasl. na ov.: Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2012. - 92 str. - 1.000 izv.
Del 2. - 2012

ISBN 978-961-01-2137-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2138-1 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) OSTERMAN, S. Slovenščina 5

COBISS.SI-ID 260853504

98.
POTOČNIK, Nataša, 1972-
        Slovenščina 4. Učbenik za slovenščino v četrtem razredu osnovne šole / Nataša Potočnik ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Trzin] : Ntd). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik za slovenščino - jezik v 4. razredu osnovne šole. - 200 izv.

ISBN 978-961-01-0807-8
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) POTOČNIK, N. Slovenščina 4

COBISS.SI-ID 255837696


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


99.
BRADAŠ, Valentina
        Tema posebnih potreb v mladinski književnosti : diplomsko delo / Valentina Bradaš. - Koper : [V. Bradaš], 2012. - 93 f. ; 30 cm

Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: f. 90-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije Koper, Slovenistika
a) children's and youth literature b) picture book c) backward child d) mladinska književnost e) slikanica f) otrok s posebnimi potrebami

82.09-93(043.2)
PP II 82-93 BRADAŠ, V. Tema
COBISS.SI-ID 9186121


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


100.
SHAKESPEARE, William
        Romeo in Julija : lahko branje / William Shakespeare ; prevedla in priredila [za lahko branje] Tatjana Knapp ; ilustriral Ciril Horjak. - Slovenj Gradec : Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2012 ([Slovenske Konjice] : Epigraf). - 75 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Velike zgodbe / Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje)

500 izv. - Knjigi Romeo in Julija na pot / Vojka Lipovšek: str. 74-75

ISBN 978-961-269-644-3
a) prirejene izdaje

821.111
821.111 SHAKESPEARE, W. Romeo
COBISS.SI-ID 260863744


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


101.
WALLACE, David Foster, 1962-2008
        Zgodbe / David Foster Wallace ; prevod [in spremna beseda] Jure Potokar. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 200 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 63)

Prevodi iz: Girl with curious hair ; Brief interviews with hideous men ; Oblivion. - 500 izv. - Fant z nenavadnimi zgodbami / Jure Potokar str. 193-200

ISBN 978-961-231-811-6
a) Wallace, David Foster (1962-2008)

821.111(73)
821.111(73) WALLACE, D. F. Zgodbe
COBISS.SI-ID 258750720


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


102.
KOMAT, Anton
        V zrcalu narave : Fridine zgodbe / Anton Komat ; ilustracije Marija Mojca Vilar. - Domžale : samozal. A. Komat, 2010 (Domžale : Media Print Gostič). - 158 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-276-039-7
a) narava b) zgodbe

821.163.6
821.163.6 KOMAT, A. V zrcalu
COBISS.SI-ID 253213184

103.
SLOMŠEK, Anton Martin
        Pet basni / Anton Martin Slomšek ; ilustrirala Andreja Peklar. - Ljubljana : DZS, 1999 (Ljubljana : Delo). - 22 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 86-341-2321-9

821.163.6
821.163.6 SLOMŠEK, A. M. Pet basni
COBISS.SI-ID 100518656

104.
        ŠKRAT Nel in zmešnjava v veliki rumeni hiši / avtorice Tanja Veber ... [et al.] ; ilustratorka Lucija Krašovec. - Maribor : samozaložba avtoric, 2011 (Bled : Matgrafika, Matej Mužan). - [20] str. : ilustr. ; 30 cm

180 izv.

ISBN 978-961-276-265-0

821.163.6
II 821.163.6 ŠKRAT Nel
COBISS.SI-ID 67824385

105.
TAVČAR, Ivan, 1851-1923
        Visoška kronika : lahko branje / Ivan Tavčar ; priredila [za lahko branje] Saša Fužir ; ilustriral Ciril Horjak. - Slovenj Gradec : Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2012 ([Slovenske Konjice] : Epigraf). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Velike zgodbe / Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje)

500 izv. - O Visoški kroniki / Vojka Lipovšek: str. 76-77

ISBN 978-961-269-645-0
a) prirejene izdaje

821.163.6
821.163.6 TAVČAR, I. Visoška
COBISS.SI-ID 260867072


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


106.
KRALJ, Neža, 1985-
        Zborovodski lik Janeza Kuharja : diplomsko delo / Neža Kralj. - Ljubljana : [N. Kralj], 2012. - 90 str., [16] str. pril. : tabele, graf. prikazi, note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/704 . - Bibliografija: str. 81-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) glasbena vzgoja d) petje e) zborovsko petje f) otroški pevski zbori

929:78.087.68(043.2)
ZZ II 929(043.2) KRALJ, N. Zborovodski
COBISS.SI-ID 9172041


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO