COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


september0 SPLOŠNO.


1.
BAYARD, Pierre
        Kako govoriti o knjigah, ki jih nismo prebrali / Pierre Bayard ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 171 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Črka ob črki)

Prevod dela: Comment parler des livres que l'on n'a pas lus?. - 500 izv.
ISBN 978-961-6564-32-8
a) reading b) book c) literature d) branje e) knjiga f) literatura g) bralna kultura h) bralci

028.4
316.74:82
028 BAYARD, P. Kako
COBISS.SI-ID 253685504

2.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (9 ; 2011 ; Ljubljana)
        Vloga slikovnih sestavin pri sporazumevanju : zbornik Bralnega društva Slovenije, Ljubljana, 8. septembra 2011 / [avtorji Sonja Pečjak ... [et al.] ; uredila Vida Gomivnik Thuma]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Present). - 124 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu: Zbornik Bralnega društva Slovenije ob 9. strokovnem posvetovanju 8. septembra 2011 v Ljubljani. - 350 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-234-982-0
a) reading b) communication c) picture d) branje e) komunikacija f) slika g) bralna pismenost h) večkodna besedila i) blogi j) slikovno gradivo

028(082)
028 BRALNO društvo Vloga
COBISS.SI-ID 256859136


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik iPAD : osnove in triki za iPAD 2 / Matjaž Štrancar ; strokovni sodelavci Andrej Marolt, Janez Jožef Starc, Matej Butala. - 1. izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2011 ([s. l.] : Repro Point). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov. in hrbtu: Uporaba in triki za iPAD 2. - 500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-92371-6-8
a) computer b) računalnik c) iPAD d) tablični računalniki

004
004 ŠTRANCAR, M. iPriročnik
COBISS.SI-ID 256728064


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
KLEMENČIČ, Maja, 25.08.1982-
        Uporaba računalniškega programa "Postani matematični mojster" pri pouku matematike : diplomsko delo / Maja Klemenčič. - Ljubljana : [M. Klemenčič], 2011. - 118 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 112-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) educational software c) teaching method d) matematika e) didaktična programska oprema f) didaktična metoda

004:51(043.2)
ZZ II 004(043.2) KLEMENČIČ, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 8912969

5.
PREK, Tjaša
        Zabavno izobraževanje : diplomsko delo / Tjaša Prek. - Ljubljana : [T. Prek], 2011. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 111-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) educational technology b) primary school c) izobraževalna tehnologija d) osnovna šola e) zabavno izobraževanje f) socialna omrežja g) LaTeX

004:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) PREK, T. Zabavno
COBISS.SI-ID 8907593

6.
REZAR, Tanja, 1987-
        Socialna omrežja in storitve spleta v osnovni šoli : diplomsko delo / Tanja Rezar. - Ljubljana : [T. Rezar], 2011. - 100 str., [9] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 97-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) didactic use of computer b) primary school c) didaktična uporaba računalnika d) osnovna šola e) socialna omrežja f) splet 2.0 g) internet

004.738.5:316.472.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) REZAR, T. Socialna
COBISS.SI-ID 8914761


1 FILOZOFIJA.


7.
KOCIJANČIČ, Gorazd
        Erotika, politika itn. : trije poskusi o duši / Gorazd Kocijančič ; [spremna beseda Vid Snoj]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011 ([Kranj] : Žnidarič). - 455 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 11)

500 izv. - Razbivajočenje, razbitje isl. : o filozofiji Gorazda Kocijančiča / Vid Snoj: str. 337-455. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-213-211-8
a) philosophy b) filozofija c) duša d) neskončno

1
1 KOCIJANČIČ, G. Erotika
COBISS.SI-ID 255755520

8.
ULE, Andrej
        Osnovna filozofska vprašanja sodobne logike / Andrej Ule. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1982. - 496 str. ; 19 cm. - (Misel in čas)

Bibliografija: str. 475-485
a) philosophy b) logic c) filozofija d) logika

16
19 Frege G.
19 Russell B.
19 Wittgenstein L.
016:16
16 ULE, A. Osnovna
COBISS.SI-ID 12865025


159.9 PSIHOLOGIJA.


9.
BERNE, Eric, 1910-1970
        Transakcijska analiza v psihoterapiji : sistematična in individualna socialna psihiatrija / Eric Berne ; [prevedel Martin Bertok]. - Ljubljana : Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize, 2011. - 200 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Transactional analysis in psychotherapy. - Bibliografija pri večini poglavij
ISBN 978-961-93106-0-1
a) psychotherapy b) psihoterapija c) socialna psihiatrija d) transkacijska analiza

159.96
159.96 BERNE, E. Transakcijska
COBISS.SI-ID 256624896

10.
GALIMBERTI, Umberto
        Grozljivi gost : nihilizem in mladi / Umberto Galimberti ; prevedla Veronika Simoniti. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Celje] : Dikplast). - 151 str. ; 24 cm

Prevod dela: L'ospite inquietante. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-241-352-1
a) adolescent b) value c) mladostnik d) vrednota e) nihilizem

159.922.8
159.922.8 GALIMBERTI, U. Grozljivi
COBISS.SI-ID 248678912

11.
The WORLD Council for Gifted and Talented Children (Biennial World Conference) (19 ; 2011 ; Prague)
        Making a world of difference for gifted children : [programme] / The 19th Biennial World Conference of the WCGTC, Prague, August 8-12, 2011. - Prague : [WCGTC], 2011. - 170 str. : ilustr. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.worldconference2011.org/programme/WCGTC%20Program%20Book.pdf. - Ov. nasl. - Dodatek k naslovu "Programme"---> na spletni strani WCGTC
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

159.928
II 159.928 WORLD Making
COBISS.SI-ID 8892489


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


12.
CERAR, Kristina, 1987-
        Vedenjsko težavni otroci = Children with behavioral problem : diplomska naloga / Kristina Cerar. - Ljubljana : [K. Cerar], 2011. - 53 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) behaviour disorder c) hyperactivity d) predšolski otrok e) motnje vedenja f) hiperaktivnost

159.922.76-056.49(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) CERAR, K. Vedenjsko
COBISS.SI-ID 8915529


17(043.2) ETIKA.


13.
BRGLEZ, Nina, 1986-
        Med dvema ognjema : otrok in pomoč otroku ob njegovem doživljanju ločitve staršev : diplomsko delo / Nina Brglez. - Ljubljana : [N. Brglez], 2011. - VI, 142 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 97-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) divorce b) family c) parent-child relation d) ločitev e) družina f) odnos med starši in otrokom

173.1(043.2)
ZZ II 17(043.2) BRGLEZ, N. Med
COBISS.SI-ID 8910409


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


14.
        EARLY social cognition in three cultural contexts / [contributors] Tara Callaghan ... [et al.]. - Boston (Massachusetts) ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2011. - VIII, 142 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X ; serial no. 299, vol. 76, no. 2, 2011)

Potiskana notr. str. ov. - Bibliografija: str. 116-122
a) cultural background b) cognitive development c) socialization d) kulturno ozadje e) kognitivni razvoj f) socializacija

316.6
316.6 EARLY
COBISS.SI-ID 67641857

15.
ROGAN, Saša
        Uporaba gledališča v zavodih za prestajanje kazni zapora : diplomsko delo / Saša Rogan. - Ljubljana : [S. Rogan], 2011. - 121 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 102-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prison b) theatre c) psychotherapy d) zapor e) gledališče f) psihoterapija g) socialnopedagoško delo h) gledališke metode i) dramska terapija

316.72(043.2)
ZZ II 3(043.2) ROGAN, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 8904009


34 PRAVO.


16.
        DOSJE: Nasilje nad ženskami / [uredili Vera Kozmik, Mojca Dobnikar]. - Ljubljana : Urad vlade Republike Slovenije za žensko politiko [etc.], 1999 ([Ljubljana] : Biro M). - 133 str. : tabele ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/dosje_nasilje.pdf. - Publikacija je nastala kot del projekta "Kaj ti je, deklica?". - Dostopna tudi na: http://www.gov.si./uzp. - Bibliografija: str. 107-116
ISBN 961-6298-05-4
a) violence b) female c) human rights d) nasilje e) ženska f) človekove pravice g) viktimologija h) zlorabe i) kazensko pravo j) družinsko pravo k) socialna pomoč l) Evropa m) Slovenija n) zakonodaja

343
343 DOSJE
COBISS.SI-ID 103914752


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


17.
GROŠELJ, Nuška
        Položaj in oskrba starejših v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Nuška Grošelj. - Ljubljana : [N. Grošelj], 2011. - 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 118-127. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., ; Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) elderly person b) social service c) starejša oseba d) socialna služba e) staranje f) varstvo starejših g) oskrba starejših

364-053.9(043.2)
ZZ II 36(043.2) GROŠELJ, N. Položaj
COBISS.SI-ID 8921417


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


18.
COHEN, Louis, 1928-
        Research methods in education / Louis Cohen, Lawrence Manion and Keith Morrison ; with contribuitons from Richard Bell ... [et al.]. - 7th ed. - London ; New York : Routledge, 2011. - XXII, 758 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 711-752. - Kazalo
ISBN 978-0-415-58335-0 (hbk) ISBN 978-0-415-58336-7 (pbk)
a) educational research b) research method c) pedagoško raziskovanje d) raziskovalna metoda

37.01
37.01 COHEN, L. Research
COBISS.SI-ID 45541730

19.
EUROPEAN Science Education Research Association. International Conference (9 ; 2011 ; Lyon)
        Science Education Research. Science Learning & Citizenship : [book of abstracts] / ESERA 2011, 9th International Conference, 5th - 9th September 2011, Lyon, France. - Lyon : European science education research, ESERA, 2011. - XV, 343 str. : ilustr. ; 30 cm

a) science education b) civics c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) državljanska vzgoja

37.091.3(082)
II 371.3 EUROPEAN Science
COBISS.SI-ID 8895049

20.
        GRADE retention during compulsory education in Europe : regulations and statistics. - Brussels : Education, audiovisual and culture executive agency, 2011. - 78 str. : graf. prikazi, preglednice ; 27 cm

- Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/126EN.pdf. - Bibliografija: str. 61-70
ISBN 978-92-9201-140-6
a) compulsory education - European Community b) dropout c) transition from primary to lower secondary school d) transition from lower to upper secondary school e) obvezno šolanje - Evropska skupnost f) osip g) prehod iz osnovne v srednjo šolo h) prehod iz nižje v višjo srednjo šolo

37.01
II 37 GRADE retention
COBISS.SI-ID 8889673

21.
JUHANT, Marko
        Varuh otrokovih dolžnosti : [ali nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami!] / Marko Juhant in Simona Levc. - Mavčiče : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2011 (Ljubljana : NTD). - 181 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 300 izv.
ISBN 978-961-269-453-1
a) family education - reference book b) parent-child relation c) družinska vzgoja - priročnik d) odnos med starši in otrokom

37.018
37.018 JUHANT, M. Varuh
COBISS.SI-ID 255975424

22.
        KAZEN v šoli? : izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja / [avtorji Robi Kroflič ... [et al.] ; avtorji prevedenih tekstov John C. Gibbs ... [et al.] ; glavni urednik Robi Kroflič ; prevod Urška Poljanšek in Mojca Trampuš ; ilustracije Iskra Beličanska]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2011 ([Begunje] : Cicero). - 278 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 252-265. - Kazali
ISBN 978-961-6246-93-4
a) punishment b) discipline c) violence d) misconduct e) kaznovanje f) disciplina g) nasilje h) neprimerno vedenje i) antisocialno vedenje j) vrstniški konflikti k) mediacija

37.091.5(082)
316.62-053.5(082)
37.015.3(082)
159.913:316.472.42(082)
17.022.2(082)
343 KAZEN v šoli
COBISS.SI-ID 257014016

23.
        KEY data on learning and innovation through ICT at school in Europe 2011. - Brussels : Education, audiovisual and culture executive agency, EACEA, 2011. - 118 str. : graf. prikazi, preglednice ; 27 cm

- Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129EN.pdf. - Bibliografija: str. 91-94
ISBN 978-92-9201-184-0
a) educational technology b) didactic use of computer - statistical data - Europe c) izobraževalna tehnologija d) didaktična uporaba računalnika - statistični podatki - Evropa

37.01
II 37 KEY data
COBISS.SI-ID 8892233

24.
MURŠAK, Janko
        Poklicni razvoj učiteljev / Janko Muršak, Petra Javrh, Jana Kalin. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF)

Bibliografija: str. 149-156. - Povzetek; Abstract
ISBN 978-961-237-444-0
a) teacher education - further education of teachers b) career development c) teaching profession d) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev e) poklicni razvoj f) učiteljski poklic g) poklicna socializacija h) razvoj kariere i) profesionalni razvoj

37.091
371 MURŠAK, J. Poklicni
COBISS.SI-ID 257139456

25.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Okoljska vzgoja / Barica Marentič Požarnik ... [et al.] ; [uredila Anka Zupan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 136 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-840-3
a) environmental education b) curriculum development c) secondary school d) okoljska vzgoja e) izpopolnitev kurikuluma f) srednja šola

37.091.3:502/504(082)
373.5.016:502/504(082)
37.091.214:502/504(082)
II 502 POSODOBITVE Okoljska Č cdr 502 POSODOBITVE Okoljska
COBISS.SI-ID 256890112

26.
        SISTEMSKI vidiki preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli / Janez Vogrinc ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 156 str. : tabele ; 23 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 147-150. - Kazalo
ISBN 978-961-270-090-4
a) achievement measurement b) marking c) primary school d) merjenje uspešnosti e) ocenjevanje f) osnovna šola g) preverjanje znanja h) nacionalni preizkusi znanja

373.3.091.26
371.26 SISTEMSKI vidiki
COBISS.SI-ID 257677312

27.
        STROKOVNE podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju : II. del izobraževanja / [urednika Bogdana Borota in Dejan Hozjan]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 58 str. ; 21 cm

150 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki
ISBN 978-961-6528-97-9
a) aims of education b) gifted c) lifelong learning d) vzgojni cilji e) nadarjeni f) vseživljenjsko učenje

37.01
37.01 STROKOVNE podlage
COBISS.SI-ID 257363456

28.
        TRAJNOSTNI razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji / [zbornik uredil Božidar Flajšman]. - Ljubljana : Državni svet Republike Slovenije, 2011 (Novo mesto : Špes grafični studio). - 129 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbornik referatov in razprav / Državni svet Republike Slovenije ; 2011, št. 3)

- Dostopno tudi na: http://www.ds-rs.si/dokumenti/publikacije/Zbornik_11-3.pdf. - 300 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih in na dnu str.
ISBN 978-961-6453-41-7
a) aims of education - conference b) art education c) music education d) philosophy e) vzgojni cilji - konferenca f) likovna vzgoja g) glasbena vzgoja h) filozofija

37.01
37.01 TRAJNOSTNI razvoj
COBISS.SI-ID 256651776

29.
        ZASEBNO šolstvo v Sloveniji / [avtorji Andrej Fištravec ... et al.] ; urednika Marjan Šimenc in Veronika Tašner. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011 (Dob : Grafika 3000). - 180 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-270-086-7
a) private education - Slovenia b) privatno izobraževanje - Slovenija c) zasebno šolstvo d) waldorfska šola e) katoliško šolstvo f) zasebne gimnazije g) Evropska unija

37.014
37.058 ZASEBNO šolstvo
COBISS.SI-ID 257484288


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


30.
AJDOVEC, Aleksandra, 1984-
        Priprava, izvedba in evalvacija tabora za mladostnike s cerebralno paralizo v Centru Sonček Vrtiče : diplomsko delo / Aleksandra Ajdovec. - Ljubljana : [A. Ajdovec], 2011. - 128 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 115-117. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cerebral palsy b) open air activities c) cerebralna paraliza d) dejavnosti na prostem e) Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo f) tabor g) prostovoljstvo

37.018.53:376(043.2)
ZZ II 37(043.2) AJDOVEC, A. Priprava
COBISS.SI-ID 8914249

31.
BALABAN, Špela, 1985-
        Sodelovalno poučevanje učenke, ki počasneje usvaja znanja, v drugem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Špela Balaban. - Ljubljana : [Š. Balaban], 2011. - 109 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 101-106. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) integration c) učne težave d) integracija e) pomoč učencem f) timsko poučevanje g) inkluzija

37.091.3(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) BALABAN, Š. Sodelovalno
COBISS.SI-ID 8896329

32.
BRATINA Furlan, Neva
        Igra in gib kot socialnopedagoški medij pri delu z mladostniki : diplomsko delo / Neva Bratina Furlan. - Ljubljana : [N. Bratina Furlan], 2011. - 104 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 101-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) group work c) play d) mladostnik e) skupinsko delo f) igra g) socialnopedagoško delo h) mladinske delavnice i) gibalno izražanje

37.015.31(043.2)
ZZ II 37(043.2) BRATINA F., N. Igra
COBISS.SI-ID 8898633

33.
BREZOVNIK, Anja, 1985-
        Izzivi tandemskega poučevanja v Angliji in Sloveniji : študija primera : diplomsko delo / Anja Brezovnik. - Ljubljana : [A. Brezovnik], 2011. - 75 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 63-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) teacher c) assistant d) osnovna šola e) učitelj f) asistent g) timsko delo h) tandemsko delo

37.091.3(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) BREZOVNIK, A. Izzivi
COBISS.SI-ID 8918601

34.
BUČEK, Nika
        Vključevanje ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces podaljšanega bivanja : diplomsko delo / Nika Buček. - Ljubljana : [N. Buček], 2011. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 88-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) motion c) creativity d) didaktična metoda e) gibanje f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib h) gibalne dejavnosti i) podaljšano bivanje

37.091.33:793(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) BUČEK, N. Vključevanje
COBISS.SI-ID 8936265

35.
ČEŠKA, Tadeja
        Pripadnost in preventiva v socialnopedagoškem delu : diplomsko delo / Tadeja Češka. - Ljubljana : [T. Češka], 2011. - 80 str., [15] str. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) group b) interaction c) prevention d) skupina e) interakcija f) prevencija g) socialnopedagoško delo h) pripadnost

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) ČEŠKA, T. Pripadnost
COBISS.SI-ID 8897353

36.
DERVARIČ, Silvija
        Sodelovanje učiteljev s socialnim pedagogom : diplomsko delo / Silvija Dervarič. - Ljubljana : [S. Dervarič], 2011. - IV, 77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 70-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educational guidance b) educationalist c) primary school d) šolsko svetovanje e) pedagog f) osnovna šola g) socialni peagogi h) avtonomnost i) sodelovanje

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) DERVARIČ, S. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 8897865

37.
DRGANC, Lučka
        Socialni pedagog v planinski skupini : diplomsko delo / Lučka Drganc. - Ljubljana : [L. Drganc], 2011. - 75 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 69-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) open air activities b) extra-curricular activities c) dejavnosti na prostem d) interesne dejavnosti e) doživljajska pedagogika f) planinska skupina g) socialni pedagogi

37.091.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) DRGANC, L. Socialni
COBISS.SI-ID 8896585

38.
GORENC, Tamara
        Analiza socialno pedagoškega delovanja v Beli krajini : diplomsko delo / Tamara Gorenc. - Ljubljana : [T. Gorenc], 2011. - 121 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 104-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educational guidance b) educational institution c) šolsko svetovanje d) vzgojno-izobraževalna ustanova e) socialna pedagogika f) socialnopedagoške intervencije

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) GORENC, T. Analiza
COBISS.SI-ID 8897609

39.
HARTMAN, Polonca, 1986-
        Primerjalna analiza vzgojnih procesov in učinkov v državnih in cerkvenih dijaških domovih : diplomsko delo / Polonca Hartman. - Ljubljana : [P. Hartman], 2011. - II, 90 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) dormitory b) adolescent c) group d) dijaški dom e) mladostnik f) skupina g) vzgojni proces h) vzgojne metode

37.018.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) HARTMAN, P. Primerjalna
COBISS.SI-ID 8900681

40.
JAGODIĆ, Mateja
        Znanje slovenskega jezika kot pogoj za uspešno integracijo otrok tujcev v slovenske vrtce : diplomska naloga / Mateja Jagodić. - Ljubljana : [M. Jagodić], 2011. - 46 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) integration c) foreign pupil d) bilingualism e) predšolski otrok f) integracija g) tuji učenec h) dvojezičnost

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JAGODIĆ, M. Znanje
COBISS.SI-ID 8903497

41.
KOZJAN, Rosana, 1986-
        Vloga staršev pri otrokovem šolskem delu : diplomsko delo / Rosana Kozjan. - Ljubljana : [R. Kozjan], 2011. - 66 str., [3] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) parent-school relation b) achievement gain c) parent role d) odnos med starši in šolo e) šolska uspešnost f) vloga staršev

37.011.3-052(043.2)
ZZ II 37(043.2) KOZJAN, R. Vloga
COBISS.SI-ID 8909641

42.
LAVTAR, Tjaša, 1987-
        Uporaba spletnega preverjanja znanja na primeru visokošolskega predmeta : diplomsko delo / Tjaša Lavtar. - Ljubljana : [T. Lavtar], 2011. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 58-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) achievement measurement b) marking c) learning test d) merjenje uspešnosti e) ocenjevanje f) test znanja g) preverjanje znanja h) spletno preverjanje

37.011.33:004.738.5(043.2)
ZZ II 004(043.2) LAVTAR, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 8902217

43.
MARIĆ, Barbara, 6.4.1983-
        Šolanje v Sloveniji in Ugandi : diplomsko delo / Barbara Marić. - Ljubljana : [B. Marić], 2011. - 108 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 107-108. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) education system - Uganda b) environmental education c) curriculum d) sistem vzgoje in izobraževanja - Uganda e) okoljska vzgoja f) kurikulum

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) MARIĆ, B. Šolanje
COBISS.SI-ID 8919369

44.
MASNEC, Katarina, 1964-
        Medosebni odnosi in šola v naravi : diplomsko delo / Katarina Masnec. - Ljubljana : [K. Masnec], 2011. - 88 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 84-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) open air school b) interpersonal relations c) backward child d) šola v naravi e) medosebni odnosi f) otrok s posebnimi potrebami g) doživljajska pedagogika

37.06(043.2)
ZZ II 37(043.2) MASNEC, K. Medosebni
COBISS.SI-ID 8908105

45.
MODRIJAN, Mihaela
        Odnos med učnimi strategijami in testno anksioznostjo : diplomsko delo / Mihaela Modrijan. - Ljubljana : [M. Modrijan], 2011. - 102 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 87-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo [in] Biotehniška fak.
a) mental stress b) anxiety c) learning strategy d) learning conditions e) duševni stres f) anksioznost g) strategija učenja h) pogoji učenja

37.015.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) MODRIJAN, M. Odnos
COBISS.SI-ID 8912457

46.
NOVAK, Tjaša, 21.11.1987-
        Preverjanje in ocenjevanje znanja naravoslovja v II. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tjaša Novak. - Ljubljana : [T.Novak], 2011. - VII, 71 f., [7] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) marking c) taxonomy d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) ocenjevanje f) taksonomija g) preverjanje znanja h) naravoslovna pismenost

37.091.279.6:5(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) NOVAK, T. Preverjanje
COBISS.SI-ID 8919625

47.
PALINKAŠ, Ester
        Pojmovna primerjava nalog TIMSS in učnih načrtov : diplomsko delo = Concept comparison of the TIMSS tasks and curriculum : graduation thesis / Ester Palinkaš. - Ljubljana : [E. Palinkaš], 2011. - III, 96 str., 71 str. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 93-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) knowledge c) achievement measurement d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) znanje f) merjenje uspešnosti g) TIMSS h) naloge

37.091.2(043.2)
ZZ II 37(043.2) PALINKAŠ, E. Pojmovna
COBISS.SI-ID 8910153

48.
RUGELJ, Darja, 1986-
        Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah : diplomsko delo / Darja Rugelj. - Ljubljana : [D. Rugelj], 2011. - 103 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 97-103. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Razredni pouk
a) peer group b) primary school c) vrstniki d) osnovna šola e) vzgojni ukrepi f) mediacija

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) RUGELJ, D. Izkušnje
COBISS.SI-ID 8907337

49.
ŠALAMON, Manja, 1974-
        Uvajanje osebnega načrtovanja učenčevega dela v 3. in 4. razredu : magistrsko delo / Manja Šalamon. - Ljubljana : [M. Šalamon], 2011. - 242 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 169-183. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) educational legislation b) individualized teaching c) action research d) šolska zakonodaja e) individualiziran pouk f) akcijsko raziskovanje g) vzgojna zasnova šole h) samoregulacija

37.091.313(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) ŠALAMON, M. Uvajanje
COBISS.SI-ID 8898121


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


50.
MARZANO, Robert J.
        Effective supervision : supporting the art and science of teaching / Robert J. Marzano, Tony Frontier, David Livingston. - Alexandria : ASCD, 2011. - 183 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 167-174. - Kazalo. - Vsebina: Supervision that develops expertise ; A brief history of supervision and evaluation ; A knowledge base for teaching ; Focused feedback and practice ; Opportunities to observe and discuss expertise ; Clear criteria and a plan for success ; Recognizing expertise ; Appendices: A. Observvational protocol (long form) ; B. Observational protocol (short form) ; C. Observational protocol (snapshot form) ; D. Planning and preparing ; E. Reflecting on teaching ; F. Collegiality and professionalism
ISBN 978-1-4166-1155-4 (pbk)
a) supervision b) teacher c) standard d) supervizija e) učitelj f) norma

371.3
371.3 MARZANO, R. J. Effective
COBISS.SI-ID 8903241

51.
        SISTEMSKI vidiki izobraževanja pedagoških delavcev / Milena Valenčič Zuljan ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, cop. 2011 (Dob : Grafika 3000). - 144 str. : tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 133-138. - Kazalo
ISBN 978-961-270-085-0
a) teacher education - further education of teachers b) vocational training c) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev d) poklicno usposabljanje

371.13/.16
371.13/.16 SISTEMSKI
COBISS.SI-ID 257484032


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


52.
HAIBACH, Pamela S., 1977-
        Motor learning and development / Pamela S. Haibach, Greg Reid, Douglas H. Collier. - Champaign : Human Kinetics, 2011. - XVIII, 405 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 371-392. - Kazalo
ISBN 978-0-7360-7374-5 ISBN 0-7360-7374-4
a) motor development b) motor activity c) gibalni razvoj d) motorika e) motorično učenje f) gibalna vzgoja

373.2.016:79
II 373.2.016:79 HAIBACH, P. S. Motor
COBISS.SI-ID 8894793

53.
VOGLAR, Mira
        Majhna sem bila [Glasbeni tisk] / Voglar, Nograšek ; [ilustracija Zdravko Papič ; risbe so ustvarili otroci VVO Tončke Čečeve iz Celja]. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ljubljana] : Dravska tiskarna). - 1 partitura (211 str.) ; 24 cm : ilustr.

ISMN M-709001-54-5
a) music education b) singing - children's book c) glasbena vzgoja d) petje - knjiga za otroke

373.2.016:78
373.2.016:78 VOGLAR, M. Majhna
COBISS.SI-ID 218894080


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


54.
BRANK, Marija
        Tehnične dejavnosti v okviru praznikov v vrtcu : diplomska naloga / Marija Brank. - Ljubljana : [M. Brank], 2011. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 52-53. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) engineering c) creativity d) predšolski otrok e) tehnika f) ustvarjalnost

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BRANK, M. Tehnične
COBISS.SI-ID 8906825

55.
DOBNIKAR, Mateja
        Zeliščni vrt v vrtcu : diplomska naloga / Mateja Dobnikar. - Ljubljana : [M. Dobnikar], 2011. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) activity method d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) aktivna metoda g) zelišča

373.24:712.28(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DOBNIKAR, M. Zeliščni
COBISS.SI-ID 8906569

56.
LAH, Mateja, 1988-
        Obravnava pravljic v predšolskem obdobju v različnih medijih = Working with fairytales in preschool period in different media : diplomska naloga / Mateja Lah. - Ljubljana : [M. Lah], 2011. - 95 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 92-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) mass media c) pravljica d) sredstva množičnega obveščanja

373.2.016:82-343(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LAH, M. Obravnava
COBISS.SI-ID 8919113

57.
LAHARNAR, Elvira, 1963-
        Ljubljansko barje : prostor za igro in učenje predšolskih otrok : diplomska naloga / Elvira Laharnar. - Ljubljana : [E. Laharnar], 2011. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 102-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) activity method d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) aktivna metoda

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LAHARNAR, E. Ljubljansko
COBISS.SI-ID 8897097

58.
MAČEK, Jasna
        Pripovedovanje in pravljične ure v splošnih knjižnjicah[!] : diplomska naloga / Jasna Maček. - Ljubljana : [J. Maček], 2011. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 44. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) narration c) public library d) pravljica e) pripovedništvo f) splošno-izobraževalna knjižnica

373.2.016:82-343(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAČEK, J. Pripovedovanje
COBISS.SI-ID 8905545

59.
MARTINJAK, Suzana
        Prepoznavanje in izražanje čustev ob igri z lutko : diplomska naloga / Suzana Martinjak. - Ljubljana : [S. Martinjak], 2011. - IV, 86 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 85-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) affection c) pre-school child d) lutke e) čustvo f) predšolski otrok

373.2:688.721.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MARTINJAK, S. Prepoznavanje
COBISS.SI-ID 8918345

60.
MOŽINA, Aleksandra
        Izdelovanje družabnih iger, z otroki starimi tri do štiri leta : diplomska naloga / Aleksandra Možina. - Ljubljana : [A. Možina], 2011. - VIII, 65 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) toy d) predšolski otrok e) igra f) igrača g) družabne igre h) izdelava

373.2:793.5/.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MOŽINA, A. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 8908617

61.
NOVAK, Simona, 02.11.1985-
        Pomen pravljic za moralni razvoj predšolskih otrok : diplomska naloga / Simona Novak. - Ljubljana : [S. Novak], 2011. - 78 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) moral development b) fairy tale c) moralni razvoj d) pravljica

373.2.016:82(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) NOVAK, S. Pomen
COBISS.SI-ID 8908361

62.
PAL, Pia
        Leposlovje kot motivacija naravoslovnih dejavnosti : diplomska naloga / Pia Pal. - Ljubljana : [P. Pal], 2011. - 131 f., [30] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 129-130. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) literature d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) literatura

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAL, P. Leposlovje
COBISS.SI-ID 8913993

63.
STERLE, Sabina
        Stališča vzgojiteljev predšolskih otrok o tekmovanju in sodelovanju med otroki : diplomska naloga / Sabina Sterle. - Ljubljana : [S. Sterle], 2011. - 57 str. : graf, prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) competition c) cooperation d) predšolski otrok e) tekmovanje f) sodelovanje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STERLE, S. Stališča
COBISS.SI-ID 8913225


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


64.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Mlinček 2. Vadnica za slovenščino za 2. razred osnovne šole / Tatjana Kokalj ; [ilustracije Davor Grgičević, Ivan Mitrevski ; fotografije arhiv založbe Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-241-573-0
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 KOKALJ, T. Mlinček 2
COBISS.SI-ID 257091072

65.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 3. Delovni zvezek : delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [ilustracije Dunja Kofler ... [et al.] ; fotografije Maja Čonč ... et al.]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm + [5] barvnih pril. z nalepkami. - (Zakajček 3)

- - Herbarij trav / [avtor Dušan Vrščaj ; ilustracije Dunja Kofler, Saša Bogataj Ambrožič]. - [4] str.
- - Zbirka listov gozdnih dreves / [avtor Dušan Vrščaj ; ilustracija Dunja Kofler ; foto Bernarda Novak]. - [4] str.
ISBN 86-341-2942-X
a) environmental education - exercise b) primary education c) okoljska vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OPAZUJEM Delovni 3
COBISS.SI-ID 224846336

66.
PIBROVEC, Leo
        Pouk branja po globalni metodi / spisal Pibrovec Leo. - Ljubljana : [samozal.], 1939 (v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 74 str. : ilustr. ; 19 cm

a) reading b) teaching method c) branje d) didaktična metoda

373.32.016:003
ZZ 373.32.016:003 PIBROVEC, L. Pouk
COBISS.SI-ID 3122997

67.
        PODRUŽNIČNA šola - gibalo razvoja : zbornik 2009-2011 / [zbrala in uredila Marjana Marn ; fotografije arhiv projekta]. - Ljubljana : OŠ Sostro, Podružnična šola Janče, 2011. - 48 str. : ilustr. ; 21 x 23 cm

600 izv.
ISBN 978-961-269-474-6
a) primary school b) osnovna šola c) podružnične šole

373.3
373.3 PODRUŽNIČNA šola
COBISS.SI-ID 256509184

68.
        TEACHING reading in Europe : contexts, policies and practices / Eurydice. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2011. - 206 str. : graf. prikazi, preglednice, zvd. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130EN.pdf. - Bibliografija: str. 137-148
ISBN 978-92-9201-179-6
doi: 10.2797/60196 a) language teaching - reading - Europe b) teaching method c) jezikovni pouk - branje - Evropa d) didaktična metoda e) poučevanje branja f) mednarodna primerjava

373.32.016:003
II 373.32.016:003 TEACHING reading
COBISS.SI-ID 1471334


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


69.
JAKOPIN, Nives, 1987-
        Načrtovanje in organizacija učnega procesa pri likovni vzgoji v osnovni šoli : diplomsko delo / Nives Jakopin. - Ljubljana : [N. Jakopin], 2011. - 104 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) lesson preparation c) primary school d) likovna vzgoja e) učne priprave f) osnovna šola

373.32.016:74(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JAKOPIN, N. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 8909385

70.
KANIČ, Silvia, 1987-
        Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih : diplomsko delo / Silvia Kanič. - Ljubljana : [S. Kanič], 2011. - 114 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) reading speed c) measurement d) branje e) hitrost branja f) merjenje g) bralna učinkovitost h) bralna fluentnost

373.32.016:028(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KANIČ, S. Program
COBISS.SI-ID 8915017

71.
MAHKOVIC, Mojca
        Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju : diplomsko delo / Mojca Mahkovic. - Ljubljana : [M. Mahkovic], 2011. - 61 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 58-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) picture book b) slikanica

373.3:821.163.6(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) MAHKOVIC, M. Obravnava
COBISS.SI-ID 8905801

72.
MOHAR, Jožica
        Pedagoški lik Janeza Kuharja : diplomsko delo / Jožica Mohar. - Ljubljana : [J. Mohar], 2011. - 106 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 101-105. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) teaching objective c) teacher role d) glasbena vzgoja e) učni cilj f) vloga učitelja

373.32.016:929(043.2)
ZZ II 929(043.2) MOHAR, J. Pedagoški
COBISS.SI-ID 8916809

73.
PELAN, Neja, 1987-
        Likovno nadarjeni učenci in pouk likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Neja Pelan. - Ljubljana : [N. Pelan], 2011. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) gifted c) primary school d) likovna vzgoja e) nadarjeni f) osnovna šola

373.32.016:74(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) PELAN, N. Likovno
COBISS.SI-ID 8909129

74.
URBAS, Marija, 1964-
        Sodelovalno učenje pri spoznavanju okolja v 2. razredu : diplomsko delo / Marija Urbas. - Ljubljana : [M. Urbas], 2011. - IV, 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) environmental education b) teaching method c) primary school d) okoljska vzgoja e) didaktična metoda f) osnovna šola g) spoznavanje okolja h) sodelovalno učenje

373.32.016:50(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) URBAS, M. Sodelovalno
COBISS.SI-ID 8921161


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


75.
ŠTEFANC, Damijan
        Z učnimi gradivi do kakovostnega znanja : poročilo o evalvaciji empirične raziskave in racionalne evalvacije : značilnosti in uporaba učnih gradiv v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju / [avtorji Damijan Štefanc, Jasna Mažgon, Danuša Škapin ; ilustracije Aleksander Nišavić Aco, Vladimir Leben]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2011 (Begunje : Cicero). - 87 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 83-84
ISBN 978-961-6246-94-1
a) vocational education b) teaching aid c) evaluation d) poklicno izobraževanje e) učni pripomočki f) evalvacija

373.5
373.5 ŠTEFANC, D. Z učnimi
COBISS.SI-ID 257014272


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


76.
ANDRAGOŠKI kolokvij (15 ; 2011 ; Ljubljana)
        Gospodarstvo v recesiji in izobraževanje odraslih : zbornik prispevkov 15. andragoškega kolokvija, [Ljubljana, 26. maj 2011] / [uredila Jasmina Mirčeva]. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Republike Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 136 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek in summary pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6851-05-3
a) adult education - Slovenia - conference b) economic recession c) izobraževanje odraslih - Slovenija - konferenca d) gospodarsko nazadovanje e) gospodarska kriza f) družba znanja

374.7
374 ANDRAGOŠKI Gospodarstvo
COBISS.SI-ID 256505344

77.
        IZOBRAŽEVANJE odraslih v Sloveniji : stanje in izzivi / Tanja Čelebič ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 236 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 194-211. - Kazali. - Abstracts
ISBN 978-961-270-084-3
a) adult education - Slovenia b) izobraževanje odraslih - Slovenija

374.7
374 IZOBRAŽEVANJE odraslih
COBISS.SI-ID 257483776


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


78.
BIRD, Gillian
        Pristup nastavnom planu - strategije prilagodbe učenicima s Down sindromom / Gillian Bird, Sandy Alton, Cecilie Mackinnon ; [prevoditelj Želimira Purgar-Perović]. - Zagreb : Hrvatska zajednica za Down sindrom, cop. 2011. - VI, 50 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Obrazovanje / Hrvatska zajednica za Down sindrom)

Na nasl. str.: Down syndrome, issues & information. - Prevod dela: Accesing the curriculum - Strategies for differentiation for pupils with Down syndrome. - Bibliografija: str. 50
ISBN 978-953-95937-4-0
a) Down's syndrome b) special education c) individualization d) Downov sindrom e) pouk po prilagojenem programu f) individualizacija

376.1-056.34
II 376.1-056.34 BIRD, G. Pristup
COBISS.SI-ID 8937545

79.
GRÖGL, Sergeja
        Telo v zvoku : gibalno-glasbene igre za otroke s polževim vsadkom / [[besedilo in] ilustracije] Sergeja Grögl, Barbara Tetičkovič. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Present). - 168 str. : ilustr. ; 15 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 167
ISBN 978-961-234-944-8
a) aurally handicapped b) play c) naglušni d) igra e) gibalne igre f) dihalne vaje

376-056.263
376.1-056.263 GRÖGL, S. Telo
COBISS.SI-ID 256370688

80.
INTERNATIONAL Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (8 ; 2010 ; Valparaiso, Chile)
        Proceedings / The Eight International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies, 31 Augost to 2 September, 2010 Vina del Mar / Valparaíso, Chile ; edited by Paul Sharkey, Jaime Sánchez. - Reading : University of Reading, School of Systems Engineering, cop. 2010. - LIV str. : ilustr. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.icdvrat.reading.ac.uk/2010/ICDVRAT2010_Book_of_Abstracts.pdf
ISBN 978-07049-15022 !
a) handicapped - conference b) rehabilitation c) prizadeti - konferenca d) rehabilitacija

376.1
II 376.1 INTERNATIONAL Proceedings
COBISS.SI-ID 8891977

81.
PAČNIK, Vesna, 1983-
        Multimedijski didaktični pripomoček za samostojno učenje : diplomsko delo / Vesna Pačnik. - Ljubljana : [V. Pačnik], 2011. - 101 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) teaching aid b) multimedia method c) backward child d) independent work e) učni pripomočki f) multimedijska metoda g) otrok s posebnimi potrebami h) samostojno delo

376:004.032.6(043.2)
ZZ II 004(043.2) PAČNIK, V. Multimedijski
COBISS.SI-ID 8917833

82.
        UČENCI z učnimi težavami. Izvirni delovni projekt pomoči / [uredila Lea Šugman Bohinc]. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov. pri vseh prispevkih, povzetki v angl. na koncu zbornika. - Kazali
ISBN 978-961-6569-40-8
a) learning difficulty b) achievement gain c) primary school d) učne težave e) šolska uspešnost f) osnovna šola g) pomoč učencem h) projekti

376.1
II 376.1 UČENCI z učnimi
COBISS.SI-ID 257177088

83.
        UČENCI z učnimi težavami. Izvirni delovni projekt pomoči [Elektronski vir] / uredila Lea Šugman Bohinc. - 1. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov. pri vseh prispevkih, povzetki v angl. na koncu zbornika. - Kazali
ISBN 978-961-6569-41-5
a) learning difficulty b) achievement gain c) primary school d) učne težave e) šolska uspešnost f) osnovna šola g) pomoč učencem h) projekti

376.1
cdr 376.1 UČENCI z učnimi
COBISS.SI-ID 257212160


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


84.
BOŽIČ, Ana, 1987-
        Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv : diplomsko delo / Ana Božič. - Ljubljana : [A. Božič], 2011. - 128 str., [14] str., pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 119-124. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) teaching method c) special education d) branje e) didaktična metoda f) pouk po prilagojenem programu g) opismenjevanje h) fonomična metoda

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BOŽIČ, A. Opismenjevanje
COBISS.SI-ID 8918089

85.
FINC, Tjaša
        Primerjalna analiza stopnje prilagojenega vedenja glede na mesto bivanja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Tjaša Finc. - Ljubljana : [T. Finc], 2011. - 74 str., [14] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 69-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) adult c) behaviour d) duševno prizadeti e) odrasli f) vedenje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) FINC, T. Primerjalna
COBISS.SI-ID 8912713

86.
GOMBOC, Veronika, 1987-
        Zgodnja obravnava otroka z avtizmom po metodi ABA : diplomsko delo / Veronika Gomboc. - Ljubljana : [V. Gomboc], 2011. - VII, 107 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 96-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) individualization c) avtizem d) individualizacija e) vedenjska analiza f) obravnava ABA

376:616.896(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GOMBOC, V. Zgodnja
COBISS.SI-ID 8902985

87.
GOMEZEL, Anita, 1984-
        Mladostniki s težavami v socialni integraciji v družinskem in šolskem sistemu : diplomsko delo / Anita Gomezel. - Ljubljana : [A. Gomezel], 2011. - 117 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 112-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) social integration c) behaviour disorder d) mladostnik e) socialna integracija f) motnje vedenja

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1-056.47(043.2) GOMEZEL, A. Mladostniki
COBISS.SI-ID 8918857

88.
KLOBUČAR, Tadeja, 1987-
        Uporaba pravljice pri specialno pedagoški dejavnosti - socialno učenje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Tadeja Klobučar. - Ljubljana : [T. Klobučar], 2011. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 108-110. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) social learning b) backward child c) fairy tale d) socialno učenje e) otrok s posebnimi potrebami f) pravljica

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KLOBUČAR, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 8901961

89.
KRAJNC, Nataša, 1987-
        Stališča učiteljev 1. in 2. triade večinske OŠ v občini Ormož do vključevanja gibalno oviranih učencev v športno vzgojo : diplomsko delo / Nataša Krajnc. - Ljubljana : [N. Krajnc], 2011. - 83 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physically handicapped b) integration c) physical education d) telesno prizadeti e) integracija f) športna vzgoja g) gibalno ovirani h) inkluzija i) prilagojena športna vzgoja

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRAJNC, N. Stališča
COBISS.SI-ID 8892745

90.
LAPAJNE, Polona, 1986-
        Specialna olimpijada in rehabilitacijski programi v letu 2010 pri lokalnih društvih Sožitje : diplomsko delo / Polona Lapajne. - Ljubljana : [P. Lapajne], 2011. - 57 f., [3] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 54-56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) sport c) duševno prizadeti d) šport e) Specialna olimpijada f) specialne olimpijske igre g) Sožitje (društvo)

376.1:796(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LAPAJNE, P. Specialna
COBISS.SI-ID 8919881

91.
LONČAR, Simona, 1983-
        Strateško učenje pri dijakinji s specifičnimi učnimi težavami : diplomsko delo / Simona Lončar. - Ljubljana : [S. Lončar], 2011. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 97-99. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) learning strategy c) učne težave d) strategija učenja

376:37.091.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LONČAR, S. Strateško
COBISS.SI-ID 8902473

92.
POPENKO, Daša, 1984-
        Zgodnji razvoj komunikacije : diplomsko delo / Daša Popenko. - Ljubljana : [D. Popenko], 2011. - 95 str., [23] str. pril : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. [96-105}. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Smer Surdo - logo
a) infant b) communication c) dojenček d) komunikacija e) zgodnja komunikacija f) prenatalni razvoj g) postnatalni razvoj h) testi

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) POPENKO, D. Zgodnji
COBISS.SI-ID 8895305

93.
TURŠIČ, Tjaša
        Agresivni otrok in njegova sprejetost v vrtcu : diplomsko delo / Tjaša Turšič. - Ljubljana : [T. Turšič], 2011. - 118 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 93-96. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) aggressiveness b) pre-school child c) social integration d) agresivnost e) predšolski otrok f) socialna integracija

376.1:373.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TURŠIČ, T. Agresivni
COBISS.SI-ID 8910665


378 VISOKO ŠOLSTVO.


94.
CONFERENCE of the Magna Charta Observatory (2010 ; Bologna)
        Making the Magna Charta values operational : theory and practice : proceedings of the Conference of the Magna Charta Observatory, 16- 17 September 2010 / Observatory for Fundamental University Values and Rights. - Bologna : Bononia University Press : Magna Charta Observatory, 2011. - 101 str. ; 20 cm. - (Magna Charta Observatory Publications)

- Dostopno tudi na: http://www.magna-charta.org/observatoryPublication.aspx?uid={1439cc37-be2a-4ef4-8cb3-178f615ecdfb}
ISBN 978-88-7395-615-0
a) higher education - conference b) university c) visokošolsko izobraževanje - konferenca d) univerza

378
378 CONFERENCE Making
COBISS.SI-ID 8891721

95.
INTERNATIONAL DEP Workshop (2011 ; Ankaran)
        The future of (European) higher education : proceedings / International [DEP] Workshop, Ankaran, Slovenia, 5-8 May 2011. - Ljubljana : Centre for Educational Policy Studies, CEPS : Faculty of Education, 2011. - 30 f. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/ceps/projekti/dep/ankaran/Ankaran%202011%20Proceedings.pdf. - Ov. nasl. - Kratica DEP v navedbi odgovornosti ---> predgovor
a) higher education - Europe - workshop b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - delavnica

378
II 378 INTERNATIONAL Future
COBISS.SI-ID 8902729


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


96.
ŽNIDARČIČ, Karin Tanja, 1988-
        Televizija, šolski otroci in njihovi starši : diplomsko delo / Karin Tanja Žnidarčič. - Ljubljana : [K.T. Žnidarčič], 2011. - V, 61 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) television b) parent-child relation c) attitude d) televizija e) odnos med starši in otrokom f) stališče

379.823-053.5(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) ŽNIDARČIČ, K. Televizija
COBISS.SI-ID 8898377


5 NARAVOSLOVNE VEDE


97.
GOWERS, Timothy
        Matematika : zelo kratek uvod / Timothy Gowers ; [prevedel Jure Vogrinc]. - V Ljubljani : Krtina, 2011. - 156 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 16)

Prevod dela: Mathematics. - Kazalo
ISBN 978-961-260-043-3
a) mathematics b) matematika

51
51 GOWERS, T. Matematika
COBISS.SI-ID 257224960

98.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustratorja Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije Barbara Bajd ... et al.]. - 9. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm + [5] f. pril.

3.000 izv.
ISBN 978-961-6357-89-0
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)
II 5(075.2) OD MRAVLJE 1
COBISS.SI-ID 254759424

99.
        OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič ; fotografije Goran Antley ... et al.]. - 8. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

2.500 izv.
ISBN 978-961-6465-25-0
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)
II 5(075.2) OD MRAVLJE 2
COBISS.SI-ID 254759680

100.
        RAZISKUJEMO, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije arhiv DZS, Franko Florjančič, Sonja Zajc]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 110 str., [20] f. pril. : ilustr. ; 30 cm. - (Vedež 5)

ISBN 86-341-3694-9
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5(075.2) RAZISKUJEMO 5 Delovni
COBISS.SI-ID 218881536

101.
        RAZISKUJEMO, gradimo. Učbenik za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 94 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

ISBN 86-341-3693-0
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)
II 5(075.2) RAZISKUJEMO Učbenik 5
COBISS.SI-ID 224676864

102.
ZAKLJUČNA konferenca na projektu Razvoj naravoslovnih kompetenc (2011 ; Maribor)
        Zbornik povzetkov / zaključna konferenca na projektu Razvoj naravoslovnih kompetenc, Maribor, 20. september 2011 ; [urednik Vladimir Grubelnik]. - Maribor : Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6657-27-3
a) science education - project b) teaching objective c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - projekt d) učni cilj e) naravoslovne kompetence

5
II 5 ZAKLJUČNA Zbornik
COBISS.SI-ID 67671041


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


103.
        SLOVENSKI alpski svet in alpska konvencija = Slovenian Alps and Alpine convention / avtorji Franc Lobnik (uvodnik), Boštjan Anko ... [et al.] ; urednik [in] avtor Avguštin Lah ; [fotografije so prispevali Marko Čufar, celoten izbor: Marjeta Keršič-Svetel ... [et al.]. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2003 (Kranj : Trajanus). - 120 str. : barvne ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno / Svet za varstvo okolja Republike Slovenije. 2003 ; št. 10)

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 961-6315-10-2
a) environmental protection - Slovenia b) varstvo okolja - Slovenija c) Alpe d) mednarodni sporazumi e) mednarodne pogodbe f) narava g) gore h) gozdovi i) klimatologija j) voda k) zrak l) ekologija m) demografija n) turizem o) kulturna dediščina p) Triglavski narodni park

502/504
502/504 SLOVENSKI alpski
COBISS.SI-ID 127970560


51 MATEMATIKA.


104.
BÄR, Christian
        Elementary differential geometry / Christian Bär. - New York : Cambridge University Press, 2010. - XII, 317 str. : ilustr. ; 26 cm

- Sorodni elektronski vir: http://assets.cambridge.org/97805218/96719/cover/9780521896719.jpg. - Bibliografija: str. 311-312. - Kazalo
ISBN 978-0-521-89671-9 (hbk) ISBN 978-0-521-72149-3 (pbk)
a) geometry b) geometrija c) diferencialna geometrija

514
514 BÄR, C. Elementary
COBISS.SI-ID 8932681

105.
BON Klanjšček, Mirjam
        Matematika 3. Učbenik za gimnazije / Mirjam Bon Klanjšček, Bojana Dvoržak, Darjo Felda ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije so prispevali Darjo Felda, Bedenk & Co. in arhiv DZS ; tehnične risbe izdelala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

3.500 izv.
ISBN 978-961-02-0222-6
a) mathematics - textbook b) secondary education c) matematika - učbenik d) srednješolski pouk

51(075.3)
II 51(075.3) BON KLANJŠČEK, M. Matematika 3
COBISS.SI-ID 256764672

106.
HAFNER, Izidor
        Zbirka nalog s tekmovanj v razvedrilni matematiki. Del 1, 1990-1999 / Izidor Hafner s sodelavci [Jasna Bratanič ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-91896-3-4
a) logic - exercise b) logika - vaja c) razvedrilna matematika d) matematična logika e) državna tekmovanja f) osnovnošolci g) srednješolci h) študenti

510
510 HAFNER, I. Zbirka
COBISS.SI-ID 254631936

107.
KAY, David C., 1933-
        College geometry : a unified development / David C. Kay. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, cop. 2012. - XV, 636 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Textbooks in mathematics)

Bibliografija: str. 621. - Kazalo
ISBN 978-1-4398-1911-1 (hbk)
a) geometry - textbook b) geometrija - učbenik

514
514 KAY, D. C. College
COBISS.SI-ID 8930889

108.
        LINEA nova : matematika za gimnazije / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; karte Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG, Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 263 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-241-547-1
a) mathematics - textbook b) secondary education c) matematika - učbenik d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) LINEA nova
COBISS.SI-ID 255981824

109.
SALLY, Judith D.
        Geometry : a guide for teachers / Judith D. Sally, Paul J. Sally, Jr. - Berkeley : Mathematical Sciences Research Institute, MSRI ; Providence : American Mathematical Society, AMS, 2011. - X, 202 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Mathematical Circles Library. MCL ; 3)

Kazalo
ISBN 978-0-8218-5362-7 (pbk.)
a) geometry - teachers' guide b) geometrija - priročnik za učitelje

514
514 SALLY, J. D. Geometry
COBISS.SI-ID 8930633


51(043.2) MATEMATIKA.


110.
BROLIH, Anita, 1986-
        Riccatijeve diferencialne enačbe : diplomsko delo / Anita Brolih. - Ljubljana : [A. Brolih], 2011. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) diferencialne enačbe

517.923(043.2)
ZZ II 51(043.2) BROLIH, A. Riccatijeve
COBISS.SI-ID 8900425

111.
LAVRENČIČ, Tatjana, 1982-
        Preverjanje sposobnosti avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov pri učencih od 4. do 9. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Tatjana Lavrenčič. - Ljubljana : [T. Lavrenčič], 2011. - IX f., 74 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 70-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mathematics b) learning difficulty c) learning strategy d) matematika e) učne težave f) strategija učenja

51:376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LAVRENČIČ, T. Preverjanje
COBISS.SI-ID 8917321

112.
OŠTIR, Tamara, 1983-
        Pickov izrek : diplomsko delo / Tamara Oštir. - Ljubljana : [T. Oštir], 2011. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Pickov izrek d) mrežne točke e) mrežni večkotniki

514.122(043.2)
ZZ II 51(043.2) OŠTIR, T. Pickov
COBISS.SI-ID 8920137

113.
PORI, Jerca, 1985-
        Pomoč učencu s težavami pri pisnem deljenju in odštevanju v petem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Jerca Pori. - Ljubljana : [J. Pori], 2011. - X, 97 str., [8] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) mathematics c) learning strategy d) učne težave e) matematika f) strategija učenja g) pisno računanje h) avtomatizacija postopkov

51:376(043.2)
ZZ II 51(043.2) PORI, J. Pomoč
COBISS.SI-ID 8909897

114.
STRNAD, Mateja, 1987-
        Paradigmatični in narativni pristop pri poučevanju matematike : diplomsko delo / Mateja Strnad. - Ljubljana : [M. Strnad], 2011. - 75, XII str. : preglednice ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) teaching method c) matematika d) didaktična metoda e) besedilne naloge f) pragmatični pristop g) narativni pristop

37:51(043.2)
ZZ II 51(043.2) STRNAD, M. Paradigmatični
COBISS.SI-ID 8901705

115.
ZUBČIČ, Neja
        Dominacijsko število grafa : diplomsko delo / Neja Zubčič. - Ljubljana : [N. Zubčič], 2011. - VIII f., 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorija grafov d) dominacijsko število

519.17(043.2)
ZZ II 51(043.2) ZUBČIČ, N. Dominacijsko
COBISS.SI-ID 8903753


53 FIZIKA.


116.
MTPL Workshop (16 ; 2011 ; Ljubljana)
        Joint MPTL and HSCI conference : booklet / MPTL ´16 Workshop on Multimedia in Physic Teaching and Learning, HSCI 2011 Hands on Science, 15th -17th September 2011, University of Ljubljana, Slovenia ; [editor Saša Divjak]. - Ljubljana : MPTL´16 : HSCI 2011, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.
a) multimedia method b) teaching method c) physics d) multimedijska metoda e) didaktična metoda f) fizika

53
53 MTPL Joint
COBISS.SI-ID 8937801


53(043.2) FIZIKA.


117.
LUŠIN, Matjaž, 1986-
        Izdelava modela pozicionirne naprave z optoelektričnim merilnim sistemom : diplomsko delo / Matjaž Lušin. - Ljubljana : [M. Lušin], 2011. - 64 str. : ilustr., načrti ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika-tehnika
a) engineering b) measurement c) primary school d) tehnika e) merjenje f) osnovna šola g) merilni sistemi h) merjenje dolžine i) CNC krmiljenje j) pozicionirna naprava

531.714(043.2)
ZZ II 53(043.2) LUŠIN, M. Izdelava
COBISS.SI-ID 8911433


54 KEMIJA.


118.
DEVETAK, Iztok
        Peti element 9. [Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole] / Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 100 izv.
ISBN 978-961-271-110-8
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) DEVETAK, I. Peti 9
COBISS.SI-ID 257457920

119.
        MOJA prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustratorji Darko Simeršek ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan .... et al.]. - 8. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 116 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.
- - Moja prva kemija 1 [Elektronski vir] : kemija za 8. razred osnovne šole / D. Dolničar ... [et al.]. - Verzija 2.0. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-6465-82-3
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) MOJA 1 Delovni cdr 54(075.2) MOJA prva
COBISS.SI-ID 254758656

120.
        MOJA prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustratorji Jera Jakše ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Mojmir Fortuna, Tomaž Lunder]. - 6. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.
- - Moja prva kemija 2 [Elektronski vir] : kemija za 9. razred osnovne šole / S. A. Glažar ... [et al.]. - Verzija 1.0. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-241-045-2
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) MOJA 2 Delovni cdr 54(075.2) MOJA prva
COBISS.SI-ID 254758912

121.
        PETI element 9. [Učbenik za kemijo v devetem razredu osnovne šole] / Iztok Devetak ... [et al.] ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Trzin] : NTD). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 50 izv.
ISBN 978-961-271-109-2
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) PETI element 9
COBISS.SI-ID 256854528

122.
SMRDU, Andrej
        Kemijo razumem, za maturo znam : naloge iz kemije za pripravo na maturo / Andrej Smrdu. - Ljubljana : Jutro, 2011. - 2 zv. (140; 128 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Svet kemije / Jutro)

3.000 izv.
ISBN 978-961-6746-49-6
a) chemistry - exercise b) secondary school c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemijo
COBISS.SI-ID 256790272


54(043.2) KEMIJA.


123.
PETERNELJ, Zala
        Kemija v gospodinjstvu : diplomsko delo / Zala Peternelj. - Ljubljana : [Z. Peternelj], 2011. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko
a) chemistry b) experiment c) primary school d) kemija e) eksperiment f) osnovna šola

54:64(043.2)
ZZ II 54 PETERNELJ, Z. Kemija
COBISS.SI-ID 8906057


61 MEDICINA.


124.
CAMPBELL, T. Colin, 1934-
        Kitajska študija : najcelovitejša kdajkoli izdelana študija o prehrani in osupljivih posledicah prehrane ter hujšanja na dolgoročno zdravje / T. Colin Campbell in Thomas M. Campbell II. ; prevod SITIS. - 2. izd. - Maribor : SITIS, 2011 (Rače : Grafis). - 397 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The China study. - Predgovor / Howard Lyman: str. 5-6. - Uvodna beseda / John Robbins: str. 7-8. - Bibliografija: str. 359-397
ISBN 978-961-9092-23-1
a) nutrition - food b) health c) disease d) prehrana - hrana e) zdravje f) bolezen g) varovalna prehrana h) prehranski dodatki i) vegetarijanstvo j) rak (medicina) k) dejavniki tveganja l) zdrava prehrana m) raziskave

613.2
613.2 CAMPBELL, T. C. Kitajska
COBISS.SI-ID 13749558

125.
        NEENAKOSTI v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov / [avtorji Barbara Artnik ... [et al.] ; urednice Helena Jeriček Klanšček ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2011 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 320 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-961-6659-83-3
a) social inequality - Slovenia b) youth welfare c) health d) socialna neenakost - Slovenija e) socialna podpora mladim f) zdravje g) družbena neenakost h) zdravje i) prehrana j) mladina

614
II 614 NEENAKOSTI v zdravju
COBISS.SI-ID 257321472

126.
VIDMAR, Helena
        Odnos osnovnošolskih otrok gorenjske regije do zdravega načina prehranjevanja : diplomsko delo / Helena Vidmar. - Ljubljana : [H. Vidmar], 2011. - 93 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 86-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., ; Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) pupil attitude c) prehrana d) stališče učencev e) zdrava prehrana f) prehranjevanje

613.2(043.2)
ZZ II 61(043.2) VIDMAR, H. Odnos
COBISS.SI-ID 8917065


61+619


127.
        ODKRITI radost v Alzheimerjevi bolezni : negovalci pripovedujejo o radostnih trenutkih / [zbrala] Brenda Avadian ; [prevedla Sabina Podjed, pesmi prevedel Klemen Podjed]. - Britof : Nova M & A, 2004 ([Ribnica na Dolenjskem] : KVM Grafika). - 156 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sonce)

Prevod dela: Finding the joy in Alzheimer's. - O avtorici: str. 149. - Bibliografijs: str. 147-148
ISBN 961-91442-0-1
a) disease b) bolezen c) Alzheimerjeva bolezen d) nega e) osebna doživetja

616.89
616.89 ODKRITI
COBISS.SI-ID 215414784


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


128.
KOTOLENKO, Nina, 1987-
        Predikatorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke : diplomsko delo / Nina Kotolenko. - Ljubljana : [N. Kotolenko], 2011. - 54 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdo-logo
a) speech defect b) stammer c) speech therapy d) govorna motnja e) jecljanje f) logopedija

616.89-008.434-053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOTOLENKO, N. Predikatorji
COBISS.SI-ID 8901449


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


129.
MEDNARODNA elektrotehniška in računalniška konferenca (20 ; 2011 ; Portorož)
        Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19. - 21. september 2011, Portorož, Slovenija / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011 (Ljubljana : Somaru). - 2 zv. (505, [5]; 478, [5] str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572)

Na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the Twentieth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2011. - Prispevki v slov. in angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali. - Vsebina: Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika ; Simulacije, identifikacije, modeliranje ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika - ISEMEC 2011 ; Zv. B: Računalništvo in informatika ; Umetna inteligenca ; Robotika ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki
a) electrical engineering b) information science c) computer science d) elektrotehnika e) informatika f) računalništvo

62
II 62 MEDNARODNA Zbornik 2011
COBISS.SI-ID 8612948


62+66/69


130.
MURPHY, Glenn, 1908-
        Majhni koraki / Glenn Murphy ; [prevedel Peter Berden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Small steps
ISBN 978-961-01-1661-5
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke c) odpadki d) recikliranje e) energija f) varčevanje

620.9(02.053.2)
502(02.053.2)
502/504 MURPHY, G. Majhni
COBISS.SI-ID 255083776


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


131.
PLEČNIK, Teja
        Hundertwasser in modernizem : diplomsko delo / Teja Plečnik. - Ljubljana : [T. Plečnik], 2011. - 115 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 104-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) art nouveau d) dunajska secesija

7.03(043.2)
ZZ II 7(043.2) PLEČNIK, T. Hundertwasser
COBISS.SI-ID 8911177


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


132.
        MAJHNO in pametno : ekspresije sodobne slovenske arhitekture v filmu = Small and smart : expressions of contemporary Slovenian architecture in film / [kurator / curator Jeff Bickert ; fotografije lokacij / location photos Jeff Bickert, Katja Ložar]. - [Ljubljana] : Muzej za arhitekturo in oblikovanje = Museum of Architecture and design, 2011. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo v slov. in prevod v angl.
a) Sadar, Jurij b) Vuga, Boštjan c) Peterkoč, Jože d) Zorec, Maruša e) Tepina, Martina f) architecture g) film h) arhitektura i) film

72
II 72 MAJHNO in pametno
COBISS.SI-ID 514678399

133.
        OBLIKOVANJE republike : arhitektura, oblikovanje in fotografija v Sloveniji 1991-2011 = Designing the republic : architecture, design and photography in Slovenia, 1991-2011 / [uredil Matevž Čelik ; uvodna besedila Matevž Čelik ... [et al.] ; opisi projektov Matevž Čelik ... [et al.] ; fotografije Matevž Paternoster ... [et al.] ; prevodi Rawley Grau]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2011 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 253 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6669-17-7
a) art - Slovenia - 1991 - 2011 - exhibition b) umetnost - Slovenija - 1991 - 2011 - razstava c) fotografija d) arhitektura e) oblikovanje

72
II 72 OBLIKOVANJE republike
COBISS.SI-ID 256466176

134.
RESMAN, Blaž
        Uršulinke v Ljubljani / Blaž Resman ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 213)

Leto izida v CIP-u 2011. - Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 95-97
ISBN 978-961-6037-59-4
a) architecture b) arhitektura c) cerkvena umetnost d) ženski redovi e) uršulinke f) Cerkev sv. Trojice

72
72 RESMAN, B. Uršulinke
COBISS.SI-ID 256266240


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


135.
MAJSKI salon (2011 ; Trbovlje)
        Cveti sedemsto cvetov! : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov / Majski salon 2011, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, od 9. 9. do 9. 10. 2011 ; [besedilo Dejan Mehmedovič, Peter Vernik ; fotografije del last avtorjev, Peter Vernik]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2011 (Puconci : M. A. M.). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

600 izv. - Razstavljalo je 131 umetnikov
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava

75
II 75 MAJSKI Cveti
COBISS.SI-ID 67610113


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


136.
MAHNE, Nal, 1986-
        Likovna pojavnost in kulturna dediščina : diplomsko delo. - Ljubljana : [N. Mahne], 2011. - 75 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) cultural heritage b) countryside c) project method d) kulturna dediščina e) podeželje f) projektna metoda

74:373.3.016(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) MAHNE, N. Likovna
COBISS.SI-ID 8912201


73/77


137.
PALMIĆ, Nives
        Od risbe do slike : priročnik za ljubitelje likovne umetnosti / Nives Palmić. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2011 ([Medvode] : Littera picta). - 136 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 25)

800 izv.
ISBN 978-961-6819-25-1
a) drawing - reference book b) risanje - priročnik c) risarski material d) risarske tehnike e) motivi f) kompozicija

741.02(035)
7 PALMIĆ, N. Od risbe
COBISS.SI-ID 256343808


78(043.2) GLASBA.


138.
JEKOVEC, Lucija, 1985-
        Glasbene dejavnosti na osnovni šoli pod vodstvom učitelja razrednega pouka : diplomsko delo / Lucija Jekovec. - Ljubljana : [L. Jekovec], 2011. - 117 str., [39] str. pril. : ilustr. tabele, note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 112-117. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) extra-curricular activities c) primary school d) glasbena vzgoja e) interesne dejavnosti f) osnovna šola g) pevski zbor h) Orffova skupina

78:373.3.016(043.2)
ZZ II 78(043.2) JEKOVEC, L. Glasbene
COBISS.SI-ID 8895561


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


139.
OŠLAK Kranjc, Juta
        Povezanost motoričkih i morfoloških obilježja i uspješnosti u jedranju na dasci : magistarski rad / Juta Ošlak Kranjc. - Zagreb : [J. Ošlak Kranjc], 2011. - 122 f. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 120-122. - Sažetak ; Summary. - Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
a) water sport b) motor activity c) achievement d) vodni šport e) motorika f) uspešnost g) jadranje na deski h) motorične sposobnosti i) morfološke značilnosti j) antropometrija k) študenti l) testi m) meritve n) Kolmogorov-Smirnov test o) regresijska analiza p) t-test

797(043.3)
Č II 79(043.2) OŠLAK KRANJC Povezanost
COBISS.SI-ID 4050865


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


140.
GREGORIČ, Vanja
        Priljubljenost iger z žogo : diplomsko delo / Vanja Gregorič. - Ljubljana : [V. Gregorič], 2011. - IX, 55 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) ball game c) športna vzgoja d) igra z žogo

796.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) GREGORIČ, V. Priljubljenost
COBISS.SI-ID 8910921

141.
KELERT, Petra, 1985-
        Izvajanje športnih dejavnosti v oddelku podaljšanega bivanja : diplomsko delo / Petra Kelert. - Ljubljana : [P. Kelert], 2011. - VII f., 79 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 71-73. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) extra-curricular activities c) športna vzgoja d) interesne dejavnosti e) podaljšano bivanje f) gibalne dejavnosti

796(043.2)
ZZ II 79(043.2) KELERT, P. Izvajanje
COBISS.SI-ID 8908873

142.
KOSMAČ, Ana
        Ocenjevanje športne vzgoje : diplomsko delo / Ana Kosmač. - Ljubljana : [A. Kosmač], 2011. - V, 87 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 81-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola

796:37.091.26(043.2)
ZZ II 79(043.2) KOSMAČ, A. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 8911945

143.
OSREDKAR, Eva, 1985-
        Analiza 5-dnevnega programa smučanja za otroke druge triade : diplomsko delo / Eva Osredkar. - Ljubljana : [E. Osredkar], 2011. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air school b) winter sport c) šola v naravi d) zimski šport e) smučanje f) metodika učenja

796.92:37.018.53(043.2)
ZZ II 79(043.2) OSREDKAR, E. Analiza
COBISS.SI-ID 8907849

144.
RUS, Jana, 1987-
        Medpredmetno povezovanje s plesom pri športni vzgoji v 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Jana Rus. - Ljubljana : [J. Rus], 2011. - 110 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 107-108. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) dance c) interdisciplinary approach d) športna vzgoja e) ples f) medpredmetni pristop

796:373.32.016(043.2)
ZZ II 79(043.2) RUS, J. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 8915273

145.
ZORC, Barbara, 1987-
        Ocenjevanje športne vzgoje : diplomsko delo / Barbara Zorc. - Ljubljana : [B. Zorc], 2011. - VII, 101 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola

796:37.091.26(043.2)
ZZ II 79(043.2) ZORC, B. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 8911689


80/81


146.
        NA pragu besedila 1. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol] / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Janez Pukšič, fotodokumentacija Dela, iStockphoto]. - 2. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 10.000 izv. - Bibliografija: str. [151-152]
- - Na pragu besedila 1. Rešitve k delovnemu zvezku za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. - 47 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-209-765-3
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA PRAGU 1
COBISS.SI-ID 252731904


81 JEZIKOSLOVJE


147.
INTERNATIONAL Congress for the Study of Child Language (12 ; 2011 ; Montréal)
        Social, genetic and cognitive determinants in the acquisition and development of language : [program and abstracts] / 12th Congress IASCL, 19 - 23 July, 2011, Montréal, Canada. - Montréal ; Université du Québec, UQAM : International Association for the Study of Child Language, IASCL, 2011. - 288 str. : ilustr. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.iascl2011.org/files/IASCL2011-Final.pdf. - Ov. nasl.
a) language development - congress b) jezikovni razvoj - kongres

81(082)
II 81 INTERNATIONAL Social
COBISS.SI-ID 8893001


811.111 ANGLEŠČINA.


148.
DAGARIN, Mateja
        Sounds and letters : delovni zvezek za razvijanje opismenjevanja v angleščini kot tujem jeziku / Mateja Dagarin Fojkar, Urška Sešek, Janez Skela ; [ilustratorka Maja Šubic]. - Ljubljana : Tangram, 2011. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM)

ISBN 978-961-6239-68-4
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
II 811.111 DAGARIN, M. Sounds cdr 811.111 DAGARIN, M. Sounds
COBISS.SI-ID 255988736

149.
DAGARIN, Mateja
        Sounds and letters : priročnik k delovnemu zvezku za razvijanje opismenjevanja v angleščini kot tujem jeziku / Mateja Dagarin Fojkar, Urška Sešek, Janez Skela ; [ilustratorka Maja Šubic]. - Ljubljana : Tangram, 2011. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 78-79
ISBN 978-961-6239-67-7
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje c) večjezična pismenost d) tuji jeziki

811.111
II 811.111 DAGARIN, M. Sounds
COBISS.SI-ID 255718912

150.
SKELA, Janez
        Touchstone 6 : angleški jezik za 6. razred osnovne šole. [Učbenik] / Janez Skela, Alenka Gvardjančič, Dunja Marguč ; [slikovno gradivo Andrejka Čufer, Leonard Rubins, Ljubo Jančič]. - 2. natis. - Maribor : Obzorja, 2010 (Maribor : Ma-tisk). - 190 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Nasl. podrejenega dela naveden na ov.
ISBN 978-961-230-332-7
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
II 811.111 SKELA, J. Touchstone 6
COBISS.SI-ID 64930561


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


151.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 8 : slovenščina za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marta Kocjan-Barle, Dragica Perme, Matej Žist ; [ilustracije Iztok Sitar ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 136 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Znanka ali uganka 8 : slovenščina za 8. razred osnovne šole. Priročni slovarček / Marta Kocjan-Barle. - 39 str ; 21 cm
ISBN 978-961-241-568-6
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka 8. Slovar II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka 8
COBISS.SI-ID 257050368

152.
KOPČAVAR, Ileana
        Kako je prav : slovarček napak v slovenskem knjižnem jeziku / I. in C. Kopčavar. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1965 (Ljubljana : "Toneta Tomšiča"). - 180 str. ; 20 cm

a) Slovenian language b) slovenščina c) jezikovna pravila d) ločila e) naglasi

811.163.6
ZZ 811.163.6 KOPČAVAR, I. Kako je
COBISS.SI-ID 1134600

153.
POTOČNIK, Nataša, 1972-
        Slovenščina 4. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v četrtem razredu osnovne šole / Nataša Potočnik, Sonja Osterman ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 4. razredu osnovne šole
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2011. - 92 str.
Del 2. - 2011. - 92. str.
ISBN 978-961-01-0806-1 (zv. 1) ISBN 978-961-01-1320-1 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) POTOČNIK, N. Slovenščina 4
COBISS.SI-ID 256471040

154.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 7. razredu osnovne šole / Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 2 zv. (164; str) : ilustr. ; 30 cm

1.800 izv.
ISBN 978-961-01-1809-1 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0809-2 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) VOGEL, J. Slovenščina 7
COBISS.SI-ID 257379840

155.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 7. Učbenik za slovenščino - jezik v 7. razredu osnovne šole / Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik za slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole. - 800 izv.
ISBN 978-961-01-0808-5
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) VOGEL, J. Slovenščina 7
COBISS.SI-ID 255894528


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


156.
        BRANJA 4 : berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol / [avtorji posameznih poglavij] Darinka Ambrož ... [et al.] ; [ilustracije Ksenija Konvalinka ; urednica Majda Degan Kapus]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 322 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 319-322. - Kazalo
ISBN 978-961-02-0231-8
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk

82(075.3)
82 BRANJA 4
COBISS.SI-ID 257032448

157.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Književnost na maturi 2012 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - [Prenovljena izd.]. - Kamnik : Ico, 2011. - 263 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 50)

Dodoatek k nasl. naveden na ov.
ISBN 978-961-6287-96-8
a) literature - priročnik b) secondary school c) literatura - priročnik d) srednja šola e) slovenska književnost f) matura

821
II 821 JESENOVEC, A. Književnost 2012
COBISS.SI-ID 256657664

158.
MURAKAMI, Haruki
        O čem govorim, ko govorim o teku / Haruki Murakami ; [prevedel Aleksander Mermal]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 205 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Hashirukoto ni tsuite katarutoki ni boku no katarukoto
ISBN 978-961-01-1584-7
a) Murakami, Haruki (1949-)

821.581
821.581 MURAKAMI, H. O čem
COBISS.SI-ID 256288768


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


159.
KRIŽNIČ, Eva
        Morfologija pravljic avtorice Lee Fatur po Vladimirju J. Proppu : diplomska naloga / Eva Križnič. - Ljubljana : [E. Križnič], 2011. - 134 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 133-134. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica c) model ljudske pravljice d) morfologija pravljice

82.0(043.2)
ZZ II 82(043.2) KRIŽNIČ, E. Morfologija
COBISS.SI-ID 8913737

160.
VARGA, Milena
        Primerjalna analiza parvljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A) : diplomsko delo / Milena Varga. - Ljubljana : [M. Varga], 2011. - 164 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 163-164. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) ljudska pravljica d) prevodi e) priredbe

82.0(043.2)
ZZ II 82(043.2) VARGA, M. Primerjalna
COBISS.SI-ID 8913481


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


161.
BLAŽIČ, Milena
        Branja mladinske književnosti : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić ; urednica Marijanca Ajša Vižintin ; [ilustratorka Pšenica Kovačič]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 321 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 299-309. - Kazalo
ISBN 978-961-253-058-4
a) children's and youth literature b) teaching c) mladinska književnost d) pouk

82-93
82-93 BLAŽIČ, M. Branja
COBISS.SI-ID 257759744


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


162.
BAN, Katja, 1988-
        Uporaba preglednega in priporočilnega seznama mladinskih knjig v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Katja Ban. - Ljubljana : [K. Ban], 2011. - VIII, 56 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) library c) mladinska književnost d) knjižnica e) knjige za otroke f) priporočilni seznami g) anotirane knjige

821-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) BAN, K. Uporaba
COBISS.SI-ID 8916041


821.111(043.2) ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


163.
TAVČAR, Romana, 1987-
        Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Romana Tavčar. - Ljubljana : [R. Tavčar], 2011. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) fantastična pripoved

821.111(043.2)
ZZ II 82(043.2) TAVČAR, R. Obravnava
COBISS.SI-ID 8900169


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


164.
HEMINGWAY, Ernest, 1899-1961
        Starec in morje / Ernest Hemingway ; prevedel Srečko Fišer ; ilustriral Matej Stupica. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 173 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The old man and the sea. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1577-9

821.111(73)
821.111(73) HEMINGWAY, E. Starec
COBISS.SI-ID 255446784


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


165.
D'AVENIA, Alessandro
        Bela kot mleko, rdeča kot kri : roman / Alessandro D'Avenia ; [prevod, spremna beseda Janko Jožef Pirc]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2011. - 263 str. ; 22 cm

Prevod dela: Bianca come il latte, rossa come il sangue
ISBN 978-961-222-855-2 (trda vezava) ISBN 978-961-222-853-8 (broš.)

821.131.1
821.131.1 D'AVENIA, A. Bela
COBISS.SI-ID 257590272


821.133.1(043.2) FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


166.
MAV, Maja
        Primerjava mladih bralcev serije knjig in filma Luca Bessona o Arturju : diplomsko delo / Maja Mav. - Ljubljana : [M. Mav], 2011. - II, 84 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 78-79. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) fantastična pripoved d) ekranizacija

821.133.1(71)(043.2)
ZZ II 82(043.2) MAV, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 8917577


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


167.
PAVČEK, Tone
        Juri Muri po Sloveniji : tretji del stare zgodbe / Tone Pavček ; ilustracije Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011. - 59 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-272-050-6

821.163.6
II 821.163.6 PAVČEK, T. Juri
COBISS.SI-ID 256608000


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


168.
ARKO, Vida, 1957-
        Obravnava pesmi Neže Maurer v drugem triletju : diplomsko delo / Vida Arko. - Ljubljana : [V. Arko], 2011. - 65 str., [28] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) poetry c) mladinska književnost d) poezija

821.163.6(043.2)
ZZ II 82(043.2) ARKO, V. Obravnava
COBISS.SI-ID 8914505

169.
HUDI, Karmen
        Mladinska pripoved Maje Novak in branje v nadaljevanjih v tretjem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Karmen Hudi. - Ljubljana : [K. Hudi], 2011. - 99 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 92-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) fantastična pripoved

821.163.6:373.32.016(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) HUDI, K. Mladinska
COBISS.SI-ID 8905289

170.
ZUPANČIČ, Lina
        Župančičevi Mehurčki v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Lina Zupančič. - Ljubljana : [L. Zupančič], 2011. - 62 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) poetry c) mladinska književnost d) poezija e) interpretacija poezije f) komunikacijski pouk

821.163.6:373.32.016(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) ZUPANČIČ, L. Župančičevi
COBISS.SI-ID 8906313


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


171.
BALOH, Eneja
        Geografija 6. Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole / Eneja Baloh, Bojan Lenart ; [ilustrator Aleš Sedmak ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1699-8
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) BALOH, E. Geografija 6
COBISS.SI-ID 254699264

172.
GORENC, Vesna, 1984-
        Arheološke najdbe na Dolenjskem in izvajanje učnih vsebin v naravi : diplomsko delo / Vesna Gorenc. - Ljubljana : [V. Gorenc], 2011. - 100 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) history b) archaeology c) primary school d) zgodovina e) arheologija f) osnovna šola g) prazgodovinska najdišča h) Cvinger pri Dolenjskih Toplicah i) arheološka pot

902(043.2)
ZZ II 908(043.2) GORENC, V. Arheološke
COBISS.SI-ID 8920393

173.
JERAJ, Mateja, 1955-
        Ljubljana : vodnik po mestu in njegovi zgodovini / Mateja Jeraj, Jelka Melik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič, Gregor Markelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 191 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-241-565-5
a) Ljubljana b) turistični vodniki

913(497.4Ljubljana)(036)
913(497.4) JERAJ , M. Ljubljana
COBISS.SI-ID 256680192

174.
        SLOVENSKI zgodovinski atlas / [avtorji France M. Dolinar ... [et al.] ; urednika Drago Bajt, Marko Vidic ; predgovor Niko Grafenauer ; kartografija, tlorisi in tabele Mateja Rihtaršič ; imensko kazalo Alenka Božič ... et al.]. - 1. nat. - Ljubljana : Nova revija, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - XX, 253 str. : ilustr. ; 31 cm

10.000 izv.
ISBN 978-961-6580-89-2
a) history - Slovenia - atlas b) zgodovina - Slovenija - atlas

912.442
Č II 912 SLOVENSKI zgodovinski
COBISS.SI-ID 256791808


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


175.
VAVTAR, Maja, 1987-
        Sevnica : družboslovne vsebine na razredni stopnji devetletke : diplomsko delo / Maja Vavtar. - Ljubljana : [M. Vavtar], 2011. - 74 str., [10] str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) society c) domoznanstvo d) družba e) Sevnica f) spoznavanje okolja

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) VAVTAR, M. Sevnica
COBISS.SI-ID 8900937


93(043.2) ZGODOVINA.


176.
ŽABERL, Nina, 1987-
        Poznavanje ključnih pojmov, povezanih z zgodovino Slovenije v 5. in 9. razredu devetletke : diplomsko delo / Nina Žaberl. - Ljubljana : [N. Žaberl], 2011. - 68 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 59-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) history b) curriculum c) primary school d) zgodovina e) kurikulum f) osnovna šola

93/94(497.4)(043.2)
ZZ II 93(043.2) ŽABERL, N. Poznavanje
COBISS.SI-ID 8901193


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


177.
CENCIČ, Mira
        Primorska sredina v primežu bratomorne vojne / Mira Cencič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011. - 394 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 367-371
ISBN 978-961-213-212-5
a) twentieth century history - Slovenia b) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija c) Primorska d) NOB e) OF f) politika

94(497.4)
94(497.4) CENCIČ, M. Primorska
COBISS.SI-ID 257192960


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO