COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novembrske novosti


1.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Kaj je znanost? : poročilo o stanju vednosti v dobi interneta / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti : Studia humanitatis, 2011 (Begunje : Cicero). - 279 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 263-269. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-92545-4-7 (Kvarkadabra)
a) sciences b) knowledge c) information technology d) vede e) znanje f) informacijska tehnologija g) filozofija znanosti h) spoznavna teorija i) internet

001
001 DOLENC, S. Kaj je znanost?
COBISS.SI-ID 255702528


0 SPLOŠNO.


2.
        DOCTORAL education : research-based strategies for doctoral students, supervisors and administrators / Lynn McAlpine, Cheryl Amundsen, editors. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2011. - xii, 213 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-94-007-0506-7 ISBN 978-94-007-0507-4 (ebk)
a) post-graduate study b) academic degree c) doctorate d) podiplomski študij e) akademska stopnja f) doktorat

001
001 DOCTORAL
COBISS.SI-ID 9032265

3.
MANGEN, Anne
        The impact of digital technology on immersive fiction reading : a cognitive-phenomenological study / Anne Mangen. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, cop. 2009. - 321 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 284-321
ISBN 978-3-639-14912-8
a) science fiction b) reading c) phenomenology d) media technology e) znanstvena fantastika f) branje g) fenomenologija h) medialogija

028
028 MANGEN, A. The impact
COBISS.SI-ID 8988233


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
CARR, Nicholas G., 1959-
        Plitvine : kako internet spreminja naš način razmišljanja, branja in pomnjenja / Nicholas Carr ; prevedla Tanja Ahlin. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 (Grosuplje : Grafis trade). - 256 str. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja / Cankarjeva založba)

Prevod dela: The shallows. - 500 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 227-230
ISBN 978-961-231-810-9
a) computer science b) reading c) računalništvo d) branje e) internet f) miselni modeli g) bralna kultura h) bralne navade

004.7
004.7 CARR, N. Plitvine
COBISS.SI-ID 258420224

5.
HARASIM, Linda Marie, 1949-
        Learning theory and online technologies / Linda Harasim. - New York ; London : Routledge, 2012. - X, 191 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 183-186. - Kazalo
ISBN 978-0-415-99975-5 (hbk) ISBN 978-0-415-99976-2 (pbk) ISBN 978-0-203-84693-3 (ebk)
a) educational technology b) didactic use of computer c) learning theory d) izobraževalna tehnologija e) didaktična uporaba računalnika f) teorija učenja g) internet h) sodelovalno učenje

004.4
004.4 HARASIM, L. Learning
COBISS.SI-ID 8986953

6.
MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (14 ; 2011 ; Ljubljana)
        Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A = Proceedings of the 14th International Multiconference Information Society - IS 2011, October 10th-14th, 2011, Ljubljana, Slovenia : volume A / uredili, edited by Marko Bohanec ... [et al.]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - X, 550 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973)

- Dostopno tudi na: http://is.ijs.si/is/is2011/zborniki/Zbornik%20A%20-%20Komplet.pdf. - 80 izv. - Bibliografija in povzetki pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Inteligentni sistemi = Intelligent systems ; Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča (SiKDD 2011) = Data mining and data warehouses (SiKDD 2011) ; Sodelovanje, programi in storitve v informacijski družbi = Collaboration, software and services in information society ; Kognitivne znanosti = Cognitive sciences ; Kognitonika = Cognitonics ; Robotika = Robotics ; Internet in Slovenija: 1985-1995 = Internet and Slovenia: 1985-1995 ; Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi = Education in information society
ISBN 978-961-264-035-4
a) information science - conference b) cognition c) database d) informatika - konferenca e) kognicija f) podatkovna zbirka

004
II 004 MEDNARODNA Zbornik 14
COBISS.SI-ID 258045696


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
KERMC, Nataša
        Uporaba Googlovih storitev pri poučevanju v 3. triadi osnovne šole : diplomsko delo / Nataša Kermc. - Ljubljana : [N. Kermc], 2011. - 59 str., XXVI : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/492 . - Bibliografija: str. 92-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) didactic use of computer b) taxonomy c) didaktična uporaba računalnika d) taksonomija e) Google f) sodelovalno učenje

004.7:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) KERMC, N. Uporaba
COBISS.SI-ID 9017161

8.
LAJOVIC, Primož
        Sistem za podporo učenju z uporabo večpredstavnosti : diplomsko delo / Primož Lajovic. - Ljubljana : [P. Lajovic], 2011. - 46 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/491 . - Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) multimedia method c) računalništvo d) multimedijska metoda e) internet f) Joomla g) večpredstavnost h) e-učenje i) e-gradiva

004.55:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) LAJOVIC, P. Sistem
COBISS.SI-ID 9016905


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


9.
DOCUMENTA (12 ; 2007 ; Kassel)
        Education. 1, Engaging audiences, opening institutions / Documenta 12 ; edited by Wanda Wieczorek ... [et al.] ; [translation Helen Ferguson ... et al.]. - 1st ed. - Zürich ; Berlin : Diaphanes, 2009. - 213 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 DVD

ISBN 978-3-03734-081-3
a) museum b) teaching c) interaction d) muzej e) pouk f) interakcija g) Documenta h) muzejska pedagogika i) muzejski oblikovalci j) muzeji sodobne umetnosti k) muzejski koncepti

069
069 DOCUMENTA Education Č cdr 069 DOCUMENTA Education
COBISS.SI-ID 288239

10.
DOCUMENTA (12 ; 2007 ; Kassel)
        Education. 2, Between critical practice and visitor service : results of a research project / Documenta 12 ; edited by Carmen Mörsch and the Research Team of the Documenta 12 education ; [translation Nathaniel McBride ... et al.]. - 1st ed. - Zürich ; Berlin : Diaphanes, 2009. - 369 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-3-03734-082-0
a) museum b) art activity c) art education d) muzej e) umetniška dejavnost f) likovna vzgoja g) Documenta h) muzejska pedagogika i) muzeji sodobne umetnosti

069
069 DOCUMENTA Education
COBISS.SI-ID 288495

11.
VODEB, Vlasta
        Muzeji, javnost, dostopnost / Vlasta Vodeb, Rajka Bračun Sova = [fotografije Rajka Bračun Sova ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2011. - 62 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij
ISBN 978-961-6390-30-9
a) museum b) muzej c) muzejske zbirke d) dostopnost e) obiskovalci

069
069 VODEB, V. Muzeji
COBISS.SI-ID 258418688


069(043.2) MUZEJSKA PEDAGOGIKA


12.
ŽUST, Saša
        Interdisciplinarni pristop k interpretaciji likovnega dela v muzeju : Pilonov portret Marija Kogoja v Moderni galeriji : diplomsko delo / Saša Žust. - Ljubljana : [S. Žust], 2011. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/499/. - Bibliografija: str. 87-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) interdisciplinary approach c) museum d) likovna vzgoja e) medpredmetni pristop f) muzej

069:7.01(043.2)
ZZ II 069(043.2) ŽUST, S. Interdisciplinar.
COBISS.SI-ID 9021769


1 FILOZOFIJA.


13.
MUNN, Norman Leslie, 1902-
        Psychology : the fundamentals of human adjustment / Norman L. Munn. - 5th ed. - Boston [etc.] : Houghton Mifflin Company, 1966. - XV,716 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

a) psihologija

159.9(075.8)=20
ZZ 159.9 MUNN, N. L. Psychology
COBISS.SI-ID 6778937

14.
PUNCER, Mojca
        Sodobna umetnost in estetika / Mojca Puncer. - 1. natis. - Ljubljana : Publicistično društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti ; Maribor : Pedagoška fakulteta, 2010 (Ljubljana : Hren). - 333 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Eos / Publicistično društvo ZAK ; knj. 1)

300 izv. - Bibliografija: str. 305-321. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6747-05-9 (ZAK)
a) art b) aesthetics c) umetnost d) estetika e) filozofija umetnosti f) vizualna umetnost

111.852
111.852 PUNCER, M. Sodobna
COBISS.SI-ID 254087936


159.9 PSIHOLOGIJA.


15.
JOLLEY, Richard P.
        Children and pictures : drawing and understanding / Richard P. Jolley. - Malden (MA) : Wiley-Blackwell, 2010. - XI, 377 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [331]-361. - Kazali
ISBN 978-1-4051-0543-9 (hbk) ISBN 978-1-4051-0544-6 (pbk)
a) otroška risba b) vrednotenje c) diagnostika

159.922.7
159.922.7 JOLLEY, R. Children
COBISS.SI-ID 40448354

16.
KONGRES psihologov SFRJ (4 ; 1971 ; Bled)
        Psihološke razprave, [ra]s[prave] / [IV. kongres psihologov, psihologa SFRJ, Bled, 13.-17.X.1971 ; uredil kongresni odbor 4. kongresa psihologov SFRJ = uredio kongresni odbor 4. kongresa psihologa SFRJ]. - V Ljubljani : Društvo psihologov Slovenije = Društvo psihologa : Filozofska fakulteta = Filozofski fakultet, 1972 (Ljubljana : J. Pleško). - 510 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., srb. ali hrv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v angl. pri nekaterih prispevkih
a) psychology - congress b) psihologija - kongres

159.9
ZZ 159.9 KONGRES Psihološke
COBISS.SI-ID 936968

17.
        LEARNING and cognition in education / editor Vibeke Grover Aukrust. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2011. - XII, 272 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-12-381438-8 (hbk)
a) learning b) cognition c) učenje d) kognicija

159.955
II 159.955 LEARNING and cognition
COBISS.SI-ID 9034825

18.
LEVAY, Simon
        Gay, straight, and the reason why : the science of sexual orientation / Simon LeVay. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2011. - XVII, 412 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 331-392. - Kazali
ISBN 978-0-19-973767-3 (brezkislinski papir) ISBN 0-19-973767-3
a) homosexuality b) sex c) sexual behaviour d) homoseksualnost e) spol f) spolno vedenje

159.9
159.9 LEVAY, S. Gay
COBISS.SI-ID 9027657

19.
POSVETOVANJE psihologov Slovenije (15 ; 1986 ; Radenci)
        XV. posvetovanje psihologov Slovenije, Radenci - oktober 1986 / [uredil Janez Gregorač]. - Ljubljana : Društvo psihologov SR Slovenije, 1987 (Ljubljana : Pleško). - 209 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija pri večini referatov
a) psychology - conference b) psihologija - konferenca

159.9
ZZ 159.92 POSVETOVANJE psihologov
COBISS.SI-ID 22432001

20.
POSVETOVANJE psihologov Slovenije (1977 ; Portorož)
        Posvetovanje psihologov Slovenije, Portorož, november 1977 / [uredil Janez Gregorač]. - Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije, 1978 (Ljubljana : Pleško). - 323 cm ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
a) psychology - conference b) psihologija - konferenca

159.92
ZZ 159.92 POSVETOVANJE psihologov
COBISS.SI-ID 11275009

21.
POSVETOVANJE psihologov Slovenije (1978 ; Portorož)
        Posvetovanje psihologov Slovenije, Portorož, november 1978 / [uredil Janez Gregorač]. - Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije, 1979 (Ljubljana : Pleško). - 378 str. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) psychology - conference b) psihologija - konferenca

159.92
ZZ 159.92 POSVETOVANJE psihologov
COBISS.SI-ID 4320769

22.
POSVETOVANJE psihologov Slovenije (1983 ; Portorož)
        Posvetovanje psihologov Slovenije, Portorož, november 1983 / [uredil Janez Gregorač]. - Ljubljana : Društvo psihologov SR Slovenije, 1984 (Ljubljana : Pleško). - 339 str. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
a) psychology - conference b) psihologija - konferenca

159.92
ZZ 159.92 POSVETOVANJE psihologov
COBISS.SI-ID 14758913

23.
POSVETOVANJE psihologov Slovenije (1985 ; Radenci)
        Posvetovanje psihologov Slovenije, Radenci, november 1985 / [uredil Janez Gregorač]. - Ljubljana : Društvo psihologov SR Slovenije, 1986 (Ljubljana : Pleško). - 376 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
a) psychology - conference b) psihologija - konferenca

159.92
ZZ 159.92 POSVETOVANJE psihologov
COBISS.SI-ID 16910593

24.
POSVETOVANJE psihologov Slovenije o psihoprognostiki (3 ; 1975 ; Portorož)
        Posvetovanje psihologov Slovenije o psihoprognostiki : [Portorož, 5. do 7.] november 1975 / uredil Janez Gregorač. - [Ljubljana] : Društvo psihologov SR Slovenije, 1976. - 109 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
a) psychology - conference b) psihologija - konferenca

159.92
ZZ 159.92 POSVETOVANJE psihologov
COBISS.SI-ID 932872

25.
        RAZVOJNA psihologija : izbrane teme / [urednici] Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič. - 2. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 294 str. : ilustr. ; 24 str.

Bibliografija na koncu poglavja. - Kazali
ISBN 978-961-237-447-1
a) developmental psychology b) razvojna psihologija c) spoznavni razvoj d) psihosocialni razvoj e) psihološko raziskovanje

159.92
159.92 RAZVOJNA psihologija
COBISS.SI-ID 257458432

26.
WOLF, Maryanne
        Proust and the squid : the story and science of the reading brain / Maryanne Wolf ; illustrations by Catherine Stoodley. - New York : Harper, cop. 2007. - XI, 308 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 237-295. - Kazalo
ISBN 978-0-06-018639-5 (hbk) ISBN 0-06-018639-9 (hbk)
a) brain b) reading c) dyslexia d) možgani e) branje f) disleksija

159.95
159.95 WOLF, M. Proust
COBISS.SI-ID 1097389406


17 ETIKA.


27.
GRŽAN, Karel
        Iščemo vrednote / Karel Gržan ; ilustrirala Paola Bertolini Grudina ; [spremna beseda Stanislav Lipovšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2011 (Tiskano v Sloveniji). - 33 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Mavrična knjižnica)

2.000 izv.
ISBN 978-961-222-859-0
a) value - childrens' book b) vrednota - knjiga za otroke

17
II 17 GRŽAN, K. Iščemo
COBISS.SI-ID 257733632


2 VERSTVO.


28.
ŠMITEK, Zmago
        Mitološko izročilo Slovencev : svetinje preteklosti / Zmago Šmitek. - 1. ponatis. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 428 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Posebne izdaje / Študentska založba)

Bibliografija: str. 383-391. - Kazali. - Summary
ISBN 978-961-6446-89-1
a) folk culture b) mythology c) ljudska kultura d) mitologija e) Slovenci f) slovensko ljudsko izročilo g) miti h) mitološke osebe i) indoevropski miti j) slovanska mitologija k) primerjalna mitologija l) kozmogonija m) kulturna antropologija

257
2 ŠMITEK, Z. Mitološko
COBISS.SI-ID 258460672


3 DRUŽBENE VEDE


29.
        EDUCATION for all by 2015 : will we make it?. - Paris : UNESCO ; Oxford : Oxford University Press, 2007. - X, 434 str. : ilustr. ; 28 cm. - (EFA global monitoring report ; 2008)

Bibliografija: str. 396-416. - Kazalo
- - Education for all by 2015 : will we make it? : summary. - 39 str.
ISBN 978-0-19-953263-6 (OUP ISBN) ISBN 978-92-3-104058-0 (UNESCO ISBN)
a) liberal education b) access to education c) equal opportunity d) splošno izobraževanje e) dostopnost izobraževanja f) enakost možnosti g) osnovno izobraževanje h) temeljno izobraževanje i) statistični podatki

37(100)
II 37.01 EDUCATION for all
COBISS.SI-ID 15726393

30.
PENTLEY, Elizabeth
        Roditeljska moć : veština saradnje sa detetom / Elizabet Pentli ; prevod sa engleskog Olgica Vuković. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2008 (Novi Sad : Daniel print). - 227 str. ; 22 cm. - (Edicija Sazrevanje)

Prevod dela: Kid cooperation : how to stop yelling, nagging & pleading and get kids to cooperate / Elizabeth Pantley. - Avtorjeva slika na ov. - 1.000 izv. - Str. 9: Uvodna reč / Vilijam Sirs. - Str. 11-12: Predgovor / Luiz Bejts Ejms. - O avtorju: str. 227.
ISBN 978-86-86653-17-8
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom

37.018.1
159.922.7
37.018 PENTLEY, E. Roditeljska
COBISS.SI-ID 234389255

31.
SUZIĆ, Nenad
        Psihološke i pedagoške radionice / Nenad Suzić. - 1. izd. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2010. - 283 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. na hrbtu: Radionice. - O avtorju: str. 283. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 281-282
ISBN 978-86-86653-31-4
a) teaching method b) workshop c) didaktična metoda d) delavnica

37.091.33-027.22(035)
37.015.3
371.3 SUZIĆ, N. Psihološke
COBISS.SI-ID 14740018


30+316


32.
IRŠIČ, Marko
        Umetnost obvladovanja konfliktov / Marko Iršič ; [spremna beseda Gabi Čačinovič-Vogrinčič]. - Ljubljana : Rakmo - Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo, 2004 ([Kranj] : Oman). - 238 str. : ilustr. ; 21 cm

Knjigi na pot / Gabi Čačinovič Vogrinčič: str. 7-8. - Bibliografija: str. 231-234
ISBN 961-91419-0-3
a) dispute settlement b) interpersonal relations c) social interaction d) reševanje sporov e) medosebni odnosi f) socialna interakcija

316.482
316.6 IRŠIČ, M. Umetnost
COBISS.SI-ID 214832640

33.
        LGBTQ slovar : slovar lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih, transseksualnih in queer besed / [urednice in urednik Špela Bibič ... et al.]. - Ljubljana : Kulturni center Q (klub Tiffany), Društvo ŠKUC, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. ; 21 cm

- Dostopno tudi na: http://www.kulturnicenterq.org/lgbtqslovar/. - 300 izv.
ISBN 978-961-6751-41-4
a) homosexuality - vocabulary b) homoseksualnost - besednjak

613.885(038)
316.723-055.3(038)
Č 316.7 LGBTQ slovar
COBISS.SI-ID 255105792


316 SOCIOLOGIJA.


34.
DEKLEVA, Bojan
        Longitudinalno raziskovanje socialno patoloških pojavov : teoretični modeli in metodologije sledenja individualnega razvoja / Bojan Dekleva in Sonja Žorga. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti UEK, 1993. - 203 str. : tabele ; 30 cm. - (Raziskava ; št. 103)

Bibliografija: str. 193-203
a) juvenile delinquency b) behaviour disorder c) social adjustment d) mladoletniško prestopništvo e) motnje vedenja f) socialna prilagojenost g) socialna patologija h) longitudinalne študije

316.6
ZZ 316.6 DEKLEVA, B. Longitudinalno
COBISS.SI-ID 45902

35.
        WORKING with children, young people and families / edited by Graham Brotherton, Helen Davies and Gillian McGillivray. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2010. - 200 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84860-988-4 ISBN 978-1-84860-989-1 (pbk)
a) child care b) family c) social service d) otroško skrbstvo e) družina f) socialna služba

316.6
316.6 WORKING
COBISS.SI-ID 9029705


34/35


36.
ŽIŠT, Damijana
        Utrinki iz življenja za rešetkami : skrivnostni svet zaporniškega življenja v slovenskih zaporih / Damijana Žišt. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 350 str., [16] str. barvnih pril. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 323 = 179, 1. Dokumenta)

2.000 izv. - O avtorici: str. 349-350. - Bibliografija: str. 337-348
ISBN 978-961-00-0797-5
a) prisoner b) prison c) violence d) zapornik e) zapor f) nasilje g) slovenski zapori

343
343 ŽIŠT, D. Utrinki
COBISS.SI-ID 245351936


343.915


37.
HOFFMANN, John Patrick, 1962-
        Delinquency theories : appraisals and applications / John P. Hoffmann. - London ; New York : Routledge, 2011. - VII, 308 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 263-300. - Kazalo
ISBN 978-0-415-78186-2 (hbk) ISBN 0-415-78186-8 (hbk) ISBN 978-0-415-78187-9 (pbk) ISBN 0-415-78187-6 (pbk)
a) juvenile delinquency b) criminology c) mladoletniško prestopništvo d) kriminologija e) delinkvenca f) prestopništvo g) teorija

343.915
343.915 HOFFMANN, J.P. Delinquency
COBISS.SI-ID 2229738


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


38.
JURANČIČ Šribar, Luna
        Delo na robu : izkušnje pri razvoju Posredovalnice rabljenih predmetov / Luna Jurančič Šribar in Monika Cerar. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2011 ([Domžale] : Tiskarna Vovk). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 72
ISBN 978-961-92747-2-9
a) social handicap b) project c) employment opportunities d) socialna prizadetost e) projekt f) možnosti zaposlitve g) socialna ekonomija h) Posredovalnica rabljenih predmetov

36
36 JURANČIČ Š., L. Delo
COBISS.SI-ID 258212608

39.
        PROSTOVOLJNO delo na področju socialnih dejavnosti : zbornik strokovnih razprav / [urednik Blaž Mesec ; izdala Višja šola za socialne delavce]. - Ljubljana : Univerzum, 1984. - 246 str. ; 20 cm. - (Socialno delo ; 3)

1.000 izv. - Bibliografija pri večini referatov. - Summary
a) social work b) voluntary work c) social service d) socialno delo e) prostovoljno delo f) socialna služba

36
36 PROSTOVOLJNO delo
COBISS.SI-ID 6123264


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


40.
BLAIS, Marie-Claude
        O pogojih vzgoje / Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet, Dominique Ottawi ; [prevod Miha Marek]. - Ljubljana : Krtina, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - (Zbirka Krt ; 162)

Prevod dela: Conditions de l'éducation. - Marcel Gauchet in pogoji možnosti vzgoje/Marjan Šimenc: str. 219-224
ISBN 978-961-260-049-5
a) family education b) authority c) knowledge d) družinska vzgoja e) avtoriteta f) znanje

37.01
37.01 BLAIS, M. O pogojih
COBISS.SI-ID 258001408

41.
        The CHINA educational development yearbook. Volume 3 / chief editor Yang Dongping. - Leiden ; Boston : Brill, 2011. - XIX, 332 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Chinese academy of social sciences yearbooks: Educational development ; vol. 3, ISSN 1876-5106)

Kazalo
ISBN 978-90-04-18251-6 (hbk) ISBN 90-04-18251-9 (hbk)
a) development of education - China b) educational policy c) financing d) razvoj vzgoje in izobraževanja - Kitajska e) politika vzgoje in izobraževanja f) financiranje

37(510)
37.01 CHINA
COBISS.SI-ID 8994377

42.
DAVIS, Stephen F.
        Cheating in school : what we know and what we can do / Stephen F. Davis, Patrick F. Drinan, and Tricia Bertram Gallant. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2009 (Printed in Singapore). - XI, 255 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Kazali
ISBN 978-1-4051-7805-1 (hbk) ISBN 978-1-4051-7804-4 (pbk)
a) cheating b) prevention c) school d) goljufija e) prevencija f) šola g) plagiatorstvo h) korupcija i) akademska integriteta

37.091.5
371.5 DAVIS, S. Cheating
COBISS.SI-ID 43619170

43.
DAWES, Lyn
        Talking points : discussion activities in the primary classroom / Lyn Dawes with Paul Warwick. - London ; New York : Routledge, cop. 2012. - VIII, 136 str. : ilustr. ; 25 cm. - (A David Fulton Book)

Further reading: str. 136
ISBN 978-0-415-61459-7 (pbk)
a) didaktična metoda b) diskusija c) ustno izražanje

37.091.3
371.3 DAWES, L. Talking
COBISS.SI-ID 9008201

44.
DAWES, Lyn
        Talking points : discussion activities in the primary classroom / Lyn Dawes with Paul Warwick. - London ; New York : Routledge, cop. 2012. - VIII, 136 str. : ilustr. ; 26 cm

Further reading: str. 136
ISBN 978-0-415-61458-0 (hbk)
a) teaching method b) discussion c) oral expression d) didaktična metoda e) diskusija f) ustno izražanje

37.091.3
371.3 DAWES, L. Talking
COBISS.SI-ID 9007945

45.
        FIFTY modern thinkers on education : from Piaget to the Present / edited by Joy A. Palmer ; advisory editors Liora Bresler and David E. Cooper. - Repr. - London ; New York : Routledge, 2010, cop. 2001. - XV, 290 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 0-415-22408-X (hbk) ISBN 0-415-22409-8 (pbk) ISBN 978-0-415-22408-6 (hbk) ISBN 978-0-415-22409-3 (pbk)
a) education - biography b) vzgoja in izobraževanje - biografija

37.01(082)
37.01 FIFTY modern
COBISS.SI-ID 9004617

46.
        FLEKSIBILNI predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole : zbornik prispevkov strokovnega posveta, Podčetrtek, 29. in 30. september 2011 / [avtorji prispevkov Fani Nolimal ... [et al.] ; organizator Zavod RS za šolstvo]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

270 izv. - BSDOCID160565. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-234-997-4
a) curriculum b) curriculum subject c) primary school d) kurikulum e) učni predmet f) osnovna šola g) fleksibilni predmetnik

373.3.091.2(082)
II 373.3 FLEKSIBILNI predmetnik
COBISS.SI-ID 257885440

47.
        KANT and education : interpretations and commentary / edited by Klas Roth and Chris W. Surprenant. - London ; New York : Routledge, cop. 2012. - XXIV, 233 str. ; 24 cm. - (Routledge studies in contemporary philosophy ; 29)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-88980-3 (hbk) ISBN 0-415-88980-4 (hbk) ISBN 978-0-203-34808-6 (ebk)
a) Kant, Immanuel (1724-1804) b) philosophy of education c) pedagoška filozofija

37.01
37.01 KANT and education
COBISS.SI-ID 9007689

48.
KOVACS-Cerovic, Tünde
        Parent participation in the life of schools in South East Europe : school governance and social inclusion : involvement of parents / Tünde Kovacs-Cerovic, Vlasta Vizek-Vidovic, Steve Powell. - Ljubljana : Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies, CEPS, 2010. - 130 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu ov.: Found for an open society - Serbia. - Bibliografija: str. 99-100. - Kazalo
ISBN 978-961-253-063-1
a) parent-school relation b) parent participation c) school based management d) odnos med starši in šolo e) sodelovanje staršev f) vodenje šole

37.091.113(4-12)
II 371 KOVACS-C., T. Parent
COBISS.SI-ID 256572928

49.
LATTA, Nigel
        Kako deci postaviti granice i pri tom sačuvati živce / Najdžel Lata ; prevod s engleskog Kornelija Odri Rakić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2011 (Novi Sad : Daniel print). - 296 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Politically incorrect parenting-before your kids drive you crazy / Nigel Latta. - 1.000 izv.
ISBN 978-86-86653-60-4
a) parent-child relation b) family education c) odnos med starši in otrokom d) družinska vzgoja

37.018
37.018 LATTA, N. Kako
COBISS.SI-ID 265807879

50.
        MALA knjiga za velike starše : priročnik za vzgojo otrok / Zoran Milivojević ... [et al.] ; [urednica Tanja Zagorc ; ilustrator Rajko Bajt]. - 3. izd. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2008 (Novi Sad : Daniel print). - 118 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 117
ISBN 978-86-86653-13-0
a) family education - reference book b) parent-child relation c) družinska vzgoja - priročnik d) odnos med starši in otrokom

37.018
37.018 MALA knjiga
COBISS.SI-ID 6173726

51.
MONTESSORI, Maria
        Srkajoči um / Maria Montessori ; [prevedla Apolonija Klančar Kobal ; fotografije iz Angelinega vrtca in družinskih arhivov]. - 2. ponatis slovenske izd. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2011 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 305 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Montessori)

Prevod dela: The absorbent mind; izv. nasl.: La mente del bambino : mente assorbente. - Montessori pedagogika / Melita Kordeš Demšar: str. 7-10. - Srkajoči um Marie Montessori - vzpodbuda tudi za slovenske starše / Marja Strojin: str. 11-15. - Spremna beseda / Apolonija Klančar Kobal: str. 16-27. - Opomba prevajalca (k angleški izdaji) / Claude A. Claremont: str. 30. - Uvod k prvi italijanski izdaji "Srkajočega uma" / Mario Montessori: str. 28-29. - O avtorici na zavihkih ov.
ISBN 978-961-91798-0-2
a) early childhood education - reference book b) pre-school child c) vzgoja v ranem otroštvu - priročnik d) predšolski otrok e) Montessori pedagogika f) psihosocialni razvoj g) vzgojni sistemi

373.2(035)
37.091.4Montessori
37.015
371.481 MONTESSORI, M. Srkajoči
COBISS.SI-ID 254455296

52.
        PHILOSOPHY of education : an anthology / edited by Randall Curren. - Malden, MA : Blackwell, 2007. - XX, 582 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Blackwell philosophy anthologies ; 27)

Bibilografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-1-4051-3022-6 (hbk) ISBN 978-1-4051-3023-3 (pbk)
a) philosophy of education b) aims of education c) authority d) curriculum e) discipline f) pedagoška filozofija g) vzgojni cilji h) avtoriteta i) kurikulum j) disciplina

37.01
37.01 PHILOSOPHY
COBISS.SI-ID 1546327

53.
PRAUSE, Gerhard
        Geniji v šoli : legenda in resnica o uspehu v življenju / Gerhard Prause ; [prevedel Stanko Jarc]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1977 (Celje : Aero). - 315 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Genies in der Schule. - Prevajalčeva pripomba: str. 315. - Imensko kazalo in literatura: str. 297-314
a) gifted b) achievement gain c) school failure d) nadarjeni e) šolska uspešnost f) šolski neuspeh

371.212.3
371.212.3 PRAUSE, G. Geniji
COBISS.SI-ID 10462209

54.
        The ROUTLEDGE companion to education / edited by James Arthur and Andrew Peterson. - London ; New York : Routledge, cop. 2012. - XVI, 400 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-58346-6 (hbk) ISBN 0-415-58346-2 (hbk) ISBN 978-0-415-58347-3 (pbk) ISBN 0-415-58347-0 (pbk) ISBN 978-0-203-80224-3 (ebk) ISBN 0-203-80224-1 (ebk)
a) educational theory b) education system c) schooling d) teorija vzgoje in izobraževanja e) sistem vzgoje in izobraževanja f) šolanje

37
Č 37 The ROUTLEDGE companion
COBISS.SI-ID 9007177

55.
        The ROUTLEDGE education studies reader / edited by James Arthur and Ian Davies. - London ; New York : Routledge, 2010. - X, 371 str. : preglednice ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-48235-6 (hbk) ISBN 978-0-415-48236-3 (pbk)
a) philosophy of education b) history of education c) educational research d) pedagoška filozofija e) zgodovina pedagogike f) pedagoško raziskovanje

37.01
37.01 ROUTLEDGE education
COBISS.SI-ID 9036361

56.
SLOVENSKI kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo (5 ; 2011 ; Rogla)
        Moči stroke : zbornik povzetkov 5. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 21.-23. oktober 2011 / uredila Andreja Grobelšek. - Ljubljana : Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2011. - 99 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-90563-6-3
a) sciences of education b) occupation c) pedagoške vede d) poklic e) socialna pedagogika f) posvetovanja

37.013.42(082)
II 37 SLOVENSKI Moči
COBISS.SI-ID 258143744

57.
        SLOVENŠČINA : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje / Vida Medved Udovič ... [et al.] ; [ilustratorji Jelka Reichman ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 3 zv. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina:
Del 1. - 2011. - 63 str. - 800 izv.
Del 2. - 2011. - 87 str. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [88]
Del 3. - 2011. - 95 str. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [96]
ISBN 978-961-01-0595-4 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0605-0 (zv. 2) ISBN 978-961-01-0647-0 (zv. 3)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6 SLOVENŠČINA Zvezek za
COBISS.SI-ID 256928256

58.
        THINKING education through Alain Badiou / edited by Kent den Heyer. - Malden, MA : Wiley-Blackwell, cop. 2010. - XII, 115 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Educational philosophy and theory special issues)

"Originally published as volume 42, issue 2 of 'Educational Philosophy and Theory'". - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4443-3742-6 (pbk) ISBN 1-4443-3742-4 (pbk)
a) Badiou, Alain (1937-) b) philosophy of education c) pedagoška filozofija

37.01
37.01 THINKING education
COBISS.SI-ID 9030473

59.
WORLD Conference on Technology and Engineering Education (2 ; 2011 ; Ljubljana)
        Conference proceedings [Elektronski vir] / 2nd World Conference on Technology and Engineering Education, Ljubljana, Slovenia, 5 - 8 September 2011 ; edited by Zenon J. Pudlowski and Slavko Kocijancic. - El. zbornik. - Melburne : World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

- Dostopno tudi na: http://www.wiete.com.au/2nd%20wctee%20proceedings.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 129 str. - Bibliografija in izvlečki pri posameznih prispevkih
ISBN 978-0-9807664-3-1
a) engineering - conference b) teaching c) tehnika - konferenca d) pouk

37:62
cdr 37 WORLD Conference
COBISS.SI-ID 8993353


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


60.
GRANFOLA, Nina, 1987-
        Učna motivacija in učenčeve zaznave družinskih odnosov : diplomsko delo / Nina Granfola. - Ljubljana : [N. Granfola], 2011. - 64 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/504 . - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) motivation for studies b) parent-pupil relation c) primary school d) motivacija za učenje e) odnos med starši in učencem f) osnovna šola

37.011.3-052:364.64(043.2)
ZZ II 37(043.2) GRANFOLA, N. Učna
COBISS.SI-ID 9022793

61.
GRILJ, Alenka
        Komunikacija med učiteljem in starši : diplomsko delo / Alenka Grilj. - Ljubljana : [A. Grilj], 2011. - V f., 65 str., [3] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/523 . - Bibliografija: str. 64-65. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) parent-teacher relation b) communication c) odnos med starši in učiteljem d) komunikacija

37.011.3-051(043.2)
ZZ II 37(043.2) GRILJ, A. Komunikacija
COBISS.SI-ID 9035849

62.
KOROŠEC, Sandra, 1985-
        Risba in gravura : diplomsko delo / Sandra Korošec. - Ljubljana : [S. Korošec], 2011. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/476 . - Bibliografija: f. 68-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) risba d) gravura e) tehnike graviranja

37:7(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KOROŠEC, S. Risba
COBISS.SI-ID 8993865

63.
KRALJ, Tina, 1987-
        Poinstitucionalna obravnava mladostnikov, ki so bili v vzgojnih ustanovah : diplomsko delo / Tina Kralj. - Ljubljana : [T. Kralj], 2011. - IV, 130 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/477 . - Bibliografija: f. 95-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) juvenile delinquency b) community home c) behaviour disorder d) mladoletniško prestopništvo e) vzgojni dom f) motnje vedenja

37.013.42(043.2)
ZZ II 376.1-056.47(043.2) KRALJ, T. Poinstitucionalna
COBISS.SI-ID 8993609

64.
MEDVEŠČEK Peterka, Monika Nataša, 1987-
        Učne strategije učencev pri šolskem delu doma : diplomsko delo / Monika Nataša Medvešček Peterka. - Ljubljana : [M. N. Medvešček Peterka], 2011. - 104 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/510 . - Bibliografija: str. 89-93. - Povzetek ; Learning strategies students´ work at home. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning strategy b) learning process c) strategija učenja d) učni proces e) stili učenja f) samoregulacijsko učenje

37.018.4(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) MEDVEŠČEK Peterka Učne strategije
COBISS.SI-ID 9025097


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


65.
BERČIČ Demšar, Nina, 1975-
        Osvojim, utrdim : zabavne naloge za predšolske otroke / [avtorici Nina Berčič Demšar in Jožefa Maček] ; [ilustracije Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2011 ([Ljubljana] : Tiskarna Schwarz). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-6864-04-6
a) pre-school education - exercise b) predšolska vzgoja - vaja

373.2.016
II 373.2.016 BERČIČ DEMŠAR Osvojim
COBISS.SI-ID 257997568

66.
DESOETE, Annemie
        Can we predict mathematical disabilities from abilities in kindergarten? / Annemie Desoete and Pieter Stock. - New York : Nova Science Publishers, 2011. - 97 str. ; 23 cm. - (Disability and the disabled - issues, laws and programs)

Bibliografija: str. 73-92. - Kazalo
ISBN 978-1-61668-762-5 (pbk)
a) learning difficulty b) mathematics c) pre-school child d) učne težave e) matematika f) predšolski otrok

373.2.016:51
373.2.016:51 DESOETE, A. Can
COBISS.SI-ID 8987977

67.
        FOREST school for all / edited by Sara Knight. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2011. - XV, 256 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-85702-072-7 (pbk) ISBN 978-0-85702-071-0
a) open air activities b) backward child c) aims of education d) dejavnosti na prostem e) otrok s posebnimi potrebami f) vzgojni cilji g) gozdna pedagogika

373.2.016:50
373.2.016:50 FOREST school
COBISS.SI-ID 9030729

68.
        OUTDOOR provision in the early years / edited by Jan White. - London ; Thousand Oaks, CA : SAGE, cop. 2011. - XIII, 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 114-118. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2309-5 (pbk) ISBN 1-4129-2309-3 (pbk) ISBN 978-1-4129-2308-8 (hbk) ISBN 1-4129-2308-5 (hbk)
a) open air activities b) play c) pre-school child d) dejavnosti na prostem e) igra f) predšolski otrok

373.2.016:50
II 373.2.016:50 OUTDOOR provision
COBISS.SI-ID 9030217

69.
        VLOGA kakovosti vrtcev v oblikovanju ugleda mestne občine/lokalne skupnosti in širše : mednarodna konferenca, 18.-19. november 2011, Ljubljana, Slovenija : zbornik povzetkov / [organizator Vrtec Trnovo, MOL ; uredile Mojca Zupan, Mojca Kolar, Suzana Antič]. - Ljubljana : Vrtec, 2011. - 25, 28 str. ; 21 cm

120 izv. - Vsebuje tudi angleški prevod, tiskan v obratni smeri: The role of quality of kindergartens in building the reputation of municipality/local community and broader : international conference, 18.-19. November 2011, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts / [prevod Martina Rupnik]
ISBN 978-961-269-563-7
a) pre-school education b) quality of education c) predšolska vzgoja d) kvaliteta izobraževanja

373.2
373.2 VLOGA kakovosti
COBISS.SI-ID 258828032


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


70.
KOKOVNIK, Veronika
        Vzgojiteljevo spodbujanje otrok k pripovedovanju : diplomska naloga / Veronika Kokovnik. - Ljubljana : [V. Kokovnik], 2011. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/496/. - Bibliografija: f. 64-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) story telling d) predšolski otrok e) govor f) pripovedovanje zgodb

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOKOVNIK, V. Vzgojiteljevo
COBISS.SI-ID 9021001

71.
KUK, Pia
        Mnenja in izkušnje predšolskih otrok o njihovi participaciji v vrtcu = Preschool children's opinions and experience with their participation : diplomska naloga / Pia Kuk. - Ljubljana : [P. Kuk], 2011. - 53 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/489 . - Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) hidden curriculum d) predšolski otrok e) soodločanje f) kurikulum z vzgojnimi vsebinami g) Reggio Emila

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KUK, P. Mnenja
COBISS.SI-ID 9016393

72.
PAVLIČ, Mojca, 1971-
        Glasba z lutko - lutka z glasbo : diplomska naloga / Mojca Pavlič Drnovšek. - Ljubljana : [M. Pavlič Drnovšek], 2011. - X, 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/480/. - Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) music c) pre-school child d) lutke e) glasba f) predšolski otrok

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAVLIČ, M. Glasba
COBISS.SI-ID 8995145

73.
POPOVIĆ, Nina
        Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok : diplomska naloga / Nina Popović. - Ljubljana : [N. Popović], 2011. - 49 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) television d) predšolski otrok e) govor f) televizija g) govorni razvoj

373.2.016:316.774(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) POPOVIĆ, N. Vloga
COBISS.SI-ID 9038153

74.
VOVK, Janja, 1989-
        Od mleka do mlečnih izdelkov - otroci raziskujejo : diplomska naloga / Janja Vovk. - Ljubljana : [J. Vovk], 2011. - 51 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 3 optični diski (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/500/. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) project method d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) projektna metoda g) aktivno učenje

373.2.016:673(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VOVK, J. Od mleka
COBISS.SI-ID 9020489

75.
ZALOKAR, Karmen, 1988-
        Odnos do okolja v vrtcu : diplomska naloga / Karmen Zalokar. - Ljubljana : [K. Zalokar], 2011. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/495/. - Bibliografija: f. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) environmental education c) hidden curriculum d) predšolski otrok e) okoljska vzgoja f) kurikulum z vzgojnimi vsebinami

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZALOKAR, K. Odnos
COBISS.SI-ID 9020745


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


76.
BEAMES, Simon
        Learning outside the classroom : theory and guidelines for practice / Simon Beames, Peter Higgins and Robbie Nicol. - New York ; London : Routledge, 2012. - XIII, 126 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 113-119. - Kazalo. - Vsebina: Introduction and overview ; Learning across the curriculum ; Education for sustainable development ; Learning through local landscapes ; Harnessing student curiosity ; Enabling students to take responsibilities ; Building community partnerships ; Administration and risk management ; Supervising people outdoors ; Putting it all together: developing an action plan to take learning outdoors
ISBN 978-0-415-89361-9 (hbk) ISBN 978-0-415-89362-6 (pbk) ISBN 978-0-203-81601-1 (ebk)
a) out of school education b) out of school hours provision c) teaching objective d) extra-curricular activities e) zunajšolsko izobraževanje f) ure za interesne dejavnosti g) učni cilj h) interesne dejavnosti

373.32.016:50
373.32.016:50 BEAMES, S. Learning
COBISS.SI-ID 9018953

77.
        LILI in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju / avtorji Ljubica Marjanovič Umek ... [et al.] ; urednica Mojca Urankar Počkaj ; ilustracije Uroš Hrovat, Igor Šinkovec, Matej De Cecco ; fotografije Shutterstock, Matjaž Duh, Marija Ribič]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 156 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka
ISBN 978-961-271-105-4
a) interdisciplinary approach - teachers' guide b) primary school c) medpredmetni pristop - priročnik za učitelje d) osnovna šola e) organizacija pouka f) začetni pouk g) prvo triletje h) e-gradiva i) medpredmetno povezovanje

373.32.016
II 373.32.016 LILI Priročnik
COBISS.SI-ID 258084096

78.
MARTIN, Fran
        Caring for our world : a practical guide to ESD for ages 4-8 / Fran Martin and Paula Owens. - Sheffield, U.K. : The Geographical Association, 2008. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 978-1-84377-211-8 ISBN 1-84377-211-6
a) environmental education b) teaching objective c) primary school d) okoljska vzgoja e) učni cilj f) osnovna šola g) trajnostni razvoj h) ozaveščenost

373.32.016:50
II 373.32.016:50 MARTIN, F. Caring
COBISS.SI-ID 9006409

79.
MUSEK Lešnik, Kristijan
        Bajke in povesti o devetletki / [avtor, ilustracije] Kristijan Musek Lešnik. - Brezovica pri Ljubljani : IPSOS, 2011. - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str.146-154
ISBN 978-961-6671-55-2
a) primary school - Slovenia b) educational reform c) quality of education d) osnovna šola - Slovenija e) reforma vzgoje in izobraževanja f) kvaliteta izobraževanja g) devetletka

373.3
373.3 MUSEK LEŠNIK, K. Bajke
COBISS.SI-ID 258111232

80.
MUSEK Lešnik, Kristijan
        Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji / [avtor, ilustracije] Kristijan Musek Lešnik. - Brezovica pri Ljubljani : IPSOS, 2011. - 198 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 192-198
ISBN 978-961-6671-54-5
a) primary school - Slovenia b) educational reform c) achievement d) osnovna šola - Slovenija e) reforma vzgoje in izobraževanja f) uspešnost g) devetletka h) TIMSS

373.3
373.3 MUSEK LEŠNIK, K. Siva
COBISS.SI-ID 258110976

81.
        WWW.ZGO.ZEM.2.R. : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : priročnik za učitelje / [zamisel in vodstvo Lučka Križmančič ; avtorji besedil Nadja Barazutti ... [et al.] ; ilustratorka Barbara Boneta]. - Trst : Deželni šolski urad Furlanije-Julijske krajine, Urad za slovenske šole = Trieste : Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, 2011 ([Trst] : Graphart). - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

Nekaj uvodnih misli / Stanka Sosič Čuk: str. 3-4. - Bibliografija: str. 62
- - Zzz.zgo.zem.2.r. [Elektronski vir] : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : [učbenik za zgodovino in zemljepis z elementi delovnega zvezka za 2. razred osnovne šole]. - 1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
Nasl. z DVD-ROM-a, drugi dodatek k nasl. na ov. - DVD-ROM vsebuje učbenik, priročnik, naloge in avdioposnetke
a) teaching method - teachers' guide b) didaktična metoda - priročnik za učitelje c) zamejski Slovenci d) zgodovina e) geografija f) spoznavanje družbe g) začetni pouk

373.32.016:908
373.32.016:908 WWW.ZGO
COBISS.SI-ID 4422380

82.
        ZZZ.ZGO.ZEM.2.R. : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : učbenik za zgodovino in zemljepis z elementi delovnega zvezka za 2. razred osnovne šole / [zamisel in vodstvo Lučka Križmančič ; avtorji besedil Nadja Barazutti ... [et al.] ; ilustratorka Barbara Boneta ; predgovor Stanislava Sosič Čuk ; fotografsko gradivo Silvan Bevčar ... et al.]. - Trst : Deželni šolski urad Furlanije-Julijske krajine, Urad za slovenske šole = Trieste : Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, 2011 (Trst : Graphart). - 126 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 list z nalepkami, 3 figure, 1 igra

a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

373.32.106:908
II 373.32.016:908 ZZZ.ZGO.ZEM.2.R.
COBISS.SI-ID 4422124


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


83.
HROVAT, Barbara, 1986-
        Različnost deškega in dekliškega v izbranih osnovnošolskih berilih : diplomsko delo / Barbara Hrovat. - Ljubljana : [B. Hrovat], 2011. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/505 . - Bibliografija: str. 101-102. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sexism b) stereotype c) sex role d) children's and youth literature e) seksizem f) stereotip g) vloga spola h) mladinska književnost

373.3.016:821.163.6(043.2)
ZZ II 82(043.2) HROVAT, B. Različnost
COBISS.SI-ID 9023049

84.
MARTINEC, Matija, 1986-
        Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri književnem pouku v četrtem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Matija Martinec. - Ljubljana : [M. Martinec], 2011. - 66 str., XXIII str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/503 . - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) creativity b) composition c) teaching method d) ustvarjalnost e) ustvarjalno pisanje f) didaktična metoda g) književna didaktika

373.3:82(043.2)
ZZ II 373.32.016(043.2) MARTINEC, M. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9022537

85.
RŽIŠNIK, Anja, 1987-
        Ustvarjalni gib pri učenju in poučevanju tujega jezika v osnovni šoli : diplomsko delo / Anja Ržišnik. - Ljubljana : [A. Ržišnik], 2011. - 73 str., XXIV str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/502 . - Bibliografija: str. 69-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) language teaching b) teaching method c) primary school d) jezikovni pouk e) didaktična metoda f) osnovna šola g) ustvarjalni gib h) sprostitvene dejavnosti

373.32.016:811.112.2(043,2)
ZZ II 80(043.2) RŽIŠNIK, A. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 9022281


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


86.
CHANDLER, Chris, 1966-
        The science of ADHD : a guide for parents and professionals / Chris Chandler. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. - X, 333 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [240]-326. - Kazalo
ISBN 978-1-4051-6234-0 (hbk) ISBN 978-1-4051-6235-7 (pbk)
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost e) motnje pozornosti

376.1-056.47
376.1-056.47 CHANDLER, C. Science
COBISS.SI-ID 43768930

87.
FARRELL, Michael, 1948-
        The effective teacher's guide to sensory and physical impairments : sensory, orthopaedic, motor and health impairments, and traumatic brain injury / Michael Farrell. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2011. - 136 str. ; 22 cm. - (The effective teacher's guides series)

Bibliografija: str. 125-131. - Kazalo
ISBN 978-0-415-56567-7 (hbk) ISBN 0-415-56567-7 (hbk) ISBN 978-0-415-56565-3 (pbk) ISBN 0-415-56565-0 (pbk) ISBN 978-0-203-83431-2 (ebk) ISBN 0-203-83431-3 (ebk)
a) physically handicapped b) motor handicapped c) brain injury d) telesno prizadeti e) gibalno ovirani f) možganska poškodba

376.1
376.1 FARRELL, M. The effective
COBISS.SI-ID 9028169


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


88.
GLADOVIĆ, Višnja, 1985-
        Mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vplivu družine na otroka s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Višnja Gladović. - Ljubljana : [V. Gladović], 2011. - V f., 107 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/507 . - Bibliografija: str. 85-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.,Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) socialization c) parent role d) integration e) otrok s posebnimi potrebami f) socializacija g) vloga staršev h) integracija

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GLADOVIĆ, V. Mnenje
COBISS.SI-ID 9023561

89.
KOLAR, Urška, 1986-
        Stališča študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike do vključevanja ranljivih otrok v redne osnovne šole : diplomsko delo / Urška Kolar. - Ljubljana : [U. Kolar], 2011. - 98 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/516 . - Bibliografija: str. 90-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) integration c) attitude d) otrok s posebnimi potrebami e) integracija f) stališče g) inkluzija h) Romi i) priseljenci

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOLAR, U. Stališča
COBISS.SI-ID 9025865

90.
KOSMATIN, Iris, 1969-
        Ustvarjalna likovna dejavnost v varstveno-delovnem centru : diplomsko delo / Iris Kosmatin. - Ljubljana : [I. Kosmatin], 2011. - 121 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/509 . - Bibliografija: str. 120-121. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) mentally handicapped b) art activity c) therapy d) duševno prizadeti e) umetniška dejavnost f) terapija

376:74(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOSMATIN, I. Ustvarjalna
COBISS.SI-ID 9024585

91.
KOVAČ, Simona, 1986-
        Stališča študentov razrednega pouka glede vključevanja romskih otrok v redne osnovne šole : diplomsko delo / Simona Kovač. - Ljubljana : [S. Kovač], 2011. - 87 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/514 . - Bibliografija: str. 84-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) socially handicapped b) integration c) teacher role d) socialno prizadeti e) integracija f) vloga učitelja g) Romi h) inkluzija

376.7(=214.58)(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOVAČ, S. Stališča
COBISS.SI-ID 9026121

92.
KRIŠTO, Ljubica
        Kvaliteta življenja v integriranih stanovanjih Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava : diplomsko delo / Ljubica Krišto. - Ljubljana : [L. Krišto], 2011. - IV, 68 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/511/. - Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) training centre b) mentally handicapped c) standard of living d) center za usposabljanje e) duševno prizadeti f) življenjski standard

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRIŠTO, L. Kvaliteta
COBISS.SI-ID 9023817

93.
MAUKO, Lucija, 1987-
        Funkcionalna komunikacija pri bolnikih z napredujočo demenco : diplomsko delo / Lucija Mauko. - Ljubljana : [L. Mauko], 2011. - V, 99 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/506 . - Bibliografija: str. 84-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) elderly person b) cognition c) memory d) communication e) starejša oseba f) kognicija g) spomin h) komunikacija i) staranje j) motnje spomina k) demenca

376:616.892.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MAUKO, L. Funkcionalna
COBISS.SI-ID 9023305

94.
OMAHNA, Mateja
        Uporaba Testa zgodba o avtobusu pri ocenjevanju pragmatične zmožnosti otrok : diplomsko delo / Mateja Omahna. - Ljubljana : [M. Omahna], 2011. - 65 str., [6] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/482/. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdo-logo
a) backward child b) language skill c) pre-school child d) otrok s posebnimi potrebami e) jezikovna veščina f) predšolski otrok g) pragmatična zmožnost h) Test zgodbe o avtobusu i) govorni razvoj

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) OMAHNA, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 8994889

95.
RUPNIK, Mojca, 1988-
        Uspešnost vključevanja in vrste glasbenih aktivnosti v terapiji govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj : diplomsko delo / Mojca Rupnik. - Ljubljana : [M. Rupnik], 2011. - 83 str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 76-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) music c) speech d) govorna motnja e) glasba f) govor

376.1-056.264:78(043.2)
ZZ II 376.1-056.264(043.2) RUPNIK, M. Uspešnost
COBISS.SI-ID 9035593


378 VISOKO ŠOLSTVO.


96.
BOLOGNA Process Researchers' Confefrence (2011 ; Bucharest)
        Future of higher education [Elektronski vir] : research papers / Bologna Process Researchers' Conference, 17-19 October, Bucharest, Romania ; [organisation European University Association, EUA [et al.]. - El. knjiga. - [Heidelberg] : Springer, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader 5.0 ali novejši. - Sorodni elektronski vir: http://fohe-bprc.forhe.ro/papers.html. - Nasl. z nasl. zaslona
a) higher education b) financing c) development of education d) visokošolsko izobraževanje e) financiranje f) razvoj vzgoje in izobraževanja

378
cdr 378 BOLOGNA Future
COBISS.SI-ID 8999753

97.
        BOLONJSKA reforma visokog školstva u Srbiji : problemi, dileme, očekivanja i strahovi nastavnog osoblja na Beogradskom univerzitetu / [uredila] Isidora Jarić. - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju : IP Filip Višnjić, 2010. - 227 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fronesis)

500 izv. - Bibliografija: str. 141-146
ISBN 978-86-82417-27-9 (Institut) ISBN 978-86-7363-650-4 (FV)
a) higher education - Serbia b) educational reform c) visokošolsko izobraževanje - Srbija d) reforma vzgoje in izobraževanja e) bolonjski proces

378
378 BOLONJSKA reforma
COBISS.SI-ID 180851724

98.
FANGHANEL, Joëlle
        Being an academic / Joëlle Fanghanel. - 1st ed. - Oxon ; New York : Routledge, cop. 2012. - 144 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-415-57370-2 (hbk) ISBN 0-415-57370-X (hbk) ISBN 978-0-415-57371-9 (pbk) ISBN 0-415-57371-8 (pbk) ISBN 978-0-203-81823-7 (ebk) ISBN 0-203-81823-7 (ebk)
a) higher education b) teacher c) researcher d) visokošolsko izobraževanje e) učitelj f) raziskovalec

378
378 FANGHANEL, J. Being
COBISS.SI-ID 9027913

99.
GINSBERG, Benjamin, 1947-
        The fall of the faculty : the rise of the all-administrative university and why it matters / Benjamin Ginsberg. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2011. - X, 248 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 221-248. - Kazalo
ISBN 978-0-19-978244-4
a) university b) administration c) academic freedom d) university studies - USA e) univerza f) uprava g) akademska svoboda h) univerzitetni študij - ZDA

378
378 GINSBERG, B. Fall
COBISS.SI-ID 9008457


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


100.
KOS, Rada
        Preproste stvari za male dlani : ustvarjajmo z otroki / Rada Kos ; [fotografije Tadej Maligoj]. - Ljubljana : Allegro, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 66 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ustvarjalni priročniki)

2.000 izv.
ISBN 978-961-92238-2-6
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) okraski d) izdelava

379.8
379.8 KOS, R. Preproste
COBISS.SI-ID 253255936


39(043.2) ETNOLOGIJA.


101.
RAUH, Katarina, 1988-
        Poznavanje praznovanj in svetnikov v jesenskem in zimskem času na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja : diplomsko delo / Katarina Rauh. - Ljubljana : [K. Rauh], 2011. - 84 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cultural heritage b) primary school c) kulturna dediščina d) osnovna šola e) prazniki f) praznovanje g) svetniki

398.332:373.3(043.2)
ZZ II 39(043.2) RAUH, K. Poznavanje
COBISS.SI-ID 9025609


5 NARAVOSLOVNE VEDE


102.
        SVET matematičnih čudes 7 : učbenik za matematiko v 7. razredu devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustracije Uroš Hrovat in Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 141 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Raziskovalec 7)

- - Svet matematičnih čudes 7. Učbenik. Rešitve nalog / [rešitve nalog sta prispevala Jasna Bajec in Emerik Hodžič]. - 14 str.
ISBN 86-341-3979-4
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) SVET 7 Učbenik Č II 51(075.2) SVET 7 Učbenik
COBISS.SI-ID 220868352


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


103.
MARTUSEWICZ, Rebecca A.
        EcoJustice education : toward diverse, democratic, and sustainable communities / Rebecca A. Martusewicz, Jeff Edmundson, John Lupinacci. - New York ; London : Routledge, 2011. - XXI, 336 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Sociocultural, political, and historical studies in education)

Bibliografija: str. 316-330
ISBN 978-0-415-87250-8 (hbk) ISBN 978-0-415-87251-5 (pbk) ISBN 978-0-203-83604-0 (ebk)
a) environmental education b) ecology c) ethics d) okoljska vzgoja e) ekologija f) etika

502/504
502/504 MARTUSEWICZ, R. EcoJustice
COBISS.SI-ID 9032009


51 MATEMATIKA.


104.
ARKOWITZ, Martin
        Introduction to homotopy theory / Martin Arkowitz. - New York [etc.] : Springer, cop. 2011. - XIII, 344 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Universitext, ISSN 0172-5939)

Bibliografija: str. 335-338. - Kazalo
ISBN 978-1-4419-7328-3 (broš.) ISBN 978-1-4419-7329-0 (ebk)
a) mathematics b) matematika c) homotopija d) homotopija teorija e) učbeniki

515.1
515.1 ARKOWITZ, M. Introduction
COBISS.SI-ID 8603220

105.
ASKEW, Mike
        Transforming primary mathematics / Mike Askew. - London ; New York : Routledge, cop. 2012. - XXIII, 151 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 140-145. - Kazalo
ISBN 978-0-415-60701-8 (hbk) ISBN 0-415-60701-9 (hbk) ISBN 978-0-415-60702-5 (pbk) ISBN 0-415-60702-7 (pbk) ISBN 978-0-203-80674-6 (ebk) ISBN 0-203-80674-3 (ebk)
a) mathematics b) teaching method c) teaching model d) matematika e) didaktična metoda f) didaktični model

51:371.3
51:371.3 ASKEW, M. Transforming
COBISS.SI-ID 9006665

106.
COLLOQUE international du Université de Nice (2 ; 2007 ; Nice)
        WIMS échanges sur les pratiques et formation a l'outil / Deuxieme colloque international du 9 au 11 mai 2007, Université de Nice Sophia-Antipolis ; [édité par] Fabrice Guérimand, Bernadette Perrin-Riou, Éric Reyssat. - Nice : SCÉRÉN-CRDP de Nice, [2008]. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Documents, actes et rapports pour l'éducation, ISSN 1159-6538)

Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov
ISBN 978-2-86629-446-5
a) computer science b) logic c) računalništvo d) logika

51:004
51 COLLOQUE WIMS
COBISS.SI-ID 9026633

107.
MAGAJNA, Bojan
        Linearna algebra, metrični prostor in funkcije več spremenljivk / Bojan Magajna. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 (Dob : Grafika 3000). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 50)

200 izv. - Bibliografija: str. 241. - Kazalo
ISBN 978-961-212-244-7
a) mathematics b) matematika c) algebra d) matrika e) metrični prostor f) inplicitna funkcija g) mnogoterost h) vezani ekstrem

512(075.8)
512 MAGAJNA, B. Linearna
COBISS.SI-ID 256718336

108.
ROTH, Wolff-Michael, 1953-
        Geometry as objective science in elementary school classrooms : mathematics in the flesh / Wolff-Michael Roth. - New York ; London : Routledge, 2011. - XV, 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge international studies in the philosophy of education ; 27)

Bibliografija: str. 279-286. - Kazalo
ISBN 978-0-415-89157-8 (hbk) ISBN 978-0-203-81787-2 (ebk)
a) geometry b) teaching method c) primary school d) geometrija e) didaktična metoda f) osnovna šola

514
514 ROTH, W. Geometry
COBISS.SI-ID 9029449

109.
STRNAD, Milena
        Stičišče 7. Učbenik za matematiko v 7. razredu devetletne osnovne šole / Milena Strnad ; [ilustracije Matjaž Schmidt, tehniške risbe Martin Zemljič in Matjaž Željko ; [avtorski prispevki Amalija Žakelj, Vesna Harej, Izidor Hafner]. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 320 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Kazalo
- - Stičišče 7. Rešitve nalog : [priloga k učbeniku]. - 144 str. : 30 cm
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu
ISBN 978-961-6746-27-4
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 7
COBISS.SI-ID 249864448

110.
STRNAD, Milena
        Vodnik po učbeniku Stičišče 7 : priročnik za učitelje / Milena Strnad ; [tehniške risbe Martin Zemljič]. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 184 str. : graf. prikazi ; 29 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6746-44-1
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Vodnik
COBISS.SI-ID 253069312

111.
        SVET matematičnih čudes 7. Delovni zvezek za matematiko v 7. razredu devetletne osnovne šole : vaje za utrjevanje / Mara Cotič ... [et al.] ; [fotografije Bedenk in Co. in arhiv DZS ; ilustracije Uroš Hrovat, tehnične risbe izdelal Syncomp]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 2 zv. (93; 101 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 7)

- - Svet matematičnih čudes 7. Rešitve vaj : vaje za utrjevanje. - 24 str. ; 28 cm
ISBN 86-341-3980-8
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) SVET 7 Delovni Č II 51(075.2) SVET 7 Delovni
COBISS.SI-ID 221715200

112.
        SVET matematičnih čudes 7. Priročnik za učitelja : kako poučevati matematiko v 7. razredu devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [tehnične risbe izdelal Simon Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 351 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 86-341-3981-6
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

51(035)
II 51 SVET 7 Priročnik Č II 51 SVET 7 Priročnik
COBISS.SI-ID 227358720

113.
        SVET matematičnih čudes 8. Priročnik za učitelja : kako poučevati matematiko v 8. razredu devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [tehnične risbe je izdelal Syncomp]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 287 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8)

300 izv.
ISBN 978-86-341-4099-6
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

51(035)
II 51 SVET 8 Priročnik Č II 51 SVET 8 Priročnik
COBISS.SI-ID 233158144

114.
        SVET matematičnih čudes 8. Učbenik za matematiko v 8. razredu devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustracije Uroš Hrovat in Ksenija Konvalinka ; rešitve nalog sta prispevala Jasna Bajec in Emerik Hodžič ; fotografije Bedenk & co. in arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 141 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8)

- - Svet matematičnih čudes 8. Rešitve nalog. - 16 str. ; 28 cm
ISBN 86-341-4097-0
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) SVET 8 Učbenik Č II 51(075.2) SVET 8 Učbenik
COBISS.SI-ID 227298816

115.
        UGRIZNIMO znanost [Videoposnetek]. Matematika v odkrivanju skrivnosti narave / scenaristka Andreja Kuštrin ; režiserka Ita Obersneu ; sodelovali Boštjan Kuzman ... [et al.] ; voditelj Miha Žorž. - Ljubljana : Radiotelevizija Slovenija, RTV, 2011. - 1 video DVD (18 min) : barve, zvok ; 12 cm

- Dostopno tudi na: http://www.rtvslo.si/odprtikop/ugriznimo-v-znanost/matematika-v-odkrivanju-skrivnostne-narave/thumbs/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Oddaja je bila predvajana na Radioteleviziji Slovenija dne 15. 2. 2011
a) mathematics b) natural sciences c) matematika d) naravoslovne vede

51
DVD 51 UGRIZNIMO Matematika
COBISS.SI-ID 9029961

116.
        UGRIZNIMO znanost [Videoposnetek]. Teorija grafov - od barvanja zemljevidov do analize omrežij / scenaristka Andreja Kuštrin ; režiser Aleš Žemlja ; sodelovali Boštjan Kuzman, Dragan Marušič, Laszlo Lavasz ; voditelja Anja Čuček, Matic Jerman. - Ljubljana : Radiotelevizija Slovenija, RTV, 2011. - 1 video DVD (18 min) : barve, zvok ; 12 cm

- Dostopno tudi na: http://tvslo.si/predvajaj/matematicna-teorija-grafov-oddaja-o-znanosti/ava2.117599885/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Oddaja je bila predvajana na Radioteleviziji Slovenija dne 4. 10. 2011
a) mathematics b) matematika c) teorija grafov

51
DVD 51 UGRIZNIMO Teorija
COBISS.SI-ID 9031241


51(043.2) MATEMATIKA.


117.
BAHORIČ, Katja
        Hiperbolična polravnina in njen rob v neskončnosti : diplomsko delo / Katja Bahorič. - Ljubljana : [K. Bahorič], 2011. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/481/. - Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) hiperbilična ravnina d) Riemannova sfera e) rob v neskončnosti f) transformacije

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) BAHORIČ, K. Hiperbolična
COBISS.SI-ID 8994633

118.
PIRNAT, Katja, 1987-
        Ustvarjalni gib pri poučevanju izbranih matematičnih vsebin : diplomsko delo / Katja Pirnat. - Ljubljana : [K. Pirnat], 2011. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/483 . - Bibliografija: str. 88-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teaching method c) primary school d) matematika e) didaktična metoda f) osnovna šola g) ustvarjalni gib

51:37.091.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) PIRNAT, K. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 8998985


52 ASTRONOMIJA.


119.
BRGLEZ, Martin
        Luna skozi teleskop / Martin Brglez. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 173 str. : ilustr. ; 28 cm

650 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 164-165
ISBN 961-961-261-221-4
a) astronomy b) astronomija c) luna d) opazovanje lune e) fotografiranje lune f) lunini cikli

52
II 52 BRGLEZ, M. Luna
COBISS.SI-ID 257313536


53 FIZIKA.


120.
BORŠTNIK, Branko, 1944-
        Fizika za študente visokih šol / Branko Borštnik. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 ([Dob] : Grafika 3000). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 49)

200 izv.
ISBN 978-961-212-235-5
a) physics b) fizika c) mehanika d) toplota e) elektrika f) magnetizem g) optika h) učbeniki za visoke šole

53(075.8)
53(075.8) BORŠTNIK, B. Fizika za
COBISS.SI-ID 254807296

121.
HALLIDAY, David, 1916-
        Halliday physik / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Hrsg. der dt. Übersetzung: Stephan W. Koch. - 2., überarb. und erg. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2009. - XVII, 1437 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Fundamentals of physic. - Kazalo
ISBN 978-3-527-40645-6
a) physics b) fizika

53
II 53 HALLIDAY, D. Halliday physik
COBISS.SI-ID 9031753

122.
KLADNIK, Rudolf
        Fizika za srednješolce. 1, Gibanje, sila, snov / Rudolf Kladnik ; [ilustriral Božo Kos, tehnično ilustriral Rudolf Kladnik]. - 2. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 188 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju na zavihku ov.
ISBN 86-341-1860-6
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk

531(075.3)
531/533 KLADNIK, R. Fizika
COBISS.SI-ID 122533632


53(043.2) FIZIKA.


123.
TURK, Simon, 1987-
        Zvok v trobilih : diplomsko delo / Simon Turk. - Ljubljana : [S. Turk], 2011. - IV, 79 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/513/. - Bibliografija: str. 79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) sound c) fizika d) zvok

53:780.64(043.2)
ZZ II 53(043.2) TURK, S. Zvok
COBISS.SI-ID 9024841


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


124.
OBOJNIK, Nina, 1986-
        Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst vzdolž reke Drete : diplomsko delo = The distribution of selected alien invasive plant species along the river Dreta : graduation thesis / Nina Obojnik. - Ljubljana : [N. Obojnik], 2011. - XI, 78 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/475 . - Bibliografija: f. 72-78. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija, Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak.
a) botany b) botanika c) tujerodne rastline d) invazivne rastline e) Dreta

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) OBOJNIK, N. Razširjenost
COBISS.SI-ID 8994121


61 MEDICINA.


125.
ĐURICA, Nataša, 1963-
        Tajna devojčice i meseca : uvod u pubertet i menstruaciju / Nataša Đurica ; ilustrovao Danijel Babić. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2008 (Novi Sad : Daniel print). - 96 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Edicija Sazrevanje)

O autoru: str. 96. - Bibliografija: str. 96
ISBN 978-86-86653-06-2
a) puberty b) menstruation c) sexual development d) puberteta e) menstruacija f) spolni razvoj

612.662(035)
618.17-008.8(035)
618.172(035)
61 ĐURICA, N. Tajna
COBISS.SI-ID 231811079

126.
        HEALTH psychology / edited by David French ... [et al.]. - 2nd ed. - Chichester : BPS Blackwell, cop. 2010. - X, 422 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4051-9461-7 ISBN 978-1-4051-9460-0 (pbk)
a) health b) disease c) behaviour d) zdravje e) bolezen f) vedenje g) zdravstvena psihologija

61
61 HEALTH
COBISS.SI-ID 44228706

127.
        IZOBRAŽEVANJE osebja psihiatrične klinike za rehabilitacijsko delo : povzetek predavanj z delavnicami. - Ljubljana : Psihiatrična klinika Ljubljana : Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT, 2001. - 23 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) psychiatry b) psihiatrija

616.89
II 61 IZOBRAŽEVANJE osebja
COBISS.SI-ID 4679241

128.
MOŽE, Aleksander
        Odvisnost od alkohola : razvoj in zdravljenje / Aleksander Može. - 2., dopolnjena izd. - Idrija : Bogataj, 2007. - 119 str. : ilustr. ; 19 cm

Spremna besedila / Viktorija Gorjup, Jože Felc, Anka Erznožnik Lazar: str. 5-8. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 110-111
ISBN 978-961-6035-29-3
a) drug addiction - alcoholism b) zasvojenost z drogami - alkoholizem

613.8
613.8 MOŽE, A. Odvisnost
COBISS.SI-ID 228641792

129.
NEWELL, Sandra
        Transakciona analiza u učionici : kako upravljati ponašanjem / Sandra Njuel, Dejvid Džefri ; prevod sa engleskog Milica Janković. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2011 (Novi Sad : Daniel print). - 229 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Prevod dela: Behaviour menagement in the classroom / Sandra Newell, David Jeffery. - 1.000 izv. - O autorima: str. 228-229. - Bibliografija: str. 225-227
ISBN 978-86-86653-47-5
a) class management b) interpersonal relations c) pupil behaviour d) vodenje razreda e) medosebni odnosi f) vedenje učencev g) transakcijska analiza

615.851
615.851 NEWELL, S. Transakciona
COBISS.SI-ID 263941383

130.
        POMOČ in samopomoč osebam v duševni stiski : izobraževalni program / [prevedla in priredila Vesna Švab]. - Ljubljana : ŠENT, 2000. - [68] f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Schizophrenia: youth greatest disabeler. - Bibliografija: f. 67-68
a) mental health b) psychotherapy c) supervision d) duševno zdravje e) psihoterapija f) supervizija

616.89
II 61 POMOČ in samopomoč
COBISS.SI-ID 9008713

131.
SGHERLA, Nevio
        Ozaveščeno prehranjevanje : podpora telesnemu, duševnemu in duhovnemu človeku / [[besedilo], ilustracije in fotografije] Nevio Sgherla ; [prevedla Aleksandra Turk Haskič]. - 1. izd. - Ljubljana : Avanteam, 2010. - 223 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

Prevod dela: Nutrizione cosciente. - 3.000 izv. - Uvodno besedilo Roberta Fonde na str. 5. - Dodatek / Paolo Girotto: str. 210-213. - Knjigi na pot / Aleksandra Turk Haskič: str. [224]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-269-330-5
a) nutrition - food b) health c) prehrana - hrana d) zdravje e) zdrava prehrana f) osebnostni razvoj g) žita h) hranilne snovi i) poljedelstvo j) zdravilne rastline k) alergija na hrano l) duhovnost m) kakovost življenja

613.2
613.2 SGHERLA, N. Ozaveščeno
COBISS.SI-ID 252926976


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


132.
        CLINICAL work with traumatized young children / edited by Joy D. Osofsky ; foreword by Alicia F. Lieberman. - New York ; London : Guilford Press, 2011. - XXI, 359 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-60918-206-9 (hbk)
a) child psychiatry b) mental stress c) battered child d) pedopsihiatrija e) duševni stres f) mučen otrok

616.89
616.89 CLINICAL work
COBISS.SI-ID 9034569

133.
        HOW animals affect us : examining the influence of human-animal interaction on child development and human health / edited by Peggy McCardle ... [et al.]. - 1st ed. - Washington : American Psychological Association, cop. 2011. - XVI, 228 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4338-0865-4 (hbk) ISBN 1-4338-0865-X (hbk) ISBN 978-1-4338-0866-1 (ebk) ISBN 1-4338-0866-8 (ebk)
a) animal b) psychotherapy c) child psychology d) žival e) psihoterapija f) psihologija otroka g) terapija s pomočjo živali h) odnos med človekom in živaljo

616.89
616.89 HOW animals
COBISS.SI-ID 9028425

134.
STRONG, Jeff
        Motnja pozornosti in hiperaktivnost za telebane : [zlahka razumljiv vodič po možnostih obravnave in življenjskih strategijah za otroke in odrasle] / Jeff Strong in Michael O. Flanagan ; [priredba Darja Budja in Leonida Rotvejn Pajič ; prevod Darja Budja]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena : Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - XVIII, 338 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: AD/HD for dummies. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. III. - Uvodna beseda / Lea Rotvejn Pajič: str. IV. - Knjigi na pot / Mojca Zvezdana Dernovšek: str. V. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-28-7 (Pasadena)
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost e) simptomi f) etiologija g) zdravila h) naravno zdravljenje i) diagnostika

616.89
616.89 STRONG, J. Motnja
COBISS.SI-ID 257593088


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


135.
SITAR, Maruša, 1988-
        Masaža kot strategija za rehabilitacijo učenca z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo : diplomsko delo / Maruša Sitar. - Ljubljana : [M. Sitar], 2011. - XIII, 85 str., [8] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) hyperactivity b) relaxation c) hiperaktivnost d) sprostitev e) motnja pozornosti f) masaža

616.89-008.47:615.82(043.2)
ZZ II 61(043.2) SITAR, M. Masaža
COBISS.SI-ID 9036105


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


136.
KOGOVŠEK, Franc, 1942-
        Praktikum za vodnike reševalnih psov / Franc Kogovšek, Aleksandra Domanjko-Petrič, Dušan Nečak. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo vodilnih reševalnih psov Slovenije, 2011. - 152 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-961-269-532-3
a) reševalni psi b) usposabljanje psov

636.7
636/639 KOGOVŠEK, F. Praktikum
COBISS.SI-ID 257969408


7


137.
GERM, Tine
        Evropska umetnost poznega srednjega veka / Tine Germ. - 2. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 2 zv. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.
Vsebina:
1: Gotska arhitektura in kiparstvo. - 289 str. - Bibliografija: str. 286-289
2: Gotsko slikarstvo. - 228 str. - Bibliografija: str. 227-228
ISBN 978-961-237-408-2 (zv. 1) ISBN 978-961-237-422-8 (zv.2)
a) Gotska arhitektura - Srednji vek - Učbeniki za visoke šole b) Gotsko kiparstvo - Srednji vek - Učbeniki za visoke šole c) evropska umetnost d) srednjeveška umetnost e) gotika f) arhitektura g) kiparstvo h) gotsko slikarstvo i) evropsko slikarstvo

72.033.5(075.8)
730.033.5(075.8)
FRASCATI:
6-302
COBISS.SI-ID 254710528

138.
        JAZ imam pa goslice [Glasbeni tisk] / [izbor pesmi Jože Humer ; ilustrirala Beatriz Tomšič Čerkez]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 37 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

ISMN 979-0-709008-16-2
a) music b) glasba c) otroške pesmi

784.67(497.4)
II 78 JAZ imam Č cd 78 JAZ imam
COBISS.SI-ID 258232320

139.
KARIM, Silva
        Velike umetnine za male umetnike / Silva Karim ; [slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 107 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1749-0
a) fine arts - book for youth b) likovna umetnost - knjiga za mladino c) likovna dela d) analiza

7
7
II 7 KARIM, S. Velike
COBISS.SI-ID 258051584


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


140.
BELTING, Hans
        An anthropology of images : picture, medium, body / Hans Belting ; translated by Thomas Dunlap. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2011. - V, 207 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Bild-Anthropologie. - Bibliografija: str. 189-197. - Kazalo. - Vsebina: A new introduction for the English reader ; Image, medium, body ; The locus of images: the living body ; The coat of arms and the portrait: two media of the body ; Image and death: embodiment in early cultures ; Media and bodies: Dante's shadows and greenaway's TV ; The transparency of the medium: the photographic image
ISBN 978-0-691-14500-6 (hbk)
a) human body b) art c) človeško telo d) umetnost e) teorija umetnosti f) kulturna antropologija g) podobe

7.01
7 BELTING, H. Anthropology
COBISS.SI-ID 8987209

141.
BELTING, Hans
        Art history after modernism / Hans Belting ; translated by Caroline Saltzwedel and Mitch Cohen ; with additional translation by Kenneth Northcott. - Chicago : University of Chicago Press, cop. 2003. - X, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Das Ende der Kunstgeschichte. - Bibliografija: str. 201-219. - Kazalo
ISBN 0-226-04184-0 (trda vezava) ISBN 0-226-04185-9 (broš.)
a) history of art - 20th cent. b) fine arts c) umetnostna zgodovina - 20. stol. d) likovna umetnost e) postmodernizem

7
7 BELTING, H. Art
COBISS.SI-ID 55421441

142.
BELTING, Hans
        Likeness and presence : a history of the image before the era of art / Hans Belting ; translated by Edmund Jephcott. - Paperback ed. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 1996. - XXIV, 651 str., 12 str. uvez. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bild und Kult. - Bibliografija: str. 605-615. - Kazali
ISBN 0-226-04215-4 (broš.) ISBN 978-0-226-04215-2
a) painting b) slikarstvo c) ikonologija d) krščanska duhovnost e) cerkveno slikarstvo f) svetopisemske osebe g) svetniki h) likovni motivi i) srednji vek

7.03
7.03 BELTING, H. Likeness
COBISS.SI-ID 512299648

143.
GANZ, Nicholas
        Graffiti world : street art from five continents / Nicholas Ganz ; edited by Tristan Manco. - New ed. - London : Thames & Hudson, 2009. - 391 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 390
ISBN 978-0-500-51469-6 (hbk) ISBN 0-500-51469-0 (hbk)
a) art b) umetnost c) grafiti

7
7 GANZ, N. Graffiti
COBISS.SI-ID 1450626

144.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 : izredni študij : skripta / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 112 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 112
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 1 izr. Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 1 izr.
COBISS.SI-ID 9000521

145.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 : skripta / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 132 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 132
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 1 Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 1
COBISS.SI-ID 9000265

146.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1. Terminologija : učno gradivo / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - [9] f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) history of art b) terminology c) umetnostna zgodovina d) terminologija

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina Termin. Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina Termin.
COBISS.SI-ID 9007433

147.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : seminar : skripta / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - [15] str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. [15]
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina-seminar Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina-seminar
COBISS.SI-ID 8996425

148.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : skripta / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 129 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 127-129
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 2 Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 2
COBISS.SI-ID 8997193

149.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 : skripta : izredni študij / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 116 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 114-116
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 2 izr. Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 2 izr.
COBISS.SI-ID 8996937

150.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 : skripta / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 84 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 84
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 3
COBISS.SI-ID 8993097

151.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 : skripta : izredni študij / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 83 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 83
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 3 izr. Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 3 izr.
COBISS.SI-ID 8996681

152.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 : skripta / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 88 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 88
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 4 Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 4
COBISS.SI-ID 9003081

153.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 : skripta : izredni študij / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 81 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 81
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 4 izr. Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina 4 izr.
COBISS.SI-ID 9002825

154.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti. Osnovni pojmi ikonografije : skripta / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 16 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str.16
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost e) ikonografija f) terminologija

7
Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina Osnovni
COBISS.SI-ID 9006921

155.
SMITH, Terry E.
        Contemporary art : world currents / Terry Smith. - London : Laurence King, 2011. - 348 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 334-339. - Kazalo
ISBN 978-1-85669-716-3
a) art - 21st cent. b) umetnost - 21. stol. c) sodobna umetnost d) postmodernizem e) tranzicija

7.03
II 7.03 SMITH, T. E. Contemporary
COBISS.SI-ID 9036873

156.
ZALAZNIK, Janez, 1963-
        Tekst in podoba : zgoščena zgodovina nekega razmerja / Janez Zalaznik. - Ljubljana : JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 26)

800 izv. - Bibliografija: str. 77
ISBN 978-961-6819-23-7
a) art b) umetnost c) teorija umetnosti d) besedilo e) podoba

7
II 7 ZALAZNIK, J. Tekst
COBISS.SI-ID 256006400

157.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 [Elektronski vir] : izredni študij : učno gradivo : fototeka / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 1 izr.
COBISS.SI-ID 9001801

158.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 1 [Elektronski vir] : učno gradivo : fototeka / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 1
COBISS.SI-ID 9001289

159.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 [Elektronski vir] : fototeka / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 2
COBISS.SI-ID 8998473

160.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 [Elektronski vir] : izredni študij : fototeka / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 2 izr.
COBISS.SI-ID 8998217

161.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 2 [Elektronski vir] : študijsko gradivo : fototeka : seminar / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) art education c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 2 sem.
COBISS.SI-ID 8998729

162.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 [Elektronski vir] : fototeka / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 3
COBISS.SI-ID 8997961

163.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 3 [Elektronski vir] : izredni študij : fototeka / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 3 izr.
COBISS.SI-ID 8997705

164.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 [Elektronski vir] : fototeka / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 4
COBISS.SI-ID 9002313

165.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti 4 [Elektronski vir] : izredni študij : fototeka / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost

7
Č cdr 7 ZGODOVINA likovne 4 izr.
COBISS.SI-ID 9002569


73/77


166.
KLEMENČIČ, Matej
        Robbov vodnjak : zgodba mestnega simbola : [Narodna galerija, Ljubljana, Cankarjeva 20, 8. februar - 2. maj 2010] / Matej Klemenčič ; [avtorji besedil Andrej Doblehar ... et al. ; predgovor Barbara Jaki ; viri slikovnega gradiva Mojca Jenko ; fotografija Alois Beer ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2010 (Ljubljana : Simčič). - 184 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Knjižnica Narodne galerije. Predstavitve)

Drugi dodatek k nasl. naveden na str. 3. - 700 izv. - Predgovor / Barbara Jaki: str. 7-9. - Bibliografija: str. 169-174. - Kazalo
ISBN 978-961-6743-14-3
a) Robba, Francesco (1698-1757) b) sculpture c) kiparstvo d) beneško kiparstvo e) barok f) baročno kiparstvo g) umetnostni spomeniki h) mestni simboli i) Ljubljana

730
II 73/74 KLEMENČIČ, M. Robbov
COBISS.SI-ID 249575168


78 GLASBA.


167.
        POJEMO, pojemo 4 [Glasbeni tisk] : otroške pesmice slovenskih avtorjev / [zbrala] Katja Virant Iršič ; [ilustratorji Mojca Cerjak ... et al. ; notografinja Milena Jarc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 35 str. : ilustr., note ; 26 cm + 1 CD

Uglasbene pesmi in ilustracije slovenskih umetnikov so bile prvič objavljene v revijah Cicido in Ciciban
- - Pojemo, pojemo 4 [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 23 str. ; 26 cm
ISMN 979-0-709008-15-5
a) music b) glasba c) otroške pesmi

78
78 POJEMO POJEMO 4 cd 78 POJEMO POJEMO 4 Č cdr 78 POJEMO POJEMO 4
COBISS.SI-ID 257989120


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


168.
HARDING, D. P.
        Glove puppetry for young children / by D.P. Harding. - Milton Keynes : [Ghose Press, 2011]. - 67 str. : ilustr. ; 22 cm

Leto izida in ime založnika najdeno na spletu
ISBN 978-1-44740-192-6
a) puppetry b) lutke c) ročne lutke d) lutkovno gledališče

792.97
792.97 HARDING, D. Glove
COBISS.SI-ID 9022025

169.
NICHOLSON, Helen, 1958-
        Applied drama : the gift of theatre / Helen Nicholson. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. - VIII, 196 str. ; 22 cm. - (Theatre and performance practices)

Bibliografija: str. 182-191. - Kazalo. - Vsebina: An introduction to applied drama ; The practice of citizenship ; Pedagogies, praxis and performance ; Narrative and the gift of storytelling ; Community narratives : space, place and time ; Creativity and social intervention ; Human rights in performance ; The gift of theatre
ISBN 1-4039-1645-4 (hbk) ISBN 978-1-4039-1645-7 (hbk) ISBN 1-4039-1646-2 (pbk) ISBN 978-1-4039-1646-4 (pbk)
a) theatre b) dramatization c) school play d) gledališče e) dramatizacija f) šolsko gledališče

792
792 NICHOLSON, H. Applied
COBISS.SI-ID 8995401


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


170.
PROSEN, Petra
        Maska in njena simbolna vrednost : diplomsko delo / Petra Prosen. - Ljubljana : [P. Prosen], 2011. - 72 f., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/508 . - Bibliografija: f. 68-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) theatre b) gledališče c) maska d) medij e) ritual

792.024.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) PROSEN, P. Maska
COBISS.SI-ID 9024073


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


171.
ŽVAN, Melinda
        Otroci v sobivanju z lutkami : diplomska naloga / Melinda Žvan. - Ljubljana : [M. Žvan], 2011. - V, 57 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/490 . - Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) creativity c) pre-school child d) lutke e) ustvarjalnost f) predšolski otrok

792.97:373.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) ŽVAN, M. Otroci
COBISS.SI-ID 9016649


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


172.
CARROLL, M. E.
        Developing physical health and well-being through gymnastic activity (5-7) : a session-by-session approach / Maggie Carroll and Jackie Hannay. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2011. - X, 174 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-0-415-59107-2 (hbk) ISBN 978-0-415-59106-5 (pbk) ISBN 978-0-203-83663-7 (ebk)
a) gymnastics b) physical education c) assessment d) gimnastika e) športna vzgoja f) vrednotenje

796.4
796.4 CARROLL, M. Developing
COBISS.SI-ID 9030985

173.
INTERNATIONAL Society for the History of Physical Education and Sport. Seminar (8 ; 2006 ; Ljubljana)
        Šport, narod, nacionalizem : zbornik referatov VIII. ISHPES seminarja in Mednarodne družboslovne konference o športu, Ljubljana, 24.-27. avgust 2006 = Sport, nation, nationalism : proceedings of 8th ISHPES Seminar and International Conference on Social Science and Sport / urednik, editor Tomaž Pavlin. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport : Zavod Ekvilib, 2008 ([Ljubljana] : Studio print). - 365 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsi prispevki v angl. - Bibliografija v opombah na dnu str.
ISBN 978-961-6583-53-4 (Fakulteta za šport)
a) sport b) politics c) identity d) šport e) politika f) identiteta

796
796 INTERNATIONAL Šport
COBISS.SI-ID 237468672

174.
PAVLIN, Tomaž, 1961-
        "Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci že v široke sloje" : (Telesnokulturno in športno organiziranje na Slovenskem pred prvo svetovno vojno in po njej) / Tomaž Pavlin. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2005 ([Ljubljana] : Studio Print). - 143 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Beseda sport je citirana beseda in ne gre za tiskarsko napako, tako da ne popravljajte na šport, je povedal avtor. - Letnica v CIP-u je 2006. - Bibliografija: str. 137-141
ISBN 961-6583-05-0
a) sport b) physical education - Slovenia c) šport d) športna vzgoja - Slovenija e) telesna kultura f) športna društva g) zgodovinski pregledi h) antika i) olimpizem

796
796 PAVLIN, T. Zanimanje
COBISS.SI-ID 225221888


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


175.
SKUMAVC, Nuša
        Motivacija učencev prve in druge triade osnovne šole za ukvarjanje s planinstvom : diplomsko delo / Nuša Skumavc. - Ljubljana : [N. Skumavc], 2011. - 79 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) motivation c) primary school d) dejavnosti na prostem e) motivacija f) osnovna šola g) planinstvo h) gorništvo

796.5:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) SKUMAVC, N. Motivacija
COBISS.SI-ID 9025353

176.
SVOLJŠAK, Maja
        Mnenja učiteljev razrednega pouka štajerske regije o ocenjevanju športne vzgoje : diplomsko delo / Maja Svoljšak. - Ljubljana : [M. Svoljšak], 2011. - III, 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 47-49. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola

796:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 79(043.2) SVOLJŠAK, M. Mnenja
COBISS.SI-ID 9037897


80/81


177.
ARISTOTELES
        Retorika / Aristotel ; prevedel, [spremna beseda, prevod, komentar in slovar] Matej Hriberšek. - 1. izd. - Ljubljana : Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2011 (Kranj : Gorenjski tisk). - 526 str. ; 25 cm. - (Zbirka Traditio lampadis)

Prevod dela: Ars rhetorica. - 2.000 izv. - Kazali. - Izbrana bibliografija o Aristotelovi retoriki
ISBN 978-961-6697-06-4
a) Aristoteles (384-322 pr. n.št.) b) antična retorika c) antična filozofija d) retorika

808.5
808 ARISTOTELES Retorika
COBISS.SI-ID 258032640

178.
SMOLE, Anita, 1982-
        Slovenščina. Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole / Anita Smole, Sonja Osterman ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 59 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

3.000 izv.
ISBN 978-961-01-1798-8
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) SMOLE, A. Slovenščina
COBISS.SI-ID 258054656

179.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 2 : z besedo do besede : zbirka nalog za slovenščino - jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010-2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (160; 154 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.
Vsebina:
Del 1. - 2010. - 160 str. - 1.000 izv.
Del 2. - 2011. - 154 str. - 800 izv.
ISBN 978-961-01-0584-8 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0737-8 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) VOGEL, J. Slovenščina 2
COBISS.SI-ID 250535936


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


180.
        MEDDISCIPLINARNOST v slovenistiki / [urednica Simona Kranjc = lektorji izvlečkov in prispevkov v tujem jeziku David Lemon ... [et al.]]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. - 708 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja. Simpozij = Symposium ; 30)

- Dostopno tudi na: http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=338&LANG=slo. - Vzporedni nasl. na ov.: Interdisciplinarity in Slovene studies. - Predgovor / Simona Kranjc: str. 11-12. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Bibliografsko kazalo zbornikov simpozijev Obdobja 1 (1980)-30 (2011) / Anka Sollner Perdih: str. 595-708. - Izvlečki ; Abstracts
ISBN 978-961-237-461-7
a) Slovenian language b) interdisciplinary approach c) literature d) slovenščina e) medpredmetni pristop f) literatura g) slovenistika h) medddisciplinarnost

811.163.6(082)
811.163.6 MEDDISCIPLINAR. v slovenistiki
COBISS.SI-ID 258646784

181.
        SLOVENŠČINA 1 : z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008-2009. - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina:
Del 1 / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Jana Ozimek. - 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 127 str. - 2.000 izv.
Del 2 / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak. - 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 102 str. - 1.800 izv.
ISBN 978-961-01-0312-7 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0537-4 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)
II 811.163.6 SLOVENŠČINA 1 Zbirka
COBISS.SI-ID 240549120

182.
        SLOVENŠČINA 1 : z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm

Vsebina:
Del 1 / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Jana Ozimek. - 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 127 str. - 800 izv.
ISBN 978-961-01-0312-7 (zv. 1)
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)
II 811.163.6 SLOVENŠČINA 1 Zbirka
COBISS.SI-ID 254775296

183.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 1 : z besedo do besede : učbenik za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Jana Ozimek ; [ilustrator Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Soča). - 203 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 video DVD

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0006-5
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) VOGEL, J. Slovenščina 1 DVD 811.163.6(075.3) VOGEL, J. Slovenščina 1
COBISS.SI-ID 243340800


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


184.
NOVAK, Petra, 24.8.1978
        Zastopanost ljudskega slovstva v učnih načrtih in učbenikih na predmetni stopnji osemletne in devetletne osnovne šole : doktorska disertacija / Petra Novak. - Ljubljana : [P. Novak], 2011. - 268 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 243-250. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Didaktika književnosti
a) folk art b) curriculum c) textbook d) primary school e) ljudska umetnost f) kurikulum g) učbenik h) osnovna šola

82
PP II 82 NOVAK, P. Zastopanost
COBISS.SI-ID 258880256


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


185.
ZIPES, Jack David
        Fairy tales and the art of subversion : the classical genre for children and the process of civilization / Jack Zipes, with a new introduction by the author. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - XV, 265 str. ; 22 cm. - (Routledge classics)

Bibliografija: str. 229-242. - Kazalo
ISBN 978-0-415-61025-4 (pbk) ISBN 978-0-203-80525-1 (ebk)
a) fairy tale b) children's book c) socialization d) moral development e) pravljica f) knjiga za otroke g) socializacija h) moralni razvoj

82-93
82-93 ZIPES, J. D. Fairy
COBISS.SI-ID 9004361


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


186.
GRAFENAUER Korošec, Eva
        Abeceda : s pesmicami Nika Grafenauerja / [naloge sestavila Eva Grafenauer Korošec ; ilustracije Vida Igličar, Shutterstock ; pesmice Niko Grafenauer]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2011. - 55 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6864-05-3
a) alphabet - children's book b) abeceda - knjiga zo otroke

821.163.6-93-1
087.5
II 373.2.016:003 GRAFENAUER K.E. Abeceda
COBISS.SI-ID 258101760

187.
        JEZIKOVNO in jezikoslovno delo o. Mrka Pohlina (1735-1801) : novi pogledi na filološko zapuščino začetnika knjižnega preroda : ob osemdesetletnici prof. dr. Martine Orožen in petinosemdesetletnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča : povzetki referatov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana, 20. oktober 2011. - Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko, 2011. - 26 str. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) Pohlin, Marko (1735-1801) b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura

821.163.6.09Pohlin M.
II 821.163.6.09 JEZIKOVNO in jezikoslovno
COBISS.SI-ID 8990281

188.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Svit, krilati konj : pesnitev za fante 2009-2010 / Tone Pavček ; ilustriral Danijel Demšar. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011 (Ljubljana : Hren). - 27 str. : ilustr. ; 16 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-218-978-5

821.163.6
821.163.6 PAVČEK, T. Svit
COBISS.SI-ID 257728512

189.
        PIONIRJI na promenadi : antologija slovenske mladinske književnosti med 1920 in 1948 / [izbral in spremno besedo napisal Peter Svetina]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 598 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 336)

500 izv. - Pionirji na promenadi : slovenska mladinska književnost med obema vojnama in oblikovanje literarnega kanona po drugi svetovni vojni / Peter Svetina: str. 551-596. - Bibliografija k spremni besedi: str. 593-596
ISBN 978-961-01-1578-6
a) children's and youth literature - 1920-1948 - antology b) mladinska književnost - 1920-1948 - antologija c) slovenska mladinska književnost d) literarni kanon e) literarne študije

821.163.6-93-82
821.163.6.09-93"1920/1948"
821.163.6-93 PIONIRJI na promenadi
COBISS.SI-ID 257787904

190.
VELIKONJA, Irena, 1974-
        Poletje na okenski polici / Irena Velikonja. - Posebna darilna izd. - Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - 157 str. ; 23 cm. - (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec)

ISBN 978-961-91781-3-3

821.163.6-93-311.2
821.163.6 VELIKONJA, I. Poletje
COBISS.SI-ID 238373632


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


191.
ČEŠČUT, Marija
        Novi časi : dodatni zvezek k učbeniku Učimo se v novi šoli za 5. razred osnovne šole / besedilo Marija Češčut, Majda Mihačič ; ilustracija Magda Starec Tavčar ; [fotografsko in slikovno gradivo Bevčar Silvan ... et al.]. - V Trstu : Deželni šolski urad za Furlanijo-Julijsko krajino ; Trieste : Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, 2003 (Gorica : Grafica Goriziana). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm

a) local studies - exercise b) primary education c) domoznanstvo - vaja d) osnovnošolski pouk

908(075.2)
II 908(075.2) ČEŠČUT, M. Novi
COBISS.SI-ID 2058220

192.
FERRETTI, Jane
        Meeting the needs of your most able pupils. Geography / Jane Ferretti. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - X, 122 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The gifted and talented series)

"A David Fulton book"--Cover. - Bibliografija: str. 120-121
ISBN 978-1-84312-335-4 (pbk) ISBN 1-84312-335-5 (pbk) ISBN 0-20393-526-8 (ebk) ISBN 978-0-20393-526-2 (ebk)
a) geography b) gifted c) ability grouping d) geografija e) nadarjeni f) nivojski pouk

91:37.091.3
II 91:371.3 FERRETTI, J. Meeting
COBISS.SI-ID 42282082


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


193.
KOLAR, Aljoša
        Kulturnozgodovinski spomeniki Kamnika kot družboslovne vsebine za 4. razred devetletke : diplomsko delo / Aljoša Kolar. - Kamnik : [A. Kolar], 2011. - V, 68 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/512/. - Bibliografija: f. 54-56. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cultural heritage b) local studies c) kulturna dediščina d) domoznanstvo e) Kamnik f) spomeniki

908(043.2)
ZZ II 908(043.2) KOLAR, A. Kulturnozgodovin.
COBISS.SI-ID 9024329

194.
PODOBNIKAR, Maja
        Prehranjevalne navade nekoč in danes na Osnovni šoli Vrhovci : diplomsko delo / Maja Podobnikar. - Ljubljana : [M. Podobnikar], 2011. - 125 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/497/. - Bibliografija: str. 114-117. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) school meal b) nutrition c) eating habit d) šolski obrok e) prehrana f) prehrambena navada g) tradicionalne jedi

908:641(043.2)
ZZ II 908(043.2) PODOBNIKAR, M. Prehranjevalne
COBISS.SI-ID 9021257

195.
SNEŽIČ, Janja
        Starše : zgodovina kraja in šolstva : diplomsko delo / Janja Snežič. - Ljubljana : [J. Snežič], 2011. - 112 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/498/. - Bibliografija: str. 104-105. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) Starše

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) SNEŽIČ, J. Starše
COBISS.SI-ID 9021513


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO