COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


marec 011004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
        TRUTHS and myths of cyber-bullying : international perspectives on stakeholder responsibility and children's safety / edited by Shaheen Shariff and Andrew H. Churchill. - New York : Peter Lang, cop. 2010. - XVII, 301 str. : ilustr. ; 23 cm. - (New literacies and digital epistemologies, ISSN 1523-9543 ; vol. 38)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4331-0466-4 (pbk) ISBN 1-4331-0466-0 (pbk) ISBN 978-1-4331-0467-1 (hbk) ISBN 1-4331-0467-9 (hbk)
a) bullying b) computer c) safety d) ustrahovanje e) računalnik f) varnost g) internet h) zlorabe

004.7
004.7 TRUTHS and myths
COBISS.SI-ID 8719945


069


2.
MUZEJ suvremene umjetnosti (Zagreb)
        Volumen : katalog zbirke = catalogue of the collection : kronologija izložbi = chronology of exhibitions / [urednica Snježana Pintarić ; prijevod Anthony J. Dawe ... et al. ; fotografije Darko Bavoljak ... et al.]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti = Museum of Contemporary art, 2008. - 736 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzporedno besedilo v hrv. in angl. jeziku
ISBN 978-953-6043-95-8
a) fine arts - catalogue - Coatia b) likovna umetnost - katalog - Hrvaška c) hrvaški muzeji d) muzejske zbirke e) moderna umetnost f) sodobna umetnost

069(497.5 Zagreb).51:7
Č 7 MUZEJ Volumen
COBISS.SI-ID 514139775


084.11+087.5


3.
KOLARIČ, Jana, 1954-
        Brodolom v otroški sobi / Jana Kolarič ; [ilustrirala Maja Babič Košir]. - 1. izd. - V Ljubljani : Genija, 2011. - [26] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mlinček)

ISBN 978-961-6576-58-1

087.5
821.163.6 KOLARIČ, J. Brodolom
COBISS.SI-ID 254605056

4.
ŠALAMUN, Tomaž
        Narobe svet je tudi svet / Tomaž Šalamun ; ilustrirala Ana Šalamun. - Šmarje-Sap : Buča, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - [27] str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Zbirka Slovenske slikanice ; 12)

Ilustr. na sprednji notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6704-19-9

821.163.6-93-1
087.5
821.163.6 ŠALAMUN, T. Narobe
COBISS.SI-ID 253729792


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
BACHELARD, Gaston
        Poetika sanjarije / Gaston Bachelard ; prevod Suzana Koncut ; [spremna beseda Igor Škamperle]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 275 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: La poétique de la reverie. - Gaston Bachelard in tinktura človeške kulture / Igor Škamperle: str. 245-275. - 400 izv.
ISBN 978-961-242-360-5
a) Bachelard, Gaston (1884-1962) b) phenomenology c) imagination d) fenomenologija e) domišljija f) pesniško ustvarjanje g) sanjarjenje

159.954
159.954 BACHELARD, G. Poetika
COBISS.SI-ID 255260928

6.
COOPER, John O.
        Applied behavior analysis / John O. Cooper, Timothy E. Heron, William L. Heward. - 2nd ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill-Prentice Hall, cop. 2007. - XXVII, 770 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 709-752. - Kazali. - Vsebina: Introduction and basic concepts: Definition and characteristics of applied behavior analysis; Basic concepts ; Selecting, defining, and measuring behavior: Selecting and defining target behaviors; Measuring behavior; improving and assessing the quality of behavioral measurement ; Evaluating and analyzing behavior change: Constructing and interpreting graphic displays of behavioral data; Analyzing behavior change, basic assumptions and strategies; Reversal and alternating treatments designs; Multiple baseline and changing criterion designs; Planning and evaluating applied behavior analysis research ; Reinforcement: positive reinforcement; Negative reinforcement; Schedules of reinforcement ; Punishment: Punishment by stimulus presentation; Punishment by removal of a stimulus ; Antecedent variables: Motivating operations; Stimulus control ; Developing new behavior: Imitation; Shaping; Chaining ; Decreasing behavior with nonpunishment procedures: Extinction; Differential reinforcement; Antecedent interventions ; Functional analysis: Functional behavior assessment ; Verbal behavior: Verbal behavior ; Special applications: Contingency contracting, token economy, and group contingencies; Self-management ; Promoting generalized behavior change: Generalization and maintenance of behavior change ; Ethics: Ethical considerations for applied behavior analysts / J.A. Martinez-Diaz ... [et al.] ; Appendix: Textbook coverage of the behavior analyst certification board BCBA and BCABA behavior analyst task list, third edition ; Glossary
ISBN 0-13-142113-1 (hbk) ISBN 978-0-13-142113-4 (hbk) ISBN 978-0-13-129327-4 (pbk) ISBN 0-13-129327-3 (pbk)
a) psychology of behaviour b) behaviourism c) punishment d) behavioural objective e) psihologija vedenja f) behaviorizem g) kaznovanje h) cilji vedenja

159.9
II 159.9 COOPER, J. O. Applied
COBISS.SI-ID 8705353

7.
        HANDBOOK of research on learning and instruction / edited by Richard E. Mayer and Patricia A. Alexander. - New York : Routledge, cop. 2011. - XIV, 501 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Educational psychology handbook series)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-0-415-80460-8 (hbk) ISBN 0-415-80460-4 (hbk) ISBN 978-0-415-80461-5 (pbk) ISBN 0-415-80461-2 (pbk) ISBN 978-0-203-83908-9 (ebk) ISBN 0-203-83908-0 (ebk)
a) learning b) teaching c) educational research d) učenje e) pouk f) pedagoško raziskovanje

159.953
159.953 HANDBOOK of research
COBISS.SI-ID 8731977

8.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (4 ; 2011 ; Ljubljana)
        Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka : zbornik / IV. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2011 ; [urednici Maruška Željeznov Seničar, Edita Šelih]. - Ljubljana : MiB, 2011. - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov. ali angl. ali hrv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali angl. ali hrv. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-92823-2-8
a) pre-school child b) child development c) socialization d) affective development e) predšolski otrok f) razvoj otroka g) socializacija h) čustveni razvoj i) alternativni vzgojni koncepti

159.922.7
159.922.7 MEDNARODNA Socialni
COBISS.SI-ID 254028288


3 DRUŽBENE VEDE


9.
KLOPČIČ, Vera
        Položaj Romov v Sloveniji : Romi in Gadže / Vera Klopčič ; [prevodi Meta Gostinčar Cerar, Vera Klopčič]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007 (Ljubljana : Delo tiskarna d.d.). - 279 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 168-171
ISBN 978-961-6159-31-9
a) community b) social status c) skupnost d) družbeni položaj e) Romi f) Slovenija g) Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji h) teksti i) zakoni j) Resolucija parlamenta mednarodne Zveze Romov (IRU)

323.15(497.4=214.58)
342.724(497.4=214.58)
316.35 KLOPČIČ, V. Položaj
COBISS.SI-ID 236657664


30+316


10.
GOLEMAN, Daniel
        Ekološka inteligenca : kako lahko zavedanje o skritih učinkih naših nakupov vse spremeni / Daniel Goleman ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Formatisk). - 228 str. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Ecological intelligence. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-1463-5
a) intelligence b) ecology c) environmental education d) inteligentnost e) ekologija f) okoljska vzgoja g) nakupovanje h) potrošništvo i) prevzgoja j) okoljska pedagogika

316.6
37.013.8
316.6 GOLEMAN, D. Ekološka
COBISS.SI-ID 253192704


316 SOCIOLOGIJA.


11.
BUNTING, Madeleine
        Willing slaves : how the overwork culture is ruling our lives / Madeleine Bunting. - London [etc.] : Harper Perennial, 2005. - XXVII, 368, 19 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 345-355. - Kazalo
ISBN 0-00-716372-X
a) working time arrangement b) standard of living c) family life d) razporeditev delovnega časa e) življenjski standard f) družinsko življenje

316.6
316.6 BUNTING, M. Willing
COBISS.SI-ID 8732489


33 GOSPODARSTVO


12.
VUKOMANOVIĆ, Tea, 1987-
        Človek in delo : razumevanje kapitalizma in njegovih učinkov na posameznika : diplomsko delo / Tea Vukomanović. - Ljubljana : [T. Vukomanović], 2011. - 78 str. : preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) capitalism b) labour c) mental stress d) leisure e) kapitalizem f) delo g) duševni stres h) prosti čas

331(043.2)
Č II 330(043.2) VUKOMANOVIĆ, T. Človek
COBISS.SI-ID 8720969


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


13.
        ADEQUATE movement regime and bio - psycho-social determinants of active life style / [editor] Milada Krejčí. - Češké Budějovice : University of South Bohemia, 2010. - 191 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija in povzetki pri vsakem prispevku
ISBN 978-80-7394-239-7
a) gesture education b) health education c) physical education d) gibalna vzgoja e) zdravstvena vzgoja f) športna vzgoja g) aktivni življenjski slog

37.015
37.03 ADEQUATE movement
COBISS.SI-ID 8724041

14.
        EDUCATIONAL psychology : a century of contributions / edited by Barry J. Zimmerman, Dale H. Schunk. - Mahwah ; London : L. Erlbaum, cop. 2003. - XIII, 490 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali
ISBN 0-8058-3681-0 (vezano) ISBN 0-8058-3682-9 (broš.)
a) educational psychology b) pedagogical theory c) pedagoška psihologija d) pedagoška teorija e) psihologi f) pedagogi g) biografije h) zgodovinski pregledi

37.015.3(091)(082)
37.015 EDUCATIONAL psychology
COBISS.SI-ID 52037889

15.
        EDUCATIONAL psychology reader : the art and science of how people learn / Greg S. Goodman, editor. - New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2010. - XVII, 725 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Educational psychology, ISSN 1943-8109 ; vol 1)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij
ISBN 978-1-4331-0627-9 (pbk) ISBN 978-1-4331-1072-6 (hbk)
a) learning psychology b) behaviourism c) motivation d) educational psychology e) teacher education f) psihologija učenja g) behaviorizem h) motivacija i) pedagoška psihologija j) izobraževanje učiteljev

37.015.3
37.015.3 EDUCATIONAL Psychology
COBISS.SI-ID 8720201

16.
        The HANDBOOK of international school psychology / editors Shane R. Jimerson, Thomas D. Oakland, Peter T. Farrell. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage Publications, cop. 2007. - IX, 553 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameynih prispevkih. - Kazala
ISBN 1-4129-2669-6 ISBN 978-1-4129-2669-0
a) educational psychology - cross-national research b) pedagoška psihologija - mednacionalno raziskovanje

37.015.3
37.015.3 HANDBOOK of international
COBISS.SI-ID 59952897

17.
HATTIE, John
        Visible learning : a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement / John A. C. Hattie. - First published. - London ; New York : Routledge, 2009. - IX, 378 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 301-374
ISBN 0-415-47617-8 (hbk) ISBN 0-415-47618-6 (pbk) ISBN 0-203-88733-6 (ebk) ISBN 978-0-415-47617-1 (hbk) ISBN 978-0-415-47618-8 (pbk) ISBN 978-0-203-88733-2 (ebk)
a) learning b) achievement c) teaching aptitude d) učenje e) uspešnost f) sposobnost poučevanja g) učinkovitost poučevanja h) meta analize i) študije

371.26
37.02 HATTIE, J. Visible
COBISS.SI-ID 512131467

18.
        INSTITUTIONAL context of education systems in Europe : a cross-country comparison on quality and equity / edited by R.H. Hofman ... [et al.]. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer academic publishers, cop. 2010. - XI, 199 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 191-195
ISBN 978-90-481-6715-9 (pbk) ISBN 978-1-4020-2745-1 (ebk)
a) education system - Europe b) quality of education c) private education d) equal opportunity e) sistem vzgoje in izobraževanja - Evropa f) kvaliteta izobraževanja g) privatno izobraževanje h) enakost možnosti

37.01
37.01 INSTITUTIONAL context
COBISS.SI-ID 8731209

19.
KAST-Zahn, Annette
        Vsak otrok se lahko nauči premagovati težave / Annette Kast-Zahn ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Natisnjeno v Nemčiji). - 157 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Jedes Kind kann Krisen meistern. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1510-6
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom

37.018
37.018 KAST-ZAHN, A. Vsak
COBISS.SI-ID 253382912

20.
KONDIĆ, Ljiljana, 1957-
        Poticajni roditelji : deset tema za bolji odnos s djetetom / Ljiljana Kondić, Timea Marušić Hren, Adinda Dulčić ; [ilustracija-znak Boris Husnjak ; fotografije Snježana Mikić]. - Zagreb : Alinea, 2006 (Zagreb : Prius). - 48 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm. - (Biblioteka Komunikologija ; IV. kolo ; 32. knj.)

O avtoricama: str. 48. - Bibliografija: str. 47
ISBN 953-180-143-6
a) parent-child relation b) child development c) odnos med starši in otrokom d) razvoj otroka

37.015.3
37.015.3 KONDIĆ, L. Poticajni
COBISS.SI-ID 8715593

21.
MCCULLOCH, Gary, 1956-
        The struggle for the history of education / Gary McCulloch. - 1st ed. - Oxon ; New York : Routledge, cop. 2011. - 139 str. ; 24 cm. - (Foundations and futures of education)

Bibliografija: str. 116-134. - Kazalo
ISBN 978-0-415-56534-9 (hbk) ISBN 0-415-56534-0 (hbk) ISBN 978-0-415-56535-6 (pbk) ISBN 0-415-56535-9 (pbk) ISBN 978-0-203-82885-4 (ebk) ISBN 0-203-82885-2 (ebk)
a) history of education b) social change c) educational reform d) educational research e) zgodovina pedagogike f) družbene spremembe g) reforma vzgoje in izobraževanja h) pedagoško raziskovanje

37(091)
37(091) MCCULLOCH, G. The struggle
COBISS.SI-ID 8712777

22.
        The SAGE international handbook of educational evaluation / editors Katherine E. Ryan and J. Bradley Cousins. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2009. - XX, 587 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 978-1-4129-4068-9
a) educational research b) evaluation c) assessment d) pedagoško raziskovanje e) evalvacija f) vrednotenje

37.01
37.01 SAGE international Č 37.01 SAGE international
COBISS.SI-ID 2025303

23.
ŽUGELJ, Tjaša, 1987-
        Pogled na logaški eksperiment po 40-ih letih : diplomsko delo / Žugelj Tjaša. - Ljubljana : [T. Žugelj], 2011. - VI, 180 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) group work c) vzgojni dom d) skupinsko delo e) logaški eksperiment f) permisivnost g) terapevtske skupnosti

37.018.32:159.922.76-056.49(043.2)
Č II 37(043.2) ŽUGELJ, T. Pogled
COBISS.SI-ID 8725577


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


24.
NAGODE, Silva, 1967-
        Razredna klima v višjih razredih OŠ Komandanta Staneta Dragatuš : diplomsko delo / Silva Nagode. - Ljubljana : [S. Nagode], 2011. - 86 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 79-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) classroom climate b) interpersonal relations c) educational guidance d) razredno vzdušje e) medosebni odnosi f) šolsko svetovanje g) socialni pedagog h) preventivno delo

37.013.42(043.2)
Č II 37(043.2) NAGODE, S. Razredna
COBISS.SI-ID 8701001

25.
OBLAK, Damjana, 1972-
        Strategije reševanja konfliktov med učitelji in učenci z medosebno komunikacijo : magistrsko delo / Damjana Oblak. - Ljubljana : [D. Oblak], 2010. - 212 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 157-164. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher-pupil relation b) dispute settlement c) secondary school d) odnos med učiteljem in učencem e) reševanje sporov f) srednja šola

37.064.2(043.2)
PP II 37(043.2) OBLAK, D. Strategije Č II 37(043.2) OBLAK, D. Strategije
COBISS.SI-ID 8716361

26.
PAVŠEK, Erika, 1985-
        Odnos vzgojiteljev predšolskih otrok do lastnega zdravja : diplomska naloga / Erika Pavšek. - Ljubljana : [E. Pavšek], 2011. - VI, 63 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) health b) attitude c) trainer d) zdravje e) stališče f) vzgojitelj

37.011.3-051:613(043.2)
Č II 37(043.2) PAVŠEK, E. Odnos
COBISS.SI-ID 8727369

27.
PRETNER, Jožefa
        Stališča učencev in učiteljev do učne pomoči in vloga socialnega pedagoga : diplomsko delo / Jožefa Pretner. - Ljubljana : [J. Pretner], 2011. - 101 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) learning difficulty b) school failure c) social integration d) učne težave e) šolski neuspeh f) socialna integracija g) pomoč učencem h) izključenost i) socialni pedagog

37.091.398(043.2)
Č II 371.3(043.2) PRETNER, J. Stališča
COBISS.SI-ID 8725065

28.
RAJGL, Suzana
        Partnerstvo med učitelji in starši ter učinkovita komunikacija na govorilnih urah : magistrsko delo / Suzana Rajgl. - Ljubljana : [S. Rajgl], 2010. - 202 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 181-186. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) parent-teacher relation b) parent-school relation c) odnos med starši in učiteljem d) odnos med starši in šolo e) govorilne ure f) partnerstvo g) pedagoški optimizem

37.064.1(043.2)
PP II 37(043.2) RAJGL, S. Partnerstvo Č II 37(043.2) RAJGL, S. Partnerstvo
COBISS.SI-ID 8716617


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


29.
RONČEVIĆ, Nena
        Promjene u akademskoj profesiji : komparativna analiza / Nena Rončević, Branko Rafajac. - 1. izd. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. - 116 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 109-116
ISBN 978-953-6104-76-5
a) higher education b) teacher mobility c) occupational mobility d) visokošolsko izobraževanje e) mobilnost učiteljev f) poklicna mobilnost

371.13/.16
371.13/.16 RONČEVIĆ, N. Promjene
COBISS.SI-ID 8702025

30.
SELWYN, Neil
        Schools and schooling in the digital age : a critical analysis / Neil Selwyn. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2011. - XI, 177 str. ; 24 cm. - (Foundations and futures of education)

Bibliografija: str. 156-174. - Kazalo
ISBN 978-0-415-58929-1 (hbk) ISBN 978-0-415-58930-7 (pbk) ISBN 0-415-58929-0 (hbk) ISBN 0-415-58930-4 (pbk) ISBN 978-0-203-84079-5 (ebk) ISBN 0-203-84079-8 (ebk)
a) educational technology b) educational innovation c) izobraževalna tehnologija d) pedagoška inovacija e) internet f) digitalna tehnologija

371.3
371.3 SELWYN, N. Schools
COBISS.SI-ID 8718921

31.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (5 ; 2011 ; Ljubljana)
        Učitelj v podaljšanem bivanju - vizija, delo in izzivi : zbornik / V. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2011, [23. 3. 2011 v Ljubljani] ; [urednici Maruška Željeznov Seničar, Edita Šelih]. - Ljubljana : MiB, 2011. - 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-92823-3-5
a) primary school b) extra-curricular activities c) creativity d) teacher role e) osnovna šola f) interesne dejavnosti g) ustvarjalnost h) vloga učitelja i) podaljšano bivanje

371.2
371.2 STROKOVNA Učitelj
COBISS.SI-ID 254995200

32.
WOOLLARD, John
        Psychology for the classroom : e-learning / John Woollard. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2011. - XV, 135 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 119-132. - Kazalo
ISBN 978-0-415-59092-1 (hbk) ISBN 0-415-59092-2 (hbk) ISBN 978-0-415-59093-8 (pbk) ISBN 0-415-59093-0 (pbk) ISBN 978-0-203-81916-6 (ebk) ISBN 0-203-81916-0 (ebk)
a) didactic use of computer b) learning c) didaktična uporaba računalnika d) učenje e) e-učenje

371.3
371.3 WOOLLARD, J. Psychology
COBISS.SI-ID 8731721


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


33.
BUČAR, Urška
        Uporaba interaktivne table pri pouku geometrije v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Urška Bučar. - Ljubljana : [U. Bučar], 2011. - 182 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 113-140. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teaching aid b) educational technology c) geometry d) učni pripomočki e) izobraževalna tehnologija f) geometrija g) interaktivna tabla

37.091.64(043.2)
DVD 371.6(043.2) BUČAR, U. Uporaba PP II 371.6(043.2) BUČAR, U. Uporaba Č II 371.6(043.2) BUČAR, U. Uporaba
COBISS.SI-ID 8723529

34.
ERJAVEC, Petra, 1980-
        Predšolska vzgoja po konceptu pedagogike Montessori in socialno vedenje v šoli : magistrsko delo / Petra Erjavec. - Ljubljana : [P. Erjavec], 2011. - 109 str., [17] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 103-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school education b) principles of education c) social behaviour d) predšolska vzgoja e) vrste vzgoje in izobraževanja f) socialno vedenje g) alternativni vzgojni koncepti h) Montessori pedagogika i) Montessori vrtec

37.091.4(043.2)
II 371.3(043.2) ERJAVEC, P. Predšolska Č II 371.3(043.2) ERJAVEC, P. Predšolska
COBISS.SI-ID 8704841


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


35.
DENAC, Olga
        Z igro v čarobni svet glasbe : didaktični priročnik za glasbo v vrtcu in prvem razredu osnovne šole / Olga Denac ; [ilustracije Jelka Reichman ; slikovno gradivo arhiv MKZin drugi viri ; notografiral Andrej Lenarčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 91 str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

1.300 izv.
ISBN 978-961-01-1715-5
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

373.2.016:78
II 373.2.016:78 DENAC, O. Z igro cd 373.2.016:78 DENAC, O. Z igro
COBISS.SI-ID 254700288


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


36.
ČEŠNOVAR, Ana, 1988-
        Vloga lutke, ljubljenca skupine v dnevni rutini in otrokovi igri : diplomska naloga / Ana Češnovar. - Ljubljana : [A. Češnovar], 2011. - X, 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) socialization c) pre-school child d) lutke e) socializacija f) predšolski otrok g) dnevna rutina

373.2:688.721.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) ČEŠNOVAR, A. Vloga
COBISS.SI-ID 8700745

37.
GOLOB, Nina, 11.11.1987-
        Angleščina in vsakdan vrtca : diplomska naloga / Nina Golob. - Ljubljana : [N. Golob], 2011. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 70-71. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) language teaching c) English language d) predšolski otrok e) jezikovni pouk f) angleščina g) dnevna rutina h) dejavnosti

373.2.016:811.111(043,2)
811.111:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) GOLOB, N. Angleščina
COBISS.SI-ID 8723017

38.
RUS, Vlasta
        Priprava in uporaba mobilne zbirke orodij v vrtcu : diplomska naloga / Vlasta Rus. - Ljubljana : [V. Rus], 2011. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) predšolski otrok d) aktivna metoda e) tehnični kotiček f) mobilna zbirka orodij

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) RUS, V. Priprava
COBISS.SI-ID 8722761


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


39.
FOSNOT, Catherine Twomey
        Young mathematicians at work. Constructing multiplication and division / Catherine Twomey Fosnot, Maarten Dolk. - Portsmouth, NH : Heinemann, 2001. - XX, 170 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-165. - Kazalo
ISBN 0-325-00354-8 (pbk) ISBN 978-0-32500-354-2
a) mathematics b) primary education c) matematika d) osnovnošolski pouk e) množnje f) deljenje g) računske strategije h) matematični modeli

373.32.016:51
373.32.016:51 FOSNOT, C. T. Young
COBISS.SI-ID 8717129

40.
FOSNOT, Catherine Twomey
        Young mathematicians at work. Constructing number sense, addition, and subtraction / Catherine Twomey Fosnot, Maarten Dolk. - Portsmouth, NH : Heinemann, 2001. - XX, 193 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 183-187. - Kazalo. - Vsebina: "Mathematics" or "mathematizing"? ; The landscape of learning ; Number sense on the horizon ; Place value on the horizon ; Developing mathematical models ; Addition and subtraction facts on the horizon ; Algorithms versus number sense ; Developing efficient computation with minilessons ; Assessment ; Teachers as mathematicians
ISBN 0-325-00353-X (pbk) ISBN 978-0-32500-353-5 (pbk) ISBN 0-325-00354-8 (hbk) ISBN 978-0-32500-354-2 (hbk)
a) mathematics b) primary education c) number concept d) matematika e) osnovnošolski pouk f) pojem števila g) seštevanje h) odštevanje i) računske strategije

373.32.016:51
373.32.016:51 FOSNOT, C. T. Young
COBISS.SI-ID 8717385

41.
INTERNATIONAL Scientific Colloquium Mathematics and Children (3 ; 2011 ; Osijek)
        The Third International Scientific Colloquium Mathemethics and Children, Osijek, March 18, 2011 : (The Math Teacher) : monography / editor Margita Pavleković = Treći međunarodni znanstveni skup Matematika i dijete, Osijek, ožujka 2011 : (Učitelj matematike) : monografija / urednica Margita Pavleković. - Zagreb : Element, 2011. - 577 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Teacher Education and Department of Mathematics = Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet i Odjel za matematiku. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v hrv., slov., angl., madž. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-953-197-578-0
a) mathematics - congress b) teacher education c) teaching practice d) matematika - kongres e) izobraževanje učiteljev f) učna praksa

373.32.061:51
373.32.016:51 INTERNATIONAL Third
COBISS.SI-ID 3905239

42.
KOŠĆEC, Gordana
        Točka, crta, svijet 2 : udžbenik iz likovne kulture za drugi razred osnovne škole / Gordana Košćec i Ida Mati ; [fotografije Branislav Teslić, cavarpayer, Arhiva Profila]. - 1. izd. - Zagreb : Profil International, 2007. - 45 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-953-12-0374-6
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:74
II 373.32.016:74 KOŠĆEC, G. Točka 2
COBISS.SI-ID 8703305

43.
KRNEL, Dušan
        Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj ; [strokovni sodelavki Nataša Potočnik, Vida Medved Udovič ; urednica Renata Vrčkovnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 279 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

1.500 izv.
ISBN 978-961-241-510-5
a) Slovenian language - teachers' guide b) mathematics - teachers' guide c) environmental education - teachers' guide d) slovenščina - priročnik za učitelje e) matematika - priročnik za učitelje f) okoljska vzgoja - priročnik za učitelje

373.32.016:003
II 373.32.016:003 KRNEL, D. Mlinček Priročnik cd 373.32.016:003 KRNEL, D. Mlinček cdr 373.32.016:003 KRNEL, D. Mlinček Priročnik
COBISS.SI-ID 254305280

44.
MATI, Ida
        Točka, crta, svijet 3 : udžbenik iz likovne kulture za treći razred osnovne škole / Ida Mati i Gordana Košćec ; [fotografije Branislav Teslić, cavarpayer, Arhiva Profila]. - 1. izd. - Zagreb : Profil International, 2007. - 43 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-953-12-0434-7
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:74
II 373.32.016:74 MATI, I. Točka 3
COBISS.SI-ID 8703561

45.
MATI, Ida
        Točka, crta, svijet 4 : udžbenik iz likovne kulture za četvrti razred osnovne škole / Ida Mati i Gordana Košćec ; [fotografije Branislav Teslić, cavarpayer, Arhiva Profila]. - 1. izd. - Zagreb : Profil International, 2007. - 45 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-953-12-0439-2
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:74
II 373.32.016:74 MATI, I. Točka 4
COBISS.SI-ID 8703817

46.
PRIMORAC, Branka
        Novinarstvo u školi / Branka Primorac, Mirijan Šimeg, Anita Šojat. - Zagreb : Školska knjiga, 2010. - 219 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 204
ISBN 978-953-0-12348-9
a) school magazine b) šolski časopis c) novinarstvo d) uredništvo e) tehnično uredništvo

373.3
II 373.32.016:3 PRIMORAC, B. Novinarstvo
COBISS.SI-ID 8713545


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


47.
LAPUH, Bernarda
        Glasbenointeresne dejavnosti na razredni stopnji : diplomsko delo / Bernarda Lapuh. - Ljubljana : [B. Lapuh], 2011. - V, 80, V str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music b) leisure c) extra-curricular activities d) glasba e) prosti čas f) interesne dejavnosti

373.32.016:78(043.2)
78:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) LAPUH, B. Glasbenointeresne
COBISS.SI-ID 8709193


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


48.
BOUILLET, Dejana
        Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja / Dejana Bouillet. - Zagreb : Školska knjiga, 2010 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 289 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis)

O avtorici: str. 291. - Bibliografija: str. 271-282. - Kazalo
ISBN 978-953-0-30262-4
a) social integration b) handicapped c) legislation - Croatia d) socialna integracija e) prizadeti f) zakonodaja - Hrvaška g) osebe s posebnimi potrebami h) inkluzija

376.1
376.1 BOUILLET, D. Izazovi
COBISS.SI-ID 515285092

49.
BRENČIČ, Irena
        Vedenjske značilnosti učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli : magistrsko delo / Irena Brenčič. - Ljubljana : [I. Brenčič], 2011. - 191 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 158-172. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) pupil behaviour c) discipline d) primary school e) otrok s posebnimi potrebami f) vedenje učencev g) disciplina h) osnovna šola

376.1(043.3)
II 376.1(043.2) BRENČIČ, I. Vedenjske Č II 376.1(043.2) BRENČIČ, I. Vedenjske
COBISS.SI-ID 8728393

50.
JABLAN, Branka Đ., 1965-
        Čitanje i pisanje brajevog pisma / Branka Đ. Jablan. - Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2010 (Beograd : Akademija). - 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Monografije i radovi)

300 izv. - Bibliografija: str. 184-195. - Kazali
ISBN 978-86-80113-95-1
a) visually handicapped - blind b) braille c) teaching method d) slabovidni - slepi e) brajica f) didaktična metoda

376.1-056.262
376.1-056.262 JABLAN, B. Čitanje
COBISS.SI-ID 179012876

51.
POSVET Otroci s posebnimi potrebami v glasbeni šoli (2011 ; Krško)
        Povzetki prispevkov / Posvet Otroci s posebnimi potrebami v glasbeni šoli, Glasbena šola Krško, 4. marec 2011 ; organizator Glasbena šola Krško. - Krško : Glasbena šola, 2011. - 8 f. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) backward child b) music education c) otrok s posebnimi potrebami d) glasbena vzgoja

376.1
II 376.1 POSVET Povzetki
COBISS.SI-ID 8715081


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


52.
DVORNIK, Mojca
        Tabor z osebami z motnjo v duševnem razvoju kot doživljajsko pedagoški projekt : diplomsko delo / Mojca Dvornik. - Ljubljana : [M. Dvornik], 2011. - 130 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mentally handicapped b) training centre c) open air activities d) duševno prizadeti e) center za usposabljanje f) dejavnosti na prostem g) doživljajska pedagogika

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1(043.2) DVORNIK, M. Tabor
COBISS.SI-ID 8723273

53.
LIPIČNIK, Bojana, 1958-
        Vključevanje otrok z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju v interesne dejavnosti in počitniške aktivnosti : diplomsko delo / Bojana Lipičnik. - Ljubljana : [B. Lipičnik], 2011. - 107 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) leisure c) extra-curricular activities d) motnje vedenja e) prosti čas f) interesne dejavnosti

376.1-056.34:379.8(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) LIPIČNIK, B. Vključevanje
COBISS.SI-ID 8701257

54.
PLEŠIC, Mateja, 1985-
        Prilagajanje komunikacije gluhim in naglušnim dijakom v izobraževalnem procesu : diplomsko delo / Mateja Plešic. - Ljubljana : [M. Plešic], 2011. - 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) aurally handicapped - deaf b) integration c) training course d) naglušni - gluhi e) integracija f) usposabljanje

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) PLEŠIC, M. Prilagajanje
COBISS.SI-ID 8709449


378 VISOKO ŠOLSTVO.


55.
EGRON-Polak, Eva
        Internationalization of higher education : global trends, regional perspectives : IAU 3rd global survey report / Eva Egron-Polak and Ross Hudson ; with contributions from Jocelyne Gacel-Avila ... [et al.]. - [Paris] : International Association of Universities, IAU, cop. 2010. - 244 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznega poglavja
ISBN 978-92-9002-190-2
a) higher education b) international education c) student mobility d) visokošolsko izobraževanje e) mednarodno izobraževanje f) študentska mobilnost g) globalizacija h) internacionalizacija

378
378 EGRON-Polak, E. International.
COBISS.SI-ID 8706121

56.
FREITAG, Michel, 1935-
        Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije / Michel Freitag ; [prevod Katja Kraigher ; spremna beseda Rastko Močnik]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 327 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 6)

Prevod dela: Le naufrage de l'Université et d'autres essais d'épistémologie politique. - 400 izv. - Ob koncu univerze / Rastko Močnik: str. 291-327. - Bibliografija: str. 285-290
ISBN 978-961-6768-27-6
a) university b) social change c) higher education d) univerza e) družbene spremembe f) visokošolsko izobraževanje g) sociologija znanja h) postmodernizem

378
378 FREITAG, M. Brodolom
COBISS.SI-ID 254130432

57.
        RELIGION and higher education in Central and Eastern Europe / edited by Gabriella Pusztai. - Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, CHERD, University of Debrecen, 2010. - 310 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 6)

- Dostopno tudi na: http://mek.oszk.hu/09000/09006/09006.pdf. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
ISBN 978-963-473-372-0
a) higher education - Central and Eastern Europe b) religious education c) theology d) visokošolsko izobraževanje - Srednja in vzhodna Evropa e) verska vzgoja f) teologija

378
378 RELIGION and higher
COBISS.SI-ID 8730185

58.
        A TUNING guide to formulating degree programme profiles : including programme competences and programme learning outcomes / editors Jenneke Lokhoff ... [et al.]. - Bilbao : [Publicaciones de la Universidad de Deusto] ; Groningen : [University of Groningen] ; The Hague : [Head, International Recognition Department], 2010. - 96 str. ; 22 cm. - (Tuning educational structures in Europe)

- Dostopno tudi na: http://archimedes.ee/enic/File/Tuning_Guide_Publicada_CoRe.pdf. - Nas. na ov.: A guide to formulating degree programme profiles. - Na vrhu nasl. str.: Competences in Education and Recognition Project (CoRe)
ISBN 978-84-9830-375-9
a) higher education b) academic degree c) university studies d) visokošolsko izobraževanje e) akademska stopnja f) univerzitetni študij g) študijski programi h) primerljivost i) bolonjski proces

378
378 TUNING guide
COBISS.SI-ID 8704585


39 ETNOLOGIJA.


59.
KARBA, Pavla
        Skupaj rastemo / Pavla Karba, Ksenija Jerman Skrbinek, Ivana Leskovar ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 27 cm. - (Iz malega raste veliko)

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2010 (Ljubljana : Korotan). - 31 str. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1336-2 (zv. 1)
a) family - children's book b) družina - knjiga za otroke c) običaji d) navade

392.3(02.053.2)
172(02.053.2)
II 373.2.016:3 KARBA, P. Skupaj
COBISS.SI-ID 251647232


5 NARAVOSLOVNE VEDE


60.
EUROPEAN Conference on Liquid Crystals (11 ; 2011 ; Maribor)
        Conference programme / 11th European Conference on Liquid Crystals ECLC 2011, 6-11 February 2011, Maribor, Slovenia ; [editor Robert Repnik]. - Maribor : Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2011. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-961-6657-19-8
a) physics - conference b) fizika - konferenca c) tekoči kristali

532.738
cdr 53 EUROPEAN Conference
COBISS.SI-ID 66516481


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


61.
GORE, Albert, 1948-
        Odločitev je naša : kako rešiti podnebno krizo / Al Gore ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 409 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Our choice. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1363-8
a) ecology b) environmental protection c) ekologija d) varstvo okolja e) energija f) obnovljivi viri

502/504
502/504 GORE, A. Odločitev
COBISS.SI-ID 250931200


51 MATEMATIKA.


62.
CENTA, Nataša
        Igra števil in oblik 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole / Nataša Centa, Jožica Frigelj, Maja Rakun Beber ; [ilustracije arhiv založbe Rokus Klett, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Trzin] : Ntd). - 133 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv.
ISBN 978-961-271-004-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) CENTA, N. Igra
COBISS.SI-ID 251941120

63.
CIMERMANČIČ, Jožica, 1987-
        Matematični sprehod : diplomsko delo / Jožica Cimermančič. - Ljubljana : [J. Cimermančič], 2011. - 91 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Fibonaccijevo zaporedje d) zlato razmerje e) simetrija f) fraktal g) množice

51(043.2)
Č II 51(043.2) CIMERMANČIČ, J. Matematični
COBISS.SI-ID 8725321

64.
STRNAD, Milena
        Stičišče 6. Matematični učbenik za 6. razred osnovne šole / Milena Strnad in Milena Štuklek ; [ilustracije narisal Matjaž Schmidt, tehniške risbe Martin Zemljič]. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Kazalo
- - Stičišče 6. Rešitve nalog : [priloga k učbeniku]. - 78 str.
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu
ISBN 978-961-6746-33-5
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 6
COBISS.SI-ID 251386880


53 FIZIKA.


65.
ARAR, Ljiljana
        Kako lakše učiti fiziku : mnemotehnike - pomoć pri učenju / Ljiljana Arar, Svjetlana Kolić Vehovec, Branka Milotić ; [ilustracije Željko Rački, Tena Rebernjak, Piktoteka Školske knjige]. - Zagreb : Školska knjiga, 2009 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 83 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 75
ISBN 978-953-0-51385-3
a) physics b) learning strategy c) mnemonics d) fizika e) strategija učenja f) mnemotehnika

53:371.3
53:371.3 ARAR, L. Kako
COBISS.SI-ID 8713801


61 MEDICINA.


66.
AVRAMOVIĆ, Siniša
        Razvojni oftalmološki poremećaji / Siniša Avramović. - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2006 (Beograd : BIG štampa). - 192 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 86-80113-56-5
a) disease b) slabovidni c) bolezen d) visually handicapped e) očesne bolezni f) razvojne motnje g) embrionalni razvoj h) učbeniki za visoke šole

61
61 AVRAMOVIĆ, S. Razvojni
COBISS.SI-ID 136988172

67.
BAJDE, Anita, 1982-
        Razumevanje načel zdravega prehranjevanja : diplomsko delo / Anita Bajde. - Ljubljana : [A. Bajde], 2011. - VII, 72 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., ; Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) eating habit c) prehrana d) prehrambena navada e) označevanje živil f) hranilna vrednost

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) BAJDE, A. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8727625

68.
BALAŽIC, Irena, 1973-
        Metode gibalno-plesne terapije kot pomoč otroku s posebnimi potrebami : specialistično delo / Irena Balažic. - Ljubljana : [I. Balažic], 2011. - X, 178 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 160-164. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) therapy b) backward child c) learning difficulty d) terapija e) otrok s posebnimi potrebami f) učne težave g) gibalno-plesna terapija

615.851:793.3 (043.2)
II 615.851 BALAŽIC, I. Metode Č II 61(043.2) BALAŽIC, I. Metode
COBISS.SI-ID 8702281

69.
        BOLEZNI in sindromi v starosti 1 / [uredila Urška Lunder]. - Ljubljana : Gerontološko društvo Slovenije, 2007 (Ljubljana : M. Gaberšek). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-90300-8-0
a) mental illness b) visually handicapped c) aurally handicapped d) elderly person e) duševna bolezen f) slabovidni g) naglušni h) starejša oseba i) geriatrija j) starostne bolezni k) afazija l) diagnostika m) zdravljenje n) paliativna oskrba

616.89-053.9(082)
617.7-053.9(082)
616.28-008.14(082)
616-036.8-083(082)
61 BOLEZNI in sindromi
COBISS.SI-ID 233327616

70.
        BOLEZNI in sindromi v starosti 2 / [uredila Meta Mencej]. - Ljubljana : Gerontološko društvo Slovenije, 2008 (Ljubljana : Povše). - 136 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-90300-9-7
a) motor disorder b) cancer c) heart disease d) elderly person e) gibalne motnje f) rak g) srčna bolezen h) starejša oseba i) geriatrija j) starostne bolezni k) degenerativne bolezni l) poškodbe m) dejavniki tveganja n) kardiovaskularne bolezni o) atrijska fibrilacija p) srčno popuščanje

616.7-053.9(082)
616-006-053.9(082)
616.1-053.9(082)
61 BOLEZNI in sindromi
COBISS.SI-ID 238828544

71.
        BOLEZNI in sindromi v starosti 3 / [uredila Meta Mencej]. - Ljubljana : Gerontološko društvo Slovenije, 2009 (Medvode : Littera picta). - 148 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-92650-0-0
a) elderly person b) disease c) starejša oseba d) bolezen e) geriatrija f) demenca g) nespečnost h) boelzni ožilja

616.892.3(082)
616.8-009.836.14-053.9(082)
61 BOLEZNI in sindromi
COBISS.SI-ID 245568256

72.
        BOLEZNI in sindromi v starosti 4 / uredila Meta Mencej. - Ljubljana : Gerontološko društvo Slovenije, 2010 (Medvode : Littera picta). - 176 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - BSDOCID152703. - Bibliografija in povzetek pri posameznih prispevkih
a) elderly person b) gerontology c) drug d) starejša oseba e) gerontologija f) zdravilo g) staranje h) kronične bolezni i) zdravila j) dolgotrajna oskrba

616-053.9(082)
61 BOLEZNI in sindromi
COBISS.SI-ID 27300569

73.
KARIŽ, Barbara
        Likovna terapija za otroke / [avtorica, fotografije in skice] Barbara Kariž. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 395 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 394-395
ISBN 978-961-91056-5-8
a) psychotherapy b) backward child c) fine arts d) psihoterapija e) otrok s posebnimi potrebami f) likovna umetnost g) likovna terapija h) likovno izražanje i) praktično delo

615.851.8:75
615.851 KARIŽ, B. Likovna
COBISS.SI-ID 238329088

74.
KNOLL, Špela
        Short-term music therapy in war-affected areas : organisational frames and professional practice / Špela Loti Knoll, Claudia Knoll ; foreword by Eckhard Weymann. - Maribor : Slovenian Arts Therapists Association, 2009. - 115 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 114-115
ISBN 978-383-7022-32-2
a) psychotherapy b) music c) backward child d) psihoterapija e) glasba f) otrok s posebnimi potrebami g) glasbena terapija

615.851
615.851 KNOLL, Š. Short-term
COBISS.SI-ID 8728905

75.
PAJK Žontar, Tanja
        Aditivi v živilih / [Tanja Pajk Žontar, Marjana Peterman ; uredila Meta Stegenšek]. - [Ljubljana] : Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave : ZPS, 2010 (Ljubljana : Razvedrilo). - 15 str. : ilustr. ; 21 cm

- Dostopno tudi na: http://www.zps.si/hrana-in-pijaca/brosure/aditivi-v-zivilih.html?Itemid=327. - Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Izšlo kot priloga revije VIP, leto 20(2010), št. 11. - 15.000 izv.
a) food b) hrana c) živila d) aditivi e) barvila f) sladila g) konzervansi h) antioksidanti i) emulgatorji j) števila E

613.2
613.2 PAJK ŽONTAR, T. Aditivi
COBISS.SI-ID 642120

76.
VINKOVIĆ Vrček, Ivana
        Aditivi u hrani : vodič kroz E-brojeve / Ivana Vinković Vrček, Dada Lerotić ; [ilustracije Ivana Vinković Vrček, Goran Bukan]. - Zagreb : Školska knjiga, 2010. - 278 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 244-270. - Kazalo
ISBN 978-953-0-61921-0
a) nutrition b) prehrana c) aditivi d) konzervansi e) ojačevalci okusa f) antioksidanti

613.2
613.2 VINKOVIĆ V., I. Aditivi
COBISS.SI-ID 8713289


61(043.2) MEDICINA.


77.
REPOVŽ Lisec, Mateja, 1980
        Prehranske navade in športna aktivnost osnovnošolcev : magistrsko delo / Mateja Repovž Lisec. - Ljubljana : [M. Repovž Lisec], 2011. - X, 95 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) eating habit b) obesity c) sport d) prehrambena navada e) debelost f) šport g) telesna aktivnost h) zdrava prehrana

613.22-053.5:796(043.3)
II 61(043.2) REPOVŽ LISEC, M. Prehranske Č II 61 REPOVŽ LISEC, M. Prehranske
COBISS.SI-ID 8715337


62+66/69


78.
ABERŠEK, Boris
        Tehnika 6. Delovni zvezek : delovni zvezek za pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Boris Aberšek, Franko Florjančič, Amand Papotnik ; [risbe Mojca Sekulič ; fotografije Franko Florjančič, Amand Papotnik, Boštjan Planjšek]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 6)

700 izv.
ISBN 978-86-341-3672-2
a) engineering - exercise b) primary education c) tehnika - vaja d) osnovnošolski pouk

62(075.2)
II 62 ABERŠEK, B. Tehnika 6;
COBISS.SI-ID 249337088


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


79.
SAAN, Anita van
        Moja velika knjiga o vrtnarjenju / Anita van Saan ; [ilustriral Thomas Röhner ; prevedla Svetlana Kodrič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - 53 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Oskar's großes Gartenbuch. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-00-1240-5
a) garden - chidren's book b) vrt - knjiga za otroke

635(02.053.2)
II 635 SAAN, A. Moja
COBISS.SI-ID 253175296


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


80.
SOLOMON, Michael R., 1956-
        Consumer behavior : buying, having, and being / Michael R. Solomon. - 9th ed., global ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011. - 680 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Terminološki slovarček: str. 645-656
ISBN 0-13-703496-2 ISBN 978-0-13-703496-3
a) consumption b) marketing c) psychology d) subculture e) potrošnja f) trženje g) psihologija h) subkultura i) psihologija potrošnika j) poraba k) odločanje l) nakupovanje

65
II 65 SOLOMON, M. R. Consumer
COBISS.SI-ID 10488348


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


81.
MINTZ, Sidney Wilfred, 1922-
        Sladkost in moč : mesto sladkorja v moderni zgodovini / Sidney W. Mintz ; [prevedla Ičo Vidmar in Polona Poberžnik ; spremna beseda Ičo Vidmar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010 ([Maribor] : Darima). - 380 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Sweetness and power. - 500 izv. - Moč sladkorja in sladkost oblasti / Ičo Vidmar: str. 343-372. - Bibliografija: str. 313-329. - Kazalo
ISBN 978-961-257-032-3
a) nutrition - food b) prehrana - hrana c) sladkor d) trgovanje e) proizvodnja f) potrošnja

66
66 MINTZ, S. W. Sladkost
COBISS.SI-ID 254120192

82.
RUDKIN, Linda
        Natural dyes / Linda Rudkin. - Repr. - London : A. & C. Black, 2009, cop. 2007. - XI, 114 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Textile handbook)

Bibliografija: str. 110. - Kazalo
ISBN 978-0-7136-7955-7 ISBN 0-71-367955-7
a) colour b) barva c) tekstil d) barvanje

67/68
67/68 RUDKIN, L. Natural
COBISS.SI-ID 8730953


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


83.
        PRODORI avantgarde u hrvatskoj umjetnosti prve polovice 20. stoljeća = Flashes of avant-garde in the croatian art of the first half of the 20th century : Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb [17.5.-14.6.2007] / [autorica izložbe / curator Jadranka Vinterhalter ; prijevod/translation Andy Jelčić ; fotografije/photographs Goran Vranić, Boris Cvjetanović, Ana Opalić ; urednica / editor Jadranka Vinterhalter]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2007 (Zagreb : Kerschoffset). - 206 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v hrv. in prevod v angl. jeziku. - 650 izv. - Bibliografija: str. 199-203
ISBN 978-953-6043-93-4
a) Aleksić, Dragan (1901-1958) b) Berger, Otti (1898-1944) c) Biller, Vjera (1903-?) d) Detoni, Marijan (1905-1981) e) Foretić Vis, Vinko (1888-1958) f) Gecan, Vilko (1894-1973) g) Glumac, Sergije (1903-1964) h) Grosz, George (1893-1959) i) Hegedušić, Željko (1906-2004) j) Micić, Ljubomir (1895-1971) k) Mikac, Marijan (1903-1972) l) Poljanski, Branko Ve (1898-1947) m) Radauš, Vanja (1906-1975) n) Rojc, Nasta (1883-1964) o) Rubinstein, Naftali (1910-1977) p) Schwitters, Kurt (1887-1948) q) Seissel, Josip (1904-1987) r) Tartaglia, Marino (1894-1984) s) Tomljenović Meller, Ivana (1906-1988) t) Venucci, Romolo (1903-19076) u) fine arts - exhibition v) likovna umetnost - razstava w) hrvaška umetnost x) avantgarda y) avantgardna umetnost z) Zenit {) konstruktivizem |) nadrealizem

7.03
Č 7.03 PRODORI
COBISS.SI-ID 514083199


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


84.
MLINAR, Erika
        Prisotnost risbe v sodobni umetnosti : diplomsko delo / Erika Mlinar. - Ljubljana : [E. Mlinar], 2011. - 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) risba d) linija e) slovenska umetnost f) otroška risba

7:741.9(043.2)
Č II 7(043.2) MLINAR, E. Prisotnost
COBISS.SI-ID 8721225


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


85.
AVGUŠTIN, Maja, 1974-
        Plečnik in and around Domžale and Kamnik / Maja Avguštin, Saša Lavrinc ; [English translation Ljubica Klančar ; photographer Drago Bac]. - Ljubljana : Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Cultural and Natural Monuments of Slovenia : guidebook series ; no. 212)

Izv. stv. nasl.: Plečnik na Domžalskem in Kamniškem. - Zvd. in ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Plečnik among the people / Gojko Zupan: str. 5-6. - Bibliografija: str. 96-97
ISBN 978-961-6037-58-7
a) Plečnik, Jože (1872-1957) b) architecture c) arhitektura d) kulturna zgodovina e) Kamnik f) Domžale

72
72 AVGUŠTIN, M. Plečnik
COBISS.SI-ID 254403840


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


86.
MEŠTROVIĆ, Ivan, 1883-1962
        Michelangelo : eseji umjetnika o umjetniku / Ivan Meštrović ; pogovor Tonko Maroević. - Zagreb : Školska knjiga, 2010. - 267 str. : ilustr. ; 21 cm

Pogovor / Tonko Maroević: str. 261-267
ISBN 978-953-0-61488-8
a) Michelangelo Buonarroti (1475-1564) b) history of art c) fine arts d) umetnostna zgodovina e) likovna umetnost

73/74
73/74 MEŠTROVIĆ, I. Michelangelo
COBISS.SI-ID 8713033


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


87.
PEGAN, Nataša
        Prostor slike : diplomsko delo / Nataša Pegan. - Ljubljana : [N. Pegan], 2011. - 107 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 105-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) prostor slike d) barve e) impresionizem f) kubizem

75(043.2)
Č II 75(043.2) PEGAN, N: Prostor
COBISS.SI-ID 8708937


78 GLASBA.


88.
AMALIETTI, Peter
        Sodobna glasbena teorija / Peter Amalietti. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011. - 307 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-6654-60-9
a) music b) glasba c) teorija glasbe

781
78.01
78 AMALIETTI, P. Sodobna
COBISS.SI-ID 253243136


793/794


89.
KOVAČ Valdés, Jana
        Plesna žgečkalnica : priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke z osnovami plesnih tehnik / Jana Kovač Valdés ; [fotografija Sašo Štih]. - Ljubljana : JSKD, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 103 str. : fotogr. ; 28 cm

V CIP-u letnica izida 2011. - 700 izv. - O avtorici: str. 2. - Uvodni nagovor / Nina Meško: str. 5. - Bibliografija: str. 102-103
ISBN 978-961-6819-16-9
a) dance b) creativity c) gesture education d) ples e) ustvarjalnost f) gibalna vzgoja g) otroški plesi h) plesna tehnika i) gibalna vzgoja j) ritmične igre

793.3(035)
37.015.31:793.3
II 79 KOVAČ Valdes, J. Plesna
COBISS.SI-ID 254453504


796/799


90.
GRATTON, Chris, 1948-
        Research methods for sports studies / Chris Gratton and Ian Jones. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2010. - XVI, 304 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 289-296. - Kazalo
ISBN 978-0-415-49392-5 (hbk) ISBN 0-415-49392-7 (hbk) ISBN 978-0-415-49393-2 (pbk) ISBN 0-415-49393-5 (pbk) ISBN 978-0-203-87938-2 (ebk) ISBN 0-203-87938-4 (ebk)
a) sport b) leisure c) research method d) šport e) prosti čas f) raziskovalna metoda

796
796 GRATTON, C. Research
COBISS.SI-ID 1811923

91.
PIŠOT, Rado
        Skiing is a game : pedagogical and biomechanical foundations of learning to ski / Rado Pišot, Ron Kipp & Matej Supej ; [translation Martina Zajc ; photography Helena Mašera ... et al.]. - Koper : Univerzitetna Založba Annales, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 141 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižnica Annales Kinesiologiae)

500 izv. - O avtorjih: str. 141. - Bibliografija: str. 136-138
ISBN 978-961-6328-87-6
a) winter sport b) teaching technique c) child development d) zimski šport e) didaktična tehnika f) razvoj otroka g) smučanje h) igre na snegu i) zimovanje

37:796.926-053(082)
796.012-053.2(082)
796.9 PIŠOT, R. Skiing
COBISS.SI-ID 253999104


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


92.
BRITTAIN, Ian
        The Paralympic Games explained / Ian Brittain. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - XI, 172 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 155-164. - Kazalo
ISBN 978-0-415-47658-4 (hbk) ISBN 0-415-47658-5 (hbk) ISBN 978-0-415-47659-1 (pbk) ISBN 0-415-47659-3 (pbk) ISBN 978-0-203-88556-7 (ebk) ISBN 0-203-88556-2 (ebk)
a) handicapped b) sport c) prizadeti d) šport e) olimpijske igre f) paraolimpijada

796
796 BRITTAIN, I. The Paralympic
COBISS.SI-ID 8719689

93.
        The ROUTLEDGE physical education reader / edited by Richard Bailey and David Kirk. - London ; New York : Routledge, 2009. - XII, 420 str. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-415-44600-6 (hbk) ISBN 0-415-44600-7 (hbk) ISBN 978-0-415-44601-3 (pbk)
a) physical education b) sport c) health education d) curriculum e) športna vzgoja f) šport g) zdravstvena vzgoja h) kurikulum

796
796 ROUTLEDGE physical
COBISS.SI-ID 8720713


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


94.
MILAVEC, Maja, 1987-
        Gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev ter materialni pogoji za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcih Metlika, Semič in Črnomelj : diplomska naloga / Maja Milavec. - Ljubljana : [M. Milavec], 2011. - 52 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 40-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) sport c) pre-school child d) motorika e) šport f) predšolski otrok g) gibalne dejavnosti h) Zlati sonček (športni program)

796-053.4(043.2)
Č II 79(043.2) MILAVEC, M. Gibalne/športne
COBISS.SI-ID 8712521


81 JEZIKOSLOVJE


95.
        DVO- in večjezičnost v družini : 12 spodbud za sožitje v družini = Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie : [12] Impulse für Sprachenvielfalt in der Familie / [avtorji, Autor/innen Martina Piko-Rustia ... [et al.] ; prevod, Übersetzung Marjeta Wakounig, avtorji, Autor/innen]. - 1. izd. = 1. Aufl. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba = Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras, 2011 ([Celovec] : Drava). - 35 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Izdajatelj "Iniciativa dvo- in večjezičnost v družini/Initiative "Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie". - Vzpor. besedilo v slov. in nem. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 33
ISBN 978-3-7086-0609-5
a) interpersonal relations b) family education c) medosebni odnosi d) družinska vzgoja e) večjezičnost

81
81 DVO- IN
COBISS.SI-ID 255193344

96.
        SKUPNI evropski jezikovni okvir : učenje, poučevanje, ocenjevanje / [strokovna redakcija slovenske izd. in jezikovni pregled Ina Ferbežar ... [et al.] ; urejanje Ina Ferbežar ; prevod Irena Kovačič]. - Ljubljana : Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, 2011 (Ljubljana : Demat). - 287 str. ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/razvoj_solstva/jezikovno_izobrazevanje/skupni_evropski_jezikovni_okvir_sejo/. - Spremna beseda / Janez Skela: str. 5-14. - Slovensko-angleški slovarček nekaterih strokovnih izrazov: str. 282-287. - 300 izv. - Splošna literatura ; Literatura v slovenščini: str. 221-228, 229-230. - Povzetek: str. 21-22
ISBN 978-961-6101-54-7
a) languages b) language teaching c) language skill d) language policy e) jeziki f) jezikovni pouk g) jezikovna veščina h) jezikovna politika i) evropski jeziki j) mednarodni programi k) dokumenti Sveta Evrope l) Svet Evrope m) prevodi v slovenščino

81
81 SKUPNI
COBISS.SI-ID 254011392

97.
ZDOVC, Pavel
        Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem : [slovar in jeziko(slo)vni komentarji] = Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten : [Namenbuch und Sprach(wissenschaft)liche Kommentare] / Pavel Zdovc. - Razširjena izd. = Erweiterte Aufl. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Academia scientiarum et artium Slovenica, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 447 str. : tabele ; 25 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae, ISSN 0560-2920 ; 21)

Besedilo v slov. in (razen opomb) prevod v nem., delni prevod tudi v rus. - Bibliografija: str. 371-384. - Seznam avtorjevih člankov o zemljepisnih lastnih imenih: str. 443. - Povzetki že prej objavljenih člankov v nem., rus. ali angl.
a) imenoslovje b) krajevna imena c) Koroška (Avstrija)

81
ZZ 81 ZDOVC, P. Slovenska
COBISS.SI-ID 31970093


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


98.
STABEJ, Marko
        V družbi z jezikom / Marko Stabej. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2010. - 308 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Trojinski konj)

Na sprednjem zavihku ov. zapisa iz recenzij Mete Grosman in Monike Kalin Golob. - Na zadnjem zavihku ov. avtorjeva fotografija ter biografski podatki. - Bibliografija: str. 300-307. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-92983-0-5
a) Slovenian language b) linguistics c) slovenščina d) lingvistika e) kulturni jezik f) sociolingvistika

811.163.6
811.163.6 STABEJ, M. V družbi
COBISS.SI-ID 253607168


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


99.
JEŽ, Aleksander
        Ježkova frizura [Zvočni posnetek] / glasba Aleksander Jež ; besedila Meta Rainer. - Kamnik : Ježek, Aleksander Jež, 1996. - 1 zvočna kaseta (ca 22 min) : [stereo]

Podatki iz ov. - Vsebina: Dvorišče ; Oglas ; Muc Štefuc ; Tuji jeziki ; Muca Liza ; Ježkova frizura ; Po telefonu ; Korenine ; Ježek ; Naši strici ; Kura
M-82
a) otroške pesmi

82-311(02.053.2)
zk 78 JEŽ, A. Ježkova
COBISS.SI-ID 12709266

100.
        POPULARNI žanri v slovenski književnosti : znanstveni simpozij, posvečen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011 / [uredil Robert Jereb ; prevodi povzetkov Manica Seljak ... [et al.]]. - Idrija : Mestna knjižnica in čitalnica, 2011. - 23 str. : ilustr., portr. ; 20 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Ov. nasl.
a) Feigel, Damir (1879-1859) b) literature c) literatura d) slovenska književnost e) slovenski pisatelji f) znanstvena fantastika g) humoreska h) trivialna literatura i) zborniki

82
82 POPULARNI žanri
COBISS.SI-ID 44950626


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


101.
PATERNU, Boris
        Književne študije 3 / Boris Paternu ; [spremna beseda Marko Juvan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 88 str. ; 24 cm

500 izv. - Paternujev most med klasiko in modernostjo / Marko Juvan: str. 81-88. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-234-926-4
a) Paternu, Boris (1926-) b) literature c) literatura d) slovenska literarna zgodovina e) literarne študije

821.163.6.09
821.163.6.09 PATERNU, B. Književne 3
COBISS.SI-ID 253412096


821.11


102.
LARSSON, Stieg, 1954-2004
        Milenium. Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo / Stieg Larsson ; [prevod Danni Stražar]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2011. - 741 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: Luftslottet som sprängdes
ISBN 978-961-6831-06-2

821.113.6-312.4
821.113 LARSSON, S. Milenium; Dekle
COBISS.SI-ID 254563840


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


103.
AUSTER, Paul, 1947-
        Newyorška trilogija / Paul Auster ; prevedel Miha Avanzo. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 314 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The New York trilogy. - 1.000 izv. - Vsebina na nasl. str.: Stekleno mesto ; Duhovi ; Zaklenjena soba
ISBN 978-961-259-086-4

821.111(73)-312.4
821.111(73) AUSTER, P. Newyorška
COBISS.SI-ID 253660160


821.111(73)(043.2) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


104.
ŠIFRER, Tina
        Obravnava fantastične pripovedi v drugem triletju devetletke. Primerjalna analiza med fantastično pripovedjo Neila Gaimana: Coraline in fantastičnim filmom Henryja Selicka: Coraline : diplomsko delo / Tina Šifrer. - Ljubljana : [T. Šifrer], 2011. - III, 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literature b) literatura c) fantastična pripoved d) Coraline e) film

821.111(73).09(043.2)
Č II 82(043.2) ŠIFRER, T. Obravnava
COBISS.SI-ID 8716873


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


105.
GRIMM, Jacob
        Janko in Metka / Jacob in Wilhelm Grimm ; ilustrirala Kamila Volčanšek ; [prevedla Polonca Kovač]. - 4. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - [15] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Izv. stv. nasl.: Hänsel und Gretel. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1745-2

821.112.2-93-34
087.5
II 811.112.2 GRIMM, J. Janko
COBISS.SI-ID 254675712

106.
KAFKA, Franz
        Pisma Felice Bauer 1913-1917 / Franz Kafka ; prevedla Anja Naglič. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 417 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina) ([Zbrana kratka proza, dnevniki in pisma])

Časovna preglednica: str. 412-[418]
ISBN 978-961-242-348-3
a) Kafka, Franz (1883-1924)

821.112.2
821.112.2 KAFKA, F. Pisma
COBISS.SI-ID 254953728


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


107.
FRITZ, Ervin
        Vrane / Ervin Fritz ; ilustriral Matjaž Schmidt. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 69 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Deteljica)

Ilustr. na spojnih listih. - 24.000 izv.
ISBN 978-961-01-0634-0

821.163.6
821.163.6 FRITZ, E. Vrane
COBISS.SI-ID 239412992

108.
GODEC Schmidt, Jelka
        Vrtec pri veseli kravi / [napisala in naslikala] Jelka Godec Schmidt. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - [38] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

ISBN 978-961-01-1571-7

821.163.6
II 821.163.6 GODEC SCHMIDT, J. Vrtec
COBISS.SI-ID 254571776

109.
GRAFENAUER, Niko
        V gosjem redu gre v korak troje gosk in en gosak / Niko Grafenauer ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-92855-6-5

821.163.6
II 821.163.6 GRAFENAUER. N. V gosjem
COBISS.SI-ID 254256128

110.
KOSOVEL, Srečko
        Medvedki sladkosnedki / Srečko Kosovel ; naslikala Jelka Reichman ; [pesmi izbral Niko Grafenauer]. - 5. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

2.000 izv.
ISBN 978-86-11-03814-8

821.163.6-93-1
087.5
II 821.163.6 KOSOVEL, S. Medvedki
COBISS.SI-ID 254584832

111.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Zgodbe iz mesta Rič Rač in od drugod / Lojze Kovačič ; ilustriral Damijan Stepančič. - 5. izd. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 103 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv.
ISBN 978-961-242-342-1

821.163.6-93
821.163.6 KOVAČIČ, L. Zgodbe
COBISS.SI-ID 254756352

112.
LEVSTIK, Fran
        Kdo je napravil Vidku srajčico / Fran Levstik ; [ilustrirala] Roža Piščanec. - 11. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - [18] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1747-6

821.163.6
II 821.163.6 LEVSTIK, F. Kdo
COBISS.SI-ID 254393600

113.
LIPOVŠEK, Tina
        Zvrstnost v sodobni slovenski mladinski dramatiki : magistrsko delo / Tina Lipovšek. - Ljubljana : [T. Lipovšek], 2010. - 158 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 147-158. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) children's and youth literature b) literary genre c) mladinska književnost d) literarna zvrst e) slovenska književnost f) mladinska dramatika g) pravljična igra h) fantastična igra i) realistična igra j) zgodovinski pregledi

821.163.6
Č II 821.163.6 LIPOVŠEK, T. Zvrstnost
COBISS.SI-ID 44972386

114.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sovica Oka / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. - 4. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Svetlanovčki)

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.
ISBN 978-86-11-14622-5

821.163.6
II 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Sovica
COBISS.SI-ID 254674688

115.
MUCK, Desa
        Blazno resno o šoli / Desa Muck ; ilustriral Matej de Cecco. - 2., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 213 str. : ilustr. ; 19 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1158-0

821.163.6-93-311.2
821.163.6 MUCK, D. Blazno
COBISS.SI-ID 254038528

116.
ONIČ, France
        V mraku poti so domov se vrnile [Zvočni posnetek] / France Onič ; [izbor pesmi Ana Lesjak ; glasovi Lidija Koceli ... [et al.] ; glasba Brina Zupančič]. - Žalec : I. Osnovna šola Žalec, p 2001. - 1 CD (46 min, 34 sek) ; 12 cm

821.163.6
cd 821.163.6 ONIČ, F. V mraku
COBISS.SI-ID 8728649

117.
SCHMIDT-Snoj, Malina
        Tokovi slovenske dramatike : od začetkov k sodobnosti / Malina Schmidt Snoj ; [izbor likovnega gradiva Malina Schmidt Snoj v sodelovanju z Milčkom Komeljem]. - Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2010 (Ljubljana : Formatisk). - 2 zv. (760 str., XXXII str. barvnih pril.) : ilustr. ; 22 cm

450 izv. - Kazala
ISBN 978-961-6218-98-6
a) drama b) slovenski dramatiki c) zgodovinski pregledi

821.163.6.09
821.163.6.09 SCHMIDT-SNOJ, M. Tokovi
COBISS.SI-ID 253491968

118.
STRŽINAR, Jana
        Povodni mož in Makov škrat : lutkovna pravljica iz mavrične dežele / Jana Stržinar ; [fotografije Andrej Drevenšek, Zvonka T. Simčič]. - Ljubljana : Mavrično gledališče, 2009 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - [43] str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskane notr. str. ov.
ISBN 978-961-91497-2-0

821.163.6
II 821.163.6 STRŽINAR, J. Povodni
COBISS.SI-ID 241209344

119.
STRŽINAR, Jana
        Povodni mož Voltek [Elektronski vir] : pravljični svet Jane Stržinar / fotografije so posneli Zvonka T. Simčič, Andrej Drevenšek, Janez Bučevec ; glasba Lado Jakša. - Besedilni, slikovni in zvočni podatki. - [Ljubljana] : Mavrično gledališče, 2009 ([Ljubljana] : Racman). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm

Sistemske zahteve: PC Pentium 4 2,8 Ghz, MAC G4 1 Ghz; 512 MB spomina; Windows XP/Vista, OS x 10.4 ali novejši; ločljivost vsaj 1024 x 768 točk; CD-ROM predvajalnik. - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. na ovitku: Povodni mož in Makov škrat
a) lutkovna igra b) fantastična bitja

821.163.6
cdr 821.163.6 STRŽINAR, J. Povodni
COBISS.SI-ID 15632697

120.
STRŽINAR, Jana
        Pravljica o brezi / Jana Stržinar ; [fotografije Zvonka Tončka Simčič]. - Ljubljana : Mavrično gledališče, 2006. - [42] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Pravljice iz Vilinske dežele)

Potiskane notr. str. ov. - Spremna beseda Nade Pavšer na sprednji notr. str. ov.
ISBN 961-91497-1-8 ISBN 978-961-91497-1-3

821.163.6
II 821.163.6 STRŽINAR, J. Pravljica
COBISS.SI-ID 229899520


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


121.
MERVAR, Andreja, 1981-
        Prvine subverzivnosti v izbranih kratkih sodobnih pravljicah Svetlane Makarovič : diplomsko delo / Andreja Mervar. - Ljubljana : [A. Mervar], 2011. - 79, [19] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [13-19]. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) fairy tale c) mladinska književnost d) pravljica e) književni pouk

821.163.6-93(043.2)
Č II 82(043.2) MERVAR, A. Prvine
COBISS.SI-ID 8718665

122.
PIRC, Barbara, 1987-
        Motiv priseljencev v sodobni slovenski mladinski književnosti : diplomsko delo / Barbara Pirc. - Ljubljana : [B. Pirc], 2011. - V, 57 str., IV str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) preseljevanje d) imagologija e) medpredmetne povezave

821.163.6-93:314.117-054.52(043.2)
Č II 82(043.2) PIRC, B. Motiv
COBISS.SI-ID 8721481


902/904+93/94


123.
CINDRIČ, Alojz
        Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848 / Alojz Cindrič ; [prevod povzetka v angleščino, prevod povzetka v nemščino Prevajalska agencija Alkemist]. - 1. izd. - Ljubljana : Univerza, 2010 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze / Univerza v Ljubljani ; zv. 4)

300 izv. - Knjigi na pot / Radovan Stanislav Pejovnik: str. 9-10. - Bibliografija: str. 185-193. - Povzetek v slov., angl. in nem. - Kazala
ISBN 978-961-6410-29-8
a) student b) university - Austria - 1804 - 1848 c) študent d) univerza - Avstrija - 1804 - 1848 e) Kranjska f) študenti g) arhivi h) seznami i) zgodovinski pregledi

37.091.8(436.1=163.6)"1804/1848"
378 CINDRIČ, A. Študenti
COBISS.SI-ID 252544512


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


124.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Geografija na maturi 2011 : zbirka nalog / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Jerneja Fridl, Mateja Rihtaršič ; fotografije Andreja Senegačnik, Jurij Senegačnik, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 126 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-241-518-1
a) geography - exercise b) secondary school c) geografija - vaja d) srednja šola e) matura

91(075.3)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Geografija 2011
COBISS.SI-ID 254867456


91


125.
POPIT, Sabina
        Geografija 1. Učbenik za 1. letnik gimnazije / Sabina Popit ; [izdelava zemljevidov Samo Kramberger ; ilustracije Jure Medvedšček]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 ([Ljubljana] : Hren). - 190 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-02-0070-3
a) geography - textbook b) secondary education c) geografija - učbenik d) srednješolski pouk

911(075.3)
II 91(075.3) POPIT, S. Geografija 1
COBISS.SI-ID 253783808


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


126.
BAJD, Barbara
        Darwinovo življenje in delo / [besedilo Barbara Bajd ; uredil Luka Praprotnik]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Tehniški muzej Slovenije, 2011. - 16 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena na ov.
a) biografije b) bibliografije

929Darwin C.
929 BAJD, B. Darwinovo
COBISS.SI-ID 8720457


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


127.
RAVNIKAR, Tone, 1958-
        V primežu medplemiških prerivanj [Elektronski vir] / Tone Ravnikar. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 13, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=85. - Nal. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 520 str. - 75 izv. - Bibliografija: str. 501-513. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-270-039-3
a) medieval history - Slovenia b) srednjeveška zgodovina - Slovenija c) Savinjska dolina d) Saleška dolina e) plemstvo

94(497.4)
Č cdr 94(497.4) RAVNIKAR, T. V primežu
COBISS.SI-ID 253577216

128.
ŽMAVC, Janja
        Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi [Elektronski vir] : Evropa v slovenskih osnovnošolskih učbenikih / Janja Žmavc in Igor Ž. Žagar. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 14, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Način dostopa (URL): http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_14_ISBN_978-961-270-045-4/DK_CC%202. 5_Dissertationes_14_ISBN_978-961-270-045-4.pdf. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 396 str. - 75 izv. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 391-394. - Kazalo. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-270-046-1
a) history b) textual analysis c) zgodovina d) analiza besedila e) priseljevanje f) srednji vek g) Evropa

94(4)
Č cdr 94 ŽMAVC, J. Kako
COBISS.SI-ID 255187200


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO