COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


julijske novosti


1.
        SCIENCE 5-11 : a guide for teachers / Alan Howe ... [et al.]. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XII, 239 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 232-235
ISBN 0-415-48046-9 (trda vezava) ISBN 0-415-48045-0 (broš.) ISBN 978-0-415-48046-8 (trda vezava) ISBN 978-0-415-48045-1 (broš.)
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje

373.2:001(035)
5 SCIENCE 5-11
COBISS.SI-ID 64104449


0 SPLOŠNO.


2.
        PROJEKT Comenius Regio : Bibliopreventiva : [članki, dokumenti, fotografije] / [uredili Sabina Burkeljca ter Tjaša Grobin]. - Domžale : Občina, 2011. - 88 str. : fotogr. ; 30 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 88
ISBN 978-961-91849-6-7
a) biblioterapija b) zborniki

028
II 02 PROJEKT
COBISS.SI-ID 256526848


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
ESS, Charles, 1951-
        Digital media ethics / Charles Ess. - Reprinted. - Cambridge ; Malden : Polity, cop. 2010. - XXI, 256 str. ; 21 cm. - (Digital media and society series)

Bibliografija: str. 228-244 ter na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-7456-4163-8 ISBN 978-0-7456-4164-5 (pb)
a) computer science b) računalništvo c) elektronski mediji d) etika e) zasebnost f) avtorske pravice

004.7
004.7 ESS, C. Digital
COBISS.SI-ID 8834377

4.
LAJOVIC, Sonja, 1968-
        Scratch : [nauči se programirati in postani računalniški maček] / Sonja Lajovic ; [ilustracije iger Nelly Tiran]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 (Ljubljana : Hren). - 178 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden k nasl. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 178
ISBN 978-961-6661-29-4
a) programming language b) programski jezik c) programski jezik Scratch d) računalniško programiranje

004.43(035)
004.4 LAJOVIC, S. Scratch
COBISS.SI-ID 255417600

5.
MEĐUNARODNI znanstveni skup Društvo i tehnologija (18 ; 2011 ; Lovran)
        Društvo i tehnologija 2011 : knjiga sažetaka = Society and technology 2011 : book of abstracts / XVIII. međunarodni znanstveni skup = XVIII. International Scientific Conference "Soociety and technology 2011", 28. - 30. 06. 2011, Lovran ; edited by Mario Plenković. - Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association : NONACOM, 2011. - 97 str. : fotogr. ; 30 cm

Besedilo v hrv. in angl. - 300 izv.
ISBN 978-953-6226-21-4 !
a) information technology - conference b) informacijska tehnologija - konferenca c) informacijska družba

004
II 004 MEĐUNARODNI Društvo
COBISS.SI-ID 67309825


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


6.
        MUSEUM gallery interpretation and material culture / edited by Juliette Fritsch. - New York ; London : Routledge, 2011. - X, 263 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge research in museum studies ; 2)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-88575-1
a) museum b) art c) aims of education d) muzej e) umetnost f) vzgojni cilji g) muzejska pedagogika

069
069 MUSEUM gallery
COBISS.SI-ID 8867401


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
DORIA, Julia
        Samoregulacija in učenje / Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2011 ([Ljubljana] : Camera). - 98 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Kreativno mišljenje)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 93-98
ISBN 978-961-92916-8-9
a) learning b) učenje c) samoregulacija d) samoregulativni mehanizmi e) samoregulativno učenje

159.953
159.953 DORIA, J. Samoregulacija
COBISS.SI-ID 256569088


3 DRUŽBENE VEDE


8.
        UVOD v sociologijo. Učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju / Andreja Barle-Lakota ... [et al.] ; [vinjete je narisala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 182 str. : ilustr., tabele ; 27 cm

2.800 izv. - Bibliografija: str. 179-182
a) Sociologija - Učbeniki za srednje šole b) vzgoja in izobraževanje c) srednje šole

3(075.3)
II 3 UVOD v sociologijo
COBISS.SI-ID 231348480


316 SOCIOLOGIJA.


9.
        The INDIVIDUAL and the process of socialisation in the environment of current society / edited by Lenka Šulová and Ilona Gillernová. - Prague : Matfyzpress : Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, 2008. - 254 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-80-7378-072-2
a) social psychology b) social change c) socialization d) socialna psihologija e) družbene spremembe f) socializacija

316.6
316.6 INDIVIDUAL and the process
COBISS.SI-ID 8835145

10.
        OTROŠTVO. - Ljubljana : Emzin, 2011. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Emzin : revija za kulturo, ISSN 1318-5497 ; letn. 21, št. 1-2)

700 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
a) childhood b) early childhood education c) children's and youth literature d) otroštvo e) vzgoja v ranem otroštvu f) mladinska književnost

316.6
II 316.6 OTROŠTVO
COBISS.SI-ID 8836425

11.
        PSYCHOSOCIAL aspects of transformation of the Czech society within the context of European integration / edited by Vladimír Kebza. - Prague : Matfyzpress : Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, 2008. - 153 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 139-149. - Kazalo
ISBN 978-80-7378-064-7
a) social psychology b) social status - Czech Republic c) integration d) socialna psihologija e) družbeni položaj - Češka f) integracija

316.6
316.6 PSYCHOSOCIAL aspects
COBISS.SI-ID 8835401


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


12.
ANYON, Jean
        Marx and education / Jean Anyon. - New York ; London : Routledge, 2011. - 117 str. ; 20 cm. - (Routledge key ideas in education series)

Bibliografija: str. 107-112. - Kazalo
ISBN 978-0-415-80329-8 (hbk) ISBN 978-0-415-80330-4 (pbk) ISBN 978-0-203-82961-5 (ebk)
a) Marx, Karl (1818-1883) b) philosophy of education c) pedagoška filozofija d) kritična pedagogika e) neomarksizem

37.01
37.01 ANYON, J. Marx
COBISS.SI-ID 8867145

13.
        BELA knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 / [urednika Janez Krek in Mira Metljak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011. - 518 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

900 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij
ISBN 978-961-234-773-4
a) development of education - Slovenia b) educational policy c) education system d) aims of education e) razvoj vzgoje in izobraževanja - Slovenija f) politika vzgoje in izobraževanja g) sistem vzgoje in izobraževanja h) vzgojni cilji

37(091)
37(091) BELA knjiga Č 37(091) BELA knjiga
COBISS.SI-ID 256620288

14.
        CESARSKO-kraljevo možko učiteljišče v Kopru : 1875-1909 : slovenski oddelek : [zbornik člankov o C. k. moškem učiteljišču v Kopru ob stoletnici prenehanja delovanja] / [urednici Mirjana Kontestabile Rovis in Jasna Čebron ; prevod povzetkov Neven Ušumović, Daniela Milloti Bertoni, Polona Glavan]. - Koper : Pokrajinski arhiv = Capodistria : Archivio regionale, 2010 ([Koper] : Stražar). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prispevki v slov., en v hrv. - 450 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v slov., hrv., it. in angl. na koncu zbornika
ISBN 978-961-92704-3-1
a) teacher education b) history of education c) izobraževanje učiteljev d) zgodovina pedagogike e) moško učiteljišče f) Koper g) zgodovinski pregledi

377
377 CESARSKO
COBISS.SI-ID 253993728

15.
DEWEY, John, 1859-1952
        Democracy and education / by John Dewey. - [LaVergne, TN] : Simon & Brown, cop. 2011. - 196 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-936041-87-9 (pbk) ISBN 1-936041-87-1
a) philosophy of education b) pedagoška filozofija c) demokratična vzgoja

37.01
37.01 DEWEY, J. Democracy
COBISS.SI-ID 8845129

16.
EUROPEAN Affective Education Network Conference (11 ; 2011 ; Ljubljana)
        Promoting the social emotional aspects of education = Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja : a multi-faceted priority = raznotere naloge = book of abstracts / The 11th European Affective Education Network Conference, 26th - 30th of June 2011, Ljubljana, Slovenia ; edited by Vesna Geršak ... [et al.]. - Ljubljana : Faculty of Education, Department of Preschool Education, 2011. - 85 str. ; 29 cm

ISBN 978-961-253-069-3
a) aims of education - conference b) vzgojni cilji - konferenca

37.01
II 37.01 EUROPEAN Promoting
COBISS.SI-ID 256514304

17.
KRAJNČAN, Mitja
        Igre v doživljajski pedagogiki / Mitja in Nataša Krajnčan. - Ljubljana : Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2011 (Ljubljana : Artelj). - 182 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 181-182
ISBN 978-961-93038-0-1
a) play b) igra c) doživljajska pedagogika d) socialne igre

37.015.3
37.015.3 KRAJNČAN, M. Igre
COBISS.SI-ID 255202048

18.
MEDNARODNI kolokvij Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine (2 ; 2009 ; Ljubljana ; Piran)
        Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine [Elektronski vir] : zbornik referatov = Motivation for innovation and creativity of youth : colloquium proceedings / 2. mednarodni kolokvij, Ljubljana, Piran, Slovenija, 14. - 17. oktober 2009 = 2nd International Colloquium, Ljubljana, Piran, Slovenia, October 14-17 2009 ; [glavni urednik, chief editor Marjan Prevodnik]. - El. zbornik. - Ljubljana : ZDSLU = Association of the Slovene Fine Artists Societies, 2011. - 1 CD-ROM ; 12 cm

Prispevki v slov. ali angl., povzetki v angl.
ISBN 978-961-92481-9-5
a) art education b) motivation c) likovna vzgoja d) motivacija

37.015.31:7
cdr 37.015.3 MEDNARODNI Motivacija
COBISS.SI-ID 67203585

19.
STABLES, Andrew, 1956-
        Childhood and the philosophy of education : an anti-Aristotelian perspective / Andrew Stables. - London ; New York : Continuum, 2011, cop. 2008. - VI, 203 str. ; 24 cm. - (Continuum studies in educational research)

Bibliografija: str. 194-200. - Kazalo
ISBN 978-0-8264-9972-1 (hbk) ISBN 978-1-4411-9833-4 (pbk)
a) philosophy of education b) childhood c) pedagoška filozofija d) otroštvo

37.01
37.01 STABLES, A. Childhood
COBISS.SI-ID 8862281

20.
        UČENCI z učnimi težavami. Pomoč in podpora / [urednici Milena Košak Babuder, Marija Velikonja]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 ([Medvode] : Tiskarna Pleško). - 304 str. ; 27 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Povzetki
ISBN 978-961-253-064-8
a) learning difficulty b) učne težave c) pomoč učencem

376(082)
II 376.1 UČENCI Pomoč
COBISS.SI-ID 256377600


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


21.
SHARMA, Pete [Four hundred]
        400 ideas for interactive whiteboards : instant activities using technology / Pete Sharma, Barney Barrett and Francis Jones. - Oxford : Macmillan, cop. 2011. - 272 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Macmillan books for teachers)

ISBN 978-0-230-41764-9 ISBN 0-230-41764-7
a) teaching aid b) učni pripomočki c) interaktivna tabla d) priročniki

371.3
371.3 SHARMA, P. 400 ideas
COBISS.SI-ID 8835657


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


22.
JUG, Anita
        Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju predšolske vzgoje 2008-2013 : zaključno evalvacijsko poročilo o opravljenem izobraževanju in profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev za leto 2009 - 2010 - 2011 / Anita Jug. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 90 f. : preglednice ; 30 cm

Ov. nasl.
a) pre-school education b) further education of teachers c) predšolska vzgoja d) izpopolnjevanje učiteljev e) Reggio Emila (vzgojni koncept)

373.2
Č II 373.2 JUG, A. Profesionalno
COBISS.SI-ID 8845897

23.
TOBIN, Joseph Jay
        Preschool in three cultures revisited : China, Japan, and the United States / Joseph Tobin, Yeh Hsueh, and Mayumi Karasawa. - Chicago : The University of Chicago Press, cop. 2009. - XIII, 265 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 249-258. - Kazalo
ISBN 978-0-226-80503-0 (hbk) ISBN 0-226-80503-4 (hbk)
a) pre-school education - Japan - China - USA b) nursery school c) anthropology of education d) predšolska vzgoja - Japonska - Kitajska - ZDA e) vrtec f) pedagoška antropologija

373.2
373.2 TOBIN, J. J. Preschool
COBISS.SI-ID 8835913


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


24.
BYL, John [One hundred one]
        101 fun warm-up and cool-down games / John Byl. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2004. - XXVII, 187 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 179-185
ISBN 978-0-7360-4849-1 (pbk) ISBN 0-7360-4849-9 (pbk)
a) physical education b) play c) športna vzgoja d) igra e) športna aktivnost f) skupinske igre g) športni pripomočki

373.32.016:79
373.32.016:79 BYL, J. 101 fun
COBISS.SI-ID 2246833

25.
DEVLIN, Keith J.
        Mathematics education for a new era : video games as a medium for learning / Keith Devlin. - Natick : A K Peters, cop. 2011. - XIII, 203 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 201-203
ISBN 978-1-56881-431-5
a) mathematics b) teaching aid c) educational game d) matematika e) učni pripomočki f) didaktična igra g) video igre

373.32.016:51
373.32.016:51 DEVLIN, K. Mathematics
COBISS.SI-ID 8834633

26.
KRAMARIČ, Mira
        Lili in Bine 1. Učbenik za slovenščino v prvem razredu osnovne šole / Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan ; [ilustracije Tanja Komadina, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-271-102-3
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003(075.2)
II 373.32.016:003 KRAMARIČ, M. Lili 1
COBISS.SI-ID 256722176

27.
LONG, Gareth, 1974-
        101 classroom games : energize learning in any subject / Gareth Long, Harvey Grout, Stuart Taylor. - Champaign, Ill. : Human Kinetics, cop. 2011. - VIII, 135 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-0-7360-9510-5 (pbk) ISBN 0-7360-9510-1 (pbk)
a) physical education b) play c) športna vzgoja d) igra

373.32.016:79
373.32.016:79 LONG, G. 101 classroom
COBISS.SI-ID 8850505

28.
RAJŠP, Martina
        Lili in Bine. Matematične igre : delovna mapa za matematiko v 1. razredu osnovne šole / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustracije Igor Šinkovec, Matej de Cecco]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 1 mapa : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-271-129-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Lili in
COBISS.SI-ID 256028160

29.
ŠEFER, Nataša
        Lili in Bine 1. Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole / Nataša Šefer, Vilma Kumše ; [ilustracije Miroslav Mrva ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-271-100-9
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016.59(043.2)
II 373.32.016:50 ŠEFER, N. Lili 1
COBISS.SI-ID 256721152


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


30.
CRYSTAL, David
        Language handicap in children / David Crystal. - Stratford-upon-Avon : National Council for Special Education, 1984. - 51 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Developing horizons in special education series ; 7)

Bibliografija: str. 49-50
ISBN 0-901443-33-6 (pbk) ISBN 978-0-901443-33-5 (pbk)
a) speech defect b) speech therapy c) govorna motnja d) logopedija

376.1-056.264
376.1-056.264 CRYSTAL, D. Language
COBISS.SI-ID 8862537

31.
        UČENCI z učnimi težavami. Izbrane teme / [urednici Suzana Pulec Lah, Marija Velikonja]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 144 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Bibliografija in povzetek pri vsakem prispevku
ISBN 978-961-253-065-5
a) learning difficulty b) učne težave c) pomoč učencem

376.1(082)
II 376.1 UČENCI z učnimi
COBISS.SI-ID 256418816

32.
        UČENCI z učnimi težavami. Izbrane teme. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. Pomoč in podpora [Elektronski vir] / [urednice Suzana Pulec Lah ... et al.]. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 1 optični disk ; 12 cm

Izšlo tudi v tiskani obliki v treh knjigah. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-253-070-9
a) learning difficulty b) učne težave

376.1(082)
cdr 376.1 UČENCI z učnimi
COBISS.SI-ID 256533760

33.
        UČENCI z učnimi težavami. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje / [urednici Lidija Magajna, Marija Velikonja]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 (Ljubljana : Pleško). - 275 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 978-961-253-066-2
a) learning difficulty b) učne težave c) diagnosticiranje d) prepoznavanje

376.1
II 376.1 UČENCI
COBISS.SI-ID 256448000


378 VISOKO ŠOLSTVO.


34.
        DRZNA Slovenija : Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020 / [uredili Jana Kolar in Janja Komljenovič]. - V Ljubljani : Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011. - XIX, 220 str. : ilustr. ; 23 cm

- Dostopno tudi na: http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 212-213
ISBN 978-961-6215-32-9
a) higher education - Slovenia - 2011 - 2020 b) visokošolsko izobraževanje - Slovenija - 2011 - 2020 c) izobraževalna politika d) razvojna strategija e) znanstvena politika f) programi

378
378 DRZNA Slovenija
COBISS.SI-ID 256264704

35.
HARLAND, Tony, 1955-
        Values in higher education teaching / Tony Harland and Neil Pickering. - London ; New York : Routledge, cop. 2011. - X, 127 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 121-123. - Kazalo
ISBN 978-0-415-58921-5 (hbk) ISBN 0-415-58921-5 (hbk) ISBN 978-0-415-58922-2 (pbk) ISBN 0-415-58922-3 (pbk) ISBN 978-0-203-84200-3 (ebk) ISBN 0-203-84200-6 (ebk)
a) higher education b) value c) teaching d) visokošolsko izobraževanje e) vrednota f) pouk

378
378 HARLAND, T. Values
COBISS.SI-ID 8868681

36.
HAZELKORN, Ellen
        Rankings and the reshaping of higher education : the battle for world-class excellence / Ellen Hazelkorn. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. - IX, 259 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 212-252. - Kazalo
ISBN 978-0-230-24324-8 (hbk)
a) higher education b) evaluation c) university d) visokošolsko izobraževanje e) evalvacija f) univerza

378
378 HAZELKORN, E. Rankings
COBISS.SI-ID 8866377

37.
        HIGHER education and the market / edited by Roger Brown. - New York ; London : Routledge, 2011. - XIII, 231 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 205-223. - Kazalo
ISBN 978-0-415-99168-1 (hbk) ISBN 978-0-415-99169-8 (pbk) ISBN 978-0-203-84900-2 (ebk)
a) higher education b) marketing c) competition d) visokošolsko izobraževanje e) trženje f) tekmovanje

378
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 8866889

38.
        LEADERSHIP for world-class universities : challenges for developing countries / edited by Philip G. Altbach. - New York ; London : Routledge, 2011. - XVII, 251 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-80028-0 (hbk) ISBN 978-0-415-80029-7 (pbk) ISBN 978-0-203-84217-1 (ebk)
a) higher education b) university c) access to education d) visokošolsko izobraževanje e) univerza f) dostopnost izobraževanja

378
378 LEADERSHIP for world-class
COBISS.SI-ID 8842057

39.
ZGAGA, Pavel
        The European higher education area in a global setting : an idea, its implementation and new challenges : a report for the Observatory on borderless higher education / Pavel Zgaga. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of education : Centre for educational policy studies, CEPS, 2011. - 29 str. : preglednice ; 30 cm

Ov. nasl.
a) higher education - Europe - research report b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - raziskovalno poročilo

378
II 378 ZGAGA, P. European
COBISS.SI-ID 8834121


5 NARAVOSLOVNE VEDE


40.
FEASEY, Rosemary
        Creative science : achieving the WOW factor with 5-11 year olds / Rosemary Feasey. - London : David Fulton, cop. 2005. - VIII, 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-106. - Kazalo
ISBN 1-84312-305-3 (pbk) ISBN 978-1-84312-305-7 (pbk)
a) science education b) teaching method c) creativity d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) ustvarjalnost

5
II 5 FEASEY, R. Creative
COBISS.SI-ID 8869705

41.
HARLEN, Wynne
        The teaching of science in primary schools / Wynne Harlen and Anne Qualter. - 5th ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - VII, 340 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 324-335. - Kazalo
ISBN 978-0-415-46527-4 (pbk) ISBN 0-415-46527-3 (pbk)
a) science education b) teaching method c) teaching aid d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) učni pripomočki

5
5 HARLEN, W. The teaching
COBISS.SI-ID 8868937


51 MATEMATIKA.


42.
KRISTÁLY, Alexandru
        Variational principles in mathematical physics, geometry, and economics : qualitative analysis of nonlinear equations and unilateral problems / Alexandru Kristály, Vicenţiu D. Rădulescu, Csaba György Varga. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2010. - XV, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Encyclopedia of mathematics and its applications, ISSN 0953-4806 ; 136)

Bibliografija: str. 349-360. - Kazali
ISBN 978-0-521-11782-1
a) mathematics b) matematika c) variacijski račun

515.1
515.1 KRISTÁLY, A. Variational
COBISS.SI-ID 15660121


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


43.
        EVOLUCIJA, biotska pestrost in ekologija. Evolucija : biologija v gimnaziji / Barbara Vilhar ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, Milijan Šiško ; računalniške risbe Mojca Lampe Kajtna, Barbara Vilhar ; fotografije Wikipedia ... et al.]. - 1. izd., 1. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 175 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 978-86-341-3991-4
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
II 57(075.3) EVOLUCIJA biotska
COBISS.SI-ID 254020608


61 MEDICINA.


44.
        EAT well & keep moving : an interdisciplinary curriculum for teaching upper elementaty school nutrition and physical activity / Lilian W.Y. Cheung ... [et al.]. - 2nd ed. - Champaign [etc.] : Human Kinetics, cop. 2007. - XXIX, 601 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

"Previous edition has main entry under Lilian W.Y. Cheung" -->v CIP-u. - O avtorjih: str. 595-596
ISBN 978-0-7360-6940-3 (soft cover) ISBN 0-7360-6940-2 (soft cover)
a) health education b) interdisciplinary approach c) physical education d) primary school e) zdravstvena vzgoja f) medpredmetni pristop g) športna vzgoja h) osnovna šola

613.22-053.5:796.035
796.035:613.22-053.5
II 613 EAT well
COBISS.SI-ID 18088456

45.
GRECHUS, Marilyn, 1948-
        Innovative tools for health education : making inexpensive props, visuals, and manipulatives / Marilyn Grechus. - Champaign, IL : Human Kinetics, cop. 2010. - VI, 65 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-0-7360-8985-2 (pbk) ISBN 0-7360-8985-3 (pbk)
a) health education b) teaching aid c) teaching method d) zdravstvena vzgoja e) učni pripomočki f) didaktična metoda

613
613 GRECHUS, M. Innovative
COBISS.SI-ID 8832585

46.
        HEALTH education : initiatives for educational areas / Evžen Řehulka (ed.). - 1st ed. - Brno : Masarykova universita : MSD, 2011. - 310 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (School and health 21 ; 2011)

Besedilo na CD-ROMU v češč. in angl. - 400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali. - Povzetki v angl. na začetku prispevkov in v češč. na koncu prispevkov
- - Health education : initiatives for education area = Výchova ke zdraví =podněty ke vzdělávacím oblastem [Elektronski vir] / Evžen Řehulka (ed.). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-80-7392-162-0 (MSD, Brno) ISBN 978-80-210-5524-7 (Masarykova universita, Brno)
a) health education b) curriculum c) teaching method d) zdravstvena vzgoja e) kurikulum f) didaktična metoda

61:37
61 HEALTH
COBISS.SI-ID 8836169

47.
        HEALTH education : international experiences / Evžen Řehulka (ed.). - 1st ed. - Brno : Masarykova universita : MSD, 2010. - 465 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (School and health 21 ; 2010)

- Dostopno tudi na: http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2010/35/35/texty/sh21_2010_english.pdf. - Besedilo na CD-ROMU v češč. in angl. - 400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali. - Povzetki v angl. na začetku prispevkov in v češč. na koncu prispevkov
- - Health education : international experiences = Výchova ke zdraví =mezinárodní zkušenosti [Elektronski vir] / Evžen Řehulka (ed.). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-80-7392-145-3 (MSD, Brno) ISBN 978-80-210-5398-4 (Masarykova universita, Brno)
a) health education b) mental health c) teaching programme d) zdravstvena vzgoja e) duševno zdravje f) učni programi

61:37(082)
61 HEALTH education
COBISS.SI-ID 18374408

48.
LARSON, Jim, 1942-
        Helping schoolchildren cope with anger : a cognitive-behavioral intervention / Jim Larson, John E. Lochman ; foreword by Donald Meichenbaum. - 2nd ed. - New York : Guilford Press, cop. 2011. - XVI, 222 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 203-216. - Kazalo
ISBN 978-1-60623-973-5 (pbk) ISBN 1-60623-973-2 (pbk)
a) pupil behaviour b) behaviour disorder c) therapy d) vedenje učencev e) motnje vedenja f) terapija g) kognitivna vedenjska terapija h) asertivnost

615.851
II 615.851 LARSON, J. Helping
COBISS.SI-ID 8869193

49.
        PSIHOTERAPIJA / uredili Maša Žvelc, Miran Možina, Janko Bohak. - Ljubljana : IPSA, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - IX, 607 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Psihoterapevtske študije)

1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-92206-1-0
a) psychotherapy b) psihoterapija c) klinična psihologija d) psihoterapevtski pristopi

615.851
615.851 PSIHOTERAPIJA
COBISS.SI-ID 254782208


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


50.
        CONTEMPORARY art from Slovenia : 22 June 2011 - 15 September 2011 / [edited by European Central Bank]. - Frankfurt am Main : European Central Bank, cop. 2011 (Luxembourg : Imprimerie Centrale). - 72 str. : ilustr. ; 27 cm

Razstavljajo: Uroš Abram, Uršula Berlot, Ksenija Čerče, Mitja Ficko, Tomaž Gorjup, Marko Jakše, Gašper Jemec, Aleksij Kobal, Matej Košir, Damijan Kracina, Ema Kugler, Vladimir Leben, Polona Maher, Tanja Pak, Primož Pugelj, Miha Štrukelj, Petra Varl, Lujo Vodopivec
ISBN 978-92-899-0802-3
a) fine arts - catalogue b) likovna umetnost - katalog c) skupinske razstave

73(497.4)(083.824)
II 73/74 CONTEMPORARY art
COBISS.SI-ID 8828489


796/799


51.
BEATTIE, Rob
        Kako preživeti v naravi : od priprave nahrbtnika do srečne vrnitve domov / Rob Beattie ; [prevod Dušanka Grubor Železnik in Nataša Grošelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (Natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The outdoor survival bible
ISBN 978-961-251-260-6
a) open air activities - reference book b) dejavnosti na prostem - priročnik c) preživetje v divjini d) orientacija e) prva pomoč

796.5
796.5 BEATTIE, R. Kako
COBISS.SI-ID 254867968

52.
STRITAR, Andrej
        Gore Slovenije : vodnik / Andrej Stritar ; [zemljevidi Andrej Erman, Štefan Erman, Andrej Stritar]. - Ljubljana : Kibuba, 2011. - 319 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-91797-3-4
a) gore b) Slovenija c) planinski vodniki

796.52(234.32)(036)
908(497.4)(234.32)
796.5 STRITAR, A. Gore
COBISS.SI-ID 256149504


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


53.
DE Marzo, Jenine M., 1964-
        Healthy breaks : wellness activities for the classroom / Jenine M. De Marzo. - Champaign (IL) [etc.] : Human Kinetics, cop. 2010. - XIV, 105 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-0-7360-8289-1 (soft cover) ISBN 0-7360-8289-1 (soft cover)
a) physical education b) play c) športna vzgoja d) igra e) aktivni odmor f) telovadba med odmori

796
373.32.016 DE MARZO, J. Health
COBISS.SI-ID 2255077

54.
HELLISON, Donald R., 1938-
        Teaching personal and social responsibility through physical activity / Don Hellison. - 3rd ed. - Champaign : Human Kinetics, 2011. - XIII, 209 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 196-202. - Kazalo. - Vsebina: What's worth doing? ; Aframework for teaching personal and social responsibility ; Levels of responsibility ; Daily program format ; Embedding responsibility in the physical activity content ; Strategies for specific problems and situations ; Being relational with kids ; TPSR in PE teacher education : one teacher's explorations / Sarah Doolittle ; Coaching clubs and other TPSR program structures ; Getting started ; Assessment and evaluation strategies / with Paul M. Wright
ISBN 978-0-7360-9470-2 (pbk) ISBN 0-7360-9470-9 (pbk)
a) physical education b) teaching objective c) responsibility d) športna vzgoja e) učni cilj f) odgovornost

796
796 HELLISON, D. Teaching
COBISS.SI-ID 8866633

55.
SHIMON, Jane M.
        Introduction to teaching physical education : principles and strategies / Jane M. Shimon. - Champaign : Human Kinetics, 2011. - IX, 229 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 215-220. - Kazalo
ISBN 978-0-7360-8645-5 (hbk) ISBN 0-7360-8645-5 (hbk)
a) physical education b) teacher education c) športna vzgoja d) izobraževanje učiteljev

796
II 796 SHIMON, J. M. Introduction
COBISS.SI-ID 8834889

56.
SIEDENTOP, Daryl
        Complete guide to sport education / Daryl Siedentop, Peter A. Hastie, Hans van der Mars. - 2nd ed. - Champaign : Human Kinetics, 2011. - XIV, 209 str. : preglednice ; 28 cm

Bibliografija: str. 199-201
ISBN 978-0-7360-9838-0 (print) ISBN 0-7360-9838-0 (print)
a) physical education - teachers' guide b) športna vzgoja - priročnik za učitelje

796
II 79 SIEDENTOP, D. Complete
COBISS.SI-ID 8833865


811.111 ANGLEŠČINA.


57.
MAY, Peter, 11.6.1951-
        First certificate trainer : six practice tests with answers / Peter May. - Repr. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011, cop, 2010. - 240, 24 str. : ilustr. ; 28 cm + 3 optični diski (CD-ROM). - (Cambridge books for Cambridge exams)

Komplet vsebuje priročnik in 3 avdio CD
ISBN 978-0-521-12853-7 (Practice tests with answers and audio CDs) ISBN 978-0-521-13927-4 (Practice tests) ISBN 978-0-521-13547-4 (Audio CDs)
a) English language - exercise b) angleščina - vaja c) ESOL izpiti

811.111
II 811.111 MAY, P. First cd 811.111 MAY, P. First
COBISS.SI-ID 8849737


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


58.
        ODRASLI in slovenščina : nasveti in predlogi za tečaje slovenskega jezika in kulture na slovensko-italijanskem narodnostnem območju / zbral in uredil Primož Strani ; [[avtorji prispevkov] Alessandra Missana ... [et al.] ; prevodi Primož Strani]. - Trst : Državna agencija za razvoj šolske avtonomije (A.N.S.A.S), Območna enota za Furlanijo Julijsko krajino, 2011 (Gorica : Budin). - 179 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv. - Bibliografija za večino prispevkov. - Povzetki v it.
ISBN 978-88-906037-3-0
a) Slovenian language b) language teaching - foreign languages c) slovenščina d) jezikovni pouk - tuji jeziki e) slovenščina kot drugi ali tuji jezik f) tečaji slovenščine g) Italijani

811.163.6
811.163.6 ODRASLI
COBISS.SI-ID 4430828

59.
        SLOVENŠČINA za vsak dan 9. Učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Dreamstime ... et al.]. - 2. posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-121-4
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA za vsak dan 9
COBISS.SI-ID 255845376

60.
        ŠOLA na obronkih slovenščine : metodološki in didaktični vidiki poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Furlaniji Julijski krajini / zbral in uredil Primož Strani ; [[avtorji prispevkov] Vida Medved Udovič ... [et al.] ; prevod povzetkov Primož Strani ... et al.]. - Trst : Državna agencija za razvoj šolske avtonomije, Območna enota za Furlanijo Julijsko krajino, 2011 (Gorica : Budin). - 504 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor v ital., njegov povzetek v slov. - 500 izv. - Razdelek v italijanskem jeziku. - Povzetki v ital. na koncu
ISBN 978-88-906037-6-1
a) Slovenian language b) language teaching - foreign languages c) slovenščina d) jezikovni pouk - tuji jeziki e) slovenščina kot drugi ali tuji jezik f) slovenščina za tujce

811.163.6
811.163.6 ŠOLA
COBISS.SI-ID 4439276

61.
ŽAGAR, Igor Ž., 1960-
        Argument moči ali moč argumenta? [Elektronski vir] : argumentiranje v Državnem zboru Republike Slovenije / Igor Ž. Žagar ; urednik izdaje Jonatan Vinkler. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 15, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Način dostopa (URL): http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_15_ISBN_978-961-270-047-8/DK_CC%202. 5_Dissertationes_15_ISBN%20978-961-270-047-8.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 59228 str. - 100 izv. - Bibliografija. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-270-048-5
a) politics b) argumentation c) politika d) argumentacija e) Državni zbor RS

811.163.6
811.163.6 ŽAGAR, I. Argument cdr 811.163.6 ŽAGAR, I. Argument
COBISS.SI-ID 256574720


821.11


62.
IBSEN, Henrik
        Stebri družbe / Henrik Ibsen ; [prevod Darko Čuden]. - Ljubljana : Intelego, 2011. - 96 str. ; 21 cm. - (Zbirka Matura 2012)

ISBN 978-961-6558-29-7

821.113.5-2
821.113 IBSEN, H. Stebri
COBISS.SI-ID 255937024


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


63.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
        Northangerska opatija / Jane Austen ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011. - 341 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Northanger Abbey. - Povečani tisk. - 800 izv. - O romanu Northangerska opatija: str. 340-341
ISBN 978-961-272-030-8

821.111
821.111 AUSTEN, J. Northangerska
COBISS.SI-ID 253121792

64.
JACOBSON, Howard, 1942-
        The Finkler question / Howard Jacobson. - 1st U.S. ed. - New York : Bloomsbury, cop. 2010. - 307 str. ; 21 cm

Man Booker Prize 2010
ISBN 978-1-60819-611-1 ISBN 1-60819-611-9

821.111-31
821.111(73) JACOBSON, H. The Finkler
COBISS.SI-ID 44009058


821.161.1


65.
GOGOL´, Nikolaj Vasil´evič, 1809-1852
        Revizor : komedija v petih dejanjih / Nikolaj Vasiljevič Gogolj ; prevod France Vurnik. - Ljubljana : Intelego, 2011 (Izlake : Grafex). - 87 str. ; 21 cm. - (Zbirka Matura 2012)

2.000 izv.
ISBN 978-961-6558-28-0

821.161.1
821.161.1 GOGOLJ, N. Revizor
COBISS.SI-ID 255936512


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


66.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Za narodov blagor : komedija v stirih dejanjih / Ivan Cankar. - Ljubljana : Intelego, 2011. - 86 str. ; 21 cm. - (Zbirka Matura 2012)

ISBN 978-961-6558-27-3

821.163.6
821.163.6 CANKAR, I. Za narodov
COBISS.SI-ID 255936256


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


67.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Slovenijo 9. Delovni zvezek za geografijo v 9. razredu osnovne šole / Helena Verdev ; [zemljevidi Monde Neuf in Studio Rokus Klett ; tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-112-2
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

913(497.4)(075.2)(076.1)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 9
COBISS.SI-ID 256242688


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO