COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


decembrske novosti


1.
BURNHAM, Rika
        Teaching in the art museum : interpretation as experience / Rika Burnham and Elliot Kai-Kee. - Los Angeles : J. Paul Getty Museum, 2011. - XII, 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na koncu posameznega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-60606-058-2
a) museum b) teaching c) muzej d) pouk e) muzejska pedagogika

069:37.01
069 BURNHAM, R. Teaching
COBISS.SI-ID 412143


0 SPLOŠNO.


2.
JALOVEC, Alenka
        Bralne navade staršev predšolskih otrok : diplomska naloga / Alenka Jalovec. - Ljubljana : [A. Jalovec], 2011. - 60 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/543 . - Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) parents b) reading c) starši d) branje e) bralna pismenost f) bralne navade

028.5-055.52(043.2)
ZZ 02(043.2) JALOVEC, A. Bralne
COBISS.SI-ID 9058121

3.
        LJUBLJANSKI knjižni pečat : leto Ljubljane - svetovne prestolnice knjige 2010 / [avtorji uvodnih in spremnih besedil Danilo Türk ... [et al.] ; fotografije Mojca Berce ... [et al.] ; urednica Nada Šumi]. - Ljubljana : Mestna občina, 2011. - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.
a) book b) culture c) knjiga d) kultura e) kulturni festivali f) Ljubljana g) prestolnica knjige

028
II 028 LJUBLJANSKI knjižni
COBISS.SI-ID 258898432

4.
MANGUEL, Alberto
        Knjižnica ponoči / Alberto Manguel ; prevedla Nada Grošelj. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 255 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja / Cankarjeva založba)

Prevod dela: The library at night. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-231-805-5
a) library b) reading c) knjižnica d) branje

026/027(091)
02 MANGUEL, A. Knjižnica
COBISS.SI-ID 256382208

5.
        STANDARDI za učenca 21. stoletja / [iz angleščine prevedla Polona Vilar]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2011. - 15 str. ; 20 cm

Prevod dela: Standards for the 21st century learner

ISBN 978-961-6683-19-7
a) school library - standard b) šolska knjižnica - norma

027.8-051:37
Č 37 STANDARDI za učenca
COBISS.SI-ID 256320768


004 RAČUNALNIŠTVO.


6.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik Mac : osnove in triki za Mac OS X Lion / Matjaž Štrancar ; strokovni sodelavci Andrej Marolt ... [et al.]. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Repro Point). - XII, 193 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.strancar.com/maclion.zip. - Dodatek k nasl. na ov. in hrbtu: Uporaba in triki za Mac OS X Lion. - 600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6877-00-8
ISBN 978-961-6877-01-5 (e-Pub)
a) operating system - reference book b) operacijski sistem - priročnik c) operacijski sistem Mac OS X Lion

004.4
004.4 ŠTRANCAR, M. iPriročnik Mac
COBISS.SI-ID 258245632

7.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo Javo : [naj ostane preprosto!] / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2011. - 56 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Na ov. tudi: Java

ISBN 961-6176-93-5
a) programming language - reference book b) programski jezik - priročnik c) Java (programski jezik)

004.4
004.4 ŠULER, R. Spoznajmo Javo
COBISS.SI-ID 7641118


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


8.
        SKRITI zakladi slovenskih muzejev / [urednica Irena Duša]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Set). - 99 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Geina knjižnica : posebna izdaja revije Gea, december 2011)

ISBN 978-961-01-2088-9
a) museum b) muzej c) muzejske zbirke d) Slovenija

069
069 SKRITI zakladi
COBISS.SI-ID 258959616

9.
WHITEHEAD, Christopher, 1972-
        Interpreting art in museums and galleries / Christopher Whitehead. - 1st ed. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, cop. 2012. - XX, 196 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 183-188. - Kazalo

ISBN 978-0-415-41920-8 (hbk)
ISBN 0-415-41920-4 (hbk)
ISBN 978-0-415-41922-2 (pbk)
ISBN 0-415-41922-0 (pbk)
ISBN 978-0-203-14561-6 (ebk)
ISBN 0-203-14561-5 (ebk)
a) museum b) muzej c) muzejska pedagogika

069
069 WHITEHEAD, C. Interpreting
COBISS.SI-ID 9066313


1 FILOZOFIJA.


10.
DELEUZE, Gilles
        Nietzsche in filozofija / Gilles Deleuze ; [prevedel Aljoša Kravanja ; spremna beseda Eva D. Bahovec]. - Ljubljana : Krtina, 2011 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 299 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Nietzsche et la philosophie. - 400 izv. - Nietzsche v treh formulah / Eva D. Bahovec: str. 247-294. - Bibliografija: str. 295-299. - Seznam navedenih izdaj Nietzschejevih del: str. 243-245

ISBN 978-961-260-048-8
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) b) philosophy c) filozofija

1
1 DELEUZE, G. Nietzsche
COBISS.SI-ID 257541632

11.
        HANDBOOK of ethics in quantitative methodology / [edited by] A.T. Panter, Sonya K. Sterba. - New York ; London : Routledge, cop. 2011. - XIX, 519 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Multivariate applications series)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali

ISBN 978-1-84872-854-7 (hbk)
ISBN 978-1-84872-855-4 (pbk)
a) social research b) methodology c) ethics d) družbeno raziskovanje e) metodologija f) etika g) družbene vede h) kvantitativna analiza

17
173 HANDBOOK of ethics
COBISS.SI-ID 19967718

12.
RUPNIK Vec, Tanja
        Izzivi poučevanja : spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja / Tanja Rupnik Vec. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-234-998-1
a) critical sense b) teaching objective c) teaching d) kritični čut e) učni cilj f) pouk

165.021:37.091.31
159.955 RUPNIK Vec, T. Izzivi
COBISS.SI-ID 258045440

13.
        VEDNOST, vrlina, vzgoja : izbor klasičnih besedil pri predmetu Izbrana poglavja iz filozofije : interno študijsko gradivo / izbral in uredil Pavel Zgaga. - 4., dopolnjena izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Opombe z bibliografijo na dnu strani
a) philosophy of education b) pedagoška filozofija

1(075.8)
Č II 1 VEDNOST vrlina, vzgoja
COBISS.SI-ID 9054025


159.9 PSIHOLOGIJA.


14.
BATISTIČ-Zorec, Marcela
        Priročnik za razvojno psihologijo v programu Predšolska vzgoja / Marcela Batistič Zorec, Simona Prosen. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2011. - 75 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/553 . - Ov. nasl. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij
a) developmental psychology - exercise b) razvojna psihologija - vaja

159.922.7
Č II 159.9 BATISTIČ-Z., M. Priročnik
COBISS.SI-ID 9038409

15.
BRONFENBRENNER, Urie, 1917-
        The ecology of human development : experiments by nature and design / Urie Bronfenbrenner. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1979. - XV, 330 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 299-319. - Kazalo

ISBN 0-674-22456-6 (hbk)
ISBN 0-674-22457-4 (pbk)
a) child psychology b) developmental psychology c) razvoj otroka d) razvojna psihologija e) razvoj človeka f) okoljska psihologija

159.922.7
159.922.7 BRONFENBRENNER The ecology
COBISS.SI-ID 9064009

16.
ROSS, Josephine
        I remember me: mnemonic self-reference effects in preschool children / Josephine Ross, James R. Anderson, and Robin N. Campbell. - Boston (Mass.) ; Oxford (UK) : Wiley-Blackwell, cop. 2011. - VIII, 102 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development. Serial, ISSN 0037-976X. 2011 ; No. 300 ; Vol.76, no. 3)

Abstract
a) pre-school child b) intellectual development c) mnemonics d) predšolski otrok e) intelektualni razvoj f) mnemotehnika

159.922.7(082)
159.922.7 ROSS, J. I remember
COBISS.SI-ID 68168705

17.
        ŠTUDENTI na prehodu v odraslost / Melita Puklek Levpušček, Maja Zupančič (ur.) ; [prevod povzetka Sasikala Perumal]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 209 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Razprave FF)

Bibliografija na koncu poglavja. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-456-3
a) young adult b) student c) mlajši odrasli d) študent e) prehod v odraslost f) osamosvajanje g) karierno odločanje h) partnerski odnosi

159.922.8
159.922.8 ŠTUDENTI
COBISS.SI-ID 257891072


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


18.
EISELT, Ajda
        Etične dileme v superviziji in predlog etičnega kodeksa Društva za supervizijo : specialistično delo / Ajda Eiselt. - Ljubljana : [A. Eiselt], 2011. - IV, 84 str. : tabela ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/534 . - Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) supervision b) ethics c) morality d) supervizija e) etika f) moralnost

159.9.01:177(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) EISELT, A. Etične
COBISS.SI-ID 9049929


30+316


19.
HRŽENJAK, Majda
        Vrata niso baš odprta : (treba da jih gurneš pa da se otvaraju) : perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti / Majda Hrženjak, Vlasta Jalušič. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2011. - 134 str. : tabele ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 121-127

ISBN 978-961-6455-69-5
a) social inequality b) socialna neenakost c) kompleksne neenakosti d) spolna neenakost e) starostna neenakost f) razredna neenakost g) etnična neenakost h) rasna neenakost

316.344
177.5
316 HRŽENJAK, M. Vrata
COBISS.SI-ID 259049728


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


20.
        NA poti do lastne sobe / [avtorice zapisanih zgodb Milica Antić Gaber ... et al.] ; uredila, [avtorica uvodne študije] Milica Antić Gaber ; [fotografije osebni arhivi pripovedovalk zgodb]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2011. - 165 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Knjiga je rezultat projekta "Kam so vse čefurke šle?"

ISBN 978-961-6348-72-0
a) immigration - Slovenia b) female c) imigracija - Slovenija d) ženska e) priseljenke f) spomini

31
31 NA poti do lastne
COBISS.SI-ID 258579456


316 SOCIOLOGIJA.


21.
        GLOBINSKI portret bralcev Dela : poglobljena kvalitativna raziskava vedenjskih in miselnih navad s poudarkom na odnosu do medijev / vodja raziskave Urban Kordeš ; raziskovalca Matej Černigoj, Alja Lah. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta : Inštitut za znanstveno raziskovalno delo, 2011. - 91 f. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Naročnik raziskave Delo d.d., izvajalec Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Inštitut za znanstveno raziskovalno delo. - Bibliografija: f. 90
a) mass media b) attitude c) sredstva množičnega obveščanja d) stališče e) Delo (časopis) f) bralci

316.6
Č 316.6 GLOBINSKI portret
COBISS.SI-ID 9038665

22.
        MEDIJSKI uporabnik od blizu : poročilo o raziskavi / vodja raziskave Urban Kordeš ; raziskovalca Matej Černigoj, Alja Lah. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta : Inštitut za znanstveno raziskovalno delo, 2011. - 65 f. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Naročnik raziskave Delo d.d., izvajalec Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Inštitut za znanstveno raziskovalno delo. - Bibliografija: f. 65
a) mass media b) attitude c) sredstva množičnega obveščanja d) stališče e) Delo (časopis) f) bralci

316.6
Č 316.6 MEDIJSKI uporabnik
COBISS.SI-ID 9038921

23.
        RE-creation : kreatives Gestalten in sozialer, ethischer und religiöser Bildung = creating and learning together through social, moral and religious education / Franz Feiner ... [et al.] (eds.). - Graz : Kirchlich Pädagogische Hochschule (KPH) : LogoMedia ; Ljubljana : Theologische Fakultät der Universität Ljubljana, 2011. - 240 str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 231-233. - Povzetki v slov., polj., madž. in slovaš.

ISBN 3-902085-08-8
a) social learning b) moral education c) religious education d) socialno učenje e) moralna vzgoja f) verska vzgoja g) gestalt pedagogika

316.7
316.7 RE-CREATION
COBISS.SI-ID 5506394

24.
VUKSANOVIĆ, Zlata
        Stanovanje i naselja Roma u jugoistočnoj Evropi : prikaz stanja i napretka u Srbiji / Zlata Vuksanović i Vladimir Macura. - [Beograd : Društvo za unapređivanje romskih naselja] : 2006. - 196 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o založbi in kraju založbe najden na internetu. - Bibliografija: str. 176-185
a) socially handicapped - Serbia b) housing c) socialno prizadeti - Srbija d) stanovanje e) Romi f) naselja g) legalizacija

316.35
II 316.35 VUKSANOVIĆ, Z. Stanovanje
COBISS.SI-ID 9057609


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


25.
ŠMITRAN, Kristina
        Socialni pedagog na poti raziskovalnega brikolaža : novi mediji in družba : diplomsko delo / Kristina Šmitran. - Ljubljana : [K. Šmitran], 2011. - 117 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/526/. - Bibliografija: f. 106-114. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mass media b) society c) youth d) sredstva množičnega obveščanja e) družba f) mladina g) raziskovalni brikolaž h) novi mediji i) socialna pedagogika

316.6(043.2)
ZZ 3(043.2) ŠMITRAN, K. Socialni
COBISS.SI-ID 9039945


32 POLITIKA.


26.
        AFTER Yugoslavia : identities and politics within the successor states / edited by Robert Hudson and Glenn Bowman. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. - 264 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 243-256. - Kazalo

ISBN 978-0-230-20131-6 (trda vezava)
a) communism - Yogoslavia b) politics c) nationality d) komunizem - Jugoslavija e) politika f) nacionalnost

32(497.1)
32 AFTER
COBISS.SI-ID 9046089


33 GOSPODARSTVO


27.
        OCENA vplivov prehranske in kmetijske politike na zdravje prebivalcev RS zaradi pristopa k Evropski uniji : poročilo za Ministrstvo za zdravje / uredili Karen Lock ... [et al.] ; [prevod Veris]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2003 [i. e.] 2004 (Ljubljana : Pleško). - 84, 84 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 83-84. - Vsebuje tudi original, tiskan v obratni smeri: Health impact assessment of food and agriculture policies in Slovenia, and the potential effect of accession to the European Union : report for the Ministry of Health of the Republic Slovenia

ISBN 961-6523-06-6
a) agriculture - Slovenia b) nutrition c) public health d) kmetijstvo - Slovenija e) prehrana f) javno zdravstvo

338.43.02:61(497.4)(047)
338.439.64:61(497.4)(047)
339.923:061.1EU
II 61 OCENA vplivov
COBISS.SI-ID 216985088


34 PRAVO.


28.
        CORE standards for guardians of separated children in Europe : goals for guardians and authorities / Martine Goeman ... [et al.]. - 1st ed. - Leiden : Defence for Children, ECPAT, 2011. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.defenceforchildren.nl/images/69/1632.pdf. - Ov. nasl. - 1.000 izv.

ISBN 978-90-74270-28-1
a) rights of the child b) pravice otroka c) skrbništvo d) kompetence e) standardi

342.7
II 342.7 CORE standards
COBISS.SI-ID 9046601

29.
        TEMELJNI standardi za skrbnike otrok brez spremstva : zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva / [uredili Živa Gabaj in Marina Uzelac ; prevod iz angleščine Alenka Medved]. - Ljubljana : Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 2011. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Novice/Temeljni_standardi_za_skrbnike_otrok_brez_spremstva.pdf. - Ov. nasl. - 500 izv.
a) rights of the child b) pravice otroka c) skrbništvo d) kompetence e) standardi

342.7
342.7 TEMELJNI standardi
COBISS.SI-ID 9047113


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


30.
        VZPOSTAVLJANJE delovnega odnosa in osebnega stika / Gabi Čačinovič Vogrinčič ... [et al.] ; [urednik Bogdan Lešnik]. - 4. natis. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2011 (BOEX DTP : Ljubljana). - 124 str. ; 23 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

Bibliografija: str. 123-124

ISBN 978-961-91026-9-5
a) social work b) interpersonal relations c) work environment d) socialno delo e) medosebni odnosi f) delovno okolje g) delovno okolje h) medosebne komunikacije

36
36 VZPOSTAVLJANJE
COBISS.SI-ID 255284480


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


31.
BRAČUN Sova, Rajka
        Z igro v kiparski svet Dragice Čadež : projekt Vrtca Jadvige Golež Maribor in Umetnostne galerije Maribor v okviru profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje : gradivo za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju in študente pedgoških smeri / Rajka Bračun Sova, Brigita Strnad. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 23 f. : ilustr. ; 30 cm

a) pre-school education b) art education c) predšolska vzgoja d) likovna vzgoja

37.036
Č II 37.036 BRAČUN SOVA, R. Z igro
COBISS.SI-ID 9039177

32.
HOY, Anita Woolfolk
        Educational psychology / Anita Woolfolk. - 11th ed., global ed. - Upper Saddle River : Pearson Education, 2010. - XXIX, 615 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 563-595. - Kazali. - Vsebina: Learning, teaching, and educational psychology ; Cognitive development and language ; The self, social, and moral development ; Learner differences and learning needs ; Culture and diversity ; Behavioral views of learning ; Cognitive views of learning ; Complex cognitive processes ; The learning sciences and constructivism ; Social cognitive views of learning and motivation ; Motivation in learning and teaching ; Creating learning environments ; Teaching every student ; Classroom assessment, grading, and standardized testing

ISBN 978-0-13-701044-8 (pbk)
ISBN 0-13-701044-3 (pbk)
a) educational psychology b) cognitive development c) learning psychology d) motivation for studies e) assessment f) pedagoška psihologija g) kognitivni razvoj h) psihologija učenja i) motivacija za učenje j) vrednotenje

37.015.3
II 37.015.3 WOOLFOLK, A. Educational
COBISS.SI-ID 9051209

33.
INTERNATIONAL Conference of Education, Research and Innovation (4 ; 2011 ; Madrid)
        ICERI 2011 [Elektronski vir] : conference abstracts / 4th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain), 14th-16th of November, 2011 ; [edited by I. Candel Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez]. - Besedilni podatki. - Valencia : International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. zbornik

ISBN 978-84-615-3323-7 (abstracts cd)
a) educational innovation - conference b) educational research c) pedagoška inovacija - konferenca d) pedagoško raziskovanje

37.01
cdr 37.01 INTERNATIONAL ICERI 2011 abstr.
COBISS.SI-ID 9047369

34.
INTERNATIONAL Conference of Education, Research and Innovation (4 ; 2011 ; Madrid)
        ICERI 2011 [Elektronski vir] : conference proceedings / 4th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain), 14th-16th of November, 2011 ; [edited by I. Candel Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez]. - Besedilni podatki. - Valencia : International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. zbornik

ISBN 978-84-615-3324-4 (proceedings cd)
a) educational innovation - conference b) educational research c) pedagoška inovacija - konferenca d) pedagoško raziskovanje

37.01
cdr 37.01 INTERNATIONAL ICERI 2011 proc.
COBISS.SI-ID 9047625

35.
IVANUŠ-Grmek, Milena
        Osnove didaktike / Milena Ivanuš Grmek, Marija Javornik Krečič. - Maribor : Pedagoška fakulteta, 2011 (Maribor : Grafični studio OK). - 144 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 141-143

ISBN 978-961-6647-28-1
a) didactics - textbook b) didaktika - učbenik

37.02(075.8)
37.02 IVANUŠ-GRMEK, M. Osnove
COBISS.SI-ID 67509761

36.
JENSEN, Elsebeth
        Dialog s starši / Elsebeth Jensen in Helle Jensen ; [prevod Irena Samide]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za sodobno družino Manami, 2011. - 191 str. ; 24 cm

Prevod dela: Professionelt foraldresamarbejde. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 183-187

ISBN 978-961-92870-2-6
a) parent-teacher relation b) parent-school relation c) dispute settlement d) odnos med starši in učiteljem e) odnos med starši in šolo f) reševanje sporov g) sodelovanje h) soodločanje i) pogovorne ure

37.01
37.01 JENSEN, E. Dialog
COBISS.SI-ID 258929152

37.
JUUL, Jesper, 1948-
        Mož in oče : knjiga zate / Jesper Juul ; [prevod Marjana Samide]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za sodobno družino Manami, 2011. - 169 str. ; 21 cm

Prevod dela: Mann & Vater sein. - 3.000 izv. - Knjigi na pot / Gregor Pilgram, Aleš Škerlak: str. 5. - Epilog / Ingeborg Szöllösi: str. 165-167. - O avtorju: str. 168

ISBN 978-961-92870-1-9
a) father-child relation b) family education c) odnos med očetom in otrokom d) družinska vzgoja e) starševstvo f) očetovstvo

37.018
37.018 JUUL, J. Mož
COBISS.SI-ID 255691008

38.
        MATEMATIKA. Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole / avtorice Sylvie Chavaroche ... [et al.] ; prevod, priredba Marina Rugelj, Irena Demšar ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 59 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba del: Je comprends tout. Maths CM1 ; Je comprends tout. Maths CE2

ISBN 978-961-01-1772-8
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076)
II 51(075.2) MATEMATIKA Delovni 4
COBISS.SI-ID 256958208

39.
PIAGET, Jean
        The language and thought of the child / Jean Piaget ; translated by Marjorie and Ruth Gabain. - 3rd ed., repr. - London ; New York : Routhledge, 2010. - XXII, 294 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Prevod dela: Le langage et la pensée chez l'enfant. - Kazalo

ISBN 978-0-415-26750-2
ISBN 0-415-26750-1
a) child development b) language development c) adult-child relation d) razvoj otroka e) jezikovni razvoj f) odnos med odraslim in otrokom

37.01
37.01 PIAGET, J. Language
COBISS.SI-ID 9043529

40.
PŠUNDER, Mateja
        Vodenje razreda / Mateja Pšunder. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 219 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 82)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - Bibliografija: str. 198-211. - Kazalo

ISBN 978-961-6656-76-4
a) class management b) discipline c) teacher role d) vodenje razreda e) disciplina f) vloga učitelja

37.011.3:005
371.2 PŠUNDER, M. Vodenje
COBISS.SI-ID 67952641

41.
        RAZVIJANJE različnih pismenosti / uredile Mara Cotič, Vida Medved Udovič, Sonja Starc. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 614 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

300 izv. - Bibliografija: str. 555-602. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6862-05-9
a) literacy b) teaching objective c) achievement d) pismenost e) učni cilj f) uspešnost

37.014.22(082)
37.01 RAZVIJANJE različnih
COBISS.SI-ID 259128064

42.
RETUZNIK Bozovičar, Ana
        V krogu življenja : pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju : učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja / Ana Retuznik Bozovičar in Metka Krajnc ; [otroške risbice otroci iz Vrtca Velenje ; izbor risbic in komentarji Dalibor Zupančič]. - 1. izd. - Velenje : Modart, 2011 (Maribor : Unigrafika). - 263 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Učbeniki / Modart)

Leto izida v CIP-u: 2010. - Likovna ustvarjalnost otrok / Dalibor Zupančič: str. 9. - Bibliografija: str. 258-260

ISBN 978-961-6716-04-8
a) pre-school education - textbook b) educational theory c) pedagogical theory d) predšolska vzgoja - učbenik e) teorija vzgoje in izobraževanja f) pedagoška teorija

373.2.01(075)
II 373.2 RETUZNIK B. A. V krogu
COBISS.SI-ID 253563136

43.
RUSSELL, Bertrand, 1872-1970
        Education and the social order / Bertrand Russell. - London ; New York : Routledge, cop., 2010. - 186 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

Kazalo

ISBN 978-0-415-48735-1
ISBN 0-415-48735-8
ISBN 978-0-203-86483-8 (ebk)
ISBN 0-203-86483-2 (ebk)
a) educational theory b) content of education c) teorija vzgoje in izobraževanja d) vsebina vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 RUSSELL, B. Education
COBISS.SI-ID 9044809

44.
RUSSELL, Bertrand, 1872-1970
        On education / Bertrand Russell. - London ; New York : Routledge, cop., 2010. - X, 201 str. ; 20 cm. - (Routledge classics)

ISBN 978-0-415-48740-5
ISBN 0-415-48740-4
ISBN 978-0-203-86480-7 (ebk)
ISBN 0-203-86480-8 (ebk)
a) educational theory b) aims of education c) teorija vzgoje in izobraževanja d) vzgojni cilji

37.01
37.01 RUSSELL, B. On education
COBISS.SI-ID 9045321


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


45.
BERLOŽNIK, Danijela Sanja, 1987-
        Sodelovanje med učitelji matematike in starši z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti učencev : diplomsko delo / Danijela Sanja Berložnik. - Ljubljana : [D. S. Berložnik], 2011. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/540 . - Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) parent-teacher relation b) parent-school relation c) primary school d) odnos med starši in učiteljem e) odnos med starši in šolo f) osnovna šola

37.064.1(043.2)
ZZ II 371(043.2) BERLOŽNIK, D. S. Sodelovanje

COBISS.SI-ID 9056841

46.
ČANČAR, Ivana, 1988-
        Interkulturna pedagogika v formalnih rešitvah šolskih sistemov in v stališčih osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske : diplomsko delo / Ivana Čančar. - Ljubljana : [I. Čančar], 2011. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/538 . - Prešernova nagrada PeF za študijsko leto 2010/2011. - Bibliografija: str. 89-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Razredni pouk
a) intercultural education b) immigration c) school system - Sweden - Slovenia d) medkulturna vzgoja e) imigracija f) šolski sistem - Švedska - Slovenija

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) ČANČAR, I. Interkulturna
COBISS.SI-ID 9056329

47.
ČOSIĆ, Franka
        Zdravje razrednih učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah v Zasavju : diplomsko delo / Franka Čosić. - Ljubljana : [F. Čosić], 2011. - VI, 130 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/525/. - Bibliografija: str. 116-122. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) occupational disease c) physical education d) učitelj e) poklicna bolezen f) športna vzgoja

37.091.321:331.47(043.2)
ZZ II 37(043.2) ČOSIĆ, F. Zdravje
COBISS.SI-ID 9040201

48.
STREHAR, Karolina
        Skupnost učencev šole in otroški parlament med idejo in prakso : magistrsko delo / Strehar Karlina. - Ljubljana : [K. Strehar], 2011. - 202 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/536/. - Bibliografija: str. 184-195. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pupil b) participation c) human rights d) učenec e) soodločanje f) človekove pravice g) skupnost učencev h) otroški parlament i) participacija učencev

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) STREHAR, K. Skupnost
COBISS.SI-ID 9049673


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


49.
PANTIĆ, Nataša
        The meaning of teacher competence in contexts of change : in search of missing elements of a knowledge base for teacher education - moral purposes and change agentry / Nataša Pantić. - [S. l. : s. n.], cop. 2011. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 142-159. - Samenvatting (Summery in Dutch)

ISBN 978-90-393-5695-1
a) teacher education b) teaching profession c) didactics d) moral value e) izobraževanje učiteljev f) učiteljski poklic g) didaktika h) moralna vrednota i) kompetence

371.13/.16
371.13/.16 PANTIĆ, N. The meaning
COBISS.SI-ID 9052233

50.
        UČITELJI i njihovi mentori / [avtorji prispevkov] Vlasta Vizek Vidović...[et al.] ; urednica Vlasta Vizek Vidović. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2011. - 247 str. : ilustr., preglednice ; 23 cm. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 29)

Podaci o autoricama: str. 245. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summary

ISBN 978-953-6218-45-5
a) teacher education - Croatia b) career development c) teaching profession d) izobraževanje učiteljev - Hrvaška e) poklicni razvoj f) učiteljski poklic

371.13/.16
371.13/.16 UČITELJI
COBISS.SI-ID 9052489


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


51.
PERC, Marjetka
        Vpliv vzgojiteljice na socialni razvoj otroka v dnevni rutini : diplomska naloga / Marjetka Perc. - Ljubljana : [M. Perc], 2011. - 59 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/542/. - Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) socialization c) teacher role d) predšolski otrok e) socializacija f) vloga učitelja g) vključitev v vrtec h) dnevna rutina

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PERC, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 9057097

52.
REBERNAK, Mojca, vzgojiteljica
        Spoznavanje lastnosti živega ob gojenju živali, začasno prinešenih iz narave = Recognizing the attributes of life while breeding the animals who are temporarily brought from nature : diplomska naloga / Mojca Rebernak. - Ljubljana : [M. Rebernak], 2011. - 61 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/545 . - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) experiential learning d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) izkustveno učenje

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) REBERNAK, M. Spoznavanje

COBISS.SI-ID 9057865

53.
TURK, Žaklina
        Matematični sprehod s predšolskimi otroki : diplomska naloga / Žaklina Turk. - Ljubljana : [Ž. Turk], 2011. - 57, VII str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/527/. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) curriculum c) mathematics d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) matematika

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TURK, Ž. Matematični
COBISS.SI-ID 9039689


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


54.
        POUČEVANJE branja v Evropi : okoliščine, politike in prakse / [prevajanje Ljudmila Ivšek]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011. - 207 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si/images/stories/publikacije/slovenske/BralnaPismenost2011koncna.pdf. - Prevod dela: Teaching reading in Europe. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 137-148

ISBN 978-961-6101-63-9
a) language teaching - reading - Europe b) teaching method c) jezikovni pouk - branje - Evropa d) didaktična metoda e) poučevanje branja f) mednarodna primerjava

373.32.016:003
II 373.32.016:003 POUČEVANJE branja
COBISS.SI-ID 258140672


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


55.
GRABELJŠEK, Vlasta
        Šolska kultura in klima v slovenskih srednjih šolah : magistrsko delo / Vlasta Grabeljšek. - Ljubljana : [V. Grabeljšek], 2011. - 153 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/554 . - Bibliografija: str. 144-153. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) classroom climate b) school system c) secondary school d) razredno vzdušje e) šolski sistem f) srednja šola g) organizacijska kultura h) organizacijska klima i) šolska kultura

373.5(043.2)
ZZ II 371(043.2) GRABELJŠEK, V. Šolska
COBISS.SI-ID 9066825


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


56.
HAMMEL, Alice
        Teaching music to students with special needs : a label-free approach / Alice M. Hammel and Ryan M. Hourigan. - New York : Oxford University Press, 2011. - XXVII, 232 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-0-19-539540-2 (cloth)
ISBN 0-19-539540-9 (cloth)
ISBN 978-0-19-539541-9 (paper)
ISBN 0-19-539541-7 (paper)
a) backward child b) music education c) teaching model d) otrok s posebnimi potrebami e) glasbena vzgoja f) didaktični model

376.1
376.1 HAMMEL, A. Teaching
COBISS.SI-ID 256882688

57.
        USPEŠNOST reševanja matematičnih besednih problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji : raziskovalno poročilo / nosilec projekta Marija Kavkler ; sodelavke Milena Košak Babuder, Lidija Magajna [in] Maria Chiara Passolunghi s sodelavci ; konzulentka Tatjana Hodnik Čadež. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 51 f. : tabele ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str.: Trajanje projekta: 1. 7. do 15. 12. 2011. Projekt je financiral Zavod RS za šolstvo. - Bibliografija: f. 48-51
a) learning difficulty b) mathematics c) primary school d) učne težave e) matematika f) osnovna šola g) besedni problemi h) podpora učencem i) učna pomoč

376.1-056.47
Č II 376.1-056.47 USPEŠNOST reševanja
COBISS.SI-ID 9065801


378 VISOKO ŠOLSTVO.


58.
ESTERMANN, Thomas
        Financially sustainable universities II : European universities diversifying income streams / Thomas Estermann, Enora Bennetot Pruvot. - Brussels : European University Association, EUA, cop. 2011. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EUA publications)

Bibliografija: str. 94-95

ISBN 978-907-8997-24-5
a) higher education b) financing c) university d) income e) visokošolsko izobraževanje f) financiranje g) univerza h) dohodek

378
II 378 ESTERMANN, T. Financially
COBISS.SI-ID 1783035

59.
        MODERNISATION of higher education in Europe : funding and the social dimension / EURYDICE. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; [Luxembourg] : Publications Office [of the European Union], cop. 2011. - 114 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-102

ISBN 978-92-9201-205-2 (broš.)
ISBN 92-9201-205-3 (broš.)
a) higher education - Europe b) financing c) visokošolsko izobraževanje - Evropa d) financiranje

378
II 378 MODERNISATION of higher
COBISS.SI-ID 9067593

60.
        The ROLE of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties [i. e. countries] in 19th and 20th century / edited by Peter Vodopivec and Aleš Gabrič. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Avstrijski znanstveni institut ; Wien : Zentrum für Soziale Innovation, 2011 ([Žirovnica] : Medium). - 203 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi ; 3)

Prispevki v angl., en v nem. - 400 izv. - Bibliografija na dnu str.

ISBN 978-961-6386-31-9
a) education - Central and Eastern Europe - 19th - 20th cent. b) university c) social change d) vzgoja in izobraževanje - Srednja in vzhodna Evropa - 19. - 20 stol. e) univerza f) družbene spremembe g) modernizacija h) socialna zgodovina

378
378 ROLE
COBISS.SI-ID 258141440


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


61.
PEDEVILLA, Pia
        Igrivo ustvarjanje : več kot 300 idej za male in velike / Pia Pedevilla ; [prevod Lea Jelovčan]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011. - 141 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Alles ist zum Basteln da!

ISBN 978-961-251-282-8
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) dekoracije d) izdelki e) poslikave

379.8
II 379.8 PEDEVILLA, P. Igrivo
COBISS.SI-ID 258340864


5 NARAVOSLOVNE VEDE


62.
COLGAN, Lynda
        Čarobna matematika : triki s števili / napisala Lynda Colgan ; ilustrirala Jane Kurisu ; [prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 40 str. : ilustr. ; 23 x 28 cm

Prevod dela: Mathemagic!. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-292-7
a) number b) število c) številski sestavi d) računske operacije e) triki

51
373.32.016:51 COLGAN, L. Čarobna
COBISS.SI-ID 258174976


51 MATEMATIKA.


63.
        DIMENSIONS [Videoposnetek] : une promenade mathématique --- / scenario Etienne Ghys. - 2 Ed. - [Lyon : UMPA], 2008. - 1 video DVD (117 min) : barve, zvok ; 12 cm + 1 knjižica (18 str.)

Dostopno tudi na: http://dimensions-math.org/Dim_regarder_E.htm. - Podnapisi v bosanskem, češkem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, romunskem, ruskem, slovenskem, srbskem, turškem jeziku. - DVD v škatli 19 x 13 cm
a) mathematics b) matematika

51
DVD 51 DIMENSIONS
COBISS.SI-ID 9040457


51(043.2) MATEMATIKA.


64.
CURK, Tina, 1986-
        Računanje krožne konstante z vrstami : diplomsko delo / Tina Curk. - Ljubljana : [T. Curk], 2011. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/539 . - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) krožna konstanta d) potenčna vrsta e) število pi

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) CURK, T. Računanje
COBISS.SI-ID 9056585

65.
NADAREVIĆ, Vesna
        Poučevanje matematike v osnovni šoli in osnovni šoli za odrasle : diplomsko delo / Vesna Nadarević. - Ljubljana : [V. Nadarević], 2011. - 60, [5] str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/528/. - Bibliografija: str. 57-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) adult education c) school failure d) matematika e) izobraževanje odraslih f) šolski neuspeh

51:37.013.83(043.2)
ZZ II 51(043.2) NADAREVIĆ, V. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9039433


54 KEMIJA.


66.
        EUROPEAN women in chemistry / edited by Jan Apotheker and Livia Simon Sarkadi ; [with a foreword by Nicole Moreau]. - Weinheim : Wiley-VCH Verlag, cop. 2011. - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatna navedba odgovornosti na ov. - Kazalo. - Bibliografija na koncu posameznega poglavja

ISBN 978-3-527-32956-4 (broš.)
a) chemistry b) kemija c) kemičarke d) biografije

54(091)(092)
54 EUROPEAN women
COBISS.SI-ID 66887937

67.
INTERNATIONAL Conference on the History of Alchemy and Chymistry (2006 ; Philadelphia)
        Chymists and chymistry : studies in the history of alchemy and early modern chemistry / [International Conference on the History of Alchemy and Chemistry, held at the Chemical Heritage Foundation, Philadelphia, 19-23 July 2006] ; editor Lawrence M. Principe. - Sagamore Beach : Chemical Heritage Foundation : Science History Publications, 2007. - XIII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o konferenci v kolofonu. - Bibliografija na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-0-88135-996-9 (hbk)
ISBN 0-881135-396-5 (hbk)
a) chemistry - historiography b) kemija - zgodovinski pregled c) alkemija

54
54 INTERNATIONAL Chymists
COBISS.SI-ID 9055049


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


68.
KOBLAR, Janja, 1988-
        Postavitev čebelarske učne poti : diplomsko delo / Janja Koblar. - Ljubljana : [J. Koblar], 2011. - 82 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/537 . - Bibliografija: f. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., ; Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) curriculum c) primary school d) biologija e) kurikulum f) osnovna šola g) čebelarstvo h) čebelarski krožki i) učne poti

595.799:37(043.2)
ZZ II 59(043.2) KOBLAR, J. Postavitev
COBISS.SI-ID 9056073


61 MEDICINA.


69.
BILSEN, H. P. J. G. van
        CBT for personality disorders / Henck van Bilsen and Brian Thomson. - Los Angeles : SAGE, cop. 2011. - [VI], 159 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 149-154. - Kazalo

ISBN 978-1-84920-293-0 (hbk)
ISBN 1-84920-293-1 (hbk)
ISBN 978-1-84920-294-7 (pbk)
ISBN 1-84920-294-X (pbk)
a) personality b) behaviour disorder c) osebnost d) motnje vedenja e) kognitivna vedenjska terapija

616
616 BILSEN H. P. CBT
COBISS.SI-ID 9045577

70.
        COGNITIVE-behavioral interventions for emotional and behavioral disorders : school-based practice / edited by Matthew J. Mayer ... [et al.]. - New York : Guilford Press, cop. 2009. - XII, 420 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-59385-976-3 (hbk)
ISBN 1-59385-976-7 (hbk)
ISBN 978-1-60918-481-0 (pbk)
ISBN 1-60918-481-5 (pbk)
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) therapy d) motnje vedenja e) čustvene motnje f) terapija g) kognitivna vedenjska terapija

615.851
615.851 COGNITIVE behavorial
COBISS.SI-ID 9044553

71.
NAAR-King, Sylvie
        Motivational interviewing with adolescents and young adults / Sylvie Naar-King, Mariann Suarez. - New York ; London : Guilford Press, 2011. - XVI, 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Applications of motivational interviewing)

Bibliografija: str. 191-216. - Kazalo

ISBN 978-1-60918-062-1 (hbk)
a) drug addiction b) metabolism disorder c) adolescent d) young adult e) guidance f) zasvojenost z drogami g) motnje metabolizma h) mladostnik i) mlajši odrasli j) svetovanje k) motivacijski intervju

613.8
613.8 NAAR-KING, S. Motivational
COBISS.SI-ID 9044041


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


72.
FAVAZZA, Armando R.
        Bodies under siege : self-mutilation, nonsuicidal self-injury, and body modification in culture and psychiatry / Armando Favazza. - 3rd ed. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 2011. - XV, 333 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 297-322. - Kazalo

ISBN 978-0-8018-9965-2 (hbk)
ISBN 0-8018-9965-6 (hbk)
ISBN 978-0-8018-9966-9 (pbk)
ISBN 0-8018-9966-4 (pbk)
a) psychiatry b) body image c) pain d) psihiatrija e) telesni izgled f) bolečina g) samopoškodbe h) pohabljanje i) etnopsihologija

6166.89
616.89 FAVAZZA, A. Bodies
COBISS.SI-ID 9044297

73.
        PSYCHOSIS as a personal crisis : an experience-based approach / edited by Marius Romme and Sandra Escher. - Hove, East Sussex ; New York : Routledge, cop. 2012. - XVI, 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International society for the psychological treatments of the schizophrenias and other psychoses)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67331-0 (hbk)
ISBN 0-415-67331-3 (hbk)
ISBN 978-0-415-67330-3 (pbk)
ISBN 0-415-67330-5 (pbk)
ISBN 978-0-203-14765-8 (ebk)
ISBN 0-203-14765-0 (ebk)
a) psychosis b) mental illness c) psihoza d) duševna bolezen e) halucinacije f) prisluhi g) kognitivna terapija

616.89
616.89 PSYCHOSIS
COBISS.SI-ID 9045065


64 GOSPODINJSTVO.


74.
FERLUGA, Peter
        Škrobek kuha 2 : 25 pravljičnih receptov za ustvarjalne otroke / Peter Ferluga ; [ilustrirala] Chiara Sepin ; [spremna beseda Majda Železnik]. - [S. l.] : Revija Galeb ; Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2011 (Trst : Graphart printing). - 60 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-88-95636-19-1
a) Kuharski recepti - Knjige za otroke

641
II 64 FERLUGA, P. Škrobek
COBISS.SI-ID 4530156


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


75.
MEDNARODNA konferenca EDUvision (2011 ; Ljubljana)
        Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij [Elektronski vir] = Modern approaches to teaching coming generation / Mednarodna konferenca EDUvision 2011, Ljubljana, 1. december 2011 ; organizator Eduvision ; uredila Mojca Orel. - El. knjiga. - Polhov Gradec : Eduvision, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. na ov.: Sodobni pristopi poučevanja novih generacij. - Prispevki v slov., angl. ali hrv. - El. knjiga v pdf formatu obsega 829 str. - Bibliografija in povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93189-2-8
a) information technology - conference b) teaching method c) teaching objective d) informacijska tehnologija - konferenca e) didaktična metoda f) učni cilj

659.23:004
004:659.2
cdr 65 MEDNARODNA Sodobni
COBISS.SI-ID 259175168


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


76.
ELLIOT, Marion
        Screen works : practical and inspirational ideas for making and using screens in the home / Marion Elliot ; special photography by Tim Imrie. - London [etc.] : Lorenz Books, cop. 1997. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 159. - Kazalo

ISBN 1-85967-373-2
ISBN 978-1-85-967373-7
a) creative activities b) ustvarjalne dejavnosti c) zasloni d) španske stene e) izdelava f) dekoracija

67/68
II 67/68 ELLIOT, M. Screen
COBISS.SI-ID 9050185


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


77.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 5, Kras in Primorje / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 356 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 24)

Zvd. na spojnih listih. - 550 izv. - Knjigi na pot! / Ivan Stopar: str. 5-6. - Bibliografija: str. 349-353. - Kazali

ISBN 978-961-6057-84-4
a) architecture b) arhitektura c) stavbna dediščina d) graščine e) vile f) dvorci g) Primorska h) Kras i) Slovensko Primorje j) zgodovinski pregledi

728.81(497.472)
H II 72 SAPAČ, I. Grajske
COBISS.SI-ID 258764288


78 GLASBA.


78.
LANGO, Jože
        Poučevanje glasbene vzgoje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije : doktorska disertacija / Jožko Lango. - Ljubljana : [J. Lango], 2011. - XIV, 276 str, 26 str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM-a)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/535 . - Bibliografija: str. 199-212. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) music education b) curriculum c) educational technology d) primary school e) glasbena vzgoja f) kurikulum g) izobraževalna tehnologija h) osnovna šola

78:004(043.3)
ZZ II 78(043.2) LANGO, J. Poučevanje
COBISS.SI-ID 9049417

79.
        ZA vsak mesec pesmica --- in še pravljica za povrh [Zvočni posnetek]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2011. - 1 CD : stereo ; 12 cm

CD-plošča je priloga revij Cicido in Ciciban, december 2011. - Vsebina: Lepo je pomlad na svet ; Mi se imamo radi ; Psiček nima repa več ; En medvedek, dva medveda ; Sijaj, sijaj, sončece ; Uspavanka ; Tribučko kolo ; Prišla je miška iz mišnice ; Moj očka ima konjička dva ; Jaz pa pojdem na Gorenjsko ; Drobljanc ; Prvo leto, ko sem služil ; Spavaj, spavaj ; Urarna tiktak (pravljica) ; Ples prvih ur ; Ples drugih ur ; Ples tretjih ur ; Digitalne ure ; Stenske ure ; Budilka ; Peščena ura ; Žepna ura ; Ura s kukavico ; Ples ur ; Stolpna ura ; Zaključni ples ur

MKZ CD 032 SAZAS
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) pravljice e) slovenske ljudske pesmi

78
cd 78 ZA vsak mesec
COBISS.SI-ID 1098499678


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


80.
FRANCIS, Penny
        Puppetry : a reader in theatre practice / Penny Francis. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XV, 192 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Palgrave readers in theatre practice)

Bibliografija: str. 179-186. - Kazalo

ISBN 978-0-230-23273-0 (pbk)
ISBN 978-0-230-23272-3 (hbk)
a) puppetry b) lutke c) lutkovno gledališče d) marionete e) dramaturgija f) estetika g) zgodovina

792.97
792.97 FRANCIS, P. Puppetry
COBISS.SI-ID 9051465


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


81.
NOVAK, Tatjana, 2.11.1964-
        Vpliv telesne vadbe na kvaliteto življenja starostnikov : doktorska disertacija = The impact of the exercises on the quality of life of elderly people : PhD thesis / Tatjana Novak. - Ljubljana : [T. Novak], 2011. - 250 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/555 . - Bibliografija: str. 206-229. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) elderly person b) female c) motor activity d) health e) starejša oseba f) ženska g) motorika h) zdravje

796:28-483(043.3)
ZZ II 79(043.2) NOVAK, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 9066569


811.112.2 NEMŠČINA.


82.
TOMŠIČ, France, 1905-1975
        Slovensko-nemški slovar / France Tomšič. - 2. izd. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1973 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 768 str. ; 20 cm

Na vzpor. nasl. str.: Slowenisch-deutsches Wörterbuch

811.112.2
811.112.2 TOMŠIČ, F. Slovensko
COBISS.SI-ID 7499521


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


83.
TOMIŠIĆ, Mojca
        Oprostite, zaspal sem se! : glagoli s se v slovenščini / Mojca Tomišić. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 253 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 81)

O avtorici na srednjem zavihku ov. - Povzetek v angl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 240-249. - Kazalo. - Povzetek

ISBN 978-961-6656-75-7
a) Slovenian language b) grammar c) slovenščina d) gramatika e) glagoli

811.163.6'367.625
811.163.6 TOMIŠIĆ, M. Oprostite
COBISS.SI-ID 67882497


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


84.
ZNANSTVENI skup s međunarodnim sudjelovanjem Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza (2011 ; Zagreb)
        Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza : knjiga sažetaka = book of abstracts / Znanstveni skup s međunarodnimm sudjelovanjem, Zagreb, 24. - 25. studenoga 2011. - Zagreb : Fulozofski fakultet ... [etc.], 2011. - 110 str. ; 21 cm

Besedilo v hrv. angl. in slov.
a) Vitez, Grigor (1911-1966) b) children's and youth literature - conference c) mladinska književnost - konferenca

82-93
82-93 ZNANSTVENI Veliki
COBISS.SI-ID 9041225


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


85.
JAZBEC, Tina, 1986-
        Otroška književnost v reviji Ciciban po letu 2000 : diplomsko delo / Tina Jazbec. - Ljubljana : [T. Jazbec], 2011. - 83 str., [40] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/541/. - Bibliografija: str. 79-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) literary genre c) periodical d) mladinska književnost e) literarna zvrst f) periodika

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) JAZBEC, T. Otroška
COBISS.SI-ID 9057353

86.
MOŽE, Alenka
        Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem : diplomsko delo / Alenka Može. - Ljubljana : [A. Može], 2011. - 125, LXV str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/533/. - Bibliografija: str. 120-125. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) achievement gain b) education system - Finland - Slovenija c) curriculum d) šolska uspešnost e) sistem vzgoje in izobraževanja - Finska - Slovenija f) kurikulum g) pouk književnosti

82-93:373.32.016(043.2)
ZZ II 82(043.2) MOŽE, A. Pouk
COBISS.SI-ID 9045833


821


87.
        BRANJA 1 : berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol / [avtorji posameznih poglavij] Darinka Ambrož ... [et al.] ; [slikovno gradivo izbrali Majda Degan Kapus ... [et al.] ; urednica Majda Degan Kapus]. - 1. prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 421 str. : barvn. ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-02-0052-9
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk

821-82(075.3)
821.09(075.3)
82 BRANJA 1
COBISS.SI-ID 253752832


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


88.
GOLJEVŠČEK, Alenka
        Od včeraj za danes / Alenka Goljevšček. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 542 str. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-272-062-9
a) literature b) theatre c) literatura d) gledališče e) kulturna zgodovina f) literarne študije g) Slovenija

821.163.6.09
821.163.6.09 GOLJEVŠČEK, A. Od včeraj
COBISS.SI-ID 258697728


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


89.
MOERS, Walter
        Mesto sanjajočih knjig : roman iz Zamonije / iz zamonijščine v nemščino prevedel [i. e. napisal] in ilustriral Walter Moers ; iz nemščine v slovenščino prevedla in opombe priredila Stana Anželj. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010. - 457 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Die Stadt der Träumenden Bücher. - Na nasl. str. kot avtor naveden izmišljen lik Blagorad Basnodolski. - 700 izv. - O avtorju: str. 3

ISBN 978-961-6767-97-2

821.112.2-93-31
811.112.2 MOERS, W. Mesto
COBISS.SI-ID 253667840


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


90.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Nina : pesnitev za punčke / Tone Pavček ; ilustrirala Daša Simčič. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011 (Ljubljana : Hren). - 25 str. : ilustr. ; 16 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-218-979-2

821.163.6
821.163.6 PAVČEK, T. Nina
COBISS.SI-ID 257728768

91.
PREGL, Slavko
        Radovedne pravljice / Slavko Pregl ; ilustracije Kostja Gatnik. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 53 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-272-060-5

821.163.6
821.163.6 PREGL, S. Radovedne
COBISS.SI-ID 258697216

92.
SVETINA, Peter, 1970-
        Čudežni prstan / Peter Svetina ; [ilustriral] Damijan Stepančič. - 1. izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : KUD Sodobnost International, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 35 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Ilustr. na notr. spojnem listu. - 800 izv.

ISBN 978-961-6067-74-4 (Vodnikova založba)

821.163.6
II 821.163.6 SVETINA, P. Čudežni
COBISS.SI-ID 257171456


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


93.
BALOH, Eneja
        Geografija 6. Delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole / Eneja Baloh, Bojan Lenart ; [ilustratorji Aleš Sedmak, Adriano Janežič, Damijan Jerič ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1503-8
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) BALOH, E. Geografija 6
COBISS.SI-ID 258516480


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO