COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA
004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
        DIGITAL education : opportunities for social collaboration / edited by Michael Thomas. - 1st ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2011. - XII, 269 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave Macmillan's digital education and learning)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-230-11158-5 (hbk)
a) computer science b) educational technology c) didactic use of computer d) računalništvo e) izobraževalna tehnologija f) didaktična uporaba računalnika g) internet h) socialna omrežja

004.4
004.4 DIGITAL education
COBISS.SI-ID 8873545

2.
ZIDAR, Peter, 1968-
        Kratka zgodovina videoiger / Peter Zidar. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 117 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

13.500 izv. - Bibliografija: str. 115-117
ISBN 978-961-251-270-5
a) computer game b) računalniška igra c) zgodovinski pregledi d) videoigre e) zvrsti f) tehnologije

004
004 ZIDAR, P. Kratka
COBISS.SI-ID 256424192


1 FILOZOFIJA.


3.
LUHMANN, Niklas, 1927-1998
        Ljubezen kot strast : h kodiranju intimnosti / Niklas Luhmann ; [prevedel, spremna beseda Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2011 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 254 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Liebe als Passion. - 400 izv. - Ljubezen in naslednji dan / Jure Simoniti: str. 233-254. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-260-046-4
a) love b) interpersonal relations c) ljubezen d) medosebni odnosi

17
17 LUHMANN, N. Ljubezen
COBISS.SI-ID 256446720


159.9 PSIHOLOGIJA.


4.
        METACOGNITION in learning and instruction : theory, research and practice / edited by Hope J. Hartman. - 2. print. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2002. - XIX, 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Neuropsychology and cognition ; 19)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 0-7923-6838-X ISBN 978-0-79-236838-0
a) learning b) motivation c) teaching d) učenje e) motivacija f) pouk g) metakognicija h) samoregulacija

159.953
159.953 METACOGNITION in learning
COBISS.SI-ID 8871497

5.
        PSIHOLOGIJA : spoznanja in dileme : učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Alenka Kompare ... [et al.] ; [ilustracije je narisal Samo Onič ; fotografije so prispevali Samo Onič ... et al.]. - 1. izd., 1. prenovljena izd. - Ljubljana : DZS, 2011. - 303 str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-02-0109-0
a) psychology - textbook b) secondary education c) psihologija - učbenik d) srednješolski pouk

159.9(075.3)
159.9 PSIHOLOGIJA spoznanja
COBISS.SI-ID 255409664

6.
SELIGMAN, Martin E. P.
        Optimističen otrok : preizkušen program za varovanje otrok pred depresijo in ustvarjanje odpornosti za vse življenje / Martin E. P. Seligman ; s Karen Reivich, Liso Jaycox in Jane Gillham ; prevedla Polona Prodnik ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 334 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: The optimistic child. - 1.200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 315-328. - Kazalo
ISBN 978-961-241-551-8
a) child psychology b) psihologija otroka c) optimizem d) samozavest e) pozitivna psihologija f) pozitivno mišljenje

159.922.7
159.922.7 SELIGMAN, M. Optimističen
COBISS.SI-ID 256193792


17 ETIKA.


7.
CICERO, Marcus Tullius
        O dolžnostih / Mark Tulij Cicero ; prevod in opombe Nada Grošelj ; [spremna beseda Brane Senegačnik]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 204 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Izv. stv. nasl.: De officiis. - 400 izv. - O dolžnostih - zadnja beseda filozofa Cicerona / Brane Senegačnik: str. 173-204
ISBN 978-961-242-378-0
a) ethics b) etika c) latinska književnost d) politični govori e) dolžnosti

17
17 CICERO, M. T. O dolžnostih
COBISS.SI-ID 256559872


316 SOCIOLOGIJA.


8.
        ANSWERS to questions on (de) segregation of Roma students in Slovak education system / [editor Vlado Rafael]. - 1st ed. - Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti = Open society foundation, 2011. - 186 str. : graf. prikazi ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 978-80-970143-9-1
a) socially handicapped - Slovakia b) segregation c) social integration d) socialno prizadeti - Slovaška e) segregacija f) socialna integracija g) Romi

316.35
316.35 ANSWERS to questions
COBISS.SI-ID 8882761

9.
KLEMENČIČ, Mija Marija
        Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji : doktorska disertacija / Mija Marija Klemenčič Rozman. - Ljubljana : [M. M. Klemenčič Rozman], 2011. - 203 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 195-203. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) group work b) skupinsko delo c) samopomoč d) skupine za samopomoč e) podporne skupine f) strokovna pomoč g) krepitev moči

316(043.3)
ZZ II 3(043.2) KLEMENČIČ, M. M. Tipologija
COBISS.SI-ID 8889417

10.
        ROMI v Ljubljani : različnost perspektiv : zaključno poročilo raziskovalnega projekta RP 2/07 / Majda Hrženjak ... [et al.]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2008. - 169 str. : tabele ; 30 cm

a) socially handicapped b) immigrant c) housing d) socialno prizadeti e) priseljenec f) stanovanje g) Romi h) družbeni položaj i) barakarska naselja j) Ljubljana

316.35
II 316.35 ROMI v Ljubljani
COBISS.SI-ID 692333


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


11.
        NASTAJANJE dolgotrajne oskrbe : ljudje in procesi - eksperiment in sistem / Vito Flaker ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 372 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 341-347. - Kazalo
ISBN 978-961-6569-36-1
a) social work b) socialno delo c) dolgotrajna oskrba d) neposredno financiranje e) individualno načrtovanje

364.65
364.65 NASTAJANJE
COBISS.SI-ID 256136960


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


12.
HARRIS-Huemmert, Susan
        Evaluating evaluators : an evaluation of education in Germany / Susan Harris-Huemmert. - 1st ed. - Wiesbaden : VS Verlag, 2011 (Printed in Germany). - 300 str. : preglednice ; 21 cm

Publikacija prinaša doktorsko disertacijo, ke je izšla leta 2009 na University of Oxford. - Bibliografija: str. 267-280. - Abstract
ISBN 978-3-531-17783-0
a) higher education - Germany b) quality of education c) evaluation d) visokošolsko izobraževanje - Nemčija e) evalvacija

37.01
37.01 HARRIS-HUEMMERT Evaluating
COBISS.SI-ID 8874057

13.
        PREDSTAVITEV strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019 / [avtorji in sodelavci Mojca Kovač Šebart... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 2009. - [42] str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Vsebuje tudi: Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih: strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019, sprejeta na 22. seji MS MOL, 24. novembra 2008
a) development of education b) development policy c) local community d) razvoj vzgoje in izobraževanja e) razvojna politika f) lokalna skupnost g) Mestna občina Ljubljana h) MOL

37
II 37 PREDSTAVITEV
COBISS.SI-ID 8882505

14.
VALENČIČ Zuljan, Milena
        Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev : projekt: V5-0440 / vodja projekta Milena Valenčič Zuljan ; sodelujoči v projektu: Janez Vogrinc ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 172 f. : graf. prikazi ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/crp/2010/crp_V5_0440_Rezultat.doc. - Ostali sodelujoči v projektu: Janez Vogrinc, Saša Glažar, Mojca Juriševič, Iztok Devetak, Janez Krek, Maja Umek, Urška Sešek, Vesna Podgornik, Mara Cotič, Bogdana Borota, Vida Medved Udovič, Darjo Zuljan, Vlasta Hus. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
a) educational innovation b) motivation c) lifelong learning d) pedagoška inovacija e) motivacija f) vseživljenjsko učenje

37.01
Č II 37.01 VALENČIČ Z., M. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 8884041


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


15.
KRAUTBERGER, Tjaša, 1982-
        Medpredmetno povezovanje predmeta Spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Tjaša Krautberger. - Ljubljana : [T. Krautberger], 2011. - V, 94 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) interdisciplinary approach b) curriculum subject c) teaching model d) medpredmetni pristop e) učni predmet f) didaktični model g) spoznavanje okolja

37.091.3:50(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KRAUTBERGER, T. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 8883017

16.
ZAJC, Polona
        Uspešnost programa dejavnosti porajajoče se pismenosti otrok, starih od 4 do 6 let = The success of results that steam from an activitiy programme dealing with child's appearing ability to write, focusing on children between ages 4 and 6 : diplomska naloga / Polona Zajc. - Ljubljana : [P. Zajc], 2011. - 64 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Summary. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) parent role d) predšolski otrok e) pismenost f) vloga staršev

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZAJC, P. Uspešnost
COBISS.SI-ID 8872777


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


17.
FOSNOT, Catherine Twomey
        Young mathematicians at work : constructing fractions, decimals, and percents / Catherine Twomey Fosnot, Maarten Dolk. - Portsmouth, NH : Heinemann, cop. 2002. - XX, 170 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-165. - Kazalo
ISBN 0-325-00355-6 (alk. paper) ISBN 978-0-325-00355-9
a) mathematics b) primary education c) matematika d) osnovnošolski pouk e) ulomki f) decimalna števila g) procentni račun

373.32.016:51
373.32.016:51 FOSNOT, C. Young
COBISS.SI-ID 8872009

18.
HAČEK, Miro
        Razvoj patriotizma med mladimi : prvo vmesno poročilo / vodja raziskovalne skupine Ciljnega raziskovalnega projekta na Fakulteti za družbene vede Miro Haček. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Center za politološka raziskovanja, 2008. - 123 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-93
a) nationality b) civics c) curriculum d) nacionalnost e) državljanska vzgoja f) kurikulum g) patriotizem h) domovinska vzgoja i) spoznavanje družbe j) analiza učbenikov

373.3/.4
II 373.3/.4 HAČEK, M. Razvoj
COBISS.SI-ID 8883785

19.
HODNIK Čadež, Tatjana
        Mlinček 2. Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole / Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez, Tanja Pristovnik ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 104 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-241-574-7
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51(075.2)(076.1)
II 373.32.016:51 HODNIK ČADEŽ, T. Mlinček 2
COBISS.SI-ID 257129472

20.
KORDIGEL Aberšek, Metka
        Lili in Bine 1. [Berilo v prvem razredu osnovne šole] / Metka Kordigel Aberšek in Igor Saksida ; [ilustracije Daša Simčič, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 6.500 izv. - Bibliografija: str. 104-106
ISBN 978-961-271-103-0 ISBN 978-961-271-103-X !
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:82
II 373.32.016:82 KORDIGEL A., M. Lili in Bine1
COBISS.SI-ID 256720128

21.
KRAMARIČ, Mira
        Lili in Bine 1. [Delovni zvezek za opismenjevanje] / [Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan ; ilustracije Uroš Hrovat, Igor Šinkovec, Gyldendal ; fotografije Milka Kern, Majda Pipan]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Avtorice navedene v kolofonu. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-271-113-9
a) writing - exercise b) beginning learning c) pisava - vaja d) začetno učenje

373.32.016:003
II 373.32.016:003 KRAMARIČ, M. Lili in Bine 1
COBISS.SI-ID 256804864

22.
MULEC, Ivana
        En dva tri, odkrij jo ti : matematika za 1. razred osnovne šole / Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran ; [ilustrator Davor Grgičević]. - 12., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

Podatek o izdaji naveden v drugem zv. in v CIP-u. - 4.000 izv.
Vsebina:
Zv. 1 / [fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic, Bigstock]. - ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 60 str., [2] str. pril.
Zv. 2 / [fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic]. - (natisnjeno v Sloveniji). - 56 str., [4] str. pril.
ISBN 978-961-241-545-7 (zv. 1) ISBN 978-961-241-546-4 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51(075.2)(076)
II 373.32.016:51 MULEC, I. En dva tri
COBISS.SI-ID 255981312

23.
PETRIČ, Mateja
        En dva tri, odkrij jo ti : matematika za 1. razred osnovne šole. Zbirka vaj / Mateja Petrič, Vilma Snoj ; ilustrator Igor Ribič. - 7., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 80 str. : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-241-560-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51(075.2)(076.2)
II 373.32.016:51 PETRIČ, M. En dva tri
COBISS.SI-ID 256411648

24.
ŽVEGLIČ, Marica
        Raba informacijsko-komunikacijskih tehnologij za doseganje ciljev pri pouku slovenščine v osnovni šoli : doktorska disertacija / Marija Žveglič. - Ljubljana : [M. Žveglič], 2010. - 352 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Citirani in drugi uporabljeni viri: str. 249-259. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) Slovenian language b) teaching method c) slovenščina d) izobraževalna tehnologija e) didaktična metoda

373.32.016:81(043.3)
37.091.3:004(043.3)
Č II 373.3(043.2) ŽVEGLIČ, M. Raba
COBISS.SI-ID 46101858


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


25.
ČETINA, Andreja, 1979-
        Kakovost življenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo / Andreja Četina. - Ljubljana : [A. Četina], 2011. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 90-94
a) mentally handicapped b) adult c) standard of living d) duševno prizadeti e) odrasli f) življenjski standard

376(497.4)
ZZ II 376.1(043.2) ČETINA, A. Kakovost
COBISS.SI-ID 8873033

26.
GARGIULO, Richard M.
        Special education in contemporary society : an introduction to exceptionality / Richard M. Gargiulo. - 4th ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2012. - XXIX, 694 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 628-657. - Kazali
ISBN 978-1-4129-8893-3 (pbk)
a) remedial instruction sciences b) backwardness c) backward child d) specialna pedagogika e) razvojna motnja f) otrok s posebnimi potrebami

376.1
II 376.1 GARGIULO, R. Special
COBISS.SI-ID 8874569

27.
MCLOUGHLIN, James A.
        Assessing students with special needs / James A. McLoughlin, Rena B. Lewis. - 7th ed., Pearson international ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2009. - XIX, 623 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 568-600. - Kazali
ISBN 978-0-13-507510-4 ISBN 0-13-507510-6
a) backward child b) ability c) achievement measurement d) aptitude test e) otrok s posebnimi potrebami f) zmožnost g) merjenje uspešnosti h) test sposobnosti

376.1
376.1 MCLOUGHLIN, J. Assessing
COBISS.SI-ID 8881481

28.
NOVAK, Metka, 1963-
        Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v socialno varstvenih zavodih : doktorsko delo / Metka Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2011. - 280 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 242-274. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) mentally handicapped b) training centre c) interaction d) family e) duševno prizadeti f) center za usposabljanje g) interakcija h) družina

376(043.3)
ZZ II 376.1(043.2) NOVAK, M. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 8873289

29.
SCHEETZ, Nanci A.
        Deaf education in the 21st century : topics and trends / Nanci A. Scheetz. - 1st ed. - Boston : Pearson, cop. 2012. - XV, 320 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 286-316. - Kazalo. - Vsebina: Deaf education in the 21st century: trends, topics, and technology : a brief overview ; Myths and misconceptions about people who are deaf ; A look at the field of deaf education : where we've been : where we are today ; Prevalence, etiology, and identification ; The art of hearing and hearing loss ; Family dynamics : response to diagnosis, interpersonal relationships, and impact on the family unit ; Language acquisition : acquiring the building blocks for communication ; Hearing assessment, hearing aids, cochlear implants, and modern technology ; Educational settings : from tradition to current practice ; Literacy : unlocking the curriculum through reading and writing ; Cognition : thought processes and intellectual developmen ; Personal, social, and cultural development ; Economics, postsecondary opportunities, and employment trends ; Individuals who are deaf with additional disabilities ; Preparing personnel to serve individuals who are deaf or hard of hearing ; Epilogue
ISBN 978-0-13-815444-8 ISBN 0-13-815444-9
a) aurally handicapped - deaf b) special education c) naglušni - gluhi d) pouk po prilagojenem programu

376.1-056.263
376.1-056.263 SCHEETZ, N. A. Deaf
COBISS.SI-ID 8871241


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


30.
ZVER, Petra
        Ugotavljanje otrokovega funkcioniranja in njegovih sposobnosti na področju predakademskih veščin : diplomsko delo / Petra Zver. - Ljubljana : [P. Zver], 2011. - 70 str., [10] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) pre-school child c) učne težave d) predšolski otrok e) zgodnje odkrivanje f) zgodnje veščine

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZVER, P. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 8872265


378 VISOKO ŠOLSTVO.


31.
ALLEN, Deborah, biologinja
        Transformations : approaches to college science teaching / Deborah Allen, Kimberly D. Tanner ; contributor editor Sarah Elgin. - 1st ed. - New York : W.H. Freeman, 2009. - XVIII, 284 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The scientific teaching book series)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4292-5335-2 ISBN 1-4292-5335-5
a) science education b) higher education c) didactics d) assessment e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) visokošolsko izobraževanje g) didaktika h) vrednotenje

378
378 ALLEN, D. Transformations
COBISS.SI-ID 8873801

32.
        GLOBALIZATION and internationalization in higher education : theoretical, strategic and management perspectives / edited by Felix Maringe and Nick Foskett. - London ; New York : Continuum, 2010. - XI, 324 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posamezih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-4411-3277-2 (hbk)
a) higher education b) international cooperation c) management d) visokošolsko izobraževanje e) mednarodno sodelovanje f) vodenje g) globalizacija

378
378 GLOBALIZATION and
COBISS.SI-ID 8880713

33.
NIXON, Jon
        Higher education and the public good : imagining the university / Jon Nixon. - London ; New York : Continuum, 2011. - XII, 152 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 136-146. - Kazalo
ISBN 978-0-8264-3743-3 (hbk)
a) higher education b) university c) access to education d) visokošolsko izobraževanje e) univerza f) dostopnost izobraževanja

378
378 NIXON, J. Higher
COBISS.SI-ID 8880969

34.
        UNIVERSITIES and global diversity : preparing educators for tomorrow / edited by Beverly Lindsay and Wanda J. Blanchett. - New York ; London : Routledge, 2011. - XIX, 271 str. ; 24 cm. - (Routledge research in education)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-415-88287-3
a) higher education b) university c) visokošolsko izobraževanje d) univerza e) globalizacija f) internacionalizacija

378
378 UNIVERSITIES
COBISS.SI-ID 8881225


5 NARAVOSLOVNE VEDE


35.
JENNINGS, Terry, 1938-
        Birds / Terry Jennings. - Oxford : University Press, 1981. - 32 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (The young scientist investigates)

ISBN 0-19-917037-1 (pbk) ISBN 0-19-917046-0 (hbk)
a) zoology - children's book b) zoologija - knjiga za otroke c) ptice

598.2
II 59 JENNINGS, T. Birds
COBISS.SI-ID 8881737

36.
KONFERENCA učiteljev naravoslovnih predmetov (2011 ; Laško)
        Zbornik povzetkov / Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 25. in 26. avgust 2011 ; [urednici Mariza Skvarč, Anita Poberžnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. - 106 str. : ilustr. ; 21 cm

Urednici navedeni v kolofonu. - Bibliografija pri večini povzetkov
ISBN 978-961-234-987-5
a) science education - conference b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - konferenca

5
5 KONFERENCA Zbornik
COBISS.SI-ID 257334528

37.
        PRINCIPLES and big ideas of science education / edited by Wynne Harlen. - Hatfield : Association for science education, cop. 2010. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-86357-4-313
a) science education b) teaching objective c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učni cilj f) didaktična metoda

5
II 5 PRINCIPLES
COBISS.SI-ID 8882249

38.
        RAZVOJ naravoslovnih kompetenc : izbrana gradiva projekta : strokovna monografija / uredil Vladimir Grubelnik. - Maribor : Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2011. - 194 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-6657-24-2
a) science education b) curriculum c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) kurikulum f) didaktična metoda g) naravoslovje h) projekti

5
II 5 RAZVOJ naravoslovnih
COBISS.SI-ID 67313153


53 FIZIKA.


39.
BALKAN Summer Institute (2011 ; Niš, Donji Milanovac)
        Book of short contributions / Balkan Summer Institute - BSI2011, [August 19 - September 1, 2011, Niš - Donji Milanovac, Serbia] ; [editors Goran Djordjević, Ljubisa Nesić, Goran Senjanović]. - Niš : University, Faculty of Science and Mathematics, Physical Society, 2011 (Niš : Punta). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

220 izv. - Bibliografija na koncu večine prispevkov
ISBN 978-86-83481-83-5
a) natural sciences - conference b) naravoslovne vede - konferenca

53
53 BALKAN Book
COBISS.SI-ID 185724172

40.
GIREP-EPEC International Conference (2011 ; Jyväskylä)
        Physics alive : abstract booklet / GIREP - EPEC 2011 International Conference, August 1 - 5, 2011, Jyväskylä, Finland. - Jyväskylä : University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Department of Physics, 2011. - VI, 137 str. ; 21 cm. - (Research report, ISSN 0075-465X ; 5/2011)

- Dostopno tudi na: https://congress.cc.jyu.fi/girep2011/schedule/proceedings/proceed.html
ISBN 978-951-39-4375-2
a) physics - conference b) fizika - konferenca

53:371.3(082)
53:371.3 GIREP-EPEC Physics alive
COBISS.SI-ID 8878153


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


41.
HYNES, Margaret, 1970-
        Vreme / Margaret Hynes ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Kažipot)

2.000 izv. - Prevod dela: Extreme weather. - Kazalo
ISBN 978-961-00-1163-7
a) vreme b) knjige za otroke

551.5
II 551.5 HYNES, M. Vreme
COBISS.SI-ID 255472128


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


42.
        ARHITEKTURNA zgodovina / uredili Renata Novak Klemenčič, Martina Malešič, Matej Klemenčič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2008 (Ljubljana : Bori). - 230 str. : ilustr. ; 28 cm

Arhitekturna zgodovina : izhodišče za sodelovanje / Matej Klemenčič: str. 9-12. - 400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-237-437-2 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
a) history of art b) umetnostna zgodovina c) arhitekturna zgodovina d) arhitektueni pregledi

72
II 72 ARHITEKTURNA zgodovina
COBISS.SI-ID 256623104


78 GLASBA.


43.
KÄFER, Mateja
        Sončna trata [Glasbeni tisk] / Mateja Käfer. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Maribor : Pro-Andy, 2009 (Dolnja Počehova : GARB). - 50 str. ; 30 cm. - (Notna zbirka Igramo z Orffom : zbirka pesmi za otroški zbor in Orffove instrumente ; zv. 1)

150 izv.
ISMN 979-0-9009061-0-6
a) music b) glasba c) skladbe d) orffovi instrumenti

78
II 78 KÄFER, M. Sončna
COBISS.SI-ID 245396992

44.
PETEK, Anton
        Jaz pa grem na zeleno trav'co [Glasbeni tisk] / Anton Petek. - Maribor : Pro-Andy, 2009 (Dolnja Počehova : Garb). - 1 partitura (64 str.) ; 30 cm. - (Notna zbirka Igramo z Orffom : zbirka pesmi za otroški zbor in Orffove instrumente ; zv. 2)

150 izv.
ISMN 979-0-9009061-1-3
a) music b) glasba c) zborovske skladbe d) Orffovi instrumenti

78
II 78 PETEK, A. Jaz pa
COBISS.SI-ID 248423936


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


45.
        GENIJ na kvadrat : 1000 miselnih nalog in ugank za urjenje možganov / [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - [300] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Gehirn Jogging. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-00-1290-0
a) play b) igra c) miselne igre

794
II 794 GENIJ na kvadrat
COBISS.SI-ID 254804992


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


46.
HOPPER, Christopher A., 1952-
        Physical activity and nutrition for health : [includes 124 reproducibles on CD-ROM] / Chris Hopper, Bruce Fisher, Kathy D. Munoz. - Champaign [etc.] : Human Kinetics, cop. 2008. - XVIII, 374 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (World of wellness health education series)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - About the authors: str. 373-374
ISBN 978-0-7360-6538-2 ISBN 0-7360-6538-5
a) physical education b) health education c) nutrition d) športna vzgoja e) zdravstvena vzgoja f) prehrana

796
II 79 HOPPER, C. Physical
COBISS.SI-ID 8874313


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


47.
PEKLAJ, Lucija
        Analiza iger v uvodnem delu ure športne vzgoje : diplomsko delo / Lucija Peklaj. - Ljubljana : [L. Peklaj], 2011. - XII, 70 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 64-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) lesson preparation c) športna vzgoja d) učne priprave e) elementarne igre

796(043.2)
ZZ II 79(043.2) PEKLAJ, L. Analiza
COBISS.SI-ID 8872521


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


48.
        GRADIM slovenski jezik 6. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole] / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Dreamstime, Istockphoto, Shutterstock]. - 2. izd., posodobljena. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 2 zv. (142; 135 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 5.500 izv.
- - Gradim slovenski jezik 6. Rešitve k samostojnemu delovnemu zvezku za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. - 29 str. ; 28 cm
ISBN 978-961-271-120-7
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM slovenski 6
COBISS.SI-ID 256731136


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


49.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Neskončna ljubezen / Ian McEwan ; [prevedla Alenka Moder Saje]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2011. - 234 str. ; 24 cm

Prevod dela: Enduring love
ISBN 978-961-00-1363-1

821.111
811.111 MCEWAN, I. Neskončna
COBISS.SI-ID 256765184


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


50.
JANČAR, Drago
        To noč sem jo videl / Drago Jančar. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ljubljana : Hren). - 189 str. ; 23 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-241-458-0

821.163.6
821.163.6 JANČAR, D. To noč
COBISS.SI-ID 253659648

51.
PAVČEK, Tone
        Romeo in Julija : [medvedja ljubezenska zgodba] / Tone Pavček ; ilustracije Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden na prelim. str. in v CIP-u. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-272-051-3

821.163.6
II 821.163.6 PAVČEK, T. Romeo
COBISS.SI-ID 256608512


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


52.
        BARCELONA [Kartografsko gradivo] : Rough Guide map : plastic waterproof map pinpoints sights, shops, restaurants & bars / this Rough Guide Map comes from the World Mapping Project. - 2nd ed. - 1:10.400 and 1:4.200. - London : Rough Guides, cop. 2009. - 1 zvd. : barve, plastika ; 49 x 64 cm, zložen na 21 x 12 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-1-84836-135-5
a) Barcelona b) zemljevidi

912
zvd 912 BARCELONA
COBISS.SI-ID 8871753


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


53.
        BARCELONA [Kartografsko gradivo]. - 1:15.000. - [München] : Geographic Publishers ; Singapore : APA Publications, cop. 2010. - 1 zvd : plastificiran, barve ; 67 x 44 cm na listu 68 x 45 cm, zložen na 10 x 22 cm. - (Insight. Flexi map)

Vsebuje tudi turistične informacije, seznam pomembnih stavb, parkov in ulic, na hrbtni str. načrt mestne železnice, načrt starega dela mesta, zemljevid okolice Barcelone, zemljevid zahodnega dela Španije v različnih merilih
ISBN 978-981-282-235-2
a) zemljevidi b) Barcelona

912.43(460.235)
zvd 912 BARCELONA
COBISS.SI-ID 1097810526

54.
SIMONIS, Damien
        Barcelona / Damien Simonis. - 3rd ed. - Washington : National Geographic, 2009. - 271 str. : ilustr. zvd. ; 22 cm. - (National Geographic traveler)

Kazalo
ISBN 978-1-4262-0395-4
a) Barcelona b) turistični vodniki

914/919
914/919 SIMONIS, D. Barcelona
COBISS.SI-ID 8870985

55.
SORENSEN, Annelise
        Barcelona / Annelise Sorensen, Ryan Chandler. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2011. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (DK Eyewitness top 10 travel guides)

Zvd. na notr. str. ov. - Kazala
- - Barcelona [Kartografsko gradivo] : pull-out map & guide. - 1 zvd. ; 26 x 48, zložen na 9 x 17 cm
ISBN 978-1-4053-5842-2
a) Barcelona b) turistični vodniki

913/919
914/919 SORENSEN, A. Barcelona
COBISS.SI-ID 10180660


93 ZGODOVINA.


56.
BERZELAK, Stane
        Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole / Stane Berzelak ; [tematske karte Mateja Rihtaršič]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2000 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 203 str. : ilustr. ; 26 cm

6.000 izv.
ISBN 961-6183-57-5
a) Svetovna zgodovina - Učbeniki za srednje šole b) zgodovina c) 19./20.st.

93(075.3)
93 BERZELAK, S. Zgodovina 2
COBISS.SI-ID 107145472


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


57.
BRODNIK, Vilma
        Poučevanje gospodarske in socialne zgodovine Slovencev v 19. stoletju : posodobitve pouka v gimnazijski praksi : priročnik za učitelje zgodovine v gimnazijah / Vilma Brodnik ; [slikovno gradivo Vilma Brodnik, NUK, Arhiv Republike Slovenije]. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Present). - 148 str. : ilustr., tabele ; 27 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 144-148. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-234-942-4
a) history - teachers' guide b) zgodovina - priročnik za učitelje c) Slovenija d) socialna zgodovina e) ekonomska zgodovina f) didaktika

94(035)
II 94 BRODNIK, V. Poučevanje
COBISS.SI-ID 255976704


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO