COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


oktober 20100 SPLOŠNO.


1.
DEANE, Mary
        Academic research, writing and referencing / Mary Deane. - Harlow [etc.] : Longman, cop. 2010. - XXIII, 157 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Inside track)

Bibliografija: str. 151-153. - Kazalo
ISBN 978-1-4082-3698-7 (pbk)
a) research b) written language c) raziskovanje d) pisno izražanje e) akademsko pisanje f) citiranje g) sistemi citiranja h) harvardski sistem i) MLA sistem

001
001 DEANE, M. Academic
COBISS.SI-ID 8504905


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Windows 7 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 60 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv. - Spoznajmo Windows
ISBN 961-6176-83-8
a) operating system b) operacijski sistem c) Windows 7 d) priročniki

004.4(035)
004.4 ŠULER, A. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 8475721

3.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo PowerPoint 2010 / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 60 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-84-6
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) PowerPoint

004.4
004.4 ŠULER, R. Spoznajm
COBISS.SI-ID 252838144

4.
        WEB 2.0-based E-learning : applying social informatics for tertiary teaching / [editors] Mark J.W. Lee, Catherine McLoughlin. - Hershey ; New York : Information Science Reference, cop. 2011. - XXXII, 483 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Premier reference source)

Bibliografija: str. 416-467. - Kazalo
ISBN 978-1-60566-294-7 (hbk) ISBN 978-1-60566-295-4 (ebook)
a) computer science b) higher education c) educational technology d) računalništvo e) visokošolsko izobraževanje f) izobraževalna tehnologija g) e-učenje h) Web 2.0 i) socialno omrežje j) Facebook

004.4
II 004.4 WEB 2.0-based
COBISS.SI-ID 8480329


084.11+087.5


5.
DEU, Živa
        Kje pa ti živiš? / [avtorici besedila Živa Deu in Bara Kolenc ; ilustracije Damijan Štepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - [44] str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-271-080-4

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 DEU, Ž. Kje pa ti živiš?
COBISS.SI-ID 252540416

6.
SIMONČIČ, Vilma G.
        Mala muca v knjižnici / Vilma G. Simončič ; [ilustracije] Polona Pačnik. - 1. izd. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2010. - 25 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6785-47-1
a) library - children's book b) knjižnica - knjiga za otroke

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 SIMONČIČ , V. G. Mala muca
COBISS.SI-ID 252017408

7.
ŠKOBERNE, Biljana
        V deželi črk / besedilo Biljana Škoberne ; ilustracije Yuliya Polishchuk. - 1. izd. - Tržič : Loreda, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Črke)

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-92894-1-9
a) abeceda

821.163.6-93-32
II 821.163.6 ŠKOBERNE, B. V deželi črk
COBISS.SI-ID 252445440


1 FILOZOFIJA.


8.
KALAN, Valentin, 1943-
        Evrotropija - "dobra Evropa" : geneza sodobne filozofije od Kierkegaarda do Heideggra / Valentin Kalan ; [prevajalka [!] angleškega povzetka Donald Reindl]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 327 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF)

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 288-308. - Summary. - Kazali
ISBN 978-961-237-369-6
a) Kierkegaard, Sören (1813-1855) b) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) c) Heidegger, Martin (1889-1976) d) philosophy e) filozofija f) geneza g) sodobna filozofija h) zgodovina filozofije i) Evropa

1
1 KALAN , V. Evrotropija
COBISS.SI-ID 251920896

9.
REBULA-Tuta, Alenka
        Sto obrazov notranje moči : meditacije / Alenka Rebula ; ilustrirala Meta Wraber. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 178 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 4.000 izv.
ISBN 978-961-01-1265-5
a) self-concept b) self-confidence c) samopodoba d) samozaupanje

159.923.1
821.163.6-32
159.923 REBULA-Tuta, A. Sto obrazov
COBISS.SI-ID 251122688


159.9 PSIHOLOGIJA.


10.
        The JOSSEY-Bass reader on the brain and learning / introduction by Kurt Fischer and Mary Helen Immordino-Yang. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2008. - XXI, 457 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-0-7879-6241-8 (pbk)
a) learning psychology b) cognition c) brain d) psihologija učenja e) kognicija f) možgani

159.953
159.953 JOSSEY-BASS reader on
COBISS.SI-ID 8504649

11.
KONGRES psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo (6 ; 2010 ; Rogaška Slatina)
        Povzetki prispevkov / VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010 ; [uredila Bojan Musil, Mojca Vizjak Pavšič]. - Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije, 2010 (Maribor : Design Studio). - 110 str. ; 22 x 22 cm

Ovojni nasl.: Psihologija in izzivi sodobne družbe. - Kazalo
ISBN 978-961-6066-06-8
a) psychology - congress b) psihologija - kongres

159.9(082)(048.3)
159.9 KONGRES Povzetki
COBISS.SI-ID 252532224

12.
VASH, Carolyn L.
        Psihologija invaliditeta / Carolyn L. Vash, Nancy M. Crewe ; [prijevod Goran Arbanas]. - 2. izd. - Jastrebarsko : Slap, cop. 2010. - XVIII, 330 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Psychology of disability. - Bibliografija: str. 301-317. - Kazalo
ISBN 978-953-191-556-4
a) handicapped b) psychology c) prizadeti d) psihologija

159.9:2-486.7
159.9 VASH, Carolyn L. Psihologija
COBISS.SI-ID 8506441


304


13.
        MODERN RISC-societies : towards a new paradigm for societal evolution / edited by Lučka Kajfež-Bogataj ... [et al.]. - Vienna : Echoraum, cop. 2010 (Ljubljana : Present). - 569 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Complexity design society ; vol. 14)

Bibliografija: str. 503-550. - Kazalo
ISBN 978-3-901941-23-8
a) social studies b) social research c) družboslovne študije d) družbeno raziskovanje

303(4)(082)
3 MODERN
COBISS.SI-ID 6418809


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


14.
ARON, Arthur
        Statistics for psychology / Arthur Aron, Elaine N. Aron, Elliot J. Coups. - 5th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2009. - XVIII, 726 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 710-718. - Kazalo
ISBN 978-0-13-601057-9 ISBN 0-13-601057-1 ISBN 978-0-13-236502-4 (pbk) ISBN 0-13-236502-2 (pbk)
a) psychology b) statistical method c) psihologija d) statistična metoda

31
31 ARON, A. Statistics
COBISS.SI-ID 8505161

15.
VERTOT, Nelka
        Starejše prebivalstvo v Sloveniji / [avtorica Nelka Vertot]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Januš). - 60 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

- Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/StarejsePrebivalstvo.pdf. - Bibliografija: str. 60
ISBN 978-961-239-211-6
a) demography - Slovenia b) demografija - Slovenija

31
31 VERTOT, N. Starejše
COBISS.SI-ID 252398592


316 SOCIOLOGIJA.


16.
HOFSTEDE, Geert H.
        Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival / Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkow. - 3rd ed., revised and expanded. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2010. - XIV, 561 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

The international bestseller. - Bibliografija: str. 525-546. - Kazalo
ISBN 978-0-07-166418-9 ISBN 0-07-166418-1
a) culture b) communication c) organization d) kultura e) komunikacija f) organizacija g) organizacijska kultura h) sociologija kulture i) medkulturna komunikacija j) narodna zavest k) kolektivizem l) družbene strukture m) virtualna resničnost n) Vzhod-Zahod o) kultura podjetja p) mednarodno sodelovanje q) etnične karakteristike r) simboli s) poslovna psihologija

316
316 HOFSTEDE, G. H. Cultures
COBISS.SI-ID 10290972

17.
HOFSTEDE, Gert Jan
        Exploring culture : exercises, stories and synthetic cultures / Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen, Geert H. Hofstede. - Boston ; London : Intercultural Press, cop. 2002. - XIX, 234 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 229-231
ISBN 1-877864-90-0 (ISBN 10) ISBN 978-1-877864-90-2 (ISBN 13)
a) cross-cultural research b) intercultural education c) cultural background d) medkulturno raziskovanje e) medkulturna vzgoja f) kulturno ozadje

316.7
316.7 HOFSTEDE, G. Exploring
COBISS.SI-ID 512410225


32 POLITIKA.


18.
NUSSBAUM, Martha Craven, 1947-
        Not for profit : why democracy needs the humanities / Martha C. Nussbaum. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2010. - XV, 158 str. ; 21 cm. - (The public square book series)

Kazalo
ISBN 978-0-691-14064-3 (hbk) ISBN 0-691-14064-2 (hardcover : alk. paper)
a) humanities b) democracy c) philosophy d) humanistične študije e) demokracija f) filozofija

32
32 NUSSBAUM, M. C. Not
COBISS.SI-ID 43386722


34 PRAVO.


19.
FIGES, Orlando, 1959-
        Šepetalci : zasebno življenje v Stalinovi Rusiji / Orlando Figes ; [prevedel Matej Venier, pesmi sta prevedla Tone Pavček in Drago Bajt]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 643 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The whisperers. - 1.500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 587-621. - Kazalo
ISBN 978-961-241-351-4
a) twentieth century history - USSR b) zgodovina dvajsetega stoletja - ZSSR c) stalinizem d) družbene razmere e) vsakdanje življenje f) Sovjetska zveza

343
343 FIGES, O. Šepetalci
COBISS.SI-ID 248430592


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


20.
ZUPANČIČ, Vesna, 1973-
        Na pomoč, ne zmorem več vsega : smisel življenja v tretjem življenskem obdobju in vloga socialnega pedagoga : diplomsko delo / Vesna Zupančič. - Ljubljana : [V. Zupančič], 2010. - 135 f., [2] f. pril. ; 30 cm

Bibliografija: f. 81-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) old age b) need c) social service d) stara leta e) potreba f) socialna služba g) staranje h) smisel življenja i) oblike pomoči j) socialni pedagogi

364.65-053.9(043.2)
Č II 36(043.2) ZUPANČIČ, V. Na pomoč
COBISS.SI-ID 8506697


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
        DOSSIER. Palmares et classements en éducation / [rédacteur en chef Alain Bouvier]. - Sevres : Centre international d'études pédagogiques, 2010. - 182 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Revue internationale d'éducation, ISSN 1254-4590 ; 54, 2010)

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-2-85420-582-4
a) educational theory b) assessment c) teorija vzgoje in izobraževanja d) vrednotenje

37.01
37.01 DOSSIER Palmares
COBISS.SI-ID 8473929

22.
        The EDUCATIONAL role of the museum / edited by Eilean Hooper-Greenhill. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 1994. - XVI, 346 str. : graf. prik. ; 25 cm. - (Leicester readers in museum studies)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-415-19826-7 (hbk) ISBN 0-415-19827-5 (pbk) ISBN 978-0-415-19826-4 (hbk) ISBN 978-0-415-19827-1 (pbk)
a) museum b) teaching c) muzej d) pouk e) muzeologija f) vzgojne naloge g) muzejska pedagogika

371.1:069.1
069.1:37.091.3
371.3 EDUCATIONAL role
COBISS.SI-ID 8464713

23.
        GLOBALISATION and europeanisation in education / edited by Roger Dale & Susan Robertson. - Oxford : Symposium books, 2009. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm

Ovojni nasl.: Globalisation & europeanisation in education. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka
ISBN 978-1-873927-90-8
a) European dimension b) civics c) aims of education d) evropska dimenzija e) državljanska vzgoja f) vzgojni cilji g) izobraževanje h) globalizacija i) evropeizacija

37.014
37.01 GLOBALISATION and
COBISS.SI-ID 2058583

24.
GOVEKAR-Okoliš, Monika
        Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri praks / Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec, Urška Gruden ; [izdal] Center za pedagoško izobraževanje. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - 70 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 37-40
ISBN 978-961-237-359-7
a) student b) practical work c) practice period d) študent e) praktično delo f) praksa g) bolonjski programi h) praktično usposabljanje i) Erasmus j) mentorstvo

37.091.33-027.22
371.38 GOVEKAR-Okoliš M. Praktično
COBISS.SI-ID 251213824

25.
        HANDBOOK of research on the education of young children / edited by Bernard Spodek, Olivia N. Saracho. - 2nd ed. - Mahwah (New Jersey) ; London : Lawrence Erlbaum Associates, cop. 2006. - XVI, 600 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 0-8058-4720-0 ISBN 0-8058-4721-9 (pbk)
a) pre-school education b) child development c) educational research d) predšolska vzgoja e) razvoj otroka f) pedagoško raziskovanje

373.2
II 373.2 HANDBOOK of research
COBISS.SI-ID 16612616

26.
LESAR, Irena
        Pedagoška praksa v seminarjih pri Teoriji vzgoje : izbrane naloge s področja Teorija vzgoje za izvajanje prakse : študijsko gradivo za študente razrednega pouka / Irena Lesar. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 17 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 17
a) pedagogical theory b) teaching practice c) pedagoška teorija d) učna praksa

37.01
Č II 37.01 LESAR, I. Pedagoška
COBISS.SI-ID 8466505

27.
MEDNARODNI kongres doživljajske pedagogike (3 ; 2010 ; Bohinj)
        Festival doživetij : zbornik povzetkov 3. mednarodnega kongresa doživljajske pedagogike, Bohinj, 7.-9. 10. 2010 / uredila Mitja Krajnčan, Urška Benčič. - Ljubljana : Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2010. - 51 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bilten društva za doživljajsko pedagogiko, ISSN 1408-5089)

a) remedial instruction sciences - 2010 - congress b) specialna pedagogika - 2010 - kongres c) doživljajska pedagogika d) kongresi

37.01
37.01 MEDNARODNI Festival
COBISS.SI-ID 8477257

28.
MEDNARODNI znanstveni in strokovni simpozij Otrok v gibanju (6 ; 2010 ; Portorož)
        Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : zbornik izvlečkov = Contemporary views on the motor development of a child : abstracts / 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij Otrok v gibanju = 6th international scientific and expert symposium A child in motion, Portorož 2010 ; uredili, edited by Rado Pišot ... [et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. - 287 str. ; 24 cm

300 izv.
ISBN 978-961-6328-83-8
a) motor development - congress b) physical education c) gesture education d) gibalni razvoj - kongres e) športna vzgoja f) gibalna vzgoja

37.03
37.03 MEDNARODNI Sodobni
COBISS.SI-ID 252753920

29.
MEDNARODNI znanstveni in strokovni simpozij Otrok v gibanju (6 ; 2010 ; Portorož)
        Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka [Elektronski vir] : prispevki = Contemporary views on the motor development of a child : proceedings / 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij Otrok v gibanju = 6th international scientific and expert symposium A child in motion, Portorož 2010 ; uredili, edited by Rado Pišot ... [et al.]. - El. zbornik. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. - 1 USB ključ

Sistemske zahteve: vhod za USB ključ. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki
ISBN 978-961-6328-84-5
a) motor development - congress b) physical education c) gesture education d) gibalni razvoj - kongres e) športna vzgoja f) gibalna vzgoja

37.03
cdr 37.03 MEDNARODNI Sodobni
COBISS.SI-ID 65657089

30.
        RESEARCH, planning and policy : emerging trends in Baltic and Nordic lifelong learning / editors Paul Ilsley, Jarmo Karing and Michele Kerulis. - Tampere : University of Tampere ; Tartu : University of Tartu ; Tallinn : University of Tallinn, 2008. - 263 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Povzetki in bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-951-44-7586-3
a) family life b) child development c) curriculum d) teaching model e) lifelong learning f) družinsko življenje g) razvoj otroka h) kurikulum i) didaktični model j) vseživljenjsko učenje

37.01
37.01 RESEARCH, planning
COBISS.SI-ID 8464969

31.
SCHRUMPF, Fred
        Vrstniška mediacija : reševanje konfliktov v šolah : vrstniški priročnik / Fred Schrumpf, Donna K. Crawford, Richard J. Bodine ; prevedla Katarina Kačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Rakmo, 2010. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Peer mediation. - Podatek o natisu naveden v CIP-u
ISBN 978-961-92827-0-0
a) interpersonal relations b) dispute settlement c) peer group d) medosebni odnosi e) reševanje sporov f) vrstniki g) mediacija

37.015.3
159.913:316.472.42
II 37.015.3 SCHRUMPF, F. Vrstniška
COBISS.SI-ID 250349568

32.
        ŠOLSKA in vrstniška mediacija / Marko Iršič ... [et al.] ; [fotografije iStockphoto]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Rakmo, 2010. - 52 str. ; 15 cm

10.000 izv. - Bibliografija: str. 52
ISBN 978-961-91419-9-1
a) interpersonal relations b) dispute settlement c) peer group d) medosebni odnosi e) reševanje sporov f) vrstniki g) mediacija

37.015.3
37.015.3 ŠOLSKA in vrstniška
COBISS.SI-ID 250190336

33.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Vija-vaja. 2, Igra nas razvaja / [avtorica koncepta in likovnih vsebin Beatriz Tomšič Čerkez ; ilustracije in slikovno gradivo Damijan Stepančič, arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ljubljana] : Januš). - 77 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0734-7
a) art education - exercise b) primary education c) likovna vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

373.2.016
373.32.016 TOMŠIČ-Čerkez B. Vija-vaja. 2
COBISS.SI-ID 251501568

34.
ZABUKOVEC, Vlasta
        Model supervizirane prakse psihologov / Vlasta Zabukovec in Anja Podlesek. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 186 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

500 izv. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 155-159. - Kazali
ISBN 978-961-237-373-3
a) psychologist b) supervision c) practice period d) psiholog e) supervizija f) praksa g) usposabljanje psihologov h) bolonjski programi

37.015.3
37.015.3 ZABUKOVEC, V. Model
COBISS.SI-ID 252107520

35.
        ŽIVA dediščina : vaje poglobljenega doživljanja prostora, naravne in kulturne dediščine z občutenjem in ustvarjalnostjo : poučevanje skozi dediščino / [izbor in ureditev vsebine Karin Lavin]. - Nova Gorica : Vrtec, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-90902-2-0
a) pre-school education b) cultural heritage c) activity method d) predšolska vzgoja e) kulturna dediščina f) aktivna metoda

373.2.015.31:57.081.1
373.2.016:50 ŽIVA dediščina
COBISS.SI-ID 252562944


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


36.
MENCIGAR, Anita
        Laborant in laboratorijsko delo v osnovnih in srednjih šolah : diplomsko delo = Laboratory assistant and laboratory work in primary and high school : graduation thesis / Anita Mencigar. - Ljubljana : [A. Mencigar], 2010. - 99 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak. [in] Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo [in] Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) laboratory work c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) delo v laboratoriju e) laborant f) sistematizacija dela

37.091.64(043.2)
Č II 37.016(043.2) MENCIGAR, A. Laborant
COBISS.SI-ID 8508489


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


37.
        CRITICAL practice in teacher education : a study of professional learning / edited by Ruth Heilbronn and John Yandell. - London : Institute of Education, University of London, cop. 2011. - 186 str. ; 24 cm. - (The Bedford Way papers series)

Bibliografija: str. 167-183. - Kazalo
ISBN 978-0-85473-859-5
a) teacher education b) teaching profession c) izobraževanje učiteljev d) učiteljski poklic e) predmetni učitelji f) usposabljanje

371.13/.16
371.13/.16 CRITICAL
COBISS.SI-ID 8484425

38.
        EU v šoli : priročnik za učitelje z delovnimi listi / [Gregor Krajc ... [et al.] ; fotografije Evropska unija ... [et al.] ; ilustracuje[!] arhiv Založbe Rokus Klett, Iztok Sitar]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 311 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://arhiv.mm.gov.si/vlada/temp/EU/EUvSOLI_300.pdf. - Dodatek k nasl. v kolofonu in CIP-u: Priročnik za učitelje o Evropski uniji z delovnimi listi. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 302-311
ISBN 978-961-271-060-6
a) European Community - teachers' guide b) Evropska skupnost - priročnik za učitelje c) regionalna geografija d) politična geografija e) politične integracije f) šolska geografija g) metodika geografije h) priročniki i) Evropa j) Evropska unija

371.3
II 371.3 EU v šoli cdr II 371.3 EU v šoli
COBISS.SI-ID 251890432

39.
INTERNATIONAL Girep Seminar (1 ; 2001 ; Udine)
        Developing formal thinking in physics : selected contributions / First International Girep Seminar, 2-6 September 2001, University of Udine, Italy ; organised by Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique ; editors Marisa Michelini, Marina Cobal. - Udine : Forum, 2002. - 442 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 88-8420-148-9
a) physics - seminar b) fizika - seminar

371.3:53(063)
53:371.3 INTERNATIONAL Developing
COBISS.SI-ID 1679460


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


40.
DEVJAK, Tatjana
        Vrtec in lokalna skupnost : pogledi in izkušnje občinskih strokovnih delavcev na življenje in delo vrtca : raziskovalno poročilo / Tatjana Devjak, Srečko Devjak, Jože Benčina. - [Ljubljana] : [s.n.], 2010. - 84 f. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 82-84
a) pre-school education b) local community c) school-community relation d) predšolska vzgoja e) lokalna skupnost f) odnos med šolo in občinsko skupnostjo

373.2
Č II 373.2 DEVJAK, T. Vrtec
COBISS.SI-ID 8508233

41.
        PEDAGOŠKI koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti / uredniki Tatjana Devjak ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - VI, 461 str. : grafični prikazi, tabele ; 23 cm

Monografija nastala v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008-2013. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-253-052-5
a) pre-school education b) curriculum c) principles of education d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) vrste vzgoje in izobraževanja g) Reggio Emilia (vzgojni koncept) h) vzgojni sistemi

373.2
373.2 PEDAGOŠKI koncept
COBISS.SI-ID 252457216

42.
VECCHI, Vea
        Art and creativity in Reggio Emilia : exploring the role and potential of ateliers in early childhood education / Vea Vecchi. - London ; New York : Routledge, 2010. - XXIII, 195 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Contesting early childhood)

Bibliografija: str. 184-189. - Kazalo
ISBN 0-415-46877-9 (hbk) ISBN 978-0-415-46877-0 (hbk) ISBN 0-415-46878-7 (pbk) ISBN 978-0-415-46878-7 (hbk) ISBN 0-203-85467-5 (ebk) ISBN 978-0-203-85467-9 (ebk)
a) art education b) creativity c) pre-school education d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) predšolska vzgoja g) Reggio Emilia (vzgojni koncept)

373.2
373.2 VECCHI, V. Art
COBISS.SI-ID 43329890


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


43.
GOBEC, Petra, 1988-
        Odkrivanje jamskega sveta s predšolskimi otroki : diplomska naloga / Petra Gobec. - Ljubljana : [P. Gobec], 2010. - 108 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 106-107. - Povzetek ;Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) konstruktivizem f) kraške jame g) jamske živali

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) GOBEC, P. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 8506953

44.
KAVČIČ, Katarina, vzgojiteljica, 1988-
        Slovenščina kot drugi/tuji jezik v vrtcu : diplomska naloga / Katarina Kavčič. - Ljubljana : [K. Kavčič], 2010. - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) foreign languages d) predšolski otrok e) govor f) tuji jeziki g) razvoj govora h) usvajanje jezika i) drugi jezik

373.2.016=163.6(043.2)
Č II 373.2(043.2) KAVČIČ, K. Slovenščina
COBISS.SI-ID 8507465


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


45.
GRGINIČ, Marija
        Kako opismenjevati - poučevati ali učiti se pismenosti? : priročnik za učitelje / Marija Grginič ; [avtor poglavja Čarobna moč lutke Edvard Majaron ; predlogi nalog za praktični del Saša Kravos ; ilustracije Polona Lovšin, arhiv založbe Izolit ; fotografije arhiv založbe Izolit]. - 1. izd. - Mengeš : Izolit, 2010. - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 25, 165-166
ISBN 978-961-6625-45-6
a) literacy b) teaching method c) pismenost d) didaktična metoda e) pisanje f) začetni pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 GRGINIČ, M. Kako
COBISS.SI-ID 252148736

46.
MEDVED-Udovič, Vida
        Slovenščina 3 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik v tretjem razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič, Nataša Potočnik, Sonja Osterman ; [ilustratorji Samo Jenčič ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1323-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:81
373.32.016:81 MEDVED-UDOVIČ, V. Slovenščina 3
COBISS.SI-ID 252442368

47.
POTOČNIK, Nataša, 1972-
        Učinek udejanjanja faz v procesu nastajanja neumetnostnih besedil : doktorska disertacija / Nataša Potočnik. - Ljubljana : [N. Potočnik], 2010. - 288 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 239-245. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) written expression b) communication c) language teaching d) teaching method e) pisno izražanje f) komunikacija g) jezikovni pouk h) didaktična metoda i) poučevanje jezika j) komunikacijski pristop k) besedilo l) pisanje

373.32.016:81(043.3)
81:373.32.016(043.3)
Č II 373.32.016:81 POTOČNIK, N. Učinek
COBISS.SI-ID 8477769


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


48.
BEŽAN, Blanka
        Nenavadno srečanje : do glasbeno-lutkovne predstave s projektnim učnim delom : diplomsko delo / Branka Bežan, Maja Prudič. - Ljubljana : [B. Bežan, M. Prudič], 2010. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-R)

Bibliografija: str. 112-114. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) puppetry c) project method d) interdisciplinary approach e) glasbena vzgoja f) lutke g) projektna metoda h) medpredmetni pristop

373.32.016:78(043.2)
Č II 373.3(043.2) BEŽAN, B. Nenavadno
COBISS.SI-ID 8465481

49.
ČERMELJ, Danjela, 1986-
        Ure pravljic v 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Danjela Čermelj. - Ljubljana : [D. Čermelj], 2010. - 127 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 125-126. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) story telling c) reading d) pravljica e) pripovedovanje zgodb f) branje g) ure pravljic

373.3.016:82-343(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) ČERMELJ, D. Ure pravljic
COBISS.SI-ID 8470345

50.
POHLEVEN, Irena, 1982-
        Učna izdelava izdelkov iz mavca na razredni stopnji : diplomsko delo / Irena Pohleven. - Ljubljana : [I. Pohleven], 2010. - III, 64 str., XXXV : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 63. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) creativity c) project method d) tehnika e) ustvarjalnost f) projektna metoda g) mavec h) litje i) izdelki

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) POHLEVEN, I. Učna
COBISS.SI-ID 8464201


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


51.
CHINN, Stephen J.
        Addressing the unproductive classroom behaviours of students with special needs / Steve Chinn. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2010. - 142 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 136-138. - Kazalo
ISBN 978-1-84905-050-0 (alk. paper)
a) learning difficulty b) behaviour disorder c) class management d) učne težave e) motnje vedenja f) vodenje razreda

376.1
II 376.1 CHINN, S. J. Addressing
COBISS.SI-ID 8465225

52.
DUPAUL, George J.
        ADHD in the schools : assessment and intervention strategies / George J. DuPaul, Gary Stoner ; foreword by Russel A. Barkley. - 2nd ed. - New York ; London : Guilford, 2004. - 330 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (The Guilford school practitioner series)

Bibliografija: str. 281-321. - Kazalo
ISBN 1-59385-089-1 (pbk) ISBN 978-1-59385-089-0 (pbk) ISBN 1-57230-862-1 (hbk) ISBN 978-1-57230-862-6 (hbk)
a) hyperactivity b) diagnosis c) hiperaktivnost d) diagnoza e) ADHD f) intervencije

376.1-056.47
376.1-056.47 DUPAUL, G. ADHD in
COBISS.SI-ID 8477513

53.
FARRELL, Michael, 1948-
        Debating special education / Michael Farrell. - Milton Park, Abingdon ; New York : Routledge, 2010. - 133 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 117-128 ter na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-415-56729-9 (hbk) ISBN 0-415-56729-7 (hbk) ISBN 978-0-415-56728-2 (pbk) ISBN 0-415-56728-9 (pbk) ISBN 978-0-203-85245-3 (ebk) ISBN 0-203-85245-1 (ebk)
a) remedial instruction sciences b) integration c) assessment d) specialna pedagogika e) integracija f) vrednotenje g) inkluzija

376.1
376.1 FARRELL, M. Debating
COBISS.SI-ID 8463945

54.
        INTEGRATION and inclusion in physical education / Stefania Cazzoli, Branislav Antala et al. - 1st ed. - Bratislava : Fédération Internationale d'Éducation Physique (FIEP), 2010 (Topol'čianky : END spol. s r.o). - 170 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki
ISBN 978-80-89324-05-7
a) physical education b) integration c) backward child d) športna vzgoja e) integracija f) otrok s posebnimi potrebami g) inkluzija

376
376.1 INTEGRATION
COBISS.SI-ID 8437065

55.
KESIČ Dimic, Katarina
        Vsi učenci so lahko uspešni : napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami / Katarina Kesič Dimic ; [fotografije Dreamstime, iStockphoto, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 94 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Učiteljeva orodja : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 88-92
ISBN 978-961-271-071-2
a) backward child b) integration c) otrok s posebnimi potrebami d) integracija

376.1
II 376.1 KESIČ DIMIC, K. Vsi učenci
COBISS.SI-ID 251908864

56.
MEDNARODNA konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji (3 ; 2010 ; Ljubljana)
        Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov / Tretja mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji in Nacionalna konferenca Tempus-iSheds, Ljubljana, 1. in 2. oktober 2010 ; [uredniški odbor Milena Košak Babuder ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Lia Janželj, Maja Zovko Stele, Lidija Magajna]. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010 ([Ljubljana] : Somaru). - 288 str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki
ISBN 978-961-92931-0-2
a) learning difficulty - conference b) učne težave - konferenca

376.1
II 376.1 MEDNARODNA Specifične
COBISS.SI-ID 252620544

57.
MEDNARODNA konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji (3 ; 2010 ; Ljubljana)
        Specifične učne težave v vseh obdobjih [Elektronski vir] : zbornik prispevkov / Tretja mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji in Nacionalna konferenca Tempus-iSheds, Ljubljana, 1. in 2. oktober 2010 ; [uredniški odbor Milena Košak Babuder ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Lia Janželj, Maja Zovko Stele, Lidija Magajna]. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM)

Sistemske zahteve: Adobe Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - 1.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki. - El. zbornik
ISBN 978-961-92931-1-9
a) learning difficulty - conference b) učne težave - konferenca

376.1
cdr 376.1 MEDNARODNA Specifične
COBISS.SI-ID 252742912

58.
NACIONALNA konferenca Tempus-iSheds (2010 ; Ljubljana)
        Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov / Nacionalna konferenca Tempus-iSheds, Ljubljana, 2. oktober 2010 ; [uredniški odbor Milena Košak Babuder ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Lia Janželj, Maja Zovko Stele]. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010 ([Bevke] : Somaru). - 60 str. ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka, povzetek pri večini prispevkov
ISBN 978-961-91532-9-1
a) learning difficulty - conference b) student c) učne težave - konferenca d) študent

376.1
II 376.1 NACIONALNA Prepoznavanje
COBISS.SI-ID 252619008

59.
POSVET na temo Usmerjanje otrok z Downovim sindromom (3 ; 2010 ; Ljubljana)
        Strokovno gradivo / 3. posvet na temo Usmerjanje otrok z Downovim sindromom, Ljubljana, 28. september 2010 ; [urednici Branka D. Jurišić, Alenka Šelih]. - Ljubljana : Sožitje, Sekcija za Downov sindrom, 2010 (Ljubljana : Forma 1). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-92570-2-9
a) Down's syndrome - conference b) backward child c) mentally handicapped d) Downov sindrom - konferenca e) otrok s posebnimi potrebami f) duševno prizadeti

376.1-056.34
376.1-056.34 POSVET Usmerjanje
COBISS.SI-ID 252420096

60.
        PRIROČNIK za delo z gluhimi in naglušnimi otroki / Nada Hernja ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 157-159
ISBN 978-961-234-903-5
a) aurally handicapped - deaf b) special education c) naglušni - gluhi d) pouk po prilagojenem programu e) okvare sluha f) rehabilitacija otrok

376.1-056.263
376.1-056.263 PRIROČNIK za delo
COBISS.SI-ID 251470848

61.
        SMETNJE i poremećaji : fenomenologija, prvencija i tretman = Disabilities and disorders : phenomenology, prevention and treatment / priredile = edited by Jasmina Kovačević, Vesna Vučinić. - Beograd = Belgrad : Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitacion, 2010. - 2 zv. (527; 607 str.) : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Radovi i monografije = Edition Papers and monographs)

Prispevki v srb. ali angl. jeziku. - 350 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl. jeziku na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-86-80113-98-2 (zv. 1) ISBN 978-86-80113-99-9 (zv. 2)
a) behaviour disorder b) backwardness c) rehabilitation d) motnje vedenja e) razvojna motnja f) rehabilitacija

376.1
376.1 SMETNJE i poremećaji
COBISS.SI-ID 177448204


378 VISOKO ŠOLSTVO.


62.
ANGUS, Ian Henderson, 1949-
        Love the questions : university education and enlightenment / Ian Angus. - Winnipeg : Arbeiter Ring Publishing, 2009. - 176 str. ; 18 cm. - (Semaphore series)

ISBN 978-1-894037-40-2 ISBN 1-894037-40-5
a) university b) academic freedom c) higher education d) univerza e) akademska svoboda f) visokošolsko izobraževanje

378
378 ANGUS, I. H. Love
COBISS.SI-ID 8505417

63.
COLE, Jonathan R.
        The great American university : its rise to preeminence, its indispensable national role, and why it must be protected / Jonathan R. Cole. - 1st ed. - New York : PublicAffairs, cop. 2009. - XII, 616 str. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-1-58648-408-8
a) university - USA b) academic freedom c) higher education d) univerza - ZDA e) akademska svoboda f) visokošolsko izobraževanje

378
378 COLE, J. Great
COBISS.SI-ID 8500297

64.
        EDUCATION, language, and economics : growing national and global dilemmas / edited by Macleans A. Geo-JaJa, Suzanne Majhanovich. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, cop. 2010. - XIX, 200 str. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-94-6091-194-1 (hbk) ISBN 978-94-6091-193-4 (pbk)
a) quality of education b) intercultural education c) higher education d) kvaliteta izobraževanja e) medkulturna vzgoja f) visokošolsko izobraževanje

378
378 EDUCATION, language
COBISS.SI-ID 8399689

65.
MENAND, Louis
        The marketplace of ideas : [reform and resistance in the American University] / Louis Menand. - 1st ed. - New York ; London : W.W. Norton, cop. 2010. - 174 str. ; 22 cm. - (Issues of our time)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 978-0-393-06275-5
a) higher education b) interdisciplinary approach c) teacher education d) visokošolsko izobraževanje e) medpredmetni pristop f) izobraževanje učiteljev

378
378 MENAND, L. Marketplace
COBISS.SI-ID 8499785

66.
        PRIVATIZING the public university : perspectives from across the academy / edited by Christopher C. Morphew and Peter D. Eckel. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 2009. - XIII, 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. XII-XIII. - Bibliografija: str.Kazalo
ISBN 978-0-8018-9164-9
a) public education b) higher education c) private education d) javno šolstvo e) visokošolsko izobraževanje f) privatno izobraževanje g) privatizacija izobraževanja

378
378 PRIVATIZING
COBISS.SI-ID 8500041


5 NARAVOSLOVNE VEDE


67.
BALL, Philip, 1962-
        Molekule : zelo kratek uvod / Philip Ball ; [prevedel Gregor Zupančič]. - V Ljubljani : Krtina, 2010. - 179 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 12)

Prevod dela: Molecules
ISBN 978-961-260-031-0
a) chemistry b) kemija c) molekule

539.19
544.144.2
54 BALL, P. Molekule
COBISS.SI-ID 251387904

68.
BRUS, Robert
        Narava na dlani. Drevesne vrste na Slovenskem : žepni vodnik / [napisal in fotografiral Robert Brus]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 109 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: Svet knjige. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 106-107. - Kazali
ISBN 978-961-01-0685-2
a) botany b) botanika c) dendrologija d) rastlinska morfologija e) rastišče f) geografska razširjenost g) drevesa

582.091(497.4)(035)
58 BRUS, R. Narava na dlani
COBISS.SI-ID 243033600

69.
LOJEVEC Mrvič, Vida
        Fizika, narava, življenje 1. Delovni zvezek za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole / Vida Lojevec Mrvič, Marjeta Petrica ; [risbe je narisal Gregor Lojevec]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 95 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8)

1.500 izv.
ISBN 978-86-341-2915-1
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.2)
II 53(075.2) LOJEVEC Mrvič, V. Fizika del. zv.
COBISS.SI-ID 231328256

70.
        MEHANIKA in toplota. Zbirka nalog : fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Gorazd Planinšič, tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004 ([Maribor] : Ma-tisk). - 128 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-6357-85-9
a) physics - exercise b) secondary education c) fizika - vaja d) srednješolski pouk

531(075.3)(076.2)
536(075.3)(076.2)
53(075.3) MEHANIKA in toplota
COBISS.SI-ID 128359936

71.
        TEACHING science in Europe 2 : what European teachers can learn from each other. - 1st ed. - Berlin : Science on Stage Deutschland, 2008. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-3-9811195-8-9
a) Science - Study and teaching (Elementary) - Europe

5
5 TEACHING science 2
COBISS.SI-ID 8474441

72.
        TEACHING science in Europe 3 : was europäische Lehrkräfte voneinander lernen könen. - 1. Aufl. - Berlin : Science on Stage Deutschland, 2010. - 94 S. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv.
ISBN 978-3-942524-02-5
a) science education - Europe b) teaching practice c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - Evropa d) učna praksa

5
5 TEACHING science
COBISS.SI-ID 8476489

73.
        TEACHING science in Europe 3 : what European teachers can learn from each other. - 1st ed. - Berlin : Science on Stage Deutschland, 2010. - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv.
ISBN 978-3-942524-03-2
a) science education - Europe b) teaching practice c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - Evropa d) učna praksa

5
5 TEACHING science
COBISS.SI-ID 8475465


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


74.
BAJD, Barbara
        Raziskujmo gozd in travnik jeseni : priročnik za terensko delo / Barbara Bajd ; tehnično uredil Luka Praprotnik. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 32
a) botany - exercise b) botanika - vaja c) terensko delo

502/504
Č II 502/504 BAJD, B. Raziskujmo
COBISS.SI-ID 8474697

75.
EUROPEAN Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning. Annual Conference (10 ; 2010 ; Rateče)
        Encountering, experiencing and exploring nature in education : collection of conference papers / 10th annual EOE Conference, 22nd - 25th September 2010, Rateče - Planica, Slovenia ; [photos authors, CŠOD]. - Ljubljana : Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2010. - 324 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetki
ISBN 978-961-92531-1-3
a) open air activities - conference b) environmental education c) dejavnosti na prostem - konferenca d) okoljska vzgoja

502/504
II 502/504 EUROPEAN Encountering
COBISS.SI-ID 252592128


51 MATEMATIKA.


76.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Mathematica do bruhanja III / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2010. - 183 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Avtor naveden na hrbtu nasl. str. in v kolofonu. - 50 izv.
ISBN 978-961-92523-8-3
a) software - reference book b) programska oprema c) Mathematica d) računalniški programi e) programska orodja f) risanje funkcij g) navadne diferencialne enačbe h) linearna algebra

51
II 51 GAŠPERŠIČ, M. Mathematica
COBISS.SI-ID 252731392

77.
PROMATH conference (11 ; 2009 ; Budapest)
        Problem solving in mathematics education : proceedings of the 11th ProMath conference, September 3- 6, 2009 in Budapest / editors András Ambrus, Éva Vásárhelyi. - Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of science, Institute of mathematics, Mathematics teaching and education center, cop. 2010. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
a) mathematics b) teaching method c) problem solving d) matematika e) didaktična metoda f) reševanje problemov

51:371.3
51:371.3 PROMATH Problem
COBISS.SI-ID 8474185


51(043.2) MATEMATIKA.


78.
PANTELIĆ, Uroš, 1984-
        Ciklometrične funkcije : diplomsko delo / Uroš Pantelić. - Ljubljana : [U. Pantelić], 2010. - 54 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) ciklometrične funkcije d) krožne funkcije e) grafi f) odvodi g) integrali

51(043.2)
Č II 51(043.2) PANTELIĆ, U. Ciklometrične
COBISS.SI-ID 8465737

79.
ŠKERJANC, Ingrid, 1984-
        Eulerjeva števila in Eulerjevi polinomi : diplomsko delo / Ingrid Škerjanc. - Ljubljana : [I. Škerjanc], 2010. - 71 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Eulerjeva števila d) polinomi e) funkcije

512.622.64(043.2)
Č II 51(043.2) ŠKERJANC, I. Eulerjeva
COBISS.SI-ID 8464457


52 ASTRONOMIJA.


80.
POTOČNIK, Mateja, 1986-
        Kartografska pismenost učencev sedmih razredov osnovnih šol z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Mateja Potočnik. - Ljubljana : [M. Potočnik], 2010. - 63 str., [24] str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cartography b) literacy c) special school d) kartografija e) pismenost f) šola s prilagojenim programom

528:373.3.016(043.2)
Č II 52(043.2) POTOČNIK, M. Kartografska
COBISS.SI-ID 8499529


53 FIZIKA.


81.
        FIZIKA, narava, življenje 2. Učbenik za pouk fizike v 9. razredu devetletne osnovne šole / Milan Ambrožič ... [et al.] ; [ilustracije Slavko Sraka ; fotografije Borut Žigon]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 160 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 9)

Kazalo
ISBN 86-341-3668-X
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) FIZIKA, narava 2
COBISS.SI-ID 218706688

82.
LOJEVEC Mrvič, Vida
        Fizika, narava, življenje 2. Delovni zvezek za pouk fizike v 9. razredu devetletne osnovne šole / Vida Lojevec Mrvič, Marjeta Petrica ; [risbe Gregor Lojevec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 9)

1.400 izv.
ISBN 978-86-341-3669-2
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.2)
II 53(075.2) LOJEVEC MRVIČ, V. Fizika 2
COBISS.SI-ID 231328512

83.
ŠOLINC, Hinko, 1941-
        Skozi fiziko z rešenimi nalogami. Kinematika, statika : zbirka nalog / Hinko Šolinc ; [risbe Hinko Šolinc [ml.]]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2002 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 251 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

Nasl. na hrbtu knj.: Zbirka nalog
ISBN 86-341-0686-1 ISBN 86-341-0685-3 (zbirka)
a) physics - exercise b) secondary education c) fizika - vaja d) srednješolski pouk

53(075.3)
II 53(075.3) ŠOLINC, H. Skozi
COBISS.SI-ID 116292608


54 KEMIJA.


84.
ČEH, Boris
        Snovi, okolje, prehrana : učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah / Boris Čeh, Darko Dolenc ; [ilustracije Boris Čeh, Andrej Kustec ; fotografije Roman Remškar ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 168 str. : ilustr. ; 27 str.

2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-02-0077-2
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
II 54(075.3) ČEH, B. Snovi
COBISS.SI-ID 251805184

85.
ČERNIGOJ, Urh
        Kemijsko računanje : zbirka nalog z rešitvami za študente Okolja in drugih naravoslovnih programov / Urh Černigoj in Mojca Bavcon Kralj. - V Novi Gorici : Univerza, 2010. - 180 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 180
ISBN 978-961-6311-63-2
a) chemistry b) kemija c) kemijsko računanje d) naloge za visoke šole

54(075.8)(076)
II 54(075.8) ČERNIGOJ, U. Kemijsko
COBISS.SI-ID 251864832


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


86.
BEAUMONT, Émilie, 1948-
        Podobe drobnih živali / zasnova in besedilo Émilie Beaumont ; ilustracije Bernard Alunni in Marie-Christine Lemayeur ; prevod Ana Marija Toman. - 1. izd. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2010. - 123 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Podobe)

Prevod dela: L'imagerie des petites betes. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6785-39-6
a) animal - children's book b) žival - knjiga za otroke c) žuželke

59
59 BEAUMONT, E. Podobe
COBISS.SI-ID 249816320

87.
ESENKO, Ivan
        Katera žival je to? / [besedilo in fotografije] Ivan Esenko. - 1. izd. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2010 ([Ljubljana] : R-tisk). - 99 str. : fotogr. ; 23 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Potiskani spojni listi. - 2.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Kazalo
ISBN 978-961-6785-46-4
a) animal - Slovenia - book for youth b) žival - Slovenija - knjiga za mladino c) leksikoni d) živali

59
59 ESENKO, I. Katera
COBISS.SI-ID 252016896

88.
INTERNATIONAL Congress of Anthropology (2003) (1 ; Athens)
        Homo sapiens past, present and future. Paleoanthropology and modern human populations of Eastern Mediterranean : proceedings / 1st International Congress of Anthropology, 21-23 November 2003 ; under the auspices of the president of the Hellenic Republic. - Athens : Museum of Anthropology-University of Athens, 2009. - 343 str : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v grš. in angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
a) biology b) biologija c) antropologija d) kongresi

572
572 INTERNATIONAL Homo
COBISS.SI-ID 8476745

89.
LOXTON, Daniel, 1975-
        Evolucija : [kako smo nastali mi in vsa živa bitja] / Daniel Loxton ; ilustrirala Daniel Loxton in Jim W. W. Smith ; [prevedla Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010. - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Evolution. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-204-0
a) biology - children's book b) biologija - knjiga za otroke c) evolucija

575.8
II 575 LOXTON, D. Evolucija
COBISS.SI-ID 251032320

90.
RAVNIK, Vlado, 1924-
        Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin / [avtor, fotografije in akvareli] Vlado Ravnik. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2010. - 232 str. : ilustr. ; 20 cm

1.500 izv. - Kazala
ISBN 978-961-6582-68-1
a) botany b) botanika c) rastlinstvo d) Alpe e) alpske cvetlice

58
58 RAVNIK, V. Alpsko
COBISS.SI-ID 251649024

91.
TOME, Davorin
        Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : biologija v gimnaziji / Davorin Tome, Al Vrezec ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, računalniške risbe Mojca Lampe Kajtna, Jurij Mikuletič ; fotografije Davorin Tome ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 166 str. : ilustr. ; 28 cm

Podnasl. na ov.: biologija v gimnaziji
ISBN 978-961-02-0197-7
a) ecology - textbook b) secondary education c) ekologija - učbenik d) srednješolski pouk

574(075.3)
II 57(075.3) TOME, D. Evolucija
COBISS.SI-ID 251482624


61 MEDICINA.


92.
HALKOLA, Ulla
        Spectro cards [Garnitura] : a series of 75 photographs / Ulla Halkola. - Turku : Spectrovisio, [cop. 2004]. - 75 fotografij : barve ; 11 x 16 cm, v škatli 22 x 16 x 3 cm

- Sorodni elektronski vir: http://www.spectrovisio.net/eng/products.html
- - Spectrovisio. Spectro cards. - 1 zloženka [4 str.] : ilustr. ; 15 x 21 cm
a) psychotherapy b) psihoterapija

615.851
615.851 HALKOLA, U. Spectro cards
COBISS.SI-ID 8507721


611


93.
BAJD, Barbara
        Primerjava funkcionalne odvisnosti oblike kosti in delovanja mišic pri modernem človeku in neandertalcu : doktorska disertacija = Comparison of functional relationship of the bone geometry and muscular activity in modern and neandertal man : dissertation thesis / Barbara Bajd. - Ljubljana : [B. Bajd], 1993. - X, 139 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 128-139. - Izvleček ; Abstract. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Biotehnoiška fakulteta, Oddelek za biologijo. - Mentor: Marija Štefančič
a) biology b) biologija c) paleotologija d) neandertalci e) lokomotorika

611.7(043.3)
56
Č II 61(043.2) BAJD, B. Primerjava
COBISS.SI-ID 41295


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


94.
STYRON, William, 1925-2006
        Vidna tema : izpoved o depresiji / William Styron ; [prevedla Eva Tomič ; spremno besedo napisala Vesna Švab]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevod dela: Darkness visible. - 2.300 izv.
ISBN 978-961-01-1290-7
a) psychiatry b) depression c) psihiatrija d) depresija

616.89
616.89 STYRON, W. Vidna
COBISS.SI-ID 251491584


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


95.
JEJČIČ, Viktor
        Od lokomobile do traktorja / [besedilo in fotografije] Viktor Jejčič ; [Dušan Jejčič (ilustracije v tehniki gvaš), Sabina Kolbl (tehnične risbe po predlogah avtorja besedila). - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 117 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

14.500 izv. - Broš. izd. meri 23 cm. - Bibliografija: str. 112-114
ISBN 978-961-251-234-7 (broš.) ISBN 978-961-251-235-4 (trda vezava)
a) engineering b) tehnika c) kmetijski stroji d) traktorji e) razvoj f) zgodovinski pregledi

62
62 JEJČIČ, V. Od lokomobile
COBISS.SI-ID 251680512


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


96.
JURETIČ, Marko, 1984-
        Taksonomsko celostno ocenjevanje znanja iz tehničnega risanja pri tehniki in tehnologiji : diplomsko delo / Marko Juretič. - Ljubljana : [M. Juretič], 2010. - VI, 79 str., XXII str. pril. : ilustr., graf. prikazi, preglednice, načrti ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 75-77. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) engineering b) marking c) primary school d) tehnika e) ocenjevanje f) osnovna šola g) tehnično risanje h) CAD programska orodja

62:37.091.26(043.2)
Č II 62(043.2) JURETIČ, M. Taksonomsko
COBISS.SI-ID 8507977


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


97.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Pasji zakaji / [napisala, narisala] Lila Prap. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - [29] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Žlabudron)

Potiskani spojni listi. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1317-1

636.7(02.053.2)
821.163.6 PRAPROTNIK, L. Pasji zakaji
COBISS.SI-ID 252386816


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


98.
LUŽNIK, Lidija
        Usposobljenost učiteljev gospodinjstva za delo z otroki s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Lidija Lužnik. - Ljubljana : [L. Lužnik], 2010. - IX, 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) backward child c) integration d) gospodinjstvo e) otrok s posebnimi potrebami f) integracija

64:376.1(043.2)
376.1:64(043.2)
Č II 64(043.2) LUŽNIK, L. Usposobljenost
COBISS.SI-ID 8507209


7


99.
GOLOB, Nataša, 1947-
        Umetnostna zgodovina : učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in poklicnem tehniškem izobraževanju / Nataša Golob. - 1., prenovljena izd. - Ljubljana : DZS, 2010. - 215 str. : ilustr. ; 27 cm

5000 izv. - Bibliografija: str. 214. - Kazali
ISBN 978-961-02-0178-6
a) history of art - textbook b) secondary education c) umetnostna zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

7.072(075.3)
II 7 GOLOB, N. Umetnostna
COBISS.SI-ID 252530688

100.
        UMETNOST : svetovna zgodovina / [pisci Enrico Annoscia ... [et al.] ; prevedli Boris Bajželj ... [et al.] ; strokovno dopolnili Tatjana Wolf, Polona Čop]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno v Španiji). - 719 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Arte, storia universale. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 683-690. - Kazala
ISBN 978-86-11-15622-4
a) history of art b) umetnostna zgodovina c) zgodovina umetnosti d) svetovna zgodovina e) zgodovinski pregledi

7
II 7 UMETNOST
COBISS.SI-ID 249359104


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


101.
        DOBESEDNO brez besed = Word for word, without words : Mestna galerija Ljubljana, 15. 9. - 30. 10. 2010 / Marina Abramović ... [et al.] ; [besedila, texts by Alenka Gregorič ... [et al.] ; prevodi, translations Tamara Soban ; fotografije, photos by fotodokumentacija Muzeja in galerij mesta Ljubljane ...et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2010. - 117 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedila in prevodi v angl.
ISBN 978-961-6587-68-6
a) art - exhibition b) umetnost - razstava c) frazeologija d) kulturologija

7
Č 7 DOBESEDNO brez besed
COBISS.SI-ID 252404992

102.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovni pogledi : učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije / Beatriz Tomšič Čerkez, Milček Komelj ; [ilustracije in slikovni material arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 143 str. : ilustr. ; 26 cm + Skicirka ([80] str. ; 21 x 31 cm) + 1 zganj. plakat

1.500 izv. - Bibliografija: str. 140-141
ISBN 978-961-01-1328-7
a) fine arts - textbook b) secondary education c) likovna umetnost - učbenik d) srednješolski pouk

7.01
7.01 TOMŠIČ-ČERKEZ, B. Likovni 7.01 TOMŠIČ-ČERKEZ, B. Likovni Skicirka
COBISS.SI-ID 251800576


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


103.
KOVAČIČ, Bojan, 1949-
        Bojan Kovačič : grafika 1998-2008 : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 20. 3. 2009 - 20. 4. 2009 / [besedilo Andrej Smrekar, Kristina Preininger ; dokumentacija Bojan Kovačič ; angleški prevod Amidas ; fotografija Boris Gaberščik]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2009 ([Ljubljana] : R-tisk). - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Ilustr. na zadnjem zavihku ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6684-10-1
a) Kovačič, Bojan (1949-) b) graphic arts - exhibition c) grafika - razstava

76
II 76 KOVAČIČ, B. Bojan
COBISS.SI-ID 244557056


73/77


104.
BRATUŠA, Mirko
        Hipokriti : Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev, Kostanjevica na Krki, 17. 09. 2010-30. 11. 2010 / Mirko Bratuša ; [besedilo Jure Mikuž ; prevod Amidas ; dokumentacija Mirko Bratuša, Sandra Bratuša ; fotografija Boris Gabrščik]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2010 (Ljubljana : R.Tisk). - 44 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6684-20-0
a) Bratuša, Mirko (1963-) b) sculpture - exhibition c) kiparstvo - razstava d) slovensko kiparstvo e) osebne razstave

73/74
II 73/74 BRATUŠA, M. Hipokriti
COBISS.SI-ID 252506112


78 GLASBA.


105.
MAJHEN, Zvezdana
        Gremo na kmetijo [Zvočni posnetek] / pesmice je napisala Zvezdana Majhen ; uglasbil in zaigral Dominik Krt ; zapeli Dominik Krt in otroci pevskega zbora iz Podnanosa. - [Domžale] : Studio Hieroglif, 2010. - 1 CD : stereo ; 12 cm

CD-plošča je priloga k reviji Zmajček
STH CD 006 Hieroglif
a) otroške pesmi

784.67
cd 78 MAJHEN, Z. Gremo
COBISS.SI-ID 8514889

106.
        MALE živali [Zvočni posnetek] / [po motivih knjige Male živali avtorjice Lile Prap ; režija Barbara Bulatović ; avtorja glasbe Nino de Gleria, Jelena Ždrale]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče, p 2010. - 1 CD : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (20 str.). - (Gledališki list : sezona 2010/11)

Podatki tudi na ov.
a) otroške pesmi

784.67
78 MALE živali cd 78 MALE živali
COBISS.SI-ID 8515401

107.
        ŠE kiklco prodala bom [Glasbeni tisk] : najlepše slovenske ljudske pesmi / [izbor Peter Amalietti]. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2010. - 208 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svet glasbe)

Leto izida v CIP-u
ISBN 979-0-9009054-1-3
a) pesmarice b) slovenske ljudske pesmi

78
78 ŠE kiklco
COBISS.SI-ID 240894720


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


108.
MEDNARODNA konferenca gledališke pedagogike Theatrum pro omnibus (1 ; 2009 ; Ljubljana)
        Uporaba gledališke dejavnosti v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov / [1. mednarodna konferenca gledališke pedagogike] Theatrum pro omnibus, [Ljubljana, 1. julij, 2009 ; uredila Veronika Gaber Korbar]. - Ljubljana : Društvo Taka Tuka, 2009. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) school play - conference b) šolsko gledališče - konferenca c) gledališka vzgoja

792(082)
II 792 MEDNARODNA Uporaba
COBISS.SI-ID 512033088


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


109.
ZOREC, Darja
        Preproste lutke / Darja Zorec ; [fotografije Miha Zorec]. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 48 str. : ilustr. ; 31 cm

1.200 izv.
ISBN 978-961-91948-4-3
a) puppetry b) lutke c) izdelava lutk

792.97
II 792.97 ZOREC, D. Preproste lutke
COBISS.SI-ID 251571200


80/81


110.
SLOVENSKI slavistični kongres (2010 ; Ljubljana)
        Vloge središča: konvergenca regij in kultur / Slovenski slavistični kongres, Ljubljana, 30. september - 2. oktober 2010 ; uredila Irena Novak Popov. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. - 480 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 21)

Sredotežnost in sredobežnost : Slovenski slavistični kongres v Ljubljani / Irena Novak Popov: str. 7-9. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v slov. - Vsebina na nasl. str.: Jezikovna norma in raba ; Urbana kultura in njene upodobitve ; Središčna in robna literarna polja ; Slovenščina za tujce - doma in v svetu ; Novi pristopi v literarni vedi ; 0b 150-letnici rojstva A. P. Čehova ; Aktualna vprašanja pouka slovenščine v teoriji in praksi
ISBN 978-961-6715-06-5
a) Slavic languages b) Slovenian language c) literature d) slovanski jeziki e) slovenščina f) literatura

811.163.6(082)
821.163.6.09(082)
930.85(497.4)(082)
811.163.6 SLOVENSKI Vloge središča
COBISS.SI-ID 252611840


81 JEZIKOSLOVJE


111.
AMALIETTI, Peter
        Iz srca --- v srca : uvod v govorništvo tretjega tisočletja / Peter Amalietti. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2010. - 250 str. ; 23 cm. - (Zbirka Učbeniki za tretje tisočletje)

800 izv. - Bibliografija: str. 250
ISBN 978-961-6654-57-9
a) oral expression - reference book b) ustno izražanje - priročnik c) govorništvo d) retorične figure e) parezija

808
808 AMALIETTI, P. Iz srca
COBISS.SI-ID 250726400

112.
        POT k jezikovni politiki v izobraževanju / [avtorji Joseph Lo Bianco ... [et al.] ; zbrala in uredila Milena Ivšek ; prevod Viktorija Plavčak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 297 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., uvod v angl. in slov. - 400 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov
ISBN 978-961-234-850-2
a) language policy b) language teaching c) foreign languages d) jezikovna politika e) jezikovni pouk f) tuji jeziki g) izobraževalni sistemi

81
81 POT k jezikovni
COBISS.SI-ID 251085312


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


113.
ŠERCER, Tanja
        Razvijanje bralnega razumevanja v učbenikih za angleški jezik v 2. triletju : diplomsko delo / Tanja Šercer. - Ljubljana : [T. Šercer], 2010. - 116 f. : tabele ; 30 cm

Nasl. na vzporedni nasl. str: Development of reading comprehension in English course books for the second triad of the primary school. - Bibliografija: f. 114-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) language teaching b) reading c) English language d) textbook e) jezikovni pouk f) branje g) angleščina h) učbenik

811.111(043.2)
Č II 80(043.2) ŠERCER T. Razvijanje
COBISS.SI-ID 8478537


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


114.
        NAJLEPŠE uspavanke sveta : 23 uspavank od Malija --- do Japonske / [izbor in predstavitev uspavank Chantal Grosléziat, Nathalie Soussana, Magdeleine Lerasle ; ilustracije Élodie Nouhen ... [et al.] ; prevedla Ana Marija Toman]. - 1. izd. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2010. - 57 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD ; 12 cm

Prevod dela: Les plus belles berceuses du monde. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6785-35-8
a) uspavanke b) antologije

821
II 82-93 NAJLEPŠE uspavanke cd 82-93 NAJLEPŠE uspavanke
COBISS.SI-ID 252018432

115.
PÖPPELMANN, Christa
        Nomen est omen : najbolj znani latinski citati in izreki in kaj se skriva za njimi / Christa Pöppelmann ; [prevedel Jože Plešej]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 194 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Nomen est omen. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1167-2
a) latinski pregovori b) citatti c) izreki

821.124
821.124 PÖPPELMANN, C. Nomen
COBISS.SI-ID 251733760

116.
        ŽENSKO avtorstvo v književnostih malih dežel 19. stoletja : mednarodni simpozij, 22.-23. september 2010, Ljubljana, Mestna hiša = Women's authorship and literatures of small countries in the 19th century : international symposium, 22-23 September 2010, Ljubljana, Town Hall / [urednica Katja Mihurko Poniž ; prevodi v slovenščino Alenka Jovanovski]. - Nova Gorica : Univerza, 2010. - 43 str. ; 21 cm

100 izv.
ISBN 978-961-6311-64-9
a) literature - 19th cent. b) literatura - 19. stol. c) pisateljice

82
82 ŽENSKO avtorstvo
COBISS.SI-ID 252402944


821


117.
        BRANJA 3 : berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol / Darinka Ambrož ... [et al.]. - 1., prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 431 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-02-0177-9
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk e) književnost f) čitanke

821-82(075.3)
82.0
821.09(075.3)
82 BRANJA 3
COBISS.SI-ID 252157696


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


118.
VURNIK, France
        Iz Moskve, iz ruskih daljav : izbor iz polstoletnega publicističnega vpogleda v ruska literarno idejna snovanja : 1957-2007 / France Vurnik. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010. - 317 str. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-961-213-202-6
a) literature - Russia - 1957 - 2007 b) literatura - Rusija - 1957 - 2007

821.161.1
821.161.1 VURNIK, F. Iz Moskve
COBISS.SI-ID 252579072


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


119.
ECO, Umberto
        Baudolino / Umberto Eco ; [prevedel Vasja Bratina]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 499 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Baudolino
ISBN 978-86-11-17789-2

821.131.1
821.131.1 ECO UMBERTO Baudolino
COBISS.SI-ID 231023360


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


120.
PENNAC, Daniel
        Šolske bridkosti / Daniel Pennac ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 286 str. ; 20 cm

Prevod dela: Chagrin d'école. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-477-1

821.133.1
821.133.1 PENNAC, D. Šolske
COBISS.SI-ID 252377344


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


121.
        DREVO pravljic : pravljice in pesmi s podobami Marlenke Stupica / [napisali Hans Christian Andersen ... [et al.] ; izbrali in uredili Andrej Ilc, Pavle Učakar, Irena Matko Lukan ; spremni besedi napisala Judita Krivec Dragan in Milček Komelj ; bibliografijo sestavila Petra Koršič] ; prevedli Fran Albreht ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 390 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica)

Bibliografija ilustriranih knjig Marlenke Stupica: str. 380-390
ISBN 978-961-01-1286-0
a) Stupica, Marlenka (1927-) b) ilustratorji c) knjižne ilustacije

821.163.6
087.5
II 821.163.6 DREVO
COBISS.SI-ID 252212736

122.
GLOBOČNIK, Damir
        Pavliha 1870 : Levstikov satirični list / Damir Globočnik ; [predgovor Janez Cvirn ; prevod povzetka v nemščino Wolfgang Zitta]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 233-237
ISBN 978-961-213-201-9
a) Levstik, Fran (1831-1887) b) Pavliha (periodika) - 1870 c) slovenska periodika d) humoristični listi e) satira f) karikatura

821.163.6.09
821.163.6.09 GLOBOČNIK, D. Pavliha 1870
COBISS.SI-ID 252253696

123.
GRAFENAUER, Niko
        Pedenjped / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček. - Posebna miniaturna izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 22 str : ilustr. ; 17 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-01-1168-9

821.163.6
821.163.6 GRAFENAUER, N. Pedenjped
COBISS.SI-ID 252020992

124.
MUCK, Desa
        Blazno resno o seksu / Desa Muck ; [ilustriral Matej DeCecco]. - 4., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 267 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Blazno resno o ---)

ISBN 978-961-01-1049-1
a) sex education - book for youth b) spolna vzgoja - knjiga za mladino

821.163.6
821.163.6 MUCK, D. Blazno
COBISS.SI-ID 251854336

125.
SIMPOZIJ o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva (2010 ; Tolmin)
        Domača dolina, moje okno v svet / Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, Tolmin, 17. septembra 2010 ; [uredil David Bandelj ; prevodi v angleščino Eva Premrl Olivo]. - Nova Gorica : Univerza, 2010 (Šempeter pri Novi Gorici : A-media). - 14 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 100 izv. - Ov. nasl.
ISBN 978-961-6311-65-6
a) Kosmač, Ciril (1910-1980)

821.163.6.09
821.163.6.09 SIMPOZIJ Domača
COBISS.SI-ID 252547584


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


126.
ŽIBERNA, Marjan
        Posavje : turistični vodnik / Marjan Žiberna ; [fotografije Boštjan Pucelj ; kartografija GURS]. - 1. izd., 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2010 (Ljubljana : Formatisk). - 157 str., [2] str. pril. : ilustr., zvd.

1.900 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6421-95-9
a) Posavje b) turistični vodniki

913(497.4)
913(497.4) ŽIBERNA, M. Posavje
COBISS.SI-ID 251944704


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


127.
        CIRIL Kosmač : tisti pomladni dan je bil lep : 1910-1980 : dokumenti, pisma, črtice, pričevanja / uredila Nela Malečkar ; [izbor pripovedi Helga Glušič ; bibliografija Matjaž Hočevar ; slikovno gradivo Nanča Kogej Kosmač ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 283 str. : ilustr. ; 29 str.

2.300 izv. - Izbrana bibliografija Cirila Kosmača: str. 271-273
ISBN 978-961-01-1175-7
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) b) biografija c) bibliografija

929
II 929 CIRIL Kosmač
COBISS.SI-ID 251965440


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO