COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti junij 20100 SPLOŠNO.


1.
STEFAN, Konrad
        Zgodovina C. kr. Študijske knjižnice v Ljubljani / Konrad Stefan ; [prevod Stanislav Bahor]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009 (Ljubljana : Biro M). - 73 str. ; 24 cm. - (Monumenta Bibliothecaria ; 2, ISSN 1855-346X) (Knjižnica. Posebna izdaja)

Prevod dela: Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studien-Bibliothek in Laibach. - Konrad Stefan in njegova Zgodovina Cesarsko kraljeve Študijske knjižnice v Ljubljani / Eva Kodrič-Dačić
ISBN 978-961-6683-11-1 (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije)
a) library b) knjižnica c) študijske knjižnice

027.5(497.4)"18/19"
929Stefan K.
02 STEFAN, K. Zgodovina C. kr.
COBISS.SI-ID 250497792


0(043.2) SPLOŠNO.


2.
KASTELIC, Mateja, 1986-
        Bralni interesi in učiteljevo spodbujanje branja : diplomsko delo / Mateja Kastelic. - Ljubljana : [M. Kastelic], 2010. - 109 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading taste b) motivation c) reading d) bralni interes e) motivacija f) branje g) bralni razvoj h) Knjiga pred nosom (zbirka)

028.5(043.2)
Č II 02(043.2) KASTELIC, M. Bralni
COBISS.SI-ID 8319561


001


3.
GLASMAN-Deal, Hilary
        Science research writing for non-native speakers of English / Hilary Glasman-Deal. - London : Imperial College Press, cop. 2010. - XIII, 257 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

Bibliografija: str. 229-230. - Kazali
ISBN 978-1-84816-310-2 (broš.) ISBN 1-84816-310-X (broš.) ISBN 978-1-84816-309-6 (vez.) ISBN 1-84816-309-6 (vez.)
a) research b) written language c) raziskovanje d) pisni jezik e) znanstveno publiciranje f) znanstveno objavljanje g) strokovni jezik h) angleščina

001.8
001 GLASMAN-DEAL, H. Science
COBISS.SI-ID 13918486


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
CERAR, Špela, 9. 4. 1986
        Uporaba spleta 2.0 pri pouku računalništva v osnovni šoli : diplomsko delo / Špela Cerar. - Ljubljana : [Š. Cerar], 2010. - IV f., 57 str., XIII str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-57. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) didactic use of computer b) primary school c) didaktična uporaba računalnika d) osnovna šola e) svetovni splet f) internet

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) CERAR, Š. Uporaba
COBISS.SI-ID 8360009

5.
COLNAR, Miro
        Poučevanje oblikovanja spletnih stilnih predlog v osnovni šoli : diplomsko delo / Miro Colnar. - Ljubljana : [M. Colnar], 2010. - VI, 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) spletne aplikacije f) HTML g) CSS

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) COLNAR, M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 8324169


084.11+087.5


6.
KOCMUT, Aleksandra, 1976-
        Kometek Raketek in Sončeva darila / napisala Aleksandra Kocmut ; ilustriral Damijan Sovec. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - [15] str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-6753-18-0

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KOCMUT, A. Kometek
COBISS.SI-ID 250915840


1 FILOZOFIJA.


7.
DAWKINS, Richard
        Največja predstava na Zemlji : dokazi o evoluciji / Richard Dawkins ; prevedla Urška Pajer. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 471 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The greatest show on Earth. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 441-450. - Kazalo
ISBN 978-961-241-420-7
a) biology b) biologija c) evolucija d) razvoj vrst

130.2:575.8
575 DAWKINS, R. Največja
COBISS.SI-ID 250382080

8.
TUŠAK, Maks
        Risarske preizkušnje / Maks Tušak. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - 358 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 353-358
ISBN 978-961-237-354-2
a) psychodiagnostics b) drawing c) psihodiagnostika d) risanje e) risalni preizkusi f) interpretacija risbe g) barvna interpretacija h) likovni testi

159.9.072:741(075.8)
159.9 TUŠAK, M. Risarske
COBISS.SI-ID 251123200


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


9.
BATISTIČ, Katja, 1981-
        Mladi na Goriškem in njihov odnos do sebe, družine, šole in narodnosti : diplomsko delo / Katja Batistič. - Ljubljana : [K. Batistič], 2010. - 86 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescence b) identity c) nationality d) national minority e) adolescenca f) identiteta g) nacionalnost h) nacionalna manjšina i) Goriška j) manjšine

159.922.7:37.015.3(043.2)
Č II 159.9(043.2) BATISTIČ, K. Mladi
COBISS.SI-ID 8358985

10.
MAHKOVEC, Špela, 1985-
        Stres pri učiteljih razredne stopnje : diplomsko delo / Špela Mahkovec. - Ljubljana : [Š. Mahkovec], 2010. - 54 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mental stress b) teacher c) duševni stres d) učitelj

159.944.4:37.011.3-051(043.2)
Č II 159.9(043.2) MAHKOVEC, Š. Stres
COBISS.SI-ID 8357449

11.
ŠIROK, Tina, 1979-
        Pomen pravilnega ravnanja na gibalni razvoj otroka = The influence of handling on child's motor development : diplomsko delo / Tina Širok. - Ljubljana : [T. Širok], 2010. - 66 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) motor development b) motion c) child development d) gibalni razvoj e) gibanje f) razvoj otroka

159.943(043.2)
Č II 159.9(043.2) ŠIROK, T. Pomen
COBISS.SI-ID 8353097


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


12.
PUSTINEK, Suzana
        Demografske značilnosti fare Šentilj pod Turjakom : diplomsko delo / Suzana Pustinek. - Ljubljana : [S. Pustinek], 2010. - XI, 85, [7] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) local studies b) demography c) domoznanstvo d) demografija e) Šentilj pod Turjakom f) demografske značilnosti

314(043.2)
Č II 3(043.2) PUSTINEK, S. Demografske
COBISS.SI-ID 8309833


34/35


13.
        NASILJE v družini : kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki problemi / [uredila Anton Dvoršek, Liljana Selinšek]. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede : Pravna fakulteta, 2010 ([Ljubljana] : Tipografija). - 146 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-6821-01-8 (Fakulteta za varnostne vede)
a) family b) violence c) sexual offence d) social service e) družina f) nasilje g) spolni prestopek h) socialna služba

343.62(082)
343 NASILJE
COBISS.SI-ID 250631936


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


14.
KONFERENCA o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu (2010 ; Ljubljana)
        Razvoj predloga slovenske nacionalne strategije na področju brezdomstva / Konferenca o socialni izključenosti, revščini in brezdomstvu, Ljubljana, 16.-18. junija 2010 ; [uredila Bojan Dekleva in Špela Razpotnik]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2010. - 92 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-253-049-5 (Pedagoška fakulteta)
a) socially handicapped - conference b) poverty c) marginal d) socialno prizadeti - konferenca e) revščina f) marginalec g) brezdomci h) družbena izključenost i) marginalne skupine j) zborniki

364.682.42(497.4)(082)
316.344.7-058.51(497.4)(082)
36 KONFERENCA o socialni
COBISS.SI-ID 251306496


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


15.
KRANJC, Irena, 1978-
        Stanovanjske skupnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju na Nizozemskem in v Sloveniji : diplomsko delo / Irena Kranjc. - Ljubljana : [I. Kranjc], 2010. - IV, 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) adult c) housing d) duševno prizadeti e) odrasli f) stanovanje g) stanovanjske skupnosti

364.65-056.313(043.2)
Č II 36(043.2) KRANJC, I. Stanovanjske
COBISS.SI-ID 8351561


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


16.
BRVAR, Roman
        Dotik znanja : slepi in slabovidni učenci v inkluzivni šoli / Roman Brvar ; [risbe Miha Brvar, Brigira Kozler-Kosi ; fotografije Jaka Bregar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010

ISBN 978-961-241-435-1
a) visually handicapped - blind b) integration c) curriculum d) primary school e) slabovidni - slepi f) integracija g) kurikulum h) osnovna šola i) inkluzija

376-056.262-053.2
II 376.1-056.262 BRVAR, R. Dotik znanja
COBISS.SI-ID 250933248

17.
BYRON, Tanya
        Moj otrok po moje : ustvarite pozitiven vzorec starševstva po meri svojega otroka / Tanya Byron ; [prevedla Dora Mali]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 231 str. ; 24 cm

Prevod dela: Your child, your way. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-259-077-2
a) child rearing - reference book b) family education c) nega otroka - priročnik d) družinska vzgoja

37.018.1(035)
159.922.7(035)
159.922.7 BYRON, T. Moj otrok
COBISS.SI-ID 250594304

18.
HODNIK Čadež, Tatjana
        Mlinček. Vadnica za matematiko za 1. razred osnovne šole / Tatjana Hodnik Čadež, Simona Knez ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv.
ISBN 978-961-241-429-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 373.32.016:51 HODNIK Čadež, T. Mlinček; Vadnica
COBISS.SI-ID 250707200

19.
INTERNATIONAL Organization for Science and Technology Education. Symposium (14 ; 2010 ; Bled)
        Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program / XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia ; [editors Borut Lazar, Slavko Dolinšek]. - Ljubljana : Institute for Innovation and Development of University, 2010. - 113 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 978-961-92882-0-7
a) science education - conference b) engineering c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - konferenca d) tehnika

37:62(082)
62:37(082)
001:37(082)
II 37.01 INTERNATIONAL Socio-cultural
COBISS.SI-ID 251348480

20.
INTERNATIONAL Organization for Science and Technology Education. Symposium (14 ; 2010 ; Bled)
        Socio-cultural and human values in science and technology education [Elektronski vir] : proceedings / XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia ; editors Borut Lazar, Robert Reinhardt. - El. knjiga. - Ljubljana : Institute for Innovation and Development of University, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-961-92882-1-4
a) science education - conference b) engineering c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - konferenca d) tehnika

37:62(082)(086.034.44)
001:37(082)(086.034.44)
cdr 37.01 INTERNATIONAL Socio-cultural
COBISS.SI-ID 251413760

21.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Mlinček. Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole / Tatjana Kokalj ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 89 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv.
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076.1)
II 373.32.016:003 KOKALJ, T. Mlinček; Vadnica
COBISS.SI-ID 251068416

22.
KURNIK, Zdravko
        Posebne metode rješavanja matematičkih problema / Zdravko Kurnik. - 1. izd. - Zagreb : Element, 2010. - 226 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Metodika nastave matematike)

Bibliografija: str. 225-226
ISBN 978-953-197-502-5
a) mathematics b) problem solving c) teaching method d) matematika e) reševanje problemov f) didaktična metoda

371.3:51
51:371.3 KURNIK, Z. Posebne
COBISS.SI-ID 8329545

23.
PAVLEKOVIĆ, Margita
        Matematika i nadareni učenici : razvoj kurikula na učiteljskim studijima za prepoznavanje, izobrazbu i podršku darovitih učenika = [Mathematics and gifted pupils : development of teacher studies curricula for recognition, education and support of gifted pupils] / Margita Pavleković. - 1. izd. - Zagreb : Element, 2009. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-953-197-567-4
a) gifted b) mathematics c) teacher education d) nadarjeni e) matematika f) izobraževanje učiteljev

51:37.042.2
51:371.3 PAVLEKOVIĆ, M. Matematika
COBISS.SI-ID 8329033

24.
PAVLEKOVIĆ, Margita
        Metodika nastave matematike s informatikom. I / Margita Pavleković ; [karikature Krunoslav Sili]. - 3. izd. - Zagreb : Element, 2008. - 307 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 304-305
ISBN 978-953-197-552-0
a) mathematics b) teaching method c) primary school d) matematika e) didaktična metoda f) osnovna šola

371.3:51
51:371.3 PAVLEKOVIĆ, M. Metodika
COBISS.SI-ID 8329801

25.
PAVLEKOVIĆ, Margita
        Metodika nastave matematike s informatikom. II / Margita Pavleković ; [karikature Krunoslav Sili]. - Zagreb : Element, 1999. - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-197-118-8
a) mathematics b) teaching method c) educational software d) matematika e) didaktična metoda f) didaktična programska oprema g) Mathematica (programski paket)

371.3:51
51:371.3 PAVLEKOVIĆ, M. Metodika
COBISS.SI-ID 8331081

26.
        POGLEDI : humanistika in družboslovje v prostoru in času / urednik Dušan Nečak ; [prevajalec povzetkov Dean DeVos]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 279 str. ; 23 cm

300 izv. broš., 250 izv. trda vezava. - Bibliografija pri nekaterih, povzetek in abstract pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-237-345-0 (trda vezava) ISBN 978-961-237-350-4 (broš.)
a) humanities b) social studies c) humanistične študije d) družboslovne študije e) filozofska fakulteta

378
378 POGLEDI
COBISS.SI-ID 250015488

27.
        SLOVENŠČINA 2 : s slikanico na rami. [Delovni zvezek za jezik in književnost v drugem rezredu osnovne šole] / Vida Medved Udovič ... [et al.] ; [ilustratorji Polona Lovšin ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-01-1349-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 2 Del. zvezek
COBISS.SI-ID 251159296

28.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovna vzgoja 6 : učbenik za likovno vzgojo v šestem razredu osnovne šole / Beatriz Tomšič Čerkez ; [ilustracije in slikovni material arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-01-0729-3
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

37.015.31:7(075.2)
II 7 TOMŠIČ-Čerkez, B. Likovna vzgoja 6
COBISS.SI-ID 250986496


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


29.
BAJŽELJ, Tanja, 1984-
        Socialno učenje v osnovni šoli : diplomsko delo / Tanja Bajželj. - Ljubljana : [T. Bajželj], 2010. - 222 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 137-142. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social learning b) moral education c) social development d) socialno učenje e) moralna vzgoja f) družbeni razvoj g) socialne kompetence

37.06(043.2)
Č II 37(043.2) BAJŽELJ, T. Socialno
COBISS.SI-ID 8363081

30.
BREMEC Cigoj, Nejta, 1984-
        Uporaba programa za izdelavo miselnih vzorcev v šoli : diplomsko delo = Use of a programme for making mind maps in school : graduation thesis / Nejta Bremec Cigoj. - Ljubljana : [N. Bremec Cigoj], 2010. - VIII, 51 str., XIII : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. I-II. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) educational software b) teaching method c) didaktična programska oprema d) didaktična metoda e) didaktična načela f) miselni vzorci

37.091.3(043.2)
Č II 371.3(043.2) BREMEC CIGOJ Uporaba
COBISS.SI-ID 8362057

31.
CENTA, Rebeka, 1986-
        Učitelj in njegovo prepoznavanje nesprejetega učenca v razredu : diplomsko delo / Centa Rebeka. - Ljubljana : [R. Centa], 2010. - 110 str., [2] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) socialization b) interpersonal relations c) peer group d) socializacija e) medosebni odnosi f) vrstniki

37.06(043.2)
Č II 37(043.2) CENTA, R. Učitelj
COBISS.SI-ID 8336969

32.
COTIČ, Tina, 1979-
        Uporaba računalnika v tretji triadi osnovne šole : diplomsko delo / Tina Cotič. - Ljubljana : [T. Cotič], 2010. - 46 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) didactic use of computer b) primary school c) didaktična uporaba računalnika d) osnovna šola e) IKT

37.091.33:004.4(043.2)
Č II 371.3(043.2) COTIČ, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 8360521

33.
KNEZ, Petra, 1986-
        Hrup v razredu : motilni dejavnik učenja in učne uspešnosti : diplomsko delo / Petra Knez. - Ljubljana : [P. Knez], 2010. - 50 str., [51] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 47-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) uproar b) learning c) achievement gain d) nemirnost e) učenje f) šolska uspešnost g) hrup h) zvok i) učna uspešnost

37.011.3:331.432.6(043.2)
Č II 373.3(043.2) KNEZ, P. Hrup
COBISS.SI-ID 8365897

34.
RUSTJA, Irena, 1986-
        Vprašanje (ne)varnosti na doživljajsko-pedagoških projektih : diplomsko delo / Irena Rustja. - Ljubljana : [I. Rustja], 2010. - IV, 100 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) safety b) open air activities c) varnost d) dejavnosti na prostem e) doživljajska pedagogika

37.015(043.2)
Č II 37(043.2) RUSTJA, I. Vprašanje
COBISS.SI-ID 8323145

35.
STENIČNIK, Peter, 1976-
        Nove dimenzije očetovstva = New dimensions of fatherhood : diplomsko delo / Peter Steničnik. - Ljubljana : [P. Steničnik], 2010. - VII, 94 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) father-child relation b) family c) odnos med očetom in otrokom d) družina e) očetovstvo f) vloga očeta g) odsotni oče

37(043.2)
347.63:316.346.2-055.1(043.2)
Č II 37(043.2) STENIČNIK, P. Nove dimenzije
COBISS.SI-ID 8359753

36.
ŠKONDRIČ, Valentina, 1974-
        Vključevanje joge v specialno pedagoško obravnavo učenca z bralno-napisovalnimi težavami : diplomsko delo / Valentina Škondrič. - Ljubljana : [V. Škondrič], 2010. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) motion c) učne težave d) gibanje e) joga f) opismenjevanje

37.015:233-852.5Y(043.2)
Č II 79(043.2) ŠKONDRIČ, V. Vključevanje
COBISS.SI-ID 8354121

37.
URH, Metka, 1970-
        Vloga učiteljev razrednega pouka pri delu z nadarjenimi učenci : diplomsko delo / Metka Urh. - Ljubljana : [M. Urh], 2010. - 69 str., [19] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; The role of primary teacher when working with gifted pupils. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) intelligence c) teacher role d) nadarjeni e) inteligentnost f) vloga učitelja

37.011.3-051:159.922.76-056.45(043.2)
Č II 371.2(043.2) URH, M. Vloga
COBISS.SI-ID 8318537

38.
VATOVEC, Mitja, 1986-
        Opismenjevanje za izdelavo video gradiv : diplomsko delo / Mitja Vatovec. - Ljubljana : [M. Vatovec], 2010. - IV, 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) video tečaj f) video gradiva

37.091.3(043.2)
Č II 371.3(043.2) VATOVEC, M. Opismenjevanje
COBISS.SI-ID 8361033


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


39.
        COMPETENCIES for educators in citizenship education and the development of identity in first & second cycle programmes / Justin Rami ... [et al.] ; [edited by Alistair Ross]. - London : CiCe Central Coordination Unit, 2006. - Zv. <-2> : ilustr. ; 21 cm. - (CiCe guidelines, ISSN 1741-6353 ; 6)

Bibliografija: str. 20-21. - Dosedanja vsebina: Zv. 2.-2006.-21 str.
ISBN 1-899764-72-0
a) civics b) identity c) teacher role d) državljanska vzgoja e) identiteta f) vloga učitelja

37.091
371 COMPETENCIES
COBISS.SI-ID 8356681

40.
CONFERENCE of Ministers of Education. Session (23 ; 2010 ; Ljubljana)
        Education for sustainable democratic societies : the role of teachers = L'éducation pour une société démocratique durable : le rôle des enseignants / 23rd Session of the Council of Europe Standing Conference of Ministers of Education, Ljubljana, Slovenia, 4-5 June 2010 = 23e Session de la Conférence permanente du Conseil del l'Europe des Ministres de l'Education, Ljubljana, Slovénie, 4-5 juin 2010. - Strasbourg : Council of europe, 2010. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) aims of education b) democracy c) vzgojni cilji d) demokracija

37.091
II 371 CONFERENCE Education
COBISS.SI-ID 8322633

41.
        DEVELOPING practice-based research for co-operation and co-operative learning / Richard Etienne ... [et al.]. - London : Cice Central Coordination Unit, 2006. - 23 str. ; 21 cm. - (CiCe guides for practice-based research ; 1) (CiCe guidelines, ISSN 1741-6353)

Bibliografija: str. 22-23
ISBN 1-899764-747
a) group work b) learning c) skupinsko delo d) učenje e) sodelovalno učenje

37.091
371 DEVELOPING
COBISS.SI-ID 8357193


371.3


42.
PINTER, Annamaria
        Teaching young language learners / Annamaria Pinter. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XII, 180 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford handbooks for language teachers)

Bibliografija: str. 169-176. - Kazalo
ISBN 0-19-442207-0 ISBN 978-0-19-442207-9
a) language teaching b) early learning c) English language d) jezikovni pouk e) zgodnje učenje f) angleščina

811.111:371.3
Č 159.953 PINTER, A. Teaching
COBISS.SI-ID 35670626


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


43.
FINK, Janja, 1986-
        Vedenjski odziv predšolskih otrok v neposrednem stiku z žuželkami : diplomska naloga / Janja Fink. - Ljubljana : [J. Fink], 2010. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 38-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) activity method d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) aktivna metoda g) žuželke h) predsodki

373.2:565.7(043.2)
Č II 373.2(043.2) FINK, J. Vedenjski
COBISS.SI-ID 8357961

44.
GORJAN, Mojca, 1976-
        Prepoznavanje geometrijskih oblik v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Mojca Gorjan. - Ljubljana : [M. Gorjan], 2010. - XII, 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) geometry c) early learning d) predšolski otrok e) geometrija f) zgodnje učenje

373.2.016:514(043.2)
Č II 373.2(043.2) GORJAN, M. Prepoznavanje
COBISS.SI-ID 8307529

45.
ISKRA, Tadeja, 1985-
        Vpliv materialnih spodbud na plesno ustvarjanje predšolskih otrok : diplomska naloga / Tadeja Iskra. - Ljubljana : [T. Iskra], 2010. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) creativity b) dance c) pre-school child d) ustvarjalnost e) ples f) predšolski otrok g) materialne spodbude

373.2.016:793(043.2)
Č II 373.2(043.2) ISKRA, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 8356425

46.
JERAK, Tjaša, 1986-
        Medkulturnost slovenskih vrtcev : diplomska naloga / Tjaša Jerak. - Ljubljana : [T. Jerak], 2010. - 66 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) equal opportunity b) intercultural education c) pre-school education d) enakost možnosti e) medkulturna vzgoja f) predšolska vzgoja

373.24:37.035(043.2)
Č II 373.2(043.2) JERAK, T. Medkulturnost
COBISS.SI-ID 8363593

47.
KONCUT, Mariza, 1986-
        Opazovanje češnje v vrtcu : diplomska naloga = Observation of cherry tree in kindergarten / Koncut Mariza. - Ljubljana : [Koncut M.], 2010. - 64 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) concept formation d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) predšolski otrok f) oblikovanje pojma g) otroške predstave h) konstruktivizem i) češnje

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) KONCUT, M. Opazovanje
COBISS.SI-ID 8310089

48.
LUNKA, Mateja, 1985-
        Spodbujanje čustvene inteligentnosti pri predšolskem otroku : diplomsko delo / Mateja Lunka. - Ljubljana : [M. Lunka], 2010. - VI, 100 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) affective behaviour b) pre-school child c) čustveno vedenje d) predšolski otrok e) čustvena inteligentnost

373.2:37.015.311(043.2)
Č II 373.2(043.2) LUNKA, M. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 8313161

49.
MAVRIČ, Karmen, 1967-
        Kako sem dobil ime : diplomska naloga / Karmen Mavrič. - Ljubljana : [K. Mavrič], 2010. - VII, 73 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) language c) predšolski otrok d) jezik e) osebno ime f) ljubkovalno ime g) pomen imena

373.2.016:81'373.231(043.2)
Č II 373.2(043.2) MAVRIČ, K. Kako
COBISS.SI-ID 8351049

50.
POGAČNIK, Andreja, 1983-
        Verbalno in neverbalno izražanje s pomočjo didaktične igre "Kako?" : diplomska naloga / Andreja Pogačnik. - Tržič : [A. Pogačnik], 2010. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 45-46. - Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) verbal communication b) non-verbal communication c) pre-school child d) verbalna komunikacija e) neverbalna komunikacija f) predšolski otrok

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) POGAČNIK, A. Verbalno
COBISS.SI-ID 8314441

51.
REPIČ, Špela, 1986-
        Gibanje v otroški risbi : diplomsko delo / Špela Repič. - Ljubljana : [Š. Repič], 2010. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 52-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing b) motion c) creativity d) risanje e) gibanje f) ustvarjalnost g) otroške risbe h) risarske tehnike

373.2.016:74(043.2)
Č II 373.2(043.2) REPIČ, Š. Gibanje
COBISS.SI-ID 8357705

52.
ROZINA, Tanja, 1987-
        Predšolski otroci na kmetiji : diplomska naloga / Tanja Rozina. - Ljubljana : [T. Rozina], 2010. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) early learning d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) zgodnje učenje g) kmetija h) pridelava hrane

373.2:631(043.2)
Č II 373.2(043.2) ROZINA, T. Predšolski
COBISS.SI-ID 8313673

53.
TURUK, Vanda, 1970-
        Od gline do konstrukcijske igrače v vrtcu : diplomska naloga / Vanda Turuk. - Ljubljana : [V. Turuk], 2010. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 80-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) toy c) predšolski otrok d) igrača e) glina f) izdelki

373.2.016:74(043.2)
Č II 373.2(043.2) TURUK, V. Od gline
COBISS.SI-ID 8355913


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


54.
ČELEŠNIK, Nina
        Stališča staršev do vključevanja tujih jezikov v prvo triletje osnovne šole : magistrsko delo / Nina Čelešnik Kozamernik. - Ljubljana : [N. Čelešnik Kozamernik], 2010. - 130 str. : preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 125-130. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) foreign languages b) language teaching c) early learning d) parental attitude e) tuji jeziki f) jezikovni pouk g) zgodnje učenje h) stališče staršev

373.32.016:81'243(043.2)
II 373.3(043.2) ČELEŠNIK KOZAMERN Stališča Č II 373.3(043.2) ČELEŠNIK KOZAMERN Stališča
COBISS.SI-ID 8325961

55.
        DOTIK okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Polona Lovšin ; slikovno gradivo Polona Tepina ... et al.]. - 1. prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0805-4
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 DOTIK 2 II 373.32.016:50 DOTIK 2 učbenik
COBISS.SI-ID 250724864

56.
        KDO bo z nami šel v gozdiček? : berilo 2 : za drugi razred osnovne šole / [sestavile] Jožica Gruden Ciber, Tilka Jamnik, Vida Medved Udovič ; [ilustratorji Jelka Reichman ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 135 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Bibliografija: str. 132-135
ISBN 978-961-01-1321-8
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berilo

373.32.016:82(075.2)
373.32.016:82 KDO BO z nami
COBISS.SI-ID 250064384

57.
MAJHENIČ, Saša
        Kako učenci 3. razreda poznajo živali in rastline na travniku : diplomsko delo / Saša Majhenič. - Ljubljana : [S. Majhenič], 2010. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovna šola e) travnik f) konstruktivizem g) otrokove ideje

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.3(043.2) MAJHENIČ, S. Kako
COBISS.SI-ID 8323657

58.
        MOJE branje - svet in sanje : [berilo za 3. razred devetletne osnovne šole] / [sestavili] Marija Grginič, Vida Medved Udovič, Igor Saksida ; [ilustrirali Mojca Cerjak ... [et al.] ; fotografiral Valentin Casarsa]. - Domžale : Izolit, 2005 ([Ljubljana] : Formatisk). - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Podnasl. naveden na ov. in kolofonu
ISBN 961-6279-23-8 ISBN 961-6279-11-4 !
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berilo

373.32.016:82
II 373.32.016:82 GRGINIČ, M. Moje
COBISS.SI-ID 221740032

59.
VUTE, Rajko
        Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I. : študijsko gradivo : izročki - teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 20 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij

373.32.016:79
II 373.32.016:79(043.2) VUTE, R. Teorija
COBISS.SI-ID 8310345


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


60.
BALAŽIČ, Jasmina, 1984-
        Uporaba mozaika pri reševanju slikarskih problemov na razredni stopnji : diplomsko delo / Jasmina Balažič. - Ljubljana : [J. Balažič], 2010. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 79-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) likovna vzgoja c) mozaik d) likovni problem e) likovno izražanje

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) BALAŽIČ, J. Uporaba
COBISS.SI-ID 8307785

61.
BERKOPEC, Tina
        Odzivi otrok na berilo Jaz pa berem 2 : diplomsko delo / Tina Berkopec. - Ljubljana : [T. Berkopec], 2010. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 114-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading c) teaching objective d) teaching model e) mladinska književnost f) branje g) učni cilj h) didaktični model i) komunikacijski model j) berilo

373.32.016:82(043.2)
Č II 373.3(043.2) BERKOPEC, T. Odzivi
COBISS.SI-ID 8318793

62.
KRMELJ, Romana, 1986-
        Grafične reprezentacije pri pouku matematike na razredni stopnji : diplomsko delo / Romana Krmelj. - Ljubljana : [R. Krmelj], 2010. - X, 126 str., [9] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 123-125. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teaching method c) primary school d) matematika e) didaktična metoda f) osnovna šola g) reprezentacije

373.3:51(043.2)
Č II 51(043.2) KRMELJ, R. Grafične
COBISS.SI-ID 8318281

63.
MATKO, Jerneja, 1982-
        Kako uspešni so petletniki in šestletniki pri povezovanju glasov in črk? : diplomsko delo / Jerneja Matko. - Ljubljana : [J. Matko], 2010. - 85, [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) writing b) pre-reading c) pre-writing d) pisava e) priprave na učenje branja f) priprave na učenje pisanja g) opismenjevanje h) oporajajoča se pismenost i) asociativna zveza glas-črka

373.2.016:003(043.2)
Č II 373.2(043.2) MATKO, J. Kako
COBISS.SI-ID 8312905

64.
MUŠIČ, Petra, 1973-
        Likovne dejavnosti v podaljšanem bivanju v osnovni šoli : diplomsko delo / Petra Mušič. - Ljubljana : [P. Mušič], 2010. - 73 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) graphic arts c) primary school d) likovna vzgoja e) grafika f) osnovna šola g) podaljšano bivanje h) monotipija i) likovni razvoj otrok

373.32.016:73(043.2)
Č II 73/74(043.2) MUŠIČ, P. Likovne
COBISS.SI-ID 8365385

65.
PRIMOŽIČ, Monika, 1986-
        Socialna vključenost nadarjenih učencev v osnovni šoli : diplomsko delo / Monika Primožič. - Ljubljana : [M. Primožič], 2010. - 84 str.,[8] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) social integration c) sociometry d) nadarjeni e) socialna integracija f) sociometrija

373.3:159.924.7(043.2)
Č II 371(043.2) PRIMOŽIČ, M. Socialna
COBISS.SI-ID 8365641

66.
SVETIČIČ, Tina, 1984-
        Matematika in ustvarjalni gib : diplomsko delo / Tina Svetičič. - Ljubljana : [T. Svetičič], 2010. - 90 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) motion c) primary school d) matematika e) gibanje f) osnovna šola g) ustvarjalni gib

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) SVETIČIČ, T. Matematika
COBISS.SI-ID 8317769


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


67.
KARTEN, Toby J.
        Inclusion strategies that work! : research-based methods for the classroom / Toby J. Karten. - 2nd ed. - Thousand Oaks : Corwin, cop. 2010. - XII, 390 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 373-379. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-7937-5 (pbk)
a) backward child b) integration c) teacher role d) otrok s posebnimi potrebami e) integracija f) vloga učitelja g) inkluzija

376.1
II 376.1 KARTEN, T. Inclusion
COBISS.SI-ID 8318025

68.
        TEACHER education for inclusion : changing paradigms and innovative approaches / edited by Chris Forlin. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - XXVI, 259 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-54876-2 (hbk) ISBN 978-0-415-54877-9 (pbk) ISBN 978-0-203-85087-9 (ebk)
a) teacher education b) integration c) backward child d) izobraževanje učiteljev e) integracija f) otrok s posebnimi potrebami g) inkluzija h) refleksija

376
376.1 TEACHER education
COBISS.SI-ID 8315209


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


69.
BRIŠNIK, Nastja, 1986-
        Delo s prostovoljci na področju športa za osebe s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Nastja Brišnik. - Ljubljana : [N. Brišnik], 2010. - 91 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za SRP
a) voluntary work b) sport c) handicapped d) prostovoljno delo e) šport f) prizadeti

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) BRIŠNIK, N. Delo
COBISS.SI-ID 8322889

70.
ČUK, Erika, 1965-
        Analiza napredka mladostnikov s cerebralno paralizo = Progress analysis of adolescents suffering from cerebral palsy : diplomsko delo / Erika Čuk. - Ljubljana : [E. Čuk], 2010. - VII, 113 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cerebral palsy b) motor activity c) socialization d) cerebralna paraliza e) motorika f) socializacija

376(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) ČUK, E. Analiza
COBISS.SI-ID 8353865

71.
KRIŽNAR, Lidija, 1986-
        Analiza znakovnega jezika : diplomsko delo / Lidija Križnar. - Ljubljana : [L. Križnar], 2010. - 96 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) deaf b) sign language c) interpreter d) gluhi e) znakovni jezik f) tolmač

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.263(043.2) KRIŽNAR, L. Analiza
COBISS.SI-ID 8366153

72.
MAUER, Neža, 1982-
        Športno plezanje za osebe s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Neža Mauer. - Ljubljana : [N. Mauer], 2010. - 182 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-113. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) climbing c) otrok s posebnimi potrebami d) alpinizem e) terapevtsko plezanje f) športno plezanje

376:796.012.422(043.2)
Č II 376.1(043.2) MAUER, N. Športno
COBISS.SI-ID 8354377

73.
UHAN, Petra
        Lutke in Downov sindrom : diplomsko delo / Petra Uhan. - Ljubljana : [P. Uhan], 2010. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) self-concept c) lutke d) Downov sindrom e) samopodoba

376.1:688.721(043.2)
Č II 376.1(043.2) UHAN, P. Lutke
COBISS.SI-ID 8319305


378 VISOKO ŠOLSTVO.


74.
ALTBACH, Philip G.
        Trends in global higher education : tracking an academic revolution / Philip G. Altbach, Liz Reisberg, and Laura E. Rumbley. - Chestnut Hill : Boston College, Center for International Higher Education, cop. 2009. - XVI, 253 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 163-179. - Kazalo

378
378 ALTBACH, P. G. Trends
COBISS.SI-ID 8364105


39 ETNOLOGIJA.


75.
PETIŠKA, Eduard
        Stare grške bajke / Eduard Petiška ; [prevedla Kristina Brenkova]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 311 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. Mladinsko leposlovje / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Staré řecké báje a pověsti. - 2.500 izv.
ISBN 978-86-11-17283-5
a) folk art - fairy tale b) ljudska kultura - pravljica c) grška mitologija d) antične pripovedke

398.221(38)(02.053.2)
398 PETIŠKA, E. Stare
COBISS.SI-ID 234036224

76.
STANONIK, Marija
        Zgodovina slovenske slovstvene folklore : od srednjega veka do sodobnosti / Marija Stanonik. - Ljubljana : Slovenska matica, 2009 ([Kranj] : Žnidarič). - 504 str. ; 31 cm

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek
ISBN 978-961-213-194-4
a) folk culture - Slovenia - historiography b) ljudska kultura - Slovenija - zgodovinski pregled c) slovstvena folklora

398:001(497.4)(091)
II 398 STANONIK, M. Zgodovina
COBISS.SI-ID 250374400

77.
        ZA 2 groša fantazije [Zvočni posnetek] : sedem pravljic 7 / izbor pravljic Irena Matko Lukan ; uredila Alenka Veler ; ilustracija Zvonko Čoh. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2010. - 1 CD (44 min, 33 sek) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revij Cicido in Ciciban, junij 2010. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Radiem Študent. - Vsebina: Avizo : Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek ; O rdeči kokoški : irska pravljica / prevedla Kristina Brenkova ; Kako si je koza zgradila bajtico : ruska pravljica / prevedla in priredila Kristina Brenkova ; Štručka : ruska ljudska / prevedla in priredila Anja Štefan ; Lisica in njeni prijatelji : slovenska ljudska / priredila Anja Štefan ; Pastirček : slovenska ljudska / zapisal Jože Benigar ; Pšenica, najlepši cvet : slovenska ljudska / priredila Špela Frlic ; O miški, ki se je preveč smejala : švicarska ljudska / prevedla in priredila Anja Štefan ; Odvizo : Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek
MKZ CD 023 SAZAS
a) fairy tale b) pravljica c) ljudske pravljice

398.2
cd 398 ZA 2 GROŠA
COBISS.SI-ID 10204319


39(043.2) ETNOLOGIJA.


78.
BUKOVEC, Mateja, 1986-
        Ljudsko slovstvo v Suhi krajini : diplomsko delo / Mateja Bukovec. - Ljubljana : [M. Bukovec], 2010. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk culture b) literary genre c) ljudska kultura d) literarna zvrst e) Suha krajina f) ljudsko slovstvo g) ljudsko izročilo

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) BUKOVEC, M. Ljudsko
COBISS.SI-ID 8319049


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


79.
PURGAR, Andrej, 1970-
        Slovenska vojska in varovanje naravne dediščine : diplomsko delo višješolskega študija / Andrej Purgar. - Ljubljana : [A. Purgar], 2010. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-67. - Povzetek ; Summary. - Izobraževalno razvojni zavod Izraz
a) naravna dediščina b) slovenska vojska c) varstvo okolja d) bojevanje e) pitna voda

502/504:355/359(497.4)(043.2)
ZZ II 5(043.2) PURGAR, A. Slovenska
COBISS.SI-ID 8311881


51 MATEMATIKA.


80.
ELEZOVIĆ, Neven
        Linearna algebra : s 58 crteža / Neven Elezović. - 3. izd. - Zagreb : Element, 2006. - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu ov.: Primijenjena matematika. - Bibliografija: str. [202]. - Kazalo
ISBN 953-197-520-5
a) mathematics - exercise b) higher education c) matematika - vaja d) visokošolsko izobraževanje

512
512 ELEZOVIĆ, N. Linearna
COBISS.SI-ID 8336713

81.
ELEZOVIĆ, Neven
        Linearna algebra : zbirka zadataka / Neven Elezović, Andrea Aglić. - 3. izd. - Zagreb : Element, 2006. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu ov.: Primijenjena matematika
ISBN 953-197-521-3
a) mathematics - exercise b) higher education c) matematika - vaja d) visokošolsko izobraževanje

512
512 ELEZOVIĆ, N. Linearna
COBISS.SI-ID 8336457

82.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Mathematica do bruhanja / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2010. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 50 izv.
ISBN 978-961-92523-6-9
a) mathematics b) matematika c) mathematica (računalniški program)

51
II 51 GAŠPERŠIČ, M. Mathematica
COBISS.SI-ID 251307008

83.
GRIFFIN, Harriet
        Elementary theory of numbers / Harriet Griffin. - New York ; Toronto ; London : Mcgraw Hill, 1954. - IX, 203 str. ; 24 cm. - (International Series in Pure and Applied Mathematics)

Bibliografija : str.197-198. - Kazalo
a) mathematics b) matematika c) teorija števil

511
511 GRIFFIN, H. Elementary
COBISS.SI-ID 558088

84.
KOPASIĆ, Mladen
        Matematika 5. Zbirka nalog za matematiko v petem razredu osnovne šole / Mladen Kopasić, Tatjana Robida ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 2 zv. (95; 113 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki)

800 izv.
ISBN 978-961-01-0750-7 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0860-3 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) KOPASIĆ, M. Matematika
COBISS.SI-ID 251092480

85.
KURNIK, Zdravko
        Znanstveni okviri nastave matematike : [analiza, analogija, apstrakcija, dedukcija, generalizacija, indukcija, konkretizacija, sinteza, specijalizacija] / Zdravko Kurnik. - 1. izd. - Zagreb : Element, 2009. - 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Metodika nastave matematike)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 231-232. - Kazalo
ISBN 978-953-197-501-8
a) mathematics b) didactics c) matematika d) didaktika

51:37.091.3
51:371.3 KURNIK, Z. Znanstveni
COBISS.SI-ID 1024004745

86.
        MATHEMATICS in the Austrian-Hungarian empire : proceedings of a symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST / Martina Bečvářová, Christa Binder (eds.). - 1st ed. - Praga : Matfyzpress, cop. 2010. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (History of mathematics ; vol. 41)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-80-7378-114-9
a) mathematics - conference b) matematika - konferenca c) zgodovina matematike d) Avstroogrska monarhija

51(091)
51 MATHEMATICS in the Austrian
COBISS.SI-ID 8315465


51(043.2) MATEMATIKA.


87.
PAHOR Kostanjšek, Kristina, 1977-
        Poučevanje začetne algebre z računalniškimi preglednicami : diplomsko delo / Kristina Pahor Kostanjšek. - Ljubljana : [K. Pahor Kostanjšek], 2010. - IV, 76 str, VIII : preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) teaching method c) matematika d) didaktična metoda e) računalniške preglednice

512:373.3.016(043.2)
Č II 51(043.2) PAHOR KOSTANJŠEK Poučevanje
COBISS.SI-ID 8350793


54 KEMIJA.


88.
DEVETAK, Iztok
        Peti element 8 : učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole / Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-996-1
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) DEVETAK, I. Peti 8
COBISS.SI-ID 250919936


61 MEDICINA.


89.
PLUT, Štefan
        Anatomija in fiziologija človeka. Učbenik / Štefan Plut ; [ilustracije Tomaž Amon ; fotografije arhiv DZS]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 215 str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 215. - Kazalo
ISBN 978-86-341-2962-5
a) human biology - textbook b) secondary education c) humana biologija - učbenik d) srednješolski pouk

611
II 61 PLUT, Š. Anatomija
COBISS.SI-ID 249265408

90.
        PREHRAMBENE navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja / [avtorji Mojca Gabrijelčič Blenkuš ... [et al.] ; prevajalka Breda Zužič Žerjal]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 183 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

500 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov
ISBN 978-961-253-042-6
a) eating habit - Slovenia b) prehrambena navada - Slovenija c) prehrana d) zdravje e) prehrambena kultura f) odrasli

613.2-053.8(497.4)
II 613.2 PREHRAMBENE navade
COBISS.SI-ID 250412032

91.
ROBERTS, Paul, 1961-
        Konec hrane : kriza svetovne živilske industrije / Paul Roberts ; [prevedel Samo Kuščer]. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno v EU). - 423 str. ; 24 cm

Prevod dela: The end of food. - 500 izv. - Bibliografija: str. [424]
ISBN 978-961-00-0727-2
a) food b) hrana c) industrializacija d) varna hrana e) živilska industrija f) zdravstvene posledice g) lakota h) perspektivni razvoj i) globalizacija

614
614 ROBERTS, P. Konec
COBISS.SI-ID 246808832


61(043.2) MEDICINA.


92.
STROPNIK, Klavdija, 1977-
        Didaktični pristop pri obravnavi interdisciplinarne učne vsebine. Aspirin : diplomsko delo / Klavdija Stropnik. - Ljubljana : [K. Stropnik], 2010. - VI, 81 f. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 61-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) chemistry b) kemija c) aspirin d) acetilsalicilna kislina e) naravoslovni dan

615.212:373.5.016(043.2)
Č II 61(043.2) STROPNIK, K. Didaktični
COBISS.SI-ID 8352585


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


93.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje. Cestna vozila : [spletne povezave : podrobna predstavitev delovanja cestnih vozil] / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Blaž Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Cars, trucks and bikes. - 1000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 978-961-251-184-5
a) cestna vozila b) knjige za mladino

62
II 62 PARKER, S. Cestna
COBISS.SI-ID 249230592

94.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje. Energija in moč : [spletne povezave] : [pogled v notranjost energetskih sistemov] / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Energy and power. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 978-961-251-183-8
a) viri energije b) obnovljivi viri c) varčne stavbe d) transport e) knjige za mladino

62
II 62 PARKER, S. Energija
COBISS.SI-ID 249230848

95.
PARKER, Steve, 1952-
        Kako deluje. Zračna plovila : [spletne povezave] : [spoznaj, kako delujejo leteči stroji] / Steve Parker ; ilustriral Alex Pang ; [prevod Blaž Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 40 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: How it works. Aircraft. - 1000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 978-961-251-185-2
a) letala b) knjige za mladino

62
II 62 PARKER, S. Zračna
COBISS.SI-ID 249231104


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


96.
        OBVLADAJMO podnebne spremembe - uporabimo les / [prevod Zdenka Steblovnik Župan]. - Ljubljana : Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma : Liberalna akademija : Ekološki forum LDS : Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe ; Bruxelles : Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 88 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tackle climate change: use wood. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 86
ISBN 978-961-6616-07-2 (Liberalna akademija)
a) environmental protection b) varstvo okolja c) klimatske spremembe d) les e) uporaba f) reckliranje

63
63 OBVLADAJMO
COBISS.SI-ID 250594816

97.
ZAUNER, Georg
        Listavci : spoznavanje in določanje listavcev v naravi in nasadih / Georg Zauner ; [prevedla Stanka Rendla]. - Slovenska izd., ponatis. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2005 (Ljubljana : Delo). - 63 str. : barvne ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Sprehodi v naravo)

Prevod dela: Laubbäume. - Ov. nasl. - Podatek o ponatisu v CIP-u. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 961-231-186-2
a) botany b) botanika c) listavci

63:58
63 ZAUNER, G. Listavci
COBISS.SI-ID 217492736


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


98.
        The SPHERE of fine arts : the spirit of internationalization in Finnish fine arts education / edited by Pia-Maria Lausas. - Tornio : ARENE Fine Arts Division, cop. 2009. - 103 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Series A : reports and research papers / Kemi-Tornio University of Applied Sciences, ISSN 1236-0570 ; 4/2009)

Bibliografija: str. 44-45
ISBN 978-952-9785-83-4
a) fine arts - Finland b) likovna umetnost - Finska c) globalizacija d) večkulturnost

7(480)
7 The SPHERE of fine
COBISS.SI-ID 8323401


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


99.
STANOJEVIĆ Suwa, Nuša, 1984-
        Popart : diplomsko delo / Nuša Stanojević Suwa. - Ljubljana : [N. Stanojević Suwa], 2010. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 68-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) popart d) kubizem e) dadaizem f) abstraktna umetnost

7(043.2)
Č II 7(043.2) STANOJEVIĆ SUWA Popart
COBISS.SI-ID 8320329

100.
ZORE, Maja
        Portret v grafiki : diplomsko delo / Maja Zore. - Ljubljana : [M. Zore], 2010. - 137 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 131-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) portret d) portretisti

7.041.5:76(043.2)
76:7.041.5(043.2)
Č II 7(043.2) ZORE, M. Portret
COBISS.SI-ID 8323913


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


101.
MAJSKI salon (2010 ; Slovenj Gradec)
        Prehojena pot : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov / Majski salon 2010, Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, od 21. maja do 22. junija 2010 ; [besedilo Marko Košan, Peter Vernik]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2010. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

600 izv. - Razstavljalo je okrog 150 umetnikov
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava

75
II 75 MAJSKI SALON Prehojena pot
COBISS.SI-ID 64865537

102.
MRŠNIK, Ivo
        Odsevi zavesti : risbe in grafike = Reflections of consciousness : drawings & prints / Ivo Mršnik ; [besedila Petja Grafenauer, Jožef Muhovič ; prevodi Rawley Grau, Sunčan Stone ; fotografija Boris Gaberščik ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 168 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Vzpor. besedilo v angl.
ISBN 978-961-6229-31-9
a) Mršnik, Ivo (1939-) b) graphic arts c) grafika

75
75 MRŠNIK, I. Odsevi
COBISS.SI-ID 251314944


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


103.
KAPŠ, Romana
        Ranljivost slikarskih površin - informel : diplomsko delo / Romana Kapš. - Ljubljana : [R. Kapš], 2010. - 75 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) informel d) abstraktna umetnost

75(043.2)
Č II 75(043.2) KAPŠ, R. Ranljivost
COBISS.SI-ID 8309577

104.
STANIŠIČ, Katja, 1983-
        Človeška figura kot naravni element v kiparstvu : diplomsko delo / Katja Stanišič. - Ljubljana : [K. Stanišič], 2010. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko. - Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Abstract
a) sculpture b) kiparstvo c) naravni materiali d) človeška figura

73(043.2)
Č II 73/74(043.2) STANIŠIČ, K. Človeška
COBISS.SI-ID 8359497


73/76+77


105.
BRUMEN-Čop, Andrej
        Andrej Brumen-Čop : slike = paintings : 1997-2002 : [Umetnostna galerija Maribor, Razstavni salon Rotovž, december, December 2002 - januar, January 2003] / [besedili Meta Gabršek Prosenc, Nadja Zgonik ; fotografije Boris Gaberščik ; prevod Erica Johnson Debeljak]. - Maribor : Umetnostna galerija, 2002 ([Ljubljana] : Grafos). - 58 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi podnasl. naveden v kolofonu. - Besedilo v slov. in angl. prevod. - 700 izv. - Bibliografija: str. 56-58
ISBN 961-238-155-0
a) fine arts b) likovna umetnost c) slovensko slikarstvo d) osebne razstave

75(497.4):929 Brumen-Čop A.
75 BRUMEN-ČOP, A. Andrej Brumen-Čop
COBISS.SI-ID 121342464


73/77


106.
BIENALE otroške keramike Terra mystica (3 ; 2010 ; Koper) [Tretji]
        3. bienale otroške keramike Terra mystica / [tekst Dragica Čadež Lapajne ; prevod Sonja Maier ; fotografije Vasja Nanut]. - Koper : Društvo likovnih pedagogov Primorja, 2010. - [35] str. : ilustr. ; 22 x 26 cm

ISBN 978-961-92550-1-8
a) pottery - exhibition b) lončarstvo - razstava c) keramika

738-053.2(497.4-15)"20"(083.824)
73/74 BIENALE otroške 3. bienale
COBISS.SI-ID 250516224


78 GLASBA.


107.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 6 : glasbeno popotovanje skozi čas. Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne šole [Dva medija] / Albinca Pesek ; ilustracije Mojca Sekulič Fo ; fotografije Andrej Colja ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz) 142 str. : ilustr., note ; 30 cm 2 CD-ja ; 12 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-271-023-1
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)(076)
II 78 PESEK, A. Glasba 6 del. zv. cd 78 PESEK, A. Glasba 6
COBISS.SI-ID 251032064

108.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 9. Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne šole [Dva medija] / Albinca Pesek ; ilustracije Mojca Sekulič Fo ; fotografije Ana Haberman ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Brezovica] : Mond grafika) 159 str. : ilustr., note ; 30 cm 2 CD-ja ; 12 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-271-000-2
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)(076)
II 78 PESEK, A. Glasba 9 cdr 78 PESEK, A. Glasba 9
COBISS.SI-ID 250714880

109.
VOGLAR, Mira
        Kahlica bahlica / Mira Voglar ; ilustriral Danijel Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 55 str. : ilustr., note ; 27 cm + 1 CD

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1334-8
a) otroške pesmi b) pravljice c) note

78
II 78 VOGLAR, M. Kahlica cd 78 VOGLAR, M. Kahlica
COBISS.SI-ID 250947584


791/792


110.
VRDLOVEC, Zdenko
        Zgodovina slovenskega filma / Zdenko Vrdlovec ; [fotografije Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije ... et al.]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - 336 str. : fotogr. ; 24 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 330-335
ISBN 978-961-261-140-8
a) film - Slovenia - historiography b) film - Slovenija - zgodovinski pregled

791(497.4)(091)
79 VRDLOVEC, Z. Zgodovina
COBISS.SI-ID 250333440


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


111.
        THEATRE for children - artistic phenomenon : a collection of papers. Volume 1 = Pozorište za decu - umetnički fenomen : zbornik radova. Knjiga 1 / edited by, priredili Henryk Jurkowski, Miroslav Radonjić. - Subotica : Open University = Otvoreni univerzitet : International festival of children's theatres = Međunarodni festival pozorišta za decu ; Novi Sad : Theatre Museum of Vojvodina = Pozorišni muzej Vojvodine, 2010. - 154 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Aesthetics of theatre for children series ; vol. 5 = Biblioteka Estetika teatra za decu ; knj. 5)

Besedilo vzporedno v angl. in srb. jeziku. - 500 izv.
ISBN 978-86-85123-51-1
a) puppetry b) school play c) lutke d) šolsko gledališče

792
792 THEATRE for children
COBISS.SI-ID 8320841


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


112.
POTOKAR, Katja, 1986-
        Vloga lutke v ekološki vzgoji : ko odpadni material spregovori : diplomska naloga / Katja Potokar. - Grosuplje : [K. Potokar], 2010. - 102 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) environmental education c) pre-school child d) lutke e) okoljska vzgoja f) predšolski otrok g) odpadni material h) izdelki

792.97:373.2.016:50(043.2)
Č II 79(043.2) POTOKAR, K. Vloga
COBISS.SI-ID 8333897


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


113.
HRIBAR, Kristina, 1984-
        Intenzivnost in trajanje ur športne vzgoje glede na njihove značilnosti : diplomsko delo / Kristina Hribar. - Ljubljana : [K. Hribar], 2010. - 52 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) vadba f) srčni utrip

796:37.091.3(043.2)
Č II 79(043.2) HRIBAR, K. Intenzivnost
COBISS.SI-ID 8353609

114.
KRNC, Andreja, 1977-
        Materialni pogoji pri športni vzgoji v prvem in drugem triletju : diplomsko delo / Andreja Krnc. - Ljubljana : [A. Krnc], 2010. - VIII, 61 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 50-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) sports equipment c) primary school d) športna vzgoja e) športna oprema f) osnovna šola g) športni objekti

796:373.3(043.2)
Č II 79(043.2) KRNC, A. Materialni
COBISS.SI-ID 8362825


80/81


115.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 4 : z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih del / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010- (Nova Gorica : Grafika Soča). - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.
Dosedanja vsebina:
Del. 1. - 2010
ISBN 978-961-01-1332-4 (zv. 1)
a) Slovenščina - Vaje za srednje šole

811.163.6(075.3)
II 811.163.6 VOGEL, J. Slovenščina 4
COBISS.SI-ID 251181056


811.111 ANGLEŠČINA.


116.
COYLE, Do, 1952-
        CLIL : content and language integrated learning / Do Coyle, Philip Hood, David Marsh. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2010. - X, 173 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 166-169. - Kazalo
ISBN 978-0-521-11298-7 (hbk) ISBN 978-0-521-13021-9 (pbk)
a) language teaching b) foreign languages c) bilingualism d) integrated course e) jezikovni pouk f) tuji jeziki g) bilingvizem h) integriran pouk

811.111
Č 811.111 COYLE, D. CLIL
COBISS.SI-ID 8312649

117.
MAIDMENT, Stella
        Happy street 2. Delovni zvezek / Stella Maidment in Lorena Roberts. - New ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. - 88 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 optični disk (CD ROM)

ISBN 978-0-19-473277-2 (activity book pack) ISBN 978-0-19-473087-7 (activity book)
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076)
II 811.111 MAIDMENT, S. Happy 2
COBISS.SI-ID 8310857


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


118.
FRELIH, Andreja, 1986-
        Vključevanje glasbe v pouk angleščine : diplomsko delo / Andreja Frelih. - Ljubljana : [A. Frelih], 2010. - V, 77 str., [51] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) language teaching b) music education c) motivation d) jezikovni pouk e) glasbena vzgoja f) motivacija

811.111:78(043.2)
Č II 80(043.2) FRELIH, A. Vključevanje
COBISS.SI-ID 8352841


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


119.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 4 : z besedo do besede : učbenik za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Marjana Hodak, Silva Kastelic ; [ilustrator Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 211 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1327-0
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
811.163.6(075.3) VOGEL, J. Slovenščina 4
COBISS.SI-ID 250706176


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


120.
        ODKRIVAJMO življenje besed 1 : učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol / Lidija Golc ... [et al.] ; [ilustratorji Zvonko Čoh, Matej Kocjan in drugi ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 251 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-1330-0
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk

82(075.3)
82 ODKRIVAJMO 1
COBISS.SI-ID 250636032


82.0


121.
ŠPACAPAN, Adrijana
        Esej na maturi 2011 / Adrijana Špacapan, Zoran Božič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-01-1335-5
a) literature b) secondary education c) literatura d) srednješolski pouk e) eseji f) matura

82.0-4:37.091.27
82 ŠPACAPAN, A. Esej . 2011
COBISS.SI-ID 251185408

122.
        TARAS Kermauner - simpozij : zbornik, oktober 2009 / [uredila Mitja Čander, Sanja Grobovšek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 163 str. ; 21 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-242-286-8
a) literature b) literatura

821.163.6.09Kermauner T.(082)
929Kermauner T.(082)
929 TARAS Kermauner simpozij
COBISS.SI-ID 250539264


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


123.
FERENC, Marijana, 1980-
        Primerjalna analiza motiva Pepelke v različnih kulturah po teoriji B. Bettelheima : diplomska naloga / Marijana Ferenc. - Ljubljana : [M. Ferenc], 2010. - III f., 70 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) psychoanalysis c) pravljica d) psihoanaliza e) Pepelka

82-343:159.964.2(043.2)
Č II 82(043.2) FERENC, M. Primerjalna
COBISS.SI-ID 8355657

124.
MIKLIČ, Bojana, 1984-
        Razumevanje medosebnih odnosov v pravljicah : diplomsko delo / Bojana Miklič. - Ljubljana : [B. Miklič], 2010. - IV, 65 str., XXXI : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) interpersonal relations c) socialization d) pre-school child e) pravljica f) medosebni odnosi g) socializacija h) predšolski otrok

82-343(043.2)
Č II 82(043.2) MIKLIČ, B. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8356169


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


125.
LUNDIN, Anne H., 1944-
        Constructing the canon of children's literature : beyond library walls and ivory towers / Anne Lundin. - New York ; London : Routledge, 2004. - XVIII, 178 str. ; 24 cm. - (Children's literature and culture)

Bibliografija: str. 161-166. - Kazalo
ISBN 0-815-33841-4
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) izbor d) oblikovanje kanona e) literarna kritika

82-93
82-93 LUNDIN, A. Constructing
COBISS.SI-ID 13880377


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


126.
ROTH, Philip, 1933-
        Umirajoča žival / Philip Roth ; iz angleščine prevedel Mirko Napast. - Ljubljana : Sanje, 2009. - 156 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The dying animal
ISBN 978-961-6767-60-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-61-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
821.111(73) ROTH, P. Umirajoča žival
COBISS.SI-ID 247510016


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


127.
FLAUBERT, Gustave
        Slovar splošno priznanih resnic / Gustave Flaubert ; prevedel in spremno besedo napisal Ignac Fock. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 135 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

Prevod dela: Dictionnaire des idées reçues. - 800 izv. - Spremna beseda / Ignac Fock: str. 7-39. - Spremna beseda Katarine Marinčič na prednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-427-6

821.133.1-7
821.133.1.09Flaubert G.
821.133.1 FLAUBERT, G. Slovar
COBISS.SI-ID 250592256


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


128.
KRAJGER, Majda
        Dragi dnevnik : pisma, dnevnik, spomini : pričevanja osebe z Downovim sindromom in njenih sopotnikov / Majda Krajger. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Sekcija za Downov sindrom pri društvu Sožitje, 2010 (Ljubljana : Forma 1). - 148 str. : ilustr., fotogr. ; 23 cm

700 izv.
ISBN 978-961-6828-00-0
a) Down's syndrome b) Downov sindrom c) pisma d) dnevniki e) mongoloidnost

821.163.6-94
821.163.6 KRAJGER, M. Dragi
COBISS.SI-ID 250338304

129.
        SREČA se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole / [sestavili] Berta Golob ... [et al.] ; [ilustratorji Damijan Stepančič ... [et al.] ; slikovno gradivo Robert Balen, arhiv MKZ]. - 1. prenovljena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 199 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Lahki učbeniki)

2.500 izv. - Kazali
ISBN 978-961-01-0831-3
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk

821.163.6(075.2)
821.163.6(075.2) SREČA
COBISS.SI-ID 244971520

130.
ZUPAN, Dim
        Zgodba nekega Hektorja. Hektor in male ljubezni / Dim Zupan ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - Ljubljana : Mladika, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 57 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Hektor / Mladika)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-205-153-2

821.163.6
821.163.6 ZUPAN, D. Zgodba
COBISS.SI-ID 248526592


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


131.
GROZNIK, Mateja, 1976-
        Mladinska ustvarjalnost Matee Reba : diplomsko delo / Mateja Groznik. - Ljubljana : [M. Groznik], 2010. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) mladinska književnost d) slikanica

821.163.6-93(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) GROZNIK, M. Mladinska
COBISS.SI-ID 8314185

132.
PODGORŠEK, Urška, 1984-
        Avtobiografska mladinska književnost : diplomsko delo / Urška Podgoršek. - Slovenj Gradec : [U. Podgoršek], 2010. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) avtobiografije

821.163.6-93(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) PODGORŠEK, U. Avtobiografska
COBISS.SI-ID 8313929


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


133.
MIRJANIĆ, Anita
        Družba smo mi 5. Delovni zvezek za družbo v petem razredu osnovne šole / Anita Mirjanić ; [ilustracije Nina Lovišček, Marko Kočevar ; fotografije Aerodrom Ljubljana ... [et al.] ; zemljevidi Monde Neuf, Janez Kotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] f. pril. z nalepkami

2.000 izv.
ISBN 978-961-209-957-2
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(075.2)
II 908(075.2) MIRJANIĆ, A. Družba 5
COBISS.SI-ID 250969344

134.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Slovenija 2 : geografija za 4. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Mateja Rihtaršič ; ilustracije Gregor Markelj ; fotografije Andreja Senegačnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 134 str. : ilustr. ; 29 cm

5000 izv. - Bibliografija: str. 131-134
ISBN 978-961-241-426-9
a) geography - textbook b) secondary education c) geografija - učbenik d) srednješolski pouk

913(497.4)(075.3)
II 908(075.3) SENEGAČNIK, J. Slovenija 2
COBISS.SI-ID 250483456


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


135.
KHAM, Boris
        Viljem Ogrinc, Ivan Tomec, Pavel Kunaver v slovenski astronomiji : [prispevek slovenski samobitnosti] / [besedilo, fotografije] Boris Kham in Marijan Prosen. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svet naravoslovja)

Dodatek k nasl. naveden na str. 1. - Na ov. tudi: Trojni prispevek slovenskemu naravoslovju. - 300 izv. - Bibliografija: str. 47
ISBN 978-961-6746-29-8
a) astronomy b) astronomija c) slovenski astronomi

929Ogrinc V.
929Tomec I.
929Kunaver P.
52(497.4)(091)
52 KHAM, B. Viljem Ogrinc
COBISS.SI-ID 250688512

136.
PAHOR, Boris
        Sončna ura : pisemska korespondenca Borisa Pahorja in Marije Žagar (1961-1996) / uredila in opombe napisala Urška Perenič. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010. - 432 str. : portr. ; 25 cm

Opombe na dnu str.
ISBN 978-961-213-197-5
a) Pahor, Boris (1913-) - Pisma - 1961-1996 b) Žagar, Marija (1921-1998) - Pisma - 1961-1996

929Pahor B.
929 PAHOR, B. Sončna
COBISS.SI-ID 251129344

137.
SIRC, Ljubo
        Dolgo življenje po smrtni obsodbi / Ljubo Sirc ; [fotografije osebni arhiv Ljuba Sirca, Charles Green, Muzej novejše zgodovine]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2010. - 618 str. : fotogr. ; 25 cm

Knjigi na pot / Stane Granda, Andreja Valič: str. 5. - O avtorju: str. 603-604. - Kazalo
ISBN 978-961-91439-7-1
a) Sirc, Ljubo (1920-) b) komunizem c) disidenti d) politični procesi e) Nagodetov proces f) spomini

929Sirc L.
929 SIRC, L. Dolgo
COBISS.SI-ID 250368000


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO