COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


avgust004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
        NOVEL developments in web-based learning technologies : tools for modern teaching / [edited by] Nikos Karacapilidis. - Hershey ; New York : Information Science Reference, cop. 2010. - XXVIII, 401 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-60566-938-0 (hardcover) ISBN 978-1-60566-939-7 (ebook)
a) educational technology b) didactic use of computer c) izobraževalna tehnologija d) didaktična uporaba računalnika e) internet f) spletno učenje g) e-učenje h) socialna omrežja

004:37.018.43
II 004 NOVEL
COBISS.SI-ID 8407625


02


2.
ZAID, Gabriel
        So many books / by Gabriel Zaid ; translated by Natasha Wimmer. - London : Sort Of Books, 2004. - 144 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 0-9542217-8-8 (hbk)
a) publishing industry b) book c) reading d) založništvo e) knjiga f) branje g) knjige h) založbe i) založniki

028
028 ZAID, G. So many
COBISS.SI-ID 14507067


084.11+087.5


3.
ŠKOBERNE, Biljana
        Soline / besedilo Biljana Škoberne ; ilustracije Nataša Vertelj. - 1. izd. - Tržič : Loreda, 2010 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Vitez). - [41] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Polžki)

Ilustr. na spojni listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-92894-0-2
a) solinarstvo b) knjige za otroke

087.5
502/504 ŠKOBERNE, B. Soline
COBISS.SI-ID 251550464


1 FILOZOFIJA.


4.
FERRUCCI, Piero
        Kdo sem in kaj lahko postanem / Piero Ferrucci ; [predgovor k slovenskemu prevodu Pierro Ferrucci, predgovor k izvirniku Laura Huxley ; prevod Barbara Novak Škarja, Rožana Grdina, Suzana Rebolj]. - Ljubljana : CDK - Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 268 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: What we may be. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Knjigi na pot / Rožana, Suzana in Barbara: str. 10. - Predgovor k angleški izdaji knjige / Laura Archera Huxley: str. 13-15. - Bibliografija: str. 265-268
ISBN 961-90072-8-X ISBN 961-90072-8-0 ! ISBN 978-961-90072-8-0
a) psychology b) psihologija c) psihološki nasveti

159.92
159.9 FERRUCCI, P. Kdo sem
COBISS.SI-ID 228838912

5.
FERRUCCI, Piero
        Lepota in duša : kako doživetje lepega spreminja naše življenje / Piero Ferrucci ; [prevod Marta Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : CDK, Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 219 str. ; 25 cm

Prevod dela: La bellezza e l'anima. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Marta Kralj: str. 7. - Bibliografija: str. 211-[220]
ISBN 978-961-6714-05-1
a) aesthetics b) estetika c) lepota

111.85:159.9
111.852 FERRUCCI, P. Lepota
COBISS.SI-ID 250899456

6.
FERRUCCI, Piero
        Moč prijaznosti : nepričakovane prednosti sočutnega življenja / Piero Ferrucci ; [prevod Barbara Škarja]. - 1. izd. - Ljubljana : CDK - Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2007 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 203 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 191-200
ISBN 978-961-6714-00-6
a) interpersonal relations b) empathy c) kindness d) medosebni odnosi e) empatija f) prijaznost

159.9.019.4
159.9 FERRUCCI, P. Moč prijaznosti
COBISS.SI-ID 236038144

7.
KARBA, Pavla
        Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8 : učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko v osmem razredu osnovne šole / Pavla Karba, Nataša Jesenko ; [ilustracije in slikovno gradivo arhiv MKZ ... [et al.] ; prevodi angleških besedil Deks, Valentina Praprotnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na hrbtu ov.: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8 - učbenik. - 1.300 izv.
ISBN 978-961-01-0746-0
a) civics - textbook b) primary education c) državljanska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) domovinska vzgoja

3(075.2)
37.017.4(075.2)
17(075.2)
II 17 KARBA, P. Državljanska
COBISS.SI-ID 251717632


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
BRIZENDINE, Louann, 1952-
        Ženski možgani / Louann Brizendine ; prevedla Lili Potpara. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 255 str. ; 24 cm

Prevod dela: The female brain. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 199-249. - Kazalo
ISBN 978-961-241-182-4
a) neurophysiology b) brain c) sex difference d) nevrofiziologija e) možgani f) spolna razlika g) nevrolpsihologija h) endokrinologija i) spolni hormoni j) psihologija spolov k) vedenje l) čustva m) mišljenje n) odnosi med spoloma

159.92
159.92 BRIZENDINE, L. Ženski
COBISS.SI-ID 245157632

9.
BROOKS-Gunn, Jeanne
        First-year maternal employment and child development in the first 7 years / Jeanne Brooks-Gunn, Wen-Jui Han, and Jane Waldfogel. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2010. - X, 147 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X ; serial no. 296, vol. 75, no. 2, 2010)

Hrbtni nasl.: First-year maternal employment. - Bibliografija: str. 130-142
a) working mother b) child development c) zaposlena mati d) razvoj otroka

159.922.7
159.922.7 BROOKS-GUNN, J. First-year
COBISS.SI-ID 8407881

10.
REEVE, Johnmarshall
        Razumijevanje motivacije i emocija / Johnmarshall Reeve ; [prijevod Valerija Križanić, Ivona Grgurinović, Sunčana Laketa]. - 4. izd. - Jastrebarsko : Slap, 2010. - VII, 568 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Understanding motivation and emotion. - Bibliografija: str. 465-536. - Kazali
ISBN 978-953-191-553-3

159.9
159.9 REEVE, J. Razumijevanje
COBISS.SI-ID 8406857

11.
WEGERIF, Rupert, 1959-
        Mind expanding : teaching for thinking and creativity in primary education / Rupert Wegerif. - Maidenhead : Open University Press, 2010. - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 158-163. - Kazalo
ISBN 978-0-33-523373-1 (pb) ISBN 0-33-523373-2 (pb) ISBN 978-0-33-523374-8 (hb) ISBN 0-33-523374-0 (hb)
a) creativity b) thinking c) teaching d) ustvarjalnost e) mišljenje f) pouk

159.954
159.954 WEGERIF, R. Mind
COBISS.SI-ID 8414281


3 DRUŽBENE VEDE


12.
FLORIDA, Richard L.
        Vzpon ustvarjalnega razreda : in kako ta spreminja delo, prosti čas, skupnost in vsakodnevno življenje / Richard Florida ; [prevod Stanko Blatnik]. - Velenje : IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, 2005 (Velenje : Eurograf). - 423 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Prevod dela: The rise of the creative class. - Uredil, odgovorni urednik, za izdajatelja: Stanko Blatnik --> v kolofonu. - Bibliografija: str. 388-390. - Opombe z bibliografijo: str. 392-420
ISBN 961-91632-0-6
a) creativity b) leisure c) community d) labour market e) ustvarjalnost f) prosti čas g) skupnost h) delovni trg i) življenje j) gospodarstvo k) družbeni razredi l) delovno mesto m) upravljanje n) delovni čas o) tehnološki razvoj

001.81:316.342.2
159.954:379.8
159.928:331.101.3
316 FLORIDA, R. L. Vzpon
COBISS.SI-ID 221621504


316.3/.4


13.
        MLADI uoči trećeg milenija / urednici Vlasta Ilišin i Furio Radin ; recenzenti Mirjana Ule, Srđan Vrcan, Josip Županov. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2002. - 355 str. : tabele ; 23 cm. - (Biblioteka Znanost i društvo ; 2)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Summary
ISBN 953-6218-11-9
a) youth - Croatia b) value c) youth attitude d) mladina - Hrvaška e) vrednota f) stališče mladine

316.346-053.6(497.5)
316.6 MLADI uoči trećeg
COBISS.SI-ID 25819229


32 POLITIKA.


14.
        ONSTRAN demokracije : izjave in stališča Liberalne akademije po letu 2005 / Darko Štrajn ... [et. al.] ; [urednik Božidar Flajšman]. - Ljubljana : Liberalna akademija, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-6616-06-5
a) democracy - Slovenia b) politics c) demokracija - Slovenija d) politika e) notranja politika

323(497.4)
32 ONSTRAN
COBISS.SI-ID 245675776


34 PRAVO.


15.
        PRAVO djeteta na život u obitelji : stručna pomoć obiteljima s djecom i nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces podrške za uspešno roditeljstvo / uredile Marina Ajduković i Tanja Radočaj. - Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2008. - 295 str. : ilustr. ; 26 cm

1500 izv. - Bibliografija: str. 281-295
- - Pravo djeteta na život u obitelji : upitnici, skale i ostali instrumenti za procjenu djetetovih potreba, roditeljskih sposobnosti, obiteljskih i okolinskih čimbenika. - 1 optični disk (CD-ROM)
ISBN 978-953-99091-7-6
a) rights of the child b) child protection c) parent-child relation d) pravice otroka e) zaščita otroka f) odnos med starši in otrokom

342.7
342.7 PRAVO djeteta
COBISS.SI-ID 8415049


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


16.
BEVC, Milena, 1955-
        Financiranje, pravičnost in učinkovitost terciarnega izobraževanja / Milena Bevc, Sonja Uršič, Mitja Čok. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2010 (Ljubljana : Copis). - XXIV, 273 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

200 izv. - Spremna beseda / Bruce Johnstone: str. III. - O avtorjih: str. 271-272. - Bibliografija: str. 221-234. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-240-191-7
a) access to education - Slovenia b) higher education c) financing d) economics of education e) dostopnost izobraževanja - Slovenija f) visokošolsko izobraževanje g) financiranje h) ekonomika izobraževanja

378.014.543
378 BEVC, M. Financiranje
COBISS.SI-ID 250330880

17.
BREGAR, Lea
        Osnove e-izobraževanja : priročnik / Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2010 ([Bevke] : Bograf). - IV, 328 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 317-328
ISBN 978-961-6130-97-4
a) distance study - reference book b) izobraževanje na daljavo - priročnik c) e-izobraževanje d) internet

37.018.43:004
004 BREGAR, L. Osnove
COBISS.SI-ID 251721984

18.
FULLER, Steve, 1959-
        The knowledge book : key concepts in philosophy, science and culture / Steve Fuller. - Stocksfield ; Acumen, cop. 2007. - IX, 222 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 214-219 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84465-098-9 (pbk) ISBN 978-1-84465-097-2 (hbk)
a) philosophy of education b) educational sociology c) pedagoška filozofija d) pedagoška sociologija e) družba znanja

37.01
37.01 FULLER, S. Knowledge
COBISS.SI-ID 8414537

19.
MEDNARODNA konferenca Jezikovna različnost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu (2009 ; Ljubljana)
        Nacionalni jeziki v visokem šolstvu : [zbornik prispevkov z Mednarodne konference Jezikovna različnost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu] = National languages in higher education : [collected papers from the International Conference Language Diversity and National Languages in Higher Education] / uredili, edited by Marjeta Humar, Mojca Žagar Karer ; [prevod angleških povzetkov, translation of abstract into English Matija Pavlič]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v slov. in angl.
ISBN 978-961-254-203-0
a) languages b) higher education c) terminology d) jeziki e) visokošolsko izobraževanje f) terminologija g) jezikovne značilnosti h) nacionalni jeziki i) slovenščina

378:81-2(082)
81 MEDNARODNA konferenca
COBISS.SI-ID 251570944


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


20.
GREGORIČ, Leonida
        Moralna pretresenost kot vrednota : diplomsko delo / Leonida Gregorič. - Ljubljana : L. Gregorič, 2010. - VI, 84 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) value b) morality c) moral development d) vrednota e) moralnost f) moralni razvoj g) moralna pretresenost h) vzgoja za vrednote

37(043.2)
Č II 37(043.2) GREGORIČ, L. Moralna
COBISS.SI-ID 8409929


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


21.
HANUŠ, Barbara
        Pouk književnosti ob berilu Pozdravljen, svet in delovnem zvezku Kako lep je svet / Barbara Hanuš, [Jelena Sitar] ; [ilustracije Igor Cvetko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 84 str. : ilustr. ; 29 cm

Druga avtorica nevedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 73
ISBN 86-341-2926-8 ISBN 86-341-2735-4 !
a) literature - teachers' guide b) literatura - priročnik za učitelje c) književna vzgoja

373.32.016:82
II 373.32.016:82 HANUŠ, B. Pouk
COBISS.SI-ID 110676736


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


22.
MANFREDA Kolar, Vida
        Prva matematika. Delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (67; 72 str., [4] f. pril. z nalepkami) : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0839-9 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0862-7 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.106:51
II 373.32.016:51 MANFREDA KOLAR Prva
COBISS.SI-ID 251160064


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


23.
LAHAJNAR, Eva, 1981-
        Vpliv čebelarskega izobraževanja učencev v osnovnih šolah na poznavanje čebel in uporabo čebeljih pridelkov : diplomsko delo / Eva Lahajnar. - Ljubljana : [E. Lahajnar], 2010. - IX, 80 f., [16] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 78-80. - Ključna informacijska dokumentacija ; Key words documentation. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
- - Priloga k diplomskemu delu "Vpliv čebelarskega izobraževanja učencev v osnovnih šolah na poznavanje čebel in uporabo čebeljih pridelkov" [Elektronski vir] / Eva Lahajnar ; 1 optični disk (CD-ROM)
a) science education b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovna šola e) čebele f) čebelarstvo g) čebelji pridelki

373.3.016:595.799(043.2)
Č II 59(043.2) LAHAJNAR, E. Vpliv
COBISS.SI-ID 8411209


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


24.
        FOCUS on music : exploring the musical interests and abilities of blind and partially-sighted children and young people with septo-optic dysplasia / Adam Ockelford ... [et al.]. - London : Institute of Education, University of London, cop. 2006. - 71 str. : ilustr., note, graf. prikazi ; 30 cm. - (Issues in practice)

Bibliografija: str. [70]-71
ISBN 978-0-85473-723-9 ISBN 0-85473-723-5
a) music b) visually handicapped - blind c) glasba d) slabovidni - slepi e) glasbene sposobnosti

376.1-056.262:78
78
II 376.1-056.262 FOCUS ON
COBISS.SI-ID 8407369


5 NARAVOSLOVNE VEDE


25.
KLEINELÜMERN-Depping, Antje
        Kako žaba ulovi muho? : odgovori na vprašanja otrok o živalih / [besedilo Antje Kleinelümern-Depping, Ingrid Peia ; ilustracije in fotografije Petra Dorkenwald] ; prevedla Ana Grmek. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 126 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Wie fängt der Frosch die Fliegen?. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-261-164-4
a) animal - children's book b) žival - knjiga za otroke c) vprašanja in odgovori

59(02.053.2)
59 KLEINELÜMERN Kako žaba
COBISS.SI-ID 250742784


51 MATEMATIKA.


26.
STRNAD, Milena
        Stičišče 6. Slikovno gradivo za preglednejše zapiske : dopolnilo k učbeniku / Milena Strnad, [Milena Štuklek ; ilustracije Matjaž Schmidt, tehniške risbe Martin Zemljič]. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Druga avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-6746-35-9
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 6
COBISS.SI-ID 251387648


52 ASTRONOMIJA.


27.
ZIDAR, Peter, 1951-
        Odstrto vesolje / Peter Zidar. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 (Ljubljana : Delo). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

14.900 izv.
ISBN 978-961-251-096-1
a) astronomy b) astronomija c) kozmologija d) planeti e) zvezde f) planetarne meglice g) zvezdne kopice h) črne luknje i) vesoljske odprave j) zunajzemeljsko življenje

524
52 ZIDAR, P. Odstrto
COBISS.SI-ID 239760128


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


28.
BUTINA, Vasja
        Živalski vrt Ljubljana : jubilejni pogled v zgodovino in prihodnost / Vasja Butina ; ilustriral Marjan Manček ; [fotografije arhiv Živalskega vrta ... et al. ; spremna beseda Božo Repe]. - Ljubljana : Živalski vrt : Mestna občina, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 119 str. : ilustr. ; 23 cm

Spremna beseda / Božo Repe: str. 118-119. - Bibliografske opombe: str. 111-114
ISBN 978-961-269-111-0 (Živalski vrt)
a) zoology b) zoologija c) živalski vrt d) Ljubljana e) zgodovina f) Mestna občina Ljubljana

59
59 BUTINA, V. Živalski
COBISS.SI-ID 247030784


61 MEDICINA.


29.
BRIZENDINE, Louann, 1952-
        Moški možgani / Louann Brizendine ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 248 str. ; 24 cm

Prevod dela: The male brain. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 165-243. - Kazalo
ISBN 978-961-241-444-3
a) neurophysiology b) brain c) sex difference d) nevrofiziologija e) možgani f) spolna razlika g) nevropsihologija h) endokrinologija i) spolni hormoni j) psihologija spolov k) vedenje l) čustva m) mišljenje n) odnosi med spoloma

612.821-055.1
159.922.1-055.1
159.92 BRIZENDINE, L. Moški možgani
COBISS.SI-ID 251315968

30.
GONZÁLEZ, Carlos, 1960-
        Moj otrok noče jesti : [nasveti za preprečevanje in reševanje problema] / Carlos González ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 253 str. ; 24 cm

Prevod dela: Mi nino no me come. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorju: str. [4]. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 249-253
ISBN 978-961-6744-35-5
a) child rearing b) nutrition c) nega otroka d) prehrana

613.95(035)
613.22(035)
613.95 GONZÁLEZ, C. Moj otrok
COBISS.SI-ID 64970753


64 GOSPODINJSTVO.


31.
OSTROP, Ulrike
        Eko nasveti za vsak dom : kako z ekološkim načinom življenja tudi prihranimo / Ulrike Ostrop ; iz nemščine prevedla Stana Anželj. - 1. izd. - Maribor : Mettis bukvarna, 2010 (Žirovnica : Medium). - 287 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Die besten Öko-Tipps für zu Hause und wie Sie dabei Geld sparen. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-92728-6-2
a) home economics b) gospodinjstvo c) varčevanje d) nega e) nasveti

64:502.1
64 OSTROP, U. Eko nasveti
COBISS.SI-ID 251337984


73/77


32.
        POLETJE : predlogi za stalno zbirko : Umetnostna galerija Maribor, 2. julij - 31. oktober 2009 / [urednica Andreja Borin ; besedila Andreja Borin, Tomaž Brejc ; prevod Ksenija Vidic ; fotografija Ksenija Čerče ... et al.] = Summer : suggestions for the permanent collection : Maribor Art Gallery, 2 July - 31 October 2009 / [catalogue editor Andreja Borin ; text Andreja Borin, Tomaž Brejc ; translation Ksenija Vidic ; photos Ksenija Čerče ... et al.]. - Maribor : Umetnostna galerija = Maribor Art Gallery, 2009 ([Slovenske Konjice] : Petrič). - 77 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv.
ISBN 978-961-6489-16-4
a) painting - exhebition b) slikarstvo - razstava

7(497.41)(083.824)
75 POLETJE
COBISS.SI-ID 247987456


78 GLASBA.


33.
RUDOLPH, Thomas E.
        YouTube in music education / Thomas Rudolph, James Frankel. - New York : Hal Leonard, cop. 2009. - XIV, 241 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 235. - Kazalo
ISBN 978-1-4234-7938-3 ISBN 1-4234-7938-6
a) music education b) teaching aid c) videorecording d) glasbena vzgoja e) učni pripomočki f) video snemanje g) YouTube

78
78 RUDOLPH, T. YouTube
COBISS.SI-ID 8408137


8


34.
AHAČIČ, Kozma
        Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega : vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852 / Kozma Ahačič. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 195 str. ; 23 cm. - (Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 9)

O avtorju: str. 193. - Bibliografija: str. 186-189. - Povzetek ; Summary
ISBN 961-91015-6-1 ISBN 978-961-91015-6-8
a) slovenski pesniki b) 19.st. c) jezik

821.163.6.09 Koseski J.
821.163.6-1
821.163.6.09 AHAČIČ, K. Izvirne
COBISS.SI-ID 229450496

35.
PODBEVŠEK, Katarina
        Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi / Katarina Podbevšek. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 305 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 11)

O avtorici: str. 305. - Bibliografija: str. 290-302. - Summary
ISBN 987-961-91015-6-6
a) literature b) teaching c) literatura d) pouk e) književnost f) slovenska književnost g) govorna vzgoja

808.54(04)
371.3:821.09(04)
821.09:808.54(04)
808 PODBEVŠEK, K. Govorna
COBISS.SI-ID 230825728


80/81


36.
ZAJC-Berzelak, Karla
        Govorica jezika 4 : slovenščina za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol / Karla Zajc Berzelak, Kozma Ahačič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 196 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-241-464-1

811.163.6(075.3)
II 811.163.6 ZAJC-BERZELAK, K. Govorica jezika 4
COBISS.SI-ID 251794432


811.131.1


37.
OŽBOT, Martina
        Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja / Martina Ožbot. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 163 str. ; 23 cm. - (Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 10)

Nasl. na ov.: Prevajalske strategije in vprašanja koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja. - O avtorici: str. 160. - Bibliografija: str. 135-151. - Povzetek ; Summary. - Kazali
ISBN 961-91015-7-X ISBN 978-961-91015-7-5
a) translation b) prevajanje c) sintaksa d) tekstna lingvistika e) stilistika f) medbesedilnost g) teorija prevajanja

811.131.1'25=163.6(043.3)
81'42
81 OŽBOT, M. Prevajalske
COBISS.SI-ID 230457600


82.0


38.
MACCALLUM, Robyn
        Ideologies of identity in adolescent fiction : the dialogic construction of subjectivity / Robyn McCallum. - New York ; London : Garland, 1999. - VIII, 285 str. ; 22 cm. - (Garland reference library of social science ; vol. 1094. Children's literature and culture ; vol. 8)

Bibliografija: str. 267-278. - Kazalo
ISBN 0-8153-2290-9
a) literarna teorija b) literarna tehnika c) naratologija d) sociologija književnosti e) filozofija književnosti

82-93
82-93 MACCALLUM, R. Ideologies
COBISS.SI-ID 12532578

39.
PEZDIRC-Bartol, Mateja
        Najdeni pomeni : empirične raziskave recepcije literarnega dela / Mateja Pezdirc Bartol ; [prevod povzetka Don Reindl]. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 279 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 15)

250 izv. - O avtorici: str. 273. - Bibliografija: str. 243-251. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6715-05-8
a) literary genre b) reading c) literarna zvrst d) branje e) literarne smeri f) recepcija zgodb g) 20. st.

821.09:028
028
82.02"19"
FRASCATI:
6-200
82.09 PEZDIRC-BARTOL Najdeni
COBISS.SI-ID 249899264

40.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (46 ; 2010 ; Ljubljana)
        Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 28. 6.-16. 7. 2010 ; [uredila Vera Smole ; povzetke prevedel David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 208 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - Uvodna beseda / Vera Smole: str. 7-8. - Izvlečki v slov. in angl. ter bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-237-363-4

811.163.6(082)
821.163.6.09(082)
930.85(497.4)(082)
811.16 SEMINAR slovenskega
COBISS.SI-ID 251478272

41.
        UMETNOST besede : berilo 4 : učbenik za slovenščino - književnost v 4. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih srednjih šol / Darja Pavlič ... [et al.] ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ... [et al.] ; ilustracije Tanja Komadina]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča) 244 str. : ilustr. ; 26 cm 1 optični disk (DVD) ; 12 cm

3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1329-4
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk

821.09(075.3)
821-82(075.3)
II 82 UMETNOST besede cd II 82 UMETNOST besede
COBISS.SI-ID 251369984


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


42.
        The PRESENCE of the past in children's literature / edited by Ann Lawson Lucas. - Westport, Conn. ; London : Praeger, cop. 2003. - XXI, 242 str. ; 25 cm. - (Contributions to the study of world literature, ISSN 0738-9345 ; no. 120)

Bibliografija: [225]-228 ter na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-313-31332483-2 (alk. paper) ISBN 978-0-31-332483-3 (alk. paper)
a) children's and youth literature b) history c) fiction d) mladinska književnost e) zgodovina f) fikcija

82-93
82-93 PRESENCE
COBISS.SI-ID 8414793


821


43.
        RAZŠIRI roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole / [sestavili] Berta Golob ... [et al.] ; ilustratorji Svjetlan Junaković ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 156 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. na hrbtu ov.: Razširi roke - berilo 4. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 148-150. - Kazali
ISBN 978-961-01-0832-0
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berilo

821-82(075.2)
II 821.163.6(075.2) RAZŠIRI roke berilo 4
COBISS.SI-ID 245182976


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


44.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O volku, ki je iskal pravljico / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Kristina Krhin. - Ljubljana : Viharnik, 2005 (Ljubljana : Pleško). - [23] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Pisani metuljčki : zbirka otroških pesmic, zgodbic, pravljic --- ; 2)

Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 961-6057-46-4

821.163.6-93-32
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. O volku
COBISS.SI-ID 219613440


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


45.
        HRIBARJEV zbornik / [urednik] Igor Grdina. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 170 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Življenja in dela ; 7. Ljubljanski portreti ; 1)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-254-202-3
a) Hribar, Ivan (1851-1941) b) history c) zgodovina d) biografije e) zgodovina f) kulturna zgodovina g) politična zgodovina h) Slovenija

929Hribar I.(082)
929 HRIBARJEV
COBISS.SI-ID 251557632


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


46.
CVIRN, Janez
        Zgodovina 3. Učbenik za 3. letnik gimnazije / Janez Cvirn, Andrej Studen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 296 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 978-961-02-0112-0
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

94(075.3)
II 94(075.3) CVIRN, J. Zgodovina 3
COBISS.SI-ID 251735808


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO