COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


september 090 SPLOŠNO.


1.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (8 ; 2009 ; Ljubljana)
        Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 8. strokovnem posvetovanju], Ljubljana, 8. septembra 2009 / [avtorji Meta Grosman ... [et al.] ; uredila Jelka Vintar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 108 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Povzetek v slov. in bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-234-818-2
a) reading b) comprehension c) communication d) branje e) razumevanje f) komunikacija g) bralna pismenost

028
028 BRALNO DRUŠTVO Razmerja
COBISS.SI-ID 246253056


1 FILOZOFIJA.


2.
ALEMBERT, Jean Le Rond d', 1717-1783
        Uvod v Enciklopedijo / D'Alembert in Diderot. Duh razsvetljenstva / Tzvetan Todorov ; [prevod Taras Kermauner (d'Alembert), Jernej Habjan (Diderot), Katja Zakrajšek (Todorov) ; spremna beseda Gregor Kroupa]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 ([Ljubljana] : Studio Print). - 264 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; letn. 2009)

Prevoda del: 1. Discours préliminaire de l'Encyclopédie ; 2. L'esprit des Lumieres
ISBN 978-961-6798-00-6
a) philosophy b) filozofija c) epistemologija d) razsvetljenstvo e) filozofija kulture f) Evropa

1
1 ALEMBERT, J. Uvod
COBISS.SI-ID 247017216


159.9 PSIHOLOGIJA.


3.
FELDMAN, Reynold
        Wising up : a youth guide to good living / Reynold Feldman & M. Jan Rumi ; [foreword by Wally Amos]. - Honolulu : Wisdom Publication, cop. 2005. - 193 str. ; 21 cm

ISBN 1-932590-02-1
a) youth b) mladina c) psiholoski nasveti d) življenjske modrosti

159.9
159.9 FELDMAN, R. Wising
COBISS.SI-ID 7959113

4.
GALIMBERTI, Umberto
        Grozljivi gost : nihilizem in mladi / Umberto Galimberti ; prevedla Veronika Simoniti. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Celje] : Dikplast). - 144 str. ; 24 cm

Prevod dela: L'ospite inquietante: il nichilismo e i giovani. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu večine str. - Kazalo
ISBN 978-961-241-352-1
a) adolescent b) value c) adolescent d) vrednota e) nihilizem

159.922.8
159.922.8 GALIMBERTI, U. Grozljivi
COBISS.SI-ID 246741760

5.
HOFFMAN, Martin L.
        Empathy and moral development : implications for caring and justice / Martin L. Hoffman. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007, cop. 2000. - X, 331 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 299-317. - Kazali
ISBN 978-0-521-58034-2 (hbk) ISBN 052158034X ISBN 978-0-521-01297-3 (pbk)
a) moral development b) empathy c) moralni razvoj d) empatija

159.9
159.9 HOFFMAN, M. Empathy
COBISS.SI-ID 7966793

6.
JERALA Zver, Vesna, 1968-
        Vse je v glavi ali Umetnost učenja / Vesna Jerala-Zver. - Maribor : Obzorja, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 211 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Uvodna beseda / Leon Štukelj: str. 5. - Spremni besedi / Sanja Rozman, Bogdan Žorž: str. 9-12. - Bibliografija pri vsakem poglavju
ISBN 978-961-230-333-4
a) family education - reference book b) learning habit c) družinska vzgoja - priročnik d) učne navade

159.953
II 159.953 JERALA ZVER, V. Vse je
COBISS.SI-ID 62774017

7.
        METODOLOŠKI problemi istraživanja darovitosti [Elektronski vir] / Grozdanka Gojkov. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca "Mihailo Palov", 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Biblioteka Monografske studije ; 22)

300 izv. - Podatki na ov.
ISBN 978-86-7372-100-2
a) gifted b) research method c) nadarjeni d) raziskovalna metoda

159.928
cdr 159.928 METODOLOŠKI
COBISS.SI-ID 7965001

8.
OKRUGLI sto Porodica kao faktor podsticanja darovitosti (14 ; Vršac ; 2008)
        Porodica kao faktor podsticanja darovitosti [Elektronski vir] : 14. okrugli sto, Vršac, 2008 : [zbornik] / [urednik Grozdanka Gojkov]. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

100 izv. - Prispevki v srb., hrv., rom., slov. in angl. - Podatki prevzeti z ov. in nasl. ekrana. - Povzetki v več jezikih. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-86-7372-103-3
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

159.928(082)
cdr 159.928 OKRUGLI Porodica
COBISS.SI-ID 7965257

9.
VYGOTSKIJ, Lev Semenovič
        Mind in society : the development of higher psychological processes / L. S. Vygotsky ; edited by Michael Cole ... [et al.]. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, cop. 1978. - XI, 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 141-151. - Kazalo
ISBN 0-674-57629-2
a) cognition b) cognitive development c) kognicija d) kognitivni razvoj

159.9
159.9 VYGOTSKIJ, L. Mind
COBISS.SI-ID 512423537

10.
VYGOTSKIJ, Lev Semenovič
        Thought and language / Lev Vygotsky. - translation newly revised and edited by Alex Kozulin. - Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, cop. 1986. - LXI, 287 str. : port. ; 21 cm

Prevod dela: Myshlenie i rech. - Bibliografija: str. [277]-279. - Kazalo
ISBN 0-262-72010-8 (pbk) ISBN 0-262-22029-6 (pbk)
a) psycholinguistics b) thinking c) speech d) psiholingvistika e) mišljenje f) govor

159.9
159.9 VYGOTSKIJ, L. S. Thought
COBISS.SI-ID 7968073


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


11.
PEČNIK, Tjaša, 1985-
        Razvijanje nekaterih specialnih veščin pri gluhoslepi deklici : diplomsko delo / Tjaša Pečnik. - Ljubljana : [T. Pečnik], 2009. - 93 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) deaf-dumbness b) blind c) communication d) gluhonemost e) slepi f) komunikacija g) Charge sindrom

159.922.76-056.26(043.2)
Č II 159.9(043.2) PEČNIK, T. Razvijanje
COBISS.SI-ID 7962441

12.
PODREKAR, Katarina, 1983-
        Učenci s posebnimi potrebami v medvrstniških odnosih : diplomsko delo / Katarina Podrekar. - Ljubljana : [K. Podrekar], 2009. - 96 str., [26] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) integration c) peer group d) razvojno moten otrok e) vrstniki f) integracija g) socialne veščine h) inkluzija

159.922.76:37.06(043.2)
Č II 159.9(043.2) PODREKAR, K. Učenci
COBISS.SI-ID 7957577


17 ETIKA.


13.
JUHANT, Janez
        Etika I : na poti k vzajemni človeškosti / Janez Juhant. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 393 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 55)

500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-242-239-4
a) ethics b) etika

17
17 JUHANT, J. Etika I
COBISS.SI-ID 246898432


30+316


14.
        BREZ spopada : kultur, spolov, generacij / uredila Veronika Tašner ; sourednice Irena Lesar ... [et al.] ; [recenzija Pavel Zgaga]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 397 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-961-253-038-9
a) intercultural education b) equal opportunity c) tolerance d) interkulturna vzgoja e) enakost možnosti f) toleranca g) medkulturno sporazumevanje h) solidarnost i) strpnost

316.7(082)
316.7 BREZ
COBISS.SI-ID 246963200

15.
        VREDNOTE za prihodnost / [uredili Vladimir Kavčič ... et al.]. - Ljubljana : ZZB za vrednote NOB Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Studio Print). - 148 str. ; 20 cm

a) value b) vrednota c) narodnoosvobodilni boj d) Slovenija e) zborniki

316.7(082)
316.7 VREDNOTE
COBISS.SI-ID 246802432


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


16.
PURG, Urška, 1984-
        Ženske na prehodu v odraslost v postmoderni družbi : diplomsko delo / Urška Purg. - Ljubljana : [U. Purg], 2009. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) female b) adult c) socialization d) ženska e) odrasli f) socializacija

305-055.2(043.2)
Č II 3(043.2) PURG, U. Ženske
COBISS.SI-ID 7973961


316 SOCIOLOGIJA.


17.
        PRIROČNIK za poučevanje vrednot v osnovni šoli / [uredili Bojana Turk in Tatjana Uršič ; sodelavci v projektu Alenka Kovšca ... [et al.]]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 (Ljubljana : Pleško). - 55 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str. in v kolofonu: Projekt: Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS; Do višje kakovosti s samoevalvacijo
a) value b) teaching objective c) lesson preparation d) vrednota e) učni cilj f) učne priprave

316.7
II 3 PRIROČNIK
COBISS.SI-ID 7971145

18.
        YOUTH moves : identities and education in global perspective / edited by Nadine Dolby and Fazal Rizvi. - New York ; London : Routledge, cop. 2008. - XIV, 241 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Critical youth studies)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-95562-1 (hbk) ISBN 0-415-95562-9 (hbk) ISBN 978-0-415-95563-8 (pbk) ISBN 0-415-95563-7 (pbk)
a) youth welfare b) culture c) socialna podpora mladim d) kultura e) globalizacija

316.7(082)
316.7 YOUTH moves
COBISS.SI-ID 7965769


32 POLITIKA.


19.
PEČARIČ, Elena
        EUtropija : vzemimo demokracijo v svoje roke! / Elena Pečarič ; predgovor Mladen Dolar. - Ljubljana : Sanje, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 120, 134 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Evropa, daljna in sama / Mladen Dolar: str. 9-15. - Spremna beseda Katarine Gorenc o avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 120
Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri:
EUtropy : let us take democracy in our own hands / [English translation Kristofer Meško Bodi]
ISBN 978-961-6767-33-0
a) politics - Europe b) politika - Evropa c) Evropska unija d) evropske integracije

32
327.39(4)
32 PEČARIČ, E. EUtropija
COBISS.SI-ID 245192704


33 GOSPODARSTVO


20.
PINTAR, Jernej
        Javno-zasebna partnerstva : [kaj? kako? zakaj?] / Jernej Pintar. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2009 (Postojna : Čuk graf). - 214 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Spremna beseda / Veljko Rus: str. 13. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 207-211
ISBN 978-961-6753-13-5
a) management b) vodenje c) zakonodaja d) teorija e) organizacija poslovanja f) partnerstvo

330
330 PINTAR, J. Javno
COBISS.SI-ID 245769984


34/35


21.
        ZA manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja / uredil Slavko Gaber ; souredniki Mitja Sardoč, Janko Strel, Andrej Lukšič ; [recenzija Pavel Zgaga]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009 (Ljubljana : Littera Picta). - 337 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-961-253-039-6
a) equal opportunity b) human rights c) environmental protection d) enakost možnosti e) človekove pravice f) varstvo okolja g) državljanstvo h) življenjski slog

342.71(082)
342.7 ZA MANJ
COBISS.SI-ID 246964736


34 PRAVO.


22.
BEZENŠEK-Lalič, Olga
        Odzivanje socialnih delavk in delavcev na nasilje v družini / Olga Bezenšek Lalić. - Ljubljana : Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 2009 (Ljubljana : R-tisk). - 196 str. : tabele ; 21 cm

Prevod dela: Reakcije socijalnih radnica na nasilje u obitelji. - 350 izv.
ISBN 978-961-91471-3-9
a) violence b) family c) social work d) nasilje e) družina f) socialno delo

343
343 BEZENŠEK-LALIČ Odzivanje
COBISS.SI-ID 243446528

23.
EUROPEAN Society of Criminology. Annual Conference (9 ; 2009 ; Ljubljana)
        Criminology and crime policy between human rights and effective crime control : book of abstracts / 9th Annual Conference of the European Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September, 2009 ; [editors Gorazd Meško, Bernarda Tominc]. - [Cambridge] : The European Society of Criminology ; [Ljubljana] : The Slovenian Academy of Sciences and Arts : The Faculty of Law : The Faculty of Criminal Justice and Security : The Institute of Criminology at the Faculty of Law, 2009. - 383 str. ; 24 cm

800 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6447-34-8 (The Faculty of Law)
a) criminology b) human rights c) violence d) kriminologija e) človekove pravice f) nasilje g) kriminalna politika h) korupcija

342.7
342.7 EUROPEAN Criminology
COBISS.SI-ID 247121408


34(043.2) PRAVO.


24.
ŠTRAMEC, Nina
        Spolne zlorabe otrok : diplomsko delo / Nina Štramec. - Ljubljana : [N. Štramec], 2009. - 171 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 98-101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sexual offence b) rights of the child c) spolni prestopek d) pravice otroka e) spolne zlorabe f) pravno varstvo

343.541(043.2)
Č II 34(043.2) ŠTRAMEC, N. Spolne
COBISS.SI-ID 7973705


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


25.
        VIOLENCE in the EU examined : policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries / edited by Milica Antić Gaber. - 1st ed. - Ljubljana : Faculty of Arts, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 199 str. ; 24 cm

1.100 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-237-301-6
a) violence - Europe - project b) nasilje - Evropa - projekt c) nasilje nad ženskami d) nasilje nad otroki e) nasilje nad mladostniki f) Evropska unija

36
36 VIOLENCE
COBISS.SI-ID 246712064


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


26.
ANTONČIČ, Iva, 1986-
        Oblikovanje smernic programa za preprečevanje deložacij iz najemnih stanovanj : diplomsko delo / Iva Antončič. - Ljubljana : [I. Antončič], 2009. - 87 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social policy b) housing c) socialna politika d) stanovanje e) brezdomstvo f) deložacija g) neprofitne najemnine

364.682.4:332.264(043.2)
Č II 36(043.2) ANTONČIČ, I. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 7972169


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


27.
CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de
        Rethinking family-school relations : a critique of parental involvement in schooling / Maria Eulina P. de Carvalho. - Reprinted. - New York ; London : Routledge, 2009. - VII, 164 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 141-149. - Kazali
ISBN 0-8058-3496-6 (cloth) ISBN 0-8058-3957-7 (pbk) ISBN 978-0-8058-3957-9
a) parent-school relation b) social interaction c) homework d) odnos med starši in šolo e) socialna interakcija f) domača naloga

37.018
37.018 CARVALHO, M. Rethinking
COBISS.SI-ID 7966281

28.
        CIRKUŠKA pedagogika / avtor/-ice Anja Mikič ... [et al.] ; [fotografije Bojan Dekleva ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, cop. 2009 (Domžale : Tiskarna Vovk). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme)

Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu strani. - Kazali
ISBN 978-961-253-037-2
a) remedial instruction sciences b) specialna pedagogika c) cirkuška pedagogika d) cirkus e) socialna pedagogika

37.01
37.01 CIRKUŠKA pedagogika Č 37.01 CIRKUŠKA pedagogika
COBISS.SI-ID 246455040

29.
        CLASSROOM authority : theory, research, and practice / edited by Judith L. Pace and Annette Hemmings. - Mahwah ; London : Lawrence Erlbaum Associates, LEA, cop. 2006. - XVI, 193 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 0-8058-5161-5 (pbk) ISBN 0-8058-5160-7 (cloth)
a) class management b) authority c) vodenje razreda d) avtoriteta

37.01(082)
37.01 CLASSROOM authority
COBISS.SI-ID 512070283

30.
        HANDBOOK of adolescent literacy research / edited by Leila Christenbury, Randy Bomer, Peter Smagorinsky. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2009. - XII, 452 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 978-1-59385-829-2 (hbk)
a) literacy b) youth c) pismenost d) mladina

37.015(035)
37.015 HANDBOOK of adolescent
COBISS.SI-ID 7966025

31.
HOOKS, Bell
        Teaching community : a pedagogy of hope / Bell Hooks. - New York ; London : Routledge, cop. 2003. - XVI, 200 str. ; 24 cm. - (La Estrella ; 36)

Kazalo
ISBN 0-415-96817-8 (hb) ISBN 0-415-96818-6 (pb)
a) educational theory b) discrimination c) equal opportunity d) teorija vzgoje in izobraževanja e) diskriminacija f) enakost možnosti g) kritična pedagogika

37.01
37.01 HOOKS, B. Teaching
COBISS.SI-ID 7966537

32.
        INDIKATORJI kakovosti življenja otrok v Sloveniji : v luči medkulturne študije o otrokovih pravicah / uredila Zoran Pavlović in Tina Rutar Leban. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 285 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

700 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali
ISBN 978-961-6086-54-7
a) child b) rights of the child c) standard of living d) otrok e) pravice otroka f) življenjski standard g) kakovost življenja h) percepcija i) mednarodne raziskave

371.2
Č 371.2 INDIKATORJI kakovosti
COBISS.SI-ID 240093184

33.
KRAMAR, Martin
        Pouk / Martin Kramar. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2009 (Postojna : Čukgraf). - 274 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 270-273
ISBN 978-961-6753-11-1
a) teaching b) didactics c) teaching method d) pouk e) didaktika f) didaktična metoda

37.02
37.02 KRAMAR, M. Pouk
COBISS.SI-ID 245701376

34.
KUMP, Nina, 1985-
        Semič : zgodovina kraja in šolstva : diplomsko delo / Nina Kump. - Ljubljana : [N. Kump], 2009. - 104 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) Semič

37(497.4Semič)(091)(043.2)
Č II 37(043.2) KUMP, N. Semič
COBISS.SI-ID 7957321

35.
LETNA konferenca Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (4 ; 2009 ; Ljubljana)
        Zbornik referatov / 4. letna konferenca Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, Ljubljana, 20. marec 2009 ; [uredniški odbor Sonja Zavrl ... et al.]. - Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2009 (Murska Sobota : Klar). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-6443-19-7
a) quality of education - conference b) education system c) kvaliteta izobraževanja - konferenca d) sistem vzgoje in izobraževanja

37:005.336.3(082)
II 37 LETNA KONFERENCA Zbornik
COBISS.SI-ID 244264704

36.
LIČEN, Nives
        Uvod v izobraževanje odraslih : izobraževanje odraslih med moderno in podstmoderno / Nives Ličen. - 1. ponatis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 248 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 228-245. - Kazalo
ISBN 978-961-237-158-6
a) adult education b) lifelong learning c) izobraževanje odraslih d) vseživljenjsko učenje e) družba znanja f) permanentno izobraževanje g) zgodovinski pregledi

374.7
374 LIČEN, N. Uvod
COBISS.SI-ID 245207296

37.
MONTESSORI, Maria
        Skrivnost otroštva : [knjiga za starše in učitelje] / Maria Montessori ; [prevedla Apolonija Klančar Kobal]. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, 2009 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 214 str. ; 22 cm. - (Zbirka Montessori)

Podnaslov naveden na ovoju. - Prevedeno po: The secret of childhood; izv. nasl.: Il segreto dell'infanzia
ISBN 978-961-91798-4-0
a) pre-school child b) child development c) predšolski otrok d) razvoj otroka e) psihosocialni razvoj f) vzgojni sistemi

371.481
371.481 MONTESSORI, M. Skrivnost
COBISS.SI-ID 246761472

38.
        O šoli skozi pisna gradiva : marketinško komuniciranje šole / Anita Trnavčevič ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 (Ljubljana : Grafika 3000). - 100 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 86-92. - Vsebinsko in imensko kazalo
ISBN 978-961-6086-62-2
a) marketing b) school management c) trženje d) upravljanje šole e) marketinško komuniciranje f) pisna gradiva

37
37 O ŠOLI skozi pisna
COBISS.SI-ID 240497920

39.
        PEDAGOGIES of difference : rethinking education for social change / edited by Peter Pericles Trifonas. - New York ; London : Routledge, cop. 2003. - IX, 245 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-93148-7 ISBN 0-415-93149-5 (pbk)
a) educational theory b) intercultural education c) teorija vzgoje in izobraževanja d) interkulturna vzgoja e) kritična pedagogika f) medkulturna vzgoja g) postmodernizem

37.01(082)
37.01 PEDAGOGIES of difference
COBISS.SI-ID 39863138

40.
RAZDEVŠEK-Pučko, Cveta
        Motivacija in učenje : študijsko gradivo za predmeta Pedagoška psihologija [in] Psihologija za učitelje / Cveta Razdevšek-Pučko. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 20 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 7
a) motivation for studies b) motivacija za učenje c) študijsko gradivo

37.015.3
Č II 37.015.3 RAZDEVŠEK-PUČKO Motivacija
COBISS.SI-ID 7972937

41.
RAZDEVŠEK-Pučko, Cveta
        Preverjanje in ocenjevanje znanja : teze za predavanja / Cveta Razdevšek-Pučko. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 22, [11] f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 20-22
a) marking b) achievement measurement c) ocenjevanje d) merjenje uspešnosti e) študijsko gradivo

371.26
Č II 371.26 RAZDEVŠEK-PUČKO Preverjanje
COBISS.SI-ID 7972681

42.
        SOCIAL justice and intercultural education : an open ended dialogue / edited by Ghazala Bhatti ... [et al.]. - Stoke on Trent ; Sterling : Trentham, cop. 2007. - XV, 213 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 199-208
ISBN 978-185856-403-6 (pbk)
a) justice b) intercultural education c) pravica d) interkulturna vzgoja e) socialna pravičnost

37.018
37.018 SOCIAL justice
COBISS.SI-ID 7967561


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


43.
ČRNIVEC, Tanja, 1986-
        Nadarjeni otroci pri pouku matematike : diplomsko delo / Tanja Črnivec. - Ljubljana : [T. Črnivec], 2009. - 74 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) gifted c) primary school d) matematika e) nadarjeni f) osnovna šola

37.091.212.3:51(043.2)
Č II 37(043.2) ČRNIVEC, T. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 7963977

44.
GOGALA, Karmen, 1983-
        Psihološki vidiki doživljanja živali v razredu : diplomsko delo / Karmen Gogala. - Ljubljana : [K. Gogala], 2009. - 175 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-119. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) animal b) prejudice c) pupil attitude d) žival e) predsodek f) stališče učencev g) doživljajska pedagogika

37:591.5(043.2)
Č II 37(043.2) GOGALA, K. Psihološki
COBISS.SI-ID 7950409

45.
SMREKAR, Nina
        Grozni Gašper: analiza vzgojnih vzorcev : diplomsko delo / Nina Smrekar. - Ljubljana : [N. Smrekar], 2009. - 51 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) narcissism b) anti-authoritarian education c) principles of education d) narcizem e) antiavtokratična vzgoja f) vrste vzgoje in izobraževanja g) permisivna vzgoja h) permisivna šola

37.01(043.2)
Č II 37(043.2) SMREKAR, N. Grozni Gašper
COBISS.SI-ID 7974473


37(4/9)


46.
        WORLD data on education = Données mondiales de l'éducation = Datos mundiales de educación [Elektronski vir] / [editor, éditeur Massimo Amadio]. - 4th ed. - Geneva : International Bureau of Education, 2001. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Sistemske zahteve: Windows 3.x ali Windows 95 Sorodni elektronski vir: http://www.ibe.unesco.org/. - Redno dopolnjevana podatkovna zbirka dostopna tudi na: www.ibe.unesco.org
a) education - statistical data b) education system c) vzgoja in izobraževanje - statistii podatki d) sistem vzgoje in izobraževanja

37(4/9)(083.41)
cdr 37.01 WORLD data 2001
COBISS.SI-ID 938598


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


47.
        DIVERSITIES in early childhood education : rethinking and doing / edited by Celia Genishi and A. Lin Godwin. - New York ; London : Routledge, cop. 2008. - XI, 293 str. ; 23 cm. - (Changing images of early childhood)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-95714-1 (pbk) ISBN 978-0-415-95713-7 (hbk) ISBN 978-0-415-95714-4 (pbk)
a) pre-school education b) child development c) predšolska vzgoja d) razvoj otroka e) konstruktivizem f) postkolonialne teorije

373.2(082)
373.2 DIVERSITIES in early
COBISS.SI-ID 7965513

48.
POSVET vrtcev Slovenije (2009 ; Maribor)
        Spodbujanje otrokovih kompetenc v vrtcu : zbornik prispevkov / Posvet vrtcev Slovenije, [Maribor, 18. junij 2009] ; [uredniški odbor Fanika Fras Berro ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

450 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-234-816-8
a) pre-school education b) child development c) teacher role d) predšolska vzgoja e) razvoj otroka f) vloga učitelja

373.2(082)
II 373.2 POSVET VRTCEV Spodbujanje
COBISS.SI-ID 246082816

49.
ROBINSON, Kerry H.
        Diversity and difference in early childhood education : issues for theory and practice / Kerry H. Robinson and Criss Jones Díaz. - Maidenhead ; New York : Open University Press, 2008, cop. 2006. - XIII, 207 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 185-197 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0335-216-82-X (pbk) ISBN 978-0-335-21682-6 (pbk)
a) pre-school education b) aims of education c) bilingualism d) differentiation e) predšolska vzgoja f) vzgojni cilji g) bilingvizem h) diferenciacija

373.2
373.2 ROBINSON, K. H. Diversity
COBISS.SI-ID 7967817


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


50.
MEDVEŠEK, Tina
        Pogledi vzgojiteljev/-ic, ravnateljev/-ic in staršev na sodelovanje predšolskih otrok v pevskem zboru : diplomska naloga / Tina Medvešek. - Ljubljana : [T. Medvešek], 2009. - 54 str. : ilustr, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) attitude c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) predšolski otrok f) stališče g) pevski zbori

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) MEDVEŠEK, T. Pogledi
COBISS.SI-ID 7969353

51.
STRMŠEK, Petra, 1987-
        Zaznavanje medosebne komunikacije med vzgojitelji/-cami in starši : diplomska naloga / Petra Strmšek. - Ljubljana : [P. Strmšek], 2009. - 98 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) parent-school relation b) social perception c) feedback d) odnos med starši in šolo e) socialna percepcija f) odziv

373.2:316.776(043.2)
Č II 373.2(043.2) STRMŠEK, P. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 7962953

52.
TOPLIŠEK Tušar, Dragica
        Vstop v vrtec (sprejem, hranjenje, počitek in druge vsakodnevne dejavnosti v prvih mesecih ob vstopu otrok v vrtec) z lutko : diplomska naloga / Dragica Toplišek Tušar. - Koper : [D. Toplišek Tušar], 2009. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) puppetry b) pre-school child c) lutke d) predšolski otrok e) objektni odnosi

373.2:792.97(043.2)
Č II 373.2(043.2) TOPLIŠEK TUŠAR Vstop
COBISS.SI-ID 3261911

53.
ZUPAN, Špela, 1988-
        Kako natančno predšolski otroci opazujejo biološki material na primeru listov in vej dreves? : diplomska naloga = How precisely preschool children observe biological objects on case of leaves and branches of trees? / Špela Zupan. - Ljubljana : [Š. Zupan], 2009. - 50. [5] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) observation b) open air activities c) pre-school child d) observacija e) dejavnosti na prostem f) predšolski otrok

373.2.016:57(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZUPAN, Š. kako
COBISS.SI-ID 7963721

54.
ŽITNIK, Jožica, 1986-
        Smrt kot tabu tema v vrtcu : diplomska naloga / Jožica Žitnik. - Ljubljana : [J. Žitnik], 2009. - 52, [9] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) death b) pre-school child c) teacher role d) smrt e) predšolski otrok f) vloga učitelja

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŽITNIK, J. Smrt
COBISS.SI-ID 7963209


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
GABER Peceli, Anita, 1971-
        Grad Krumperk in Železna jama : diplomsko delo / Anita Gaber Peceli. - Ljubljana : [A. Gaber Peceli, 2009. - 66 str., [2] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) environmental education b) primary school c) okoljska vzgoja d) osnovna šola e) Krumperk (grad) f) Železna jama g) spoznavanje okolja

373.32.016:908(043.2)
Č II 373.3(043.2) GABER PECELI Grad
COBISS.SI-ID 7957065

56.
        OKOLJE in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole. Učbenik / M. Antić ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007. - 69 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6357-16-6
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OKOLJE IN JAZ 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 230421504

57.
        OKOLJE in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik / M. Antić ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 6. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 69 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6357-16-6
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OKOLJE IN JAZ 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 236586752

58.
        OKOLJE in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje / M. Antić ... [et al.] ; [ilustrator Davor Grgičevič]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ljubljana] : Littera picta). - 157 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija pri nekaterih poglavjih
ISBN 961-6357-70-0 ISBN 978-961-6357-70-8
a) environmental education - teachers' guide b) okoljska vzgoja - priročnik za učitelje

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OKOLJE in jaz 3 Priročnik
COBISS.SI-ID 228907776

59.
PESEK, Albinca
        Glasba 1 : zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Delovni učbenik za glasbo v prvem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 8. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 88 str. : ilustr., note ; 27 cm + 1 CD (56 min, 48 sek). - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

Podrejeni nasl. na hrbtu knj.: Delovni učbenik. - 4.500 izv.
ISBN 978-86-11-15632-3
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78
373.32.016:78 PESEK, A. Glasba 1 cd 373.32.016:78 PESEK, A. Glasba 1
COBISS.SI-ID 237049600

60.
PESEK, Albinca
        Glasba 1 : zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Delovni učbenik za glasbo v prvem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 8. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 88 str. : ilustr., note ; 26 cm + 1 CD (56 min, 48 sek)

ISBN 978-86-11-15632-3
a) Glasbena vzgoja - Učbeniki za osnovne šole

373.32.016:78
COBISS.SI-ID 240459008


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


61.
KONCUT, Petra
        Družinsko branje - ugotavljanje pismenosti v 1. razredu devetletke : diplomsko delo / Petra Koncut. - Ljubljana : [P. Koncut], 2009. - XII, 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) parent role c) branje d) vloga staršev e) družinska pimenost f) družinsko branje

373.32.016:003(043.2)
Č II 373.3(043.2) KONCUT, P. Družinsko
COBISS.SI-ID 7967049

62.
RUPRET, Kristina
        Standardi znanja pri športni vzgoji v prvi triadi devetletne osnovne šole : avdio-vizualni pripomoček z izbranimi standardi znanja : diplomsko delo / Kristina Rupret. - Ljubljana : [K. Rupret], 2009. - 59 str., [3] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - ABC športne vzgoje [Elektronski vir] / Kristina Rupret. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
a) physical education b) knowledge level c) teaching aid d) športna vzgoja e) stopnja znanja f) učni pripomočki g) standardi znanja h) kinogram

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) RUPRET, K. Standardi
COBISS.SI-ID 7950153

63.
ŽIVEC, Silvija
        Premagovanje bralnih in pisnih težav z didaktično igro : [diplomsko delo] / Silvija Živec. - Ljubljana : [S. Živec], 2009. - VI, 45 f., [31] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading difficulty b) educational game c) težave pri branju d) didaktična igra

373.32.016:003(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŽIVEC, S. Premagovanje
COBISS.SI-ID 7974729


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64.
        CELOSTNA in varna obravnava otroka in mladostnika z gibalno oviranostjo v Cirius Kamnik : zbornik predavanj, Kamnik, 15. maj 2009 / [urednice Andreja Črnetič [!], Irena Keršič in Gordana Rožman]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2009 (Postojna : Lotos). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 100 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-92645-0-8
a) Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Kamnik) - Posvetovanja b) physically handicapped - conference c) telesno prizadeti - konferenca d) gibalno ovirani otroci e) zborniki

376-056.26
376.1-056.26 CELOSTNA in varna
COBISS.SI-ID 245330688

65.
MURŠEC, Saša, 1983-
        Učno-motivacijske značilnosti, interesne in prostočasne dejavnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in učencih brez učnih težav : diplomsko delo / Saša Muršec. - Ljubljana : [S. Muršec], 2009. - 90 f., IX : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 87-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) extra-curricular activities c) motivation for studies d) učne težave e) interesne dejavnosti f) motivacija za učenje

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) MURŠEC, S. Učno-motivacijske
COBISS.SI-ID 7970377

66.
STROKOVNA konferenca Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči (2009 ; Ljubljana)
        Odkrivanje učencev z učnimi težavami in oblikovanje pomoči : strokovna konferenca, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 27. 8. 2009. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 72 str. ; 30 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v slov. in angl. na začetku vsakega prispevka
a) learning difficulty - conference b) učne težave - konferenca c) pomoč učencem

376.1(082)
II 376.1 STROKOVNA Odkrivanje Č II 376.1 STROKOVNA Odkrivanje
COBISS.SI-ID 7949897

67.
STROKOVNO srečanje na temo Življenje z Downovim sindromom (2 ; 2009 ; Ljubljana)
        Strokovno gradivo / 2. strokovno srečanje na temo Življenje z Downovim sindromom, Ljubljana, 23. september 2009, Pedagoška fakulteta v Ljubljani. - Ljubljana : Sožitje, Sekcija za Downov sindrom, 2009. - 72 str. : ilustr. ; 23 cm

Povzetki v slov., en povzetek v hrv. na začetku vsakega prispevka. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-92570-1-2
a) Downov sindrom - srečanje b) Down's syndrome - meeting

376.1-056.34(063)(082)
376.1-056.34 STROKOVNO Strokovno
COBISS.SI-ID 247497216

68.
        VZDĚLÁVÁNÍ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II = Education of pupils with special educational needs II / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Paido : Masarykova univerzita, cop. 2008. - 369 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-80-210-4736-5 (Masarykova univerzita) ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido)
a) backward child b) special education c) integration d) razvojno moten otrok e) pouk po prilagojenem programu f) integracija g) inkluzija

376.1(082)
376.1 VZDĚLÁVÁNÍ žaku
COBISS.SI-ID 7953993


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


69.
JEREB, Teja, 1985-
        Timsko delo pri pripravi individualiziranega programa na osnovni šoli : diplomsko delo / Teja Jereb. - Ljubljana : [T. Jereb], 2009. - 89 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) individualized teaching c) teacher role d) razvojno moten otrok e) individualiziran pouk f) vloga učitelja g) individualiziran program

376:37.091.312(043.2)
Č II 376.1(043.2) JEREB, T. Timsko
COBISS.SI-ID 7956809

70.
KOVAČIČ, Sanja
        Vključevanje otroka z MAS v igro z vrstniki s pomočjo socialne igre : diplomsko delo / Sanja Kovačič. - Ljubljana : [S. Kovačič], 2009. - 92, [6] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autistic b) social integration c) play d) avtist e) socialna integracija f) igra g) socilane igre h) socilane veščine

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KOVAČIČ, S. Vključevanje
COBISS.SI-ID 7969097

71.
PUHIČ, Jasmina, [1984-]
        Primerjalna analiza institucionalnega varstva in vzgoje otrok in mladostnikov v Sloveniji in Italiji : diplomsko delo / Jasmina Puhič. - Ljubljana : [J. Puhič], 2009. - 121 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 114-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social service - Italy - Slovenia b) social work c) socialna služba - Italija - Slovenija d) socialno delo e) institucionalno varstvo f) rejništvo g) stanovanjske skupine

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) PUHIČ, J. Primerjalna
COBISS.SI-ID 7974217

72.
SAJOVIC, Loredana
        Pomen glasbenih dejavnosti za razvoj slušnih sposobnosti otrok z več motnjami : diplomsko delo / Loredana Sajovic. - Ljubljana : [L. Sajovic], 2009. - VII, 87 str. : ilustr., tabele, note ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) music c) listening d) razvojno moten otrok e) glasba f) poslušanje

376:78(043.2)
Č II 376.1(043.2) SAJOVIC, L. Pomen
COBISS.SI-ID 7970633


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


73.
LLIMÓS, Anna
        Preprosti izdelki v 5. korakih. Tekstil / [avtorica Anna Llimós ; fotografije Nos & Siti ; prevod Polona Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 (natisnjeno v Španiji). - [32] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Manulidades en 5 pasos. Tejidos. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-251-137-1
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) izdelki iz tekstila

379.8
379.8 LLIMÓS, A. Preprosti
COBISS.SI-ID 245755648


39(043.2) ETNOLOGIJA.


74.
KAVAR, Uršula
        Pogled na norveške trole nekoč in danes : diplomsko delo / Uršula Kavar. - Ljubljana : [U. Kavar], 2009. - VII, 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 110. - Izvleček ; Astract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) folk culture - Norway c) pravljica d) ljudska kultura - Norveška e) trol

39(043.2)
Č II 39(043.2) KAVAR, U. Pogled
COBISS.SI-ID 7967305


5 NARAVOSLOVNE VEDE


75.
SHEFFIELD City Polytechnic. Centre for Science Education
        Active teaching and learning approaches in science / Centre for Science Education, Sheffield City Polytechnic. - London : Collins Educational, 1992. - IV, 224 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 223. - Kazalo
ISBN 0-00-327829-8 ISBN 0-00-327829-3 (spiral)
a) science education b) teaching method c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) didaktična metoda

5
II 5 ACTIVE
COBISS.SI-ID 7961673

76.
SKRIBE-Dimec, Darja
        Raziskujemo, gradimo. Učbenik za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Mojca Lampe Kajtna ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 7. natis, ponatis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu. - 1.200 izv.
ISBN 978-86-341-2950-2
a) science education b) engineering - textbook c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik e) tehnika f) osnovnošolski pouk

5(075.2)
62(075.2)
II 5(075.2) SKRIBE-DIMEC Raziskujemo 4
COBISS.SI-ID 244168704


51(043.2) MATEMATIKA.


77.
TURK, Mateja, 1984-
        Bernoullijeva lemniskata : diplomsko delo / Mateja Turk. - Ljubljana : [M. Turk], 2009. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika - računalništvo
a) mathematics b) matematika c) ravninske krivulje d) lemniskata

514(043.2)
Č II 51(043.2) TURK, M. Bernoullijeva
COBISS.SI-ID 7962185


53 FIZIKA.


78.
        FIZIKA, narava, življenje 1. Učbenik za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole / Milan Ambrožič ... [et al.] ; [ilustracije Slavko Sraka ; fotografije Borut Žigon, Marko Budiša, Gorazd Planinšič]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 163 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8)

Kazalo
ISBN 86-341-2751-6
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) FIZIKA 1
COBISS.SI-ID 218707200


54(043.2) KEMIJA.


79.
RUS, Tina, 1983-
        Razumevanje nekaterih vsebin povezanih z organskimi kisikovimi spojinami v osnovni šoli : diplomsko delo / Tina Rus. - Ljubljana : [T. Rus], 2009. - 51 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) knowledge level b) primary school c) chemistry d) kemija e) stopnja znanja f) osnovna šola g) kisikove skupine h) organske spojine

54(043.2)
Č II 54(043.2) RUS, T. Razumevanje
COBISS.SI-ID 7973449

80.
SMERDELJ, Špela, 1984-
        Razumevanje nekaterih vsebin povezanih z organskimi kisikovimi spojinami v gimnaziji : diplomsko delo / Špela Smerdelj. - Ljubljana : [Š. Smerdelj], 2009. - 75 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) chemistry b) knowledge level c) secondary school d) kemija e) stopnja znanja f) srednja šola g) kisikove spojine h) organske spojine

54(043.2)
Č II 54(043.2) SMERDELJ, Š. Razumevanje
COBISS.SI-ID 7973193


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


81.
BELLMANN, Heiko
        Naše in srednjeevropske žuželke / Heiko Bellmann ; [prevedli Ignac Sivec, Milan Lovka, Jurij Kurillo]. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2009 (tiskano v Italiji). - 445 str. : ilustr. ; 20 cm. - (S knjigo v naravo)

Prevod dela: Der neue Kosmos - Insektenführer. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-48-3
a) zoology b) zoologija c) pajkovci d) žuželke e) Srednja Evropa

59
59 BELLMANN, H. Naše
COBISS.SI-ID 245832192

82.
        POLH in človek / [uredila] Boris Kryštufek in Božidar Flajšman ; [avtorji Gregor Češarek ... [et al.] ; avtorji fotografij Miloš Anděra ... [et al.] ; avtorji risb Tine Bizjak ... et al.]]. - Ljubljana : Ekološki forum LDS : Liberalna akademija, 2007 ([Vrhnika] : Schwarz). - 248 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-90522-6-6
a) zoology b) zoologija c) polhi d) polharstvo e) društvo

59
59 POLH
COBISS.SI-ID 234722560

83.
SINGER, Detlef
        Ptičje zbirališče - krmilnica : kako ptiče v krmilnici določimo in kako jih pravilno hranimo / Detlef Singer ; [prevedel Milan Lovka]. - Slovenska izd. - Olševek : Narava, 2008 (tiskano v Nemčiji). - 126 str. : barvne ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Vogeltreffunkt Futterhaus. - Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-33-9
a) zoology b) zoologija c) ptice d) prezimovanje e) vedenje f) ptičje krmilnice

59
59 SINGER, D. Ptičje
COBISS.SI-ID 239331584


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


84.
ŠTREKELJ, Petra
        Vpliv selena na kalitev in razvoj kalic tatarske ajde : diplomsko delo = The influence of selenium on germination and development of tartary buckwheat sprouts : graduation thesis / Petra Štrekelj. - Ljubljana : [P. Štrekelj], 2009. - IX, 54 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in Biologija. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak.
a) botany b) botanika c) selen d) tatarska ajda e) kalitev f) rast

581.142(043.2)
Č II 58(043.2) ŠTREKELJ, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 7975241


61 MEDICINA.


85.
        GENERAL issues in health education / Evžen Řehulka ... [et al.]. - Brno : MSD : Masarykova univerzita, cop. 2009. - 410 str. : ilustr. ; 23 cm. - (School and health 21 ; 2009)

Besedilo na CD-ROMU v češč. - Povzetki v angl. na začetku prispevkov in v češč. na koncu prispevkov. - Bibliografija: str. 349-382. - Kazali
- - Obecné otázky výchovy ke zdraví [Elektronski vir] / Evžen Řehulka [et al.]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-80-7392-105-7 (MSD, Brno) ISBN 978-80-210-4929-1 (Masarykova univerzita, Brno)
a) health education b) teaching method c) multimedia method d) zdravstvena vzgoja e) didaktična metoda f) multimedijska metoda

61:371.3(082)
61 GENERAL issues
COBISS.SI-ID 7954761

86.
GEORGE, Mike
        Popolna sprostitev : sproščanje napetosti, premagovanje stresa, osvobajanje jaza / Mike George ; [ilustratorka Sarah Ball ; prevedla Marina Nuvak]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 154. - Kazalo
ISBN 86-11-16078-9
a) relaxation b) sprostitev c) sproščanje d) duševna higiena e) samospoznavanje f) osebnostni razvoj g) psihotehnike h) psihološki nasveti

615.851
615.851 GEORGE, M. Popolna
COBISS.SI-ID 111827712

87.
MEZINÁRODNI konference Škola a zdraví 21 (5 ; 2009 ; Brno)
        Anotace / 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21, 24.-26. srpna 2009, Brno = Book of abstracts / 5th International Conference School and health 21, August 24-26, 2009, Brno. - Brno : MSD, 2009. - 72 str. ; 23 cm

Povzetki v angl. in češč.
ISBN 978-80-7392-098-2
a) health education - conference b) zdravstvena vzgoja - konferenca

61:371.3(082)
61 MEZINÁRODNI Anotace
COBISS.SI-ID 7953225

88.
        TOPICAL issues in health education / Evžen Řehulka ... [et al.]. - Brno : MSD : Masarykova univerzita, cop. 2009. - 370 str. : ilustr. ; 23 cm. - (School and health 21 ; 2009)

Besedilo na CD-ROMU v češč. - Povzetki v angl. na začetku prispevkov in v češč. na koncu prispevkov. - Bibliografija: str. 329-350. - Kazali
- - Aktuální otázky výchovy ke zdraví [Elektronski vir] / Evžen Řehulka [et al.]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-80-7392-097-5 (MSD, Brno) ISBN 978-80-210-4930-7 (Masarykova univerzita, Brno)
a) health education b) curriculum c) child at risk d) zdravstvena vzgoja e) kurikulum f) ogrožen otrok

61:371.3(082)
61 TOPICAL issues
COBISS.SI-ID 7957833


61(043.2) MEDICINA.


89.
CAPUDER, Urška, 1976-
        Prehranjevanje v Vipavski dolini s poudarkom na polpripravljeni in pripravljeni hrani : diplomsko delo / Urška Capuder. - Ljubljana : [U. Capuder], 2009. - 62 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) eating habit c) consumption d) prehrana e) prehrambena navada f) potrošnja g) pripravljena živila h) gotove jedi

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) CAPUDER, U. Prehranjevanje
COBISS.SI-ID 7971913


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


90.
SMITH, Laura L.
        Depresija za telebane / Laura L. Smith in Charles H. Elliott ; predgovor napisal Aaron T. Beck ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik, Ana Šorc]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - XX, 363 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Depression for dummies. - O avtorjih: str. III. - Knjigi in zbirki na pot / Mojca Zvezdana Dernovšek: str. V. - Predgovor / Aaron T. Beck: str. XIX-XX. - Bibliografija: str. 341-344. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-74-3 (Pasadena)
a) depression b) psychotherapy c) depresija d) psihoterapija

616.895.4(035)
159.955:615.851(035)
616.89 SMITH, L. Depresija
COBISS.SI-ID 247079424


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


91.
MOČILNIKAR, Nina, 1984-
        Odnos potrošnikov do medu : diplomsko delo / Nina Močilnikar. - Ljubljana : [N. Močilnikar], 2009. - 92, [11] f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 86-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) food b) consumption c) hrana d) potrošnja e) med f) zdrava hrana

638.16:366(043.2)
Č II 63(043.2) MOČILNIKAR, N. Odnos
COBISS.SI-ID 7971657


64 GOSPODINJSTVO.


92.
KOSTANJEVEC, Stojan
        Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke / Stojan Kostanjevec ; [ilustracije Kristina Krhin, Matjaž Schmidt (ikone) ; fotografije Tomaž Lanišek ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

4.000 izv.
ISBN 961-209-396-2
a) home economics - textbook b) gospodinjstvo - učbenik

64(075.2)
II 64(075.2) KOSTANJEVEC, S. Gospodinjstvo 6
COBISS.SI-ID 227892224

93.
        MIZICA, pogrni se. Priljubljene otroške jedi / [prevod Nada Pantić Starič]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2004 (Ljubljana : Delo). - 64 str. : fotogr. ; 25 cm

Prevod dela: Easy eating. Fun food for children. - Kazalo
ISBN 961-6512-03-X
a) nutrition b) prehrana c) kuharski recepti d) otroške jedi

641.562(083.1)
641 MIZICA, pogrni
COBISS.SI-ID 127287296


7


94.
ZALAZNIK, Janez, 1963-
        Bilo je nekoč v XX. stoletju : iz oči v oči z modernim slikarstvom / Janez Zalaznik. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2007 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 75 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 22)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 73
ISBN 978-961-6141-61-1
a) fine arts - reference book b) likovna umetnost - priročnik c) modernizem

7.036(035)
II 7.03 ZALAZNIK, J. Bilo je
COBISS.SI-ID 235942656

95.
ZALAZNIK, Janez, 1963-
        Kako je umetnost izgubila nedolžnost : kolaž, asemblaž in fotomontaža v umetnosti XX. stoletja / Janez Zalaznik. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 69 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi ; 23)

700 izv. - Bibliografija: str. 67
ISBN 978-961-6141-88-8
a) art - 20th cent. b) umetnost - 20. stol. c) kolaži d) fotomontaža

7.01"19"
II 7.01 ZALAZNIK, J. Kako
COBISS.SI-ID 246977536


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


96.
MENAŠE, Lev
        Umetnostni zakladi Slovenije / Lev Menaše ; [fotografije Nicola Grifoni, Srečo Habič, Igor Antič]. - Beograd : Jugoslovenska revija, 1981. - 205 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [208]. - Kazalo
a) art - Slovenia b) umetnost - Slovenija c) umetnostni spomeniki d) zgodovinski pregledi e) albumi

7.03
II 7.03 MENAŠE, L. Umetnostni
COBISS.SI-ID 18544384


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


97.
ŠTOLCAR, Neža, 1982-
        Dostopnost in uporabnost izbranih zunanjih javnih površin in stavb sekundarnega pomena za slepe in slabovidne osebe : primer Škofja Loka : diplomsko delo / Neža Štolcar. - Ljubljana : [N. Štolcar], 2009. - 87 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) visually handicapped - blind b) architecture c) vidno prizadeti - slepi d) arhitektura e) javne površine f) dostopnost

72.051-056.262(043.2)
Č II 7(043.2) ŠTOLCAR, N. Dostopnost
COBISS.SI-ID 7961929


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


98.
MAKŠE, Roman
        Prostori = spaces : [2005-2009 : 2. september - 30. september 2009] / Roman Makše ; [besedilo Mateja Podlesnik ; angleški prevod Tamara Soban ; fotografije Roman Makše]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane : Bežigrajska galerija 2, 2009 (Ljubljana : Bori). - 19 str : ilustr. ; 16 x 23 cm

Ov. nasl. - Besedilo v slov. in angl. - 500 izv.
ISBN 978-961-6587-59-4
a) Makše, Roman (1963-) b) sculpture - 21st cent. - exhibition c) kiparstvo - 21. stol. - razstava d) slovensko kiparstvo e) 21.st. f) osebne razstave

73/74(497.4)
73/74 MAKŠE, R. Prostori
COBISS.SI-ID 246284288


77 FOTOGRAFIJA.


99.
JAKŠE, Barbara
        Smeri - nebo nad Ljubljano [Slikovno gradivo] = The sky above Ljubljana : razstava fotografij, 23. jun. - 19. jul. 09, Cankarjev dom, Ljubljana / Barbara Jakše in Stane Jeršič ; [prevod Anina Oblak]. - Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, 2009 (Ljubljana : Present). - 1 setavljenka ([4]) str. : barve ; 30 cm

Ov. nasl.
a) fotografske razstave

77.04
II 77 JAKŠE, B. Smeri
COBISS.SI-ID 7952969


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


100.
JUVAN, Katja, 1980-
        Bansi : diplomska naloga / Katja Juvan. - Ljubljana : [K. Juvan], 2009. - VI, 74 str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) creativity c) motion d) ples e) ustvarjalnost f) gibanje g) bansi

793.3(043.2)
Č II 79(043.2) JUVAN, K. Bansi
COBISS.SI-ID 7974985


81 JEZIKOSLOVJE


101.
AMIN, A.
        Grammar builder 4 : a grammar guidebook for students of English / A. Amin, R. Eravelly, F. J. Ibrahim. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - V, 263 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-521-54862-4
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik

811.111
811.111 AMIN A. Grammar builder 4
COBISS.SI-ID 13497657

102.
AMIN, A.
        Grammar builder 5 : a grammar guidebook for students of English / A. Amin, R. Eravelly, F. J. Ibrahim. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - V, 264 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-521-54863-2
a) English language - texbook b) angleščina - učbenik

811.111
811.111 AMIN A. Grammar
COBISS.SI-ID 13497913

103.
BLACK, Michael
        Objective IELTS. Self-study student's book. Advanced / Michael Black, Annette Capel. - 3rd printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007, cop. 2006. - 208 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Cambridge books for Cambridge exams. Advanced)

Nasl. na ov.: Cambridge objective IELTS
ISBN 978-0-521-60883-1 (Self-study Student's book) ISBN 0-521-60883-X (ISBN-10, CD-ROM) ISBN 978-0-521-60883-1 (ISBN-13, CD-ROM)
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) IELTS d) mednarodni izpiti e) testi

811.111
II 811.111 BLACK, M. Objective IELTS cdr 811.111 BLACK, M. Objective IELTS
COBISS.SI-ID 14799929

104.
BOYD, Elaine
        CAE gold plus. Exam maximiser : [with key and audio CD] / Elaine Boyd ; [illustrated by Clive Goddard]. - 1st ed. - Harlow (Essex) : Longman : Pearson Education, cop. 2008. - 176 str. : ilustr. ; 28 cm + 2 CD-ja

Dodatek k nasl. naveden na ov.
ISBN 978-1-4058-7681-0 (pbk. and CD with key Pack)
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) CAE d) mednarodni izpiti

811.111
II 811.111 BOYD, E. CAE gold cd 811.111 BOYD, E. CAE gold
COBISS.SI-ID 14948153

105.
COX, Kathy
        English for academic purposes : EAP now! : students' book / Kathy Cox, David Hill. - Frenchs Forest, NSW : Pearson Education Australia, cop. 2004. - XI, 268 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 1-74091-073-7
a) English language - exercise b) angleščina - vaja

811.111
II 811.111 COX, K. English
COBISS.SI-ID 14591803

106.
COX, Kathy
        English for academic purposes : EAP now! : teacher's book / Kathy Cox, David Hill. - Frenchs Forest, NSW : Pearson Education Australia, cop. 2004. - XVI, 256 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 1-74091-074-5
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje

811.111
II 811.111 COX, K. English
COBISS.SI-ID 1087710

107.
DEAN, Michael, 1949-
        Test your reading / Michael Dean ; [illustrations by Gillian Martin ... et al.]. - Essex : Pearson Education Limited, cop. 2002. - 121 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Penguin English guides)

ISBN 0-582-46905-8
a) English language - exercise b) angleščina - vaja c) bralno razumevanje

811.111
811.111 DEAN, M. Test
COBISS.SI-ID 117373

108.
HARMER, Jeremy
        Just. Intermediate : grammar : for class or self-study / Jeremy Harmer with Hester Lott. - London [etc.] : Marshall Cavendish ELT, cop. 2004. - 97 str. : ilustr. ; 28 cm. - (The Just series)

ISBN 0-462-00713-8
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik

811.111
II 811.111 HARMER, J. Just
COBISS.SI-ID 12307767

109.
HASHEMI, Louise
        Grammar for first certificate : with answers : self-study grammar, reference and practice / Louise Hashemi and Barbara Thomas. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2008. - XII, 259 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD. - (Cambridge books for Cambridge exams)

ISBN 978-0-521-69087-4 (pbk. with audio CD)
a) English language - textbook b) grammar c) angleščina - učbenik d) gramatika e) testi f) FCE

811.111
811.111 HASHEMI, L. Grammar cd 811.111 HASHEMI, L. Grammar
COBISS.SI-ID 15837499

110.
LOTT, Hester
        Real english grammar : the new pre intermediate grammar Common European Framework A2-B1 : [CEF A2-B1] / Hester Lott. - London : Marshall Cavendish, cop. 2006. - 232 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

- - Answer key. - 48 str. ; 21 cm
ISBN 0-462-00773-1 (with answer key and avdio CD)
a) English language - textbook b) primary school c) angleščina - učbenik d) osnovna šola

811.111
II 811.111 LOTT, H. Real cd 811.111 LOTT, H. Real
COBISS.SI-ID 17760823

111.
MILTON, James, 1955-
        A good turn of phrase : advanced idiom practice / James Milton, Virginia Evans. - Blackpill : Express Publishing, cop. 1998. - 55 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 960-361-147-6
a) English language - exercise b) angleščina - vaja c) idiomatika d) frazeologija

811.111
II 811.111 MILTON, J. A good
COBISS.SI-ID 7968585

112.
NETTLE, Mark
        Developing grammar in context. intermediate with answers / Mark Nettle and Diana Hopkins. - Repr. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - VIII, 328 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 0-521-62712-5
a) English language - exercise b) angleščina - vaja

811.111
811.111 NETTLE, M. Developing
COBISS.SI-ID 6918808

113.
SELLEN, Derek
        Grammar goals : reference and practice for pre-intermediate to intermediate students / Derek Sellen. - 1st, updated ed. - Canterbury : Black Cat Publishing ; Genoa : Cideb Editrice, cop. 2008. - 320 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 978-88-530-0824-4 (book and CD ROM) ISBN 978-88-530-0825-1 (book)
a) English language - exercise b) secondary school c) angleščina - vaja d) srednja šola

811.111
811.111 SELLEN, D. Grammar cdr 811.111 SELLEN, D. Grammar
COBISS.SI-ID 7968841

114.
WEST, Clare
        Recycling advanced English : with key / Clare West. - Revised ed. - St. Helier : Georgian Press, 2005, cop. 1995. - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 1-873630-32-8 (brez rešitev) ISBN 1-873630-33-6 (z rešitvami)
a) English language - exercise b) secondary school c) angleščina - vaja d) srednja šola

811.111
II 811.111 WEST, C. Recycling
COBISS.SI-ID 7968329


811.111 ANGLEŠČINA.


115.
        COLLINS Cobuild advanced dictionary / [editors Grant Barrett, Catherine Weller]. - Boston : Heinle Cengage Learning, cop. 2009. - LXXVI, 1888 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-4240-0825-4 (pbk) ISBN 1-4240-0825-5 (pbk) ISBN 978-1-4240-2926-6 (hbk) ISBN 1-4240-2926-0 (hbk) ISBN 978-1-4240-2750-7 (CD-ROM) ISBN 1-4240-2750-0 (CD-ROM)
a) slovarji

811.111'374
Č 811.111 COLLINS Cobuild
COBISS.SI-ID 19829815

116.
        COLLINS Cobuild intermediate English grammar / [practice material by Dave Willis ; illustrators John Batten ... et al.]. - 2nd ed. - Glasgow : HarperCollins, 2005, cop. 2004. - XVI, 272 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-00-716347-9
a) English language - textbook b) secondary education c) angleščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.111(075.2)
811.111 COLLINS Cobuild
COBISS.SI-ID 7969609

117.
DUBICKA, Iwonna
        Premium. Workbook with key : B2 level / Iwonna Dubicka, Margaret O'Keeffe. - Harlow : Pearson Education, cop. 2008. - 143 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 Multi-ROM + 1 CD-ROM

"With december 2008 exam specifications" --> na ov.
ISBN 978-1-4058-8106-7 (workbook with key Peck with Multi-ROM) ISBN 978-1-4058-4919-7 (CD, Multi-ROM)
a) English language - exercise b) secondary school c) angleščina - vaja d) srednja šola

811.111
II 811.111 DUBICKA, I. Premium cd II 811.111 DUBICKA, I. Premium
COBISS.SI-ID 7976265

118.
GASCOIGNE, Jennifer
        English grammar framework : reference and practice for intermediate students at B2 level / Jennifer Gascoigne. - 1st ed. - Canterbury : Black Cat, cop. 2009. - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 978-88-530-0962-3 (pbk)
a) English language - exercise b) secondary education c) angleščina - vaja d) srednješolski pouk

811.111(075.3)
II 811.111 GASCOIGNE, J. English
COBISS.SI-ID 7975753

119.
GASCOIGNE, Jennifer
        English grammar framework [Elektronski vir] : reference and practice for intermediate students : B2 / Jennifer Gascoigne. - Canterbury : Black cat ; Genoa : Cideb, cop. 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Podatki prevzeti z ov. in nasl. ekrana
ISBN 978-88-530-0962-3
a) b) nadarjeni - konferenca

811.111
cdr 811.111 GASCOIGNE, J. English
COBISS.SI-ID 7970889

120.
        GRAMMAR practice for intermediate students : with key / Sheila Dignen and Brigit Viney with Elaine Walker and Steve Elsworth. - 3rd ed. - Harlow : Pearson Education, cop. 2007. - 191 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-1-4058-5298-2 ISBN 978-1-4058-4464-2 (book with key) ISBN 978-1-4058-4462-8 (CD ROM)
a) English language - exercise b) secondary education c) angleščina - vaja d) srednješolski pouk

811.111(075.2)
811.111 GRAMMAR Practice
COBISS.SI-ID 7970121

121.
HAINES, Simon, 1955-
        First certificate masterclass. Workbook resource pack with key / Simon Haines, Barbara Stewart. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2008. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

- - First certificate masterclass [Elektronski vir] : multirom. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 978-0-19-452202-1 (workbook with key) ISBN 978-0-19-452204-5 (workbook resource pack with key)
a) English language - exercise b) secondary education c) angleščina - vaja d) srednješolski pouk

811.111(075.3)
II 811.111 HAINES, S. First cdr 811.111 HAINES, S. First
COBISS.SI-ID 7984969

122.
HARRIES, Andréa
        Flyers : pupil's book : activity pack for young learners / Andréa Harries. - Addlestone : Delta, cop. 1998. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Flyers : activity pad. - [28] f. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 1-900783-28-2 (Flyers pupil's pack) ISBN 1-900783-29-0 (Flyers teacher's book) ISBN 1-900783-30-4 (Flyers cassette)
a) English language - textbook b) beginning learning c) angleščina - učbenik d) začetno učenje

811.111(075.2)
II 811.111 HARRIES, A. Flyers
COBISS.SI-ID 48040449

123.
KENNY, Nick
        CAE practice tests plus 2 : [with key] / Nick Kenny, Peter Sunderland. - 9th impression. - Harlow (Essex) : Longman : Pearson Education, 2006, cop. 2001. - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 0-582-33798-4 ISBN 978-0-582-33798-5
a) English language - test b) angleščina - test c) mednarodni izpiti d) CAE

811.111(075.2)
II 811.111 KENNY, N. CAE practice
COBISS.SI-ID 7977801

124.
        LONGMAN exams dictionary : [your key to exam success] / [editors Evadne Adrian-Vallance ... et al.]. - 7th impression. - Harlow : Pearson Longman, 2009. - XIV, 1833 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Podnasl. na ov.
- - Longman exams coach [Elektronski vir] : interactive exam practice with feedback, grammar guide and exercises, Longman exams dictionary and Longman language activator. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-1-4058-5137-4 (pbk) ISBN 978-1-4058-5136-7 (cased) ISBN 978-1-4058-1860-5 (pbk)
a) slovarji

811.111'374=111
Č 811.111 LONGMAN Exams Č cdr 811.111 LONGMAN Exams
COBISS.SI-ID 7975497

125.
POWELL, Debra
        Grammar practice for upper intermediate students : with key / Debra Powell with Elaine Walker and Steve Elsworth. - 3rd ed. - Harlow : Pearson Education, cop. 2008. - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-1-4058-5300-2 ISBN 978-1-4058-4469-7 (book with key) ISBN 978-1-4058-4468-0 (CD-ROM)
a) English language - exercise b) secondary school c) angleščina - vaja d) srednja šola

811.111(075.2)
811.111 POWELL, D. Grammar
COBISS.SI-ID 7969865


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


126.
        ESEJ na maturi 2010 : [maturitetna romana: Lojze Kovačič: Prišleki, Andrei Makine: Francoski testament] / Vita Žerjal Pavlin ... [et al.] ; [uredica Alenka Kepic Mohar]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 103 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 3.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Bibliografija Makinovih del: str. 102
ISBN 978-961-01-0742-2
a) Kovačič, Lojze (1928-2004) b) Makine, Andrei (1957-) c) literature d) literatura e) avtobiografije f) literarni motivi g) eseji h) matura

82.0
82 ESEJ na maturi 2010
COBISS.SI-ID 245788416

127.
IMAI, Ayano
        Maček & škornji / Ayano Imai ; [prevod Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2009. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Puss & boots
ISBN 978-961-250-054-2

021.521
II 821.581 IMAI, A. Maček & škornji
COBISS.SI-ID 245409536


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


128.
STRAŽAR, Mateja, 1985-
        Mladinska znanstvenofantastična književnost : diplomsko delo / Mateja Stražar. - Ljubljana : [M. Stražar], 2009. - VI, 67 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) science fiction c) mladinska književnost d) znanstvena fantastika

82-93-311.9(043.2)
Č II 82(043.2) STRAŽAR, M. Mladinska
COBISS.SI-ID 7972425


821.11


129.
CLAUS, Hugo, 1929-2008
        Govorice / Hugo Claus ; prevedla in spremno besedo napisala Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 232 str. ; 23 cm

Prevod dela: De geruchten. - 800 izv. - Zelí spomina / Mateja Seliškar Kenda: str. 215-232. - 800 izv.
ISBN 978-961-241-315-6
a) Claus, Hugo (1929-2008)

821.112.5(493)
821.112.2 CLAUS, H. Govorice
COBISS.SI-ID 244389888


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


130.
ATKINSON, Juliette
        Oprosti, žal mi je! / Juliette & John Atkinson ; [prevod Ana Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2009. - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: I'm sorry
ISBN 978-961-250-053-5

821.111
II 821.111 ATKINSON, J. Oprosti
COBISS.SI-ID 245408768

131.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Izbrano delo : poezija in proza / Oscar Wilde ; [izbrala], prevedla [spremno besedo in opombe napisala] Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 256 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 329)

800 izv. - Opombe ; Poezija in proza Oscarja Wilda / Nada Grošelj: str. 147-254
ISBN 978-961-01-0877-1

821.111
821.111 WILDE, O. Izbrano
COBISS.SI-ID 246939648


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


132.
SCHLINK, Bernhard
        Konec tedna / Bernhard Schlink ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009. - 221 str. ; 21 cm

Prevod dela: Das Wochenende
ISBN 978-961-231-727-0

821.112.2
821.112.2 SCHLINK, B. Konec
COBISS.SI-ID 246566144


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


133.
MAGRIS, Claudio
        Na slepo / Claudio Magris ; [prevedla Veronika Brecelj]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 ([Ljubljana] : Interes city). - 311 str. ; 22 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 11)

Zgodovina, njen slepi nemir / Drago Jančar: str. 309-311
ISBN 978-961-213-187-6

821.131.1-31
821.131.1 MAGRIS, C. Na slepo
COBISS.SI-ID 246920448


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


134.
LECHERMEIER, Philippe
        Princeske : pozabljene ali nepoznane --- / Philippe Lechermeier ; [ilustracije] Rébecca Dautremer ; [iz francoščine prevedla Stana Anželj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2009. - 91 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Princesses oubliées ou inconnues ---. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazali
ISBN 978-961-6767-27-9

821.133.1
II 821.133.1 LECHERMEIER, P. Princeske
COBISS.SI-ID 243552256

135.
LESTRADE, Agnes de, 1964-
        Dežela Velike tovarne besed / Agnes de Lestrade ; [ilustracije] Valeria Docampo ; [prevedla Ana Ambrož]. - Ljubljana : Kres, 2009 (printed in EU). - [33] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: La grande fabrique de mots. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-250-056-6

821.133.1-93-32
821.133.1 LESTRADE, A. Dežela
COBISS.SI-ID 245616384

136.
ŠINK, Jure
        Francoski testament, Andrei Makine : priročnik za spoznavanje književnih del / [Jure Šink]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 81 str. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Avtor naveden v kolofonu in na ov.
ISBN 978-961-209-985-5
a) Makine, Andrei (1957-) b) francoski roman c) literarni komentarji d) priročniki e) knjižne vsebine

821.133.1
821.133.1 ŠINK, J. Francoski
COBISS.SI-ID 246965760


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


137.
HIENG, Andrej
        Čudežni Feliks / Andrej Hieng ; [spremna beseda Tomo Virk]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 493 str. ; 22 cm

4.000 izv. - Meščansko-družinski roman in zla slutnja holokavsta / Tomo Virk: str. 5-33. - O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-961-241-268-5
a) Hieng, Andrej (1925-2000)

821.163.6
821.163.6 HIENG, A. Čudežni
COBISS.SI-ID 239472640

138.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Mi, kosovirji / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 (Formatisk : [Ljubljana]). - 86 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6630-86-3

821.163.6-93-32
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Mi
COBISS.SI-ID 245904640

139.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Purpurni dež : pesmi / Andrej Medved ; [spremno besedo napisal Ivo Svetina]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 145 str. ; 25 cm. - (Zbirka Samorog)

Nikdar ne bo padal purpurni dež / Ivo Svetina: str. 109-140. - 600 izv.
ISBN 978-961-6580-52-6
a) Medved, Andrej (1947-)

821.163.6-1
821.163.6 MEDVED, A. Purpurni
COBISS.SI-ID 244513280

140.
PAVČEK, Tone
        Majhnice in majnice : pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs : poems of many years for many readers / Tone Pavček ; prevod, translation Nada Grošelj ... [et al.] ; ilustracije, illustrations Damijan Stepančič. - 1. izd. = 1st ed. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 231 str. : ilustr. ; 23 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6630-87-0

821.163.6-93-1
821.163.6 PAVČEK, T. Majhnice
COBISS.SI-ID 245944832

141.
PREGL Kobe, Tatjana
        Hudomušnice / Tatjana Pregl Kobe ; [ilustrirala Urška Stropnik Šonc]. - Ljubljana : Zavod za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, 2009. - [21] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Aja ; 1)

500 izv.
ISBN 978-961-92414-6-2

821.163.6-93-1
II 821.163.6 PREGL KOBE Hudomušnice
COBISS.SI-ID 245576448

142.
SAKSIDA, Igor
        Sledi do davnih dni. Priročnik za učitelje / Igor Saksida, Sanja Leben Jazbec ; primere šolskih interpretacij so pripravile Ana Galjot ... [et al.]. - Mengeš : Izolit, 2007 ([Ljubljana] : Formatisk). - 236 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

ISBN 978-961-6625-04-3
a) literature - teachers' guide b) literatura - priročnik za učitelje c) književni pouk

821.163.6
II 821.163.6 SAKSIDA, I. Sledi; Priročnik
COBISS.SI-ID 235956480

143.
ŠINK, Jure
        Prišleki, Lojze Kovačič : priročnik za spoznavanje književnih del / [Jure Šink]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 84 str. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 4.000 izv. - Bibliografija: str. 84
ISBN 978-961-209-986-2
a) Kovačič, Lojze (1928-2004) b) slovenski roman c) literarni komentarji d) priročniki e) knjižne vsebine

821.163.6.09
821.163.6.09 ŠINK, J. Prišleki
COBISS.SI-ID 246966016

144.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Živa hiša / Bina Štampe Žmavc ; ilustriral Damijan Stepančič ; [spremno besedo napisal Igor Saksida]. - 3. natis. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009 (Hren : Ljubljana). - [61] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Mohorjeva družba ; 51)

Ilustr. na notr. str. ov. - Ko se Spremna beseda pokrije s Sanjebukom, se ji zazdi, da ve, kdaj je hiša živa / Igor Saksida: str. 60-61
ISBN 978-961-218-531-2

821.163.6-93-1
821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC Živa
COBISS.SI-ID 246771200

145.
UMEK, Evelina
        Sprehod z baronom in drugimi imenitnimi Slovenci / Evelina Umek ; ilustrirala Živa Pahor ; [fotografiral Andrej Kajzer]. - 3. izd. - Trst : Mladika, 2008 (Trst : Graphart). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

O avtorici na zavihku ov. - Zvd. na notranji str. ov.
ISBN 978-88-7342-127-6
a) kulturna zgodovina b) biografije c) znameniti Slovenci

821.163.6
929
II 821.163.6 UMEK, E. Sprehod
COBISS.SI-ID 3338988


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


146.
LEBAN, Leon
        Dolina Soče : gorskokolesarski vodnik / Leon Leban. - Ljubljana : Sidarta, 2009. - 262 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 zvd.

ISBN 978-961-6027-57-1
a) gorsko kolesarjenje b) Posočje c) vodniki

913(497.473)
913(497.4) LEBAN, L. Dolina
COBISS.SI-ID 246957056

147.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Evropa : geografija za 2. in 3. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek, Mirko Pak ; [zemljevidi in grafikoni Mateja Rihtaršič ; ilustracije Gregor Markelj ; fotografije Vilijem Podgoršek ... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 161, [6] str. pril. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 978-961-241-112-1
a) geography - textbook b) secondary education c) geografija - učbenik d) srednješolski pouk

91(075.3)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Evropa
COBISS.SI-ID 238159360

148.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Svet : geografija za 2. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Viki Grošelj ... et al.]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Hren). - 136, [7] str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 978-961-6465-87-8
a) geography - textbook b) secondary education c) geografija - učbenik d) srednješolski pouk

91(075.3)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Svet
COBISS.SI-ID 238158848


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


149.
SIMONIČ Mervic, Karmen
        Stari svet : zgodovina za 7. razred osnovne šole / Karmen Simonič Mervic ; [tematske karte Mateja Rihtaršič ; ilustrirala Andreja Peklar]. - 5. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 180 str. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.
ISBN 978-961-6465-27-4
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) SIMONIČ MERVIC Stari svet
COBISS.SI-ID 244781312

150.
SIMONIČ Mervic, Karmen
        Stari svet : zgodovina za 7. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Karmen Simonič Mervic ; [tematske karte Mateja Rihtaršič ; ilustrirala Andreja Peklar]. - 7. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 54 str. : ilustr. ; 29 m

Ov. nasl. - 6.500 izv.
ISBN 978-961-6465-29-8
a) history - exercise b) primary education c) zgodovina - vaja d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) SIMONIČ MERVIC Stari svet
COBISS.SI-ID 244781568


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO