COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSVSEBINA


november 090 SPLOŠNO.


1.
KNEZ, Nik
        Street stripnik 3 / Nik Knez ; uredil Bojan Dekleva. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2009 (Tiskarna Vovk : Domžale). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-92747-0-5
a) comics b) strip

070.449.8
II 76 KNEZ, N. Street
COBISS.SI-ID 247922944

2.
        QUALITATIVE journeys : student and mentor experiences with research / Victor Minichiello, Jeffrey A. Kottler, editors. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2010. - XIX, 307 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5676-5 (cloth : acid free paper) ISBN 978-1-4129-5677-2 (pbk : acid free paper)
a) social research b) qualitative research c) qualitative analysis d) socialno raziskovanje e) kvalitativno raziskovanje f) kvalitativna analiza

001
001 QUALITATIVE journeys
COBISS.SI-ID 8072265

3.
SIMONS, Helen
        Case study research in practice / Helen Simons. - 1st published. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2009. - 189 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 173-189. - Kazalo
ISBN 978-0-7619-6423-0 ISBN 978-0-7619-6424-7 (pbk)
a) social research b) case study c) socialno raziskovanje d) študija primera

001
001 SIMONS, H. Case
COBISS.SI-ID 1024060993

4.
STROKOVNO srečanje in občni zbor DMFA Slovenije (61 ; 2009 ; Bled)
        Od [nič] do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009 / zbrala in oblikovala Nada Razpet. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2009. - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Občni zbor DMFA Slovenije, ISSN 1318-8429 ; 61)

a) mathematics - conference b) matematika - konferenca

061.2
028 STROKOVNO Od [nič]
COBISS.SI-ID 15307865

5.
VEBER, France
        Znanost in vera : vedoslovna študija / France Veber ; [spremno študijo napisala Tanja Pihlar]. - [Ljubljana] : Slovenska matica, 2009. - 217 str. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 9)

Predgovor / France Veber: str. 9-10. - Vebrova pot k transcendenci / Tanja Pihlar: str. 192-217. - Bibliografija: str. 216-217. - Kazalo
ISBN 978-961-213-188-3
a) Veber, France (1890-1975) b) religion c) philosophy d) religija e) filozofija f) znanost g) znanstveno mišljenje h) religiozno mišljenje

001:2
001 VEBER, F. Znanost
COBISS.SI-ID 247179520


1 FILOZOFIJA.


6.
EAGLETON, Terry
        Smisel življenja : zelo kratek uvod / Terry Eagleton ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 128 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 8)

Prevod dela: The meaning of life. - Bibliografija: str. 121-123. - Kazalo
ISBN 978-961-260-016-7
a) philosophy b) filozofija c) filozofija kulture d) življenjski smisel

130.2
1 EAGLETON, T. Smisel
COBISS.SI-ID 245623552

7.
SPENGLER, Oswald
        Zaton zahoda : oris morfologije svetovne zgodovine / Oswald Spengler ; [prevedla Katarina Sedmak in Alfred Leskovec]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2009-. - zv. <1> : ilustr. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 58)

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2009. - 612 str.
ISBN 978-961-213-190-6 (zv. 1)
a) philosophy b) filozofija c) filozofija zgodovine d) filozofija kulture

130.2:930.1
1 SPENGLER, O. Zaton
COBISS.SI-ID 247359744

8.
        TEACHING philosophy / edited by Andrea Kenkmann. - London ; New York : Continuum, cop. 2009. - VI, 218 str. ; 24 cm

Biblografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-8470-6243-7 (hbk) ISBN 978-1-8470-6244-4 (pbk)
a) philosophy b) teaching model c) teaching objective d) filozofija e) didaktični model f) učni cilj

1
1 TEACHING philosophy
COBISS.SI-ID 8071241


159.9 PSIHOLOGIJA.


9.
        ARGUMENTATION and education : theoretical foundations and practices / Nathalie Muller Mirza, Anne-Nelly Perret-Clermont editors. - Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2009. - VI, 242 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 978-0-387-98124-6 (hbk) ISBN 978-0-387-98125-3 (ebk)
a) reasoning b) logic c) argumentation d) razsojanje e) logika f) argumentacija

159.95
159.95 ARGUMENTATION and education
COBISS.SI-ID 8082761

10.
COLLINS, Margaret, 1934-
        Raising self-esteem in primary schools : a whole school training programme : [age range 5-11]. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2009. - 186 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (A lucky duck book)

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 186
ISBN 978-1-84860-775-0 (pbk) ISBN 978-1-84920-069-1 (hb)
a) self-esteem b) class c) workshop d) samospoštovanje e) razred f) delavnica

159.922.7
159.922.7 COLLINS, M. Raising cdr 159.922.7 COLLINS, M. Raising
COBISS.SI-ID 8068937

11.
DUKES, Chris
        Building better behaviour in the early years / Chris Dukes and Maggie Smith. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2009. - XIV, 101 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Hands on guide series)

Bibliografija: str. 99
ISBN 978-1-84787-519-8 ISBN 978-1-84787-520-4 (pbk)
a) behaviour b) misconduct c) behaviour disorder d) vedenje e) neprimerno vedenje f) motnje vedenja

159.922.7
II 159.922.7 DUKES, C. Building cdr 159.922.7 DUKES, C. Building
COBISS.SI-ID 8068169

12.
DVORAK, Marcia
        Gifted education teachers : knowledge, skills, and dispositions in thoughts and actions / Marcia Dvorak. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, cop. 2009. - 215 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 135-148
ISBN 978-3-639-13744-6
a) gifted b) teacher role c) teaching quality d) nadarjeni e) vloga učitelja f) kvaliteta pouka

159.928
159.928 DVORAK, M. Gifted
COBISS.SI-ID 8085321

13.
        ENCYCLOPEDIA of giftedness, creativity, and talent / editor Barbara Kerr. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2009. - 2 zv. ; 29 cm

Kazalo. - Vsebina: Volume 1: A-K. - XXX, 508 str. ; Volume 2: L-Z. - Str. XI, 509-1057
ISBN 978-1-4129-4971-2 (cloth)
a) gifted - encyclopedia b) nadarjeni - enciklopedija c) talent d) ustvarjalnost e) nadarjenost

159.928
Č II 159.928 ENCYCLOPEDIA of giftedness
COBISS.SI-ID 17257480

14.
HUSÉN, Torsten, 1916-
        Talent, equality and meritocracy : availability and utilization of talent / by Torsten Husén. - The Hague : Martinus Nijhoff, 1974. - 157 str. ; 24 cm. - (Plan Europe 2000. Project 1, Educating man for the 21st century ; Vol. 9)

Bibliografija: str. 144-154. - Kazalo
ISBN 90-247-1672-1
a) talent b) ability c) elite d) talent e) zmožnost f) elita

159.95
159.95 HUSÉN, T. Talent
COBISS.SI-ID 57229

15.
        MULTIPLE intelligences around the world / Jie-Qi Chen, Seana Moran, Howard Gardner, editors. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2009. - XIX, 411 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-0-7879-9760-1 (cloth)
a) intelligence b) learning c) cognition d) inteligentnost e) učenje f) kognicija g) raznotere inteligence h) raziskave

159.942
159.942 MULTIPLE intelligences
COBISS.SI-ID 8066889

16.
        PSYCHOLOGICAL agency : theory, practice and culture / edited by Roger Frie. - London ; Cambridge (Massachusetts) : MIT Press, cop. 2008. - IX, 261 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-262-06267-1 (hbk) ISBN 978-0-262-56231-7 (pbk)
a) psychology b) self c) psychotherapy d) psihologija e) ego f) psihoterapija g) agentnost

159.9
159.9 PSYCHOLOGICAL agency
COBISS.SI-ID 8070217

17.
        RAZVOJNA psihologija / strokovni urednici Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič ; [prevod povzetka Irena Kovačič ; fotografije Tihomir Pinter ... [et al.] ; ilustratorka Kristina Krhin]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete : Založba Rokus Klett, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 815 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Abstract. - Kazalo
ISBN 978-86-7207-146-7
a) child development b) razvojna psihologija c) razvoj otroka

159.9
II 159.9 RAZVOJNA psihologija
COBISS.SI-ID 247373312

18.
        READINGS on the development of children / edited by Mary Gauvain, Michael Cole. - 5th ed. - New York : Worth Publishers, cop. 2009. - X, 351 str. : ilustr., graf.prikazi, preglednice ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-1-4292-1649-4 ISBN 1-4292-1649-2
a) child development b) child psychology c) developmental psychology d) razvoj otroka e) psihologija otroka f) razvojna psihologija

159.922.7
159.922.7 READINGS
COBISS.SI-ID 8069961

19.
RUMPF, Joachim
        Vikati, udarati, uništavati : kako postupati s agresivnom djecom / Joachim Rumpf ; [prijevod Katarina Vilić]. - 2. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009. - 108 str. ; 22 cm. - (Psihologija u praksi)

Prevod dela: Schreien, schlagen, zerstören. - Bibliografija: str. 105-108
ISBN 978-953-191-299-0
a) aggressiveness b) child psychology c) agresivnost d) psihologija otroka

159.922.7
159.922.7 RUMPF, J. Vikati
COBISS.SI-ID 8066633

20.
SMRTNIK Vitulić, Helena
        Spoznavanje otrok v razredu : izbrane teme iz razvojne psihologije za izvajanje prakse / Helena Smrtnik Vitulić. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - IX, 67 str. ; 24 cm

300 izv. - Pomen pedagoške prakse v okviru razvojne psihologije / Marjanca Pergar-Kuščer: str. VII-IX. - Bibliografija: str. 63-67
ISBN 978-961-253-043-3
a) developmental psychology b) teaching practice c) razvojna psihologija d) učna praksa e) observacija

159.922.7
37.015.3 SMRTNIK V., H. Spoznavanje Č 37.015.3 SMRTNIK V., H. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 248250368

21.
ZDEŠAR, Janja
        Stres pri učiteljih biologije : diplomsko delo = Stress in biology teachers : graduation thesis / Janja Zdešar. - Ljubljana : [J. Zdešar], 2007. - IX, 114 f., [16] f. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: f. 111-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Biotehniška fak., Oddelek za biologijo
a) mental stress b) teacher c) duševni stres d) učitelj e) mediatorji stgresa f) stresorji g) obrambni mehanizmi

159.944.4:371.12.011.3-051:57(043.2)
Č II 159.9(043.2) ZDEŠAR, J. Stres
COBISS.SI-ID 33589346


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


22.
KOMAR, Mojca, 1980-
        Izboljšajmo spomin in pomagajmo učencem do kakovostnejšega znanja : diplomsko delo / Mojca Komar. - Koper : [M. Komar], 2007. - VI, 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk
a) memory b) recollection c) memorizing d) spomin e) pomnjenje f) memoriranje g) umske sposobnosti h) spominske tehnike

159.95(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KOMAR, M. Izboljšajmo
COBISS.SI-ID 2384343

23.
KUHAR, Nataša, 1984-
        Vpliv ustvarjalnega giba in plesa na otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Nataša Kuhar. - Ljubljana : [N. Kuhar], 2009. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) motion c) dance d) razvojno moten otrok e) gibanje f) ples g) ustvarjalni gib

159.922.76(043.2)
Č II 159.9(043.2) KUHAR, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 8078153

24.
MAROLT, Špela, 1986-
        Razlike med spoloma v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Špela Marolt. - Ljubljana : [Š. Marolt], 2009. - 60,[8] str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. [61-64]. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) sex b) sex role c) stereotype d) spol e) vloga spola f) stereotip

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) MAROLT, Š. Razlike
COBISS.SI-ID 8039241

25.
VELIKONJA, Tamara
        Uporaba različnih vrst inteligentnosti (po Gardnerju) pri učenju : diplomsko delo / Tamara Velikonja. - Koper : [T. Velikonja], 2007. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-77. - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk
a) intelligence b) learning c) intelligence quotient d) inteligentnost e) učenje f) inteligentnostni kvocient g) teorije inteligentnosti

159.95(043.2)
ZZ 159.9(043.2) VELIKONJA, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 2385879


17 ETIKA.


26.
HIMANEN, Pekka
        The hacker ethic and the spirit of the information age : [a radical approach to the philosophy of business] / Pekka Himanen. - New York : Random House Trade Paperbacks, cop. 2001. - XVII, 232 str. ; 22 cm

Podnaslov naveden na ov. - Bibliografija: str. [219]-232
ISBN 0-375-75878-X
a) computer b) ethics c) računalnik d) etika e) hekerji f) odprte kode g) programska oprema

17
17 HIMANEN, P. Hacker ethic
COBISS.SI-ID 8066121

27.
SKYNNER, Robin
        Družine in kako v njih preživeti / Robin Skynner, John Cleese ; [prevod Igor Ravnik] ; ilustracije Bud Handelsman. - Ljubljana : Tangram, 2009 ([Ljubljana] : Demat). - 300 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Families and how to survive them. - Bibliografija: str. 299-300
ISBN 978-961-6239-61-5
a) family life b) psychotherapy c) družinsko življenje d) psihoterapija e) družinska terapija

173
173 SKYNNER, R. Družine
COBISS.SI-ID 245500416


17(043.2) ETIKA.


28.
MUŠE, Mateja
        Odnos ljudi do drugih živali : diplomsko delo / Mateja Muše. - Ljubljana : [M. Muše], 2009. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 52-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) ethics b) animal c) attitude d) etika e) žival f) stališče

17(043.2)
Č II 17(043.2) MUŠE, M. Odnos
COBISS.SI-ID 8035913


2 VERSTVO.


29.
JANKOVIĆ, Vladeta, 1940-
        Kdo je kdo v antiki : mitologija, zgodovina, umetnost / Vladeta Janković ; priredila in dopolnila Bronislava Aubelj ; [prevedle Višnja Fičor, Seta Knop in Saša Sotošek ; slikovno gradivo za slovensko izdajo izbrala Martin Germ in Bronislava Aubelj ; viri slikovnega gradiva arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 453 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod in priredba dela: Imenik klasične starine. - Bibliografija: str. 408-410. - Kazalo
ISBN 961-241-004-6
a) ancient history - lexicon b) stara zgodovina - leksikon c) antika d) kulturna zgodovina e) antična mitologija f) znamenite osebnosti g) antični Rim h) antična Grčija

2(031)
Č 2 KDO je kdo v antiki
COBISS.SI-ID 216470528


3 DRUŽBENE VEDE


30.
MCMILLAN, James H.
        Research in education : evidence-based inquiry. - 7th ed., International ed., James H. McMillan, Sally Schumacher. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2010. - 511 str. : ilustr., preglednice ; 28 cm

Bibliografija: str. 492-494. - Kazali
ISBN 978-0-13136415-8 ISBN 0-13-136415-4
a) educational research b) research method c) statistical method d) pedagoško raziskovanje e) raziskovalna metoda f) statistična metoda

31
II 31 MCMILLAN, J. Research
COBISS.SI-ID 8084553


30+316


31.
ULE, Mirjana
        Socialna psihologija : analitični pristop k življenju v družbi / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009 ([Trzin] : NTD). - 525 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Potiskani notr. str. ov. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 500-518. - Kazalo
ISBN 978-961-235-378-5
a) social psychology b) socialna psihologija

316.6
316.6 ULE, M. Socialna
COBISS.SI-ID 247943680


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


32.
LICHTMAN, Marilyn
        Qualitative research in education : a user's guide / Marilyn Lichtman. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2009. - XXI, 265 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 247-258. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-7052-5 (pbk)
a) educational research b) qualitative analysis c) pedagoško raziskovanje d) kvalitativna analiza e) kvalitativno raziskovanje

31
31 LICHTMAN, M. Qualitative
COBISS.SI-ID 17003272


316 SOCIOLOGIJA.


33.
BULLE, Nathalie
        Sociology and education : issues in sociology of education / translated from the French by Nora Scott ; Nathalie Bulle. - Bern [etc.] : Peter Lang, 2009, cop. 2008. - VIII, 310 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Sociologie et éducation. - Bibliografija: str. 297-306. - Kazalo
ISBN 978-3-03911-587-7 (alk. paper)
a) educational sociology b) philosophy of education c) educational theory d) pedagoška sociologija e) pedagoška filozofija f) teorija vzgoje in izobraževanja

316
316 BULLE, N. Sociology
COBISS.SI-ID 8070985

34.
GRANTER, Edward
        Critical social theory and the end of work / Edward Granter. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - VII, 202 str. ; 25 cm. - (Rethinking classical sociology)

Bibliografija: str. [185]-198. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7697-3 (hbk) ISBN 978-0-7546-9397-0 (ebook)
a) sociology b) labour c) leisure d) sociologija e) delo f) prosti čas g) kritična teorija h) avtomatizacija i) utopija j) globalizacija k) sociologija dela

316
316 GRANTER, E. Critical
COBISS.SI-ID 3232357

35.
LATOUCHE, Serge
        Preživeti razvoj : od dekolonizacije ekonomskega imaginarija do oblikovanja alternativne družbe / Serge Latouche ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Bojan Radej]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 116 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: Survivre au développement. - 500 izv. - Drugotni razvoj / Bojan Radej: str. 95-114. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-016-3
a) social development b) economic development c) družbeni razvoj d) gospodarski razvoj e) trajnostni razvoj f) alternativni razvoj

316
316 LATOUCHE, S. Preživeti
COBISS.SI-ID 246387968

36.
LIMON, David
        British society and culture : from a Slovene perspective / David Limon. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, cop. 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 270 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.
ISBN 978-961-237-307-8
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) univerzitetni študij d) sociolingvistika e) medkulturnost

316.72(497.4+410)
316.7 LIMON, D. British
COBISS.SI-ID 247394816

37.
MCNAMEE, Stephen J., 1950-
        The meritocracy myth / Stephen J. McNamee and Robert K. Miller, Jr. - 2nd ed. - Lanham ... [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, cop. 2009. - IX, 285 str. ; 23 cm

Bibliografija in povzetek na koncu vsakega poglavja. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-0-7425-6167-0 (cloth) ISBN 978-0-7425-6168-7 (pbk) ISBN 978-0-7425-9977-2 (electronic)
a) social status b) social inequality c) individualism d) ideology e) družbeni položaj f) socialna neenakost g) individualizem h) ideologija

316
316 MCNAMEE, S. The meritocracy
COBISS.SI-ID 8084297


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


38.
TAŠNER, Veronika
        Pornografija in feministična teorija : mesto pornografije v ameriški feministični teoriji : diplomsko delo / Veronika Tašner. - Ljubljana : [V. Tašner], 2000. - 53 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo
a) mass media b) erotizem c) sredstva množičnega obveščanja d) erotizem e) pornografija f) feminizem

305(043.2)
Č II 3(043.2) TAŠNER, V. Pornografija
COBISS.SI-ID 8081481


32 POLITIKA.


39.
KREKEL, Elisabeth M.
        Jugendliche ohne Berufsabschluss : Handlungsempfehlungen für die berufliche Bildung : kurzgutachten / Elisabeth M. Krenkel, Joachim Gerd Ulrich. - 1. aufl. - Berlin : Friedrich Ebert Stiftung, 2009 (Printed in Germany). - 56 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: Zukunft 2020. - Bibliografija: str. 50-56
- - Die Europäisierung der deutschen Berufsbildungspolitik : Sachzwang oder Interessenpolitik? / Marius R. Busemeyer. - 12 str. ; 30 cm
ISBN 978-3-86872-109-6
a) youth policy b) socially handicapped c) mladinska politika d) socialno prizadeti

32
II 32 KREKEL, E. Jugendliche
COBISS.SI-ID 8081225

40.
SQUIRES, Judith
        Spol v politični teoriji / Judith Squires ; [prevod Mojca Dobnikar]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 351 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Gender in political theory. - 600 izv. - O "ženskah", "spolu" in referenčni literaturi (v Sloveniji) / Milica Antić Gaber: str. 341-351. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-334 in 351. - Kazalo
ISBN 978-961-260-018-1
a) sex b) female c) political science d) spol e) ženska f) politologija g) politične vede h) feminizem

32
32 SQUIRES, J. Spol
COBISS.SI-ID 245866752


34 PRAVO.


41.
        DEVELOPMENT education : debates and dialogue / edited by Douglas Bourn. - London : Institute of Education, University of London, cop. 2008. - VIII, 127 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-85473-803-8
a) economic development b) curriculum development c) educational policy d) gospodarski razvoj e) izpopolnitev kurikuluma f) politika vzgoje in izobraževanja g) globalizacija h) državljanstvo i) razvoj

342.7
342.7 DEVELOPMENT education
COBISS.SI-ID 8085577


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


42.
JUG, Vesna, 1985-
        "Dobra mesta" v vzgojni pomoči skozi oči mladostnikov, vključenih v obravnavo v stanovanjski skupini : diplomsko delo / Vesna Jug. - Ljubljana : [V. Jug], 2009. - 130 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) community home c) behaviour disorder d) adolescent e) vzgojni dom f) motnje vedenja g) stanovanjske skupine h) participacija

364.65-053.6(043.2)
Č II 36(043.2) JUG, V. Dobra
COBISS.SI-ID 8033097

43.
KLANJŠČEK, Jožica, 1985-
        Razumevanje starosti z vidika otrok, mladostnikov, odraslih in starostnikov : diplomsko delo / Jožica Klanjšček. - Ljubljana : [J. Klanjšček], 2009. - 107 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) old age b) stereotype c) pupil attitude d) stara leta e) stereotip f) stališče učencev

364.65-053.9(043.2)
Č II 36(043.2) KLANJŠČEK, J. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8033865

44.
MRŽEK, Tina
        Mladinska stanovanja : opis poodpustnih oblik bivanja in pogled nanje skozi oči mladostnikov ter vzgojiteljev : diplomsko delo = Indipendent living program : the description of forms regarding after-care with youngster`s and their care worker`s point of view / Tina Mržek. - Ljubljana : [T. Mržek], 2009. - X, 141, [30] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 133-139. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) community home c) behaviour disorder d) adolescent e) vzgojni dom f) motnje vedenja g) stanovanjske skupine h) mladinska stanovanja

364.65-053.6(043.2)
Č II 36(043.2) MRŽEK, T. Mladinska
COBISS.SI-ID 8035401


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


45.
BLUESTEIN, Jane
        The win-win classroom : a fresh and positive look at classroom management / Jane Bluestein. - Thousand Oaks : Corwin Press, cop. 2008. - XVII, 306 str. ; 28 cm

Bibliografija: str. 287-296. - Kazalo
ISBN 9-781-4129-5899-8 (cloth) ISBN 978-1-4129-5900-1 (pbk)
a) class management b) discipline c) motivation d) pupil behaviour e) vodenje razreda f) disciplina g) motivacija h) vedenje učencev

37.02
II 37.02 BLUESTEIN, J. Win-win classroom
COBISS.SI-ID 3018853

46.
        COMPARATIVE and global pedagogies : equity, access and democracy in education / Joseph Zajda, Lynn Davies, Suzanne Majhanovich, editors. - [Dordrecht] : Springer, cop. 2008. - XXIV, 232 str. ; 25 cm. - (Globalisation, comparative education and policy research ; 2)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4020-8348-8 (hbk) ISBN 978-1-4020-8349-5 (ebk)
a) educational theory b) equal opportunity c) access to education d) teorija vzgoje in izobraževanja e) enakost možnosti f) dostopnost izobraževanja g) kritična pedagogika

37.01
37.01 COMPARATIVE
COBISS.SI-ID 11389261

47.
        A DICTIONARY of education / edited by Susan Wallace. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009, cop. 2008. - XV, 335 str. ; 20 cm. - (Oxford paperback reference)

Nasl. na ov.: Oxford dictionary of education
ISBN 978-0-19-921207-1
a) education - dictionary b) terminology c) vzgoja in izobraževanje - slovar d) terminologija

37
Č 37 DICTIONARY
COBISS.SI-ID 8066377

48.
        DIGITAL literacies : social learning and classroom practices / edited by Victoria Carrington and Muriel Robinson. - Los Angeles : Sage ; [London] : UKLA, cop. 2009. - X, 174 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-038-4 (pbk) ISBN 978-1-84787-037-7 (hbk)
a) didactic use of computer b) mass media c) didaktična uporaba računalnika d) sredstva množičnega obveščanja e) internet f) blogi g) socialne mreže

371.3
371.3 DIGITAL literacies
COBISS.SI-ID 8067913

49.
DOLYA, Galina
        Vygotsky in action in the early years : the key to learning curriculum / Galina Dolya. - London ; New York : Routledge, 2010, cop. 2007. - 175 str. : ilustr. ; 28 cm. - (A David Fulton Book)

Bibliografija: str. 174-175
ISBN 978-0-415-55229-5 (pbk) ISBN 978-0-203-86481-4 (ebk)
a) pre-school education b) curriculum c) predšolska vzgoja d) kurikulum

373.2.016(035)
II 373.2.016 DOLYA, G. Vygotsky
COBISS.SI-ID 8073033

50.
        HANDBOOK of education policy research / edited by Gary Sykes, Barbara Schneider, David N. Plank ; with Timothy G. Ford. - New York ; London : Routledge : American Educational Research Association, 2009. - XV, 1045 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali
ISBN 978-0-415-98991-6 (hbk) ISBN 0-415-98991-4 (hbk) ISBN 978-0-415-98992-3 (pbk) ISBN 0-415-98992-2 (pbk) ISBN 978-0-203-88096-8 (ebk) ISBN 0-203-88096-X (ebk)
a) educational policy b) educational research c) access to education d) politika vzgoje in izobraževanja e) pedagoško raziskovanje f) dostopnost izobraževanja

37.01
II 37 HANDBOOK
COBISS.SI-ID 8075849

51.
        HANDBOOK of motivation at school / edited by Kathryn R. Wentzel, Allan Wigfield. - New York ; London : Routledge, 2009. - XIII, 686 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Educational psychology handbook series)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-0-8058-6284-3 (hbk) ISBN 0-8058-6284-6 (hbk) ISBN 978-0-8058-6290-4 (pbk) ISBN 0-8058-6290-0 (pbk) ISBN 978-0-203-87949-8 (ebk) ISBN 0-203-87949-X (ebk)
a) motivation for studies b) learning c) achievement d) motivacija za učenje e) učenje f) uspešnost

37.015.3
37.015.3 HANDBOOK
COBISS.SI-ID 8075337

52.
HICKEY, Julie, 1961-
        Voščilnice : več kot 80 zamisli za vse priložnosti / Julie Hickey ; [prevedla Majda Oblak]. - Tržič : Učila International, 2006. - 104 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Quick & clever handmade cards. - O avtorici: str. 104. - Kazalo
ISBN 961-233-976-7
a) voščilnice b) izdelava

371.38
II 371.38 HICKEY, J. Voščilnice
COBISS.SI-ID 224179456

53.
        KEY data on education in Europe 2009 / [prepared by] Eurydice, Eurostat. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. - 276 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm. - (Key data on education in European Union, ISSN 1725-1621)

ISBN 978-92-9201-033-1
doi: 10.2797/17151 a) education system - Europe - statistical data b) sistem vzgoje in izobraževanja - Evropa - statistični podatki

37(4)
II 37 KEY data 2009
COBISS.SI-ID 8036681

54.
        KNOWLEDGE and pedagogy : the sociology of Basil Bernstein / edited by Alan R. Sadovnik. - Westport ; London : Ablex Publishing, cop. 1995. - XVIII, 440 str. ; 23 cm. - (Contemporary studies in social and policy issues in education : the David C. Anchin series in social and policy issues in education)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 1-56750-111-7 ISBN 1-56750-112-5 (pbk)
a) Bernstein, Basil (1924-2000) b) educational sociology c) philosophy of education d) educational theory e) pedagoška sociologija f) pedagoška filozofija g) teorija vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 KNOWLEDGE and pedagogy
COBISS.SI-ID 8084041

55.
KOSNIK, Clare Madott
        Priorities in teacher education : the 7 key elements of pre-service preparation / Clare Kosnik and Clive Beck. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XII, 185 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [169]-174. - Kazalo
ISBN 978-0-415-48126-7 (hbk) ISBN 978-0-415-48127-4 (pbk)
a) teacher education b) teaching profession c) class management d) izobraževanje učiteljev e) učiteljski poklic f) vodenje razreda

371.13/.16
371.13/.16 KOSNIK, C. Priorities
COBISS.SI-ID 8071497

56.
KOVAČ Šebart, Mojca
        Vzgojna zasnova javne šole / Mojca Kovač Šebart, Janez Krek ; [izdajatelj] Center za študij edukacijskih strategij. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 234 str. ; 20 cm. - (Zbirka Obrazi edukacije ; 2009, 11)

400 izv. - Bibliografija: str. 213-227. - Kazalo
ISBN 978-961-253-040-2
a) public education b) aims of education c) value d) authority e) javno šolstvo f) aims of education g) vrednota h) avtoriteta

37.01
37.01 KOVAČ ŠEBART, M. Vzgojna Č 37.01 KOVAČ ŠEBART, M. Vzgojna
COBISS.SI-ID 246996992

57.
        KURIKULUM za vrtce : predšolska vzgoja v vrtcih / [besedilo so pripravili Eva D. Bahovec ... et al.] ; [izdajatelj] Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za šolstvo. - 2. izd., 5. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 78 str. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 76-78
ISBN 978-961-234-613-3 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) pre-school education b) curriculum c) predšolska vzgoja d) kurikulum e) vzgojni programi

373.2.016
371.214 KURIKULUM
COBISS.SI-ID 247850240

58.
        POLICIES and practices for teaching sociocultural diversity : concepts, principles and challenges in teacher education / [authors Anne-Lise Arnesen ... [et al.] ; editors Anne-Lise Arnesen, Julie Allan, Eva Simonsen]. - [Strasbourg] : Council of Europe, cop. 2009. - 61 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-58
ISBN 978-92-871-6582-4 (broš.)
a) teacher education b) intercultural education c) civics d) izobraževanje učiteljev e) interkulturna vzgoja f) državljanska vzgoja g) multikulturnost h) sociokulturna različnost

37.091.3
II 371.3 POLICIES and practices
COBISS.SI-ID 8079945

59.
        RAZNOLIKOST kakovosti / uredile Anita Trnavčevič, Andreja Trtnik-Herlec, Silva Roncelli-Vaupot. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2000 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
a) quality of education - teaching quality b) school management c) action research d) kvaliteta izobraževanja - kvaliteta pouka e) upravljanje šole f) akcijsko raziskovanje g) management h) šolstvo i) kadri j) evalvacija

371.11:65.018
371 RAZNOLIKOST kakovosti
COBISS.SI-ID 45306625

60.
RAZSTAVA Likovni svet otrok (40 ; 2008 ; Šoštanj)
        Osnovna šola Šoštanj prireja 40. razstavo Likovni svet otrok 2008 / [urejanje Alenka Venišnik]. - Šoštanj : Osnovna šola, 2008 ([Velenje] : Gorenje I.P.C.). - 46 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Likovni svet otrok 2008. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 900 izv.
ISBN 978-961-92071-1-6
a) art education - Slovenia - catalogue b) likovna vzgoja - Slovenija - katalog c) likovni natečaji d) osnovne šole

373.32.016:74
373.32.016:74 RAZSTAVA Likovni 2008
COBISS.SI-ID 238938112

61.
        REFERENCE points for the design and delivery of degree programmes in education / [prepared by Tuning subject area group of education]. - Bilbao : Publicaciones de la Universidad de Deusto, [2009]. - 108 str. ; 22 cm. - (Tuning educational structures in Europe)

Bibliografija: str. 79-82
ISBN 978-84-9830-833-4
a) higher education b) qualification c) certificate d) credits e) visokošolsko izobraževanje f) kvalifikacija g) diploma h) kredit i) kompetence j) ECTS k) bolonjski proces

37.01
37.01 REFERENCE points
COBISS.SI-ID 8079689

62.
ROSS, Alistair, 1956-
        A European education : citizenship, identities and young people / Alistair Ross. - Stoke on Trent ; Sterling : Trentham Books, 2008. - VIII, 159 str. ; 23 cm. - (European issues in children's identity and citizenship ; 8)

Publikacija je nastala v projektu Erasmus Thematic network Project Children' identity and citizenship in Europe (CiCe). - Bibliografija: str. 143-155. - Kazalo
ISBN 978-1-85856-367-1
a) identity b) civics c) teaching objective d) identiteta e) državljanska vzgoja f) učni cilj

37.01(4)
37.01 ROSS, a. European
COBISS.SI-ID 8084809

63.
SOUSA, David A.
        How the gifted brain learns / David A. Sousa. - 2nd ed. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin, cop. 2009. - XIII, 275 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 253-266. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-7172-0 (cloth) ISBN 978-1-4129-7173-7 (pbk)
a) gifted b) brain c) talent d) nadarjeni e) možgani f) talent

37.091.212.3
II 371.2 SOUSA, D. How
COBISS.SI-ID 8075081

64.
STABLES, Andrew, 1956-
        Childhood and the philosophy of education : an anti-Aristotelian perspective / Andrew Stables. - London ; New York : Continuum, cop. 2008. - VI, 203 str. ; 24 cm. - (Continuum studies in education)

Bibliografija: str. [194]-200. - Kazalo
ISBN 978-0-8264-9972-1 (hbk)
a) philosophy of education b) childhood c) pedagoška filozofija d) otroštvo

37.01
37.01 STABLES, A. Childhood
COBISS.SI-ID 8087369

65.
ŠUPŠÁKOVÁ, Božena
        Child's creative expression through fine art / Božena Šupšáková ; [translations Ariana jazykové centrum]. - Ljubljana : Debora, 2009. - 149 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6525-56-5
a) art education b) creativity c) visual perception d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) vizualna percepcija g) vizualna umetnost

37.015.31:7
159.954 ŠUPŠÁKOVÁ, B. Child's
COBISS.SI-ID 244281344

66.
        TEACHERS' minds and actions : research on teachers' thinking and practice / edited by Ingrid Carlgren, Gunnar Handal and Sveinung Vaage. - London ; Washington, D. C. : Falmer Press, cop. 1994. - VIII, 279 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija in povzetek ob vsakem prispevku. - Kazalo. - Abstract
ISBN 0-7507-0430-6 (cased) ISBN 0-7507-0431-4 (paper)
a) teaching practice b) teaching profession c) career development d) teacher behaviour e) učna praksa f) učiteljski poklic g) poklicni razvoj h) učiteljevo vedenje

37.011.3-051
37.01 TEACHERS´ minds
COBISS.SI-ID 8051529


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


67.
CIUHA, Urša, 1983
        Problematika mladih na poti osamosvajanja = Problems that the youth are facing on their way to become independent : diplomsko delo / Urša Ciuha. - Ljubljana : [U. Ciuha], 2009. - VII f., 126 str. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 93-100. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) adolescence c) youth unemployment d) housing e) mladina f) adolescenca g) nezaposlenost mladih h) stanovanje

37.013.42-053.6(043.2)
Č 37(043.2) CIUHA , U. Problematika
COBISS.SI-ID 8046665

68.
JELENKO, Iva
        Razredna klima - primerjava med kronološko heterogenimi in kronološko neheterogenimi oddelki : diplomsko delo / Iva Jelenko. - Ljubljana : [I. Jelenko], 2009. - VI, 83, [8] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Defektologija
a) classroom climate b) class composition c) primary school d) razredno vzdušje e) sestava razreda f) osnovna šola g) heterogeni oddelki

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) JELENKO, I. Razredna
COBISS.SI-ID 8058953

69.
KULOVEC, Tanja
        Prisotnost nasilnega vedenja učiteljev nad učenci : diplomsko delo / Tanja Kulovec. - Ljubljana : [T. Kulovec], 2009. - 98 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) teacher-pupil relation b) teacher behaviour c) violence d) punishment e) odnos med učiteljem in učencem f) učiteljevo vedenje g) nasilje h) kaznovanje

37.064.2(043.2)
Č II 37(043.2) KULOVEC, T. Prisotnost
COBISS.SI-ID 8073545

70.
KUMIN, Laura, 1985-
        Detekcija psihosocialnih težav in prednosti v poznem otroštvu in adolescenci - perspektiva staršev, učiteljev in otrok : diplomsko delo / Laura Kumin. - Ljubljana : [L. Kumin], 2009. - 103 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) adolescence b) behaviour disorder c) peer group d) adolescenca e) motnje vedenja f) vrstniki

37:2-554(043.2)
Č II 37(043.2) KUMIN , L. Detekcija
COBISS.SI-ID 8076361

71.
MARN, Marjanca, 1966-
        Zgodovina Janč in šolstva : diplomsko delo / Marjanca Marn. - Ljubljana : [M. Marn], 2009. - VIII, 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 116-117. - Kazala. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) Janče

37(497.4Janče)(091)(043.2)
Č II 37(043.2) MARN, M. Zgodovina
COBISS.SI-ID 8068425

72.
PETERNELJ, Darija, 1984-
        "Družabni večeri v šoli v naravi" : diplomsko delo / Darija Peternelj. - Ljubljana : [D. Peternelj], 2009. - VIII, 225 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air school c) play d) športna vzgoja e) šola v naravi f) igra g) družabni večeri

37.018.53(043.2)
Č II 37(043.2) PETERNELJ, D. Družabni
COBISS.SI-ID 8078665

73.
SAJOVEC, Mateja
        Vrednotenje uporabe multimedije v kemijskem izobraževanju = Evaluation of application of multimedia in chemical education : magistrsko delo / Mateja Sajovec. - Ljubljana : [M. Sajovec], 1998. - IX, 197 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 171-179. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko
a) multimedia method b) assessment c) chemistry d) multimedijska metoda e) vrednotenje f) kemija g) kemijsko izobraževanje

37:54(043.2)
ZZ II 37(043.2) SAJOVEC, M. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 1044572

74.
ŠTUBLJAR, Peter
        Mednarodne izmenjave v osnovni šoli : Program Comenius : diplomsko delo / Peter Štubljar. - Ljubljana : [P. Štubljar], 2009. - 80 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-78. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) international cooperation b) primary school c) lifelong learning d) mednarodno sodelovanje e) osnovna šola f) vseživljenjsko učenje g) mednarodne izmenjave h) Comenius i) mobilnost

37.014.242(043.2)
Č II 37(043.2) ŠTUBLJAR, P. Mednarodne
COBISS.SI-ID 8032073


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


75.
        FINDING a voice while learning to teach / edited by Derek Featherstone, Hugh Munby and Tom Russell. - London ; Washington : The Falmer Press, cop. 1997. - XI, 160 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7507-0648-1 (paper) ISBN 0-7507-0731-3 (cased)
a) teacher education b) student teacher c) teaching practice d) izobraževanje učiteljev e) učiteljski kandidat f) učna praksa

371.13/.16
371.13/.16 FINDING a voice
COBISS.SI-ID 8057417

76.
LIU, Xiufeng
        Essentials of science classroom assessment / Xiufeng Liu. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2010. - XV, 199 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-6101-1 (pbk)
a) science education b) marking c) assessment d) teaching method e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) ocenjevanje g) vrednotenje h) didaktična metoda

371.26
371.26 LIU, X. Essentials
COBISS.SI-ID 8072777


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


77.
BATISTIČ-Zorec, Marcela
        Otroštvo in vzgoja : predavanja 2009 : gradivo za študente magistrskega študija Predšolska vzgoja / Marcela Batistič Zorec, Tatjana Devjak. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 27 f. ; 30 cm

Interno gradivo. - Ov. nasl.
a) pre-school education b) principles of education c) predšolska vzgoja d) vrste vzgoje in izobraževanja e) študijsko gradivo f) vzgojni pristopi g) vzgojni koncepti

373.2.016
Č II 373.2.016 BATISTIČ-ZOREC Otroštvo
COBISS.SI-ID 8018249

78.
DEVJAK, Tatjana
        Razvoj in kakovost vrtca : predavanja 2009 : gradivo za študente magistrskega študija Predšolska vzgoja / Tatjana Devjak. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 27 f. ; 30 cm

Interno gradivo. - Ov. nasl. - Bibliografija: f. 25-27
a) pre-school education b) quality of education c) predšolska vzgoja d) kvaliteta izobraževanja e) študijsko gradivo

373.2
Č II 373.2 DEVJAK, T. Razvoj
COBISS.SI-ID 8086089

79.
ŠVERC, Alenka
        Šola in vrtec, prostor za ustvarjalnost : primeri dobre prakse / [avtorji Alenka Šverc, Majda Širok in koordinatorji projektov]. - Ljubljana : CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 60, 60 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: School and kindergarten, place for creativity : good practices in project work
a) project method b) project c) projektna metoda d) projekt e) projektno delo f) poročila

373.2
II 373.2 ŠVERC, A. Šola
COBISS.SI-ID 240463104


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


80.
BURJEK, Janja
        Stališča vzgojiteljev predšolskih otrok do vzgojnega koncepta Marije Montessori : diplomska naloga / Janja Burjek. - Ljubljana : [J. Burjek], 2009. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 79-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) principles of education c) predšolska vzgoja d) vrste vzgoje in izobraževanja e) Montessori pedagogika f) alternativni vzgojni koncepti g) javni vrtci

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) BURJEK, J. Stališča
COBISS.SI-ID 8045129

81.
BUTKOVIČ, Tjaša, 1985-
        Vloga socialnega pedagoga v vrtcu : diplomsko delo / Tjaša Butkovič. - Ljubljana : [S. Butkovič], 2009. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pre-school child b) educational guidance c) educationalist d) predšolski otrok e) šolsko svetovanje f) pedagog g) socialni pedagogi h) svetovalno delo i) javni vrtci

373.24:37.013.42(043.2)
Č II 373.2(043.2) BUTKOVIČ, T. Vloga
COBISS.SI-ID 8032841

82.
COLARIČ, Andreja
        Pripadnost in identiteta skupine - dejavnosti v vrtcu : diplomska naloga / Andreja Colarič. - Ljubljana : [A. Colarič], 2009. - 68, [14] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) social learning c) skill d) predšolski otrok e) socialno učenje f) spretnost g) socialne veščine

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) COLARIČ, A. Pripadnost
COBISS.SI-ID 8031049

83.
KRKOVIČ, Nataša
        Metoda petih ritmov kot spodbuda za plesno ustvarjanje in sproščanje predšolskih otrok : diplomska naloga / Nataša Krkovič. - Ljubljana : [N. Krkovič], 2009. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 111-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) rhythm c) pre-school child d) ples e) ritem f) predšolski otrok g) ustvarjalni gib

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) KRKOVIČ, N. Metoda
COBISS.SI-ID 8045385

84.
OSET, Ana
        Raba ljudskih pravljic v vrtcu : diplomska naloga / Ana Oset. - Ljubljana : [A. Oset], 2009. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) fairy tale c) predšolski otrok d) pravljica e) ljudske pravljice

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) OSET, A. Raba
COBISS.SI-ID 8030793

85.
SEVER Mrhar, Mojca, 1973-
        Matematika v ekoprojektu : diplomska naloga / Mojca Sever Mrhar. - Ljubljana : [M. Sever Mrhar], 2009. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) ecology c) pre-school child d) matematika e) ekologija f) predšolski otrok g) medpodročno povezovanje

373.2.016:51(043.2)
502/404(043.2)
Č II 373.2(043.2) SEVER MRHAR, M. Matematika
COBISS.SI-ID 8069449

86.
TOVORNIK, Darja
        Preoblikovanje različnih materialov s projektnim delom v vrtcu : diplomska naloga / Darja Tovornik. - Sevnica : [D. Tovornik], 2009. - 35, [10] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 35. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) play b) project method c) pre-school child d) igra e) projektna metoda f) predšolski otrok g) izdelki h) tekstil i) papir

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) TOVORNIK, D. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 8044617

87.
USKOKOVIČ Grošelj, Miranda
        Spoznavanje začimbnic v vrtcu : diplomska naloga / Miranda Uskokovič Grošelj. - Ljubljana : [M. Uskokovič Grošelj], 2009. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) predšolski otrok f) didaktična metoda g) konstruktivizem h) začimbnice i) otrokove predstave

373.2.016:613.291(043.2)
613.291:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) USKOKOVIČ G., M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 8044361

88.
ŽAGAR, Alenka, 1978-
        Plesne spodbude brez glasbe in petje za otroke od enega do tretjega leta starosti : diplomska naloga / Alenka Žagar. - Ljubljana : [A. Žagar], 2009. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) predšolski otrok d) ples e) gibalne dejavnosti

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2.016:79(043.2) ŽAGAR, A. Plesne
COBISS.SI-ID 8065865


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


89.
        CHILDREN, their world, their education : final report and recommendations of the Cambridge primary review / edited by Robin Alexander ; contributing authors Robin Alexander ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - XVI, 586 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 544-576. - Kazalo
ISBN 978-0-415-54870-0 (hbk) ISBN 978-0-415-54871-7 (pbk)
a) school life b) primary education c) curriculum d) school system e) šolsko življenje f) osnovnošolski pouk g) kurikulum h) šolski sistem

373.32.016
373.32.016 CHILDREN, their world
COBISS.SI-ID 8061257

90.
CONE, Theresa Purcell, 1950-
        Interdisciplinary elementary physical education : [connecting, sharing, partnering] / Theresa Purcell Cone, Peter H. Werner, Stephen L. Cone. - 2nd ed. - Champaign : Human Kinetics, 2009, cop. 1998. - XII, 331 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija : str. 317-321. - Kazalo
ISBN 978-0-7360-7215-1 (soft cover) ISBN 0-7360-7215-2 (soft cover)
a) physical education b) interdisciplinary approach c) primary school d) športna vzgoja e) interdisciplinarnost f) osnovna šola g) medpredmetno povezovanje

373.32.016:79
II 373.32.016:79 CONE, T. Interdisciplinary
COBISS.SI-ID 8069193

91.
MEDVED-Udovič, Vida
        Slovenščina 1 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm + [4] f. pril. z nalepkami. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 978-86-11-15882-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:82
II 373.32.016:82 MEDVED-UDOVIČ Slovenščina 1
COBISS.SI-ID 231863040

92.
MEDVED-Udovič, Vida
        Slovenščina 1 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm + [4] f. pril. z nalepkami. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

750 izv.
ISBN 978-86-11-15882-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:82
II 373.32.016:82 MEDVED-UDOVIČ, V. Slovenščina 1
COBISS.SI-ID 240074752

93.
O'TOOLE, John, 1941-
        Drama and curriculum : a giant at the door / John O'Toole, Madonna Stinson, Tiina Moore. - [Dordrecht] : Springer, cop. 2009. - XVI, 222 str. ; 24 cm. - (Landscapes : the arts, aesthetics and education ; vol. 6)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 978-1-4020-9369-2 (hbk) ISBN 978-1-4020-9370-8 (ebk)
a) dramatization b) curriculum c) teaching d) dramatizacija e) kurikulum f) pouk

373.32.016:82
373.32.016:82 O'TOOLE, J. Drama
COBISS.SI-ID 8080201

94.
        SLOVENŠČINA : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje / Vida Medved Udovič ... [et al.] ; [ilustratorji Jelka Reichman ... [et al.] ; urednica Aleksandra Lutar Ivanc ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 2 zv. (63 str., [1] f. pril. z nalepkami; 87 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0595-4 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0605-0 (zv. 2) ISBN 978-961-01-0647-0 (zv. 3)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003(075.2)
II 373.32.016:003 SLOVENŠČINA S slikanico
COBISS.SI-ID 239271680

95.
STEINBRING, Heinz
        The construction of new mathematical knowledge in classroom interaction : an epistemological perspective / Heinz Steinbring (author). - [Dordrecht] : Springer, cop. 2009. - 233 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mathematics Education Library ; vol. 38)

Bibliografija: str. 223-228. - Kazali
ISBN 978-90-481-3203-4 (pb) ISBN 0-387-24251-1 (hb) ISBN 0-387-24253-8 (e-book)
a) mathematics b) teaching method c) interaction d) matematika e) didaktična metoda f) interakcija

373.32.016:51
373.32.016:51 STEINBRING, H. Construction
COBISS.SI-ID 8080457


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


96.
BUNDERLA, Maja
        Plesne igre in sprostitvene vaje pri športni vzgoji : diplomsko delo / Maja Bunderla. - Ljubljana : [M. Bunderla], 2009. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) dance c) creativity d) športna vzgoja e) ples f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib h) sproščanje

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) BUNDERLA, M. Plesne
COBISS.SI-ID 8078921

97.
KLEMENČIČ, Anja, 1979-
        Likovna vzgoja nekoč in danes : diplomsko delo / Anja Klemenčič. - Ljubljana : [A. Klemenčič], 2009. - 43, XXIII str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) curriculum c) history of education d) likovna vzgoja e) kurikulum f) zgodovina pedagogike

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) KLEMENČIČ, A. Likovna
COBISS.SI-ID 8032585

98.
PAJDUH, Klavdija, 1984-
        Analiza načrtovanja športno-vzgojnega procesa v prvi in drugi triadi : diplomsko delo / Klavdija Pajduh. - Ljubljana : [K. Pajduh], 2009. - VI, 58 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) lesson preparation c) primary school d) športna vzgoja e) učne priprave f) osnovna šola g) prva triada h) načrtovanje

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016:79(043.2) PAJDUH, K. Analiza
COBISS.SI-ID 8076617

99.
PAJEK, Keli
        Mnenje učencev o testiranju za športnovzgojni karton : diplomsko delo / Keli Pajek. - Ljubljana : [K. Pajek], 2009. - IX, 50 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) pupil attitude c) športna vzgoja d) stališče učencev e) športnovzgojni karton

373.32.016:796.01(043.2)
796.01:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) PAJEK, K. Mnenje
COBISS.SI-ID 8060489

100.
PETEK, Darija
        Didaktični pristopi pri uvajanju začetnega naravoslovja : magistrsko delo = Didactic approach in early natural sciences education : master thesis / Darija Petek. - Ljubljana : [D. Petek], 2005. - IV, 119 str., 22 str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-119. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko
a) science education b) teaching model c) cognitive development d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktični model f) kognitivni razvoj

373.32.016:5(043.2)
Č II 373.3(043.2) PETEK, D. Didaktični
COBISS.SI-ID 14366984

101.
PODOJSTERŠEK, Anja, 1985-
        Vpliv bralne značke na motivacijo za branje : diplomsko delo / Anja Podojsteršek. - Ljubljana : [A. Podojsteršek], 2009. - 59 str., [5] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading taste c) primary school d) mladinska književnost e) bralni interes f) osnovna šola g) bralna značka h) Knjiga pred nosom (zbirka)

028.3:373.3(043.2)
Č 373.3(043.2) PODOJSTERŠEK, A. Vpliv bralne
COBISS.SI-ID 8046153

102.
PUSTOTNIK, Petra
        Analiza rezultatov testiranja učiteljic razrednega pouka za športnovzgojni karton : diplomsko delo / Petra Pustotnik. - Ljubljana : [P. Pustotnik], 2009. - 76 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) motor activity c) teacher d) športna vzgoja e) motorika f) učitelj g) športnovzgojni karton

373.32.016:796.01(043.2)
796.01:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) PUSTOTNIK, P. Analiza
COBISS.SI-ID 8058441

103.
ROZMAN, Barbara, 1985-
        Učiteljevo poznavanje in uporaba ljudskega plesa pri športni vzgoji : diplomsko delo / Barbara Rozman. - Ljubljana : [B. Rozman], 2009. - 88 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) folk dance c) primary school d) športna vzgoja e) ljudski ples f) osnovna šola

373.32.016:793.1(043.2)
793.1:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) ROZMAN, B. Učiteljevo
COBISS.SI-ID 8059977

104.
ŠPEHAR, Silvija, 1983-
        Okoljska problematika in osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Silvija Špehar. - Ljubljana : [S. Špehar], 2009. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Urban Vehovar. - Bibliografija: str. 69-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) ecology b) pollution c) curriculum d) ekologija e) onesnaževanje f) kurikulum

373.3:502/504(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŠPEHAR, S. Okoljska
COBISS.SI-ID 8087625

105.
VIDIC, Barbara, 1985-
        Uporaba spletnih strani pri pouku družbe v 4. in 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Barbara Vidic. - Ljubljana : [B. Vidic], 2009. - VII, 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) didactic use of computer c) teaching aid d) družba e) didaktična uporaba računalnika f) učni pripomočki g) spoznavanje družbe h) internet

373.3:004.738.5(043.2)
Č II 373.3(043.2) VIDIC, B. Uporaba
COBISS.SI-ID 8074057

106.
VOLARIČ, Suzana
        Načrtovanje športne vzgoje v kombiniranih oddelkih prve in druge triade : diplomsko delo / Suzana Volarič. - Ljubljana : [S. Volarič], 2009. - 86 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-82. - Izvlečk ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) curriculum c) primary school d) športna vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola g) kombinirani oddelki

373.32.016:796.01(043.2)
796.01:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) VOLARIČ, S. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 8060745

107.
ŽAGAR, Nataša, 1985-
        Analiza glavnega dela ure športne vzgoje z vidika uporabe učnih metod in oblik : diplomsko delo / Natša Žagar. - Ljubljana : [N. Žagar], 2009. - VI, 55 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 48-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) lesson preparation c) teaching method d) športna vzgoja e) učne priprave f) didaktična metoda

373.32.016:796.01(043.2)
796.01:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŽAGAR, N. Analiza
COBISS.SI-ID 8059209

108.
ŽUNIČ, Daniela
        Arhitekturno oblikovanje pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji : diplomsko delo / Daniela Žunič. - Ljubljana : [D. Žunič], 2009. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) likovna vzgoja c) prostorsko oblikovanje d) arhitekurno oblikovanje e) likovni problemi

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŽUNIČ, D. Arhitekturno
COBISS.SI-ID 8059721


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


109.
        The EDUCATION of diverse student population : a global perspective / Guofang Wan editor. - [S. l.] : Springer, cop. 2008. - XII, 281 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Explorations of educational purpose ; Vol. 2)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4020-8203-0 ISBN 978-1-4020-8204-7 (e-book)
a) backward child b) socially handicapped c) national minority d) intercultural education e) razvojno moten otrok f) socialno prizadeti g) nacionalna manjšina h) interkulturna vzgoja

376.1
376.1 EDUCATION of diverse
COBISS.SI-ID 8063049

110.
PLISZKA, Steven R.
        Treating ADHD and comorbid disorders : psychosocial and psychopharmacological interventions / Steven R. Pliszka. - New York ; London : Guilford, cop. 2009. - XIII, 242 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 201-232. - Kazalo
ISBN 978-1-60623-266-8
a) hyperactivity b) behaviour disorder c) medical treatment d) hiperaktivnost e) motnje vedenja f) zdravljenje g) depresija h) anksioznost i) tiki j) obsesije k) avtizem

376.1-056-47
376.1-056.47 PLISZKA, S. Treating
COBISS.SI-ID 8075593

111.
        STUDENTS with both gifts and learning disabilities : identification, assessment, and outcomes / edited by Tina M. Newman and Robert J. Sternberg. - New York [etc.] : Kluwer Academic/Plenum Publishers, cop. 2004. - X, 256 str. ; 24 cm. - (Neuropsychology and cognition ; vol. 25)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-306-48379-3 ISBN 978-0-3064-8379-0
a) gifted b) backward child c) learning difficulty d) nadarjeni e) razvojno moten otrok f) učne težave

376
376.1 STUDENTS
COBISS.SI-ID 8064329

112.
ŽUNKO-Vogrinc, Suzana
        Povezanost inkluzivne prakse z učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo : magistrsko delo / Suzana Žunko-Vogrinc. - Ljubljana : [S. Žunko-Vogrinc], 2009. - 179 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 160-170. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) hyperactivity b) attention c) social integration d) hiperaktivnost e) pozornost f) socialna integracija g) inkluzija

376.1(043.2)
PP II 376.1(043.2) ŽUNKO-VOGRINC, S. Povezanost Č II 376.1(043.2) ŽUNKO-VOGRINC, S. Povezanost
COBISS.SI-ID 8067657


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


113.
KOPŠE, Tanja, 1984-
        Aktivnosti za vzpostavitev vestibularnega sistema : diplomsko delo / Tanja Kopše. - Ljubljana : [T. Kopše], 2009. - IV, 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) motor disorder c) exercise d) učne težave e) motorične motnje f) vaja g) vestibularni sistem h) ravnotežje

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KOPŠE, T. Aktivnosti
COBISS.SI-ID 8058185

114.
KOSELJ, Jerneja
        Vpliv specifičnega treninga na izboljšanje grafomotoričnega vidika pisave : diplomsko delo / Jerneja Koselj. - Ljubljana : [J. Koselj], 2009. - VII, 101, 5 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) graphomotor activity b) motor development c) grafomotorika d) motorični razvoj e) disgrafija f) strategije pomoči g) Brain Gym

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KOSELJ, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 8079433

115.
POLJANŠEK, Nena
        Spremljanje in vrednotenje motoričnih sposobnosti s pomočjo testnih inštrumentarijev športnovzgojnega kartona in ABC gibanja : diplomsko delo / Nena Poljanšek. - Ljubljana : [N. Poljanšek], 2009. - 88 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 86-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) motor disorder b) motor development c) motorične motnje d) motorični razvoj e) dispraksija f) športnovzgojni karton

376.1:796.1(043.2)
796.1:376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) POLJANŠEK, N. Spremljanje
COBISS.SI-ID 8057929

116.
ZAGORŠEK, Andreja, 1984-
        Skupinska obravnava učencev, ki počasneje usvajajo znanja : diplomsko delo / Andreja Zagoršek. - Ljubljana : [A. Zagoršek], 2009. - 85 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) graphomotor activity c) teaching d) učne težave e) grafomotorika f) pouk g) pomoč učencem h) podaljšano bivanje

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) ZAGORŠEK, A. Skupinska
COBISS.SI-ID 8078409

117.
ZAVERŠNIK, Metoda
        Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Metoda Zaveršnik. - Ljubljana : [M. Zaveršnik], 2009. - VIII, 109 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) tutor b) student c) handicapped d) inštruktor e) študent f) prizadeti g) tutorstvo

376.1:378(043.2)
378:376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) ZAVERŠNIK, M. Tutorstvo
COBISS.SI-ID 8058697

118.
ZRILIĆ, Laura
        Prilagajanje dela otrokom z Downovim sindromom v vrtcu : diplomsko delo / Laura Zrilić. - Ljubljana : [L. Zrilić], 2009. - 91 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) integration c) pre-school child d) Downov sindrom e) integracija f) predšolski otrok

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1(043.2) ZRILIĆ, L. Prilagajanje
COBISS.SI-ID 8038473


378 VISOKO ŠOLSTVO.


119.
        INTERNATIONALISATION in higher education : European responses to the global perspective / [editors Barbara M. Kehm and Hans de Wit]. - Amsterdam : European Association for International Education (EAIE), cop. 2005 (Amsterdam : Drukkerij Raddraaier). - 180 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija ob koncu vsakega prispevka
ISBN 90-74721-24-9 ISBN 90-74721-24-0 !
a) higher education - Europe b) student mobility c) visokošolsko izobraževanje - Evropa d) študentska mobilnost

378(4)(082)
378 INTERNATIONAL
COBISS.SI-ID 57002241

120.
        MAPPING the higher education landscape : towards a European classification of higher education / Frans A. van Vught, editor. - Dordrecht : Springer, cop. 2009. - 170 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Higher education dynamics ; v. 28)

Bibliografija pri posameznem prispevku. - Kazali
ISBN 978-90-481-2248-6 ISBN 978-90-481-2249-3 (e-ISBN)
a) higher education - Europe b) student mobility c) research d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) študentska mobilnost f) raziskovanje

378(4)
378 MAPPING the higher
COBISS.SI-ID 3187415

121.
MARRINER, Nigel
        Predicting the academic success of gifted postsecondary students : what high school grades, SATs, creativity, and self-efficacy tells us / Nigel Marriner. - Saarbrücken : Verlag Dr. Müller, 2006. - VII, 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 133-140. - Kazali. - Abstract
ISBN 978-3-8364-6402-4
a) gifted b) university studies c) achievement d) nadarjeni e) univerzitetni študij f) uspešnost

378
378 MARRINER, N. Predicting
COBISS.SI-ID 8065609


39 ETNOLOGIJA.


122.
        NEKOČ je bilo jezero : storije naše davnine = Es war einmal ein See : Sagen unserer Vorzeit / [uredniški odbor Margareta Jukič ... [et al.] ; fotografije Tomo Jeseničnik, Uroš Grabner, Društvo Kulturni dom Pliberk, Bleiburg ; prevod Mirko Kert, Miha Vrbinc]. - Prevalje : Občina, 2006. - 31 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Projekt Po poteh koroške kulturne dediščine = Projekt Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes)

Besedilo v slov., delno tudi prevod v nem. - 600 izv.
ISBN 978-961-238-794-5
a) fairy tale b) pravljica c) koroške pripovedke

398.2(497.4-17)
II 93 NEKOČ je bilo
COBISS.SI-ID 229093120

123.
        PLEŠI, pleši, črni kos : slovenske ljudske pesmi / ilustrirala Julija Poliščuk ; rokopis Mateja Dolhar. - Tržič : Avrora, 2009. - 51 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-6788-29-8
a) folk song - children's book b) ljudska pesem - knjiga za otroke c) otroške ljudske pesmi

398
II 398.8 PLEŠI, pleši, črni kos
COBISS.SI-ID 247681536


5 NARAVOSLOVNE VEDE


124.
KANCILIJA, Polonca
        Soodvisnost med naravoslovno pismenostjo učencev in splošnim bralnim razumevanjem besedil : magistrsko delo = Interdependence between students' science literacy and general reading comprehension of texts : master thesis / Polonca Kancilija. - 2004. - Ljubljana : [P. Kancilija], 2004. - XI, 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko. - Mentorica: M. Vrtačnik, somentorica: C. Razdevšek Pučko
a) science education b) literacy c) comprehension d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) pismenost f) razumevanje g) bralno razumevanje

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) KANCILIJA, P. Soodvisnost
COBISS.SI-ID 1232476


51 MATEMATIKA.


125.
MRČUN, Janez
        Topologija / Janez Mrčun. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2008. - VI, 147 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 44)

300 izv. - Bibliografija: str. 139. - Kazalo
ISBN 978-961-212-207-2
a) mathematics - textbook b) university studies c) matematika - učbenik d) univerzitetni študij e) topologija f) topološki prostori g) zvezne preslikave h) mnogoterosti i) celični kompleksi

515.1(075.8)
515.1 MRČUN, J. Topologija
COBISS.SI-ID 243021824

126.
PERŠKE, Josip Prokeš
        Matematika = zabava : [kratkočasne matematične uganke in logični izzivi za vse starosti] / [J. P. Perške, Dane Klepić ; prevedel Marjan Krušič]. - Nova izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 ([Ljubljana] : Euroadria). - 63, [17] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Moja matematika za školu i kviz. - Podnasl. na ov. - Avtorja navedena v kolofonu in na ov. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-0519-0
a) mathematics b) logic c) matematika d) logika e) matematične igre f) uganke g) paradoksi

510
II 510 PERŠKE, J. P. Matematika
COBISS.SI-ID 238973440


51(043.2) MATEMATIKA.


127.
ANDRENŠEK Metljak, Lena
        Pomen didaktične igre pri učenju pisnega deljenja : diplomsko delo / Lena Andrenšek Metljak. - Ljubljana : [L. Andrenšek Metljak], 2009. - 70, [2] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) educational game c) matematika d) didaktična igra e) osnovna šola f) pisno deljenje

511.12:37.091.33(043.2)
37.091.33:511.12(043.2)
Č II 51(043.2) ANDRENŠEK M., L. Pomen
COBISS.SI-ID 8037705

128.
BENEDIK, Saša Yacqaline, 1985-
        Geometrijski prikaz volilnega sistema : diplomsko delo / Saša Yacqaline Benedik. - Ljubljana : [S.Y. Benedik], 2009. - 78 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) volitve d) volilni sistemi e) matematična analiza

514:324(043.2)
Č II 51(043.2) BENEDIK, S.Y. Geometrijski
COBISS.SI-ID 8029257

129.
MIHELIČ, Maja, 1986
        Matematika in narava : diplomsko delo / Maja Mihelič. - Ljubljana : [M. Mihelič], 2009. - 72 str., [22] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) science education c) interdisciplinary approach d) primary school e) matematika f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) interdisciplinarnost h) osnovna šola i) realistično poučevanje

512(043.2)
Č 51(043.2) MIHELIČ, M. Matematika
COBISS.SI-ID 8045641

130.
ŠAJT, Nives
        Razumevanje pojmov iz neskončnosti v osnovni šoli : diplomsko delo / Nives Šajt. - Ljubljana : [N. Šajt], 2009. - 75, [15] f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) curriculum c) primary school d) matematika e) kurikulum f) osnovna šola g) neskončnost

510(043.2)
Č II 51(043.2) ŠAJT, N. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8036937


53(043.2) FIZIKA.


131.
ČERNOŠA, Tjaša
        Didaktični poskusi s sistemi sklopljenih vozičkov : diplomsko delo / Tjaša Černoša. - Ljubljana : [T. Černoša], 2009. - 122 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) nihanje d) nihalo e) poskusi

534(043.2)
Č II 53(043.2) ČERNOŠA, T. Didaktični
COBISS.SI-ID 8046409

132.
PIKL, Jure
        Glasnost šuma med segrevanjem vode do vrelišča : diplomsko delo / Jure Pikl. - Ljubljana : [J. Pikl], 2009. - 44 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) segrevanje vode d) vrenje e) termoakustika f) frekvenčni spekter g) jakost zvoka

534(043.2)
Č II 53(043.2) PIKL, J. Glasnost
COBISS.SI-ID 8030537

133.
ZLOBEC, Doroteja
        Temperatura in toplota, izbor računalniško podprtih eksperimentov : diplomsko delo / Doroteja Zlobec. - Ljubljana : [D. Zlobec], 2009. - II, 80 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) eksperimentalne vaje d) računalniško podprti eksperimenti e) temperatura f) toplota g) konceptualni pouk

53.09:004(043.2)
Č II 53(043.2) ZLOBEC, D. Temperatura
COBISS.SI-ID 8032329


54 KEMIJA.


134.
FIR, Mojca
        Povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni zaznave kemijskih procesov : magistrsko delo = Linking macroscopic and submicroscopic level of perception of chemical processes : master thesis / Mojca Fir. - Ljubljana : [M. Fir], 2004. - 104 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko
a) kemija b) chemistry

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) FIR, M. Povezovanje
COBISS.SI-ID 1239132


54(043.2) KEMIJA.


135.
FERK Savec, Vesna
        Vpliv različnih predstavitev zgradbe molekul na procese zaznave, rotacije in zrcaljenja : magistrsko delo = The impact of different molecular structure representations on the process of perception, rotation and reflection : master thesis / Vesna Ferk. - Ljubljana : [V. Ferk], 2000. - XII, 106 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str.98-106. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
a) chemistry b) teaching method c) kemija d) didaktična metoda e) vizualizacija

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) FERK, Vesna Vpliv
COBISS.SI-ID 1151580


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


136.
VIDRIH, Renato
        Nemirna zemlja : ob 50-letnici moderne seizmologije na Slovenskem / Renato Vidrih. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 (Ljubljana : Inpo). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

15.000 izv. - Bibliografija: str. 119-120
ISBN 978-961-251-143-2 (broš.) ISBN 978-961-251-144-9 (trda vezava)
a) geology b) geologija c) potresi

550.34
55 VIDRIH, R. Nemirna
COBISS.SI-ID 246347520


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


137.
MEDNARODNI posvet Biološka znanost in družba (2009 ; Ljubljana)
        Biodiverziteta - raznolikost živih sistemov : zbornik prispevkov = Biodiversity - diversity of living systems : proceedings / Mednarodni posvet Biološka znanost in družba, Ljubljana, 1.-2. oktober 2009 = Conference on Bioscience and Society, October 1-2, 2009, Ljubljana, Slovenia ; [organizatorji Zavod RS za šolstvo ... [et al.] = [organizers] The National Educational Institute ... [et al.] ; avtorji prispevkov Iris Fry ... [et al.] ; uvodniki Danilo Türk ... [et al.] ; prevodi Aleš Kladnik ... [et al.] ; urejanje Simona Strgulc Krajšek, Minka Vičar, Barbara Vilhar]. - 1. natis = 1st ed. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Present). - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov. in/ali angl. - 600 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-234-826-7
a) biology - conference b) biologija - konferenca c) biodiverziteta d) evolucija e) trajnostni razvoj f) biološko znanje

574
II 574 MEDNARODNI Biodiverziteta
COBISS.SI-ID 247406848


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


138.
TOMAŽIČ-Majstor, Tatjana
        Znanje biologije gimnazijcev po zaključenem obveznem programu : magistrsko delo = Biology knowledge of high school students after completing a compulsory programme : master of science thesis / Tatjana Tomažič-Majstor. - Ljubljana : [T. Tomažič-Majstor], 2008. - XVIII, 196, [70] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 190-196
a) knowledge b) assessment c) biology d) secondary school e) znanje f) vrednotenje g) biologija h) srednja šola i) preverjanje in ocenjevanje znanja

57(043.2)
ZZ II 57(043.2) TOMAŽIČ-MAJSTOR Znanje
COBISS.SI-ID 1936463

139.
ZAJC, Ema
        Telesne značilnosti štirinajstletnih šolarjev iz Dobrepolja in Velikih Lašč : diplomsko delo / Ema Zajc. - Ljubljana : [E. Zajc], 2009. - XII, 80 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 76-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) physical characteristics b) adolescent c) menstruation d) telesne značilnosti e) adolescent f) menstruacija g) štirinajstletniki h) menarha

572.5-053.5(043.2)
Č II 57(043.2) ZAJC, E. Telesne
COBISS.SI-ID 2126415


61 MEDICINA.


140.
FIFOLT, Alenka
        Integracija gibalno plesne terapije in psihološkega svetovanja v individualni svetovalni obravnavi otrok in mladostnikov : specialistično delo / Alenka Fifolt. - Ljubljana : [A. Fifolt], 2009. - 156 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 153-156. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) psychotherapy b) guidance c) creativity d) psihoterapija e) svetovanje f) ustvarjalnost g) pomoč z umetnostjo h) gibalno plesna terapija

615.851(043.2)
II 61(043.2) FIFOLT, A. Integracija Č II 61(043.2) FIFOLT, A. Integracija
COBISS.SI-ID 8069705

141.
HEYMAN, Gene M.
        Addiction : a disorder of choice / Gene M. Heyman. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, cop. 2009. - IX, 200 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str.180-196. - Kazalo
ISBN 978-0-674-03298-9
a) drug addiction b) behaviour disorder c) zasvojenost z drogami d) motnje vedenja

613.8
613.8 HEYMAN GENE, M. Addiction
COBISS.SI-ID 8072521

142.
MILKMAN, Harvey B.
        Craving for ecstasy and natural highs : a positive approach to mood alteration / Harvey B. Milkman, Stanley G. Sunderwirth. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2010. - XXVII, 464 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 407-442320a. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5673-4
a) drug addiction - narcotic b) zasvojenost z drogami - narkotik c) ekstazi

613.8
613.8 MILKMAN, H. Craving
COBISS.SI-ID 8077641

143.
MOLL, Gunther
        Možgančki se predstavimo! : raziskovalno potovanje od spočetja do vstopa v šolo / Gunther Moll, Ralph Dawirs, Svenja Niescken ; iz nemščine prevedla Stana Anželj ; z ilustracijami Eve Wagendristel. - 1. izd. - Maribor : Mettis bukvarna, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 190 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hallo, hier spricht mein Gehirn. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv. - O avtorjih: str. 189-190
ISBN 978-961-92728-3-1
a) child development b) brain c) razvoj otroka d) možgani

612.82
61 MOLL, G. Možgančki
COBISS.SI-ID 247696640


61(043.2) MEDICINA.


144.
FRIC, Maša
        Vpliv okolja na prehranjevalne navade otrok : diplomsko delo / Maša Fric. - Ljubljana : [M. Fric], 2009. - VIII, 60 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 57-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) eating habit c) prehrana d) prehrambena navada e) zdrava prehrana

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) FRIC, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 8037193

145.
MEŠKO, Ksenja
        Uporaba aktivnosti in terapije s pomočjo psov v socialni pedagogiki : diplomsko delo / Meško Ksenja. - Ljubljana : [M. Ksenja], 2009. - 132 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 122-126. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) psychotherapy b) animal c) handicapped d) psihoterapija e) žival f) prizadeti g) terapevtski psi

615.851.35(043.2)
Č II 61(043.2) MEŠKO, K. Uporaba
COBISS.SI-ID 8035657

146.
PIŠEK, Anja
        Odnos osnovnošolskih otrok do zdravega načina prehranjevanja na ljubljanskih osnovnih šolah : diplomsko delo / Anja Pišek. - Ljubljana : [A. Pišek], 2009. - X, 69 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) eating habit c) prehrana d) prehrambena navada e) zdrava prehrana f) telesne dejavnosti

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) PIŠEK, A. Odnos
COBISS.SI-ID 8037449

147.
PRAPROTNIK, Mojca, 1984-
        Prehrana pri fenilketonuriji : diplomsko delo / Praprotnik Mojca. - Ljubljana : [M. Praprotnik], 2009. - 69 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) disease c) medical treatment d) prehrana e) bolezen f) zdravljenje g) fenilketonurija h) fenilalanin i) dietna prehrana

616-008.9:613.24(043.2)
Č II 61(043.2) PRAPROTNIK, M. Prehrana
COBISS.SI-ID 8044873

148.
ŠILC, Nataša
        Vpliv praktične vadbe s pomočjo psa na osebo po nezgodni poškodbi možganov in možganski kapi : študija primera : diplomsko delo / Nataša Šilc. - Ljubljana : [N. Šilc], 2009. - XI, 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 129-132. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) brain injury b) therapy c) rehabilitation d) možganska poškodba e) terapija f) rehabilitacija g) terapija s pomočjo psa

615.851:636.7(043.2)
636.7:615.851(043.2)
Č II 61(043.2) ŠILC, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 8057673

149.
VUKALIČ, Anela, 1983-
        Prehrana bolnika po možganski kapi : diplomsko delo / Anela Vukalič. - Ljubljana : [A. Vukalič], 2009. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 71-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) disease c) medical treatment d) prehrana e) bolezen f) zdravljenje g) možganska kap h) dejavniki tveganja

616.831-005.6:613.24(043.2)
Č II 61(043.2) VUKALIČ, A. Prehrana
COBISS.SI-ID 8076105


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


150.
HOOPMANN, Kathy, 1963-
        Vse mačke imajo Aspergerjev sindrom / Kathy Hoopmann ; [prevedla Simona Polše Zupan]. - Kranj : Damodar, 2009 (Medvode : Littera picta). - 65 str. : fotogr. ; 22 cm

Prevod dela: All cats have Asperger syndrome
ISBN 978-961-91829-9-4
a) backwardness b) razvojna motnja c) Aspergerjev sindrom d) simptomi e) albumi

616.896-053.2(084.12)
616.89 HOOPMANN, K. Vse
COBISS.SI-ID 244387328


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


151.
KASTELIC, Tanja, 1984-
        Učenje tujega jezika pri učencih rizičnih za specifične težave pri branju in pisanju : diplomsko delo / Tanja Kastelic. - Ljubljana : [T. Kastelic], 2009. - V, 113 str., [1] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) dyslexia c) foreign languages d) učne težave e) disleksija f) tuji jeziki

616.89-008.434.5:811.111(043.2)
Č II 61(043.2) KASTELIC, T. Učenje
COBISS.SI-ID 8077897


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


152.
BEVC, Špela, 1981-
        Razvojne značilnosti in projektne perspektive kovaštva na Gorenjskem : diplomsko delo / Špela Bevc. - Ljubljana : [Š. Bevc], 2009. - XI, 72, XXIII f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 71-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) projektna metoda f) osnovna šola g) umetno kovaštvo

621.73(043.2)
Č II 62(043.2) BEVC, Š. Razvojne
COBISS.SI-ID 8045897

153.
VUČKO, Lidija, 1983-
        Hodeči roboti : diplomsko delo / Lidija Vučko. - Ljubljana : [L. Vučko], 2009. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) teaching c) primary school d) tehnika e) pouk f) osnovna šola g) robotika h) hodeči roboti i) bascom (programsko okolje)

62:007.52(043.2)
Č II 62(043.2) VUČKO, L. Hodeči
COBISS.SI-ID 8033353


64 GOSPODINJSTVO.


154.
CORTESE, Dario
        Kalčki, živahna semena / Dario Cortese. - Ljubljana : Kmečki glas, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 144 str. : ilustr. ; 22 cm

1.200 izv. - Bibliografija: str. 144z
ISBN 978-961-203-359-0
a) nutrition - food b) prehrana - hrana c) kalčki d) kuharski recepti

641
641 CORTESE, D. Kalčki
COBISS.SI-ID 247805696

155.
        KVARKADABRA v kuhinji : znanstvene razlage kuhanja in prehrane / [avtorji prispevkov Alenka Čopič ... [et al.] ; uredil Samo Kreft]. - 1. natis. - Ljubljana : Kvarkadabra - društvo za tolmačenje znanosti, 2009. - 331 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo
ISBN 978-961-92545-1-6
a) nutrition - food b) prehrana - hrana c) zanimivosti d) poljudni prikazi

641:001
641 KVARKADABRA v kuhinji
COBISS.SI-ID 8086601


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


156.
BAJUK, Petra
        Didaktične igre v strokovnih programih kmetijski in gostinski tehnik : diplomsko delo / Petra Bajuk. - Ljubljana : [P. Bajuk], 2009. - V, 80 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak.
a) nutrition b) educational game c) secondary school d) prehrana e) didaktična igra f) srednja šola

64:37.091.3(043.2)
Č II 64(043.2) BAJUK, P. Didaktične
COBISS.SI-ID 8036169

157.
NOVAK, Vesna, 4.9.1982-, profesorica biologije in gospodinjstva
        Vpliv didaktične igre na učno motivacijo pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo / Vesna Novak. - Ljubljana : [V. Novak], 2009. - 65 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) educational game c) motivation d) gospodinjstvo e) didaktična igra f) motivacija

64:37.091.3(043.2)
Č II 64(043.2) NOVAK, V. Vpliv
COBISS.SI-ID 8036425


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


158.
        BAROQUE : architecture, sculpture, painting / edited by Rolf Toman ; photos by Achim Bednorz ; [translation from German Paul Auston, Phil Greenhead, Christine Shuttleworth]. - Königswinter : Ullmann, cop. 2007. - 500 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Barock. - Bibliografija: str. 488-492. - Kazali
ISBN 978-3-8331-5138-5
a) fine arts b) likovna umetnost c) barok d) arhitektura e) kiparstvo f) slikarstvo

7.03
Č 7.03 BAROQUE
COBISS.SI-ID 9996705

159.
BAUER, Hermann
        Baroque / Hermann Bauer, Andreas Pratner ; Ingo F. Walther (ed.). - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2006. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 3-8228-5302-X (pbk.) ISBN 978-3-8228-5302-3 (pbk)
a) painting b) slikarstvo c) barok d) stilna obdobja

7.03
7.03 BAUER, H. Baroque
COBISS.SI-ID 1717360

160.
BAZIN, Germain
        Baroque and rococo / Germain Bazin ; [translated from the French by Jonathan Griffin]. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 2002, cop. 1964. - 288 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art : western art)

Bibliografija: str. 273-275. - Kazalo
ISBN 0-500-20018-1
a) history of art b) umetnostna zgodovina c) barok d) rokoko e) umetnostni stili

7.03
7.03 BAZIN, G. Baroque
COBISS.SI-ID 8070473

161.
BENTON, Janetta Rebold, 1945-
        Art of the Middle Ages / Janetta Rebold Benton. - London : Thames and Hudson, cop. 2002. - 320 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art : western art)

Bibliografija str. 309-313. - Kazalo
ISBN 0-500-20350-4
a) fine arts b) likovna umetnost c) srednjeveška umetnost d) umetnostni stili

7.03
7.03 BENTON, J. R. Art
COBISS.SI-ID 48155905

162.
GIORGI, Rosa
        European art of the seventeenth century / Rosa Giorgi ; translated by Rosanna M. Giammanco Frongia. - Los Angeles : J. Paul Getty Museum, 2008, cop. 2006. - 383 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Art through the centuries)

Kazalo. - Prevedeno iz italijanščine
ISBN 978-0-89236-934-8 (pbk.)
a) fine arts - Europe - 17th cent. b) likovna umetnost - Evropa - 17. stol.

7.03
7.03 GIORGI, R. European
COBISS.SI-ID 8029769

163.
MURRAY, Linda
        The high renaissance and mannerism : Italy, the North and Spain : 1500-1600 / Linda Murray. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2003, cop. 1967 (Printed in Singapore). - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 277-278. - Kazalo
ISBN 0-500-20162-5
a) fine arts - Italy - Spain - 16th - 17th cent. b) likovna umetnost - italija - Španija - 16. - 17. stol. c) visoka renesansa

7.034(084.12)
7.03 MURRAY, L. High
COBISS.SI-ID 8086345

164.
MURRAY, Peter, 1920-1992
        The art of the renaissance / Peter and Linda Murray. - Repr. - London : Thames and Hudson, 2006 (Singapore : C.S. Graphics). - 286 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Kazali
ISBN 978-0-500-20008-7
a) history of art - 14th - 16th cent. b) umetnostna zgodovina - 14. - 16. stol. c) renesančna umetnost

7.01"715"
7.03 MURRAY, Peter The art
COBISS.SI-ID 8087113

165.
TREGEAR, Mary
        Chinese art : 162 illustrations, 21 in colour / Mary Tregear. - Revised ed., reprinted. - London : Thames & Hudson, 2006, cop. 1980. - 216 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 201. - Kazalo
ISBN 978-0-500-20299-9
a) art - China b) umetnost - Kitajska c) zgodovinski pregledi d) umetnostni spomeniki e) reprodukcije

7.03
7.03 TREGEAR, M. Chinese
COBISS.SI-ID 8086857

166.
        VOM Expressionismus bis heute / herausgegeben von Barbara Lange ; autoren Arnold Bartetzky ... [et al.]. - München [etc.] : Prestel, 2006. - 639 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland : in acht Bänden ; Bd. 8)

Bibliografija: str. [587]-621. - Kazalo
ISBN 3-7913-3125-6 (Prestel) ISBN 978-3-7913-3125-6 (Prestel) ISBN 3-423-34308-7 (dtv) ISBN 978-3-423-34308-4 (dtv)
a) painting - Germany - 20th cent. b) slikarstvo - Nemčija - 20. stol. c) sodoba umetnost d) ekspresionizem

7.03
Č II 7.03 VOM
COBISS.SI-ID 33417826

167.
WOLF, Norbert, 1949-
        Expressionism / Norbert Wolf ; Uta Grosenick (ed.) ; [english translation John Gabriel]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2006. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 3-8228-2126-8
a) painting - Germany - 20th cent. b) slikarstvo - Nemčija - 20. stol. c) ekspresionizem d) ekspresionisti

7.03
7.03 WOLF, N. Expressionism
COBISS.SI-ID 228860


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


168.
FRAMPTON, Kenneth
        Modern architecture : a critical history / Kenneth Frampton. - 4th ed., revised, expanded and updated. - London : Thames & Hudson, 2007. - 424 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 390-412. - Kazalo
ISBN 978-0-500-20395-8
a) architecture b) arhitektura c) moderna arhitektura

72(100)"18/19"
72 FRAMPTON, K. Modern
COBISS.SI-ID 512301184

169.
NAREDI-Rainer von, Paul
        Museum buildings : a design manual / Paul von Naredi-Rainer ; contributions by Oliver Hilger ...[et al.] ; [translation Fiona Greenwood]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 248 str. : ilustr. ; 34 cm

Kazali. - Bibliografija: str. 244
ISBN 3-7643-6580-3 ISBN 3-7643-6579-X (German)
a) architecture b) arhitektura c) muzeji d) galerije e) arhitektonsko projektiranje f) projekti g) arhitekti

72
II 72 NAREDI-RAINER Museum buildings
COBISS.SI-ID 1575300

170.
ŠUŠTERŠIČ, Dušan, 1944-
        Predstavitvene tehnike / Dušan Šušteršič. - V Celovcu : Mohorjeva družba, 2008 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 183 str. : ilustr. ; 30 cm

Prečni format
ISBN 978-3-7086-0411-4
a) architecture - textbook b) arhitektura - učbenik c) arhitekturno risanje d) opisna geometrija e) tehnično risanje

741:72.011:514.18(075.3)
II 72 ŠUŠTERŠIČ, D. Predstavitvene
COBISS.SI-ID 239843840


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


171.
GOMBAČ, Anja
        Prostorska ureditev Sečoveljskih solin s poudarkom na vlogo solinske hiše : diplomsko delo / Anja Gombač. - Ljubljana : [A. Gombač], 2009. - 100 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 98-99. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Gospodinjstvo in biologija
a) architecture b) arhitektura c) soline d) prostorska ureditev

728.6(043.2)
Č II 7(043.2) GOMBAČ, A. Prostorska
COBISS.SI-ID 8079177


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


172.
GIACOMETTI, Alberto
        Giacometti : [Fondation Beyeler, Riehen/Basel, May 31 until October 11, 2009] / [editing Delia Ciuha ; translators Anthony Allen ... et al.]. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2009. - 221 str. : ilustr. ; 32 cm

Kazalo
ISBN 978-3-7757-2349-7 (English) ISBN 978-3-7757-2348-0 (German)
a) fine arts b) likovna umetnost

73/74(083.824) Giacometti A.
II 73/74 GIACOMETTI, A. Giacometti
COBISS.SI-ID 8073289

173.
GORJUP, Tomaž
        Tomaž Gorjup : donatorska razstava, 23. oktober 2009 / [besedilo Tatjana Reščič Rihar ; fotografije Uroš Molek]. - Ljubljana : Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, 2009. - [18] str. : ilustr. ; 13 x 17 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-961-91799-1-8
a) Gorjup, Tomaž (1950-) b) painting - exhibition c) slikarstvo - razstava

75
75 GORJUP, T. Tomaž
COBISS.SI-ID 248477440

174.
        RISBA na Slovenskem I : [1870-1950 : Narodna galerija, Galerija Narodni dom, 15. oktober - 6. december 2009] / [uredil Andrej Smrekar ; avtorja uvod. štud. Andrej Smrekar, Igor Kranjc ; avtorji kataloških enot Mateja Breščak ... [et al.] ; dokumentacija Mateja Krapež, Nataša Kovačič ; fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2009 ([Ljubljana] : Povše). - 258 str. : ilustr. ; 28 cm

Na nasl. str. tudi: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Narodna galerija v sodelovanju z Moderno galerijo. - Prvi dodatek k nasl. naveden na str. 1, drugi dodatek k nasl. v kolofonu. - 700 izv. - Bibliografija ob besedilu
ISBN 978-961-6743-11-2
a) drawing - Slovenia - 1870 - 1950 b) risanje - Slovenija - 1870 - 1950 c) slovensko slikarstvo d) razstave

75
II 75 RISBA na Slovenskem I Č II 75 RISBA na Slovenskem I
COBISS.SI-ID 247804416

175.
        UMETNIŠKI fetiš = Art fetish / Antea Arizanović ... [et al.] ; [besedilo, text Nadja Zgonik ; prevod U.T.A. prevajanje]. - Ljubljana : Društvo likovnih umetnikov, 2009. - [18] str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni na ov. - Vzporedni nasl. v angl. na hrbtni str. ov. - Vzporedno besedilo v angl. - 250 izv. - Umetniški predmet kot fetiš v sodobni družbi? / Nadja Zgonik: str. [1-2]. - Razstavljalo je 14 umetnikov
ISBN 978-961-92049-9-3
a) fine arts - 21th cent. - exhibition b) likovna umetnost - 21. stol. - razstava c) slovenski umetniki

74/76(497.4)"20"(083.824)
7 UMETNIŠKI fetiš
COBISS.SI-ID 247949824


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


176.
BEVC, Urška, 1983-
        Skrivnosti celic Louise Bourgeois : diplomsko delo / Urška Bevc. - Ljubljana : [U. Bevc], 2009. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko. - Bibliografija: f. 67-69. - Povzetek ; Abstract
a) fine arts b) likovna umetnost c) surrealizem d) eksistencializem e) ikonografija f) feminizem g) abstrakcija h) instalacija

73(043.2)
Č II 7(043.2) BEVC, U. Skrivnosti
COBISS.SI-ID 8068681

177.
GJURIN, Severa
        Motivacijski pristopi k oblikovanju likovnih nalog : diplomsko delo / Severa Gjurin. - Ljubljana : [S. Gjurin], 2009. - IV, 126 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 124-126. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) motivation c) creativity d) likovna vzgoja e) motivacija f) ustvarjalnost g) likovne naloge

74(043.2)
796.012.5
Č II 73/74(043.2) GJURIN, S. Motivacijski
COBISS.SI-ID 8033609

178.
HRENOVEC, Tanja, 1985-
        Kiparski materiali in ustvarjalnost učencev : diplomsko delo / Tanja Hrenovec. - Ljubljana : [T. Hrenovec], 2009. - 85 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sculpture b) art education c) creativity d) kiparstvo e) likovna vzgoja f) ustvarjalnost g) materiali

73.02(043.2)
Č II 73/74(043.2) HRENOVEC, T. Kiparski
COBISS.SI-ID 8060233

179.
STRUGAR, Valentina, 1985-
        Likovna govorica Romov : diplomsko delo / Valentina Strugar. - Ljubljana : [V. Strugar], 2009. - VI, 95 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) intercultural education c) likovna umetnost d) interkulturna vzgoja e) Romi f) likovno izražanje g) likovna dela

74(043.2)
Č II 73/74(043.2) STRUGAR, V. Likovna
COBISS.SI-ID 8034121


73/77


180.
GRAFIČNI bienale (28 ; 2009 ; Ljubljana) [Osemindvajseti]
        28. grafični bienale, 4. 9.-25. 10. 2009 = The 28th Biennial of Graphic Arts, 4 September - 25 October 2009 / [uredništvo Božidar Zrinski, Peter Kisin ; prevod iz slovenščine v angleščino Rawley Grau, prevod iz angleščine v slovenščino Luka Kocbek, Polona Poberžnik]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 622 str. : ilustr. ; 22 cm

vzporedno besedilo v slov. in angl. - 800 izv.
ISBN 978-961-6229-28-9
a) graphic arts - 21st cent. - exhibition b) grafika - 21. stol. - razstava c) mednarodne razstave d) skupinske razstave

76
76 GRAFIČNI 28
COBISS.SI-ID 246955008


78 GLASBA.


181.
COOK, Nicholas, 1950-
        Glasba : zelo kratek uvod / Nicholas Cook ; [prevedla Ljubica Klančar]. - V Ljubljani : Krtina, 2009. - 154 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 10)

Prevod dela: Music. - Kazalo
ISBN 978-961-260-021-1
a) music b) glasba

78
78 COOK, N. Glasba
COBISS.SI-ID 247478528

182.
        MUCA prede nitke zlate [Zvočni posnetek] : svetovne uspavanke / [avtorica projekta Albinca Pesek ; producenta Zvonko Tepeš in Albinca Pesek ; [ilustracija] Jelka Godec Schmidt]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003. - 1 CD (30 min, 38 sek) : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Murenček)

Podatki o odgovornosti na ov. - Posneto v studiu BON-TON, Rogatec in v studiu RTV Maribor v letih 2002 in 2003. - Martin Bajde sodeloval (vibrafon) pri pesmih : Spavaj, spavaj, Večer, Muca prede nitke zlate, Lahko noč, Tiho je nočka prišla, Kaj bo sinku sen prineslo?, Čas je za počitek. - Izvajajo: Otroški pevski zbor Carmina Slovenica, dirigentka Karmina Šilec, Godalni kvartet Feguš, Mateja Kremljak, flavta, Slavko Kovačič, klarinet, Andreja Želj, harmonika, Martin Bajde, vibrafon, Mateja Pleteršek, klavir, Petra Kopše, violončelo, Žarko Ignjatović, kitara, Cveto Kobal, flavta ... [et al.]. - Solisti: Andreja Zakonjšek, Jasmina Zvekič, Dragica Kovačič, glas. - Vsebina: Bajuški baju / ruska uspavanka ; priredba Tomaž Svete. Tula tu / južnoafriška (zulujska) uspavanka ; prirdba Maksimiljan Feguš. Spavaj, spavaj / Franz Schubert ; priredba Ivo Kopecky. Večer / Marjan Šijanec. Muca prede nitke zlate / keltska uspavanka ; priredba Tomaž Svete. Balu, baleri / uspavanka iz Šetlandskih otokov ; priredba Maksimiljan Feguš. Lahko noč / Johannes Brahms ; priredba Ivo Kopecky. Večerna vila / mehiška uspavanka ; priredba Marijan Šijanec. Tiho je nočka prišla / Wolfgang Amadeus Mozart ; priredba Ivo Kopecky. Ali veš, koliko zvezdic na nebu miglja? / Heinrich Hoffmann von Fallersleben ; priredba Marjan Šijanec. Sonce za goro zaspi / severnoameriška (indijanska) uspavanka ; priredba Maksimiljan Feguš. Kaj bo sinku sen prineslo? / Josip Pavčič ; priredba Ivo Kopecky. Dodiši, dodiši / uspavanka francoskih priseljencev v ZDA ; priredba Maksimiljan Feguš. Čas je za počitek / norveška uspavanka ; priredba Marjan Šijanec
MKZ CD 002 Sazas
a) uspavanke

784.67(086.76)
cd 78 MUCA prede
COBISS.SI-ID 10843957

183.
        MUSICAL identities / edited by Raymond A. R. Macdonald, David J. Hargraves, Dorothy Miell. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2009, cop. 2002. - X, 213 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 978-0-19-850932-5
a) music b) identity c) ability d) glasba e) identiteta f) zmožnost g) glasbena terapija h) glasbena identiteta

78
78 MUSICAL identities
COBISS.SI-ID 8085833

184.
SCRUTON, Roger
        Understanding music : philosophy and interpretation / Roger Scruton. - London ; New York : Continuum, cop. 2009. - 244 str. : note ; 24 cm

Bibliografija: str. [228]-235. - Kazali
ISBN 978-1-84706-506-3
a) music b) aesthetics c) glasba d) estetika

78
78 SCRUTON, R. Understanding
COBISS.SI-ID 8072009

185.
        STOJI mi lipica [Zvočni posnetek] : slovenske ljudske pesmi za otroke / [izvajalca] Klarisa M. Jovanović, Veno Dolenc ; [pesmi je izbrala in jih pripredila za svoj glas Klarisa M. Jovanovič ; za kitaro in svoj glas jih je priredil Veno Dolenc, za ostala glasbila pa Boris Kovač ; ilustracija Veno Dolenc]. - Kranj : Panika records, [2001]. - 1 optični disk (CD)(25 min, 18 sec) : zvok ; 12 cm

Izvajalci: Veno Dolenc, glas, kitara, Stanislav Brkanić, viola, Damir Nalić, violončelo, Nenad Vrbaški, violina, Stevan Kazimirić, fagot, Vlada Nežić, trombon, Sandra Katić, flavta, Ištvan Čik, tolkala, Miloš Matić, harmonika, Boris Kovač, sopran saksofon, harmonika, sampler. - Vsebina: Polžek in krojači ; So ptički se ženili ; Dekla k mlini nese (Dekle nese v mlin) ; Vse tičice lepo pojo ; Kako se polžeku mudi ; Mož poseje repo ; Sonček sije ; Stoji mi lipica ; V pondelek v malin nesla ; Sonce sije, dižej gre (Sonce sije, dežek gre) ; Da pleši, pleši, čarni kus (Pleši, pleši, črni kos) ; Polžek se je ženit šov ; Kómar se je oženil ; Gospud je zašafu medvejda wen (Gospod je nagnal medveda ven) ; Polžek nese v malin (Polžek nese v mlin) ; Igraj kolce ; Zajček bi se vženu rad ; Tamdidldaja, lipej pa raja (Tamdidlaja, lipej pa pleše)
4259 SAZAS
a) ljudske pesmi b) otroške pesmi

784.4(086.742)
cd 78 STOJI mi lipica
COBISS.SI-ID 8918172

186.
ZLATAR, Jakša
        Uvod v klavirsko interpretacijo / Jakša Zlatar ; [prevedla Helena Kosem Kotar ; seznam imen, primerov in pojmov Nina Mole]. - Ljubljana : Akademija za glasbo, 2009 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 202 str. : note ; 24 cm

Prevod dela: Uvod u klavirsku interpretaciju. - Predgovor / Carola Grindea, Martino Tirimo: str. 7. - O avtorju: str. 201-202. - Bibliografija: str. 189-191. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Kazali
ISBN 978-961-6393-06-5
a) music b) glasba c) klavirska interpretacija d) terminologija

780.8
78 ZLATAR, J. Uvod
COBISS.SI-ID 243673344


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


187.
MALCOLM, Dominic, 1969-
        The SAGE dictionary of sports studies / Dominic Malcolm. - Los Angeles : SAGE, cop. 2008. - XIV, 290 str. ; 25 cm

Kazali
ISBN 978-14129-0734-7 (hbk) ISBN 978-1-4129-0735-4 (pbk)
a) sport - dictionary b) terminology c) šport - slovar d) terminologija

79
Č 79 MALCOLM, D. SAGE sports
COBISS.SI-ID 8067145


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


188.
STROKOVNI posvet športnih pedagogov Slovenije (22 ; Otočec ; 2009)
        Zbornik 22. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije, [Otočec, 19. do 21. novembra 2009 / uredila Marjeta Kovač, Aleš Rot ; avtorica fotografij Katarina Bizjak]. - Ljubljana : Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2009. - 155 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Povzetek pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-91039-9-9
a) physical education - Slovenia - conferenca b) športna vzgoja - Slovenija - konferenca c) športni pedagogi d) učitelji e) strokovno usposabljanje f) spolno nasilje g) gibanje h) olimpijske igre i) športne igre j) gorniški dan k) smučanje l) nosečnice m) fitnes n) zborniki

796(497.4)(082)
II 796 STROKOVNI Zbornik 22.
COBISS.SI-ID 248384768


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


189.
HRIBAR, Boštjan, 1985-
        Športno udejstvovanje profesoric razrednega pouka in mater otrok na osnovnih šolah v novomeški občini : diplomsko delo / Boštjan Hribar. - Ljubljana : [B. Hribar], 2009. - V, 59 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) recreation c) female d) šport e) rekreacija f) ženska

796(043.2)
Č II 79(043.2) HRIBAR, B. Športno
COBISS.SI-ID 8059465

190.
JURCA, Nina
        Metodični postopki pri mali odbojki v 4. in 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Nina Jurca. - Ljubljana : [N. Jurca], 2009. - VI, 78 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) ball game c) primary school d) športna vzgoja e) igra z žogo f) osnovna šola g) mala odbojka

796.325(043.2)
Č II 79(043.2) JURCA, N. Metodični
COBISS.SI-ID 8061001


81 JEZIKOSLOVJE


191.
ČUDEN, Milena
        Slovenščina 8. Delovni zvezek za slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole / Milena Čuden, Tatjana Košak, Jerica Vogel ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 183 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

Nasl. na hrbtu ov.: Slovenščina 8 - delovni zvezek. - 1.600 izv.
ISBN 978-86-11-17215-6
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) ČUDEN, M. Slovenščina 8
COBISS.SI-ID 243333632

192.
        NA pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, Marta Bartolj ; fotografije Janez Pukšič, fotodokumentacija Dela]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

10.000 izv. - Bibliografija: str. [120]
ISBN 978-961-209-786-8
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA PRAGU 1 Učbenik
COBISS.SI-ID 243540992


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


193.
        NA pragu besedila 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol : posodobljena izdaja / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Miha Maček, Fotodokumentacija Dela, iStockPhoto]. - 3. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 178 str. : ilustr. ; 30 cm

12.000 izv.
- - Na pragu besedila 2. Rešitve. - 47 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-209-934-3
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)
II 811.163.6(075.3) NA pragu 2 Delovni
COBISS.SI-ID 246510592

194.
ZAJC-Berzelak, Karla
        Govorica jezika 3 : slovenščina za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol. Priročnik za učitelje / Karla Zajc Berzelak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009. - 126 str. ; 26 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 125-126
ISBN 978-961-241-374-3
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6(075.3)
811.163.6(075.3) ZAJC-BERZELAK ,K. Govorica 3 DVD 811.163.6(075.3) ZAJC-BERZELAK ,K. Govorica 3
COBISS.SI-ID 247614720


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


195.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Grdi raček [Zvočni posnetek] / Hans Christian Andersen ; [dramatizacija in režija Irena Glonar ; glasbena oprema Larisa Vrhunc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 1 CD (ca 25 min) : stereo. - (Zbirka Cicibanov vrtiljak)

Pripovedovalec Janez Hočevar-Rifle, vloge Zvone Hribar, Majda Potokar, Jožica Avbelj, Maja Končar, Stanislava Bonisegna, Marjana Brecelj, Maja Sever, Maja Boh, Marjana Klanšek, Brane Grubar, Pavle Ravnohrib, Jurij Souček, Iva Zupančič, Aleš Valič, Vojko Zidar
a) zgoščenke b) pravljice

821.113
cd 821.113 ANDERSEN, H. Grdi
COBISS.SI-ID 2453395

196.
MALÍK, Jan
        Žogica Nogica [Zvočni posnetek] / Jan Malik ; [režija Irena Glonar ; dramatizacija Milan Dekleva ; izvirna glasba Urban Koder]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 1996. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Zbirka Cicibanov vrtiljak)

Zasedba vlog: Tanja Žagar, Ivanka Mežan, Aleksander Valič, Dare Valič, Aleš Valič, Jožef Ropoša, Jernej Šugman, Jurij Souček, Zvone Hribar, Uroš Maček
SAZAS MKZ CD 003
a) pravljice - umetne b) CD plošče c) zgoščenke

821.162.3(086.76)
cd 821.162.3 MALÍK, J. Žogica Nogica
COBISS.SI-ID 3626651

197.
PAASILINNA, Arto
        Dedu za petami / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 168 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Isoisää etsimässä. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 86-11-17578-6

821.511.111-311.2
821.511.111 PAASILINNA, A. Dedu
COBISS.SI-ID 228354560

198.
SAVNIK, Samo
        Esej na maturi 2010 : Andrei Makine: Francoski testament, Lojze Kovačič: Prišleki - 2. del / Samo Savnik. - Kranj : Zelolepo, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 135 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 124
ISBN 978-961-6702-07-2
a) literature b) literatura c) matura d) eseji

82.0-4:37.019.3
82.09 SAVNIK, S. Esej
COBISS.SI-ID 244122880


82.0


199.
        ČAS je za Brechta! / Berger ... [et al.]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 223 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Razširjeni prispevki s kolokvija "Teorija potujitvenega učinka" (Anton Podbevšek teater, 10. junij 2008). - Avtorji prispevkov: Matjaž Berger, Božidar Debenjak, Mladen Dolar, Miklavž Komelj, Primož Krašovec, Lev Kreft, Amalija Maček, Aldo Milohnić, Ciril Oberstar, Neda Pagon. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.
ISBN 978-961-6798-01-3
a) Brecht, Bertolt (1898-1956) b) literature c) literatura d) nemška dramatika e) gledališče f) družbeni angažma g) potujitveni učinek h) sociologija kulture i) literatura in ideologija

821.112.2.09Brecht B.(082)
821.112.2.09 ČAS je za Brechta
COBISS.SI-ID 247300608


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


200.
FITZGERALD, Penelope
        Knjigarna / Penelope Fitzgerald ; iz angleščine prevedla [in spremna beseda] Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 157 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The bookshop. - 1.700 izv. - Žlahtna pozna roža angleške literature / Miriam Drev: str. 151-[158]
ISBN 978-961-6767-35-4

821.111-31
821.111 FITZGERALD, P. Knjigarna
COBISS.SI-ID 245504000


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


201.
BRECHT, Bertolt
        Zgodbe gospoda Keunerja ; Me-ti. Knjiga obratov / Bertolt Brecht. Poskusi o Brechtu / Walter Benjamin ; [prevod vseh del Amalija Maček]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 354 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevodi del: Geschichten vom Herrn Keuner ; Me-ti. Buch der Wendungen ; Versuche über Brecht
ISBN 978-961-6798-02-0
a) Brecht, Bertolt (1898-1956) b) epsko gledališče

821.112.2-32
821.112.2.09Brecht B.
821.112.2.09 BRECHT, B. Zgodbe
COBISS.SI-ID 248025088


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


202.
BEVC, Cvetka
        Pesem za vilo / Cvetka Bevc ; ilustrirala Andreja Peklar. - 1. (dvojezična) izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2009 (Ivančna Gorica : Tiskarna Impress). - 32, 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Spominčice = Forget-me-nots)

1000 izv. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Song for a fairy / translated by Erica Johnson Debeljak
ISBN 978-961-6067-47-8

821.163.6-93-32
821.163.6 BEVC, C. Pesem
COBISS.SI-ID 246599680

203.
        GORIŠKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / izbrala in uredila Lojzka Bratuž ; [slikovno gradivo odbral Ivan Žerjal]. - V Ljubljani : Slovenska matica ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2009. - 367 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-213-192-0 (Slovenska matica)

821.163.6
821.163.6 GORIŠKA knjiga
COBISS.SI-ID 247491840

204.
GRAFENAUER, Niko
        Špicmožic in Halomuha : pripovedka o živalih / Niko Grafenauer ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - [45] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Koledarska zbirka)

1.100 izv.
ISBN 978-961-6512-97-8

821.163.6
II 821.163.6 GRAFENAUER, N. Špicmožic
COBISS.SI-ID 247748352

205.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Zajec Emil na počitnicah / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. (dvojezična) izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2009. - 48, 48 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Spominčice = Forget-me-nots)

Besedilo v slov. in angl. prevod. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Emil rabbit's holiday / translated by Erica Johnson Debeljak
ISBN 978-961-6067-48-5

821.163.6-93-32
821.163.6 KOKALJ, T. Zajec
COBISS.SI-ID 246899200

206.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O dečku, ki se je bal vode = Palu čhau, so daralahi le panjistar / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala, risaulindja i Polona Lovšin ; [v romščino prevedel Romeo Cener]. - 1. natis. - Kranj : Damodar, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - [35] str. : ilustr. ; 31 cm

Slov. besedilo in romski prevod. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-91829-7-0

821.163.6-93-32
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. O dečku
COBISS.SI-ID 241490432

207.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O polžu, ki je kupoval novo hiško / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Evgenija Jarc ; [besedilo prilagodila bralcem z disleksijo, avtorica spremnega gradiva Simona Polše Zupan ; spremna beseda Magda Štupnikar]. - 1. natis. - Kranj : Damodar, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - [36] str. : ilustr. ; 28 cm + [2] f. barvnih pril. (sličice za izrezovanje) + [1] igralna predloga (4 str.). - (Zbirka slikanic Igrivo branje)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O polžu, ki je kupoval novo hiško / Magda Štupnikar: str. [3]
ISBN 978-961-6809-00-9

821.163.6
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. O polžu
COBISS.SI-ID 247722752

208.
PREGL, Slavko
        Lutke iz sedmega nadstropja / Slavko Pregl ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. (dvojezična) izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2009. - 44, 48 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Spominčice = Forget-me-nots)

1.000 izv. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: The puppets from the seventh floor / translated by Erica Johnson Debeljak
ISBN 978-961-6067-46-1

821.163.6
821.163.6 PREGL, S. Lutke
COBISS.SI-ID 246599168


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


209.
KOVAČIČ, Marta
        Podoba družine in družinskega življenja v sodobni slovenski mladinski književnosti : diplomsko delo / Marta Kovačič. - Ljubljana : [M. Kovačič], 2009. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za slovenistiko
a) children's and youth literature b) family c) role d) mladinska književnost e) družina f) vloga g) sodobna pravljica

821.163.6.09-93:173(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) KOVAČIČ, M. Podoba
COBISS.SI-ID 8088393

210.
SPETIČ, Alenka
        Tipologia della poesia per ragazzi negli autori sloveni del Friuli Venezia Giulia : tesi di laurea / Alenka Spetič. - [Udine : A. Spetič], 2008/2009. - 89, XXXIV f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 86-89. - Conclusioni. - Universita degli studi di Udine, Facolta di scienze della formazione
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) pesniki d) Beneška Slovenija

821.163.6.09-93(043.2)
ZZ 821.163.6(043.2) SPETIČ, A. Tipologia
COBISS.SI-ID 8031305

211.
ZAJC, Lucija
        Mladinska književnost Ele Peroci in teorija bralnih vlog : magistrska naloga / Lucija Zajc. - Ljubljana : [L. Zajc], 2009. - 128 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 122-128. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) Peroci, Ela (1922-2001) b) children's and youth literature c) reading d) mladinska književnost e) branje f) bralne navade g) bralne vloge h) biblioterapija

821.163.6.09Peroci E.
PP II 821.163.6.09 ZAJC, L. Mladinska
COBISS.SI-ID 40498018


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


212.
KRIŽNAR, Nives
        Album svetovnih književnikov. 2, Svetovni sodobniki / [Nives Križnar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 235 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Uvod / Aleksandra Lutar Ivanc: str. 3. - Bibliografija: str. 224-235
ISBN 978-961-01-0711-8
a) literature b) literatura c) svetovna književnost d) zgodovinski pregledi e) književniki

929
II 929 KRIŽNAR, N. Album
COBISS.SI-ID 247527424


93 ZGODOVINA.


213.
BERZELAK, Stane
        Stare dobe : zgodovina za 1. letnik gimnazij / Stane Berzelak ; [tematske karte Mateja Rihtaršič]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 181 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-6357-97-2
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

93/94(075.3)
94(075.3) BERZELAK, S. Stare
COBISS.SI-ID 228098304

214.
BRODNIK, Vilma
        Zgodovina 1. Učbenik za prvi letnik gimnazije / Vilma Brodnik, Robert Jernejčič, Srečko Zgaga ; [izris zemljevidov Kartografija [in] Monde Neuf]. - 1. izd., 1. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2009. - 320 str. : ilustr. ; 27 cm

6000 izv. - Bibliografija: str. 319. - Kazali
ISBN 978-961-02-0066-6
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

94(075.3)
II 94(075.3) BRODNIK, V. Zgodovina 1
COBISS.SI-ID 247814656

215.
IBN Haldun
        Mukadima : uvod v knjigo primerov / Ibn Haldun ; [prevod, spremna beseda Nina Svetlič]. - Ljubljana : Krtina, 2009 (Ljubljana : Ulčakar & JK). - 261 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

600 izv.
ISBN 978-961-260-022-8
a) history b) civilization c) zgodovina d) civilizacija e) filozofija zgodovine

930.1
93 IBN, Haldun Mukadima
COBISS.SI-ID 248024832

216.
        PO poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk : fotomonografija = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg : Fotomonographie / [fotografije Tomo Jeseničnik ... [et al.] ; besedila Margareta Jukič ; prevod Mirko Kert, Martina Piko-Rustia]. - Prevalje : Občina, 2006. - 80 str. : fotogr. ; 29 cm. - (Projekt Po poteh koroške kulturne dediščine = Projekt Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes)

Besedilo v slov., delno v nem. - 600 izv.
ISBN 978-961-238-793-8
a) local studies b) cultural heritage c) domoznanstvo d) kulturna dediščina e) Koroška f) Pliberk g) Prevalje h) albumi

930.85
II 93 PO poteh koroške
COBISS.SI-ID 229092608

217.
        PO poteh koroške kulturne dediščine Občine Prevalje in Mestne občine Pliberk : monografija = Auf den Wegen des Kärntner Kulturerbes in der Gemeinde Prevalje und der Stadtgemeinde Bleiburg : Monographie / [besedila Karla Oder ... [et al.] ; fotografije Tomo Jeseničnik ... [et al.] ; prevod Mirko Kert, Martina Piko-Rustia]. - Prevalje : Občina, 2006. - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Vzporedno besedilo v nem. - Bibliografija: str. 125
ISBN 961-238-795-8 ISBN 978-961-238-795-2
a) cultural heritage b) local studies c) kulturna dediščina d) domoznanstvo e) Koroška f) Avstrijska Koroška g) Pliberk h) Prevalje

930.85
II 93 PO POTEH
COBISS.SI-ID 229104640


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


218.
BERZELAK, Stane
        Srednji in novi vek : zgodovina za 2. letnik gimnazij / Stane Berzelak ; [tematske karte Mateja Rihtaršič]. - 6. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - 192 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6357-98-2
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

94(075.3)
94(075.3) BERZELAK, S. Srednji
COBISS.SI-ID 237030400

219.
JELINČIČ, Klemen
        Judje na Slovenskem v srednjem veku : [(Judje na Koroškem, Štajerskem, Kranjskem, Goriškem, v Trstu in Istri v srednjem veku do izgonov v letih 1496-1515)] / Klemen Jelinčič Boeta. - Ljubljana : Slovenska matica, 2009 (Kranj : Tisk Žnidarič). - 532 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 489-516. - Kazala. - Summary
ISBN 978-961-213-189-0
a) history - Austria b) zgodovina - Avstrija c) habsburška monarhija d) Judje e) srednji vek

94
94 JELINČIČ, K. Judje
COBISS.SI-ID 247291904

220.
REPE, Božo
        Sodobna zgodovina : zgodovina za 4. letnik gimnazij / Božo Repe ; [tematske karte Mateja Rihtaršič ; slikovno gradivo arhiv avtorja ... et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 279 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-241-046-9
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

94(075.3)
94(075.3) REPE, B. Sodobna 4. l.
COBISS.SI-ID 237029888

221.
ŠTIH, Peter
        Na stičišču svetov : slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja / Peter Štih, Vasko Simoniti ; [tematski zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Ljubljana : Impress). - 375 str. : zvd. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 347-364. - Kazalo
ISBN 978-961-241-375-0
a) history - Slovenia b) zgodovina - Slovenija c) slovenska zgodovina

94(497.4)
94(497.4) ŠTIH, P. Na stičišču
COBISS.SI-ID 247615232


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO