COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


marec 090 SPLOŠNO.


1.
LEE, Nancy-Jane
        Achieving your professional doctorate / Nancy-Jane Lee. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2009. - VIII, 226 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Open UP study skills)

Bibliografija: str. 205-216. - Kazalo
ISBN 0-335-22722-8 (hbk) ISBN 978-0-335-22722-8 (hbk) ISBN 0-335-22721-X (pbk) ISBN 978-0-3352-2721-1 (pbk)
a) doctorate - reference book b) post-graduate study c) doktorat - priročnik d) podiplomski študij

001
001 LEE, N. Achieving
COBISS.SI-ID 7755337


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
KOŽUH, Boris
        Obdelava podatkov / Boris Kožuh, Janez Vogrinc. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 131-132
ISBN 978-961-237-277-4
a) data processing - textbook b) educational research c) obdelava podatkov - učbenik d) pedagoško raziskovanje e) SPSS

004.4
37.012.4
Č 004.4 KOŽUH, B. Obdelava
COBISS.SI-ID 243885056


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


3.
ČARMAN, Katja, 1982-
        Računalniška simulacija protokola z drsečim oknom : diplomsko delo / Katja Čarman. - Ljubljana : [K. Čarman], 2009. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 60. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) simulation c) primary school d) računalništvo e) simulacija f) osnovna šola g) protokol z drsečim oknom h) animacija i) Adobe Flash CS3

004.94(043.2)
Č II 004(043.2) ČARMAN, K. Računalniška
COBISS.SI-ID 7752265


1 FILOZOFIJA.


4.
FEYERABEND, Paul K., 1924-
        Znanost kot umetnost / Paul Feyerabend ; spremna beseda Lucija Mulej ; prevod Slavko Hozjan. - Ljubljana : Sophia, 2008. - 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 25)

Prevod dela: Wissenschaft als Kunst. - Bibliografija: str. 177-178. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-00-9
a) art b) creativity c) philosophy d) umetnost e) ustvarjalnost f) filozofija

001.1:1:7
7 FEYERABEND, P. Znanost
COBISS.SI-ID 242888704


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
GLENN, Angela
        Managing extreme behaviours in the early years / Angela Glenn, Alicia Helps and Jacquie Cousins. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - IX, 82 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Tried and tested series)

ISBN 978-0-415-46709-4 (ISBN 13) ISBN 0-415-46709-8 (ISBN 10)
a) pre-school child b) behaviour disorder c) hyperactivity d) aggressiveness e) predšolski otrok f) motnje vedenja g) hiperaktivnost h) agresivnost

159.922.7
II 159.922.7 GLENN, A. Managing
COBISS.SI-ID 7770697

6.
KOMPAN Erzar, Katarina
        Rahločutnost do otrok : stik z otrokom v prvem letu življenja / Katarina Kompan Erzar, Andreja Poljanec. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 175 str. ; 22 cm. - (Izzivi ljubezni ; 1)

Bibliografija: str. 165-175. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6326-74-2 (Brat Frančišek)
a) adult-child relation b) parent-child relation c) infant d) odnos med odraslim in otrokom e) odnos med starši in otrokom f) dojenček

159.922.7
159.922.7 KOMPAN ERZAR, K. Rahločutnost
COBISS.SI-ID 244233984

7.
SHEPPY, Sue
        Personal, social and emotional development in the early years foundation stage / Sue Sheppy. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - IX, 180 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Practical guidance in the EYFS)

Bibliografija: str. 178-180
ISBN 978-0-415-47180-0 (pbk) ISBN 0-415-47180-X (pbk) ISBN 978-0-415-47838-0 (hbk) ISBN 0-415-47838-3 (hbk)
a) child development b) socialization c) self-confidence d) razvoj otroka e) socializacija f) samozaupanje

159.922.7
159.922.7 SHEPPY, S. Personal
COBISS.SI-ID 7770185

8.
SOČAN, Gregor
        Postopki klasične testne teorije / Gregor Sočan. - Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, 2004. - 204 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 961-237-067-2
a) achievement test b) test construction c) psychometry d) test uspešnosti e) sestava testov f) psihometrija g) analiza postavk h) zanesljivost testa i) linearna regresijska analiza j) komponentna analiza k) frekvenčne porazdelitve l) naloge

159.9.072
159.9 SOČAN, G. Postopki
COBISS.SI-ID 127205888


165


9.
DAMASIO, Antonio R.
        Iskanje Spinoze : veselje, žalost in čuteči možgani / Antonio Damasio ; [prevod Sebastjan Vörös : spremna beseda Olga Markič]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008. - 315 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Looking for Spinoza: joy, sorrow, and the felling brain. - Bibliografija: str. 302. - Kazalo
ISBN 978-961-260-014-3
a) Spinoza, Baruch de (1632-1677) b) neuropsychiatry c) cognition d) sensation e) nevropsihiatrija f) kognicija g) občutek h) kognitivna znanost i) nevropsihologija

165.194:159.91
159.9 DAMASIO, A. Iskanje
COBISS.SI-ID 243155712


17 ETIKA.


10.
KOMPAN Erzar, Katarina
        Med dvema ognjema : družina v primežu generacij / Katarina Kompan Erzar, Tomaž Erzar, Andreja Poljanec in drugi. - Ljubljana : Družina, 2009. - 134 str. ; 21 cm

1.200 izv. - Bibliografija: str. 125-131
ISBN 978-961-222-752-4
a) family life b) parent-child relation c) family education d) odnos med starši in otrokom e) družinsko življenje f) družinska vzgoja

173(082)
173 KOMPAN ERZAR, K. Med dvema
COBISS.SI-ID 244411392

11.
ŠTIFTER, Janko
        Kdo sem?, Ljubezen!, Otroci!, Družina!, Komu sem potreben?, Smisel življenja? / [Janko Štifter]. - Ljubljana : Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina, 2002 (Ljubljana : Matis grafika). - 165 str. ; 22 cm

Nasl. na hrbtu knj.: Smisel življenja?. - Avtor naveden v kolofonu in na ov. - Spremna beseda / Danica Jazbinšek: str. 8-9
ISBN 961-238-052-X
a) interpersonal relations b) medosebni odnosi c) življenjske modrosti d) psihološki nasveti

17
17 ŠTIFTER, J. Kdo sem
COBISS.SI-ID 117960704


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


12.
        KRILA migracij : po meri življenjskih zgodb / uredila Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 249 str. : ilustr., portreti ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 1580-7401 ; 17. Migrantke ; 1)

400 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-254-112-5 ISBN 978-961-254-084-5 !
a) migration b) female c) migracija d) ženska e) migrantke f) življenjske zgodbe g) migrant women h) life stories

314.151.3-054.72-055.2:929(082)
31 KRILA
COBISS.SI-ID 243591680


316 SOCIOLOGIJA.


13.
        KAJ pravijo mladi o medkulturnem dialogu, človekovih pravicah, participaciji, informiranju, Evropski uniji : kvalitative mladinske raziskave (2003-2008) / [priprava vsebine Miha Knavs ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Movit - EURO<26, 2008. - 42 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-92614-0-8
a) human rights b) stereotype c) youth attitude d) človekove pravice e) stereotip f) stališče mladine g) medkulturni odnosi

316.6
316.6 KAJ pravijo
COBISS.SI-ID 28054365


316.6


14.
ULE, Mirjana
        Za vedno mladi? : socialna psihologija odraščanja / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008. - 276 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Bibliografija: str. 262-272. - Kazalo
ISBN 978-961-235-356-8
a) social psychology b) adolescence c) youth d) socialna psihologija e) adolescenca f) mladina g) odraščanje h) odraslost

159.922.8:316.6
316.6 ULE, M. Za vedno
COBISS.SI-ID 243068160


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


15.
        ANALIZA in spodbujanje vključevanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v osnovne šole : (2006-2008) : ciljni raziskovalni projekt : zaključno poročilo / avtorji poročila Hedvika Dermol Hvala ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Sv. Ignacija, Raziskovalni inštitut 2020, 2008. - 145 f., [8] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/crp/2008/crp_V5_0239_porocilo.pdf. - Bibliografija: f. 142-145. - Povzetek ; Summary
a) aims of education b) curriculum c) primary school d) vzgojni cilji e) kurikulum f) osnovna šola g) trajnostni razvoj

37.016(082)
Č II 37.01 ANALIZA in spodbujanje
COBISS.SI-ID 7771977

16.
CENCIČ, Majda
        Kako poteka pedagoško raziskovanje : primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave / Majda Cencič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 (Ljubljana : Present). - 168 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 161-165
ISBN 978-961-234-745-1
a) educational research b) methodology c) pedagoško raziskovanje d) metodologija e) empirično raziskovanje f) kvantitativno raziskovanje g) neeksperimentalno raziskovanje

37.012
311.1:37.01
303:37.012
37.01 CENCIČ, M. Kako
COBISS.SI-ID 243206400

17.
GREENSPAN, Stanley I.
        Izjemni otroci : [pomagajte svojemu otroku, da razvije deset osnovnih lastnosti za srečno in zdravo življenje] / Stanley I. Greenspan ; [prevedla Alenka Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 206 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 316 = 177, 1. Priročniki)

Prevod dela: Great kids. - Dodatek k nasl. na ov. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Pomagajte svojemu otroku, da razvije deset osnovnih lastnosti za zdravo in srečno življenje. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 201-202. - Bibliografija: str. 205-206
ISBN 978-961-00-0695-4
a) family education b) parent role c) exceptional d) družinska vzgoja e) vloga staršev f) izjemni

37.018
37.018 GREENSPAN, S. I. Izjemni
COBISS.SI-ID 243610624

18.
JOYCE, Bruce R.
        Models of learning, tools for teaching / Bruce Joyce, Emily Calhoun and David Hopkins. - 3rd ed. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2009. - XV, 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [213]-222. - Kazalo
ISBN 978-0-33-523419-6 (pbk) ISBN 0-335-23419-4 (pbk)
a) teaching model b) learning c) achievement d) didaktični model e) učenje f) uspešnost

37.02
37.02 JOYCE, B. Models
COBISS.SI-ID 7757129

19.
        KEY data on teaching languages at school in Europe / [prepared by] Eurydice, Eurostat. - 2008 ed. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2008. - 131 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Key data on teaching languages at school in Europe, ISSN 1830-2076)

ISBN 978-92-9201-003-4
doi: 10.2797/12061 a) language teaching - foreign languages - Europe - statsitical data b) jezikovni pouk - tuji jeziki - Evropa - statistični podatki

37.01
II 37.01 KEY data on teaching
COBISS.SI-ID 730691

20.
KÖCK, Peter, 1949-1989
        Wörterbuch für Erziehung und Unterricht : das bewährte Fachlexikon für Studium und Praxis / Peter Köck. - 1. Aufl. - Augsburg : Brigg Pädagogik, cop. 2008. - 624 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str.: 567-624
ISBN 978-3-87101-294-5 (pbk) ISBN 978-3-87101-332-4 (hbk)
a) vzgoja in izobraževanje - besednjak b) education - vocabulary c) izobraževanje d) vzgoja in izobraževanje e) pouk f) slovarji

37.01(038)
37.01 KÖCK, P. Wörterbuch
COBISS.SI-ID 1760087

21.
PEDAGOŠKO-andragoški dnevi (2009 ; Ljubljana)
        Misliti vzgojo : problemi oblikovanja vzgojno-izobraževalnega koncepta : zbornik / Pedagoško-andragoški dnevi 2009, Ljubljana, januar 2009 ; uredila Nives Ličen. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 77 str. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-237-271-2
a) principles of education - conference b) vrste vzgoje in izobraževanja - konferenca c) vzgojno-izobraževalni koncepti d) vzgojni načrt

37.01(082)
37.01 PEDAGOŠKO Misliti vzgojo
COBISS.SI-ID 243464960

22.
SCHAUB, Horst, 1934-
        Wörterbuch Pädagogik / Horst Schaub, Karl G. Zenke. - Grundlegend überarb., aktualisierte und erw. Neuausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007, cop. 1995. - 799 str. : ilustr. ; 19 cm. - (dtv ; 34346)

ISBN 978-3-423-34346-6
a) sciences of education - vocabulary b) pedagoške vede - besednjak

37.01
37.01 SCHAUB, H. Wörterbuch
COBISS.SI-ID 7767113

23.
        SCHOOL-based research : a guide for education students / edited by Elaine Wilson. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2009. - XIV, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4849-4 ISBN 978-1-4129-4850-0 (pbk)
a) qualitative research b) educational research c) qualitative analysis d) kvalitativno raziskovanje e) pedagoško raziskovanje f) kvalitativna analiza

37.02
37.02 SCHOOL-BASED
COBISS.SI-ID 7773001

24.
        SOCIALNE interakcije v vrtcu / [uredniški odbor Metka Čas ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2008 ([Ruše] : Babič). - 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija in povzetki v slov. na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-92500-0-6
a) pre-school education - conference b) social interaction c) predšolska vzgoja - konferenca d) socialna interakcija

373.23/.24(082)
316.6-053.4(082)
373.2 SOCIALNE interakcije
COBISS.SI-ID 241169408

25.
        ŠOLA kot stičišče partnerjev : sodelovanje šole, družine in lokalnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok / [avtorji prispevkov Franc Cankar ... [et al.] ; urednika Franc Cankar, Tomi Deutsch]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2009. - 312 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-234-747-5
a) parent-school relation b) school-community relation c) parent-teacher relation d) odnos med starši in šolo e) odnos med šolo in občinsko skupnostjo f) odnos med starši in učiteljem

37.064.1(082)
37.01 ŠOLA
COBISS.SI-ID 243440896

26.
        TOWARDS a sociology of pedagogy : the contribution of Basil Bernstein to research / edited by Ana Morais ... [et al.]. - New York [etc.] : P. Lang, cop. 2001. - XVI, 397 str. : ilustr. ; 23 cm. - (History of schools & schooling ; vol. 23)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-8204-5585-7 (pbk) ISBN 978-0-8204-5585-3 (pbk)
a) educational sociology b) philosophy of education c) pedagoška sociologija d) pedagoška filozofija

37.01(082)
37.01 TOWARDS a sociology
COBISS.SI-ID 7753289

27.
        USAGLAŠAVANJE programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemljama zapadnog Balkana / priredila Nataša Pantić. - Beograd : Centar za obrazovne politike, 2008 (Beograd : Dosije). - 165 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Vsebuje tudi v obratni smeri tiskano vzporedno besedilo v angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in na dnu str.
Vsebuje tudi vzporedno besedilo, tiskano v obratni smeri:
Tuning teacher education curricula in the Western Balkans
ISBN 978-86-87753-00-6
a) teacher education - South Eastern Europe b) project c) higher education d) izobraževanje učiteljev - Jugovzhodna Evropa e) projekt f) visokošolsko izobraževanje g) kompetence učiteljev h) Tuning (projekt) i) bolonjski proces

37.01(082)
37.01 USAGLAŠAVANJE programa
COBISS.SI-ID 7768393

28.
        WÖRTERBUCH Schulpädagogik : ein Nachschlagewerk für Studium und Schulpraxis / hrsgegeben von Rudolf W. Keck, Uwe Sandfuchs, Bernd Feige. - 2., völlig überarb. Aufl. - Bad Heilbrunn : Klinkhardt, cop. 2004. - 542 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 3-7815-1172-3
a) sciences of education - vocabulary b) pedagoške vede - besednjak

37.01
37.01 WÖRTERBUCH schulpadagogik
COBISS.SI-ID 7768649

29.
ŽAGAR, Drago
        Psihologija za učitelje / Drago Žagar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Center za pedagoško izobraževanje, 2009. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 172-176
ISBN 978-961-237-274-3

37.015.3
37.015.3 ŽAGAR, D. Psihologija
COBISS.SI-ID 243697664


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


30.
AVBELJ, Renata, 1982-
        E-učenje v šolski praksi : diplomsko delo / Renata Avbelj. - Ljubljana : [R. Avbelj], 2009. - 82, 12 f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) e-učenje d) elektronegativnost e) kemijska vez f) animacije

37.018.43:004(043.2)
Č II 37(043.2) AVBELJ, R. E-učenje
COBISS.SI-ID 7762249

31.
HRASTOVEC, Špela, 1984-
        Sodelovanje specialnega pedagoga s starši na osnovni šoli : diplomsko delo / Špela Hrastovec. - Ljubljana : [Š. Hrastovec], 2009. - 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) parent-teacher relation b) special school teacher c) backward child d) odnos med starši in učiteljem e) specialni pedagog f) razvojno moten otrok

37.013.42:37.06(043.2)
Č II 37(043.2) HRASTOVEC, Š. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 7762505

32.
MANDELJ, Irena, 1984-
        Reševanje konfliktov v šoli z vrstniško in šolsko mediacijo : diplomsko delo / Irena Mandelj. - Ljubljana : [I. Mandelj], 2009. - 92, [42] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) conflict b) dispute settlement c) konflikt d) reševanje sporov e) mediacija

37.015.3:347.965.42(043.2)
Č II 37(043.2) MANDELJ, I. Reševanje
COBISS.SI-ID 7769161

33.
RAVNIKAR, Zofka, 1959-
        Učitelj in nadarjeni učenci pri matematiki : diplomsko delo / Zofka Ravnikar. - Ljubljana : [Z. Ravnikar], 2009. - 71 str., [8] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) gifted c) primary school d) matematika e) nadarjeni f) osnovna šola

37.091.212.3:51(043.2)
Č II 37(043.2) RAVNIKAR, Z. Učitelj
COBISS.SI-ID 7773513


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


34.
        CHANGING teacher professionalism : international trends, challenges, and ways forward / edited by Sharon Gewirtz ... [et al.] ; foreword by Michael Apple. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XX, 236 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-46777-3 (hbk) ISBN 0-415-46777-2 (hbk) ISBN 978-0-415-46778-0 (pbk) ISBN 0-415-46778-0 (pbk) ISBN 978-0-203-88726-4 (ebk)
a) teaching profession b) career development c) occupational success d) učiteljski poklic e) poklicni razvoj f) poklicni uspeh

371.13/.16(082)
371.13/.16 CHANGING teacher
COBISS.SI-ID 7770953

35.
VALENČIČ Zuljan, Milena
        Subjektivne teorije - cjeloživotno učenje učitelja / Milena Valenčič Zuljan ; [prijevod Jasmina Sanković]. - Rijeka : Hrvatsko futurološko društvo, 2008. - 191 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 161-186. - Kazalo
ISBN 978-953-95074-3-3
a) teaching profession b) lifelong learning c) attitude d) učiteljski poklic e) vseživljenjsko učenje f) stališče g) subjektivne teorije h) modeli poučevanja

371.13/.16
371.13/.16 VALENČIČ ZULJAN Subjektivne
COBISS.SI-ID 7546185


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


36.
KRALJ, Mojca, 1979-
        Zgodovina, kultura in motivacijska moč šolskih štampiljk : magistrsko delo / Mojca Kralj. - Ljubljana : [M. Kralj], 2009. - 215 str., 13 pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 209-213. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) motivation for studies b) assessment c) primary school d) motivacija za učenje e) vrednotenje f) osnovna šola g) šolske štampiljke

371.3(043.2)
II 371.3(043.2) KRALJ, M. Zgodovina Č II 371.3(043.2) KRALJ, M. Zgodovina
COBISS.SI-ID 7761225


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


37.
BRADFORD, Helen
        Communication, language and literacy in the early years foundation stage / Helen Bradford. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - IX, 129 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Practical guidance in the EYFS)

Bibliografija: str. 125-129
ISBN 978-0-415-47835-9 (hbk) ISBN 978-0-415-47427-6 (pbk)
a) pre-school child b) language skill c) language development d) predšolski otrok e) jezikovna veščina f) jezikovni razvoj

373.2.016:81
373.2.016:81 BRADFORD, H. Communication
COBISS.SI-ID 7771721

38.
        FIRST steps toward teaching the Reggio way / Joanne Hendrick, editor. - Upper Saddle River [etc.] : Merrill, cop. 1997. - XV, 253 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 240-245
ISBN 0-13-437302-2
a) pre-school education b) principles of education c) teaching model d) predšolska vzgoja e) vrste vzgoje in izobraževanja f) didaktični model g) Reggio pedagogika

373.2(082)
373.2 FIRST steps
COBISS.SI-ID 7772233

39.
HERNJA, Sonja
        Matematika 1. Priročnik k učbeniku in delovnemu zvezku v prvem razredu osnovne šole / Sonja Hernja, Lidija Lovše ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm + 8 pol za preverjanje in ocenjevanje znanja. - (Lahki učbeniki)

ISBN 86-11-17229-9
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

373.32.016:51
II 373.32.016:51 HERNJA, S. Matematika 1 Č II 373.32.016:51 HERNJA, S. Matematika 1
COBISS.SI-ID 221356288

40.
HUGHES, Anita M.
        Problem solving, reasoning and numeracy in the early years foundation stage / Anita M. Hughes. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XI, 144 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Practical guidance in the EYFS)

Bibliografija: str. 143-144
ISBN 978-0-415-47840-3 (hbk) ISBN 0-415-47840-5 (hbk) ISBN 978-0-415-47654-6 (pbk) ISBN 0-415-47654-2 (pbk)
a) mathematics b) beginning learning c) problem solving d) number concept e) matematika f) začetno učenje g) reševanje problemov h) pojem števila i) štetje j) dejavnosti

373.2.016:51
373.2.016:51 HUGHES, A. Problem
COBISS.SI-ID 7769929

41.
        UČENJE v območju bližnjega razvoja otrok / [uredniški odbor Betka Vrbovšek ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2009. - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-92500-2-0
a) pre-school education b) curriculum c) child development d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) razvoj otroka

373.2(082)
373.2 UČENJE v območju
COBISS.SI-ID 243565312

42.
VIDEMŠEK, Mateja
        Šport za najmlajše / Mateja Videmšek, Rado Pišot ; [ilustrator Boris Laganis]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007 ([Ljubljana] : Studio Print). - 314 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

400 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 302-313
ISBN 978-961-6583-50-3
a) physical education - textbook b) pre-school child c) motion d) športna vzgoja - učbenik e) predšolski otrok f) gibanje g) gibalna aktivnost h) gibalna vzgoja

373.2.016:79
796.012-053.4(075)
373.2.016:79 VIDEMŠEK, M. Šport
COBISS.SI-ID 237067776


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


43.
BENČINA, Darja, 1966-
        Izdelava in uporaba didaktične igrače pri varnem vključevanju otrok v promet : diplomska naloga / Darja Benčina. - Ljubljana : [D. Benčina], 2009. - 56 str. : ilustr., tabele, načrti ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) toy b) educational game c) pre-school child d) igrača e) didaktična igra f) predšolski otrok g) lesene igrače

373.2.016:62(043.2)
Č 373.2(043.2) BENČINA, D. Izdelava
COBISS.SI-ID 7752521

44.
HORVAT, Vesna, 1984-
        Program dela s starši za spodbujanje otrokovega zgodnjega razvoja : diplomsko delo / Vesna Horvat. - Ljubljana : [V. Horvat], 2009. - VIII, 94 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) pre-school education b) parent-teacher relation c) child development d) predšolska vzgoja e) odnos med starši in učiteljem f) razvoj otroka

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) HORVAT, V. Program
COBISS.SI-ID 7763529

45.
SAŠEK, Petra, 1986-
        Medkulturna vzgoja v vrtcu : diplomska naloga / Petra Sašek. - Ljubljana : [P. Sašek], 2009. - 54 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., predšolska vzgoja
- - Geografske značilnosti treh držav ; Inštrumenti, glasba, plesi treh držav : Finske, Španije, Slovenije [Elektronski vir] / Sašek Petra. - 1 optični disk (CD-ROM) : slika, zvok ; 12 cm
- - Državni simboli treh držav : Finske, Španije, Slovenije ; Jeziki treh držav : branje pravljic v finskem, španskem in slovenskem jezilu [Elektronski vir] / Sašek Petra. - 1 optični disk (CD-ROM) : slika, zvok ; 12 cm
- - Hrana treh držav ; Športi treh držav : Finske, Španije, Slovenije [Elektronski vir] / Sašek Petra. - 1 optični disk (CD-ROM) : slika, zvok ; 12 cm
a) intercultural education b) curriculum c) pre-school education d) interkulturna vzgoja e) kurikulum f) predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) SAŠEK, P. Medkulturna Č cdr II 373.2(043.2) SAŠEK, P. Medkulturna
COBISS.SI-ID 7760713


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


46.
PUST, Katarina, 1983-
        Zgodovina glasil na Osnovni šoli Žužemberk : diplomsko delo / Katarina Pust. - Ljubljana : [K. Pust], 2009. - 92 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) school magazine b) primary school c) šolski časopis d) osnovna šola e) Osnovna šola Žužemberk f) Z bregov Krke

373.3(085.3)(091)(043.2)
Č II 373.3(043.2) PUST, K. Zgodovina
COBISS.SI-ID 7773257

47.
SHARP, Brian
        Thirty-three ways to help with numeracy : [supporting children who struggle with basic skills] / Brian Sharp. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XII, 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. naslov: 33 ways to help with numaracy
ISBN 978-0-415-46896-1 (ISBN 13) ISBN 0-415-46896-5 (ISBN 10)
a) mathematics b) beginning learning c) teaching method d) štetje

373.32.016:51
II 373.32.016:51 SHARP, B. Thirty-three
COBISS.SI-ID 7771209

48.
STEINER, Naomi, 1966-
        7 steps to raising a bilingual child / Naomi Steiner with Susan L. Hayes ; foreword by Steven Parker. - New York [etc.] : AMACOM, cop. 2009. - XXI, 202 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 183-190. - Kazalo
ISBN 978-0-8144-0046-3 ISBN 0-8144-0046-9
a) bilingualism b) family education c) public education d) child development e) bilingvizem f) družinska vzgoja g) javno šolstvo h) razvoj otroka

373.32.016:81
373.32.016:81 STEINER, N. 7 steps
COBISS.SI-ID 7757385

49.
        VZGOJNI načrt - izziv šole / [uredniški odbor Janja Bukovec ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2009 ([Ruše] : Babič). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

"... zbornik posveta ..." --> str. 5. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-92500-1-3
a) aims of education b) parent-school relation c) primary school d) vzgojni cilji e) odnos med starši in šolo f) osnovna šola

373.3(082)
373.3 VZGOJNI načrt
COBISS.SI-ID 243458304


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


50.
        RAZLIČNI učenci - različni pristopi / [uredniški odbor France Prosnik ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2007 ([Ruše] : Babič). - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz prakse za prakso / Supra)

"... zbornik posveta navedenega na naslovni strani ..." --> str. 8. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-91347-7-1
a) backward child - conference b) gifted c) learning difficulty d) razvojno moten otrok - konferenca e) nadarjeni f) učne težave g) drugačnost h) psihološki pristopi i) organizacija dela

376.1
376.1 RAZLIČNI učenci
COBISS.SI-ID 232829184


378 VISOKO ŠOLSTVO.


51.
        AUDIT of the quality assurance system of the Helsinki school of economics / Mikko Luoma ... [et al.]. - Helsinki : Finnish Higher Education Evaluation Council, 2008. - 75 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, ISSN 1457-3121)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract ; Tiivistelmä ; Sammandrag
ISBN 978-952-206-091-4 (pbk) ISBN 978-952-206-092-1 (pdf)
a) higher education - Finland b) quality of education c) visokošolsko izobraževanje - Finska d) kvaliteta izobraževanja

378(082)
378 AUDIT of the quality
COBISS.SI-ID 7764297

52.
        CENTRES of excellence in Finnish university education 2010-2012 / Kirsi Hiltunen (ed.). - Helsinki : Finnish Higher Education Evaluation Council, 2009. - 148 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, ISSN 1457-3121)

Abstract ; Tiivistelmä ; Sammandrag
ISBN 978-952-206-101-0 (pbk) ISBN 978-952-206-102-7 (pdf)
a) higher education - Finland b) quality of education c) visokošolsko izobraževanje - Finska d) kvaliteta izobraževanja e) centri odličnosti

378(082)
378 CENTRES of excellence
COBISS.SI-ID 7764553

53.
        LEADERSHIP and management of education : evaluation of education at the University of Helsinki 2007-2008 / Seppo Saari & Minna Frimodig (eds.). - Helsinki : University of Helsinki, 2009. - 576 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja, ISSN 1795-5408) (Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja. Arvioinnit (Verkkojulkaisu), ISSN 1795-5513 : online)

Abstract ; Tiivistelmä ; Sammandrag
ISBN 978-952-10-5255-2 (pbk) ISBN 978-952-10-5256-9 (PDF)
a) higher education - Finland b) quality of education c) evaluation d) visokošolsko izobraževanje - Finska e) kvaliteta izobraževanja f) evalvacija

378(082)
378 LEADERSHIP and management
COBISS.SI-ID 7764041

54.
        LEARNING outcomes : common framework - different approaches to evaluating learning outcomes in the Nordic countries : Joint Nordic project 2007-2008 / G. Gallavara ... [et al.]. - Helsinki : European Association for Quality Assurance in Higher Education, cop. 2008. - 64 str. : ilustr. ; 25 cm. - (ENQA occasional papers, ISSN 1458-1051 ; 15)

Bibliografija: str. 56-57
ISBN 978-952-5539-35-6 (pbk) ISBN 978-952-5539-36-3 (pdf)
a) higher education - Denmark - Finland - Norway - Iceland - Sweden b) achievement c) visokošolsko izobraževanje - Danska - Finska - Islandija - Norveška - Švedska d) uspešnost

378
378 LEARNING outcomes
COBISS.SI-ID 7771465

55.
        PHD Training and the Knowledge-Based Society : an Evaluation of Doctoral Education in Finland / David D. Dill ... [et al.]. - Tampere : Finnish Higher Education Evaluation Council, 2008. - 95 str. ; 25 cm. - (Publications of the Finnish Higher Education Evaluation Council ; 1:2006, ISSN 1457-3121)

Bibliografija: str. 72
ISBN 952-206-024-0 ((Paperbound)) ISBN 952-206-025-9 ((Pdf))
a) post-graduate study - Finland b) doctorate c) podiplomski študij - Finska d) doktorat

378(480)
378 PHD TRAINING
COBISS.SI-ID 7769417


39(043.2) ETNOLOGIJA.


56.
NOVAK, Maja, 1973-
        Motiv živalskega ženina v ljudski pravljici : diplomska naloga / Maja Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2009. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) imagination c) pravljica d) domišljija e) živalski ženin

398.21(043.2)
Č II 39(043.2) NOVAK, M. Motiv
COBISS.SI-ID 7762761


5 NARAVOSLOVNE VEDE


57.
        EKSTERCI 2009. Matematika : [priprava za nacionalni preizkus znanja] / Miran Hvastija ... [et al.]. - Ljubljana : Millennium, 2009. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6555-16-6
a) mathematics - exercise b) primary school c) matematika - vaja d) osnovna šola e) nacionalno preverjanje znanja

51(075.2)(079.1)
51:37.091.27:373.3
II 51(075.2) EKSTERCI 2009 Matematika
COBISS.SI-ID 244303360

58.
        MEDNARODNI matematični kenguru 2005-2008 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2009. - 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 41)

ISBN 978-961-212-220-1
a) mathematics b) competition c) matematika d) tekmovanje e) naloge f) šolska tekmovanja

51(079.1)
51 MEDNARODNI
COBISS.SI-ID 243757568


51 MATEMATIKA.


59.
BERGMANN, Hans
        Znam več. Matematika 4 in 5 : matematične vaje za četrti in peti razred / [avtor originalne izdaje Hans Bergmann ; priredba Slavko Crljen ; prevod Alenka Kreft]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam več)

Prevod in priredba dela: Das große Trainingsbuch Mathematik. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-209-931-2
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) BERGMANN, H. Znam več 4 in 5
COBISS.SI-ID 243573504


51(043.2) MATEMATIKA.


60.
REBIČ, Ana, 1984-
        Procesi abstrakcije v začetni algebri : diplomsko delo / Ana Rebič. - Ljubljana : [A. Rebič], 2009. - 70 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) abstraction c) teaching method d) matematika e) abstrakcija f) didaktična metoda g) dvočleniki

510.635.82(043.2)
Č II 51(043.2) REBIČ, A. Procesi
COBISS.SI-ID 7754057


52 ASTRONOMIJA.


61.
STRNAD, Janez
        Mala zgodovina vesolja / Janez Strnad. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2008 (Ljubljana : Birografika Bori). - 265 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 85)

400 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-212-210-2
a) astronomy b) astronomija c) vesolje d) snov e) zvezde f) temna snov g) temna energija

524
52 STRNAD, J. Mala zgodovina
COBISS.SI-ID 243246336


53 FIZIKA.


62.
MATHELITSCH, Leopold, 1951-
        Akustische Phänomene / Leopold Mathelitsch, Ivo Verovnik. - Köln : Aulis Verlag Deubner, 2004. - 152 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Praxis Schriftenreihe. Abteilung Physik ; Bd. 61, ISSN 0938-5517)

Bibliografija: str. 143-146. - Kazalo
ISBN 3-7614-2532-5
a) acoustics b) akustika

53
53 MATHELITSCH, L. Akustische
COBISS.SI-ID 600956


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


63.
PODKRIŽNIK, Hermina, 1980-
        Znanje biologije pri slovenskih učencih ob koncu osnovnošolskega izobraževanja : diplomsko delo = The knowladge of biology among Slovene students at the end of the primary school education : [graduation thesis] / Hermina Podkrižnik. - Ljubljana : [H. Podkrižnik], 2009. - VI, 46 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 42-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Program kemija in biologija
a) biology b) learning test c) primary school d) biologija e) test znanja f) osnovna šola

57(043.2)
Č II 57(043.2) PODKRIŽNIK, H. Znanje
COBISS.SI-ID 7750729

64.
ŽITNIK, Maja, 1980-
        Primerjava izobraževalnega sistema zooloških vrtov Ljubljana in Auckland na Novi Zelandiji : diplomsko delo / Maja Žitnik. - Ljubljana : [M. Žitnik], 2008. - VIII, 65, [76] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) živalski vrt d) učne vsebine

59:069.029(043.2)
Č II 59(043.2) ŽITNIK, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 7763273


61 MEDICINA.


65.
        ESSENTIAL guide to food additives / revised by Victoria Emerton and Eugenia Choi. - 3rd ed. - Leatherhead : Leatherhead Food International ; Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2008. - IX, 336 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-1-905224-50-0 (pbk) ISBN 1-905224-50-8 (pbk)
a) food b) hrana c) živila d) živilska industrija e) aditivi f) vrste aditivov g) označevanje živil h) varnost živil i) oznake aditivov j) kemijsko ime k) zakonadaja l) Codex Alimentarius

613.2(035)
613.2 ESSENTIAL guide
COBISS.SI-ID 3544952

66.
GELDARD, Kathryn
        Relationship counselling for children, young people, and families / Kathryn Geldard and David Geldard. - London [etc.] : Sage, cop. 2009. - VIII, 262 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [252]-257. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-550-1 (hbk) ISBN 1-84787-550-5 (hbk) ISBN 978-1-84787-551-8 (pbk) ISBN 1-8478-7551-3 (pbk)
a) psychotherapy b) family c) interpersonal relations d) psihoterapija e) družina f) medosebni odnosi g) družinska terapija h) odnosi

615.851
615.851 GELDARD, K. Relationship
COBISS.SI-ID 7770441

67.
        HANDBOOK of neurolinguistics / edited by Brigitte Stemmer, Harry A. Whitaker. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 1998. - XXVI, 788 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 669-772. - Kazalo
ISBN 0-12-666055-7
a) neurology b) nevrologija c) nevrolingvistika

616.8
616 HANDBOOK
COBISS.SI-ID 43618817

68.
KONGRES logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo (2 ; 2007 ; Maribor)
        Kvaliteta slovenske logopedije v evropskem prostoru : zbornik referatov 2. Kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo, 25.-27. 10. 2007 = The quality of Slovenian logopedia in Europe : conference proceedings [of the] 2nd Congress of Slovenian Logopedists with International Participation / [zbiranje in urejanje, publisher editors Branka Prosnik ... [et al.] ; prevodi povzetkov v slovenščino, abstract translations into Slovene Danila Bijelić]. - Maribor : Društvo logopedov Slovenije, Aktiv logopedov SV Slovenije : Center za sluh in govor, 2008 (Maribor : Mi bo tisk). - 246 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki in povzetki v slov., angl. ali hrv. - 300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-91901-2-8 (Center za sluh in govor)
a) speech therapy - Slovenia - congress b) ortofonija - Slovenija - kongres c) logopedija

616.89-008.434(082)
II 61 KONGRES Kvaliteta
COBISS.SI-ID 243867648

69.
        MEDNARODNA klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja : MKF-OM : verzija za otroke in mladostnike / [urednik Črt Marinček ; prevod sprememb in dopolnil Leja Jecelj Habič, Katja Groleger Sršen]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje (MZ RS) : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS) : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (IRSR), 2008 ([Ljubljana] : Accordia). - XXX, 328 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: International classification of functioning, disability and health - children & youth version (ICF-CY). - 600 izv. - Kazali
ISBN 978-961-6659-38-3 (IVZ RS)
a) health b) classification c) zdravje d) klasifikacija e) zdravstveno stanje f) otroci g) mladostniki h) mednarodna klasifikacija i) nomenklature j) navodila

61-053.2(083.72)
001.82:61-053.2
61 MEDNARODNA klasifikacija Č 61 MEDNARODNA klasifikacija
COBISS.SI-ID 241524992


61(043.2) MEDICINA.


70.
ZAJC, Maša, 1979-
        Vpliv prehranske politike na prebivalstvo : diplomsko delo / Maša Zajc. - Ljubljana : [M. Zajc], 2009. - IV, 94 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 80-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) eating habit c) prehrana d) prehrambena navada e) prehranska politika f) strategije

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) ZAJC, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 7763785


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


71.
HEYWOOD, John, 1930-
        Engineering education : research and development in curriculum and instruction / John Heywood. - Hoboken : Wiley-Interscience : IEEE Press, cop. 2005. - XIX, 493 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-471-74111-6 ISBN 978-0-471-74111-4
a) engineering b) teaching objective c) curriculum d) teaching method e) assessment f) tehnika g) učni cilj h) kurikulum i) didaktična metoda j) vrednotenje

62
II 62 HEYWOOD, J. Engineering
COBISS.SI-ID 7753033

72.
        RESEARCH and practice of active learning in engineering education / editors Erik de Graaff, Gillian N. Saunders-Smits, Michael R. Nieweg. - Amsterdam : Pallas Publications, cop. 2005. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki so z mednarodne delavnice, ki jo je organizirala mednarodna mreža Active Learning in Engineering education (ALE) 8.-11- junija 2005 na Nizozemskem. - Bibliografija ob koncu vsakega prispevka
ISBN 90-8555-091-2
a) engineering b) activity method c) curriculum development d) tehnika e) aktivna metoda f) izpopolnitev kurikuluma

62
62 RESEARCH
COBISS.SI-ID 7752777

73.
        RETHINKING engineering education : the CDIO approach / Edward F. Crawley ... [et al.]. - New York [etc.] : Springer, cop. 2007. - XIV, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v angl. na koncu prispevkov
ISBN 978-0-3873-8287-6 (hbk) ISBN 0-3873-8287-9 (hbk) ISBN 0-38738-290-9 (ebk) ISBN 978-0-38738-290-6 (ebk)
a) engineering b) teaching objective c) curriculum d) tehnika e) učni cilj f) kurikulum

62(082)
62 RETHINKING engineering
COBISS.SI-ID 7757641


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


74.
ŽAGER, Darinka
        Opis malih inštrumentov : priročnik za Metodiko glasbene vzgoje s praktikumom : študijsko gradivo / pripravila in uredila Darinka Žager. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2009. - 33 f. : ilustr. ; 22 x 30 cm

Bibliografija: f. 33
a) musical instrument b) glasbilo c) mali glasbeni instrumenti

681(035)
Č 67/68 ŽAGER, D. Opis malih
COBISS.SI-ID 7760969


7


75.
VIDEMŠEK, Mateja
        Gibalne igre z improviziranimi pripomočki / Mateja Videmšek, Polona Tomazini, Mojca Grojzdek. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007, cop. 2006. - 186 str. : fotogr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija : str. 185-186
ISBN 978-961-6583-19-0
a) play b) sports equipment c) igra d) športna oprema e) gibalne igre f) nasveti

796.2-053.2
796 VIDEMŠEK, M. Gibalne
COBISS.SI-ID 231168512


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


76.
KALAN, Valentin, 1943-
        Umetnost in resnica : prispevki k filozofiji umetnosti in aletheiologiji / Valentin Kalan ; [prevod povzetka Donald F. Reind]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 249 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

300 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija pri večini poglavij. - Summary. - Kazala
ISBN 86-7207-178-6
a) philosophy b) aesthetics c) art d) filozofija e) estetika f) umetnost g) filozofija umetnosti h) grška filozofija i) grška zgodovina

7.01
7.01 KALAN, V. Umetnost
COBISS.SI-ID 227735296


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


77.
DORIA, Mojca, 1976-
        Knjiga umetnika : diplomsko delo / Mojca Doria. - Ljubljana : [M. Doria], 2009. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 68-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) dadizem d) konceptualna umetnost e) knjiga umetnika

7.038.54(043.2)
Č II 7(043.2) DORIA, M. Knjiga
COBISS.SI-ID 7765065


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


78.
CARLE, Eric
        Let's paint a rainbow / Eric Carle. - New York : Scholastic, 1998, cop. 1982. - [10] str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Play-and-read book)

Ov. nasl.
ISBN 0-590-32844-1
a) colour - children's book b) barva - knjiga za otroke

76
76 CARLE, E. Let's paint
COBISS.SI-ID 7772489

79.
CARLE, Eric
        My very first book of numbers / by Eric Carle. - London : Puffin Books, 2006, cop. 1974. - [14] str. : ilustr. ; 18 cm

Ov. nasl.
ISBN 0-399-24509-X
a) number - children's book b) število - knjiga za otroke

769.81
76 CARLE, E. My very
COBISS.SI-ID 7756617


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


80.
DOUPONA Topič, Mojca
        Šport in družba : sociološki vidiki / Mojca Doupona Topič, Krešimir Petrović. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007, cop. 2006. - 189 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

Bibliografija: str.184-186
ISBN 978-961-6583-29-9
a) sport - textbook b) physical education c) competitive sport d) šport - učbenik e) športna vzgoja f) tekmovalni šport g) sociologija športa

796.01:316
796 DOUPONA TOPIČ Šport
COBISS.SI-ID 231801856

81.
        IZRAZOSLOVJE v gimnastiki. Del 1, Osnovni položaji in gibanja / Toni Bolkovič ... [et al.] ; [urednik Ivan Čuk ; fotografije Ivan Čuk ; slikovno gradivo Toni Bolkovič]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Inštitut za kineziologijo, 2002 ([Ljubljana] : Studio print). - 105 str. : ilustr. ; 24 cm

Recenzija / Stanislav Pinter [in] Borut Pistotnik: str. 102-105. - Bibliografija: str. 100-101
ISBN 961-6405-27-6
a) gymnastics b) terminology c) gimnastika d) terminologija

796.4
796.4 IZRAZOSLOVJE v gimnastiki
COBISS.SI-ID 121792000

82.
NOVAK, Doljana
        Gimnastična abeceda / Doljana Novak, Marjeta Kovač, Ivan Čuk ; [sodelavki Taja Bučar, Urša Makovec ; ilustracije Yelena Bertoncelj, Matjaž Rebec, Doljana Novak ; fotografije Ivan Čuk]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2008 ([Ljubljana] : Studio Print). - 290 str. : ilustr. ; 30 cm

O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 286-287. - Priporočena literatura za učitelje: str. 290
ISBN 978-961-6583-63-3
a) gymnastics b) sports equipment c) lesson preparation d) primary school e) gimnastika f) športna oprema g) učne priprave h) osnovna šola i) gimnastična abeceda

796.4(035)
II 796.4 NOVAK, D. Gimnastična
COBISS.SI-ID 240214272

83.
VAJNGERL, Branka
        Tretji korak v ritmični gimnastiki / Branka Vajngerl, Alenka Košir. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007, cop. 2006 ([Ljubljana] : Studio Print). - 125 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 118-119
ISBN 978-961-6583-27-5
a) gymnastics - textbook b) gimnastika - učbenik c) ritmia gimnastika d) sojenje e) navodila

796.41(075.8)
796.4 VAJNGERL, B. Tretji korak
COBISS.SI-ID 231704576


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


84.
HROVATIČ, Saša, 1985
        Športna aktivnost otrok glede na starost in spol : diplomsko delo / Saša Hrovatič. - Ljubljana : [S. Hrovatič], 2009. - V, 62, 13 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) leisure c) sex difference d) šport e) prosti čas f) spolna razlika

796.035(043.2)
Č II 79(043.2) HROVATIČ, S. Športna
COBISS.SI-ID 7766089

85.
JAZBEC, Petra, 1983-
        Tabor Društva Izvir : diplomsko delo / Petra Jazbec. - Ljubljana : [P. Jazbec], 2009. - V, 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) camping c) voluntary work d) dejavnosti na prostem e) taborjenje f) prostovoljno delo

796.54(043.2)
Č II 79(043.2) JAZBEC, P. Tabor
COBISS.SI-ID 7765321

86.
STROPNIK, Tjaša, 1985
        Športna aktivnost otrok glede na kraj bivanja : diplomsko delo / Tjaša Stropnik. - Ljubljana : [T. Stropnik], 2009. - 89,13 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) recreation c) šport d) rekreacija e) športna vadba

796.035(043.2)
Č II 79(043.2) STROPNIK, T. Športna
COBISS.SI-ID 7765833


80/81


87.
KOŽUH, Milena
        Eksterci 2009. Slovenščina : [priprava za nacionalni preizkus znanja] / Milena Kožuh, Irena Kandrič Koval, Lucjana Šoba. - Ljubljana : Millennium, 2009. - 140 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-6555-17-3
a) Slovenian language - exercise b) primary school c) slovenščina - vaja d) osnovna šola e) nacionalno preverjanje znanja

811.163.6(075.2)(079.1)
821.163.6(075.2)(079.1)
811.163.6:37.091.27:373.3
II 811.163.6 KOŽUH, M. Eksterci 2009
COBISS.SI-ID 244303616


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


88.
NORDQVIST, Sven, 1946-
        Palačinkova torta / napisal in ilustriral Sven Nordqvist ; prevedla Vesna Kerstin Petrič. - Radovljica : Didakta, 2009. - [24] str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Pannkakstartan
ISBN 978-961-261-034-0

821.113
II 821.113 NORDQVIST, S. Palačinkova
COBISS.SI-ID 239834112


821


89.
        NAJLEPŠE pravljice 2 / [izbral in opombe napisal Andrej Ilc ; prevedli in priredili Fran Albreht ... [et al.] ; ilustrirali Suzi Bricelj ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 247 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Veliki pravljičarji)

Ilustr. na spojnih listih. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-01-0795-8
a) pravljice

821-93-34
II 398 NAJLEPŠE
COBISS.SI-ID 243023872


821.11


90.
NOOTEBOOM, Cees
        Vsi sveti / Cees Nooteboom ; [prevedla Tanja Mlaker]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Maribor] : Ma-tisk). - 385 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nova Evropa)

Prevod dela: Allerzielen. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-231-638-9

821.112.5-311.2
821.113 NOOTEBOOM, C. Vsi
COBISS.SI-ID 236327936


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


91.
DAHL, Roald
        Poljubček / Roald Dahl ; iz angleščine prevedla Ana Barič Moder. - Ljubljana : Sanje, 2008 (natisnjeno v EU). - 291 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kiss kiss. - Na nasl. str. tudi: Zgodbe. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6767-04-0 ISBN 978-961-92533-1-1 !

821.111-32
821.111 DAHL, R. Poljubček
COBISS.SI-ID 242256128


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


92.
DREISER, Theodore, 1871-1945
        Theodore Dreiser. 1, Dawn. The early years : his autobiography / Theodore Dreiser. - Greenwich, Conn. : Fawcett Publications, 1965. - 544 str. ; 18 cm. - (A Fawcatt premier book ; 280)

a) Dreiser, Theodor (1871-1945) b) ameriška književnost c) biografije

821.111(73):929
929 DREISER, T. Dawn
COBISS.SI-ID 2214664

93.
DREISER, Theodore, 1871-1945
        Theodore Dreiser. 2, A book about myself. Newspapers days : his autobiography / Theodore Dreiser. - Greenwich, Conn. : Fawcett Publications, 1965. - 415 str. ; 18 cm. - (A Fawcatt premier book ; 281)

a) Dreiser, Theodor (1871-1945) b) ameriška književnost c) biografije

821.111(73):929
929 DREISER, T. Book
COBISS.SI-ID 7769673


821.124+821.14


94.
PLAUTUS, Titus Maccius
        Dvojčka / Plavt ; prevedla in opombe napisala, [slikovno gradivo izbrala] Jera Ivanc ; uvodno razlago napisala Marko Marinčič in Jera Ivanc ; [fotografije arhiv MGL, arhiv SMG]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Maribor] : Ma-tisk). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Klasje)

1.000 izv. - Tit Makacij Plavt in njegov čas: str. 6-7. - Uvodna razlaga / Marko Marinčič: str. 9-27. - Plavtova Dvojčka: od črke do predstave / Jera Ivanc: str. 28-48. - Mnenja o Plavtovi komediji: str. 141-145. - Bibliografija: str. 49-50
ISBN 978-961-02-0050-5
a) Plautus, Titus Maccius (ok.250-184 pr.n.št.) b) antična književnost c) latinska književnost d) rimska komedija e) antično gledališče

821.124'02-22
821.124'02.09Plautus
821.124 PLAUTUS Dvojčka
COBISS.SI-ID 243489024


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


95.
LE Clézio, Jean-Marie Gustave
        Pomlad in drugi letni časi / Jean-Marie Gustave Le Clézio ; [prevedla Mojca Medvedšek]. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 191 str. ; 21 cm

Prevod dela: Printemps et autres saisons. - 800 izv.
ISBN 978-961-231-702-7

821.133.1-32
821.133.1 CLÉZIO, J. Pomlad
COBISS.SI-ID 241855232


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


96.
BLAŽIČ, Milena
        Osnovnošolski plonk. Slovenščina. Književnost / [besedilo Milena Blažić ; ilustracije Pšena Kovačič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-742-4
a) literature - reference book b) literatura - priročnik

821.163.6.09(035)
II 821.163.6.09 BLAŽIČ, M. Osnovnošolski
COBISS.SI-ID 239817984

97.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Ena medvedja --- : pravljična potepanja po slovenskih pokrajinah / Polonca Kovač ; ilustrirala Ana Košir. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009. - 30 str. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.
ISBN 978-961-02-0026-0

821.163.6
II 821.163.6 KOVAČ, P. Ena medvedja
COBISS.SI-ID 244193280

98.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O dečku, ki je pisal pesmi / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Matjaž Schmidt. - Tržič : Učila International, 2009. - [21] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-00-0714-2
a) Prešeren, France (1800-1849) - knjiga za otroke

821.163.6-93-32
929Prešeren F.(02.053.2)
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. O dečku
COBISS.SI-ID 243457792

99.
        REFORMACIJA na Slovenskem = The reformation in Slovene lands = Dviženie reformacii na territorii Slovenii : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva) = (on the 500th anniversary of Trubar's birth) = (k 500-letiju so dnja roždenija Primoža Trubara) : povzetki predavanj = summaries = rezjume dokladov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 20.-22. november 2008 / [urednik Aleksander Bjelčevič]. - V Ljubljani : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008 ([Ljubljana] : Bori). - 51 str. ; 24 cm. - (Obdobja. Metode in zvrsti ; 27)

Prispevki v slov., angl. ali rus. - Lat. in cir. - 250 izv.
ISBN 978-961-237-262-0
a) Trubar, Primož (1508-1586) b) protestantizem c) reformacija d) slovenščina e) slovenska književnost f) slovenska kultura g) kulturna zgodovina h) 16. st.

821.163.6.09(082)
821.163.6.09 REFORMACIJA na Slovenskem
COBISS.SI-ID 242210560

100.
ŠALAMUN, Tomaž
        Levu sem zribal glavo do pol gobca, potem sem nehal / Tomaž Šalamun. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009. - 111 str. ; 21 cm. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva založba)

600 izv.
ISBN 978-961-231-705-8

821.163.6-1
821.163.6 ŠALAMUN, T. Levu
COBISS.SI-ID 242857472

101.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vprašanja srca / Bina Štampe Žmavc ; [ilustracije] Danijel Demšar. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2008. - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-230-326-6

821.163.6
II 821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC, B. Vprašanja
COBISS.SI-ID 61909505


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


102.
ŠKRABEC, Milan
        Slovenstvo na razglednicah / Milan Škrabec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 359 str. : ilustr. ; 33 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 352-355. - Kazalo
ISBN 978-961-241-301-9
a) local studies - Slovenia - 1890 - 1941 b) domoznanstvo - Slovenija - 1890 - 1941 c) razglednice

908(497.4)(084.12)
94(497.4)"1890/1941"
77.047(497.4)
II 908 ŠKRABEC, M. Slovenstvo
COBISS.SI-ID 242817792


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


103.
BROCKHAUS, Heinz Alfred
        Dmitri Schostakowitsch / Heinz Alfred Brockhaus. - Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1962. - 193 str. : ilustr., note ; 19 cm. - (Musikbücherei für Jedermann ; 21)

Bibliografija: str. 176-179

929
929 BROCKHAUS, H. Dmitri
COBISS.SI-ID 7754825

104.
CUNLIFFE, Marcus
        George Washington : man and Monument / Marcus Cunliffe. - New York ; Scarborough ; London : New American Library, cop. 1958. - 192 str. ; 18 cm. - (A Mentor Book ; 903)

Kazalo
a) biografije

929 Washington
929 CUNLIFFE, M. George
COBISS.SI-ID 7751497

105.
DULAR, Jože, 1915-2000
        Pomembni Belokranjci : slovstveni in kulturnozgodovinski pregled / Jože Dular. - V Metliki : Belokranjsko muzejsko društvo, 1988 ([Novo mesto] : Tiskarna Novo mesto). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Belokranjsko muzejsko društvo ; 5)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 69-71. - Kazalo
a) biografije b) znamenite osebnosti c) Bela krajina

929(497.4 Bela kr.)
930.85(497.4 Bela kr.):929
929 DULAR, J. Pomembn
COBISS.SI-ID 7237376

106.
GELB, Arthur, 1924-
        O'Neill : [the definitive biography especially abridged by the authors] / by Arthur and Barbara Gelb ; [introduction by Brooks Atkinson]. - New York : Dell, 1965. - 575 str. ; 19 cm. - (A Laurel edition ; 6629)

Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
a) O'Neill, Eugene (1888-1953)

929 O'Neill E.
929 GELB, A. O'Neill
COBISS.SI-ID 306483

107.
GOETHE, Johann Wolfgang von
        Aus meinem leben : Dichtung und Wahrheit / Johann Wolfgang von Goethe ; Auswahl, Einleitung und Anmerkungen von Oberstudiendirektor Wilhelm Fiedler. - 2. Aufl. - Bamberg ; Wiesbaden : Bayerische Verlagsanstalt, 1960. - 112 str. ; 18 cm. - (Am Born der Weltliteratur. Reihe A, Deutsche sprache ; Heft 3)

Bibliografija: str. 111-112
a) biografije

929
929 GOETHE, J. Aus meinem
COBISS.SI-ID 7755849

108.
GÖTTING, Franz
        Chronik von Goethes Leben / zusammengestellt von Franz Götting. - Frankfurt am Main : Insel-Verlag, cop. 1963. - 145 str. : zemljevidi ; 19 cm. - (Insel-Bücherei ; Nr. 782)

Kazali
a) Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)

929 Goethe
929 GÖTTING, F. Chronik
COBISS.SI-ID 7759945

109.
HÜLSHOFF, Rudolf
        Johann Heinrich Pestalozzi / von Rudolf Hülshoff, Kurt gerhard Fischer. Adalbert Stifter / von Kurt Gerhard Fischer. - Freiburg im Breisgau : Lambertus-Verlag, cop. 1965. - 167 str. ; 22 cm. - (Grundfragen der Pädagogik ; Heft 18) (Problemgeschichtliche Studien ; 1)

Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
a) Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827) b) Stifter, Adalbert (1805-1868)

929
929 HÜLSHOFF, R. Johann
COBISS.SI-ID 7756361

110.
JOHANN, Ernst
        Georg Büchner : in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Ernst Johann. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1966. - 176 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rowohlts Monographien ; 18) (RORORO Bildmonographien)

Ov. nasl.: Büchner. - Bibliografija: str. 171-174
a) Büchner, Georg (1813-1837)

929
929 JOHANN, E. Georg
COBISS.SI-ID 12024162

111.
KRAUSE, Ernst
        Richard Strauss : Gestalt und Werk / Ernst Krause. - 3. veränderte Aufl. - Leipzig : Breitkopf & Härtel, cop. 1963. - 603 str. : ilustr., portreti, faksimile, note ; 21 cm

Bibliografija: str. 577-578. - Kazali
a) Strauss, Richard (1864-1949)

929:78.07
929 KRAUSE, E. Richard
COBISS.SI-ID 7754569

112.
        LEONHARD Rauwolf : ein schwäbischer Arzt, Botaniker und Entdeckungsreisender des 16. Jahrhunderts / bearbeitet von Fritz Junginger. - Heidenheim an der Brenz : Heidenheimer Verlagsanstalt, 1969. - 141 str. : Ilustr. ; 18 cm. - (Schwäbische Lebensläufe ; Band 2)

Bibliografija: str. 134-135. - Kazalo

929 Rauwolf
929 LEONHARD
COBISS.SI-ID 7760457

113.
MAASS, Hans-Joachim
        Kleist, die Fackel Preussens : eine Lebensgeschichte. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt/M ; Berlin : Ullstein, 1966, cop. 1957. - 329 str. ; 18 cm. - (Ullstein Bücher ; Nr. 540/541)

a) Kleist, Heinrich von (1777-1811) b) biografije

929
929 MAASS, J. Kleist
COBISS.SI-ID 7755593

114.
MOORE, Harry Thornton
        The intelligent heart : the story of D.H. Lawrence / by Harry T. Moore. - Revised ed. - Harmondsworth ; Baltimore ; Mitcham : Penguin books, 1960. - 560 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Penguin biography ; 1514)

Kazali

929 Lawrence
929 MOORE, H. The intelligent
COBISS.SI-ID 7760201

115.
PROSEN, Marijan
        Olben in astronomija / Marijan Prosen - Majo ; [fotografije Maja Prosen]. - Ljubljana : Jutro, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svet naravoslovja)

Bibliografija Marijana Prosena - Majota: str. 44-46. - Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6746-16-8
a) Olben, Janez Jakob (1643-1725) b) astronomy c) astronomija d) efemeride e) slovenski astronomi

929Olben J.
929 PROSEN, M. Olben
COBISS.SI-ID 243980288

116.
SCHONAUER, Franz, 1920-
        Stefan George : in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Franz Schonauer. - 21.-25. Tsd. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1964. - 178 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rowohlts Monographien ; 44)

Bibliografija: str. 172-177
a) George, Stefan (1868-1933) b) biografije

929 George, S.
929 SCHONAUER, F. Stefan
COBISS.SI-ID 7756105

117.
SCHULZ, Klaus-Peter
        Kurt Tucholsky : in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Klaus-Peter Schulz. - Hamburg : Rowohlt, 1966. - 183 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rowohlts Monographien ; 31)

Ov. nasl.: Tucholsky. - Bibliografija: str. 173-181. - Kazalo
a) Tucholsky, Kurt (1890-1935)

929Tucholsky
929 SCHULZ, K. Kurt
COBISS.SI-ID 7755081


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO