COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 


VSEBINA


junij 090 SPLOŠNO.


1.
KRIŽAN, Ana, 1985-
        Medijsko znane ženske objavljajo slikanice za otroke : diplomsko delo / Ana Križan. - Ljubljana : [A. Križan], 2009. - 97, [33] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) picture book b) illustration c) slikanica d) ilustracija

087.5-055.2(043.2)
Č II 05(043.2) KRIŽAN, A. Medijsko
COBISS.SI-ID 7895625


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
INTERNATIONAL Convention MIPRO 2009 (32 ; 2009 ; Opatija)
        Proceedings / 32nd International Convention MIPRO 2009, May 25 - 29, 2009 Opatija, Croatia = Zbornik radova / 32. međunarodni skup MIPRO 2009, Svibanj 25 - 29, 2009 Opatija. Computers in education : conference = Računala u obrazovanju : savjetovanje ; edited by, urednici Marina Čičin-Šain ... [et al.]. - Rijeka : MIPRO, cop. 2009 (Zagreb : Denona). - 421 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. in podnasl. na ov.: MIPRO 2009, 32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 32. međunarodni skup MIPRO: proceedings, vol IV., European year of creativity and innovativity=Europska godina kreativnosti i inovativnosti. - Prispevki v hrv. in angl. - "... 13 savjetovanje Računala u obrazovanju" ---> predgovor: str. 15. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-953-233-042-7
a) information science - conference b) didactic use of computer c) informatika - konferenca d) didaktična uporaba računalnika e) elektronske tehnologije f) informacijski sistemi g) komunikacijska tehnologija

004(082)
II 004 INTERNATIONAL Proceedings
COBISS.SI-ID 7850825

3.
MEĐUNARODNI skup MIPRO 2009 (32 ; 2009 ; Opatija)
        Zbornici radova [Elektronski vir] / 32. međunarodni skup Mipro 2009, 25.-29. svibnja 2009, Opatija = Conference proceedings / 32nd International Convention Mipro 2009, May 25.-29.2009, Opatija. - Rijeka : MIPRO, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Prispevki v hrv. ali angl.
a) information science - conference b) computer science c) informatika - konferenca d) računalništvo e) elektronske tehnologije f) informacijski sistemi g) komunikacijska tehnologija

004(082)
cdr 004 MEĐUNARODNI Zbornici
COBISS.SI-ID 7854665


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
ZALAR, Petra, 1985-
        Programski jezik D : diplomsko delo / Petra Zalar. - Ljubljana : [P. Zalar], 2009. - 94 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming b) programming language c) programiranje d) programski jezik e) programski jezik D

004.438(043.2)
Č II 004(043.2) ZALAR. P. Programski
COBISS.SI-ID 7854921


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
GARDNER, Howard, 1943-
        Five minds for the future / Howard Gardner. - Boston : Harvard Business School, cop. 2008. - XXII, 196 str. ; 21 cm. - (Leadership for the common good)

Nasl. na ov.: 5 minds for the future. - Bibliografija: str. 169-173. - Kazalo
ISBN 978-1-4221-4535-7
a) intelligence b) thinking c) creativity d) inteligentnost e) mišljenje f) ustvarjalnost g) socialna inteligenca

159.95
159.95 GARDNER, H. Five minds
COBISS.SI-ID 7855689

6.
HALPERN, Diane F.
        Sex differences in cognitive abilities / Diane F. Halpern. - 3rd ed. - Mahwah ; London : L. Erlbaum Associates, cop. 2000. - XVIII, 420 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 335-376. - Kazali
ISBN 0-8058-2791-9 (hbk) ISBN 978-0-80582-791-0 (hbk) ISBN 0-8058-2792-7 (pbk) ISBN 978-0-8058-2792-7 (pbk)
a) cognition b) sex difference c) sex role d) kognicija e) spolna razlika f) vloga spola

159.9
159.9 HALPERN, D. Sex
COBISS.SI-ID 7885129

7.
HAVAS, Harald
        Treniranje inteligence : rešitve s temeljitimi in obširnimi razlagami / Harald Havas ; v sodelovanju s Helmutom W. Müllerjem in Matthiasom Edbauerjem ; prevedla in priredila Jana Kolarič. - 1. izd. - Maribor : Mettis bukvarna, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 240 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Intelligenztraining. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-92599-1-7
a) intelligence - test b) inteligentnost - test

159.92
159.92 HAVAS, H. Treniranje
COBISS.SI-ID 244383744

8.
REBULA-Tuta, Alenka
        Globine, ki so nas rodile / Alenka Rebula. - 2. dopolnjena izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2009. - 306 str. ; 23 cm

1.000 izv.
ISBN 978-3-7086-0468-8
a) early childhood education - reference book b) parent-child relation c) family education d) vzgoja v ranem otroštvu - priročnik e) odnos med starši in otrokom f) družinska vzgoja g) psihosocialni razvoj h) psihološki nasveti

159.922.7
159.922.7 REBULA-TUTA, A. Globine
COBISS.SI-ID 244779264


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


9.
PANGERC, Lorena, 1971-
        Potrebe staršev, ki imajo otroka z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Lorena Pangerc. - Ljubljana : [L. Pangerc], 2009. - 68 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) parent-child relation b) need c) backward child d) odnos med starši in otrokom e) potreba f) razvojno moten otrok

159.922.76-056.313(043.2)
Č II 159.9(043.2) PANGERC, L. Potrebe
COBISS.SI-ID 7878985


30+316


10.
BAUMAN, Zygmunt
        Tekoča moderna / Zygmunt Bauman ; [prevedel Borut Cajnko ; spremna beseda Matjaž Uršič]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2002 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 306 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Liquid modernity. - Tekoča moderna - v iskanju "pozitivne" svobode / Matjaž Uršič: str. 273-292. - Bibliografija: str. 293-304
ISBN 961-6271-47-4
a) Bauman, Zygmunt (1925-) b) civilization - 20th cent. c) individualism d) labour e) consumption f) community g) civilizacija - 20. stol. h) individualizem i) potrošnja j) delo k) skupnost l) postmodernizem

316.722"19"
130.2:316.7
316.7 BAUMAN, Z. Tekoča
COBISS.SI-ID 120656128

11.
ULE, Mirjana
        Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009 ([Trzin] : NTD). - 430 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 410-423. - Kazalo
ISBN 978-961-235-362-9
a) interpersonal relations b) social psychology c) verbal communication d) non-verbal communication e) medosebni odnosi f) socialna psihologija g) verbalna komunikacija h) neverbalna komunikacija

316.6:159.9
316.6 ULE, M. Psihologija
COBISS.SI-ID 244570112


316 SOCIOLOGIJA.


12.
        BREZDOMSTVO, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev / uredila Špela Razpotnik in Bojan Dekleva ; [fotografija Tomislav Gruden, Damijan Jagodic, Branko Baćović]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva, 2009. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 123-126. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6523-36-3
a) socially handicapped b) health service c) socialno prizadeti d) socialna služba e) brezdomci

316(082)
316.344.7
316 BREZDOMSTVO, zdravje
COBISS.SI-ID 245782784

13.
GRADDOL, David
        Gender voices / David Graddol and Joan Swann. - Oxford ; Cambridge : Basil Blackwell, 2003, cop. 1989. - VIII, 214 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. [197]-207. - Kazalo
ISBN 0-631-13733-5 (hbk) ISBN 0-631-13734-3 (pbk)
a) sexism b) language c) communication d) seksizem e) jezik f) komunikacija

316.6
316.6 GRADDOL, D. Gender voices
COBISS.SI-ID 7884617

14.
        MERITOCRACY and economic inequality / Kenneth Arrow, Samuel Bowles, and Steven Durlauf, editors. - Princeton : Princeton University Press, cop. 2000. - XV, 348 str. : ilustr. ; 24 cm

"A collection of 12 original papers contributed by scholars, with an introduction by the editors" --> CIP. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-691-00467-6 (cloth) ISBN 0-691-00468-4 (pbk)
a) income distribution b) equal opportunity c) social mobility d) porazdelitev dohodka e) enakost možnosti f) socialna mobilnost g) politična ekonomija h) intelektualna lastnina i) ekonomsko ravnotežje j) ekonomski modeli k) družbene strukture l) politični sistemi m) koristnost n) šolstvo

316(082)
316 MERITOCRACY and economic
COBISS.SI-ID 10867942

15.
        NASILJE v šoli : opredelitev, prepoznavanje, preprečevanje in obravnava / Doroteja Lešnik Mugnaioni ... [et al.]. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2009. - 196 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

ISBN 978-961-6637-24-4
a) violence b) school c) nasilje d) šola e) preprečevanje nasilja f) modeli g) raziskave

316.62
316.6 NASILJE v šoli
COBISS.SI-ID 245005056

16.
        PIERRE Bourdieu and literacy education / edited by James Albright and Allan Luke. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - XII, 380 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-805-85687-0 (hbk) ISBN 0-203-93750-3 (ebk) ISBN 978-0-805-85687-3 (hbk) ISBN 978-0-203-93750-1 (ebk)
a) Bourdieu, Pierre b) educational sociology c) pedagoška sociologija d) kulturna politika e) epistemologija f) družbeno razslojevanje g) kultura h) izobrazba

316(082)
316 PIERRE Bourdieu literacy
COBISS.SI-ID 1792087


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


17.
KOROŠA, Jasmina, 1986-
        Otrokovo doživljanje ločitve : diplomsko delo / Koroša Jasmina. - Ljubljana : [J.Koroša], 2009. - 95 str., [22] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-95. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) divorce c) adolescent d) družina e) ločitev f) adolescent

316.363-055.621(043.2)
Č II 3(043.2) KOROŠA, J. Otrokovo
COBISS.SI-ID 7879241

18.
LADINIK, Vikica, 1984-
        Ko bom velik/a, bom--- : odraščanje in prehodi mladih Romov v odraslost : diplomsko delo / Vikica Ladinik. - Ljubljana : [V. Ladinik], 2009. - VIII, 145 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) transition from school to work c) national minority d) mladina e) prehod iz šole na delo f) nacionalna manjšina g) Romi h) odraščanje

316.346.32(=214.58)(043.2)
Č II 3(043.2) LADINIK, V. Ko bom
COBISS.SI-ID 7883081


32 POLITIKA.


19.
TOCQUEVILLE, Alexis de
        Tocqueville on America after 1840 : letters and other writings / edited and translated, with an interpretive essay and notes, by Aurelian Craiutu, Jeremy Jennings. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2009. - XV, 560 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 489-552. - Kazalo
ISBN 978-0-521-85955-4 (hbk) ISBN 0-521-85955-7 (hbk) ISBN 978-0-521-67683-0 (pbk) ISBN 0-521-67683-5 (pbk)
a) Tocqueville, Alexis de (1805-1859) b) politics - USA - 1841 - 1845 c) politika - ZDA - 1841 - 1845

32
32 TOCQUEVILLE, A. Tocqueville
COBISS.SI-ID 7884105


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


20.
        BONTONČEK ali Kako biti prijatelj z vsemi / [prevod Klaudija Poropat ... [et al.] ; ilustracije Joško Marušić]. - 3. natis. - Ljubljana : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2008 ([Brežice] : Cicero). - [43] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bontončić - ili kako svima biti prijatelj. - Ov. nasl.
ISBN 978-961-90447-1-1
a) bonton b) knjige za otroke

364.65
395(02.053.2)
364.65 BONTONČEK
COBISS.SI-ID 7861577


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


21.
KASTELIC, Tatjana, 1966
        Model preprečevanja nasilja na osnovni šoli : diplomsko delo / Tatjana Kastelic. - Ljubljana : [T. Kastelic], 2009. - 53, [6] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) violence b) aggression c) primary school d) nasilje e) agresija f) osnovna šola

364.632(043.2)
Č II 36(043.2) KASTELIC, T. Model
COBISS.SI-ID 7852361

22.
PEČOLAR, Petra
        Pomen kriznih centrov za Slovenijo z analizo praktičnega primera = The meaning of crisis centres for Slovenia based on a practical example : diplomsko delo / Petra Pečolar. - Ljubljana : [P. Pečolar], 2009. - 130 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 102-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescence b) behaviour disorder c) family d) adolescenca e) motnje vedenja f) družina g) stiska h) krizna intervencija i) krizni centri

364.65(043.2)
Č II 36(043.2) PEČOLAR, P. Pomen
COBISS.SI-ID 7847497


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


23.
BRÜCK, Jürgen
        Treniranje inteligence za otroke : [logika, spomin, zbranost, odzivnost, splošno znanje] / Jürgen Brück, Harald Havas ; prevedla in priredila Jana Kolarič. - 1. izd. - Maribor : Mettis bukvarna, 2009. - 144 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: 555 x Intelligenztraining für Kinder. - Podnasl. prevzet z ov.
ISBN 978-961-92599-3-1
a) intelligence b) intelligence test c) inteligentnost d) inteligentnostni test e) testi

37.015.311
II 37.015.3 BRÜCK, J. Treniranje
COBISS.SI-ID 245232896

24.
        EDUCATIONAL theories, cultures and learning : a critical perspective / edited by Harry Daniels ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - VIII, 241 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Critical perspectives on education)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-49118-1 (hbk) ISBN 0-415-49118-5 (hbk)
a) educational sociology b) educational theory c) teaching profession d) pedagoška sociologija e) teorija vzgoje in izobraževanja f) učiteljski poklic

37.01(082)
37.01 EDUCATIONAL theories
COBISS.SI-ID 7861833

25.
FOGARTY, Robin
        How to integrate the curricula / by Robin Fogarty ; [foreword by Heidi Hayes Jacobs]. - 2nd ed. - Glenview : Pearson ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2002. - XXX, 113 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 105-108. - Kazalo
ISBN 1-57517-540-1
a) curriculum b) interdisciplinary approach c) kurikulum d) interdisciplinarnost e) medpredmetno povezovanje

37.016
II 37.016 FOGARTY, R. How to integrate
COBISS.SI-ID 1056380

26.
        The FUTURE of educational change : international perspectives / edited by Ciaran Sugrue. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - XVII, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-43107-7 (hbk) ISBN 978-0-415-43107-1 (hbk) ISBN 0-415-43108-5 (pbk) ISBN 978-0-415-43108-8 (pbk)
a) educational reform b) philosophy of education c) educational policy d) reforma vzgoje in izobraževanja e) pedagoška filozofija f) politika vzgoje in izobraževanja

37.01(082)
37.01 FUTURE of educational
COBISS.SI-ID 7862089

27.
        GENDER in the classroom : foundations, skills, methods, and strategies across the curriculum / edited by David M. Sadker and Ellen S. Silber. - Mahwah ; London : L. Erlbaum Associates, cop. 2007. - XIV, 303 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 0-8058-5474-6 (pbk) ISBN 978-0-8058-5474-9 (pbk)
a) sex difference b) sexism c) equal opportunity d) spolna razlika e) seksizem f) enakost možnosti g) spolna identiteta h) demokratizacija izobraževanja i) feminizacija

37.01(082)
37.01 GENDER in the classroom
COBISS.SI-ID 7884873

28.
LEHMANN, Jennifer M., 1956-
        Deconstructing Durkheim : a post-post-structuralist critique / Jennifer M. Lehmann. - London ; New York : Routledge, 2004, cop. 1993. - X, 270 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. [259]-265. - Kazalo
ISBN 0-415-12374-7 (pbk) ISBN 0-415-07039-2 (hbk)
a) Durkheim, Emile (1858-1917) b) educational sociology c) discrimination d) individuality e) pedagoška sociologija f) diskriminacija g) individualnost

37.01
37.01 LEHMANN, J. Deconstructing
COBISS.SI-ID 7884361

29.
LEWIS, Ramon (Rom), 1946
        Understanding pupil behaviour : classroom management techniques for teachers / Ramon (Rom) Lewis. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 2008. - VIII, 173 str. ; 24 cm. - (A David Fulton book)

Bibliografija: str. 161-170. - Kazalo
ISBN 978-0-415-48352-0 (hbk) ISBN 0-415-48352-2 (hbk) ISBN 978-0-415-48353-7 (pbk) ISBN 0-415-48353-0 (pbk) ISBN 978-0-203-83391-9 (ebk) ISBN 0-203-83391-0 (ebk)
a) class management b) pupil behaviour c) misconduct d) vodenje razreda e) vedenje učencev f) neprimerno vedenje

37.015.3
37.015.3 LEWIS, R. Understanding
COBISS.SI-ID 7862345

30.
        PREDŠOLSKA vzgoja in varstvo v Evropi : odpravljanje socialne in kulturne neenakosti / [avtorici slovenskega poročila Nada Turnšek, Marcela Zorec Batistič ; prevod Katarina Majerhold ; prevod dodatkov Polona Podgoršek ; uredila Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport ; Brussels : EACEA P9 Eurydice, 2009. - 187 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.mszs.si/eurydice. - Prevod dela: Tackling social and cultural inequalities through early childhood education and care. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-6101-46-2 (Ministrstvo za šolstvo in šport) ISBN 978-92-9201-021-8 (EACEA P9 Eurydice)
a) pre-school education - Europe b) social inequality c) access to education d) predšolska vzgoja - Evropa e) socialna neenakost f) dostopnost izobraževanja g) družbena neenakost

373.2(4)
II 373.2 PREDŠOLSKA vzgoja
COBISS.SI-ID 245179648

31.
SADKER, David Miller, 1942-
        Still failing at fairness : how gender bias cheats girls and boys in school and what we can do about it / David Sadker, Myra Sadker and Karen Zittleman. - Rev. and updated ed. - New York [etc.] : Scribner, 2009, cop. 1994. - 373 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 321-360. - Kazalo
ISBN 978-1-4165-5247-5 (pbk) ISBN 1-4165-5247-2 (pbk) ISBN 978-1-4391-0015-8 (hbk) ISBN 1-4391-0015-2 (hbk)
a) sex discrimination b) sexism c) women's education d) spolna diskriminacija e) seksizem f) vzgoja in izobraževanje žensk

37.01
37.01 SADKER, D. Still failing
COBISS.SI-ID 7885641


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


32.
CAFUTA, Barbara, 1983-
        Ugotavljanje stresnih dejavnikov in strategij za zmanjševanje stresa pri učiteljih : diplomsko delo / Barbara Cafuta. - Ljubljana : [B. Cafuta], 2009. - 113 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mental stress b) teacher c) duševni stres d) učitelj

37.011.3-051:159.944.4(043.2)
Č II 37(043.2) CAFUTA, B. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 7897417

33.
ČOVRAN, Mirjam, 1985-
        Preverjanje in ocenjevanje matematičnega znanja : diplomsko delo / Mirjam Čovran. - Ljubljana : [M. Čovran], 2009. - XI, 123 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) marking c) primary school d) matematika e) ocenjevanje f) osnovna šola g) preverjanje znanja h) opisno ocenjevnaje i) številčno ocenjevanje

37.091.279.7:51(043.2)
Č II 37(043.2) ČOVRAN, M. Preverjanje
COBISS.SI-ID 7895369

34.
ERJAVEC, Vesna, 1985-
        Naravoslovna učna pot na Radenskem polju : diplomsko delo / Vesna Erjavec. - Ljubljana : [V. Erjavec], 2009. - 71, [34] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) environment c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) okolje f) osnovna šola g) naravoslovna učna pot h) Radensko polje i) konstruktivizem

37.091.33:5(043.2)
Č II 37(043.2) ERJAVEC, V. Naravoslovna
COBISS.SI-ID 7896393

35.
FRITZ, Monika, 1957-
        Učno delo v drugi triadi osnovne šole s poudarkom na izdelavi izdelkov iz papirnih gradiv : diplomsko delo / Monika Fritz. - Ljubljana : [M. Fritz], 2009. - V, 67 str., XXXVII : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) primary school d) tehnika e) osnovna šola f) projektna metoda g) papirna gradiva h) trodimenzionalni izdelki

37.091.313:373.3.016(043.2)
Č II 37(043.2) FRITZ, M. Učno
COBISS.SI-ID 7893321

36.
GRAHOR, Katarina
        Medpredmetno povezovanje v 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Katarina Grahor. - Ljubljana : [K. Grahor], 2009. - 100 str., [36] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) interdisciplinary approach b) teaching model c) primary school d) interdisciplinarnost e) didaktični model f) osnovna šola g) medpredmetno povezovanje h) modeli po Fogarty

37.091.31(043.2)
Č II 37(043.2) GRAHOR, K. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 7863625

37.
NAKRST, Lea
        Uporaba pedagoškega pristopa Storyline na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Lea Nakrst. - Ljubljana : [L. Nakrst], 2009. - VII, 108, [12] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-108. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) motivation c) didaktična metoda d) motivacija e) storyline (pristop) f) sodelovalno učenje g) konceptualni modeli

37.02:37.015.3(043.2)
37.015.3:37.02(043.2)
Č II 37(043.2) NAKRST, L. Uporaba
COBISS.SI-ID 7871817

38.
REBOLJ, Lucija, 1984-
        Doživljanje pedagoškega dela in nadarjenosti za fiziko in matematiko nadarjenih mladostnikov : diplomsko delo / Lucija Rebolj. - Ljubljana : [L. Rebolj], 2009. - 112 str., [18] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) mathematics c) gifted d) fizika e) matematika f) nadarjeni

37.091.212.3(043.2)
Č II 37(043.2) REBOLJ, L. Doživljanje
COBISS.SI-ID 7877705

39.
ROVTAR, Maja, 1984-
        Osebna pojmovanja in subjektivne teorije o dobrem učitelju : diplomsko delo / Maja Rovtar. - Ljubljana : [M. Rovtar], 2009. - 93 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) individual characteristics c) učitelj d) individualna karakteristika e) dober učitelj f) osebna pojmovanja

37.011.3-051(043.2)
Č II 37(043.2) ROVTAR, M. Osebna
COBISS.SI-ID 7888713

40.
SCHMIDT, Simona, 1984-
        Posebnost socialno pedagoškega dela v dvojezičnem prostoru : diplomsko delo / Simona Schmidt. - Ljubljana : [S. Schmidt], 2009. - 117 f. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) bilingualism b) communication c) guidance d) bilingvizem e) komunikacija f) svetovanje g) socialna pedagogika

37.013.42:81'246.2(043.2)
Č II 37(043.2) SCHMIDT, S. Posebnost
COBISS.SI-ID 7850057

41.
TERBUC, Leja, 1983-
        Participacija mladih v projektnem delu : diplomsko delo / Leja Terbuc. - Ljubljana : [L. Terbuc], 2009. - 91 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) project method c) mladina d) projektna metoda e) participacija

37.091.313(043.2)
Č II 37(043.2) TERBUC, L. Participacija
COBISS.SI-ID 7848521


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


42.
CIGLAR, Tone
        Vzgajajmo z don Boskovim srcem : preventivni vzgojni sistem sv. Janeza Boska / Tone Ciglar ; [ilustracije Erna Pucihar]. - 3., spremenjena izd. - Ljubljana : Salve, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 368 str., [20] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mozaik ; 3)

Preventivni sistem - vzgojni zaklad / A. Slavko Snoj: str. 5-16. - Bibliografija: str. 356-361
ISBN 978-961-211-479-4
a) Bosco, Giovanni, svetnik (1815-1888) b) Christian education - reference book c) krščanska vzgoja - priročnik d) salezijanci e) mladina f) vzgoja

371.4
371.4 CIGLAR, T. Vzgajajmo
COBISS.SI-ID 243588096

43.
        MEASURING improvements in learning outcomes : best practices to assess the value-added of schools. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, cop. 2008. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-220
ISBN 978-92-64-05022-8
a) achievement measurement b) school c) merjenje uspešnosti d) šola e) dodana vrednost f) merjenje dosežkov g) modeli

371.26
371.26 MEASURING improvements
COBISS.SI-ID 512131211

44.
MOODLE.SI. mednarodna konferenca (3 ; 2009 ; Koper)
        Moodle.si [Elektronski vir] : 3. mednarodna konferenca : Koper, 22. maj 2009. - Besedilni podatki. - Koper : Fakulteta za management, Center za e-izobraževanje, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Potreben program Quick Time. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. zbornik
a) teacher education - conference b) didactic use of computer c) izobraževanje učiteljev - konferenca d) didaktična uporaba računalnika

371.13/.16:004
cdr 371.13/.16 MOODLE.SI Moodle.si
COBISS.SI-ID 3185879

45.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (3 ; 2009 ; Ljubečna)
        Ustvarjalnost v gibanju : zbornik / III. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2009 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2009. - 196 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija ob koncu nekaterih prispevkov
ISBN 978-961-91579-8-5
a) primary school b) play c) creativity d) osnovna šola e) igra f) ustvarjalnost g) podaljšano bivanje h) učni proces i) dejavnosti

371.398
371.398 STROKOVNA Ustvarjalnost
COBISS.SI-ID 244923904


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


46.
GRGINIČ, Marija
        Bralni listi od A do Ž / Marija Grginič ; ilustrirala Urška Stropnik ; uredil Igor Saksida. - Mengeš : Izolit, 2009 (Ljubljana : Morotan). - 1 mapa ([25] f.] : ilustr. ; 43 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-961-6279-54-3
a) language teaching - reading - exercise b) jezikovni pouk - branje - vaja

373.2.016:003
Č II 373.2.016:003 GRGINIČ, M. Bralni listi
COBISS.SI-ID 243999232

47.
        IZZIVI pedagoškega koncepta Reggio Emilia / urednici Tatjana Devjak in Darija Skubic. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009 (Ljubljana : Littera Picta). - 258 str. : ilustr. ; 24 cm

700 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali. - Povzetki v slov. in angl.
ISBN 978-961-253-036-5
a) pre-school education b) principles of education c) predšolska vzgoja d) vrste vzgoje in izobraževanja e) Reggio Emilia (vzgojni koncept)

373.2.091.4(082)
373.2 IZZIVI Č 373.2 IZZIVI
COBISS.SI-ID 245998080


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


48.
BLAŽIČ, Barbara, 1971-
        Aktivno učenje in participacija otrok pri projektu: Počitek po meri otrok : diplomska naloga / Barbara Blažič. - Ljubljana : [B. Blažič], 2009. - VI, 56 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sleep c) activity method d) nursery school e) predšolski otrok f) spanje g) aktivna metoda h) vrtec i) aktivno učenje j) participacija

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) BLAŽIČ, B. Aktivno
COBISS.SI-ID 7848265

49.
HENIGMAN, Eva
        Moj zabavni vrtec : otroci soustavrjajo življenje v vrtcu : diplomska naloga / Eva Henigman. - Ljubljana : [E. Henigman], 2009. - 74, [11] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) rights of the child c) participation d) predšolski otrok e) pravice otroka f) soodločanje g) humor

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) HENIGMAN, E. Moj
COBISS.SI-ID 7868489

50.
JEREB, Simona, 1985-
        Pravljica kot pomembna prvina združevanja posameznih področij v vrtcu : diplomska naloga / Simona Jereb. - Ljubljana : [S. Jereb], 2009. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD)

Na DVD je posnetek izvedene pravljice Žoga Skoka. - Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) curriculum c) pre-school education d) pravljica e) kurikulum f) predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) JEREB, S. Pravljica
COBISS.SI-ID 7875401

51.
JURIČ, Darja
        Izdelava in uporaba priložnostnih igrač v vrtcu : diplomska naloga / Jurič Darja. - Ljubljana : [D. Jurič], 2009. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) toy b) engineering c) pre-school child d) igrača e) tehnika f) predšolski otrok g) papir h) les i) kovine

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) JURIČ, D. Izdelava
COBISS.SI-ID 7871305

52.
KOREN, Maja, 1984-
        Od masaže do plesa : diplomska naloga / Maja Koren. - Ljubljana : [M. Koren], 2009. - 83 str., [2] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) creativity c) pre-school child d) ples e) ustvarjalnost f) predšolski otrok g) masaža h) dotik

373.2.016:615.82(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOREN, M. Od masaže
COBISS.SI-ID 7877961

53.
KRAMAR Klešnik, Andreja, 1965-
        Kako se lahko igramo pozimi : otroci soustvarjajo projekt od načrta do izvedbe : diplomska naloga / Andreja Kramar Klešnik. - Ljubljana : [A. Kramar Klešnik], 2009. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) project method c) play d) predšolska vzgoja e) igra f) projektna metoda g) participacija

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) KRAMAR KLEŠNIK Kako se
COBISS.SI-ID 7882825

54.
KRENKER, Mateja
        Primerjava predšolske glasbene vzgoje v vrtcu s predšolsko glasbeno vzgojo po metodi Edgarja Willemsa : diplomska naloga / Mateja Krenker. - Ljubljana : [M. Krenker], 2009. - 55 str. : tabele, note ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) curriculum c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) kurikulum f) predšolski otrok g) metoda Edgarja Willemsa

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) KRENKER, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 7870793

55.
LOVŠIN, Draginja, 1972-
        Otroci in pregovori : diplomska naloga / Draginja Lovšin. - Ljubljana : [D. Lovšin], 2009. - 43 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) language teaching b) pre-school child c) jezikovni pouk d) predšolski otrok e) frazeologija f) pregovori g) frazemi

373.2.016:398.9(043.2)
Č II 373.2(043.2) LOVŠIN, D. Otroci
COBISS.SI-ID 7874633

56.
MIKLIČ, Petra
        Od gline do hišice z od 4 do 6 let starimi otroki : diplomska naloga / Petra Miklič. - Ljubljana : [P. Miklič], 2009. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pottery c) predšolski otrok d) lončarstvo e) glina f) oblikovanje

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) MIKLIČ, P. Od gline
COBISS.SI-ID 7871561

57.
PERIČ, Saša, 1985-
        Govor triletnih otrok v kranjskem Vrtcu Mojca in ljubljanskem Vrtcu H.C. Andersena : diplomska naloga / Saša Perič. - Ljubljana : [S. Perič], 2009. - 81 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) pre-school child c) trainer d) govor e) predšolski otrok f) vzgojitelj g) govorni razvoj

373.2.016:81'276.3-053.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) PERIČ, S. Govor
COBISS.SI-ID 7874889

58.
PINTAR, Helena, 1966-
        Preoblikovanje papirja v vrtcu : diplomska naloga / Helena Pintar. - Ljubljana : [H. Pintar], 2009. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) creativity c) practical work d) predšolski otrok e) ustvarjalnost f) praktično delo g) papir h) izdelki

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) PINTAR, H. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 7878473

59.
ROGELJ, Marta
        Razvijanje predpisalnih spretnosti pri tri- in štiriletnih otrocih : diplomska naloga / Marta Rogelj. - Ljubljana : [M. Rogelj], 2009. - 51 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-writing b) pre-reading c) pre-school child d) priprave na učenje branja e) priprave na učenje pisanja f) predšolski otrok

373.2.016:003(043.2)
Č II 373.2(043.2) ROGELJ, M. Razvijanje
COBISS.SI-ID 7875657

60.
ROPOTAR Jagodic, Andreja, 1981-
        Čarobne karte : diplomska naloga / Andreja Ropotar Jagodic. - Ljubljana : [M. Ropotar Jagodic], 2009. - 110 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 83-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motion b) creativity c) pre-school child d) gibanje e) ustvarjalnost f) predšolski otrok g) pantonima h) ustvarjalni gib

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ROPOTAR JAGODIC Čarobne Č cdr II 373.2(043.2) ROPOTAR JAGODIC Čarobne
COBISS.SI-ID 7887945

61.
RUDOLF, Aleksandra Lina
        Upoštevanje otrokovih potreb pri organizaciji počitka in spanja v vrtcu : diplomska naloga / Aleksandra Lina Rudolf. - Ljubljana : [A. L. Rudolf], 2009. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sleep c) attitude d) predšolski otrok e) spanje f) stališče

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) RUDOLF, A. L. Upoštevanje
COBISS.SI-ID 7849033

62.
RUS, Maja, 1986-
        Joga z zgodbami za otroke od 1. do 3. leta starosti : diplomska naloga / Maja Rus. - Ljubljana : [M. Rus], 2009. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) relaxation b) pre-school child c) sprostitev d) predšolski otrok e) joga f) asane

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) RUS, M. Joga
COBISS.SI-ID 7872841

63.
SABOTIN, Urška
        Mednarodni dan babic - otroci raziskujejo : diplomska naloga / Urška Sabotin. - Ljubljana : [U. Sabotin], 2009. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) project method c) activity method d) predšolska vzgoja e) aktivna metoda f) projektna metoda g) aktivno učenje

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) SABOTIN, U. Mednarodni
COBISS.SI-ID 7868745

64.
SODJA, Tina, 1983-
        Vzgojiteljeva raba knjižnega in neknjižnjega jezika v vrtcu : diplomska naloga / Tina Sodja. - Ljubljana : [T. Sodja], 2009. - 49 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) trainer c) nursery school d) govor e) vzgojitelj f) vrtec

373.2.016:81'276.3-053.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) SODJA, T. Vzgojiteljeva
COBISS.SI-ID 7875145

65.
STANIČ, Dušanka
        Z igro in s čutili spoznavamo les v vrtcu : diplomska naloga / Dušanka Stanič. - Ljubljana : [D. Stanič], 2009. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) engineering c) curriculum d) predšolski otrok e) tehnika f) kurikulum g) les

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) STANIČ, D. Z igro
COBISS.SI-ID 7871049

66.
TONIN, Simona, 1986-
        Potovanje v svet otroštva naših babic in dedkov : diplomska naloga / Simona Tonin. - Ljubljana : [S. Tonin], 2009. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) cultural heritage c) activity method d) predšolska vzgoja e) kulturna dediščina f) aktivna metoda

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) TONIN, S. Potovanje
COBISS.SI-ID 7892553

67.
URBANIJA, Sabina, 1987-
        Odnos od eno- do dvoletnih otrok do živali : diplomska naloga / Sabina Urbanija. - Ljubljana : [S. Urbanija], 2009. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) animal b) attitude c) pre-school child d) žival e) stališče f) predšolski otrok g) otrokove predstave

373.2.016:179.3(043.2)
Č II 373.2(043.2) URBANIJA, S. Odnos
COBISS.SI-ID 7894089

68.
URŠIČ, Romana
        Oblikovanje matematičnih pojmov in gibalno-plesna vzgoja : diplomska naloga / Romana Uršič. - Ljubljana : [R. Uršič], 2009. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) mathematics c) interdisciplinary approach d) pre-school child e) ples f) matematika g) interdisciplinarnost h) predšolski otrok i) medpodročne povezave

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.3/.4 URŠIČ, R. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 7872585

69.
ZORE, Urška
        Predšolski otroci spoznavajo semena in razvoj rastlin : diplomska naloga / Urška Zore. - Ljubljana : [U. Zore], 2009. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) rastline f) plodovi g) naravni materiali

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZORE, U. Predšolski
COBISS.SI-ID 7869001


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


70.
LIKAR, Matevž
        Otroci in vrt / Matevž Likar ; [fotografije Matevž Likar, Paula Pongrac, Iztok Tomažič]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 92 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-131-9
a) science education b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje c) vrtnarjenje d) dejavnosti

373.32.016:50
373.32.016:50 LIKAR, M. Otroci in vrt
COBISS.SI-ID 245016064

71.
PRISTOVNIK, Tanja, 1970-
        Poučevanje in učenje izbranih vsebin iz verjetnosti z e-gradivom v 4. razredu OŠ : magistrsko delo / Tanja Pristovnik ; [ilustracije, oblikovna zasnova spletne strani Taja Nareks ; izdelava e-gradiv Rok Kreslin ... [et al.] ; prevod povzetka v angleški jezik Tina Košak]. - Ljubljana : [T. Pristovnik], 2009. - X, 186 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 179-186. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mathematics b) logic c) didactic use of computer d) primary school e) matematika f) logika g) didaktična uporaba računalnika h) osnovna šola i) obdelava podatkov j) verjetnostni račun k) IKT

373.32.016:51(043.2)
PP II 373.32.016:51 PRISTOVNIK, T. Poučevanje Č II 373.32.016:51 PRISTOVNIK, T. Poučevanje
COBISS.SI-ID 7881033


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


72.
ANDRIC, Lucija, 1976-
        Učna izdelava recikliranega papirja na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Lucija Andric. - Ljubljana : [L. Andric], 2009. - IV, 68 str., XVIII : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) science education c) primary school d) tehnika e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) osnovna šola g) papir h) recikliranje

373.3.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) ANDRIC, L. Učna
COBISS.SI-ID 7896649

73.
BLAŽON, Jasmina, 1985-
        Teoretična znanja pri športni vzgoji učencev tretjega razreda v primerjavi z znanjem študentov prvega letnika oddelka za razredni pouk : diplomsko delo / Jasmina Blažon. - Ljubljana : [J. Blažon], 2009. - VIII, 46 str., [5] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) curriculum c) primary school d) športna vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola g) teoretično znanje h) prva triada

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) BLAŽON, J. Teoretična
COBISS.SI-ID 7860553

74.
FRLIĆ, Oliver, 1985-
        Primernost uporabe lego komercialnih izdelkov pri rednem pouku v 4. in 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Oliver Frlić. - Ljubljana : [O. Frlić], 2009. - IX, 73 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 69. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) curriculum c) primary school d) tehnika e) kurikulum f) osnovna šola g) LEGO kocke

373.3.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) FRLIĆ, O. Primernost
COBISS.SI-ID 7896137

75.
HOČEVAR, Maruška, 1980-
        Sprejemanje književnih besedil v prvem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Maruška Hočevar. - Ljubljana : [M. Hočevar], 2009. - 66 str., [9] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading taste c) primary school d) mladinska književnost e) bralni interes f) osnovna šola g) književni pouk h) porajajoča se pismenost

373.32.016:82(043.2)
Č II 373.3(043.2) HOČEVAR, M. Sprejemanje
COBISS.SI-ID 7888201

76.
MIŠIČ, Nina, 1985-
        Obravnava gonil s pomočjo konstrukcijske sestavljanke na razredni stopnji : diplomsko delo / Nina Mišič. - Ljubljana : [N. Mišič], 2009. - VI, 78str., XXX : ilustr., načrti ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) curriculum c) primary school d) tehnika e) kurikulum f) osnovna šola g) gonila

373.3.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) MIŠIČ, N. Obravnava
COBISS.SI-ID 7888969

77.
PLAZL, Darja, 1971-
        Obravnava alternativnih energetskih virov na razredni stopnji ob primeru učne izdelave : diplomsko delo / Darja Plazl. - Ljubljana : [D. Plazl], 2009. - IV, 75 str., XXXIX : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) environmental education c) primary school d) projektna metoda e) okoljska vzgoja f) osnovna šola g) energija

373.3.016:620.92(043.2)
Č II 373.3(043.2) PLAZL, D. Obravnava
COBISS.SI-ID 7896905

78.
ŠUMER, Martina, 1977-
        Poznavanje borilnih veščin in mnenja o njih v prvi in drugi triadi : diplomsko delo / Martina Šumer. - Ljubljana : [M. Šumer], 2009. - VIII, 65 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) combat sport b) primary school c) borilni šport d) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŠUMER, M. Poznavanje
COBISS.SI-ID 7860809

79.
TRČEK, Eva, 1985-
        Gib in podoba : diplomsko delo / Eva Trček. - Ljubljana : [E. Trček], 2009. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-108. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) motion c) likovna vzgoja d) gibanje e) ustvarjalni gib

373.32.016:74(043.2)
796.012.5
Č II 373.3(043.2) TRČEK, E. Gib
COBISS.SI-ID 7849289

80.
TROJAR, Maja
        Odnos učencev razredne stopnje do najstarejših slovenskih otroških filmov : diplomsko delo / Maja Trojar. - Ljubljana : [M. Trojar], 2009. - 102 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) film b) film education c) pupil attitude d) film e) filmska vzgoja f) stališče učencev

373.32.016:791(043.2)
Č II 373.3(043.2) TROJAR, M. Odnos
COBISS.SI-ID 7873609

81.
ZVIZDALO, Urška
        Odnos otrok razrednega pouka do poučnih oddaj na RTV Slovenija : diplomsko delo / Urška Zvizdalo. - Ljubljana : [U. Zvizdalo], 2009. - 102 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) television broadcast b) pupil attitude c) teacher role d) televizijska oddaja e) stališče učencev f) vloga učitelja

373.32.016:7.097(043.2)
Č II 373.3(043.2) ZVIZDALO, U. Odnos
COBISS.SI-ID 7873865

82.
ŽIČKAR, Lojzka, 1964-
        Analiza izvajanja obveznega, dodatnega in razširjenega programa športne vzgojev prvi in drugi triadi : diplomsko delo / Lojzka Žičkar. - Ljubljana : [L. Žičkar], 2009. - V, 60, [4] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) curriculum c) primary school d) športna vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola

373.3.016:796(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŽIČKAR, L. Analiza
COBISS.SI-ID 7894345


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


83.
        DISABILITY classification in education : issues and perspectives / Lani Florian, Margaret J. McLaughlin editors. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin Press, cop. 2008. - XVII, 277 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-3876-1 (cloth) ISBN 1-4129-3876-7 (cloth) ISBN 978-1-4129-3877-8 (pbk) ISBN 1-4129-3877-5 (pbk)
a) backward child b) special education c) learning difficulty d) razvojno moten otrok e) učne težave f) pouk po prilagojenem programu

376.1(082)
376.1 DISABILITY classification
COBISS.SI-ID 7911241

84.
EUROPEAN CPLOL Congress (7 ; 2009 ; Ljubljana)
        Abstracts / 7 European CPLOL Congress, 14-16 May 2009, Ljubljana - Slovenia. - Paris : CPLOL, 2009. - 1 zv. (loč. pag.) ; 21 x 30 cm

Ov. nasl. - Vsebuje: Oral presentations ; Posters
a) speech therapy - congress b) ortofonija - konferenca c) logopedija

376.1-056.264
376.1-056.264 EUROPEAN Abstracts
COBISS.SI-ID 7883849

85.
        EVIDENCE-based practices for educating students with emotional and behavioral disorders / Mitchell L. Yell ... [et al.]. - Upper Saddle River : Merrill/Pearson, cop. 2009. - XVIII, 460 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 401-442. - Kazali
ISBN 978-0-13-096823-4 ISBN 0-13-096823-4
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) class management d) motnje vedenja e) čustvene motnje f) vodenje razreda

376.1(082)
376.1 EVIDENCE-BASED practices
COBISS.SI-ID 7864137

86.
HARWELL, Joan M., 1936-
        The complete learning disabilities handbook : ready-to-use strategies & activities for teaching students with learning disabilities / Joan Harwell, Rebecca Williams Jackson. - 3rd ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2008. - XIX, 388 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Jossey-Bass teacher)

Bibliografija: str. 365-375. - Kazalo
ISBN 978-0-7879-9755-7 (pbk) ISBN 0-7879-9755-2 (pbk)
a) learning difficulty b) special education c) učne težave d) pouk po prilagojenem programu

376.1(035)
II 376.1 HARWELL, J. Complete
COBISS.SI-ID 7886153

87.
KESIČ Dimic, Katarina
        Adrenalinske deklice, hitri dečki : svet otroka z ADHD / Katarina Kesič Dimic ; [ilustratorka Andreja Panič]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2009. - 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 160-166
ISBN 978-961-6753-09-8
a) hyperactivity b) attention c) backwardness d) hiperaktivnost e) pozornost f) razvojna motnja g) ritalin

376.1-056.47
376.1-056.47 KESIČ DIMIC, K. Adrenalinske
COBISS.SI-ID 245457408

88.
LAVRINC, Tatjana, 1981-
        Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje : magistrsko delo / Tatjana Lavrinc. - Ljubljana : [T. Lavrinc], 2009. - 161 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 151-161. - Izvleček ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) backward child b) integration c) educational legislation d) razvojno moten otrok e) integracija f) šolska zakonodaja g) inkluzija

376.1(043.2)
Č II 376.1 LAVRINC, T. Vključevanje
COBISS.SI-ID 7880777

89.
MILLER, Lucy J.
        Sensational kids : hope and help for children with sensory processing disorder (SPD) / Lucy Jane Miller with Doris A. Fuller ; [foreword by Carol Stock Kranowitz]. - New York : Perigee Book, 2007, cop. 2006. - XXV, 351 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo
ISBN 0-399-15337-3 ISBN 978-0-399-53307-5 (pbk)
a) motor disorder b) sensorimotor activity c) motorične motnje d) senzomotorika e) senzorične motnje

376.1:616.83
376.1 MILLER, L. Sensational
COBISS.SI-ID 7889993

90.
POPENKO, Daša, 1984-
        Delovanje Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije med leti1990 in 2006 : diplomsko delo / Daša Popenko. - Ljubljana : [D. Popenko], 2009. - 106 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-106. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) association b) remedial instruction sciences c) backward child d) društvo e) specialna pedagogika f) razvojno moten otrok g) Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

376(091)(497.4)(043.2)
Č II 376.1(043.2) POPENKO, D. Delovanje
COBISS.SI-ID 7878217


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


91.
CEGLAR, špela
        Stališča staršev o otrocih s posebnimi potrebami v vrtcu : diplomsko delo / Špela Ceglar. - Ljubljana : [Š. Ceglar], 2009. - 77, [3] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) integration c) parental attitude d) razvojno moten otrok e) integracija f) stališče staršev

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) CEGLAR, Š. Stališča
COBISS.SI-ID 7849801

92.
DEŽELAK, Mateja, 1984-
        Primerjalna analiza usposabljanja slepih za uporabo psa vodiča med Slovenijo in Anglijo : diplomsko delo / Mateja Deželak. - Ljubljana : [M. Deželak], 2009. - 62 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) blind b) training course c) slepi d) usposabljanje e) pes vodič

376-056.262(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) DEŽELAK, M. Primerjalna
COBISS.SI-ID 7895113

93.
DONDA, Valerija
        Dislessia evolutiva e bilinguismo : uno studio su due bambini gemelli italo-sloveni : tesi di laurea / Valeria Donda. - Padova : [V. Donda], 2003. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 129-134. - Universitá degli studi di Padova
a) dyslexia b) bilingualism - case study c) disleksija d) bilingvizem - študija primera

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) DONDA, V. Dislessia
COBISS.SI-ID 7883337

94.
JERŠAN Kojek, Helena
        Starši - sodelavci pri oblikovanju, izvajanju in preverjanju individualiziranega programa : diplomsko delo / Helena Jeršan Kojek. - Ljubljana : [H. Jeršan Kojek], 2009. - 70 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) integration c) parent-school relation d) razvojno moten otrok e) integracija f) odnos med starši in šolo g) individualiziran program

376-055.52(043.2)
Č II 376.1(043.2) JERŠAN KOJEK Starši
COBISS.SI-ID 7856457

95.
MARKIČ, Petra
        Prijatelj, ki hrza - konj kot medij pri pedagoškem delu z mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami : diplomsko delo / Petra Markič. - Ljubljana : [P. Markič], 2009. - 173 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika. - Bibliografija: str. 164-173. - Povzetek ; Abstract
a) riding b) therapy c) behaviour disorder d) jahanje e) terapija f) motnje vedenja g) hipoterapija

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) MARKIČ, P. Prijatelj
COBISS.SI-ID 7872073

96.
METLJAK, Uroš
        Soočanje s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami v osnovni šoli : magistrsko delo / Uroš Metljak. - Ljubljana : [U. Metljak], 2009. - 190, [11] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 179-185. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) emotional disorder b) behaviour disorder c) educational guidance d) primary school e) čustvene motnje f) motnje vedenja g) šolsko svetovanje h) osnovna šola i) socialne težave j) vrstniki

376.1(043.2)
II 376.1 METLJAK, U. Soočanje Č II 376.1 METLJAK, U. Soočenje
COBISS.SI-ID 7856713

97.
SKUBIC, Saša, 1985-
        Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami v devetletni osnovni šoli : diplomsko delo / Saša Skubic. - Ljubljana : [S. Skubic], 2009. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika. - Bibliografija: str. 93-97. - Povzetek ; Abstract
a) behaviour disorder b) marking c) primary school d) motnje vedenja e) ocenjevanje f) osnovna šola

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) SKUBIC, S. otroci
COBISS.SI-ID 7850313

98.
TRAMPUŠ, Erika
        Primerjalna analiza risb učencev, ki so diagnosticirani kot učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo in učencev, ki jih učiteljice identificirajo kot učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : diplomsko delo / Erika Trampuš. - Ljubljana : [E. Trampuš], 2009. - 67 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) hyperactivity b) drawing c) hiperaktivnost d) risanje e) otroška risba f) analiza risanja sebe

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) TRAMPUŠ, E. Primerjalna
COBISS.SI-ID 7851337


378 VISOKO ŠOLSTVO.


99.
        BOLOGNA with student eyes 2009. - [Bologna] : European Students' Union, ESU, 2009. - 175 str. : graf. prikazi, zvd ; 21 cm

Bibliografija: str. 170-175
a) higher education - Europe b) student mobility c) qualification d) post-graduate study e) visokošolsko izobraževanje - Evropa f) študentska mobilnost g) kvalifikacija h) podiplomski študij i) bolonjski proces j) kreditni sistem

378
378 BOLOGNA with student
COBISS.SI-ID 7852617

100.
        MOST college students are women : implications for teaching, learning, and policy / edited by Jeanie K. Allen, Diane R. Dean, and Susan J. Bracken ; foreword by David Sadker. - 1st ed. - Sterling : Stylus, cop. 2008. - XV, 192 str. ; 23 cm. - (Women in academe series)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 1-57922-190-4 (cloth) ISBN 978-1-57922-190-4 (cloth) ISBN 1-57922-191-2 (pbk) ISBN 978-1-57922-191-1 (pbk)
a) higher education - USA b) women's education - USA c) sexism d) visokošolsko izobraževanje - ZDA e) vzgoja in izobraževanje žensk - ZDA f) seksizem

378(082)
378 MOST college
COBISS.SI-ID 7885897


39 ETNOLOGIJA.


101.
SICHERL-Kafol, Barbara
        Ringaraja, pesem nam ugaja / Barbara Sicherl-Kafol ; [Otroška igra in ples Adriana Gaberščik, Otroške ljudske pesmi z gibanjem in igro na Orffova glasbila Konstanca Zalar Rener] ; ilustrirala Erna Pucihar ; [notografirala Alenka Kovačič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 87 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

2.500 izv. - Bibliografija: str. 87
ISBN 978-961-01-0726-2
a) folk song b) ljudska pesem c) otroške ljudske pesmi

398.831(497.4)
II 398.8 SICHERL-KAFOL,,B. Ringaraja II 398.8 SICHERL-KAFOL,B. Ringaraja cd 398.8 SICHERL-KAFOL,B. Ringaraja cd II 398.8 SICHERL-KAFOL Ringaraja Č II 398.8 SICHERL-KAFOL Ringaraja
COBISS.SI-ID 245425920


39(043.2) ETNOLOGIJA.


102.
BRODNIK, Tjaša, 1983-
        Tema rojstev v kratki sodobni pravljici : diplomska naloga / Tjaša Brodnik. - Ljubljana : [T. Brodnik], 2009. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) birth c) pravljica d) rojstvo e) sodobna pravljica

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) BRODNIK, T. Tema
COBISS.SI-ID 7894601

103.
TRONKAR, Urška
        Igre, izštevanke in igrače v Goriških brdih nekoč : diplomsko delo / Urška Tronkar. - Ljubljana : [U. Tronkar], 2009. - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 180-181. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) play b) toy c) folk culture d) igra e) igrača f) ljudska kultura g) izštevanke h) Goriška brda

39(043.2)
Č II 39(043.2) TRONKAR, U. Igre
COBISS.SI-ID 7873353


5 NARAVOSLOVNE VEDE


104.
MARTINEAU, Susan
        Smešna znanost in osupljivi eksperimenti : presenetljivi in zabavni triki / Susan Martineau ; ilustracije Martin Ursell ; [prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 (Dravska tiskarna : [Maribor]). - 24 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Slimy science and awesome experiments. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-251-122-7
a) science education - children's book b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - knjiga za otroke c) naravoslovje d) poskusi

5(076.5)(02.053.2)
II 5 MARTINEAU, S. Smešna
COBISS.SI-ID 245395968

105.
MARTINEAU, Susan
        Zvite žice in iskriva vezja : [zanimivi in poučni eksperimenti] / Susan Martineau in Nick Bushell ; ilustracije Martin Ursell ; prevod Miha Zorec. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009. - 24 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Cool circuits and wicked wires. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-251-121-0
a) electrical engineering - children's book b) elektrotehnika - knjiga za otroke c) elektrika d) poskusi

537(076.5)(02.053.2)
II 537 MARTINEAU, S. Zvite
COBISS.SI-ID 245395712

106.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustratorja Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije Barbara Bajd ... et al.]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007. - 63 str. : ilustr. ; 29 cm + 5 f. pril.

7.000 izv.
ISBN 978-961-6357-89-0
a) science education - exercise b) engineering - exercise c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) tehnika - vaja f) osnovnošolski pouk g) Naravoslovje - Vaje za osnovne šole h) Tehnika - Vaje za osnovne šole i) začetni pouk

5:371.3(076.1)
II 5(075.2) OD mravlje 1 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 230422016


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


107.
PEKLAJ, Špela, 1965-
        Preventiva pred škodljivimi vplivi sončnega sevanja v osnovni šoli : diplomsko delo / Špela Peklaj. - Ljubljana : [Š. peklaj], 2009. - 67, [41] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) project method c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) projektna metoda f) osnovna šola g) sončno sevanje h) zaščita

5:373.3(043.2)
632.115.3
Č II 5(043.2) PEKLAJ, Š. Preventiva
COBISS.SI-ID 7862601


51 MATEMATIKA.


108.
BON Klanjšček, Mirjam
        Matematika 1 : učbenik za gimnazije / Mirjam Bon Klanjšček, Bojana Dvoržak, Darjo Felda ; [ilustriral Uroš Hrovat, tehnične risbe je izdelala Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Marjan Čonč ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 193 str. : ilustr. ; 29 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-02-0064-2
a) mathematics - textbook b) secondary education c) matematika - učbenik d) srednješolski pouk

51(075.3)
II 51(075.3) BON KLANJŠČEK, M. Matematika 1
COBISS.SI-ID 245658112


51(043.2) MATEMATIKA.


109.
AHČIN, Simona
        Nadarjeni učenci pri pouku matematike v 6. razredu : diplomsko delo / Simona Ahčin. - Ljubljana : [S. Ahčin], 2009. - 72 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) gifted c) primary school d) matematika e) nadarjeni f) osnovna šola

51:37.091.212.3(043.2)
Č II 51(043.2) AHČIN, S. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 7873097

110.
ČRTALIČ, Polona, 1984-
        Polinomi HOMFLYPT : diplomsko delo / Polona Črtalič. - Ljubljana : [P. Črtalič], 2009. - 51 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorija vozlov d) polinomi HOMFLYPT

515.1(043.2)
Č II 51(043.2) ČRTALIČ, P. Polinomi
COBISS.SI-ID 7881545

111.
ČUK, Robert, 1984-
        Ciklotomični polinomi : diplomsko delo / Robert Čuk. - Ljubljana : [R. Čuk], 2009. - 40 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) grupe d) polinomi

512.62(043.2)
Č II 51(043.2) ČUK, R. Ciklotomični
COBISS.SI-ID 7880265

112.
GRDEN, Petra, 1985-
        Conwayeva determinanta spletov : diplomsko delo / Petra Grden. - Ljubljana : [P. Grden], 2009. - 49 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) homeomorfizem d) ploskev e) Conwayeva determinanta

515.162(043.2)
Č II 51(043.2) GRDEN, P. Conwayeva
COBISS.SI-ID 7893065

113.
JEVNIKAR, Klemen
        Konvergenca v metričnih prostorih : diplomsko delo / Klemen Jevnikar. - Ljubljana : [K. Jevnikar], 2009. - 61 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) metrični prostori d) konvergenca e) Cauchyjeva zaporedja

515.124(043.2)
Č II 51(043.2) JEVNIKAR, K. Konvergenca
COBISS.SI-ID 7872329


53 FIZIKA.


114.
        ZAKAJ se dogaja? : sile in energija 8 : učbenik za fiziko v osmem razredu osnovne šole / Ambrož Demšar ... [et al.] ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

6.000 izv.
ISBN 978-961-209-833-9
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) ZAKAJ se dogaja 8
COBISS.SI-ID 242788096

115.
        ZAKAJ se dogaja? : sile in energija 8. Delovni zvezek za fiziko v osmem razredu osnovne šole / Ambrož Demšar ... [et al.] ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 87 str. : ilustr. ; 30 cm + zvezdna karta

6.000 izv.
ISBN 978-961-209-832-2
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.5)
II 53(075.2) ZAKAJ se dogaja 8 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 245927680


53(043.2) FIZIKA.


116.
AMBROŽIČ, Maša, 1983-
        Razumevanje tlaka pri osmošolcih in devetošolcih : diplomsko delo / Ambrožič Maša. - Ljubljana : [M. Ambrožič], 2009. - VIII, 70 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) primary school c) fizika d) osnovna šola e) tlak f) vzgon

53.092:373.3.016(043.2)
Č II 53(043.2) AMBROŽIČ, M. Razumevanje
COBISS.SI-ID 7848777

117.
ERŠTE, Andreja, 1985-
        Demonstracijski prikaz univerzalne resonančne škatle : diplomsko delo / Andreja Eršte. - Ljubljana : [A. Eršte], 2009. - VII, 47 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika. - Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Abstract
a) physics b) fizika c) resonančna škatla d) resonator e) kitara

535.417.2(043.2)
Č II 53(043.2) ERŠTE, A. Demonstracijski
COBISS.SI-ID 7856201


54 KEMIJA.


118.
        MULTIPLE representations in chemical education / John K. Gilbert, David Treagust [editors]. - [Dordrecht] : Springer, cop. 2009. - X, 367 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Models and modeling in science education ; Vol. 4)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-1-4020-8871-1 (pbk) ISBN 978-1-4020-8872-8 (e-book)
a) chemistry b) teaching method c) teaching aid d) kemija e) didaktična metoda f) učni pripomočki

54:37.091.3
54 MULTIPLE
COBISS.SI-ID 7847241


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


119.
GREEN, Jen
        E.raziskovalec. Sesalci : [sodobna ilustrirana enciklopedija s spletnimi povezavami] / Jen Green, David Burnie ; [prevedla Sabina Lodrant]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Natisnjeno na Slovaškem). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Najdi.si : Zakladnica znanja za vse starosti)

Prevod dela: E.explore - Mammal. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0907-5
a) zoology - book for yourh b) zoologija - knjiga za mladino c) sesalci

599(02.053.2)
II 59 GREEN, J. E.raziskovalec
COBISS.SI-ID 243719936


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


120.
STRLIČ, Nina
        Telesne značilnosti petletnih otrok iz Novega mesta : diplomsko delo = Physical characteristic of five year old children from Novo mesto : graduation thesis / Nina Strlič. - Ljubljana : [N. Strlič], 2009. - VI, 65, [5] f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija., Biotehniška fak.
a) physical characteristics b) pre-school child c) telesne značilnosti d) predšolski otrok e) antropometrične meritve

572.5-053.5(043.2)
Č II 57(043.2) STRLIČ, N. Telesne
COBISS.SI-ID 7853129

121.
ZUPANČIČ, Andreja, 25.03.1983-
        Biološke vsebine v petih mednarodnih revijah s področja naravoslovnega izobraževanja v letih 2003-2006 : diplomsko delo = Biological contents in five international journals in the field of science education in years 2003-2006 : graduation thesis / Andreja Zupančič. - Ljubljana : [A. Zupančič], 2009. - IX, 47 f., [7] f. pril, 8 str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 45-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) science education c) research of academic literature d) biologija e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) raziskovanje znanstvene literaure g) članki h) analiza

57:659.131(043.2)
Č II 57(043.2) ZUPANČIČ, A. Biološke
COBISS.SI-ID 7862857


61 MEDICINA.


122.
        ANATOMIJA, histologija, fiziologija / Draga Štiblar Martinčič ... [et al.] ; [urednica Draga Štiblar Martinčič ; risbe Vesna Rems]. - 2. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 200 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. v kolofonu: Anatomija, histologija in fiziologija. - 500 izv. - Bibliografija: str. 185-186. - Kazalo
ISBN 978-961-267-000-9
a) anatomy - textbook b) physiology - textbook c) anatomija - učbenik d) fiziologija - učbenik

611(075.8)
612(075.8)
61 ANATOMIJA, histologija
COBISS.SI-ID 239905280

123.
EZGETA, Danijela, 1985-
        Vpliv pomoči z umetnostjo na socialne veščine oseb po možganski poškodbi : diplomsko delo / Danijela Ezgeta. - Ljubljana : [D. Ezgeta], 2009. - 92 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) brain injury b) art c) therapy d) možganska poškodba e) umetnost f) terapija g) pomoč z umetnostjo

616.831:616-08(043.2)
Č II 61(043.2) EZGETA, D. Vpliv
COBISS.SI-ID 7879497

124.
        LANGUAGE and the brain : representation and processing / edited by Yosef Grodzinsky, Lewis P. Shapiro, David Swinney. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 2000. - XXI, 386 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Foundations of neuropsychology series)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-12-304260-7
a) linguistics b) speech defect c) brain injury d) lingvistika e) govorna motnja f) možganska poškodba g) nevrolingvistika h) psiholingvistika

616.8
616 LANGUAGE
COBISS.SI-ID 7863113


61(043.2) MEDICINA.


125.
BRAČKO, Barbara, 1984-
        Terapevtsko jahanje za dečka z Downovim sindromom : diplomsko delo / Barbara Bračko. - Ljubljana : [B. Bračko], 2009. - 232 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 226-231. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) riding c) therapy d) Downov sindrom e) jahanje f) terapija

615.851(043.2)
Č II 61(043.2) BRAČKO, B. Terapevtsko
COBISS.SI-ID 7855433

126.
JENKOLE, Brigita
        Prehranjevalne navade otrok v vrtcu "Čebelica" Šentvid pri Stični [Elektronski vir] : diplomska naloga / Jenkole Brigita. - Besedilni podatki. - Ljubljana : [B. Jenkole], 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) eating habit b) pre-school child c) prehrambena navada d) predšolski otrok e) zdrava hrana

613.22(043.2)
Č cdr 61(043.2) JENKOLE, B. Prehranjevalne
COBISS.SI-ID 7847753

127.
MLADENOVIĆ, Maja
        Stališča učencev Notranjske regije do zdravega načina prehranjevanja : diplomsko delo / Maja Mladenović. - Ljubljana : [M. Mladenović], 2009. - VII, 79 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) attitude c) prehrana d) stališče e) zdrava prehrana

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) MLADENOVIĆ, M. Stališča
COBISS.SI-ID 7852873

128.
SKUBIC, Nika, 1985-
        Kulture pitja in trendi popivanja med mladimi : diplomsko delo / Nika Skubic. - Ljubljana : [N. Skubic], 2009. - 120 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-112. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction - alcohol b) adolescent c) zasvojenost z drogami - alkohol d) adolescent e) kultura pitja f) alkoholna politika

613.81-053.6(043.2)
Č II 61(043.2) SKUBIC, N. Kulture
COBISS.SI-ID 7881801

129.
ŠPACAPAN, Selma, 1966-
        Analiza rojstev in telesnih parametrov novorojenčkov, rojenih v Sloveniji med leti 1987 in 2007 : diplomsko delo / Selma Špacapan. - Ljubljana : [S. Špacapan], 2009. - VIII, 62 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak.,, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Biologija in kemija
a) physical development b) infant c) telesni razvoj d) dojenček e) antropometrija f) porodna teža g) porodna dolžina h) obseg glavice

618.29-053.31(043.2)
Č II 61(043.2) ŠPACAPAN, S. Analiza
COBISS.SI-ID 7882313


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


130.
KROPIVŠEK, Urška
        Primerjava avtizma in aspergerjevega sindroma : diplomsko delo / Urška Kropivšek. - Ljubljana : [U. Kropivšek], 2008. - 65 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-65. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) backwardness c) avtizem d) razvojna motnja e) Aspergerjev sindrom f) psihopatija

616.89-053.2(043.2)
Č II 61(043.2) KROPIVŠEK, U. Primerjava
COBISS.SI-ID 7849545


62+66/69


131.
MARTINEAU, Susan
        Nore naprave in sijajne zamisli : osupljive iznajdbe in izumi / Susan Martineau ; ilustracije Martin Ursell ; prevod Miha Zorec. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 24 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Mad machines and dotty devices. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-251-123-4
a) engineering - children's book b) tehnika - knjiga za otroke c) poskusi

62(076.5)(02.053.2)
II 62 MARTINEAU, S. Nore
COBISS.SI-ID 245396224


64 GOSPODINJSTVO.


132.
KOZINC, Darinka
        Šolsko pohištvo : tihi spremljevalec učnega procesa / Darinka Kozinc. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2008 (Postojna : Čukgraf). - 76 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 72-76
ISBN 978-961-6753-08-1
a) teaching aid b) furniture c) učni pripomočki d) pohištvo e) šolsko pohištvo f) klopi g) stoli

645.4:373
II 643/645 KOZINC, D. Šolsko
COBISS.SI-ID 245087744


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


133.
BUNDERLA, Anja, 1985-
        Intervencije v prostor : diplomsko delo / Anja Bunderla. - Ljubljana : [A. Bunderla], 2009. - VIII, 94 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 93-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) konceptualizem d) land art e) prostor

7.04(043.2)
Č II 7(043.2) BUNDERLA, A. Intervencije
COBISS.SI-ID 7874377


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


134.
HILDYARD, R. J. C.
        European ceramics / Robin Hildyard. - London : V & A, 2009, cop. 1999. - 144 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 141-142. - Kazalo
ISBN 978-1-851-77260-5 (pbk) ISBN 1-851-77260-X (pbk)
a) pottery - Europe - historiography b) lončarstvo - Evropa - zgodovinski pregled

73/74
II 73/74 HILDYARD R. J. C. European
COBISS.SI-ID 7855945

135.
MAJSKI salon (2009 ; Kranj)
        Moja podoba : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Galerija mestne hiše, atrij Povšlerjeve hiše, Prešernova hiša, Mala galerija Likovnega društva Kranj in Galerija mestne občine Kranj, Kranj, od 7. maja do 7. junija 2009 / Majski salon 2009 ; [besedila Milček Komelj, Barbara Ravnik Toman, Peter Vernik]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2009. - 80 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Razstavljalo je 136 umetnikov
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava c) skupinske razstave

75(497.4)(083.824)
II 75 MAJSKI SALON Moja podoba
COBISS.SI-ID 62657537

136.
RESMAN, Blaž
        Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem / Blaž Resman. - Ljubljana : Založba ZRC, 2006 (Ljubljana : Present). - 227 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Opera Instituti Artis Historiae)

Na vrhu nasl. str.: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. - 400 izv. - Bibliografija: str. 201-208. - Summary: Late-Baroque sculpture of Gorenjska. - Kazalo
ISBN 961-6568-75-2 ISBN 978-961-6568-75-3
a) sculpture - Slovenia b) kiparstvo - Slovenija c) oltarji d) kiparji e) barok f) Gorenjska

730.034.7(497.4-16)
730.046(497.4-16)"17"
II 73/74 RESMAN, B. Kiparstvo
COBISS.SI-ID 229521664

137.
        VIS imaginis. Baročno slikarstvo in grafika : jubilejni zbornik za Anico Cevc = Festschrift Anica Cevc / [uredila Barbara Murovec ; prevod povzetkov Alenka Klemenc]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Velenje : Eurograf). - 462 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v slov., nem., it. ali hrv. - Izdajatelji: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, ZRC SAZU, Narodna galerija in Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih. - Povzetki v angl. in/ali slov.
ISBN 978-961-6568-91-3
a) Cevc, Anica (1926-) b) slikarstvo - Slovenija c) barok

75.034.7(497.4)(082)
II 75 VIS IMAGINIS
COBISS.SI-ID 231165440


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


138.
ČERNIGOJ, Majda, 1963-
        Celostni likovni razvoj učenca in vrednotenje dosežkov : diplomsko delo / Majda Černigoj. - Ljubljana : [M. Černigoj], 2009. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-78. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) assessment c) achievement d) likovna vzgoja e) vrednotenje f) uspešnost g) celostni likovni razvoj h) problemski pouk i) likovni pojmi

74:373.3.016(043.2)
Č II 73/74(043.2) ČERNIGOJ, M. Celostni
COBISS.SI-ID 7850569


73/76+77


139.
        ALMANACH in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem / uredili Barbara Murovec, Matej Klemenčič, Mateja Breščak ; [prevod besedil Micheleja Tavole (iz italijanščine) Katarina Bajželj Žvokelj. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 331 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 215-232. - Kazalo
ISBN 961-6568-20-5
a) Almanach (17. stol.) b) painting - Slovenia c) slikarstvo - Slovenija d) Kranjska e) flamsko slikarstvo f) holandsko slikarstvo g) italijansko slikarstvo h) slovensko slikarstvo i) barok

75(497.4)"16"
II 75 ALMANACH
COBISS.SI-ID 222479616


78 GLASBA.


140.
REICHENBERG, Mitja
        Glasbeni kažipot 7-9 : priročnik za poslušanje glasbenih primerov pri pouku glasbene vzgoje v tretjem triletju devetletne osnovne šole / Mitja Reichenberg. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: priročnik za poslušanje glasbenih primerov pri pouku glasbene vzgoje v tretjem triletju devetletne osnovne šole. - 500 izv. - Bibliografija: str. 203-205
ISBN 978-961-234-750-5
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

78(035)
78 REICHENBERG, M. Glasbeni 7-9
COBISS.SI-ID 244705280


78(043.2) GLASBA.


141.
TALT Lah, Marcel
        Glasbena pravljica kot projektno delo : diplomsko delo / Marcel-Talt Lah. - Ljubljana : [M. Talt Lah], 2009. - [127] str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 125. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) project method c) primary school d) glasbena vzgoja e) projektna metoda f) osnovna šola g) glasbena pravljica

78:37.091.31(043.2)
Č II 78(043.2) TALT LAH Glasbena
COBISS.SI-ID 7863369


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


142.
RUGELJ, Samo
        Gledalec, bralec : zapisi o filmih in knjigah / Samo Rugelj. - Ljubljana : UMco, 2009 ([Horjul] : Potens). - 292 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 87. Modra Premiera)

300 izv. - Avtorjeva dela: str. 12
ISBN 978-961-6445-96-2
a) film b) literature c) film d) literatura e) slovenski film f) slovenske knjige

79
79 RUGELJ, S. Gledalec
COBISS.SI-ID 244659968


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


143.
MERČUN, Jasna, 1984-
        Otroško potapljanje : diplomsko delo / Jasna Merčun. - Ljubljana : [J. Merčun], 2009. - 110 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) water sport c) športna vzgoja d) vodni šport e) potapljanje

797.2:373.3(043.2)
Č II 79(043.2) MERČUN, J. Otroško
COBISS.SI-ID 7894857


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


144.
ANŽLIN, Janja, 1986-
        Od lutke do lutkovnega gledališča v vrtcu : diplomska naloga / Janja Anžlin. - Ljubljana : [J. Anžlin], 2009. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) creativity c) pre-school child d) lutke e) ustvarjalnost f) predšolski otrok g) lutkovno gledališče

792.97:373.2.016(043.2)
Č II 79(043.2) ANŽLIN, J. Od lutke
COBISS.SI-ID 7878729

145.
JOŠT, Janja, 1985-
        Razredno gledališče in besedila Svetlane Makarovič : diplomsko delo / Janja Jošt. - Ljubljana : [J. Jošt], 2009. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-95. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) drama b) razredno gledališče

792.97:821.163.6-93(043.2)
373.3(043.2)
Č II 79(043.2) JOŠT, J. Razredno
COBISS.SI-ID 7888457


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


146.
BREMEC, Petra, 1985-
        Frekvenca srčnega utripa učencev razredne stopnje pri urah športne vzgoje : diplomsko delo / Petra Bremec. - Ljubljana : [P. Bremec], 2009. - 59 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) lesson preparation c) primary school d) športna vzgoja e) učne priprave f) osnovna šola g) srčni utrip h) merjenje i) učni proces

796-057.874:612.16(043.2)
Č II 79(043.2) BREMEC, P. Frekvenca
COBISS.SI-ID 7861065

147.
GOLOB, Jana, 1985-
        Vključevanje učencev v športne interesne dejavnosti : diplomsko delo / Jana Golob. - Ljubljana : [J. Golob], 2009. - IX, 80, 9 str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) extra-curricular activities c) primary school d) šport e) interesne dejavnosti f) osnovna šola

796-057.874(043.2)
Č II 79(043.2) GOLOB, J. Vključevanje
COBISS.SI-ID 7861321

148.
JEKLAR, Sabina, 1978-
        Razlike v motivaciji za vodništvo med mentorji in mentoricami : diplomsko delo / Sabina Jeklar. - Ljubljana : [S. Jeklar], 2009. - 87 str., [5] f. pril. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) primary school d) športna vzgoja e) dejavnosti na prostem f) osnovna šola g) planinstvo h) izletništvo i) vodništvo

796.52(043.2)
Č II 79(043.2) JEKLAR, S. Razlike
COBISS.SI-ID 7897161


81 JEZIKOSLOVJE


149.
SLOVENSKA mednarodna fonetična konferenca (1 ; 2006 ; Ljubljana)
        SloFon 1 : zbornik povzetkov = book of abstracts / 1. slovenska mednarodna fonetična konferenca, Ljubljana, Slovenija, 20.-22. april 2006 = 1st Slovene International Phonetic Conference, Ljubljana, Slovenia, 20-22 April 2006 ; uredil Peter Jurgec. - Ljubljana : Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti = Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. - 98 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Vzpor. besedilo v angl.
a) phonetics - conference b) fonetika - konferenca

81'34(063)
II 81 SLOVENSKA SloFon 1
COBISS.SI-ID 493307


811.111 ANGLEŠČINA.


150.
        The PENGUIN English dictionary : angleško-angleški slovar / consultant editor, urednik Robert Allen ; [uvod prevedla Nina Drstvenšek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - XII, 1642 str. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu: Angleško-angleški slovar Penguin. - 2. izd. se nanaša na izv. izd. - Uvodno besedilo v slov., ostalo v angl.
ISBN 86-11-17161-6
a) slovarji

811.111'374
811.111 PENGUIN English dictionary
COBISS.SI-ID 217677568


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


151.
        GRADIM slovenski jezik 4. Delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Kristina Krhin ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 4. posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Gradim slovenski jezik 4. Rešitve k delovnemu zvezku za slovenščino v 4. razredu osnovne šole. - 16 str. ; 28 cm
ISBN 978-961-209-907-7
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM 4 Delovni
COBISS.SI-ID 244454400


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


152.
AESCHYLUS, 525-456 pr.n.š.
        Oresteja / Ajshil ; prevedel, opombe in spremno besedo napisal Marko Marinčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Oresteia. - Vsebina na nasl. str.: Agamemnon ; Prinašalke pitnih darov ; Evmenide
ISBN 978-961-241-330-9
a) Aeschylus (525-456 pr.n.št.) b) drama c) stara grška dramatika

821.14
821.14 AESCHYLUS Oresteja
COBISS.SI-ID 245167104

153.
AESCHYLUS, 525-456 pr.n.š.
        Pribežnice / Ajshil ; prevedel, opombe, komentar in spremno besedo napisal Brane Senegačnik ; [Ajshil pri Slovencih Martin Grum in Katarina Kocijančič ; fotografije Arhiv Slovenskega gledališkega muzeja in Drame SNG]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2008. - 151 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Neminljivi ; 12)

Prevod dela: Iketides. - Klasična antična tragedija / Brane Senegačnik: str. 73-128. - Ajshil pri Slovencih : bibliografija / Martin Grum, Katarina Kocijančič: str. 135-147. - Bibliografija: str. 129-134
ISBN 978-961-218-793-4
a) drama b) stara grška dramatika

821.14'02-2
821.14 AESCHYLUS Pribežnice
COBISS.SI-ID 243284736


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


154.
MARN, Nika, 1980-
        Primerjava literarnega dela revij za predšolske otroke : diplomska naloga / Nika Marn. - Ljubljana : [N. Marn], 2009. - 69 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) periodical c) pre-school child d) mladinska književnost e) periodika f) predšolski otrok

82-92-053.4(043.2)
Č II 82(043.2) MARN, N. Primerjava
COBISS.SI-ID 7895881


82-32


155.
HUSEINOVIĆ, Kašmir
        Čarovnik iz Oza / Po zgodbi Lymana Franka Bauma priredila Kašmir Huseinović in Andrea Petrlik Huseinović ; ilustrirala Andrea Petrlik Huseinović ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - V Ljubljani : Karantanija, 2009. - 45 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Čarobnja iz Ozak. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-226-927-2

821.163.42-93-32
087.5
II 821.163 HUSEINOVIĆ. K. Čarovnik
COBISS.SI-ID 244557312


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


156.
SEČKO, Mateja
        Literarne nagrade za svetovno in slovensko mladinsko književnost : diplomsko delo / Mateja Sečko. - Ljubljana : [M. Sečko], 2009. - VI, 54 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reward c) mladinska književnost d) nagrada

82(043.2)
Č II 82(043.2) SEČKO, M. Literarne
COBISS.SI-ID 7874121


821.11


157.
KLUUN
        Vdovec / Kluun ; [prevedla Tanja Mlaker]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 325 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: De weduwnaar. - 3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0875-7

821.112.5-311.2
821.11 KLUUN Vdovec
COBISS.SI-ID 244485120


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


158.
BUTTERFIELD, Moira
        Veš kaj, očka? / Moira Butterfield, Mike Spoor ; [prevedla Maja Kraigher]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2009 (tiskano na Kitajskem : Grafika Paradoks). - [29] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Guess what, dad?
ISBN 978-961-249-056-0

821.111-93-32
821.111 BUTTERFIELD, M. Veš kaj
COBISS.SI-ID 243647232

159.
POPE, Alexander
        Ukradeni koder in druge pesmi / Alexander Pope ; izbral, prevedel, opombe in spremno besedo napisal Matej Krajnc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Celje] : Dikplast). - 103 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

600 izv. - Nekaj dodatnih besed / Matej Krajnc: str. 91-103
ISBN 978-961-241-337-8
a) Pope, Alexander (1688-1744) b) angleški pesniki c) 18.st.

821.111.09Pope A.
821.111.09 POPE, A. Ukradeni
COBISS.SI-ID 245620224


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


160.
CRICHTON, Michael, 1942-2008
        Strahovlada / Michael Crichton ; [prevedel Vasja Bratina]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 638 str. ; 21 cm

Prevod dela: State of fear. - 600 izv. - Bibliografija: str. 616-638
ISBN 978-961-01-0565-7

821.111(73)-312.4
821.111(73) CRICHTON, M. Strahovlada
COBISS.SI-ID 240987648

161.
KIRN, Walter, 1962-
        Lost in the meritocracy : the undereducation of an overachiever / by Walter Kirn. - 1st ed. - New York [etc.] : Doubleday, cop. 2009. - 211 str. ; 22 cm

ISBN 978-0-385-52128-4
a) Kirn, Walter (1962-) b) ameriški literati c) 21.st.

821.111(73)
821.111(73) KIRN, W. Lost
COBISS.SI-ID 7885385


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


162.
KEMPTER, Christa
        Gospod Zajček in gospodična Medvedka / Christa Kempter. - Kapela : Osnovna šola, 2009. - 41 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Herr Hase und Frau Bär. - Vzpor. besedilo v nem., norv., angl., srb., hrv., bos., alb. in mak. - 500 izv.

821.112.2-93-32
821.112.2 KEMPTER, C. Gospod
COBISS.SI-ID 245587456


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


163.
BAHTIN, Mihail Mihajlovič
        Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse / Mihail M. Bahtin ; [prevedel Borut Kraševec]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2008 (Begunje : Cicero). - 478 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kultura srednevekov´ja i renessansa. - Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo
ISBN 978-961-6717-07-6
a) Rabelais, François (1494-1553) b) folk culture c) literature d) ljudska kultura e) literatura f) francoska književnost g) srednjeveška književnost h) kulturna zgodovina i) srednji vek j) renesansa k) smeh l) karnevali m) groteska

821.133.1.09Rabelais F.
159.942.32(091)
930.85(4)"653"
821.133.1 BAHTIN, M. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 238829824


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


164.
FRANČIČ, Franjo
        Češnjev kompot / Franjo Frančič. - Koper : Društvo prijateljev zmernega napredka, 2009. - 46 str. ; 20 cm

ISBN 978-961-90815-4-9

821.163.6-1
821.163.6 FRANČIČ, F. Češnjev
COBISS.SI-ID 245926656

165.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Zelišča male čarovnice / Polonca Kovač ; [ilustrirala] Ančka Gošnik Godec. - 4., popravljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

3.000 izv.
ISBN 978-961-01-0991-4
a) zdravilne rastline b) knjige za otroke

821.163.6-93-32
615.322(02.053.2)
II 821.163.6 KOVAČ, P. Zelišča
COBISS.SI-ID 245477888

166.
MARUŠIČ, Almira
        Spiralice v otroških glavah / Almira Marušič ; ilustriral Uroš Hrovat ; [predgovor Marjan Tomšič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 103 str. : ilustr. ; 22 cm

Predgovor/Marjan Tomšič: str. 9-10
ISBN 978-961-218-822-1

821.163.6-93-32
821.163.6 MARUŠIČ, A. Spiralice
COBISS.SI-ID 245788672

167.
PREGL Kobe, Tatjana
        Super taborjenje / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marija Prelog. - Ljubljana : Edina, 2009 (Žirovnica : Medium). - [22] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Cunjasta dvojčka ; 7)

ISBN 978-961-6364-33-1

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PREGL KOBE Super
COBISS.SI-ID 245133824

168.
ŽIBERT, Samanta
        Možganke / Samanta Žibert ; [ilustracije Valentina Bek]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2009. - [94] str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-961-6753-10-4
a) uganke

821.163.6-93-193.1
821.163.6 ŽIBERT, S. Možganke
COBISS.SI-ID 245457920


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


169.
BRADEŠKO, Marjan
        Privlačna Slovenija = Slovenia attracts / [besedilo in fotografije] Marjan Bradeško ; [prevod Mojca Izgoršek Bradeško]. - Ljubljana : ČZD Kmečki glas, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 127 str. : fotogr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.600 izv.
ISBN 978-961-203-351-4
a) local studies - Slovenia b) domoznanstvo - Slovenija c) fotografski albumi

908(497.4)(084.12)
908(497.4) BRADEŠKO, M. Privlačna
COBISS.SI-ID 245479424

170.
JURAČ, Vesna
        Družba smo mi 4. Delovni zvezek za družbo v četrtem razredu osnovne šole / Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže ; [ilustracije Barbara Frank, Nina Lovišček, Andreja Peklar ; fotografije iStockphoto, zasebni arhiv založbe Rokus Klett, Filozofska fakulteta v Mariboru ; zemljevidi Geodetski inštitut, Geografski inštitut ZRC SAZU, Geodetski zavod Slovenije]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] f. pril. z nalepkami

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-947-3
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(075.2)(076.1)
II 908(075.2) JURAČ, V. Družba smo mi 4
COBISS.SI-ID 245833216


911.2


171.
OGRIN, Darko
        Aplikativna fizična geografija Slovenije / Darko Ogrin, Dušan Plut ; [kartograf Andrej Herakovič ; avtorja fotografij Darko Ogrin, Andrej Herakovič]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 246 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 228-238
ISBN 978-961-237-281-1
a) geography - Slovenia b) geografija - Slovenija c) fizična geografija d) aplikativna geografija e) naravni viri f) regionalna geografija

911.2(497.4)
II 91 OGRIN, D. Aplikativna
COBISS.SI-ID 244410624


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


172.
POTOČNIK, Herman, 1892-1929
        Noordung. doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor odlomkov iz Problema vožnje po vesolju Hermana Potočnika Noordunga] / [izbor odlomkov, uvodna beseda, biografiji in sklepno poglavje Miha Mohor ; spremna študija Sandi Sitar ; izbor odlomkov in komentar k njim Marko Bavdaž, Dušan Petrač ; intervju s Sunito Williams Dušan Petrač ; ilustracije Iztok Sitar, Simon Zajc ; fotografije Miha Mohor ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 800 izv., 200 izv. s srebrno obrezo. - Tja daleč med zvezde --- / Miha Mohor: str. 7-9. - Herman Potočnik in načrt za osvajanje vesolja / Sandi Sitar: str. 10-25. - Počutila sem se, kakor da resnično spadam tja : pogovor z astronavtko Sunito Williams / Dušan Petrač: str. 116-125. - Zazrta v vesoljska prostranstva / Miha Mohor: str. 126-135. - Bibliografija: str. 140
ISBN 978-961-209-921-3 ISBN 978-961-209-920-6 (vezava s srebrno obrezo)
a) Potočnik, Herman (1892-1929) b) astronavtika c) aerodinamika d) raketna tehnika e) vesoljski poleti f) študije

929Potočnik H.
629.78(497.4):929Potočnik H.
929 POTOČNIK, H. Noordung
COBISS.SI-ID 244696320

173.
        VITA artis perennis : ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca = Festschrift Emilijan Cevc / [uredila Alenka Klemenc ; prevodi Alenka Klemenc ... et al.]. - Ljubljana : ZRC, ZRC SAZU, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 604 str. : ilustr. ; 28 cm

Prispevki v slov., hrv. it. ali nem. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek v angl., nem., it., slov. ali franc. pri večini prispevkov. - Kazalo
ISBN 961-6358-25-1
a) Cevc, Emilijan (1920-2006) b) Cevc, Emilijan (1920-) - Bibliografije c) fine arts d) likovna umetnost e) kulturna zgodovina

929 Cevc E.(082)
II 929 VITA artis
COBISS.SI-ID 110306048


929(043.2) BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE.


174.
KOCIPER, Mateja, 1982-
        Felix Christian Klein : diplomsko delo / Mateja Kociper. - Ljubljana : [M. Kociper], 2009. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) geometry b) geometrija

929:51(043.2)
Č II 929(043.2) KOCIPER, M. Felix
COBISS.SI-ID 7882057


93 ZGODOVINA.


175.
RODE, Marjan, 1950-
        Koraki v času. Od prazgodovine skozi stari in srednji vek. Gradivo za učitelje / Marjan Rode. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 58 str. : tabele ; 30 cm. - (Raziskovalec 7)

ISBN 86-341-3956-5
a) history - teachers' guide b) zgodovina - priročnik za učitelje

93/94
II 94(075.2) RODE, M. Od prazgodovine
COBISS.SI-ID 226807296


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO