COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


december 090 SPLOŠNO.


1.
        BRANJE za znanje in branje za zabavo : priročnik za spodbujanje družinske pismenosti / [avtorice in avtorji prispevkov Livija Knaflič ... [et al.] ; avtorica nagovora Livija Knaflič]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 127-131
ISBN 978-961-6130-86-8
a) reading b) library c) reading taste d) branje e) knjižnica f) bralni interes

028.5(082)
II 028 BRANJE za
COBISS.SI-ID 247930624

2.
PEARS, Richard
        Cite them right : The essential referencing guide / Richard Pears and Graham Shields. - Revised and expanded, Reprinted. - Durham : Pear tree books, 2009. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 95-96. - Kazalo
ISBN 978-0-9551216-1-6
a) reference material b) referenčni material c) citiranje d) harvarski način e) oxfordski način f) plagiatorstvo

001
II 001 PEARS, R. Cite
COBISS.SI-ID 8121929

3.
        PHILOSOPHICAL insights about modern science / Eva Žerovnik, Olga Markič and Andrej Ule, editors. - New York : Nova Science Publishers, cop. 2009. - XXXI, 321 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Scientific revolutions series)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-1-60741-373-8 (hbk) ISBN 1-60741-373-6
a) sciences b) philosophy c) vede d) filozofija

001
II 001 PHILOSOPHICAL insights
COBISS.SI-ID 22774311

4.
WALLIMAN, Nicholas S. R.
        Your dissertation in education / Nicholas Walliman and Scott Buckler. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2008. - XV, 310 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4622-3 (hbk) ISBN 978-1-4129-4623-0 (pbk)
a) doctorate b) educational research c) doktorat d) pedagoško raziskovanje

001
001 WALLIMAN, N. Your dissertation
COBISS.SI-ID 8122953


004 RAČUNALNIŠTVO.


5.
FIELD, Andy P.
        Discovering statistics using SPSS : (and sex and drugs and rock 'n' roll) / Andy Field. - 3rd ed. - London [etc.] : SAGE, cop. 2009. - XXXIII, 821 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 809-815. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-906-6 (vezano) ISBN 978-1-84787-907-3 (broš.)
a) statistics b) software c) statistika d) programska oprema e) SPSS

004.4
II 004.4 FIELD, A. Discovering
COBISS.SI-ID 1874007

6.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Program BC / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2009. - 32 str. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Ov. nasl. - 50 izv.
ISBN 978-961-92523-3-8
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) računalniški program Bc 1.06

004.42(035)
II 004 GAŠPERŠIČ, M. Program BC
COBISS.SI-ID 248554752

7.
INTERNATIONAL Association for Development of the Information Society. International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (2009 ; Roma)
        Proceedings of the IADIS international conference on Cognition and exploratory learning in digital age (CELDA 2009), Roma, November 20 -22 2009 [Elektronski vir] / organised by International Association for Development of the Information Society ; edited by Kinshuk ... [et al.]. - Besedilni podatki. - Roma : Internatioanl Association for Development of the Information Society, IADIS, 2009. - 1 (el.) optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Akrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - "... each submission has been reviewed in a double-blind review process by at least two independent reviewers..."--> str. XIII. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Povzetki. - El. zbornik
ISBN 978-972-8924-94-2
a) cognition b) learning c) computer science d) kognicija e) učenje f) računalništvo

004(063)
cdr 004 INTERNATIONAL Proceedings
COBISS.SI-ID 8095561

8.
MAZZINI, Miha
        Mislil sem, da obvladam Google : 50 trikov za boljše zadetke / Miha Mazzini ; [fotografije iStockphoto, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 93 str. : ilustr. ; 15 cm

1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-209-988-6
a) computer science b) računalništvo c) spletni iskalniki d) internet e) Google

004.4(035)
004.4 MAZZINI, M. Mislil
COBISS.SI-ID 248472576

9.
TEKMOVANJE IJS v znanju računalništva (4 ; 2009 ; Ljubljana)
        Bilten / 4. tekmovanje IJS v znanju računalništva, Ljubljana, 28. marca 2009 ; [avtorji nalog Nino Bašić ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2009. - 141 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://rtk.ijs.si/2009/rtk2009-bilten.pdf
ISBN 978-961-264-014-9
a) computer science b) competition c) računalništvo d) tekmovanje e) naloge

37.091.27:004(497.4)
004 TEKMOVANJE IJS Bilten
COBISS.SI-ID 248588800


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


10.
NOVAK, Kristina, 1984-
        Spletno učenje s programom AuthorPoint : diplomsko delo / Kristina Novak. - Ljubljana : [K. Novak], 2009. - X, 75 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) distance study b) didactic use of computer c) multimedia method d) izobraževanje na daljavo e) didaktična uporaba računalnika f) multimedijska metoda g) spletno učenje h) veredstavnost i) AuthorPoint

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) NOVAK, K. Spletno
COBISS.SI-ID 8094793


1 FILOZOFIJA.


11.
CVETEK, Robert
        Bolečina preteklosti : travma, medosebni odnosi, družina, terapija / Robert Cvetek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 393 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 343-376. - Kazali
ISBN 978-961-218-858-0

159.97
COBISS.SI-ID 248473088

12.
MODER, Gregor, 1979-
        Hegel in Spinoza : substanca in negativnost / Gregor Moder. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 278 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

600 izv. - Hegel ali Spinoza? Da, prosim / Mladen Dolar: str. 7-10. - Bibliografija: str. 273-278
ISBN 978-961-6376-43-3
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) b) Spinoza, Baruch de (1632-1677) c) philosophy d) filozofija

1Hegel G.W.F.
1 MODER, G. Hegel
COBISS.SI-ID 248439040

13.
PLATO
        Zbrana dela / Platon ; prevod in spremna besedila Gorazd Kocijančič. - Študijska izd. - Ljubljana : KUD Logos, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 5 zv. ; 21 cm

Vsebina:
Knj. 1: Evtifron ; Apologija ; Kriton ; Fajdon ; Kratil ; Teajtet ; Sofist
Knj. 2: Politik ; Parmenid ; Fileb ; Simpozij ; Fajdros ; Alkibiad prvi ; Alkibiad drugi ; Hiparh ; Tekmeca v ljubezni
Knj. 3: Teag ; Harmid ; Lahes ; Lizis ; Evtidem ; Protagora ; Gorgija ; Menon ; Hipija Večji ; Hipija Manjši ; Ion ; Meneksen ; Klejtofont
Knj. 4: Država ; Timaj ; Kritija
Knj. 5: Minos ; Zakoni ; Epinomis ; Pisma
- - Platon : zbrana dela. Dodatek študijski izdaji [Elektronski vir] / Gorazd Kocijančič ; zemljevidi in skice Lucijan Bratuš. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-6519-40-3 (komplet) ISBN 978-961-6519-41-0 (zv. 1) ISBN 978-961-6519-42-7 (zv. 2) ISBN 978-961-6519-43-4 (zv. 3) ISBN 978-961-6519-44-1 (zv. 4) ISBN 978-961-6519-45-8 (zv. 5) ISBN 978-961-6519-46-5 (CD-ROM)

821.14'02Platon1
COBISS.SI-ID 248037376


159.9 PSIHOLOGIJA.


14.
GRIL, Alenka, 1969-
        Družbene predstave organizirane mladine / Alenka Gril. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2007 ([Ljubljana] : Artelj). - V, 208 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 187-197. - Kazali
ISBN 978-961-6086-45-5
a) social behaviour b) social discrimination c) youth attitude d) socialno vedenje e) socialna diskriminacija f) stališče mladine g) socialna identiteta h) socialne predstave i) spoznavni razvoj j) kognitivni razvoj k) psihologija spoznavanja l) medosebni odnosi m) družbena razslojenost n) družbena zapostavljenost o) družbeni konflikti p) vrednote q) mladina r) mladinski centri s) družbene skupine t) družbena neenakost u) mladinske organizacije v) organizacijska kultura w) socialna perspektiva x) medskupinski odnosi y) socialna spoznanja z) politična prepričanja

159.922.8
316.47
316.6
159.922.8 GRIL, A. Družbene
COBISS.SI-ID 236796416

15.
POLAK, Alenka
        Kako učinkovito predavati / [Alenka Polak]. - Ljubljana : Much, izobraževanje, 2009. - 11 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

159.953(035)
COBISS.SI-ID 8129353

16.
POLAK, Alenka
        Motivacija, učne strategije in spoznavni stili / [Alenka Polak]. - Ljubljana : Much, izobraževanje, 2009. - 28 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 28

159.953(035)
COBISS.SI-ID 8129609

17.
POLAK, Alenka
        Timsko delo in sodelovalno učenje v timu / [Alenka Polak]. - Ljubljana : Much, izobraževanje, 2009. - 11 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

159.953(035)
COBISS.SI-ID 8129865

18.
        RAZLIKOVANJE normalne od abnormalne ličnosti / [urednik] Stephen Strack ; [prijevod Lidija Arambašić]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009. - VI, 270 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Prevod dela: Differentiating normal and abnormal personality. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-953-191-387-4
a) personality b) psychopathology c) diagnosis d) osebnost e) psihopatologija f) diagnoza g) osebnostna psihologija h) psihološko ocenjevanje i) diagnostika

159.923.3:616.89
159.923 RAZLIKOVANJE normalne
COBISS.SI-ID 6791966

19.
SELIČ, Polona
        Novi odročnik : nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo / Polona Selič ; [risbe Davorin Slana]. - Ljubljana : Inštitut za psihofiziološke študije Pares, 2007 ([Ljubljana] : Etic). - 235 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo. - Še beseda o avtorici: str. 233-234. - Bibliografija: str. 217-223
ISBN 978-961-92179-0-0
a) non-verbal communication - reference book b) gesture c) neverbalna komunikacija - priročnik d) gesta e) nebesedno sporazumevanje f) govorica telesa

159.9
159.9 SELIČ, P. Novi
COBISS.SI-ID 234629120

20.
WYSE, Dominic, 1964-
        The really useful creativity book / Dominic Wyse and Pam Dowson. - London ; New York : Routledge, 2009. - VIII, 112 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The really useful series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0904/2008016968.html. - Bibliografoja: [107]-108. - Kazalo
ISBN 978-0-415-45696-8 (pbk) ISBN 0-415-45696-7 (pbk)
a) creativity b) creative activities c) thinking d) ustvarjalnost e) ustvarjalne dejavnosti f) mišljenje

159.928
II 159.9 WYSE, D. Really
COBISS.SI-ID 8121417


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


21.
GORENC, Katarina, 1973-
        Knjižica Bontonček kot pripomoček za spodbujanje sprejemanja otrok s posebnimipotrebami : diplomsko delo / Katarina Gorenc. - Ljubljana : [K. Gorenc], 2009. - 120 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) social integration c) primary school d) razvojno moten otrok e) socialna integracija f) osnovna šola g) inkluzija

159.922.76(043.2)
Č II 159.9(043.2) GORENC, K. Knjižica
COBISS.SI-ID 8098121

22.
MAHNIČ, Linda, 1985-
        Ravnanje s čustvi socialno negotovih učencev : diplomsko delo / Linda Mahnič. - Ljubljana : [L. Mahnič], 2009. - 64 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) emotional adjustment b) social adjustment c) čustvena prilagojenost d) socialna prilagojenost e) socialna negotovost f) čustvenost

159.942-057.874(043.2)
Č II 159.9(043.2) MAHNIČ, L. Ravnanje
COBISS.SI-ID 8129097


17(043.2) ETIKA.


23.
HERIČ, Natalija, 1986-
        Sistemski pogled na družino : diplomsko delo / Natalija Herič. - Ljubljana : [N. Herič], 2009. - 134 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) parents c) družina d) starši e) sistemska teorija f) partnerstvo g) starševstvo

173(043.2)
Č II 17(043.2) HERIČ, N. Sistemski
COBISS.SI-ID 8127817


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


24.
PETZ, Boris
        Osnovne statističke metode za nematematičare / Boris Petz. - 6. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007, cop. 1997. - 384 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Bibliografija: str. 355-358
ISBN 978-953-191-058-3
a) statistical method - textbook b) statistična metoda - učbenik

311
31 PETZ, B. Osnovne
COBISS.SI-ID 8094281


316 SOCIOLOGIJA.


25.
CONNELL, Raewyn
        Gender in world perspective / Raewyn Connell. - 2nd ed. - Cambridge ; Malden : Polity, cop. 2009. - XI, 180 str. ; 23 cm. - (Polity short introductions)

Bibliografija: str. 152-166. - Kazalo
ISBN 978-0-7456-4567-4 ISBN 978-0-7456-4568-1 (pbk)
a) sex b) sex difference c) identity d) spol e) spolna razlika f) identiteta

316
316 CONNELL, R. Gender
COBISS.SI-ID 8118089

26.
        ETHNOGRAPHIES revisited : constructing theory in the field / edited by Antony J. Puddephatt, William Shaffir and Steven W. Kleinknecht. - London ; New York : Routledge, 2009. - XIX, 356 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-45220-5 (hbk) ISBN 978-0-415-45221-2 (pbk) ISBN 978-0-203-87650-3 (ebk)
a) ethnology b) social research c) methodology d) etnologija e) socialno raziskovanje f) metodologija

316.6
316.6 ETHNOGRAPHIES
COBISS.SI-ID 8118601

27.
GRIL, Alenka, 1969-
        Udejstvovanje mladih v družbi / Alenka Gril, Eva Klemenčič, Sabina Autor. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009 ([Ljubljana] : Artelj). - 152 str. : graf. prikazi ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 137-144. - Kazali
ISBN 978-961-270-015-7
a) youth policy b) schooling c) extra-curricular activities d) mladinska politika e) šolanje f) interesne dejavnosti g) družbeno udejstvovanje h) soodločanje

316.346.32-053.6
316.6 GRIL, A. Udejstvovanje
COBISS.SI-ID 248241152

28.
KONFERENCA Radikalno izobraževanje (2009 ; Ljubljana)
        Konferenca Radikalno izobraževanje, 28.-29. 11. 2009 = Radical Education Conference / [uredila Gašper Kralj, Bojana Piškur ; prevod Ljubica Klančar]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2009. - 31 str. ; 24 cm

Ov. nasl. - 300 izv.
ISBN 978-961-206-082-4
a) education - conference b) vzgoja in izobraževanje - konferenca c) sociologija kulture

316.7
316.7 KONFERENCA Konferenca
COBISS.SI-ID 248617728

29.
MIRZOEFF, Nicholas, 1962-
        An introduction to visual culture / Nicholas Mirzoeff. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 1999. - XXII, 321 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-415-32758-9 (hbk) ISBN 978-0-415-32759-6 (pbk)
a) culture b) kultura c) vizualne komunikacije d) vizualnost e) sporočanje

316.7
316.7 MIRZOEFF, N. An introduction
COBISS.SI-ID 8108105

30.
SCOTT, Susie, 1977-
        Making sense of everyday life / Susie Scott. - Cambridge ; Malden : Polity Press, cop. 2009. - XI, 236 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-232. - Kazalo
ISBN 978-0-7456-4267-3 ISBN 978-0-7456-4268-0 (pbk)
a) social psychology b) socialna psihologija c) vsakdanje življenje d) socialni red e) navade f) rituali g) raziskovanje

316.6
316.6 SCOTT, S. Making
COBISS.SI-ID 248580864

31.
SHARIFF, Shaheen
        Cyber-bullying : issues and solutions for the school, the classroom and the home / Shaheen Shariff. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 2008. - XIX, 299 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [265]-286. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42490-5 (hbk) ISBN 0-415-42490-9 (hbk) ISBN 978-0-415-42491-2 (pbk) ISBN 0-415-42491-7 (pbk) ISBN 978-0-203-92883-7 (ebk) ISBN 0-203-92883-0 (ebk)
a) bullying b) strahovanje c) internet d) mladostniki e) cenzura

316.6
316.6 SHARIFF, S. Cyber-bullying
COBISS.SI-ID 8118857

32.
WALKERDINE, Valerie
        Children, gender, video games : towards a relational approach to multimedia / Valerie Walkerdine. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - V, 235 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 224-230. - Kazalo
ISBN 978-0-230-58471-6 (pbk) ISBN 0-230-58471-3 (pbk) ISBN 978-0-230-51717-2 (hbk) ISBN 0-230-51717-X (hbk)
a) multimedia system b) violence c) multimedijski sistem d) nasilje e) video igre f) otroci g) spolne razlike

316.6
316.6 WALKERDINE, W. Children
COBISS.SI-ID 8124489


34/35


33.
        ZAGOVORNIK - glas otroka : zbornik prispevkov za izobraževanje zagovornikov / [uredniški odbor Martina Jenkole, Nataša Kuzmič, Lidija Hvastja Rupnik]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 130 str. : graf. prikazi ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov
ISBN 978-961-91394-6-2
a) rights of the child b) pravice otroka c) koristi otrok d) zagovorništvo otrok

342.7(082)
342.7 ZAGOVORNIK
COBISS.SI-ID 248492800


34 PRAVO.


34.
ZAVRŠNIK, Aleš
        Homo criminalis : upodobitve zločinskega subjekta v visokotehnološki družbi tveganja / Aleš Završnik. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2009. - 237 str. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 209-229. - Kazalo
ISBN 978-961-6503-14-3
a) criminology b) kriminologija c) kriminaliteta d) filozofija kulture e) sociologija kulture f) pravni subjekt

343
343 ZAVRŠNIK, A. Homo
COBISS.SI-ID 248634112


35 JAVNA UPRAVA.


35.
        SLOVENSKA univerza za tretje življenjsko obdobje in muzeji z roko v roki : izobraževanje za razumevanje in uvajanje prakse starejših prostovoljnih kulturnih mediatorjev / uredila Rajka Bračun Sova ; [prevod v angleški jezik Majda Ažman Bizovičar]. - Ljubljana : Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 124 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 978-961-91353-2-7
a) adult education b) voluntary work c) izobraževanje odraslih d) prostovoljno delo e) kulturni mediatorji f) andragogika g) izobraževanje starejših

351.85:069(082)
374.7
3 SLOVENSKA univerza
COBISS.SI-ID 248499712


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


36.
PÖRTNER, Marlis
        Being old is different : person-centred care for old people / Marlis Pörtner. - Ross-on-Wye : PCCS Books, 2008. - 96 str. ; 22 cm

Prevod dela: Alt sein ist anderes. - Bibliografija: str. [91]-93. - Kazalo
ISBN 978-1-898-05999-8
a) elderly person b) care c) convalescent home d) starejša oseba e) skrb f) dom počitka g) staranje h) starejši i) nega

364.65
364.65 PÖRTNER, M. Being
COBISS.SI-ID 8107593


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


37.
FILO, Melita, 1984-
        Dejavniki tveganja za nastanek psihosocialnih motenj = Risk factors for psychosocial disorders : diplomsko delo / Melita Filo. - Ljubljana : [M. Filo], 2009. - 158 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) family c) motnje vedenja d) družina e) psihosocialne motnje

364.62-47-053.2(043.2)
Č II 36(043.2) FILO, M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 8128585

38.
OČKO, Maja
        Evalvacija stanja na področju zaposlovanja invalidov po uvedbi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov : diplomsko delo / Maja Očko. - Ljubljana : [M. Očko], 2009. - 60 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) invalid b) employment opportunities c) vocational rehabilitation d) social integration e) invalid f) možnosti zaposlitve g) poklicna rehabilitacija h) socialna integracija

364.694:331(043.2)
331:364.694(043.2)
Č II 36(043.2) OČKO, M. Evalvacija
COBISS.SI-ID 8091977


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


39.
ALDERMAN, Tim
        Meeting the needs of your most able pupils. Science / Tim Alderman. - London ; New York : Routledge, 2008. - XIII, 134 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm. - (The gifted and talented series) (A David Fulton book)

Bibliografija: str. 130-134
ISBN 1-84312-277-4 (pbk) ISBN 978-1-84312-277-7 (pbk) ISBN 978-0-203-93230-7 (ebk) ISBN 0-203-93230-7 (ebk)
a) science education b) ability c) gifted d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) zmožnost f) nadarjeni

37.091.212.3
II 371.2 ALDERMAN, T. Meeting
COBISS.SI-ID 8097097

40.
ASTREI, Gianni
        Starševske zmote / Gianni in Antonella Astrei ; ilustriral Uroš Hrovat ; [prevedla Maja Capuder]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009. - 269 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Gli erroro di mamma e papa
ISBN 978-961-218-848-1
a) parent-child relation b) family education c) odnos med starši in otrokom d) družinska vzgoja

37.018.1(035)
37.018 ASTREI, G. Starševske
COBISS.SI-ID 247189248

41.
BROCK, Barbara L.
        From difficult teachers --- to dynamic teams / Barbara L. Brock, Marilyn L. Grady. - Thousand Oaks ... [etc.] : Corwin, cop. 2009. - XI, 160 str. : tabele ; 23 cm

Bibliografija: str. 153-156. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-1346-1 (cloth : alk. paper) ISBN 978-1-4129-1347-8 (pbk : alk. paper)
a) teacher behaviour b) further education of teachers c) teacher status d) učiteljevo vedenje e) izpopolnjevanje učiteljev f) učiteljev položaj g) timsko delo

371.13/.16
371.13/.16 BROCK, B. L. From
COBISS.SI-ID 8089161

42.
ÇAMELI, Tuba
        Girl's access to primary education. Best practices from Turkey / Tuba Çameli ; [translator Bahar Buluç]. - Istambul : Sabanci Üniversitesi, 2008. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) primary school - Turkey b) access to education c) women's education d) osnovna šola - Turčija e) dostopnost izobraževanja f) vzgoja in izobraževanje žensk

37.01
II 37.01 ÇAMELI, T. Girl's
COBISS.SI-ID 8113481

43.
COHEN, Louis, 1928-
        Metode istraživanja u obrazovanju / Louis Cohen, Lawrence Manion i Keith Morrison ; prijevod Gordana Kuterovac-Jagodić, Iris Marušić. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007. - XVI, 448 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis)

Prevod 5. angl. izd. - Prevod dela: Research methods in education. - Bibliografija: str. 407-437. - Kazalo
ISBN 978-953-191-286-0
a) educational research b) research method c) pedagoško raziskovanje d) raziskovalna metoda

37:001.891
001 COHEN, L. Metode
COBISS.SI-ID 8095817

44.
DAHLBERG, Gunilla, 1945-
        Beyond quality in early childhood education and care : languages of evaluation / Gunilla Dahlberg, Peter Moss and Alan Pence. - 2nd ed., reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - XXVI, 206 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 187-200. - Kazalo
ISBN 978-0-415-41849-2 (pbk) ISBN 978-0-415-41848-5 (hbk) ISBN 978-0-203-96615-0 (ebk) ISBN 0-415-41848-8 (hbk) ISBN 0-415-41849-6 (pbk) ISBN 0-203-96615-5 (ebk)
a) pre-school education b) quality of education c) predšolska vzgoja d) kvaliteta izobraževanja

373.2
373.2 DAHLBERG, G. Beyond
COBISS.SI-ID 16618248

45.
DICKINSON, Paul, 1966-
        Lahko se obrne na bolje --- ali Kako se spopademo z vedenjskimi težavami pri majhnih otrocih z avtizmom : vodič za starše in skrbnike / Paul Dickinson in Liz Hannah ; ilustracije Steve Lockett ; [prevedla Tina Kočevar]. - Maribor : Center Društvo za avtizem, 2008. - 57 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: It can get better. - Prevajalka navedena v CIP-u
ISBN 978-961-92393-0-8
a) autism b) backward child c) avtizem d) razvojno moten otrok

376.1:616.89-008.48-053.2
616.89-008.447
376.1 DICKINSON, P. Lahko
COBISS.SI-ID 238388992

46.
        EDUCATION from the past to the present : pedagogical and didactic lessons from the history of education / edited by Edvard Protner, Johanna Hopfner. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009. - (Zora ; 62)

300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Abstracts ; Izvlečki
ISBN 978-961-6656-36-8
a) history of education b) didactics c) zgodovina pedagogike d) didaktika

37.013(091)(082)
37(091) EDUCATION from
COBISS.SI-ID 63804161

47.
ERBIL, Güher
        Civil monitoring activities evaluation report : project for attaining gender equality in education and social participation / Güher Erbil, Aygen Yenigün ; [translator Bahar Buluç]. - Istambul : Sabanci Üniversitesi, 2008. - 31 str. ; 30 cm

a) primary school - Turkey - report b) access to education c) women's education d) osnovna šola - Turčija - poročilo e) dostopnost izobraževanja f) vzgoja in izobraževanje žensk

37.01
II 37.01 ERBIL, G. Civil
COBISS.SI-ID 8123465

48.
        EVIDENCE-based educational methods / [edited by] Daniel J. Moran, Richard W. Malott. - San Diego, Calif. [etc.] : Elsevier Academic Press, cop. 2004. - XXIV, 382 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Educational psychology series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-12-506041-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-506041-7 (ISBN-13)
a) teaching method b) teaching aid c) directed activities d) didaktična metoda e) učni pripomočki f) usmerjene dejavnosti

37.015.3
37.015.3 EVIDENCE- based
COBISS.SI-ID 8094537

49.
GÖKŞEN, Fatoş
        Drop outs in Turkey's basic education polices for monitoring and prevention : executive summary / [Fatoş Gökşen, Zeynep Cemalcilar, Can Fuat Gürlesel]. - [Istambul : Sabanci Üniversitesi, 2008?]. - 8 str. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) primary school - Turkey b) access to education c) educational policy d) osnovna šola - Turčija e) dostopnost izobraževanja f) politika vzgoje in izobraževanja

37.01
II 37.01 GÖKŞEN, F. Drop outs
COBISS.SI-ID 8123721

50.
        HOW to manage children's challenging behaviour / edited by Bill Rogers. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2009. - XVII, 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 182-183. - Kazali
ISBN 978-1-84860-685-2 (pbk) ISBN 978-1-84860-684-5
a) behaviour disorder b) class management c) parent-teacher relation d) motnje vedenja e) vodenje razreda f) odnos med starši in učiteljem g) problematičen otrok h) modifikacija vedenja

376.137.015.3
37.015.3 HOW TO
COBISS.SI-ID 8092489

51.
MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (12 ; 2009 ; Ljubljana)
        Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 16. oktober 2009 = Education in information society : proceedings of the 12th International Multiconference Information Society - IS 2009, 16th October 2009, Ljubljana, Slovenija / [organizatorji Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede ... et al.] ; uredili, edited by Vladislav Rajkovič ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Institut Jožef Stefan : Zavod Republike Slovenije za šolstvo ; Kranj : Fakulteta za organizacijske vede, 2009. - 80 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-232-235-9 (Fakulteta za organizacijske vede)
a) information science - conference b) informatika - konferenca c) informacijska tehnologija d) informacijska družba e) komunikacijska tehnologija

37:659.2(082)
659.2:316.42(082)
659.2:004(082)
37.091.64:004(082)
004
004 MEDNARODNA Vzgoja
COBISS.SI-ID 247701504

52.
MEDNARODNI znanstveni sestanek Učenje in poučevanje (6 ; 2009 ; Koper)
        Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki = Literacy through all the education : abstracts / 6. mednarodni znanstveni sestanek Učenje in poučevanje, Koper, 11. december 2009 = 6th International Colloquium on Teaching and Learning, Capodistria, December 11, 2009 ; [urednici Sonja Starc, Nada Razpet]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2009. - 59 str. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu nekaterih izvlečkov
ISBN 978-961-6528-87-0
a) literacy - conference b) pismenost - konferenca

37.01
II 37.01 MEDNARODNI Pismenost
COBISS.SI-ID 248601344

53.
        NATIONAL testing of pupils in Europe: objectives, organisation and use of results / [prepared by] Eurydice [and] EACEA. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2009. - 108 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/109EN.pdf
Vsebina:
Chapter 1: Pupil assessment in Europe - the context and emergence of national testing
Chapter 2: Aims and organisation of national testing
Chapter 3: Uses and impact of national test results
ISBN 978-92-9201-036-2
doi: 10.2797/18294 a) achievement measurement b) marking c) primary school d) merjenje uspešnosti e) ocenjevanje f) osnovna šola g) nacionalno preverjanje znanja

37.091.26
II 371.2 NATIONAL
COBISS.SI-ID 815427

54.
        PÄDAGOGISCHE Konzeptionen zwischen Vergangenheit und Zukunft : Ambivalenzen, Begriffsverwirrungen und Reformeifer / Edvard Protner, Vladimir Wakounig, Robi Kroflič (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009. - 183 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Erziehung in Wissenschaft und Praxis ; Band 4, ISSN 1861-9770)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-631-59286-1
a) educational theory b) pedagogical theory c) teorija vzgoje in izobraževanja d) pedagoška teorija e) pedagoški koncepti

37.01
37.01 PÄDAGOGISCHE Konzeptionen
COBISS.SI-ID 40511330

55.
POLAK, Alenka
        Izbrane teme iz pedagoške psihologije : študijsko gradivo za 1. letnik bolonjskega študija / Alenka Polak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 52
a) educational psychology b) pedagoška psihologija c) študijsko gradivo

37.015.3
Č II 37.015.3 POLAK, A. Izbrane teme
COBISS.SI-ID 8126537

56.
        POLICIES and practices for teaching sociocultural diversity : concepts, principles and challenges in teacher education / [editors Anne-Lise Arnsen ... [et al.]. - [Strasbourg] : Council of Europe, cop. 2009. - 101 str. : graf. prikaz. ; 24 cm

Bibliografija: str. 89-96
ISBN 978-92-871-6582-4
a) teacher education - Europe - 21st cent. b) intercultural education c) izobraževanje učiteljev - Evropa - 21. stol. d) interkulturna vzgoja e) multikulturnost f) sociokulturna različnost

371.3
371.3 POLICIES and practies
COBISS.SI-ID 1922903

57.
        POLICIES and practices for teaching sociocultural diversity : report on the survey on initial education of teachers in sociocultural diversity / by Anne-Lise Arnesen... [et al.]. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 91 str. : preglednice ; 24 cm

Ov. podnasl.: A survey report
ISBN 978-92-871-6440-7
a) intercultural education b) teacher education c) interkulturna vzgoja d) izobraževanje učiteljev e) večkulturnost f) različnost

376.137.091.3
371.3 POLICIES
COBISS.SI-ID 8126281

58.
PROTNER, Edvard
        Herbartistična pedagogika na Slovenskem : (1869-1914) / Edvard Protner. - Maribor : Slavistično društvo, 2001 (Maribor : Dravska tiskarna). - 405 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zora ; št. 14 / uredniki zbirke Jožica Čeh, Marko Jesenšek, Bernard Rajh)

Bibliografija: str. 384-403. - Abstract
ISBN 961-6320-06-8
a) sciences of education b) pedagogical theory c) pedagoške vede d) pedagoška teorija e) herbartistična pedagogika

37.013:929 Herbart J.F.
371.13/.16 PROTNER, E. Herbartistična
COBISS.SI-ID 46422529

59.
        The ROUTLEDGE international handbook of critical education / edited by Michael W. Apple, Wayne Au, and Luis Armando Gandin. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - IX, 502 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Routledge international handbook series)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-95861-5 (hbk) ISBN 978-0-203-88299-3 (ebk)
a) educational sociology b) philosophy of education c) educational research d) pedagoška sociologija e) pedagoška filozofija f) pedagoško raziskovanje g) kritična pedagogika

37.01
Č 37.01 ROUTLEDGE international
COBISS.SI-ID 8122697

60.
        A TAXONOMY for learning, teaching, and assessing : a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives / editors Lorin W. Anderson...[et al.]. - Abridged ed. - New York [etc.] : Longman, cop. 2001. - XXIX, 302 str. : graf. prikazi, tabele, preglednice ; 25 cm

Bibliografija: str. 279-285. - Kazalo
ISBN 0-8013-1903-X (broš.)
a) Bloom, Benjamin Samuel (1913-1999) b) taxonomy c) teaching objective d) achievement measurement e) taksonomija f) učni cilj g) merjenje uspešnosti

37.01
37.01 TAXONOMY
COBISS.SI-ID 512048011

61.
        The WINDOW of opportunity awaiting Turkey : demographics, education and new perspectives towards 2025. - Istambul : Sabanci Üniversitesi, 2007. - 88 str. : tabele ; 30 cm

Na ov.: ERG (Education reform initiative). - Summary
a) population trends - Turkey b) education c) regional development d) demografske tendence - Turčija e) vzgoja in izobraževanje f) regionalni razvoj

37.01
II 37 WINDOW
COBISS.SI-ID 8121161

62.
        ZBORNIK ob 60-letnici organiziranega povezovanja strokovnih delavcev - defektologov, danes specialnih in rehabilitacijskih pedagogov / [urednik Karl Destovnik]. - Ljubljana : Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 2009

ISBN 978-961-90995-2-0
a) association b) društvo c) defektologi

376(497.4)(082)
376.1 ZBORNIK ob 60-letnici
COBISS.SI-ID 248471296


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


63.
CERAR, Anja, 1986-
        Domovinska vzgoja na razredni stopnji : diplomsko delo / Anja Cerar. - Ljubljana : [A. Cerar], 2009. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-70. - Kazali. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) civics b) culture c) identity d) državljanska vzgoja e) kultura f) identiteta g) domovinska vzgoja

37.01:373.3(1-88)(043.2)
Č II 37(043.2) CERAR, A. Domovinska
COBISS.SI-ID 8124745

64.
MIKETIČ, Andreja
        Motivacijsko-vedenjski stili učencev osnovne šole : magistrsko delo / Andreja Miketič. - Ljubljana : [A. Miketič], 2009. - 131 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-131. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) student behaviour b) second generation migrant c) motivation d) self-concept e) vedenje učencev f) migrant druge generacije g) motivacija h) pojmovanje samega sebe

37.015.3(043.2)
PP II 37(043.2) MIKETIČ, A. Motivacijsko Č II 37(043.2) MIKETIČ, A. Motivacijsko
COBISS.SI-ID 8123209

65.
SODJA, Kristina, 1982-
        Izkustveni pristop pri pouku kemije : diplomsko delo / Kristina Sodja. - Ljubljana : [K. Sodja], 2009. - VIII, 97 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 78-81. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) teaching method c) learning d) kemija e) didaktična metoda f) učenje g) izkustveno učenje

37:54(043.2)
Č II 54(043.2) SODJA , K. Izkustveni
COBISS.SI-ID 8097865


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


66.
MACINTYRE, Christine, 1938-
        Gifted and talented children 4-11 : understanding and supporting their development / Christine Macintyre. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [87]-88. - Kazalo
ISBN 978-0-415-46492-5 (pbk) ISBN 0-415-46492-7 (pbk) ISBN 978-0-203-92761-8 (ebk) ISBN 0-203-92761-3 (ebk)
a) gifted b) talent c) child development d) gifted e) talent f) razvoj otroka

371.212.3
II 371.212.3 MACINTYRE, C. Gifted
COBISS.SI-ID 8097353

67.
        TEACHING science : developing as a reflective secondary teacher / Tony Liversidge, Matt Cochrane, Bernie Kerfoot and Judith Thomas. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2009. - XVII, 259 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 242-259. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-361-3 ISBN 978-1-84787-362-0 (pbk)
a) science education b) teaching model c) teaching objective d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktični model f) učni cilj

37.015:001
371.3 TEACHING science
COBISS.SI-ID 8121673


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


68.
        DA sije sonce : didaktične igre za razvoj otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti / [avtorji Marijana Kašnik Janet ... [et al.] ; ilustracije Ciril Horjak in Helena Maček]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2009 (Ljubljana : Present). - 115 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 113 in ob posameznih prispevkih. - Povzetek ob nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-234-832-8
a) drug addiction b) prevention c) educational game d) zasvojenost z drogami e) prevencija f) didaktična igra

373.2:37.026
II 373.2 DA SIJE sonce
COBISS.SI-ID 248268544

69.
DUH, Matjaž
        Sodobna likovna umetnost v kurikulu vrtca / Matjaž Duh, Tomaž Zupančič ; [avtorice primerov likovnih dejavnosti Dragica Arnuš ... [et al.] ; avtorica predgovora Cvetka Rošker ; avtorji fotografij Dragica Arnuš ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Predgovor / Cvetka Rošker: str. 5. - Bibliografija: str. 33
ISBN 978-961-234-821-2
a) art education b) curriculum c) pre-school education d) likovna vzgoja e) kurikulum f) predšolska vzgoja g) likovne dejavnosti

373.32.016:74
II 373.2.016:74 DUH, M. Sodobna
COBISS.SI-ID 246536960

70.
        RESEARCH in art & design education : issues and exemplars / edited by Richard Hickman. - Bristol ; Chicago : Intellect, cop. 2008. - 206 str. ; 24 cm. - (Readings in art and design education, ISSN 1747-6208)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-84150-199-4
a) art education b) educational research c) teaching objective d) likovna vzgoja e) pedagoško raziskovanje f) učni cilj

373.2.016.74
373.2.016:74 RESEARCH in art
COBISS.SI-ID 8108873

71.
SMIDT, Sandra, 1943-
        Introducing Vygotsky : a guide for practitioners and students in early years education / Sandra Smidt. - London ; New York : Routledge, 2009. - X, 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 169-174. - Kazalo
ISBN 978-0-415-48055-0 (hbk) ISBN 0-415-48055-8 (hbk) ISBN 978-0-415-48057-4 (pbk) ISBN 0-415-48057-4 (pbk)
a) Vygotsky, Lev Semenovič (1896-1934) b) pre-school education c) child development d) socialization e) predšolska vzgoja f) razvoj otroka g) socializacija

373.2
373.2 SMIDT, S. Introducing
COBISS.SI-ID 4736602

72.
SMITH, Peter K.
        Children and play / Peter K. Smith ; with a chapter by Yumi Gosso. - Chichester : Wiley-Blackwell, cop. 2010. - IX, 256 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Understanding children's worlds)

Bibliografija: str. [218]-246. - Kazali
ISBN 978-0-631-23521-7 (hardcover) ISBN 978-0-631-23522-4 (pbk)
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) otroška igra f) simulacijske igre

373.2
373.2 SMITH, P. Children
COBISS.SI-ID 8107337


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


73.
KOLENC, Judita, 1982-
        Ustvarjalni gib - ples : diplomska naloga / Judita Kolenc. - Ljubljana : [J. Kolenc], 2009. - 92 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 91-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) creativity d) predšolski otrok e) ples f) ustvarjalnost g) ustvarjalni bib

373.2.016:793.3(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOLENC, J. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 8102729

74.
ŠKRLEC, Eva, 1985-
        Spoznavanje in uporaba kamnin s triletnimi otroki : diplomska naloga / Eva Škrlec. - Ljubljana : [E. Škrlec], 2009. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) kamnine e) igralni kotički

373.2.016:552.2(043.2)
Č II 373.2.016:50(043.2) ŠKRLEC, E. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 8123977


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


75.
        ARTS and cultural education at school in Europe / [preface Ján Figel']. - Brussels : EACEA, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2009. - 102 str. : ilustr. ; 27 cm

Podatke za Slovenijo prispevali Tatjana Plevnik, Primož Plevnik in Uršula Podobnik ---> str. 102. - Podatke za Slovenijo prispevali Tatjana Plevnik, Primož Plevnik in Uršula Podobnik ---> str. 102
ISBN 978-92-9201-061-4
a) art education b) curriculum c) teacher education d) assessment e) likovna vzgoja f) kurikulum g) izobraževanje učiteljev h) vrednotenje

373.32.016:74
II 373.32.016:74 ARTS and cultural
COBISS.SI-ID 8116809

76.
CANNATELLA, Howard
        The richness of art education / Howard Cannatella. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - XI, 123 str. ; 24 cm. - (Educational futures : rethinking theory and practice ; #vol. #23)

Bibliografija: str. 117-123
ISBN 978-90-8790-608-5 (hbk) ISBN 978-90-8790-607-8 (pbk) ISBN 978-90-8790-609-2 (ebk)
a) art education b) teaching objective c) teaching method d) likovna vzgoja e) učni cilj f) didaktična metoda

373.32.016:74
373.32.016:74 CANNATELLA, H. Richness
COBISS.SI-ID 8125769


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


77.
AZINOVIĆ, Katarina, 1981-
        Primeri izdelave animacij za uporabo pri pouku tehnike in tehnologije v osnovni šoli : diplomsko delo / Katarina Azinović. - Ljubljana : [K. Azinović], 2009. - VI, 52, XXIV str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 47-49. - Kazalo. - Povzetek ; Primary school design and technology subject animation creation examples. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) multimedia method c) primary school d) tehnika e) multimedijska metoda f) osnovna šola g) animacija

373.3:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) AZINOVIĆ, K. Primeri
COBISS.SI-ID 8125513

78.
PINTAR, Polona, 1985-
        Analiza uvodnega dela ure športne vzgoje : diplomsko delo / Polona Pintar. - Ljubljana : [P. Pintar], 2009. - VI f., 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) elementarne igre f) gimnastične vaje

373.32.016:79(043.2)
Č II 79(043.2) PINTAR, P. Analiza
COBISS.SI-ID 8104009

79.
RAKOVEC, Lucija
        Odnos staršev do učenja angleščine v prvem obdobju osnovnega šolanja : magistrsko delo / Lucija Rakovec. - Ljubljana : [L. Rakovec], 2009. - XVI, 198, 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 190-198. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) foreign languages b) early learning c) parent role d) teaching aid e) tuji jeziki f) zgodnje učenje g) vloga staršev h) učni pripomočki

373.32.016:811.111(043.2)
811.111:373.32.016(043.2)
PP II 373.3(043.2) RAKOVEC, L. Odnos Č II 373.3(043.2) RAKOVEC, L. Odnos
COBISS.SI-ID 8099401

80.
RAKUN, Anja
        Vključevanje gibanja v pouk na osnovnih šolah v Španiji in Sloveniji : diplomsko delo / Anja Rakun. - Ljubljana : [A. Rakun], 2009. - IV, 128 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 126-128. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) motion c) primary school d) športna vzgoja e) gibanje f) osnovna šola g) ustvarjalni gib h) aktivni odmor i) igre

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) RAKUN, A. Vključevanje
COBISS.SI-ID 8108361

81.
ZANOŠKAR, Ajsela, 1985-
        Izdelava učnih sredstev iz fimo mase za pouk matematike v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Ajsela Zanoškar. - Ljubljana : [A. Zanoškar], 2009. - VI, 76, L str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Kazalo. - Povzetek ; Mathematical education learning material for 6-8 year old primary school pupils made by Fimo modelling clay. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) primary school c) project method d) tehnika e) osnovna šola f) projektna metoda g) fimo masa h) izdelki

373.3:7.02(043.2)
Č II 373.3(043.2) ZANOŠKAR, A. Izdelava
COBISS.SI-ID 8107081


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


82.
BIRD, Ronit
        Overcoming difficulties with number : supporting dyscalculia and students who struggle with maths / Ronit Bird. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2009. - IX, 154 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. [151]. - Kazalo
ISBN 978-1-84860-710-1 (hbk) ISBN 978-1-84860-711-8 (pbk)
a) learning difficulty b) acalculia c) učne težave d) diskalkulija e) pomoč učencem f) vaje

376.1
II 376.1 BIRD, R. Overcoming cdr 376.1 BIRD, R. Overcoming
COBISS.SI-ID 8089673

83.
BOUCHER, Jill
        The autistic spectrum : characteristics, causes, and practical issues / Jill Boucher. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2009. - X, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str.[364]-400. - Kazalo
ISBN 978-0-7619-6211-3 ISBN 978-0-7619-6212-0 (pbk)
a) vedenje

376.1
376.1 BOUCHER, J. Autistic
COBISS.SI-ID 40554850

84.
DURJAVA, Nataša
        Prikrite oblike agrsivnega vedenja deklet : magistrsko delo / Nataša Durjava. - Ljubljana : [N. Durjava], 2009. - 192 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD ROM)

Bibliografija: str. 172-177. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) misconduct b) aggressiveness c) girl d) primary school e) neprimerno vedenje f) agresivnost g) deklica h) osnovna šola

376.1-056.47(043.2)
PP II 376.1(043.2) DURJAVA, N. Prikrite Č II 376.1(043.2) DURJAVA, N. Prikrite
COBISS.SI-ID 8099657

85.
        A GUIDE for advancing inclusive education practice / [editor Tatjana Stojić ; translation by Biljana Janjić]. - Belgrade : Fund for an open society = Fond za otvoreno društvo, 2009 (Beograd : Dosije studio). - 278 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

1.000 izv. - Prevod dela: Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse. - Bibliografija: str. 271-272
ISBN 978-86-82303-04-6
a) backward child b) integration c) razvojno moten otrok d) integracija e) inkluzija f) dobra praksa

376.1
376.1 GUIDE for advancing
COBISS.SI-ID 8090697

86.
HANNAH, Liz
        Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra : priročnik za starše in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih / Liz Hannah ; ilustracije Steve Lockett ; prevod Tina Kočevar, Mateja Logar. - Maribor [i. e. Ljubljana] : Center Društvo za avtizem, 2009. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Teaching young children with autistic spectrum disorders to learn. - O avtorici: str. 3. - Bibliografija: str. 103-105
ISBN 978-961-92393-1-5
a) backward child b) autism c) social learning d) razvojno moten otrok e) avtizem f) socialno učenje

376:616.896-053.2
II 376.1 HANNAH, L. Učenje
COBISS.SI-ID 246293248

87.
HUGHES, Lesley
        Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore : strategije za nastavnike, roditelje i ostale stručnjake / Lesley Hughes i Paul Cooper ; [prijevod Ankica Zec]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009. - 189 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Psihologija u praksi)

Prevod dela: Understanding and supporting children with ADHD. - Bibliografija: str. 177-184. - Kazalo
ISBN 978-953-191-378-2
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost e) hiperaktivni otrok f) ADHD

376.1-056.47
376.1-056.47 HUGHES, L. Razumijevanje
COBISS.SI-ID 8096585

88.
KRUH, Jana
        Zgodnje odkrivanje disleksije : magistrsko delo / Jana Kruh. - Ljubljana : [J. Kruh], 2009. - 116 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) integration c) learning difficulty - dyslexia d) razvojno moten otrok e) integracija f) učne težave - disleksija g) inkluzija

376.1(043.2)
PP II 376.1(043.2) KRUH, J. Zgodnje Č II 376.1(043.2) KRUH, J. Zgodnje
COBISS.SI-ID 8108617

89.
LIPEC-Stopar, Mojca
        Dostopen muzej : smernice za dobro prakso / Mojca Lipec Stopar, Rajka Bračun Sova, Vlasta Vodeb. - Ljubljana : Skupnost muzejev Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 72 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Predgovor / Staša Tome: str. 5. - Bibliografija: str. 70-72
ISBN 978-961-91125-4-0
a) museum b) handicapped c) muzej d) prizadeti e) dostopnost muzejev f) muzejska pedagogika

376.3:069
376.1 LIPEC-STOPAR, M. Dostopen
COBISS.SI-ID 248108800

90.
ORGANISATION for Economic Co-operation and Development
        Students with disabilities, learning difficulties and disadvantages in the Baltic States, South Eastern Europe and Malta : educational policies and indicators / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2009. - 189 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Na ov.: European Commission, JRC (Joint Research Centre). - OECD-code: 91 2009 11 1 P. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-92-64-07582-5 (print) ISBN 978-92-64-07686-0 (PDF)
a) backward child b) learning difficulty c) educational policy d) razvojno moten otrok e) učne težave f) politika vzgoje in izobraževanja g) posebne potrebe h) PISA 2006 i) Baltske države j) Jugovzhodna Evropa k) kazalniki

376.1
376.1 ORGANISATION Students
COBISS.SI-ID 1407678

91.
        STANJE slovenskega znakovnega jezika : ekspertiza / [avtorji Jasna Bauman ... et al.]. - Ljubljana : Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, 2009 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 56 str. ; 21 cm : ilustr.

300 izv. - Bibliografija: str.: 54-56. - Povzetek
ISBN 978-961-269-176-9
a) sign language b) Slovenian language c) deaf d) znakovni jezik e) slovenščina f) gluhi

376.1-056-263(082)
376.1-056.263 STANJE slovenskega
COBISS.SI-ID 248662528


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


92.
SRPAN, Danijela
        Govor in jezik petletnih otrok : diplomsko delo / Danijela Srpan. - Ljubljana : [D. Srpan], 2009. - 124, [6] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 121-123. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Surdopedagogika in logopedija
a) speech defect b) language development c) pre-school child d) govorna motnja e) jezikovni razvoj f) predšolski otrok g) govorni razvoj h) motnje artikulacije

376.1-056.264(043.2)
Č II 376.1(043.2) SRPAN, D. Govor
COBISS.SI-ID 8091465


39 ETNOLOGIJA.


93.
GOMBAČ, Joža
        Običaji in navade skozi leto dni / Joža Gombač ; [risbe Dino Turkič]. - Litija : samozal., 2009. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv.
ISBN 978-961-245-845-4
a) folk culture b) ljudska kultura c) Dolenjska d) Zasavje e) običaji f) spomini

39
39 GOMBAČ, J. Običaji
COBISS.SI-ID 248411136

94.
KOŠAK-Blumer, Staša
        Sto narodnih noš na Slovenskem / [besedilo in ilustracije] Staša Košak-Blumer. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

O avtorici in njena fotografija na ov. - Bibliografija: str. 238-239
ISBN 978-961-6512-94-7
a) folk culture - Slovenia b) ljudska kultura - Slovenija c) narodne noše

391(497.4)
39 KOŠAK-BLUMER, S Sto narodnih
COBISS.SI-ID 247747328

95.
        SLOVENSKI vremenski pregovori in reki / zbrala Uroš Premru in Martin Toman ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - Radovljica : Didakta, 2009. - 60 str. : ilustr. ; 16 cm x 22 cm

ISBN 978-961-261-113-2
a) folk culture - Slovenia b) ljudska kultura - Slovenija c) vremenski pregovori

398.9(497.4)
398.9 SLOVENSKI vremenski
COBISS.SI-ID 247168512


5 NARAVOSLOVNE VEDE


96.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu : priročnik za opazovanje v letu 2010 / Guillaume Cannat ; [prevedli Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Le ciel a l'oeil nu. - Potiskane notr. str. ov.
ISBN 978-961-251-150-0
a) astronomy - reference book b) astronomija - priročnik c) zvezde d) opazovanje e) efemeride

523(035)
52 CANNAT, G. Glej
COBISS.SI-ID 248368128

97.
MATA, Paulina
        The fun-flavoured way to learn science : experiments for the family to do together / text Paulina Mata ; illustration Leonor Pinela. - [S.l.] : [s.n.], [2006?]. - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Publikacija je nastala v okviru projekta Pollen
ISBN 978-989-96208-0-3
a) science education b) parent role c) experiment d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) vloga staršev f) eksperiment g) POLLEN (projekt) h) poskusi

5
5 MATA, P. Fun-flavoured
COBISS.SI-ID 8102473

98.
        SCIENCE education for gifted learners / edited by Keith S. Taber. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - XV, 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [217]-233. - Kazalo
ISBN 978-0-415-39534-2 (pbk) ISBN 978-0-203-96204-6 (ebk) ISBN 978-0-415-39533-5 (hbk)
a) science education b) gifted c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) nadarjeni

5
5 SCIENCE education
COBISS.SI-ID 8113737

99.
        SUPPORTING teachers through the involvement of scientists in primary education : introductory guide / [photo credits Ludovic Klein ; illustration Michael Krawczyk]. - [S.l.] : [s.n.], [2007?]. - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

Publikacija je izšla v okviru projekta ASTEP
a) science education b) project c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) projekt e) POLLEN (projekt)

5
5 SUPPORTING
COBISS.SI-ID 8103497


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


100.
BOGATAJ, Nevenka
        Gozd v učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj : prispevek k uveljavljanju ideje trajnosti in kroženja znanja o gozdu v Sloveniji / Nevenka Bogataj. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. - 108 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 91-98
ISBN 978-961-254-167-5
a) science education b) aims of education c) study circle d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) vzgojni cilji f) študijski krožek g) gozd h) trajnostni razvoj

502.131.1(497.4-22)
63 BOGATAJ, N. Gozd
COBISS.SI-ID 248577536

101.
FLAJŠMAN, Božidar
        Vizualna ekologija : ekološki nagovori vidnih sporočil / Božidar Flajšman ; [predgovor Stane Bernik]. - Ljubljana : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje : Liberalna akademija, 2006 (Ljubljana : Littera Picta). - 245 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 3)

1.000 izv. - Predgovor / Stane Bernik: str. 9-11. - O avtorju: str. 245. - Bibliografija: str. 231-242
ISBN 961-91062-4-5 (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje) ISBN 978-961-91062-4-2 (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje)
a) ecology b) communication c) ekologija d) komunikacija e) vizualna ekologija f) vizualno onesnaževanje g) vidna sporočila

502/504
502/504 FLAJŠMAN, B. Vizualna
COBISS.SI-ID 229993984


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


102.
PAPEŽ, Boštjan, 1980-
        Opazovanje sence in njegova uporaba pri pouku naravoslovja v 4. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Boštjan Papež. - Črnomelj : [B. Papež], 2009. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Odd. za razredni pouk. - Bibliografija: f. 35. - Izvleček ; Abstract

5:373.3.016(043.2)
COBISS.SI-ID 8130121


51 MATEMATIKA.


103.
BONAHON, Francis, 1955-
        Low-dimensional geometry : from Euclidean surfaces to hyperbolic knots / Francis Bonahon. - Providence : American Mathematical Society ; Princeton : Institute for Advanced Study, cop. 2009. - XVI, 384 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Student mathematical library. IAS/Park City Mathematical Subseries, ISSN 1520-9121 ; vol. 49)

Bibliografija: str. 365-375. - Kazalo
ISBN 978-0-8218-4816-6
a) geometry b) geometrija c) mnogoterosti d) hiperbolična geometrija e) naloge

514
514 BONAHON, F. Low-dimensional
COBISS.SI-ID 15310425

104.
DAVERMAN, Robert J.
        Embeddings in manifolds / Robert J. Daverman, Gerard A. Venema. - Providence : American Mathematical Society, cop. 2009. - XVII, 468 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Graduate studies in mathematics : GSM ; vol. 106)

Bibliografija: str. 445-459. - Kazalo
ISBN 978-0-8218-3697-2 (alk. paper)
a) mathematics b) matematika c) topologija

514
514 DAVERMAN, R. J. Embeddings
COBISS.SI-ID 8104521

105.
GUTSTEIN, Eric
        Reading and writing the world with mathematics : toward a pedagogy for social justice / Eric Gutstein. - New York ; London : Routledge, cop. 2006. - XIV, 257 str. ; 24 cm. - (Critical social thought series)

Bibliografija: str. 227-236. - Kazalo
ISBN 0-415-95084-8 ISBN 978-0-415-95084-8 (pbk.)
a) mathematics b) social inequality c) problem solving d) matematika e) socialna neenakost f) reševanje problemov g) didaktika matematike h) socialni vidik

51
51 GUTSTEIN, E. Reading
COBISS.SI-ID 15907080

106.
        PROCEEDINGS. Part 1, Teacher education - innovation of studies in mathematics and IT TEMIT / [editor Aleksandar Lipkovski]. - Beograd : Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, 2009 (Beograd : Manastir Gradac). - 136 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Tempus JEP 41110-2006)

100 izv. - Na vrhu nasl. str.: Education and culture. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki
ISBN 978-86-87137-33-2
a) educational innovation b) teaching method c) matematika d) pedagoška inovacija e) didaktična metoda f) mathematics g) TEMPUS (projekt)

51(082)
51 PROCEEDINGS Teacher
COBISS.SI-ID 168374796


51(043.2) MATEMATIKA.


107.
MISLEJ, Tjaša, 1985-
        Reševanje matematičnih problemov na geoplošči : diplomsko delo / Tjaša Mislej. - Ljubljana : [T. Mislej], 2009. - 106 str., [6] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) problem solving c) primary school d) matematika e) reševanje problemov f) osnovna šola g) geometrija h) geoplošča

514(043.2)
Č II 51(043.2) MISLEJ, T. Reševanje
COBISS.SI-ID 8118345

108.
STARMAN, Barbara, 1984-
        Učne težave pri matematiki na prehodu iz razredne na predmetno stopnjo : diplomsko delo / Barbara Starman. - Ljubljana : [B. Starman], 2009. - 71 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak; Fak. za matematiko in fiziko, Matematika-fizika
a) learning difficulty b) backward child c) primary school d) učne težave e) razvojno moten otrok f) osnovna šola g) bralno razumevanje h) učne strategije i) pomoč učencem

51:37.091.3(043.2)
Č II 51(043.2) STARMAN, B. Učne težave
COBISS.SI-ID 8124233


54(043.2) KEMIJA.


109.
KOŠIČEK, Mira
        Določanje polikloriranih bifenilov v okolici reke Krupe : diplomsko delo / Mira Košiček. - Ljubljana : [M. Košiček], 2009. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 38-39. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) polikrorirani bifenili d) ekstrakcija e) onesnaževanje f) Krupa (reka)

543.21(043.2)
Č II 54(043.2) KOŠIČEK, M. Določanje
COBISS.SI-ID 8098377

110.
SELAK, Barbara, 1982-
        Volumske lastnosti binarnih mešanic tetrahidrofurana z vodo in 1,4-dioksanom : diplomsko delo / Barbara Selak. - Ljubljana : [B. Selak], 2009. - 49 f. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) tetrahidrofuran d) voda e) gostota

54(043.2)
II 54(043.2) SELAK, B. Volumske Č II 54(043.2) SELAK, B. Volumske
COBISS.SI-ID 8098633


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


111.
RUS, Jasmina, 1981-
        Evalvacija učnega gradiva za srednje šole : diplomsko delo / Jasmina Rus. - Ljubljana : [J. Rus], 2009. - IX, 51 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-51. - Kazala. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) textbook c) secondary school d) biologija e) učbenik f) srednja šola g) Bloomova taksonomija

57:371.67(043.2)
Č II 57(043.2) RUS, J. Evalvacija
COBISS.SI-ID 8125257


61 MEDICINA.


112.
        A DYNAMIC cascade model of the development of substance-use onset / Kenneth A. Dodge ... [et al.] ; with commentary by John E. Schulenberg and Julie Maslowsky. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. - VIII, 123 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development ; 2009, vol. 74, no. 3. Serial ; No. 294 / series editor W. Andew Collins)

Bibliografija: str. 104-119
a) drug addiction b) parent-child relation c) peer group d) zasvojenost z drogami e) odnos med starši in otrokom f) vrstniki

613.8
613.8 DYNAMIC cascade
COBISS.SI-ID 8125001

113.
MARZIDOVŠEK, Martin
        Kot ena nežna pesem = What you see is what you get [Videoposnetek] / scenarij, kamera Martin Marzidovšek in Dejan Žinko ; režija Martin Marzidovšek ; glasba Gašper Piano ; prevod in priredba Tina Kočevar Donkov. - 1. izd. - Ljubljana : Center za avtizem, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-92393-4-6
a) autism b) avtizem

616.89
DVD 616.89 MARZIDOVŠEK, M. Kot ena
COBISS.SI-ID 248722176

114.
STARPTAUTISKA makslu terapijas konference (7 ; 2009 ; Cesis)
        Musdienu makslu terapija - teorija un prakse : tezes / 7. Starptautiska makslu terapijas konference, Cesis, Latvija, 17.-19. julijs, 2009 = Contemporary arts therapies - theory and practice : abstract book / 7th International Arts Therapies Conference, Cesis, Latvia, Juliy 17-19, 2009. - Cesis, Latvija : RSU, cop. 2009. - 129 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu nekaterih izvlečkov
a) psychotherapy - conference b) psihoterapija - konferenca c) umetnostna terapija d) posvetovanja

615.851
615.851 STARPTAUTISKA Musdienu
COBISS.SI-ID 8128329


61(043.2) MEDICINA.


115.
VALIČ, Mojca, 1984-
        Aktivnosti in terapija s pomočjo psa : diplomsko delo / Mojca Valič. - Ljubljana : [M. Valič], 2009. - 186 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 130-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) psychotherapy b) animal c) psihoterapija d) žival e) terapija s pomočjo psa f) odnos med živaljo in človekom g) pes

615.851:636.7(043.2)
Č II 61(043.2) VALIČ, M. Aktivnosti
COBISS.SI-ID 8128841


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


116.
EUROPEAN Arts Therapies Conferences (10 ; 2009 ; London)
        The space between the potential for change : conference handbook and abstract book / 10th European Arts Therapies Conference, 16th-19th September 2009, The Central School of Speech and Drama, University of London. - London : University of London, The Central School of Speach and Drama, 2009. - 72 str. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) psychotherapy - conference b) art c) psihoterapija - konferenca d) umetnost e) umetnostna terapija f) konference

616.89
II 616.89 EUROPEAN Space between
COBISS.SI-ID 8127561

117.
        SPOROČANJE suma diagnoze Downovega sindroma staršem pred rojstvom in ob njem / Nataša Tul Mandić ... [et al.]. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2009. - 38 str. ; 24 cm. - (Knjižnica otroške nevrologije ; št. 15)

300 izv.
ISBN 978-961-6454-19-3
a) Down's syndrome b) diagnosis c) Downov sindrom d) diagnoza

616.899.6(082)
61 SPOROČANJE suma
COBISS.SI-ID 248342016

118.
        SPREGOVORIMO o samomoru med mladimi / [avtorji poglavij Saška Roškar ... [et al.] ; urednice Alenka Tančič, Vita Poštuvan, Saška Roškar]. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 116 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 978-961-6659-54-3
a) suicide b) youth c) prevention d) samomor e) mladina f) prevencija g) suicidologija h) mladostniki i) samomorilno vedenje j) Slovenija

616.89-008.441.44-053.6
616.89 SPREGOVORIMO o samomoru
COBISS.SI-ID 247025920


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


119.
        CELOVIT pristop k varnemu ravnanju s kemikalijami in odpadki : začetek izvajanja SAICM v Sloveniji / [urednik John Haines ; fotografija Borut Peterlin]. - Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Medresorska komisija za kemijsko varnost : Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, 2009 (Ljubljana : Present). - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv.
ISBN 978-961-6523-39-4 (Ministrstvo za zdravje)
a) pollution b) environmental protection c) onesnaževanje d) varstvo okolja e) odpadki f) kemikalije g) varnost h) SAICM

628.4.045(035)
62 CELOVIT pristop
COBISS.SI-ID 248336640


64 GOSPODINJSTVO.


120.
        PRIPOROČILA za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane / [avtorji Ognjen Cerović ... [et al.] ; urednika Nada Rotovnik Kozjek, Miloš Milošević]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2008 (Kranj : OMAN). - 186 str. : tabele ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih, povzetek pri večini prispevkov
ISBN 978-961-6523-24-0
a) disease b) diet c) medical treatment d) bolezen e) dieta f) zdravljenje g) prehranska obravnava

641:616-083
II 641 PRIPOROČILA za
COBISS.SI-ID 236014848


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


121.
CVIKL, Polona, 1983-
        Kuhinja nekoč in danes : diplomsko delo / Polona Cvikl. - Ljubljana : [P. Cvikl], 2009. - 96 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 92-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) kitchen b) home economics c) gospodinja d) kuhinja e) gospodinjstvo f) gospodinja

641(091)(043.2)
Č II 64(043.2) CVIKL, P. Kuhinja
COBISS.SI-ID 8103753

122.
ŠKRJANC, Barbara, 1980-
        Uporabnost učbenikov in delovnih zvezkov za predmetno področje gospodinjstva : diplomsko delo = The applicability of text books and workbooks for the home economics programme / Barbara Škrjanc. - Ljubljana : [B. Škrjanc], 2009. - X, 72 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-67. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) textbook c) primary school d) gospodinjstvo e) učbenik f) osnovna šola

64(075)(043.2)
Č II 64(043.2) ŠKRJANC, B. Uporabnost ZZ II 64(043.2) ŠKRJANC, B. Uporabnost
COBISS.SI-ID 8102985


69(043.2) GRADBENI MATERIAL IN OBRTI.GRADBENA DELA.


123.
POLANC, Katja, 1982-
        Ravnanje s komunalnimi odpadki v Sloveniji : diplomsko delo / Katja Polanc. - Ljubljana : [K. Polanc], 2009. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak.
a) environmental protection b) varstvo okolja c) komunalni odpadki d) ravnanje z odpadki e) ločeno zbiranje f) recikliranje

696.135(497.12)(043.2)
Č II 67/68(043.2) POLANC, K. Ravnanje ZZ II 67/68(043.2) POLANC, K. Ravnanje
COBISS.SI-ID 8111945


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


124.
DELEUZE, Gilles
        Guba / Gilles Deleuze ; prevedla Jana Pavlič ; [spremna beseda Slavoj Žižek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Demat). - 242 str ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Le pli. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-242-248-6
a) fine arts b) aesthetics c) likovna umetnost d) estetika e) barok

7.034.7
7.03 DELEUZE, G. Guba
COBISS.SI-ID 247581952

125.
KOMELJ, Miklavž
        Kako misliti partizansko umetnost? / Miklavž Komelj. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 640 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oranžna zbirka)

700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 591-608 ter na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-018-7
a) literature - Slovenia - 1941 - 1945 b) art - Slovenia - 1941 - 1945 c) literatura - Slovenija - 1941 - 1945 d) umetnost - Slovenija - 1941 - 1945 e) partizanska umetnost

7(497.4)"1941/1945"
7 KOMELJ, M. Kako
COBISS.SI-ID 247649280


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


126.
GAJŠEK, Katja, 1986-
        Odnos do likovne umetnosti in njegov odsev v likovni pedagogiki : diplomsko delo / Katja Gajšek. - Ljubljana : [K. Gajšek], 2009. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) attitude c) art education d) umetnost e) stališče f) likovna vzgoja

7.06(043.2)
Č II 7(043.2) GAJŠEK, K. Odnos
COBISS.SI-ID 8093513


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


127.
ENA in ena
        1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009 / [strokovno besedilo Mirko Bratuša]. - Maribor : Mladinski kulturni center, 2009. - [8] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtor besedila naveden v kolofonu. - Razstavljalo je 15 umetnikov
ISBN 978-961-6154-21-5
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava

73/74
73/74 Ena 1 + 1
COBISS.SI-ID 63847425


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


128.
BRIC, Darja
        Likovna ustvarjalnost in avtizem : diplomsko delo / Darja Bric. - Ljubljana : [D. Bric], 2009. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Abstract ; Kurzfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) autism b) art education c) creativity d) avtizem e) likovna vzgoja f) ustvarjalnost

74:616.89-053.2(043.2)
616.89-053.2:74(043.2)
Č II 73/74(043.2) BRIC, D. Likovna
COBISS.SI-ID 8098889


78 GLASBA.


129.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 7. Multimedijski priročnik [Videoposnetek] : glasbeno potovanje skozi čas : video gradivo / Albinca Pesek ; avtor video projekta Zvonko Tepeš. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

500 izv.
ISBN 978-961-209-968-8
a) music education - reference book b) glasbena vzgoja - priročnik

78
DVD 78 PESEK, A. Glasba 7
COBISS.SI-ID 248089344

130.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 8. Multimedijski priročnik [Videoposnetek] : glasbeno potovanje skozi čas : video gradivo / Albinca Pesek ; avtor video projekta Zvonko Tepeš. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, cop. 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

ISBN 978-961-209-969-5
a) music education - reference book b) glasbena vzgoja - priročnik

78
DVD 78 PESEK, A. Glasba 8
COBISS.SI-ID 248089856

131.
        PESMICE in pravljice, ki jih naročite kar po telefonu! [Zvočni posnetek]. - Kranj : Založništvo Zore, p [2003] ([Ljubljana] : Racman AVS). - 1 CD (13 min, 52 sek) : stereo ; 12 cm. - (Zvonček)

"Predstavljamo vam kratke odlomke iz Zvončkov: Rojstni dan, V deželi škratov in Zima zima bela. Vsaka od treh zgoščenk ima več kot 40 minut zvočnega zapisa: pravljice, poučne in zabavne dogodivščine, pesmice ---". - "Zvončkov ni mogoče kupiti v trgovinah. Lahko jih naročite.". - V letu 2002 so zvočni posnetki izhajalai kot priloga k reviji Zvonček. Od 2003 izhaja zbirka Zvonček s posameznimi monografskimi publikacijami.
ZAZ CD 007 Založništvo Zore
a) otroške pesmi

78
cd 78 PESMICE
COBISS.SI-ID 214023680

132.
WRIGHT, David, 1949-
        Mathematics and music / David Wright. - Providence : American Mathematical Society, cop. 2009. - XIV, 161 str. : ilustr., note ; 26 cm. - (Mathematical world ; vol. 28)

Bibliografija: str. 147. - Bibliografija: str.Kazalo
ISBN 978-0-8218-4873-9 (alk. paper) ISBN 0-8218-4873-9
a) music b) mathematics c) theory d) glasba e) matematika f) teorija

78:51
78 WRIGHT, D. Mathematics
COBISS.SI-ID 8092233


78(043.2) GLASBA.


133.
PIKL, Mojca
        Gibalno-plesna dejavnost pri glasbeni vzgoji v 1. triletju devetletne osnovne šole : magistrsko delo / Mojca Pikl. - Ljubljana : [M. Pikl], 2009. - 147 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-107. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) music education b) dance c) teaching method d) primary school e) glasbena vzgoja f) ples g) didaktična metoda h) osnovna šola

78:373.3(043.2)
II 78(043.2) PIKL, M. Gibalno-plesna Č II 78(043.2) PIKL, M. Gibalno-plesna
COBISS.SI-ID 8099145


78+791/792


134.
ZAVRŠNIK, Goran
        Uspavanke [Zvočni posnetek] / glasba in aranžmaji Goran Završnik ; izvajalci glasbe Završnik Goran, Boštjan Gombač ; tonski mojster, snemalec Jure Vlahovič ; uredila Alenka Veler. - Ljubljana : Kulturno društvo Priden možic : Mladinska knjiga, 2009. - 1 CD (13 min, 26 sek) : stereo ; 12 cm

Priloga revij Ciciban in Cicido. - Vsebuje: Uspavanka za slone / napisala Lilijana Praprotnik Zupančič ; Punčka nagaja / napisala Ksenija Šoster Olmer ; Ponoči / napisal Vojan Tihomir Arhar ; Večerna pesem / napisal Slobodan Lazič ; Škratki / napisala Gitica Jakopin ; Stroga uspavanka / napisala Lilijana Praprotnik Zupančič ; Uspavanka / napisal Jože Petelin ; Palček Mrak / napisal Vojan Tihomir Arhar ; Uspavanka / napisal Miroslav Košuta
KDPM SAZAS MKZ CD021 Mladinska knjiga
a) otroške pesmi b) uspavanke

784.67(086.76)
cd 78 ZAVRŠNIK, G. Uspavanke
COBISS.SI-ID 512052800


792


135.
NICHOLSON, Helen, 1958-
        Theatre & education / Helen Nicholson ; [foreword by Edward Bond]. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2009. - XII, 91 str. ; 18 cm. - (Theatre& : small books on theatre & everything else)

Bibliografija: str. 81-88. - Kazalo
ISBN 0-230-21857-1 (broš.) ISBN 978-0-230-21857-4 (broš.)
a) school play b) innovation c) creativity d) šolsko gledališče e) inovacija f) ustvarjalnost

792:37
792 NICHOLSON, H. Theatre
COBISS.SI-ID 2855515


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


136.
RAJTERIČ, Marija
        Odnos otrok do hoje v gore : diplomsko delo / Marija Rajterič. - Ljubljana : [M. Rajterič], 2009. - 63 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) primary school d) športna vzgoja e) dejavnosti na prostem f) osnovna šola g) planinstvo h) pohodništvo i) motivacija

796.52:373.3(043.2)
Č II 79(043.2) RAJTERIČ, M. Odnos
COBISS.SI-ID 8107849

137.
ZAKRAJŠEK, Brigita
        Srčni utrip učencev razredne stopnje na planinskem izletu : diplomsko delo / Brigita Zakrajšek. - Ljubljana : [B. Zakrajšek], 2009. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) primary school d) športna vzgoja e) dejavnosti na prostem f) osnovna šola g) frekvenca srca h) napor i) pohod

796.52:373.3(043.2)
Č II 79(043.2) ZAKRAJŠEK, B. Srčni
COBISS.SI-ID 8091721


80/81


138.
        INFRASTRUKTURA slovenščine in slovenistike / [urednik Marko Stabej ; lektorji in prevajalci izvlečkov in prispevkov v tujem jeziku David Limon ...al.]]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 474 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Obdobja ; 28)

Za slovenščino, za slovenistiko / Mark Stabej: str. 9-10. - 450 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki ; Abstracts
ISBN 978-961-237-333-7
a) Slovenian language b) literature c) slovenščina d) literatura e) slovenistika f) zborniki

811.163.6(082)
811.163.6 INFRASTRUKTURA
COBISS.SI-ID 248431360

139.
KRAJNC Ivič, Mira
        Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika / Mira Krajnc Ivič. - Maribor : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009. - 306 str. ; 23 cm. - (Zora ; 63)

300 izv. - Bibliografija: str. 267-276. - Kazala
ISBN 978-961-6656-38-2
a) sociolinguistics b) discussion c) communication d) speech e) sociolingvistika f) diskusija g) govor h) komunikacija

81'27
81 KRAJNC IVIČ, M. Razgovor
COBISS.SI-ID 63804929


81 JEZIKOSLOVJE


140.
        MULTIMEDIJSKI slovar mednarodne kretnje [Videoposnetek] / zbrali in uredili Matjaž Juhart, Robi Lah Veršič, Damjan Šebjan. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2008. - 1 video DVD : barve ; 12 cm

ISBN 978-961-91225-5-6
a) deaf b) sign language - dictionary c) gluhi d) znakovni jezik - slovar

81
DVD 81 MULTIMEDIJSKI slovar
COBISS.SI-ID 242484736


811.111 ANGLEŠČINA.


141.
MARSLAND, Steve
        Tracks : activity book 1 / [Steve Marsland, Gabriella Lazzeri]. - Harlow, Essex : Pearson Education, cop. 2009. - 45 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-405875-37-0
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.111 MARSLAND, S. Tracks
COBISS.SI-ID 8106057

142.
MARSLAND, Steve
        Tracks : pupil's book 1 / Steve Marsland, Gabriella Lazzeri. - Harlow, Essex : Pearson Education, cop. 2009. - 79 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-405875-36-3
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.111 MARSLAND, S. Tracks
COBISS.SI-ID 8105801

143.
MARSLAND, Steve
        Tracks : teacher's book 1 / [Steve Marsland, Gabriella Lazzeri with Naomi Simmons]. - Harlow, Essex : Pearson Education, cop. 2009. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-1-4058-7549-3
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje

811.111
Č II 811.111 MARSLAND, S. Tracks
COBISS.SI-ID 8106313

144.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Delovni zvezek za pouk angleščine : 4. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [ilustracije Samo Jenčič ; fotografije Buenos Dias, Peter Kremžar]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 80 str. : ilustr. ; 29 cm + [1] f. pril. z nalepkami + [1] plakat. - (Vedež 4)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za pouk angleščine v 4. razredu devetletne osnovne šole. - Igralna predloga na zadnji notr. str. in zavihku ov. - 3.500 izv.
ISBN 978-86-341-3076-8
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076)
Č II 811.111 NOVAK, M. Reach
COBISS.SI-ID 237443584

145.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Delovni zvezek za pouk angleščine : 5. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [ilustracije Samo Jenčič ; fotografije Nina Mažar]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 99 str. : ilustr. ; 29 cm + [2] f. pril. z nalepkami + [1] plakat. - (Vedež 5)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. - Igralna predloga na zadnji notr. str. in zavihku ov. - 3.200 izv.
ISBN 978-86-341-3730-9
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076)
Č II 811.111 NOVAK, M. Reach... Delovni
COBISS.SI-ID 237238016

146.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Priročnik za učitelje za pouk angleščine : 4. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [ilustracije Samo Jenčič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 125 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Priročnik za učitelje za pouk angleščine v 4. razre du devetletne osnovne šole
ISBN 86-341-3077-0
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje

811.111
Č II 811.111 NOVAK, M. Reach
COBISS.SI-ID 125928192

147.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Priročnik za učitelje za pouk angleščine : 5. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [ilustracije Samo Jenčič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 142 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vedež 5)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Priročnik za učitelje za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. - Uvod / Danica Š. Novosel: str. 4
ISBN 86-341-3731-7
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročik za učitelje

811.11:373.3(035)
Č II 811.111 NOVAK, M. Reach... Prir
COBISS.SI-ID 219631616

148.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Učbenik za pouk angleščine : 4. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [ilustracije Samo Jenčič ; fotografije Peter Kremžar, Dušan Vrščaj, Marko Feist]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 77 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za pouk angleščine v 4. razredu devetletne osnovne šole. - 3.500 izv.
ISBN 978-86-341-3075-1
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.111 NOVAK, M. Reach
COBISS.SI-ID 231336192

149.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars. Učbenik za pouk angleščine : 5. razred devetletne osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel ; [ilustracije Samo Jenčič ; fotografije Dejan Cvitkovič ... et al.]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 119 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. - 3.000 izv.
ISBN 978-86-341-3729-3
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.111 NOVAK, M. Reach. Učbenik
COBISS.SI-ID 237237760


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI.


150.
MEĐUNARODNI specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga jezika (2 ; 2008 ; Zadar, Hrvatska)
        Rano učenje hrvatskoga jezika 2 : konferencijski zbornik / Drugi međunarodni specijalizirani znanstveni skup, 13. - 14. studenog 2008. Zadar, Hrvatska = [Early learning of the Croatian language : conference proceeding / Second International Special Focus Symposium] ; [urednici Dunja Pavličević-Franić, Ante Bežen ; prijevod na egleski jezik Marija Adraka]. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2008. - 600 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izlečki ; Summaries
ISBN 978-953-7210-18-2
a) early learning - conference b) zgodnje učenje - konferenca c) jezikovni pouk d) hrvaščina e) jezikovna didaktika

811.163.42(082)
811.16 MEĐUNARODNI Rano
COBISS.SI-ID 40889442


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


151.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Mala slovnica slovenskega jezika : priročnik za šolo in vsakdanjo rabo / Mateja Gomboc ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-02-0086-4
a) Slovenian language b) grammar c) slovenščina d) gramatika

811.163.6'36(035)
811.163.6'36 GOMBOC, M. Mala slovnica
COBISS.SI-ID 248367872

152.
        MULTIMEDIJSKI didaktični pripomoček za učenje in poučevanje znakovnega jezika [Videoposnetek] / avtorji oz. zbiratelji besedišča skupina za razvoj znakovnega jezika ; kamera Gorazd Orešnik. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2009. - 1 DVD : barve, zvok

ISBN 978-961-91225-6-3
a) sign language b) teaching aid c) znakovni jezik d) učni pripomočki

811.163.6
DVD 811.163.6 MULTIMEDIJSKI didaktični
COBISS.SI-ID 248672512

153.
        SLOVENSKA narečja med sistemom in rabo / [urednica Vera Smole ; prevodi izvlečkov David Lemon in Marjeta Vrbinc]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - XII, 606 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Obdobja. Metode in zvrsti ; 26)

Uvodna beseda / Vera Smole: str. IX-XII. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki ; Abstracts
ISBN 978-961-237-332-0
a) Slovenian language b) dialect c) linguistics d) slovenščina e) dialekt f) lingvistika g) slovenska narečja

811.163.6(082)
811.163.6 SLOVENSKA narečja
COBISS.SI-ID 248378368


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


154.
DOXIADES, Apostolos K., 1953-
        Stric Petros in Goldbachova domneva / Apostolos Doxiadis ; prevedla Aleksandra Rekar ; spremno besedo napisal Janez Bernik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Euroadria). - 176 str. ; 20 cm

Prevedeno po: Uncle Petros and the Goldbach's conjecture; izv. v grš. - 1.000 izv. - Kaj hočemo in koliko smo za to pripravljeni žrtvovati? / Janez Bernik: str. 173-176
ISBN 978-961-241-335-4

821.14'06-311.2
821.14 DOXIADES, A. Stric Petros
COBISS.SI-ID 245393664


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


155.
COLFER, Eoin
        Artemis Fowl. Časovni paradoks / Eoin Colfer ; [prevedla Urša Vogrinc Javoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 354 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Artemis Fowl. The time paradox. - Potiskani spojni listi. - 1.300 izv. - O avtorju: str. [357]
ISBN 978-961-01-0905-1

821.111
821.111 COLFER, E. Artemis
COBISS.SI-ID 247693056

156.
ROTH, Philip, 1933-
        Slehernik / Philip Roth ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 127 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Everyman. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-241-386-6

821.111(73)
821.111(73) ROTH, P. Slehernik
COBISS.SI-ID 248392448


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


157.
MÜLLER, Herta
        Živalsko srce / Herta Müller ; prevod Slavo Šerc ; [spremna beseda Urška P. Černe]. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 165 str. ; 20 cm

Prevod dela: Herztier. - 1.200 izv. - Modras spomina: manjšinsko in poetično v prozi Herte Müller / Urška P. Černe: str. 145-165
ISBN 978-961-231-752-2 ISBN 978-961-231-269-5 !

821.112.2-311.2
821.112.2 MÜLLER, H. Živalsko
COBISS.SI-ID 247935232


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


158.
KMECL, Matjaž
        Josip Jurčič : pripovednik in dramatik / Matjaž Kmecl. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 141 str. ; 24 cm

200 izv. broš., 300 izv. trda vezava
ISBN 978-961-234-772-7 (broš.) ISBN 978-961-234-820-5 (trda vezava)
a) Jurčič, Josip (1844-1881) b) literature c) literatura d) slovenski pisatelji

821.163.6.09Jurčič J.
821.163.6.09 KMECL, M. Josip
COBISS.SI-ID 245344000

159.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        The little Sleepy Star / Frane Milčinski - Ježek ; illustrated by Gorazd Vahen ; [translated by Ksenija Leban]. - Ljubljana : Sanje, cop. 2009. - 43 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Prevod dela: Zvezdica Zaspanka. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6767-42-2

821.163.6
821.163.6 MILČINSKI, F. Little
COBISS.SI-ID 247716096

160.
MINATTI, Ivan
        Obraz : pesmi / Ivan Minatti ; oblikovanje Tomaž Kržišnik. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1972 (Žiri : Etiketa). - 10+10 str. ; 30 x 30 cm : ilustr.

821.163.6
II 821.163.6 MINATTI, I. Obraz
COBISS.SI-ID 683059

161.
PAVČEK, Tone
        Ana in Bučko : abecerimarija / Tone Pavček ; ilustriral Damijan Stepančič. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009. - 55 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

ISBN 978-961-6630-99-3
a) abeceda

821.163.6
821.163.6 PAVČEK, T. Ana
COBISS.SI-ID 248327168

162.
ROŽANC, Marjan
        Maša dvajsetega stoletja / Marjan Rožanc ; [izbor in predgovor Tomo Virk]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 187 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

"Če bi bil dober nogometaš, mi ne bi bilo treba napisati nobene literarne vrstice": prolegomena k Rožančevi športni beletristiki / Tomo Virk: str. 7-39
ISBN 978-961-242-254-7

821.163.6-4
821.163.6 ROŽANC, M. Maša
COBISS.SI-ID 248068352

163.
VEGRI, Saša
        Naročje kamenčkov / Saša Vegri ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida] ; ilustriral Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009. - 132 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-272-000-1
a) Vegri, Saša (1934-)

821.163.6
821.163.6 VEGRI, S. Naročje
COBISS.SI-ID 248499456


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


164.
CERAR, Irena, 1970-
        Pravljične poti v zgodovino : družinski izletniški vodnik / Irena Cerar ; [ilustratorke in ilustratorji Suzi Bricelj ... [et al.] ; zemljevidi Lojze Miklavčič]. - Ljubljana : Sidarta, 2009 ([Ljubljana] : Tiskarna Hren). - 256 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vodniki / Sidarta)

2.000 izv. - Bibliografija: str. 249-254
ISBN 978-961-6027-58-8
a) geography - Slovenia b) geografija - Slovenija c) planinski vodniki d) pravljice

913(497.4)(036)
913(497.4) CERAR, I. Pravljične
COBISS.SI-ID 248421632


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


165.
MALEC, Marko
        Stanko Bloudek in njegova letala / Marko Malec ; [risbe Sašo Krašovec, Andrej Kogovšek, Jan Balej]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 85 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-251-175-3
a) Bloudek, Stanko (1890-1959) b) letala c) zgodovinski pregledi d) biografije

929Bloudek S.
929 MALEC, M. Stanko Bloudek
COBISS.SI-ID 247846912


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO