COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


april 090 SPLOŠNO.


1.
KOCIJANČIČ, Gorazd
        Kaj je ... knjiga? : pogovori s Tinetom Hribarjem, Tomažem Šalamunom, Mladenom Dolarjem, Edvardom Kovačem, Jankom Kosom, Jankom Prunkom, Pavletom Rakom in Markom Uršičem / Gorazd Kocijančič ; [avtor fotografij Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009 (Littera picta ; Ljubljana). - 215 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka Novi pristopi)

500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6717-22-9
a) book - interview b) knjiga - intervju c) filozofija d) teologija e) psihoanaliza f) pesništvo g) literarna teorija h) zgodovinopisje i) potopis (literarna vrsta) j) kozmologija

082
02(047.53)
02 KOCIJANČIČ, G. Kaj je
COBISS.SI-ID 243420160


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
        ADOBE Photoshop CS 3 : uradni učbenik podjetja Adobe Systems / [avtorji Adobe Creative Team ; prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2008 ([Ljubljana] : Itagraf). - XII, 478 str. : ilustr. ; 21 cm + CD-ROM. - (Učilnica v knjigi)

Kazalo
ISBN 978-961-6361-89-7
a) software - textbook b) programska oprema - učbenik c) računalniški program Adobe Photoshop CS3 d) računalniška grafika

004.42(075)
004.92(075)
004.4 ADOBE photoshop CS3 cdr 004.4 ADOBE photoshop CS3
COBISS.SI-ID 237490176


1 FILOZOFIJA.


3.
        KRITIČNO mišljenje pri pouku psihologije / [avtorji Tanja Rupnik Vec ... et al.]. - 1 izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 360 str. : tabele ; 24 cm

400 izv. - O avtorjih: str. 356-360. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-741-3
a) psychology - teachers' guide b) psihologija - priročnik za učitelje c) krirično mišljenje d) argumentacija

159.955:165.021:37.091.3
159.955 KRITIČNO
COBISS.SI-ID 243091712


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


4.
KRIŽAJ, Romana, 1976-
        Značilnosti anksioznosti glede na učni uspeh, spol in starost učencev : diplomsko delo / Romana Križaj. - Ljubljana : [R. Križaj], 2009. - 97 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) anxiety b) fear c) mental stress d) pupil e) anksioznost f) strah g) duševni stres h) učenec

159.942-057.874(043.2)
Č II 159.9(043.2) KRIŽAJ, R. Značilnosti
COBISS.SI-ID 7782217


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


5.
PUNCH, Keith
        Introduction to research methods in education / Keith F. Punch. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2009. - XII, 380 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 361-374. - Kazalo
ISBN 1-84787-017-1 (hbk) ISBN 978-1-84787-017-9 (hbk) ISBN 1-84787-018-X (pbk) ISBN 978-1-84787-018-6 (pbk)
a) educational research b) qualitative research c) pedagoško raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje

31
31 PUNCH, K. Introduction
COBISS.SI-ID 7781961

6.
VALETIČ, Žiga
        Samomor : večplastni fenomen / Žiga Valetič. - 1. natis. - Ljubljana : Ozara Slovenija, 2009 ([Horjul] : Potens). - 304 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 300-304
ISBN 978-961-91883-5-4
a) suicide b) samomor c) evtanazija

314.1:343.614
616.89-008.441.44
616.89 VALETIČ, Ž. Samomor
COBISS.SI-ID 243742976


316 SOCIOLOGIJA.


7.
BERGKNAPP, Andreas
        Supervision und Organisation : zur Logik von Beratungssystemen / Andreas Bergknapp. - Wien : Facultas wuv Universitätsverlag, cop. 2009. - 316 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Superivision, Coaching und Organisationsberatung ; 1)

Bibliografija: str. [271]-316
ISBN 978-3-7089-0311-8
a) supervision b) supervizija c) refleksija d) intervencija

316.6
316.6 BERGKNAP, A. Supervision
COBISS.SI-ID 7786313

8.
BERNSTEIN, Basil B.
        Class, codes and control. Vol. 4, The structuring of pedagogic discourse / Basil Bernstein. - Digital printing. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 1990. - X, 235 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografije: str. 219-227. - Kazalo
ISBN 0-415-30286-2 (set) ISBN 0-415-30290-0 (hbk) ISBN 0-415-48860-5 (pbk) ISBN 978-0-415-30290-6 (hbk) ISBN 978-0-415-48860-0 (pbk)
a) educational sociology b) pedagogical theory c) pedagoška sociologija d) pedagoška teorija e) družbeni konstrukt f) pedagoški diskurz

316
316 BERNSTEIN, B. Class IV
COBISS.SI-ID 7781705

9.
COLLINS, Randall, 1941-
        Max Weber, kratek oris / Randall Collins. Sociologija in humanistika / Bryan S. Turner ; [prevedel Klemen Jurjec ; spremna beseda Sergej Flere]. - Maribor : Subkulturni azil, 2009 (Postojna : Čukgraf). - 148 str. ; 21 cm. - (Frontier ; 042)

Prevod dela: Max Weber - a skeleton key
ISBN 978-961-6620-09-3
a) ideology - capitalism b) sociology c) ideologija - kapitalizem d) sociologija

316
316 COLLINS, R. Max Weber
COBISS.SI-ID 62071297

10.
        PARTIZIPATION in einer hierarchischen Organisation : der Leitbildprozess bei der Polizei / Wolfgang-Ulrich Prigge und Rolf Sudek (Hg.). - Frankfurt am Main : Verlag für Polizeiwissenschaft, cop. 2007. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Schriftenreihe Polizei & Wissenschaft)

Bibliografija: str. 159-166 in na dnu str.
ISBN 978-3-86676-009-7 ISBN 3-86676-009-4
a) participation b) cooperation c) police d) social service e) soodločanje f) sodelovanje g) policija h) sociana služba

316.6
316.6 PARTIZIPATION in einer
COBISS.SI-ID 7786825

11.
SCHWABE, Mathias
        Methoden der Hilfeplanung : Zielentwicklung, Moderation und Aushandlung / Mathias Schwabe. - 2. Aufl. - Frankfurt/ Main : IGfH-Eigenverlag, cop. 2008. - 428 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - (Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen ; 44)

Bibliografija: str. 420-428. - Kazalo
ISBN 978-3-925146-59-6 ISBN 3-925146-59-8
a) social work b) social service c) socialno delo d) socialna služba e) pomoč uporabnikom f) metode dela

316.6
316.6 SCHWABE, M. Methoden
COBISS.SI-ID 7786569


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


12.
ŠEDIVY Movrin, Simona
        Spremembe v vlogi moškega v sodobnem času : diplomsko delo / Simona Šedivy Movrin. - Ljubljana : [S. Šedivy Movrin], 2009. - 79 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 72-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) male b) father-child relation c) family d) moški e) odnos med očetom in otrokom f) družina g) očetovstvo h) vloga moškega i) partnerstvo

316.364.2-005.1(043.2)
Č II 3(043.2) ŠEDIVY MOVRIN, S. Spremembe
COBISS.SI-ID 7786057


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


13.
MILJANČIČ, Kristina
        Strah pred smrtjo pri adolescentih z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Kristina Miljančič. - Ljubljana : [K. Miljančič], 2008. - VI, 78 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) death b) anxiety c) mental handicap d) adolescence e) smrt f) anksioznost g) mentalna prizadetost h) adolescenca

364.624.6:612.67(043.2)
Č II 36(043.2) MILJANČIČ, K. Strah
COBISS.SI-ID 7790665


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


14.
        IZOBRAŽEVANJE potrošnikov : pogled v Dolcetin kotiček za učitelje : zamisli za vključevanje izobraževanja potrošnikov v učne vsebine / Suzana Sedmak ... [et al.]. - Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2008. - 32 str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. naslov
ISBN 978-92-79-10101-4
a) consumer education - teachers' guide b) vzgoja uporabnikov - priročnik za učitelje c) potrošniki d) izobraževanje e) Dolceta

37.016:366.5
64
II 64 IZOBRAŽEVANJE
COBISS.SI-ID 3043799

15.
        IZZIV za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih : strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 -2019, sprejeta na 22. seji MS MOL, 24. novembra 2008 / [avtorji in sodelavci Mojca Kovač Šebart ... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 2009. - [72] str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. [55]-[62]
a) quality of education b) aims of education c) leisure d) kvaliteta izobraževanja e) vzgojni cilji f) prosti čas g) Mestna občina Ljubljana h) MOL

37.01
Č II 37.01 IZZIV za povečanje
COBISS.SI-ID 7787081

16.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2009 (2009 ; Kranjska Gora)
        (Zbornik) / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009 ; [organizatorji] ARNES - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ... [et al.] ; [uredile Mojca Orel ... [et al.] ; prevod Fergus Soucek-Smith in Viljenka Šavli]. - Ljubljana : Arnes, 2009. - 200 str. ; 23 cm

700 izv. - Na ov. tudi ime sestanka v angl.: International Conference Enabling Education and Research with ICT, Kranjska Gora, 15th - 18th April 2009. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Zbornik povzetkov je izsel v kompletu s CD-ROMom, ki vsebuje tudi polna besedila prispevkov in povzetkov v slov. in angl.
ISBN 978-961-6321-05-1
a) educational technology - conference b) izobraževalna tehnologija - konferenca c) komunikacijska tehnologija d) informacijski sistemi e) internet f) zborniki

37:004(082)
37.091.64:004(082)
004:37.091.3(082)
37 MEDNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 244663552

17.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2009 (2009 ; Kranjska Gora)
        [Zbornik] [Elektronski vir] / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15. - 18. april 2009 = International Conference Enabling Education and Research with ICT, 15th-18th April 2009 ; [organizatorji] Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - Arnes ... [et al.] ; [uredile Mojca Orel ... [et al.] ; prevod Fergus Souček-Smith in Viljenka Šavli]. - Ljubljana : Arnes, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Prispevki v slov. ali angl. - CD-ROM izšel v kompletu s knjigo povzetkov. - 700 izv.
ISBN 978-961-6321-05-1
a) educational technology - conference b) izobraževalna tehnologija - konferenca c) komunikacijska tehnologija d) internet e) informacijski sistemi

37:004(063)
cdr 37 MEDNARODNA 2009 Zbornik
COBISS.SI-ID 7791433

18.
MEDNARODNA znanstvena konferenca Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja (2009 ; Žalec)
        Zbornik prispevkov / Mednarodna znanstvena konferenca Spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja, Žalec, 3. in 4. april 2009 ; [uredila Andreja Hočevar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009. - 426 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu str. - Povzetki v slov. in angl. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-961-91792-3-9
a) educational reform b) curriculum development c) reforma vzgoje in izobraževanja d) izpopolnitev kurikuluma

37.01(063)(082)
Č II 37.01 MEDNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 244952064


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


19.
NOVAK, Leonida, 1976-
        Stališča razrednih učiteljev o verbalni komunikaciji v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Leonida Novak. - Ljubljana : [L. Novak], 2009. - 217 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 176-183. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) communication - verbal communication b) attitude c) primary school d) komunikacija - verbalna komunikacija e) stališče f) osnovna šola g) pedagoški govor h) odnosni govor

37.015.3(043.2)
II 37.015.3 NOVAK, L. Stališča Č II 37.015.3 NOVAK, L. Stališča
COBISS.SI-ID 7778633

20.
ŠTURM, Aleksandra, 24.02.1974
        Primerjava nekaterih vidikov samopodobe med dijaki srednje poklicne šole in dijaki srednje strokovne šole : diplomsko delo / Aleksandra Šturm. - Ljubljana : [A. Šturm], 2009. - XII, 74 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) self-concept b) adolescence c) secondary school d) pojmovanje samega sebe e) adolescenca f) srednja šola

37.015.3-057.87(043.2)
Č II 37(043.2) ŠTURM, A. Primerjava
COBISS.SI-ID 7788873


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


21.
        DIDAKTIKA ocenjevanja znanja : vodenje procesa ocenjevanja za spodbujanje razvoja učenja : zbornik 2. mednarodnega posveta v Celju, marec 2008 / [avtorji Natalija Komljanc ... [et al.] ; prevodi Laura Cuder Turk, Tom Majer ; ilustracije Darko Marković]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek v angl. in slov. pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-234-754-3
a) marking b) assessment c) achievement d) ocenjevanje e) vrednotenje f) uspešnost g) preverjanje znanja

371.26
371.26 DIDAKTIKA ocenjevanja
COBISS.SI-ID 243635456


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


22.
HROVAT, Mira
        Otroci spoznavajo pridelavo hrane na bližnjih kmetijah in v vrtcu : diplomska naloga / Mira Horvat. - Ljubljana : [M. Horvat], 2009. - 98 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) food c) concept formation d) predšolski otrok e) hrana f) oblikovanje pojma g) pridelava hrane h) otrokove ideje

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) HROVAT, M. Otroci
COBISS.SI-ID 7781449

23.
MUNIH, Ina
        Komunikacija med vrtcem in družino po kurikularni prenovi : diplomska naloga / Ina Munih. - Ljubljana : [I. Munih], 2009. - 65, VI str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-65. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) parent-school relation b) pre-school education c) curriculum d) odnos med starši in šolo e) predšolska vzgoja f) kurikulum

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) MUNIH, I. Komunikacija
COBISS.SI-ID 7777609

24.
ŠVIGELJ, Alenka
        Izdelovanje malih ritmičnih inštrumentov v vrtcu : diplomska naloga / Alenka Švigelj. - Ljubljana : [A. Švigelj], 2009. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) musical instrument c) project method d) predšolski otrok e) glasbilo f) projektna metoda

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠVIGELJ, A. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 7777353

25.
VODNJOV, Marjeta
        Obdelava odpadnih gradiv v vrtcu : diplomska naloga / Marjeta Vodnjov. - Ljubljana : [M. Vodnjov], 2009. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 57-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) creativity c) project method d) predšolski otrok e) ustvarjalnost f) projektna metoda g) odpadni materiali h) izdelki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) VODNJOV, M. Obdelava
COBISS.SI-ID 7777097


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


26.
KOS, Nika
        Povezanost organiziranega aktivnega odmora s pozornostjo učencev : diplomsko delo / Nika Kos. - Ljubljana : [N. Kos], 2009. - 47 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) recreation b) attention c) primary school d) rekreacija e) pozornost f) osnovna šola g) aktivni odmor

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) KOS, N. Povezanost
COBISS.SI-ID 7790921


5 NARAVOSLOVNE VEDE


27.
DRAKSLER, Jana
        Skrivnosti števil in oblik 8. Delovni zvezek za matematiko v 8. razredu osnovne šole / Jana Draksler, Marjana Robič, Jože Berk ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 2 zv. (167 str.) : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-209-389-1
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51 DRAKSLER, J. Skrivnosti 8
COBISS.SI-ID 231039488


51 MATEMATIKA.


28.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 7. Delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 2. izd, 2. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. (135 str.) : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-547-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 7
COBISS.SI-ID 237316864

29.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 7. Učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar ; stripi Vasja Kožuh (ideja, besedilo), Iztok Sitar (risba) ; fotografije Vasja Kožuh, fotodokumentacija Dela, arhiv založbe Rokus Klett]. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 195 str. : ilustr. ; 30 cm

Prenovljena izd. - 3.000 izv.
- - Skrivnosti števil in oblik 7. Rešitve učbenika za 7. razred osnovne šole. - 31 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-209-649-6
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 7
COBISS.SI-ID 237316352

30.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 8. Učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar ; stripi Vasja Kožuh (ideja, besedilo), Iztok Sitar (risba) ; fotografije Miha Maček, fotodokumentacija Dela, arhiv založbe Rokus]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na hrbtu nasl. str.: Učbenik za 8. razred osnovne šole. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv.
- - Skrivnosti števil in oblik 8. Rešitve učbenika za 8. razred osnovne šole. - 32 str.
ISBN 978-961-209-390-7
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 8
COBISS.SI-ID 240147456

31.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 9. Delovni zvezek za matematiko v 9. razredu osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

4.000 izv.
Vsebina:
Del 1. - 83 str.
Del 2 / [fotografije Miha Maček]. - Str. 91-177
ISBN 978-961-209-479-9
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 9
COBISS.SI-ID 239357184

32.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 9. Učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar ; stripi Vasja Kožuh (ideja, besedilo), Iztok Sitar (risba) ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 205 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
- - Skrivnosti števil in oblik 9. Rešitve učbenika za matematiko v 9. razredu osnovne šole. - 17 str. ; 29 cm
ISBN 978-961-209-480-5
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 9
COBISS.SI-ID 237315328

33.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 7. Zbirka nalog za 7. razred osnovne šole / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. (182; 251 str.) : ilustr. ; 21 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-209-366-2 (zv. 1) ISBN 978-961-209-372-3 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
51(075.2) KONČAN TANJA Skrivnosti 7 51(075.2) KONČAN, T. Skrivnosti 7
COBISS.SI-ID 237316096

34.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 8. Zbirka nalog za 8. razred devetletne osnovne šole / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 2 zv. (215; 246 str.) : ilustr. ; 21 x 22 cm

5.000 izv.
ISBN 961-209-407-1 (zv. 1) ISBN 961-209-381-4 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
51(075.2) KONČAN, T. Skrivnosti 8
COBISS.SI-ID 214718976

35.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 9. Zbirka nalog za 9. razred devetletne osnovne šole / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 2 zv. (233; 185 str.) : ilustr. ; 21 x 22 cm

8.000 izv.
ISBN 961-209-510-8 (zv. 1) ISBN 961-209-509-4 (zv. 2) ISBN 961-209-407-1 ! ISBN 961-209-508-6 (komplet)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
51(075.2) KONČAN, T. Skrivnosti 9
COBISS.SI-ID 220550912

36.
STEWART, Ian, 1945-
        Taming the infinite : the story of mathematics / Ian Stewart. - London : Quercus, cop. 2008. - 287 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 279-280. - Kazalo
ISBN 978-1-84724-181-8 (hbk) ISBN 978-1-84724-017-0 (pbk)
a) mathematics b) logic c) number d) matematika e) logika f) število

510(091)
II 510 STEWART, I. Taming
COBISS.SI-ID 30120709


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


37.
KATALINIČ, Dane
        Priročnik za nabiranje in prepariranje rastlin / Dane Katalinič ; [risbe so povzete po knjigi Mala flora Slovenije]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2009. - 36 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 36
ISBN 978-961-249-055-3
a) botany b) botanika c) določanje rastlin d) herbariziranje

58.082.5(035)
58 KATALINIČ, D. Priročnik
COBISS.SI-ID 62133249


61 MEDICINA.


38.
        The 2007 ESPAD Report : substance use among students in 35 European countries / Björn Hibell ... [et al.]. - Stockholm : The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), 2009. - 382 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

ISBN 978-91-7278-219-8
a) Substance abuse b) Students c) Europe d) študenti e) droge f) alkohol

613.8
II 61 ESPAD
COBISS.SI-ID 3140709

39.
REICH, Günther
        Motnje hranjenja : ponovno odkrivanje zdrave prehrane / Günther Reich, Silke Kröger ; [prevedla Nada Jurič]. - 1. izd. - Ptujska Gora : In obs medicus, 2009. - 143 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Essstörung - gesunde Ernährung wiederentdecken. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6513-22-7
a) metabolism disorder b) anorexia c) motnje metabolizma d) anoreksija e) motnje hranjenja f) zdrava prehrana

613.24/.25(035)
616.89-008.441.12
616.89 REICH, G. Motnje
COBISS.SI-ID 62151425


61(043.2) MEDICINA.


40.
BRELIH Humar, Jana
        Samopodoba mladostnikov in mlajših odraslih po poškodbi glave : diplomsko delo / Jana Brelih Humar. - Ljubljana : [J. Brelih Humar], 2009. - XII, 65 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) brain injury b) self-concept c) adult d) možganska poškodba e) pojmovanje samega sebe f) odrasli

616.7(043.2)
Č II 61(043.2) BRELIH HUMAR, J. Samopodoba
COBISS.SI-ID 7788105

41.
OZMEC, Janja, 1983-
        Analiza zdravstveno statističnih podatkov logopedske dejavnosti v logopedskih ambulantah na Centru za sluh in govor Maribor : diplomsko delo / Janja Ozmec. - Ljubljana : [J. Ozmec], 2009. - XI, 140 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 139-140. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) speech defect b) speech therapy c) govorna motnja d) ortofonija e) logopedske obravnave

616.89-008.434(043.2)
Č II 61(043.2) OZMEC, J. Analiza
COBISS.SI-ID 7788617


64 GOSPODINJSTVO.


42.
HRIBAR Kojc, Simona
        Gospodinjstvo 5. Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole / Simona Hribar Kojc ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Polona Lovšin ; slikovno gradivo Simona Hribar Kojc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0731-6
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

64(075.2)
II 64(043.2) HRIBAR KOJC, S. Gospodinjstvo 5
COBISS.SI-ID 244386560

43.
KOCH, Verena, 1947-
        Gospodinjstvo 6. Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole / Verena Koch, Tjaša Hitti, Simona Hribar Kojc ; [ilustratorki Mojca Lampe Kajtna, Polona Lovšin ; slikovno gradivo Tjaša Hitti ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0732-3
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

64(075.2)
II 64(043.2) KOCH, V. Gospodinjstvo 6
COBISS.SI-ID 244387072


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


44.
BAJC, Suzana
        Vitalizem v kiparstvu : diplomsko delo / Suzana Bajc. - Ljubljana : [S. Bajc], 2009. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) vitalizem d) naravni materiali e) kiparski prostor

730(043.2)
Č II 73/74(043.2) BAJC, S. Vitalizem
COBISS.SI-ID 7788361


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


45.
PRITCHARD, Paul, 1967-
        Nevarna igra : plezalčeva odiseja od Llanberisa do velikih sten / Paul Pritchard ; predgovor John Middendorf ; ilustracije Andy Parkin ; fprevod Mire Steinbuch ; fotografije arhiv Paula Pritcharda ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 192 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Deep play. - 1.000 izv. - Predgovor / John Middendorf: str. 7-10
ISBN 978-961-6027-54-0
a) Pritchard, Paul (1967-) b) alpinizem c) plezalni vzponi

796.5
796.52(410):929Pritchard P.
796.5 PRITCHARD, P. Nevarna igra
COBISS.SI-ID 244062464


8


46.
CUKIJATI, Ana
        Spodbude literarnega ustvarjanja Pavline Pajk : diplomsko delo / Ana Cukijati. - Koper : [A. Cukijati], 2009. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije Koper, Slovenistika
a) literature b) miljejska teorija c) literarni vplivi d) solkanska čitalnica e) ženska literatura f) ženske avtorice

821.163.6.09"18":929Pajk P.(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) CUKIJATI, A. Spodbude
COBISS.SI-ID 13793074


81 JEZIKOSLOVJE


47.
BERNSTEIN, Basil B.
        Class, codes and control. Vol. 1, Theoretical studies towards a sociology of language / Basil Bernstein. - Digital printing. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 2003. - XIV, 266 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografije na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-415-302862 ! (Set) ISBN 0-415-30287-0 (hbk) ISBN 0-415-48856-7 (pbk) ISBN 978-0-415-30287-6 (hbk) ISBN 978-0-415-48856-3 (pbk)
a) socialization b) sociolinguistics c) educational sociology d) socializacija e) sociolingvistika f) pedagoška sociologija g) sociologija h) sociolingvistika i) vzgoja in izobraževanje

81'27:37
81 BERNSTEIN, B. Class, codes
COBISS.SI-ID 7776073


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


48.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Vžigalnik / H. C. Andersen ; [ilustriral] Kostja Gatnik ; [prevedel Rudolf Kresal]. - 3. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

Izv. stv. nasl.: Fyrtojet. - Potiskani spojni listi. - 3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0962-4

821.113
II 821.113 ANDERSEN, H. C. Vžigalnik
COBISS.SI-ID 244034048


821.11


49.
PETTERSON, Per
        Konje krast / Per Petterson ; prevedla [in spremno besedo napisala] Marija Zlatnar Moe. - Maribor : Litera, 2008 (Maribor : Dravska tiskarna). - 209 str. ; 20 str. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Ut og stjale hester. - 500 izv. - Samo odločamo, kdaj boli/Marija Zlatnar Moe: str. 203-209
ISBN 978-961-6604-80-2

821.113.5-31
821.113 PETTERSON, P. Konje
COBISS.SI-ID 62097409


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


50.
COLFER, Eoin
        Artemis Fowl. Izgubljena kolonija / Eoin Colfer ; [prevedla Urša Vogrinc Javoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 347 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Artemis Fowl and the lost colony. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0086-7

821.111-312.9
821.111 COLFER, E. Artemis
COBISS.SI-ID 241778432


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


51.
FLISAR, Evald
        Opazovalec : roman / Evald flisar ; [spremna beseda Lucija Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 (Ljubljana : Delo). - 460 str. ; 21 cm

1.100 izv. - Metafizični triler s srečnim koncem / Lucija Stepančič: str. 445-460
ISBN 978-961-231-668-6

821.163.6
821.163.6 FLISAR, E. Opazovalec
COBISS.SI-ID 244723456

52.
GOLIA, Pavel
        Gospod Baroda in druge ljudske pesmi / Pavel Golia ; ilustrirala Kristina Krhin ; [spremni besedi Igor Saksida, Tone Pavček]. - Trebnje : Knjižnica Pavla Golie, 2009. - 130 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - Svet veselja in prevar / Igor Saksida: str. 3-8. - Vitez verza, vesti in vina - Pavel Golia / Tone Pavček: str. 122-128
ISBN 978-961-91943-2-4
a) Golia, Pavel (1887-1959) b) slovenska književnost c) slovenska poezija d) slovenske ljudske pesmi e) slovenski pesniki

821.163.6-93-1
821.163.6.09Golia P.
821.163.6 GOLIA, P. Gospod
COBISS.SI-ID 244731392

53.
        GRADIM svet iz besed : zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2008/09 / [avtorji zgodb Tinkara Anžur ... [et al.] ; uvodno besedilo Renata Odlazek ; spremno besedilo Mateja Pezdirc Bartol, Milena Mileva Blažić ; ilustracije Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - 72 str. : ilustr. ; 19 cm

3.700 izv.
ISBN 978-961-209-983-1
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) literarni natečaji d) osnovne šole

821.163.6-93-32(082)
821.163.6-93 GRADIM
COBISS.SI-ID 244460800

54.
KOVIČ, Kajetan
        Zmaj Direndaj / napisal Kajetan Kovič ; naslikala Jelka Reichman. - 3. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

Ilustr. na spojnih listih. - 3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0964-8

821.163.6-93-34
II 821.163.6 KOVIČ, K. Zmaj Direndaj
COBISS.SI-ID 244088320

55.
PREGL, Slavko
        Geniji brez hlač / Slavko Pregl ; [ilustracije Gašper Rus]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2009. - 240 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-261-081-4

821.163.6
821.163.6 PREGL, S. Geniji brez hlač
COBISS.SI-ID 244052480

56.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Popravljalnica igrač / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Mojca Cerjak. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - [27] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0963-1

821.163.6-93-32
II 821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC Popravljalnica
COBISS.SI-ID 243959040

57.
ŠTEFAN, Anja
        Iščemo hišico / Anja Štefan ; ilustrirala Ančka Gošnik Godec. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - [33] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

Ilustr. na spojnih listih. - 3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0967-9

821.163.6-93-1
II 821.163.6 ŠTEFAN, A. Iščemo hišico
COBISS.SI-ID 243956480

58.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Pink / Janja Vidmar ; [ilustracije Urh Sobočan]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Roman Pink Janje Vidmar / Dragica Haramija: str. 138-139
ISBN 978-961-261-069-2

821.163.6-93-32
821.163.6 VIDMAR, J. Pink
COBISS.SI-ID 243156224

59.
VITEZ, Grigor
        Zrcalce / Grigor Vitez ; ilustriral Marjan Manček ; [prevedel Jože Šmit]. - 4. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - [16] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

Prevod dela: Ogledalce. - 3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0961-7

821.163
II 821.163 VITEZ, G. Zrcalce
COBISS.SI-ID 244163840


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


60.
PEZDIRC, Tina, 1985-
        Mladinski pisatelj Engelbert Gangl : diplomsko delo / Tina Pezdirc. - Ljubljana : [T. pezdirc], 2009. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 57-58. - Izvleček. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) Gangl, Engelbert (1873-1950) b) children's and youth literature c) mladinska književnost

821.163.6.09-93(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) PEZDIRC, T. Mladinski
COBISS.SI-ID 7775049


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


61.
KOZINC, Željko
        Moje najljubše poti : Lep dan kliče - 10 let / Željko Kozinc ; [fotografije Željko Kozinc, Andrej Kozinc, Marjan Smrke]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 463 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Kazalo
- - Moje najljubše poti [Kartografsko gradivo] : avtokarta Slovenije z označenimi izleti / zasnova, oblikovanje in redakcija Branko Rojc, Jani Demšar in Brane Mihelič ; kartografska izvedba Jani Demšar in Brane Mihelič ; relief Lojze Miklavčič. - Dopolnjena izd. - 1:270.000. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2009 (Ljubljana : Schwarz). - 1 zvd : barve ; 99 x 68 cm, zložen na 13 x 23 cm
ISBN 978-961-241-316-3 (knjiga) ISBN 978-961-6408-11-0 (zemljevid)
a) open air activities - Slovenia b) dejavnosti na prostem - Slovenija c) planinski vodniki d) turistični vodniki e) izleti f) Slovenija

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
796.5 KOZINC, Ž. Moje
COBISS.SI-ID 244393472


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


62.
        VILKO Mazi / [urednik] Bogo Jakopič. - Ljubljana : Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 224-225
ISBN 978-961-90668-2-9
a) Mazi, Vilko (1888-1986) b) logopedija

929Mazi V.
376-056.264(497.4):929Mazi V.
376.1-056.263 VILKO MAZI
COBISS.SI-ID 233249280


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


63.
OTIČ, Marta
        Zgodovina 8 : svet skozi čas. Delovni zvezek za zgodovino v osmem razredu osnovne šole / Marta Otič, Metka Sevčnikar Krasnik ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0836-8
a) history - exercise b) primary education c) zgodovina - vaja d) osnovnošolski pouk e) novi vek

94(075.2)
II 94(075.2) OTIČ, M. Zgodovina 8
COBISS.SI-ID 244195840


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO