COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


oktober 080 SPLOŠNO.


1.
        KVALITATIVNI pristup u društvenim znanostima / urednice Nivex Koller-Trbović i Antonija Žižak ; [s engleskog i slovenskog prevela Ivana Jeđud]. - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2008. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Znansveni niz ; knj. 20)

300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-953-6418-60-2
a) social research b) qualitative research c) socialno raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje e) socialnopedagoško raziskovanje

001.891:303
001 KVALITATIVNI pristup
COBISS.SI-ID 7577673

2.
OKASHA, Samir
        Filozofija znanosti : zelo kratek uvod / Samir Okasha ; [prevedel Andrej Adam]. - V Ljubljani : Krtina, 2008 ([Hrastnik] : Sinet). - 162 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 7)

Prevod dela: Philosophy of science. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - 800 izv. - Bibliografija: str. 153-155. - Kazalo
ISBN 978-961-260-008-2
a) sciences b) philosophy c) vede d) filozofija e) filozofija znanosti

001:1
001 OKASHA, S. Filozofija
COBISS.SI-ID 240478464


0(043.2) SPLOŠNO.


3.
GANTAR, Anja, 1984-
        Težave na področju branja pri slovenskih otrocih z vidika teorije dvojnega deficita : diplomsko delo / Anja Gantar. - Ljubljana : [A. Gantar], 2008. - 110 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) dyslexia b) reading c) disleksija d) branje e) fonološko zavedanje f) dvojni deficit g) hitro poimenovanje

028.5-376(043.2)
Č II 02(043.2) GANTAR, A. Težave
COBISS.SI-ID 7585609


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
PUPPIS, Sašo [Tisoč in en]
        1001 bit : zbirka vaj iz informatike / Sašo Puppis ; [ilustracije Tomaž Plečko, Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Horjul] : Potens). - 123 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 123
ISBN 978-961-241-285-2
a) information science - exercise b) secondary education c) informatika - vaja d) srednješolski pouk

004(075.3)(076.2)
004 PUPPIS, S. 1001 bit cdr 004 PUPPIS, S. 1001 bit
COBISS.SI-ID 240733952

5.
VINTAR, Špela
        Terminologija : terminološka veda in računalniško podprta terminografija / Špela Vintar. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za prevajalstvo, 2008. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

Bibliografija: str. 127-130. - Kazalo
ISBN 978-961-237-245-3
a) linguistics b) terminologija c) lingvistika d) korpusna lingvistika e) terminografija f) računalniško jezikoslovje

004
004 VINTAR, Š. Terminologija
COBISS.SI-ID 239732736


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6.
BLAŽIČ, Alojz, 1983-
        Joomla! kot spletni izobraževalni sistem : diplomsko delo / Blažič Alojz. - Ljubljana : [A. Blažič], 2008. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) computer science b) računalništvo c) svetovni splet d) Jppmla! e) moodle

004.7(043.2)
Č II 004(043.2) BLAŽIČ, A. Joomla!
COBISS.SI-ID 7574345

7.
FROLOV, Inka, 1981-
        Uporabnost in dostopnost spletnih strani : diplomsko delo / Inka Frolov. - Ljubljana : [I. Frolov], 2008. - 153 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-R)

Bibliografija: str. 132-138. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) spletne strani d) uporabnost e) dostopnost f) W3C

004.774(043.2)
Č II 004(043.2) FROLOV, I. Uporabnost
COBISS.SI-ID 7551817

8.
LUŠIN, Lojzka, 1982-
        Principi in strategije uporabe programske opreme v izobraževanju : diplomsko delo / Lojzka Lušin. - Ljubljana : [L. Lušin], 2008. - XIV, 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) educational software b) multimedia method c) didaktična programska oprema d) multimedijska metoda

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) LUŠIN, L. Principi
COBISS.SI-ID 7573577

9.
MERHAR, Urška, 1982-
        CiciCAD v devetletni osnovni šoli : diplomsko delo / Urška Merhar. - Ljubljana : [U. Merhar], 2008. - VIII, 74 str., VIII : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
- - CiciCAD v 9-letni osnovni šoli [Elektronski vir] / Urška Merhar ; 1 optični disk (CD-ROM). - 1 CD-ROM ; 12 cm
a) engineering b) curriculum c) primary school d) tehnika e) kurikulum f) osnovna šola g) CiciCAD h) konstruiranje

004.43:373.34(043.2)
Č II 004(043.2) MERHAR, U. CiciCAD
COBISS.SI-ID 7549001

10.
ŠTEFANČIČ, Mateja, 1982-
        Elektronski portfelj v izobraževanju : diplomsko delo / Mateja Štefančič. - Ljubljana : [M. Štefančič], 2008. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) didactic use of computer b) educational software c) didaktična uporaba računalnika d) didaktična programska oprema e) portfelj f) Google orodja g) blogi

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) ŠTEFANČIČ, M. Elektronski
COBISS.SI-ID 7573321

11.
ZAPUŠEK, Matej, 1983-
        Računalniški videotečaji : diplomsko delo / Matej Zapušek. - Ljubljana : [M. Zapušek], 2008. - 61 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) teaching aid c) računalništvo d) učni pripomočki e) e-učenje f) videotečaji

004:371.3(043.2)
Č II 004(043.2) ZAPUŠEK, M. Računalniški
COBISS.SI-ID 7548233


159.9 PSIHOLOGIJA.


12.
KNIGHT, Elizabeth Brestan
        A guide to teaching developmental psychology / Elizabeth Brestan Knight and Ember L. Lee. - Chichester ; Malden : Wiley-Blackwell, cop. 2008. - IX, 266 str. ; 24 cm. - (Teaching psychological science ; 4)

Bibliografija: str. 223-250. - Kazali
ISBN 978-1-4051-5780-3 (hbk) ISBN 1-4051-5780-1 (hbk) ISBN 978-1-4051-5781-0 (pbk) ISBN 1-4051-5781-X (pbk)
a) Developmental psychology - Study and teaching

159.922.7(035)
159.922.7 KNIGHT, E. Guide
COBISS.SI-ID 7589705

13.
SMRTNIK Vitulić, Helena
        Razvoj strukture osebnosti pri mladostnikih in njena vloga pri napovedi učnih dosežkov : doktorska disertacija / Helena Smrtnik Vitulić. - Ljubljana : [H. Smrtnik Vitulić], 2008. - 223 f. : tabele ; 30 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: f. 206-215. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
a) adolescent b) personality c) achievement gain d) adolescent e) osebnost f) šolska uspešnost g) Vprašalnik individualnih razlik med otroki / mladostniki VIRO h) Vprašalnik za merjenje strukture osebnosti po modelu "velikih pet" BFQ

159.922.7(043.3)
Č II 159.922.7 SMRTNIK, H. Razvoj
COBISS.SI-ID 240729856

14.
        UNDERSTANDING mother-adolescent conflict discussions : concurrent and across-time prediction from youths' dispositions and parenting / Nancy Eisenberg ... [et al.] ; with commentary by Judith G. Smetana and Nancy Darling. - Boston [etc.] : Wiley-Blackwell, 2008. - VIII, 180 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development ; 2008, 2)

Bibliografija: str. 148-160 in na koncu dveh prispevkov
a) adolescence b) mother-child relation c) conflict d) adolescenca e) odnos med materjo in otrokom f) konflikt

159.922.7
159.922.7 UNDERSTANDING mother
COBISS.SI-ID 7573065


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


15.
HOSTINGER, Ines, 1984-
        Analiza vedenja otrok v vrtcu in šoli v perspektivi teorije psihoseksualnega razvoja Sigmunda Freuda : diplomsko delo / Ines Hostinger. - Ljubljana : [I. Hostinger], 2008. - 91 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) developmental psychology b) psychoanalysis c) sexual development d) razvojna psihologija e) psihoanaliza f) spolni razvoj

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) HOSTINGER, I. Analiza
COBISS.SI-ID 7563337


17 ETIKA.


16.
PERKO, Andrej, 1953-
        Družina na križpotju : sodoben pristop k urejanju ljudi v stiski / Andrej Perko. - Ljubljana : Umco : Zavod Mitikas, 2008. - 350 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Bibliografija: str. 340-348
ISBN 978-961-6445-87-0 (Umco)
a) personality development b) family c) alcoholism d) osebnostni razvoj e) družina f) alkoholizem

173
173 PERKO, A. Družina
COBISS.SI-ID 239945728


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


17.
FERLIN, Lucija
        Dojemanje medkulturnega dialoga med mladimi v različnih državah Evropske unije : diplomsko delo / Lucija Ferlin. - Ljubljana : [L. Ferlin], 2008. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) intercultural education c) prejudice d) mladina e) interkulturna vzgoja f) predsodek

316.7(043.2)
Č II 3(043.2) FERLIN, L. Dojemanje
COBISS.SI-ID 7552585

18.
ISKRA, Maja, 1984-
        Materinska in zaposlitvena vloga ženske skozi zgodovino : diplomsko delo / Maja Iskra. - Ljubljana : [M. Iskra], 2008. - 76 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mother b) occupation c) employment d) mati e) poklic f) zaposlitev g) materinstvo h) reprodukcija i) ideologija

316.346.2-055.2(091)(043.2)
Č II 3(043.2) ISKRA, M. Materinska
COBISS.SI-ID 7571529


32 POLITIKA.


19.
FILMER, Robert
        Patriarcha : obramba naravne oblasti kraljev pred nenaravno svobodo ljudstva s teološkimi, racionalnimi, zgodovinskimi in pravnimi argumenti / Robert Filmer ; [prevod Zdenka Erbežnik ; spremna beseda Luka Omladič]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 103 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Patriarcha
ISBN 978-961-260-005-1
a) politics b) politika c) vladar d) ljudstvo e) absolutizem f) svoboda g) racionalizem h) politična filozofija i) teologija

321.61
32 FILMER, R. Patriarcha
COBISS.SI-ID 239611648


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


20.
BENEDIK, Mateja, 1980-
        Spreminjanje želja otrok pri nakupih : diplomsko delo / Mateja Benedik. - Ljubljana : [M. Benedik], 2008. - IV, 99 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) consumer education b) consumption c) advertising d) vzgoja uporabnikov e) potrošnja f) oglaševanje

366-053.2(043.2)
Č II 36(043.2) BENEDIK, M. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 7588681


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
ANNIVERSARY International Forum - the Right to Education and Future Perspectivec (80 ; 2008 ; Ankara)
        Right to education : policies and perspectives / [80th Anniversary International Forum - the Right to Education and Future Perspectives, Ankara, 28 and 30 January 2008 ; edited by Emin Karip]. - Ankara : Turkish Education Association, cop. 2008. - VII, 196 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-9944-5128-5-5
a) right to education - conference b) access to education c) educational policy d) pravica do izobraževanja - konferenca e) dostopnost izobraževanja f) politika vzgoje in izobraževanja

37.01(082)
37.01 ANNIVERSARY Right
COBISS.SI-ID 7583561

22.
        FOUNDATIONS of educational thought / edited by Eugene F. Provenzo. - London [etc.] : SAGE, cop. 2008. - 4 zv. : ilustr. ; 24 cm. - (SAGE library of educational thoughts and practice)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
Vsebina:
Vol. 1: Class/early modern (antiquity to 1945). - XXI, 376 str.
Vol. 2: Modern (1932-1979). - VI, 395 str.
Vol. 3: Postmodern educational thought (1979-1991). - VI, 344 str.
Vol. 4: Postmodern educational thought (1991 to present). - VI, 436 str.
ISBN 978-1-4129-4586-8 (set) ISBN 1-4129-4586-0 (hbk)
a) philosophy of education b) educational theory c) pedagogical theory d) pedagoška filozofija e) teorija vzgoje in izobraževanja f) pedagoška teorija

37.01(082)
Č 37.01 FOUNDATIONS of educational
COBISS.SI-ID 7577161

23.
MEDNARODNI simpozij Otrok v gibanju (5 ; 2008 ; Kranjska Gora)
        Gibalna, športna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov = The physical education related to the qualitative education : book of abstracts / 5. mednarodni simpozij Otrok v gibanju, 25. - 28. september, 2008 Kranjska Gora = 5th International Symposium A Child in Motion, 25.-28. september 2008, Kranjska Gora, Slovenija ; uredili, edited by Vesna Štemberger, Rado Pišot, Kristina Rupret. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 159 str. ; 24 cm

Povzetki v slov. in/ali angl. - Na dnu nasl. str. tudi: Znanstveno raziskovalno središče [in] Pedagoška fakulteta Koper. - 200 izv.
ISBN 978-961-253-029-7
a) gesture education - conference b) gibalna vzgoja - konferenca

37.037(063)(082)
796.012-053.2(063)(082)
37.03 MEDNARODNI 2008 Gibalna športna
COBISS.SI-ID 241040128

24.
MEDNARODNI simpozij Otrok v gibanju (5 ; 2008 ; Kranjska Gora)
        Gibalna, športna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja [Elektronski vir] : zbornik prispevkov = The physical education related to the qualitative education : proceedings / 5. mednarodni simpozij Otrok v gibanju = 5th International Symposium A Child in Motion, 25.-28. september 2008, Kranjska Gora, Slovenija ; uredili, edited by Vesna Štemberger, Rado Pišot, Kristina Rupret. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD ROM enota, Acrobat Reader. - Prispevki v slov. in angl. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v slov. in/ali angl.
ISBN 978-961-253-031-0
a) gesture education - conference b) gibalna vzgoja - konferenca c) gibanje d) posvetovanja e) CD-ROM

37.037(063)(082)
796.012-053.2(063)(082)
cdr 37.03 MEDNARODNI 2008 Gibalna športna
COBISS.SI-ID 241060864

25.
SCIENTIFIC Conference with International Participation (5 ; 2008 ; Patras)
        History of education : education and social justice : presentations - plenary session / 5th Scientific Conference with International Participation, University of Patras, 4-5 October 2008. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Besedilo tudi v franc.
a) history of education - conference b) zgodovina pedagogike - konferenca

37.01
COBISS.SI-ID 7568713

26.
STROKOVNI posvet Didaktika v šoli v naravi (4 ; 2008 ; Tolmin)
        Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje : zbornik 4. strokovnega posveta Didaktika v šoli v naravi, Tolmin, 27.-28. 10. 2008 / [uredništvo Ida Kavčič, Peter Šabec]. - Ljubljana : Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008. - 336 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Nasl. in podnasl. posveta naveden v kolofonu. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Izvlečki v slov. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-961-92531-0-6
a) open air school - conference b) šola v naravi - konferenca

37.015.31:379.83(082)
II 37.015.3 STROKOVNI 2008 Sodobni pouk
COBISS.SI-ID 241877504

27.
STROKOVNI seminar Otrok in ljubezen (2008 ; Ljubljana)
        Zbornik / Strokovni seminar Otrok in ljubezen, Ljubljana, 26. september 2008 ; [urednica Alenka Beličič Kolšek ; foto Tomaž Kolšek]. - Ljubljana : Dar, društvo za kulturo življenja, 2008. - 90 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-92491-0-9
a) pre-school education - seminar b) predšolska vzgoja - seminar

373.2(082)
373.2 STROKOVNI Zbornik
COBISS.SI-ID 241066752

28.
YIL Uluslararasi Egitim Forum - Egitim Hakki ve Gelecek Perspektifleri (80 ; 2008 ; Ankara)
        80. Yil Uluslararasi Egitim Forumu : Egitim Hakki ve Gelecek Perspektifleri / [editör Türk Egitim Dernegi ; Türkçe dil editörü Gültekin Özdemir]. - Ankara : Türk Egitim Dernegi, cop. 2008. - IX, 278 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-9944-5128-4-8
a) right to education - conference b) access to education c) educational policy d) pravica do izobraževanja - konferenca e) dostopnost izobraževanja f) politika vzgoje in izobraževanja

37.01(082)
37.01 YIL 80. Yil
COBISS.SI-ID 7584073


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


29.
GROZDE, Tjaša, 1984-
        Socialno učenje za sprejemanje raznolikosti : diplomska naloga / Tjaša Grozde. - Trebnje : [T. Grozde], 2008. - 66 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) social learning c) self-concept d) predšolski otrok e) socialno učenje f) pojmovanje samega sebe g) socialne veščine

37.06:373.2.016(043.2)
Č II 37(043.2) GROZDE, T. Socialno
COBISS.SI-ID 7579977

30.
LAPANJA, Mojca, 1984-
        Poučevanje otrok z epilepsijo : primerjava stališč učiteljev in staršev : diplomsko delo / Mojca Lapanja. - Ljubljana : [M. Lapanja], 2008. - 111, [24] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-110. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) epilepsy b) learning difficulty c) motivation for studies d) epilepsija e) učne težave f) motivacija za učenje

37.091.33-616.853(043.2)
Č II 371.3(043.2) LAPANJA, M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 7585353

31.
MAROLT, Sabina, 1983-
        Vzgojni koncept javne šole in družinska vzgoja : diplomsko delo / Sabina Marolt. - Ljubljana : [S. Marolt], 2008. - 50 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) family education b) public education c) družinska vzgoja d) javno šolstvo e) vzgojni koncepti

37.018(043.2)
Č II 37(043.2) MAROLT, S. Vzgojni
COBISS.SI-ID 7549257


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


32.
GALTON, Maurice J.
        Teachers under pressure / Maurice Galton and John MacBeath. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2008. - 128 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 117-123. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-321-7 ISBN 978-1-84787-322-4 (pbk)
a) teaching profession b) overtaxing c) mental stress d) učiteljski poklic e) duševni stres f) preobremenitev

371.13/.16
371.13/.16 GALTON, M. Teachers
COBISS.SI-ID 7560777

33.
HOPKINS, David
        A teacher's guide to classroom research / David Hopkins. - 4th ed. - Maidenhead : McGraw-Hill : Open University Press, cop. 2008. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 205-214. - Kazalo
ISBN 0-335-22174-2 (pb) ISBN 0-335-22175-0 (hb) ISBN 978-0-335-22174-5 (pb) ISBN 978-0-335-22175-2 (hb)
a) educational research b) action research c) pedagoško raziskovanje d) akcijsko raziskovanje

371.3
371.3 HOPKINS, D. Teacher's
COBISS.SI-ID 7583305

34.
JAVRH, Petra
        Razvoj kariere učiteljev in njihovo izobraževanje : doktorska disertacija / Petra Javrh. - Ljubljana : [P. Javrh], 2006. - X, 337 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Janko Muršak, somentor Blaž Mesec. - Bibliografija: f. 317-323. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko
a) teacher education - further education of teachers b) career development c) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev d) poklicni razvoj e) kariera f) fazni model kariere g) življenjski ciklus

371.13/.16
Č II 371.13/.16 JAVRH, P. Razvoj
COBISS.SI-ID 232824832

35.
KUNAVER, Dušica
        Učim se poučevati / Dušica Kunaver ; [ilustriral Marjan Motoh]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2008. - 252 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 245
ISBN 978-961-6179-71-3
a) teaching - reference book b) class management c) teacher-pupil relation d) parent-teacher relation e) pouk - priročnik f) vodenje razreda g) odnos med učiteljem in učencem h) odnos med starši in učiteljem

371.3(035)
371.3 KUNAVER, D. Učim se
COBISS.SI-ID 240631808


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


36.
CARRUTHERS, Elizabeth
        Children's mathematics : making marks, making meaning / Elizabeth Carruthers and Maulfry Worthington. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2008, cop. 2006. - XIX, 260 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 243-252. - Kazali
ISBN 978-1-4129-2282-1 ISBN 978-1-4129-2283-8 (pbk)
a) mathematics b) early learning c) parent role d) matematika e) zgodnje učenje f) vloga staršev

373.2.016:51
373.2.016:51 CARRUTHERS, E. Children's
COBISS.SI-ID 7584329

37.
COOKE, Heather
        Mathematics for primary and early years : developing subject knowledge / Heather Cooke. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE Publications, 2007, cop. 2000. - VIII, 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-1-4129-4609-4 ISBN 978-1-4129-4610-0 (pbk)
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.2.016:51
373.2.016:51 COOKE, H. Mathematics
COBISS.SI-ID 6143518

38.
NOVAK, Tanja, 1973-
        Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili / Tanja Novak ; ilustriral Peter Škerl. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - 16 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Potiskane notranje str. ov.
ISBN 978-961-90934-8-1
a) klic v sili b) knjige za otroke

373.2.016:3
373.2.016:3 NOVAK, T. Ježek
COBISS.SI-ID 239223296

39.
RINALDI, Carlina
        In dialogue with Reggio Emilia : listening, researching and learning / Carlina Rinaldi. - London ; New York : Routledge, 2007. - XI, 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 210-219. - Kazalo
ISBN 0-415-34503-0 (hbk) ISBN 0-415-34504-9 (pbk) ISBN 978-0-415-34503-3 (ISBN-13, hbk) ISBN 978-0-415-34504-0 (ISBN-13, pbk)
a) pre-school education - Italy b) predšolska vzgoja - Italija c) reggio pedagogika d) vzgojni koncepti

373.2(450)
373.2 RINALDI, C. In dialogue
COBISS.SI-ID 15903752

40.
TOVEY, Helen, 1950-
        Playing outdoors : spaces and places, risk and challenge / Helen Tovey. - Maidenhead : Open University Press, 2008, cop. 2007. - VIII, 162 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Debating play series)

Bibliografija: str. 147-158. - Kazalo
ISBN 0-335-21641-2 (pb) ISBN 0-335-21643-9 (hb) ISBN 978-0-335-21641-3 (pb) ISBN 978-0-335-21643-7 (hb)
a) pre-school education b) play c) open air activities d) predšolska vzgoja e) igra f) dejavnosti na prostem

373.2.016
373.2.016 TOVEY, H. Playing
COBISS.SI-ID 7577417


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


41.
HOČEVAR, Dora
        Načrtovanje vzgojnega dela in participacija otrok v starostno heterogeni skupini otrok : diplomska naloga / Dora Hočevar. - Ljubljana : [D. Hočevar], 2008. - 67 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) group c) teacher role d) predšolska vzgoja e) skupina f) vloga učitelja g) heterogene skupine

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) HOČEVAR, D. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 7548489

42.
PAGON, Urška, 1984-
        Otroške gibalne in rajalne igre ter geometrija : diplomska naloga / Urška Pagon. - Ljubljana : [U. Pagon], 2008. - 90, [20] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) space perception c) pre-school child d) matematika e) predšolski otrok f) percepcija prostora g) rajalne igre h) gibalne igre

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) PAGON, U. Otroške
COBISS.SI-ID 7588425

43.
ZUPAN, Dragica, 1967-
        Čustvovanje malčkov in njihovo odzivanje na neprijetne situacije : diplomska naloga / Dragica Zupan. - Ljubljana : [D. Zupan], 2008. - 98 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) affective development c) predšolski otrok d) čustveni razvoj e) jok f) čustvena inteligentnost

373.2.016:159.942.3(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ZUPAN, D. Čustvovanje
COBISS.SI-ID 7579721


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


44.
        RAČUNALNIKI pri likovni vzgoji / [uvod Marjan Prevodnik]. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo in šport, 1995. - [8] str. : ilustr. ; 16 x 24 cm

Ov. nasl. - Predgovor / Marjan Prevodnik
a) art education - exhibition b) didactic use of computer c) likovna vzgoja - razstava d) didaktična uporaba računalnika

373.32.016:74
373.32.016:74 RAČUNALNIKI pri likovni
COBISS.SI-ID 4589320


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


45.
HOČEVAR, Andreja, 1966-
        Tehniška ustvarjalnost ob izdelkih iz valovite lepenke : diplomsko delo / Andreja Hočevar. - Ljubljana : [A. Hočevar], 2008. - IV, 62, XXXVIII str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) creativity b) project method c) primary school d) ustvarjalnost e) projektna metoda f) osnovna šola g) papir h) valovita lepenka

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) HOČEVAR, A. Tehniška
COBISS.SI-ID 7555913

46.
HUDNIK, Suzana, 1982-
        Analiza didaktičnih pristopov pri vsebinah tehnike na nižji stopnji OŠ v Združenih državah Amerike in Sloveniji : diplomsko delo / Suzana Hudnik. - Ljubljana : [S. Hudnik], 2008. - VI, 76, XIV str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Synopsis. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) HUDNIK, S. Analiza
COBISS.SI-ID 7555401

47.
JURKO, Tina, 1984-
        Tabujske teme v prvem triletju pri književnem pouku - smrt in nasilje : diplomsko delo / Tina Jurko. - Ljubljana : [T. Jurko], 2008. - 126 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-111. - Povzetek ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading c) primary school d) mladinska književnost e) branje f) osnovna šola g) tabu teme h) smrt i) nasilje

373.32.016:82(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) JURKO, T. Tabujske
COBISS.SI-ID 7575369

48.
KONCILJA, Marta, 1984-
        Analiza težav učiteljev razrednega pouka pri športni vzgoji otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Marta Koncilja. - Ljubljana : [M. Koncilja], 2008. - 74 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) physically handicapped c) integration d) športna vzgoja e) telesno prizadeti f) integracija g) inkluzija

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) KONCILJA, M. Analiza
COBISS.SI-ID 7559753

49.
MUNDA, Breda, 1980-
        Čutila in motivacija pri likovni vzgoji : diplomsko delo / Breda Munda. - Ljubljana : [B. Munda], 2008. - 67 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) motivation c) feeling d) likovna vzgoja e) motivacija f) sentiment

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) MUNDA, B. Čutila
COBISS.SI-ID 7580233

50.
MURN, Tina, 1984-
        Primerjava poučevanja matematike v prvih treh letih osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji in na Portugalskem : diplomsko delo / Tina Murn. - Ljubljana : [T. Murn], 2008. - 85 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-85. - Izvleček ; Sumario. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) curriculum - Portugal - Slovenia c) primary school d) matematika e) kurikulum - Portugalska - Slovenija f) osnovna šola

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) MURN, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 7574601

51.
ŠPEGELJ, Neža, 1983-
        Analiza uvodnega dela ure športne vzgoje : diplomsko delo / Neža Špegelj. - Ljubljana : [N. Špegelj], 2008. - V, 65 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. f. 59-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) lesson preparation c) teaching method d) primary school e) športna vzgoja f) učne priprave g) didaktična metoda h) osnovna šola i) ogrevanje j) gimnastične vaje

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) ŠPEGELJ, N. Analiza
COBISS.SI-ID 7580489

52.
TANKO, Alenka, 1966-
        Učna obravnava različnih tehnik dela z volno na razredni stopnji OŠ : diplomsko delo / Alenka Tanko. - Ljubljana : [A. Tanko], 2008. - IV, 62, XXIV str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) manual skill c) primary school d) tehnika e) ročna spretnost f) osnovna šola g) volna h) izdelki i) konstrukcijske naloge

373.32.016(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) TANKO, T. Učna
COBISS.SI-ID 7555657


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


53.
BIZJAK Žerjav, Barbara, 1976-
        Organizacija in izvedba zimovanja za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Barbara Bizjak Žerjav. - Ljubljana : [B. Bizjak Žerjav], 2008. - VIII, 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) open air activities c) training centre d) mentalno prizadeti e) dejavnosti na prostem f) center za usposabljanje g) zimovanje

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) BIZJAK ŽERJAV, B. Organizacija
COBISS.SI-ID 7560265


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


54.
        KAKOVOST poklicnega in strokovnega izobraževanja : normativne in strokovne podlage / vodji Janez Kolenc in Anton Kramberger ; člani projktne skupine Dejan Hozjan ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Grafika 3000). - 227 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Projekt Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS. Podprojekt Strokovne podlage za pripravo letnega poročanja o napredku v poklicnem in strokovnem izobraževanju, zasnovanega na kazalnikih)

Bibliografija: str. 207-227
ISBN 978-961-6086-69-1
a) vocational education b) quality of education c) poklicno izobraževanje d) kvaliteta izobraževanja

377
377 KAKOVOST poklicnega
COBISS.SI-ID 240962304


378 VISOKO ŠOLSTVO.


55.
        APPLIED e-learning and e-teaching in higher education / [edited by] Roisin Donnelly, Fiona McSweeney. - Hershey : Information Science Reference, cop. 2009. - XXII, 415 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 369-405. - Kazalo
ISBN 978-1-59904-814-7 (hbk) ISBN 1-59904-814-0 (hbk) ISBN 978-1-59904-817-8 (e-book) ISBN 1-59904-817-5 (e-book)
a) didactic use of computer b) computer network c) higher education d) educational technology e) didaktična uporaba računalnika f) računalniška mreža g) visokošolsko izobraževanje h) izobraževalna tehnologija i) e-učenje j) internet

378(082)
II 378 APPLIED e-learning
COBISS.SI-ID 7572297

56.
        JOINT Tempus meeting with representatives from the Ministries of Education of EU member states and partner countries together with National Contact Points and National Tempus Offices : Brussels, 16 - 17 September 2008. - Brussels : European Commission : Tempus, 2008. - 1 mapa (9 pril.) ; 31 cm

Ov. nasl.
a) educational policy b) higher education c) politika vzgoje in izobraževanja d) visokošolsko izobraževanje

378
COBISS.SI-ID 7565641

57.
        TRANSPARENCY and governance meeting II : ETF, Torino, 25-26 September 2008. - Torino : European Training Foundation, ETF, 2008. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Sharing expertise in training. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.
a) higher education - meeting b) visokošolsko izobraževanje - srečanje

378(063)
COBISS.SI-ID 7565897

58.
ZGAGA, Pavel
        Review of Tempus structural measures : (2003-06) = Analiz proektov po strukturnyim meram Programmyi Tempus : (2003-06 gg.) / Pavel Zgaga. - Brussels : European Commission : Tempus, 2008. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Vzpor. besedilo v rus.
a) project b) higher education c) projekt d) visokošolsko izobraževanje e) Tempus f) bolonjski proces

378
COBISS.SI-ID 7566409


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


59.
AŠKERC, Katarina, 1984-
        Vzpostavljanje kakovosti evropskega visokošolskega prostora v kontekstu bolonjskega procesa : diplomsko delo / Katarina Aškerc. - Ljubljana : [K. Aškerc], 2008. - 80 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) higher education b) quality of education c) legislation d) visokošolsko izobraževanje e) kvaliteta izobraževanja f) zakonodaja g) bolonjski proces

378(043.2)
Č II 378(043.2) AŠKERC, K. Vzpostavljanje
COBISS.SI-ID 7575113


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


60.
LLIMÓS, Anna
        Preprosti izdelki v 5. korakih. Božič / [avtorica Anna Llimós ; fotografije Nos & Soto ; prevod Polona Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008. - 31 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Manulidades en 5 pasos. Navidad. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-094-7
a) manual skill b) ročna spretnost c) naredi sam d) božični okraski

379.8
379.8 LLIMÓS, A. Preprosti
COBISS.SI-ID 239552512

61.
LLIMÓS, Anna
        Preprosti izdelki v 5. korakih. Recikliranje / [Anna Llimós ; fotografije Nos & Soto ; prevod Polona Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008. - 31 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Manulidades en 5 pasos. Reciclaje. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-095-4
a) toy b) igrača c) recikliranje d) izdelava igrač

379.8
379.8 LLIMÓS, A. Preprosti
COBISS.SI-ID 239552256


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


62.
        OKROGLA voda : priročnik o kalih / [uredil Igor Maher]. - Ljubljana : Zavod RS za varstvo narave, 2007. - 207 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-92304-0-4
a) cultural heritage b) kulturna dediščina c) kali d) flora e) favna f) vzdrževanje g) gradnja h) albumi

502/504(497.4-15)(082)
502/504 OKROGLA voda
COBISS.SI-ID 236872448

63.
TISOČ in ena
        1001 kal - 1001 zgodba o življenju : [zbornik natečaja o kalih] / [uredil Igor Maher]. - Ljubljana : Zavod RS za varstvo narave, 2007. - 177 str. : ilustr. ; 15 x 22 cm

Ov. nasl. - Podnasl. naveden v kolofonu. - Besedilo na notr. str. ov. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-91505-9-7
a) cultural heritage b) pre-school child c) creativity d) kulturna dediščina e) predšolski otrok f) ustvarjalnost g) kali h) likovni natečaji i) literarni natečaji j) fotografija k) raziskovalne naloge l) nagrade

502/504(082)
502/504 1001 KAL - 1001 zgodba
COBISS.SI-ID 235982336


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


64.
CILENŠEK, Katja, 1984-
        Komunalni odpadki in ekološko osveščanje otrok pri pouku tehnike in tehnologije na devetletni osnovni šoli : diplomsko delo / Katja Cilenšek. - Ljubljana : [K. Cilenšek], 2008. - IV, 72, XXVII str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-R)

Bibliografija: str. 67-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) ecology b) curriculum c) primary school d) ekologija e) kurikulum f) osnovna šola g) komunalni odpadki h) ločevanje odpadkov

502/504(043.2)
Č II 5(043.2) CILENŠEK, K. Komunalni
COBISS.SI-ID 7552073


51 MATEMATIKA.


65.
AHČIN, Marija
        Uspeh : zbirka logičnih nalog za osnovnošolce / Marija Ahčin. - Ribnica : samozal., 2008 (Ljubljana : ABO). - 128 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 zganj. pril.

Potiskane notr. str. ov.
ISBN 978-961-91803-1-0 ISBN 961-91803-1-3
a) logic - exercise b) logika - vaja

510.6(075.2)(076.2)
510 AHČIN, M. Uspeh
COBISS.SI-ID 239686400

66.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 1. Linearna funkcija, geometrija v ravnini : zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ; [risbe Gašper Janša, Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Ataja, 2008 ([Celje] : Grafika Gracer). - 190 str. : ilustr. ; 24 cm

2.500 izv.
ISBN 978-961-6225-71-7
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) BRILEJ, R. Omega 1; Linearna
COBISS.SI-ID 238150400

67.
BRILEJ, Roman, matematik
        Omega 1. Realna števila : zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Dezider Ivanec ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Ataja, 2007 ([Celje] : Grafika Gracer). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6225-70-0
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) BRILEJ, R. Omega 1 Realna
COBISS.SI-ID 234786560

68.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Hausdorffova metrika ; Neenakosti / [Marko Gašperšič]. - Ljubljana : samozal., 2008. - 27 str. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 7 izv. - Bibliografija pri obeh delih
ISBN 978-961-245-594-1
a) mathematics b) matematika c) metrike d) neenakosti

514.17
II 514 GAŠPERŠIČ, M. Hausdorffova
COBISS.SI-ID 241511168

69.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Kvaternioni / [Marko Gašperšič]. - Ljubljana : samozal., 2008. - 60 str. ; 30 cm

7 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-245-585-9
a) mathematics b) matematika c) kvaternioni d) Eulerjevi koti e) kvaternionsko računalo

512.623.282.2
II 512 GAŠPERŠIČ, M. Kvaternioni
COBISS.SI-ID 241214720

70.
HAFNER, Izidor
        Zbirka nalog s tekmovanj iz logike. del 3 / Izidor Hafner ; in sodelavci [Marija Ahčin ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : ZOTKS, 2008. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Univerza za 21. stoletje)

1.500 izv.
ISBN 978-961-6243-56-8
a) logic - exerceise b) logika - vaja c) matematična logika d) šolska tekmovanja

510.6(497.4)
510 HAFNER, I. Zbirka nalog 3
COBISS.SI-ID 240702208

71.
MCCLEARY, John, 1952-
        A first course in topology : continuity and dimension / John McCleary. - Providence : American Mathematical Society, cop. 2006. - XII, 211 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Student mathematical library, ISSN 1520-9121 ; vol. 31)

Bibliografija: str. 201-205. - Kazalo
ISBN 0-8218-3884-9 (alk. paper) ISBN 978-0-8218-3884-6 (alk. paper)
a) mathematics b) matematika c) topologija d) učbeniki za visoke šole

515.1
515.1 MCCLEARY, J. First
COBISS.SI-ID 7572041

72.
RAZPET, Marko
        Rešene naloge iz kompleksne analize : študijsko gradivo / Marko Razpet. - 2., popravljena in razširjena izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2008. - 202 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 201-202
a) mathematics - exercise b) university studies c) matematika - vaja d) univerzitetni študij e) kompleksna analiza

517 (075.8)
II 517 RAZPET, M. Rešene naloge
COBISS.SI-ID 7558217

73.
VENEMA, Gerard A.
        The foundations of geometry / Gerard A. Venema. - Upper Saddle River : Pearson, cop. 2006. - XVI, 432 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 421-424. - Kazalo
ISBN 0-13-143700-3
a) geometry b) geometrija

514
514 VENEMA, G. Foundations
COBISS.SI-ID 7560009


51(043.2) MATEMATIKA.


74.
KVARTUH, Diana, 1982-
        Gaussova cela števila : diplomsko delo / Diana Kvartuh. - Ljubljana : [D. Kvartuh], 2008. - 70 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Gaussova cela števila

511(043.2)
Č II 51(043.2) KVARTUH, D. Gaussova
COBISS.SI-ID 7592265

75.
MEZEG, Mojca, 1982-
        Uporaba programa Ravnilo in šestilo pri načrtovanju trikotnika in štirikotnika v sedmem razredu devetletke : diplomsko delo / Mojca Mezeg. - Ljubljana : [M. Mezeg], 2008. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 77-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) geometry b) educational software c) geometrija d) didaktična programska oprema e) Ravnilo in šestilo (računalniški program)

51(043.2): 004.43
Č II 51(043.2) MEZEG, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 7569993

76.
PEČELIN, Nadja
        Uporaba geoplošče v osnovni šoli : diplomsko delo / Nadja Pečelin. - Trebnje : [N. Pečelin], 2008. - 61, [14] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) geometry b) teaching aid c) primary school d) geometrija e) učni pripomočki f) osnovna šola g) geoplošča

514(043.2)
Č II 51(043.2) PEČELIN, N. Uporaba
COBISS.SI-ID 7574857


53 FIZIKA.


77.
GUŠTIN, Andrej, 1971-
        Fizika : [leksikon] / Andrej Guštin, Aleš Mohorič, Janez Strnad. - 5. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008. - 384 str., XXIII : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mali leksikoni Cankarjeve založbe)

1.800 izv.
ISBN 978-961-231-659-4
a) physics - lexicon b) fizika - leksikon

53(031)
53 GUŠTIN, A. Fizika
COBISS.SI-ID 240062208

78.
SZOMI Kralj, Béla
        Zbirka fizikalnih vaj za 9. razred devetletne osnovne šole / [[besedilo in] fotografije] Béla Szomi Kralj ; [risbe Laslo Herman]. - Ljubljana : Math, 2008. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6100-85-4
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.5)
II 53 SZOMI KRALJ Zbirka 9
COBISS.SI-ID 241067008


54(043.2) KEMIJA.


79.
MARC, Martina, 1982-
        Fluoriranje aktiviranih aril alkil ketonov : diplomsko delo / Marc Martina. - Ljubljana : [M. Marc], 2008. - 55 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Program kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) ketoni d) fluoriranje

547(043.2)
Č II 54(043.2) MARC, M. Fluoriranje
COBISS.SI-ID 7574089


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


80.
SIMIĆ, Marko, 1956-
        Varujmo naše jame / [avtor besedila in fotografij Marko Simić ; sodelavki pri jamskih posnetkih Dorotea Verša in Branka Hlad]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, 2000 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 32 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 32
ISBN 961-6324-10-1
a) geology b) geologija c) naravna dediščina d) geološka dediščina e) kras (geologija) f) antropogeni vplivi g) jamarstvo h) jamski turizem i) varstvo narave j) priročniki

551.44
719:551.44
55 SIMIĆ, M. Varujmo
COBISS.SI-ID 110229504


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


81.
AGAR, Nicholas
        Popolna kopija : razpletanje razprave o kloniranju / Nicholas Agar ; [prevod Boštjan Kmetec]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008. - 159 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 147)

Prevod dela: Perfect copy
ISBN 978-961-260-007-5
a) genetika b) ethics c) genetics d) etika e) kloniranje

577.21:17
57 AGAR, N. Popolna
COBISS.SI-ID 240480000

82.
BAVCON, Jože
        Sredozemske in tropske rastline / [besedilo in fotografije] Jože Bavcon. - Ljubljana : Kmečki glas, 2008 (Ivančna Gorica : Impress). - 135 str. : ilustr. ; 23 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 132-134
ISBN 978-961-203-315-6
a) botany b) botanika c) okrasne rastline d) sredozemske rastline e) tropske rastline f) gojitev

58(035)
58 BAVCON, J. Sredozemske
COBISS.SI-ID 237527040

83.
VEENVLIET, Paul
        Dvoživke Slovenije : priročnik za določanje / Paul Veenvliet, Jana Kus Veenvliet ; [ilustrator Paul Veenvliet]. - 2. dopolnjena izd. - Grahovo : Zavod Symbiosis, 2008 ([Ljubljana] : Studio print). - V, 96 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 90-93. - Kazalo
ISBN 978-961-91109-3-5
a) zoology b) zoologija c) dvoživke d) določanje

597.6(497.4)(035)
597.6.081.12(035)
59 VEENVLIET, P. Dvoživke
COBISS.SI-ID 240102400


61 MEDICINA.


84.
TURK, Zmago
        Osnove medicine športa : priročnik / Zmago Turk in sodelavci. - Maribor : Pedagoška fakulteta, 2008 ([Rače] : Grafis). - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-6647-19-9
a) medicine - textbook b) medicina - učbenik c) športne poškodbe d) travmatologija e) fizioterapija f) doping g) prepovedane substance

61:796(075.8)
616-001:796(075.8)
61 TURK, Z. Osnove
COBISS.SI-ID 60535297


61(043.2) MEDICINA.


85.
FILAČ, Urška, 1982-
        Poznavanje osteoporoze med odraslimi : diplomsko delo / Urška Filač. - Ljubljana : [U. Filač], 2008. - XIII, 81 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) disease c) adult d) prehrana e) bolezen f) odrasli g) osteoporoza

616.71-007.234(043.2)
Č II 61(043.2) FILAČ, U. Poznavanje
COBISS.SI-ID 7560521

86.
JENIČ, Mojca, 1985-
        Učitelj razrednega pouka o problematiki ploskega stopala : diplomsko delo / Mojca Jenič. - Ljubljana : [M. Jenič], 2008. - VII, 61, [5] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) človeško telo c) plosko stopalo d) anomalije e) preventiva

611.986:613.7(043.2)
613.7:611.986(043.2)
Č II 61(043.2) JENIČ, M. Učitelj
COBISS.SI-ID 7549513

87.
VIDERGAR, Sonja
        Prepuščeni cesti. Odnos uporabnikov in bivših uporabnikov heroina do določenih življenjskih tem in programov pomoči : diplomsko delo / Sonja Vidergar. - Ljubljana : [S. Vidergar], 2008. - 131, [25] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction b) therapy c) zasvojenost z drogami d) terapija e) pomoč odvisnikom f) programi pomoči

613.83(043.2)
Č II 61(043.2) VIDERGAR, S. Prepuščeni
COBISS.SI-ID 7552329


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


88.
BEVC, Vladislav
        Začetnica o energiji / Vladislav Bevc ; [ilustracije Hotimir Gorazd]. - Ljubljana : Jutro, 2008 (Ljubljana : Formatisk). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Svet naravoslovja)

O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6746-03-8
a) engineering b) tehnika c) energija d) globalno segrevanje e) klimatske spremembe

62
62 BEVC, V. Začetnica
COBISS.SI-ID 239720192

89.
ELEKTROTEHNIŠKA in računalniška konferenca (17 ; 2008 ; Portorož)
        Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572)

Na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the Seventeenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2008. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
Vsebina:
Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika ; Simulacije, identifikacije in modeliranje ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika
Zv. B: Računalništvo in informatika ; Umetna inteligenca ; Robotika ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki
a) electrical engineering - conference b) computer science - conference c) elektrotehnika - konferenca d) računalništvo - konferenca

621.3(063)(082)
004(063)(082)
II 62 ELEKTROTEHNIŠKA Zbornik 17
COBISS.SI-ID 12616214


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


90.
MAYER, Johannes Gottfied
        Priročnik samostanskega zdravilstva : [nova spoznanja o učinkovanju zdravilnih rastlin : preprečevati, zdraviti, ozdraviti] / Gottfried Mayer, Bernhard Uehleke, Kilian Saum ; [ilustracije rastlin Susanne Bräunig, Herald Vorbrugg ; prevod iz nemščine Marja Goršek Konečnik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Arkadija, 2008. - 432 str. : ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 414-415. - Kazali
ISBN 978-961-6451-20-8
a) disease b) medical treatment c) bolezen d) zdravljenje e) zdravilne rastline f) naravno zdravljenje g) samostani

633.88
Č 63 MAYER, J. Priročnik
COBISS.SI-ID 240747008


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


91.
MAJERIČ, Tina, 1982-
        Didaktična igra pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo / Tina Majerič. - Ljubljana : [T. Majerič], 2008. - 63,17,27 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) educational game c) gospodinjstvo d) didaktična igra

64:37.091.3(043.2)
Č II 64(043.2) MAJERIČ, T. Didaktična
COBISS.SI-ID 7588937


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


92.
        DOBRA igrača / [glavna in odgovorna urednica Bronica Gologranc Zakonjšek ; fotografije Tomaž Lauko, Komisija za oceno igrač, iz zasebnih arhivov ; risbice otrok Vrtec Anice Černejeve Celje, Vrtec Tončke Čečeve Celje, Vrtec Zarja Celje ; prevod v angleščino Amidas]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2002 (Celje : Dikplast). - 42 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Povzetek ; Summary
ISBN 961-6339-04-4
a) toy b) igrača

688.72
688.72 DOBRA
COBISS.SI-ID 119131648


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


93.
ŽEROVC, Beti
        Kurator in sodobna umetnost : pogovori / Beti Žerovc. - Ljubljana : Maska, 2008. - 254 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 24)

Bibliografija: str. 237-241. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6572-12-5
a) art - interview b) umetnost - intervju c) sodobna umetnost d) kuratorji

7.07
7 ŽEROVC, B. Kurator
COBISS.SI-ID 240659200


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


94.
BELTRAN, Jana, 1982-
        Svetloba z barvo : diplomsko delo / Jana Beltran. - Ljubljana : [J. Beltran], 2008. - 82 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 81-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) abstraktna slika d) barve

7.038(043.2)
Č II 7(043.2) BELTRAN, J. Svetloba
COBISS.SI-ID 7569737


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


95.
BIENALE otroškega prostorskega oblikovanja (3 ; 2008 ; Štanjel)
        Po Fabianijevih poteh / [3. bienale otroškega prostorskega oblikovanja - Štanjel, oktober 2008 ; tekst Beatriz Tomšič Čerkez ; fotografije Vlasta Markočič ... [et al.] ; prevod Loredana Štemberger]. - Koper : Društvo likovnih pedagogov Primorja, 2008. - 28 str. : ilustr. ; 21 cm

650 izv. - Vzpor. besedilo v ital.
ISBN 978-961-238-969-7
a) art education - exhibition b) likovna vzgoja - razstava c) bienale d) skupinske razstave e) prostorsko oblikovanje

711-053.2(497.4Štanjel)"20"(083.824)
71 BIENALE Po Fabianijevih
COBISS.SI-ID 241644544

96.
        CEMETERIES of Europe : [a guidebook to European cemeteries] : a historical heritage to appreciate and restore / editors Mauro Felicori & Annalisa Zanotti. - Bologna : Comune di Bologna, 2004. - 227 str. : ilustr. ; 24 cm

a) Plečnik, Jože (1871-1957) b) Ravnikar, Edo (1907-1993) c) Bollé, Herman (1845-1926) d) architecture - Europe e) arhitektura - Evropa f) pokopališka arhitektura g) kiparstvo h) nagrobniki i) kulturna krajina j) evropska kulturna dediščina k) ohranjanje l) spomeniško varstvo m) Atene n) Barcelona o) Bergen p) Berlin q) Birkenhead r) Bologna s) Kopenhagen t) Genova u) Granada v) Hamburg w) Ljubljana x) Žale y) London z) Milano {) Modena |) Neapelj }) Oslo ~) Parma �) Rim !) Oslo ¤) Sheffield c) Stockholm °) Tallinn Â) Tartu Ă) Trst A) Dunaj Á) Vilnius A) Zagreb

72
72 CEMETERIES of Europe
COBISS.SI-ID 513209215


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


97.
ISTENIČ, Branka, 1983-
        Plakat in goth subkultura : diplomsko delo / Branka Istenič. - Ljubljana : [B. Istenič], 2008. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 71-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) advertising c) subculture d) likovna umetnost e) oglaševanje f) subkultura g) plakat

766(043.2)
Č II 75(043.2) ISTENIČ, B. Plakat
COBISS.SI-ID 7589193

98.
LUBI, Maja
        Likovna podoba besed. Ilustracija : diplomsko delo / Maja Lubi. - Ljubljana : [M. Lubi], 2008. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) illustration b) picture book c) communication d) ilustracija e) slikanica f) komunikacija

75(043.2)
Č II 75(043.2) LUBI, M. Likovna
COBISS.SI-ID 7588169


78 GLASBA.


99.
        ČEBELICA Maja [Zvočni posnetek] : songi iz predstave / [po motivih knjige Prigode čebelice Maje avtorja Waldemarja Bonselsa ; dramatizacija in režija Ivana Djilas ; glasba in songi Boštjan Gombač]. - Maribor : Lutkovno gledališče : Založba Pivec, 2008. - 1 CD ; 12 cm. - (Gledališki list Čebelica Maja)

1.500 izv. - Podatki tudi na ov. - Igrajo Aja Kobe, Petra Bauman, Lena Kline, Danilo Trstenjak
ISBN 978-961-6494-80-9
a) otroške pesmi

784.67(497.4Maribor)
cd 78 ČEBELICA Maja
COBISS.SI-ID 61522433

100.
MAJHEN, Zvezdana
        Rija reja raj [Zvočni posnetek] / pesmice je napisala Zvezdana Majhen ; uglasbil, zaigral in zapel Dominik Krt ; pri prepevanju se mu je pridružil pevski zborček iz Luč ob Savinji. - [S. l.] : Studio Krt, 2008. - 1 CD : stereo ; 12 cm

STH CD 004 SAZAS
a) music b) glasba c) pesmi za otroke

78(086.76)
cd 78 MAJHEN, Z. Rija reja raj
COBISS.SI-ID 7572553


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


101.
MLINARIČ, Anka, 1983-
        Otrok z učnimi težavami pri športni vzgoji : študija primera : diplomsko delo / Anka Mlinarič. - Ljubljana : [A. Mlinarič], 2008. - III, 62, [5] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) learning difficulty c) motor activity d) športna vzgoja e) učne težave f) motorika

79:376(043.2)
Č II 79(043.2) MLINARIČ, A. Otrok
COBISS.SI-ID 7585097

102.
        SLON 2 [Videoposnetek] : osem animiranih filmov : izbor animiranih filmov iz otroškega programa Slon na Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka. Z vrstico, ki spodbuja pogovor z otrokom. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga : Animateka, p 2008. - 1 video DVD (46 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v slov. - Priloga revij Cicido in Ciciban, november 2008. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Mednarodnim festivalom animiranega filma Animateka. - Vsebina: Čarobni gumb = Raganas poga / Nils Skapans. Pik in Nik = Pik a Nik / Martin Snopek
a) film b) animirani filmi c) risani filni

791.228(0.053.2)(086.82)
DVD 79 SLON 2
COBISS.SI-ID 15286329


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


103.
MIHEVC, Nadja, 1984-
        Mnenja staršev o pouku športne vzgoje : diplomsko delo / Nadja Mihevc. - Ljubljana : [N. Mihevc], 2008. - 50 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk. - Bibliografija: str. 46-47. - Izvleček ; Abstract
a) physical education b) primary school c) parental attitude d) športna vzgoja e) osnovna šola f) stališče staršev

796(043.2)
Č II 79(043.2) MIHEVC, N. Mnenja
COBISS.SI-ID 7559497


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


104.
        NEKATERI kazalniki uspešnosti športnih organizacij v Sloveniji / zbral in uredil Gregor Jurak. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales, 2007 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 281 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Cinesiologiae)

500 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetek; Summary; Riassunto. - Kazalo
ISBN 978-961-6328-57-9
a) sport b) organization c) šport d) organizacija e) športne organizacije

796
796 NEKATERI kazalniki
COBISS.SI-ID 236503040


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


105.
TRKMAN, Pika, 1983-
        Izvedba in analiza taborniškega jesenovanja : diplomsko delo / Pika Trkman. - Ljubljana : [P. Trkman], 2008. - V, 71, [6] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) camping c) primary school d) dejavnosti na prostem e) taborjenje f) osnovna šola g) jesenovanje

796.52(043.2)
Č II 79(043.2) TRKMAN, P. Izvedba
COBISS.SI-ID 7558473


80/81


106.
KAPKO, Dragica
        Znam za več. Slovenščina 6 : razlage in vaje za boljše ocene / Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-209-834-6
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 KAPKO, D. Znam za več 6
COBISS.SI-ID 240535552


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


107.
GODEC, Maja, 1985-
        Govor vzgojiteljic pri načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih : diplomska naloga / Maja Godec. - Ljubljana : [M. Godec], 2008. - 65 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) communication c) govor d) komunikacija e) govorništvo

81'276.3-37.011.3(043.2)
Č II 811.163.6(043.2) GODEC, M. Govor
COBISS.SI-ID 7575881


811.13 ROMANSKI JEZIKI.


108.
        COLLINS Spanish dictionary / [editors Teresa Álvarez ... et al.]. - 4th ed., Reprint. - Glasgow : HarperCollins, 2007, cop. 1998. - 633 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Collins easy learning Spanish dictionary
ISBN 978-0-00-725350-0
a) angleščina b) španščina c) slovarji

811.134.2'374=163.6
Č 811.13 COLLINS Spanish
COBISS.SI-ID 7579465

109.
        COLLINS Spanish dictionary. - 5th ed. - Glasgow : HarperCollins, 2008, cop. 1997. - XVIII, 320 str. ; 20 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Collins Spanish dictionary & grammar. - Kazalo
ISBN 978-0-00-726054-6 ISBN 978-0-06-057578-6 (ISBN 13)
a) slovarji b) španščina c) angleščina

811.134.2'374.82=111
811.134.2'36=111
Č 811.13 COLLINS Spanish
COBISS.SI-ID 7581001

110.
        COLLINS Spanish dictionary : Espanol-Inglés : English-Spanish. - 7th ed. - Glasgow : HarperCollins, 2006, cop. 1993. - XXIV, 580 str., XXXIV ; 12 cm

ISBN 978-0-00-722399-2
a) slovarji b) španščina c) angleščina

811.134.2'374.82=111
811.134.2'36=111
Č 811.13 COLLINS Spanish
COBISS.SI-ID 7582281


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


111.
CULLER, Jonathan D.
        Literarna teorija : zelo kratek uvod / Jonathan Culler ; [prevedel Marko Cerkvenik]. - V Ljubljani : Krtina, 2008. - 164 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 6)

Prevod dela: Literary theory
ISBN 978-961-260-006-8
a) literature b) literatura c) literarna teorija d) retorika e) pripovedništvo f) literarne študije

82
82 CULLER, J. D. Literarna
COBISS.SI-ID 239638016

112.
DRAKULIĆ, Slavenka
        Frida ali O bolečini / Slavenka Drakulić ; iz hrvaščine prevedla Sonja Polanc. - Ljubljana : V.B.Z., 2008 (Ivančna Gorica : Impress). - 146 str. ; 20 cm. - (Izbrana dela hrvaške književnosti ; knj. 15)

Prevod dela: Frida ili O boli. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6468-45-9
a) Kahlo, Frida (1907-1954) b) mehiške slikarke

821.163.42-312.6
821.163 DRAKULIĆ, S. Frida
COBISS.SI-ID 239549952


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


113.
JANSSON, Tove, 1914-2001
        Nevidni otrok in druge zgodbe / [besedilo in ilustracije] Tove Jansson ; prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 165 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Det osynliga barnet och andra berättelser. - O pisateljici na str. 164-165
ISBN 978-961-241-275-3

821.113.6-93-32
821.113 JANSSON, T. Nevidni
COBISS.SI-ID 239926016


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


114.
DAHL, Roald
        VDV / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; [prevedla Ana Barič Moder]. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 239 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Kiosk)

Prevod dela: The BFG. - Na ov.: VDV : veliki dobrodušni velikan. - O avtorju: str. [240]
ISBN 978-961-6653-75-6 (broš.) ISBN 978-961-6653-76-3 (trda vezava)

821.111-93-34
821.111 DAHL, R. VDV
COBISS.SI-ID 236227328

115.
HADDON, Mark
        The curious incident of the dog in the night-time / Mark Haddon. - London [etc.] : Vintage, 2004, cop. 2003. - 271 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 0-099-47043-8

821.111-31
821.111 HADDON, M. Curious
COBISS.SI-ID 10678321

116.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Zgodbe iz Narnije. Srebrni stol / C. S. Lewis ; [prevedla Miriam Drev ; ilustracije Pauline Baynes]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 209 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The chronicles of Narnia. The silver chair. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0510-7

821.111-93-32
811.111 LEWIS C. S. Zgodbe iz Narnije
COBISS.SI-ID 238512640


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


117.
KOZINC, Boris
        Ptice : ptice v Prešernovi poeziji, spogledovanja z naravo, na krilih ljubezni / [besedilo in fotografije, izbor Prešernovih pesmi] Boris Kozinc ; [fotografije Ervin Lorger ... [et al.]. - Žirovnica : Medium, 2008. - [96] str. : barvne ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-91672-7-4 (Medium)
a) Prešeren, France (1800-1848) b) ptice c) literarni motivi

821.163.6.09Prešeren F.
821.163.6.09 KOZINC, B. Ptice
COBISS.SI-ID 239168768

118.
ŠKOFIČ-Maurer, Eva
        Mislim, da te bom kar poljubil / Eva Škofič Maurer ; ilustrirala Milanka Fabjančič ; [spremni besedili Slavko Pregl, Tadeja Zupan Arsov]. - Ljubljana : Karantanija, 2008. - 117 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Metuljčki)

Pravljično seme / Slavko Pregl: str. 5-7
ISBN 978-961-226-906-7

821.163.6-93-34
821.163.6 ŠKOFIČ, E. Mislim
COBISS.SI-ID 240256512

119.
VOŠNJAK, Uroš
        Narišimo črke / Uroš Vošnjak ; ilustracije Tina Brinovar. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [55] str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-230-312-9
a) alphabet - children's bookEET b) abeceda - knjiga za otroke

821.163.6
821.163.6 VOŠNJAK, U. Narišimo
COBISS.SI-ID 61230081


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


120.
RIJAVEC, Tina, 1982-
        Sodobnost slikaniške govorice : ob izbranih primerih izvirne slovenske slikanice med leti 1995 in 2005 : diplomsko delo / Tina Rijavec. - Ljubljana : [T. Rijavec], 2008. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) pre-school child d) reading e) mladinska književnost f) slikanica g) predšolski otrok h) branje i) knjižna vzgoja

821.163.6-93:087.5(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) RIJAVEC, T. Sodobnost
COBISS.SI-ID 7570249

121.
SOVDAT, Mojca
        Uporaba učnih listov pri pouku književnosti v 5. razredu : diplomsko delo / Mojca Sovdat. - Ljubljana : [M. Sovdat], 2008. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literature b) teaching method c) motivation d) literatura e) didaktična metoda f) motivacija g) komunikacijski pouk

821.163.6(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) SOVDAT, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 7570505


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


122.
BRINOVEC, Slavko
        Geografija Slovenije [Elektronski vir] / zasnova [in] besedilo in kartografski material Slavko Brinovec. - [Ljubljana] : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo : Si sport, [200?]. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: enota CD-ROM z najmanj dvojno hitrostjo; Windows 98, PC 486DX2, 66MHz, 16 MB RAM, zaslonska resolucija 800 x 600; 16-bitna barvna paleta. - Podatki z ov. - Vsebina: Položaj Slovenije ; Lega Slovenije ; Naravno geografske značilnosti ; Prebivalstvo ; Gospodarstvo ; Varstvo okolja ; Naredimo novo karto
a) geography - Slovenia b) geografija - Slovenija

913(497.4)(086.2.034)
cdr 913(497.4) BRINOVEC, S. Geografija
COBISS.SI-ID 1375618

123.
BRINOVEC, Slavko
        Geografija Slovenije. Priročnik za učitelje [Elektronski vir] / zasnova [in] besedilo in kartografski material Slavko Brinovec. - [Ljubljana] : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo : Si sport, [200?]. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: enota CD-ROM z najmanj dvojno hitrostjo; Windows 98, PC 486DX2, 66MHz, 16 MB RAM, zaslonska resolucija 800 x 600; 16-bitna barvna paleta. - Podatki z ov. - Vsebina: Položaj Slovenije ; Lega Slovenije ; Naravno geografske značilnosti ; Prebivalstvo ; Gospodarstvo ; Varstvo okolja ; Naredimo novo karto
a) geography - Slovenia - teachers' guide b) geografija - Slovenija - priročnik za učitelje

913(497.4)(086.2.034)
cdr 913(497.4) BRINOVEC, S. Geografija
COBISS.SI-ID 1375874

124.
MCKELVIE, Robin
        Dubrovnik in dalmatinska obala : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Robin in Jenny McKelvie ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. - 128 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10) (Turistični vodniki za popotnike)

Prevod dela: Dubrovnik. - Podnasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0620-3
a) turistični vodniki b) Dubrovnik c) Dalmacija

913(497.5Dalmacija)(036)
914/919 MCKELVIE, R. Dubrovnik
COBISS.SI-ID 239060992


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


125.
TOMINEC, Adrijana, 1984-
        Učna pot za pouk družbe na primeru Idrijskega Loga : diplomsko delo / Adrijana Tominec. - Črni Vrh : [A. Tominec], 2008. - 101, [20] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) local studies c) primary school d) dejavnosti na prostem e) domoznanstvo f) osnovna šola g) učna pot h) Idrijski Log

908(043.2)
Č II 908(043.2) TOMINEC, A. Učna
COBISS.SI-ID 7573833


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


126.
PROSEN, Marijan
        Anton Peterlin v slovenski astronomiji : [Peterlinov prispevek slovenski znanosti] / Marijan Prosen - Majo. - Ljubljana : Jutro, 2008. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svet naravoslovja)

Podnasl. na ov. - Kranj, mesto njegove mladosti / Igor Velov: str. 8-9. - Velik ljubitelj lepot gora in umetnosti / Karel Šmigoc: str. 10-11. - Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6433-99-0
a) Peterlin, Anton (1908-1993) b) astronomy c) astronomija

929
929 PROSEN, M. Anton Peterlin
COBISS.SI-ID 239511808

127.
PROSEN, Marijan
        Perger, Perlah in Strauss : slovenski astronomi 15. in 16. stoletja : [davni prispevek slovenski znanosti] / Marijan Prosen - Majo. - Ljubljana : Jutro, 2008. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svet naravoslovja)

Drugi podnasl. na ov. - Spremna beseda / Edvard Kobal: str. 9-10. - Krepitev samozavesti / Majda Vehovec: str. 11-12. - Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6433-98-3
a) Perger, Bernard (1440-1502) b) Perlah, Andrej (1490-1551) c) Strauss, Jakob (1533-1590) d) astronomy e) astronomija f) slovenski astronomi

929Perger B.
929Perlah A.
929Strauss J.
52(497.4)(091)
929 PROSEN, M. Perger, Perlah
COBISS.SI-ID 239511552


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO