COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


julij 080 SPLOŠNO.


1.
DOLOWITZ, David P.
        Researching online / David Dolowitz, Steve Buckler and Fionnghuala Sweeney. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - XXIII, 224 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave study skills) (Palgrave study guides)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4039-9722-7 (pbk) ISBN 1-4039-9722-5
a) research b) raziskovanje c) raziskovanje prek interneta

001.891:004.7
001 DOLOWITZ, D. Researching
COBISS.SI-ID 2961253

2.
SORČAN, Stojan
        Znanstveno raziskovanje v Sloveniji : primerjalna analiza / Stojan Sorčan, Franci Demšar, Tina Valenci. - 1. natis. - Ljubljana : Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 2008. - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-92411-0-3
a) research policy - Slovenia b) raziskovalna politika - Slovenija c) ARRS d) raziskovalna dejavnost e) financiranje f) bibliometrija g) gospodarstvo h) inovacije

001.891(497.4)
001 SORČAN, S. Znanstveno Č 001 SORČAN, S. Znanstveno
COBISS.SI-ID 238852352

3.
        VODNIK po slovenskih muzejih in galerijah / [zbrale in uredile Jana Šubic, Elizabeta Petruša Štrukelj, Metka Fujs]. - Ljubljana : Skupnost muzejev Slovenije, 2008. - 80 str. : ilustr. ; 16 cm

Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-961-91125-2-6
a) museum - Slovenia b) muzej - Slovenija c) muzeji d) galerije e) vodniki

069(497.4)(036)
001 VODNIK
COBISS.SI-ID 60633089


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


4.
MLINAR Poljanšek, Mateja, 1974-
        Trening samozagovorniških veščin pri otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : diplomsko delo / Mateja Mlinar Poljanšek. - Ljubljana : [M. Mlinar Poljanšek], 2008. - 80 str., [2] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-80. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) integration c) razvojno moten otrok d) integracija e) inkluzija f) zagovorništvo

159.922.76-056.36(043.2)
Č II 159.9(043.2) MLINAR POLJANŠEK Trening
COBISS.SI-ID 7493705

5.
SKODLAR, Špela
        Avtoriteta in transfer : diplomsko delo / Špela Skodlar. - Ljubljana : [Š. Skodlar], 2008. - 51 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) psychoanalysis b) transfer c) authority d) psihoanaliza e) transfer f) avtoriteta

159.964.2(043.2)
Č II 159.9(043.2) SKODLAR, Š. Avtoriteta
COBISS.SI-ID 7492425


17 ETIKA.


6.
PLUTARCHUS
        Morala za vsakdanjo rabo / Plutarh ; prevod, komentar in spremne študije Maja Sunčič. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 416 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko ; 6)

Vsebuje prevod del: Peri polyphilías ; Pos án tis ap' echthron opheloito ; Peri phthónoy kai mísoys ; Pos an tis diakríneie ton kólaka toy phíloy ; Peri toy heayton epainein anepiphthónos ; Peri philoploytías ; Peri deisidaimonías. - V kolofonu tudi lat. nasl. del: De amicorum multitudine ; De capienda ex inimicis utilitate ; De invidia et odio ; Quomodo adulator ab amico internoscatur ; De se ipsum citra invidiam laudando ; De cupiditate divitiarum ; De superstitione. - 400 izv. - Bibliografija: str. 379-391. - Kazalo. - Vsebuje prevode: O mnoštvu prijateljev ; Kako imeti korist od sovražnikov ; O zavisti in sovraštvu ; Kako razlikovati prilizovalca od prijatelja ; O samohvali, ki ne vzbuja zavisti ; O ljubezni do bogastva ; O praznoverju
ISBN 978-961-6192-35-4
a) Plutarchus (ok.46-ok.120) b) ethics c) morality d) etika e) moralnost f) vsakdanje življenje g) antropologija h) antika

17(38)
17 PLUTARCHUS Morala
COBISS.SI-ID 235466752


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


7.
CONNOLLY, Paul, 1966-
        Quantitative data analysis in education : a critical introduction using SPSS / Paul Connolly. - London ; Abingdon : Routledge ; New York : Taylor & Francis, cop. 2007. - XI, 268 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Education/Research methods / Routledge)

Bibliografija: str. 260-261. - Kazalo
ISBN 978-0-415-37297-8 (ISBN-13 ; hbk) ISBN 0-415-37297-6 (ISBN-10 ; hbk) ISBN 0-415-37298-4 (ISBN-10 ; pbk) ISBN 978-0-415-37298-5 (ISBN-13 ; pbk) ISBN 978-0-203-94698-5 (ISBN-13 ; e-book) ISBN 0-203-94698-7 (ISBN-10 ; e-book)
a) educational research b) data processing c) pedagoško raziskovanje d) obdelava podatkov e) educational research f) data processing g) pedagoško raziskovanje h) obdelava podatkov i) SPSS

311(035)
519.243(035):37.014
31 CONNOLLY, P. Quantitative
COBISS.SI-ID 7143241


316 SOCIOLOGIJA.


8.
DELANTY, Gerard
        Nov razmislek o Evropi : družbena teorija in pomeni evropeizacije / Gerard Delanty in Chris Rumford ; [prevod Marjan Sedmak ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Sophia, 2008. - 289 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 8)

Prevod dela: Rethinking Europe. - 500 izv. - Bibliografija: str. 256-281 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-6294-95-9
a) sociology b) identity c) social change - Europe d) sociologija e) identiteta f) družbene spremembe - Evropa g) Evropska unija h) družbeni procesi i) evropeizacija

316.73(4)
327.39(4)
316.7 DELANTY, G. Nov razmislek
COBISS.SI-ID 238997248

9.
        ELIMINATION of gender stereotypes: mission (im)possible? : conference report / edited by Maruša Gortnar ; [illustrations by Katarina Mrvar and Luka Mancini]. - Ljubljana : Government of the Republic of Slovenia, Office for Equal Opportunities, 2008 (Ljubljana : R-tisk). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/Gender-Stereotypes_conference_report.pdf. - 500 izv.
ISBN 978-961-6298-13-1
a) sex role b) stereotype c) interpersonal relations d) vloga spola e) stereotip f) medosebni odnosi

316.6(063)
316.6 ELIMINATION of gender
COBISS.SI-ID 239614208

10.
        SUBKULTURE : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj / [uredil in spremno besedo napisal Andrej Fištravec]. - Maribor : Subkulturni azil, 2002-<2008>. - Zv. <1, 4-5, 6-7> : ilustr. ; 21 cm. - (Frontier ; 020; 027; 033; 042)

Nasl. v kolofonu: Subkulture, prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. - Na nasl. str. in na hrbtu je pri zv. 2/3 navedena št. zbirke Frontier 024, v kolofonu in v CIP-u pa 027
Dosedanja vsebina:
[1]. - 2002 (Ljubljana : Set). - 144 str. - Nasl. v kolofonu: Subkulture, prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. - 500 izv. - Bibliografija: str. 136-144. - Povzetek pri večini prispevkov
2-3. - 2004
4-5. - 2006 (Postojna : Čukgraf). - 136 str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
6-7. - 2008 (Postojna : Čukgraf). - 170 str. - Povezetek, summary in bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 961-90872-6-7 (zv. 1) ISBN 961-91269-5-5 (zv. 2-3) ISBN 961-6620-00-2 (zv. 4-5) ISBN 978-961-6620-07-9 (zv. 6-7)
a) subculture b) child c) social change d) student movement e) subkultura f) otrok g) družbene spremembe h) študentsko gibanje i) družbena gibanja j) duhovnost k) medkulturnost

316.7(082)
316.7 SUBKULTURE
COBISS.SI-ID 120181760


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


11.
ERČULJ, Zala
        Ne/strpnost med študenti do homoseksualnosti : diplomsko delo / Erčulj Zala. - Ljubljana : [Z. Erčulj], 2008. - 97 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) homosexuality b) youth attitude c) prejudice d) homoseksualnost e) stališče mladine f) predsodek

316.647.5:613.885(043.2)
Č II 3(043.2) ERČULJ, Z. Ne/strpnost
COBISS.SI-ID 7470665


32 POLITIKA.


12.
BERGANT, Zvonko
        Slovenija v evroatlantskih povezavah / Zvonko Bergant, Bernardka Plavec. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 95 str. : ilustr. ; 26 cm

2.800 izv. - Bibliografija: str. 93-94
ISBN 978-961-234-665-2
a) international cooperation - Slovenia b) mednarodno sodelovanje - Slovenija c) NATO d) Evropska unija e) evroatlantske povezave

32(497.4)
355.02(497.4)
32 BERGANT, Z. Slovenija
COBISS.SI-ID 239280640


34 PRAVO.


13.
BOGATAJ Jančič, Maja
        Avtorsko pravo v digitalni dobi : problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi / Maja Bogataj Jančič. - Ljubljana : Pasadena, 2008 (Ljubljana : Itagraf). - X, 237 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-235
ISBN 978-961-6361-96-5 (54 EUR)
a) copyright b) new technologies c) avtorsko pravo d) nove tehnologije e) pravno varstvo

347.78:004.7
34 BOGATAJ, M. Avtorsko
COBISS.SI-ID 239024128


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


14.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Soustvarjanje v šoli : učenje kot pogovor / Gabi Čačinovič Vogrinčič ; [ilustracije Božo Kos]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 92 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 84-85
ISBN 978-961-234-661-4
a) educational psychology b) interpersonal relations c) teacher-pupil relation d) dialogue e) pedagoška psihologija f) medosebni odnosi g) odnos med učiteljem in učencem h) dialog

37.015.3
37.015.3 ČAČINOVIČ V., G. Soustvarjanje
COBISS.SI-ID 239161600

15.
        GLOBALIZATION and education : proceedings of the Joint Working Group, the Pontifical Academy of Sciences, the Pontifical Academy of Social Sciences, 16-17 November 2005, Casino Pio IV / edited by Marcelo Sánchez Sorondo, Edmond Malinvaud, Pierre Léna. - Berlin ; New York : Walter De Gruyter, cop. 2007. - XXI, 290 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.
ISBN 978-3-11-019113-4 (hbk) ISBN 3-11-019113-X (hbk)
a) education - congress b) educational technology c) immigrant d) vzgoja in izobraževanje - kongres e) informacijska tehnologija f) priseljenec g) globalizacija h) kulturna različnost

37.01(082)
37.01 GLOBALIZATION and education
COBISS.SI-ID 7473993

16.
SAYER, Tony
        Critical practice in working with children / Tony Sayer. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - XII, 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 216-228. - Kazali
ISBN 978-0-230-54319-5 (pbk) ISBN 0-230-54319-7 (pbk)
a) child care b) social work c) mental health d) otroško skrbstvo e) socialno delo f) duševno zdravje g) socialni konstruktivizem h) kritika

37.015
37.015 SAYER, T. Critical
COBISS.SI-ID 7502665

17.
SOUTH-East European Workshop for Hands on Primary Science Education (3 ; 2007 ; Belgrade)
        Proceedings / third South-East European Workshop for Hands on Primary Science Education, October 14-17, 2007, Belgrade ; editor Stevan Jokić. - Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, cop. 2008. - VIII, 67 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-86-7306-092-7
a) science education - workshop b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - delavnica

37.016(063)
37.016 SOUTH-EAST Proceedings
COBISS.SI-ID 7422281


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


18.
BOLTAR, Mirjana, 1979-
        Tehniške vsebine v izobraževalnem sistemu Zambije : diplomsko delo / Mirjana Boltar. - Ljubljana : [M. Boltar], 2008. - 87 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) education system - Zambia b) technical education c) sistem vzgoje in izobraževanja - Zambija d) tehniško izobraževanje e) domača obrt

37:62(689.4)(043.2)
Č II 37(043.2) BOLTAR, M. Tehniške
COBISS.SI-ID 7484745

19.
BRINOVŠEK, Manja, 1982-
        Gledališki medij v socialnopedagoškem delu : diplomsko delo / Manja Brinovšek. - Ljubljana : [M. Brinovšek], 2008. - 70 f., [14] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) theatre b) group work c) gledališče d) skupinsko delo e) socialna pedagogika f) gledališče zatiranih

37.013.42:792(043.2)
Č II 37(043.2) BRINOVŠEK, M. Gledališki
COBISS.SI-ID 7481161

20.
FRELIH, Ksenija, 1982
        Nasilje v šolah in načini spoprijemanja v izbranih evropskih državah : diplomsko delo / Ksenija Frelih. - Cerkno : [K. frelih], 2008. - 64 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) violence b) aggression c) primary school d) nasilje e) agresija f) osnovna šola

37.06:364.636(043.2)
Č II 37(043.2) FRELIH, K. Nasilje
COBISS.SI-ID 7490889

21.
KOZJEK, Saša, 1984-
        Kulturni dan na temo ljudskega izročila : diplomsko delo / Saša Kozjek. - Ljubljana : [S. Kozjek], 2008. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk culture b) project method c) primary school d) ljudska kultura e) projektna metoda f) osnovna šola g) kulturni dan

37.016:398(043.2)
Č II 37(043.2) KOZJEK, S. Kulturni
COBISS.SI-ID 7486537

22.
SELAN, Rahela, 1982-
        Vpliv e-učenja na razumevanje pojma reaktivnost molekul = The impact of e-learning on understanding concept molecular reactivity : diplomsko delo = graduation thesis / Rahela Selan. - Ljubljana : [R. Selan], 2008. - 54, [6] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 51-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) teaching method c) experiment d) kemija e) didaktična metoda f) eksperiment g) e-učenje h) molekule

37.018.43:54(043.2)
Č II 37(043.2) SELAN, R. Vpliv e-učenja
COBISS.SI-ID 7483465

23.
ŠPUR, Irena, 1967-
        Pravičnost v izobraževanju : diplomsko delo / Irena Špur. - Ljubljana : [I. Špur], 2008. - 103 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) education system - Sweden b) equal opportunity c) marking d) sistem vzgoje in izobraževanja - Švedska e) enakost možnosti f) ocenjevanje g) pravičnost h) manjšine

37(043.2)
Č II 37(043.2) ŠPUR, I. Pravičnost
COBISS.SI-ID 7488073

24.
URŠIČ, Natalija, 1984-
        Kompetence razrednih učiteljev za kakovostno poučevanje : diplomsko delo / Natalija Uršič. - Ljubljana : [N. Uršič], 2008. - 64 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher education - further education of teachers b) training course c) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev d) usposabljanje e) kompetence učiteljev

37.011.3-051(043.2)
Č II 37(043.2) URŠIČ, N. Kompetence
COBISS.SI-ID 7489353


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


25.
        The GLOBAL assault on teaching, teachers, and their unions : stories for resistance / Mary Compton and Lois Weiner, editors. - 1st ed. - New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - XIII, 281 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-230-60630-X (pbk) ISBN 978-0-230-60630-2 (pbk) ISBN 0-230-60631-8 (hbk) ISBN 978-0-230-60631-9 (hbk)
a) teaching profession b) teachers' organization c) liberalism d) učiteljski poklic e) učiteljska organizacija f) liberalizem

371.13/.16(082)
371.13/.16 GLOBAL assault
COBISS.SI-ID 7501897

26.
        MREŽE kakovosti : samoevalvacija šol : zbornik / [uredništvo Erika Rustja, Mateja Gajgar, Nada Požar Matijašič]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 126 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 978-961-234-657-7
a) quality of education - teaching quality b) evaluation c) kvaliteta izobraževanja - kvaliteta pouka d) evalvacija

371.2(082)
371.2 MREŽE kakovosti
COBISS.SI-ID 239103488

27.
        PROGRAMSKE smernice : predšolska vzgoja v vrtcu. Svetovalna služba v vrtcu / [Gabi Čačinovič Vogrinčič ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 28 str. ; 24 cm

2.050 izv. - Bibliografija: str. 25-26
ISBN 978-961-234-653-9
a) pre-school education b) educational guidance c) predšolska vzgoja d) šolsko svetovanje

371.217
373.211.21
371.2 PROGRAMSKE Svetovalna
COBISS.SI-ID 238882816

28.
        PROGRAMSKE smernice : program osnovnošolskega izobraževanja. Svetovalna služba v osnovni šoli / [Gabi Čačinovič Vogrinčič ... et al.] ; uredila Andreja Nagode]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 32 str. ; 24 cm

2.760 izv. - Bibliografija: str. 28-30
ISBN 978-961-234-654-6
a) primary school b) educational guidance c) osnovna šola d) šolsko svetovanje

371.217
373.311.21
371.2 PROGRAMSKE Svetovalna
COBISS.SI-ID 238883072

29.
        PROGRAMSKE smernice. Svetovalna služba v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih : program srednješolskega izobraževanja / [Gabi Čačinovič Vogrinčič ... et al.] ; uredila Andreja Nagode]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 32 str. ; 24 cm

1.040 izv. - Bibliografija: str. 28-29
ISBN 978-961-234-655-3
a) educational guidance b) secondary school c) dormitory d) šolsko svetovanje e) srednja šola f) dijaški dom

371.217
373.511.21
371.2 PROGRAMSKE Svetovalna
COBISS.SI-ID 238883328


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


30.
ISTENIČ, Mateja, 1979-
        Priprava učnega videa za obravnavo problematike odpadkov : diplomsko delo / Mateja Istenič. - Ljubljana : [M. Istenič], 2008. - IV, 73 str., IX : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
- - Priprava učnega videa za obravnavo problematike odpadkov [Elektronski vir] / Mirjam Pertnač ; 1 optični disk (CD-ROM). - 1 CD-ROM ; 12 cm
a) environmental protection b) teaching aid c) primary school d) varstvo okolja e) učni pripomočki f) osnovna šola g) odpadki h) e-gradivo

371.64/69:628.463(043.2)
Č II 371.6(043.2) ISTENIČ, M. Priprava
COBISS.SI-ID 7485001

31.
KOSMAČ, Aleksandra, 1982-
        Otrokove pravice v procesu vzgoje in izobraževanja na osnovnošolski ravni : diplomsko delo / Aleksandra Kosmač. - Ljubljana : [A. Kosmač], 2008. - 142 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-138. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) rights of the child b) primary school c) document d) pravice otroka e) dokument f) osnovna šola

371.51(043.2)
Č II 371.3(043.2) KOSMAČ, A. Otrokove
COBISS.SI-ID 7481417

32.
LEPEJ, Nina, 1983-
        Primerjava znanja učitelja športne vzgoje na razredni stopnji med Slovenijo in Španijo : diplomsko delo / Lepej Nina. - Ljubljana : [N. Lepej], 2008. - VI, 80 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) teacher b) knowledge level c) physical education d) teaching quality e) učitelj f) stopnja znanja g) športna vzgoja h) kvaliteta pouka i) usposobljenost učiteljev

371.12.011.3-051:796(043.2)
Č II 371(043.2) LEPEJ, N. Primerjava
COBISS.SI-ID 7497033

33.
NOVIČ, Valentina, 1982-
        Mnenje o telesni pripravljenosti učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo : diplomsko delo / Valentina Novič. - Ljubljana : [V. Novič], 2008. - VIII, 50 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 43-44. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical characteristics b) teacher c) recreation d) telesne značilnosti e) učitelj f) rekreacija g) telesna pripravljenost

371.12.011.3-051:796(043.2)
Č II 371(043.2) NOVIČ, V. Mnenje
COBISS.SI-ID 7496521

34.
ROŠER, Marija, 1984-
        Pojmovanje in zaznavanje discipline v očeh učiteljev, učencev in njihovih staršev : diplomsko delo / Marija Rošer. - Ljubljana : [M. Rošer], 2008. - 100 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 89-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) discipline b) misconduct c) punishment d) disciplina e) neprimerno vedenje f) kaznovanje

371.5(043.2)
Č II 371.3(043.2) ROŠER, M. Pojmovanje
COBISS.SI-ID 7489097


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


35.
MARJANOVIČ Umek, Ljubica
        Sodoben vrtec : možnosti za otrokov razvoj in zgodnje učenje / Ljubica Marjanovič Umek in Urška Fekonja Peklaj ; [fotografije Neža Umek in Urška Fekonja Peklaj]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008 (Ljubljana : Birografika Bori). - 168 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

500 izv. - Bibliografija: str. 137-156. - Kazali. - Abstract
ISBN 978-961-6648-16-5
a) pre-school education b) child development c) hidden curriculum d) predšolska vzgoja e) razvoj otroka f) kurikulum z vzgojnimi vsebinami g) vrtci

373.2(075.8)
373.2 MARJANOVIČ, L. Sodoben vrtec
COBISS.SI-ID 238968576

36.
PREGL, Slavko
        Med delom in denarjem / Slavko Pregl ; [besedilo o slovenskih znanstvenikih Sandi Sitar ; ilustracije Tomaž Lavrič ... et al.]. - V Ljubljani : Karantanija, 2008. - 44 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-226-883-1
a) money - children's book b) denar - knjiga za otroke

373.32.016:3
087.5
II 373.32.016:3 PREGL, S. Med delom
COBISS.SI-ID 238051584

37.
RIPLEY, Catherine
        Zakaj? : najboljša knjiga vprašanj in odgovorov o naravi, znanosti in svetu okrog nas / napisala Catherine Ripley ; ilustriral Scot Ritchie ; [prevod Nives Kreuh]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 ([Ljubljana] : Delo Inpo). - 191 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Why. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-015-2
a) leksikoni b) knjige za otroke

373.2.016:50
373.2.016:50 RIPLEY, C. Zakaj?
COBISS.SI-ID 239195648

38.
VERED, Karen Orr, 1961-
        Children and media outside the home : playing and learning in after-school care / Karen Orr Vered. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - VIII, 200 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 190-195. - Kazalo
ISBN 0-230-53729-4 (hbk) ISBN 978-0-230-53729-3 (hbk)
a) mass media - Australia b) television c) television broadcast d) sredstva množičnega obveščanja - Avstralija e) televizija f) televizijska oddaja g) medijska vzgoja

373.2.016
373.2.016 VERED, K. Children
COBISS.SI-ID 7502153


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


39.
ČERNE, Marjana, 1976-
        Matematika v dnevni rutini v skupini najmlajših otrok : diplomska naloga / Marjana Černe. - Ljubljana : [M. Černe], 2008. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) pre-school child c) hidden curriculum d) matematika e) predšolski otrok f) kurikulum z vzgojnimi vsebinami

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ČERNE, M. Matematika
COBISS.SI-ID 7477065

40.
DOKL, Petra, 1969-
        Uspavanka kot način uspavanja nekoč in danes : diplomska naloga / Petra Dokl. - Ljubljana : [P. Dokl], 2008. - 44, [26] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music b) pre-school child c) glasba d) predšolski otrok e) uspavanke

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) DOKL, P. Uspavanka
COBISS.SI-ID 7469385

41.
GRAD, Ana, 1982-
        Povezovanje matematičnih pojmov in predstav z glasbo v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Ana Grad. - Ljubljana : [A. Grad], 2008. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) music c) pre-school child d) matematika e) glasba f) predšolski otrok g) medpredmetno povezovanje

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) GRAD, A. Povezovanje
COBISS.SI-ID 7479625

42.
JELOVČAN, Marija, 1985-
        Pomen bibarij za otrokov glasbeni, gibalni in govorni razvoj : diplomska naloga / Marija Jelovčan. - Ljubljana : [M. Jelovčan], 2008. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) pre-school child c) glasbena vzgoja d) predšolski otrok e) bibarije

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) JELOVČAN, M. Pomen
COBISS.SI-ID 7467081

43.
KOCJAN, Tadeja, 1983-
        Ljudsko izročilo v otroških pesmih Bele krajine : diplomska naloga / Tadeja Kocjan. - Ljubljana : [T. Kocjan], 2008. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) folk song b) pre-school child c) ljudska pesem d) predšolski otrok e) otroške pesmi f) Bela Krajina

373.2.016:784.4(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOCJAN, T. Ljudsko
COBISS.SI-ID 7472201

44.
MARTINČIČ, Saša, 1985-
        Pravljične urice v luči jezikovnega razvoja : diplomska naloga / Saša Martinčič. - Ljubljana : [S. Martinčič], 2008. - 73 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pre-school child c) pravljica d) predšolski otrok e) književna vzgoja f) pravljične ure

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) MARTINČIČ, S. Pravljične
COBISS.SI-ID 7481929

45.
PODERŽAJ, Eva, 1983-
        Zgodovina predšolskih ustanov na Slovenskem s poudarkom na zgodovini vrtca Škofljica : diplomska naloga / Eva Poderžaj. - Ljubljana : [E. Poderžaj], 2008. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 37. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) educational institution b) nursery school c) history of education d) vzgojno-izobraževalna ustanova e) vrtec f) zgodovina pedagogike g) vrtec Škofljica

373.24(091)(043.2)
Č II 373.2(043.2) PODERŽAJ, E. Zgodovina
COBISS.SI-ID 7480905

46.
POVŠE, Marjana, 1982-
        Matematične igre v drugem starostnem obdobju otrok v vrtcu : diplomska naloga / Marjana Povše. - Ljubljana : [M. Povše], 2008. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) play c) pre-school child d) matematika e) igra f) predšolski otrok g) didaktične igrače

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) POVŠE, M. Matematične
COBISS.SI-ID 7480137

47.
ROJC, Jerneja, 1984-
        Uporaba sestavljank v vrtcu : diplomska naloga / Jerneja Rojc. - Ljubljana : [J. Rojc], 2008. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) play c) pre-school child d) tehnika e) igra f) predšolski otrok g) sestavljanke

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ROJC, J. Uporaba
COBISS.SI-ID 7483977

48.
SODJA, Irena, 1981-
        Ugotavljanje prostorskih predstav pri predšolskih otrocih : diplomska naloga / Irena Sodja. - Ljubljana : [I. Sodja], 2008. - 64 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) space perception b) child development c) pre-school child d) percepcija prostora e) razvoj otroka f) predšolski otrok

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) SODJA, I. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 7480393

49.
ŠIBILJA, Janja, 1978-
        Spanje in počitek otrok v vrtcu : diplomska naloga / Janja Šibilja. - Ljubljana : [J. Šibilja], 2008. - 42 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 38. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) rest c) sleep d) predšolski otrok e) počitek f) spanje

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠIBILJA, J. Spanje
COBISS.SI-ID 7471945

50.
ŠKERL, Martina, 1972-
        Številske predstave pet- do šestletnih otrok v javnem in Montessori vrtcu : diplomsko delo / Martina Škerl. - Ljubljana : [M. Škerl], 2008. - 60 f., [12] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) number concept b) pre-school child c) teaching method d) pojem števila e) predšolski otrok f) didaktična metoda g) Montessori pedagogika

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ŠKERL, M. Številske
COBISS.SI-ID 7479113


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


51.
HUDOKLIN, Milka, 1982-
        Atletska abeceda v drugem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Milka Hudoklin. - Ljubljana : [M. Hudoklin], 2008. - XII, 133 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 128-130. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) athletics c) lesson preparation d) primary school e) športna vzgoja f) atletika g) učne priprave h) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) HUDOKLIN, M. Atletska
COBISS.SI-ID 7473737

52.
JERKIČ, Polona, 1982-
        Povezanost med aktivnim odmorom in trenutnim počutjem učencev : diplomsko delo / Polona Jerkič. - Ljubljana : [P. Jerkič], 2008. - V, 83 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-74. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) recreation b) fatigue c) primary school d) rekreacija e) utrujenost f) osnovna šola g) aktivni odmor h) počutje

373.32.016:79(043.2)
Č II 61(043.2) JERKIČ, P. Povezanost
COBISS.SI-ID 7474249

53.
RAJŠP, Martina
        Tretji koraki v matematiko 3. Učbenik za matematiko v 3. razredu osnovne šole / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustrator Alen Bauer, Zlatko Drčar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

3.500 izv.
ISBN 978-961-209-776-9
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Tretji koraki 3
COBISS.SI-ID 238466816

54.
ZAJEC, Lučka, 1983-
        Lutkovna predstava kot didaktični medij v nižjih razredih osnovne šole : diplomsko delo / Lučka Zajec. - Ljubljana : [L. Zajec], 2008. - 94 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 71-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) puppetry b) teaching aid c) lutke d) učni pripomočki e) lutkovne predstave f) didaktični medij

373.32.016:792.97(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) ZAJEC, L. Lutkovna
COBISS.SI-ID 7470153


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
ANŽIN, Katja, 1982-
        Znanje naravoslovja v 1. triadi v letu 2002 in 2006 : diplomsko delo / Katja Anžin. - Ljubljana : [K. Anžin], 2008. - 88 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) science education b) knowledge level c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) stopnja znanja f) osnovna šola g) vrednotenje znanja

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) ANŽIN, K. Znanje
COBISS.SI-ID 7492937

56.
CERAR, Petra, 1984-
        Primerjava učnega načrta za športno vzgojo v prvem triletju med Slovenijo in Portugalsko : diplomsko delo / Petra Cerar. - Ljubljana : [P. Cerar], 2008. - IX, 95 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) curriculum c) primary school d) kurikulum e) športna vzgoja f) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) CERAR, P. Primerjava
COBISS.SI-ID 7474505

57.
ČERNIC, Mateja, 1983-
        Oblikovanje glasu v povezavi z Orffovim konceptom elementarne glasbeno-gibne vzgoje : diplomsko delo / Mateja Čenic. - Ljubljana : [M. Černic], 2008. - V, 121 str. : note ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 116-121. - Povzetek ; Resume. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) glasbena vzgoja d) petje e) Orffov koncept

373.32.016:78(043.2)
Č II 373.3(043.2) ČERNIC, M. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 7501641

58.
ČUDEN, Hermina
        Orientacijski pohod za učence prve triade v treh letnih časih : diplomsko delo / Hermina Čuden. - Ljubljana : [H. Čuden], 2008. - IV, 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 34-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) orientacijski pohod

373.32.016:796(043.2)
Č II 373.3(043.2) ČUDEN, H. Orientacijski
COBISS.SI-ID 7495753

59.
KAVČIČ, Polona, 1984-
        Vrednotenje likovnih del učencev v prvem triletju na področju kiparstva in prostorskega oblikovanja : diplomsko delo / Polona Kavčič. - Ljubljana : [P. Kavčič], 2008. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) assessment c) primary school d) likovna vzgoja e) vrednotenje f) osnovna šola g) prostorsko oblikovanje

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) KAVČIČ, P. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 7482953

60.
KINK, Eva
        Didaktični modeli uporabe ustvarjalnega pisanja pri pouku slovenščine v 3. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Eva Kink. - Ljubljana : [E. Kink], 2008. - 96, [31] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., razredni pouk
a) composition b) imagination c) motivation d) kreativno pisanje e) domišljija f) motivacija

373.32.016:003(043.2)
070.449.8:373.32.016(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) KINK, E. Didaktični
COBISS.SI-ID 7466825

61.
KORITNIK, Jasna, 1984-
        Tematika nasilja v mladinski književnosti, predpisani z učnim načrtom za 1. in 2. triletje osnovne šole : diplomsko delo / Jasna Koritnik. - Ljubljana : [J. Marolt], 2008. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) violence c) mladinska književnost d) nasilje

373.32.016:070.449.8(043.2)
82-93:371.214.1(043.2)
Č II 82(043.2) KORITNIK, J. Tematika
COBISS.SI-ID 7489609

62.
KOSTEN, Mirjam, 1971-
        Medpredmetno povezovanje matematike z ostalimi področji v 1. razredu : diplomska naloga / Mirjam Kosten. - Ljubljana : [M. Kosten], 2008. - III, 58 f., [11] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 57-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) interdisciplinary approach c) primary school d) matematika e) interdisciplinarnost f) osnovna šola g) medpredmetno povezovanje

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) KOSTEN, M. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 7476553

63.
LESKOVAR, Maša, 1983-
        Vrednotenje likovnih del učencev v prvi triadi osnovne šole na področju risanja in slikanja : diplomsko delo / Maša Leskovar. - Ljubljana : [M. Leskovar], 2008. - 80 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) assessment c) marking d) likovna vzgoja e) vrednotenje f) ocenjevanje

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) LESKOVAR, M. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 7483209

64.
PERKO, Andrejka, 1978-
        Raziskovalne škatle v prvem razredu : diplomsko delo / Andrejka Perko. - Ljubljana : [A. Perko], 2008. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) teaching aid c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učni pripomočki f) osnovna šola g) raziskovalne škatle

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) PERKO, A. Raziskovalne
COBISS.SI-ID 7467337

65.
ŠANTELJ, Sandra, 1984-
        Pomoč učencem pri matematiki v 3. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Sandra Šantelj. - Ljubljana : [S. Šantelj], 2008. - 85, [30] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) learning difficulty c) primary school d) matematika e) učne težave f) osnovna šola g) pomoč učencem

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŠANTELJ, S. Pomoč
COBISS.SI-ID 7467593

66.
ŠUŠTARIČ, Nataša, 1984-
        Analiza položaja romskih pomočnikov v osnovni šoli : diplomsko delo / Nataša Šuštarič. - Ljubljana : [N. Šuštarič], 2008. - 58 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gypsy b) primary school c) assistant d) cigan e) osnovna šola f) asistent g) Romi h) romski pomočniki

373.3(=214.58)(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŠUŠTARIČ, N. Analiza
COBISS.SI-ID 7489865

67.
TANKO, Martina, 1984-
        Učne ure v Muzeju Miklova hiša za 1. triletje : diplomsko delo / Martina Tanko. - Ljubljana : [M. Tanko], 2008. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) museum b) lesson c) workshop d) muzej e) učna ura f) delavnica g) muzejska pedagogika h) suha roba

373.32.016:908(043.2)
Č II 373.3(043.2) TANKO, M. Učne
COBISS.SI-ID 7469897

68.
TRIPLAT, Bojana, 1962-
        Motivacija staršev za skupno branje književnih besedil v 1. razredu devetletke : diplomsko delo / Bojana Triplat. - Ljubljana : [B. Triplat], 2008. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) reading taste d) motivation e) mladinska književnost f) slikanica g) bralni interes h) motivacija i) družinsko branje

373.32.016:003(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) TRIPLAT, B. Motivacija
COBISS.SI-ID 7488585

69.
VOLK, Matejka, 1983-
        Kako učenci zaznavajo športno-vzgojni proces : diplomsko delo / Matejka Volk. - Ljubljana : [M. Volk], 2008. - 70 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) pupil attitude c) sport d) primary school e) športna vzgoja f) stališče učencev g) šport h) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) VOLK, M. Kako
COBISS.SI-ID 7497289

70.
ŽAVBI, Andreja, 1984-
        Konstruktivizem in ustvarjalni gib : diplomsko delo / Andreja Žavbi. - Ljubljana : [A. Žavbi], 2008. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Konstruktivizem in ustvarjalni gib [Elektronski vir] / Andreja Žavbi. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) science education b) motion c) early learning d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) gibanje f) zgodnje učenje g) ustvarjalni gib h) konstruktivizem

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŽAVBI, A. Konstruktivizem
COBISS.SI-ID 7472457


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


71.
GOVEKAR-Okoliš, Monika
        Poglavja iz andragogike / Monika Govekar-Okoliš, Nives Ličen. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-961-237-234-7
a) adult education - textbook b) lifelong learning c) izobraževanje odraslih - učbenik d) vseživljenjsko učenje e) andragogika f) biografsko učenje g) andragoški ciklus

374.7(075.8)
374 GOVEKAR, M. Poglavja
COBISS.SI-ID 238592256


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


72.
DUKES, Chris
        Working with parents of children with special educational needs / Chris Dukes and Maggie Smith ; illustrated by Simon Smith. - London [etc.] : P. Chapman, cop. 2007. - XII, 123 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Hands on guides)

Bibliografija: str. 122. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4521-9 (hbk) ISBN 1-4129-4521-6 (hbk) ISBN 1-4129-4522-4 (pbk) ISBN 978-1-412-94522-6 (pbk)
a) backward child b) parent-teacher relation c) parent participation d) razvojno moten otrok e) odnos med starši in učiteljem f) sodelovanje staršev

376.1
II 376.1 DUKES, C. Working
COBISS.SI-ID 7500105

73.
DUKES, Chris
        Working with parents of children with special educational needs [Elektronski vir] / Chris Dukes and Maggie Smith. - London [etc.] : P. Chapman, cop. 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Hands on guides)

a) backward child b) parent-teacher relation c) parent participation d) razvojno moten otrok e) odnos med starši in učiteljem f) sodelovanje staršev

376.1
cdr 376.1 DUKES, C. Working
COBISS.SI-ID 7501385

74.
KESIČ Dimic, Katarina
        ADHD - ali deklice hitijo drugače? : spregledanost deklic z motnjo ADHD / Katarina Kesič Dimic ; [ilustracije Julija]. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2008. - 60 str. : ilustr. ; 21 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 55-58
ISBN 978-961-91532-5-3
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost e) motnje pozornosti

376.1-055.25
616.89-008.481
376.1 KESIČ DIMIC, K. ADHD
COBISS.SI-ID 238844160

75.
        NAVODILA za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo : primanjkljaji na posameznih področjih učenja / [uredila Andreja Nagode]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 32 str. ; 24 cm

2.800 izv. - Nasl. v cipu: Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. - Bibliografija: str. 29-31
ISBN 978-961-234-656-0
a) learning difficulty b) primary school c) učne težave d) osnovna šola e) pomoč učencem

376.1
376.1 NAVODILA za prilagojeno
COBISS.SI-ID 238883584

76.
        UČNE težave v osnovni šoli : koncept dela : program osnovnošolskega izobraževanja / [Lidija Magajna ... et al.] ; uredila Andreja Nagode]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 98 str. ; 24 cm

2.900 izv. - Bibliografija: str. 92-98
ISBN 978-961-234-652-2
a) learning difficulty b) primary school c) učne težave d) osnovna šola e) pomoč učencem

376.1
376.1 UČNE težave
COBISS.SI-ID 238881792

77.
        UČNE težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila / Lidija Magajna ... [et al.] ; [predgovor Andreja Barle Lakota in Lidija Magajna ; ilustracije Božo Kos ; fotografije Beno Arnejčič]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 342 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu pos. prispevkov. - Povzetek; Abstract
ISBN 978-961-234-662-1
a) learning difficulty b) achievement gain c) learning strategy d) učne težave e) šolska uspešnost f) strategija učenja

376.1
II 376.1 UČNE težave
COBISS.SI-ID 239238400


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


78.
BALTA, Senka, 1983-
        Uporaba tehnik za modifikacijo vedenja pri otrocih in mladostnikih z motnjami v duševnem razvoju v praksi : diplomsko delo / Senka Balta. - Ljubljana : [S. Balta], 2008. - 65 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mental handicap b) emotional disorder c) aggressiveness d) mentalna prizadetost e) čustvene motnje f) agresivnost g) modifikacija vedenja

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) BALTA, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 7494985

79.
BOKAL, Nina, 1984-
        Didaktični vidiki dela učiteljev fizike pri delu z nadarjenimi učenci : diplomsko delo / Nina Bokal in Mojca Čad. - Ljubljana : [N. Bokal, M. Čad], 2008. - 105, [4] f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 101-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) gifted b) physics c) primary school d) nadarjeni e) fizika f) osnovna šola

376.1-056.45:53(043.2)
Č II 376.1(043.2) BOKAL, N. Didaktični
COBISS.SI-ID 7487049

80.
BRADEŠKO, Ana, 1982-
        Socialni položaj otroka s posebnimi potrebami v vrtčevski skupini : diplomska naloga / Ana Bradeško. - Ljubljana : [A. Bradeško], 2008. - 53 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) backward child b) social integration c) nursery school d) razvojno moten otrok e) socialna integracija f) vrtec g) inkluzija

376.1:373.2(043.2)
Č II 376.1(043.2) BRADEŠKO, A. Socialni
COBISS.SI-ID 7483721

81.
KLAVŽ, Janja, 1985-
        Disgrafija : znaki in pogostost pri učencih 4. razreda devetletke : diplomsko delo / Janja Klavž. - Ljubljana : [J. Klavž], 2008. - 113, [11] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-112. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) dysgraphia b) graphomotor activity c) emotional disorder d) disgrafija e) grafomotorika f) čustvene motnje g) pomoč učencem

376.1:003(043.2)
Č II 376.1(043.2) KLAVŽ, J. Disgrafija
COBISS.SI-ID 7493961

82.
MIHELČIČ, Andrej, 1983-
        Pomoč informacijsko-komunikacijske tehnologije učencem s težavami na področju pisanja : diplomsko delo / Andrej Mihelčič. - Ljubljana : [A. Mihelčič], 2008. - VII, 75 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) dysgraphia c) information technology d) učne težave e) disgrafija f) informacijska tehnologija g) programska oprema

376.1-056.47:003(043.2)
Č II 376.1(043.2) MIHELČIČ, A. Pomoč
COBISS.SI-ID 7494729

83.
REŠETA, Sanda, 1983-
        Študenti s specifičnimi učnimi težavami : diplomsko delo / Sanda Rešeta. - Ljubljana : [S. Rešeta], 2008. - III, 78 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) dyslexia c) acalculia d) student e) učne težave f) disleksija g) disgrafija h) študent

376.1-057.875(043.2)
Č II 376.1(043.2) REŠETA, S. Študenti
COBISS.SI-ID 7494473

84.
VIPAVC, Jerica, 1979-
        Poučevanje matematike učencev z diskalkulijo in z disleksijo : študija primera : diplomsko delo / Jerica Vipavc. - Ljubljana : [J. Vipavc], 2008. - 94 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) dyslexia b) dysgraphia c) acalculia d) disleksija e) disgrafija f) diskalkulija g) pomoč učencem

376.1-056.47:51(043.2)
Č II 376.1(043.2) VIPAVC, J. Poučevanje
COBISS.SI-ID 7493449

85.
ZAJEC, Janja, 1983-
        Stališča vzgojiteljic do integracije otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke predšolske vzgoje : diplomsko delo / Janja Zajec. - Ljubljana : [J. Zajec], 2008. - 84 str., [2] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) integration c) attitude d) razvojno moten otrok e) integracija f) stališče

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) ZAJEC, J. Stališča
COBISS.SI-ID 7486793


39(043.2) ETNOLOGIJA.


86.
KLOPČIČ, Maja, 1984-
        Lepotica in zver ter njenih šest različic na podlagi psihoanalitične teorije po Jungu : diplomska naloga / Maja Klopčič. - Ljubljana : [M. Klopčič], 2008. - V, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) mythology c) pravljica d) mitologija e) motivi f) živalski ženin

398.21:159.964.26(043.2)
Č II 39(043.2) KLOPČIČ, M. Lepotica
COBISS.SI-ID 7490633


51 MATEMATIKA.


87.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Polinomi Čebiševa / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2008. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - 6 izv. - Bibliografija: str. 48
ISBN 978-961-245-538-5
a) mathematics b) matematika - EET/slv c) polinomi

517.587
II 517 GAŠPERŠIČ, M. Polinomi
COBISS.SI-ID 239776512

88.
KOKOL-Voljč, Vlasta
        Matematika 4 : učbenik za matematiko v četrtem razredu osnovne šole / Vlasta Kokol Voljč, Mateja Dover Emeršič ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0380-6
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) KOKOL-VOLJČ, V. Matematika 4
COBISS.SI-ID 238373376

89.
STRNAD, Milena
        Stičišče 5 : učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole / Milena Strnad, Milena Štuklek ; [ilustracije Matjaž Schmidt, tehnične risbe narisala Martin Zemljič, Matjaž Željko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2008. - 264 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Stičišče 5 : rešitve nalog : [priloga k učbeniku za matematiko v 5. razredu devetletne osnovne šole] / Milena Strnad, Milena Štuklek. - 104 str. : ilustr. ; 28 cm
ISBN 978-961-6525-43-5
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 5
COBISS.SI-ID 237347584


51(043.2) MATEMATIKA.


90.
KAVČIČ, Mojca, 1984-
        Delannoyjeva števila in poravnavanje nizov : diplomsko delo / Mojca kavčič. - Ljubljana : [M. Kavčič], 2008. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika - tehnika
a) mathematics b) matematika c) Delannoyjeva števila d) kombinatorika e) rodovne funkcije

511(043.2)
Č II 51(043.2) KAVČIČ, M. Delannoyjeva
COBISS.SI-ID 7490377

91.
KLANČAR, Andreja, 1982-
        Cassinijevi ovali : diplomsko delo / Andreja Klančar. - Ljubljana : [A. Klančar], 2008. - 70 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Cassinijevi ovali

51(043.2)
Č II 51(043.2) KLANČAR, A. Cassinijevi
COBISS.SI-ID 7488841

92.
LEDINEK, Janja, 1982-
        Villarceaujeve krožnice : diplomsko delo / Janja Ledinek. - Ljubljana : [J. Ledinek], 2008. - 57 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) krog d) Villarceaujeve krožnice

51(043.2)
Č II 51(043.2) LEDINEK, J. Villarceaujeve
COBISS.SI-ID 7477321

93.
PLUT, Dina, 1982-
        Uporaba integrala pri računanju vztrajnostnih momentov : diplomsko delo / Dina Plut. - Ljubljana : [D. Plut], 2008. - 66 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) vztrajnostni moment d) težišče e) rotacija

517.3(043.2)
Č II 51(043.2) PLUT, D. Uporaba
COBISS.SI-ID 7479881

94.
ROVAN, Katja, 26.02.1983-
        Reifikacija v procesu učenja algebre : diplomsko delo / Katja Rovan. - Ljubljana : [K. Rovan], 2008. - 90, [28] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) comprehension c) matematika d) razumevanje e) reifikacija

51:371.3(043.2)
Č II 51(043.2) ROVAN, K. Reifikacija
COBISS.SI-ID 7487561

95.
VOLF, Dunja, 1984-
        Raziskovanje matematičnih vzorcev in zaporedij : diplomsko delo / Dunja Volf. - Ljubljana : [D. Volf], 2008. - V, 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teaching model c) primary school d) matematika e) didaktični model f) osnovna šola g) algebra h) zaporedja i) vzorec

512(043.2)
Č II 51(043.2) VOLF, D. Raziskovanje
COBISS.SI-ID 7468105


52 ASTRONOMIJA.


96.
PROSEN, Marijan
        Hallerstein in astronomija : [Hallersteinov prispevek slovenski znanosti] / Marijan Prosen - Majo. - Mengeš : Občina ; Ljubljana : Jutro ; Mengeš : Osnovna šola, 2008. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svet naravoslovja)

Podnasl. na ov. - Kratka misel / Karel Šmigoc: str. 8-9. - Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6433-97-6
a) Hallerstein. Ferdinand Avguštin (1703-1774) b) astronomy c) astronomija d) Kranjska e) Kitajska f) jezuiti

52
520/524(091):929Hallerstein F.A.
52 PROSEN, M. Hallerstein
COBISS.SI-ID 238915840


52(043.2) ASTRONOMIJA.


97.
ČERNIGOJ, Erik, 1978-
        Analiza gibanja asteroidov : diplomsko delo / Erik Černigoj. - Ljubljana : [E. Černigoj], 2008. - 83 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) astronomy b) astronomija c) asteroidi d) astronomska opazovanja

523.44(043.2)
Č II 52(043.2) ČERNIGOJ, E. Analiza
COBISS.SI-ID 7480649


53 FIZIKA.


98.
GIREP Conference (2006 ; Amsterdam)
        Modelling in physics and physics education : proceedings GIREP Conference 2006, August 20 - 25, Amsterdam, Netherlands / edited by Ed van den Berg, Ton Ellermeijer, Onne Slooten. - Amsterdam : University, 2006. - 452 str. : ilustr. ; 24 cm

a) teacher education - 2006 - conference b) physics c) izobraževanje učiteljev - 2006 - konferenca d) fizika

53:371.3(082)
53:371.3 GIREP Modelling
COBISS.SI-ID 7475273

99.
GIREP conference (2006 ; Amsterdam)
        Modelling in physics and physics education [Elektronski vir] : proceedings / GIREP 2006. - Amsterdam : University, 2006. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.girep2006.nl/
a) physics - conference b) fizika - konferenca

53:371.3
cdr 53 GIREP 2006 Modelling
COBISS.SI-ID 837756


53(043.2) FIZIKA.


100.
KUKEC Mezek, Miha, 1983-
        Podvodni žarki : diplomsko delo / Kukec Mezek Miha. - Ljubljana : [Kukec Mezek M.], 2008. - VI, 33 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) svetloba d) lomni zakon e) žarki

53(043.2)
Č II 53(043.2) KUKEC MEZEK Podvodni
COBISS.SI-ID 7492169

101.
SLAMA, Martina, 1982-
        Primeri in poskusi iz elektrostatike : diplomsko delo / Martina Slama. - Ljubljana : [M. Slama], 2008. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, matematika in fizika
a) physics b) fizika c) elektrostatika d) električne sile e) elektroskop

537.2(043.2)
Č II 53(043.2) SLAMA, M. Primeri
COBISS.SI-ID 7468361


54(043.2) KEMIJA.


102.
KRALJ, Benjamin, 1981-
        Preverjanje znanja iz kemije s spletno aplikacijo : diplomsko delo / Benjamin Kralj. - Ljubljana : [B. Kralj], 2008. - 66 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 64-66. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, Kemija in fizika
a) chemistry b) didactic use of computer c) achievement measurement d) kemija e) didaktična uporaba računalnika f) merjenje uspešnosti g) spletni sistem h) aplikacije

54:371.26(043.2)
Č II 54(043.2) KRALJ, B. Preverjanje
COBISS.SI-ID 7482441


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


103.
KUŠLAN, Rok
        Slapovi / Rok Kušlan ; [zemljevidi Lojze Miklavčič ; avtorji fotografij Branko Anđel ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2008 ([Ljubljana] : Hren). - 176 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Izletniški vodnik)

Zvd. na notr. str. ov. - Bibliografija: str. 175. - Kazalo
ISBN 978-961-6027-52-6
a) slapovi b) izleti c) Slovenija

556.537(497.4)(036)
55 KUŠLAN, R. Slapovi
COBISS.SI-ID 239153920


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


104.
BRUS, Robert
        Sto grmovnih vrst na Slovenskem / [besedilo in fotografije] Robert Brus. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 215 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv. - O avtorju: str. [4]. - Bibliografija: str. 210-211. - Kazali
ISBN 978-961-251-032-9
a) botany b) botanika c) grmovnice d) Slovenija

58
58 BRUS, R. Sto grmovnih
COBISS.SI-ID 239226880


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


105.
FORTUNA, Helena, 1979-
        Populacijske značilnosti domače mačke (Felis silvestris catus) v pretežno gozdnatem okolju Dragarske doline : diplomsko delo / Helena Fortuna. - Ljubljana : [H. Fortuna], 2008. - X, 71, [5] f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) domača mačka d) populacijska gostota e) poškodbe f) reprodukcija

599.742.7(043.2)
Č II 59(043.2) FORTUNA, H. Populacijske
COBISS.SI-ID 7491145

106.
KEMEC, Vladimira, 1980-
        Sestava telesa pri štirinajstletnih šolarjih iz Velenja : diplomsko delo / Vladimira Kemec. - Ljubljana : [V. Kemec], 2008. - X, 84, [6] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija. Naravoslovnotehniška fak. Fak, za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak.
a) physical development b) adolescent c) telesni razvoj d) adolescent e) antropometrične meritve f) telesna masa

572.087(043.2)
Č II 57(043.2) KEMEC, V. Sestava
COBISS.SI-ID 7468617

107.
KOŽAR Mencinger, Nina, 1981-
        Makrofiti Bohinjskega jezera : diplomsko delo / Nina Kožar Mencinger. - Ljubljana : [N. Kožar Mencinger], 2008. - IX, 69 f., [24] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) makrofiti d) vrstna sestava e) Bohinjsko jezero

581.5(043.2)
Č II 58(043.2) KOŽAR MENCINGER Makrofiti
COBISS.SI-ID 7481673


61 MEDICINA.


108.
ASHWORTH, Sherry
        Proč z namišljeno debelostjo / Sherry Ashworth ; [prevedli Ana Ziherl, Irena Kralj ; ilustracije Polly Dunbar]. - Ljubljana : Hekure, 2000 ([Škofljica : Grafis Trade]). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Fat - take the weight off your mind
ISBN 961-90839-6-2
a) self-concept b) adolescent c) nutrition d) pojmovanje samega sebe e) adolescent f) prehrana g) samozavest h) debelost i) hujšanje j) prehranjevalne motnje

613.2-053.6
613 ASHWORTH, S. Proč
COBISS.SI-ID 110035712

109.
PRAPER, Peter
        Skupinska psihoterapija : od mitologije do teorije / Peter Praper. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, 2008 (Ljubljana : Birografika Bori). - 252 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 235-245. - Kazalo
ISBN 978-961-237-192-0
a) group psychotherapy - textbook b) skupinska psihoterapija - učbenik c) geštalt terapija d) psihodrama e) transakcijska analiza f) ego psihologija g) vedenjska terapija h) kognitivna terapija i) na klienta usmerjena terapija j) self psihologija

615.851(075.8)
615.851 PRAPER, P. Skupinska
COBISS.SI-ID 232339712


61(043.2) MEDICINA.


110.
ČERNETIČ, Petra, 1982-
        Preventiva na področju uporabe drog v osnovni šoli : diplomsko delo / Petra Černetič. - Ljubljana : [P. Černetič], 2008. - 171 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 151-156. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction b) prevention c) primary school d) zasvojenost z drogami e) prevencija f) osnovna šola

613.83-053.5(043.2)
Č II 61(043.2) ČERNETIČ, P. Preventiva
COBISS.SI-ID 7484489

111.
JENKO, Nika, 1984-
        Ustvarjalne in sprostitvene dejavnosti za otroke z malignimi obolenji : diplomsko delo / Nika Jenko. - Ljubljana : [N. Jenko], 2008. - V, 245 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 171-177. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cancer b) disease c) mental stress d) rak e) bolezen f) duševni stres g) maligna obolenja h) kvalieta življenja

616-006.04-053.2(043.2)
Č II 61(043.2) JENKO, N. Ustvarjalne
COBISS.SI-ID 7494217

112.
KETIŠ, Živa, 1983-
        Potrebe po ergonomski intervenciji za zaposlene osebe s cerebralno paralizo : diplomsko delo / Živa Ketiš. - Ljubljana : [Ž. Ketiš], 2008. - 64 str. : ilustr., graf. prikazi, tebele ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-58. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cerebral palsy b) employment c) ergonomics d) cerebralna paraliza e) zaposlitev f) ergonomika

616.831:323.331(043.2)
Č II 61(043.2) KETIŠ, Ž. Potrebe
COBISS.SI-ID 7475017

113.
PEROVIĆ, Nina, 1984-
        Pregled raziskav, ki obravnavajo problem prekomerne telesne teže na področju Slovenije : diplomsko delo / Nina Perović. - Ljubljana : [N. Perović], 2008. - IV, 78 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) obesity b) adolescent c) sport d) debelost e) adolescent f) šport

613.25(043.2)
Č II 61(043.2) PEROVIĆ, N. Pregled
COBISS.SI-ID 7475529


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


114.
LEBAN, Nežika, 1980-
        Motnje hranjenja osnovnošolskih otrok : vpliv lepotnih idealov na motnje hranjenja osnovnošolskih otrok in mladine : diplomsko delo / Nežika Leban. - Ljubljana : [N. Leban], 2008. - 105 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) metabolism disorder b) anorexia c) adolescent d) motnje metabolizma e) anoreksija f) adolescent

616.89-008.441.42(043.2)
Č II 61(043.2) LEBAN, N. Motnje
COBISS.SI-ID 7491913


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


115.
LENARČIČ, Mateja, 1980-
        Poskusi z modelom vetrne elektrarne : diplomsko delo / Mateja Lenarčič. - Ljubljana : [M. Lenarčič], 2008. - 43 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 43. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program matematika in fizika. Fak. za matematiko in fiziko
a) physics b) fizika c) snovni tok d) vetrnice e) modeli f) poskusi g) vetrne elektrarne

621.311.245(043.2)
Č II 62(043.2) LENARČIČ, M. Poskusi
COBISS.SI-ID 7500873

116.
MIHELIČ, Martina, 1982-
        Uporaba modelirnih mas pri pouku tehnike : diplomsko delo / Martina Mihelič. - Ljubljana : [M. Mihelič], 2008. - VI, 112 str, XXVIII : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 109. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) modelirne mase h) glina

62(043.2)
Č II 62(043.2) MIHELIČ, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 7476809

117.
RUDNIK, Ana, 1981-
        Učna obravnava vitražne tehnike v osnovni šoli : diplomsko delo / Ana Rudnik. - Ljubljana : [A. Rudnik], 2008. - IV, 68 str, XX : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) engineering b) practical work c) primary school d) tehnika e) praktično delo f) osnovna šola g) steklo h) vitraž

62(043.2)
Č II 62 RUDNIK, A. Učna
COBISS.SI-ID 7479369


7


118.
        VESELO na belo : grafiti in street art / [vršilka dolžnosti odgovornega urednika Barbara Beznec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 379 str. : ilustr. ; 24 cm + CD-ROM. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; 231-232, 2008)

Ov. nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih
a) art b) umetnost c) subkulturna umetnost d) grafiti e) ulična umetnost

7.021.346
7 VESELO na belo cdr 7 VESELO na belo
COBISS.SI-ID 14378293


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


119.
        PRIMORSKA likovna umetnost v XX. stoletju : seminarja v Piranu / [urednik Andrej Medved ; fotografije avtorji]. - Piran : Obalne galerije, 2008. - 272 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Artes)

500 izv.
ISBN 978-961-6382-42-7
a) fine arts - 20th cent. b) likovna umetnost - 20. stol. c) primorska umetnost

7.01(497.4-15)"19"(082)
7.01 PRIMORSKA likovna
COBISS.SI-ID 238272512

120.
ROTHKO, Mark, 1903-1970
        Umetnikova realnost : filozofije umetnosti / Mark Rothko ; [prevod Janko Lozar ; pisec spremnega besedila Robert Lozar]. - Ljubljana : Inštitut za likovno umetnost, 2008 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ateljejski zapisi ; letn. 1)

Prevod dela: The artist's reality. - Mark Rothko: življenje, slikarstvo, strast / Robert Lozar: str. 139-140. - Mark Rothko, biografija: str. 141-142. - Kazalo
ISBN 978-961-91581-2-8
a) Rothko, Mark (1903-1970) b) art c) art activity d) umetnost e) umetniška dejavnost f) filozofija umetnosti g) moderna umetnost

7.01
7.01 ROTHKO, M. Umetnikova
COBISS.SI-ID 230829312


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


121.
KORENJAK, Petra
        Različni pogledi poučevanja likovne vzgoje : diplomsko delo / Petra Korenjak. - Ljubljana : [P. Korenjak], 2008. - 73,[42] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) principles of education c) teaching method d) likovna vzgoja e) vrste vzgoje in izobraževanja f) didaktična metoda g) waldorfska šola

7.02:371.4(043.2)
371.4:7.02(043.2)
Č II 7(043.2) KORENJAK, P. Različni
COBISS.SI-ID 7498825

122.
SIMONIČ, Polona, 1982-
        Linija v prostoru : diplomsko delo / Simonič Polona. - Ljubljana : [P. Simonič], 2008. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) linija d) prostor

7.013(043.2)
Č II 7(043.2) SIMONIČ, P. Linija
COBISS.SI-ID 7498313


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


123.
JENKO, Saša, 1982-
        Kultura bivanja : igralo kot oprema zunanjega prostora vrtca in šole : diplomsko delo / Saša Jenko. - Ljubljana : [S. Jenko], 2008. - 70, [16] str. : barvne ilustr., načrti, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) playground b) environment c) toy d) igrišče e) okolje f) igrača g) bivalno okolje h) odprti prostori i) igrala

712.257(043.2)
Č II 7(043.2) JENKO, S. Kultura
COBISS.SI-ID 7492681


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


124.
CURTIS, Penelope
        Sculpture 1900-1945 : after Rodin / Penelope Curtis. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 1999. - XI, 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford history of art)

Bibliografija: str. 259-268. - Kazalo
ISBN 0-19-284228-5 (pbk) ISBN 0-19-210045-9 (hbk)
a) sculpture - 20th cent. b) kiparstvo - 20. stol. c) spomeniki d) ekspresionizem e) konstruktivizem f) prostor

73/74
Č 73/74 CURTIS, P. Sculpture 1900
COBISS.SI-ID 1599598

125.
ROTHENBERG, Polly.
        The complete book of ceramic art / by Polly Rothenberg. - 9th printing. - New York : Crown, 1979, cop. 1972. - X, 276 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 263. - Kazalo
ISBN 0-517-50122-8 ISBN 0-517-52430-9 (pbk)
a) pottery b) lončarstvo c) porcelan d) oblikovanje e) izdelki

73
73/74 ROTHENBERG, P. Complete book
COBISS.SI-ID 7493193


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


126.
TRATNIK, Maruša, 1978-
        Klimt in aplikacija umetnikovega ornamenta na likovno pedagoški proces : diplomsko delo / Maruša Tratnik. - Ljubljana : [M. Tratnik], 2008. - 110 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 108-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost

75(043.2)
Č II 75(043.2) TRATNIK, M. Klimt
COBISS.SI-ID 7497801

127.
ZLOBEC, Ana
        Beseda in kiparski prostor : diplomsko delo / Ana Zlobec. - Ljubljana : [A. Zlobec], 2008. - 87 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) kiparski prostor d) beseda

730(043.2)
Č II 73/74(043.2) ZLOBEC, A. Beseda
COBISS.SI-ID 7469129

128.
ZORIČ, Jure, 1981-
        Javna plastika v osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja na Slovenskem : diplomsko delo / Jure Zorič. - Ljubljana : [J. Zorič], 2008. - 69, [4] f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [70-73]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) figura

730(497.4)(043.2)
Č II 73/74(043.2) ZORIČ, J. Javna
COBISS.SI-ID 7468873


78 GLASBA.


129.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 7 : delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustracije Mojca Sekulič Fo ; fotografije Luka Kaše Brigade, Mihael Toš, iz arhiva Založbe Rokus Klett]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 96 str. : ilustr., note ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-768-4
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 7
COBISS.SI-ID 239293696

130.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 7 [Zvočni posnetek] : glasbeno popotovanje skozi čas / Albinca Pesek. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 2 CD ; 12 cm

Dodatek k nasl. in podatki o odgovornosti na ov. - Zvočni zapis je sestavni del delovnega zvezka za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne šole
a) music education - CD ROM b) glasbena vzgoja - CD ROM

78(086.2.034)
cd 78 PESEK, A. Glasba 7
COBISS.SI-ID 7501129


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


131.
RAJGELJ, Klavdija, 1984-
        Športna aktivnost staršev osnovnošolskih otrok : diplomsko delo / Klavdija Rajgelj. - Ljubljana : [K. Rajgelj], 2008. - 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk. - Bibliografija: str. 52-57. - Izvleček ; Abstract
a) recreation b) parents c) sport d) rekreacija e) starši f) šport

796(043.2)
Č II 79(043.2) RAJGELJ, K. Športna
COBISS.SI-ID 7474761


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


132.
CARREIRO, Carolyn, 1961-
        Make your own puppets & puppet theaters / Carolyn Carreiro ; illustrated by Norma Jean Martín-Jourdenaís. - Nashville : Williamson Books, cop. 2005. - 63 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (A Williamson quick starts for kids! book)

Kazalo
ISBN 978-0-8249-6776-5 ISBN 0-8249-6776-3 (hbk) ISBN 0-8249-6770-4 (pbk) ISBN 978-0-8249-6770-3 (pbk)
a) puppetry - children's book b) lutke - knjiga za otroke c) lutkovno gledališče d) izdelava lutk

792.97
II 792.97 CARREIRO, C. Make your
COBISS.SI-ID 7500361


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


133.
GREEN, Ken
        Understanding physical education / Ken Green. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2008. - VII, 280 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 236-267. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2112-1 (hbk) ISBN 978-1-4129-2113-8 (pbk)
a) physical education b) assessment c) teaching objective d) backwardness e) športna vzgoja f) vrednotenje g) učni cilj h) razvojna motnja

796
796 GREEN, K. Understanding
COBISS.SI-ID 7499593

134.
KLAVORA, Peter
        Exercise science student workbook : studying human movement and health / Peter Klavora, Peter Maione. - Toronto : Sport Books, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

Knjiga je neke vrste delovni zvezek h knjigi Foundations of exercise science: studying human movement and health
ISBN 0-920905-82-X
a) sport b) motion c) physical education d) šport e) gibanje f) športna vzgoja g) motorično učenje h) anatomija i) dihala j) biomehanika k) športne poškodbe l) poživila m) testi

796
II 796 KLAVORA, P. Exercise
COBISS.SI-ID 7470409

135.
KLAVORA, Peter
        Foundations of exercise science : studying human movement and health / P. Klavora. - 2nd ed. - Toronto : Sport Books, cop. 2008. - XIII, 549 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 539-543
ISBN 978-0-920905-17-3
a) sport b) motion c) physical education d) šport e) gibanje f) športna vzgoja g) motorično učenje h) anatomija i) sklepi j) kosti k) mišice l) mišična kontrakcija m) fiziologija n) motorične sposobnosti o) energija p) dihala q) biomehanika r) športne poškodbe s) prehrana t) poživila

796
II 796 KLAVORA, P. Foundations
COBISS.SI-ID 7470921


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


136.
HAFNER, Neža, 1983-
        Atletika za 5. razred osnovne šole : diplomsko delo / Neža Hafner. - Ljubljana : [N. Hafner], 2008. - VIII, 177 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 176-177. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) athletics c) lesson preparation d) primary school e) športna vzgoja f) atletika g) učne priprave h) osnovna šola

796.42(043.2)
Č II 79(043.2) HAFNER, N. Atletika
COBISS.SI-ID 7476041

137.
HOČEVAR, Anja, 1984-
        Pogostost plezanja in odnos učencev do plezanja v drugem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Hočevar Anja. - Ljubljana : [A. Hočevar], 2008. - 84 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 79-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) climbing c) primary school d) športna vzgoja e) alpinizem f) osnovna šola g) plezanje

796.526-053.5(043.2)
Č II 79(043.2) HOČEVAR, A. Pogostost
COBISS.SI-ID 7476297

138.
KRAPEŽ, Vita, 1984-
        Motnje hranjenja in prekomerna telesna teža v povezavi s športom med učenci deugega triletja : diplomsko delo / Vita Krapež. - Ljubljana : [V. Krapež], 2008. - V, 50 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) obesity b) sport c) body image d) debelost e) šport f) telesni izgled g) motnje hranjenja

796:616.89(043.2)
Č II 79(043.2) KRAPEŽ, V. Motnje
COBISS.SI-ID 7495241

139.
KRŽIŠNIK, Agata, 1961-
        Mala košarka v četrtem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Agata Kržišnik. - Ljubljana : [A. Kržišnik], 2008. - 104, 13 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-103. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) ball game c) primary school d) športna vzgoja e) igra z žogo f) osnovna šola g) mala košarka

796.32(043.2)
Č II 79(043.2) KRŽIŠNIK, A. Mala
COBISS.SI-ID 7495497

140.
LIKOVIČ, Petra, 1984-
        Primerjava preživljanja prostega časa s poudarkom na športu med Slovenijo in Španijo : diplomsko delo / Petra Likovič. - Ljubljana : [P. Likovič], 2008. - VI, 81 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) leisure b) recreation c) primary school d) prosti čas e) rekreacija f) osnovna šola

796.034-053.5(043.2)
Č II 79(043.2) LIKOVIČ, P. Primerjava
COBISS.SI-ID 7475785

141.
VENDRAMIN, Helena, 1961-
        Odbojka v 5. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Helena Vendramin. - Ljubljana : [H. Vendramin], 2008. - VI, 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 128-129. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) ball game c) primary school d) športna vzgoja e) igra z žogo f) osnovna šola g) odbojka

796.32(043.2)
Č II 79(043.2) VENDRAMIN, H. Odbojka
COBISS.SI-ID 7496777

142.
VUČIČ Mrgole, Jasmina, 1981-
        Aerobika v drugem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Jasmina Vučič Mrgole. - Ljubljana : [J. Vučič Mrgole], 2008. - III, 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 53-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) dance c) primary school d) športna vzgoja e) ples f) osnovna šola g) aerobika h) koreografija

796(043.2)
Č II 79(043.2) VUČIČ MRGOLE, J. Aerobika
COBISS.SI-ID 7499081


811.111 ANGLEŠČINA.


143.
        PROFESSIONAL encounters in TESOL : discourses of teachers in teaching / edited by Sue Garton and Keith Richards. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - XXVII, 262 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Palgrave studies in professional and organizational discourse)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-230-55351-6 (hbk) ISBN 978-0-230-55351-4 (hbk)
a) English language b) foreign languages c) language teaching d) angleščina e) tuji jeziki f) jezikovni pouk

811.111(082)
811.111 PROFESSIONAL encounters
COBISS.SI-ID 7502409


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


144.
KOŠTIĆ, Mirela, 1980-
        Bralne strategije pri zgodnjem poučevanju tujega jezika : diplomsko delo / Mirela Koštić. - Ljubljana : [M. Koštić], 2008. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) foreign languages c) language teaching d) branje e) tuji jeziki f) jezikovni pouk g) bralne strategije

811.111:028(043.2)
Č II 80(043.2) KOŠTIĆ, M. Bralne
COBISS.SI-ID 7487305


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


145.
        NA pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / [avtorice Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; ilustracije Kostja Gatnik, Marta Bartolj ; fotografije Janez Pukšič, fotodokumentacija Dela ; urednica Dubravka Berc Prah]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

14.000 izv. - Bibliografija: str. [120]
ISBN 978-961-209-786-8
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA PRAGU 1 Učbenik
COBISS.SI-ID 236720384


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


146.
SNOJ, Vid
        Od drugega do drugega / Vid Snoj ; [prevod povzetka Suzana Stančič]. - Ljubljana : KUD Logos, 2007 ([Grosuplje] : Partner graf). - 211 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Collectanea ; 3)

Opombe na dnu str. - Bibliografija: str. 187-198. - Imensko kazalo. - Summary / translated by Suzana Stančič
ISBN 978-961-6519-24-3
a) poetry b) poezija c) literarna estetika d) študije e) globalizacija f) mitologia

82
82 SNOJ, V. Od drugega
COBISS.SI-ID 238213120


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


147.
POGAČNIK, Renata, 1980-
        Problemska tematika v slovenskih prevodnih slikanicah po letu 1990 : diplomsko delo / Renata Pogačnik. - Ljubljana : [R. Pogačnik], 2008. - V, 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 116-120. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) picture book b) illustration c) children's and youth literature d) slikanica e) ilustracija f) mladinska književnost g) teme h) motivi i) detabuizacija

82-93(043.2)
Č II 82(043.2) POGAČNIK, R. Problemska
COBISS.SI-ID 7469641


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


148.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
        Prevzetnost in pristranost / Jane Austen ; [prevedla Majda Stanovnik]. - 5., pregledana izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 ([Ljubljana] : Euroadria). - 405 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pride and prejudice. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-231-697-6

821.111-311.2
821.111 AUSTEN, J. Prevzetnost
COBISS.SI-ID 238656512


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


149.
KAFKA, Franz
        Pisma Felice Bauer 1912-1913 / Franz Kafka ; prevedla Anja Naglič. - Ljubljana : Študentska založba, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 581 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Zbirka kratke proze, pisem in dnevnikov Franza Kafke v 11 knjigah. - Biografija Felice Bauer: str. 575-577
ISBN 978-961-242-166-3
a) Kafka, Franz (1883-1924) b) avstrijska književnost

821.112.2(436)-6
821.112.2 KAFKA, F. Pisma
COBISS.SI-ID 239237632


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


150.
        LITERARNI modernizem v "svinčenih" letih / zbral in uredil Gašper Troha. - Ljubljana : Študentska založba : Društvo Slovenska matica, 2008. - 173 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-242-178-6 (Študentska založba)
a) literature - 1945 - 1990 - Slovenia b) literatura - Slovenija - 1945 - 1990 c) slovenska književnost d) modernizem

821.163.6.09
821.163.6.09 LITERARNI modernizem
COBISS.SI-ID 239490304

151.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (44 ; 2008 ; Ljubljana)
        Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji : zbornik predavanj / 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 23. 6.-11. 7. 2008, Ljubljana ; [organizator] Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik ; [uredila Mateja Pezdirc Bartol ; povzetke prevedel David Limon]. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 215 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. - Bibliografija ob posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-961-237-240-8
a) Slovenian language b) literature c) slovenščina d) literatura e) socialna zgodovina f) kulturna zgodovina g) sociolingvistika h) mediji

821.163.6.09(082)
821.163.6.09 SEMINAR Slovenski jezik
COBISS.SI-ID 239548928

152.
ŠVIGELJ-Mérat, Brina
        Coco Dias ali Zlata vrata / Brina Svit. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 274 str. ; 21 cm

Izv. nasl.: Coco Dias ou La Porte Dorée. - Prevod pripravila avtorica. - 2.300 izv.
ISBN 978-961-231-670-9
a) tango

821.163.6-311.2
821.163.6 ŠVIGELJ-MÉRAT, B. Coco Dias
COBISS.SI-ID 237916672


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


153.
MERVAR, Janja, 1984-
        Tipi družin v slovenski mladinski književnosti : diplomsko delo / Janja Mervar. - Ljubljana : [J. Mervar], 2008. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-74. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) family c) mladinska književnost d) družina

821.163.6-93:173(043.2)
Č II 82(043.2) MERVAR, J. Tipi družin
COBISS.SI-ID 7490121

154.
SEMLER, Nina, 1983-
        Tematika nasilja v slovenski mladinski književnosti : diplomska naloga / Nina Semler. - Ljubljana : [N. Semler], 2008. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 57-58. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) violence c) mladinska književnost d) nasilje

821.163.6-93
Č II 821.163.6(043.2) SEMLER, N. Tematika
COBISS.SI-ID 7466569


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


155.
        ATLAS sveta za osnovne in srednje šole [Kartografsko gradivo] / [strokovni urednik Karel Natek ; kartografija Westermann Schulbuchverlag ... [et al.] ; prevod zemljepisnih imen in legend Bibijana Mihevc ; fotografije arhiv MKZ]. - 6. ponatis. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 1 atlas (225 str.) : barve ; 31 cm

6.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-86-11-16945-3
a) geografija - atlas b) geography - atlas

912.44(100)
912.44(100)(075.2/.3)
II 912 ATLAS sveta
COBISS.SI-ID 236924672

156.
PETEK, Martina, 1977-
        Geografske značilnosti Slovenije. Priprava na maturo : za 4. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Martina Petek, Sabina Popit, Marko Arnuš ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0262-5
a) geography - textbook b) secondary school c) geografija - učbenik d) srednja šola e) matura

913(497.4)(075.3)
II 91(075.3) PETEK, M. Geografske 4.l.
COBISS.SI-ID 234123264

157.
REBERNIK, Dejan
        Urbana geografija : geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu / [[besedilo in] prevod povzetka] Dejan Rebernik ; [kartografija in ostale grafične priloge Andrej Herakovič]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 294 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

Avtorjeva slika in bio-bibliografski podatki ter spremni besedili Mirka Paka in Igorja Vrišerja na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 273-282. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6648-15-8
a) geography b) town c) urbanization d) geografija e) mesto f) urbanizacija g) družbena geografija h) geografija naselij i) morfologija mest j) demogeografija k) mestno prebivalstvo

911.375
91 REBERNIK, D. Urbana
COBISS.SI-ID 238758144

158.
TILLIER, Alan
        Pariz / avtor Alan Tillier ; [prevedli Darja Butina ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (natisnjeno v Hongkongu). - 448 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Svetovni popotnik)

Prevod dela: Paris. - Zvd. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0433-9
a) Pariz b) turistični vodniki

913(443.611)(036)
Č 913(4) TILLIER, A. Pariz
COBISS.SI-ID 237579776


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


159.
AŠIČ, Damjana, 1982-
        Gradovi v Posavju z vidika pouka družbe : diplomsko delo / Damjana Ašič. - Ljubljana : [D. Ašič], 2008. - 147 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 141-143. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) gradovi f) Posavje

908:728.81(043.2)
Č II 908(043.2) AŠIČ, D. Gradovi
COBISS.SI-ID 7467849


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


160.
        OSAMOSVOJITEV Slovenije : priročnik za učitelje osnovnih in srednjih šol / Aleš Gabrič ... [et al.] ; [uredila Vladimir Prebilič in Damijan Guštin ; fotografije fototeka Muzeja novejše zgodovine Slovenije ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 152 str. : ilustr. ; 24 cm

4.000 izv. - Bibliografija: str. 148-149
ISBN 978-961-234-664-5
a) twentieth century history - Slovenia b) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija c) osamosvojitev d) vojna za Slovenijo

94(497.4)"1980/1992"(035)
94(497.4) OSAMOSVOJITEV Slovenije
COBISS.SI-ID 239275776


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO