COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti februar 080(043.2) SPLOŠNO.


1.
CIGAN, Katja, 1983-
        Primerjava bralne pismenosti enojezičnih in dvojezičnih učencev v 7. razredu : diplomsko delo / Katja Cigan. - Ljubljana : [K. Cigan], 2007. - 84 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) bilingualism b) reading c) functional literacy d) bilingvizem e) branje f) funkcionalna pismenost g) bralno razumevanje h) jezikovne zmožnosti i) dvojezičnost

028-057.874(043.2)
Č II 02(043.2) CIGAN, K. Primerjava
COBISS.SI-ID 7326281


1 FILOZOFIJA.


2.
ADORNO, Theodor W.
        Minima moralia : refleksije iz poškodovanega življenja / Theodor W. Adorno ; [prevedla in spremno besedo napisala Seta Knop]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2007 ([Maribor] : Darima). - 330 str. ; 21 cm. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: Reflexionen aus dem beschädigten Leben. - Žalostni vitez utopije / Seta Knop: str. 303-320. - Kazalo
ISBN 978-961-257-000-2
a) philosophy - 20th cent. b) filozofija - 20. stol. c) etika d) frankfurtska šola e) sociologija kulture f) filozofija umetnosti

17Adorno T. W.
1 ADORNO, T. Minima moralia
COBISS.SI-ID 235153920

3.
CATHCART, Thomas
        Ste že slišali tistega o Platonu --- : kako razumeti filozofijo s pomočjo šal / Thomas Cathcart & Daniel Klein ; [prevedla Polona Glavan]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 200 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Plato and a platypus walk into a bar ---
ISBN 978-961-259-013-0
a) philosophy b) filozofija c) filozofi d) humor e) šale

1-051(089.3)
821.111-7
1 CATHCART, T. Ste že slišali
COBISS.SI-ID 237033728

4.
        ČLOVEŠKA narava in zgodovina / [prevod Tone Dolgan] ; prevod Tone Dolgan. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2007. - 165 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Prevoda del: Human nature ; Scienze sociali e natura umana
Vsebina:
O človeški naravi : pravičnost proti moči / Michel Foucault in Noam Chomsky. Družbene vede in človeška narava : govorna sposobnost, biološka stalnica, proizvodni odnosi / Paolo Virno
ISBN 978-961-260-000-6
a) philosophy b) political science c) social sciences d) filozofija e) politologija f) družbene vede

1
1 ČLOVEŠKA narava
COBISS.SI-ID 236569088

5.
MILČINOVIĆ, Marjana
        Predpostavke in implikacije Lipmanovega koncepta filozofije za otroke : magistrsko delo / Marjana Milčinović. - Maribor : [M. Milčinović], 2007. - 118 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 113-118. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo
a) philosophy b) filozofija c) filozofija za otroke d) filozofiranje e) Lipmanov koncept

1:37.03(043.2)
37.03(043.2):1
Č II 1 MILČINOVIĆ, M. Predpostavke
COBISS.SI-ID 15748872


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
PAECHTER, Carrie F.
        Being boys, being girls : learning masculinities and femininities / Carrie Paechter. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2007. - 179 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 157-173. - Kazalo
ISBN 978-0-33521-975-9 (hb) ISBN 0-335-219-756 (hb) ISBN 0-335-219-748 (pb) ISBN 978-0-335-219-742 (pb)
a) sex difference b) adolescence c) personality development d) spolna razlika e) adolescenca f) osebnostni razvoj

159.922.7
159.922.7 PAECHTER, C. Being boys
COBISS.SI-ID 7347273

7.
PATTERSON, Charlotte J.
        Child development / Charlotte J. Patterson. - Boston : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2008. - XXIX, 674 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0801/2007043254-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0801/2007043254-b.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0801/2007043254-d.html. - Bibliografija: str. 583-638. - Kazalo
ISBN 978-0-07-234795-1 (alk. paper) ISBN 0-07-234795-3 (alk. paper)
a) child development b) child psychology c) razvoj otroka d) psihologija otroka

159.922.7
II 159.922.7 PATTERSON, C. Child
COBISS.SI-ID 7345481

8.
ROBINSON, Maria, 1947-
        Child development 0-8 : a journey through the early years / Maria Robinson. - Berkshire ; New York : McGraw-Hill Education : Open University Press, cop. 2008. - 241 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Child development from birth to eight. - Bibliografija: str. 211-231. - Kazalo
ISBN 0-3352-2097-5 (pbk) ISBN 0-3352-2098-3 (hbk) ISBN 978-0-3352-2097-7 (pbk) ISBN 978-0-3352-2098-4 (hbk)
a) child development b) child psychology c) razvoj otroka d) psihologija otroka

159.922.7
159.922.7 ROBINSON, M. Child
COBISS.SI-ID 7345737

9.
STOJNOV, Dušan
        Psihologija ličnih konstrukata : uvod u teoriju i terapiju / Dušan Stojanov. - 2. izd. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2007. - 226 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Psihopro edicija. Modaliteti psihoterapije i savetovanja)

800 izv. - Bibliografija: str. 219-226
ISBN 978-86-86653-04-8

159.9
159.9 STOJNOV, D. Psihologija 159.9 STOJNOV, D. Psihologija
COBISS.SI-ID 7331401


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10.
BOLČEVIĆ, Vesna, 1985-
        Prilagoditve za učenca z motnjami avtističnega spektra : diplomsko delo / Vesna Bolčević. - Ljubljana : [V. Bolčević], 2008. - 127 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 114-118. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) autism b) autistic c) individualized teaching d) avtizem e) avtist f) individualiziran pouk g) Aspergerjev sindrom h) Rettov sindrom

159.963.37:616.89-057.874(043.2)
Č II 159.9(043.2) BOLČEVIĆ, V. Prilagoditve
COBISS.SI-ID 7343945

11.
MANEVSKI, Vanja, 1978-
        Oblikovanje bralne samopodobe v osnovni šoli : diplomsko delo / Vanja Manevski. - Ljubljana : [V. Manevski], 2007. - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) self-concept b) reading taste c) reading d) primary school e) pojmovanje samega sebe f) bralni interes g) branje h) osnovna šola i) bralna samopodoba

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) MANEVSKI, V. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 7327049

12.
PRINČIČ, Maja, 1982-
        Mladostnik med družino in skupino : diplomsko delo / Maja Prinčič. - Ljubljana : [M. Prinčič], 2007. - 112 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescence b) family c) group d) adolescenca e) družina f) skupina

159.922.8(043.2)
Č II 159.9(043.2) PRINČIČ, M. Mladostnik
COBISS.SI-ID 7319369


17(043.2) ETIKA.


13.
TRS, Nataša, 1983-
        Družinsko nasilje, njegove posledice in vpliv na deviantno vedenje otrok : diplomska naloga / Nataša Trs. - Ljubljana : [N. Trs], 2007. - 76 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) family education b) violence c) aggressiveness d) družinska vzgoja e) nasilje f) agresivnost

173.7:343.62(043.2)
Č II 17(043.2) TRS, N. Družinsko
COBISS.SI-ID 7321929


2 VERSTVO.


14.
        RELIGION in multicultural education / [edited by] Farideh Salili and Rumjahn Hoosain. - Greenwich : Information Age, IAP, cop. 2006. - X, 292 str. ; 24 cm. - (Research in multicultural education and international perspectives)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip068/2006005238.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 1-59311-489-3 (pbk) ISBN 978-1-59311-489-3 (pbk) ISBN 1-59311-490-7 (hbk) ISBN 978-1-59311-490-9 (hbk)
a) intercultural education b) religion c) religious education d) interkulturna vzgoja e) religija f) verska vzgoja g) večkulturnost

2:37.01(082)
2 RELIGION in multicultural
COBISS.SI-ID 7340873


316 SOCIOLOGIJA.


15.
MOČNIK, Rastko
        Veselje v gledanju / Rastko Močnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2007 ([Ljubljana] : Darima). - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-002-6
a) sociology b) sociologija c) sociologija umetnosti d) sociologija kulture

316.74:7
316.7 MOČNIK, R. Veselje
COBISS.SI-ID 235657984

16.
        ZBORNIK postkolonialnih študij / [izbor besedil, uredil, spremna beseda Nikolai Jeffs ; prevedli Gabriele Babnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2007. - 534 str. ; 21 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 505-534
ISBN 978-961-260-003-7
a) postkolonializem b) multikulturalizem c) orientalizem d) feminizem e) književnost

316.323.83(082)
316 ZBORNIK postkolonialnih
COBISS.SI-ID 236568576


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


17.
JAKLIČ, Uršula, 1983
        Stanje mladinskih centrov v Sloveniji ter analiza potreb po mladinskem centru v občini Ribnica : diplomsko delo / Uršula Jaklič. - Ljubljana : [U. Jaklič], 2007. - 90 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 84-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth centre b) leisure c) need d) mladinski center e) prosti čas f) potreba

316.723-053.6(043.2)
Č II 3(043.2) JAKLIČ, U. Stanje
COBISS.SI-ID 7321161


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


18.
        ETHNICITY in Eastern Europe : a challenge for social work education / Darja Zaviršek ... [et al.] editors. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 276 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Anti-racist social work)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-961-6569-09-5
a) social work b) ethics c) social integration d) socialno delo e) etika f) socialna integracija

364(4-014)
36 ETHNICITY in Eastern Europe
COBISS.SI-ID 233155072


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


19.
        EVROPSKE dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji : zbornik radova. Knj. 3, Sistem obrazovanja u Srbiji u vertikali evropskih vrednosti = European dimensions of changes in the educational system in Serbia : proceedings of papers. Vol. 3, The education system in Serbia in the vertical of European values / [urednik Olivera Gajić ; [prevajalke povzetkov] Jasna Milošević, Katja Juršić-Huzjan, Snežana Gvozdenac]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2007 (Budisava : Krimel). - 360 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prispevki v srb. in eng. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v več jezikih pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-86-80271-59-0
a) quality of education - Serbia b) development of education c) kvaliteta izobraževanja - Srbija d) razvoj vzgoje in izobraževanja

37.014.5(497.11)(082)
37.01 EVROPSKE dimenzije 3
COBISS.SI-ID 223001351

20.
        LANGUAGE teaching and identities : [texts from the EUDORA Intensive Programme IMUN during the summer school in Jurmela, Latvia 2006] / Siegfried Kiefer (ed.). - Linz : Pädagogische Akademie des Bundes in Oberösterreich, 2007. - 202 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v angl. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-3-9502375-0-4
a) language teaching - foreign languages b) language skill c) jezikovni pouk - tuji jeziki d) jezikovna veščina

37.016:81(082)
37.016 LANGUAGE teaching
COBISS.SI-ID 7345993

21.
SLOVENSKI kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo (3 ; 2005 ; Rogla)
        Modeli dobre prakse v socialnopedagoškem delu - strokovni izzivi v družbi negotovosti : zbornik prispevkov 3. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 20.-22. oktober 2005 / uredila Mija Marija Klemenčič. - Ljubljana : Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2006. - 156 str. ; 30 cm

ISBN 961-90563-4-5 ISBN 978-961-90563-4-9
a) Socialna pedagogika - Posvetovanja

37.013.42(063)
II 37.01 SLOVENSKI Modeli
COBISS.SI-ID 230559232

22.
        SOCIALNA pedagogika - med teorijo in prakso / uredili Mitja Krajnčan, Darja Zorc Maver, Boštjan Bajželj. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007. - 211 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Dva prispevka v angl. - Povzetki v slov., angl. in hrv. na začetku prispevkov. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu str.
ISBN 978-961-253-008-2
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) socialna pedagogika d) socialni pedagogi e) socialnopedagoško delo f) zborniki

37.013.42(082)
37.01 SOCIALNA pedagogika
COBISS.SI-ID 236623360


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


23.
BOŽIČ, Maja, 1982-
        Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti v 2. triletju : diplomsko delo / Maja Božič. - Ljubljana : [M. Božič], 2007. - VIII, 123 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 60. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Rimogojnica z Andrejem Rozmanom - Rozo [Elektronski vir] : zbirka vaj za razvijanje ustvarjalnih sposobnosti : (obogatena s primeri učencev). - 1 CD-ROM ; 12 cm
a) Rozman, Andrej (1955-) b) creativity c) thinking d) ustvarjalnost e) mišljenje f) divergentno mišljenje g) pesmi

37.036(043.2)
Č II 37(043.2) BOŽIČ, M. Razvijanje
COBISS.SI-ID 7320393

24.
CVETKO, Jerca, 1983-
        Socialne igre kot uvod v uspešen pedagoški proces : diplomsko delo / Jerca Cvetko. - Ljubljana : [J. Cvetko], 2007. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk
a) social learning b) group dynamics c) self-concept d) socialno učenje e) skupinska dinamika f) pojmovanje samega sebe g) socialne igre

37.035(043.2)
Č II 37(043.2) CVETKO, J. Socialne
COBISS.SI-ID 7323465

25.
JAMBROVIČ, Anda, 1984-
        Analiza znanja slovenskega jezika romskih učencev na osnovi skupnega evropskega okvira opisov ravni jezikovnega znanja : diplomsko delo / Anda Jambrovič. - Ljubljana : [A. Jambrovič], 2007. - 67 str., [37] pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gypsy b) language skill c) primary school d) cigan e) jezikovna veščina f) osnovna šola g) Romi h) jezikovno znanje i) skupni evropski jezikovni okvir

37.016:003(043.2)
Č II 37(043.2) JAMBROVIČ, A. Analiza
COBISS.SI-ID 7305289


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


26.
        R.A.V.E Space : project final report : raising awareness of values of space through the process of education / [authors Polona Demšar Mitrovič ... [et al.] ; editors Polona Demšar Mitrovič, Jurij Rihar]. - Ljubljana : The Ministry of the Environment and Spatial Planning of Slovenia, 2007. - 104 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

INTERREG III B CADSES, Project no. 5CO25
ISBN 978-961-6392-56-3
a) regional planning - Europe b) environmental protection c) environmental education d) regionalno planiranje - Evropa e) varstvo okolja f) okoljska vzgoja g) sonaravni razvoj h) šolska geografija

371.2(082):711.4
II 371.2 R.A.V.E SPACE project
COBISS.SI-ID 236164608

27.
VALENČIČ Zuljan, Milena
        Model sistematičnega uvajanja pripravnikov in začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno - izobraževalno delo : (Model 2) : zaključno poročilo projekta partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 / poročilo pripravila Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 102 f. ; 30 cm. - (Projekt Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 ; Model 2)

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 98-102
a) probationary teacher - research project b) teaching profession c) učiteljski pripravnik - raziskovalni projekt d) učiteljski poklic e) mentorstvo f) kompetence

371.13/.16
Č II 371.13/.16 VALENČIČ, M. Model
COBISS.SI-ID 7325001

28.
WINEBRENNER, Susan, 1939-
        Teaching gifted kids in the regular classroom : strategies and techniques every teacher can use to meet the academic needs of the gifted and talented / Susan Winebrenner ; foreword by Sylvia Rimm ; edited by Pamela Espeland. - Rev., expanded, updated ed. - Minneapolis : Free Spirit, 2001, cop. 1992. - XI, 243 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-57542-089-9 (pbk) ISBN 978-1-5754-2089-9 (pbk)
a) gifted b) differentiated teaching c) teacher role d) nadarjeni e) diferenciran pouk f) vloga učitelja

371.212.3
II 371.212.3 WINEBRENNER, S. Teaching
COBISS.SI-ID 7346505


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


29.
FRIGELJ, Jožica, 1960-
        Ocenjevanje predstavitve učne teme s plakatom : magistrsko delo / Jožica Frigelj. - Ljubljana : [J. Frigelj], 2008. - 139 str., [25] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 134-138. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teaching model b) teaching objective c) marking d) primary school e) didaktični model f) učni cilj g) ocenjevanje h) osnovna šola i) izdelava plakata

371.3
Č II 371.3(043.2) FRIGELJ, J. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 7328841

30.
MOČNIK, Marta, 1981-
        Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz biologije leta 2006 : diplomsko delo / Marta Močnik. - Ljubljana : [M. Močnik], 2008. - X, 67, [27] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) marking c) primary school d) biologija e) ocenjevanje f) osnovna šola g) nacionalni preizkusi znanja h) preverjanje znanja i) Bloomova taksonomija

371.2(043.2)
Č II 371.2(043.2) MOČNIK, M. Analiza
COBISS.SI-ID 7344969


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


31.
SOUSA, Mariana
        Traditional Portuguese games : [priročnik za metodiko plesne vzgoje] / pripravili Erasmus študentki Mariana Sousa in Ana Catarina Cruz. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2008. - 10 f. : ilustr. ; 30 cm

a) pre-school child b) play c) dance d) predšolski otrok e) igra f) ples g) gibalne igre h) plesna vzgoja

373.2.016:79
II 373.2.016:79 SOUSA, M. Traditional
COBISS.SI-ID 7338057


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


32.
KREK, Gašper, 1979-
        Participacija otrok v vrtcu in projektu : igralnica po željah otrok : diplomska naloga / Gašper Krek. - Ljubljana : [G. Krek], 2007. - VI, 65 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Participacija otrok v vrtcu in projektu : priloga 3 [Elektronski vir] / Gašper Krek. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) pre-school child b) play c) participation d) predšolski otrok e) igra f) soodločanje g) igralnice

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) KREK, G. Participacija
COBISS.SI-ID 7328585

33.
KVERH, Sandra, 1983-
        Odnos med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice : diplomska naloga / Sandra Kverh. - Ljubljana : [S. Kverh], 2007. - VIII, 96 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-96. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) communication b) cooperation c) teacher d) komunikacija e) sodelovanje f) učitelj g) timsko delo h) vzogojiteljice

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) KVERH, S. Odnos
COBISS.SI-ID 7327817

34.
SIMONČIČ, Adrijana, 1983-
        Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti otrok z igro : diplomska naloga / Adrijana Simončič. - Ljubljana : [A. Simončič], 2008. - 64 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) communication c) pre-school child d) govor e) komunikacija f) predšolski otrok g) sporazumevalne zmožnosti h) sporočanje i) igre

373.2.016:81(043.2)
II 373.2.016(043.2) SIMONČIČ, A. Razvijanje
COBISS.SI-ID 7344457

35.
ŠUŠTAR, Maja, 1986-
        Otrokova zmožnost obnavljanja besedila : diplomska naloga / Maja Šuštar. - Dobrepolje : [M. Šuštar], 2008. - 63, [31] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Summary/Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) language teaching c) speech d) predšolski otrok e) jezikovni pouk f) govor g) govorni razvoj h) obnova pravljice

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ŠUŠTAR, M. Otrokova
COBISS.SI-ID 7320137

36.
VIDMAR, Maša, 1985-
        Jezikovna vzgoja pri različnih konceptih predšolske vzgoje : diplomska naloga / Maša Vidmar. - Ljubljana : [M. Vidmar], 2007. - VI, 86 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) language teaching c) curriculum d) predšolska vzgoja e) jezikovni pouk f) kurikulum g) waldorfska pedagogika h) Montessori

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) VIDMAR, M. Jezikovna
COBISS.SI-ID 7327561

37.
ŽNIDARŠIČ, Maja, 1980-
        Pripovedovanje pravljic v vrtcu : diplomska naloga / Maja Žnidaršič. - Ljubljana : [M. Žnidaršič], 2007. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) story telling c) pre-school child d) pravljica e) pripovedovanje zgodb f) predšolski otrok

373.2.016:398.2(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ŽNIDARŠIČ, M. Pripovedovanje
COBISS.SI-ID 7326025


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


38.
BRUCE, Violet R.
        Movement and dance in the primary school : now and in the nineties / Violet R. Bruce. - Milton Keynes ; Philadelphia : Open University Press, cop. 1988. - VIII, 106 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 101. - Kazalo
ISBN 0-335-09506-2 ISBN 978-0-335-09506-3 ISBN 0-335-09505-4 (pbk) ISBN 978-0-335-09505-6 (pbk)
a) dance b) motion c) primary school d) ples e) gibanje f) osnovna šola g) gibalno-plesna vzgoja

373.32.016:79
373.32.016:79 BRUCE, V. Movement
COBISS.SI-ID 7346761

39.
BRYANT, Lorinda Munson, 1855-1933
        The children's book of celebrated sculpture / by Lorinda Munson Bryant. - New York ; London : Kessinger, cop. 1923. - VIII, 104 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 1-430-44158-5
a) sculpture - book for youth b) kiparstvo - knjiga za mladino c) kiparji

373.32.016:74
373.32.016:74 BRYANT, L. Children's
COBISS.SI-ID 7347017

40.
PODOBNIK, Uršula
        Individualizacija in ustvarjalne razsežnosti pouka likovne vzgoje : doktorska disertacija / Uršula Podobnik. - Ljubljana : [U. Podobnik], 2008. - 342 str., XXXIX : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 335-341. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) art education b) individualized teaching c) motivation d) creativity e) likovna vzgoja f) individualiziran pouk g) motivacija h) ustvarjalnost i) likovno izražanje j) stili učenja

373.32.016(043.3):74
Č II 373.32.016:74 PODOBNIK, U. Individualizacija
COBISS.SI-ID 7343689


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


41.
CINGERLE, Nataša, 1978-
        Mivka kot učni prostor in pripomoček : diplomsko delo / Nataša Cingerle. - Ljubljana : [N. Cingerle], 2007. - 108 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) ball game c) open air school d) športna vzgoja e) igra z žogo f) šola v naravi g) mivka h) aktivni odmor i) odbojka

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) CINGERLE, N. Mivka
COBISS.SI-ID 7317833

42.
KOMAN, Karla, 1974-
        Različni pristopi načrtovanja likovnih nalog : diplomsko delo / Karla Koman. - Ljubljana : [K. Koman], 2007. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) teaching method c) motivation d) primary school e) likovna vzgoja f) didaktična metoda g) motivacija h) osnovna šola i) problemski pouk j) likovne naloge

373.32.016:7(043.2)
Č II 373.3(043.2) KOMAN, K. Različni
COBISS.SI-ID 7321417

43.
RISTIĆ, Lidija, 1981-
        Integrirano poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Lidija Ristić. - Ljubljana : [L. Ristić], 2007. - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 143-145. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) English language b) early learning c) teaching model d) angleščina e) zgodnje učenje f) didaktični model g) konvergentna pedagogika

373.32.016:811.111(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) RISTIĆ, L. Integrirano
COBISS.SI-ID 7320905

44.
VUKŠINIČ, Irena, 1980-
        Z glasbo ob likovnem izražanju učencev : diplomsko delo / Irena Vukšinič. - Ljubljana : [I. Vukšinič], 2006. - 95, [6] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) motivation c) music d) likovna vzgoja e) motivacija f) glasba g) likovne naloge

373.32.016:7(043.2)
Č II 373.3(043.2) VUKŠINIČ, I. Z glasbo
COBISS.SI-ID 7321673


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


45.
BACH, Heinz, 1923-
        Sonderpädagogik im Grundriß / von Heinz Bach ; unter Mitarbeit von Gerhard Heese ... [et al.]. - 12. Aufl. - Berlin : Marhold, 1987. - VII, 157 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. 150-157
ISBN 3-7864-0324-4 ISBN 978-3-7864-0324-1
a) remedial instruction sciences b) specialna pedagogika

376.1
376.1 BACH, H. Sonder
COBISS.SI-ID 7339337

46.
ZAVIRŠEK, Darja
        Šolanje in zaposlovanje otrok in odraslih, ki se težko učijo : lahko branje / Darja Zaviršek, Katarina Gorenc ; [avtorica ilustracij Zvonka T. Simčič ; avtorica fotografije Irena Ceglar]. - Ljubljana : Modra, Društvo za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk : YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2007 ([Ljubljana] : Peklaj). - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-90447-3-5 (YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa)
a) handicapped b) employment opportunities c) backward child d) social integration e) prizadeti f) možnosti zaposlitve g) socialna integracija

376.1
II 376.1 ZAVIRŠEK, D. Šolanje
COBISS.SI-ID 232839168


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


47.
ALESSIO, Caterina, 1981-
        Diskalkulija : učna težava pri matematiki : diplomsko delo / Caterina Alessio. - Ljubljana : [C. Alessio], 2007. - VI, 77 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) acalculia b) teaching model c) primary school d) diskalkulija e) didaktični model f) osnovna šola g) dejavno učenje h) socialne igre i) računske strategije

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) ALESSIO, C. Diskalkulija
COBISS.SI-ID 7318345

48.
IVANUŠA, Mateja, 1974-
        Učne težave pri matematiki pri učencih z epilepsijo : diplomsko delo / Mateja Ivanuša. - Ljubljana : [M. Ivanuša], 2007. - 95 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-87. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) epilepsy b) learning difficulty c) mathematics d) epilepsija e) učne težave f) matematika

376.1-056.47:51(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) IVANUŠA, M. Učne
COBISS.SI-ID 7318089

49.
KETE Černe, Mateja, 1975-
        Učenje plavanja po konceptu Halliwick v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava : diplomsko delo / Maja Kete Černe. - Ljubljana : [M. Kete Černe], 2007. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) swimming b) backward child c) plavanje d) razvojno moten otrok e) Halliwick metoda

376.1:797.2(043.2)
797.2:376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KETE ČERNE, M. Učenje
COBISS.SI-ID 7322953

50.
NOVŠAK, Sonja, 1983-
        Odnos srednješolcev do gibalno oviranih oseb : diplomsko delo / Sonja Novšak. - Ljubljana : [S. Novšak], 2008. - 76, [2] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) physically handicapped b) integration c) attitude d) adolescent e) telesno prizadeti f) integracija g) stališče h) adolescent i) inkluzija

376.1-056.26(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) NOVŠAK, S. Odnos
COBISS.SI-ID 7344201

51.
TOPOLNIK, Iva, 1981-
        Motivi za športno dejavnost oseb s posebnimi potrebami, kot jih vidijo njihovi starši : diplomsko delo / Iva Topolnik. - Ljubljana : [I. Topolnik], 2007. - VIII, 110 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-106. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za defektologijo
a) backward child b) sport c) parental attitude d) razvojno moten otrok e) šport f) stališče staršev g) prilagojene športne dejavnosti h) specialna olimpijada i) družinski program

376.1-056.34
Č II 376.1-056.34(043.2) TOPOLNIK, I. Motivi
COBISS.SI-ID 7322697


378 VISOKO ŠOLSTVO.


52.
        ISTRAŽIVANJE obrazovanja i formulisanje obrazovnih politika / priredio Zoran Grac ; prevod Jelena Kleut i Dušan Spasojević. - Beograd : Centar za obrazovne politike : Alternativna akademska obrazovna mreža, 2007 (Beograd : Dosije). - 87 str. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in na dnu str.
ISBN 978-86-84151-19-5
a) higher education b) educational research c) educational policy d) visokošolsko izobraževanje e) pedagoško raziskovanje f) politika vzgoje in izobraževanja

378.014.3(082)
378 ISTRAŽIVANJE obrazovanja
COBISS.SI-ID 7348041

53.
UNIVERZA (Ljubljana)
        Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani / [avtorji Julijana Kristl ... [et al.] ; urednici Julijana Kristl, Eva Repe]. - V Ljubljani : Univerza, 2007. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Ov. nasl.
ISBN 978-961-6410-15-1
a) Univerza (Ljubljana) - Praktični pouk b) higher education c) practical work d) visokošolsko izobraževanje e) praktično delo f) strokovno izobraževanje g) praktično usposabljanje

378.4(497.4Ljubljana)
II 378 UNIVERZA Smernice
COBISS.SI-ID 235033856

54.
ZGAGA, Pavel
        Higher education in transition : reconsiderations on higher education in Europe at the turn of millennium / Pavel Zgaga. - Umea : Umea University, 2007. - 149 str. ; 21 cm. - (Monographs on Journal of research in teacher education, ISSN 1651-0127 ; 2007)

Bibliografija: str. 127-136. - Kazalo
ISBN 978-91-7264-505-9
a) higher education - Europe b) educational policy c) university d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) politika vzgoje in izobraževanja f) univerza g) tranzicija

378
378 ZGAGA, P. Higher
COBISS.SI-ID 7336777


39 ETNOLOGIJA.


55.
        ETNOLOGIJA in regije : Koroška : zbornik znanstvenih in strokovnih člankov / [urednici zbornika Karla Oder in Anja Serec Hodžar ; prevod povzetkov DEKS prevajanje in druge storitve]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2007 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 40)

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-91031-8-0
a) folk culture - Slovenia b) ethnology c) ljudska kultura - Slovenija d) etnologija e) Koroška f) regionalni razvoj g) turizem h) narodna identiteta

39(497.4-17)(082)
39 ETNOLOGIJA in regije
COBISS.SI-ID 234165248

56.
        TRIJE prašički : angleška ljudska pravljica / v besede odela [in pesmico napisala] Anja Štefan ; v barve prelila Maša Kozjek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice) (Najlepše pravljice / Mladinska knjiga)

2.500 izv.
ISBN 978-86-11-15766-5
a) ljudske pravljice

398.2(420)(02.053.2)
II 398 TRIJE prašički
COBISS.SI-ID 236649472


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


57.
MICHAELS, Sarah, 1953-
        Ready, set, science! : putting research to work in K-8 science classrooms / Sarah Michaels, Andrew W. Shouse, and Heidi A. Schweingruber. - Washington, D.C. : National Academies Press, cop. 2008. - xvi, 197 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://books.nap.edu/catalog/11882.html. - Bibliografija: str. 167-170. - Kazalo
ISBN 978-0-309-10614-6 (pbk) ISBN 0-309-10614-1 (pbk) ISBN 978-0-309-10615-3 (pdf) ISBN 0-309-10615-X (pdf)
a) science education b) teaching method c) practical work d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) praktično delo

5
5 MICHAELS, S. Ready
COBISS.SI-ID 7329097


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


58.
ŠPORAR, Andreja, 1980-
        Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Andreja Šporar. - Ljubljana : [A. Šporar], 2008. - VIII, 81, [7] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) textbook c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učbenik f) osnovna šola g) Marzanova taksonomija znanj

5(075.2)(043.2)
Č II 5(043.2) ŠPORAR, A. Marzanova
COBISS.SI-ID 7315785


51(043.2) MATEMATIKA.


59.
ŠOBERL, Domen
        Fundamentalna grupa topološkega prostora : diplomsko delo / Domen Šoberl. - Ljubljana : [D.Šoberl], 2007. - II, 48 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) fundamentalne grupe d) topologija

515.122(043.2)
Č II 51(043.2) ŠOBERL, D. Fundamentalna
COBISS.SI-ID 7323209

60.
ZAMERNIK, Katja, 1978-
        Matematični elementi v ugankah : diplomsko delo / Katja Zamernik. - Ljubljana : [K. Zamernik], 2007. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) uganke d) miselne naloge e) teorija grafov f) teorija grup

51-8(043.2)
Č II 51(043.2) ZAMERNIK, K. Matematični
COBISS.SI-ID 7328329


52 ASTRONOMIJA.


61.
JUŽNIČ, Stanislav
        Astronomija na Slovenskem in slovenski astronomi na tujem : (12.-21. stoletje) / Stanislav Južnič, Marijan Prosen. - Radovljica : Didakta, 2008. - 248 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 218-234. - Kazalo. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6646-69-7
a) astronomy - Slovenia b) astronomija - Slovenija c) astronomi

52(497.4)(091)
52 JUŽNIČ, S. Astronomija
COBISS.SI-ID 236720896


53(043.2) FIZIKA.


62.
PUČKO, Nataša, 1982-
        Energijske pretvorbe : diplomsko delo / Nataša Pučko. - Ljubljana : [N. Pučko], 2008. - 84 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 81. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) energija d) pretvorbe

53(043.2)
Č II 53(043.2) PUČKO, N. Energijske
COBISS.SI-ID 7326793


54(043.2) KEMIJA.


63.
FERLAN, Marjetka, 1978-
        Razumevanje zapisa organskih molekul v osnovni šoli : diplomsko delo / Marjetka Ferlan. - Ljubljana : [M. Ferlan], 2008. - 100 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) strukturni zapis d) oglikovodiki e) organske spojine

54(043.2)
II 54(043.2) FERLAN, M. Razumevanje
COBISS.SI-ID 7344713

64.
TKAVC, Andreja, 1979-
        Citološke analize pitnih voda v Šaleški dolini z uporabo biotesta : diplomsko delo / Andreja Tkavc. - Ljubljana : [A. Tkavc], 2008. - VIII, 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 47-49. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) pollution b) onesnaževanje c) pitna voda d) onesnaženost e) citološke analize f) biotest g) Šaleška dolina

543.3(043.2)
Č II 54(043.2) TKAVC, A. Citološke
COBISS.SI-ID 7319113


61 MEDICINA.


65.
BROWER, Francine
        100 ideas for supporting pupils on the autistic spectrum / Francine Brower. - London ; New York : Continuum, cop. 2007. - X, 118 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 117-118
ISBN 0-8264-9421-8 (pbk) ISBN 978-0-8264-9421-4 (pbk)
a) autism b) avtizem c) avtistični otroci d) vzgoja

616.89(035)
616.89 BROWER, F. 100 ideas
COBISS.SI-ID 15788859

66.
GOULDING, Mary McClure, 1925-
        Promeniti život : terapija novom odlukom / Meri Meklur Gulding i Robert L. Gulding ; sa predgovorom Virdžinije M. Satir ; [prevod sa engleskog Dragana Vuković Vojnović]. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2007. - 334 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Psihopop)

Prevod dela: Changing lives through redecision therapy. - Predgovor / Virdžinija M. Satir: str. 9-11. - Bibliografija: str. 332-334 in na dnu str.
ISBN 978-86-86653-02-4
a) psychotherapy b) group psychotherapy c) psihoterapija d) skupinska psihoterapija e) samozavedanje f) osebnostni razvoj g) psihoanaliza h) gestalt terapija

615.851
615.851 GOULDING, M. Promeniti život
COBISS.SI-ID 223416071

67.
HOČEVAR-Boltežar, Irena
        Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora / Irena Hočevar Boltežar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 196-201. - Kazalo
ISBN 978-961-253-000-6
a) speech b) pathology c) speech defect d) govor e) patologija f) govorna motnja g) foniatrija h) glas i) govorni organi j) učbeniki za visoke šole

612.78(075.8)
616.22-008.5(075.8)
61 HOČEVAR, I. Fiziologija
COBISS.SI-ID 236927744

68.
        KOMUNIKACIJA med otroki, mladostniki in starši : kako obvarovati mladino pred drogami / [uredila in oblikovala Marijana Kašnik Janet in sodelavci ZZV Ravne na Koroškem ; prevod Olga Shrestha ; fotografije Arhiv ZZV Ravne]. - Ravne na Koroškem : Zavod za zdravstveno varstvo : Urad za droge pri Ministrstvu za zdravje RS, 2006 (Ljubljana : Tiskarna List). - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

10.400 izv. - Ov. nasl. - Prevod dela: Keeping youth drug free. - Bibliografija na notranji str. ov.
a) drug addiction b) parent-child relation c) zasvojenost z drogami d) odnos med starši in otrokom

613.8
II 61 KOMUNIKACIJA med otroki
COBISS.SI-ID 1266852

69.
VIVOD-Rajh, Ingrid
        Metode skupinske gibalno-plesne terapije pri osebi z duševno motnjo : specialistično delo / Ingrid Vivod-Rajh. - Ljubljana : [I. Vivod-Rajh], 2008. - 100 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Abstract. - Specialistično delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo
a) psychotherapy b) mental handicap c) dance d) psihoterapija e) mentalna prizadetost f) ples g) gibalno-plesna terapija h) ustvarjalni gib i) pomoč z umetnostjo

615.851(043.2)
II 615.851 VIVOD-RAJH, I. Metode
COBISS.SI-ID 7345225


61(043.2) MEDICINA.


70.
JURCA, Andreja, 1975-
        Proces dodeljevanja slušnih aparatov odraslim naglušnim osebam v podjetjih s slušnimi aparati : diplomsko delo / Andreja Jurca. - Ljubljana : [A. Jurca], 2007. - 59,[3] f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) aurally handicapped b) rehabilitation c) adult d) slušno prizadeti e) rehabilitacija f) odrasli g) slušni aparati

616.28-76(043.2)
Č II 61(043.2) JURCA, A. Proces
COBISS.SI-ID 7326537


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


71.
ATTWOOD, Tony
        Aspergerjev sindrom : priročnik za starše in strokovne delavce / Tony Attwood ; [prevajalca Helena Gregorič in Matjaž Gregorič ; predgovor Lorna Wing]. - Ljubljana [i. e.] Radomlje : Megaton, 2007 (Grosuplje : Partner Graf). - XI, 192 str. ; 24 cm

Prevod dela: Asperger's syndrome. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Angelca Žerovnik: str. V-VII. - Uvodna beseda / Lorna Wing: str. IX. - Bibliografija: str. 177-187. - Kazalo
ISBN 978-961-92072-0-8
a) autism - reference book b) backwardness c) avtizem - priročnik d) razvojna motnja e) Aspergerjev sindrom f) družbeno vedenje g) govor h) motorične sposobnosti i) kognitivne funkcije j) čutno zaznavanje k) nasveti

616.89
616.89 ATTWOOD, T. Aspergerjev
COBISS.SI-ID 232590336


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


72.
GAVEZ, Gorazd
        Bachovo cvetno zdravljenje / Gorazd Gavez ; [ilustrirala Liljana Zajec]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-961-259-014-7
a) zdravilne rastline b) Bachova cvetna zdravila c) homeopatija

633.8
63 GAVEZ, G. Bachovo
COBISS.SI-ID 237051136


655(043.2) TISKARSTVO.


73.
TRUDEN, Vida, 1967-
        Ročno odtiskovanje v visokem tisku : diplomsko delo / Vida Truden. - Ljubljana : [V. Truden], 2008. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 64-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) visoki tisk d) ročno odtiskovanje e) tiskarstvo

655(043.2)
Č II 65(043.2) TRUDEN, V. Ročno
COBISS.SI-ID 7341129


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


74.
BENIGAR, Stanka
        Modernizem in optična umetnost : diplomsko delo / Stanka Benigar. - Ljubljana : [S. Benigar], 2008. - 86 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 83-86. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) op-art d) modernizem e) kinetična umetnost

7.038.3(043.2)
Č II 7(043.2) BENIGAR, S. Modernizem
COBISS.SI-ID 7319625

75.
POVH, Kristina, 1974-
        Slika kot objekt : diplomsko delo / Kristina Povh. - Ljubljana : [K. Povh], 2008. - 86 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 85-86. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) picture c) colour d) slikarstvo e) barva f) slika

7.03(043.2)
Č II 7(043.2) POVH, K. Slika
COBISS.SI-ID 7336265


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


76.
ALBERTI, Leon Battista
        O arhitekturi / Leon Battista Alberti ; [prevod Tomaž Jurca ; spremna beseda Miklavž Komelj. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007. - 243 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; 2007)

Prevod dela: De re aedificatoria. - 600 izv. - Albertijeva concinnitas: (spremna beseda) / Miklavž Komelj: str. 187-230. - O izdajah traktata De re aedificatoria, jeziku in pričujočem prevodu / Tomaž Jurca: str. 237-241
ISBN 978-961-6262-86-6
a) Alberti, Leon Battista (1404-1472) b) architecture c) arhitektura d) renesančna arhitektura

72(450):929Alberti L.B.
72.034(450)
72 ALBERTI, L. O arhitekturi
COBISS.SI-ID 236012032


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


77.
COLLINS, Judith, 1946-
        Sculpture today / Judith Collins. - London ; New York : Phaidon, cop. 2007. - 483 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliuografija: str. 476-477. - Kazalo
ISBN 978-0-7148-4314-8 ISBN 0-7148-4314-8
a) sculpture - 20th cent, b) kiparstvo - 20. stol. c) moderno kiparstvo

73"19/20"
II 73/74 COLLINS, J. Sculpture today
COBISS.SI-ID 2235227

78.
GORMLEY, Antony, 1950-
        Antony Gormley / [edited by Michael Mack ; essay by Richard Noble]. - 1st ed. - Göttingen : SteidlMack, cop. 2007. - 559 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-3-86521-029-6 ISBN 3-86521-029-5
a) Gormley, Antony (1950-) b) sculpture c) kiparstvo

73/76Gormley A.
II 73/74 GORMLEY, A. Antony
COBISS.SI-ID 7331657


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


79.
KAHNE, Lota
        Monotipija : diplomsko delo / Lota Kahne. - Ljubljana : [L. Kahne], 1993. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 28. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) art education c) grafika d) likovna vzgoja e) monotipija

76(043.2)
Č II 75(043.2) KAHNE, L. Monotipija
COBISS.SI-ID 7327305

80.
ŠVIGELJ, Tina, 1980-
        Grafičo oblikovanje - umetnost in propaganda : diplomsko delo / Tina Švigelj. - Ljubljana : [T. Švigelj], 2007. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-R

Bibliografija: f. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) oglaševanje d) plakat e) medijska pismenost

766(043.2)
Č II 75(043.2) ŠVIGELJ, T. Grafičo
COBISS.SI-ID 7328073


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


81.
        GLEDALIŠKI terminološki slovar / urednice Marjeta Humar ... [et al.] ; [avtorji Barbara Sušec Michieli ... [et al.] ; angleški ustrezniki Jure Gantar, francoski ustrezniki Rastko Rafael Kozlevčar]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2007 (Ivančna Gorica : Impress). - 271 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU)

600 izv. - Bibliografija: str. 17-20
ISBN 978-961-254-032-6
a) theatre - glossary b) gledališče - glosar c) terminološki slovarji

792(038)=163.6
811.163.6'373.46:792
792 GLEDALIŠKI terminološki Č 792 GLEDALIŠKI terminološki
COBISS.SI-ID 236389376

82.
JOVANOVIĆ, Jovan, 1940-
        Uvod v filmsko mišljenje / [besedilo in izbor fotografij] Jovan Jovanović ; [prevedel Sebastijan Milovanovič Jarh]. - Ljubljana : Umco, 2008 ([Ljubljana] : Potens). - 197 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 72. Priročniki)

400 izv. - Uvod / Peter Milovanovič Jarh: str. 9. - O avtorju: str. 197. - Bibliografija: str. 193-196
ISBN 978-961-6445-66-5
a) film - textbook b) film - učbenik

791(075.8)
79 JOVANOVIĆ, J. Uvod v filmsko
COBISS.SI-ID 233463552


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


83.
BLUMENTHAL, Eileen
        Puppetry : a world history / Eileen Blumenthal. - New York : Abrams, cop. 2005. - 271 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip054/2004029349.html. - Bibliografija: str. 256-262. - Kazalo
ISBN 0-8109-5587-3
a) puppetry b) lutke c) lutkovno gledališče d) zgodovinski pregledi

792.97(091)
II 792.97 BLUMENTHAL, E. Puppetry
COBISS.SI-ID 14741256


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


84.
KUNAVER, Aleš
        Dežela šerp - 1962 / Aleš Kunaver ; gradivo zbrali in uredili Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek ; [fotografije Aleš Kunaver in Zoran Jerin]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2007. - 84 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm. - (Zbirka Prvi slovenski himalajci in bara sab Aleš)

Bibliografija: str. 82
ISBN 978-961-6179-66-9
a) climbing b) alpinizem c) slovenski alpinisti d) Himalaja e) alpinistične odprave

796.52(235.243):929Kunaver A.
796.5 KUNAVER, A. Dežela šerp
COBISS.SI-ID 231133952

85.
KUNAVER, Aleš
        Dežela šerp [Videoposnetek] : 1962 / besedilo Aleš Kunaver, Zoran Jerin ; snemalec Aleš Kunaver ; režija Matjaž Žbontar. - [Ljubljana] : samozal. D. Kunaver, 2006, p 1962. - 1 video DVD (28 min) : barve, zvok ; 12 cm

Izšlo v kompletu s knjigo Dežela šerp - 1962
a) climbing b) alpinizem c) slovenski alpinisti d) Himalaja e) šerpe f) video DVD

796.52(235.243)(086.82)
DVD 796.5 KUNAVER, A. Dežela šerp
COBISS.SI-ID 14880825


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


86.
OGRIN, Alenka, 1981-
        Znanje plavanja študentov razrednega pouka Pedagoške fakultete : diplomsko delo / Alenka Ogrin. - Ljubljana : [A. Ogrin], 2007. - 67 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 66-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) recreation c) student d) plavanje e) rekreacija f) študent

797.2(043.2)
Č II 79(043.2) OGRIN, A. Znanje
COBISS.SI-ID 7319881


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


87.
BREŠAN, Tea, 1982-
        Slikanice slavnih moških osebnosti : diplomsko delo / Tea Brešan. - Ljubljana : [T. Brešan], 2007. - 123, [45] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) picture book b) illustration c) content analysis d) slikanica e) ilustracija f) analiza vsebine g) slavne osebnosti

82-93(043.2)
Č II 82(043.2) BREŠAN, T. Slikanice
COBISS.SI-ID 7322185


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


88.
        DRAMATIKA na maturi 2008 / uredila Katja Mihurko Poniž. - V Novi Gorici : Založba Univerze, 2008. - 107 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 101-103
ISBN 978-961-6311-47-2
a) literary genre b) secondary education c) literarna zvrst d) srednješolski pouk e) dramatika f) matura

821.163.6.09-2
821.163.6.09 DRAMATIKA na maturi 2008
COBISS.SI-ID 236800256

89.
PREGELJ, Barbara
        Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti / Barbara Pregelj. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2007. - 209 str. ; 23 cm. - (Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 12)

Bibliografija: str. 175-197 in na dnu str. - Povzetek ; Resumen
ISBN 978-961-6715-00-3
a) literary genre b) literarna zvrst c) literarni kanon d) intertekstualnost e) slovenska proza f) trivialnost g) postmodernizem

821.163.6.09:111.852
821.163.6.09 PREGELJ, B. Zgledno
COBISS.SI-ID 236150016

90.
SCHMIDT, Gordana
        Zgodbe za "tibetančke" : metodika plesne vzgoje : zgodbe za spremljanje izvajanja "tibetančkov" / [pripravila in uredila] Gordana Schmidt ; avtorji zgodb študentje 1. letnika Predšolske vzgoje. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2007. - 18 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www2.arnes.si/~gschmi/
a) pre-school child b) play c) dance d) predšolski otrok e) igra f) ples g) gibalne igre

821.163.6
Č II 821.163.6 SCHMIDT, G. Zgodbe
COBISS.SI-ID 7331913


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


91.
        IVAN Vidav : 90 let : jubilejni zbornik / [gavni urednik] Matjaž Omladič. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2008. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv.
ISBN 978-961-212-203-4
a) Vidav, Ivan (1918-) b) bibliografije c) matematiki

929Vidav I.(082)
929 IVAN VIDAV
COBISS.SI-ID 236857344


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO