COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


december 080 SPLOŠNO.


1.
BARBOUR, Rosaline S.
        Introducing qualitative research : a student's guide to the craft of qualitative research / Rosaline S. Barbour. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2008. - VIII, 319 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 297-311. - Kazalo
ISBN 978-14129-1266-2 (hbk) ISBN 1-4129-1266-0 (hbk) ISBN 978-1-4129-3460-2 (pbk) ISBN 1-4129-3460-5 (pbk)
a) social sciences b) qualitative research c) družbene vede d) kvalitativno raziskovanje

001
001 BARBOUR, R. Introducing
COBISS.SI-ID 3085774

2.
LI, Lili
        Emerging technologies for academic libraries in the digital age / LiLi Li. - Oxford : Chandos, cop. 2009. - XXIII, 284 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-84334-323-3 (hbk) ISBN 1-84334-323-1 (hbk) ISBN 978-1-84334-320-2 (pbk) ISBN 1-84334-320-7 (pbk)
a) university library b) information technology c) univerzna knjižnica d) informacijska tehnologija e) digitalizacija

027.7
02 LI, L. Emerging
COBISS.SI-ID 30046469

3.
        QUALITATIVE discourse analysis in the social sciences / edited by Ruth Wodak and Michał Krzyżanowski. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - XI, 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-230-01986-2 (hbk) ISBN 0-230-01987-0 (pbk) ISBN 978-0-230-01986-7 (hbk) ISBN 978-0-230-01987-4 (pbk)
a) social sciences b) qualitative analysis c) družbene vede d) kvalitativna analiza e) analiza diskurza

001(082)
001 QUALITATIVE discourse
COBISS.SI-ID 27637085


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
BERVAR, Goran
        C++ na kolenih / Goran Bervar. - 2. posodobljena izd. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 481 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta)

Bibliografija : str. 471. - Kazalo
ISBN 978-961-242-190-8
a) programming language - reference book b) programski jezik - priročnik c) računalniški programski jezik C++

004.43(035)
II 004.4 BERVAR, G. C++
COBISS.SI-ID 240867328

5.
REBOLJ, Vanda
        E-izobraževanje : skozi očala pedagogike in didaktike / Vanda Rebolj. - Radovljica : Didakta, 2008. - 213 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

O avtorici na zavihku ovoja. - Bibliografija: str. 190-192
ISBN 978-961-261-053-1
a) educational technology b) information technology c) izobraževalna tehnologija d) informacijska tehnologija e) e-izobraževanje f) e-učenje g) e-gradiva h) virtualno učenje

004:37.018.43
004 REBOLJ, V. E-izobraževanje
COBISS.SI-ID 241580544

6.
SUTHERLAND-Smith, Wendy
        Plagiarism, the Internet, and student learning : improving academic integrity / Wendy Sutherland-Smith. - New York ; London : Routledgem Raylor & Francis Group, cop. 2008. - X, 224 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 211-219. - Kazalo
ISBN 978-0-415-43292-4 (hbk) ISBN 0-415-43292-8 (hbk) ISBN 978-0-415-43293-1 (pbk) ISBN 0-415-43293-6 (pbk) ISBN 978-0-203-92837-0 (ebk) ISBN 0-203-92837-7 (ebk)
a) copyright b) avtorsko pravo c) plagiatorstvo d) internet e) etični vidik

004.7
004.7 SUTHERLAND-SMITH Plagiarism
COBISS.SI-ID 27792733

7.
        UPORABNIŠKA programska oprema / Matej Artač ... [et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2007 (Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko). - XVII, 384 str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 978-961-6209-48-9
a) man-machine interface - textbook b) operating system c) uporabniški vmesnik - učbenik d) operacijski sistem e) urejanje besedil f) preglednice g) računalniška grafika h) prezentacije i) matematični programi j) medmrežje

004.4(075.8)
II 004.4 UPORABNIŠKA programska
COBISS.SI-ID 235909632


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


8.
BOJC, Marija, 1984-
        Uporaba interneta med učenci 4. in 5. razredov osnovne šole : diplomsko delo / Marija Bojc. - Ljubljana : [M. Bojc], 2008. - 88 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-82. - Povzetek ; Exctract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) educational technology b) information technology c) primary school d) izobraževalna tehnologija e) informacijska tehnologija f) osnovna šola g) internet

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) BOJC, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 7657545

9.
MAKOVEC, Pavel, 1981-
        Uporaba knjižnice Ogre3D v izobraževanju : diplomsko delo / Pavel Makovec. - Ljubljana : [P. Makovec], 2008. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: f. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming b) programiranje c) ogre3D d) 3D grafika e) učna aplikacija

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) MAKOVEC, P. Uporaba
COBISS.SI-ID 7673929


159.9 PSIHOLOGIJA.


10.
BANDURA, Albert, 1925-
        Self-efficacy : the exercise of control / Albert Bandura. - New York : Freeman and Company, cop. 1997. - IX, 604 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 526-573. - Kazali
ISBN 0-7167-2850-8 (pbk) ISBN 0-7167-2626-2 (hbk)
a) psihologija b) učinkovitost c) osebnost d) delovanje e) obvladovanje

159.9
159.9 BANDURA, A. Self-efficacy
COBISS.SI-ID 197221

11.
BAUER, Angeline, 1952-
        Pravljice zdravijo : kako pravljice otrokom krepijo samozavest ter jim pomagajo premagovati strahove in skrbi / Angeline Bauer ; ilustrirala Susanna Grigoletto ; [prevod Alenka Novak]. - Ljubljana : Tangram, 2008. - 191 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Heilende Märchen. - Nasl. v cipu: Zdravilne pravljice. - Bibliografija: str. 188-190. - Kazalo
ISBN 978-961-6239-60-8
a) child psychology b) fairy tale c) psihologija otroka d) pravljica

159.922.7:821-34
159.922.7 BAUER, A. Pravljice
COBISS.SI-ID 241272576

12.
DERMOTT, Esther, 1973-
        Intimate fatherhood : a sociological analysis / Esther Dermott. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis group, cop. 2008. - 170 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 149-165. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42261-1 (hbk) ISBN 0-415-42261-2 (hbk) ISBN 978-0-415-42262-8 (pbk) ISBN 0-415-42262-0 (pbk) ISBN 978-0-203-92706-9 (ebk) ISBN 0-203-92706-0 (ebk)
a) father b) father-child relation c) oče d) odnos med očetom in otrokom e) očetovstvo

159.9
159.9 DERMOTT, E. Intimate
COBISS.SI-ID 27812189

13.
        The EFFECTS of early social-emotional and relationship experience on the development of young orphanage children / St. Petersburg USA Orphanage Research Team ; with commentary by Susan C. Crockenberg ... [et al.]. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2008. - VIII, 297 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development ; 2008, vol. 73, no. 3)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
a) orphanage - Russia b) child care - Russia c) adult-child relation d) sirotnišnica - Rusija e) otroško skrbstvo - Rusija f) odnos med odraslim in otrokom

159.922.7(082)
159.922.7 EFFECTS of early
COBISS.SI-ID 7683401

14.
FERBEŽER, Ivan
        Nadarjeni otroci / Ivan Ferbežer, Ivanka Korez, Suzana Težak. - Radovljica : Didakta, 2008. - 71 str. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 61
ISBN 978-961-261-048-7
a) gifted b) nadarjeni

159.922.76-056.45
371.212.3 FERBEŽER, I. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 241291776

15.
FERBEŽER, Ivan
        Samopodoba mlajših nadarjenih otrok / Ivan Ferbežer, Suzana Težak, Ivanka Korez. - Radovljica : Didakta, 2008. - 108 str. ; 23 cm

800 izv. - Ov. nasl.: Samopodoba nadarjenih otrok. - Bibliografija ob koncu prispevkov
ISBN 978-961-261-046-3
a) gifted b) self-concept c) self-esteem d) nadarjeni e) pojmovanje samega sebe f) samospoštovanje

159.922.76-056.45
371.212.3 FERBEŽER, I Samopodoba
COBISS.SI-ID 241291520

16.
MEDNARODNA znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost (2008 ; Ptuj)
        Mednarodna znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost, Ptuj, 2008 = International Scientific Conference Holistic View of Giftedness, Ptuj, 2008 / [glavna urednika Ivan Ferbežer, Franz Monks]. - [Ljubljana] : MIB, 2008. - 259 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija ob koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-91579-6-1
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

159.928(082)
159.928 MEDNARODNA Holistični
COBISS.SI-ID 242165760

17.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Emocije : razumevanje čustev v psihoterapiji / Zoran Milivojević ; prevod iz srbščine Igor M. Ravnik in Slavica Ravnik. - 1. slovenska izd. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2008 (Novi Sad : Daniel Print). - 756 str. ; 21 cm. - (Zbirka Psihopro)

Slovar čustvenih reakcij: str. 707-728. - Bibliografija: str. 729-740. - Kazalo
ISBN 978-86-86653-21-5
a) emotion - emotionality b) feeling c) affective development d) psychotherapy e) emocija - čustvenost f) čustveni razvoj g) psihoterapija h) sentiment i) čustva j) psihopatologija k) transakcijska analiza

159.942
159.942 MILIVOJEVIĆ, Z. Emocije
COBISS.SI-ID 7669577

18.
        MOTIVATION and self-regulated learning : theory, research, and applications / edited by Dale H. Schunk, Barry J. Zimmerman. - New York ; London : Lawrence Erlbaum Associates, cop. 2008. - XI, 416 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-8058-5898-3 (alk. paper) ISBN 0-8058-5898-9 (alk. paper) ISBN 978-0-8058-5897-6 (hbk) ISBN 0-8058-5897-0 (hbk)
a) motivation for studies b) learning c) achievement gain d) motivacija za učenje e) učenje f) šolska uspešnost

159.953(082)
159.953 MOTIVATION and self
COBISS.SI-ID 3089614

19.
PIAGET, Jean
        The moral judgement of the child / Jean Piaget ; translated by Marjorie Gabain. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1977. - 399 str. ; 18 cm

Prevod dela: Le Jugement moral chez l'enfant. - Kazalo
a) moral development b) developmental psychology c) moralni razvoj d) razvojna psihologija

159.9
159.9 PIAGET, J. Moral
COBISS.SI-ID 7692105

20.
        SELF-efficacy in changing societies / edited by Albert Bandura. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999, cop. 1995. - XV, 334 str. : graf.prikazi ; 23 cm

Bibliografija ob koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-521-47467-1 (hbk) ISBN 0-521-58696-8 (pbk)
a) psychology of behaviour b) self-confidence c) psihologija vedenja d) samozaupanje e) samouresničenje

159.9
159.9 SELF-EFFICACY 159.9 SELF-EFFICACY in changing
COBISS.SI-ID 7664201

21.
SLANA, Sonja
        Zaznavanje samoučinkovitosti pri dijakih in njena povezanost s testno anksioznostjo : magistrsko delo / Sonja Slana. - Ljubljana : [S. Slana], 2008. - 133 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Olga Poljšak-Škraban. - Bibliografija: str. 120-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) achievement gain b) adolescent c) anxiety d) šolska uspešnost e) adolescent f) anksioznost g) samoučinkovitost

159.9(043.2)
II 159.9(043.2) SLANA, S. Zaznavanje Č II 159.9(043.2) SLANA, S. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 7690057

22.
WILMSHURST, Linda
        Abnormal child psychology : a developmental perspective / Linda Wilmshurst. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - XIX, 648 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 583-626. - Kazalo
ISBN 978-0-415-95363-4 (hbk)
a) child psychology b) backward child c) handicap d) psihologija otroka e) razvojno moten otrok f) prizadetost

159.9
159.9 WILMSHURST, L. Abnormal
COBISS.SI-ID 7670089

23.
        Zbornik ŽIVLJENJSKE zgodbe : nastal v okviru vaj pri predmetu Teoretična pojmovanja težav v socialni integraciji 1, v študijskem letu 2007/2008 / uredila Kristina Debenjak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008. - 81 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Nosilka predmeta Špela Razpotnik. - Interno študijsko gradivo
a) life story b) social integration c) življenjska pot d) socialna integracija e) socialna pedagogika f) pogovori

159.9(082)
II 159.9 ŽIVLJENJSKE 2007/2008
COBISS.SI-ID 7659337


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


24.
RABIČ, Metka, 1984-
        Računalniško opismenjevanje mladostnikov z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / metka Rabič. - Ljubljana : [M. Rabič], 2008. - 84, [4] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) didactic use of computer c) information technology d) razvojno moten otrok e) didaktična uporaba računalnika f) informacijska tehnologija

159.922.76-056-313:004(043.2)
Č II 159.9(043.2) RABIČ, M. Računalniško
COBISS.SI-ID 7670345

25.
ZAGOŽEN, Simona, 1981-
        Čustvena inteligentnost pri predšolskih otrocih : diplomska naloga / Simona Zagožen. - Ljubljana : [S. Zagožen], 2008. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) emotional adjustment c) affection d) predšolski otrok e) čustvena prilagojenost f) čustvo g) čustvena inteligentnost

159.942-053.4(043.2)
Č II 159.9(043.2) ZAGOŽEN, S. Čustvena
COBISS.SI-ID 7669321


17 ETIKA.


26.
KOBE, Zdravko
        Tri študije o Kantovi praktični filozofiji / Zdravko Kobe. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2008 (Ljubljana : Ulčakar & JK). - 204 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

300 izv. - Bibliografija: str. 197-201. - Kazalo
ISBN 978-961-6376-39-6
a) Kant, Immanuel (1724-1804) b) philosophy c) filozofija d) moralni zakoni e) spoštovanje

17
17 KOBE, Z. Tri študije
COBISS.SI-ID 242292736

27.
OINONEN, Eriikka
        Families in converging Europe : a comparison of forms, structures and ideals / Eriikka Oinonen. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - XIV, 212 str. : tabele ; 23 cm. - (Palgrave studies in family sociology)

Bibliografija: str. 189-206. - Kazalo
ISBN 978-0-230-52724-9 (ISBN 13) ISBN 0-230-52724-8 (ISBN 10)
a) family - Europe - Finland - Spain - case study b) družina - Evropa - Finska - Španija - študija primera

173
173 OINONEN, E. Families
COBISS.SI-ID 27809885

28.
WHITE, James M., 1946-
        Family theories / James M. White, David M. Klein. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2008. - XIII, 333 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 289-312. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-3747-4 (hbk) ISBN 1-4129-3747-7 (hbk) ISBN 978-1-4129-3748-1 (pbk) ISBN 1-4129-3748-5 (pbk)
a) družinsko življenje b) sociologija družine c) psihologija družine d) teorije

173
173 WHITE, J. Family theories
COBISS.SI-ID 35631970


2 VERSTVO.


29.
        SVETOPISEMSKE zgodbe [Videoposnetek] / režija Saška S. Sagadin. - Ljubljana : Rezidenca sv. Jožefa : Društvo katoliških pedagogov, 2008. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Vsebina:
1: Noe
2: David in Goljat
3: Jezusovo rojstvo
4: Sveti trije kralji
5: Prilika o izgubljenem sinu
a) scripture b) sveto pismo c) otroški filmi

2(086.82)
DVD 2 SVETOPISEMSKE zgodbe
COBISS.SI-ID 7677001


3


30.
        KOMUNITARIZEM in individualizem / Shlomo Avineri in Avner De-Shalit (ur.) ; [prevod Gregor Adlešič ; spremna beseda Igor Lukšič]. - Ljubljana : Sophia, 2004 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 237 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba ; 2004, 4)

Prevod dela: Communitarianism and individualism. - Bibliografija: str. 217-218. - Kazalo
ISBN 961-6294-58-X
a) political science b) politologija c) filozofija politike d) liberalizem e) politične teorije f) komunitarizem g) feminizem

32.01(082)
32 KOMUNITARIZEM Č 32 KOMUNITARIZEM
COBISS.SI-ID 214469632


30+316


31.
BAUMAN, Zygmunt
        Identiteta : pogovori z Benedettom Vecchijem / [intervjuvanec] Zygmunt Bauman ; [prevod in spremna beseda Tanja Rener]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008 ([Maribor] : Darima). - 113 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: Identity. - "Maxima moralia" Zygmunta Baumana / Tanja Rener: str. 95-109. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-012-5
a) identity b) identiteta c) intervjuji d) sociološki vidik

316.7
316.7 BAUMAN, Z. Identiteta
COBISS.SI-ID 240988672

32.
GOFFMAN, Erving, 1922-1982
        Stigma : zapiski o upravljanju poškodovane identitete / Erving Goffman ; [prevod Jana Unuk]. - Maribor : Aristej, 2008. - 128 str. ; 23 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letnik 9)

ISBN 978-961-220-067-1
a) handicapped b) marginal group c) labelling d) social psychology e) prizadeti f) marginalna skupina g) etiketiranje h) socialna psihologija

316.647.8
316.6 GOFFMAN, E. Stigma Č 316.6 GOFFMAN, E. Stigma
COBISS.SI-ID 61794561


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


33.
FOŠNER, Ajda
        Poslovna matematika in statistika : osnove matematična analize in linearne algebre / Ajda Fošner, Rok Strašek ; [risbe Rok Strašek]. - Koper : Fakulteta za management, 2008. - 87 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Managerjeva knjižnica, ISSN 1855-0886)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 87
ISBN 978-961-266-007-9
a) statistics b) statistika c) matematična analiza d) linearna algebra

31
31 FOŠNER, A. Poslovna
COBISS.SI-ID 240802304


316 SOCIOLOGIJA.


34.
EUROPEAN Outreach Work Conference (2008 ; Oslo)
        Perspectives on outreach work in Europe ; Reaching youth at risk - working towards social inclusion : program / European Outreach Work Conference, Oslo, Norway 22-24 April 2008. - Oslo : [s. n.], 2008. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu ov.: Social integration
a) social integration - conference b) socialna integracija - konferenca

316.34
II 316 EUROPEAN Perspectives
COBISS.SI-ID 7677257

35.
SLOVENSKI politološki dnevi (17 ; 2006 ; Portorož)
        Slovenija v evropski družbi znanja in razvoja = (Slovenia in European society of knowledge and development) : zbornik povzetkov = (collection of abstracts) / Slovenski politološki dnevi 2006, Portorož, 29.-31. maj 2006 ; [urednika Miro Haček in Drago Zajc]. - Ljubljana : Slovensko politološko društvo, cop. 2006. - 73 str. ; 21 cm

a) social development - Slovenia - conference b) regional development c) družbeni razvoj - Slovenija - konferenca

316.42:001(497.4)
316 SLOVENSKI Slovenija
COBISS.SI-ID 1158890


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


36.
BOGOVAC, Bjanka, 1979-
        Mladostniki v družbi tveganja : načini spoprijemanja s težavami : diplomsko delo / Bjanka Bogovac. - Ljubljana : [B. Bogovac], 2008. - 104 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) socialization c) adolescent d) socializacija e) psihosocialni problemi f) tveganje g) svetovanje

316.4(043.2)
Č II 3(043.2) BOGOVAC, B. Mladostniki
COBISS.SI-ID 7682889

37.
HRIBERNIK, Jera, 1984-
        Emo. Mladostnikov način soočanja z življenjem : diplomsko delo / Jera Hribernik. - Ljubljana : [J. Hribernik], 2008. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) subculture c) music d) mladina e) subkultura f) glasba g) odraščanje h) emo žarn

316.723(043.2)
Č II 3(043.2) HRIBERNIK, J. Emo
COBISS.SI-ID 7682633

38.
MLAKAR, Jana, 30.11.1980-
        Predšolski otrok in razveza staršev : diplomska naloga / Jana Mlakar. - Ljubljana : [J. Mlakar], 2008. - 67 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) divorce c) teacher role d) predšolski otrok e) ločitev f) vloga učitelja

316.363-053.4(043.2)
Č II 3(043.2) MLAKAR, J. Predšolski
COBISS.SI-ID 7668553

39.
SLANA, Jesenja, 1984-
        Zaznavanje motenj komunikacije v partnerskem odnosu : diplomsko delo / Jesenja Slana. - Ljubljana : [J. Slana], 2008. - 116 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) communication c) medosebni odnosi d) komunikacija e) partnerski odnos f) motnje

316.362.1-058.833-055(043.2)
Č II 3(043.2) SLANA, J. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 7669065


32 POLITIKA.


40.
GALSTON, William Arthur, 1946-
        Liberalni nameni : dobrine, vrline in raznolikost v liberalni državi / William A. Galtson ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec ; spremna beseda Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 462 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 52)

Prevod dela: Liberal purposes: goods, virtues, and diversity in the liberal state. - Izvori pravega liberalizma: o moralnih in religioznih temeljih dobre družbe in države / Bojan Žalec: str. 425-462. - Kazalo
ISBN 978-961-242-198-4
a) liberalism b) politics c) liberalizem d) politika

329.12
32 GALSTON, W. Liberalni nameni
COBISS.SI-ID 241776128

41.
KRALJ, Gašper
        Izginuli in vrnjeni : pričevanja o uporih v Gvatemali in Latinski Ameriki / Gašper Kralj ; [Spremna beseda Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008 ([Maribor] : Darima). - 309 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Od fantazmagorije k militantnemu raziskovanju: str. 289-300. - Bibliografija: str. 265-279. - Kazalo
ISBN 978-961-257-013-2
a) violence - Latin America b) politics c) nasilje - Latinska Amerika d) politika

323.282(728.1)
32 KRALJ, G. Izginuli
COBISS.SI-ID 241347840

42.
LACLAU, Ernesto
        O populističnem umu / Ernesto Laclau ; prevod Jelka Kernev-Štrajn ; [spremna beseda Boris Vezjak]. - Ljubljana : Sophia, 2008 (Ljubljana : Rotosi). - 251 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 23)

Prevod dela: On populist reason. - 500 izv. - V zagovor "ljudstva" ali Laclauov populizem onstran puhlic / Boris Vezjak: str. 235-244. - Kazalo. - Iz bibliografije Ernesta Laclaua: str. 245
ISBN 978-961-6294-98-0
a) political science b) politologija c) populizem d) ljudstvo

321.01
32 LACLAU, E. O populističnem
COBISS.SI-ID 241543680

43.
TAMIR, Yael
        Liberalni nacionalizem / Yael Tamir ; [prevod Dušan Rebolj]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 258 str. ; 21 cm. - (Zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Liberal nationalism. - 600 izv. - Bibliografija: str. 231-246. - Kazalo
ISBN 978-961-260-011-2
a) nationalism b) liberalism c) nacionalizem d) liberalizem e) politična teorija f) liberalni nacionalizem g) narodne pravice h) politična filozofija

323.14
32 TAMIR, Y. Liberalni
COBISS.SI-ID 242384384


33(043.2) GOSPODARSTVO.


44.
KOLŠEK, Sanja, 1983-
        Visoko izobraženi mladi in brezposelnost : diplomsko delo / Sanja Kolšek. - Ljubljana : [S. Kolšek], 2008. - 106 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth unemployment b) socially handicapped c) individualization d) nezaposlenost mladih e) socialno prizadeti f) individualizacija

331.56-053.81(043.2)
Č II 330(043.2) KOLŠEK , S. Visoko
COBISS.SI-ID 7665993


34/35


45.
OWEN, Lynette, 1947-
        Odkupne in prodajne pravice za literarna dela : praktični vodnik / Lynette Owen ; prevod Jaša Vrabec. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 151 str. ; 24 cm

Hrbtni nasl.: Odkupne in prodajne pravice. - 700 izv.
ISBN 978-961-204-411-4
a) copyright b) avtorsko pravo c) avtorskopravna zaščita d) avtorskopravno varstvo e) založništvo f) vzorci pogodb g) priročniki

347.78(036)
342.7 OWEN, L. Odkupne
COBISS.SI-ID 242027520


34 PRAVO.


46.
        DISABLED people and the right to life : the protection and violation of disabled people's most basic human rights / edited by Luke Clements and Janet Read. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis group, cop. 2008. - XV, 272 str. ; 24 cm

Bibliografske opombe na koncu večine prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-415-40713-3 (hbk) ISBN 0-415-40714-1 (pbk) ISBN 0-203-93345-1 (ebk) ISBN 978-0-415-40713-7 (hbk) ISBN 978-0-415-40714-4 (pbk) ISBN 978-0-203-93345-9 (ebk)
a) handicapped b) human rights c) prizadeti d) človekove pravice

342.7:376
342.7 DISABLED
COBISS.SI-ID 27809117


34(043.2) PRAVO.


47.
KLEMEN, Meta, 1983-
        Zaznavanje in doživljanje trpinčenja med učenci : diplomsko delo / Meta Klemen. - Ljubljana : [M. Klemen], 2008. - 57 str., 2 f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pupil b) violence c) učenec d) nasilje e) trpinčenje f) žrtev

343.62-057.87(043.2)
Č II 34(043.2) KLEMEN, M. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 7668809

48.
VRABEC, Petra, 1983-
        Postpenalna obravnava obsojencev : metode postpenalne pomoči obsojencem pri preprečevanju povratništva : diplomsko delo / Petra Vrabec. - Ljubljana : [P. Vrabec], 2008. - 168 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 160-164. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prisoner b) social integration c) zapornik d) socialna integracija e) postpenalna obravnava f) reintegracija

343.261-052-058.57(043.2)
Č II 34(043.2) VRABEC, P. Postpenalna
COBISS.SI-ID 7682377


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


49.
        ANALYSIS of educational policies in a comparative educational perspective : [texts from the EUDORA Intensive Programme BIP during the summer school in Jurmela, Latvia 2006] / Garland, P. ... [et al.] (eds.). - Linz : Pädagogische Akademie des Bundes, 2007. - 280 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

Podnasl. naveden na ov. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v angl. pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-3-9502375-1-1
a) educational policy b) higher education c) secondary education d) politika vzgoje in izobraževanja e) srednješolski pouk f) visokošolsko izobraževanje

37.014(082)
ANALYSIS of educational
COBISS.SI-ID 7294025

50.
COWLEY, Sue
        Kako mularijo pripraviti do razmišljanja / Sue Cowley ; [prevedel Primož Trobevšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 206 str. ; 21 cm

Prevod dela: Getting the buggers to think. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-241-287-6
a) educational psychology b) thinking c) learning d) pedagoška psihologija e) mišljenje f) učenje

37.015.3
37.015.3 COWLEY, S. Kako
COBISS.SI-ID 241233920

51.
DEVJAK, Tatjana
        Alternativni vzgojni koncepti / Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Majda Plestenjak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 146 str : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 137-140. - Kazalo
ISBN 978-961-253-032-7
a) principles of education b) pre-school education c) vrste vzgoje in izobraževanja d) predšolska vzgoja e) alternativna vzgoja

37.091.4
371.4 DEVJAK, T. Alternativni Č 371.4 DEVJAK, T. Alternativni
COBISS.SI-ID 242109696

52.
DRUŠTVO učiteljev podaljšanega bivanja. Strokovni posvet (2008 ; Ljubljana)
        Zbornik prispevkov / Strokovni posvet Društva učiteljev podaljšanega bivanja, Ljubljana, april 2008 ; [uredila Darja Poljanec]. - Ljubljana : Društvo učiteljev podaljšanega bivanja, 2008. - 19 str. ; 30 cm

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-92382-0-2
a) creativity b) interest c) ustvarjalnost d) interes e) podaljšano bivanje

371.2(082)
371.2 DRUŠTVO učiteljev Zbornik
COBISS.SI-ID 238269184

53.
GODINHO, Sally
        Helping your pupils to ask questions / Sally Godinho and Jeni Wilson. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis group, 2008, cop. 2004. - 66 str. : ilustr. ; 21 cm. - (The little books of life skills)

ISBN 978-0-415-44727-0 (ISBN 13) ISBN 0-415-44727-5 (ISBN 10)
a) questioning b) teaching method c) assessment d) vpraševalna tehnika e) didaktična metoda f) vrednotenje

37.091.2
371.3 GODINHO, S. Helping
COBISS.SI-ID 7673417

54.
        KULTURA in umetnost v izobraževanju - popotnica 21. stoletja : predstavitev različnih pogledov o umetnostni in kulturni vzgoji v izobraževanju / [avtorji prispevkov Staša Tome ... [et al.] ; uredili Nada Požar Matijašič in Nataša Bucik]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-6086-56-1
a) art education b) intercultural education c) likovna vzgoja d) interkulturna vzgoja e) kulturna vzgoja

371.2(082)
37.036(082)
371.2 KULTURA in umetnost
COBISS.SI-ID 240146944

55.
LINGARD, Bob
        Boys and schooling : beyond structural reform / Bob Lingard, Wayne Martino, Martin Mills. - 1st ed. - Hampshire, England ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2009. - VI, 213 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 189-205. - Kazalo
ISBN 978-0-230-51701-1 (ISBN 13) ISBN 0-230-51701-3 (ISBN 10)
a) boy b) peer group c) educational policy d) sex difference e) deček f) vrstniki g) politika vzgoje in izobraževanja h) spolna razlika

37.011.3-055.15
371 LINGARD, B. Boys
COBISS.SI-ID 7663689

56.
LUONGO-Orlando, Katherine
        Drugačno preverjanje znanja : predlogi za avtentično spremljanje napredka : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje / Katherine Luongo-Orlando ; [prevod Zdenka Pengal ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 82 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

Prevod dela: Authentic assessment. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-209-892-6
a) marking b) assessment c) ocenjevanje d) vrednotenje e) preverjanje znanja

37.091.26
II 371.2 LUONGO-ORLANDO Drugačno
COBISS.SI-ID 240941312

57.
MCLAREN, Peter, 1948-
        Pedagogy and praxis in the age of empire : towards a new humanism / Peter McLaren, Nathalia Jaramillo. - Rotterdam : Sense, cop. 2007. - VII, 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Transgressions : cultural studies and education ; vol. 3)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 9-07787-484-4 (pbk) ISBN 978-90-77874-84-4 (pbk) ISBN 9-07787-485-2 (hbk) ISBN 978-90-77874-85-1 (hbk)
a) pedagogical theory b) ideology c) pedagoška teorija d) ideologija e) kritična pedagogika f) neoliberalizem g) feminizem h) minoritska vzgoja

37.01
37.01 MCLAREN, P. Pedagogy
COBISS.SI-ID 7681865

58.
        SCHOOLS and society : a sociological approach to education / [edited by] Jeanne H. Ballantine, Joan Z. Spade. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : Pine Forge, cop. 2008. - XVII, 554 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5052-7 (pbk)
a) educational sociology b) school management c) schooling d) pedagoška sociologija e) upravljanje šole f) šolanje g) sociologija izobraževanja

37.015(082):316
37.01 SCHOOLS and society
COBISS.SI-ID 7673161

59.
        SOCIOLOGIJA vzgoje - izredni študij : študijsko gradivo (SRP + SP) : študijsko leto 2008-2009 / [zbral in uredil] Slavko Gaber. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008. - 1 mapa (loč. pag.) ; 30 cm

Samo za interno uporabo

37.01
Č II 37.01 SOCIOLOGIJA vzgoje
COBISS.SI-ID 7664713

60.
        SODOBNE strategije učenja in poučevanja / zbrale in uredile Vida Medved Udovič, Mara Cotič, Majda Cencič ; [prevod v angleščino Zoran Verovnik]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2008. - 317 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Prispevki tudi v angl. in it. - Bibliografija: str. 284-308. - Kazalo. - Povzetki v slov. in angl.: str. 259-283
ISBN 978-961-6528-82-5
a) teaching method b) learning strategy c) teaching aid d) didaktična metoda e) strategija učenja f) učni pripomočki

37.091.3(082)
37.01 SODOBNE strategije
COBISS.SI-ID 242032896

61.
STYLES, Donna
        Oddelčni sestanki : (razredne ure) / [Donna Styles ; prevedla Samanta Žibert]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2008 (Postojna : Čukgraf). - 96 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Class meetings. - Avtorica navedena na ov. in hrbtu. - Bibliografija: str. 96
ISBN 978-961-6039-94-9
a) class management b) teacher-pupil relation c) vodenje razreda d) odnos med učiteljem in učencem e) šolski razredi f) medosebne komunikacije

371.213.1
37.064.2/.3
II 371.3 STYLES, D. Oddelčni
COBISS.SI-ID 238466048

62.
SUNDERLAND, Margot
        Znanost o vzgoji : praktični nasveti o spanju, joku, igri in ustvarjanju čustvenega ravnovesja za vse življenje / Margot Sunderland ; [prevedla Slavica Petrović Jesenovec, Borut Jesenovec Petrović]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The science of parenting. - Bibliografija: str. 270-280. - Kazalo
ISBN 978-961-261-044-9
a) parent-child relation b) family education - reference book c) odnos med starši in otrokom d) družinska vzgoja - priročnik e) vzgojni nasveti

37.018.1
37.018 SUNDERLAND, M. Znanost
COBISS.SI-ID 240850688


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


63.
DVOJMOČ, Mateja, 1983-
        Razlike med spoloma in seksizem v vzgoji : diplomska naloga / Mateja Dvojmoč. - Ljubljana : [M. Dvojmoč], 2008. - 57 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) sexism b) sex difference c) sex role d) seksizem e) spolna razlika f) vloga spola

37-055.1/.3(043.2)
Č II 37(043.2) DVOJMOČ, M. Razlike
COBISS.SI-ID 7678537

64.
MARJANOVIČ, Nataša, 1984-
        Stališča staršev do učiteljskega poklica : diplomsko delo / Nataša Marjanovič. - Ljubljana : [N. Marjanovič], 2008. - 59 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) parent-teacher relation b) parental attitude c) odnos med starši in učiteljem d) razredniki

37.064.1(043.2)
Č II 371(043.2) MARJANOVIČ, N. Stališča
COBISS.SI-ID 7656265

65.
OBROVAC, Katarina, 1985-
        Dejavniki spodbujanja družinske pismenosti : diplomska naloga / Katarina Obrovac. - Ljubljana : [K. Obrovac], 2008. - 63 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) literacy b) reading c) pre-school child d) pismenost e) branje f) predšolski otrok g) družinska pismenost h) vzgojitelji i) vpliv

37.014.22-173.7(043.2)
Č II 37(043.2) OBROVAC, K. Dejavniki
COBISS.SI-ID 7665737

66.
PAVLIC, Štefanija, 1963-
        Vpliv staršev na razvoj otrokove pismenosti : diplomska naloga / Štefanija Pavlic. - Ljubljana : [Š. Pavlic], 2008. - 86 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-82. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) literacy b) parent role c) pre-school child d) pismenost e) vloga staršev f) predšolski otrok

37.014.22-053.4(043.2)
Č II 37(043.2) PAVLIC, Š. Vpliv
COBISS.SI-ID 7665481

67.
RANFL, Ivana
        Kako starši in učitelji doživljajo medsebojno sodelovanje : diplomsko delo / Ivana Ranfl. - Ljubljana : [I. Ranfl], 2008. - 91 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) parent-teacher relation b) parent-school relation c) odnos med starši in učiteljem d) odnos med starši in šolo

37.064.1(043.2)
Č II 37(043.2) RANFL, I. Kako
COBISS.SI-ID 7656521

68.
REBOLJ, Špela, 1984-
        Sodelovanje med učiteljem in specialnim pedagogom v osnovni šoli : diplomsko delo / Špela Rebolj. - Ljubljana : [Š. Rebolj], 2008. - 90, [8] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk
a) backward child b) individualized teaching c) special school teacher d) razvojno moten otrok e) individualiziran pouk f) specialni pedagog

37.011.3-051(043.2)
Č II 37(043.2) REBOLJ, Š. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 7683913

69.
TRIFUNOVIĆ, Severin, 1973-
        Pogledi na osebnostni razvoj učitelja likovne vzgoje : diplomsko delo / Severin Trifunović. - Ljubljana : [S. Trifunović], 2008. - 52 f. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: f. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) teacher b) personality development c) art education d) učitelj e) osebnostni razvoj f) likovna vzgoja g) likovni pedagogi

37.011.3-051:74(043.2)
Č II 37(043.2) TRIFUNOVIĆ, S. Pogledi
COBISS.SI-ID 7660105


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


70.
BAN, Tatjana, 1970-
        Otrok ustvarja 3 / Tatjana Ban ; [fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2008. - 80 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-92555-0-6
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) Ročne spretnosti - Knjige za otroke d) igrače e) okrasni predmeti f) darila g) izdelava

371.381(02.053.2)
371.38 BAN, T. Otrok ustvarja 3
COBISS.SI-ID 242277120

71.
        UČNI načrt. Matematika [Elektronski vir] : gimnazija : splošna, klasična in strokovna gimnazija : obvezni predmet in matura (560 ur) / predmetna komisija Amalija Žakelj ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2008. - 1 CD-ROM : barve, zvok ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_MATEMATIKA_gimn.pdf. - Nasl. in drgi podatki z nasl. zaslona
ISBN 978-961-234-693-5 (Zavod RS za šolstvo)
a) mathematics b) curriculum c) secondary school d) matematika e) kurikulum f) srednja šola g) učni načrti

371.214.1:51
cdr 371.2 UČNI načrt Matematika
COBISS.SI-ID 239213056


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


72.
        FOUNDATIONS of playwork / [edited by] Fraser Brown and Chris Taylor. - Maidenhead, England ; New York : McGraw Hill : Open University Press, cop. 2008. - XXII, 316 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [278]-301. - Kazalo
ISBN 0-33-522292-7 (hbk) ISBN 978-0-33-522292-6 (hbk) ISBN 0-33-522291-9 (pbk) ISBN 978-0-33-522291-9 (pbk)
a) play b) child development c) teaching method d) igra e) razvoj otroka f) didaktična metoda

373.2.016
373.2.016 FOUNDATIONS
COBISS.SI-ID 7674185

73.
JONTES, Breda
        Otroška risba in osnove likovne teorije : gradivo / Breda Jontes. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, [2008?]. - 1 zv. (loč. pag.) ; 30 cm

Študijsko gradivo samo za interno uporabo
a) art education b) pre-school education c) likovna vzgoja d) predšolska vzgoja e) otroška risba f) likovne dejavnosti

373.2.016:74
Č II 373.2.016:74 JONTES, B. Otroška risba
COBISS.SI-ID 7682121

74.
MEDNARODNI znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje (4 ; 2008 ; Koper)
        Izvlečki / 4. mednarodni znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje, Koper, 28. november 2008 = Abstracts / 4th International Scientific Meeting The Impact of Recent Scientific Researches on Child's Early Learning, Capodistria, November 28, 2008 ; [uredniki Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet]. - Koper : Pedagoška fakulteta = Facolta di Studi Educativi = Faculty of Education, 2008. - 35 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-6528-83-2
a) early learning - confernce b) zgodnje učenje - konferenca

373.2.016(082)
II 373.32.016 MEDNARODBNI Izvlečki 2008
COBISS.SI-ID 242374912


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


75.
CIPERLE, Mira, 1983-
        Analiza govora predšolskih otrok pred vstopom v devetletno osnovno šolo : diplomsko delo / Mira Ciperle. - Ljubljana : [M. Ciperle], 2008. - 51, [12] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdo-logo
a) pre-school child b) speech c) pronunciation d) razvojno moten otrok e) govor f) izgovorjava g) artikulacija

373.2:159.922.7(043.2)
Č II 373.2(043.2) CIPERLE, M. Analiza
COBISS.SI-ID 7670601

76.
CORN, Mateja, 1986-
        Lutke in gledališče pri spoznavanju Evrope : diplomska naloga / Mateja Corn. - Ljubljana : [M. Corn], 2008. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-102. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) motivation c) learning d) lutke e) motivacija f) učenje

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) CORN, M. Lutke
COBISS.SI-ID 7675465

77.
GANTAR, Lucija, 1985-
        Raziskovanje v vrtcu. Moje telo od znotraj : problem zaprtega tipa : diplomska naloga / Lucija Gantar. - Ljubljana : [L. Gantar], 2008. - 85 str., [13] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) human body d) predšolski otrok e) človeško telo f) aktivna metoda g) aktivno učenje

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) GANTAR, L. Raziskovanje
COBISS.SI-ID 7678793

78.
KOZINC, Anka
        Medsebojni odnosi in reševanje konfliktov med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v vrtcu : diplomska naloga / Anka Kozinc. - Ljubljana : [A. Kozinc], 2008. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-52. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) conflict b) trainer c) interpersonal relations d) konflikt e) vzgojitelj f) medosebni odnosi g) timsko delo

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOZINC, A. Medsebojni
COBISS.SI-ID 7674697

79.
MAČEK, Vlatka
        Opismenjevanje in ples : diplomska naloga / Vlatka Maček. - Ljubljana : [V. Maček], 2008. - IV, 118 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 106-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) literacy d) predšolski otrok e) ples f) pismenost g) waldorfska pedagogika h) konvergentna pedagogika i) Montessorijina pedagogika j) opismenjevanje

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) MAČEK, V. Opismenjevanje
COBISS.SI-ID 7675209

80.
ŠVIGELJ, Katja, 1984-
        Triletni otroci spoznavajo glino : diplomska naloga / Katja Švigelj. - Ljubljana : [K. Švigelj], 2008. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pottery c) lončarstvo d) predšolski otrok e) glina f) oblikovanje

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠVIGELJ, K. Triletni
COBISS.SI-ID 7683657


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


81.
        ALGEBRA in the early grades / edited by James J. Kaput, David W. Carraher, Maria L. Blanton. - New York ; London : Lawrence Erlbaum Associates, Taylor & Francis Group, cop. 2008. - XXI, 526 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studies in mathematical thinking and learning)

Bibliografija: str. 507-510. - Kazali
ISBN 978-0-8058-5472-5 (Hardcover) ISBN 978-0-8058-5473-2 (Softcover)
a) algebra b) beginning learning c) reasoning d) algebra e) začetno učenje f) razsojanje

373.32.016: 51
373.32.016:51 ALGEBRA IN
COBISS.SI-ID 7667529

82.
APPELBAUM, Peter Michael
        Embracing mathematics : on becoming a teacher and changing with mathematics / Peter Appelbaum with David Scott Allen. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2008. - XXIV, 344 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija: 331-337. - Kazali
ISBN 0-415-96384-2 (hbk) ISBN 0-415-96385-0 (pbk) ISBN 0-203-93024-X (ebk) ISBN 978-0-415-96384-8 (hbk) ISBN 978-0-415-96385-5 (pbk) ISBN 978-0-203-93024-3 (ebk)
a) mathematics b) teacher education c) class management d) matematika e) učitelj f) vodenje razreda

373.32.016: 51
373.32.016:51 APPELBAUM, P. Embracing
COBISS.SI-ID 7664457

83.
        DOTIK okolja 2 : delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 1. prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Impress). - 2 zv. (56; 68 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0598-5 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0599-2 (zv. 2)
a) environmental education - exercise b) primary education c) okoljska vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 DOTIK OKOLJA 2 Delovni 1 II 373.32.016:50 DOTIK OKOLJA 2 Delovni 2
COBISS.SI-ID 239194880

84.
        DOTIK okolja 3. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Iztok Devetak ; [ilustratorka Polona Lovšin]. - 1. prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Impress). - 2 zv. (68, [2] f. z nalepkami; 76 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0600-5 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0601-2 (zv. 2)
a) environmental education - exercise b) primary education c) okoljska vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50(075.2)
5(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 DOTIK OKOLJA 3 Delovni
COBISS.SI-ID 239641856

85.
HERGAN, Irena
        Dotik okolja 1. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Simon Kajtna ... et al.]. - 1. prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 44 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0596-1 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0599-2 (zv. 2)
a) environmental education - exercise b) primary education c) okoljska vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 HERGAN, I. Dotik 1
COBISS.SI-ID 238721024

86.
MCVARISH, Judith
        Where's the wonder in elementary math? : encouraging mathematical reasoning in the classroom / Judith McVarish. - New York ; London : Routledge, cop. 2008. - XIII, 181 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Transforming teaching)

Bibliografija: str. 173-176. - Kazalo
ISBN 978-0-415-95715-1 (hbk) ISBN 0-415-95715-X (hbk) ISBN 978-0-4159-5716-8 (pbk) ISBN 0-4159-5716-8 (pbk)
a) mathematics b) primary education c) teaching method d) matematika e) osnovnošolski pouk f) didaktična metoda

373.32.016:51
373.32.016:51 MCVARISH, J. Where's
COBISS.SI-ID 7668041

87.
OVSENIK, Maja, 1977-
        Uporaba računalnika pri urah geometrije v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Maja Ovsenik. - Ljubljana : [M. Ovsenik], 2008. - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jože Rugelj, somentorica Tatjana Hodnik Čadež. - Bibliografija: str. 149-152. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) geometry b) didactic use of computer c) educational technology d) geometrija e) didaktična uporaba računalnika f) izobraževalna tehnologija g) geometrijske predstave

373.32.016:51(043.2)
II 373.32.016:51 OVSENIK, M. Uporaba Č II 373.32.016:51 OVSENIK, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 7689033


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


88.
GLOBOČNIK, Tatjana, 1967-
        Ustvarjalno vezenje na razredni stopnji : diplomsko delo / Tatjana Globočnik. - Ljubljana : [T. Globočnik], 2008. - IV, 62 str., XXXIX : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) manual skill c) primary school d) projektna metoda e) ročna spretnost f) osnovna šola g) vezenje h) tkaničenje i) voščilnice

373.32.016:62(043.2)
746.3
Č II 373.3(043.2) GLOBOČNIK, T. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 7677513

89.
JENSTERLE, Lea, 1984-
        Ustvarjanje ob glasbi v kontekstu ideje Orffove glasbene vzgoje : diplomsko delo / Lea Jensterle. - Ljubljana : [L. Jensterle], 2008. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) curriculum c) primary school d) glasbena vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola g) Orff-Schulwerk

373.32.016:78(043.2)
Č II 373.3(043.2) JENSTERLE, L. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 7676233

90.
KRALJ, Tadeja, 1985-
        Motivacija za likovno izražanje v podaljšanem bivanju : diplomsko delo / Tadeja Kralj. - Ljubljana : [T. Kralj], 2008. - 88 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) motivation c) likovna vzgoja d) motivacija e) podaljšano bivanje

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) KRALJ, T. Motivacija
COBISS.SI-ID 7679305

91.
MAJHENIČ, Davorin, 1966-
        Uresničevanje pohodništva, izletništva in gorništva na razredni stopnji : diplomsko delo / Davorin Majhenič. - Ljubljana : [D. Majhenič], 2008. - IV, 60 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) primary school d) športna vzgoja e) dejavnosti na prostem f) osnovna šola g) izletništvo h) pohodništvo i) gorništvo

373.32.016:796.525(043.2)
Č II 373.3(043.2) MAJHENIČ, D. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 7679561

92.
MIKLAVČIČ, Nina
        Poznavanje praznovanj pri učencih na razredni stopnji : diplomsko delo / Nina Miklavčič. - Ljubljana : [N. Miklavčič], 2008. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk culture b) primary school c) ljudska kultura d) osnovna šola e) prazniki f) praznovanje g) šege h) navade

373.32.016:908(043.2)
Č II 373.3(043.2) MIKLAVČIČ, N. Poznavanje
COBISS.SI-ID 7674953

93.
ORAŽEM, Marija, 1982-
        Priljubljenost slikarske tehnike in motiva pri urah likovne vzgoje : diplomsko delo / Marija Oražem. - Ljubljana : [M. Oražem], 2008. - 70 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) sex difference c) motivation d) likovna vzgoja e) spolna razlika f) motivacija g) likovno izražanje h) slikarske tehnike

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) ORAŽEM, M. Priljubljenost
COBISS.SI-ID 7679049

94.
OSREDKAR, Romana, 1974-
        Obravnava odpadkov ob učni izdelavi v prvi triadi osnovne šole : diplomsko delo / Romana Osredkar. - Ljubljana : [R. Osredkar], 2008. - V, 86 str., XXXIX : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) manual skill c) primary school d) projektna metoda e) ročna spretnost f) osnovna šola g) odpadki h) embalaža i) izdelki

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) OSREDKAR, R. Obravnava
COBISS.SI-ID 7680073

95.
TREBŠE, Polona
        Učenci z učnimi težavami pri matematiki : diplomsko delo / Polona Trebše. - Ljubljana : [P. Trebše], 2008. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) learning difficulty c) individualized teaching d) matematika e) učne težave f) individualiziran pouk

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.3(043.2) TREBŠE, P. Učenci
COBISS.SI-ID 7658569


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


96.
DIMEC-Žerdin, Cilka
        Naših 50 let : 50 let študija defektologije v Sloveniji / Cilka Dimec-Žerdin. - Rodmošči : Samozal., 2003 (Gornja Radgona : Mičutisk). - 56 str. : ilustr. ; 23 cm

100 izv.
a) remedial instruction sciences b) specialna pedagogika c) spomini

376.1
376.1 DIMEC-ŽERDIN, C. Naših
COBISS.SI-ID 51741953

97.
        OTROCI s posebnimi potrebami : izobraževanje in vzgoja otrok z motnjami v duševnem razvoju / [uredil Matej Rovšek]. - Nova Gorica : Melior, Educa, 2008 ([Ljubljana] : Potens). - 152 str. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-6039-96-3
a) backward child b) mentally handicapped c) individualized teaching d) integration e) razvojno moten otrok f) mentalno prizadeti g) individualiziran pouk h) integracija i) otroci s posebnimi potrebami

376-056.36-053.2(082)
376.1 OTROCI 376.1 OTROCI s posebnimi
COBISS.SI-ID 241129728


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


98.
HERCEG Bovhan, Mojca, 1977-
        Vzorci senzorne integracije pri otrocih prvega razreda devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Mojca Herceg Bovhan. - Ljubljana : [M. Herceg Bovhan], 2008. - 77 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) sensorimotor activity b) handicapped c) integration d) senzomotorika e) prizadeti f) integracija

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) HERCEG B., M. Vzorci
COBISS.SI-ID 7658057

99.
KRALJ, Jera, 1983-
        Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in vedenjskimi motnjami : vzroki in oblike pomoči : diplomsko delo / Jera Kralj. - Ljubljana : [J. Kralj], 2008. - 68 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) misconduct c) special school d) razvojno moten otrok e) neprimerno vedenje f) šola s prilagojenim programom

376-056.36(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) KRALJ, J. Otroci
COBISS.SI-ID 7648329

100.
KRAMARIČ, Tina, 1985-
        Prihodnost oseb s posebnimi potrebami v luči možnosti človekove manipulacije z geni : diplomsko delo / Tina Kramarič. - Ljubljana : [T. Kramarič], 2008. - 52 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) handicapped b) genetics c) standard of living d) prizadeti e) genetika f) življenjski standard g) bioetika h) genska tehnologija i) posebne potrebe

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) KRAMARIČ, T. Prihodnost
COBISS.SI-ID 7680841

101.
NEDOG, Petra, 1979-
        Izvedba gibalno-grafičnih vaj pri otroku z zmerno motnjo v gibalnem razvoju : diplomsko delo / Petra Nedog. - Ljubljana : [P. Nedog], 2008. - 126 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 116-117. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za defektologijo
a) motor development b) speech c) graphomotor activity - exercise d) motorični razvoj e) govor f) grafomotorika - vaja

376-056.29(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) NEDOG, P. Izvedba
COBISS.SI-ID 7648585

102.
PRAH, Mateja, 1982-
        Naučena nemoč pri učencih z učnimi težavami : diplomsko delo / Mateja Prah. - Ljubljana : [M. Prah], 2008. - 70 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) motivation for studies b) school failure c) parent role d) motivacija za učenje e) šolski neuspeh f) vloga staršev g) naučena nemoč

376(043.2)
364.4:616.899-057.87
Č II 376.1 PRAH, M. Naučena
COBISS.SI-ID 7668297

103.
SCHÖNER, Neva, 1957-
        Razumevanje količinskih pojmov pri otrocih in mladostnikih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Schöner Neva. - Ljubljana : [N. Schöner], 2008. - 100, 19 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) mathematics c) number concept d) razvojno moten otrok e) matematika f) pojem števila

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) SCHÖNER, N. Razumevanje
COBISS.SI-ID 7658313


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


104.
KOS, Rada
        Ustvarjajmo z naravnimi materiali : ustvarjalni priročnik za vse letne čase / Rada Kos ; [fotografije Tadej Maligoj]. - Ljubljana : Allegro, 2008. - 59 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ustvarjalni priročniki)

Posebna izdaja revije Prostočasnik
ISBN 978-961-92238-1-9
a) creativity b) manual skill c) ustvarjalnost d) ročna spretnost e) naredi sam f) okrasni predmeti g) naravni materiali

379.826(035)
379.8 KOS, R. Ustvarjajmo
COBISS.SI-ID 242083840

105.
REJEC Repnik, Darja
        Ustvarjamo s fimo maso : ustvarjalni priročnik / Darja Rejec Repnik ; [fotografije Marko Repnik]. - Ljubljana : Littera picta, 2008. - 81 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6030-71-7
a) manual skill b) ročna spretnost c) fima masa d) izdelki

379.8(035)
379.8 REJEC REPNIK Ustvarjamo
COBISS.SI-ID 241755136


39(043.2) ETNOLOGIJA.


106.
DOBLEKAR, Marinka, 1961-
        Obravnava modela ljudske pravljice v prvem triletju : diplomsko delo / Marinka Doblekar. - Ljubljana : [M. Doblekar], 2008. - 59, [18] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) književna vzgoja d) interpretacija

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) DOBLEKAR, M. Obravnava
COBISS.SI-ID 7676489

107.
GRAČNER, Dragica
        Pravljica in proces individualizacije : diplomsko delo / Dragica Gračner. - Ljubljana : [D. Gračner], 2008. - 50, [8] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) individualization c) initiation rite d) pravljica e) individualizacija f) iniciacijski obred

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) GRAČNER, D. Pravljica
COBISS.SI-ID 7676745


5


108.
ESENKO, Ivan
        Sto vrtnih živali na Slovenskem / Ivan Esenko. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 244 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

2.500 izv. - O avtorju: str. 244. - Bibliografija: str. 240. - Kazalo
ISBN 978-961-6512-87-9
a) zoology b) zoologija c) vrtne živali

591.9:635.047(497.4)
635 ESENKO, I. Sto vrtnih
COBISS.SI-ID 240766720

109.
LAH, Avguštin, 1924-
        Svetovno potovanje v drugačno prihodnost ; in Leksikon gospodarjenja z okoljem / Avguštin Lah. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 375 str. ; 24 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 99-101
ISBN 978-961-6494-72-4
a) environmental study b) environmental protection c) terminology d) študij okolja e) varstvo okolja f) terminologija g) narava h) gospodarski razvoj i) družbeni razvoj j) okoljska etika k) klimatske spremembe l) biološka raznovrstnost m) globalizacija n) Evropska unija o) Slovenija p) terminološki slovarji

502/504
502/504(038)=111=163.6
502/504 LAH, A. Svetovno
COBISS.SI-ID 60535553


51 MATEMATIKA.


110.
JABLAN, Slavik V., 1952-
        LinKnot : knot theory by computer / Slavik Jablan, Radmila Sazdanović. - Singapore [etc.] : World Scientific, cop. 2007. - IX, 485 str. : ilustr. ; 24 cm. - (K & E series on knots and everything ; vol. 21)

Bibliografija: str. 459-474. - kazalo
ISBN 978-981-277-223-7 (ISBN 13) ISBN 981-277-223-5 (ISBN 10)
a) mathematics b) matematika c) topologoja d) teorija vozlov

515.1
515.1 JABLAN, S. LinKnot
COBISS.SI-ID 7661385

111.
PAVEŠIĆ, Petar
        Splošna topologija / Petar Pavešić. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2008 (Ljubljana : Collegium graphicum). - VI, 89 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 43)

300 izv. - Bibliografija: str. 85. - Kazalo
ISBN 978-961-212-205-8
a) mathematics - textbook b) university studies c) matematika - učbenik d) univerzitetni študij e) topologija

515.1(075.8)
515.1 PAVEŠIĆ, P. Splošna
COBISS.SI-ID 240425984


51(043.2) MATEMATIKA.


112.
GLADEK, Katarina, 1980-
        Markovske verige v limiti : diplomsko delo / Katarina Gladek. - Ljubljana : [K. Gladek], 2008. - 55 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) verjetnost d) markovska veriga

519.21(043.2)
Č II 51(043.2) GLADEK, K. Markovske
COBISS.SI-ID 7663945

113.
ŠTRAVS, Klara, 1982-
        Trikotniška števila : diplomsko delo / Klara Štravs. - Ljubljana : [K. Štravs], 2008. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) figurativna števila d) Pascalov trikotnik

511(043.2)
Č II 51(043.2) ŠTRAVS, K. Trikotniška
COBISS.SI-ID 7675721

114.
TURK, Andreja, 1984-
        Primeri konformnih preslikav : diplomsko delo / Andreja Turk. - Ljubljana : [A. Turk], 2008. - 74 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) kompleksne funkcije d) odvedljivost e) konformne preslikave

51(043.2)
Č II 51(043.2) TURK, A. Primeri
COBISS.SI-ID 7675977


61 MEDICINA.


115.
BLYTHE, Daniel
        Rezervirano za očke : alternativni priročnik za nove očke / Daniel Blythe ; [prevedla Špela Vodopivec ; ilustracije Ljubo Jančič]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2008. - 169 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Dadlands
ISBN 978-961-230-320-4
a) father-child relation - reference book b) child rearing c) odnos med očetom in otrokom - priročnik d) nega otroka

613.953(035)
613.95 BLYTHE, D. Rezervirano
COBISS.SI-ID 61777921

116.
GLASSER, William
        Fibromialgija : upanje iz povsem nove perspektive / William Glasser ; [prevajalec Aleksander Urbančič]. - Ljubljana : Louisa, 2008. - 135 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fibromyalgia. - O avtorju: str. 135. - Biografski podatki na zavihku ov.
ISBN 978-961-92246-1-8
a) disease b) bolezen c) fibromialgija

616.74
616 GLASSER, W. Fibromialgija
COBISS.SI-ID 241564160

117.
HEINEMAN, Mary
        Ko zaigraš še zadnjo srajco = (Losing your shirt) : napotki za odvisne od iger na srečo in njihove svojce / Mary Heineman ; [prevod Anamarija Lesjak ; spremna beseda Darja Boben Bardutzky]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Šola retorike, 2008 (Ljubljana : Present). - 285 str. ; 22 cm

Prevod dela: Losing your shirt. - Besedilo v slov. - Uvodna beseda h knjigi Ko zaigraš še zadnjo srajco / Darja Boben Bardutzky: str. 11-13. - O avtorici: str. [287]
ISBN 978-961-6697-00-2
a) zasvojenost b) odvisnosti c) igre na srečo d) hazard

613.8:794.9
613.8 HEINEMAN, M. Ko zaigraš
COBISS.SI-ID 239382016

118.
        NUTRIGENOMICS / edited by Gerald Rimbach, Jürgen Fuchs, Lester Packer. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, cop. 2005. - XVII, 482 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxidative stress and disease ; 17)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-8247-2663-4 (hbk)
a) nutrition b) metabolism c) prehrana d) metabolizem e) antioksidanti f) oksidanti g) flavonoidi

613.2(082)
613.2 NUTRIGENOMICS
COBISS.SI-ID 3122808

119.
        OBESITY in Europe : young people's physical activity and sedentary lifestyles / Wolf-Dietrich Brettschneider, Roland Naul (eds.). - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, cop. 2007. - VI, 323 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Sport sciences international, ISSN 0939-3706 ; vol. 4)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-631-56469-1
a) debelost b) Evropa c) otroci d) mladi e) športna aktivnost f) športna vzgoja g) sedenje h) telesna teža i) prehrana j) zdravje k) srčnožilni sistem l) bolezni m) preventiva n) življenjski slog

614(082)
614 OBESITY in Europe
COBISS.SI-ID 2986161

120.
        OBVLADOVANJE stresa ali kako ukrotiti tigra in se pri tem celo zabavati / Eva Stergar ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1996 ([Ljubljana] : Štrok). - 102 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Projekt Zdrava šola)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-6202-03-0
a) mental stress b) mental health c) duševno zdravje d) duševni stres e) zdrava šola

616.89
II 61 OBVLADOVANJE stresa
COBISS.SI-ID 58393856

121.
PORENTA-Lisica, Barbara, 1965-
        Ustvarjanje zgodbe v procesu pomoči z umetnostjo : specialistično delo / Barbara Porenta-Lisica. - Ljubljana : [B. Porenta-Lisica], 2008. - 212 str., [38] str. pril. : barv. ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 206-212. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo
a) psychotherapy b) backward child c) story telling d) psihoterapija e) razvojno moten otrok f) pripovedovanje zgodb g) pomoč z umetnostjo h) ustvarjalne zgodbe

615.851(043.2)
II 615.851 PORENTA-LISICA,B. Ustvarjanje Č II 615.851 PORENTA-LISICA,B. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 7666761


61(043.2) MEDICINA.


122.
ERBEŽNIK, Urša, 1982-
        Alternativno prehranjevanje po ajurvedi : diplomsko delo / Urša Erbežnik. - Ljubljana : [U. Erbežnik], 2008. - X, 72 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 64-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition - food b) prehrana - hrana c) alernativna prehrana d) zdrava hrana e) ajurveda

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) ERBEŽNIK, U. Alternativno
COBISS.SI-ID 7656009

123.
LEŠNIK Križnik, Saša, 1973-
        Prehranjevanje dijakov Šolskega centra Celje : diplomsko delo / Saša Lešnik Križnik. - Ljubljana : [S. Lešnik Križnik], 2008. - X, 74 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) adolescent c) secondary school d) prehrana e) adolescent f) srednja šola

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) LEŠNIK K., S. Prehranjevanje
COBISS.SI-ID 7655753


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


124.
TUSIĆ, Tanja, 1983-
        Ocena komunikacije otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in otrok brez govorno-jezikovnih motenj : diplomska naloga / Tanja Tusić. - Ljubljana : [T. Tusić], 2008. - 99 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija, Surdo-logo
a) speech defect b) speech c) language d) govorna motnja e) govor f) jezik

616.89-008.434-053.2(043.2)
Č II 61(043.2) TUSIĆ, T. Ocena
COBISS.SI-ID 7669833


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


125.
TRONTELJ, Polona, 1981-
        Tehniško izobraževanje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki : diplomsko delo / Polona Trontelj. - Ljubljana : [P. Trontelj], 2008. - IV, 82 str., XIX : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) project method b) environmental education c) primary school d) projektna metoda e) okoljska vzgoja f) osnovna šola g) komunalni odpadki h) ločeno zbiranje

62-665.3(043.2)
Č II 62(043.2) TRONTELJ, P. Tehniško
COBISS.SI-ID 7678025


64 GOSPODINJSTVO.


126.
        GOSPODINJSTVO za šestošolce. Delovni zvezek za gospodinjstvo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Andreja Širca Čampa... [et al.] ; urednika Mitja Čepič in Janez Justin ; [ilustracije Damijan Stepančič, Marija Nabernik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2008. - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Planet znanja)

1.500 izv.
ISBN 978-961-6348-57-7
a) home economics - exercise b) primary education c) gospodinjstvo - vaja d) osnovnošolski pouk

64(075.2)(076.1)
II 64(075.2) GOSPODINJSTVO za šestošolce
COBISS.SI-ID 239145216


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


127.
SOKOL, Polona, 1983-
        Nova didaktična igra pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo / Polona Sokol. - Ljubljana : [P. Sokol], 2008. - V, 107 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) nutrition c) educational game d) gospodinjstvo e) prehrana f) didaktična igra

64:37.091.3(043.2)
Č II 64(043.2) SOKOL, P. Nova
COBISS.SI-ID 7660873


66/68(043.2) KEMIJSKA TEHNIKA.RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


128.
GOLJA, Robert, 1980-
        Primer avtomatizacijskega postopka s področja kemijske tehnologije : diplomsko delo / Robert Golja. - Ljubljana : [R. Golja], 2008. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 risbi

Bibliografija: str. 44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
- - Primer avtomatizacijskega postopka s področja kemijske tehnologije [Elektronski vir] / Golja Robert. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
a) engineering b) tehnika c) avtomatični procesi d) kemijski reaktorji

66(043.2)
Č II 66(043.2) GOLJA, R. Primer
COBISS.SI-ID 7660361


674


129.
        LESARSKI priročnik / Eckhard Martin ... [et al.] ; [prevod Kimit]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 615 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

Prevod dela: Fachkunde Holztechnik. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-86-341-4116-0
a) les b) lesne gobe c) mizarstvo d) sušenje lesa e) stilsko pohištvo f) vezi g) furnirji h) stroji i) materiali j) orodje k) obdelava lesa l) pohištvo m) površinska obdelava lesa n) stopnice o) lesne plošče p) okovje q) lesnoobdelovalni stroji

674.2(035)
67/68 LESARSKI
COBISS.SI-ID 237171968


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


130.
CURK, Jože
        Samostani na Slovenskem do leta 1780 / [besedila Jože Curk, Polona Vidmar, Sašo Radovanovič ; fotografije Martin Plos, Srečko Knafelc]. - Maribor : Ostroga, 2008. - 438 str. : barne fotogr. ; 31 cm

ISBN 978-961-92431-5-2
a) architecture b) arhitektura c) samostani d) verski redovi e) Slovenija

72(497.4)
726:27-523.6(497.4)".../1780"
II 72 CURK, J. Samostani
COBISS.SI-ID 242283264

131.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 1, Vernakularna arhitektura, alpski del = Architecture of Slovenia. [1], Vernacular architecture, alpine part / Borut Juvanec ; [predgovor Peter Fister ; prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Helen Erjavec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 142 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. besedilo v angl. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 137. - Povzetek v slov., angl., nem. in franc.
ISBN 978-961-6348-59-1
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) vernakularna arhitektura d) ljudska arhitektura e) stavbna dediščina f) alpska arhitektura

72.031.4(497.4)
72 JUVANEC, B. Arhitektura
COBISS.SI-ID 241871616

132.
MARINKO, Jože, 1943-
        Vpliv antike v arhitekturi : apologia pro architectura / Jože Marinko, Leon Debevec ; [uvodna beseda Alojz Rebula ; prevod v angleščino Stanko Klinar]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2008 (Ljubljana : Pleško). - 202 str. : ilustr. ; 31 cm

600 izv. - Predgovor / Alojz Rebula: str. 5. - Bibliografija: str. 187-191. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-218-763-7
a) architecture - historiography b) arhitektura - zgodovinopisje c) antična arhitektura

72.032
II 72 MARINKO, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 241126144


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


133.
MEDEN-Klavora, Vlasta
        Ko duša nima kam / Vlasta Meden Klavora ; [angleški prevod povzetka Amidas]. - Olševek, Kranj : Narava, cop. 2008 (Nova Gorica : Soča). - 188 str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Spremna beseda / Jure Mikuž: str. 14. - Norost in ustvarjalnost / Bogdan Lešnik: str. 14-15. - Bibliografija: str. 185-188. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-38-4
a) psychotherapy b) fine arts c) psihoterapija d) likovna umetnost e) likovna terapija

75:615.851.8
II 75 MEDEN, V. Ko duša
COBISS.SI-ID 240860672


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


134.
ČIMŽAR, Špela
        Kombinirane grafične tehnike : diplomsko delo / Špela Čimžar. - Ljubljana : [Š. Čimžar], 2008. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 83-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) graphic arts c) likovna vzgoja d) grafika

76(043.2)
Č II 75(043.2) ČIMŽAR, Š. Kombinirane
COBISS.SI-ID 7678281

135.
KRAVOS, Tadeja, 1979-
        Otroštvo in lik otroka v slikarstvu srednjega veka : diplomsko delo / Tadeja Kravos. - Ljubljana : [T. Kravos], 2008. - VI, 74 str : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) childhood b) fine arts c) history d) otroštvo e) likovna umetnost f) zgodovina

75"04/14-053.2(043.2)
Č II 75(043.2) KRAVOS, T. Otroštvo
COBISS.SI-ID 7662921

136.
MEDVED, Polona, 1985-
        Slikarstvo akcije : diplomsko delo / Polona Medved. - Ljubljana : [P. Medved], 2008. - 91 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 89-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) ameriški ekspresionizem d) informel e) tašizem

75(043.2)
Č II 75(043.2) MEDVED, P. Slikarstvo
COBISS.SI-ID 7672905


73/77


137.
FRELIH, Črtomir
        Razpiranja = The encounter / Črtomir Frelih : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 28. 11. 2008-21.12. 2008 ; [besedilo Judita Krivec Dragan ; angleški prevod Amidas ; fotografija Boris Gaberščik]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2008 ([Ljubljana] : R-tisk). - [12] str. : ilustr. ; 29 cm

Vzpor. besedilo v angl. - 500 izv.
ISBN 978-961-6684-09-5
a) Frelih, Črtomir (1960-) b) graphic arts - exhibition c) grafika - razstava

76(497.4):929Frelih Č.
II 75 FRELIH, Č. Razpiranja
COBISS.SI-ID 242500608

138.
MUHOVIČ, Jožef
        Iz oči v oči s prezenco = Face to face with presence / Jožef Muhovič ; [uredila Alenka Domjan, Jožef Muhovič] ; [besedila Milena Zlatar ... [et al.] ; prevodi v angleščino Sunčan Patrick Stone ; fotografija Miha Benedičič, Gašper Domjan, Tomo Jeseničnik]. - Celje : Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti ; Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2008. - 80 str. : ilustr. ; 27 str.

Vzpor. besedilo v angl.
ISBN 978-961-92011-3-8
a) Muhovič, Jožef (1954-) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) 21.st. f) osebne razstave

75(497.4):929Muhovič J.
75 MUHOVIČ, J. Iz oči
COBISS.SI-ID 238808576


78 GLASBA.


139.
        GLASBENI dan [Videoposnetek] / izbrala Manica Habjanič Gaberšek ; [uredila Metka Pušenjak]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2008. - 1 video DVD (80 min) : barve, zvok ; 12 cm + 1 zloženka ([4] str.)

Nasl. v najavni špici. - Glasbeno-didaktični pripomoček k učbenikom in delovnim zvezkom za pouk glasbe. - Vsebina: Kaj je glasba? ; Vokalna glasba ; Inštrumentalna glasba ; Ljudska glasba ; Glasba in ples
ISBN 978-961-01-0296-0 (Mladinska knjiga)
a) music education - teaching aid b) glasbena vzgoja - učni pripomočki

78(086.82)
DVD 78 GLASBENI dan
COBISS.SI-ID 242375168

140.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 6 [Videoposnetek]. Multimedijski priročnik : video gradivo / Albinca Pesek ; avtorja video projekta Hana Mačkovšek Šloser in Nino Šloser. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 1 video DVD ; 12 cm + knjižica

ISBN 978-961-209-891-9
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

78(035)
DVD 78 PESEK, A. Glasba 6
COBISS.SI-ID 241795072

141.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 9 [Videoposnetek]. Multimedijski priročnik : video gradivo / uredila Albinca Pesek ; avtorja video projekta Hana Mačkovšek Šloser in Nino Šloser. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

600 izv.
ISBN 978-961-209-890-2
a) music education - reference book b) glasbena vzgoja - priročnik

78
DVD 78 PESEK, A. Glasba 9
COBISS.SI-ID 241795584


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


142.
CALENDOLI, Giovanni
        Storia universale della danza / Giovanni Calendoli ; Arnoldo Mondadori editire. - 1a ed. - Milano : A. Mondadori, cop. 1985. - 280 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Libri illustrati Mondadori)

Kazalo
a) dance - historiography b) ples - zgodovinopisje

793(082)
II 793 CALENDOLI, G. Storia
COBISS.SI-ID 7657801


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


143.
        FUN classroom fitness routines [Videoposnetek] : ages 10 to 14. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2008. - 1 DVD (49 min.) : barve, zvok ; 12 cm

Od 10 do 14 let
ISBN 0-7360-7431-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7360-7431-5 (ISBN-13)
a) Physical education and training b) Physical fitness for children c) Physical fitness d) Films for the hearing impaired e) primary school f) physical education g) osnovna šola h) športna vzgoja i) gibalne vaje

796
COBISS.SI-ID 7657289

144.
        FUN classroom fitness routines [Videoposnetek] : ages 4 to 9. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2008. - 1 DVD (43 min.) : besedilo, barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
ISBN 0-7360-7430-9 (10) ISBN 978-0-7360-7430-8 (13)
a) primary school b) physical education c) osnovna šola d) športna vzgoja e) gibalne vaje

796
DVD 796 FUN classroom
COBISS.SI-ID 7652425

145.
GOLTNIK Urnaut, Anita
        Volleyball for people with disabilities [Elektronski vir] / Anita Goltnik Urnaut, Rajko Vute. - Ljubljana : samozal., 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm

Nasl. prevzet z naslov. zaslona
a) ball game b) handicapped c) igra z žogo d) prizadeti e) odbojka na vozičkih

796(086.034.4)
cdr 796 GOLTNIK, A. Volleyball
COBISS.SI-ID 7648073

146.
KREVSEL, Viktor
        Vzgoja mladih športnikov : [žoga je najboljša droga] / Viktor Krevsel - Viki. - Ljubljana : Forma 7, 2008 ([s.l.] : Tiskarna Dikplast). - 138 str. ; 21 cm

Knjigi na pot / Stanislav Pinter : str. 1-3. - Ov. podnasl. - Bibliografija: str. 129-133
ISBN 978-961-6181-56-3
a) physical education b) aims of education c) value d) športna vzgoja e) vzgojni cilji f) vrednota g) športna aktivnost

796-053.2
37:796-053.5
796 KREVSEL, V. Vzgoja mladih
COBISS.SI-ID 241231616

147.
TRDINA, Nina
        Ritmične vaje in folklorni plesi : priročnik za 1., 2. in 3. razred gimnazij / Nina Trdina ; [notografiral Silvester Orel]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1956. - 190 str. : ilustr., note ; 17 cm. - (Knjižnica priročnikov za učitelje ; 16)

a) folk dance - teachers' guide b) dance c) ljudski ples - priročnik za učitelje d) ples

793.3
796
796 TRDINA, N. Ritmične
COBISS.SI-ID 972289


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


148.
KORITNIK, Maja, 19.03.1983-
        Primerjava izletništva, pohodništva in gorništva v učnih načrtih športne vzgoje Slovenije, Češke in Norveške : diplomsko delo / Maja Koritnik. - Ljubljana : [M. Koritnik], 2008. - VI, 80 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) curriculum d) športna vzgoja e) dejavnosti na prostem f) kurikulum g) planinstvo h) izletništvo i) pohodništvo

796.52:37.091.214.18-027.556(073)(043.2)
Č II 79(043.2) KORITNIK, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 7666249

149.
MLINAR, Maja, 1984-
        Šport in študentje oddelka za razredni pouk : diplomsko delo / Maja Mlinar. - Ljubljana : [M. Mlinar], 2008. - 74 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) attitude c) student d) športna vzgoja e) stališče f) študent

796-057.875(043.2)
Č II 79(043.2) MLINAR, M. Šport
COBISS.SI-ID 7666505


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


150.
MIKLAVIČ Ivančič, Mojca, 1967-
        Narečne pravljice iz okolice Kobarida : diplomsko delo / Mojca Miklavič Ivančič. - Ljubljana : [M. Miklavič Ivančič], 2008. - 70 str. + 1 CD (zvok ; 12 cm) : zemljevid ; 30 cm

Bibliografija: str. 70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) dialect c) folk culture d) pravljica e) dialekt f) ljudska kultura

811.163.6'282(497.4 Kobarid):82-343(043.2)
Č II 811.163.6(043.2) MIKLAVIČ IVANČIČ Narečne
COBISS.SI-ID 7659081


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


151.
        NA krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole / [sestavili] Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida ; [ilustratorji Damijan Stepančič idr.]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 196 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Bibliografija: str. 188-191. - Kazalo
ISBN 978-86-11-17453-2
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk

821-82(075.2)
821.163.6(075.2) NA krilih Berilo 5.r.
COBISS.SI-ID 234456320


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


152.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Princ mešane krvi / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Mkt Print). - 498 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Harry Potter / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Harry Potter and half-blood prince. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0700-2

821.111-93-312.9
821.111 ROWLING J. K. Princ
COBISS.SI-ID 241994752


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


153.
OLFERS, Sibylle, 1881-1916
        Pokonci izpod korenin / Sibylle von Olfers ; prevedel Oton Župančič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [19] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

Prevod dela: Etwas von den Wurzelkindern. - Ilustr. na spojnih listih. - 6.000 izv.
ISBN 978-961-01-0697-5

821.112.2-93-1
II 821.112.2 OLFERS, S. Pokonci
COBISS.SI-ID 241540352


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


154.
BEVK, France
        Peter Klepec / France Bevk ; ilustriral Marjan Manček. - 3., popravljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [22] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

6.500 izv.
ISBN 978-961-01-0695-1

821.163.6-93-34
087.5
II 821.163.6 BEVK, F. Peter
COBISS.SI-ID 241512192

155.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Pesmi o zimi in Dedku mrazu / Janez Bitenc ; ilustrirala Nina Drol. - 3., prenovljeni natis. - Maribor : Obzorja, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 41 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

1.500 izv. - CD je hranjen med neknjižnim gradivom
ISBN 978-961-230-324-2
a) otroške pesmi

821.163.6-93-1
821.163.6 BITENC, J. Pesmi cd 821.163.6 BITENC, J. Pesmi
COBISS.SI-ID 61874689

156.
BRENK, Kristina
        Prišel je velikanski lev / Kristina Brenkova ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Delak, 2008. - [30] str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-90797-1-3

821.163.6-93-1
II 821.163.6 BRENK, K. Prišel je
COBISS.SI-ID 235864064

157.
DEVJAK, Stanka
        Božične zgodbe iz cerkvenega zvonika. (Del 2) / besedilo Stanka Devjak ; ilustracije Fani Pečar. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2008 (Ivančna Gorica : Impress). - 31 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Hvalite Gospoda / Slomškova založba ; 55)

Vsebina na nasl. str.: Vdovin dar ; Pod Marijinim plaščem ; Miklavž dobi novo službo
ISBN 978-961-6522-95-3

821.163.6
821.163.6 DEVJAK, S. Božične
COBISS.SI-ID 61607425

158.
LEVSTIK, Fran
        Kdo je napravil Vidku srajčico / Fran Levstik ; [ilustrirala] Roža Piščanec. - 10., popravljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [18] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

Ilustr. na spojnih listih. - 6.500 izv.
ISBN 978-961-01-0698-2

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 LEVSTIK, F. Kdo je
COBISS.SI-ID 241384448

159.
LEVSTIK, Fran
        Kdo je napravil Vidku srajčico [Zvočni posnetek] / Fran Levstik ; [dramatizacija Marija Lužnik ; režija Aleš Jan]. Povodni mož : slovenska ljudska pravljica ; [dramatizacija Marija Lužnik ; režija Aleš Jan]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Cicibanov vrtiljak)

Nastopajo: Boris Juh, Teja Glažar, Boris Kralj, Peter Ternovšek, Ivanka Mežan, Janez Hočevar, Sonja Blaž, Marko Okorn, Jana Habjan, Sonja Blaž, Polona Vetrih. - Nastopajo: Boris Kralj, Vida JUvan, Jakica Jesih, Vladimir Jurc, Sandi Pavlin,Pavle Rakovec, Niko Goršič, Marinka Štern, Alja Tkačeva, Milena Grm, Olga Grad, Darka Tepina
SAZAS MKZ CD 006
a) pravljice

821.163.6-93-34(086.76)
cd 821.163.6 LEVSTIK, F. Kdo je napravil
COBISS.SI-ID 9031572

160.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Rdeče jabolko / Svetlana Makarovič in Kaja Kosmač ; ilustrirala Kaja Kosmač. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2008. - [42] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Aleph ; 121)

ISBN 978-961-6036-93-1

821.163.6-93-34
087.5
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Rdeče
COBISS.SI-ID 240939776

161.
MUCK, Desa
        Kremplin / Desa Muck. - Ljubljana : DZS, 2005. - 112 str. ; 22 cm. - (Zbirka M knjiga)

ISBN 86-341-4241-8

821.163.6-93-312.9
821.163.6 MUCK, D. Kremplin
COBISS.SI-ID 221465856

162.
NOVAK-Kajzer, Marjeta
        Arne na potepu / Marjeta Novak ; [ilustrirala] Jelka Reichman. - 3. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [23] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

6.000 izv.
ISBN 978-961-01-0696-8

821.163.6-93-32
II 821.163.6 NOVAK, M. Arne
COBISS.SI-ID 241378816

163.
PERHAJ, Andrej
        Lepota sveta / [pesmi Andrej Perhaj - Adl ; slike, skulpture Dušan Zeković - Haze]. - Velike Lašče : Parnas, zavod za kulturo in turizem, 2007 (Ribnica : KVM). - [88] str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 300 izv.
ISBN 978-961-91272-4-7
a) Zeković, Dušan (1959-)

821.163.6-1
73/75(497.4):929
821.163.6 PERHAJ, A. Lepota
COBISS.SI-ID 236374528

164.
REBA, Matea
        Naša Miša / Matea Reba ; ilustriral Marko Novak ; [fotografije Peter Razpet, Denis Sarkić]. - 1. natis. - Kamnik : Zavod Maruška, 2008. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-90793-7-9

821.163.6-93-32
821.163.6 REBA, M. Naša
COBISS.SI-ID 242017024

165.
SVETINA, Peter, 1970-
        Antonov cirkus / Peter Svetina ; ilustriral Damijan Stepančič ; [translated by Erica Johnson Debeljak]. - Dvojezična izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : KUD Sodobnost International, 2008. - 44, 44 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Spominčice = Forget-me-nots)

300 izv. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Anton's circus
ISBN 978-961-6067-42-3 (Vodnikova založba)

821.163.6-93-32
821.163.6 SVETINA, P. Antonov cirkus
COBISS.SI-ID 240136192


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


166.
VUJANOVIĆ, Sunčica
        Vrednote v mladinskih književnih besedilih s tematiko šolstva : diplomsko delo / Sunčica Vujanović. - Ljubljana : [S. Vujanović], 2008. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) value c) history of education d) mladinska književnost e) vrednota f) zgodovina pedagogike

821.163.6.09(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) VUJANOVIĆ, S. Vrednote
COBISS.SI-ID 7674441


902/904+93/94


167.
GREIF, Tatjana
        Arheologija in spol : podobe spolov v interpretaciji prazgodovinskih kultur v Sloveniji / Tatjana Greif. - Ljubljana : Škuc, 2007 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 280 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 16)

500 izv. - Bibliografija: str. 255-278
ISBN 978-961-6085-91-5
a) archaeology - Slovenia b) sex c) social status d) arheologija - Slovenija e) spol f) družbeni položaj g) ženske h) moški i) delitev dela j) prazgodovina k) antropologija

902:316.346.2
316 GREIF, T. Arheologija
COBISS.SI-ID 234572544

168.
MAZOWER, Mark
        Balkan : od konca Bizanca do danes / Mark Mazower ; [prevod Irena Weber ; spremna beseda Bojan Baskar]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008 ([Hrastnik] : Sinet). - XVI, 190 str. : zvd. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 148)

Prevod dela: The Balkans. - Balkan kot ime, kot diskurz in kot stvar / Bojan Baskar: str. 155-180. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in str. 175-180. - Kazalo
ISBN 978-961-260-009-9
a) history b) zgodovina c) Balkan d) balkanizem e) zgodovina

94(497)"14/19"
94(41/49) MAZOWER, M. Balkan
COBISS.SI-ID 242015744


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


169.
DEU, Živa
        Arhitektura domov znanih Slovencev = Architecture of the homes of noted Slovenians : umetniki in umetnice =artists of both genders : [odkrivanje vrednot domov slovenskih umetnikov] =[uncovering the value of the homes of Slovenian artists] / Živa Deu ; [uvod Peter Fister ; prevod v angleški jezik Jaka Jarc ; fotografije Matjaž in Živa Deu ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 252 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. v kolofonu: Arhitektura domov znanih Slovencev, umetnikov in umetnic = Architecture of the homes of noted Slovenians artists of both genders. - Drugi podnasl. naveden na str. 1. - Vzpor. besedilo v angl. - 900 izv. - Uvod / Peter Fister: str. 9-11. - Bibliografija: str. 233-238. - Kazalo
ISBN 978-961-203-347-7
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) znameniti slovenci d) domovi

929(497.4):72(084)
II 72 DEU, Ž. Arhitektura
COBISS.SI-ID 241592064

170.
LESAR, Ladislav, 1939-
        Sto pogovorov z znanimi Slovenci / Ladislav Lesar. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 214 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

2.500 izv. - Uvod / Jože Prešeren: str. 10-12. - O avtorju: str. 214
ISBN 978-961-6512-88-6
a) znameniti Slovenci b) intervjuji

929(497.4)(047.53)
929 LESAR, L. Sto pogovorov
COBISS.SI-ID 240768000

171.
        OSEBNOSTI : veliki slovenski biografski leksikon / [urednika zvezka Tončka Stanonik, Lan Brenk]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : MKT-Print). - 2 zv. : ilustr. ; 25 cm

4.500 izv.
Vsebina:
A-L. - 2008. - XXI, 646 str.
M-Ž. - 2008. - Str. 647-1375, VI. - Bibliografija: str. IV-VI
ISBN 978-961-01-0504-6
a) Slovenci b) biografski leksikoni

929(497.4)(031)
Č 929 OSEBNOSTI Od A do L Č 929 OSEBNOSTI Od M do Ž
COBISS.SI-ID 241136128


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


172.
GRANDA, Stane
        Mala zgodovina Slovenije / Stane Granda. - Celje : Društvo mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2008 (Ljubljana : Pleško). - 318 str. : ilustr. ; 22 cm

6.000 izv. - Bibliografija: str. 315-318
ISBN 978-961-218-777-4
a) history - Slovenia b) zgodovina - Slovenija

94(497.4)
94(497.4) GRANDA, S. Mala zgodovina
COBISS.SI-ID 242039296

173.
KACIN-Wohinz, Milica
        Primorski upor fašizmu : 1920-1941 / Milica Kacin Wohinz in Marta Verginella. - Ljubljana : Društvo Slovenska matica, 2008 (Ljubljana : Interes City). - 429 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 404-415. - Kazalo
ISBN 978-961-213-178-4
a) twentieth century history - 1920 - 1941 b) zgodovina dvajsetega stoletja - 1920 - 1941 c) zamejski Slovenci d) narodne manjšine e) narodna gibanja f) Primorska g) fašizem

94(497.472/.473)"1920/1941"
94(450.36=163.6)"1920/1941"
94(497.4) KACIN-WOHINZ, M. Primorski
COBISS.SI-ID 242212096


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO