COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


avgust 080 SPLOŠNO.


1.
GOMM, Roger
        Social research methodology : a critical introduction / Roger Gomm. - 2nd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008, cop. 2004. - XX, 428 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 391-417. - Kazalo
ISBN 0-230-22475-X (ISBN 10) ISBN 978-0-230-22475-9 (ISBN 13)
a) social research b) methodology c) socialno raziskovanje d) metodologija

001
001 GOMM, R. Social
COBISS.SI-ID 7512137


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
        SURFING the net : a Eropean survey into children's use of the Internet : conducted in Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Finland, France, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, UK / [editorial staff Annemie Leysen ... [et. al.] ; translations Ana Magdalena Iordachescu ... [et. al.]. - Vienna : International Institute for Children's Literature and Reading Research, 2008. - 164 str. : ilustr. ; 27 cm

Na vrhu ov. in nasl. str.: EDM reporter comenius 3 network. - Povzetki v angl., bolg., dan., fin., fran., nem., grš., pol., port., rom., slov., sloven. in špan.: str. 123-148
ISBN 978-3-200-01210-3
a) computer network b) survey report c) računalniška mreža d) anketno poročilo e) internet f) uporabniki g) otroci

004.7
II 004.7 SURFING the net
COBISS.SI-ID 7515209


159.9 PSIHOLOGIJA.


3.
BIENNIAL ISSBD Meeting (20 ; 2008 ; Würzburg)
        Programme / 20th Biennial ISSBD Meeting, Würzburg, July 13-17, 2008. - Würzburg : University, 2008. - 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
- - Abstract CD [Elektronski vir] / 20th Biennial ISSBD Meeting, July 13 - 17, 2008 Würzburg. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
a) behavioural sciences - conference b) developmental psychology - conference c) vedenjske znanosti - konferenca d) razvojna psihologija - konferenca

159.9(082)
II 159.9 BIENNIAL ISSBD Programme cdr 159.9 BIENNIAL ISSBD Programme
COBISS.SI-ID 7517257


17 ETIKA.


4.
MCCABE, Herbert, 1926-
        Dobro življenje : etika in iskanje sreče / Herbert McCabe ; uredil in uvod napisal Brian Davies ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec ; imensko kazalo Vojko Strahovnik]. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 128 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 51)

Uvod / Brian Davies: str. 7-13. - O knjigi in avtorju / B. Ž.: str. [134]. - Prevod dela: The good life. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-242-181-6
a) McCabe, Herbert (1926-2001) b) ethics c) morality d) etika e) moralnost f) krščanska filozofija g) sreča

17
17McCabe H.
17 MCCABE, H. Dobro življenje
COBISS.SI-ID 239744000


34 PRAVO.


5.
        EUROPEAN juvenile justice systems. Vol. 1 / coordinated by Glauco Giostra ; edited by Vania Patane. - Milano : Giuffre, cop. 2007. - XIII, 446 str. ; 24 cm

Bibliografije na koncu prispevkov in na dnu str.
ISBN 88-14-13414-6
a) juvenile court b) juvenile delinquency c) mladoletniško sodišče d) mladoletniška delinkvenca e) mladoletniško sodstvo f) mladoletni prestopniki g) kazenski popstopek

343.915(082)
343.915 EUROPEAN juvenile
COBISS.SI-ID 1127758


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


6.
        RAZVOJNO-raziskovalni koncepti ekologije od vrtca do fakultete in naprej v prakso / [avtorji Matjaž Duh ... et al.] ; uredil Matjaž Duh. - V Mariboru : Pedagoška fakulteta ; Rakičan : RIS Dvorec, 2008. - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-6647-18-2 (Pedagoška fakulteta Maribor)
a) environmental education b) ecology c) science education d) teaching objective e) okoljska vzgoja f) ekologija g) naravoslovna vzgoja in izobraževanje h) učni cilj

37.03(082)
37.03 RAZVOJNO- raziskovalni
COBISS.SI-ID 60318209

7.
VOGRINC, Janez
        Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju / Janez Vogrinc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 228 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 211-224. - Kazalo
ISBN 978-961-253-012-9
a) educational research b) qualitative research c) pedagoško raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje

37.01
37.01 VOGRINC, J. Kvalitativno Č 37.01 VOGRINC, J. Kvalitativno
COBISS.SI-ID 238750976


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


8.
        TEACHER Education policy in Europe : a voice of higher education institutions / edited by Brian Hudson and Pavel Zgaga. - Umea : Faculty of Teacher Education, University of Umea ; Ljubljana : Faculty of Education : Centre for Educational Policy Studies, CEPS, cop. 2008. - 412 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Monographs on Journal of research in teacher education, ISSN 1651-0127)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-91-7264-600-1
a) teacher education - Europe b) university studies c) izobraževanje učiteljev - Evropa d) univerzitetni študij

371.13/.16(082)
371.13/.16 TEACHER education
COBISS.SI-ID 7504457


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


9.
PERDAN, Metka, 1985-
        Timsko delo vzgojiteljev zaščitni ali ogrožujoči dejavnik izgorevanja? : diplomsko delo / Metka Perdan. - Ljubljana : [M. Perdan], 2008. - 118, [5] str. pril. ; 30 cm

Bibliografija: str. 113-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) team teaching c) supervision d) vzgojni dom e) timski pouk f) supervizija g) timsko delo h) vzgojitelji i) izgorevanje

371.311.4:159.944(043.2)
Č II 371.3(043.2) PERDAN, M. Timsko
COBISS.SI-ID 7513673


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


10.
MEDNARODNO znanstveni posvet na temo Ekologija za boljši jutri (3 ; 2008 ; Rakičan) [Tretji]
        III. mednarodno znanstveni posvet na temo Ekologija za boljši jutri, od 26. do 28. marca 2008 / [uredniški odbor Samo Fošnarič ... et al.]. - Rakičan : RIS - Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec, 2008. - 268 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov., hrv. ali angl. - 200 izv. - Podatki o uredniškem odboru v cipu. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v ang., slov. in hrv. na začetku prispevkov
ISBN 978-961-91555-3-0
a) environmental education - conference b) okoljska vzgoja - konferenca c) naravoslovje d) varstvo okolja e) ekološka zavest f) trajnostni razvoj

373.2/.3.033:502(063)(082)
II 373.2 MEDNARODNO Ekologija 2008
COBISS.SI-ID 237900544

11.
        WORKING with babies and children under three / Anna Duffy ... [et al.]. - Oxford : Heinemann, cop. 2006. - VIII, 248 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Professional development)

Bibliografija: str. 231-235. - Kazalo
ISBN 978-0-435987-31-2 (ISBN 13) ISBN 0-43598-731-3 (ISBN 10)
a) pre-school education b) child care c) child development d) predšolska vzgoja e) otroško skrbstvo f) razvoj otroka

373.2(082)
II 373.2 WORKING with babies
COBISS.SI-ID 7519305


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


12.
BRIGGS, Mary
        Creative teaching : mathematics in the early years and primary classroom / Mary Briggs with Sue Davis. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - V, 154 str. : ilustr. ; 25 cm. - (A David Fulton Book)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0720/2007023595.html. - Bibliografija: str. 147-150. - Kazalo
ISBN 978-1-84312-462-7 (13) ISBN 1-84312-462-9 (10)
a) mathematics b) teaching method c) beginning learning d) matematika e) didaktična metoda f) začetno učenje

373.32.016:51
373.32.016:51 BRIGGS, M. Creative
COBISS.SI-ID 7505225

13.
CLEGG, Brian
        Getting science : the teacher's guide to exciting and painless primary school science / Brian Clegg. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - X, 141 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip073/2006035125.html. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42199-7 (pbk) ISBN 978-0-203-96185-8 (ebk) ISBN 0-415-42199-3 (pbk) ISBN 0-203-96185-4 (ebk)
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje c) poskusi

373.32.016:50
373.32.016:50 CLEGG, B. Getting
COBISS.SI-ID 7512393

14.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 3. Učbenik za matematiko v 3. razredu osnovne šole / Mara Cotič, Darjo Felda, Soraya Sternad ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije Bedenk & Co in arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 46 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 3)

5.000 izv.
ISBN 978-961-02-0030-7
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 3.r.
COBISS.SI-ID 239138816

15.
MARTIN, Tony, 1947-
        The really useful literacy book : being creative with literacy in the primary classroom / Tony Martin, Chira Lovat and Glynis Purnell. - 2nd ed. - Abingdon ; New York : Routledge, 2008, cop. 2007. - 292 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The really useful series)

Kazalo
ISBN 978-0-415431-65-1 (pbk) ISBN 0-415431-65-4 (pbk)
a) language teaching b) story telling c) beginning learning d) jezikovni pouk e) pripovedovanje zgodb f) začetno učenje

373.32.016:82
II 373.32.016:82 MARTIN, T. Really
COBISS.SI-ID 7519561


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


16.
        NEFORMALNO učenje v kontekstu mladinskega dela / [uredila Matjaž Dragar in Sanja Matković]. - Ljubljana : Movit NA Mladina, 2007 ([Bevke] : Bograf). - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-92267-1-1
a) non-formal education b) lifelong learning c) neformalno izobraževanje d) vseživljenjsko učenje e) mladinsko delo f) mladi g) dualni sistem

374.7(082)
II 374 NEFORMALNO učenje
COBISS.SI-ID 236844800


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


17.
EVANS, Linda, 1951 Oct. 3-
        Inclusion / Linda Evans. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - IX, 107 str. : ilustr. ; 22 cm. - (No-nonsense series)

Bibliografija: str. 99-102. - Kazalo
ISBN 1-84312-453-X (pbk) ISBN 978-1-84312-453-5 (pbk)
a) backward child b) social integration c) razvojno moten otrok d) socialna integracija e) inkluzija

376.1
376.1 EVANS, L. Inclusion
COBISS.SI-ID 7519049

18.
LESJAK Skrt, Bernardka
        Glasovi v gibanju in igri : igrice za razvijanje glasov, ozvenjanje in slušno razlikovanje / besedilo in ilustracije Bernardka Lesjak Skrt - Nada. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2008 ([Ljubljana] : Povše). - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 88-90
ISBN 978-961-91532-6-0
a) speech therapy b) educational game c) ortofonija d) didaktična igra e) govorni razvoj f) govorna vzgoja

376.1(035)
II 376.1 LESJAK SKRT, B. Glasovi
COBISS.SI-ID 239290112

19.
NICOLSON, Roderick I.
        Dyslexia, learning, and the brain / Roderick I. Nicolson and Angela J. Fawcett. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2008. - XX, 283 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 233-265. - Kazalo
ISBN 978-0-262-14099-7 (hbk) ISBN 0-262-14099-3
a) dyslexia b) backwardness c) disleksija d) razvojna motnja

376.1
376.1 NICOLSON, R. Dyslexia
COBISS.SI-ID 7505737

20.
PIERANGELO, Roger, dr.
        Teaching students with learning disabilities : a step-by-step guide for educators / Roger Pierangelo, George Giuliani. - Thousand Oaks, CA : Corwin Press, cop. 2008. - XVI, 173 str. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0805/2008001268.html. - Bibliografija: str. 172-173. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-1600-4 (cloth) ISBN 978-1-4129-1601-1 (pbk)
a) learning difficulty b) special education c) učne težave d) pouk po prilagojenem programu

376.1-056.47
376.1-056.47 PIERANGELO, R. Teaching
COBISS.SI-ID 7504713


378 VISOKO ŠOLSTVO.


21.
MCLEAN, Monica, Ph. D.
        Pedagogy and the university : critical theory and practice / Monica McLean. - London ; New York : Continuum, 2008, cop. 2006. - 187 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 171-183. - Kazalo
ISBN 0-8264-8471-9 (hbk) ISBN 978-1-847-0612-49 (pbk)
a) higher education b) pedagogical theory c) visokošolsko izobraževanje d) pedagoška teorija e) visokošolska pedagogika f) kritična pedagogika

378
378 MCLEAN, M. Pedagogy
COBISS.SI-ID 7504969


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


22.
        BRIDGING the gap : responding to environmental change : from words to deeds : poster abstracts / [authors S. Avsec ... [et al.] ; editor Tanja Cegnar]. - Ljubljana : Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2008. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6324-40-3
a) ecology b) environmental study c) ekologija d) študij okolja

502/504(082)
II 502/504 BRIDGING the gap
COBISS.SI-ID 239681280


51 MATEMATIKA.


23.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 7. Učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar ; stripi Vasja Kožuh (ideja, besedilo), Iztok Sitar (risba) ; fotografije Vasja Kožuh, fotodokumentacija Dela, arhiv založbe Rokus]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 195 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izd. na nasl. str.: prenovljena izd. - 8.000 izv.
- - Skrivnosti števil in oblik 7. Rešitve učbenika za 7. razred osnovne šole. - 31 str. ; 27 cm
ISBN 961-209-649-X
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 7.r.
COBISS.SI-ID 224480000

24.
DRAKSLER, Jana
        Znam za več. Matematika 9+ : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja / Jana Draksler in Marjana Robič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-814-8
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51(075.2) DRAKSLER, J. Matematika 9+
COBISS.SI-ID 238985728

25.
KONČAN, Tanja
        Znam za več. Matematika 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu / Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-815-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51(075.2) KONČAN, T. Znam za več 6
COBISS.SI-ID 238985984


53 FIZIKA.


26.
        ELEKTRIKA, svetloba in snov : fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Maša Okršlar ; slikovno gradivo Lidija Babič ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 (Ljubljana : Schwarz). - 269 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 961-6183-48-6
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk

53(075.3)
53(075.3) ELEKTRIKA Fizika 3. in 4.l.
COBISS.SI-ID 218733824

27.
GIREP Conference (2008 ; Nicosia (Cyprus))
        Physics curriculum design, development and validation : program and abstracts / GIREP Conference 2008 and MPTL workshop, August 18-22, Nicosia, Cyprus. - Cyprus : University, 2008. - 260 str. ; 24 cm

ISBN 978-9963-671-79-3
a) curriculum development - conference b) physics c) izpopolnitev kurikuluma - konferenca d) fizika

53:371.3(082)
53:371.3 GIREP CONFERENCE Physics
COBISS.SI-ID 7516489

28.
ŽELJKO, Lucija
        Fizika, narava, življenje 1. Računske naloge : zbirka nalog za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole / Lucija Željko ; [ilustracije Matjaž Željko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 124 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 86-341-3798-8
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.2)
II 53(075.2) ŽELJKO, L. Fizika 1 Računske
COBISS.SI-ID 218750976

29.
ŽELJKO, Lucija
        Fizika, narava, življenje 2. Računske naloge : zbirka nalog za pouk fizike v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Lucija Željko ; [risbe Matjaž Željko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Nova Gorica] : Soča). - 143 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 86-341-3889-5
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.2)
II 53(075.2) ŽELJKO, L. Fizika 2 Računske
COBISS.SI-ID 223188736


54 KEMIJA.


30.
BLOOMFIELD, Molly M., 1944-
        Chemistry and the living organism / Molly M. Bloomfield, Lawrence J. Stephens. - 6th ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 1996. - XXI, 672 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-10777-8 (cloth)
a) chemistry b) kemija c) organska kemija

547(075.8)
54(075.8) BLOOMFIELD, M. Chemistry
COBISS.SI-ID 16988677


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


31.
MÖLLER, Anne
        Po zemlji in po zraku : kako potujejo rastline? / Anne Möller, Rene Bucher ; prevedla Maruša Švegelj. - Olševek : Narava, 2008. - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Über Land und durch die Luft
ISBN 978-961-6582-31-5
a) botany - children's book b) botanika - knjiga za otroke c) rastline

581(02.053.2)
II 58 MÖLLER, A. Po zemlji
COBISS.SI-ID 239176704

32.
SPOHN, Margot
        Katera cvetlica je to? / [besedilo] Margot Spohn ; [ilustracije in fotografije] Roland Spohn ; [prevod Božo Frajman]. - 1. izd. - Olševek : Narava, 2008. - 320 str. : barvne fotogr. ; 20 cm. - (Novi vodnik)

Prevod dela: Welche Blume ist das?. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-24-7
a) botany b) botanika c) cvetlice d) cvetnice e) določanje

582.5/.9
58 SPOHN, M. Katera
COBISS.SI-ID 237779968


61 MEDICINA.


33.
KECMANOVIĆ, Dušan
        Između normalnog i patološkog / Dušan Kecmanović. - Beograd : Mladost, 1973. - 184 str. ; 16 cm. - (Mala edicija Ideja)

Posebna izdaja časopisa "Ideje". - Bibliografija: str. 175-184
a) psychopathology b) mental handicap c) psihopatologija d) mentalna prizadetost e) duševne motnje

615.851
615.851 KECMANOVIĆ, D. Između
COBISS.SI-ID 2566197


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


34.
        The COMPLETE guide to sculpture, modeling and ceramics : techniques and materials / consultant editor Barry Midgley ; [illustrators Chris Forsey ... et al.]. - Reprinted. - Secaucus : Chartwell Books, 1986, cop. 1982. - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-89009-471-3 ISBN 978-0-89009-471-6
a) sculpture b) pottery c) kiparstvo d) lončarstvo e) lončarstvo f) modeliranje g) keramika h) materiali i) tehnike j) priročniki

73/74(035)
II 73/74 COMPLETE guide
COBISS.SI-ID 14224444


80/81


35.
        UČENJE in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse / [uredil Janez Skela]. - Ljubljana : Tangram, 2008. - 871 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Povzetki v slov. in angl. na začetku prispevkov. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu strani. - Kazalo
ISBN 978-961-6239-58-5
a) language teaching - foreign languages b) jezikovni pouk - tuji jeziki

81'243:371.3(082)
81 UČENJE in poučevanje
COBISS.SI-ID 238102528


811.111 ANGLEŠČINA.


36.
HORNER, Chris
        Creative teaching : English in the early years and primary classroom / Chris Horner and Vicki Ryf. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008, cop. 2007. - VIII, 296 str. : ilustr. ; 25 cm. - (A David Fulton Book)

Bibliografija ob koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 1-84312-260-X (10) ISBN 978-184312-260-9 (13)
a) English language b) teaching method c) creativity d) angleščina e) didaktična metoda f) ustvarjalnost

811.111
811.111 HORNER, C. Creative
COBISS.SI-ID 7505481

37.
JESENIK, Nevenka, 1961-
        Znam za več. Angleščina 9+ : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja / Nevenka Jesenik in Jana Kunčič ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Istockphoto]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-831-5
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076.2)
II 811.111 JESENIK, N. Znam za več 9+
COBISS.SI-ID 239349504


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


38.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 6 : slovenščina za 6. razred osnovne šole. [Učbenik] / Marta Kocjan-Barle ; [ilustracije Iztok Sitar ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Dragica Perme, Metod Perme ; zemljevid Mateja Rihtaršič, Geodetski zavod Slovenije]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 143-144
ISBN 978-961-241-273-9
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka 6
COBISS.SI-ID 239790336

39.
        NA pragu besedila 1 [Videoposnetek] : DVD k učbeniku in delovnemu zvezku za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Ljubljana] : Racman, Audio Video Studio). - 1 video DVD ; 12 cm + knjižica (32 str.)

250 izv.
ISBN 978-961-209-813-1
a) Slovenian language - DVD b) secondary education c) slovenščina - DVD d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)(086.82)
DVD 811.163.6(075.3) NA pragu 1 DVD
COBISS.SI-ID 239948544

40.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 7. Delovni zvezek k učbeniku za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole / Nevenka Drusany ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Janez Pukšič, Boštjan Kovač]. - 3. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-209-699-1
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 7 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 237329152

41.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 7. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole / Nevenka Drusany ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Peter Prevec ; urednica Barbara Lemež]. - 2. izd., 7. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 200 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v osmem razredu osnovne šole. - Prenovljena izd. - 12.000 izv.
- - Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7. Rešitve. - 37 str. ; 29 cm
ISBN 978-961-209-375-4
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 7 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 237329664

42.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 7. Učbenik za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole / Nevenka Drusany ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Janez Pukšič, Boštjan Kovač]. - 3. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

3.200 izv.
ISBN 978-961-209-700-4
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk e) Slovenščina - Učbeniki za osnovne šole

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 7 Učbenik
COBISS.SI-ID 230310912


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


43.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Vrtiljak / Janez Bitenc ; ilustrirala Jelka Reichman. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. - [28] str. : barvne ilustr. ; 27 cm

3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0607-4
a) otroške pesmi

821.163.6-93-34
II 821.163.6 BITENC, J. Vrtiljak
COBISS.SI-ID 239968768

44.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Vrtiljak [Zvočni posnetek] / besedilo in melodija Janez Bitenc ; priredba pesmic Stane Mancini ; poje otroški zbor Škrjanček in Stane Mancini ; zbor vodi Maja Senica Mancini. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2008. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Vsebina:
Vrtiljak
Škrjanček
Kaj bomo delali pozimi
Mravljica
Čarovnik Fičifik
Sonce že visoko je
Pastirček
Dva laboda
Pajacek v cirkusu
Oblaki
Žogica
Pikapolonica
a) otroške pesmi

821.163.6(086.034.4)
cd 821.163.6 BITENC, J. Vrtiljak
COBISS.SI-ID 7522377

45.
DUŠA, Zdravko
        Kje so doma dobri možje / Zdravko Duša ; ilustriral Peter Škerl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 422)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0525-1

821.163.6-93-32
821.163.6 DUŠA, Z. Kje
COBISS.SI-ID 239580928


902/904+93/94


46.
RODE, Marjan, 1950-
        Koraki v času. Od prazgodovine skozi stari in srednji vek : delovni zvezek / Marjan Rode, Elissa Tawitian ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Raziskovalec 7)

Podrejeni nasl. na ov. in hrbtu: Delovni zvezek za 7. razred devetletne osnovne šole. - 4.500 izv.
ISBN 978-86-341-3880-1
a) history - exercise b) primary education c) zgodovina - vaja d) osnovnošolski pouk

94(075.2)(076.1)
II 94(075.2) RODE, M. Koraki v času 7
COBISS.SI-ID 231368448


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


47.
JAMNIK, Tilka
        Gori doli po Ljubljani : vodnik za otroke / Tilka Jamnik in Iztok Ilich ; [ilustracije Dušan Klun ; fotografije Jože Bavcon ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-02-0027-7
a) Ljubljana b) turistični vodniki c) knjiga za otroke

908(497.4Ljubljana)
II 908 JAMNIK, T. Gori doli
COBISS.SI-ID 238901248


93 ZGODOVINA.


48.
JANŠA-Zorn, Olga
        Koraki v času. Od prazgodovine skozi stari in srednji vek : zgodovina za 7. razred devetletke. [Učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole] / Olga Janša Zorn, Darja Mihelič ; [ilustracije Andreja Peklar]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Raziskovalec 7)

Drugi podrejeni nasl. na ov. in v kolofonu. - Ilustratorka navedena v CIP-u. - 1.600 izv.
ISBN 978-86-341-3879-5
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) JANŠA-ZORN, O. Koraki v času 7
COBISS.SI-ID 237254912


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO