COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


september


1.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Klepetava želva / Polonca Kovač ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 416)

2.300 izv.
ISBN 978-961-01-0185-7

821.163.6-93-32
821.163.6 KOVAČ, P. Klepetava
COBISS.SI-ID 233768704


0 SPLOŠNO.


2.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (7 ; 2007 ; Ljubljana)
        Stopenjskost pri usvajanju pismenosti : postopen pouk bralne pismenosti na vseh ravneh šolanja : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 7. strokovnem posvetovanju], Ljubljana, 7. september 2007 / [uredila Jelka Vintar]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 (Ljubljana : Birografika Bori). - 148 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Podatek o posvetovanju naveden na hrbtu nasl. str. - 250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-234-614-0
a) reading b) literacy c) teaching method d) branje e) pismenost f) didaktična metoda g) stopenjskost h) opismenjevanje i) bralne sposobnosti j) bralna pismenost k) funkcionalna pismenost

028(082)
37.014.22(082)
028 BRALNO DRUŠTVO Stopenjskost
COBISS.SI-ID 233792000


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
BRATUŠA, Tomaž, 1976-
        Hitri vodnik po zaščiti vašega računalnika : kako se izogniti neželeni pošti, virusom, vdorom in drugim nevšečnostim / Tomaž Bratuša. - Ljubljana : Pasadena, 2007 ([Ljubljana] : Itagraf). - 152 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-961-6661-00-3 ISBN 961-6661-10-8 ISBN 961-6661-10-3 !
a) computer b) računalnik c) antivirusni programi d) trojanski konji e) internet f) zaščita

004.056.53
004 BRATUŠA, T. Hitri Č cdr 004 NOD 32 antivirus system
COBISS.SI-ID 232721152


1 FILOZOFIJA.


4.
DENNISON, Paul Ehrlich
        Telovadba za možgane : [26 vaj za boljši učni speh] / Paul E. Dennison, Gail E. Dennison ; [prevedla Marija Brezigar ; ilustracije arhiv Založbe Rokus Klett]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Pedagoška kinestezija - učenje z gibanjem)

Prevod dela: Brain gym
ISBN 978-961-209-734-9
a) learning - reference book b) učenje - priročnik c) brain gym d) vaje

159.953(035)
II 159.9 DENNISON, P.E. Telovadba
COBISS.SI-ID 234141184

5.
NIETZSCHE, Friedrich
        Času neprimerna premišljevanja ; O koristi in škodi zgodovine za življenje ; Mi filologi / Friedrich Nietzsche ; [prevedel in spremno študijo napisal Valentin Kalan]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007. - 310 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica / Slovenska matica, ISSN 1408-2160 ; zv. 55)

Bibliografija na koncu 1. dela in na dnu str.
ISBN 978-961-213-165-4
a) philosophy b) filozofija

1Nietzsche F.
1 NIETZSCHE, F. Času
COBISS.SI-ID 233901824


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
BERNE, Eric
        Katero igro igraš? : temeljna knjiga o psiholoških igrah v medčloveških odnosih / Eric Berne ; [prevedel Martin Bertok]. - Ljubljana : Sinesis, 2007. - 201 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Games people play. - Predgovor Martina Bertoka na začetnih str. - In nenadoma - vrata! / James R. Allen: str. 1-11. - O avtorju: str. 201. - Bibliografija pri večini poglavij. - Kazala
ISBN 978-961-92132-0-9
a) group psychotherapy b) play therapy - role playing c) skupinska psihoterapija d) igralna terapija - igranje vlog e) transakcijska analiza

159.964.28
159.9 BERNE, E. Katero igro
COBISS.SI-ID 233634048

7.
        HANDBOOK of self-regulation / edited by Monique Boekaerts, Paul R. Pintrich and Moshe Zeidner. - San Diego [etc.] : Academic Press, 2005, cop. 2000. - XXIX, 783 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-12-369519-2 (ISBN 13) ISBN 0-12-369519-8 (ISBN 10)
a) learning b) self-control c) feedback d) motivation e) učenje f) samokontrola g) odziv h) motivacija i) samoregulacija

159.9(082)
Č 159.9 HANDBOOK of self
COBISS.SI-ID 7162185


16 LOGIKA


8.
        KOGNITIVNA znanost v Ljubljani : možnosti za študij in raziskovalno delo / uredila Urban Kordeš in Olga Markič. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 138 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-253-014-3
a) cognition b) higher education c) kognicija d) visokošolsko izobraževanje e) visokošolski študij f) znanstvenoraziskovalno delo g) kognitivna znanost

165.194(497.4Ljubljana)(082)
16 KOGNITIVNA znanost
COBISS.SI-ID 234638592


2(043.2) VERSTVO.


9.
NEMANIČ, Jaka, 1979-
        Spremembe pomena prehrane od človekovih predniških vrst do sodobnega človeka : diplomsko delo / Jaka Nemanič. - Ljubljana : [J. Nemanič], 2006. - 74 str., [4] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition - food b) role c) society d) prehrana - hrana e) vloga f) družba

24-18:613.2
Č II 17(043.2) NEMANIČ, J. Spremembe
COBISS.SI-ID 7163465


3


10.
KONČAR, Majda
        Računalniška informacijsko komunikacijska tehnologija na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami : teoretična izhodišča / Končar Majda, Gorše Andreja in Rupar Tadeja. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 89-92
ISBN 978-86-7735-114-4
a) backward child b) information technology c) teaching method d) razvojno moten otrok e) informacijska tehnologija f) didaktična metoda

376
II 376.1 KONČAR, M. Računalniška
COBISS.SI-ID 234060032


316 SOCIOLOGIJA.


11.
        MEDIJSKA vzgoja / [prevod Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2000. - 170 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2000, 3)

Ov. nasl. - 1.050 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) media education b) mass media c) izobraževanje z mediji d) sredstva množičnega obveščanja e) medijska vzgoja f) internet

316.7(082)
316.7 MEDIJSKA vzgoja
COBISS.SI-ID 7165513


32 POLITIKA.


12.
FRANGEŽ, Matjaž
        Kaj nam pa morete! : od trgovine z orožjem do Depale vasi / [avtor Matjaž Frangež]. - Ljubljana : samozal. M. Frangež, 2007 (Györ : Révay Nyomda). - 441 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 978-961-92096-0-8
a) politics - Slovenia - 1991 - 1994 b) politika - Slovenija - 1991 - 1994 c) orožarske afere d) obveščevalne službe e) trgovanje z orožjem f) parlamentarne preiskave g) Depala vas

323(497.4)"1991/2007"
32 FRANGEŽ, M. Kaj nam
COBISS.SI-ID 5891870


33 GOSPODARSTVO


13.
HAMILTON, Clive
        Fetiš rasti / Clive Hamilton ; [prevod Branko Bembič]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2007 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 216 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 142)

Prevod dela: Growth fetish. - Kazalo
ISBN 978-961-6174-94-7
a) economic development b) capitalism c) consumption d) gospodarski razvoj e) kapitalizem f) potrošnja g) trajnostni razvoj h) gospodarska rast i) globalizacija

330.34
330 HAMILTON, C. Fetiš rasti
COBISS.SI-ID 233701888

14.
        PREGLED zaposlovanja invalidov v Sloveniji : omogočanje lažjega dostopa na trg dela in vračanje nanj : razvojno partnerstvo Enakovreden študij : 2004 - 2007 / [pripravljalec besedila Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ; v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007 (Ljubljana : Copis). - 55 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Pobuda skupnosti EQUAL : 2004-2006)

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/projekti/equal
a) physically handicapped b) higher education c) employment opportunities d) telesno prizadeti e) visokošolsko izobraževanje f) možnosti zaposlitve

330(082)
330 PREGLED zaposlovanja
COBISS.SI-ID 7182665

15.
        PREGLED zaposlovanja invalidov v Sloveniji [Elektronski vir] : omogočanje lažjega dostopa na trg dela in vračanje nanj : razvojno partnerstvo Enakovreden študij : 2004 - 2007 / [pripravljalec besedila Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ; v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/projekti/equal. - Podatki prevzeti z naslov. ekrana
a) physically handicapped b) higher education c) employment opportunities d) telesno prizadeti e) visokošolsko izobraževanje f) možnosti zaposlitve

330(086.034.4)(082)
cdr 330 PREGLED zaposlovanja
COBISS.SI-ID 7184969


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


16.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Socialno delo z družino / Gabi Čačinovič Vogrinčič. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2006 (Ljubljana : Boex). - 159 str. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 146-149. - Kazali
ISBN 961-6569-07-4 ISBN 978-961-6569-07-1
a) social work b) social security c) family d) socialno delo e) socialna varnost f) družina

364.65:316.356.2
364.65 ČAČINOVIČ, G. Socialno delo
COBISS.SI-ID 230294272


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


17.
        BECOMING the best : educational ambitions for Europe / [authors Helmut Bachmann ... [et al.] ; editor Roger Standaert]. - Enschede : Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe, CIDREE, cop. 2003. - 256 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Vsebina: Educational policymaking in Europe : a new game / Garby Hostens ; The role of indicators and benchmarks within the Open Method of Coordination / Lars Bo Jacobsen ; The detailed work programme : experiences and reflections of four working groups / Bart Maes ... [et al.] ; European coordination of national education policies from the perspective of the new member countries / Gábor Halász ; The march for quality of European education / Roger Standaert ; An open method to close doors? - From the perspective of civil society / Louis Van Beneden ; Benchmarking for European community countries - a critical analysis / Linda Badham ; Reflections on the five priority benchmarks / Tom Leney ; The implementation of indicators and benchmarks into the Greek educational system / Nicholas Iliadis ; Europe and the Netherlands : challenges and constraints of mutual education policy / Jos Letschert and Hans Hooghoff ; The implementation strategy of the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture / Helmut Bachmann ; National strategy and some elements of practice for the implementation of the Lisbon process in Hungary / Éva Balázs
ISBN 90-329-2142-8
a) politika vzgoje in izobraževanja - Evropa b) educational policy - Europe c) Evropska unija d) nacionalne strategije

37.01(4-41EU)(082)
37.01 BECOMING the best
COBISS.SI-ID 1151078

18.
        CASE study method : key issues, key texts / edited by Roger Gomm, Martyn Hammersley and Peter Foster. - Reprinted. - London [etc.] : Sage, 2007, cop. 1994. - IX, 179 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (The new production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies)

Bibliografija: str. 169-170 in na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-8039-7793-8 (hbk) ISBN 978-0-8039-7794-5 (pbk)
a) knowledge b) internationalism c) educational research d) znanje e) internacionalizem f) pedagoško raziskovanje g) globalizacija h) komercializacija izobraževanja i) industrija znanja

37.01(082)
37.01 CASE study
COBISS.SI-ID 7166537

19.
        COMMON interests, uncommon goals : histories of the world council of comparative education societies and its members / edited by Vandra Masemann, Mark Bray & Maria Manzon. - Hong Kong : Springer : Comparative education research centre, The University of Honh Kong, cop. 2007. - XVIII, 384 str. ; 23 cm. - (CERC studies in comparative education ; 21)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-962-8093-10-6
a) comparative education b) primerjalna pedagogika c) WCCES

37.01
37.01 COMMON
COBISS.SI-ID 7165001

20.
EDWARDS, Richard, 1956 July 2-
        Globalisation and pedagogy : space, place and identity / Richard Edwards and Robin Usher. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2008, cop. 2000. - 191 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0718/2007020407.html. - Bibliografija: str. 171-183. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42896-5 (pbk) ISBN 0-415-42896-3 (pbk) ISBN 978-0-415-42895-8 (hbk) ISBN 0-415-42895-5 (hbk) ISBN 978-0-203-94500-1 (ebk) ISBN 0-203-94500-X (ebk)
a) international education b) internationalism c) mednarodno izobraževanje d) internacionalizem e) globalizacija

37.01
37.01 EDWARDS, R. Globalisation
COBISS.SI-ID 7166793

21.
        EKONOMIZACIJA izobraževanja / [urednik tematskega dela Janko Muršak ; prevod povzetkov v angleščino Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2004. - 203 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2004, 4)

Ov. nasl. - Tematska številka. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v slov. in angl. jeziku
a) economics of education b) financing c) ekonomika izobraževanja d) financiranje

37.01(082)
37.01 EKONOMIZACIJA
COBISS.SI-ID 580684

22.
FABER, Adele
        Kako se pogovarjamo z najstniki in kako jih poslušamo / Adele Faber in Elaine Mazlish ; [prevedla Lydia Frece ; ilustrirala Kimberly Ann Coe]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 178 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: How to talk so teens will listen, and listen so teens will talk. - 3.500 izv.
ISBN 978-86-11-17884-4
a) adolescent b) interpersonal relations c) parent-child relation d) adolescent e) medosebni odnosi f) odnos med starši in otrokom

37.018.1(035)
37.018 FABER, A. Kako
COBISS.SI-ID 234267904

23.
MONTAGUE-Smith, Ann
        Množenje / Ann Montague-Smith ; [ilustracije Peter Lawson ; fotografije Steve Lumb ; prevedla Barbara Jarc]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2007, cop. 2005. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vesela matematika)

Prevod dela: Multyplying
ISBN 978-86-7195-465-5
a) mathematics - children's book b) matematika - knjiga za otroke c) množenje

373.32.106:51
373.32.016:51 MONTAGUE-SMITH Množenje
COBISS.SI-ID 231746816

24.
        MUSIC, dancing and puppets in child's play / Bogdana Borota ... [et al.] ; [translation Eva Balič]. - Koper : Faculty of Education, 2007 (Ankaran : ASI). - 42 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 DVD

200 izv. - Bibliografija: str. 37-38
ISBN 978-961-6528-69-6
a) music education b) dance c) puppetry d) pre-school child e) glasbena vzgoja f) ples g) lutke h) predšolski otrok

37.036
792.97:371.3
37.036 MUSIC, dancing DVD 37.036 MUSIC, dancing
COBISS.SI-ID 233693952

25.
        NEFORMALNO pridobljeno znanje in njegovo vrednotenje / [urednik Janko Muršak ; prevod povzetkov v angleščino Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 172 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2006, 3)

Ov. nasl. - 900 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) non-formal education b) lifelong learning c) recognition of qualification d) neformalno izobraževanje e) vseživljenjsko učenje f) priznavanje kvalifikacij

37.01(082)
37.01 NEFORMALNO pridobljeno
COBISS.SI-ID 7164233

26.
OONK, Gerrit Hendrik
        European integration as a source of innovation in education : a study of the meaning of internationalisation and its results in secondary education in the Netherlands / [G. H. Oonk ; edited by Katinka van Vuure and Karin Akkerman-Bergsma ; translated by Overtaal BV, Utrecht]. - Alkmaar : Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs = European Platform for Dutch Education, cop. 2004. - 398 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Dodatek na nasl. str.: "Doctoral thesis to earn a doctoral degree from the Universiteit van Amsterdam on the authority of the Vice-Chancellor P. F. van der Heijden defended in front of a committee appointed by the board of promotions, in the University auditorium on Wednesday, 23 June 2004 ..., by Gerrit Hendrik Oonk ...". - Vsebuje tudi avtorjev življenjepis. - Bibliografija: str. 291-304. - Kazali
ISBN 90-74220-54-1
a) European dimension b) internationalism c) teacher mobility d) student mobility e) secondary school - Netherlands f) evropska dimenzija g) internacionalizem h) mobilnost učiteljev i) študentska mobilnost j) srednja šola - Nizozemska k) internacionalizacija izobraževanja

373.5(492)
373.5 OONK, G. European
COBISS.SI-ID 14219272

27.
PROSEN, Marijan
        Vesolje in Zemlja / Marijan in Stana Prosen ; [fotografije Buenos Dias ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 1999 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 16 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mali in veliki svet. Spoznavanje okolja)

Ov. nasl. - Kazalo
ISBN 86-341-2603-X
a) astronomy - teaching aid b) astronomija - učni pripomočki c) knjige za otroke d) vesolje

373.32.016:50
524(075.2)
373.32.016:50 PROSEN, M. Vesolje
COBISS.SI-ID 104071680

28.
        REGIONALIZACIJA in šolstvo / [urednik Metod Resman]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1999. - 221 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 1999, 3)

Ov. nasl. - 1.200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) regional development b) school management c) regionalni razvoj d) upravljanje šole

37.01(082)
37.01 REGIONALIZACIJA in šolstvo
COBISS.SI-ID 7165769

29.
        ŠOLA in ohranjanje družbene razslojenosti / [urednik Metod Resman ; prevod povzetkov v angleščino Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 178 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2006, 1)

Ov. nasl. - 900 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) social inequality b) right to education c) achievement d) socialna neenakost e) pravica do izobraževanja f) uspešnost

37.01(082)
37.01 ŠOLA in ohranjanje
COBISS.SI-ID 20394296

30.
TARMAN, Draga
        Na vrtu / Draga M. Tarman ; [fotografije Marko Feist ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 1999 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 24 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mali in veliki svet. Spoznavanje okolja)

Ov. nasl. - Kazalo
ISBN 86-341-2598-X
a) science education - teaching aid b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učni pripomočki c) vrtnarstvo d) knjige za otroke

373.32.016:50
635
373.32.016:50 TARMAN, D. Na vrtu
COBISS.SI-ID 104508928

31.
        UČITELJ v vlogi raziskovalca : akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli / uredili Janez Krek ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 645 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Projekt partnerstvo fakultet in šol ; model IV)

150 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Povzetek v slov. pri vsakem prispevku, v angl. na koncu knjige
ISBN 978-961-253-023-5
a) action research b) educational research c) teacher role d) akcijsko raziskovanje e) pedagoško raziskovanje f) vloga učitelja

37.012.3(082)
37.01 UČITELJ v vlogi
COBISS.SI-ID 234981376

32.
WORLD Congress of Comparative Education Societies (13 ; 2007 ; Sarajevo)
        Living together : education and intercultural dialogue / XIII World Congress of Comparative Education Societies, Sarajevo, 3-7 September, 2007 = Vivre ensemble : education et dialogue interculturel / XIII Congres Mondial De Sociétés d'Education Comparée, Sarajevo, 3-7 September 2007 = Živjeti zajedno : edukacija i interkulturalni dijalog / XIII Svjetski kongres udruženja komparativnih pedagoga, Sarajevo, 3-7 september 2007 ; [editors Adila Pašalić Kreso, and Larisa Kasumagić]. - Sarajevo : WCCES, 2007. - 246 str. ; 30 cm

a) comparative education - congress b) intercultural education c) primerjalna pedagogika - kongres d) interkulturna vzgoja

37.01(082)
II 37.01 WORLD CONGRESS Living together
COBISS.SI-ID 945788

33.
WORLD Congress of Comparative Education Societies (13 ; 2007 ; Sarajevo)
        Living together [Elektronski vir] : education and intercultural dialogue / XIII World Congress of Comparative Education Societies, Sarajevo, 3-7 September, 2007 = Vivre ensemble : education et dialogue interculturel / XIII Congres Mondial De Sociétés d'Education Comparée, Sarajevo, 3-7 September 2007 = Živjeti zajedno : edukacija i interkulturalni dijalog / XIII Svjetski kongres udruženja komparativnih pedagoga, Sarajevo, 3-7 september 2007 ; [editors Adila Pašalić Kreso, and Larisa Kasumagić]. - Sarajevo : WCCES, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 7 cm

Nasl. in podatki o odgovornosti na CD-ROMU
a) comparative education - congress b) intercultural education c) primerjalna pedagogika - kongres d) interkulturna vzgoja

37.01(082)
cdr 37.01 WORLD CONGRESS Living together
COBISS.SI-ID 7161417

34.
        ZGODNJE učenje in poučevanje otrok / zbrali in uredili Vida Medved Udovič, Mara Cotič, Darjo Felda ; [prevajalka Petra Berlot Kužner]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. - 2 zv. (728 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Skupna bibliografija: str. 665-714. - Imensko kazalo: str. 715-723. - Povzetki ; Abstracts
ISBN 961-6033-84-0 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) ISBN 978-961-6033-84-8 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) early learning b) teaching c) teaching method d) zgodnje učenje e) pouk f) didaktična metoda

37.015.3(082)
37.015 ZGODNJE učenje Č 37.015 ZGODNJE učenje
COBISS.SI-ID 230786048


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


35.
BELAK Pungartnik, Suzana
        Ustvarjalne urice : [od lončka za svinčnike, bralnega znaka in zapestnice do indijanske perjanice in gusarske skrinje] / [napisala in fotografirala] Suzana Belak Pungartnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm

Podnasl. naveden na ov. - 2.500 izv.
ISBN 978-86-11-17118-0
a) toy b) manual work - children's book c) igrača d) ročno delo - knjiga za otroke e) materiali f) izdelava

371.38(02.053.2)
II 371.38 BELAK, S. Ustvarjalne
COBISS.SI-ID 233648384

36.
GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education (2007 ; Opatija)
        Book of abstracts / GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education, 26 - 31 August, 2007, Opatija, Croatia. - Rijeka : Faculty of Arts and Sciences, 2007. - VIII, 196 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-6104-57-4
a) physics b) teaching method c) curriculum d) fizika e) didaktična metoda f) kurikulum

371.3(082)
371.3 GIREP-EPEC Book
COBISS.SI-ID 7149897

37.
        IZZIVI mentorstva : učbenik / Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc, Cvetka Bizjak, Zvonka krištof, Jana Kalin ; [uredila Milena Valenčič Zuljan]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 247 str, ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 187-197
ISBN 978-961-253-022-8
a) teaching profession b) career development c) probationary teacher d) učiteljski poklic e) poklicni razvoj f) učiteljski pripravnik g) pripravništvo h) mentorstov i) strokovni izpiti

371.13/.16
371.13/.16 IZZIVI
COBISS.SI-ID 234855680

38.
KONFERENCE Škola a zdraví 21 (3 ; 2007 ; Brno)
        Přehled anotací / 3. konference Škola a zdraví 21, 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže, 27. - 29. srpna 2007 na PedF MU Brno. - Brno : Pedagogicki fakultot MU, 2007. - 48 str. ; 21 cm

ISBN 978-80-86633-98-5
a) health education - conference b) zdravstvena vzgoja - konferenca c) zdrave šole

371.3(082)
371.3 KONFERENCE Přehled anotací
COBISS.SI-ID 7148105

39.
        NAČRTOVANJE pouka / [prevod Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1999. - 206 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 1999, 5)

Ov. nasl. - 1.200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) curriculum b) curriculum subject c) primary school d) kurikulum e) učni predmet f) osnovna šola

371.3(082)
371.3 NAČRTOVANJE pouka
COBISS.SI-ID 7164489

40.
        PROFESSIONAL inductions of teachers in Europe and elswhere / edited by Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. - Ljubljana : Faculty of Education, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 342 str. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri vsakem prispevku
ISBN 978-961-253-021-1
a) teacher education b) probationary teacher c) career development d) izobraževanje učiteljev e) učiteljski pripravnik f) poklicni razvoj g) mentorstvo h) kompetence učiteljev

371.13/.16
371.13/.16 PROFESSIONAL inductions
COBISS.SI-ID 234905344

41.
        SPECIALNE (posebne) didaktike in kurikularna prenova / [urednica tematskega dela Majda Cencič ; prevod Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 232 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2002, 2)

Ov. nasl. - 1.050 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) curriculum development b) curriculum subject c) primary school d) izpopolnitev kurikuluma e) učni predmet f) osnovna šola

371.3(082)
371.3 SPECIALNE posebne
COBISS.SI-ID 7163977

42.
        SPODBUJANJE profesionalnega razvoja učiteljev pripravnikov : priročnik / Milena Valenčič Zuljan ... [et al.] ; [uredila Milena Valenčič Zuljan]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 81 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 73-74
ISBN 978-961-253-015-0 (Pedagoška fakulteta)
a) probationary teacher b) career development c) učiteljski pripravnik d) poklicni razvoj e) pripravništvo

371.13/.16(082)
371.13/.16 SPODBUJANJE profesionalnega
COBISS.SI-ID 234279936


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


43.
GAZVODA, Zlatka, 1977-
        Učiteljevi učni stili in sindrom izgorevanja : magistrsko delo / Zlatka Gazvoda. - Ljubljana : [Z. Gazvoda], 2007. - 154 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 145-149. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teaching style b) mental stress c) teaching profession d) career development e) supervision f) stil pouka g) duševni stres h) učiteljski poklic i) poklicni razvoj j) supervizija k) sindrom izgorevanja

371(043.2)
Č II 371(043.2) GAZVODA, Z. Učiteljevi
COBISS.SI-ID 7162697


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


44.
PIŠOT, Rado
        Vsebine gibalne/športne vzgoje v predšolskem obdobju / Rado Pišot, Giuliana Jelovčan ; [ilustracije Boris Laganis]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Pedagoška fakulteta, 2006 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 114 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Manuel)

500 izv. - Bibliografija: str. 111-114
ISBN 978-961-6328-49-4 (Annales)
a) physical education b) pre-school child c) športna vzgoja d) predšolski otrok e) gibalna vzgoja

373.2.016:79
373.2.016:79 PIŠOT, R. Vsebine
COBISS.SI-ID 232749568

45.
        PREDŠOLSKA pedagogika / [urednika tematskega dela Robi Kroflič, Mojca Kovač Šebart ; prevod Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 221 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2002, 3)

Ov. nasl. - 1.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) pre-school education b) curriculum c) teaching objective d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) učni cilj

373.2.016(082)
373.2.016 PREDŠOLSKA pedagogika
COBISS.SI-ID 7164745

46.
WILSON, Ruth A., 1943-
        Nature and young children : encouraging creative play in natural environments / Ruth Wilson. - New York ; London : Routledge, cop. 2008. - XII, 99 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0711/2007006127.html. - Bibliografija: str. 95-97. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42871-2 (hbk) ISBN 0-415-42871-8 (hbk) ISBN 978-0-415-42872-9 (pbk) ISBN 0-415-42872-6 (pbk)
a) science education b) pre-school child c) open air activities d) teaching objective e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) predšolski otrok g) dejavnosti na prostem h) učni cilj

373.2.016
373.2.016 WILSON, R. Nature
COBISS.SI-ID 7166025


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


47.
        EDUCATION, conflict and social cohesion / edited by Sobhi Tawil and Alexandra Harley. - Geneva : International Bureau of Education, cop. 2004. - VII, 433 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Studies in comparative education)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 92-3-103962-8
a) developing country b) educational policy c) curriculum development d) država v razvoju e) politika vzgoje in izobraževanja f) izpopolnitev kurikuluma g) vojna h) konflikti i) mir j) šolstvo k) obnova

373.32.016(082)
373.32.016 EDUCATION, conflict
COBISS.SI-ID 218636288

48.
HODNIK Čadež, Tatjana
        Matematične igre 1 [Garnitura] : za 1. razred devetletne osnovne šole / [igre je zasnovala Tatjana Hodnik Čadež ; ilustracije Uroš Hrovat ; fotografije Benedek & Co]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 1 garnitira : karton, plastika, barve ; v škatli, 30 x 43 x 5 cm 15 str. : ilustr. ; 24 cm (Zakajček)

Število igralcev 2 do 3. - Podatki v Didaktičnih napotkih in pravilih iger. - Od 5. do 7. leta
- - Matematične igre 1 : didaktični napotki in pravila iger / Tatjana Hodnik Čadež. - 15 str. : barvne ilustr. ; 23 cm
ISBN 86-341-3983-2
a) mathematics b) educational game c) matematika d) didaktična igra e) začetni pouk f) učni pripomočki

373.32.016:51
Č 373.32.016:51 HODNIK, T. Matematične 1
COBISS.SI-ID 222637056

49.
MONTAGUE-Smith, Ann
        Deljenje / Ann Montague-Smith ; [ilustracije Peter Lawson ; fotografije Steve Lumb ; prevedla Barbara Jarc]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2007, cop. 2005. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vesela matematika)

Prevod dela: Dividing
ISBN 978-961-249-000-3
a) mathematics - children's book b) matematika - knjiga za otroke c) deljenje

373.32.016:51
373.32.016:51 MONTAGUE-SMITH Deljenje
COBISS.SI-ID 231746560

50.
MONTAGUE-Smith, Ann
        Seštevanje in odštevanje / Ann Montague-Smith ; [ilustracije Peter Lawson ; fotografije Steve Lumb ; prevedla Barbara Jarc]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2007, cop. 2005. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vesela matematika)

Prevod dela: Adding and substracting book
ISBN 978-86-7195-464-8
a) mathematics - children's book b) matematika - knjiga za otroke c) seštevanje d) odštevanje

373.32.016:51
373.32.016:51 MONTAGUE-SMITH Seštevanje
COBISS.SI-ID 231746304

51.
PROSEN, Marijan
        Raziskujemo vesolje / Marijan in Stana Prosen ; [fotografije Buenos Dias ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 1999 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 16 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mali in veliki svet. Spoznavanje okolja)

Ov. nasl. - Kazalo
ISBN 86-341-2604-8
a) astronomy - teaching aid b) astronomija - učni pripomočki c) Luna d) Zemlja e) vesolje f) knjige za otroke

373.32.016:50
52
373.32.016:50 PROSEN, M. Raziskujemo
COBISS.SI-ID 104508416


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


52.
        PISMENOST / [prevod Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2000. - 203 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2000, 2)

Ov. nasl. - 1.150 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) literacy b) functional literacy c) teaching method d) pismenost e) funkcionalna pismenost f) didaktična metoda g) opismenjevanje

374(082)
374 PISMENOST
COBISS.SI-ID 7165257


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


53.
        ENAKE možnosti v visokošolskem izobraževanju za študente invalide : primeri dobrih praks / [pripravljalci besedila Transnacionalno razvojno partnerstvo Enake možnosti za študente in diplomante invalide ; v sodelovanju s partnerji projekta ; prevod Matjaž Horvat]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007 (Ljubljana : Copis). - 101 str. ; 25 cm. - (Pobuda skupnosti EQUAL : 2004-2007)

Način dostopa (URL): http://www.equal-chances.eu/. - Prevod dela: Equal oportunities in higher education for students with disabilities: examples of good practice
a) physically handicapped b) higher education c) equal opportunity d) telesno prizadeti e) visokošolsko izobraževanje f) enakost možnosti

376.1-056.26(082)
376.1-056.26 ENAKE možnosti
COBISS.SI-ID 7176009

54.
        ENAKE možnosti v visokošolskem izobraževanju za študente invalide [Elektronski vir] : primeri dobrih praks / [pripravljalci besedila Transnacionalno razvojno partnerstvo Enake možnosti za študente in diplomante invalide ; v sodelovanju s partnerji projekta ; prevod Matjaž Horvat]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Dostopno tudi na: http://www.equal-chances.eu/. - Podatki o nasl. in odgovornosti z naslov. ekrana
a) physically handicapped b) higher education c) equal opportunity d) telesno prizadeti e) visokošolsko izobraževanje f) enakost možnosti

376.1-056.26(086.034.4)(082)
cdr 376.1-056.26 ENAKE možnosti
COBISS.SI-ID 7183689

55.
INTERNATIONAL Academy for Research in Learning Disabilities. Annual Conference (31 ; 2007 ; Bled)
        Programme and abstracts / 31st Annual 2007 IARLD Conference, July 5-7, 2007, Bled, Slovenia ; [organized in cooperation with Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami ... et al.]. - Ljubljana : Association Bravo, 2007. - 36 str. ; 21 cm

Potiskana prva notr. str. ov.
ISBN 978-961-91532-3-9
a) learning difficulty - conference b) učne težave - konferenca

376(063)
376.1 INTERNATIONAL Programme
COBISS.SI-ID 233741568

56.
KAVKLER, Marija
        Projekt Inkluzivni timi - praktično usposabljanje timov : (1.9.2006-30.8.2007) : končno poročilo o opravljenem delu / odgovorna nosilka Marija Kavkler ; sodelavke Milena Košak Babuder ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 36 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 35-36
a) backward child b) integration c) achievement d) razvojno moten otrok e) integracija f) uspešnost g) inkluzija

376.1
II 376.1 KAVKLER, M. Projekt
COBISS.SI-ID 7173705

57.
PAVEY, Barbara
        The dyslexia-friendly primary school : a practical guide for teachers / Barbara Pavey. - London : Paul Chapman ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2007. - XI, 103 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-100. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-1029-3 (hbk.) ISBN 978-1-4129-1030-9 (pbk.)
a) dyslexia b) disleksija c) pomoč učencem d) inkluzija

376.1
II 376.1 PAVEY, B. Dyslexia-friendly
COBISS.SI-ID 7173961

58.
        PREDLOGI za ureditev dostopnega študija za študente invalide : razvojno partnerstvo Enakovreden študij : 2004 - 2007 / [pripravljalec besedila Društvo študentov invalidov Slovenije ; v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007 (Ljubljana : Copis). - 26 str. ; 25 cm. - (Pobuda skupnosti EQUAL : 2004-2006)

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/projekti/equal
a) physically handicapped b) higher education c) telesno prizadeti d) visokošolsko izobraževanje e) invalidi f) pomoč študentom

376.1-056.26
376.1-056.26 PREDLOGI za ureditev
COBISS.SI-ID 7182921

59.
        PREDLOGI za ureditev dostopnega študija za študente invalide [Elektronski vir] : razvojno partnerstvo Enakovreden študij : 2004 - 2007 / [pripravljalec besedila Društvo študentov invalidov Slovenije ; v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/projekti/equal. - Podatki prevzeti z nasl. ekrana
a) physically handicapped b) higher education c) telesno prizadeti d) visokošolsko izobraževanje e) pomoč študentom f) invalidi

376.1-056.26(086.034.4)
cdr 376.1-056.26 PREDLOGI za ureditev
COBISS.SI-ID 7184713

60.
RADONJIČ-Miholič, Vesna
        Učenje - priložnost in izziv v življenju mladih po možganskih poškodbah / Vesna Radonjič-Miholič, Maja Ogrin, Tanja Štefančič ; [pripravljalec besedila Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007 (Ljubljana : Copis). - 145 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Pobuda skupnosti EQUAL : 2004-2006)

Bibliografija: str. 137-138
a) brain injury b) rehabilitation c) learning d) možganska poškodba e) rehabilitacija f) učenje

376.1-056.26(082)
376.1-056.26 RADONJIČ, V. Učenje
COBISS.SI-ID 757097

61.
RADONJIČ-Miholič, Vesna
        Učenje - priložnost in izziv v življenju mladih po možganskih poškodbah [Elektronski vir] / Vesna Radonjič-Miholič, Maja Ogrin, Tanja Štefančič ; [pripravljalec besedila Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Podatki z naslov. ekrana
a) handicapped b) brain injury c) rehabilitation d) prizadeti e) možganska poškodba f) rehabilitacija

376.1-056.26(086.034.4)(082)
cdr 376.1-056.26 RADONJIČ, V. Učenje
COBISS.SI-ID 7183945

62.
        SMERNICE za študij študentov invalidov : razvojno partnerstvo Enakovreden študij : 2004 - 2007 / [pripravljalec besedila Društvo študentov invalidov Slovenije ; v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007 (Ljubljana : Copis). - 51 str. ; 25 cm. - (Pobuda skupnosti EQUAL : 2004-2006)

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/projekti/equal
a) physically handicapped b) higher education c) telesno prizadeti d) visokošolsko izobraževanje e) invalidi f) pomoč študentom

376.1-056.26
376.1-056.26 SMERNICE za študij
COBISS.SI-ID 7183433

63.
        SMERNICE za študij študentov invalidov [Elektronski vir] : razvojno partnerstvo Enakovreden študij : 2004 - 2007 / [pripravljalec besedila Društvo študentov invalidov Slovenije ; v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/projekti/equal. - Podatki prevzeti z naslov. ekrana
a) physically handicapped b) higher education c) telesno prizadeti d) visokošolsko izobraževanje e) invalidi f) pomoč študentom

376.1-056.26(086.034.4)
cdr 376.1-056.26 SMERNICE za študij
COBISS.SI-ID 7184457

64.
        VODNIK za delo s študenti invalidi : razvojno partnerstvo Enakovreden študij : 2004 - 2007 / [pripravljalec besedila Društvo študentov invalidov Slovenije ; v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007 (Ljubljana : Copis). - 41 str. ; 25 cm. - (Pobuda skupnosti EQUAL : 2004-2006)

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/projekti/equal
a) physically handicapped b) higher education c) equal opportunity d) telesno prizadeti e) visokošolsko izobraževanje f) enakost možnosti

376.1-056.26
376.1-056.26 VODNIK za delo
COBISS.SI-ID 7183177

65.
        VODNIK za delo s študenti invalidi [Elektronski vir] : razvojno partnerstvo Enakovreden študij : 2004 - 2007 / [pripravljalec besedila Društvo študentov invalidov Slovenije ; v sodelovanju s partnerji projekta]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.ef.uni-lj.si/projekti/equal. - Podatki prevzeti z naslov. ekrana
a) physically handicapped b) higher education c) equal opportunity d) telesno prizadeti e) visokošolsko izobraževanje f) enakost možnosti

376.1-056.26(086.034.4)
cdr 376.1-056.26 VODNIK za delo
COBISS.SI-ID 7184201


378 VISOKO ŠOLSTVO.


66.
        BOLONJSKI proces v razvoju slovenskega šolstva / [urednik številke Zdenko Medveš ; prevod povzetkov v angleščino Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2006. - 162 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2006, 4)

Ov. nasl. - 900 izv. - Tematska številka. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) higher education - Slovenia b) visokošolsko izobraževanje - Slovenija c) bolonjski proces

378(082)
378 BOLONJSKI proces
COBISS.SI-ID 16780006

67.
        HIGHER education : vision 2020 and beyond / [editor Barrie Morgan]. - [London] : British Council, cop. 2007. - 53 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Alma mater studiorum universita)

a) higher education - seminar b) visokošolsko izobraževanje - seminar

378(082)
378 HIGHER education 2020
COBISS.SI-ID 7148361

68.
        POSODOBITEV študijskih programov na PeF UL (II.) : poročilo o izvedbi projekta ESS_VS-06-14 / [vodja projektne skupine Pavel Zgaga ; projektna skupina Bojan Dekleva ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 196 f., [63] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Strukturni skladi EU v Sloveniji. - Bibliografija na dnu strani in pri nekaterih prispevkih
a) teacher education b) curriculum development c) university studies d) izobraževanje učiteljev e) izpopolnitev kurikuluma f) univerzitetni študij g) študijski programi h) posodobitev

378(082)
II 378 POSODOBITEV študijskih 2007
COBISS.SI-ID 7147849

69.
        PRISPEVKI k posodobitvi pedagoških študijskih programov II / uredila Tatjana Devjak in Pavel Zgaga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 339 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu strani. - Povzetki v slov. in angl. na začetku prispevkov
ISBN 978-961-253-019-8
a) university studies b) teacher education - further education of teachers c) univerzitetni študij d) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev e) študijska prenova f) visokošolski študij g) študijski programi h) prenova

378(082)
378.14:37.01(082)
378 PRISPEVKI k posodobitvi
COBISS.SI-ID 234429184


39(043.2) ETNOLOGIJA.


70.
HRIBAR, Marija, 1963-
        Vloga spolov v pravljici : diplomska naloga / Marija Hribar. - Ljubljana : [M. Hribar], 2007. - 68 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) sex role c) stereotype d) pravljica e) vloga spola f) stereotip g) analiza pravljic

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) HRIBAR, M. Vloga
COBISS.SI-ID 7170121


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


71.
        RAZISKUJEM in ustvarjam 5 : delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu 9-letne osnovne šole / Vladimir Grubelnik ... [et al.] ; slikovno gradivo Vladimir Grubelnik ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 86-11-17230-2
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)
62(075.2)
II 5(075.2) RAZISKUJEM 5 Delovni
COBISS.SI-ID 227490304


51 MATEMATIKA.


72.
DEBOYS, Mary
        Lines of development in primary mathematics / Mary Deboys & Eunice Pitt. - Reprinted. - Belfast : Blackstaff, 2007, cop. 1979. - 332 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija: str. 329-332
ISBN 978-0-85640-194-7
a) mathematics b) primary education c) educational game d) matematika e) osnovnošolski pouk f) didaktična igra

51:371.3
371.3:51
51:371.3 DEBOYS, M. Lines
COBISS.SI-ID 7151433

73.
GOULDING, Maria
        Learning to teach mathematics / Maria Goulding. - Reprinted. - London : D. Fulton, 2002, cop. 1997. - X, 163 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 1-85346-459-7 ISBN 978-1-8534-6459-1 (ISBN 13)
a) mathematics b) teacher education c) teacher appraisal d) matematika e) izobraževanje učiteljev f) ocenjevanje učiteljev

51:371.3
51:371.3 GOULDING, M. Learning
COBISS.SI-ID 7166281

74.
PRIGO, Robert
        Making physics fun : key concepts, classroom activities, & everyday examples, grades K-8 / Robert Prigo. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin Press, cop. 2007. - XV, 222 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip073/2006034598.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0730/2006034598-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0734/2006034598-b.html. - Bibliografija: str. 215-216. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2662-1 (cloth) ISBN 1-41292-662-9 (cloth) ISBN 978-1-41292-663-8 (pbk) ISBN 1-41292-663-7 (pbk)
a) physics b) activity method c) secondary school d) fizika e) aktivna metoda f) srednja šola g) poskusi

51(075.3)
51(075.3) PRIGO, R. Making
COBISS.SI-ID 7161673


53 FIZIKA.


75.
        INTERDISCIPLINARNOST barve / [glavna urednika Slava Jeler, Marko Kumar]. - Maribor : Društvo koloristov Slovenije, 2001-. - 2 zv. (384 str.; 561 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Monografije DKS)

Vsebina:
Del 1.: V znanosti / [avtorji Dušan Božič ... et al.]. - 2001 (Ljubljana : Pleško). - 384 str. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
Del 2: V aplikaciji / [avtorji Nataša Barle ... et al.]. - 2003. - 561 str.
ISBN 961-90948-0-8
a) physics b) colour c) fizika d) barva e) meritve barve f) vrednotenje barve g) reprodukcija barve

53
53 INTERDISCIPLINAR barve
COBISS.SI-ID 46353409


54 KEMIJA.


76.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Pogled v kemijo 9. Priročnik za učitelje za deveti razred osnovne šole / Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer ; [tehniške risbe Igor Cerar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 87 str. : tabele ; 30 cm

ISBN 86-11-17177-2
a) chemistry - teachers' guide b) kemija - priročnik za učitelje

54(035):371.3
II 54(075.2) KORNHAUSER, A. Pogled 9.r.
COBISS.SI-ID 221007872

77.
SMRDU, Andrej
        Od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole / Andrej Smrdu. - Ljubljana : Jutro, 2004. - 127 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije / Jutro)

Bibliografija: str. [128]
ISBN 961-6433-32-6
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) SMRDU, A. Od atoma 8
COBISS.SI-ID 129297920


61 MEDICINA.


78.
HARRIS, Thomas Anthony, 1913-
        Jaz sem v redu - ti si v redu : [se počutite v redu? Ali pa še kar naprej igrate razdiralne igre?] / Thomas A. Harris ; [prevod Tone Vrhovnik Straka]. - V Ljubljani : Karantanija, 2007. - 351 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: I'm OK - you're OK. - Podnasl. naveden na ov. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 978-961-226-819-0
a) psychotherapy b) interpersonal relations c) psihoterapija d) medosebni odnosi e) transakcijska analiza f) filozofija kulture

615.851
159.964:130.2
615.851 HARRIS, T. Jaz sem
COBISS.SI-ID 231169536

79.
KADIVEC, Saša
        Krožki kakovosti - metoda motivacije v procesu izboljševanja kakovosti v bolnišnici : doktorska disertacija / Saša Kadivec. - Ljubljana : [S. Kadivec], 2007. - 239 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 204-214. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) health service b) motivation c) zdravstvena služba d) motivacija e) kakovost f) timsko delo g) zdravstvena nega h) krožki kakovosti

61(043.3)
Č II 61 KADIVEC, S. Krožki kakovosti
COBISS.SI-ID 7162953


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


80.
ELEKTROTEHNIŠKA in računalniška konferenca (16 ; 2007 ; Portorož)
        Šestnajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca, Portorož, 24 - 26. September 2007 : Elektronski vir = Sixteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
a) electrical engineering - conference b) computer science - conference c) elektrotehnika - konferenca d) računalništvo - konferenca e) informatika f) elektronika g) avtomatska regulacija h) telekomunikacije i) merilna tehnika j) umetna inteligenca k) robotika l) metrologija m) mednarodne konference n) zborniki

621.3(063)(082)
004(063)(082)
cdr 62 ELEKTROTEHNIŠKA Šestnajsta
COBISS.SI-ID 7185481

81.
ELEKTROTEHNIŠKA in računalniška konferenca (16 ; 2007 ; Portorož)
        Zbornik šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2007, 24. - 26. september 2007, Portorož, Slovenija / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2007. - 2 zv. (XIII, 416; 352 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572)

Na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the Sixteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
Vsebina:
Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika ; Simulacije, identifikacije, modeliranje ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika - ISEMEC 2007
Zv. B: Računalništvo in informatika ; Umetna inteligenca ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki
a) electrical engineering - conference b) computer science - conference c) elektrotehnika - konferenca d) računalništvo e) informatika f) elektronika g) avtomatska regulacija h) telekomunikacije i) merilna tehnika j) umetna inteligenca k) robotika l) metrologija m) mednarodne konference n) zborniki

621.3(063)(082)
004(063)(082)
II 62 ELEKTROTEHNIŠKA Zbornik 16
COBISS.SI-ID 6087764


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


82.
        ELEMENTI bivalne kulture II : študijsko gradivo / [zbrala] Borut Juvanec, Beatriz Tomšič Čerkez. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2007. - 179 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebuje 10 seminarskih del študentov Oddelka za likovno pedagogiko. - Bibliografija na koncu del
a) architecture b) arhitektura c) bivalno okolje d) bivalni prostori e) hiše

72.01(075.8)
II 72 ELEMENTI bivalne II
COBISS.SI-ID 7172681


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


83.
GORJUP, Tomaž
        Razmisleki o slikarstvu : likovnoanalitični zapisi / Tomaž Gorjup. - 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2007. - 187 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 174-175. - Kazalo
ISBN 978-961-6525-29-9
a) painting b) theory c) slikarstvo d) teorija

75.01
75 GORJUP, T. Razmisleki
COBISS.SI-ID 230754048

84.
GORJUP, Tomaž
        Tomaž Gorjup : barvno prostorke mreže / [spremni besedili Mojca Grmek, Tomaž Gorjup ; fotografija Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše]. - Ljubljana : Galerija Schwarz, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 33 cm

Ov. nasl. - 300 izv. - Slika kot oblika notranjega zvena / Mojca Grmek. - Mehanizem inspiracije. Barvno prostorske mreže / Tomaž Gorjup
a) slovensko slikarstvo b) slovenski slikarji c) moderno slikarstvo d) razstavni katalogi e) osebne razstave f) 21. st.

75Gorjup T.
II 75 GORJUP, T. Barvno
COBISS.SI-ID 34917218

85.
        OTROCI odraslim 2007 : zdravo, čisto okolje - da bo tudi jutri življenje / [uredil Jaka Kravanja ; uvodnik Tonka Tacol]. - Ljubljana : Petrol, 2007 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [32] str. : barvne ilustr. ; 21 x 30 cm

600 izv.
ISBN 978-961-92106-0-4
a) art education - exhibition b) likovna vzgoja - razstava c) likovni natečaji

73/76-053.5(497.4)(083.824)
73/74 OTROCI odraslim 2007
COBISS.SI-ID 233208320


78 GLASBA.


86.
        GLASBA 1 [Zvočni posnetek] : zgoščenke k učbeniku za glasbo v 1. letniku gimnazije / [urednila Metka Pušenjak ; tonski mojster Jure Culiberg ; posnetka št. 1, 2 Drago Hribovšek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2007. - 4 CD : stereo ; 12 cm

Zgoščenke so sestavni del učbenika Glasba 1 za prvi letnik gimnazije
a) music education - CD b) secondary school c) glasbena vzgoja - CD d) srednja šola

78(086.7)
cd 78 GLASBA 1 4 CD
COBISS.SI-ID 7169865

87.
        GLASBA 6 [Zvočni posnetek] : za šesti razred osnovne šole / [producenta Zvonko Tepeš in Albinca Pesek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2007 (Rogatec : Bon-ton). - 2 CD (52 min, 53 sek) ; 12 cm. - (9 letka)

Dodatek k nasl. in podatki o odgovornosti na ov. - Zvočni zapis je del delovnega zvezka za pouk glasbe v šestem razredu osnovne šole
a) music education - CD ROM b) glasbena vzgoja - CD ROM

78(086.2.034)
cd 78 GLASBA 6
COBISS.SI-ID 7170633

88.
MOČNIK, Damijan, 1967-
        Glasba 1 : učbenik za glasbo v 1. letniku gimnazije / Damijan Močnik, Manica Habjanič Gaberšek, Samo Ivačič ; [slikovno gradivo arhiv MK ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 163 str. : ilustr., note ; 26 cm

Viri in literatura: str. [164]
ISBN 978-961-01-0255-7
a) music education - textbook b) secondary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) srednješolski pouk

78(075.3)
78 MOČNIK, D. Glasba 1
COBISS.SI-ID 234008320

89.
PESEK, Albinca
        Glasba 6 : delovni zvezek za glasbo v šestem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustratorja Robert Fister in Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007, cop. 2000 (Ljubljana : Euroadria). - 29 cm : ilustr., note ; 30 cm

ISBN 978-86-11-16905-7
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)(076)
78 PESEK, A. Glasba 6
COBISS.SI-ID 232323584


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


90.
        FILMSKA komedija / izbral in uredil Zdenko Vrdlovec. - Ljubljana : Revija Ekran, 1989 (Ljubljana : Učne delavnice). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Imago : zbirka revije Ekran)

1.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-6417-19-3
a) film b) film c) komiki d) filmska komedija e) zborniki

791.43
79 FILMSKA komedija
COBISS.SI-ID 20246016


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


91.
KLINAR, Stanko [Petinpetdeset]
        55 krat Karavanke : izbirni vodnik / Stanko Klinar ; [avtorji fotografij Jože Mihelič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2005 (Celje : Dikplast). - 191 str. : barvne fotogr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 187-189. - Kazalo
ISBN 961-6156-60-8
a) Karavanke b) planinski vodniki

796.52(036)
796.5 KLINAR, S. 55 krat
COBISS.SI-ID 220190976


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


92.
        NA pragu besedila 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [urednica Andreja Ponikvar, Sabina Tamše ; ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Fotografija Kaše ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

11.000 izv.
- - Na pragu besedila 2. Rešitve delovnega zvezka / Martina Križaj Ortar ... fet al.]. - 32 str. : tabele ; 30 cm
ISBN 961-209-540-X
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075)
II 811.163.6(075.3) NA pragu 2 Delovni
COBISS.SI-ID 220617984


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


93.
        ESEJ na maturi 2008 : obrazi nasilja v dramatiki / Vinko Cuderman ... [et al.] ; [urednik Rajko Korošec]. - Ljubljana : Intelego, 2007 (Brežice : ChargoNet). - 229 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Vsebina na nasl. str.: Tartuffe / J. P. B. Moliere ; Kralj na Betajnovi / Ivan Cankar ; Fiziki / Friderich Dürrenmatt ; Vladimir / Matjaž Zupančič
ISBN 978-961-6558-13-6
a) literature b) literatura c) srednja šola d) matura e) dramatika f) eseji

82.0
82.0-2:371.3
821.09:371.274/.276:373.5
82 ESEJ na maturi 2008
COBISS.SI-ID 232905984

94.
MORAVEC, Dušan, 1920-
        Ludvik Mrzel / Dušan Moravec. - Maribor : Litera, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - 248 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 8)

250 izv. - Ov. podnasl.: monografija. - Kazalo. - Resume
ISBN 978-961-6604-17-8
a) slovenska književnost

821.163.6.09
821.163.6.09 MORAVEC, D. Ludvik Mrzel
COBISS.SI-ID 58944001


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


95.
        ŽENSKA v Berlinu : (dnevniški zapiski od 20. aprila do 22. junija 1945) / anonima ; [prevedla Anja Uršič]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007 (Ljubljana : Delo Repro). - 231 str. ; 23 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 7)

Prevod dela: Eine Frau in Berlin
ISBN 978-961-213-166-1
a) twentieth century history - 1945 b) zgodovina dvajsetega stoletja - 1945 c) spomini

821.112.2-94
821.112.2 ŽENSKA
COBISS.SI-ID 234219520


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


96.
        BRANJE za sanje. Priročnik za učitelje / Gregor Kocijan ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 80 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Vedež 6)

ISBN 86-341-3794-5
a) literature - teachers' guide b) literatura - priročnik za učitelje

821.163.6:371.3
II 821.163.6(075.2) BRANJE Priročnik
COBISS.SI-ID 214559744

97.
CAPUDER, Andrej
        Reka pozabe / Andrej Capuder. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007 ([Ljubljana] : Interes City). - 370 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-213-164-7

821.163.6-311.2
821.163.6 CAPUDER, A. Reka
COBISS.SI-ID 233726720

98.
DEKLEVA, Milan
        Sledi božjih šapic : izbrane pesmi / Milan Dekleva ; [izbral in spremno besedo napisal Matevž Kos ; bibliografijo sestavil Matjaž Hočevar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 19 cm : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 322)

600 izv. - Fragmenti o celoti / Matevž Kos: str. 195-230. - Bibliografija Milana Dekleve: str. 231-255
ISBN 978-961-01-0217-5
a) Dekleva, Milan (1946-)

821.163.6
821.163.6 DEKLEVA, M. Sledi
COBISS.SI-ID 233414144

99.
JOHNSON Debeljak, Erica
        Tako si moj / Erika Johnson Debeljak ; iz angleščine prevedel Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 181 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici na zavihku ov.
ISBN 978-961-01-0220-5

821.163.6
821.163.6 JOHNSON DEBELJAK Tako si
COBISS.SI-ID 233350144

100.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (43 ; 2007 ; Ljubljana)
        Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 25. 6.-13. 7. 2007 ; [organizator] Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik ; [uredila Irena Novak Popov ; povzetke prevedel David Limon]. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007. - 248 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Predstavitev avtoric in avtorjev: str. 243-[249]
ISBN 978-961-237-196-8
a) literature b) stereotype c) literatura d) stereotip e) socialna zgodovina f) kulturna zgodovina g) sociolingvistika h) slovenščina i) slovenska književnost j) zborniki

821.163.6.09(082)
821.163.6.09:316.647.8(082)
811.163.6'27(082)
821.163.6.09 SEMINAR Stereotipi
COBISS.SI-ID 233676800

101.
VOŠNJAK, Uroš
        Zmaj Nikolaj v svetu pravljic / Uroš Vošnjak ; [ilustracije Tina Brinovar]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv.
ISBN 961-230-299-5 ISBN 978-961-230-299-3

821.163.6-93-1
II 821.163.6 VOŠNJAK, U. Zmaj Nikolaj
COBISS.SI-ID 58886145


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


102.
BAHAR, Igor
        Geografija 8 : za osmi razred 9-letne osnovne šole / Igor Bahar, Jože Račič, Tatjana Resnik Planinc ; [fotografije Iztok Bončina ... [et al.] ; karte in grafikoni Andrej Gale ; ilustracije in risbe Aleš Sedmak, vinjete Tatjana Lješevič]. - 3. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004, cop. 2000 (Maribor : Ma-tisk). - 84 str. : ilustr. ; 30 cm. - (9 letka)

Bibliografija: str. 7
ISBN 86-11-15895-4
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

913(100)(075.2)
II 91(075.2) BAHAR, I. Geografija 8
COBISS.SI-ID 215023360

103.
KOLENC-Kolnik, Karmen
        Geografija za 6. razred. učbenik. Priročnik za učitelje / Karmen Kolenc Kolnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 (Ljubljana : Dravska tiskarna). - 47 str. ; 29 cm

Podnasl. na nasl. str. napačen: "učbenik"; pravilno: "priročnik za učitelje" je navedeno na ovitku, na hrbt. str. nasl. str. in v kolofonu
ISBN 86-341-3621-3
a) geography - teachers' guide b) geografija - priročnik za učitelje

91(075.2)
II 91 KOLENC-KOLNIK Geografija 6
COBISS.SI-ID 215310080

104.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Živim v Sloveniji : geografija za 9. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak, Marta Otič ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Borut Drobnjak ... et al.]. - 7. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 151 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 150-151
ISBN 978-961-6183-84-0
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

913(497.4)(075.2)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Živim 9.r.
COBISS.SI-ID 230411776

105.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Živim v Sloveniji : geografija za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak, Marta Otič ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Borut Drobnjak, Andreja Senegačnik, Jurij Senegačnik]. - 9. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 (Ivančna Gorica : Tiskarna Ljubljana). - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - 11.500 izv.
ISBN 978-961-6357-47-0
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

913(497.4)(075.2)(076.1)
II 91(075.2) SENEGAČNIK, J. Živim 9.r.
COBISS.SI-ID 230427392


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


106.
DOKTOR Karel Ozvald
        Dr. Karel Ozvald : 1873-1946 / [urednika tematskega dela Janko Muršak, Tadej Vidmar ; prevod Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2002. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2002, 4)

Ov. nasl. - Urednika navedena na hrb. str. ov. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) educational theory b) teorija vzgoje in izobraževanja

929Ozvald K.
37(497.4):929 Ozvald K.
929 DR. KAREL Ozvald
COBISS.SI-ID 2314643

107.
DOKTOR Stanko Gogala
        Dr. Stanko Gogala : 1901-1987 / [prevod Mojca Demšar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2000. - 209 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2000, 5)

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) educational theory b) teorija vzgoje in izobraževanja

929Gogala S.
37(497.4):929Gogala S.
929 DR. STANKO Gogala
COBISS.SI-ID 7163721

108.
SMOLEJ, Tone
        Anton Ocvirk / Tone Smolej in Majda Stanovnik ; [prevod povzetka v francoščino Florence Gacoin-Marks ; izbor slik Tadej Ocvirk in Tone Smolej ; bibliografijo sestavila Majda Clemenz]. - Ljubljana : Nova revija, 2007 (Ljubljana : Delo). - 287 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Znameniti Slovenci / Nova revija)

ISBN 978-961-6580-24-3
a) Ocvirk, Anton (1907-1980) - Monografije b) slovenska literarna veda c) primerjalna književnost d) literarni zgodovinarji e) bibliografije

929Ocvirk A.
82.091Ocvirk A.
929 SMOLEJ, T. Anton Ocvirk
COBISS.SI-ID 233123072


93 ZGODOVINA.


109.
SIMONITI, Primož
        Med humanisti in starimi knjigami : [prispevek k slovenski kulturni zgodovini] / Primož Simoniti. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007 ([Ljubljana] : Interes City). - 386 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 59)

Podnasl. naveden v kolofonu. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in bibliografija na str. 385-386
ISBN 978-961-213-162-3
a) history - Slovenia - 16th - 17th cent. b) zgodovina - Slovenija - 16.-17. stol. c) humanizem d) protestanti e) latinska književnost f) inkunabule

930.85(497.4)"15/17"(081)
93 SIMONITI, P. Med
COBISS.SI-ID 233597696


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO