COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


marec 070 SPLOŠNO.


1.
        EUROPEAN glossary on education. Vol. 5, Decision-making, advisory, operational and regulatory bodies in higher education. - Brussels : Eurydice, cop. 2007. - 246 str. ; 24 cm

ISBN 92-79-04586-5
a) quality of education - teaching quality - European Community - glossary b) school management c) educational guidance d) kvaliteta izobraževanja - kvaliteta pouka - Evropska skupnost - glosar e) upravljanje šole f) šolsko svetovanje

001:37
001 EUROPEAN glossary
COBISS.SI-ID 2061271

2.
GROSMAN, Meta
        Razsežnosti branja : za boljšo bralno pismenost / Meta Grosman ; [spremna beseda Tilka Jamnik ; vinjete Lucijan Reščič]. - Ljubljana : Karantanija, 2006 (Ljubljana : Karantanija). - 296 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Bibliografija na koncu poglavij in na dnu strani
ISBN 961-226-775-8
a) reading b) reading taste c) branje d) bralni interes e) bralna pismenost f) medkulturnost g) leposlovje h) prevodi i) bralna značka

028(081)
37.036:028.5
821.09:028
028 GROSMAN, M. Razsežnosti
COBISS.SI-ID 226034176

3.
JESENIČNIK, Irena, 1977-
        Bralne navade in bralni interes osnovnošolcev ob zaključku prvega in drugega triletja : magistrsko delo / Irena Jeseničnik. - Ljubljana : [I. Jeseničnik], 2007. - 106 str., [3] str. pril. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-105. - Izvleček ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) children's and youth literature b) reading taste c) motivation d) mladinska književnost e) bralni interes f) motivacija g) bralna pismenost

028(043.2)
Č II 028 JESENIČNIK, I. Bralne
COBISS.SI-ID 6959945


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
CAMPBELL, Katy, 1955-
        E-ffective writing for e-learning environments / Katy Campbell. - Hershey [etc.] : Information Science, cop. 2004. - XXXII, 547 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip042/2003008768.html. - Bibliografija: str. 533-537. - Kazalo
ISBN 1-59140-124-0 (hbk)
a) higher education b) didactic use of computer c) distance study d) visokošolsko izobraževanje e) didaktična uporaba računalnika f) izobraževanje na daljavo g) učenje na daljavo h) e-učenje i) študij na daljavo j) elektronski viri informacij k) elektronsko učno gradivo l) internet

004.7
004.7 CAMPBELL, K. E-ffective
COBISS.SI-ID 10492694

5.
        The INTERNATIONAL handbook of virtual learning environments / edited by Joel Weiss ... [et al.]. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - 2 zv. (XXXV, 1615 str.) : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 1-4020-3802-X (hb) ISBN 978-1-4020-3802-0 (hb)
a) educational technology b) didactic use of computer c) computer network d) learning e) distance study f) izobraževalna tehnologija g) didaktična uporaba računalnika h) računalniška mreža i) učenje j) izobraževanje na daljavo k) internet l) e-učenje m) virtualne knjižnice

004:371.3
004 INTERNATIONAL handbook
COBISS.SI-ID 6970185

6.
KOLOŽVARI, Andrej
        Linux danes in jutri / Andrej Koložvari. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2007. - 189 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-6176-77-4
a) operating system - reference book b) operacijski sistem - priročnik c) Linux

004.451(035)
004.4 KOLOŽVARI, A. Linux
COBISS.SI-ID 226031360

7.
LEVY, Yair, 1970-
        Assessing the value of e-learning systems / Yair Levy. - Hershey [etc.] : Information Science, cop. 2006. - XII, 284 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005013553.html. - Bibliografija: str. 232-239. - Kazalo
ISBN 1-59140-726-5 (hc) ISBN 978-1-59140-726-3 (hc) ISBN 1-59140-727-3 (sc) ISBN 978-1-5914-0727-0 (sc) ISBN 1-59140-728-1 (ebook) ISBN 978-1-59140-728-7 (ebook)
a) distance study b) didactic use of computer c) attitude d) izobraževanje na daljavo e) didaktična uporaba računalnika f) stališče g) internet h) e-učenje

004.7
004.7 LEVY, Y. Assessing
COBISS.SI-ID 6954825


1 FILOZOFIJA.


8.
        GREEK philosophy and the fine arts / edited by Konstantine Boudouris. - Athens : International Center for Greek Philosophy and Culture, cop. 2000. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in Greek philosophy series)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
Vsebina:
Knj. 1:
Knj. 2. - 2000. - 263 str.
ISBN 960-7670-30-2 (set) ISBN 960-7670-32-9 (vol. 2)
a) philosophy b) fine arts c) aesthetics d) filozofija e) likovna umetnost f) estetika

1(082)
1 GREEK philosophy
COBISS.SI-ID 6970953

9.
PALMER, Donald
        Does the center hold? : an introduction to western philosophy / Donald Palmer. - 3rd ed. - Boston [etc.] : McGraw Hill, cop. 2002. - XV, 462 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill higher education)

Bibliografija: str. 431-432. - Kazalo
ISBN 0-7674-1580-9
a) philosophy b) filozofija c) zahodna filozofija

1Palmer D.
1 PALMER, D. Does
COBISS.SI-ID 1106562

10.
PALMER, Donald
        Looking at philosophy : the unbearable heaviness of philosophy made lighter / Donald Palmer. - 4th ed. - Boston [etc.] : McGraw Hill, 2005. - IX, 446 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 423-431. - Kazalo
ISBN 0-07-282895-1
a) filozofija b) zahodna filozofija c) zgodovina filozofije d) zgodovinski pregledi

1
1 PALMER, D. Looking
COBISS.SI-ID 6961993

11.
ŠIMENC, Marjan
        Didaktika filozofije / Marjan Šimenc. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 164 str. ; 22 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 159-164
ISBN 961-237-180-6 ISBN 978-961-237-180-7
a) philosophy b) teaching method c) teaching objective d) marking e) filozofija f) didaktična metoda g) učni cilj h) ocenjevanje

1:37.02
1 ŠIMENC, M. Didaktika
COBISS.SI-ID 230498816


16 LOGIKA


12.
MATURANA, Humberto R., 1928-
        Drevo spoznanja / Humberto R. Maturana in Francisco J. Varela ; [prevod Uroš Kalčič ; spremna beseda Miran Možina in Urban Kordeš]. - 2. natis. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2005 ([Šempeter] : Marginalija). - 261 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The tree of knowledge. - Avtorja spremne besede navedena v CIP-u. - Obiranje sadov z drevesa spoznanja / Miran Možina, Urban Kordeš: str. 219-248. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 961-6262-08-4
a) epistemology b) cybernetics c) cognitive process d) epistemologija e) kibernetika f) kognitivni proces g) Spoznanje - Filozofija življenja h) spoznavna teorija i) filozofija znanosti j) biologizem k) nevrofiziologija l) epistemologija m) filozofija znanosti

165.241
16 MATURANA, H. Drevo spoznanja
COBISS.SI-ID 222170112


17 ETIKA.


13.
        ACADEMIC ethics / edited by Robin Barrow, Patrick Keeney. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2006. - XXVIII, 632 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The international library of essays in public and professional ethics)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-7546-2536-2 (hbk) ISBN 978-0-7546-2536-0 (hbk)
a) university b) teacher c) professional ethics d) univerza e) učitelj f) poklicna etika

17(082)
17 ACADEMIC ethics
COBISS.SI-ID 6971209

14.
        The ETHICS of teaching / edited by Michael A. Boylan. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2006. - XXIV, 569 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The international library of essays in public and professional ethics)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-7546-2465-X (alk. paper) ISBN 978-0-754-62465-3 (alk. paper)
a) aims of education b) ethics c) critical theory d) teacher-pupil relation e) vzgojni cilji f) etika g) kritična teorija h) odnos med učiteljem in učencem

17(082)
17 ETHICS of teaching
COBISS.SI-ID 6971465


316 SOCIOLOGIJA.


15.
        ENCYCLOPEDIA of children, adolescents, and the media / edited by Jeffrey Jensen Arnett. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage Publications, cop. 2007. - 2 zv. (XXXVII, 886, I-70 str.) : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0658/2006016723-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0658/2006016723-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 1-4129-0530-3 (cloth) ISBN 978-1-4129-0530-5 (cloth)
a) mass media - encyclopedia b) adolescent c) sredstva množičnega obveščanja - enciklopedija d) adolescent e) video igre f) internet g) računalniške igre h) zaščita mladine

316.6
Č II 316.6 ENCYCLOPEDIA of children
COBISS.SI-ID 6955849

16.
HOFSTEDE, Gert Jan
        Komuniciranje : raziskovanje kulture : primeri, vaje in simulacije / Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen in Geert Hofstede ; [prevod Matjaž Juričak]. - Ljubljana : Družba Piano, 2006. - 244 str. : ilustr. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Exploring culture : exercises, stories, and synthetic cultures. - O avtorjih: str. 243-244. - Bibliografija: str. 239-241
ISBN 961-91751-1-5
a) culture b) communication c) cultural exchange d) kultura e) komunikacija f) kulturna izmenjava g) medkulturnost h) umetne kulture

316.7
316.7 HOFSTEDE, G. Komuniciranje
COBISS.SI-ID 224594176


33 GOSPODARSTVO


17.
        POGLEDI na reforme : družboslovne refleksije na predlog reform : Slovenija 2005-2006 / Niko Toš, ured. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006 (Ljubljana : Present). - 316 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede ; 57)

Str. 5-11: Prolog : pogledi na reforme / Niko Toš. - Str. 295-298: Epilog : reforme v znamenju "novih vrednot" / Spomenka Hribar. - Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Kazalo
ISBN 961-235-237-2
a) economic conditions - Slovenia b) economic development c) government policy d) gospodarski pogoji - Slovenija e) gospodarski razvoj f) vladna politika g) reforme

330(497.4)(082)
330 POGLEDI na reforme
COBISS.SI-ID 228331776


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


18.
MCLEOD, John, 1951-
        Counselling skill / John McLeod. - Maidenhead ; New York : McGraw Hill : Open University Press, cop. 2007. - IX, 281 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 262-271. - Kazalo
ISBN 0-335-21810-5 (hb) ISBN 978-0-335-21810-3 (hb) ISBN 0-335-21809-1 (pb) ISBN 978-0-335-21809-7 (pb)
a) guidance b) decision making c) supervision d) svetovanje e) odločanje f) supervizija

364.65
364.65 MCLEOD, J. Counselling
COBISS.SI-ID 6964553


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


19.
CHOMSKY, Noam
        Chomsky on democracy & education / Noam Chomsky ; edited by C.P. Otero. - New York ; London : RoutledgeFalmer, cop. 2003. - XVI, 480 str. ; 23 cm. - (Social theory, education, and cultural change)

Bibliografija: str. 437-464. - Kazalo
ISBN 0-415-92631-9 ISBN 0-415-92632-7 (pbk)
a) philosophy of education b) democracy c) languages d) pedagoška filozofija e) demokracija f) jeziki g) kritična pedagogika h) antropologija

37.01
37.01 CHOMSKY, N. Chomsky
COBISS.SI-ID 20382818

20.
        EDUCATION in a hidden marketplace : monitoring of private tutoring : overview and country reports / [editors Iveta Silova, Virginija Budiene]. - New York : Open Society Institute, cop. 2006. - 353 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Na nasl. str.: Azerbaijan ; Bosnia and Herzegovina ; Croatia ; Lithuania ; Mongolia ; Poland ; Slovakia ; Ukraine
ISBN 1-891385-63-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-891385-63-6 (ISBN-13)
a) private tutor - Azerbaijan - Bosnia and Herzegovina - Croatia - Georgia - Lithuania - Mongolia - Poland - Slovakia - Ukraine b) teaching quality c) privatni učitelj - Azerbajdžan - Bosna in Hercegovina - Hrvaška - Gruzija - Litva - Mongolija - Poljska - Slovaška - Ukrajina d) kvaliteta pouka e) inštruiranje

37.01
37.01 EDUCATION in a hidden
COBISS.SI-ID 6965321

21.
        FACILITATING change : reflections on six years of education development programming in challenging environments / Gary Anderson & Anette Wenderoth editors. - 1st ed. - Montreal : Educator Development Program, EDP, cop. 2007. - X, 296 str. : graf. prikazi, preglednice ; 23 cm

Bibliografija: str. 283-285 in pri nekaterih prispevkih na dnu str.
ISBN 978-0-9739343-1-1 (ISBN-13)
a) education system - South-east Europe b) development of education c) teacher education d) sistem vzgoje in izobraževanja - Jugovzhodna Evropa e) razvoj vzgoje in izobraževanja f) izobraževanje učiteljev

37.01(082)
37.01 FACILITATING change
COBISS.SI-ID 6972489

22.
KHAN, Badrul Huda
        Managing e-learning : design, delivery, implementation and evaluation / Badrul H. Khan. - Hershey [etc.] : Information Science, cop. 2005. - XII, 424 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip058/2005004526.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-59140-634-X (hbk) ISBN 1-59140-635-8 (pbk) ISBN 1-59140-636-6 (ebook)
a) distance study b) didactic use of computer c) izobraževanje na daljavo d) didaktična uporaba računalnika e) e-učenje f) internet

371.3
371.3 KHAN, B. Managing
COBISS.SI-ID 1496023

23.
OMERZA, Anton
        Vzgoja staršev : duhovna rast v družini / Anton Omerza. - 2. izd. - Ljubljana : Ost, 2007. - 122 str. ; 30 cm

O avtorju / K. P.: str. 119. - Bibliografija: str. 121-122
ISBN 978-961-90726-5-3
a) parent education - reference book b) family education c) izobraževanje staršev - priročnik d) družinska vzgoja e) indigo otroci f) vzgojni stili g) psihološki nasveti

37.018.1
II 37.018 OMERZA, A. Vzgoja staršev
COBISS.SI-ID 6956873

24.
TODD, Sharon, 1962-
        Learning from the other : Levinas, psychoanalysis, and ethical possibilities in education / Sharon Todd. - Albany : State University of New York Press, cop. 2003. - X, 178 str. ; 23 cm. - (SUNY series, second thoughts : new theoretical formations)

Bibliografija: str. 165-171. - Kazalo
ISBN 0-7914-5835-0 (alk. paper) ISBN 978-0-7914-5835-8 (alk. paper) ISBN 0-7914-5836-9 (pbk) ISBN 978-0-7914-5836-5 (pbk)
a) Lévinas, Emmanuel b) moral education c) ethics d) moralna vzgoja e) etika

37.01
37.01 TODD, S. Learning
COBISS.SI-ID 6964809


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


25.
        ENACTING a pedagogy of teacher education : values, relationships and practices / edited by Tom Russell and John Loughran. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - X, 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip072/2006033597.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-41899-2 (hbk) ISBN 0-415-41900-X (pbk) ISBN 0-203-96244-3 (ebk) ISBN 978-0-415-41899-7 (hbk) ISBN 978-0-415-41900-0 (pbk) ISBN 978-0-203-96244-2 (ebk)
a) teacher education b) university studies c) teacher role d) izobraževanje učiteljev e) univerzitetni študij f) vloga učitelja g) učitelji učiteljev

371.13/.16(082)
371.13/.16 ENACTING a pedagogy
COBISS.SI-ID 6963785

26.
GORDON, Thomas, 1918-2002
        Teaching children self-discipline --- at home and at school : new ways for parents and teachers to build self-control, self-esteem, and self-reliance / Thomas Gordon. - 1st ed. - New York [etc.] : Times Books, cop. 1989. - XXIX, 258 str. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/random0410/89004374.html. - Bibliografija: str. 241-246. - Kazalo
ISBN 0-8129-1780-4 ISBN 978-0-812-91780-2 (ISBN-13)
a) discipline b) punishment c) class management d) disciplina e) kaznovanje f) vodenje razreda

371.5
371.5 GORDON, T. Teaching
COBISS.SI-ID 6968649

27.
KLANDER, Janja
        Učitelj in ravnatelj kot sooblikovalca učiteljevega profesionalnega razvoja : magistrsko delo / Janja Klander. - Ljubljana : [J. Klander], 2007. - 150 str., [60] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 147-150. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) career development b) teacher c) head teacher d) role e) poklicni razvoj f) učitelj g) ravnatelj šole h) vloga i) profesionalni razvoj j) kompetence k) refleksija

371.13/.16
Č 371.13/.16 KLANDER, J. Učitelj
COBISS.SI-ID 6958409

28.
SKRIBE-Dimec, Darja
        S preverjanjem znanja do naravoslovne pismenosti / Darja Skribe Dimec ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 187 str. : ilustr., preglednice ; 27 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 175-182. - Povzetek
ISBN 978-86-341-3888-7
a) science education b) marking c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) ocenjevanje f) osnovna šola g) naravoslovje h) preverjanje znanja i) TIMSS j) PISA k) naloge

371.26:50
II 371.26 SKRIBE-DIMEC, D. S preverjanjem Č II 371.26 SKRIBE-DIMEC, D. S preverjanjem
COBISS.SI-ID 230950400


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


29.
CHAVIGNY, Isabelle
        Poskusi z zvoki / Isabelle Chavigny ; ilustracije Jérôme Ruillier ; [prevedla Ksenija Kreft]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 (natisnjeno v Maleziji). - 27 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zabavna znanost)

Prevod dela: Expériences avec les sons. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Slikanica z zavihki, zloženkami in gibljivimi slikami
- - Zvoki narave [Zvočni posnetek] / Fernand Deroussen. - 1 CD : stereo ; 12 cm
ISBN 86-365-0624-7
a) sound - children's book b) zvok - knjiga za otroke c) poskusi

373.2.016:50
373.2.016:50 CHAVIGNY, I. Poskusi z zvoki
COBISS.SI-ID 227499776

30.
GRINBERG, Delphine
        Poskusi z vodo / Delphine Grinberg ; ilustracije Jörg Mühle ; [prevedla Ksenija Kreft]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 (natisnjeno v Maleziji). - 27 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zabavna znanost)

Prevod dela: Expériences avec l'eau. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Slikanici z zavihki in gibljivimi slikami priloženi pripomočki za izdelavo meduze
ISBN 86-365-0628-X
a) science education - children's book b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - knjiga za otroke c) voda d) poskusi

373.2.016:50
373.2.016:50 GRINBERG, D. Poskusi z vodo
COBISS.SI-ID 227500032

31.
        MOJ zvezek 3 : delovni zvezek za predšolsko vzgojo / [avtorice Vida Medved Udovič ... [et al.] ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm + [2] f. pril. z nalepkami

Podnasl. v kolofonu: Delovni zvezek za predšolsko vzgojo (starostno obdobje od 5 do 6 let). - Na ov. tudi: Predšolska vzgoja 5-6 let
- - Moj zvezek 1, 2, 3 [Zvočni posnetek] : odlomki iz pravljic, pesmice in druge glasbene vsebine : predšolska vzgoja 3 do 4 leta, predšolska vzgoja 4 do 5 let, predšolska vzgoja 5 do 6 let / izbor pripravila in uredila Metka Pušenjak. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-86-11-17757-1
a) pre-school education - exercise b) predšolska vzgoja - vaja

373.2.016(075.2)
II 373.2.016 MOJ zvezek 3 Delovni zv. cd 373.2.016 MOJ zvezek 1,2,3 Odlomki
COBISS.SI-ID 230844672

32.
SCHMIDT, Gordana
        Gibalne in rajalne igre : zbirka primerov za usmerjanje igralne in gibalne dejavnosti / s študenti prvega letnika Pedagoške fakultete, Oddelka za predšolsko vzgojo na Univerzi v Ljubljani in enote v Kopru pripravila, napisala in ilustrirala Gordana Schmidt. - Radovljica : Ustanova Poti kulturne dediščine Slovenija, 2002 (Zabreznica : Medium). - [156] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka PKD Ne-znano)

Igrajmo se! / Marija Skalar: str. 4. - Bibliografija: str. 154-155
ISBN 961-90978-0-7
a) play - reference book b) pre-school child c) igra - priročnik d) predšolski otrok e) družabne igre f) gibalna vzgoja

373.2.016:79
II 373.2.016:79 SCHMIDT, G. Gibalne
COBISS.SI-ID 116615424

33.
WEINHOLD, Angela
        Naš denar / [napisala in ilustrirala Angela Weinhold ; fotografiral Thomas Weiss ; prevedla Ana Marija Toman]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007] ([natisnjeno v Italiji]). - [16] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Kako? Kdaj? Zakaj?)

Prevod dela: Unser geld. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Slikanica z zavihki
ISBN 978-86-11-17557-7
a) money - children's book b) denar - knjiga za otroke c) denarništvo d) evro

373.2.016:3
II 373.2.016:3 WEINHOLD, A. Naš denar
COBISS.SI-ID 231721216


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


34.
        A PRACTICAL guide to teaching physical education in the secondary school / edited by Susan Capel, Peter Breckon, and Jean O'Neill. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - IX, 166 str. ; 30 cm. - (RoutledgeFalmer teaching guides)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005024699.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/2005024699-d.html. - Bibliografija: str. 156-161. - Kazalo
ISBN 0-415-36111-7 (pbk) ISBN 978-0-415-36111-8 (pbk) ISBN 0-203-00863-4 (ebook) ISBN 978-0-203-00863-8 (ebook)
a) physical education - teachers' guide b) športna vzgoja - priročnik za učitelje

373.32.016:79
II 373.32.016:79 PRACTICAL guide
COBISS.SI-ID 6969161


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


35.
AYERS, Harry
        An A to Z practical guide to learning difficulties / Harry Ayers. - London : D. Fulton, cop. 2006. - 106 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 100-106
ISBN 1-84312-266-9 (pbk) ISBN 978-1-843-12266-1 (pbk)
a) learning difficulty - glossary b) učne težave - glosar

376.1-056.47
376.1-056.47 AYERS, H. A to Z practical
COBISS.SI-ID 6968905

36.
        DAROVITA djeca s posebnim potrebama : uključivanje u izvanškolski obogaćeni program / [urednica Jasna Cvetković-Lay ; fotografije iz radionica Bistrić]. - Zagreb : Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić, 2006. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 953-95102-1-X
a) gifted b) backward child c) hyperactivity d) educational opportunities e) nadarjeni f) razvojno moten otrok g) hiperaktivnost h) možnosti izobraževanja i) posebne potrebe

376.1(082)
II 376.1 DAROVITA djeca
COBISS.SI-ID 6972745

37.
        An INTRODUCTION to special educational needs in early years / edited by Tessa Knott. - Tamworth : NASEN, cop. 2002. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 1-901485-53-6 ISBN 978-1-901-48553-0 (ISBN-13)
a) backward child b) pre-school education c) special education d) razvojno moten otrok e) predšolska vzgoja f) pouk po prilagojenem programu

376.1(082)
II 376.1 INTRODUCTION to special
COBISS.SI-ID 6971721

38.
NIGHTINGALE, Christine
        Using e-learning with deaf learners / Christine Nightingale and Sue Stevens. - Leicester : National Institute of Adult Continuing Education, NIACE, cop. 2007. - IV, 58 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (e-guidelines ; 10)

Bibliografija: str. 56
ISBN 978-1-86201-318-6 (ISBN-13) ISBN 1-862-01318-7
a) deaf b) communication c) teaching aid d) gluhi e) komunikacija f) učni pripomočki g) e-učenje h) internet

376.1-056.263
376.1-056.263 NIGHTINGALE, C. Using e-learning
COBISS.SI-ID 6972233

39.
        PROBLEMI su meni laki, jer se riješit može svaki! : zašto i kako organizirati radionice za darovite učenike / [urednica Jasna Cvetković-Lay ; fotografije iz radionica Bistrić]. - Zagreb : Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić, 2005. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 953-95102-0-1
a) gifted b) workshop c) educational opportunities d) nadarjeni e) delavnica f) možnosti izobraževanja

376.1(035)
II 376.1 PROBLEMI su meni laki
COBISS.SI-ID 6971977

40.
VUTE, Rajko
        Prilagojena športna dejavnost = Adapted physical activity : izročki/teze : študijsko leto 2006/2007 / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2007. - 32 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Samo za interno uprabo. - Bibliografija: str. 31
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij

376.1-056.26
II 376.1-056.26 VUTE, R. Prilagojena Č II 376.1-056.26 VUTE, R. Prilagojena
COBISS.SI-ID 6957129


378 VISOKO ŠOLSTVO.


41.
        CONTEMPORARY perspectives in e-learning research : themes, methods and impact on practice / edited by Gráinne Conole and Martin Oliver. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - XVII, 263 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Open and flexible learning series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0614/2006017345.html. - Bibliografija: str. 224-254. - Kazalo
ISBN 0-415-39393-0 (hbk) ISBN 0-415-39394-9 (pbk) ISBN 0-203-96626-0 (ebk) ISBN 978-0-415-39393-5 (hbk)
a) higher education b) educational technology c) learning d) visokošolsko izobraževanje e) izobraževalna tehnologija f) učenje g) e-učenje h) informacijska pismenost

378(082)
378 CONTEMPORARY perspectives
COBISS.SI-ID 6964041

42.
        INTERNATIONAL handbook of higher education / edited by James J.F. Forest and Philip G. Altbach. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - 2 zv. (IX, XII, 1102 str.) ; 25 cm. - (Springer international handbooks of education ; 18)

Vsebina:
Knj. 1: Global themes and contemporary challenges
Knj. 2: Regions and countries
ISBN 1-4020-4011-3 (hb) ISBN 978-1-4020-4011-5 (hb) ISBN 1-4020-4012-1 (e-book) ISBN 978-1-4020-4012-2 (e-book)
a) higher education b) visokošolsko izobraževanje

378
378 INTERNATIONAL handbook
COBISS.SI-ID 1960407

43.
        RECOGNISING experiential learning : practices in European universities / edited by Consuelo Corradi, Norman Evans, Aune Valk. - Tartu : Tartu University Press, cop. 2006. - 242 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 9949-11-272-9
a) higher education - Europe b) experiential learning c) izkustveno učenje d) recognition of qualification e) visokošolsko izobraževanje - Evropa f) izkustveno učenje g) priznavanje kvalifikacij

378(082)
378 RECOGNISING experiental
COBISS.SI-ID 1279078

44.
        REFORMING university governance : changing conditions for research in four European countries / Barbara M. Kehm, Ute Lanzendorf (eds.). - Bonn : Lemmens, cop. 2006. - 212 str. ; 23 cm. - (Unikassel versität)

Bibliografija z opombami na dnu strani in na koncu prispevkov
ISBN 978-3-932306-81-5
a) higher education b) university - England - Netherlands - Austria - Germany c) research policy d) visokošolsko izobraževanje e) univerza - Anglija - Nizozemska - Avstrija - Nemčija f) raziskovalna politika

378(082)
378 REFORMING university
COBISS.SI-ID 6964297

45.
WIT, Hans de, 1950-
        Internationalization of higher education in the United States of America and Europe : a historical, comparative, and conceptual analysis / Hans de Wit. - Westport ; London : Greenwood Press, cop. 2002. - XVIII, 270 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Greenwood studies in higher education series, ISSN 1531-8087)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy02/2001040557.html. - Bibliografija: str. 235-255. - Kazalo
ISBN 0-313-32075-6 (alk. paper) ISBN 978-0-31332-075-0 (alk. paper)
a) international education - USA - Europe b) cross-cultural research c) higher education - USA - Europe d) mednarodno izobraževanje - Evropa - ZDA e) transkulturno raziskovanje f) visokošolsko izobraževanje - ZDA - Evropa

378
378 WIT, H. International
COBISS.SI-ID 6963529

46.
ZGAGA, Pavel
        Looking out : the Bologna process in a global setting : on the "External dimension" of the Bologna process / Pavel Zgaga. - Oslo : Norwegian Ministry of Education and Research, 2006. - 229 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.bolognaoslo.com/expose/global/download.asp?id=518&fk=29&thumb= Dostopno tudi na: http://www.dfes.gov.uk/bologna/index.cfm?fuseaction=news.view&NewsID=46&NewsCategoryID=1&Archived=0. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 191-218. - Kazalo
ISBN 978-82-583-0910-6
a) higher education - Europe b) visokošolsko izobraževanje - Evropa c) Bolonjski proces d) dokumenti

378
378 ZGAGA, P. Looking out Č 378 ZGAGA, P. Looking out
COBISS.SI-ID 6962761


39 ETNOLOGIJA.


47.
        SEDI k meni, povem ti eno pravljico : za ohranjanje slovenskega izročila : zbornik prvega simpozija pravljičarjev : priročnik pripovedovanja pravljic I / [avtorji besedil Alenka Goljevšček ... [et al.] ; uredila Ljoba Jenče ; fotografije Ljoba Jenče ... [et al.] ; risbe Ljoba Jenče]. - Maribor : Mariborska knjižnica, 2006. - 364 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Biografije: str. 351-364
ISBN 961-91416-3-6
a) folk culture - conference b) fairy tale c) ljudska kultura - konferenca d) pravljica

398(=163.6)(082)
398 SEDI k meni, povem ti
COBISS.SI-ID 57871873


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


48.
GORE, Albert, 1948-
        Neprijetna resnica : svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo / Al Gore ; [prevedla Nataša Žener]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 325 str. : barbne ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: An inconvenient truth. - Kazalo
ISBN 978-86-11-17815-8
a) ecology b) environmental protection c) ekologija d) varstvo okolja e) klimatske spremembe f) globalno segrevanje

504.7(100)
551.588.7(100)
504 GORE, A. Neprijetna
COBISS.SI-ID 231088896

49.
KAZALCI okolja dvatisoč pet
        Kazalci okolja 2005 / [avtorji kazalcev Eva Ančik ... [et al.] ; uredili Irena Rejec Brancelj, Urška Kušar ; avtorji kart Mateja Poje ... [et al.] ; avtorji fotografij Špela Guštin ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 242 str. : barvne ilustr., graf. prikazi, preglednice, tabele, zvd. ; 21 x 22 cm

Avtorji v kolofonu za nasl. str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 961-6324-35-7 ISBN 978-961-6324-35-9 (ISBN-13)
a) environment - environmental protection - Slovenia - 2005 - report b) okolje - varstvo okolja - Slovenija - 2005 - poročilo c) trajnostni razvoj d) okoljska politika e) stanje okolja

504.064(497.4)
502 KAZALCI okolja 2005
COBISS.SI-ID 230544640

50.
        NARAVOSLOVNE naloge za višje razrede osnovne šole / [uredili Mojca Čuček in Barbara Japelj Pavešić]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2004. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm. - (TIMSS 2003 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja)

ISBN 961-6086-23-5
a) science education - exercise b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja c) naravoslovne naloge d) TIMSS

5(075.2)
5 NARAVOSLOVNE naloge
COBISS.SI-ID 216940544


51 MATEMATIKA.


51.
        EVROPSKI matematični kenguru 1996-2001 / [zbrali in uredili] Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko. - 5. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2007 ([Dobrova] : Kagraf). - 260 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 38)

ISBN 978-961-212-123-5
a) mathematics b) competition c) matematika d) tekmovanje e) Matematika - Šolska tekmovanja f) Evropski matematični kenguru g) naloge

51(079.1)
371.27:51
51 EVROPSKI kenguru 1996-2001
COBISS.SI-ID 231648512

52.
        MATEMATIČNE in naravoslovne naloge za nižje razrede osnovne šole / [uredili Mojca Čuček in Barbara Japelj Pavešić]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2004. - 104 str. : ilustr. ; 26 cm. - (TIMSS 2003 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja)

ISBN 961-6086-21-9
a) mathematics - exercise b) science education - exercise c) matematika - vaja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) naloge f) TIMSS

51(075.2)
50(075.2)
51(075.2) MATEMATIČNE in naravoslovne
COBISS.SI-ID 216939520

53.
        OMEGA 2. Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti : zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ... [et al.] ; [risbe Franc Šinko, Martina Zavec]. - Ljubljana : Ataja, 2006 ([Celje] : Grafika Gracer). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6225-66-9
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) OMEGA 2 Vektorji
COBISS.SI-ID 228090624


61 MEDICINA.


54.
BIZJAK, Evalda, 1965-
        Pomoč z umetnostjo - terapija in oblika pomoči v rehabilitaciji oseb po nezgodni možganski poškodbi : specialistično delo / Evalda Bizjak. - Ljubljana : [E. Bizjak], 2007. - VII, 204 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 201-204. - Povzetek ; Summary. - Specialistično delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) psychotherapy b) fine arts c) creativity d) psihoterapija e) likovna umetnost f) ustvarjalnost g) plesna terapija h) gibalna terapija i) pomoč z umetnostjo j) možganske poškodbe k) rehabilitacija

615.851(043.2)
II 615.851 BIZJAK, E. Pomoč
COBISS.SI-ID 6974025

55.
BLAŽIČ, Zlatko
        Zgodovina moje heroinske odvisnosti : [življenjsko optimistična različica Otrok s postaje Zoo] / Zlatko Blažič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 383 str. : ilustr., tabele ; 21 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Podnasl. na ov. - Uvodna beseda / Andrej Fištravec: str. 9-10. - O avtorju: str. 379-380
ISBN 978-86-11-17778-6
a) Blažič, Zlatko b) drug addiction c) medical treatment d) life story e) zasvojenost z drogami f) zdravljenje g) življenjska pot h) narkomani i) terapevtske skupnosti j) osebna doživetja

613.83(092)
821.163.6-94
613.8 BLAŽIČ, Z. Zgodovina
COBISS.SI-ID 230959872

56.
CALAIS-Germain, Blandine
        Anatomija gibanja : uvod v analizo telesnih tehnik / Blandine Calais-Germain ; predgovor Jacques Samuel ; [prevod Alenka Zavrtanik Čelan]. - Ljubljana : Zavod Emanat, 2007 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prehodi ; Let. 4)

Prevod dela: Anatomie pour le mouvement. - 500 izv. - Predgovor / Jacques Samuel: str. 3. - O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 303. - Kazalo
ISBN 978-961-91990-0-8
a) anatomy b) motor activity c) anatomija d) motorika e) gibala f) mišice g) sklepi h) okostje

611.71/.73:612.766
61 CALAIS-GERMAIN,B. Anatomija
COBISS.SI-ID 231331840

57.
CRIMMENS, Paula
        Drama therapy and storymaking in special education / Paula Crimmens. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, cop. 2006. - 208 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 197-199. - Kazali
ISBN 1-84310-291-9 (pbk) ISBN 978-1-84310-291-5 (pbk)
a) backward child b) learning difficulty c) therapy d) razvojno moten otrok e) učne težave f) terapija g) dramska terapija h) pripovedovanje zgodb i) igranje vlog j) specialna pedagogika

615.851
615.851 CRIMMENS, P. Drama therapy
COBISS.SI-ID 2684261

58.
OZBIČ, Martina
        Razumljivost govorjenja oseb z motnjo sluha : doktorsko delo / Martina Ozbič. - Ljubljana : [M. Ozbič], 2007. - 195 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 159-164. - Povzetek ; Summaey. - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) aurally handicapped b) speech c) pronunciation d) slušno prizadeti e) govor f) izgovorjava g) razumljivost govora h) formanti i) slušno-govorni trening

612.85(043.3)
Č II 61 OZBIČ, M. Razumljivost
COBISS.SI-ID 6973769


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


59.
GELL, Alfred
        Umetnost in delovanje : antropološka teorija / Alfred Gell ; prevedla Katarina Žakelj in Tomo Virk. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 ([Ljubljana : Formatisk]). - 340 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Art and agency. - Bibliografija: str. 314-322. - Kazalo
ISBN 961-242-093-9 ISBN 978-961-242-093-2
a) fine arts b) culture c) likovna umetnost d) kultura e) antropologija

7.01
316.72:7
7 GELL, A. Umetnost
COBISS.SI-ID 230829568


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


60.
KOŠIR, Fedja
        K arhitekturi : razvoj arhitekturne teorije / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2006. - 2 zv. (260; 270 str.) : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Bibliografija: 1. zv.: str. 243-251 ; 2. zv.: str. 250-261. - Kazali
ISBN 961-6160-64-8 (10-mestni) ISBN 978-961-6160-64-3 (13-mestni)
a) architecture b) urbanization c) arhitektura d) urbanizacija e) arhitekturna teorija f) urbanizem g) zgodovinski pregledi

72.01(091)
711
72 KOŠIR, F. K arhitekturi
COBISS.SI-ID 228801536


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


61.
HUZJAN, Zdenko
        Zapestja / Zdenko Huzjan ; [spremno besedilo Mojca Grmek ; fotografija Damjan Kocjančič]. - Ljubljana : Galerija Schwarz, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 33 cm

Ov. nasl. - 300 izv. - Zapestja / Mojca Grmek: str. [1]. - Biografija: str. [16]
a) painting - catalogue b) slikarstvo - katalog

75 Huzjan Z.
II 75 HUZJAN, Z. Zapestja
COBISS.SI-ID 6956105

62.
SLOVENSKI bienale ilustracije (7 ; 2006 ; Ljubljana)
        --- Podoba knjige --- knjiga podob / 7. slovenski bienale ilustracije, [Cankarjev dom, 15. 11. 2006-14. 1. 2007] ; [urednica Nina Pirnat-Spahić ; besedili Jure Mikuž, Andrej Smrekar ; prevod Vika Klasinc, Vesna Crček in Andrej Smrekar]. - Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center : Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2006 ([Ljubljana] : Mond grafika). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.: 7. slovenski bienale ilustracije
ISBN 961-6157-28-0 ISBN 978-961-6157-28-5
a) Kralj, Tone (1900-1975) b) Jemec Božič, Marjanca (1928-) c) Arko, Mina (1983-) d) Brezlan, Aleksander (1981-) e) Bricelj, Suzana (1971-) f) Brinovar, Tina (1977-) g) Borin, Andreja (1969-) h) Cvetko, Marjeta (1953-) i) Čoh, Zvonko (1956-) j) Demšar, Danijel (1954-) k) Erič, Milan (1956-) l) Gatnik, Kostja (1945-) m) Gošnik-Godec, Ančka (1927-) n) Gregorič, Andreja (1972-) o) Janežič, Adriano (1972-) p) Jenčič, Samo (1958-) q) Kociper, Marko r) Košir, Ana (1970-) s) Kozjek, Maša (1974-) t) Krhin, Kristina (1974-) u) Kumer, Jože (1953-) v) Ljubič, Martina w) Lovšen, Polona (1973-) x) Lubi, Maja (1980-) y) Majcen, Irena (1948-) z) Manček, Marjan (1948-) {) Muc, Dušan (1952-) |) Oketič, Radko (1953-) }) Omerzu, Silvan (1955-) ~) Osojnik, Mojca (1970-) �) Pal, Katja (1979-) !) Peklar, Andreja (1962-) ¤) Praprotnik Zupančič, Lilijana (1955-) c) Pregl, Arjan (1973-) °) Preželj, Petra (1975-) Â) Razpotnik Donati, Ana (1978-) Ă) Reichman, Jelka (1939-) A) Sukulič Fo, Mojca (1969-) Á) Simčič, Daša (1963-) A) Skočir, Rudi (1951-) Ä) Sottler, Alenka (1958-) A) Stepančič, Damijan (1969-) A) Šalamun, Ana (1970-) ˇ) Škerl, Peter (1973-) Č) Vahen, Gorazd (1969-) Ć) Zorman, Fojž Alojz (1952-) Ç) Zupančič, Dalibor B. (1949-) Đ) Fister, Robert (1972-) Ď) Godec-Schmidt, Jelka (1958-) D) Jurc, Bojan (1950-) E) Prelog, Marija (1954-) Ě) Segalla, Vladimir (1951-) E) Šubic, Maja (1965-) É) Vidrgar, Alenka (1958-) Ë) Vrezec, Žarko (1950-) Ę) Wraber, Meta G) Zavadlav, Ana (1970-) G) Cankarjev dom - Ljubljana - razstave - 15.11.2006-14.1.2007 Î) illustration - Slovenia - catalogue I) ilustracija - Slovenija - katalog I) slovensko slikarstvo Í) bienale ilustracije I) 21. st. K) skupinske razstave Ĺ) ilustratorji

75.056(497.4)"20"(064)
II 75 SLOVENSKI bienale --- Podoba
COBISS.SI-ID 229690880


77 FOTOGRAFIJA.


63.
DALY, Tim, 1964-
        Enciklopedija digitalne fotografije : popolni vodnik v svet fotografije in digitalne obdelave slik / Tim Daly ; [prevod Darja in Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 (natisnjeno na Kitajskem). - 288 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Encyclopedia of digital photography. - Kazalo
ISBN 86-365-0507-0
a) photography - reference book b) fotografija - priročnik c) digitalna fotografija d) snemanje e) obdelava slik f) računalniška grafika

77.02:004(035)
77 DALY, T. Enciklopedija
COBISS.SI-ID 129389312

64.
PEČENKO, Nikolaj
        Fotografirajmo digitalno : o digitalnih fotoaparatih, fotografiranju in obdelavi digitalnih fotografij / Nikolaj Pečenko ; [avtorji fotografij AbleStock ... et al.]. - Ljubljana : Pasadena, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 2 zv. (270, [XXXII] str.) : ilustr. ; 22 cm

Na ov. tudi: Dnevnik. - Kazalo
ISBN 961-6361-78-3 (zv. 1) ISBN 978-961-6361-78-1 (zv. 1) ISBN 961-6361-79-1 (zv. 2) ISBN 978-961-6361-79-8 (zv. 2)
a) photography - reference book b) fotografija - priročnik c) digitalni fotoaparati d) digitalna fotografija e) tehnike

77.02:004(035)
77 PEČENKO, N. Fotografirajmo
COBISS.SI-ID 229010688


78 GLASBA.


65.
BEVC, Cvetka
        Tra-ra-ra, vsak naj glasbo spozna [Zvočni posnetek] : zvočni primeri za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne osnovne šole / Cvetka Bevc. - Ljubljana : DZS, p 2003 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 2 CD (78 min, 19 sek; 78 min, 58 sek) : stereo ; 12 cm

CD DZS 013 DZS
a) music education - CD b) primary school c) glasbena vzgoja - CD d) osnovna šola

78(075.2)
cd 78 BEVC, C. Tra-ra-ra 4.r.
COBISS.SI-ID 127245568


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


66.
ROZMAN, Tanja, 1977-
        Povezanost gibalnega/športnega vedenjskega sloga staršev z gibalno/športno aktivnostjo otrok : magistrsko delo / Tanja Rozman. - Ljubljana : [T. Rozman], 2007. - 185 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 166-178. - Izvleček ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) recreation b) motivation c) leisure d) parent role e) rekreacija f) motivacija g) prosti čas h) vloga staršev i) športna aktivnost

796(043.2)
Č II 796 ROZMAN, T. Povezanost
COBISS.SI-ID 6965065


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


67.
JANEŠ, Lidija
        Slovenščina ob koncu devetletke : zbirka nalog za slovenščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Lidija Janeš. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Ataja, 2007 ([Celje] : Grafika Gracer). - 180 str. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-6225-92-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) JANEŠ, L. Slovenščina 9.r.
COBISS.SI-ID 230609664


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


68.
        BRANJA 4 : berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol / [avtorji posameznih poglavij] Darinka Ambrož ... [et al.] ; [avtorica vsebinske in didaktične zasnove Boža Krakar-Vogel ; izbor slikovnega gradiva Vesna Bukilica ... [et al.] ; portretne fotografije Tomislav Pinter ; urednica Majda Degan-Kapus]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2006. - 408 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 86-341-3647-7
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk

821-82(075.3)
82 BRANJA 4
COBISS.SI-ID 224670720

69.
        The ROBBER with a witch's head : more stories from the great treasury of Sicilian folk and fairy tales / collected by Laura Gonzenbach ; translated and edited by Jack Zipes ; illustrations by Joellyn Rock. - New York ; London : Routledge, cop. 2004. - XXXII, 230 str. : ilustr. ; 27 cm

Delni prevod dela (2. del): Sicilianische märchen. - Laura Gonzenbach's buried treasure / Jack Zipes: str. XI-XXVIII. - Bibliografija: str. 225-230
ISBN 0-415-97069-5
a) fairy tale - Italy - anthology b) pravljica - Italija - antologija c) ljudsko slovstvo d) Sicilija

82-93
82-93 ROBBER with a witch's
COBISS.SI-ID 13889849

70.
VINKO, Manja
        Primerjava slovenskih in tujih slikanic s problemsko tematiko : magistrsko delo / Manja Vinko. - Ljubljana : [M. Vinko], 2007. - 212 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 205-211. - Izvleček ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) picture book b) illustration c) fairy tale d) slikanica e) ilustracija f) pravljica g) motivi h) tematika

82-93(043.2)
II 82-93 VINKO, M. Primerjava Č II 82-93 VINKO, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 6959177


82.0


71.
        KNJIŽEVNOST v izobraževanju - cilji, vsebine, metode = Literature in education - aims, content, methods = Literatura v processe obučenija - celi, soderžanie, metody : povzetki predavanj = summaries = rezjume dokladov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 16.-18. november 2006 / [urednica Boža Krakar Vogel]. - V Ljubljani : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. - 47 str. ; 24 cm. - (Obdobja. Metode in zvrsti ; 25)

Lat. in cir.
ISBN 961-237-171-7 ISBN 978-961-237-171-5 (13-ISBN)
a) teaching method b) literatura c) didaktična metoda d) književna didaktika e) mednarodni simpoziji

821.09:371.3(082)
82.09 KNJIŽEVNOST v izobraževanju
COBISS.SI-ID 229729280


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


72.
SAJKO, Rosanda
        Poetičnost zvoka : ustvarjalne možnosti radijske igre za otroke / Rosanda Sajko. - Maribor : Mariborska knjižnica : Revija Otrok in knjiga, 2006 (Maribor : MI BI). - 175 str. ; 24 cm

Summary. - Bibliografija: str. 148. - Vsebuje: Hommage Rosandi Sajko, pledoaje za avtonomno zvočno imetnino / Borut Trekman
ISBN 961-91416-2-8
a) radio play b) radijska igra

82.01-29:82-93
82-93 SAJKO, R. Poetičnost
COBISS.SI-ID 57330177


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


73.
IGGULDEN, Conn
        Imperator. Smrt kraljev / Conn Iggulden ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - Tržič : Učila International, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 452 str. ; 24 cm

Prevod dela: Emperor. The death of kings
ISBN 961-00-0099-1 (trda vezava) ISBN 978-961-00-0099-0 (trda vezava)
a) Caesar, Caius Julius (100-44 pr.n.št.) b) rimski imperij

821.111-311.6
821.111 IGGULDEN, C. Smrt kraljev
COBISS.SI-ID 229273344

74.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Zgodbe iz Narnije. Konj in njegov fantič / C. S. Lewis ; [prevedla Miriam Drev ; ilustracije Pauline Baynes]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 188 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The chronicles of Narnia. The horse and his boy
ISBN 978-86-11-17796-0

821.111-93-32
821.111 LEWIS, C. Konj
COBISS.SI-ID 230960128


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


75.
LA Rochefoucauld, François de, 1613-1680
        Maksime : misli o človeški naravi / La Rochefoucauld ; [prevedel in spremno besedo napisal Primož Vitez]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 193 str. ; 19 cm. - (Zbirka Klasiki Kondorja ; 49)

Na sledi popolnega jezika / Primož Vitez: str. 171-193. - Vsebina na nasl. str.: Maksime ; Posmrtne maksime ; Izpuščene maksime ; Razna razmišljanja ; Avtoportret
ISBN 978-86-11-17873-8
a) La Rochefoucauld, François (1613-1680) b) aforizmi

821.133.1-84
821.133.1.09 La Rochefoucauld F.
821.133.1 LA ROCHEFOUCAULD Maksime
COBISS.SI-ID 230555136


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


76.
KOREN, Majda, 1960-
        Zgodbe zajca Zlatka / Majda Koren ; ilustrirala Andreja Peklar ; [spremna beseda o avtorici Marta Keržan]. - Dob pri Domžalah : Miš, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 59 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - O pisateljici in Zlatkovih prijateljih / Marta Keržan: str. 58-59
ISBN 961-6506-95-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-6506-95-3 (ISBN-13)

821.163.6-93-32
821.163.6 KOREN, M. Zgodbe
COBISS.SI-ID 228836352

77.
MAJHEN, Zvezdana
        Čas brez vode : ekološka pravljica / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 26 str. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.
ISBN 978-86-341-4177-1
a) suša b) knjige za otroke

821.163.6-93-32
II 821.163.6 MAJHEN, Z. Čas brez vode
COBISS.SI-ID 231108352

78.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Tih bot dedi / Andrej Rozman Roza. - Ljubljana : KUD France Prešeren, 2005 (Žirovnica : Medium). - 57 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 17)

Ena pesem v angl.
ISBN 961-6263-19-6

821.163.6-1
821.163.6 ROZMAN, A. Tih bot dedi
COBISS.SI-ID 222790912

79.
ZAJC, Dane
        Kepa pepela / Dane Zajc ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Boris A. Novak]. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 287 str. ; 19 cm. - (Zbirka Klasiki Kondorja ; 48)

Bibliografija Daneta Zajca: str. 276-287
ISBN 978-86-11-17874-5
a) Zajc, Dane (1929-2005) b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) bibliografije

821.163.6-1
821.163.6.09 Zajc D.
821.163.6 ZAJC, D. Kepa pepela
COBISS.SI-ID 230718976


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


80.
SEDMAK, Matej
        Peacehiker okoli zemlje brez denarja : [vse kar piše se je dejansko res zgodilo] / Matej Sedmak ; [foto v Indiji Brane Sedmak]. - V Ljubljani : samozal., 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 961-245-170-2
a) travel b) potovanje c) potovanje okoli sveta d) potopisi

910.4(100)
821.163.6-992
91 SEDMAK, M. Peacehiker
COBISS.SI-ID 228132608

81.
ZBOROVANJE slovenskih geografov (19 ; 2004 ; Velenje)
        Šaleška in Zgornja Savinjska dolina : [zbornik] / 19. zborovanje slovenskih geografov, Velenje 2004 ; [uredil Matjaž Šalej]. - Velenje : Erico, Inštitut za ekološke raziskave, 2006. - 303 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov
ISBN 961-90729-8-7 ISBN 978-961-90729-8-1
a) geography - conference b) regional development - Slovenia c) geografija - konferenca d) regionalni razvoj - Slovenija e) fizična geografija f) družbena geografija g) ekologija h) Zgornja Savinjska dolina i) Šaleška dolina j) trajnostni razvoj

913(497.4-11)(063)(082)
91 ZBOROVANJE Šaleška
COBISS.SI-ID 229968896


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO